18.6.2013   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/13


RIALACHÁN (AE) Uimh. 525/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEorpa AGUS ÓN gComhairle

an 21 Bealtaine 2013

maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 192(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Le Cinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa an Chomhphobail agus le Prótacal Kyoto (4) a chur chun feidhme bunaíodh creat chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa, chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo gealltanas i ndáil leis na hastaíochtaí sin a bhaint amach agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe a chur chun feidhme faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCC) (5) agus Prótacal Kyoto (6) san Aontas. Chun forbairtí úrnua agus todhchaí ar leibhéal idirnáisiúnta a bhaineann leis an UNFCCC agus Prótacal Kyoto a chur san áireamh, agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe nua dá bhforáiltear i ndlí an Aontais a chur chun feidhme, ba cheart Cinneadh Uimh. 280/2004/CE sin a ionadú.

(2)

Ba cheart Rialachán a chur in ionad Chinneadh Uimh. 280/2004/CE mar gheall ar raon feidhme níos leithne dhlí an Aontais, cuimsiú na gcatagóirí breise daoine ar a dhírítear oibleagáidí, nádúr níos casta agus thar a bheith teicniúil de chuid na bhforálacha a tugadh isteach, an gá méadaitheach le rialacha aonfhoirmeacha is infheidhme ar fud an Aontais, agus chun cur chun feidhme a éascú.

(3)

Is é cuspóir deiridh UNFCCC tiúchain na ngás ceaptha teasa san atmaisféar a chobhsú ag leibhéal a chuirfeadh cosc ar thrasnaíocht chontúirteach antrapaigineach sa chóras aeráide. D’fhonn an cuspóir sin a chomhlíonadh, níor cheart go sáródh an méadú meánteochta domhanda foriomlán 2 °C os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha.

(4)

Tá gá le faireachán agus tuairisciú críochnúil, agus le measúnú rialta ar astaíochtaí gás ceaptha teasa an Aontais agus na mBallstát agus ar a gcuid iarrachtaí chun déileáil le hathrú aeráide.

(5)

Chuir Cinneadh 1/CP.15 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC (Cinneadh 1/CP.15) agus Cinneadh 1/CP.16 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC (Cinneadh 1/CP.16) go suntasach le dul chun cinn i ndáil le déileáil leis na dúshláin a chruthaigh an t-athrú aeráide ar bhealach cothrom. Chuir na cinntí sin tús le riachtanais faireacháin agus thuairiscithe nua a bhaineann le cur chun feidhme laghduithe astaíochtaí uaillmhianacha dá bhfuil an tAontas agus a Bhallstáit tiomanta, agus sholáthair siad tacaíocht do thíortha i mbéal forbartha. Chomh maith leis sin, sainaithníodh leis na Cinntí sin an tábhacht a bhaineann le díriú ar oiriúnú leis an tosaíocht chéanna le maolú. Éilítear i gCinneadh 1/CP.16 freisin go bhforbródh tíortha forbartha straitéisí nó pleananna forbartha ísealcharbóin. Táthar ag súil go gcuideoidh straitéisí nó pleananna dá leithéid chun sochaí ísealcharbóin a fhorbairt agus go gcinnteoidh siad fás ard agus forbairt inbhuanaithe leanúnach, chomh maith le dul i dtreo na sprice maidir le hathrú aeráide san fhadtéarma agus sin a dhéanamh ar bhonn a bheidh cost-éifeachtach agus measúnú cuí á dhéanamh ar na céimeanna idirthréimhseacha. Ba cheart don Rialachán seo cur chun feidhme na gceanglas faireacháin agus thuairiscithe sin a éascú.

(6)

Is ionann an tsraith de ghníomhartha dlí an Aontais, a glacadh in 2009, dá ngairtear le chéile “an pacáiste Aeráide agus Fuinnimh”, go háirithe Cinneadh Uimh. 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le hiarrachtaí na mBallstát chun a gcuid astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú chun gealltanais laghdaithe an Chomhphobail i ndáil le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a chomhlíonadh go 2020 (7) agus Treoir 2009/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun scéim trádála liúntais an Chomhphobail um astaíochtaí gás ceaptha teasa a fheabhsú agus a shíneadh (8), agus gealltanas daingean eile ón Aontas agus ó na Ballstáit chun a gcuid astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú go suntasach. Ba cheart córas an Aontais i ndáil le faireachán agus tuairisciú astaíochtaí a thabhairt cothrom le dáta freisin i bhfianaise riachtanas nua faoin dá ghníomh dhlíthiúla sin.

(7)

Faoi UNFCCC, cuirtear de cheangal ar an Aontas agus ar a Bhallstáit fardail náisiúnta d’astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa go léir, nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal 1987 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin chuig Coinbhinsiún Vín um Chosaint an Chisil Ózóin (9) (Prótacal Montréal), a fhorbairt, a thabhairt cothrom le dáta go rialta, a fhoilsiú agus a thuairisciú do Chomhdháil na bPáirtithe, ag baint úsáide as modheolaíochtaí inchomparáide atá comhaontaithe ag Comhdháil na bPáirtithe.

(8)

Ceanglaítear le hAirteagal 5(1) de Phrótacal Kyoto go mbunódh agus go gcoimeádfadh an tAontas agus na Ballstáit córas náisiúnta chun meastachán a dhéanamh ar astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa go léir nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal agus é mar aidhm forfheidhmiú fhorálacha eile de chuid Prótacail Kyoto a áirithiú. Ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit na treoirlínte maidir le córais náisiúnta a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 19/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto (“Cinneadh 19/CMP.1”) a chur i bhfeidhm agus an méid sin á dhéanamh acu. Thairis sin, éilítear le Cinneadh 1/CP.16 freisin go mbunófaí socruithe náisiúnta chun meastachán a dhéanamh ar astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus ar aistriú linnte na ngás ceaptha teasa uile nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal. Ba cheart go gcumasódh an Rialachán seo cur chun feidhme an dá riachtanais sin.

(9)

Áirítear an Chipir agus Málta in Iarscríbhinn I a ghabhann le UNFCCC de bhun Chinneadh 10/CP.17 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC, le héifeacht ón 9 Eanáir 2013, agus faoi Chinneadh 3/CP.15 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC, le héifeacht ón 26 Deireadh Fómhair 2010, faoi seach.

(10)

Is léir ón taithí a fuarthas agus Cinneadh Uimh. 280/2004/CE á chur chun feidhme, go bhfuil gá sineirgíochtaí agus comhleanúnachas le tuairisciú faoi ionstraimí dlíthiúla eile a mhéadú, go háirithe le Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal (10), le Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Eanáir 2006 maidir le bunú Clár Eorpach um Scaoileadh Amach agus Aistriú Truailleán (11), agus le Treoir 2001/81/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2001 maidir le teorainneacha astaíochtaí náisiúnta do thruailleáin atmaisféaracha áirithe (12), le Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 ar gháis cheaptha teasa fluairínithe áirithe (13) agus le Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le staidreamh fuinnimh (14). Cé go n-éileoidh príomhshruthú na riachtanas tuairiscithe go ndéanfaí leasú ar ionstraimí dlíthiúla aonair, tá sé bunriachtanach sonraí comhsheasmhacha a úsáid chun tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa chun cáilíocht an tuairiscithe astaíochtaí a áirithiú.

(11)

Shainaithin an Ceathrú Tuarascáil Measúnaithe ag an bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC) poitéinsil téimh dhomhanda (PTD) i ndáil le trífhluairíd nítrigine (NF3) atá thart ar 17 000 uair níos mó ná cumas atá ag dé-ocsaíd charbóin (CO2). Tá úsáid mhéadaitheach á baint as NF3 sa tionscal leictreonaice le cur in áit sárfhluaracarbóin (PFCanna) agus heicseafluairídí sulfair (SF6). I gcomhréir le hAirteagal 191(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ní mór do bheartas comhshaoil an Aontais a bheith bunaithe ar phrionsabal an réamhchúraim. Éilíonn an prionsabal sin go ndéanfaí faireachán ar NF3 le measúnú a dhéanamh ar an leibhéal astaíochtaí san Aontas agus, más gá, le gníomhartha maolaithe a shainiú.

(12)

Ní leor sonraí a ndéantar tuairisciú orthu i láthair na huaire sna fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa agus sna cláir náisiúnta agus Aontais chun na hastaíochtaí eitlíochta sibhialta CO2 ar leibhéal náisiúnta nach bhfuil clúdaithe ag Airteagal 2003/87/CE a dhearbhú, ar leibhéal na mBallstát. Agus é ag glacadh le hoibleagáidí tuairiscithe, níor cheart don Aontas ualaí a leagan ar Bhallstáit agus ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (“FBManna”) ar ualaí iad atá díréireach i ndáil leis na cuspóirí á mbaint amach. Ní hionann astaíochtaí CO2 ó eitiltí nach bhfuil clúdaithe ag Treoir 2003/87/CE ach cuid an-bheag de na hastaíochtaí gás ceaptha teasa iomlána, agus bhainfeadh ualach róthrom le córas tuairiscithe a bhunú do na hastaíochtaí sin i bhfianaise na riachtanas atá ann cheana don earnáil níos leithne de bhun Threoir 2003/87/CE. Dá bhrí sin, ba cheart glacadh leis go bhfuil astaíochtaí CO2 ón gcatagóir foinse IPCC “1.A.3.A eitlíocht shibhialta” cothrom le nialas chun críocha Airteagal 3 agus Airteagal 7(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE.

(13)

Chun éifeachtúlacht na socruithe a dheimhniú maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, tá sé riachtanach nach gcuirfear leis an ualach riaracháin agus airgeadais atá ar na Ballstáit cheana.

(14)

Cé go n-áirítear astaíochtaí agus aistriú na ngás ceaptha teasa a bhaineann le húsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht (LULUCF) i sprioc laghdaithe astaíochtaí an Aontais faoi Phrótacal Kyoto, ní cuid den sprioc 20 % iad do 2020 faoin bpacáiste Aeráide agus Fuinnimh. Le hAirteagal 9 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE cuirtear de cheanglas ar an gCoimisiún na rialacha mionsonraithe maidir le hastaíochtaí a áireamh agus maidir le haistrithe ó ghníomhaíochtaí a bhaineann le LULUCF i sprioc laghdaithe astaíochtaí an Aontais a mheas, chun an bhuaine a áirithiú mar aon le sláine comhshaoil rannchuidiú an LULUCF, agus chun faireachán agus tuairisciú cruinn a dhéanamh ar na hastaíochtaí agus ar na haistrithe ábhartha. Ceanglaítear leis ar an gCoimisiún freisin togra reachtach a thíolacadh, de réir mar is iomchuí, ionas go dtiocfadh an gníomh atá beartaithe i bhfeidhm ó 2013. An 12 Márta 2012, chuir an Coimisiún togra faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle mar chéim tosaigh chun earnáil LULUCF a áireamh i ngealltanas an Aontais maidir le hastaíochtaí a laghdú, ar glacadh Cinneadh Uimh. 529/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le rialacha cuntasaíochta agus pleananna gníomhaíochta maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa agus iad a bhaint mar thoradh ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le húsáid talún, le hathrú ar úsáid talún agus le foraoiseacht agus maidir le faisnéis i ndáil le gníomhaíochtaí a bhaineann leis na gníomhartha sin (15) mar thoradh air sin.

(15)

Ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit tréaniarracht a dhéanamh chun an fhaisnéis is cothroime le dáta ar a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a sholáthar, go háirithe faoi chreat na straitéise Eoraip 2020 agus a cuid amlínte sonraithe. Ba cheart tríd an Rialachán seo gur féidir meastacháin dá leithéid a ullmhú laistigh de na hachair ama is giorra trí fhaisnéis staidrimh agus faisnéis eile a úsáid, amhail, nuair is iomchuí sonraí bunaithe ar an spás a sholáthraítear tríd an gclár um Fhaireachán Domhanda don Chomhshaol agus don tSlándáil agus trí chórais satailíte eile.

(16)

Toisc gur fhógair an Coimisiún go bhfuil sé meáite ar riachtanais nua faireacháin agus tuairiscithe a mholadh maidir le hastaíochtaí ó ghníomhaíochtaí iompair muirí lena n-áirítear leasuithe ar an Rialachán seo de réir mar is cuí, níor cheart don Rialachán seo aon réamh-bhreithiúnas a thabhairt maidir le tograí den chineál sin agus, mar sin, níor cheart forálacha a bhaineann le faireachán agus tuairisciú ar astaíochtaí ó ghníomhaíochtaí iompair muirí a chuimsiú sa Rialachán seo díreach anois.

(17)

Is léir ón taithí a gnóthaíodh trí Chinneadh Uimh. 280/2004/CE a chur chun feidhme an gá atá le trédhearcacht, cruinneas, comhsheasmhacht, iomláine agus inchomparáideacht na faisnéise a thuairiscítear ar bheartais agus ar bhearta agus ar réamh-mheastacháin a fheabhsú. Ceanglaítear le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE ar Bhallstáit tuairisciú a dhéanamh ar a ndul chun cinn réamh-mheasta maidir lena gcuid oibleagáidí faoin Cinneadh sin a chomhlíonadh, lena n-áirítear faisnéis faoi bheartais náisiúnta, bearta agus réamh-mheastacháin náisiúnta. Leag an straitéis Eoraip 2020 síos clár comhtháite um beartas eacnamaíoch a éilíonn ar an Aontas agus ar Bhallstáit breis iarrachtaí a dhéanamh i ndáil le tuairisciú tráthúil ar bheartas agus ar bhearta athraithe aeráide agus ar a gcuid éifeachtaí réamh-mheasta ar astaíochtaí. Ba cheart trí chórais ar leibhéal an Aontais agus na mBallstát a chruthú, mar aon le Treoir níos fearr ar thuairisciú cuidiú go suntasach le baint amach na spriocanna sin. Chun a áirithiú go gcomhlíonann an tAontas a chuid riachtanas tuairiscithe idirnáisiúnta agus inmheánach maidir le réamh-mheastacháin ghás ceaptha teasa agus go ndéanann sé measúnú ar a dhul chun cinn i ndáil lena ghealltanais agus oibleagáidí idirnáisiúnta agus inmheánacha a bhaint amach, ba cheart, freisin, go bhféadfadh an Coimisiún meastacháin ghás ceaptha teasa a ullmhú agus a úsáid freisin.

(18)

Tá gá le faisnéis feabhsaithe ó Bhallstáit le faireachán a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus ar a ngníomhaíochtaí chun dul in oiriúint don athrú aeráide. Tá an fhaisnéis sin ag teastáil chun straitéis oiriúnaithe chuimsitheach de chuid an Aontais a chumadh de bhun an Pháipéir Bháin ón gCoimisiún an 1 Aibreán 2009 dar teideal “Oiriúnú don athrú aeráide: I dtreo Creata Eorpaigh le haghaidh gníomhaíochta”. Cuirfidh tuairisciú na faisnéise ar oiriúnú ar chumas Ballstát dea-chleachtais a mhalartú agus a gcuid riachtanas agus leibhéal ullmhachta chun déileáil leis an athrú aeráide a mheas.

(19)

Faoi Chinneadh 1/CP.15, thiomnaigh an tAontas agus na Ballstáit go soláthrófaí maoiniú aeráide suntasach chun tacú le gníomhaíochtaí oiriúnaithe agus maolaithe i dtíortha i mbéal forbartha. I gcomhréir le mír 40 de Chinneadh 1/CP.16, ní mór do gach tír fhorbartha atá ina Páirtí sa UNFCCC tuairisciú ar sholáthar na tacaíochta airgeadais, teicneolaíochta agus forbartha acmhainní do Pháirtithe tíre i mbéal forbartha a fheabhsú. Tá sé bunriachtanach tuairisciú a fheabhsú chun aitheantas a thabhairt do na hiarrachtaí atá déanta ag an Aontas agus ag na Ballstáit chun a gcuid gealltanas a chomhlíonadh. Le Cinneadh 1/CP.16 bunaíodh “Sásra nua Teicneolaíochta” freisin chun aistriú idirnáisiúnta teicneolaíochta a fheabhsú. Ba cheart go n-áiritheodh an Rialachán seo go mbeadh tuairisciú faisnéise cothrom le dáta ar ghníomhaíochtaí aistrithe teicneolaíochta go tíortha i mbéal forbartha bunaithe ar na sonraí is fearr atá ar fáil.

(20)

Rinne Treoir 2008/101/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (16) Treoir 2003/87/CE a leasú le go gcuirtear gníomhaíochta eitlíochta san áireamh sa scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i gcomhair astaíochtaí gáis cheaptha teasa laistigh den Aontas, cuimsítear i dTreoir 2003/87/CE seo forálacha maidir le húsáid na n-ioncam ceantála, tuairisciú a dhéanamh ar úsáid na n-ioncam ceantála ag Ballstáit, agus na gníomhaíochtaí a rinneadh de bhun Airteagal 3d den Treoir sin. Cuimsítear i dTreoir 2003/87/CE a leasaíodh le Treoir 2009/29/CE forálacha anois freisin maidir leis an úsáid a bhaintear as ioncaim cheantála, agus deirtear gur cheart go n-úsáidfí 50 % ar a laghad den ioncam sin chun críocha ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 10(3) de Threoir 2003/87/CE. Tá trédhearcacht i ndáil le húsáid na n-ioncam a ghintear ó liúntais a chur ar ceant faoi Threoir 2003/87/CE bunriachtanach chun taca a chur faoi ghealltanais an Aontais.

(21)

Faoi UNFCCC, cuirtear de cheangal ar an Aontas agus ar a Bhallstáit cumarsáidí náisiúnta agus tuarascálacha débhliantúla a fhorbairt, a thabhairt cothrom le dáta go rialta, a fhoilsiú agus a thuairisciú do Chomhdháil na bPáirtithe ag baint úsáide as na treoirlínte, modheolaíochtaí, agus formáidí arna gcomhaontú ag Comhdháil na bPáirtithe. Éilítear i gCinneadh 1/CP.16 go bhfeabhsófaí tuairisciú ar spriocanna maolaithe agus ar sholáthar na tacaíochta airgeadais, teicneolaíochta agus forbartha acmhainní do Pháirtithe tíre i mbéal forbartha.

(22)

D’iompaigh Cinneadh Uimh. 406/2009/CE an timthriall tuairiscithe bliantúil reatha ina thimthriall gealltanais bliantúil a éilíonn athbhreithniú cuimsitheach ar fhardal gháis cheaptha teasa na mBallstát laistigh de thréimhse ama níos giorra ná an t-athbhreithniú fardail UNFCCC reatha, chun gur féidir solúbthachtaí a úsáid agus gníomh ceartaitheach, nuair is gá, a chur i bhfeidhm ag deireadh gach bliain ábhartha, mar is cuí. Tá gá le próiseas athbhreithnithe a bhunú ar leibhéal an Aontais i ndáil le fardail ghás ceaptha teasa arna gcur faoi bhráid ag Ballstáit lena áirithiú go mbeidh comhlíonadh Chinneadh Uimh. 406/2009/CE á mheas ar bhealach inchreidte, comhsheasmhach, trédhearcach agus tráthúil.

(23)

Tá plé á dhéanamh i láthair na huaire faoin bpróiseas UNFCCC ar roinnt gnéithe teicniúla a bhaineann le tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó fhoinsí agus aistriú linnte, amhail PTDanna, scóip na ngás ceaptha teasa tuairiscithe agus Treoir mhodheolaíoch ón IPCC le húsáid chun fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa a ullmhú. D’fhéadfadh athbhreithnithe ar na gnéithe modheolaíochta sin i gcomhthéacs an phróisis UNFCCC agus atháireamh ina dhiaidh sin d’amshraitheanna na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa leibhéal agus treochtaí na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a athrú. Ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí dá leithéid ar leibhéal náisiúnta agus, nuair is iomchuí, moladh a dhéanamh an Rialachán seo a athchóiriú chun comhsheasmhacht leis na modheolaíochtaí úsáidte i gcomhthéacs an phróisis UNFCCC a áirithiú.

(24)

I gcomhréir leis na treoirlínte reatha ó UNFCCC maidir le gáis cheaptha teasa a thuairisciú, bunaítear ríomh agus tuairisciú na n-astaíochtaí meatán ar PTDanna mar gheall ar mheatán thar thréimhse ama 100 bliain. Ba cheart don Choimisiúin anailís a dhéanamh ar na himpleachtaí do bheartais agus do bhearta a d’fhéadfadh bheith ann mar gheall ar thréimhse ama 20 bliain a ghlacadh i gcomhair meatáin mar gheall ar an PTD ard agus ar shaolré gearr meatáin, i gcomparáid le gáis eile, san atmaisféar.

(25)

Nuair a áirítear an rún ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Meán Fómhair 2011 maidir le cur chuige cuimsitheach i ndáil le hastaíochtaí antrapaigineacha neamh-CO2 a bhaineann leis an aeráid agus chomh luath agus a bhíonn comhaontú ann faoin UNFCCC chun treoracha IPCC atá foilsithe cheana a úsáid maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí de charbón dubh, ba cheart don Choimisiún anailís a dhéanamh ar na himpleachtaí a d’fhéadfadh bheith ann do bheartais agus do bhearta agus, más ábhartha, Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú.

(26)

Ba cheart astaíochtaí gás ceaptha teasa thar amshraitheanna tuairiscithe a mheas ag úsáid na modhanna céanna. Ba cheart na tosca astaíochtaí agus sonraí gníomhaíochta bunúsacha a ghnóthú agus a úsáid ar bhealach comhsheasmhach, ag áirithiú nach n-athraítear treochtaí astaíochtaí mar thoradh ar athruithe ar mhodhanna nó toimhdí meastacháin. Ba cheart atháirimh astaíochtaí gás ceaptha teasa a dhéanamh i gcomhréir le treoirlínte comhaontaithe agus ba cheart iad a chur i gcrích agus é mar aidhm comhsheasmhacht, cruinneas agus iomláine na hamshraithe tuairiscithe a fheabhsú, mar aon le cur chun feidhme modhanna níos mionsonraithe. Nuair atá athrú tagtha ar an modheolaíocht nó an bealach trína mbailítear tosca astaíochtaí agus sonraí gníomhaíochta bunúsacha, ba cheart do Bhallstáit na fardail don amshraith tuairiscithe a atháireamh agus measúnú a dhéanamh ar an ngá le hatháirimh bunaithe ar na cúiseanna atá tugtha sna treoirlínte comhaontaithe, go háirithe le haghaidh príomhchatagóirí. Ba cheart don Rialachán seo a leagan síos más cheart éifeacht na n-atháireamh sin a chur san áireamh chun leithdháiltí bliantúla astaíochtaí a chinneadh, agus na coinníollacha faoinar chóir sin a dhéanamh.

(27)

Bíonn tionchar ag an eitlíocht ar an aeráid dhomhanda mar thoradh ar CO2 a scaoileadh mar aon le hastaíochtaí eile, lena n-áirítear astaíochtaí ocsaídí nítrigine, agus sásraí, amhail méadú scamall ciorrais. I bhfianaise na tuisceana eolaíche ar na tionchair sin atá ag forbairt go gasta, ba cheart athbhreithniú cothrom le dáta a dhéanamh go rialta ar thionchair neamh-CO2 na heitlíochta ar an aeráid dhomhanda i gcomhthéacs an Rialacháin seo. Ba cheart an samhlú a úsáidtear chuige seo a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch. Ba cheart don Choimisiún roghanna beartais ábhartha a mheas, bunaithe ar a mheasúnuithe ar iarmhairt mar sin, chun aghaidh a thabhairt orthu.

(28)

Tá sé mar aidhm ag an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt inbhuanaithe agus cúnamh a thabhairt i dtreo feabhas suntasach agus intomhaiste a bhaint amach i gcomhshaol na hEorpa, trí fhaisnéis atá tráthúil, spriocdhírithe, ábhartha agus iontaofa a sholáthar do lucht déanta-beartais, d’institiúidí poiblí agus don phobal i gcoitinne. Ba cheart don Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil cuidiú leis an gCoimisiún, mar is cuí, le hobair faireacháin agus tuairiscithe, go háirithe i gcomhthéacs córas fardail an Aontais agus a chóras i ndáil le beartais agus bearta agus réamh-mheastacháin, chun an t-athbhreithniú saineolach bliantúil a dhéanamh ar fhardail na mBallstát, chun dul chun cinn i ndáil le gealltanais an Aontais maidir le laghdaithe astaíochtaí, an tArdán Eorpach um Oiriúnú Aeráide a bhaineann le himpleachtaí, le leochaileachtaí agus le hoiriúnú ar athrú aeráide a choimeád ar bun; a mheas, agus chun faisnéis aeráide fónta a chur in iúl don phobal.

(29)

Ba cheart do na ceanglais uile maidir le faisnéis agus sonraí a sholáthar faoin Rialachán seo a bheith faoi réir rialacha an Aontais i ndáil le cosaint sonraí agus rúndacht tráchtála.

(30)

Féadfaidh pé faisnéis agus sonraí a bhailítear faoin Rialachán seo cur le beartas an Aontais a fhoirmliú agus a mheas amach anseo maidir leis an athrú aeráide.

(31)

Ba cheart don Choimisiún cur chun feidhme na riachtanas faireacháin agus tuairiscithe faoin Rialachán seo mar aon le forbairtí amach anseo faoin UNFCCC agus faoi Phrótacal Kyoto a leanúint d’fhonn chomhsheasmhacht a áirithiú. Maidir leis sin, ba cheart don Choimisiún, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

(32)

Chun coinníollacha comhionanna a áirithiú maidir le cur chun feidhme Airteagal 5(4), Airteagal 7(7), Airteagal 7(8), Airteagal 8(2), Airteagal 12(3), Airteagal 17(4) agus Airteagal 19(5) agus (6) den Rialachán, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ach amháin a mhéid a bhaineann le hAirteagal 19(6), ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí chur chun feidhme ag an gCoimisiún (17).

(33)

Chun riachtanais tuairiscithe chomhchuibhithe a bhunú le faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus ar fhaisnéis eile atá ábhartha do bheartas athraithe aeráide, ba cheart an chumhacht chun glacadh le gníomhartha de réir Airteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an Coimisiún chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú, i gcomhréir leis na cinntí a glacadh faoi chuimsiú an UNFCCC agus Phrótacal Kyoto athruithe PTDanna a chur i gcuntas agus leis na treoirlínte comhaontaithe idirnáisiúnta riachtanais nithiúla i ndáil le córas fardail an Aontais a shocrú, agus clárlann Aontais a chur ar bun. Is den tábhacht ach go háirithe é go gcuireann an Coimisiún comhairliúcháin iomchuí i gcrích i gcaitheamh na hoibre ullmhúcháin dá chuid, ag leibhéal saineolaí freisin. Ba cheart don Choimisiún, le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt suas, a áirithiú go ndéanfar doiciméid ábhartha a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí.

(34)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, a bhaint amach go leordhóthanach mar gheall ar a gcuid nádúir, agus gur fearr, mar sin, de bharr fairsinge agus éifeachtaí an ghnímh atá beartaithe, is féidir iad a bhaint amach iad ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréire, mar atá leagtha amach san Airteagal sin ní théann an Rialachán seo thar an méid atá riachtanach d’fhonn na cuspóirí sin a bhaint amach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL 1

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar

Bunaíonn an Rialachán seo sásra i ndáil leis an méid seo a leanas:

(a)

tráthúlacht, trédhearcacht, cruinneas, comhsheasmhacht, inchomparáideacht agus iomláine an tuairiscithe de chuid an Aontais agus a chuid Ballstát chuig Rúnaíocht an UNFCCC a áirithiú;

(b)

tuairisciú agus fíorú faisnéise a bhaineann le gealltanais an Aontais agus na mBallstát de bhun UNFCCC agus de bhun Phrótacal Kyoto agus de bhun chinntí arna nglacadh fúthu agus meastóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn a bhaineann leis na gealltanais sin a chomhlíonadh;

(c)

astaíochtaí antrapaigineacha uile ag foinsí agus aistriú linnte astaíochtaí gás ceaptha teasa nach bhfuil á rialú ag Prótacal Montréal ar shubstaintí a ídíonn an ciseal ózóin sna Ballstáit a thuairisciú agus faireachán a dhéanamh orthu;

(d)

faireachán, tuairisciú, athbhreithniú agus fíorú astaíochtaí gás ceaptha teasa agus faisnéis eile de bhun Airteagal 6 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

(e)

tuairisciú a dhéanamh ar úsáid ioncaim arna ghiniúint ag liúntais cheantála faoi Airteagal 3d(1) nó (2) nó Airteagal 10(1) de Threoir 2003/87/CE, de bhun Airteagal 3d(4) agus Airteagal 10(3) den Treoir sin;

(f)

faireachán agus tuairisciú ar na gníomhaíochtaí arna nglacadh de láimh ag Ballstáit chun oiriúnú d’iarmhairtí dosheachanta an athraithe aeráide ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costais de;

(g)

measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn na mBallstát i dtreo a gcuid oibleagáidí faoi Chinneadh Uimh. 406/2009/CE a chomhlíonadh.

Airteagal 2

Raon feidhme

Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

tuairisciú ar straitéisí forbartha íseal-charbóin an Aontais agus tuairisciú ar straitéisí forbartha íseal-charbóin a Bhallstát agus aon nuashonrú ábhartha de réir Chinneadh 1/CP.16;

(b)

astaíochtaí gás ceaptha teasa liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo ó earnálacha agus ó fhoinsí agus ó aistriú linnte cumhdaithe i bhfardail náisiúnta ghás ceaptha teasa de bhun Airteagal 4(1)(a) den UNFCCC agus arna n-astú laistigh de chríocha na mBallstát;

(c)

astaíochtaí gás ceaptha teasa a thiteann laistigh de raon feidhme Airteagail 2(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

(d)

na tionchair neamh-CO2 a bhaineann le hastaíochtaí ó eitlíocht shibhialta;

(e)

réamh-mheastacháin an Aontais agus a Bhallstát ar astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa nach bhfuil á rialú ag Prótacal Montréal, mar aon le beartais agus le bearta na mBallstát a bhaineann leis an méid sin;

(f)

tacaíocht chomhiomlán airgeadais agus theicneolaíoch do thíortha i mbéal forbartha i gcomhréir le ceanglais faoin UNFCCC;

(g)

úsáid na n-ioncam ó liúntais cheantála de bhun Airteagail 3d(1) agus (2) agus Airteagal 10(1) de Chinneadh 2003/87/CE;

(h)

gníomhaíochtaí na mBallstát chun oiriúnú don athrú aeráide.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn “poitéinseal téamh domhanda” nó “PTD” de ghás an cion iomlán do théamh domhanda de thoradh ar astú aonad amháin gáis i gcoibhneas le haonad amháin den ghás tagartha, CO2, ag a bhfuil luach 1;

(2)

ciallaíonn “córas fardail náisiúnta” córas de shocruithe institiúideacha, dlí agus nós imeachta bunaithe laistigh de Bhallstát agus a bhfuil sé mar aidhm leis astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte gás ceaptha teasa nach bhfuil á rialú ag Prótacal Montréal a mheas, agus córas chun tuairisciú agus cartlannú a dhéanamh ar fhaisnéis fardail de réir Chinneadh 19/CMP.1;

(3)

ciallaíonn “údaráis inniúla fardail” údaráis arna chur ar iontaoibh faoi chóras fardail náisiúnta agus é mar aidhm fardal gás ceaptha teasa a thiomsú;

(4)

ciallaíonn “dearbhú cáilíochta” nó “QA” córas pleanáilte de nósanna imeachta athbhreithnithe a bhfuil sé mar aidhm leo a áirithiú go bhfuil cuspóirí dearbhaithe cáilíochta sonraí á gcomhlíonadh agus go bhfuil na meastacháin agus an fhaisnéis is fearr agus is féidir á dtuairisciú ar mhaithe le tacú le héifeachtacht an chláir rialaithe cáilíochta agus cabhrú leis na Ballstáit;

(5)

ciallaíonn “rialú cáilíochta” nó “QC” córas de ghnáth-ghníomhaíochtaí teicniúla a bhfuil sé mar aidhm leis cáilíocht na faisnéise agus na meastachán atá á dtiomsú a thomhas agus a rialú agus é mar aidhm sláine sonraí, cruinneas agus iomláine a áirithiú, earráidí agus easnaimh a aithint agus déileáil leo, sonraí agus ábhar eile a úsáidtear a dhoiciméadú agus a chartlannú, agus gníomhaíochtaí uile QA a thaifeadadh;

(6)

ciallaíonn “táscaire” fachtóir cainníochtúil nó cáilíochtúil nó athróg a chuireann le tuiscint níos fearr ar dhul chun cinn i gcur chun feidhme beartas agus beart agus treochtaí a bhaineann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa;

(7)

ciallaíonn “aonad den mhéid sannta” nó “AAU” aonad eisithe de bhun na bhforálacha ábhartha san iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto (“Cinneadh 13/CMP.1”) nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto;

(8)

ciallaíonn “aonad ionsúcháin” nó “RMU” aonad eisithe de bhun na bhforálacha ábhartha san Iarscríbhinn le Cinneadh 13/CMP.1 nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto;

(9)

ciallaíonn “aonad laghdaithe astaíochtaí” nó “ERU” aonad eisithe de bhun na bhforálacha ábhartha san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1 nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto;

(10)

ciallaíonn “laghdú astaíochtaí deimhnithe” nó “CER” aonad eisithe de bhun Airteagal 12 de Phrótacal Kyoto agus na ceanglais faoi, mar aon leis na forálacha ábhartha san iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1 nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto;

(11)

ciallaíonn “laghdú sealadach astaíochtaí deimhnithe” nó “tCER” aonad eisithe de bhun Airteagal 12 de Phrótacal Kyoto agus na ceanglais faoi, mar aon leis na forálacha ábhartha san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1, nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, is é sin le rá creidmheasanna a thugtar i leith aistrithe astaíochtaí a dheimhnítear i gcás tionscadal shásra ghlan forbartha (CDM) foraoisithe agus athfhoraoisithe a athrófar tráth a rachaidh siad in éag ag deireadh an dara tréimhse gealltanais;

(12)

ciallaíonn “laghdú fadtéarmach astaíochtaí deimhnithe” nó “lCER” aonad eisithe de bhun Airteagal 12 de Phrótacal Kyoto agus na ceanglais faoi, mar aon leis na forálacha ábhartha san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1, nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, is é sin le rá creidmheasanna a thugtar i leith aistrithe astaíochtaí fadtéarmacha a dheimhnítear i gcás tionscadal shásra ghlan forbartha (CDM) foraoisithe agus athfhoraoisithe, a athrófar tráth a rachaidh siad in éag ag deireadh na tréimhse creidmheasa nó i gcás ina dtarlaíonn cúlú stórála nó i gcás nach gcuirtear isteach tuairisciú deimhniúcháin;

(13)

ciallaíonn “clárlann náisiúnta” clárlann i bhfoirm bunachar sonraí caighdeánaithe leictreonach a áiríonn sonraí maidir le heisiúint, sealúchas, aistriú, éadáil, cealú, scor, tuiliompar, ionadú nó athrú dáta éagtha AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna agus lCERanna, de réir mar is iomchuí;

(14)

ciallaíonn “beartais agus bearta” gach ionstraim a bhfuil sé mar aidhm leo gealltanais faoi Airteagal 4(2)(a) agus (b) UNFCCC a chur chun feidhme, lena bhféadfaí na hionstraimí sin nach bhfuil srianadh agus laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa mar bhunchuspóir iontu a áireamh;

(15)

ciallaíonn “córas do bheartais agus bearta agus réamh-mheastacháin” córas de shocruithe institiúideacha, dlí agus nós imeachta a bunaíodh agus é mar aidhm beartais, bearta agus réamh-mheastacháin ar astaíochtaí antrapigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal a thuairisciú de réir Airteagal 12 den Rialachán seo;

(16)

ciallaíonn “measúnú ex-ante beartas agus beart” meastóireacht ar éifeachtaí réamh-mheasta beartais nó birt;

(17)

ciallaíonn “measúnú ex-post beartas agus beart” measúnú ar na héifeachtaí a bhí ag beartas nó ag beart;

(18)

ciallaíonn “réamh-mheastacháin gan bhearta” réamh-mheastacháin ghás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte, réamh-mheastacháin nach n-áiríonn éifeachtaí gach beartas agus gach beart atá pleanáilte, glactha nó curtha chun feidhme i ndiaidh na bliana roghnaithe mar thúsphointe don réamh-mheastachán ábhartha;

(19)

ciallaíonn “réamh-mheastacháin le bearta” réamh-mheastacháin ghás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a áiríonn éifeachtaí, i dtéarmaí laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, beartas agus beart a bhfuil glactha leo agus atá curtha chun feidhme;

(20)

ciallaíonn “réamh-mheastacháin le bearta breise” réamh-mheastacháin ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a áiríonn éifeachtaí, i dtéarmaí laghduithe ar bheartais agus ar bhearta a bhfuil glactha leo agus atá curtha chun feidhme agus é mar aidhm leo athrú aeráide a mhaolú mar aon le beartais agus le bearta atá pleanáilte chun na críche sin;

(21)

ciallaíonn “anailís íogaireachta” imscrúdú ar algartam samhaltaithe nó toimhdiú chun chomh híogair nó chomh cobhsaí is atá sonraí aschuir na samhla a chainníochtú i ndáil le hathrú ar na sonraí ionchuir nó ar na buntoimhdí. Cuirtear é seo i gcrích trí luachanna ionchuir nó cothromóidí samhaltaithe a athrú agus súil a choinneáil ar an athrú atá ar an aschur samhaltaithe, dá réir sin;

(22)

ciallaíonn “tacaíocht i leith maolú ar an athrú aeráide” tacaíocht do ghníomhaíochtaí i dtíortha i mbéal forbartha, gníomhaíochtaí a chuireann leis an gcuspóir de chomhchruinnithe gáis cheaptha teasa san atmaisféar a chobhsú ag leibhéal a chuirfeadh cosc ar thrasnaíocht chontúirteach antrapaigineach sa chóras aeráide;

(23)

ciallaíonn “tacaíocht i leith oiriúnú don athrú aeráide” tacaíocht do ghníomhaíochtaí i dtíortha i mbéal forbartha, gníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm leo leochaileacht córas daonna nó nádúrtha in aghaidh impleacht an athraithe aeráide agus rioscaí aeráide a laghdú, trí acmhainn agus solúbthacht oiriúnaitheach tíortha i mbéal forbartha a chothú nó a mhéadú;

(24)

ciallaíonn “ceartúcháin theicniúla” coigeartuithe ar mheastacháin an fhardail náisiúnta ghás ceaptha teasa déanta i gcomhthéacs an athbhreithnithe de bhun Airteagal 19 den Rialachán seo nuair atá na sonraí fardail curtha ar fáil neamhiomlán nó ullmhaithe ar shlí nach bhfuil ag teacht le rialacha nó treoirlínte ábhartha idirnáisiúnta nó Aontais atá beartaithe teacht in ionad na meastachán a cuireadh ar fáil ar dtús;

(25)

i gcomhréir le treoirlínte tuairiscithe UNFCCC ar fhardail bhliantúla, ciallaíonn “atháirimh”, nós imeachta atá dírithe ar athmheastachán astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a áiríodh i bhfardail roimhe seo mar thoradh ar athrú ar mhodheolaíochtaí, nó sa tslí a bhfuil fachtóirí astaíochtaí agus sonraí gníomhaíochta á bhfáil agus á n-úsáid; catagóirí nua foinse agus linnte á gcur san áireamh; nó gáis nua nó athruithe i PTDanna na ngás ceaptha teasa.

CAIBIDIL 2

STRAITÉISÍ FORBARTHA ÍSEAL-CHARBÓIN

Airteagal 4

Straitéisí forbartha íseal-charbóin

1.   Ullmhóidh gach Ballstát, agus an Coimisiún thar ceann an Aontais, ar a straitéis forbartha íseal-charbóin, i gcomhréir le haon fhorálacha tuairiscithe a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta i gcomhthéacs phróiseas an UNFCCC, chun cur leis na nithe seo a leanas:

(a)

faireachán thrédhearcach agus chruinn ar an dul chun cinn iarbhír agus réamh-mheasta déanta ag Ballstáit, lena n-áirítear na bearta arna gcur chun feidhme ag an Aontas, bainteach le gealltanais an Aontais agus na mBallstát faoi UNFCCC a chomhlíonadh agus é mar aidhm astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha a laghdú nó a shrianadh;

(b)

gealltanais laghduithe gás ceaptha teasa na mBallstát a chomhlíonadh faoi Chinneadh Uimh. 406/2009/CE agus laghduithe fadtéarmacha in astaíochtaí agus aistriú linnte a fheabhsú i ngach earnáil ar aon dul le cuspóir an Aontais, i gcomhthéacs na laghduithe riachtanacha de réir IPCC, sna tíortha i mbéal forbartha mar ghrúpa, astaíochtaí a laghdú 80 go dtí 95 % faoi 2050 i gcomparáid leis na leibhéil a bhí ann in 1990 ar bhealach atá cost-éifeachtach.

2.   Tuairisceoidh na Ballstáit don Choimisiún maidir le stádas forbartha nó, i gcás inarb iomchuí, maidir le cur chun feidhme a straitéis forbartha ísealcharbóin faoin 9 Eanáir 2015 nó de réir aon chlár ama comhaontaithe go hidirnáisiúnta i gcomhthéacs phróisis UNFCCC.

3.   Cuirfidh an Coimisiún agus na Ballstáit na straitéisí forbartha ísealcharbóin mar aon le nuashonrú ar bith ar fáil don phobal gan mhoill.

CAIBIDIL 3

TUAIRISCIÚ AR ASTAÍOCHTAÍ GÁS CEAPTHA TEASA STAIRIÚLA AGUS AISTRITHE STAIRIÚLA

Airteagal 5

Córais fhardail náisiúnta

1.   Bunóidh agus oibreoidh Ballstáit córais fardail náisiúnta agus déanfaidh siad iarracht leanúnach na córais sin a fheabhsú, i gcomhréir le ceanglais UNFCCC i dtaca le córais náisiúnta, chun meastachán a dhéanamh ar astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus ar aistriú linnte ghás ceaptha teasa arna liostú in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialacháin seo agus d’fhonn tráthúlacht, trédhearcacht, cruinneas, comhsheasmhacht, inchomparáideacht agus iomláine a bhfardal gás ceaptha teasa a áirithiú.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh rochtain ag a n-údaráis inniúla fardail ar na nithe thíos:

(a)

sonraí agus modhanna tuairiscithe do ghníomhaíochtaí agus do shuiteálacha faoi Threoir 2003/87/CE chun críche fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa a ullmhú d’fhonn comhsheasmhacht a áirithiú sna hastaíochtaí gás ceaptha teasa tuairiscithe faoi scéim trádála astaíochtaí an Aontais agus sna fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa;

(b)

nuair is ábhartha, sonraí arna mbailiú trí na córais tuairiscithe ar gháis fhluairínithe sna hearnálacha éagsúla, bunaithe de bhun Airteagal 6(4) de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 chun críche fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa a ullmhú;

(c)

nuair is ábhartha, astaíochtaí, sonraí bunúsacha agus modheolaíochtaí arna dtuairisciú faoi Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 chun críche fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa a ullmhú;

(d)

sonraí tuairiscithe faoi Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh a n-údaráis inniúla fardail náisiúnta na nithe seo a leanas, i gcás inarb ábhartha:

(a)

go mbainfidh siad úsáid as córais tuairiscithe a bhunaítear de bhun Airteagal 6(4) de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 chun réamh-mheastachán gás fluairínithe sna fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa a fheabhsú;

(b)

go mbeidh siad in ann seiceálacha bliantúla comhsheasmhachta dá dtagraítear i bpointí (l) agus (m) d’Airteagal 7(1) a dhéanamh.

4.   Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme chun rialacha a leagan amach maidir le struchtúr, formáid agus nós imeachta faoina dtíolacfar faisnéis a bhaineann le córais fardail náisiúnta agus le ceanglais maidir le córais fardail náisiúnta a bhunú, a oibriú agus a fheidhmiú i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh. Glacfar an gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2).

Airteagal 6

Córas fardail an Aontais

1.   Bunaítear leis seo córas fardail don Aontas chun tráthúlacht, trédhearcacht, cruinneas, comhsheasmhacht, inchomparáideacht agus iomláine na bhfardal náisiúnta a áirithiú i dtaca le fardal gás ceaptha teasa an Aontais. Déanfaidh an Coimisiún an córas sin a riar, a chothú agus mar aon le hiarracht leanúnach é a fheabhsú, lena n-áirítear:

(a)

clár dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta, a áireoidh cuspóirí cáilíochta a shonrú agus plean fardail dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta a dhréachtú. Cabhróidh an Coimisiún leis na Ballstáit a gcláir dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta a chur chun feidhme;

(b)

nós imeachta chun meastachán a dhéanamh, i gcomhar leis an mBallstát i gceist, ar aon sonraí atá fágtha as an áireamh san fhardal náisiúnta;

(c)

na hathbhreithnithe ar fhardail ghás ceaptha teasa na mBallstát dá dtagraítear in Airteagal 19.

2.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25 maidir leis na riachtanais nithiúla do chóras fardail an Aontais chun na hoibleagáidí de bhun Chinneadh 19/CM.1 a chomhlíonadh. Ní ghlacfaidh an Coimisiún forálacha de bhun mhír 1 a mbeidh sé níos deacra ar na Ballstát iad a chomhlíonadh ná mar a fhoráiltear de bhun forálacha gníomhartha a glacadh de bhun Airteagal 3(3) agus Airteagal 4(2) de Chinneadh Uimh. 280/2004/CE.

Airteagal 7

Fardail ghás ceaptha teasa

1.   Faoin 15 Eanáir gach bliain (bliain X), is iad na Ballstáit a chinnfidh agus a thuairisceoidh na nithe seo a leanas don Choimisiún:

(a)

a n-astaíochtaí antrapaigineacha gás ceaptha teasa liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo agus a hastaíochtaí antrapaigineacha gás ceaptha teasa dá dtagraítear in Airteagal 2(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE do bhliain X-2, i gcomhréir le ceanglais tuairiscithe UNFCCC. Gan dochar do thuairisciú na ngás ceaptha teasa liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, glacfar leis go bhfuil na hastaíochtaí CO2 ó chatagóir foinse IPCC “1.A.3.A eitlíocht shibhialta” cothrom le nialas chun críche Airteagal 3 agus Airteagal 7(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

(b)

sonraí i gcomhréir le ceanglais tuairiscithe UNFCCC maidir le hastaíochtaí antrapaigineacha aonocsaíde charbóin (CO), dé-ocsaíde sulfair (SO2), ocsaídí de nítrigin (NOx) agus comhdhúile so-ghalaithe orgánacha, atá ag teacht leis na sonraí a tuairiscíodh cheana de bhun Airteagal 7 de Threoir 2001/81/CE agus Choinbhinsiún an AEECE ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin, do bhliain X-2;

(c)

a n-astaíochtaí antrapaigineacha gáis ceaptha teasa ag foinsí agus aistriú linnte CO2 trí aistrithe de thoradh LULUCF, don bhliain X-2 i gcomhréir le riachtanais tuairiscithe faoin UNFCCC;

(d)

a n-astaíochtaí antrapaigineacha gás ceaptha teasa ag foinsí agus aistrithe CO2 trí aistrithe de thoradh ghníomhaíochtaí LULUCF de bhun Chinneadh Uimh. 529/2013/AE agus Phrótacal Kyoto agus faisnéis ar chuntasaíocht na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa agus aistrithe ó ghníomhaíochtaí LULUCF, i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 529/2013/AE agus le hAirteagal 3(3) agus (4), de Phrótacal Kyoto, agus cinntí ábhartha fúthu, do na blianta idir 2008 nó blianta eile is infheidhme agus X-2. Lena chois sin, i gcás ina ndéanfaidh Ballstáit cuntas de bhainistíocht talamh saothraithe, bainistíocht talamh féaraigh, athfhásrú nó draenáil agus athfhliuchadh bogach, tuairisceoidh siad ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag foinsí agus aistriú linnte do gach gníomhaíocht don bhonnbhliain ábhartha nó don tréimhse a shonraítear in Iarscríbhinn VI a ghabhann le Cinneadh Uimh. 529/2013/AE agus san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1. Agus a n-oibleagáidí tuairiscithe de bhun an phointe seo á gcomhlíonadh acu, agus go háirithe agus faisnéis faoi astaíochtaí agus aistrithe a bhaineann lena n-oibleagáidí atá leagtha amach i gCinneadh Uimh. 529/2013/AE á tíolacadh acu, déanfaidh Ballstáit faisnéis a thíolacadh agus treoir Dhea-Chleachtais do LULUCF á cur san áireamh acu;

(e)

aon athruithe ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a) go (d) do na blianta idir an bhonnbhliain ábhartha nó an tréimhse ábhartha agus bliain X-3, ag cur na gcúiseanna do na hathruithe seo san áireamh freisin;

(f)

faisnéis maidir le táscairí, arna leagan amach in Iarscríbhinn III, don bhliain X-2;

(g)

faisnéis óna gclárlann náisiúnta maidir le heisiúint, sealúchas, aistriú, cealú, aistarraingt agus tuiliompar AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna agus lCERanna don bhliain X-1;

(h)

faisnéis achoimre ar aistrithe curtha i gcrích de bhun Airteagail 3(4) agus (5) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE, don bhliain X-1;

(i)

faisnéis maidir le húsáid a bhaint as cur chun feidhme comhpháirteach, as SGF agus as trádáil idirnáisiúnta astaíochtaí, de bhun Airteagail 6, 12 agus 17 de Phrótacal Kyoto, nó aon sásra solúbtha ar bith eile dá bhforáiltear in ionstraimí eile arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto, ar mhaithe lena ngealltanas maidir le srianadh nó laghdú cainníochtaithe astaíochtaí a chomhlíonadh de bhun Airteagal 2 de Chinneadh 2002/358/CE agus Phrótacal Kyoto nó aon ghealltanais a bheidh ann amach anseo faoi UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, don bhliain X-2;

(j)

faisnéis ar na céimeanna chun réamh-mheastacháin fardail a fheabhsú, go háirithe sna réimsí den fhardal a bhí faoi réir coigeartuithe agus moltaí i ndiaidh athbhreithnithe saineolacha;

(k)

leithdháileadh iarbhír nó réamh-mheasta na n-astaíochtaí fíoraithe tuairiscithe ag suiteálacha agus ag oibreoirí faoi Threoir 2003/87/CE chuig catagóirí foinse an fhardail náisiúnta ghás ceaptha teasa, más féidir, agus cóimheas leis na hastaíochtaí fíoraithe leis na hastaíochtaí iomlána tuairiscithe gás ceaptha teasa sna catagóirí foinse, don bhliain X-2;

(l)

nuair is ábhartha, torthaí na seiceálacha arna ndéanamh ar chomhsheasmhacht na n-astaíochtaí tuairiscithe sna fardail ghás ceaptha teasa, don bhliain X-2, mar aon leis na hastaíochtaí fíoraithe arna dtuairisciú faoi Chinneadh 2003/87/CE;

(m)

nuair is ábhartha, torthaí na seiceálacha arna ndéanamh ar chomhsheasmhacht na sonraí a úsáidtear chun meastachán a dhéanamh ar astaíochtaí agus fardail ghás ceaptha teasa a ullmhú, don bhliain X-2, mar aon le:

(i)

na sonraí a úsáidtear i ndáil le hullmhú na bhfardal um thruailleáin aeir faoi Threoir 2001/81/CE;

(ii)

na sonraí arna dtuairisciú de bhun Airteagal 6(1) de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006;

(iii)

na sonraí fuinnimh arna dtuairisciú de bhun Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 agus Iarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008;

(n)

cur síos ar athruithe ar an gcóras fardail náisiúnta dá gcuid;

(o)

cur síos ar athruithe ar an gclár náisiúnta dá gcuid;

(p)

faisnéis faoina bplean dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta, meastóireacht ghinearálta ar neamhchinnteacht, agus measúnú ginearálta ar iomláine, agus, nuair a bheidh fáil orthu, gnéithe eile den tuarascáil náisiúnta fardail gás ceaptha teasa a theastaíonn chun tuarascáil fardail gás ceaptha teasa an Aontais a ullmhú.

Sa chéad bhliain tuairiscithe faoin Rialachán seo, cuirfidh Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi aon phlean atá acu Airteagal 3(4) agus (5) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE a úsáid.

2.   Tabharfaidh na Ballstáit tuarascáil don Choimisiún faoi na réamhshonraí faoin 15 Eanáir agus faoi na sonraí deiridh faoin 15 Márta den dara bliain tar éis gach tréimhse cuntasaíochta a shonraítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Cinneadh Uimh. 529/2013/AE mar a ullmhaíodh dá gcuntais LULUCF don tréimhse chuntasaíochta sin i gcomhréir le hAirteagal 4(6) den Chinneadh sin.

3.   Faoin 15 Márta gach bliain, cuirfidh na Ballstáit tuarascáil náisiúnta fardail cothrom le dáta ar fáil don Choimisiún. Áireofar ina leithéid de thuarascáil an fhaisnéis ar fad arna liostú i mír 1 agus aon nuashonrú den fhaisnéis ina dhiaidh sin.

4.   Faoin 15 Aibreán ar bhonn bliantúil, cuirfidh na Ballstáit fardail náisiúnta ar fáil do Rúnaíocht UNFCCC gach bliain, fardail ina mbeidh faisnéis a cuireadh ar fáil don Choimisiún de réir mhír 3.

5.   Tiomsóidh an Coimisiún go bliantúil, i gcomhar leis na Ballstáit, tuarascáil fardail gás ceaptha teasa don Aontas agus tuarascáil fardail gás ceaptha teasa Aontais agus cuirfear na tuarascálacha seo ar fáil, faoin 15 Aibreán gach bliain, do Rúnaíocht UNFCCC.

6.   Beidh de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25:

(a)

chun substaintí a chur le nó a bhaint de liosta na ngás ceaptha teasa in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, nó táscairí a chur le nó a bhaint d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh;

(b)

chun athruithe ar PTDanna agus treoracha comhaontaithe idirnáisiúnta a chur san áireamh i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC, Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh.

7.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus nós imeachta a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit fardail ghás ceaptha teasa de bhun mhír 1 i gcomhréir leis na cinntí arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh. Sonrófar leis na gníomhartha cur chun feidhme sin amscála an chomhair agus an chomhordaithe freisin idir an Coimisiún agus na Ballstáit maidir le tuarascáil an Aontais a ullmhú i ndáil le fardal na ngás ceaptha teasa. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

8.   Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus nós imeachta a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit tuarascáil i ndáil le hastaíochtaí agus asbhaint ghás ceaptha teasa i gcomhréir le hAirteagal 4 de Chinneadh Uimh. 529/2013/AE. Tríd na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh, cinnteoidh an Coimisiún comhlánú amchláir an Aontais agus UNFCCC maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar an bhfaisnéis sin. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

Airteagal 8

Neas-fhardail ghás ceaptha teasa

1.   Faoin 31 Iúil gach bliain (bliain X), cuirfidh Ballstáit, i gcás inar féidir, neas-fhardail ghás ceaptha teasa ar fáil don Choimisiún don bhliain X-1. Tiomsóidh an Coimisiún, bunaithe ar neas-fhardail ghás ceaptha teasa na mBallstát nó, murar chuir Ballstát a neas-fhardail in iúl faoin dáta sin, ar bhonn a réamh-mheastachán féin, neas-fhardal gás ceaptha teasa gach bliain. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis seo ar fáil don phobal gach bliain faoi 30 Meán Fómhair.

2.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus próiseas a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit a neas-fhardail ghás ceaptha teasa de bhun mhír 1. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme.

Airteagal 9

Nósanna imeachta chun meastacháin astaíochtaí a chomhlánú chun fardal an Aontais a thiomsú

1.   Déanfaidh an Coimisiún seiceáil tosaigh ar na sonraí arna gcur ar fáil ag na Ballstáit de bhun Airteagal 7(1) ar mhaithe le beachtas. Seolfaidh an Coimisiún torthaí na seiceála sin chuig na Ballstáit laistigh de shé seachtaine ón spriocdháta. Freagróidh na Ballstáit aon cheisteanna ábhartha arna n-ardú i ndiaidh na seiceála tosaigh faoin 15 Márta, mar aon leis an bhfardal deiridh do bhliain X-2 a sholáthar.

2.   I gcás nach gcuireann Ballstát na sonraí fardail ar fáil a theastaíonn chun fardal an Aontais a thiomsú faoin 15 Márta, féadfaidh an Coimisiún réamh-mheastacháin a ullmhú leis na sonraí a chuireann an Ballstát isteach a chomhlánú, i gcomhairliúchán agus i ndlúthchomhar leis an mBallstát lena mbaineann. Úsáidfidh an Coimisiún, chun na críche seo, na treoirlínte infheidhme chun na fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa a ullmhú.

CAIBIDIL 4

CLÁIR

Airteagal 10

Cláir a bhunú agus a oibriú

1.   Déanfaidh an tAontas agus na Ballstáit clárlanna a bhunú agus a chothabháil chun cuntas beacht a dhéanamh d’eisiúint, sealúchas, aistriú, sealbhú, cealú, scor, tuliompar, athsholáthar nó athrú ar an dáta éaga, de réir mar a bheidh ábhartha, na hAAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna agus ICERanna. Féadfaidh Ballstáit na clárlanna seo a úsáid chun cuntas cruinn a choinneáil do na haonaid dá dtagraítear in Airteagal 11a(5) de Threoir 2003/87/CE.

2.   Coinneoidh an tAontas agus na Ballstáit a gclárlanna i gcóras comhdhlúite, i gcomhar le Ballstát amháin eile nó níos mó.

3.   Cuirfear na sonraí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo ar fáil do riarthóir lárnach ainmnithe de bhun Airteagal 20 de Threoir 2003/87/CE.

4.   Beidh de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh de réir Airteagal 25 chun clárlann an Aontais a bhunú dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

Airteagal 11

Scor na n-aonad faoi Phrótacal Kyoto

1.   Déanfaidh Ballstáit, i ndiaidh athbhreithniú a dhéanamh ar a bhfardail náisiúnta faoi Phrótacal Kyoto do gach bliain den chéad tréimhse ghealltanais faoi Phrótacal Kyoto, lena n-áirítear réiteach ceisteanna cur chun feidhme ar bith, AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, lCERanna agus tCERanna cothrom lena n-astaíochtaí glana don bhliain sin a scor ón gclárlann.

2.   Maidir leis an mbliain deiridh den chéad tréimhse ghealltanais faoi Phrótacal Kyoto, scoirfidh Ballstáit aonaid ón gclárlann roimh dheireadh na tréimhse bhreise chun gealltanais a leagtar amach i gCinneadh 11/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC a chomhlíonadh ag freastal mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto.

CAIBIDIL 5

TUAIRISCIÚ AR BHEARTAIS AGUS BHEARTA AGUS AR RÉAMH-MHEASTACHÁIN NA nASTAÍOCHTAÍ GÁS CEAPTHA TEASA ANTRAPAIGINEACHA AG FOINSÍ AGUS AISTRIÚ LINNTE

Airteagal 12

Córais náisiúnta agus córais Aontais i ndáil le beartais agus bearta agus réamh-mheastacháin

1.   Faoin 9 Iúil 2015, déanfaidh Ballstáit agus an Coimisiún, córais náisiúnta agus córais Aontais tuairiscithe ar bheartais agus ar bhearta a bhunú faoi seach, agus a oibriú mar aon le réamh-mheastacháin ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a ullmhú agus a thuairisciú. Áireofar sna córais sin na socruithe ábhartha institiúideacha, dlí agus nós imeachta ar fad arna mbunú laistigh de Bhallstát agus den Aontas chun meastóireacht a dhéanamh ar bheartas agus réamh-mheastacháin a dhéanamh faoi gháis cheaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte.

2.   Beidh sé mar aidhm ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún tráthúlacht, trédhearcacht, cruinneas, comhsheasmhacht, inchomparáideacht agus iomláine na faisnéise tuairiscithe ar bheartais agus ar bhearta agus ar réamh-mheastacháin astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a áirithiú, amhail dá dtagraítear in Airteagal 13 agus Airteagal 14, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, úsáid agus feidhmiú sonraí, modhanna agus samhlacha, agus cur chun feidhme gníomhaíochtaí dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta agus anailís íogaireachta.

3.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus nós imeachta a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit faisnéis maidir le córais, bearta agus réamh-mheastacháin náisiúnta agus an Aontais de bhun mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo, d’Airteagal 13 agus d’Airteagal 14(1) agus i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh. Cinnteoidh an Coimisiún comhlánú le riachtanais idirnáisiúnta comhaontaithe i ndáil le tuairisciú chomh maith le comhsheasmhacht amchláir an Aontais agus amchláir idirnáisiúnta maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar an bhfaisnéis sin. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

Airteagal 13

Bearta agus beartais maidir le tuairisciú

1.   Faoin 15 Márta 2015 agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, cuirfidh na Ballstáit an méid seo a leanas ar fáil don Choimisiún:

(a)

cur síos ar a gcóras náisiúnta chun beartais agus bearta a thuairisciú, nó chun grúpaí beart a thuairisciú, agus chun réamh-mheastacháin ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a thuairisciú de bhun Airteagal 12(1), murar cuireadh cur síos den sórt sin ar fáil cheana, nó faisnéis faoi aon athruithe arna ndéanamh ar an gcóras sin i gcás ina bhfuil cur síos den chineál sin curtha ar fáil cheana féin;

(b)

aon fhaisnéis bhreise nó faisnéis cothrom le dáta ábhartha dá straitéisí forbartha ísealcharbóin dá dtagraítear in Airteagal 4 den Rialachán seo agus cur chun feidhme na straitéisí sin a chur chun cinn;

(c)

faisnéis faoi bheartais agus faoi bhearta náisiúnta, nó faoi ghrúpaí beart, agus faoi chur chun feidhme bheartais agus bhearta an Aontais, nó cur chun feidhme ghrúpaí beart, a chuireann srian ar nó a laghdaíonn astaíochtaí gás ceaptha teasa ag foinsí nó a fheabhsaíonn aistriú linnte, arna gcur i láthair ar bhonn earnála agus eagraithe de réir an gháis nó an ghrúpa gás (HFCanna agus PFCanna) a liostaítear in Iarscríbhinn I. Áireofar san fhaisnéis sin tagairtí do bheartais infheidhme agus ábhartha náisiúnta nó Aontais lena n-áirítear:

(i)

cuspóir an bheartais nó an bhirt agus cur síos gearr ar an mbeartas nó ar an mbeart;

(ii)

an cineál ionstraime beartais;

(iii)

stádas cur chun feidhme an bheartais nó an bhirt nó an ghrúpa beart;

(iv)

i gcás ina mbaintear úsáid astu, táscairí chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn thar am;

(v)

nuair a bheidh fáil orthu, meastacháin chainníochtúla na n-éifeachtaí ar astaíochtaí ag foinsí agus aistriú linnte gás ceaptha teasa arna roinnt de réir an méid seo a leanas:

torthaí an mheasúnaithe ex-ante ar éifeachtaí beartais agus birt aonair nó ar éifeachtaí ghrúpa beartas nó beart maidir le hathrú aeráide a mhaolú. Cuirfear meastacháin ar fáil le haghaidh gach tréimhse ceithre bliana todhchaí ag críochnú le 0 nó 5 go díreach i ndiaidh na bliana tuairiscithe, le deighilt idir astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi réir Threoir 2003/87/CE agus astaíochtaí faoi réir Chinneadh Uimh. 406/2009/CE,

torthaí an mheasúnaithe ex-post ar éifeachtaí beartais agus birt aonair nó ar éifeachtaí ghrúpa beartas nó beart maidir le hathrú aeráide a mhaolú, le deighilt shonrach idir na hastaíochtaí gás ceaptha teasa arna gclúdach faoi Threoir 2003/87/CE agus na hastaíochtaí gás ceaptha teasa arna gclúdach faoi Chinneadh Uimh. 406/2009/CE,

(vi)

i gcás ina mbeidh fáil orthu, meastacháin de chostais agus tairbhí réamh-mheasta beartas agus beart, mar aon le réamh-mheastacháin, de réir mar is cuí, de chostais agus tairbhí réadaithe na mbeartas agus na mbeart;

(vii)

i gcás ina mbeidh fáil orthu, gach tagairt don mheasúnú agus do na tuarascálacha teicniúla tacaíochta dá dtagraítear i mír 3;

(d)

an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (d) de chuid Airteagail 6(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

(e)

faisnéis faoin nglacadh atá le gníomhaíocht an Bhallstáit mar ghné shuntasach de na hiarrachtaí arna gcur i gcrích ar an leibhéal náisiúnta mar aon leis an tionchar forlíontach a bheidh ag úsáid réamh-mheasta an chur chun feidhme chomhpháirtigh, SGF agus trádáil idirnáisiúnta astaíochtaí ar ghníomhaíocht intíre de réir fhorálacha ábhartha Phrótacal Kyoto agus na cinntí arna nglacadh fúthu.

2.   Cuirfidh Ballstát in iúl don Choimisiún aon athrú suntasach ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh de bhun an Airteagail seo sa chéad bhliain den tréimhse tuairiscithe, faoin 15 Márta an bhliain i ndiaidh na tuairisce roimhe sin.

3.   Cuirfidh Ballstáit aon mheasúnú ábhartha ar chostais agus ar éifeachtaí beartas agus beart náisiúnta ar fáil don phobal, i gcás ina mbeidh fáil orthu, i bhfoirm leictreonach, mar aon le haon fhaisnéis ábhartha a bhaineann le cur chun feidhme bheartais agus bhearta an Aontais a chuireann srian ar nó a laghdaíonn astaíochtaí gás ceaptha teasa ag foinsí nó a fheabhsaíonn aistriú linnte le cois aon tuarascálacha teicniúla atá ann cheana lena dtacaítear leis na measúnuithe seo. Ba cheart a áireamh sna measúnaithe sin cur síos ar na samhlacha agus ar na cur chuige modheolaíocha a úsáideadh, sainmhínithe agus toimhdí bunúsacha.

Airteagal 14

Réamh-mheastacháin a thuairisciú

1.   Faoin 15 Márta 2015 agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, tuairisceoidh na Ballstáit don Choimisiún réamh-mheastacháin náisiúnta ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí nó aistriú linnte, eagraithe de réir an gháis nó an ghrúpa gás (HFCanna agus PFCanna) a liostaítear in Iarscríbhinn I agus de réir na hearnála. Áireofar sna réamh-mheastacháin seo meastacháin chainníochtúla do thréimhse 4 bliana todhchaí ag críochnú le 0 nó 5 díreach i ndiaidh na bliana tuairiscithe. Áireofar sna réamh-mheastacháin náisiúnta aon bheartais agus aon bhearta a glacadh ag leibhéal an Aontais lena n-áirítear:

(a)

réamh-mheastacháin gan bhearta, nuair atá fáil orthu, réamh-mheastacháin le bearta, agus, i gcás ina mbeidh fáil orthu, réamh-mheastacháin le bearta breise;

(b)

réamh-mheastacháin iomlána gás ceaptha teasa agus réamh-mheastacháin ar leith d’astaíochtaí réamh-mheasta gás ceaptha teasa do na foinsí astaíochtaí arna gclúdach faoi Threoir 2003/87/CE agus faoi Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

(c)

tionchar na mbeartas agus na mbeart a shainaithnítear de bhun Airteagal 13. Sa chás nach bhfuil a leithéid sin de bheartais agus de bhearta san áireamh, tabharfar sonrú agus míniú soiléir;

(d)

torthaí na hanailíse íogaireachta a rinneadh i ndáil leis na réamh-mheastacháin;

(e)

gach tagairt ábhartha don mheasúnú agus na tuarascálacha teicniúla a thacaíonn leis na réamh-mheastacháin dá dtagraítear i mír 4.

2.   Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na hathruithe sin in iúl don Choimisiún, i gcás ina mbeidh athrú suntasach ar an bhfaisnéis arna dtuairisciú de bhun an Airteagail seo sa chéad bhliain den tréimhse tuairiscithe, faoin 15 Márta den bhliain i ndiaidh na tuarascála roimhe sin.

3.   Tabharfaidh na Ballstáit tuarascáil ar na réamh-mheastacháin is cothroime le dáta a bheidh ar fáil. Sa chás nach gcuireann Ballstát na réamh-mheastacháin iomlána ar fáil faoi 15 Márta gach re bliain, agus ina suíonn an Coimisiún nach bhféadfaidh an Ballstát sin na bearnaí sna réamh-mheastacháin a líonadh nuair a sainaithnítear trí nósanna imeachta QA nó QC an Choimisiúin iad, féadfaidh an Coimisiún réamh-mheastacháin a bheidh ag teastáil chun réamh-mheastacháin an Aontais a thiomsú a ullmhú, i gcomhairliúchán leis an mBallstát lena mbaineann.

4.   Cuirfidh Ballstáit a réamh-mheastacháin náisiúnta d’astaíochtaí gás ceaptha teasa ag foinsí agus aistriú linnte mar aon le haon tuarascálacha teicniúla ábhartha atá ag tacú leis na réamh-mheastacháin seo ar fáil don phobal, i bhfoirm leictreonach. Ba cheart a áireamh sna réamh-mheastacháin sin cur síos ar na samhlacha agus ar na cur chuige modheolaíocha a úsáideadh, sainmhínithe agus toimhdí bunúsacha.

CAIBIDIL 6

TUAIRISCIÚ AR FHAISNÉIS EILE ATÁ ÁBHARTHA DON ATHRÚ AERÁIDE

Airteagal 15

Tuairisciú ar ghníomhaíochtaí oiriúnaithe náisiúnta

Faoin 15 Márta 2015, agus gach ceithre bliana ina dhiaidh sin, i gcomhréir leis an tráth a dtuairiscítear chuig UNFCCC, tuairisceoidh na Ballstáit don Choimisiún, faisnéis maidir lena bpleanáil agus straitéisí oiriúnaithe náisiúnta, lena leagtar amach na gníomhartha, a chuirtear chun feidhme nó a bheartaítear chun oiriúnú don athrú aeráide a éascú. Áireofar san fhaisnéis sin na príomhchuspóirí agus an chatagóir impleachta don athrú aeráide ar a ndírítear, amhail tuile, ardú ar leibhéal na mara, teochtaí foircneacha, triomach, agus imeachtaí aimsire foircneacha eile.

Airteagal 16

Tuairisciú ar thacaíocht airgeadais agus teicneolaíochta arna soláthar do thíortha i mbéal forbartha

1.   Comhoibreoidh na Ballstáit leis an gCoimisiún chun go bhféadfaidh an tAontas agus a Bhallstáit tuairisciú tráthúil, comhleanúnach a dhéanamh maidir leis an tacaíocht a chuirtear ar fáil do thíortha atá i mbéal forbartha i gcomhréir le forálacha ábhartha UNFCCC, de réir mar is infheidhme, lena n-áirítear aon fhormáid chomhchoiteann a comhaontaíodh faoi UNFCCC, agus chun tuairisciú bliantúil a áirithiú faoin 30 Deireadh Fómhair gach bliain.

2.   Nuair is ábhartha nó infheidhme faoi UNFCCC, déanfaidh na Ballstáit gach iarracht faisnéis chainníochtúil faoi shreabhadh airgeadais a chur ar fáil bunaithe ar “mharcóirí Rio don tacaíocht i leith maolú ar an athrú aeráide agus tacaíocht i leith oiriúnú don athrú aeráide” (“marcóirí Rio”) ar chuir Coiste um Chúnamh Forbartha an OECD tús leis agus faisnéis mhodheolaíoch a bhaineann le cur chun feidhme modheolaíocht mharcóirí Rio maidir le hathrú aeráide

3.   Nuair a thuairiscítear ar shreabhadh airgeadais príobháideach a úsáideadh, áireofar leis faisnéis ar na sainmhínithe agus modheolaíochtaí a úsáideadh chun aon fhigiúr a dheimhniú.

4.   I gcomhréir leis na cinntí arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh, áireofar san fhaisnéis maidir le tacaíocht faisnéis maidir le tacaíocht don mhaolú, oiriúnú, tógáil acmhainne agus aistriú teicneolaíochta agus, más féidir, faisnéis faoi na hacmhainní airgeadais agus an bhfuil siad nua nó nach bhfuil.

Airteagal 17

Tuairisciú ar úsáid an ioncaim cheantála agus na gcreidmheas tionscadail

1.   Faoin 31 Iúil gach bliain (bliain X), soláthróidh na Ballstáit an méid seo a leanas don Choimisiún don bhliain X-1:

(a)

cosaint mhionsonraithe dá dtagraítear in Airteagal 6(2) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

(b)

faisnéis maidir le húsáid ioncam i rith bhliain X-1, arna chruthú ag na Ballstáit trí liúntais cheantála de bhun Airteagal 10(1) de Threoir 2003/87/CE, lena n-áireofar faisnéis faoin ioncam sin a úsáideadh chun ceann amháin nó níos mó de na críocha a sonraítear in Airteagal 10(3) den Treoir sin, nó a choibhéis i luach airgeadais an ioncaim sin, agus na gníomhaíochtaí a rinneadh de bhun an Airteagail sin;

(c)

faisnéis maidir leis an úsáid, mar a chinnfidh an Ballstát, a bhaintear as ioncam arna chruthú ag an mBallstát trí liúntais cheantála eitlíochta de bhun Airteagal 3d(1) nó (2) de Threoir 2003/87/CE; cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 3d(4) den Treoir sin.

(d)

faisnéis dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 6(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE agus faisnéis maidir leis an tslí a gcuireann a mbeartas ceannacháin le comhlíonadh comhaontú idirnáisiúnta ar athrú aeráide;

(e)

faisnéis maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 11b(6) de Threoir 2003/87/CE de réir mar a bhaineann le gníomhaíochtaí i leith tionscadail don ghineadh hidrileictreach fuinnimh a bhfuil acmhainn níos mó ná 20 MW ag baint leo.

2.   Beidh ioncaim cheantála nach bhfuil íoctha amach nuair a chuireann Ballstát tuarascáil chuig an gCoimisiún de bhun an Airteagail seo cainníochtaithe agus tuairiscithe i dtuarascálacha sna blianta ina dhiaidh sin.

3.   Cuirfidh Ballstáit na tuarascálacha a cuireadh ar fáil don Choimisiún de bhun an Airteagail seo ar fáil don phobal. Cuirfidh an Coimisiún faisnéis comhiomlán Aontais ar fáil don phobal i bhfoirm a bhféadfar teacht air go héasca.

4.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus próisis tíolactha do Bhallstáit atá ag tuairisciú faisnéise de bhun an Airteagail seo a leagan amach. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

Airteagal 18

Tuarascálacha débhliantúla agus teachtaireachtaí náisiúnta

1.   Cuirfidh an tAontas agus na Ballstáit tuarascálacha débhliantúla, i gcomhréir le Cinneadh 2/CP.17 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC (Cinneadh 2/CP.17), nó le cinntí ábhartha eile arna nglacadh ina dhiaidh sin ag comhlachtaí UNFCCC, agus cumarsáidí náisiúnta de réir Airteagal 12 de UNFCCC ar fáil do Rúnaíocht UNFCCC.

2.   Cuirfidh na Ballstáit cóipeanna de na cumarsáidí náisiúnta ar fáil don Choimisiún agus de na tuarascálacha débhliantúla arna dtíolacadh do Rúnaíocht UNFCCC.

CAIBIDIL 7

ATHBHREITHNIÚ SAINEOLACH AN AONTAIS AR ASTAÍOCHTAÍ GÁS CEAPTHA TEASA

Airteagal 19

Athbhreithniú ar an bhfardal

1.   Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú cuimsitheach ar na sonraí fardail náisiúnta arna gcur ar fáil ag Ballstáit de bhun Airteagal 7(4) den Rialachán seo ar mhaithe le cinneadh a dhéanamh faoin leithdháileadh bliantúil astaíochtaí dá bhforáiltear sa cheathrú fomhír d’Airteagal 3(2) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE le haghaidh feidhmiú Airteagal 20 agus Airteagal 27 den Rialachán seo agus é mar aidhm faireachán a dhéanamh ar ghnóthachtáil Ballstát maidir lena spriocanna i ndáil le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú nó a shrianadh de bhun Airteagal 3 agus Airteagal 7 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE sna blianta ina ndéantar athbhreithniú cuimsitheach.

2.   Ag tosú leis na sonraí arna dtuairisciú don bhliain 2013, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú bliantúil ar na sonraí fardail náisiúnta arna gcur ar fáil ag Ballstáit de bhun Airteagal 7(1) den Rialachán seo atá ábhartha chun faireachán a dhéanamh ar laghdú nó srianadh a dhéanfaidh na Ballstáit ar a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa de bhun Airteagal 3 agus Airteagal 7 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE, agus aon spriocanna laghdaithe nó srianta gás ceaptha teasa atá sonraithe i reachtaíocht an Aontais. Beidh na Ballstáit iomlán rannpháirteach sa phróiseas sin.

3.   Áireofar ar an athbhreithniú cuimsitheach dá dtagraítear i mír 1:

(a)

seiceálacha chun trédhearcacht, cruinneas, comhsheasmhacht, inchomparáideacht agus iomláine na faisnéise arna tíolacadh a fhíorú;

(b)

seiceálacha chun cásanna a aithint inar ullmhaíodh na sonraí fardail ar bhonn nach bhfuil comhsheasmhach le cáipéisí treorach UNFCCC nó le rialacha an Aontais; agus

(c)

i gcás inarb iomchuí, na ceartúcháin theicniúla a thagann chun cinn a áireamh, i gcomhairliúchán leis na Ballstáit.

4.   Áireofar ar na hathbhreithnithe bliantúla na seiceálacha a leagtar amach i bpointe (a) de mhír 3. Arna iarraidh ag Ballstát i gcomhairle leis an gCoimisiún nó i gcás ina sainaithnítear sna seiceálacha sin saincheisteanna suntasacha, amhail:

(a)

moltaí ó athbhreithnithe Aontais nó UNFCCC a rinneadh níos luaithe nár cuireadh chun feidhme nó ceisteanna nár mhínigh Ballstát;

(b)

ró-mheastacháin nó fo-mheastacháin a bhaineann le catagóir lárnach i bhfardal Ballstáit,

áireofar ar an athbhreithniú bliantúil don Bhallstát lena mbaineann na seiceálacha a leagtar amach i bpointe (b) de mhír 3 chun go bhféadfaí na háirimh a leagtar amach i bpointe (c) de mhír 3 a dhéanamh.

5.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun na rialacha a bhaineann le leis an athbhreithniú cuimsitheach agus leis an athbhreithniú bliantúil dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo a chinneadh, tascanna a shonraítear i mír 3 agus 4 den Airteagal seo san áireamh agus lena n-áirítear tráthúlacht agus na céimeanna le comhairliúchán cuí leis na Ballstáit a áirithiú maidir le conclúidí na n-athbhreithnithe. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

6.   Glacfaidh an Coimisiún trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, cinneadh maidir le suim iomlán na n-astaíochtaí don bhliain ábhartha a eascraíonn ó na sonraí ceartaithe fardail do gach Ballstát i ndiaidh an athbhreithnithe ábhartha a thabhairt chun críche.

7.   Beidh na sonraí do gach Ballstát, mar atá taifeadta sna clárlanna bunaithe de bhun Airteagal 11 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE agus Airteagal 19 de Threoir 2003/87/CE amhail ag an dáta díreach ceithre mhí i ndiaidh foilsiú gnímh cur chun feidhme glactha de bhun mhír 6 den Airteagal seo, ábhartha i ndáil le húsáid Airteagal 7(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE. Áirítear ar an méid sin na hathruithe a dhéantar ar shonraí a thagann chun cinn siocair gur bhain an Ballstát sin leas as solúbthachtaí de bhun Airteagal 3 agus Airteagal 5 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE.

Airteagal 20

Aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí na n-athríomhanna

1.   Nuair a bheidh an t-athbhreithniú cuimsitheach ar na sonraí fardail don bhliain 2020 críochnaithe de bhun Airteagal 19, áireoidh an Coimisiún de réir na foirmle sonraithe in Iarscríbhinn II, suim éifeachtaí na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa atháirithe do gach Ballstát.

2.   Gan dochar d’Airteagal 27(2) den Rialachán seo, úsáidfidh an Coimisiún, inter alia, an tsuim dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo nuair a bheidh a spriocanna á moladh le haghaidh laghduithe nó srianta astaíochtaí do gach Ballstát don tréimhse i ndiaidh 2020 de bhun Airteagal 14 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE.

3.   Foilseoidh an Coimisiún, gan mhoill, torthaí na n-áireamh a rinneadh de bhun mhír 1.

CAIBIDIL 8

TUAIRISCIÚ AR DHUL CHUN CINN I dTREO GEALLTANAS AONTAIS AGUS IDIRNÁISIÚNTA

Airteagal 21

Tuairisciú ar dhul chun cinn

1.   Déanfaidh an Coimisiún, meastóireacht bhliantúil, bunaithe ar fhaisnéis tuairiscithe faoin Rialachán seo, agus i gcomhar leis na Ballstáit, ar an dul chun cinn atá déanta ag an Aontas agus ag a Bhallstáit ar mhaithe leis na nithe seo a leanas a chur i gcrích, agus é mar aidhm a chinneadh an bhfuil dóthain dul chun cinn déanta:

(a)

gealltanais faoi Airteagal 4 de UNFCCC agus Airteagal 3 de Phrótacal Kyoto mar atá sonraithe sna cinntí atá glactha ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto. Bunófar measúnú mar sin ar an bhfaisnéis a tuairiscítear i gcomhréir le hAirteagal 7, Airteagal 8, Airteagal 10 agus Airteagal 13 go hAirteagal 17;

(b)

oibleagáidí arna leagan amach in Airteagal 3 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE. Bunófar measúnú mar sin ar an bhfaisnéis a tuairiscítear i gcomhréir le hAirteagal 7, Airteagal 8, Airteagal 13 agus Airteagal 14.

2.   Déanfaidh an Coimisiún measúnú débhliantúil ar impleacht iomlán na heitlíochta ar an aeráid dhomhanda trí astaíochtaí neamh-CO2 a chur san áireamh, nó éifeachtaí, bunaithe ar shonraí astaíochtaí curtha ar fáil ag Ballstáit de bhun Airteagal 7 den Rialachán seo, agus an measúnú sin a fheabhsú trí thagairt a dhéanamh do dhul chun cinn eolaíoch agus sonraí aerthráchta, de réir mar is iomchuí.

3.   Faoin 31 Deireadh Fómhair gach bliain, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, ar tuarascáil í ina mbeidh achoimre de chonclúidí na measúnaithe dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo.

Airteagal 22

Tuairisciú ar an tréimhse bhreise chun gealltanais faoi Phrótacal Kyoto a chomhlíonadh

Cuirfidh an tAontas agus gach Ballstát tuarascáil faoi bhráid Rúnaíocht UNFCCC faoin tréimhse bhreise chun na gealltanais dá dtagraítear i mír 3 de Chinneadh 13/CMP.1 a chomhlíonadh nuair a bheidh an tréimhse sin caite.

CAIBIDIL 9

COMHOIBRIÚ AGUS TACAÍOCHT

Airteagal 23

Comhar idir na Ballstáit agus an tAontas

Comhoibreoidh agus comhordóidh na Ballstáit agus an tAontas lena chéile i ndáil le hoibleagáidí faoin Rialachán seo a bhaineann le:

(a)

fardal gás ceaptha teasa an Aontais agus tuarascáil fardail gás ceaptha teasa an Aontais a thiomsú, de bhun Airteagal 7(5);

(b)

cumarsáid náisiúnta an Aontais a ullmhú de bhun Airteagal 12 de UNFCCC agus tuarascáil dhébhliantúil an Aontais de bhun Chinneadh 2/CP.17 nó de bhun chinntí ábhartha eile arna nglacadh ina dhiaidh sin ag comhlachtaí UNFCCC;

(c)

nósanna imeachta athbhreithnithe agus comhlíonta faoi UNFCCC agus faoi Phrótacal Kyoto de réir aon chinneadh infheidhme faoi UNFCCC nó faoi Phrótacal Kyoto mar aon le nós imeachta an Aontais athbhreithniú a dhéanamh ar fhardail ghás ceaptha teasa na mBallstát dá dtagraítear in Airteagal 19 den Rialachán seo;

(d)

aon choigeartuithe de bhun Airteagal 5, mír 2, de Phrótacal Kyoto nó i ndiaidh phróiseas athbhreithnithe an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 19 den Rialachán seo nó aon athruithe eile ar fhardail agus ar thuarascálacha fardail atá curtha ar fáil, nó atá le cur ar fáil, do Rúnaíocht UNFCCC;

(e)

neas-fhardal gás ceaptha teasa an Aontais a thiomsú, de bhun Airteagal 8;

(f)

tuairisciú i ndáil le scor AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna, agus lCERanna, i ndiaidh na tréimhse breise dá dtagraítear i mír 14 de Chinneadh 13/CMP.1 chun gealltanais a chomhlíonadh de bhun Airteagal 3, mír 1, de Phrótacal Kyoto.

Airteagal 24

Ról na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil

Cabhróidh an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil leis an gCoimisiún comhlíonadh le hAirteagal 6 go hAirteagal 9, Airteagal 12 go hAirteagal 19, Airteagal 21 agus Airteagal 22 i gcomhréir lena chlár oibre bliantúil. Áireoidh sé seo cabhair le:

(a)

fardal gás ceaptha teasa an Aontais a thiomsú agus tuarascáil fardail ghás ceaptha teasa an Aontais a ullmhú;

(b)

nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta a chur i gcrích agus é mar aidhm fardal gás ceaptha teasa an Aontais a ullmhú;

(c)

réamh-mheastacháin a ullmhú do shonraí nach bhfuil tuairiscithe sna fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa;

(d)

na hathbhreithnithe a dhéanamh;

(e)

neas-fhardal gás ceaptha teasa an Aontais a thiomsú;

(f)

an fhaisnéis tuairiscithe ag na Ballstáit maidir le beartais agus bearta agus réamh-mheastacháin a thiomsú;

(g)

nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta a chur i gcrích ar an bhfaisnéis tuairiscithe ag Ballstáit faoi réamh-mheastacháin agus beartais agus bearta;

(h)

réamh-mheastacháin a ullmhú do shonraí maidir le réamh-mheastacháin nach bhfuil tuairiscithe ag na Ballstáit;

(i)

sonraí a thiomsú a theastaíonn do thuarascáil bhliantúil Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle arna hullmhú ag an gCoimisiún;

(j)

faisnéis bailithe faoin Rialachán seo a scaipeadh, lena n-áirítear bunachar sonraí ar bheartais agus ar bhearta maolaithe Ballstát a chothú agus a nuashonrú agus an tArdán Eorpach um Oiriúnú Aeráide córas malartaithe faisnéise ar impleachtaí, leochaileachtaí agus oiriúnú d’athrú aeráide.

CAIBIDIL 10

TARMLIGEAN

Airteagal 25

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Bronntar an chumhacht i ndáil le gníomhartha tarmligthe a ghlacadh ar an gCoimisiún faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos san Airteagal seo.

2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 6, in Airteagal 7 agus in Airteagal 10 a thabhairt don Choimisiún ar feadh tréimhse cúig bliana ón 8 Iúil 2013. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe ar feadh tréimhsí comhfhaid, mura gcuirfidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na gcumhachtaí dá dtagraítear in Airteagal 6, in Airteagal 7 agus in Airteagal 10 a chúlghairm tráth ar bith. I gcás cinnidh maidir le cúlghairm, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Tiocfaidh sé i bhfeidhm an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí arna shonrú ansin. Ní chuirfidh sé isteach ar bhailíocht aon cheann de na gníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4.   A luaithe agus a ghlacann sé le gníomh tarmligthe, cuirfidh an Coimisiún a leithéid in iúl go comhuaineach do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

5.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 6, Airteagal 7 agus Airteagal 10 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse thrí mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó, más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad agóid. Déanfar an tréimhse sin a leathnú le trí mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

CAIBIDIL 11

FORÁLACHA DEIRIDH

Airteagal 26

An nós imeachta coiste

1.   Tabharfaidh Coiste um Athrú Aeráide cúnamh don Choimisiún. Is Coiste laistigh de bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a bheidh sa choiste sin.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 27

Athbhreithniú

1.   Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú rialta ar chomhréireacht na bhforálacha faireacháin agus tuairiscithe faoin Rialachán seo le cinntí todhchaí a bhaineann le UNFCCC agus Prótacal Kyoto nó reachtaíocht eile an Aontais. Measfaidh an Coimisiún ar bhonn rialta freisin, an bhfuil na forbairtí a dhéantar faoi chuimsiú UNFCCC, mar bhonn le cás nach bhfuil na hoibleagáidí de bhun an Rialacháin seo ag teastáil níos mó ann, nach bhfuil siad i gcomhréir leis na tairbhí comhfhreagracha, go bhfuil gá le coigeartuithe nó nach bhfuil siad comhsheasmhach leis na riachtanais tuairiscithe faoi UNFCCC nó dúblálach leo, agus cuirfidh sé, más iomchuí, togra reachtach faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

2.   Faoi mhí na Nollag 2016, scrúdóidh an Coimisiún an eascraíonn difríocht níos mó ná 1 % in astaíochtaí gás ceaptha teasa iomlána Ballstáit a bheidh ábhartha d’Airteagal 3 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE as an tionchar a bhainfidh le leas a bhaint as treoirlínte 2006 IPCC d’Fhardail Náisiúnta Gáis Cheaptha Teasa, nó as athrú suntasach ar na modheolaíochtaí UNFCCC a úsáidtear, agus fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa á gcinneadh, agus féadfaidh sé leithdháiltí bliantúla astaíochtaí na mBallstát a athbhreithniú mar a fhoráiltear sa cheathrú fomhír d’Airteagal 3(2) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE.

Airteagal 28

Aisghairm

Aisghairtear leis seo Cinneadh Uimh. 280/2004/CE. Déanfar tagairtí don Chinneadh aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialacháin seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn IV.

Airteagal 29

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an bhfichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 21 Bealtaine 2013.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

L. CREIGHTON


(1)  IO C 181, 21.6.2012, lch. 169.

(2)  IO C 277, 13.9.2012, lch. 51.

(3)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Márta 2013 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 22 Aibreán 2013

(4)  IO L 49, 19.2.2004, lch. 1.

(5)  Cinneadh 94/69/CE an 15 Nollaig 1993 maidir le CreatChoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide a thabhairt i gcrích (IO L 33, 7.2.1994, lch. 11).

(6)  Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).

(7)  IO L 140, 5.6.2009, lch. 136.

(8)  IO L 140, 5.6.2009, lch. 63.

(9)  Cinneadh 88/540/CEE ón gComhairle an 14 Deireadh Fómhair 1988 maidir le tabhairt i gcrích Choinbhinsiún Vín um chosaint an chisil ózóin agus Prótacal Montreal um shubstaintí a ídíonn an ciseal ózóin (IO L 297, 31.10.1988, lch. 8).

(10)  IO L 275, 25.10.2003, lch. 32.

(11)  IO L 33, 4.2.2006, lch. 1.

(12)  IO L 309, 27.11.2001, lch. 22.

(13)  IO L 161, 14.6.2006, lch. 1.

(14)  IO L 304, 14.11.2008, lch. 1.

(15)  Féach leathanach 80 den Iris Oifigiúil seo.

(16)  IO L 8, 13.1.2009, lch. 3

(17)  IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.


IARSCRÍBHINN I

GÁIS CHEAPTHA TEASA

Dé-ocsaíd charbóin (CO2)

Meatán (CH4)

Ocsaíd Nítriúil (N2O)

Heicseafluairíd sulfair (SF6)

Trífhluairíd nítrigine (NF3)

Hidreafluaracarbóin (HFCanna):

HFC-23 CHF3

HFC-32 CH2F2

HFC-41 CH3F

HFC-125 CHF2CF3

HFC-134 CHF2CHF2

HFC-134a CH2FCF3

HFC-143 CH2FCHF2

HFC-143a CH3CF3

HFC-152 CH2FCH2F

HFC-152a CH3CHF2

HFC-161 CH3CH2F

HFC-227ea CF3CHFCF3

HFC-236cb CF3CF2CH2F

HFC-236ea CF3CHFCHF2

HFC-236fa CF3CH2CF3

HFC-245fa CHF2CH2CF3

HFC-245ca CH2FCF2CHF2

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 or (C5H2F10)

Sárfhluaracarbóin (PFCanna):

PFC-14, Sárfhluarameatán, CF4

PFC-116, Sárfhluaraeatán, C2F6

PFC-218, Sárfhluaraprópán, C3F8

PFC-318, Sárfhluaracioglabútáin, c-C4F8

Sárfhluaracioglaprópán c-C3F6:

PFC-3-1-10, Sárfhluarabútán, C4F10

PFC-4-1-12, Sárfhluarapeantán, C5F12

PFC-5-1-14, Sárfhluaraheacsán, C6F14

PFC-9-1-18, C10F18


IARSCRÍBHINN II

Suim éifeachtaí na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa atháirithe ag Ballstát amhail dá dtagraítear in Airteagal 20(1)

Ríomhfar suim éifeachtaí na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa atháirithe ag Ballstáit ag úsáid na foirmle seo a leanas:

Formula

Nuair is ionann:

ti, agus leithdháileadh astaíochtaí bliantúil na mBallstát do bhliain i arna chinneadh de bhun an cheathrú mír d’Airteagal 3(2) agus Airteagal 10 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE, mar a chinntear in 2012, nó más infheidhme, mar a chinntear in 2016 ar bhonn an athbhreithniú a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 27(2) de Rialachán seo agus de bhun Airteagal 3(2) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

ti,2022 agus leithdháileadh astaíochtaí bliantúil na mBallstát don bhliain i de bhun an cheathrú mír d’Airteagal 3(2) agus Airteagal 10 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE faoi mar a dhéanfaí é a ríomh dá mbeadh úsáid bainte as sonraí fardail athbhreithnithe arna gcur faoi bhráid in 2022 mar ionchur;

ei,j agus astaíochtaí gás ceaptha teasa an Bhallstáit don bhliain i arna bhunú de bhun gníomhartha arna nglacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 19(6) tar éis an athbhreithnithe fardail shaineolaigh sa bhliain j.


IARSCRÍBHINN III

LIOSTA NA DTÁSCAIRÍ BLIANTÚLA

Tábla 1:   liosta na dtáscairí tosaíochta  (1)

Uimh.

Ainmníocht i dtáscairí Eurostat maidir le héifeachtacht fuinnimh

Táscaire

Uimhreoir/ainmneoir

Treoir/sainmhínithe (2)  (3)

1

MACRO

An Déine iomlán CO2 den OTI, t/milliún euro

Na hastaíochtaí iomlána CO2, kt

Na hAstaíochtaí iomlána CO2 (gan LULUCF a chur san áireamh) mar a tuairiscíodh sa CRF.

OTI, billiún euro (EC95)

Olltáirgeacht intíre ag praghsanna tairiseacha (foinse: Cuntais Náisiúnta)

2

MACRO B0

An Déine CO2 maidir le fuinneamh den OTI, t/milliún euro

Astaíochtaí CO2 ón ídiú fuinnimh, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise (catagóir foinse IPCC 1A, cur chuige earnála)

OTI, billiún euro (EC95)

Olltáirgeacht intíre ag praghsanna tairiseacha (foinse: Cuntais Náisiúnta)

3

IOMPAR C0

Astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin phaisinéirí, kt

 

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise do gach gníomhaíocht iompair le gluaisteáin phaisinéirí (gluaisteáin atá ceaptha go príomha i gcomhair daoine a iompar agus a bhfuil toilleadh 12 dhuine nó níos lú acu; grádú ollmheáchan feithicle 3 900 kg nó níos lú - catagóir foinse 1A3bi IPCC).

An líon ciliméadar déanta ag na gluaisteáin phaisinéirí, Mkm

 

An líon ciliméadar feithicle déanta ag na gluaisteáin phaisinéirí. (foinse: staidreamh iompair)

Tabhair ar aird: Ba cheart na sonraí gníomhaíochta a bheith ag luí leis na sonraí astaíochtaí, más féidir.

4

TIONSCLAÍOCHT A1

An Déine CO2 maidir le fuinneamh den tionsclaíocht, t/Mio Euro

Astaíochtaí CO2 ón dtionsclaíocht, kt

Astaíochtaí ó dhóchán breosla iontaise i dtionscail na déantúsaíochta, sa tógáil agus sa mhianadóireacht agus sa chairéalacht (seachas mianaigh ghuail agus eastóscadh ola agus gáis) lena n-áirítear dóchán do ghiniúint leictreachais agus teasa (catagóir foinse 1A2 IPCC). Ba cheart fuinneamh a úsáidtear sa tionsclaíocht don iompar a chur san áireamh sna táscairí iompair seachas anseo. Níor cheart astaíochtaí a eascraíonn as innealra easbhóthair agus innealra eile soghluaiste a áireamh san earnáil seo.

Oll-bhreisluach na tionsclaíochta ina iomláine, Bio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i dtionscail na déantúsaíochta (NACE 15-22, 24-37), sa tógáil (NACE 45) agus sa mhianadóireacht agus sa chairéalacht (seachas mianaigh ghuail agus eastóscadh ola agus gáis) (NACE 13-14) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

5

TEAGHLAIGH A.1

Astaíochtaí sonracha CO2 de chuid teaghlach, t/teaghais

Astaíochtaí CO2 ó theaghlaigh a úsáideann breosla iontaise, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i dteaghlaigh (catagóir foinse IPCC 1A4b).

Stoc de theaghais atá áitithe go seasta, 1 000

Stoc de theaghais atá áitithe go seasta

6

SEIRBHÍSÍ A0

Déine CO2 den earnáil tráchtála agus institiúideach, t/Mio Euro

Astaíochtaí CO2 ó bhreosla iontaise a bheith á úsáid san earnáil tráchtála agus institiúideach, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i bhfoirgnimh tráchtála agus institiúideacha san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach (catagóir foinse 1A4a). Ba cheart fuinneamh a úsáidtear i seirbhísí don iompar a chur san áireamh sna táscairí iompair seachas anseo.

Oll-bhreisluach seirbhísí, Bio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i seirbhísí (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

7

CLAOCHLÚ BO

Astaíochtaí sonracha CO2 de chuid gléasraí poiblí cumhachta agus de chuid gléasraí uath-tháirgeoirí cumhachta, t/TJ

Astaíochtaí CO2 ó stáisiúin phoiblí chumhachta teirmí agus ó stáisiúin uath-tháirgeoirí chumhachta teirmí, kt

Astaíochtaí CO2ón ndóchán uile breosla iontaise don olltáirgeacht leictreachais agus teasa de chuid gléasraí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht, ar gléasraí poiblí agus gléasraí uath-tháirgeoirí iad. Ní áirítear astaíochtaí ó ghléasraí teasa amháin.

Na táirgí uile – aschur de chuid stáisiúin chumhachta teirmí, ar stáisiúin phoiblí agus stáisiúin uaththáirgeoirí iad, PJ

Oll-leictreachas a tháirgeann gléasraí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht, ar gléasraí poiblí agus gléasraí uath-tháirgeoirí iad, agus aon teas a dhíolann siad do thríú pháirtithe (gléasraí teasa agus cumhachta in éineacht - CTÉ). Ní áirítear aschur ó ghléasraí teasa amháin. Le gléasraí teirmeacha poiblí, gintear leictreachas (agus teas) lena ndíol do thríú páirtithe agus is é sin a bpríomhghníomhaíocht. D'fhéadfaidís a bheith faoi úinéireacht phríobháideach nó faoi úinéireacht phoiblí. Le stáisiúin uath-tháirgeoirí theirmeacha, gintear leictreachas (agus teas) go hiomlán nó go páirteach lena n-úsáid mar ghníomhaíocht, lena dtacaítear lena bpríomhghníomhaíocht. Tomhaistear a n-ollghiniúint leictreachais ag asraon na bpríomhchlaochladán, i.e. cuirtear an tomhaltas leictreachais de chuid cúntóirí an ghléasra agus de chuid claochladán san áireamh. (foinse: cothromaíocht fuinnimh)


Tábla 2:   liosta na dtáscairí breise tosaíochta  (4)

Uimh.

Ainmníocht i dtáscairí Eurostat maidir le héifeachtacht fuinnimh

Táscaire

Uimhreoir/ainmneoir

Treoir/sainmhínithe (5)

1

IOMPAR D0

Astaíochtaí CO2 ó iompar lastais de bhóthar, kt

 

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise don ghníomhaíocht uile iompair a dhéantar le trucailí saothair éadroim (feithiclí a bhfuil ollmheáchan feithicle 3 900 kg nó níos lú acu atá ceaptha go príomha do lastas éadrom-mheáchan a iompar nó a bhfuil gnéithe speisialta acu amhail tiomáint ceithre roth don fheidhmiú easbhóthair - catagóir foinse 1A3bii IPCC) agus le trucailí saothair throm (aon fheithicil a ghrádaítear mar fheithicil a bhfuil ollmheáchan feithicle níos mó ná 3 900 kg aici agus atá ceaptha go príomha do lastas meáchain throm a iompar - catagóir foinse 1A3biii IPCC gan busanna a chur san áireamh).

Iompar lastais ar an mbóthar, Mtkm

 

Méid tona-chiliméadar iompaithe ar an mbóthar i dtrucailí saothair éadroim agus i dtrucailí saothair throm; is ionann tona-chiliméadar amháin tona amháin a iompar ar an mbóthar ar feadh ciliméadair amháin. (foinse: staidreamh iompair)

Tabhair ar aird: Ba cheart na sonraí gníomhaíochta a bheith ag luí leis na sonraí astaíochtaí, más féidir.

2

TIONSCLAÍOCHT A1.1

An déine iomlán CO2 - an tionscal iarainn agus cruach, t/Mio Euro

Astaíochtaí iomlána CO2 ón iarainn agus ón gcruach, kt

Astaíochtaí iomlána CO2 ó dhóchán breosla iontaise i monarú iarainn agus cruach lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (catagóir foinse 1A2a IPCC), ó tháirgeadh iarainn agus cruach (catagóir foinse 2C1 IPCC) agus ó tháirgeadh fearó-chóimhiotal (catagóir foinse 2C2 IPCC).

Oll-bhreisluach - an tionscal cruach agus iarainn, Bio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i monarú buniarainn agus bunchruaiche agus i monarú fearó-chóimhiotal (NACE 27.1), monarú feadán (NACE 27.2), céadphróiseáil eile iarainn agus cruach (NACE (27.3), teilgean iarainn (NACE 27.51) agus teilgean cruaiche (NACE 27.52). (foinse: Cuntais Náisiúnta)

3

TIONSCLAÍOCHT A1.2

An Déine CO2 maidir le fuinneamh - tionscal na gceimiceán, t/Mio Euro

Astaíochtaí CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, ó thionscail cheimiceán, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i monarú ceimiceán agus táirgí ceimiceacha lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (catagóir foinse 1A2c IPCC).

Oll-bhreisluach thionscal na gceimiceán, Bio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i monarú ceimiceán agus tairgí ceimiceacha (NACE 24) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

4

TIONSCLAÍOCHT A1.1

An déine CO2 maidir le fuinneamh - tionscal na gloine, na potaireachta agus na n-ábhar tógála, t/Mio Euro

Astaíochtaí iomlána CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, de chuid thionscal na gloine, na potaireachta agus na n ábhar tógála, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla i monarú táirgí neamh-mhiotalacha mianracha (NACE 26) lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint.

Oll-bhreisluach - tionscal na gloine na potaireachta agus na n-ábhar tógála, Bio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i monarú táirgí neamh-mhiotalacha mianracha (NACE 26) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

5

TIONSCLAÍOCHT C0.1

Astaíochtaí sonracha CO2 iarainn agus cruach, t/t

Astaíochtaí iomlána CO2 ón iarainn agus ón gcruach, kt

Astaíochtaí iomlána CO2 ó dhóchán breosla iontaise i monarú iarainn agus cruach lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (catagóir foinse 1A2a IPCC), ó tháirgeadh iarainn agus cruach (catagóir foinse 2C1 IPCC) agus ó tháirgeadh fearó-chóimhiotal (catagóir foinse 2C2 IPCC).

Táirgeadh cruach ocsaigine, kt

Táirgeadh cruach ocsaigine (NACE 27) (foinse: staidreamh tairgthe)

6

TIONSCLAÍOCHT C0.2

Astaíochtaí sonracha CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, de chuid thionscal na stroighne, t/t

Astaíochtaí CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, de chuid thionscal na gloine, na potaireachta agus na n-ábhar tógála, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla i monarú táirgí neamh-mhiotalacha mianracha (NACE 26) lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint.

Táirgeadh stroighne, kt

Táirgeadh stroighne (NACE 26) (foinse: staidreamh tairgthe)


Tábla 3:   liosta na dtáscairí breise

Uimh.

Ainmníocht i dtáscairí Eurostat maidir le héifeachtacht fuinnimh

Táscaire

Uimhreoir/ainmneoir

Treoir/sainmhínithe

1

IOMPAR B0

Astaíochtaí sonracha CO2, ar astaíochtaí maidir le díosal iad, ó ghluaisteáin phaisinéirí, g/100km

Astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin dhíosalthiomáinte phaisinéirí, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán díosail do gach gníomhaíocht iompair le gluaisteáin phaisinéirí (gluaisteáin atá ceaptha go príomha i gcomhair daoine a iompar agus a bhfuil toilleadh 12 dhuine nó níos lú acu; grádú ollmheáchan feithicle 3 900kg nó níos lú - catagóir foinse 1A3bi IPCC, díosal amháin).

Líon ciliméadar na ngluaisteán díosalthiomáinte, Mio km

Líon na gciliméadar feithicle de chuid na ngluaisteán díosalthiomáinte iomlán atá ceadúnaithe chun bóthair atá oscailte don trácht poiblí a úsáid. (foinse: staidreamh iompair)

2

IOMPAR B0

Astaíochtaí sonracha CO2, ar astaíochtaí maidir le díosal iad, ó ghluaisteáin phaisinéirí, g/100km

Astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin pheitril-thiomáinte phaisinéirí, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán peitril do gach gníomhaíocht iompair le gluaisteáin phaisinéirí (gluaisteáin atá ceaptha go príomha i gcomhair daoine a iompar agus a bhfuil toilleadh 12 dhuine nó níos lú acu; grádú ollmheáchan feithicle 3 900kg nó níos lú – catagóir foinse 1A3bi IPCC, peitreal amháin).

Líon ciliméadar na ngluaisteán peitrealtiomáinte, Mio km

Líon na gciliméadar feithicle de chuid na ngluaisteán peitrealtiomáinte iomlán atá ceadúnaithe chun bóthair atá oscailte don trácht poiblí a úsáid. (foinse: staidreamh iompair)

3

IOMPAR C0

Astaíochtaí sonracha CO2 ó ghluaisteáin phaisinéirí t/pkm

Astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin phaisinéirí, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise do gach gníomhaíocht iompair le gluaisteáin phaisinéirí (gluaisteáin atá ceaptha go príomha i gcomhair daoine a iompar agus a bhfuil toilleadh 12 dhuine nó níos lú acu; grádú ollmheáchan feithicle 3 900kg nó níos lú - catagóir foinse 1A3bi IPCC).

Iompar paisinéirí i ngluaisteáin, Mpkm

Líon na bpaisinéirchiliméadar a thaistealaítear i ngluaisteáin phaisinéirí; ciallaíonn paisinéirchiliméadar amháin paisinéir amháin a iompar ar feadh ciliméadair amháin. (foinse: staidreamh iompair)

Tabhair ar aird: Ba cheart na sonraí gníomhaíochta a bheith ag luí leis na sonraí astaíochtaí, más féidir.

4

IOMPAIR E1

Astaíochtaí aer-iompair, t/paisinéir

Astaíochtaí CO2 ón aeriompar intíre, kt

Astaíochtaí CO2 ón aeriompar intíre (tráchtálach, príobháideach, talmhaíoch, srl.) lena n-áirítear éirí de thalamh agus tuirlingtí (catagóir foinse 1A3aii IPCC). Gan úsáid breosla ag aerfoirt don iompar de thalamh a chur san áireamh. Gan breosla don dóchán seasta ag aerfoirt a chur san áireamh ach oiread.

Aer-phaisinéirí intíre, Mio

Líon na ndaoine a bhfuil turas aeir á dhéanamh acu, gan na comhaltaí sin d’fhoireann na heitilte agus den fhoireann cábáin atá ar dualgas a áireamh (eitlíocht intíre amháin) (foinse: staidreamh iompair)

Tabhair ar aird: Ba cheart na sonraí gníomhaíochta a bheith ag luí leis na sonraí astaíochtaí, más féidir.

5

TIONSCLAÍOCHT A1.4

An déine CO2 maidir le fuinneamh - tionscal an bhia, na ndeochanna agus an tobac, t/Mio Euro

Astaíochtaí CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, ó thionscal an bhia, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i monarú táirgí bia agus deochanna agus táirgí tobac lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (catagóir foinse 1A2e IPCC).

Oll-bhreisluach – tionscal an bhia, na ndeochanna agus an tobac, Mio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i monarú tairgí bia agus deochanna (NACE 15) agus táirgí tobac (NACE 16) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

6

TIONSCLAÍOCHT A1.5

An Déine CO2 maidir le fuinneamh - tionscal an pháipéir agus na clódóireachta, t/Mio Euro

Astaíochtaí CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, ó thionscal an pháipéir agus na clódóireachta, kt

Astaíochtaí CO2ó dhóchán breosla iontaise i monarú laín, páipéir agus táirgí páipéir agus i bhfoilsiú, i bpriontáil agus in atáirgeadh meán taifeadta lena n-áirítear astaíochtaí ó dhóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (IPCC catagóir foinse 1A2d).

Oll-bhreisluach – tionscal an bhia, na ndeochanna agus an tobac, Mio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i monarú laín, páipéir agus táirgí páipéir (NACE 21) agus i bhfoilsiú, i bpriontáil agus in atáirgeadh meán taifeadta (NACE 22) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

7

TEAGHLAIGH A0

Astaíochtaí sonracha CO2 de chuid teaghlach don téamh spáis, t/m 2

Astaíochtaí CO2 don téamh spáis i dteaghlaigh, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla don téamh spáis i dteaghlaigh.

Achar dromchla de chuid teaghas atá áitithe go seasta, Mio m2

Achar iomlán dromchla de chuid teaghas atá áitithe go seasta

8

SEIRBHÍSÍ B0

Astaíochtaí sonracha CO2 sonracha ón earnáil tráchtála agus institiúideach don téamh spáis, kg/m 2

Astaíochtaí CO2 ón téamh spáis san earnáil tráchtála agus institiúideach, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise don téamh spáis i bhfoirgnimh tráchtála agus institiúideacha san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach.

Achar dromchla na bhfoirgneamh do sheirbhísí, Mio m2

Achar iomlán dromchla na bhfoirgneamh do sheirbhísí (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99)

9

CLAOCHLÚ D0

Astaíochtaí sonracha CO2 de chuid gléasraí poiblí cumhachta, t/TJ

Astaíochtaí CO2 ó stáisiúin phoiblí chumhachta teirmí, kt

Astaíochtaí CO2 ón ndóchán uile breosla iontaise don olltáirgeacht leictreachais agus teasa de chuid gléasraí poiblí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht, (IPCC catagóirí foinse 1A1ai agus 1A1aii). Ní áirítear astaíochtaí ó ghléasraí teasa amháin.

Aschur na dtáirgí uile de chuid stáisiúin phoiblí chumhachta teirmí, PJ

Oll-leictreachas a tháirgeann gléasraí poiblí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht agus aon teas a dhíolann siad do thríú pháirtithe (gléasraí teasa agus cumhachta in éineacht - CTÉ). Ní áirítear aschur ó ghléasraí teasa amháin. Le gléasraí teirmeacha poiblí, gintear leictreachas (agus teas) lena ndíol do thríú páirtithe agus is é sin a bpríomhghníomhaíocht. D’fhéadfaidís a bheith faoi úinéireacht phríobháideach nó faoi úinéireacht phoiblí. Tomhaistear a n-ollghiniúint leictreachais ag asraon na bpríomhchlaochladán, i.e. cuirtear an tomhaltas leictreachais de chuid cúntóirí an ghléasra agus de chuid claochladán san áireamh. (foinse: cothromaíocht fuinnimh)

10

CLAOCHLÚ E0

Astaíochtaí sonracha CO2 de chuid gléasraí poiblí cumhachta, t/TJ

Astaíochtaí CO2 de chuid uath-tháirgeoirí, kt

Astaíochtaí CO2 ón ndóchán uile breosla iontaise don olltáirgeacht leictreachais agus teasa de chuid gléasraí uath-tháirgeoirí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht.

Aschur na dtáirgí uile de chuid stáisiúin chumhachta teirmí, PJ

Oll-leictreachas a tháirgeann gléasraí uath-tháirgeoirí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht agus aon teas a dhíolann siad do thríú pháirtithe (gléasraí teasa agus cumhachta in éineacht - CTÉ). Le stáisiúin uath-tháirgeoirí theirmeacha, gintear leictreachas (agus teas) go hiomlán nó go páirteach lena n-úsáid mar ghníomhaíocht, lena dtacaítear lena bpríomhghníomhaíocht. Tomhaistear a n-ollghiniúint leictreachais ag asraon na bpríomhchlaochladán, i.e. cuirtear an tomhaltas leictreachais de chuid cúntóirí an ghléasra agus de chuid claochladán san áireamh. (foinse: cothromaíocht fuinnimh)

11

CLAOCHLÚ

Déine carbóin na giniúna iomláine cumhachta, t/TJ

Astaíochtaí CO2 ó tháirgeadh na cumhachta clasaicí, kt

Astaíochtaí CO2 ón ndóchán uile breosla iontaise don olltáirgeacht leictreachais agus teasa de chuid gléasraí poiblí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasain éineacht agus de chuid gléasraí uath-tháirgeoirí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht. Ní áirítear astaíochtaí ó ghléasraí teasa amháin.

Aschur na dtáirgí uile de chuid stáisiúin phoiblí chumhachta agus stáisiúin uath-tháirgeoirí chumhachta, PJ

Oll-leictreachas a tháirgeann gléasraí cumhachta agus cumhachta is teasa in éineacht agus aon teas a dhíolann siad do thríú pháirtithe (gléasraí teasa agus cumhachta in éineacht - CTÉ), ar gléasraí poiblí agus gléasraí uath-tháirgeoirí iad. Áirítear ann táirgeadh leictreachais ó fhoinsí in-athnuaite agus cumhacht núicléach. (foinse: cothromaíocht fuinnimh)

12

IOMPAR

Déine carbóin an iompair, t/TJ

Astaíochtaí CO2 ón iompar, kt

Astaíochtaí CO2 ó bhreosla iontaise don ghníomhaíocht uile iompair (catagóir foinse 1A3 IPCC)

Tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh ón iompar, PJ

Áirítear leis tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh an iompair ó na foinsí uile fuinnimh (lena n-áirítear bithmhais agus tomhaltas leictreachais) (foinse: cothromaíocht fuinnimh)

13

TIONSCLAÍOCHT C0.3

Astaíochtaí sonracha CO2 , ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, de chuid thionscal an pháipéir, t/t

Astaíochtaí CO2 , ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, ó thionscal an pháipéir agus na clódóireachta, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i monarú laín, páipéir agus táirgí páipéir agus i bhfoilsiú, i bpriontáil agus in atáirgeadh meán taifeadta lena n-áirítear astaíochtaí ó dhóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (IPCC catagóir foinse 1A2d).

Aschur fisiceach páipéir, kt

Aschur fisiceach páipéir (NACE 21) (foinse: staidreamh tairgthe)

14

TIONSCLAÍOCHT

Astaíochtaí CO2 ó earnáil na tionsclaíochta, kt

 

Astaíochtaí ó dhóchán breosla iontaise i dtionscail na déantúsaíochta, sa tógáil agus sa mhianadóireacht agus sa chairéalacht (seachas mianaigh ghuail agus eastóscadh ola agus gáis) lena n-áirítear dóchán do ghiniúint leictreachais agus teasa (catagóir foinse 1A2 IPCC). Ba cheart fuinneamh a úsáidtear sa tionsclaíocht don iompar a chur san áireamh sna táscairí iompair seachas anseo. Níor cheart astaíochtaí a eascraíonn as innealra easbhóthair agus innealra eile soghluaiste a áireamh san earnáil seo.

Tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh ón tionsclaíocht, PJ

 

Áirítear leis tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh na tionsclaíochta ó na foinsí uile fuinnimh (lena n-áirítear bithmhais agus tomhaltas leictreachais) (foinse: energy balance)

15

TEAGHLAIGH

Astaíochtaí CO2 de chuid teaghlach, kt

 

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i dteaghlaigh (catagóir foinse IPCC 1A4b).

Tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh de chuid teaghlach, PJ

 

Áirítear leis tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh de chuid teaghlach ó na foinsí uile fuinnimh (lena n-áirítear bithmhais agus tomhaltas leictreachais) (foinse: cothromaíocht fuinnimh)


(1)  Tuairisceoidh Ballstáit an uimhreoir agus an ainmneoir, mura n-áirítear iad sa fhormáid tuairiscithe coitinne (CRF).

(2)  Ba cheart do Bhallstáit an treoir seo a leanúint. Mura féidir leo an treoir leo a leanúint go beacht nó mura bhfuil an t-uimhreoir agus an t-ainmneoir comhsheasmhach, ba cheart do Bhallstáit é sin a chur in iúl go soiléir.

(3)  Leis na tagairtí do chatagóirí foinse IPCC, tagraítear do IPCC (1996) Treoirlínte Athbhreithnithe 1996 IPCC d'fhardail náisiúnta ghás ceaptha teasa.

(4)  Tuairisceoidh Ballstáit an uimhreoir agus an ainmneoir, mura n–áirítear iad sa CRF.

(5)  Ba cheart do Bhallstáit an treoir seo a leanúint. Mura féidir leo an treoir leo a leanúint go beacht nó mura bhfuil an t-uimhreoir agus an t-ainmneoir comhsheasmhach, ba cheart do Bhallstáit é sin a chur in iúl go soiléir.


IARSCRÍBHINN IV

TÁBLA COMHGHAOIL

Cinneadh Uimh. 280/2004/CE

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1

Airteagal 2(1)

Airteagal 4(1)

Airteagal 2(2)

Airteagal 2(3)

Airteagal 4(3)

Airteagal 3(1)

Airteagal 7(1) agus Airteagal 7(3)

Airteagal 3(2)

Airteagal 13(1) agus Airteagal 14(1)

Airteagal 3(3)

Airteagal 12(3)

Airteagal 4(1)

Airteagal 6

Airteagal 4(2)

Airteagal 4(3)

Airteagal 24

Airteagal 4(4)

Airteagal 5(1)

Airteagal 5(1)

Airteagal 21(1)

Airteagal 5(2)

Airteagal 21(3)

Airteagal 5(3)

Airteagal 5(4)

Airteagal 5(5)

Airteagal 22

Airteagal 5(6)

Airteagal 5(7)

Airteagal 24

Airteagal 6(1)

Airteagal 10(1)

Airteagal 6(2)

Airteagal 10(3)

Airteagal 7(1)

Airteagal 7(2)

Airteagal 11(1) agus Airteagal 11(2)

Airteagal 7(3)

Airteagal 8(1)

Airteagal 23

Airteagal 8(2)

Airteagal 7(4)

Airteagal 8(3)

Airteagal 9(1)

Airteagal 26

Airteagal 9(2)

Airteagal 9(3)

Airteagal 10

Airteagal 11

Airteagal 28

Airteagal 12

Airteagal 29


Ráitis ón gCoimisiún

“Tugann an Coimisiún dá haire gur scriosadh Airteagal 10 ón togra bunaidh a thíolaic sé. Mar sin féin, chun cáilíocht agus trédhearcacht na sonraí maidir le hastaíochtaí CO2 a fheabhsú agus maidir le faisnéis eile atá ábhartha maidir leis an aeráid agus a bhaineann leis an iompar muirí, comhaontaíonn an Coimisiún aghaidh a thabhairt ar an gceist sin mar chuid den tionscnamh a thíolacfaidh sé ar na bacáin maidir le faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí ón loingseoireacht agus iad a thuairisciú agus a fhíorú, ar tionscnamh é a ngabhann an Coimisiún de láimh go nglacfaidh sé é le linn an chéad leath de 2013. Tá rún ag an gCoimisiún leasú ar an Rialachán sin a mholadh sa chomhthéacs sin.”

“Tugann an Coimisiún dá haire go bhféadfadh sé go mbeadh gá le rialacha forlíontacha maidir le córas an Aontais do bheartais, do bhearta agus do réamh-mheastacháin a bhunú, a chothabháil agus a mhodhnú mar aon le neasfhardail gháis cheaptha teasa a ullmhú chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh an Rialachán mar is ceart. Amhail ó thús 2013, scrúdóidh an Coimisiún an cheist i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus déanfaidh sé, más iomchuí, togra chun an Rialachán a leasú.”