22.4.2014   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE

an 16 Aibreán 2014

maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 207(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Tír chomhpháirtíochta tosaíochta is ea an Úcráin i mBeartas Chomharsanacht na hEorpa agus i gComhpháirtíocht an Oirthir. Tá caidreamh níos dlúithe leis an Úcráin á lorg ag an Aontas le tamall, caidreamh a rachadh níos faide ná gnáthchomhar déthaobhach agus a chuimseodh dul chun cinn de réir a chéile chun comhlachas polaitiúil agus lánpháirtíocht eacnamaíoch a bhaint amach. Chuige sin, rinneadh Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile (“Comhaontú Comhlachais”), a chaibidliú in 2007- 2011, lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), agus chuir an dá pháirtí a gceannlitreacha leis an 30 Márta 2012. De bhun fhorálacha LDCST, tá an tAontas agus an Úcráin le limistéar saorthrádála a bhunú thar idirthréimhse nach mó ná 10 mbliana, dar tosach teacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe Comhlachais, i gcomhréir le hAirteagal XXIV de Chomhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil.

(2)

I bhfianaise na ndúshlán slándála, polaitiúil agus eacnamaíoch nach bhfuil fasach ann dóibh atá roimh an Úcráin, agus chun tacaíocht a thabhairt do gheilleagar na tíre sin, is iomchuí gan fanacht go dtiocfadh forálacha an Chomhaontaithe Comhlachais maidir le LDCST i bhfeidhm, ach gníomhú sula gcuirfear chun feidhme é trí bhíthin fabhar trádála uathrialach agus tús a chur go haontaobhach le laghdú nó le díchur dleachtanna custaim an Aontais ar earraí de thionscnamh na hÚcráine, i gcomhréir leis an Sceideal lamháltas atá leagtha amach in Iarscríbhinn I-A a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais.

(3)

Chun aon riosca calaoise a chosc, ba cheart teidlíocht na hÚcráine leas a bhaint as na fabhair trádála uathrialacha a bheith coinníollach ar an Úcrain do chomhlíonadh na rialacha ábhartha maidir le tionscnamh táirgí agus na nósanna imeachta a bhaineann leo agus ar í a bheith rannpháirteach i gcomhar éifeachtach riaracháin leis an Aontas. Ina theannta sin, ba cheart don Úcráin staonadh ó aon dleachtanna nua nó muirir nua a mbeadh an éifeacht choibhéiseach acu a thabhairt isteach, ó aon srianta cainníochtúla nua nó bearta nua a mbeadh éifeacht choibhéiseach leo maidir le hallmhairí de thionscnamh an Aontais a thabhairt isteach, ó na leibhéil ag a bhfuil na dleachtanna nó na muirir faoi láthair a ardú nó ó aon srianta eile a thabhairt isteach.

(4)

Is gá foráil a dhéanamh go dtabharfar gnáthdhleachtanna na Comhtharaife Custaim isteach arís i gcás aon táirgí is cúis nó is baol a bheith ina gcúis le deacrachtaí móra do tháirgeoirí san Aontas a tháirgeann táirgí comhchosúla nó táirgí atá in iomaíocht dhíreach leo, faoi réir imscrúdaithe ag an gCoimisiún.

(5)

I gcás ina sáraítear aon cheann de na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun na socruithe fabhracha a chur ar fionraí go hiomlán nó go páirteach go ceann tréimhse sealadaí. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. (1).

(6)

Beidh feidhm ag an Rialachán seo go dtí go dtiocfaidh Teideal IV (trádáil agus cúrsaí a bhaineann le trádáíl) den Chomhaontú Comhlachais i bhfeidhm nó, más iomchuí, go gcuirfear i bhfeidhm go sealadach é, agus go dtí 1 Samhain 2014 ar a dhéanaí.

(7)

I bhfianaise a phráinní atá an t-ábhar, tá sé tábhachtach eisceacht a chur i bhfeidhm ar an tréimhse ocht seachtaine dá dtagraítear in Airteagal 4 de Phrótacal Uimh. 1 maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Socruithe fabhracha

Laghdófar nó díchuirfear dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine i gcomhréir le hIarscríbhinn I.

Airteagal 2

Coinníollacha chun bheith i dteideal socruithe fabhracha

Beidh teidlíocht chun leas a bhaint as na socruithe fabhracha a thugtar isteach le hAirteagal 1 faoi réir an méid seo a leanas:

(a)

comhlíonadh na rialacha maidir le tionscnamh táirgí agus na nósanna imeachta a bhaineann leo dá bhforáiltear i Roinn 2 de Chaibidil 2 de Theideal IV de Rialachán (CEE) Uimh 2454/93 ón gCoimisiún (2);

(b)

comhlíonadh na modhanna comhair riaracháin dá bhforáiltear in Airteagal 121 agus Airteagal 122 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93;

(c)

rannpháirtíocht na hÚcráine i gcomhar éifeachtach riaracháin leis an Aontas chun aon riosca calaoise a chosc;

(d)

staonadh na hÚcráine ó aon dleachtanna nua nó muirir nua a mbeadh an éifeacht choibhéiseach acu a thabhairt isteach agus aon srianta cainníochtúla nua nó bearta nua a mbeadh an éifeacht choibhéiseach acu ar allmhairí de thionscnamh an Aontais a thabhairt isteach nó ó na leibhéil ag a bhfuil na dleachtanna nó na muirir faoi láthair a ardú nó ó aon srianta eile a thabhairt isteach ón ...23 April 2014.

Airteagal 3

Rochtain ar tharaif-chuótaí

1.   Beidh cead na táirgí atá liostaithe in Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn III a allmhairiú isteach san Aontas laistigh de theorainneacha tharaif-chuótaí an Aontais mar atá siad leagtha amach sna hIarscríbhinní sin.

2.   Riarfaidh an Coimisiún na taraif-chuótaí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo i gcomhréir le hAirteagail 308a, 308b agus 308c de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93, cé is moite de na taraif-chuótaí do tháirgí talmhaíochta sonracha dá dtagraítear in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo.

3.   Na taraif-chuótaí sin do tháirgí talmhaíochta sonracha dá dtagraítear in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo, riarfaidh an Coimisiún iad de bhun na rialacha a leagtar síos i gcomhréir le hAirteagal 184 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3).

Airteagal 4

Fionraí shealadach

Má chinneann sé go bhfuil dóthain fianaise ann nár comhlíonadh na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 2, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun na socruithe fabhracha dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chur ar fionraí go hiomlán nó go páirteach go ceann tréimhse sealadaí. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 6(2).

Airteagal 5

Clásal cosanta

Maidir le hallmhairí táirgí de thionscnamh na hÚcráine a áirítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, i gcás inar cúis iad nó inar baol a bheith ina gcúis iad le deacrachtaí móra do tháirgeoirí san Aontas a tháirgeann táirgí comhchosúla nó táirgí atá in iomaíocht dhíreach leis na táirgí sin, féadfaidh an Coimisiún gnáthdhleachtanna na Comhtharaife Custaim a thabhairt isteach arís i leith na n-allmhairí sin faoi réir na gcoinníollacha agus i gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha síos in Airteagal 11 agus Airteagal 11a de Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle (4) agus ag a mbeidh feidhm mutatis mutandis.

Airteagal 6

Nós imeachta coiste

1.   Chun críocha chur chun feidhme Airteagal 3(2) agus Airteagal 4 den Rialachán seo, déanfaidh an Coiste um an gCód Custaim arna bhunú le hAirteagal 248a de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle (5) cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh.182/2011.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 7

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige go dtiocfaidh Teideal IV den Chomhaontú Comhlachais nó, más iomchuí, go gcuirfear i bhfeidhm go sealadach é, agus go dtí an 1 Samhain 2014 ar a dhéanaí.

Foilseoidh an Coimisiún fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh má scoireann an Rialachán seo d'fheidhm a bheith aige roimh an dáta sin.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh i/sa 16 Aibreán 2014,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

Martin SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

(2)  Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún an 2 Iúil 1993 lena leagtar síos forálacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle lena mbunaítear Cód Custaim an Chomhphobail (IO L 253, 11.10.1993, lch. 1).

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 671)

(4)  Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle an 21 Eanáir 2008 lena dtugtar isteach fabhair trádála uathrialacha do Phoblacht na Moldóive agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 980/2005 agus Cinneadh 2005/924/CE ón gCoimisiún (OJ L 20, 24.1.2008 lch. 1).

(5)  Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 1992 lena mbunaítear Cód Custaim an Aontais (IO L 302, 19.10.1992, lch. 1).


IARSCRÍBHINN I

Sceidil Taraifí an AE

CN 2008

Tuairisc

Bonnráta

Catagóir

I

CUID 1 - AINMHITHE BEO; TÁIRGÍ Ó AINMHITHE

 

 

01

CAIBIDIL 1 - AINMHITHE BEO

 

 

0101

Capaill, asail, ráinigh bheo agus miúileanna beo

 

 

0101 10

– Ainmhithe síolrúcháin folaíochta

 

 

0101 10 10

– – Capaill

Díolúine

0

0101 10 90

– – Eile

7,7

0

0101 90

– Eile

 

 

 

– – Capaill

 

 

0101 90 11

– – – Lena marú

Díolúine

0

0101 90 19

– – – Eile

11,5

0

0101 90 30

– – Asail

7,7

0

0101 90 90

– – Miúileanna agus ráinigh

10,9

0

0102

Bó-ainmhithe beo

 

 

0102 10

– Ainmhithe síolrúcháin folaíochta

 

 

0102 10 10

– – Bodóga (bó-ainmhithe baineann nár rug lao go fóill)

Díolúine

0

0102 10 30

– – Ba

Díolúine

0

0102 10 90

– – Eile

Díolúine

0

0102 90

– Eile

 

 

 

– – Speicis chlóis

 

 

0102 90 05

– – – A bhfuil meáchan nach mó ná 80kg iontu

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – A bhfuil meáchan níos mó ná 80 kg ach nach mó ná 160 kg iontu

 

 

0102 90 21

– – – – Lena marú

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – Eile

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – A bhfuil meáchan níos mó ná 160 kg ach nach mó ná 300 kg iontu

 

 

0102 90 41

– – – – Lena marú

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – Eile

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – A bhfuil meáchan níos mó ná 300 kg iontu

 

 

 

– – – – Bodóga (bó-ainmhithe baineann nár rug lao go fóill)

 

 

0102 90 51

– – – – – Lena marú

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – Eile

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Ba

 

 

0102 90 61

– – – – – Lena marú

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – Eile

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Eile

 

 

0102 90 71

– – – – – Lena marú

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – Eile

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – Eile

Díolúine

0

0103

Mucra beo

 

 

0103 10 00

– Ainmhithe síolrúcháin folaíochta

Díolúine

0

 

– Eile

 

 

0103 91

– – Ar lú ná 50 kg a meáchan

 

 

0103 91 10

– – – Speicis chlóis

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – Eile

Díolúine

0

0103 92

– – Ar 50 kg nó níos mó a meáchan

 

 

 

– – – Speicis chlóis

 

 

0103 92 11

– – – – Cránacha a rug banbh uair amháin ar a laghad, a bhfuil meáchan nach lú ná 160 kg iontu

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – Eile

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – Eile

Díolúine

0

0104

Caoirigh agus gabhair bheo

 

 

0104 10

– Caoirigh

 

 

0104 10 10

– – Ainmhithe síolrúcháin folaíochta

Díolúine

0

 

– – Eile

 

 

0104 10 30

– – – Uain (suas le haon bhliain amháin d'aois)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – Eile

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– Gabhair

 

 

0104 20 10

– – Ainmhithe síolrúcháin folaíochta

3,2

0

0104 20 90

– – Eile

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Éanlaith chlóis bheo, is é sin éanlaith den speiceas Gallus domesticus, lachain, géanna, turcaithe agus guinithe

 

 

 

– Nach mó ná 185 g a meáchan

 

 

0105 11

– – Éanlaith den speiceas Gallus domesticus

 

 

 

– – – Sicíní síolraíochta baineanna agus sicíní iolrúcháin baineanna

 

 

0105 11 11

– – – – Stoic bhreithe

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Eile

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Eile

 

 

0105 11 91

– – – – Stoic bhreithe

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Eile

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – Turcaithe

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Eile

 

 

0105 19 20

– – – Géanna

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – Lachain agus guinithe

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– Eile

 

 

0105 94 00

– – Éanlaith den speiceas Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – Eile

 

 

0105 99 10

– – – Lachain

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – Géanna

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – Turcaithe

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – Guinithe

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Ainmhithe beo eile

 

 

 

– Mamaigh

 

 

0106 11 00

– – Príomhaigh

Díolúine

0

0106 12 00

– – Míolta móra, deilfeanna agus muca mara (mamaigh den ord Cetacea); ba mara agus duganganna (mamaigh den ord Sirenia)

Díolúine

0

0106 19

– – Eile

 

 

0106 19 10

– – – Coiníní clóis

3,8

0

0106 19 90

– – – Eile

Díolúine

0

0106 20 00

– Reiptílí (lena n‐áirítear nathracha agus turtair)

Díolúine

0

 

– Éin

 

 

0106 31 00

– – Éin chreiche

Díolúine

0

0106 32 00

– – Siotacafoirmí (lena n‐áirítear pearóidí, pearaicítí, macánna agus cocatúnna)

Díolúine

0

0106 39

– – Eile

 

 

0106 39 10

– – – Colúir

6,4

0

0106 39 90

– – – Eile

Díolúine

0

0106 90 00

– Eile

Díolúine

0

02

CAIBIDIL 2 - FEOIL AGUS SCAIRTEACH FEOLA INITE

 

 

0201

Feoil ó bhó-ainmhithe, úr nó fuaraithe

 

 

0201 10 00

– Conablaigh agus leathchonablaigh

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0201 20

– Gearrthacha eile ar an gcnámh

 

 

0201 20 20

– – Ceathrúna “cúitithe”

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0201 20 30

– – Ceathrúna tosaigh deighilte nó neamhdheighilte

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0201 20 50

– – Ceathrúna deiridh deighilte nó neamhdheighilte

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0201 20 90

– – Eile

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0201 30 00

Gan chnámh

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0202

Feoil ó bhó-ainmhithe, reoite

 

 

0202 10 00

– Conablaigh agus leathchonablaigh

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0202 20

– Gearrthacha eile ar an gcnámh

 

 

0202 20 10

– – Ceathrúna “cúitithe”

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0202 20 30

– – Ceathrúna tosaigh deighilte nó neamhdheighilte

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0202 20 50

– – Ceathrúna deiridh deighilte nó neamhdheighilte

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0202 20 90

– – Eile

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0202 30

Gan chnámh

 

 

0202 30 10

– – Ceathrúna tosaigh, iomlán nó gearrtha i gcúig phíosa ar a mhéid, agus gach ceathrú mar bhloc amháin; ceathrúna “cúitithe” in dhá bhloc, an cheathrú tosaigh i mbloc amháin, é iomlán nó gearrtha i gcúig phíosa ar a mhéid, agus an cheathrú chúil, cé is moite den luan bog, in aon phíosa amháin sa bhloc eile

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0202 30 50

– – Gearrthacha lomghearrtha, stéige easna, bléide agus briscéid

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0202 30 90

– – Eile

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Mairteoil (12000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203

Feoil ó mhucra, úr, fuaraithe nó reoite

 

 

 

– Úr nó fuaraithe

 

 

0203 11

– – Conablaigh agus leathchonablaigh

 

 

0203 11 10

– – – Ó mhucra clóis

53,6 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) + Cuóta Ráta Taraife Muiceoil bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 11 90

– – – Eile

Díolúine

0

0203 12

– – Liamhása, guaillí agus gearrthacha díobh, ar an gcnámh

 

 

 

– – – Ó mhucra clóis

 

 

0203 12 11

– – – – Liamhása agus gearrthacha díobh

77,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 12 19

– – – – Guaillí agus gearrthacha díobh

60,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) + Cuóta Ráta Taraife Muiceoil bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 12 90

– – – Eile

Díolúine

0

0203 19

– – Eile

 

 

 

– – – Ó mhucra clóis

 

 

0203 19 11

– – – – An leath tosaigh agus a chuid gearrthacha

60,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) + Cuóta Ráta Taraife Muiceoil bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 19 13

– – – – Luanta agus gearrthacha díobh, ar an gcnámh

86,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 19 15

– – – – Boilg (stríocacha) agus gearrthacha díobh

46,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) + Cuóta Ráta Taraife Muiceoil bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

 

– – – – Eile

 

 

0203 19 55

Gan chnámh

86,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 19 59

– – – – – Eile

86,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) + Cuóta Ráta Taraife Muiceoil bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 19 90

– – – Eile

Díolúine

0

 

– Reoite

 

 

0203 21

– – Conablaigh agus leathchonablaigh

 

 

0203 21 10

– – – Ó mhucra clóis

53,6 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) + Cuóta Ráta Taraife Muiceoil bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 21 90

– – – Eile

Díolúine

0

0203 22

– – Liamhása, guaillí agus gearrthacha díobh, ar an gcnámh

 

 

 

– – – Ó mhucra clóis

 

 

0203 22 11

– – – – Liamhása agus gearrthacha díobh

77,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 22 19

– – – – Guaillí agus gearrthacha díobh

60,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) + Cuóta Ráta Taraife Muiceoil bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 22 90

– – – Eile

Díolúine

0

0203 29

– – Eile

 

 

 

– – – Ó mhucra clóis

 

 

0203 29 11

– – – – An leath tosaigh agus a chuid gearrthacha

60,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) + Cuóta Ráta Taraife Muiceoil bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 29 13

– – – – Luanta agus gearrthacha díobh, ar an gcnámh

86,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 29 15

– – – – Boilg (stríocacha) agus gearrthacha díobh

46,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) + Cuóta Ráta Taraife Muiceoil bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

 

– – – – Eile

 

 

0203 29 55

– – – – – Gan chnámh

86,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 29 59

– – – – – Eile

86,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Muiceoil (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) + Cuóta Ráta Taraife Muiceoil bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0203 29 90

– – – Eile

Díolúine

0

0204

Feoil ó chaoirigh nó gabhair, úr, fuaraithe nó reoite

 

 

0204 10 00

– Conablaigh agus leathchonablaigh uain, úr nó fuaraithe

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– Feoil eile ó chaoirigh, úr nó fuaraithe

 

 

0204 21 00

– – Conablaigh agus leathchonablaigh

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – Gearrthacha eile ar an gcnámh

 

 

0204 22 10

– – – Ceathrúna tosaigh gearra

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – Dromlach agus/nó scoth an mhuiníl

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – Cosa

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Caoirigh (1 500 - 2 250 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0204 22 90

– – – Eile

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Caoirigh (1 500 - 2 250 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0204 23 00

– – Gan chnámh

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Caoirigh (1 500 - 2 250 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0204 30 00

– Conablaigh agus leathchonablaigh uain, reoite

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– Feoil eile ó chaoirigh, reoite

 

 

0204 41 00

– – Conablaigh agus leathchonablaigh

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – Gearrthacha eile ar an gcnámh

 

 

0204 42 10

– – – Ceathrúna tosaigh gearra

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – Dromlach agus/nó scoth an mhuiníl

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Caoirigh (1 500 - 2 250 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0204 42 50

– – – Cosa

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Caoirigh (1 500 - 2 250 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0204 42 90

– – – Eile

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Caoirigh (1 500 - 2 250 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0204 43

– – Gan chnámh

 

 

0204 43 10

– – – Ó uain

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Caoirigh (1 500 - 2 250 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0204 43 90

– – – Eile

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Caoirigh (1 500 - 2 250 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0204 50

– Feoil ó ghabhair

 

 

 

– – Úr nó fuaraithe

 

 

0204 50 11

– – – Conablaigh agus leathchonablaigh

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – Ceathrúna tosaigh gearra

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – Dromlach agus/nó scoth an mhuiníl

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – Cosa

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Eile

 

 

0204 50 31

– – – – Gearrthacha ar an gcnámh

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – Gearrthacha gan chnámh

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – Reoite

 

 

0204 50 51

– – – Conablaigh agus leathchonablaigh

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – Ceathrúna tosaigh gearra

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – Dromlach agus/nó scoth an mhuiníl

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – Cosa

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Eile

 

 

0204 50 71

– – – – Gearrthacha ar an gcnámh

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – Gearrthacha gan chnámh

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Feoil ó chapaill, asail, miúileanna nó ráinigh, úr, fuaraithe nó reoite

 

 

0205 00 20

– Úr nó fuaraithe

5,1

0

0205 00 80

– Reoite

5,1

0

0206

Scairteach inite ó bhó-ainmhithe, mucra, caoirigh, gabhair, capaill, asail, miúileanna nó ráinigh, úr, fuaraithe nó reoite

 

 

0206 10

– Ó bhó-ainmhithe, úr nó fuaraithe

 

 

0206 10 10

– – Chun táirgí cógaisíochta a mhonarú

Díolúine

0

 

– – Eile

 

 

0206 10 95

– – – Scairt thiubh agus scairt thanaí

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – Eile

Díolúine

0

 

– Ó bhó-ainmhithe, reoite

 

 

0206 21 00

– – Teangacha

Díolúine

0

0206 22 00

– – Aenna

Díolúine

0

0206 29

– – Eile

 

 

0206 29 10

– – – Chun táirgí cógaisíochta a mhonarú

Díolúine

0

 

– – – Eile

 

 

0206 29 91

– – – – Scairt thiubh agus scairt thanaí

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – Eile

Díolúine

0

0206 30 00

– Ó mhucra, úr nó fuaraithe

Díolúine

0

 

– Ó mhucra, reoite

 

 

0206 41 00

– – Aenna

Díolúine

0

0206 49 00

– – Eile

Díolúine

0

0206 80

– Eile, úr nó fuaraithe

 

 

0206 80 10

– – Chun táirgí cógaisíochta a mhonarú

Díolúine

0

 

– – Eile

 

 

0206 80 91

– – – Ó chapaill, asail, miúileanna agus ráinigh

6,4

0

0206 80 99

– – – Ó chaoirigh agus gabhair

Díolúine

0

0206 90

– Eile, reoite

 

 

0206 90 10

– – Chun táirgí cógaisíochta a mhonarú

Díolúine

0

 

– – Eile

 

 

0206 90 91

– – – Ó chapaill, asail, miúileanna agus ráinigh

6,4

0

0206 90 99

– – – Ó chaoirigh agus gabhair

Díolúine

0

0207

Feoil agus scairteach inite, ó éanlaith chlóis atá faoi cheannteideal 0105, úr, fuaraithe nó reoite

 

 

 

– Ó éanlaith den speiceas Gallus domesticus

 

 

0207 11

– – Gan a bheith gearrtha i bpíosaí, úr nó fuaraithe

 

 

0207 11 10

– – – Cluimhrithe agus glanta, agus an ceann agus na croibh uirthi, ar a dtugtar “83 % sicín”

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh uirthi ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois inti, ar a dtugtar “70 % sicín”

29,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 11 90

– – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh uirthi agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois, ar a dtugtar “65 % sicín”, nó arna cur i láthair ar bhealach eile

32,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 12

– – Gan a bheith gearrtha i bpíosaí, reoite

 

 

0207 12 10

– – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh uirthi ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois inti, ar a dtugtar “70 % sicín”

29,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1) + Cuóta Ráta Taraife Eanlaith chlóis bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0207 12 90

– – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh uirthi agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois, ar a dtugtar “65 % sicín”, nó arna cur i láthair ar bhealach eile

32,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1) + Cuóta Ráta Taraife Eanlaith chlóis bhreise (20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0207 13

– – Gearrthacha agus scairteach, úr nó fuaraithe

 

 

 

– – – Gearrthacha

 

 

0207 13 10

– – – – Gan chnámh

102,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – Ar an gcnámh

 

 

0207 13 20

– – – – – Leatha nó ceathrúna

35,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 13 30

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, ceanna sciatháin orthu nó gan a bheith orthu

26,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 13 40

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, rumpaí agus ceanna sciatháin

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

60,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 13 60

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

46,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 13 70

– – – – – Eile

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Scairteach

 

 

0207 13 91

– – – – Aenna

6,4

0

0207 13 99

– – – – Eile

18,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 14

– – Gearrthacha agus scairteach, reoite

 

 

 

– – – Gearrthacha

 

 

0207 14 10

– – – – Gan chnámh

102,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – Ar an gcnámh

 

 

0207 14 20

– – – – – Leatha nó ceathrúna

35,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 14 30

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, ceanna sciatháin orthu nó gan a bheith orthu

26,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 14 40

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, rumpaí agus ceanna sciatháin

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

60,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 14 60

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

46,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 14 70

– – – – – Eile

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Scairteach

 

 

0207 14 91

– – – – Aenna

6,4

0

0207 14 99

– – – – Eile

18,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– Ó thurcaithe

 

 

0207 24

– – Gan a bheith gearrtha i bpíosaí, úr nó fuaraithe

 

 

0207 24 10

– – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh air ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois ann, ar a dtugtar “80 % turcaí”

34 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 24 90

– – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh air agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois, ar a dtugtar “73 % turcaí”, nó arna chur i láthair ar bhealach eile

37,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 25

– – Gan a bheith gearrtha i bpíosaí, reoite

 

 

0207 25 10

– – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh air ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois ann, ar a dtugtar “80 % turcaí”

34 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 25 90

– – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh air agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois, ar a dtugtar “73 % turcaí”, nó arna chur i láthair ar bhealach eile

37,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 26

– – Gearrthacha agus scairteach, úr nó fuaraithe

 

 

 

– – – Gearrthacha

 

 

0207 26 10

– – – – Gan chnámh

85,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – Ar an gcnámh

 

 

0207 26 20

– – – – – Leatha nó ceathrúna

41 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 26 30

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, ceanna sciatháin orthu nó gan a bheith orthu

26,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 26 40

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, rumpaí agus ceanna sciatháin

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

67,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

 

 

0207 26 60

– – – – – – Lorgaí and gearrthacha lorgaí

25,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 26 70

– – – – – – Eile

46 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 26 80

– – – – – Eile

83 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Scairteach

 

 

0207 26 91

– – – – Aenna

6,4

0

0207 26 99

– – – – Eile

18,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 27

– – Gearrthacha agus scairteach, reoite

 

 

 

– – – Gearrthacha

 

 

0207 27 10

– – – – Gan chnámh

85,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – Ar an gcnámh

 

 

0207 27 20

– – – – – Leatha nó ceathrúna

41 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 27 30

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, ceanna sciatháin orthu nó gan a bheith orthu

26,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 27 40

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, rumpaí agus ceanna sciatháin

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

67,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

 

 

0207 27 60

– – – – – Lorgaí agus gearrthacha díobh

25,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 27 70

– – – – – – Eile

46 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 27 80

– – – – – Eile

83 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Scairteach

 

 

0207 27 91

– – – – Aenna

6,4

0

0207 27 99

– – – – Eile

18,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– Ó lachain, géanna nó guinithe

 

 

0207 32

– – Gan a bheith gearrtha i bpíosaí, úr nó fuaraithe

 

 

 

– – – Ó lachain

 

 

0207 32 11

– – – – Cluimhrithe, fuilithe, glanta ach gan a bheith tarraingthe, agus an ceann agus na croibh uirthi, ar a dtugtar “85 % lacha”

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh uirthi ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois inti, ar a dtugtar “70 % lacha”

46,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 32 19

– – – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh uirthi agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois, ar a dtugtar “63 % lacha”, nó arna cur i láthair ar bhealach eile

51,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Ó ghéanna

 

 

0207 32 51

– – – – Cluimhrithe, fuilithe, gan a bheith tarraingthe, agus an ceann agus na croibh uirthi, ar a dtugtar “82 % gé”

45,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 32 59

– – – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh uirthi, agus an croí agus an eagaois uirthi, nó gan a bheith uirthi, ar a dtugtar “75 % gé”, nó arna cur i láthair ar bhealach eile

48,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 32 90

– – – Ó ghuinithe

49,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 33

– – Gan a bheith gearrtha i bpíosaí, reoite

 

 

 

– – – Ó lachain

 

 

0207 33 11

– – – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh uirthi ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois inti, ar a dtugtar “70 % lacha”

46,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 33 19

– – – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh uirthi agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois, ar a dtugtar “63 % lacha”, nó arna cur i láthair ar bhealach eile

51,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Ó ghéanna

 

 

0207 33 51

– – – – Cluimhrithe, fuilithe, gan a bheith tarraingthe, agus an ceann agus na croibh uirthi, ar a dtugtar “82 % gé”

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – Cluimhrithe agus tarraingthe, gan an ceann ná na croibh uirthi, agus an croí agus an eagaois uirthi, nó gan a bheith uirthi, ar a dtugtar “75 % gé”, nó arna cur i láthair ar bhealach eile

48,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 33 90

– – – Ó ghuinithe

49,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 34

– – Aenna sailleacha, úr nó fuaraithe

 

 

0207 34 10

– – – Ó ghéanna

Díolúine

0

0207 34 90

– – – Ó lachain

Díolúine

0

0207 35

– – Eile, úr nó fuaraithe

 

 

 

– – – Gearrthacha

 

 

 

– – – – Gan chnámh

 

 

0207 35 11

– – – – – Ó ghéanna

110,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 35 15

– – – – – Ó lachain nó ghuinithe

128,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – Ar an gcnámh

 

 

 

– – – – – Leatha nó ceathrúna

 

 

0207 35 21

– – – – – – Ó lachain

56,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 35 23

– – – – – – Ó ghéanna

52,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 35 25

– – – – – – Ó ghuinithe

54,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 35 31

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, ceanna sciatháin orthu nó gan a bheith orthu

26,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 35 41

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, rumpaí agus ceanna sciatháin

18,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

 

 

0207 35 51

– – – – – – Ó ghéanna

86,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 35 53

– – – – – – Ó lachain nó ghuinithe

115,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

 

 

0207 35 61

– – – – – – Ó ghéanna

69,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 35 63

– – – – – – Ó lachain nó ghuinithe

46,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 35 71

– – – – – Paletot gé nó lachan

66 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 35 79

– – – – – Eile

123,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Scairteach

 

 

0207 35 91

– – – – Aenna, seachas aenna sailleacha

6,4

0

0207 35 99

– – – – Eile

18,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 36

– – Eile, reoite

 

 

 

– – – Gearrthacha

 

 

 

– – – – Gan chnámh

 

 

0207 36 11

– – – – – Ó ghéanna

110,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 36 15

– – – – – Ó lachain nó guinithe

128,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – Ar an gcnámh

 

 

 

– – – – – Leatha nó ceathrúna

 

 

0207 36 21

– – – – – – Ó lachain

56,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 36 23

– – – – – – Ó ghéanna

52,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 36 25

– – – – – – Ó ghuinithe

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, ceanna sciatháin orthu nó gan a bheith orthu

26,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 36 41

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, rumpaí agus ceanna sciatháin

18,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

 

 

0207 36 51

– – – – – – Ó ghéanna

86,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 36 53

– – – – – – Ó lachain nó guinithe

115,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

 

 

0207 36 61

– – – – – – Ó ghéanna

69,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 36 63

– – – – – – Ó lachain nó guinithe

46,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0207 36 71

– – – – – Paletot gé nó lachan

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – Eile

123,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Scairteach

 

 

 

– – – – Aenna

 

 

0207 36 81

– – – – – Aenna sailleacha ó ghéanna

Díolúine

0

0207 36 85

– – – – – Aenna sailleacha ó lachain

Díolúine

0

0207 36 89

– – – – – Eile

6,4

0

0207 36 90

– – – – Eile

18,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0208

Feoil agus scairteach eile inite, úr, fuaraithe nó reoite

 

 

0208 10

– Ó choiníní nó giorriacha

 

 

0208 10 10

– – Ó choiníní clóis

6,4

0

0208 10 90

– – Eile

Díolúine

0

0208 30 00

– Ó phríomhaigh

9

0

0208 40

– Ó mhíolta móra, deilfeanna agus muca mara (mamaigh den ord Cetacea); ó bha mara agus duganganna (mamaigh den ord Sirenia)

 

 

0208 40 10

– – Feoil mhíl mhóir

6,4

0

0208 40 90

– – Eile

9

0

0208 50 00

– Ó reiptílí (lena n‐áirítear nathracha agus turtair)

9

0

0208 90

– Eile

 

 

0208 90 10

– – Ó cholúir chlóis

6,4

0

0208 90 30

– – Ó ghéim, seachas ó choiníní nó giorriacha

Díolúine

0

0208 90 55

– – Feoil róin

6,4

0

0208 90 60

– – Ó réinfhianna

9

0

0208 90 70

– – Cosa froganna

6,4

0

0208 90 95

– – Eile

9

0

0209 00

Saill mhuice, saor ó fheoil thrua agus saill éanlaithe clóis, nár rindreáladh ná nár úscadh ar bhealach eile, úr, fuaraithe, reoite, saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe

 

 

 

– Saill fho-chraicneach mhuice

 

 

0209 00 11

– – Úr, fuaraithe, reoite, saillte nó faoi sháile

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – Triomaithe nó deataithe

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– Saill mhuice, seachas saill mhuice faoi cheannteidil 0209 00 11 nó 0209 00 19

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– Saill éanlaithe clóis

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Feoil agus scairteach feola inite, saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe; plúir inite agus béilí feola nó scairteach feola

 

 

 

– Feoil ó mhucra

 

 

0210 11

– – Liamhása, guaillí agus gearrthacha díobh, ar an gcnámh

 

 

 

– – – Ó mhucra clóis

 

 

 

– – – – Saillte nó faoi sháile

 

 

0210 11 11

– – – – – Liamhása agus gearrthacha díobh

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – Guaillí agus gearrthacha díobh

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Triomaithe nó deataithe

 

 

0210 11 31

– – – – – Liamhása agus gearrthacha díobh

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – Guaillí agus gearrthacha díobh

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – Eile

15,4

0

0210 12

– – Boilg (stríocacha) agus gearrthacha díobh

 

 

 

– – – Ó mhucra clóis

 

 

0210 12 11

– – – – Saillte nó faoi sháile

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – Triomaithe nó deataithe

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – Eile

15,4

0

0210 19

– – Eile

 

 

 

– – – Ó mhucra clóis

 

 

 

– – – – Saillte nó faoi sháile

 

 

0210 19 10

– – – – – Cliatháin ghearra

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – Cliatháin trí cheathrú nó bágún láir

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – An leath tosaigh agus a chuid gearrthacha

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – Luanta agus gearrthacha díobh

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – Eile

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Triomaithe nó deataithe

 

 

0210 19 60

– – – – – An leath tosaigh agus a chuid gearrthacha

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – Luanta agus gearrthacha díobh

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Eile

 

 

0210 19 81

– – – – – – Gan chnámh

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – Eile

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – Eile

15,4

0

0210 20

– Feoil ó bhó-ainmhithe

 

 

0210 20 10

– – Ar an gcnámh

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – Gan chnámh

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– Eile, lena n‐áirítear plúir inite agus béilí feola nó scairteach feola

 

 

0210 91 00

– – Ó phríomhaigh

15,4

0

0210 92 00

– – Ó mhíolta móra, deilfeanna agus muca mara (mamaigh den ord Cetacea); ó bha mara agus duganganna (mamaigh den ord Sirenia)

15,4

0

0210 93 00

– – Ó reiptílí (lena n‐áirítear nathracha agus turtair)

15,4

0

0210 99

– – Eile

 

 

 

– – – Feoil

 

 

0210 99 10

– – – – Ó chapaill, saillte, faoi sháile nó triomaithe

6,4

0

 

– – – – Ó chaoirigh agus gabhair

 

 

0210 99 21

– – – – – Ar an gcnámh

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

Gan chnámh

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – Ó réinfhianna

15,4

0

0210 99 39

– – – – Eile

130 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Éanlaith chlóis (16 000 - 20 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Scairteach

 

 

 

– – – – Ó mhucra clóis

 

 

0210 99 41

– – – – – Aenna

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – Eile

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Ó bhó-ainmhithe

 

 

0210 99 51

– – – – – Scairt thiubh agus scairt thanaí

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – Eile

12,8

0

0210 99 60

– – – – Ó chaoirigh agus gabhair

15,4

0

 

– – – – Eile

 

 

 

– – – – – Aenna ó éanlaith chlóis

 

 

0210 99 71

– – – – – – Aenna sailleacha ó ghéanna nó lachain, saillte nó faoi sháile

Díolúine

0

0210 99 79

– – – – – – Eile

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Eile

15,4

0

0210 99 90

– – – Plúr inite agus béilí feola nó scairteach feola

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

CAIBIDIL 3 - ÉISC AGUS CRUSTAIGH, MOILISC AGUS INVEIRTEABRAIGH UISCEACHA EILE

 

 

0301

Iasc beo

 

 

0301 10

– Éisc ornáideacha

 

 

0301 10 10

– – Éisc fionnuisce

Díolúine

0

0301 10 90

– – Éisc sáile

7,5

0

 

– Éisc eile agus iad beo

 

 

0301 91

– – Breac (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache agus Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Den speiceas Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – Eile

12

0

0301 92 00

– – Eascanna (Anguilla spp.)

Díolúine

0

0301 93 00

– – Carbán

8

0

0301 94 00

– – Tuinnín gorm (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – Tuinníní gorma deisceartacha (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – Eile

 

 

 

– – – Éisc fionnuisce

 

 

0301 99 11

– – – – Bradán an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agusOncorhynchus rhodurus), bradán Atlantach (Salmo salar) agus bradán na Danóibe (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Eile

8

0

0301 99 80

– – – Éisc sáile

16

0

0302

Éisc úr nó fuaraithe, seachas filléid éisc agus feoil eile éisc atá faoi cheannteideal 0304

 

 

 

– Salmainidí, seachas aenna agus eochraí

 

 

0302 11

– – Breac (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache agus Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Den speiceas Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – Den speiceas Oncorhynchus mykiss, agus an ceann agus na geolbhaigh orthu, glanta, ar mó ná 1,2 kg meáchan gach ceann díobh, nó gan an ceann orthu, geolbhaithe agus glanta, ar mó ná 1 kg méáchan gach ceann díobh

12

0

0302 11 80

– – – Eile

12

0

0302 12 00

– – Bradán an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agusOncorhynchus rhodurus), bradán Atlantach (Salmo salar) agus bradán na Danóibe (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Eile

8

0

 

– Éisc leathógacha (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), seachas aenna agus eochraí

 

 

0302 21

– – Haileabó (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – Haileabó Graonlannach (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Haileabó Atlantach (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Haileabó Ciúin‐Aigeánach (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – Leathóg (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – Sól (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – Eile

 

 

0302 29 10

– – – Méigrim (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – Eile

15

0

 

– Tuinníní (den ghéineas Thunnus), boiníotó aigéanach (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), seachas aenna agus eochraí

 

 

0302 31

– – Tuinníní colgacha (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

Díolúine

0

0302 31 90

– – – Eile

22

0

0302 32

– – Tuinnín buí (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

Díolúine

0

0302 32 90

– – – Eile

22

0

0302 33

– – Boiníotó aigéanach

 

 

0302 33 10

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

Díolúine

0

0302 33 90

– – – Eile

22

0

0302 34

– – Tuinníní mórshúileacha (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

Díolúine

0

0302 34 90

– – – Eile

22

0

0302 35

– – Tuinníní gorma (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

Díolúine

0

0302 35 90

– – – Eile

22

0

0302 36

– – Tuinníní gorma deisceartacha (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

Díolúine

0

0302 36 90

– – – Eile

22

0

0302 39

– – Eile

 

 

0302 39 10

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

Díolúine

0

0302 39 90

– – – Eile

22

0

0302 40 00

– Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii), seachas aenna agus eochraí

15

0

0302 50

– Trosc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), seachas aenna agus eochraí

 

 

0302 50 10

– – Den speiceas Gadus morhua

12

0

0302 50 90

– – Eile

12

0

 

– Éisc eile, seachas aenna agus eochraí

 

 

0302 61

– – Sairdíní (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), mionsairdíní (Sardinella spp.), salán (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Sairdíní den speiceas Sardina pilchardus

23

0

0302 61 30

– – – Sairdíní den ghéineas Sardinops; mionsairdíní (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – Salán (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – Cadóg (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – Glasán (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – Ronnach (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – Fíogach agus siorcanna eile

 

 

0302 65 20

– – – Fíogach den speiceas Squalus acanthias

6

0

0302 65 50

– – – Fíogach den speiceas Scyliorhinus spp.

6

0

0302 65 90

– – – Eile

8

0

0302 66 00

– – Eascanna (Anguilla spp.)

Díolúine

0

0302 67 00

– – Colgán (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – Déadiasc (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – Eile

 

 

 

– – – Éisc fionnuisce

 

 

0302 69 11

– – – – Carbán

8

0

0302 69 19

– – – – Eile

8

0

 

– – – Éisc sáile

 

 

 

– – – – Éisc den ghéineas Euthynnus, seachas an boiníotó aigéanach (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) a luaitear faoi cheannteideal 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

Díolúine

0

0302 69 25

– – – – – Eile

22

0

 

– – – – Péirse mhara (Sebastes spp.

 

 

0302 69 31

– – – – – Den speiceas Sebastes marinus

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Eile

7,5

0

0302 69 35

– – – – Éisc den speiceas Boreogadus saida

12

0

0302 69 41

– – – – Faoitín (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – Langa (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – Mangach Alascach (Theragra chalcogramma) agus mangach (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – Ainseabhaithe (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – Garbhánach (Dentex dentex agus Pagellus spp.)

15

0

 

– – – – Colmóir (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Colmóir den ghéineas Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Colmóir na Rinne (colmóir éadomhain na Rinne) (Merluccius capensis) agus colmóir domhainmhara (colmóir domhainmhara na Rinne) (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – Colmóir deisceartach (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – Eile

15

0

0302 69 69

– – – – – Colmóir den ghéineas Urophycis

15

0

0302 69 75

– – – – Sáimhín (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – Bráthair (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – Faoitín gorm (Micromesistius poutassouGadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – Faoitín gorm deisceartach (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – Bolmán (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Tusceascann bhándearg (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – Doingean mara (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – Garbhánach órcheannach (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – Eile

15

0

0302 70 00

– Aenna agus eochraí

10

0

0303

Éisc, reoite, seachas filléid éisc agus feoil eile éisc atá faoi cheannteideal 0304

 

 

 

– Bradán an Áigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agus Oncorhynchus rhodurus), seachas aenna agus eochraí

 

 

0303 11 00

– – Bradán dearg (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – Eile

2

0

 

– Salmainidí eile, seachas aenna agus eochraí

 

 

0303 21

– – Breac (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache agus Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – Den speiceas Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – Den speiceas Oncorhynchus mykiss, agus an ceann agus na geolbhaigh orthu, glanta, ar mó ná 1,2 kg meáchan gach ceann díobh, nó gan an ceann orthu, geolbhaithe agus glanta, ar mó ná 1 kg meáchan gach ceann díobh

12

0

0303 21 80

– – – Eile

12

0

0303 22 00

– – Bradán Atlantach (Salmo salar) agus bradán na Danóibe (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Eile

9

0

 

– Éisc leathógacha (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), seachas aenna agus eochraí

 

 

0303 31

– – Haileabó (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – Haileabó Graonlannach (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Haileabó Atlantach (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Haileabó Ciúin‐Aigeánach (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – Leathóg (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – Sól (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – Eile

 

 

0303 39 10

– – – Leith (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Éisc den ghéineas Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

– – – Eile

15

0

 

– Tuinníní (den ghéineas Thunnus), boiníotó aigéanach (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), seachas aenna agus eochraí

 

 

0303 41

– – Tuinníní colgacha (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

 

 

0303 41 11

– – – – Iomlán

Díolúine

0

0303 41 13

– – – – Geolbhaithe agus glanta

Díolúine

0

0303 41 19

– – – – Eile (“gan an ceann”, mar shampla)

Díolúine

0

0303 41 90

– – – Eile

22

0

0303 42

– – Tuinníní buí (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

 

 

 

– – – – Iomlán

 

 

0303 42 12

– – – – – Ar mó ná 10 kg meáchan gach ceann díobh

Díolúine

0

0303 42 18

– – – – – Eile

Díolúine

0

 

– – – – Geolbhaithe agus glanta

 

 

0303 42 32

– – – – – Ar mó ná 10 kg meáchan gach ceann díobh

Díolúine

0

0303 42 38

– – – – – Eile

Díolúine

0

 

– – – – Eile (“gan an ceann”, mar shampla)

 

 

0303 42 52

– – – – – Ar mó ná 10 kg meáchan gach ceann díobh

Díolúine

0

0303 42 58

– – – – – Eile

Díolúine

0

0303 42 90

– – – Eile

22

0

0303 43

– – Boiníotó aigéanach

 

 

 

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

 

 

0303 43 11

– – – – Iomlán

Díolúine

0

0303 43 13

– – – – Geolbhaithe agus glanta

Díolúine

0

0303 43 19

– – – – Eile (“gan an ceann”, mar shampla)

Díolúine

0

0303 43 90

– – – Eile

22

0

0303 44

– – Tuinníní mórshúileacha (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

 

 

0303 44 11

– – – – Iomlán

Díolúine

0

0303 44 13

– – – – Geolbhaithe agus glanta

Díolúine

0

0303 44 19

– – – – Eile (“gan an ceann”, mar shampla)

Díolúine

0

0303 44 90

– – – Eile

22

0

0303 45

– – Tuinníní gorma (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

 

 

0303 45 11

– – – – Iomlán

Díolúine

0

0303 45 13

– – – – Geolbhaithe agus glanta

Díolúine

0

0303 45 19

– – – – Eile (“gan an ceann”, mar shampla)

Díolúine

0

0303 45 90

– – – Eile

22

0

0303 46

– – Tuinníní gorma deisceartacha (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

 

 

0303 46 11

– – – – Iomlán

Díolúine

0

0303 46 13

– – – – Geolbhaithe agus glanta

Díolúine

0

0303 46 19

– – – – Eile (“gan an ceann”, mar shampla)

Díolúine

0

0303 46 90

– – – Eile

22

0

0303 49

– – Eile

 

 

 

– – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

 

 

0303 49 31

– – – – Iomlán

Díolúine

0

0303 49 33

– – – – Geolbhaithe agus glanta

Díolúine

0

0303 49 39

– – – – Eile (“gan an ceann”, mar shampla)

Díolúine

0

0303 49 80

– – – Eile

22

0

 

– Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii) agus trosc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), seachas aenna agus eochraí

 

 

0303 51 00

– – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – Trosc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Den speiceas Gadus morhua

12

0

0303 52 30

– – – Den speiceas Gadus ogac

12

0

0303 52 90

– – – Den speiceas Gadus macrocephalus

12

0

 

– Colgán (Xiphias gladius) agus déadiasc (Dissostichus spp.), seachas aenna agus eochraí

 

 

0303 61 00

– – Colgán (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – Déadiasc (Dissostichus spp.)

15

0

 

– Éisc eile, seachas aenna agus eochraí

 

 

0303 71

– – Sairdíní (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), mionsairdíní (Sardinella spp.), saláin (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Sairdíní den speiceas Sardina pilchardus

23

0

0303 71 30

– – – Sairdíní den ghéineas Sardinops; mionsairdíní (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – Salán (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – Cadóg (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – Glasán (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – Ronnach (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Den speiceas Scomber scombrusScomber japonicus

20

0

0303 74 90

– – – Den speiceas Scomber australasicus

15

0

0303 75

– – Fíogach agus siorcanna eile

 

 

0303 75 20

– – – Fíogach den speiceas Squalus acanthias

6

0

0303 75 50

– – – Fíogach den speiceas Scyliorhinus spp.

6

0

0303 75 90

– – – Eile

8

0

0303 76 00

– – Eascanna (Anguilla spp.)

Díolúine

0

0303 77 00

– – Doingean mara (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – Colmóir (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – Colmóir den ghéineas Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – – Colmóir na Rinne (colmóir éadomhain na Rinne) (Merluccius capensis) agus colmóir domhainmhara (colmóir domhainmhara na Rinne) (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – Colmóir na hAirgintíne (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – Colmóir deisceartach (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – Eile

15

0

0303 78 90

– – – Colmóir den ghéineas Urophycis

15

0

0303 79

– – Eile

 

 

 

– – – Éisc fionnuisce

 

 

0303 79 11

– – – – Carbán

8

0

0303 79 19

– – – – Eile

8

0

 

– – – Éisc sáile

 

 

 

– – – – Éisc den ghéineas Euthynnus, seachas an boiníotó aigéanach (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) a luaitear faoi cheannteideal 0303 43

 

 

 

– – – – – Chun táirgí cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch

 

 

0303 79 21

– – – – – – Iomlán

Díolúine

0

0303 79 23

– – – – – – Geolbhaithe agus glanta

Díolúine

0

0303 79 29

– – – – – – Eile (“gan an ceann”, mar shampla)

Díolúine

0

0303 79 31

– – – – – Eile

22

0

 

– – – – Péirse mhara (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – Den speiceas Sebastes marinus

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Eile

7,5

0

0303 79 41

– – – – Éisc den speiceas Boreogadus saida

12

0

0303 79 45

– – – – Faoitín (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – Langa (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – Mangach Alascach (Theragra chalcogramma) agus mangach (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – Éisc den speiceas Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

– – – – Ainseabhaithe (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – Garbhánach (Dentex dentex agus Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

– – – – Sáimhín (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – Bráthair (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – Faoitín gorm (Micromesistius poutassouGadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – Faoitín gorm deisceartach (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – Bolmán (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – Gránadóir gorm (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – Tusceascann bhándearg (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – Éisc den speiceas Pelotreis flavilatusPeltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – Eile

15

0

0303 80

– Aenna agus eochraí

 

 

0303 80 10

– – Eochraí chrua agus bhog chun aigéad dí-ocsairibeanúicléasach nó sulfáit phrótaimín a mhonarú

Díolúine

0

0303 80 90

– – Eile

10

0

0304

Filléid éisc agus feoil eile éisc (bíodh sí mionaithe nó ná bíodh) atá úr, fuaraithe nó reoite

 

 

 

– Úr nó fuaraithe

 

 

0304 11

– – Colgán (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – Filléid

18

0

0304 11 90

– – – Feoil eile éisc (bíodh sí mionaithe nó ná bíodh)

15

0

0304 12

– – Déadiasc (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – Filléid

18

0

0304 12 90

– – – Feoil eile éisc (bíodh sí mionaithe nó ná bíodh)

15

0

0304 19

– – Eile

 

 

 

– – – Filléid

 

 

 

– – – – Ó éisc fionnuisce

 

 

0304 19 13

– – – – – Ó bhradán an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agusOncorhynchus rhodurus), bradán Atlantach (Salmo salar) agus bradán na Danóibe (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – Ó bhreac den speiceas Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita agus Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – – Den speiceas Oncorhynchus mykiss ar mó ná 400 g meáchan gach ceann díobh

12

0

0304 19 17

– – – – – – Eile

12

0

0304 19 19

– – – – – Ó éisc fionnuisce eile

9

3

 

– – – – Eile

 

 

0304 19 31

– – – – – Ó throsc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) agus ó éisc den speiceas Boreogadus saida

18

0

0304 19 33

– – – – – Ó ghlasán (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – Ó phéirse mhara (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – Eile

18

3

 

– – – Feoil eile éisc (bíodh sí mionaithe nó ná bíodh)

 

 

0304 19 91

– – – – Ó éisc fionnuisce

8

0

 

– – – – Eile

 

 

0304 19 97

– – – – – Flapaí scadán

15

0

0304 19 99

– – – – – Eile

15

0

 

– Filléid reoite

 

 

0304 21 00

– – Colgán (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – Déadiasc (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – Eile

 

 

 

– – – Ó éisc fionnuisce

 

 

0304 29 13

– – – – Ó bhradán an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agusOncorhynchus rhodurus), bradán Atlantach (Salmo salar) agus bradán na Danóibe (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – Ó bhreac den speiceas Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita agus Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – – Den speiceas Oncorhynchus mykiss ar mó ná 400 g meáchan gach ceann díobh

12

0

0304 29 17

– – – – – Eile

12

0

0304 29 19

– – – – Ó éisc fionnuisce eile

9

3

 

– – – Eile

 

 

 

– – – – Ó throsc (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) agus ó éisc den speiceas Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – – Ó throsc den speiceas Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Eile

7,5

0

0304 29 31

– – – – Ó ghlasán (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – Ó chadóg (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – Ó phéirse mhara (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – Den speiceas Sebastes marinus

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Eile

7,5

0

0304 29 41

– – – – Ó fhaoitín (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – Ó langa (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – Ó thuinnín (den ghéineas Thunnus) agus ó éisc den ghéineas Euthynnus

18

0

 

– – – – Ó ronnach (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) agus ó éisc den speiceas Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – – Ó ronnach den speiceas Scomber australasicus

15

0

0304 29 53

– – – – – Eile

15

0

 

– – – – Ó cholmóir (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Ó cholmóir den ghéineas Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – – Ó cholmóir na Rinne (colmóir éadomhain na Rinne) (Merluccius capensis) agus colmóir domhainmhara (colmóir domhainmhara na Rinne) (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – Ó cholmóir na hAirgintíne (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Eile

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Ó cholmóir den ghéineas Urophycis

7,5

0

 

– – – – Ó fhíogach agus siorcanna eile

 

 

0304 29 61

– – – – – Ó fhíogach (Squalus acanthias agus Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – Ó shiorcanna eile

7,5

0

0304 29 71

– – – – Ó leathóg (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – Ó leith (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – Ó scadán (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – Ó mhéigrim (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – Ó bhráthair (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – Ó mhangach Alascach (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – Ó ghránadóir gorm (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – Eile

15

3

 

– Eile

 

 

0304 91 00

– – Colgán (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – Déadiasc (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – Eile

 

 

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

0

 

– – – Eile

 

 

0304 99 21

– – – – Ó éisc fionnuisce

8

0

 

– – – – Eile

 

 

0304 99 23

– – – – – Ó scadán (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – Ó phéirse mhara (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – Ó throsc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) agus ó éisc den speiceas Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – – Ó throsc den speiceas Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – Ó throsc den speiceas Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Eile

7,5

0

0304 99 41

– – – – – Ó ghlasán (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – Ó chadóg (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – Ó cholmóir (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – Ó mhéigrim (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – Ó sháimhín (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – Ó bhráthair (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – Ó fhaoitín gorm (Micromesistius poutassouGadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – Ó mhangach Alascach (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Eile

7,5

0

0305

Iasc triomaithe, saillte nó faoi sháile; iasc deataithe, bíodh sé cócaráilte roimh an bpróiseas deataithe nó lena linn; plúir, min agus millíní éisc, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

 

 

0305 10 00

– Plúir, min agus millíní éisc, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

13

0

0305 20 00

– Aenna agus eochraí ó éisc, triomaithe, deataithe, saillte nó faoi sháile

11

0

0305 30

– Filléid éisc, triomaithe, saillte nó faoi sháile, ach gan a bheith deataithe

 

 

 

– – Ó throsc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) agus ó éisc den speiceas Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – – – Ó throsc den speiceas Gadus macrocephalus

16

0

0305 30 19

– – – Eile

20

0

0305 30 30

– – Ó bhradán an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agus Oncorhynchus rhodurus), bradán Atlantach (Salmo salar), agus bradán na Danóibe (Hucho hucho), saillte nó faoi sháile

15

0

0305 30 50

– – Ó haileabó Graonlannach (Reinhardtius hippoglossoides), saillte nó faoi sháile

15

0

0305 30 90

– – Eile

16

0

 

– Éisc dheataithe, lena n‐áirítear filléid

 

 

0305 41 00

– – Bradán an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agus Oncorhynchus rhodurus), bradán Atlantach (Salmo salar) agus bradán na Danóibe (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – Eile

 

 

0305 49 10

– – – Haileabó Graonlannach (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Haileabó Atlantach (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – Ronnach (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – Breac (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache agus Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – Eascanna (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – Eile

14

0

 

– Iasc triomaithe, bíodh sé saillte nó ná bíodh ach gan a bheith deataithe

 

 

0305 51

– – Trosc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – Triomaithe, neamhshaillte

13

0

0305 51 90

– – – Triomaithe, saillte

13

0

0305 59

– – Eile

 

 

 

– – – Éisc den speiceas Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – – Triomaithe, neamhshaillte

13

0

0305 59 19

– – – – Triomaithe, saillte

13

0

0305 59 30

– – – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – Ainseabhaithe (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – Haileabó Atlantach (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Eile

12

0

 

– Éisc, saillte ach gan a bheith triomaithe ná deataithe agus éisc faoi sháile

 

 

0305 61 00

– – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – Trosc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – Ainseabhaithe (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – Eile

 

 

0305 69 10

– – – Éisc den speiceas Boreogadus saida

13

0

0305 69 30

– – – Haileabó Atlantach (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Bradán an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agusOncorhynchus rhodurus), bradán Atlantach (Salmo salar) agus bradán na Danóibe (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Eile

12

0

0306

Crústaigh bheo, úra, fhuaraithe, reoite, thriomaithe, shaillte nó faoi sháile, bídís sa bhlaosc nó ná bíodh; crústaigh sa bhlaosc, cócaráilte le gal nó beirithe in uisce, bídís fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile nó ná bíodh; plúir, min agus millíní crústach, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

 

 

 

– Reoite

 

 

0306 11

– – Gliomach carraige agus piardóg mara eile (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – Eireabaill piardóg

12,5

0

0306 11 90

– – – Eile

12,5

0

0306 12

– – Gliomaigh (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – Iomlán

6

0

0306 12 90

– – – Eile

16

0

0306 13

– – Séaclaí agus cloicheáin

 

 

0306 13 10

– – – Den fhine Pandalidae

12

0

0306 13 30

– – – Séaclaí den ghéineas Crangon

18

0

0306 13 40

– – – Rós-séaclaí domhainmhara (Parapenaeus longirostris)

12

0

0306 13 50

– – – Séaclaí den ghéineas Penaeus

12

0

0306 13 80

– – – Eile

12

0

0306 14

– – Portáin

 

 

0306 14 10

– – – Portáin den speiceas Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. agus Callinectes sapidus

7,5

0

0306 14 30

– – – Portáin den speiceas Cancer pagurus

7,5

0

0306 14 90

– – – Eile

7,5

0

0306 19

– – Eile, lena n‐áirítear plúir, min agus millíní crústach, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

 

 

0306 19 10

– – – Gliomach fionnuisce

7,5

0

0306 19 30

– – – Gliomach na hIorua (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Eile

12

0

 

– Gan a bheith reoite

 

 

0306 21 00

– – Gliomach carraige agus piardóg mara eile (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – Gliomaigh (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – Beo

8

0

 

– – – Eile

 

 

0306 22 91

– – – – Iomlán

8

0

0306 22 99

– – – – Eile

10

0

0306 23

– – Séaclaí agus cloicheáin

 

 

0306 23 10

– – – Den fhine Pandalidae

12

0

 

– – – Séaclaí den ghéineas Crangon

 

 

0306 23 31

– – – – Úr, fuaraithe nó cócaráilte le gal nó beirithe in uisce

18

0

0306 23 39

– – – – Eile

18

0

0306 23 90

– – – Eile

12

0

0306 24

– – Portáin

 

 

0306 24 30

– – – Portáin den speiceas Cancer pagurus

7,5

0

0306 24 80

– – – Eile

7,5

0

0306 29

– – Eile, lena n‐áirítear plúir, min agus millíní crústach, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

 

 

0306 29 10

– – – Gliomach fionnuisce

7,5

0

0306 29 30

– – – Gliomach na hIorua (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Eile

12

0

0307

Moilisc bheo, úra, fhuaraithe, reoite, thriomaithe, shaillte nó faoi sháile, bídís sa bhlaosc nó ná bíodh; inveirteabraigh uisce, seachas crústaigh agus moilisc, bheo, úra, fhuaraithe, reoite, thriomaithe, shaillte nó faoi sháile; plúir, min agus millíní inveirteabrach uisce, seachas crústaigh, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

 

 

0307 10

– Oisrí

 

 

0307 10 10

– – Oisrí leathana (den ghéineas Ostrea), beo agus ar mó ná 40 g meáchan gach ceann díobh (an bhlaosc san áireamh)

Díolúine

0

0307 10 90

– – Eile

9

0

 

– Muiríní, lena n‐áirítear cluaisíní, den ghéineas Pecten, Chlamys nó Placopecten

 

 

0307 21 00

– – Beo, úr nó fuaraithe

8

0

0307 29

– – Eile

 

 

0307 29 10

– – – Coquilles St Jacques (Pecten maximus), reoite

8

0

0307 29 90

– – – Eile

8

0

 

– Diúilicíní (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – Beo, úr nó fuaraithe

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – Eile

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– Cudal (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – Beo, úr nó fuaraithe

 

 

0307 41 10

– – – Cudal (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – Scuid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – Eile

8

0

0307 49

– – Eile

 

 

 

– – – Reoite

 

 

 

– – – – Cudal (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – Dén gheineas Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – Cudal beag (Sepiola rondeleti)

6

0

0307 49 11

– – – – – – Eile

8

0

0307 49 18

– – – – – Eile

8

0

 

– – – – Scuid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Eile

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Eile

8

0

 

– – – Eile

 

 

0307 49 71

– – – – Cudal (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – Scuid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – Eile

8

0

 

– Ochtapas (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – Beo, úr nó fuaraithe

8

0

0307 59

– – Eile

 

 

0307 59 10

– – – Reoite

8

0

0307 59 90

– – – Eile

8

0

0307 60 00

– Seilidí, seachas gnamháin

Díolúine

0

 

– Eile, lena n‐áirítear plúir, min agus millíní inveirteabrach uisce, seachas crústaigh, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

 

 

0307 91 00

– – Beo, úr nó fuaraithe

11

0

0307 99

– – Eile

 

 

 

– – – Reoite

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – Maighdeog riabhach agus speiceas eile den fhine Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – Smugairlí róin (Rhopilema spp.)

Díolúine

0

0307 99 18

– – – – Eile

11

0

0307 99 90

– – – Eile

11

0

04

CAIBIDIL 4 - TÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA UIBHEACHA ÉAN; MIL NÁDÚRTHA TÁIRGÍ INITE DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH, NACH SONRAÍTEAR NÓ NACH N‐ÁIRÍTEAR IN AON ÁIT EILE

 

 

0401

Bainne agus uachtar, nach bhfuil tiubhaithe agus nach bhfuil siúcra breise ná ábhar milsiúcháin eile curtha leo

 

 

0401 10

– Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, nach mó ná 1 %

 

 

0401 10 10

– – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná dhá líotar

13,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0401 10 90

– – Eile

12,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0401 20

– Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 1 % ach nach mó ná 6 %

 

 

 

– – Nach mó ná 3 %

 

 

0401 20 11

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná dhá lítear

18,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0401 20 19

– – – Eile

17,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – Nach mó ná 3 %

 

 

0401 20 91

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná dhá lítear

22,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0401 20 99

– – – Eile

21,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0401 30

– Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 6 %

 

 

 

– – Nach mó ná 21 %

 

 

0401 30 11

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná dhá lítear

57,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0401 30 19

– – – Eile

56,6 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – Níos mó ná 21 % ach nach mó ná 45 %

 

 

0401 30 31

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná dhá lítear

110 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0401 30 39

– – – Eile

109,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – Nach mó ná 45 %

 

 

0401 30 91

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná dhá lítear

183,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0401 30 99

– – – Eile

182,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402

Bainne agus uachtar, atá tiubhaithe nó a bhfuil siúcra breise nó ábhar milsithe eile curtha leo

 

 

0402 10

– I bpúdar, gráinníní nó foirmeacha soladacha eile, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, nach mó ná 1.5 %

 

 

 

– – Nach bhfuil siúcra nó substaint eile mhilsithe curtha leis

 

 

0402 10 11

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 10 19

– – – Eile

118,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – Eile

 

 

0402 10 91

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 10 99

– – – Eile

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– I bpúdar, gráinníní nó foirmeacha soladacha eile, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 1.5 %

 

 

0402 21

– – Nach bhfuil siúcra nó substaint eile mhilsithe curtha leis

 

 

 

– Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, nach mó ná 27 %

 

 

0402 21 11

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – Eile

 

 

0402 21 17

– – – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, nach mó ná 11 %

130,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 21 19

– – – – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 11 % ach nach mó ná 27 %

130,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 27 %

 

 

0402 21 91

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 21 99

– – – – Eile

161,9 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 29

– – Eile

 

 

 

– Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, nach mó ná 27 %

 

 

0402 29 11

– – – – Bainne speisialta, do naíonáin, i gcoimeádáin séalaithe go heirméiteach de ghlanmhéid nach mó ná 500 g, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 10 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – – Eile

 

 

0402 29 15

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 29 19

– – – – – Eile

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 27 %

 

 

0402 29 91

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 29 99

– – – – Eile

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– Eile

 

 

0402 91

– – Nach bhfuil siúcra nó substaint eile mhilsithe curtha leis

 

 

0402 91 10

– Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, nach mó ná 8 %

34,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 91 30

– – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 8 % ach nach mó ná 10 %

43,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 10 % ach nach mó ná 45 %

 

 

0402 91 51

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 91 59

– – – – Eile

109,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 45 %

 

 

0402 91 91

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 91 99

– – – – Eile

182,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 99

– – Eile

 

 

0402 99 10

– Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, nach mó ná 9,5 %

57,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 9,5 % ach nach mó ná 45 %

 

 

0402 99 31

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 99 39

– – – – Eile

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 45 %

 

 

0402 99 91

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0402 99 99

– – – – Eile

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403

Bláthach, bainne gruthach agus uachtar, iógart, ceifír agus uachtar agus bainne aigéadaithe nó coipthe eile, cibé acu atá siad tiubhaithe nó nach bhfuil nó cibé acu atá siad blaistithe nó cibé acu atá siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile nó torthaí, cnónna nó cócó curtha leo nó nach bhfuil

 

 

0403 10

– Iógart

 

 

 

– – Nach bhfuil blaistithe nó nach bhfuil torthaí, cnónna nó cócó curtha leis

 

 

 

– – – Nach bhfuil siúcra nó substaint eile mhilsithe curtha leis, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain,

 

 

0403 10 11

– – Nach mó ná 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 10 13

– – – – Níos mó ná 3 % ach nach mó ná 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 10 19

– – – – Níos mó ná 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Nithe eile, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain

 

 

0403 10 31

– – – – Nach mó ná 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 10 33

– – – – Níos mó ná 3 % ach nach mó ná 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 10 39

– – – – Níos mó ná 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – Blaistithe nó a bhfuil torthaí, cnónna nó cócó curtha leis

 

 

 

– – – I bpúdar, gráinníní nó foirmeacha soladacha eile, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain

 

 

0403 10 51

– – – – Nach mó ná 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

0403 10 53

– – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

0403 10 59

– – – – Níos mó ná 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

 

– – – Nithe eile, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain

 

 

0403 10 91

– – – – Nach mó ná 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

0403 10 93

– – – – Níos mó ná 3 % ach nach mó ná 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

0403 10 99

– – – – Níos mó ná 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

0403 90

– Eile

 

 

 

– – Nach bhfuil blaistithe nó nach bhfuil torthaí, cnónna nó cócó curtha leis

 

 

 

– – – I bpúdar, gráinníní nó foirmeacha soladacha eile

 

 

 

– – – Nach bhfuil siúcra nó substaint eile mhilsithe curtha leis, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain

 

 

0403 90 11

– – Nach mó ná 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 90 13

– – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 90 19

– – – – Níos mó ná 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Nithe eile, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain

 

 

0403 90 31

– – Nach mó ná 1,5 %

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 90 33

– – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 90 39

– – – – Níos mó ná 27 %

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Eile

 

 

 

– – – Nach bhfuil siúcra nó substaint eile mhilsithe curtha leis, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain

 

 

0403 90 51

– – Nach mó ná 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 90 53

– – – – Níos mó ná 3 % ach nach mó ná 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 90 59

– – – – Níos mó ná 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – – Nithe eile, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain

 

 

0403 90 61

– – Nach mó ná 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 90 63

– – – – Níos mó ná 3 % ach nach mó ná 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0403 90 69

– – – – Níos mó ná 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife _Bainne agus uachtar, bainne comhdhlúite agus iógairt (8 000 - 10 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – Blaistithe nó a bhfuil torthaí, cnónna nó cócó curtha leis

 

 

 

– – – I bpúdar, gráinníní nó foirmeacha soladacha eile, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain

 

 

0403 90 71

– – – – Nach mó ná 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

0403 90 73

– – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

0403 90 79

– – – – Níos mó ná 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

 

– – – Nithe eile, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain

 

 

0403 90 91

– – – – Nach mó ná 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

0403 90 93

– – – – Níos mó ná 3 % ach nach mó ná 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

0403 90 99

– – – – Níos mó ná 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Táirgí próiseáilte ó bhainne coipthe (2 000 t)

0404

Meadhg, cibé acu atá sé tiubhaithe nó nach bhfuil, nó cibé acu atá siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leis nó nach bhfuil; táirgí a bhfuil comhábhair bhainne nádúrtha iontu, cibé acu atá siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo nó nach bhfuil, nach sonraítear nó nach n‐áirítear in aon áit eile

 

 

0404 10

– Meadhg agus meadhg modhnaithe, cibé acu atá sé tiubhaithe nó nach bhfuil, nó cibé acu atá siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leis nó nach bhfuil

 

 

 

– – I bpúdar, gráinníní nó foirmeacha soladacha eile

 

 

 

– – – Nach bhfuil siúcra nó substaint eile mhilsithe curtha leis, ina bhfuil cion próitéine (cion nitrigine × 6,38), de réir meáchain

 

 

 

– – – Nach mó ná 15 %, agus a bhfuil cion saille ann, de réir meáchain

 

 

0404 10 02

– – – – – Nach mó ná 1,5 %

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – Níos mó ná 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Níos mó ná 15 %, agus a bhfuil cion saille ann, de réir meáchain

 

 

0404 10 12

– – – – – Nach mó ná 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – Níos mó ná 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Nithe eile, ina bhfuil cion próitéine (cion nitrigine × 6,38), de réir meáchain

 

 

 

– – – Nach mó ná 15 %, agus a bhfuil cion saille ann, de réir meáchain

 

 

0404 10 26

– – – – – Nach mó ná 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – Níos mó ná 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Níos mó ná 15 %, agus a bhfuil cion saille ann, de réir meáchain

 

 

0404 10 34

– – – – – Nach mó ná 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – Níos mó ná 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – Eile

 

 

 

– – – Nach bhfuil siúcra nó substaint eile mhilsithe curtha leis, ina bhfuil cion próitéine (cion nitrigine × 6,38), de réir meáchain

 

 

 

– – – Nach mó ná 15 %, agus a bhfuil cion saille ann, de réir meáchain

 

 

0404 10 48

– – – – – Nach mó ná 1,5 %

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – Níos mó ná 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Níos mó ná 15 %, agus a bhfuil cion saille ann, de réir meáchain

 

 

0404 10 56

– – – – – Nach mó ná 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – Níos mó ná 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Nithe eile, ina bhfuil cion próitéine (cion nitrigine × 6,38), de réir meáchain

 

 

 

– – – Nach mó ná 15 %, agus a bhfuil cion saille ann, de réir meáchain

 

 

0404 10 72

– – – – – Nach mó ná 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – Níos mó ná 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Níos mó ná 15 %, agus a bhfuil cion saille ann, de réir meáchain

 

 

0404 10 78

– – – – – Nach mó ná 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – Níos mó ná 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Eile

 

 

 

– – Nach bhfuil siúcra nó substaint eile mhilsithe curtha leis, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain

 

 

0404 90 21

– – – Nach mó ná 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0404 90 23

– – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0404 90 29

– – – Níos mó ná 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

 

– – Nithe eile, ina bhfuil cion saille, de réir meáchain

 

 

0404 90 81

– – – Nach mó ná 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0404 90 83

– – – Níos mó ná 1,5 % ach nach mó ná 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0404 90 89

– – – Níos mó ná 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Púdar bainne (1 500 - 5 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0405

Im agus saill agus olaí eile a fhaightear ó bhainne; leatháin déiríochta

 

 

0405 10

– Im

 

 

 

– – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, nach mó ná 85 %

 

 

 

– – – Im nádúrtha

 

 

0405 10 11

– – – I gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Im (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0405 10 19

– – – – Eile

189,6 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Im (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0405 10 30

– – – Im athchomhcheangailte

189,6 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Im (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0405 10 50

– – – Im meidhg

189,6 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Im (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0405 10 90

– – Eile

231,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Im (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0405 20

– Leatháin déiríochta

 

 

0405 20 10

– – Ina bhfuil cion saille 39 % nó níos mó, de réir meáchain, ach níos lú ná 60 %

9 + EA

Cuóta Ráta Taraife_Im próiseáilte (250 t)

0405 20 30

– Le cion saille, de réir meáchain, 60 % nó níos mó, ach nach mó ná 75 %

9 + EA

Cuóta Ráta Taraife_Im próiseáilte (250 t)

0405 20 90

– – Ina bhfuil cion saille 75 % nó níos mó, de réir meáchain, ach níos lú ná 80 %

189,6 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Im (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0405 90

– Eile

 

 

0405 90 10

– – Le cion saille, de réir meáchain, 99,3 % nó níos mó, agus cion uisce, de réir meáchain, nach mó ná 0,5 %

231,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Im (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0405 90 90

– – Eile

231,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Im (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0406

Cáis agus gruth

 

 

0406 10

– Cáis úr (neamhaibí nó neamhleasaithe), cáis mheidhg, agus gruth san áireamh

 

 

0406 10 20

– – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, nach mó ná 40 %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – Eile

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– Cáis ghrátáilte nó phúdaraithe, de gach cineál

 

 

0406 20 10

– – Luibhcháis Glarus (ar a dtugtar Schabziger) a dhéantar as bainne bearrtha agus a mheasctar le luibheanna mínmheilte

7,7

0

0406 20 90

– – Eile

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– Cáis phróiseáilte, nach bhfuil grátáilte ná púdraithe

 

 

0406 30 10

– – Nár úsáideadh aon cháiseanna eile ina monarú seachas Emmentaler, Gruyère agus Appenzell agus a bhféadfadh luibhcháis Glarus (ar a dtugtar Schabziger) a bheith inti, mar ábhar breise; arna cur ar miondíol, a bhfuil cion saille de réir meáchain san ábhar tirim nach mó ná 56 %

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – Eile

 

 

 

– – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, nach mó ná 36 % agus ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, san ábhar tirim

 

 

0406 30 31

– – – – Nach mó ná 48 %

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – Níos mó ná 48 %

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, níos mó ná 36 %

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– Cáis ghormfhéitheach agus cáis eile ina bhfuil féitheacha a tháirgtear trí Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – Eile

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– Cáiseanna eile

 

 

0406 90 01

– – Le próiseáil

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – Eile

 

 

0406 90 13

– – – Emmentaler

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or agus Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Luibhcháis Glarus (ar a dtugtar Schabziger) a dhéantar as bainne bearrtha agus a mheasctar le luibheanna mínmheilte

7,7

0

0406 90 21

– – – Céadar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Edam

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilsit

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Eile

 

 

0406 90 50

– – – – Cáis bhainne caorach nó bhainne bíosún i gcoimeádáin ina bhfuil sáile, nó i mbuidéil chraicinn caorach nó chraicinn gabhar

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Eile

 

 

 

– – – Ina bhfuil cion saille, de réir meáchain, nach mó ná 40 % agus ina bhfuil cion uisce, de réir meáchain, san ábhar neamhshailleach

 

 

 

– – – – – Nach mó ná 47 %

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – Eile

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Níos mó ná 47 % ach nach mó ná 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – Cáiseanna eile, ina bhfuil cion uisce, de réir meáchain, san ábhar neamhshailleach

 

 

0406 90 86

– – – – – – – Níos mó ná 47 % ach nach mó ná 52 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – Níos mó ná 52 % ach nach mó ná 62 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – Níos mó ná 62 % ach nach mó ná 72 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – Níos mó ná 72 %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – Eile

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Uibheacha éan, sna blaoscanna, úra, leasaithe nó cócaráilte

 

 

 

– Ó éanlaith chlóis

 

 

 

– – Le goradh

 

 

0407 00 11

– – – Ó thurcaithe nó ó ghéanna

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – Eile

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – Eile

30,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Uibheacha (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar choibhéis ubh-sa-bhlaosc) (1) + Cuóta Ráta Taraife Uibheacha breise (3 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0407 00 90

– Eile

7,7

0

0408

Uibheacha éan, nach bhfuil sna blaoscanna, agus buíocáin uibhe, úra, thriomaithe, chócaráilte trí ghalú nó trí bheiriú in uisce, mhúnlaithe, reoite nó leasaithe ar bhealach eile, cibé acu atá siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo nó nach bhfuil

 

 

 

– Buíocáin uibhe

 

 

0408 11

– – Triomaithe

 

 

0408 11 20

– – – Atá mí-oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

Díolúine

0

0408 11 80

– – – Eile

142,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Uibheacha (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar choibhéis ubh-sa-bhlaosc) (1)

0408 19

– – Eile

 

 

0408 19 20

– – – Atá mí-oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

Díolúine

0

 

– – – Eile

 

 

0408 19 81

– – – – Leacht

62 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Uibheacha (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar choibhéis ubh-sa-bhlaosc) (1)

0408 19 89

– – – – Nithe eile, nithe reoite san áireamh

66,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Uibheacha (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar choibhéis ubh-sa-bhlaosc) (1)

 

– Eile

 

 

0408 91

– – Triomaithe

 

 

0408 91 20

– – – Atá mí-oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

Díolúine

0

0408 91 80

– – – Eile

137,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Uibheacha (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar choibhéis ubh-sa-bhlaosc) (1)

0408 99

– – Eile

 

 

0408 99 20

– – – Atá mí-oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

Díolúine

0

0408 99 80

– – – Eile

35,3 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Uibheacha (1 500 - 3 000 t arna shloinneadh mar choibhéis ubh-sa-bhlaosc) (1)

0409 00 00

Mil nádúrtha

17,3

Cuóta Ráta Taraife_Mil (5 000 - 6 000 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) (1)

0410 00 00

Táirgí inite de thionscnamh ainmhíoch, nach sonraítear nó nach n‐áirítear in aon áit eile

7,7

0

05

CAIBIDIL 5 - TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH, NACH SONRAÍTEAR NÓ NACH N‐ÁIRÍTEAR IN AON ÁIT EILE

 

 

0501 00 00

Gruaig an duine, neamhoibrithe, bíodh sí nite nó sciúrtha nó ná bíodh; dramhaíl ghruaig an duine

Díolúine

0

0502

Guairí agus gruaig muc, borraí nó collach; gruaig broc agus gruaig eile a dhéanann scuaba; dramhaíl ó ghuairí nó ó ghruaig den sórt sin

 

 

0502 10 00

– Guairí agus gruaig muc, borraí nó collach agus a gcuid dramhaíola

Díolúine

0

0502 90 00

– Eile

Díolúine

0

0504 00 00

Putóga, lamhnáin agus goilí ainmhithe (seachas éisc), ina n‐iomláine agus codanna díobh, úra, fuaraithe, reoite, saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe

Díolúine

0

0505

Craicne agus codanna eile d'éin, lena gcleití nó lena gclúmh mín, cleití agus codanna de chleití (bearrtha nó gan bheith) agus clúmh mín, nach ndéantar obair bhreise orthu seachas glanadh, dífhabhtú nó cóiriú lena gcaomhnú; púdar agus dramhaíl ó chleití nó ó chodanna de chleití

 

 

0505 10

– Cleití de chineál a úsáidtear do bhúiste clúmh

 

 

0505 10 10

– – Amh

Díolúine

0

0505 10 90

– – Eile

Díolúine

0

0505 90 00

– Eile

Díolúine

0

0506

Cnámha agus adharc-chroíthe, neamhoibrithe, díshaillte, ullmhaithe go simplí (ach nach bhfuil gearrtha de réir crutha), cóireáilte le haigéad nó dígheilitínithe; púdar agus dramhaíl na dtáirgí sin

 

 

0506 10 00

– Cnámha collaigíneacha agus cnámha cóireáilte le haigéad

Díolúine

0

0506 90 00

– Eile

Díolúine

0

0507

Eabhar, sliogán toirtíse, míolchnámha agus gruaig míolchnámha, adharca, beanna, crúba, ingne, croibh agus goba, neamhoibrithe nó ullmhaithe go simplí, ach nach bhfuil gearrtha de réir crutha; púdar agus dramhaíl na dtáirgí sin

 

 

0507 10 00

– Eabhar; púdar eabhair agus dramhaíl

Díolúine

0

0507 90 00

– Eile

Díolúine

0

0508 00 00

Ábhair choiréil agus ábhair den chineál céanna, neamhoibrithe nó ullmhaithe go simplí ach neamhoibrithe seachas sin; sliogáin moileasc, crústaigh nó eicínideirmigh agus cnámh cudail, neamhoibrithe nó ullmhaithe go simplí, ach nach bhfuil gearrtha de réir crutha, púdar agus dramhaíl díobhsan

Díolúine

0

0510 00 00

Ambargraís, castoreum, sibhéad agus musc; cantaraídí; domlas, bíodh sé triomaithe nó ná bíodh; faireoga agus táirgí eile ó ainmhithe a úsáidtear in ullmhú táirgí cógaisíochta atá úr, fuaraithe, reoite nó leasaithe go sealadach ar shlí eile

Díolúine

0

0511

Táirgí ó ainmhithe nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile; ainmhithe marbha ó Chaibidil 1 nó 3, atá mí-oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

 

 

0511 10 00

– Seamhan buaibheach

Díolúine

0

 

– Eile

 

 

0511 91

– – Táirgí éisc nó crústach, moileasc nó inveirteabrach eile uisce; ainmhithe marbha dá dtagraítear i gCaibidil 3

 

 

0511 91 10

– – – Dramhaíl éisc

Díolúine

0

0511 91 90

– – – Eile

Díolúine

0

0511 99

– – Eile

 

 

0511 99 10

– – – Féitheoga nó teannáin; dramh bearrtha agus dramh dá samhail ó sheithí amha nó ó chraicne

Díolúine

0

 

– – – Múscáin nádúrtha de bhunadh ainmhíoch

 

 

0511 99 31

– – – Amh

Díolúine

0

0511 99 39

– – – – Eile

5,1

0

0511 99 85

– – – Eile

Díolúine

0

II.

ROINN II - TÁIRGÍ Ó GHLASRAÍ

 

 

06

CAIBIDIL 6 - CRAINN BHEO AGUS PLANDAÍ EILE; BLEIBÍNÍ, FRÉAMHACHA AGUS A LEITHÉIDÍ; BLÁTHANNA GEARRTHA AGUS DUILLIÚR ORNÁIDEACH

 

 

0601

Bleibíní, tiúbair, fréamhacha tiúbracha, cormáin, corónacha agus ríosóim, faoi shuan, ag fás nó faoi bhláth; plandaí siocaire agus fréamhacha seachas fréamhacha atá faoi cheannteideal 1212

 

 

0601 10

– Bleibíní, tiúbair, fréamhacha tiúbracha, cormáin, corónacha agus ríosóim, faoi shuan

 

 

0601 10 10

– – Iasaintí

5,1

0

0601 10 20

– – Narcissi

5,1

0

0601 10 30

– – Tiúilipí

5,1

0

0601 10 40

– – Glaidíolais

5,1

0

0601 10 90

– – Eile

5,1

0

0601 20

– Bleibíní, tiúbair, fréamhacha tiúbracha, cormáin, corónacha agus ríosóim, ag fás nó faoi bhláth; plandaí siocaire agus fréamhacha

 

 

0601 20 10

– – Plandaí siocaire agus fréamhacha

Díolúine

0

0601 20 30

– – Magairlíní, iasaintí, narcissi agus tiúilipí

9,6

0

0601 20 90

– – Eile

6,4

0

0602

Plandaí beo eile (a bhfréamhacha san áireamh), beangáin agus slapair; sceith beacán

 

 

0602 10

– Beangáin agus slapair gan fréamhacha;

 

 

0602 10 10

– – Ina bhfuil fíniúnacha

Díolúine

0

0602 10 90

– – Eile

4

0

0602 20

Crainn, toir agus sceacha, arna mbeangú nó gan bheangú, de chineálacha a mbíonn torthaí nó cnónna inite orthu

 

 

0602 20 10

– – Slapair fíniúna, arna mbeangú nó arna bhfréamhú

Díolúine

0

0602 20 90

– – Eile

8,3

0

0602 30 00

– Ródaideandróin agus asáilianna, arna mbeangú nó gan bheangú

8,3

0

0602 40 00

– Rósanna, arna mbeangú nó gan bheangú

8,3

0

0602 90

– Eile

 

 

0602 90 10

– – Sceith beacán

8,3

0

0602 90 20

– – Plandaí anainn

Díolúine

0

0602 90 30

– – Plandaí glasraí agus sútha talún

8,3

0

 

– – Eile

 

 

 

– – – Plandaí machaire

 

 

 

– – – – Crainn, toir agus sceacha

 

 

0602 90 41

– – – – – Crainn foraoise

8,3

0

 

– – – – – Eile

 

 

0602 90 45

– – – – – – Beangáin fhréamhaithe agus plandaí óga

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Eile

8,3

0

0602 90 50

– – – – Plandaí machaire eile

8,3

0

 

– – – Plandaí tí

 

 

0602 90 70

– – – – Beangáin fhréamhaithe agus plandaí óga, gan cachtais a áireamh

6,5

0

 

– – – – Eile

 

 

0602 90 91

– – – – – Plandaí agus bachlóga nó bláthanna orthu, gan cachtais a áireamh

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Eile

6,5

0

0603

Bláthanna gearrtha agus bachlóga bláthanna de chineál atá oiriúnach le haghaidh crobhaingí nó chun críocha ornáideach, iad úr, triomaithe, daite, tuartha, tuilte nó ar shlí eile ullmhaithe

 

 

 

– Úr

 

 

0603 11 00

– – Rósanna

8,5

0

0603 12 00

– – Lusanna na gile

8,5

0

0603 13 00

– – Magairlín

8,5

0

0603 14 00

– – Criosantamaim

8,5

0

0603 19

– – Eile

 

 

0603 19 10

– – – Glaidíolais

8,5

0

0603 19 90

– – – Eile

8,5

0

0603 90 00

– Eile

10

0

0604

Duilliúir, craobhacha agus codanna eile de phlandaí, gan bhláthanna nó bachlóga bláthanna, agus féara, caonaigh agus léicin atá ina n‐earraí de shaghas atá oiriúnach do chrobhaingí nó chun críocha ornáideacha, iad úr, triomaithe, daite, tuartha, tuilte nó ar shlí eile ullmhaithe

 

 

0604 10

– Caonaigh agus léicin

 

 

0604 10 10

– – Léicean réinfhia

Díolúine

0

0604 10 90

– – Eile

5

0

 

– Eile

 

 

0604 91

– – Úr

 

 

0604 91 20

– – – Crainn Nollag

2,5

0

0604 91 40

– – – Géaga buaircíneacha

2,5

0

0604 91 90

– – – Eile

2

0

0604 99

– – Eile

 

 

0604 99 10

– – – Nach bhfuil tuilleadh ullmhúcháin déanta orthu seachas iad a thriomú

Díolúine

0

0604 99 90

– – – Eile

10,9

0

07

CAIBIDIL 7 - GLASRAÍ INITE AGUS FRÉAMHACHA AGUS TIÚBAIR ÁIRITHE

 

 

0701

Prátaí, iad úr nó fuaraithe

 

 

0701 10 00

– Síolta

4,5

0

0701 90

– Eile

 

 

0701 90 10

– – Chun stáirse a mhonarú

5,8

0

 

– – Eile

 

 

0701 90 50

– – – Nua, ó 1 Eanáir go 30 Meitheamh

9,6

0

0701 90 90

– – – Eile

11,5

0

0702 00 00

Trátaí, úra nó fuaraithe

Féach Iarscríbhinn 2

Díolúine ad valorem (Praghas Iontrála)

0703

Oinniúin, seallóidí, gairleog, cainneanna agus glasraí eile den chineál Alliaceae, úra nó fuaraithe

 

 

0703 10

– Oinniúin agus seallóidí

 

 

 

– – Oinniúin

 

 

0703 10 11

– – – Tacair

9,6

0

0703 10 19

– – – Eile

9,6

0

0703 10 90

– – Seallóidí

9,6

0

0703 20 00

– Gairleog

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Gairleog (20 500 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0703 90 00

– Cainneanna agus glasraí eile den chinéal Alliaceae

10,4

0

0704

Cabáistí, cóiliseacha, cálráib, cál agus praiseacha inite dá samhail, iad úr nó fuaraithe

 

 

0704 10 00

– Cóilis agus brocailí a bhfuil ceann air

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Bachlóga Bruiséile

12

0

0704 90

– Eile

 

 

0704 90 10

– – Cabáistí bána agus cabáistí dearga

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – Eile

12

0

0705

Leitís (Lactuca sativa) agus siocaire (Cichorium spp.), iad úr nó fuaraithe

 

 

 

– Leitís

 

 

0705 11 00

– – Leitís chabáiste

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Eile

10,4

0

 

– Siocaire

 

 

0705 21 00

– – Siocaire Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – Eile

10,4

0

0706

Cairéid, tornapaí, meacain bhiatais sailéid, salsabh, soiliriac, raidisí agus fréamhacha inite dá samhail, iad úr nó fuaraithe

 

 

0706 10 00

– Cairéid agus tornapaí

13,6

0

0706 90

– Eile

 

 

0706 90 10

– – Soiliriac (soilire fréamhaithe nó soilire Gearmánach)

13,6

0

0706 90 30

– – Raidis fhiáin (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Eile

13,6

0

0707 00

Cúcamair agus gircíní, úra nó fuaraithe

 

 

0707 00 05

– Cúcamair

Féach Iarscríbhinn 2

Díolúine ad valorem (Praghas Iontrála)

0707 00 90

– Gircíní

12,8

0

0708

Glasraí léagúmacha, bídís scilligthe nó ná bídís , iad úr nó fuaraithe

 

 

0708 10 00

– Piseanna (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Pónairí (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– Glasraí léagúmacha eile

11,2

0

0709

Glasraí eile, iad úr nó fuaraithe

 

 

0709 20 00

– Lusanna spreagtha

10,2

0

0709 30 00

– Ubhthorthaí

12,8

0

0709 40 00

– Soilire seachas soiliriac

12,8

0

 

– Beacáin agus strufail

 

 

0709 51 00

– – Beacáin den ghéineas Agaricus

12,8

0

0709 59

– – Eile

 

 

0709 59 10

– – – Cantarnaidí

3,2

0

0709 59 30

– – – Beacáin flapa

5,6

0

0709 59 50

– – – Strufail

6,4

0

0709 59 90

– – – Eile

6,4

0

0709 60

– Torthaí den ghéineas Capsicum nó den ghéineas Pimenta

 

 

0709 60 10

– – Piobair mhilse

7,2

0

 

– – Eile

 

 

0709 60 91

– – – Den ghéineas Capsicum, chun ruaimeanna oiléaroisín capsacaim nó capsicin a mhonarú

Díolúine

0

0709 60 95

– – – Chun blátholaí nó roisíneoidí a mhonarú go tionsclaíoch

Díolúine

0

0709 60 99

– – – Eile

6,4

0

0709 70 00

– Spionáiste, spionáiste na Nua-Shéalainne agus spionáiste eilifleoige (spionáiste gairdín)

10,4

0

0709 90

– Eile

 

 

0709 90 10

– – Glasraí sailéid, seachas leitís (Lactuca sativa) agus siocaire (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – Biatas bán agus cardúin

10,4

0

 

– – Ológa

 

 

0709 90 31

– – – Le haghaidh úsáidí eile seachas ola a tháirgeadh

4,5

0

0709 90 39

– – – Eile

13,1 EUR/100 kg/net

0

0709 90 40

– – Capras

5,6

0

0709 90 50

– – Finéal

8

0

0709 90 60

– – Grán milis

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

– – Cúirséid

Féach Iarscríbhinn 2

Díolúine ad valorem (Praghas Iontrála)

0709 90 80

– – Bliosáin chruinne

Féach Iarscríbhinn 2

Díolúine ad valorem (Praghas Iontrála)

0709 90 90

– – Eile

12,8

0

0710

Glasraí (gan chócaráil nó cócaráilte le gal nó beirithe in uisce), iad reoite

 

 

0710 10 00

– Prátaí

14,4

0

 

– Glasraí léagúmacha, bídís scilligthe nó ná bídís

 

 

0710 21 00

– – Piseanna (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – Pónairí (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0

0710 29 00

– – Eile

14,4

0

0710 30 00

– Spionáiste, spionáiste na Nua-Shéalainne agus spionáiste eilifleoige (spionáiste gairdín)

14,4

0

0710 40 00

– Grán milis

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Grán milis (1 500 t)

0710 80

– Glasraí eile

 

 

0710 80 10

– – Ológa

15,2

0

 

– – Torthaí den ghéineas Capsicum nó den ghéineas Pimenta

 

 

0710 80 51

– – – Piobair mhilse

14,4

0

0710 80 59

– – – Eile

6,4

0

 

– – Beacáin

 

 

0710 80 61

– – – Den ghéineas Agaricus

14,4

0

0710 80 69

– – – Eile

14,4

0

0710 80 70

– – Trátaí

14,4

0

0710 80 80

– – Bliosáin chruinne

14,4

0

0710 80 85

– – Lusanna spreagtha

14,4

0

0710 80 95

– – Eile

14,4

0

0710 90 00

– Meascáin de ghlasraí

14,4

0

0711

Glasraí atá leasaithe go sealadach (mar shampla, le gás dé-ocsaíde sulfair, faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile), ach nach féidir iad a ithe díreach sa staid sin

 

 

0711 20

– Ológa

 

 

0711 20 10

– – Le haghaidh úsáidí eile seachas ola a tháirgeadh

6,4

0

0711 20 90

– – Eile

13,1 EUR/100 kg/net

0

0711 40 00

– Cúcamair agus gircíní

12

0

 

– Beacáin agus strufail

 

 

0711 51 00

– – Beacáin den ghéineas Agaricus

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

Cuóta Ráta Taraife_Beacáin (20 500 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan) + Cuóta Ráta Taraife Beacáin bhreise (20 500 t arna shloinneadh mar ghlanmheáchan)

0711 59 00

– – Eile

9,6

0

0711 90

– Glasraí eile; meascáin de ghlasraí

 

 

 

– – Glasraí

 

 

0711 90 10

– – – Torthaí den ghéineas Capsicum nó den ghéineas Pimenta, gan piobair mhilse a áireamh

6,4

0

0711 90 30

– – – Grán milis

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Cuóta Ráta Taraife_Grán milis (1 500 t)

0711 90 50

– – – Oinniúin

7,2

0

0711 90 70

– – – Capras

4,8

0

0711 90 80

– – – Eile

9,6

0

0711 90 90

– – Meascáin de ghlasraí

12

0

0712

Glasraí triomaithe, iomlána, gearrtha, slisnithe, briste nó i bpúdar, ach gan ullmhú thairis sin orthu

 

 

0712 20 00

– Oinniúin

12,8

0

 

– Beacáin, cluasa adhmaid (Auricularia spp.), fungais ghlóthaí (Tremella spp.) agus strufail

 

 

0712 31 00

– – Beacáin den ghéineas Agaricus

12,8

0

0712 32 00

– – Cluasa adhmaid (Auricularia spp.)

12,8

0

0712 33 00

– – Fungais ghlóthaí (Tremella spp.)

12,8

0

0712 39 00

– – Eile

12,8

0

0712 90

– Glasraí eile; meascáin de ghlasraí:

 

 

0712 90 05

– – Prátaí triomaithe, bídís gearrtha nó ina slisní nó ná bídís, ach gan tuilleadh ullmhúcháin déanta orthu

10,2

0

 

– – Grán Milis (Zea mays var. saccharata)