29.6.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 171/144


RIALACHÁN (AE) 2016/1013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 8 Meitheamh 2016

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le comhardú íocaíochtaí, le trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus le hinfheistíocht dhíreach ón gcoigríoch

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 338(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Mar thoradh ar theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin, ba cheart na cumhachtaí atá tugtha don Choimisiún faoi Rialachán (CÉ) Uimh 184/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) a ailíniú le hAirteagal 290 agus le hAirteagal 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

(2)

Tá staidreamh ar ardchaighdeán agus le hinchomparáideacht ard i ndáil le comhardú íocaíochtaí, le trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus le hinfheistíocht dhíreach ón gcoigríoch (IDC) riachtanach dóibh siúd atá freagrach as an mbeartas poiblí san Aontas, do thaighdeoirí agus do shaoránaigh uile na hEorpa. Ba cheart don Choimisiún (Eurostat) gach beart is gá a dhéanamh chun go mbeidh rochtain éasca ar líne ar shraith sonraí atá furasta le húsáid agus chun cur i láthair iomasach na sonraí a chur ar fáil d'úsáideoirí.

(3)

Tá staidreamh maidir le comhardú na n-íocaíochtaí, trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus IDC rí-thábhachtach le haghaidh ceapadh beartais eacnamaíoch a bheidh feasach agus le haghaidh réamhaisnéise geilleagraí a bheidh cruinn.

(4)

I bhfianaise ghlacadh Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), tá gealltanas tugtha ag an gCoimisiún, trí bhíthin Ráitis (5), athbhreithniú a dhéanamh, i bhfianaise na gcritéar atá leagtha síos in CFAE, ar ghníomhartha reachtacha a bhfuil tagairtí iontu faoi láthair don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú.

(5)

Tá tagairtí i Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus ba cheart athbhreithniú a dhéanamh air dá bhrí sin i bhfianaise na gcritéar atá leagtha síos in CFAE.

(6)

D'fhonn Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 a ailíniú le hAirteagal 290 agus le hAirteagal 291 CFAE, ba cheart cumhachtaí chun gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh a chur in ionad na gcumhachtaí cur chun feidhme atá tugtha don Choimisiún leis an Rialachán sin.

(7)

Ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean don Choimisiún nuair is gá, mar thoradh ar athruithe eacnamaíocha agus teicniúla, leibhéil miondealaithe gheografaigh, leibhéil miondealaithe earnálacha institiúideacha agus leibhéil miondealaithe gníomhaíochta eacnamaíche a leagtar amach i dTábla 6, i dTábla 7 agus i dTábla 8 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 a nuashonrú, ar choinníoll nach gcuireann nuashonruithe den sórt sin isteach ar an ualach tuarascála ná nach modhnaíonn siad an bunchreat coincheapúil is infheidhme. Ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean don Choimisiún freisin cibé uair is gá roinnt ceanglas maidir le sreafaí sonraí in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán sin a dhíchur nó a ísliú, ar choinníoll nach n-ísleoidh díchur nó ísliú den sórt sin caighdeán an staidrimh a tháirgfear i gcomhréir leis an Rialachán seo. Ba cheart le gníomhartha tarmligthe den sórt sin síneadh na sprice don tuarascáil maidir le torthaí na staidéar i leith staidreamh IDC arna bhunú ar choincheap na húinéireachta deiridh agus i leith staidreamh IDC lena ndéantar idirbhearta IDC úrnua a idirdhealú ó tháthcheangail a chumhdach freisin. Ba cheart don Choimisiún a a áirithiú nach gcuirfidh na gníomhartha tarmligthe sin ualach suntasach breise ar na Ballstáit ná ar na haonaid is freagróirí, ar ualaí iad is mó ná mar is gá chun críocha an Rialacháin seo, ná nach modhnaítear an bunchreat coincheapúil is infheidhme. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr (6). Go háirithe, d'fhonn rannpháirtíocht chothrom in ullmhú gníomhartha tarmligthe a áirithe, Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus tá rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(8)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú chun Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún d'fhonn modúlachtaí, struchtúr agus tréimhsiúlacht na dtuarascálacha cáilíochta a chomhchuibhiú. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

(9)

Chuir an Coiste um Chomhardú na nÍocaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 11 de Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 comhairle ar fáil don Choimisiún agus thug sé cúnamh dó i bhfeidhmiú a chumhachtaí cur chun feidhme. De réir na straitéise maidir le struchtúr nua don Chóras Staidrimh Eorpach (CSE) a bhfuil sé mar aidhm leis comhordú agus comhpháirtíocht a fheabhsú i struchtúr pirimide soiléir laistigh de CSE, ba cheart ról comhairleach a bheith ag an gCoiste um an gCóras Staidrimh Eorpach (CCSE) a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7), agus ba cheart dó cúnamh a thabhairt don Choimisiún i bhfeidhmiú a chumhachtaí cur chun feidhme. Chuige sin, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 a leasú, trí na tagairtí do CCSE a chur in ionad na dtagairtí don Choiste um Chomhardú na nÍocaíochtaí.

(10)

An comhar maith oibríoch atá ann faoi láthair idir na Bainc Cheannais Náisiúnta (BCNanna) agus na hInstitiúidí Náisiúnta Staidrimh (INSanna) agus idir Eurostat agus an Banc Ceannais Eorpach (BCE), is sócmhainn é ar ceart a chaomhnú agus a fhorbairt tuilleadh d'fhonn feabhsú a bhaint amach ar chomhsheasmhacht agus ar cháilíocht fhor- iomlána staidrimh mhaicreacnamaíoch, amhail staidreamh ar chomhardú na n-íocaíochtaí, staidreamh airgeadais, staidreamh airgeadais rialtais agus cuntais náisiúnta. Tá INSanna agus BCNanna chun leanúint de dhlúthbhaint a bheith acu le hullmhú na gcinntí ar fad a bhaineann le comhardú íocaíochtaí, trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus staidreamh IDC trí bheith rannpháirteach sna grúpaí saineolais ábhartha atá freagrach as comhardú íocaíochtaí, trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus as staidreamh IDC. Déantar an comhar idir CSE agus an Córas Eorpach Banc Ceannais (CEBC) a chomhordú ar an leibhéal straitéiseach laistigh den Fhóram Staidrimh Eorpach, a bunaíodh de bhun Meamram Tuisceana maidir leis an gcomhar idir comhaltaí an Chórais Staidrimh Eorpaigh agus comhaltaí an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais a síníodh ar an 24 Aibreán 2013.

(11)

D'fhonn comhar idir CSE agus CEBC a neartú tuilleadh, ba cheart don Choimisiún tuairim an Choiste um Staidreamh Airgeadaíochta, Airgeadais agus Chomhardú na nÍocaíochtaí (CSAACnaÍ), a cuireadh ar bun le Cinneadh 2006/856/CE (8) ón gComhairle, a lorg maidir leis na hábhair uile a thagann faoina inniúlachtaí dá dtagraítear sa Chinneadh sin.

(12)

De bhun Airteagal 127(4) agus Airteagal 282(5) CFAE, ba cheart dul i gcomhairle le BCE maidir le haon ghníomh Aontais arna bheartú laistigh dá réimsí inniúlachta.

(13)

Ba cheart do na Ballstáit na sonraí is gá chun staidreamh Eorpach a tháirgeadh a sholáthar in am, san fhoirm iomchuí agus ar an gcaighdeán riachtanach maidir le Comhardú na nÍocaíochtaí, trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus IDC.

(14)

Ó glacadh Rialachán (CE) Uimh. 184/2005, tá sreafaí caipitil idirnáisiúnta tar éis treisiú agus éirí níos casta. Leis an méadú ar úsáid feithiclí sainchuspóireacha agus le struchtúir dlí chun sreabha caipitil a aistriú, tá sé níos deacra anois faireachán a dhéanamh ar shreabha den sórt sin chun a n-inrianaitheacht a áirithiú agus cuntasaíocht dhúbailte nó iomadúil a sheachaint.

(15)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 a nuashonrú d'fhonn trédhearcacht agus gráinneacht a fheabhsú maidir le Comhardú na nÍocaíochtaí, leis an trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus le hIDC.

(16)

D'fhonn an fhaisnéis iomchuí a éilítear de bhun an Rialacháin seo a bhailiú, ba cheart do na Ballstáit gach foinse ábhartha agus iomchuí a úsáid, lena n-áirítear foinsí sonraí riaracháin amhail cláir ghnó nó Clár na nGrúpaí Eorpacha. Ba cheart trédhearcacht a fheabhsú freisin trí leas a bhaint as nuálaíochtaí a rinneadh le déanaí, amhail an t-aitheantóir domhanda eintitis dhlítheanaigh, chomh maith leis na cláir d'úinéireacht thairbhiúil a bunaíodh i gcreat Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9).

(17)

Chun go bhforbrófaí staidreamh IDC arna bhunú ar choincheap na húinéireachta deiridh agus staidreamh IDC lena ndéantar idirbhearta IDC úrnua a idirdhealú ó IDC ar táthcheangail, nach mbíonn méadú ar an ollfhoirmiú caipitil sna Ballstáit, a bhíonn mar thoradh orthu, don chuid is mó, ar feadh tréimhse ar leith, ba cheart an mhodheolaíocht iomchuí sna réimsí sin a fhorbairt agus a fheabhsú. Ba cheart an méid sin a dhéanamh i gcomhar le geallsealbhóirí ábhartha amhail an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt.

(18)

Maidir le treoirstaidéir, ba cheart na coinníollacha bhunú leo, lena n-áirítear an creat modheolaíoch chun bailiúcháin sonraí nua a thabhairt isteach maidir le staidreamh bliantúil IDC, agus measúnú a dhéanamh leo ar chostais na mbailiúchán sonraí gaolmhar, ar chaighdeán an staidrimh, chomh maith le hinchomparáideacht trastíre. Ba cheart do thorthaí na staidéar sin a bheith ina n- ábhar do thuarascáil arna hullmhú ag an gCoimisiún agus arna cur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

(19)

Chun cáilíocht na sonraí staidrimh a chuireann na Ballstáit isteach a áirithiú, ba cheart don Choimisiún leas a bhaint as na sainchumais agus na cumhachtaí iomchuí dá bhforáiltear in Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009.

(20)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 mar seo a leanas:

(1)

In Airteagal 2, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

“3.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 nuair is amhlaidh, de bharr athruithe eacnamaíocha nó teicniúla, gur gá leibhéil miondealaithe gheografaigh, leibhéil miondealaithe earnálacha institiúideacha agus leibhéil miondealaithe gníomhaíochta eacnamaíche a leagtar amach i dTábla 6, i dTábla 7 agus i dTábla 8 d'Iarscríbhinn I a nuashonrú ar an gcoinníoll nach gcuireann na nuashonruithe sin isteach ar an ualach tuarascála agus nach modhnaíonn siad an bunchreat coincheapúil is infheidhme.

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 cibé uair is gá ceanglais ar leith maidir le sreafaí sonraí in Iarscríbhinn I a dhíchur nó a ísliú, ar an gcoinníoll nach laghdódh an díchur nó an t-ísliú sin caighdeán an staidrimh arna tháirgeadh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Le linn dó na cumhachtaí sin a fheidhmiú, áiritheoidh an Coimisiún nach gcuirfidh na gníomhartha tarmligthe ualach suntasach breise ar na Ballstáit ná ar na freagróirí.

Ina theannta sin, tabharfaidh an Coimisiún bonn cirt cuí do na gníomhaíochtaí dá bhforáiltear sna gníomhartha tarmligthe sin, agus aird á tabhairt aici, más iomchuí, ar an gcost-éifeachtúlacht, lena n-áirítear an t-ualach ar fhreagróirí agus na costais táirgthe i gcomhréir le hAirteagal 14(3) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 (*)

(*)  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach (IO L 87, 31.3.2009, lch. 164).”."

(2)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 4:

“Airteagal 4

Critéir agus tuarascálacha cáilíochta

1.   Chun críche an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na critéir cáilíochta atá leagtha amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 maidir leis na sonraí atá le tarchur i gcomhréir le hAirteagal 5 den Rialachán seo.

2.   Tabharfaidh na Ballstáit tuarascáil don Choimisiún (Eurostat) i dtaobh cháilíocht na sonraí arna dtarchur (‘tuarascáil cáilíochta’).

3.   Le linn na critéir cáilíochta dá dtagraítear i mír 1 a chur i bhfeidhm maidir leis na sonraí a chumhdaítear leis an Rialachán seo, saineoidh an Coimisiún rialacha mionsonraithe, struchtúr agus tréimhsiúlacht na dtuarascálacha cáilíochta trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 11(2).

4.   Déanfaidh an Coimisiún Eorpach (Eurostat) measúnú ar cháilíocht na sonraí arna dtarchur, ar bhonn anailís iomchuí a dhéanamh ar na tuarascálacha cáilíochta, le cúnamh ón gCoiste um an gCóras Staidrimh Eorpach dá dtagraítear in Airteagal 11(1), agus ullmhóidh agus foilseoidh sé tuarascáil maidir le cáilíocht an staidrimh Eorpaigh a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Cuirfear an tuarascáil sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle chun críocha eolais.

5.   Déanfaidh na Ballstáit cineálacha athruithe móra modheolaíochta nó cineálacha athruithe móra eile a mbeadh tionchar acu ar na sonraí arna dtarchur a chur in iúl don Choimisiún (Eurostat), tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis d'aon athrú den sórt sin teacht chun bheith infheidhme. Tabharfaidh an Coimisiún fógra faoi aon chur in iúl den sórt sin do Pharlaimint na hEorpa agus do na Ballstáit eile.”

(3)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 5:

“Airteagal 5

Sreafaí Sonraí

1.   Déanfar an staidreamh a bheidh le táirgeadh a ghrúpáil lena tharchur chuig an gCoimisiún (Eurostat) i gcomhréir leis na sreafaí sonraí seo a leanas:

(a)

staidreamh míosúil faoi chomhardú na n-íocaíochtaí;

(b)

staidreamh ráithiúil faoi chomhardú na n-íocaíochtaí;

(c)

trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí;

(d)

sreafaí IDC;

(e)

staideanna IDC.

2.   Déanfaidh an Coimisiún (Eurostat) agus na Ballstáit, i gcomhar leis na comhpháirtithe idirnáisiúnta ábhartha, an mhodheolaíocht iomchuí a fhorbairt chun go dtiomsófaí staidreamh IDC arna bhunú ar choincheap na húinéireachta deiridh i dteannta phrionsabal na contrapháirte láithrí agus staidreamh IDC lena ndéantar idirbhearta úrnua IDC a idirdhealú ó tháthcheangail.

3.   Faoin 20 Iúil 2018, tionscnóidh an Coimisiún (Eurostat) treoirstaidéir a bheidh le déanamh ag na Ballstáit i ndáil le staidreamh bliantúil IDC arna bhunú ar choincheap na húinéireachta deiridh agus le staidreamh IDC lena ndéantar idirbhearta úrnua IDC a idirdhealú ó tháthcheangail. Is é is cuspóir leis na staidéir sin na coinníollacha a bhunú, lena n-áirítear an creat modheolaíochta, is gá chun na bailiúcháin sonraí nua maidir le staidreamh bliantúil IDC a thabhairt isteach, agus chun measúnú a dhéanamh ar chostais na mbailiúchán sonraí gaolmhar, ar cháilíocht intuigthe an staidrimh, chomh maith le measúnú ar an inchomparáideacht trastíre, a cheadú.

4.   Le gur fusa a bheidh sé na staidéir dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo a chur i gcrích, féadfaidh an tAontas tacaíocht airgeadais a sholáthar do na Ballstáit i bhfoirm deontas i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (**).

5.   Faoin 20 Iúil 2019, ullmhóidh an Coimisiún (Eurostat) tuarascáil maidir le torthaí na staidéar dá dtagraítear i mír 3. Cuirfear an tuarascáil sin ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle agus, más iomchuí, sainaithneofar inti na coinníollacha eile a bheidh le comhlíonadh chun an mhodheolaíocht dá dtagraítear i mír 2 a fhorbairt.

6.   Tabharfar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 chun 12 mhí a chur leis an sprioc tuairiscithe atá leagtha síos i mír 5 den Airteagal seo, i gcás ina suíonn measúnú an Choimisiúin ar na treoirstaidéir dá dtagraítear sa mhír sin gurb iomchuí na coinníollacha eile, dá dtagraítear san fhomhír roimhe sin, a shainaithint.

Le linn dó na cumhachtaí sin a fheidhmiú, áiritheoidh an Coimisiún nach gcuirfidh na gníomhartha tarmligthe ualach suntasach breise ar na Ballstáit ná ar na freagróirí.

Ina theannta sin, tabharfaidh an Coimisiún bonn cirt cuí do na gníomhaíochtaí dá bhforáiltear sna gníomhartha tarmligthe sin, agus aird á tabhairt aici, más iomchuí, ar an gcost-éifeachtúlacht, lena n-áirítear an t-ualach ar fhreagróirí agus na costais táirgthe i gcomhréir le hAirteagal 14(3) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009.

7.   Tráth nach déanaí ná 12 mhí tar éis dháta eisiúna na dtuarascálacha dá dtagraítear i mír 5, déanfaidh an Coimisiún, más iomchuí, agus ag brath go háirithe ar mheasúnú an Choimisiúin ar thoradh na dtreoirstaidéar dá dtagraítear i mír 3, togra le haghaidh leasuithe ar an Rialachán seo chun na ceanglais mhodheolaíochta agus sonraí a shainiú le haghaidh staidreamh bliantúil IDC ar choincheap na húinéireachta deiridh agus le haghaidh staidreamh bliantúil IDC lena ndéantar idirbhearta úrnua IDC a idirdhealú ó tháthcheangail.

(**)  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle (IO L 298, 26.10.2012, lch. 1).”."

(4)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 9:

“Airteagal 9

Scaipeadh

1.   Scaipfidh an Coimisiún (Eurostat) an staidreamh Eorpach arna tháirgeadh de bhun an Rialacháin seo, de réir na tréimhsiúlachta is comhchosúil leis an tréimhsiúlacht a shonraítear in Iarscríbhinn I. Cuirfear an staidreamh sin ar fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin (Eurostat).

2.   I gcomhréir le hAirteagal 18 de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009, agus gan dochar do rúndacht staidrimh a chosaint, áiritheoidh na Ballstáit agus an Coimisiún (Eurostat) go scaipfear na sonraí agus na meiteashonraí a cheanglaítear leis an Rialachán seo mar aon leis an modheolaíocht bheacht a úsáidtear lena dtiomsú.”.

(5)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 10:

“Airteagal 10

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Is faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos san Airteagal seo a thugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.   Tabharfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 2(3) agus in Airteagal 5(6) don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón 19 Iúil 2016. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a dhréachtú maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura gcuirfidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle i gcoinne an tsínte sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 2(3) agus in Airteagal 5(5) a chúlghairm aon tráth. Cuirfidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Tiocfaidh sé i bhfeidhm an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar ann. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon cheann de na gníomhartha tarmligthe a bheidh i bhfeidhm cheana féin.

4.   Sula ndéanfaidh sé gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr (***).

5.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina leith go comhuaineach do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlacfar de bhun Airteagal 2(3) agus Airteagal 5(6) i bhfeidhm ach amháin mura ndéanann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid ina choinne laistigh de thréimhse trí mhí ón dáta a dtabharfar fógra faoin ngníomh sin do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó, más rud é, sula rachaidh an tréimhse sin in éag, go mbeidh sé curtha in iúl don Choimisiún ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle araon nach ndéanfaidh siad agóid ina choinne. Cuirfear trí mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle.

(***)  IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”."

(6)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 11:

“Airteagal 11

An nós imeachta coiste

1.   Tabharfaidh an Coiste um an gCóras Staidrimh Eorpach, arna bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 223/2009, cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (****).

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

(****)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).”."

(7)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 12:

“Airteagal 12

Tuarascálacha ar chur chun feidhme

Faoin 28 Feabhra 2018 agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo.

Go háirithe, déanfar an méid seo a leanas sa tuarascáil sin:

(a)

meastóireacht ar cháilíocht na sonraí i leith chomhardú na n-íocaíochtaí, trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus IDC;

(b)

measúnú ar na sochair a fhabhróidh chuig an Aontas, chuig na Ballstáit agus chuig soláthróirí agus úsáideoirí faisnéise staidrimh de bharr an staidrimh a thairgfear i ndáil leis na costais;

(c)

réimsí a shainaithint a d'fhéadfaí a fheabhsú agus aon leasú a mheastar a bheith riachtanach a shainaithint i bhfianaise na dtorthaí a gheofar.”.

(8)

Cuirtear isteach an t-airteagal seo a leanas:

“Airteagal 12a

Comhar le coistí eile

Maidir leis na hábhair uile a thagann faoi chuimsiú inniúlacht an Choiste um Staidreamh Airgeadaíochta, Airgeadais agus Chomhardú na nÍocaíochtaí arna bhunú le Cinneadh 2006/856/CE ón gComhairle (*****), iarrfaidh an Coimisiún tuairim an Choiste sin i gcomhréir leis an gCinneadh sin.

(*****)  Cinneadh 2006/856/CE ón gComhairle den 13 Samhain 2006 lena mbunaítear Coiste um Staidreamh Airgeadaíochta, Airgeadais agus Chomhardú na nÍocaíochtaí (IO L 332, 30.11.2006, lch. 21).”."

(9)

Leasaítear Iarscríbhinn I i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an bhfichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 8 Meitheamh 2016.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A.G. KOENDERS


(1)  IO C 31, 30.1.2015, lch. 3.

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 10 Bealtaine 2016 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 30 Bealtaine 2016.

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Eanáir 2005 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le comhardú íocaíochtaí, le trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus le hinfheistíocht dhíreach ón gcoigríoch (IO L 35, 8.2.2005, lch. 23).

(4)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

(5)  IO L 55, 28.2.2011, lch. 19.

(6)  IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

(7)  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach (IO L 87, 31.3.2009, lch. 164).

(8)  Cinneadh 2006/856/CE ón gComhairle den 13 Samhain 2006 lena mbunaítear Coiste um Staidreamh Airgeadaíochta, Airgeadais agus Chomhardú na nÍocaíochtaí (IO L 332, 30.11.2006, lch. 21).

(9)  Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoirí, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 mar a leanas:

(1)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad téacs réamhráiteach Thábla 2:

“Tréimhsiúlacht: Ráithiúil

An chéad tréimhse thagartha: An Chéad Ráithe 2014

Sprioc: T+85 ó 2014 go 2016; T+82 ó 2017 (2)

(2)  Ní bheidh an trasdul chuig T+82 éigeantach le haghaidh Ballstáit nach bhfuil páirteach san Aontas Airgeadaíochta”"

(2)

I dTábla 2, faoi Chuid E. “An staid infheistíochta idirnáisiúnta”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála “Díorthaigh airgeadais (seachas cúlchistí) agus scair-roghanna fostaithe”:

“Díorthaigh airgeadais (seachas cúlchistí) agus scair-roghanna fostaithe:

De réir earnála cónaithí (Feic 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)”

(3)

Leasaítear Tábla 4.1 mar a leanas:

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála “Infheistíocht dhíreach (IDTL) — Idirbhearta”:

“Infheistíocht dhíreach thar lear (IDTL) — Idirbhearta

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

(b)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála “Infheistíocht dhíreach sa gheilleagar tuairiscithe”:

“Infheistíocht dhíreach sa gheilleagar tuairiscithe (IDGT) — Idirbhearta

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

(c)

cuirtear an críochnóta seo isteach:

“(*)

Geo 6: Geo 6 sa chló trom, éigeantach ón mbliain 2015 ar aghaidh.”

(4)

Leasaítear Tábla 4.2 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála “Infheistíocht dhíreach thar lear (IDTL) — Ioncam”:

“Infheistíocht dhíreach thar lear (IDTL) — Ioncam

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála “Infheistíocht dhíreach sa gheilleagar tuairiscithe (IDGT) — Ioncam”:

“Infheistíocht dhíreach sa gheilleagar tuairiscithe (IDGT) — ioncam

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

(c)

cuirtear an críochnóta seo isteach:

“(*)

Geo 6: Geo 6 sa chló trom, éigeantach ón mbliain 2015 ar aghaidh.”.

(5)

Leasaítear Tábla 5.1 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála “Infheistíocht dhíreach thar lear (IDTL)”:

“Infheistíocht dhíreach thar lear (IDTL)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála “Infheistíocht dhíreach sa gheilleagar tuairiscithe (IDGT)”:

“Infheistíocht dhíreach sa gheilleagar tuairiscithe (IDGT)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

(c)

cuirtear an críochnóta seo isteach:

“(*)

Geo 6: Geo 6 sa chló trom, éigeantach ón mbliain 2015 ar aghaidh.”.