24.12.2015   

GA

Iris Oifigiúill an Aontais Eorpaigh

L 341/18


RIALACHÁN (AE) 2015/2423 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 16 Nollaig 2015

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá páirteach i bPróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá bainteach leis agus lena gcuirtear ar fionraí cur i bhfeidhm an phróisis sin maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 207(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle (2) do léirscaoileadh trádála neamhshiméadrach idir an tAontas agus tíortha agus críocha na mBalcán Thiar lena mbaineann, agus ceadaítear dóibh tairbhiú de rochtain eisceachtúil neamhtheoranta saor ó dhleacht ar mhargadh an Aontais dá gcuid táirgí uile, nach mór, go dtí an 31 Nollaig 2015.

(2)

Faoi Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ní thugtar aon deis deonú na mbeart eisceachtúil trádála a chur ar fionraí go sealadach i gcás ina ndéanann na tairbhithe sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine, lena n-áirítear bunchearta saothair, ar phrionsabail bhunúsacha an daonlathais agus ar an smacht reachta. Is iomchuí deis den sórt sin a thabhairt isteach, lena áirithiú go bhféadfar gníomhú go mear i gcás sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine, lena n-áirítear bunchearta saothair, ar phrionsabail bhunúsacha an daonlathais agus ar an smacht reachta i gceann de na tíortha nó i gceann de na críocha atá páirteach i bPróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais nó atá bainteach leis.

(3)

Ag féachaint do na difríochtaí i raon feidhme na léirscaoilte taraife faoi réir na gcóras conarthach a forbraíodh idir an tAontas agus na rannpháirtithe uile sa Phróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais agus na fabhair a dheonaítear faoi Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009, tréimhse chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 a fhadú go dtí an 31 Nollaig 2020, chun dóthain ama a thabhairt do thairbhithe na mbeart eisceachtúil trádála agus don Aontas Eorpach na fabhair a deonaíodh faoi Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 a thabhairt i gcomhréir leis na fabhair a deonaíodh faoi na Comhaontuithe Cobhsaíochta agus Comhlachais, i gcás inarb iomchuí.

(4)

Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 do chuóta foriomlán d'allmhairithe isteach san Aontas ar fhíon a bhfuil na cóid Ainmníochta Comhcheangailte (AC) 2204 21 93 go 2204 21 98 agus 2204 29 93 go 2204 29 98 air. Beidh tarraingt ar an gcuóta sin ag tíortha agus críocha uile na mBalcán Thiar, cé is moite de Mhontainéagró, nuair a bheidh a gcuóta aonair ídithe, amhail dá bhforáiltear ina gcuid Comhaontuithe déthaobhacha Cobhsaíochta agus Comhlachais. Ní áirítear sa Phrótacal maidir le fíon a comhaontaíodh le Montainéagró ach cóid Ainmníochta Comhcheangailte ex 2204 10 agus ex 2204 21, nach raibh ar a gcumas a líonadh go nuige seo. Ciallaíonn sé sin nach bhfuil rochtain ag Montainéagró ar chuóta fíona saor ó dhleacht do tháirgí nach bhfuil cumhdaithe faoina Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais. Lena áirithiú gur mar a chéile a chaithfear le tíortha agus críocha uile na mBalcán Thiar lena mbaineann, is iomchuí a fhoráil go mbeadh rochtain ag Montainéagró freisin ar an gcuóta foriomlán fíona do tháirgí chód AC 2204 29, gan aon ghá a chuóta aonair a ídiú.

(5)

Ó seoladh an próiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais, tugadh Comhaontuithe Cobhsaíochta agus Comhlachais i gcrích idir an tAontas agus tíortha agus críocha uile na Balcán Thiar lena mbaineann, cé is moite den Chosaiv (3). I mí Bealtaine 2014, cuireadh críoch leis an gcaibidlíocht maidir le Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais leis an gCosaiv agus síníodh an comhaontú sin i mí Dheireadh Fómhair 2015.

(6)

In 2003 tugadh aitheantas don Bhoisnia agus an Heirseagaivéin mar thír is iarrthóir ionchasach d'aontachas don Aontas agus shínigh sí Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais (“an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais”) an 16 Meitheamh 2008, ag glacadh le coinníollacha ballraíochta an AE. Bhí feidhm ag Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin (4) (“an Comhaontú Eatramhach”) go dtí an 31 Bealtaine 2015 agus tá feidhm ag an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais ón 1 Meitheamh 2015 ar aghaidh.

(7)

Go dtí seo, áfach, níor aontaigh an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin na lamháltais trádála arna ndeonú faoin gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais a oiriúnú chun an trádáil traidisiúnta tosaíochta idir an Chróit agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin faoi Chomhaontú Saorthrádála Lár na hEorpa a chur san áireamh. Más rud é, faoin tráth a nglacfar an Rialachán seo, nach mbeidh comhaontú maidir le hoiriúnú na lamháltas trádála atá leagtha amach sa Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais sínithe ag an Aontas Eorpach agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin agus curtha i bhfeidhm go sealadach acu, ba cheart na fabhair arna ndeonú don Bhoisnia agus don Heirseagaivéin a chur ar fionraí ón 1 Eanáir 2016 ar aghaidh. A luaithe a bheidh comhaontú maidir le hoiriúnú na lamháltas trádála atá sa Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais sínithe agus curtha i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas agus ag an mBoisnia agus an Heirseagaivéin, ba cheart na fabhair sin a athbhunú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 mar a leanas:

(1)

Cuirtear an pointe seo a leanas le hAirteagal 2(1):

“(d)

go staonfaidh na tíortha agus na críocha dá dtagraítear in Airteagal 1 ó bheith ag déanamh sáruithe tromchúiseacha agus córasacha ar chearta an duine, lena n-áirítear bunchearta saothair, ar phrionsabail bhunúsacha an daonlathais agus ar an smacht reachta.”.

(2)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 2(3):

“3.   I gcás nach gcomhlíonann tír nó críoch pointe (a), pointe (b) nó pointe (c) de mhír 1 ná nach gcomhlíonann sí mír 2, féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, teidlíocht na tíre nó na críche sin chun tairbhí faoin Rialachán seo a chur ar fionraí go hiomlán nó go páirteach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8(4).”.

(3)

Cuirtear an pointe seo a leanas le hAirteagal 7:

“(c)

teidlíocht na tíre nó na críche sin chun tairbhí faoin Rialachán seo a chur ar fionraí, go hiomlán nó go páirteach, i gcás nach gcomhlíonann an tír nó an chríoch na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (d) d'Airteagal 2(1).”.

(4)

In Airteagal 10(1), cuirtear an méid a leanas in ionad na bhfocal tosaigh:

“1.   I gcás ina gcinneann an Coimisiún go bhfuil dóthain fianaise ann go ndearnadh calaois nó gur mainníodh comhar riaracháin a sholáthar faoi mar a cheanglaítear chun an cruthúnas ar thionscnamh a fhíorú, nó go bhfuil méadú ollmhór tagtha ar an onnmhairiú isteach san Aontas thar an ngnáthleibhéal táirgthe agus thar an ngnáth-acmhainn onnmhairiúcháin nó nach bhfuil forálacha phointe (a), phointe (b) nó phointe (c) d'Airteagal 2(1) á gcomhlíonadh ag na tíortha agus na críocha dá dtagraítear in Airteagal 1, féadfaidh sé na socruithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chur ar fionraí, go hiomlán nó go páirteach, ar feadh tréimhse trí mhí, ar choinníoll go mbeidh an méid seo a leanas déanta i dtosach báire aige:”.

(5)

In Airteagal 12, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara agus an tríú mír:

“Beidh feidhm aige go dtí an 31 Nollaig 2020.”.

(6)

In Iarscríbhinn I, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhonóta (5):

“(5)

Beidh an rochtain ar tharaifchuóta foriomlán d'fhíon de thionscnamh Mhontainéagró, a mhéid is a bhaineann sé le táirgí chód AC 2204 21, faoi réir an taraifchuóta aonair dá bhforáiltear sa Phrótacal maidir le fíon a cuireadh i gcrích le Montainéagró, a bheith ídithe. Osclaítear an taraifchuóta aonair sin faoi ordú Uimh. 09.1514.”.

Airteagal 2

Cuirtear cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin ar fionraí le héifeacht ón 1 Eanáir 2016.

Airteagal 3

1.   D'ainneoin Airteagal 2, ní chuirfear ar fionraí cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin, má shíníonn an tAontas agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin comhaontú maidir le hoiriúnú an Chomhaontaithe Cobhsaíochta agus Comhlachais agus an Comhaontú Eatramhach roimh an 1 Eanáir 2016, agus go gcuireann siad i bhfeidhm go sealadach é chun aontachas na Cróite don Aontas Eorpach a chur san áireamh.

2.   I gcás nach mbeidh an comhaontú maidir le hoiriúnú dá dtagraítear i mír 1 ach sínithe agus curtha i bhfeidhm go sealadach an 1 Eanáir 2016 nó ina dhiaidh sin, beidh feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 arís maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin ón dáta a síneofar an comhaontú sin agus a gcuirfear i bhfeidhm go sealadach é.

3.   Foilseoidh an Coimisiún fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh a luaithe a shíneofar an comhaontú maidir le hoiriúnú dá dtagraítear i mír 1.

Airteagal 4

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2016.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 16 Nollaig 2015.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

N. SCHMIT


(1)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 15 Nollaig 2015 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 16 Nollaig 2015.

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá páirteach sa Phróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais nó atá bainteach leis (IO L 328, 15.12.2009, lch. 1).

(3)  Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244/1999 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus leis an Tuairim ón gCúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.

(4)  Comhaontú Eatramhach maidir le trádáil agus le hábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile (IO L 233, 30.8.2008, lch. 6).