27.12.2019   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

167


Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2017/746 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 117 Eagrán Speisialta Gaeilge an 5 Bealtaine 2017 )

Ar leathanach 242, an chéad fhomhír d’Airteagal 83(1):

in ionad:

“ ... dá dtagraítear i Roinn 1 agus i Roinn 5 d’Iarscríbhinn I ...”,

léitear:

“ ... dá dtagraítear i Roinn 1 agus i Roinn 8 d’Iarscríbhinn I ...”.

Ar leathanach 256, Airteagal 110(8):

in ionad:

“8.   De mhaolú ar Airteagal 10 agus ar phointí (a) agus (b) d’Airteagal 12(1) de Threoir 98/79/CE, measfar go bhfuil monaróirí, ionadaithe údaraithe, allmhaireoirí agus comhlachtaí dá dtugtar fógra, a chomhlíonann, le linn na tréimhse dar tosach an dáta is déanaí de na dátaí dá dtagraítear i bpointe (f) d’Airteagal 113(3) agus dar críoch 18 mí tar éis sin, Airteagal 27(3) agus Airteagal 28(1) agus Airteagal 51(5) den Rialachán seo, measfar go bhfuil siad ag comhlíonadh na ndlíthe agus na rialacha arna nglacadh ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 10 agus pointí (a) agus (b) d’Airteagal 12(1) de Threoir 98/79/CE mar atá sonraithe i dTreoir 2010/227/AE.”,

léitear:

“8.   De mhaolú ar Airteagal 10, pointí (a) agus (b) d’Airteagal 12(1) agus Airteagal 15(5) de Threoir 98/79/CE, monaróirí, ionadaithe údaraithe, allmhaireoirí agus comhlachtaí dá dtugtar fógra, a chomhlíonann Airteagail 26(3), 28(1) agus 51(5) den Rialachán seo, le linn na tréimhse dar tosach an dáta is déanaí de na dátaí dá dtagraítear i bpointe (f) d’Airteagal 113(3) agus dar críoch 18 mí dá éis sin, measfar go gcomhlíonann siad na dlíthe agus na rialacháin arna nglacadh ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 10, pointí (a) agus (b) d’Airteagal 12(1) agus Airteagal 15(5) de Threoir 98/79/CE mar atá sonraithe i dTreoir 2010/227/AE.”.

Ar leathanach 257, pointe (b) den chéad mhír d’Airteagal 112:

in ionad:

“(b)

Airteagal 10 agus pointí (a) agus (b) d’Airteagal 12(1) de Threoir 98/79/CE, agus ...”,

léitear:

“(b)

Airteagal 10, pointí (a) agus (b) d’Airteagal 12(1) agus Airteagal 15(5) de Threoir 98/79/CE, agus ...”.

Ar leathanach 257, Airteagal 113(3), pointe (a):

in ionad:

“(a)

beidh feidhm ag Airteagal 27(3) agus ag Airteagal 51(5) ón 27 Samhain 2023;”,

léitear:

“(a)

beidh feidhm ag Airteagal 26(3) agus ag Airteagal 51(5) amhail ó 18 mí tar éis an dáta is déanaí de na dátaí dá dtagraítear i bpointe (f);”.

Ar leathanach 277, Iarscríbhinn, Roinn 1, pointe (b), an pointe le hurchar:

in ionad:

“—

modhanna agus prótacail chun na tarluithe atá faoi réir na dtuarascálacha treochta a bhainistiú ...”,

léitear:

“—

modhanna agus prótacail chun na teagmhais atá faoi réir na dtuarascálacha treochta a bhainistiú ...”.

Ar leathanach 304, Iarscríbhinn VIII, Roinn 2.2, an frása réamhráiteach:

in ionad:

“Maidir le feistí a beartaíodh lena n-úsáid le haghaidh grúpáil fola, nó tíopáil fíocháin chun comhoiriúnacht imdhíoneolaíoch fola, comhábhar fola, ...”,

léitear:

“Maidir le feistí a beartaíodh lena n-úsáid le haghaidh grúpáil fola, nó chun neamh-chomhoiriúnacht an ghrúpa fola féatais-mháthartha a chinneadh, nó le haghaidh tíopáil fíocháin chun comhoiriúnacht imdhíoneolaíoch fola, comhábhar fola, ...”.