12.11.2018   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

39


Ceartúchán ar Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 218 Eagrán Speisialta Gaeilge an 13 Lúnasa 2008 )

Ar leathanaigh 64 agus 65, Airteagal 5(1):

in ionad:

“1.   Is iad na catagóirí sonraí seo a leanas amháin a thaifeadfar sa VIS:

(a)

sonraí alfa-uimhriúla maidir leis an iarratasóir agus maidir leis na víosaí a iarradh, a eisíodh, a diúltaíodh, a neamhníodh, a cúlghaireadh nó a fadaíodh dá dtagraítear in Airteagal 9(1) go (4) agus in Airteagail 10 go 14;

(b)

grianghraif dá dtagraítear in Airteagal 9(5);

(c)

sonraí méarloirg dá dtagraítear in Airteagal 9(6);

(d)

naisc le hiarratais eile dá dtagraítear in Airteagal 8(3) agus (4).”,

léitear:

“1.   Ní dhéanfar ach na catagóirí sonraí seo a leanas a thaifeadadh in VIS:

(a)

sonraí alfa-uimhriúla maidir leis an iarratasóir agus maidir leis na víosaí a iarradh, a eisíodh, a diúltaíodh, a neamhníodh, a cúlghaireadh nó a fadaíodh dá dtagraítear i bpointí (1) go (4) d’Airteagal 9 agus in Airteagail 10 go 14;

(b)

grianghraif dá dtagraítear i bpointe (5) d’Airteagal 9;

(c)

sonraí méarloirg dá dtagraítear i bpointe (6) d’Airteagal 9;

(d)

naisc le hiarratais eile dá dtagraítear in Airteagal 8(3) agus (4).”.

Ar leathanach 68, pointí (b), (c) agus (d) d’Airteagal 15(2):

in ionad:

“(b)

na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a);

(c)

na sonraí ar an doiciméad taistil, dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(c);

(d)

sloinne, céadainm agus seoladh an duine nádúrtha nó ainm agus seoladh na cuideachta nó na heagraíochta eile, dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(f);”,

léitear:

“(b)

na sonraí dá dtagraítear i bpointe (a) de phointe (4) d’Airteagal 9;

(c)

na sonraí ar an doiciméad taistil, dá dtagraítear i bpointe (c) de phointe (4) d’Airteagal 9;

(d)

sloinne, céadainm agus seoladh an duine nádúrtha nó ainm agus seoladh na cuideachta nó na heagraíochta eile, dá dtagraítear i bpointe (f) de phointe (4) d’Airteagal 9;”.

Ar leathanach 69, pointí (12), (13) agus (14) d’Airteagal 17:

in ionad:

“12)

na cásanna nárbh fhéidir na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(6) a sholáthar go fíorasach i gcomhréir leis an dara habairt d’Airteagal 8(5);

13)

na cásanna nár ghá na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(6) a sholáthar ar chúiseanna dlíthiúla i gcomhréir leis an dara habairt d’Airteagal 8(5);

14)

na cásanna inar diúltaíodh víosa do dhuine, i gcomhréir leis an dara habairt d’Airteagal 8(5), nach raibh in ann na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(6) a sholáthar go fíorasach.”,

léitear:

“12)

na cásanna nárbh fhéidir na sonraí dá dtagraítear i bpointe (6) d’Airteagal 9 a sholáthar go fíorasach, i gcomhréir leis an dara habairt d’Airteagal 8(5);

13)

na cásanna nár ghá na sonraí dá dtagraítear i bpointe (6) d’Airteagal 9 a sholáthar ar chúiseanna dlíthiúla, i gcomhréir leis an dara habairt d’Airteagal 8(5);

14)

na cásanna inar diúltaíodh víosa do dhuine, i gcomhréir leis an dara habairt d’Airteagal 8(5), nach raibh in ann na sonraí dá dtagraítear i bpointe (6) d’Airteagal 9 a sholáthar go fíorasach.”.

Ar leathanach 69, Airteagal 18(4), an chuid réamhráiteach:

in ionad:

“4.   Má léirítear leis an gcuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil sonraí maidir le sealbhóir an víosa taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil um rialú teorainneacha ar na sonraí seo a leanas, d’fhonn iad a cheadú, sa chomhad iarratais agus i gcomhad nó i gcomhaid iarratais a bheidh nasctha leis, de bhun Airteagal 8(4), chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1 agus chun na gcríoch sin amháin:”,

léitear:

“4.   Má léirítear leis an gcuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil sonraí maidir le sealbhóir an víosa taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil um rialú teorainneacha chun na sonraí seo a leanas den chomhad agus de chomhad nó de chomhaid iarratais a bheidh nasctha leis de bhun Airteagal 8(4) a cheadú, chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1 agus chun na gcríoch sin amháin:”.

Ar leathanach 70, tús Airteagal 19(2):

in ionad:

“2.   Má léirítear leis an gcuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil sonraí maidir le sealbhóir an víosa taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil ar na sonraí seo a leanas, d’fhonn iad a cheadú, sa chomhad iarratais agus i gcomhad nó i gcomhaid iarratais nasctha de bhun Airteagal 8(4), chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1 amháin:

(a)

an fhaisnéis maidir le stádas agus na sonraí ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear in Airteagal 9(2) agus (4);”,

léitear:

“2.   Má léirítear leis an gcuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil sonraí maidir le sealbhóir an víosa taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil chun na sonraí seo a leanas den chomhad iarratais agus de chomhad nó de chomhaid iarratais nasctha de bhun Airteagal 8(4) a cheadú, chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1 amháin:

(a)

an fhaisnéis maidir le stádas agus na sonraí ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear i bpointí (2) agus (4) d’Airteagal 9;”.

Ar leathanach 70, an dara fomhír d’Airteagal 20(1):

in ionad:

“I gcás nach féidir méarloirg an duine sin a úsáid nó go dteipfidh ar an gcuardach leis na méarloirg, déanfar an cuardach trí bhíthin na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus/nó (c); féadfar an cuardach seo a dhéanamh i dteannta na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(b).”,

léitear:

“I gcás nach féidir méarloirg an duine sin a úsáid nó go dteipfidh ar an gcuardach leis na méarloirg, déanfar an cuardach trí bhíthin na sonraí dá dtagraítear i bpointí (a) agus/nó (c) de phointe (4) d’Airteagal 9; féadfar an cuardach seo a dhéanamh i dteannta na sonraí dá dtagraítear i bpointe (b) de phointe (4) d’Airteagal 9.”.

Leathanach 70, Airteagal 20(2), an chuid réamhráiteach:

in ionad:

“2.   Má léirítear leis an gcuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil sonraí maidir le sealbhóir an víosa taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil ar na sonraí seo a leanas, d’fhonn iad a cheadú, sa chomhad iarratais agus i gcomhad nó i gcomhaid iarratais nasctha de bhun Airteagal 8(4), chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1 amháin:”,

léitear:

“2.   Má léirítear leis an gcuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil sonraí maidir leis an iarratasóir taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil chun na sonraí seo a leanas den chomhad iarratais agus de chomhad nó de chomhaid iarratais nasctha de bhun Airteagal 8(3) agus (4) a cheadú, chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1 amháin:”.

Leathanach 70, pointe (b) d’Airteagal 20(2):

in ionad:

“(b)

na sonraí a tógadh ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear in Airteagal 9(4);”,

léitear:

“(b)

na sonraí a tógadh ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear i bpointe (4) d’Airteagal 9;”.

Ar leathanaigh 70 agus 71, Airteagal 21:

in ionad:

“Airteagal 21

Rochtain ar shonraí chun freagracht as iarratais ar thearmann a chinneadh

1.   Chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an mBallstát atá freagrach as iarratas ar thearmann a scrúdú de réir Airteagal 9 agus Airteagal 21 de Rialachán (CE) Uimh. 343/2003, agus chun na críche sin amháin, beidh rochtain ag na húdaráis inniúla tearmainn chun cuardach a dhéanamh trí bhíthin mhéarloirg an iarrthóra tearmainn.

I gcás nach féidir méarloirg an duine sin a úsáid nó go dteipfidh ar an gcuardach leis na méarloirg, déanfar an cuardach leis na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus/nó (c); féadfar an cuardach seo a dhéanamh i dteannta na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(b).

2.   Má léiríonn an cuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil víosa a eisíodh le dáta éaga nach mó ná sé mhí roimh dháta an iarratais ar thearmann, agus/nó go bhfuil víosa fadaithe go dtí dáta éaga nach mó ná sé mhí roimh dháta an iarratais ar thearmann, taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil tearmainn ar na sonraí seo a leanas, d’fhonn iad a cheadú, sa chomhad iarratais agus ar na sonraí atá liostaithe i bpointe (g) i dtaca leis an gcéile agus leis na leanaí, de bhun Airteagal 8(4), chun na críche dá dtagraítear i mír 1 amháin:

(a)

uimhir an iarratais agus an t-údarás a d’eisigh nó a d’fhadaigh an víosa, agus cibé ar eisigh an t-údarás é thar ceann Ballstáit eile;

(b)

na sonraí a tógadh ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus (b);

(c)

an cineál víosa;

(d)

tréimhse bailíochta an víosa;

(e)

fad na fanachta atá beartaithe;

(f)

grianghraif;

(g)

na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus (b) sa chomhad iarratais nó sna comhaid iarratais nasctha i dtaca leis an gcéile agus leis na leanaí.

3.   Is iad na húdaráis ainmnithe náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 21(6) de Rialachán (CE) Uimh. 343/2003 agus iadsan amháin a dhéanfaidh an VIS a cheadú de bhun mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo.”,

léitear:

“Airteagal 21

Rochtain ar shonraí chun freagracht as iarratais ar thearmann a chinneadh

1.   Chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an mBallstát atá freagrach as iarratas ar thearmann a scrúdú de réir Airteagal 9 agus Airteagal 21 de Rialachán (CE) Uimh. 343/2003, agus chun na críche sin amháin, beidh rochtain ag na húdaráis inniúla tearmainn chun cuardach a dhéanamh trí bhíthin mhéarloirg an iarrthóra tearmainn.

I gcás nach féidir méarloirg an duine sin a úsáid nó go dteipfidh ar an gcuardach leis na méarloirg, déanfar an cuardach leis na sonraí dá dtagraítear i bpointí (a) agus/nó (c) de phointe (4) d’Airteagal 9; féadfar an cuardach seo a dhéanamh i dteannta na sonraí dá dtagraítear i bpointe (b) de phointe (4) d’Airteagal 9.

2.   Má léiríonn an cuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil víosa a eisíodh le dáta éaga nach mó ná sé mhí roimh dháta an iarratais ar thearmann, agus/nó go bhfuil víosa fadaithe go dtí dáta éaga nach mó ná sé mhí roimh dháta an iarratais ar thearmann, taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil tearmainn chun na sonraí seo a leanas den chomhad iarratais agus na sonraí atá liostaithe i bpointe (g) i dtaca leis an gcéile agus leis na leanaí a cheadú de bhun Airteagal 8(4), chun na críche dá dtagraítear i mír 1 amháin:

(a)

uimhir an iarratais agus an t-údarás a d’eisigh nó a d’fhadaigh an víosa, agus cibé ar eisigh an t-údarás é thar ceann Ballstáit eile;

(b)

na sonraí a tógadh ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) de phointe (4) d’Airteagal 9;

(c)

an cineál víosa;

(d)

tréimhse bailíochta an víosa;

(e)

fad na fanachta atá beartaithe;

(f)

grianghraif;

(g)

na sonraí dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) de phointe (4) d’Airteagal 9 den chomhad nó de na comhaid iarratais nasctha i dtaca leis an gcéile agus leis na leanaí.

3.   Is iad na húdaráis ainmnithe náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 21(6) de Rialachán (CE) Uimh. 343/2003 agus iadsan amháin a dhéanfaidh an VIS a cheadú de bhun mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo.”.

Ar leathanach 71, an dara fomhír d’Airteagal 22(1):

in ionad:

“I gcás nach féidir méarloirg an duine sin a úsáid nó go dteipfidh ar an gcuardach leis na méarloirg, déanfar an cuardach trí bhíthin na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus/nó (c); féadfar an cuardach seo a dhéanamh i dteannta na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(b).”,

léitear:

“I gcás nach féidir méarloirg an duine sin a úsáid nó go dteipfidh ar an gcuardach leis na méarloirg, déanfar an cuardach trí bhíthin na sonraí dá dtagraítear i bpointí (a) agus/nó (c) de phointe (4) d’Airteagal 9; féadfar an cuardach seo a dhéanamh i dteannta na sonraí dá dtagraítear i bpointe (b) de phointe (4) d’Airteagal 9.”.

Ar leathanach 71, pointe (b) d’Airteagal 22(2):

in ionad:

“(b)

na sonraí a tógadh ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a), (b) agus (c);”,

léitear:

“(b)

na sonraí a tógadh ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de phointe (4) d’Airteagal 9;”.

Ar leathanach 71, pointe (e) d’Airteagal 22(2):

in ionad:

“(e)

na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus (b) den chomhad nó de na comhaid iarratais nasctha i dtaca leis an gcéile agus leis na leanaí.”,

léitear:

“(e)

na sonraí dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) de phointe (4) d’Airteagal 9 den chomhad nó de na comhaid iarratais nasctha i dtaca leis an gcéile agus leis na leanaí.”.

Ar leathanach 74, Airteagal 31(2):

in ionad:

“2.   De mhaolú ar mhír 1, féadfar na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a), (b), (c), (k) agus (m) a aistriú […]”,

léitear:

“2.   De mhaolú ar mhír 1, féadfar na sonraí dá dtagraítear i bpointí (a), (b), (c), (k) agus (m) de phointe (4) d’Airteagal 9 a aistriú […]”.

Ar leathanach 76, Airteagal 37:

in ionad:

“Airteagal 37

Ceart chun faisnéise

1.   Cuirfidh an Ballstát atá freagrach na hiarratasóirí agus na daoine dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(f) ar an eolas faoin méid seo a leanas:

(a)

céannacht an rialaitheora dá dtagraítear in Airteagal 41(4), lena n-áirítear a shonraí teagmhála;

(b)

cuspóirí phróiseáil na sonraí laistigh den VIS;

(c)

na catagóirí d’fhaighteoirí na sonraí, lena n-áirítear na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 3;

(d)

tréimhse choinneála na sonraí;

(e)

go bhfuil bailiú na sonraí éigeantach chun an t-iarratas a scrúdú;

(f)

go bhfuil ceart rochtana acu ar shonraí a bhaineann leo, agus go bhfuil sé de cheart acu a iarraidh go gceartófaí aon sonraí míchruinne a bhaineann leo, nó go scriosfaí aon sonraí a bhaineann leo a próiseáladh go neamhdhleathach, lena n-áirítear an ceart faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta chun na cearta sin a fheidhmiú agus faoi shonraí teagmhála na nÚdarás Maoirseachta Náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 41(1), a éistfidh éilimh a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta.

2.   Soláthrófar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 i scríbhinn don iarratasóir nuair a bhaileofar na sonraí ón bhfoirm iarratais, an grianghraf agus na sonraí méarloirg dá dtagraítear in Airteagal 9(4), (5) agus (6).

3.   Soláthrófar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 do na daoine dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(f), ar na foirmeacha a bheidh le síniú ag na daoine sin a sholáthróidh cruthúnas ar chuireadh, ar urraíocht agus ar chóiríocht.

Cheal foirme den sórt sin arna síniú ag na daoine sin, soláthrófar an fhaisnéis i gcomhréir le hAirteagal 11 de Threoir 95/46/CE.”,

léitear:

“Airteagal 37

Ceart chun faisnéise

1.   Cuirfidh an Ballstát atá freagrach na hiarratasóirí agus na daoine dá dtagraítear i bpointe (f) de phointe (4) d’Airteagal 9 ar an eolas faoin méid seo a leanas:

(a)

céannacht an rialaitheora dá dtagraítear in Airteagal 41(4), lena n-áirítear a shonraí teagmhála;

(b)

cuspóirí phróiseáil na sonraí laistigh den VIS;

(c)

na catagóirí d’fhaighteoirí na sonraí, lena n-áirítear na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 3;

(d)

tréimhse choinneála na sonraí;

(e)

go bhfuil bailiú na sonraí éigeantach chun an t-iarratas a scrúdú;

(f)

go bhfuil ceart rochtana acu ar shonraí a bhaineann leo, agus go bhfuil sé de cheart acu a iarraidh go gceartófaí aon sonraí míchruinne a bhaineann leo, nó go scriosfaí aon sonraí a bhaineann leo a próiseáladh go neamhdhleathach, lena n-áirítear an ceart faisnéis a fháil faoi na nósanna imeachta chun na cearta sin a fheidhmiú agus faoi shonraí teagmhála na nÚdarás Maoirseachta Náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 41(1), a éistfidh éilimh a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta.

2.   Soláthrófar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 i scríbhinn don iarratasóir nuair a bhaileofar na sonraí ón bhfoirm iarratais, an grianghraf agus na sonraí méarloirg dá dtagraítear i bpointí (4), (5) agus (6) d’Airteagal 9.

3.   Soláthrófar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 do na daoine dá dtagraítear i bpointe (f) de phointe (4) d’Airteagal 9, ar na foirmeacha a bheidh le síniú ag na daoine sin a sholáthróidh cruthúnas ar chuireadh, ar urraíocht agus ar chóiríocht.

Cheal foirme den sórt sin arna síniú ag na daoine sin, soláthrófar an fhaisnéis i gcomhréir le hAirteagal 11 de Threoir 95/46/CE.”.