4.6.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/65


RIALACHÁN (CE) Uimh. 451/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Aibreán 2008

lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 285(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Bunaíodh aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa le Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 (2).

(2)

D'fhonn forbairt theicneolaíoch agus athruithe struchtúracha an gheilleagair a léiriú, ba cheart CPA cothrom le dáta a bhunú.

(3)

Seachnaítear leathadh scéimeanna códaithe neamhghaolmhara trí struchtúrú a dhéanamh ar aicmiú ar tháirgí i gcomhréir leis an ngníomhaíocht táirgthe atá i gceist, agus bíonn sin ina chuidiú ag táirgeoirí le margaí ábhartha a aithint.

(4)

Is gá creat tagartha a chruthú inar féidir comparáid a dhéanamh idir sonraí staidrimh maidir le táirgeadh, le tomhaltas, le tráchtáil sheachtrach agus le hiompar.

(5)

Is gné lárnach d'iarrachtaí leanúnacha an Choimisiúin ollchóiriú a dhéanamh ar staidreamh an Chomhphobail é CPA cothrom le dáta; meastar go n-eascróidh rialú eacnamaíoch níos fearr as sin, ag leibhéal an Chomhphobail agus ag an leibhéal náisiúnta, trí bhíthin sonraí atá níos inchomparáide agus níos ábhartha.

(6)

Éilíonn an margadh inmheánach, d'fhonn go bhfeidhmeoidh sé, caighdeáin staidrimh is infheidhme ar staidreamh náisiúnta agus Comhphobail a bhailiú, a tharchur agus a fhoilsiú sa tslí gur féidir sonraí staidrimh iontaofa agus inchomparáide a sholáthar d'fhiontair, d'institiúidí airgeadais, do rialtais agus do gach oibreoir eile sa mhargadh inmheánach. Chuige sin tá sé ríthábhachtach go ndéanfar catagóirí éagsúla an CPA a léiriú go haonfhoirmeach i ngach Ballstát.

(7)

Tá gá le staidreamh iontaofa agus inchomparáide chun a chur ar chumas fiontar a gcumas iomaíochta a mheas, agus is áis é d'institiúidí an Chomhphobail chun bac a chur le saobhadh iomaíochta.

(8)

Ní dhlíonn bunú comhaicmithe staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta eacnamaíche per se ar Bhallstáit sonraí a bhailiú, a fhoilsiú ná a chur ar fáil. Is sa chás go n-úsáidfidh na Ballstáit aicmithe táirge atá nasctha le haicmiú an Chomhphobail amháin a fhéadfar eolas comhtháite a chur ar fáil atá iontaofa, gasta, solúbtha agus mionsonraithe, a oiread agus is gá chun an margadh inmheánach a bhainistiú.

(9)

Ba cheart soláthar a dhéanamh chun go bhféadfadh na Ballstáit catagóirí breise atá bunaithe ar an CPA a lánpháirtiú ina n-aicmithe náisiúnta, chun a gceanglais náisiúnta a chomhlíonadh.

(10)

Éilíonn an inchomparáideacht idirnáisiúnta ar staidreamh eacnamúil go n-úsáidfeadh na Ballstáit agus institiúidí an Chomhphobail aicmithe táirgí atá nasctha go díreach leis an Aicmiú Lárnach Táirgí (CPC) Leag. 2, arna ghlacadh ag Coimisiún Staidrimh na Náisiún Aontaithe.

(11)

Éilíonn úsáid an CPA go dtabharfaidh an Coiste um an gClár Staidrimh a bunaíodh le Cinneadh 89/382/CEE ón gComhairle, Euratom (3) cúnamh don Choimisiún go háirithe maidir le hiniúchadh a dhéanamh ar fhadhbanna a eascraíonn as an CPA a chur chun feidhme, agus maidir le leasuithe ar an CPA a ionchorprú.

(12)

Tugann bunú aicmithe nua staidrimh ar tháirgí le tuiscint gur gá tagairtí don CPA a leasú go sonrach. Is gá, dá bhrí sin, Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 a aisghairm.

(13)

Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999, ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (4). Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún an CPA a leasú chun forbairtí teicneolaíocha nó eacnamaíocha a chur san áireamh agus chun é a chur ar comhréim le haicmithe eile eacnamaíocha agus sóisialta. Ó tharla go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus gur ceapadh iad le heilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú inter alia trína fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, caithfear iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(14)

Ós rud é nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon CPA nua a bhunú, a ghnóthú go leordhónathach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(15)

Chuathas i gcomhairle leis an gCoiste um an gClár Staidrimh,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.   Bunaítear leis an Rialachán seo CPA comhchoiteann nua laistigh den Chomhphobal d'fhonn ábharthacht a áirithiú maidir leis an staid eacnamaíoch mar atá agus d'fhonn inchomparáideacht a áirithiú idir aicmithe náisiúnta, aicmithe Comhphobail agus aicmithe idirnáisiúnta agus, dá réir sin, idir staidreamh náisiúnta, staidreamh Comhphobail agus staidreamh idirnáisiúnta.

2.   Ciallóidh an téarma ‘táirge’ táirgeacht gníomhaíochtaí eacnamaíocha, cibé acu an earraí nó seirbhísí iad.

3.   Is i leith úsáid an aicmithe chun críocha staidrimh amháin a bheidh feidhm ag an Rialachán seo.

Airteagal 2

Leibhéil agus struchtúr an CPA

1.   Is é an méid seo a leanas a bheidh sa CPA:

(a)

céad leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód aibítreach (ranna);

(b)

dara leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil dédhigiteach (rannáin);

(c)

tríú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil trí dhigit (grúpaí);

(d)

ceathrú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil ceithre dhigit (aicmí);

(e)

cúigiú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil cúig dhigit (catagóirí); agus

(f)

séú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil sé dhigit (fochatagóirí).

2.   Leagtar amach an CPA san Iarscríbhinn.

Airteagal 3

Úsáid an CPA

Úsáidfidh an Coimisiún an CPA do gach staidreamh a aicmítear de réir táirgí de réir gníomhaíochta.

Airteagal 4

Aicmithe náisiúnta ar tháirgí de réir gníomhaíochta eacnamaíche

1.   Féadfaidh na Ballstáit an CPA a úsáid d'oiriúnú comhiomlánaithe nó mionsonraithe náisiúnta, sainiúil nó feidhmiúil, bunaithe ar fhochatagóirí an CPA.

2.   Déanfar nasc idir na haicmithe sin agus an CPA i gcomhréir leis na rialacha seo a leanas:

(a)

aicmithe atá níos comhiomlánaithe ná an CPA, is éard a bheidh iontu comhiomlánuithe beachta d'fhochatagóirí an CPA;

(b)

aicmithe atá níos mionsonraithe ná an CPA, arb é a bheidh iontu ceannteidil a chuimsítear go hiomlán le fochatagóirí an CPA.

D'fhéadfaí go mbeadh códú difriúil ar na haicmithe a dhíorthaítear i gcomhréir leis an mír seo ar an dóigh seo.

3.   Féadfaidh na Ballstáit aicmiú náisiúnta ar tháirgí de réir gníomhaíochta eacnamaíche a úsáid a dhíorthaíonn ón CPA. I gcás den sórt sin seolfaidh siad na dréachtaí ina sainmhínítear a n-aicmiú náisiúnta chuig an gCoimisiún. Déanfaidh an Coimisiún a fhíorú, laistigh de 3 mhí tar éis dó dréacht den sórt sin a fháil, go gcomhlíonann an t-aicmiú náisiúnta atá beartaithe mír 2 agus tarchuirfidh sé é sin chuig na Ballstáit eile mar eolas dóibh. Áireofar tábla comhghaoil idir na haicmithe náisiúnta agus an CPA in aicmithe náisiúnta na mBallstát.

Airteagal 5

Gníomhaíochtaí an Choimisiúin

Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, scaipeadh, cothabháil agus cur chun cinn an CPA a áirithiú, go háirithe, ar na dóigheanna seo a leanas:

(a)

nótaí míniúcháin a bhaineann leis an CPA a dhréachtú, a thabhairt cothrom le dáta agus a fhoilsiú;

(b)

treoirlínte maidir le cur i bhfeidhm an CPA a tharraingt suas agus a fhoilsiú;

(c)

táblaí comhghaoil a fhoilsiú idir leagan nua an CPA agus an leagan a bhí ann roimhe sin; an leagan a bhí ann roimhe sin agus leagan nua an CPA; agus an CPA agus an Chomhainmníocht (CN), atá le fáil freisin in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim (5); agus

(d)

oibriú chun comhchuibheas le haicmithe eile a fheabhsú.

Airteagal 6

Bearta cur chun feidhme

1.   Na bearta seo a leanas a cheapfar chun an Rialachán seo a chur chun feidhme agus a thabhairt cothrom le dáta, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7(2):

(a)

cinntí is gá i gcás fadhbanna a eascraíonn as cur chun feidhme an CPA, lena n-áirítear táirgí a shannadh d'aicmí sonracha; agus

(b)

bearta teicniúla a áiritheoidh idirthréimhse lánchomhordaithe ón leagan roimhe sin den CPA.

2.   Na bearta seo a leanas a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 7(3):

(a)

leasuithe ar an CPA a cheapfar chun forbairtí teicneolaíocha nó eacnamaíocha a chur san áireamh; agus

(b)

leasuithe ar an CPA a cheapfar chun an CPA a chur ar comhréim le haicmithe eile eacnamaíocha agus sóisialta.

3.   Ní mór aird a thabhairt ar an bprionsabal gur gá gur mó na buntáistí a bhainfeadh leis an CPA a thabhairt cothrom le dáta ná na costais a bheadh i gceist leis sin, agus ar an bprionsabal go gcuirfí teorainn réasúnta le costais bhreise agus leis an ualach breise.

Airteagal 7

An Coiste

1.   Tabharfaidh an Coiste um an gClár Staidrimh cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Trí mhí a shocrófar don tréimhse a leagtar amach in Airteagal 5(6) de Chinneadh 1999/468/CE.

3.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 8

Aisghairm Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93

Aisghairfear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 le héifeacht ón 1 Eanáir 2008.

Airteagal 9

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2008.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 23 Aibreán 2008.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. LENARČIČ


(1)  Tuairim ó Phairlimint na hEorpa an 10 Iúil 2007 (nár foilsíodh go fóill san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh an 14 Feabhra 2008 ón gComhairle.

(2)  IO L 342, 31.12.1993, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

(3)  IO L 181, 28.6.1989, lch. 47.

(4)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh 2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).

(5)  IO L 256, 7.9.1987, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 275/2008 (IO L 85, 27.3.2008, lch. 3).


IARSCRÍBHINN

CPA 2008

(g.a.e.. gan aicmiú in áit ar bith eile; (*): cuid de)

Cód

Ceannteideal

CPC leag. 2

A

TÁIRGÍ TALMHAÍOCHTA, FORAOISEACHTA AGUS IASCAIREACHTA

 

01

Táirgí talmhaíochta, seilge agus seirbhísí gaolmhara

 

01.1

Barra neamh-ilbhliantúla

 

01.11

Gránaigh (seachas rís), barra pischineálacha agus síolta ola

 

01.11.1

Cruithneacht

 

01.11.11

Cruithneacht durum

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Cruithneacht, seachas cruithneacht durum

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Min bhuí

 

01.11.20

Min bhuí

01121

01122

01.11.3

Eorna, seagal agus coirce

 

01.11.31

Eorna

01151

01152

01.11.32

Seagal

01161

01162

01.11.33

Coirce

01171

01172

01.11.4

Sorgam, muiléad agus gránaigh eile

 

01.11.41

Sorgam

01141

01142

01.11.42

Muiléad

01181

01182

01.11.49

Gránaigh eile

01190

01.11.5

Gránaigh, tuí agus crotail

 

01.11.50

Gránaigh, tuí agus crotail

01913

01.11.6

Glasraí glasa pischineálacha

 

01.11.61

Pónairí, glas

01241

01.11.62

Piseanna, glas

01242

01.11.69

Glasraí glasa eile pischineálacha

01249

01.11.7

Glasraí pischineálacha triomaithe

 

01.11.71

Pónairí, tirim

01701

01.11.72

Pónairí leathana, tirim

01702

01.11.73

Sicphiseánaigh, tirim

01703

01.11.74

Lintilí, tirim

01704

01.11.75

Piseanna, tirim

01705

01.11.79

Pulsanna (glasraí pischineálacha triomaithe) g.a.e.

01709

01.11.8

Pónairí soighe, piseanna talún agus síol cadáis

 

01.11.81

Pónairí soighe

01411

01412

01.11.82

Piseanna talún, sa bhlaosc

01421

01422

01.11.83

Piseanna talún, blaoscanna bainte

21421

01.11.84

Síol cadáis

01431

01432

01.11.9

Síolta eile ola

 

01.11.91

Ros lín

01441

01.11.92

Síol mustaird

01442

01.11.93

Ola ráibe nó síol colza

01443

01.11.94

Síol seasamain

01444

01.11.95

Síol lus na gréine

01445

01.11.99

Síolta eile ola g.a.e.

01446

01449

01.12

Rís, neamhscilligthe

 

01.12.1

Rís, neamhscilligthe

 

01.12.10

Rís, neamhscilligthe

01131

01132

01.13

Glasraí agus mealbhacáin, fréamhacha agus tiúbair

 

01.13.1

Glasraí duilleacha nó glasraí lorgaí

 

01.13.11

Lus súch

01211

01.13.12

Cabáistí

01212

01.13.13

Cóiliseacha agus brocailí

01213

01.13.14

Leitís

01214 (*)

01.13.15

Siocaire

01214 (*)

01.13.16

Spionáiste

01215

01.13.17

Bliosáin

01216

01.13.19

Glasraí eile duilleacha nó glasraí eile lorgaí

01219

01.13.2

Mealbhacáin

 

01.13.21

Mealbhacáin uisce

01221

01.13.29

Mealbhacáin eile

01229

01.13.3

Glasraí eile a thugann torthaí

 

01.13.31

Cillithe agus piobair, glas (capsicum amháin)

01231

01.13.32

Cúcamair agus gircíní

01232

01.13.33

Ubhthorthaí

01233

01.13.34

Trátaí

01234

01.13.39

Glasraí eile a thugann torthaí g.a.e.

01235

01239

01.13.4

Glasraí fréimhe, glasraí bleibe nó glasraí tiúbracha

 

01.13.41

Cairéid agus tornapaí

01251

01.13.42

Gairleog

01252

01.13.43

Oinniúin

01253

01.13.44

Cainneanna agus glasraí eile den chinéal Allicae

01254

01.13.49

Glasraí eile fréimhe, glasraí eile bleibe nó glasraí eile tiúbracha (gan cion ard stáirse ná ionúiline)

01259

01.13.5

Glasraí fréimhe agus glasraí tiúbair inite a bhfuil cion ard stáirse nó ionúiline iontu

 

01.13.51

Prátaí

01510

01.13.52

Prátaí milse

01591

01.13.53

Casabhach

01592

01.13.59

Fréamhacha eile inite agus tiúbair eile inite ina bhfuil cion ard stáirse nó ionúiline

01593

01599

01.13.6

Síolta glasraí, seachas síolta biatais

 

01.13.60

Síolta glasraí, seachas síolta biatais

01260

01.13.7

Biatas siúcra agus síolta biatais siúcra

 

01.13.71

Biatas siúcra

01801

01.13.72

Síolta biatais siúcra

01803

01.13.8

Beacáin agus strufail

 

01.13.80

Beacáin agus strufail

01270

01.13.9

Glasraí, úr, g.a.e.

 

01.13.90

Glasraí, úr, g.a.e.

01290

01.14

Cána siúcra

 

01.14.1

Cána siúcra

 

01.14.10

Cána siúcra

01802

01809

01.15

Tobac neamh-mhonaraithe

 

01.15.1

Tobac neamh-mhonaraithe

 

01.15.10

Tobac neamh-mhonaraithe

01970

25010

01.16

Barra snáithín

 

01.16.1

Barra snáithín

 

01.16.11

Cadás, scilligthe nó gan scilligeadh

01921

01.16.12

Siúit, kenaf agus snáithíní eile cáiteoige teicstíle, amh nó portaithe, seachas líon, fíorchnáib agus ráimí

01922

01.16.19

Líon, fíorchnáib agus barra amha snáithín g.a.e.

01929

01.19

Barra eile neamh-ilbhliantúla

 

01.19.1

Barra foráiste

 

01.19.10

Barra foráiste

01911

01912

01919

01.19.2

Bláthanna gearrtha agus bachlóga bláthanna; síolta bláthanna

 

01.19.21

Bláthanna gearrtha agus bachlóga bláthanna

01962

01.19.22

Síolta bláthanna

01963

01.19.3

Síolta biatais, síolta do phlandaí foráiste; ábhair eile ghlasrúla amha

 

01.19.31

Síolta biatais (seachas síolta biatais siúcra) agus síolta do phlandaí foráiste

01940

01.19.39

Ábhair ghlasrúla amha g.a.e.

01990

01.2

Barra ilbhliantúla

 

01.21

Fíonchaora

 

01.21.1

Fíonchaora

 

01.21.11

Fíonchaora tábla

01330 (*)

01.21.12

Fíonchaora eile, úr

01330 (*)

01.22

Torthaí trópaiceacha agus fothrópaiceacha

 

01.22.1

Torthaí trópaiceacha agus fothrópaiceacha

 

01.22.11

Abhacáid

01311

01.22.12

Bananaí, plantáin agus a leithéidí

01312

01313

01.22.13

Dátaí

01314

01.22.14

Figí

01315

01.22.19

Torthaí eile trópaiceacha agus fothrópaiceacha

01316

01317

01318

01319

01.23

Torthaí citris

 

01.23.1

Torthaí citris

 

01.23.11

Pomelo agus seadóga

01321

01.23.12

Líomóidí agus teilí

01322

01.23.13

Oráistí

01323

01.23.14

Táinséiríní, mandairíní, cleimintíní

01324

01.23.19

Torthaí eile citris

01329

01.24

Torthaí póma agus torthaí cloiche

 

01.24.1

Úlla

 

01.24.10

Úlla

01351

01.24.2

Torthaí eile póma agus torthaí eile cloiche

 

01.24.21

Piorraí

01352 (*)

01.24.22

Cainchí

01352 (*)

01.24.23

Aibreoga

01353

01.24.24

Silíní

01354

01.24.25

Péitseoga

01355 (*)

01.24.26

Neachtairíní

01355 (*)

01.24.27

Plumaí

01356 (*)

01.24.28

Airní

01356 (*)

01.24.29

Torthaí eile póma agus torthaí eile cloiche g.a.e.

01359

01.25

Torthaí eile agus cnónna eile crann agus tor

 

01.25.1

Caora agus torthaí na haicme vaccinium

 

01.25.11

Torthaí cíobhaí

01342

01.25.12

Sútha craobh

01343

01.25.13

Sútha talún

01344

01.25.19

Caora eile, torthaí na haicme vaccinium g.a.e.

01341

01349

01.25.2

Síolta torthaí

 

01.25.20

Síolta torthaí

01360

01.25.3

Cnónna (seachas cnónna fiáine inite, piseanna talún agus cnónna cócó)

 

01.25.31

Almóinní

01371

21422

01.25.32

Castáin

01373

21429 (*)

01.25.33

Collchnónna

01374

21423

01.25.34

Cnónna pistéise

01375

21429 (*)

01.25.35

Gallchnónna

01376

21429 (*)

01.25.39

Cnónna eile (seachas cnónna fiáine inite, piseanna talún agus cnónna cócó)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Torthaí eile crann agus tor g.a.e.

 

01.25.90

Torthaí eile crann agus tor g.a.e.

01391

01399

01.26

Torthaí olúla

 

01.26.1

Ológa

 

01.26.11

Ológa tábla

01450 (*)

01.26.12

Ológa do tháirgeadh ola olóige

01450 (*)

01.26.2

Cnónna cócó

 

01.26.20

Cnónna cócó

01460

21429 (*)

01.26.9

Torthaí eile olúla

 

01.26.90

Torthaí eile olúla

01491

01499

01.27

Barra dí

 

01.27.1

Barra dí

 

01.27.11

Pónairí caife, neamhrósta

01610

01.27.12

Duilleoga tae

01620

01.27.13

Duilleoga maté

01630

01.27.14

Pónairí cócó

01640

01.28

Spíosraí, barra cumhra, barra drugaí agus barra cógaisíochta

 

01.28.1

Spíosraí, neamhphróiseáilte

 

01.28.11

Piobar (piper spp.), amh

01651

01.28.12

Cillithe agus piobair, tirim (capsicum spp.), amh

01652

01.28.13

Noitmig, maicis agus cardamaim, amh

01653

01.28.14

Ainís, badian, lus an choire, cuimín, cearbhas, finéal agus caora aitil, amh

01654

01.28.15

Cainéal (canella), amh

01655

01.28.16

Clóibh (gais iomlána), amh

01656

01.28.17

Sinséar, tirim, amh

01657

01.28.18

Fanaile, amh

01658

01.28.19

Spíosraí eile, neamhphróiseáilte

01690

01.28.2

Buaircíní leannlusa

 

01.28.20

Buaircíní leannlusa

01659

01.28.3

Plandaí a úsáidtear go príomha sa chumhradóireacht, sa chógaisíocht, nó chun críocha feithidmharfacha, fungasnimhithe nó a leithéid

 

01.28.30

Plandaí a úsáidtear go príomha sa chumhradóireacht, sa chógaisíocht, nó mar fheithidicídí, fungaicídí nó a leithéidí

01930 (*)

01.29

Barra eile ilbhliantúla

 

01.29.1

Rubar nádúrtha

 

01.29.10

Rubar nádúrtha

01950

01.29.2

Crainn Nollag, gearrtha

 

01.29.20

Crainn Nollag, gearrtha

03241

01.29.3

Ábhair ghlasrúla den sórt a úsáidtear go príomha do thrilseánú, nó do líonadh nó stuáil, nó i ndathú nó i súdaireacht

 

01.29.30

Ábhair ghlasrúla de chineál a úsáidtear go príomha do trilseánú, nó mar líonadh nó stuáil, nó i ndathú nó i súdaireacht

03250

01.3

Ábhair plandála: plandaí beo, bleibeanna, tiúbair agus fréamhacha, beangáin agus slapair; sceith beacán

 

01.30

Ábhair plandála: plandaí beo, bleibeanna, tiúbair agus fréamhacha, beangáin agus slapair; sceith beacán

 

01.30.1

Ábhair plandála: plandaí beo, bleibeanna, tiúbair agus fréamhacha, beangáin agus slapair; sceith beacán

 

01.30.10

Ábhair plandála: plandaí beo, bleibeanna, tiúbair agus fréamhacha, beangáin agus slapair; sceith beacán

01961 (*)

01.4

Ainmhithe beo agus táirgí ainmhíocha

 

01.41

Ba bainne, beo, agus bainne amh ó bha bainne

 

01.41.1

Ba bainne, beo

 

01.41.10

Ba bainne, beo

0211 (*)

01.41.2

Bainne amh ó bha bainne

 

01.41.20

Bainne amh ó bha bainne

0221

01.42

Eallach eile agus buabhaill eile, beo, agus a seamhan

 

01.42.1

Eallach eile agus buabhaill eile, beo

 

01.42.11

Eallach eile agus buabhaill eile, seachas laonna, beo

0211 (*)

01.42.12

Laonna eallaigh agus laonna buabhall, beo

0211 (*)

01.42.2

Seamhan eallaigh agus seamhan buabhaill

 

01.42.20

Seamhan eallaigh agus seamhan buabhaill

02411

01.43

Capaill agus ainmhithe eile eachaí, beo

 

01.43.1

Capaill agus ainmhithe eile eachaí, beo

 

01.43.10

Capaill agus ainmhithe eile eachaí, beo

02130

01.44

Camaill agus camallaidí, beo

 

01.44.1

Camaill agus camallaidí, beo

 

01.44.10

Camaill agus camallaidí, beo

02121

01.45

Caoirigh agus gabhair, beo; bainne amh agus olann lomtha ó chaoirigh agus ó ghabhair

 

01.45.1

Caoirigh agus gabhair, beo

 

01.45.11

Caoirigh, beo

02122

01.45.12

Gabhair, beo

02123

01.45.2

Bainne amh ó chaoirigh agus ó ghabhair

 

01.45.21

Bainne amh ó chaoirigh

02291

01.45.22

Bainne amh ó ghabhair

02292

01.45.3

Olann lomtha ó chaoirigh agus ó ghabhair, gréisceach, olann lomtha, lomra-nite san áireamh

 

01.45.30

Olann lomtha ó chaoirigh agus ó ghabhair, gréisceach, olann lomtha, lomra-nite san áireamh

02941

01.46

Muc-ainmhithe, beo

 

01.46.1

Muc-ainmhithe, beo

 

01.46.10

Muc-ainmhithe, beo

02140

01.47

Éanlaith, beo agus uibheacha

 

01.47.1

Éanlaith, beo

 

01.47.11

Sicíní, beo

02151

01.47.12

Turcaithe, beo

02152

01.47.13

Géanna, beo

02153

01.47.14

Lachain agus éanlaith guine, beo

02154

02155

01.47.2

Uibheacha, i mblaoscanna, úr

 

01.47.21

Uibheacha cearc i mblaoscanna, úr

02310

01.47.22

Uibheacha ó éanlaith eile i mblaoscanna, úr

02320

01.47.23

Uibheacha goir

02330

01.49

Ainmhithe eile a dhéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha agus táirgí eile ainmhíocha

 

01.49.1

Ainmhithe eile a dhéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha, beo

 

01.49.11

Coiníní clóis, beo

02191

01.49.12

Éin a dhéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha g.a.e., beo

02193

02194

01.49.13

Reiptílí a dhéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha (nathracha agus turtair san áireamh), beo

02195

01.49.19

Ainmhithe eile a dhéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha g.a.e., beo

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Táirgí eile ainmhithe feirme

 

01.49.21

Mil nádúrtha

02910

01.49.22

Bainne amh g.a.e.

02293

02299

01.49.23

Seilidí, úr, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó i sáile, seachas seilidí mara

02920

01.49.24

Táirgí inite de bhunadh ainmhithe feirme g.a.e.

02930

01.49.25

Cocúin seiriceán atá oiriúnach do thochras

02944

01.49.26

Céir feithidí agus spermaceti, bídís mínghlanta nó daite nó ná bíodh

02960

01.49.27

Suthanna ainmhithe do shíolrú

02419

02420

01.49.28

Táirgí do-ite ó ainmhithe feirme g.a.e.

02943

01.49.3

Craicne amha fionnaidh agus seithí agus craicne ilghnéitheacha amha

 

01.49.31

Craicne amha fionnaidh, seachas craicne uan fionnaitheach

02955 (*)

01.49.32

Craicne amha fionnaidh uan fionnaitheach

02955 (*)

01.49.39

Craicne amha ainmhithe g.a.e. (úr nó leasaithe, ach gan aon ullmhú seachas sin)

02959

01.6

Seirbhísí talmhaíochta agus seirbhísí riar ainmhithe (seachas seirbhísí tréidliachta)

 

01.61

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh barr

 

01.61.1

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh barr

 

01.61.10

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh barr

86119

01.62

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh ainmhithe

 

01.62.1

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh ainmhithe

 

01.62.10

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh ainmhithe

86121

01.63

Seirbhísí i leith barr tar éis a mbainte

 

01.63.1

Seirbhísí i leith barr tar éis a mbainte

 

01.63.10

Seirbhísí i leith barr tar éis a mbainte

86111

01.64

Seirbhísí próiseála síolta do shíolrú

 

01.64.1

Seirbhísí próiseála síolta do shíolrú

 

01.64.10

Seirbhísí próiseála síolta do shíolrú

86112

01.7

Sealgaireacht agus gaisteoireacht agus seirbhísí gaolmhara

 

01.70

Sealgaireacht agus gaisteoireacht agus seirbhísí gaolmhara

 

01.70.1

Sealgaireacht agus gaisteoireacht agus seirbhísí gaolmhara

 

01.70.10

Sealgaireacht agus gaisteoireacht agus seirbhísí gaolmhara

86130

02

Táirgí foraoiseachta, lománaíocht agus seirbhísí gaolmhara

 

02.1

Crainn foraoise agus seirbhísí plandlainne

 

02.10

Crainn foraoise agus seirbhísí plandlainne

 

02.10.1

Plandaí crann foraoise beo; síolta crann foraoise

 

02.10.11

Plandaí crann foraoise beo

01961 (*)

02.10.12

Síolta crann foraoise

01360

02.10.2

Seirbhísí plandlainne crann foraoise

 

02.10.20

Seirbhísí plandlainne crann foraoise

86140 (*)

02.10.3

Crainn foraoise

 

02.10.30

Crainn foraoise

03300

02.2

Adhmad neamhchóirithe

 

02.20

Adhmad neamhchóirithe

 

02.20.1

Adhmad neamhchóirithe

 

02.20.11

Lomáin adhmaid bhuaircínigh

03110

02.20.12

Lomáin adhmaid neamhbhuaircínigh, seachas adhmad trópaiceach

03120 (*)

02.20.13

Lomáin adhmaid thrópaicigh

03120 (*)

02.20.14

Adhmad breosla

03130 (*)

02.3

Táirgí nach táirgí adhmaid iad a fhásann go fiáin

 

02.30

Táirgí nach táirgí adhmaid iad a fhásann go fiáin

 

02.30.1

Gumaí nádúrtha

 

02.30.11

Balata, gutta-percha, guayula, chicle agus gumaí nádúrtha den chinéal céanna

03211

02.30.12

Lac, balsaim agus gumaí eile agus roisíní eile nádúrtha

03219

02.30.2

Corc nádúrtha, amh nó ullmhaithe go simplí

 

02.30.20

Corc nádúrtha, amh nó ullmhaithe go simplí

03220

02.30.3

Páirteanna de phlandaí, d'fhéara, de chaonaigh agus de léicin atá oiriúnach chun maisithe

 

02.30.30

Páirteanna de phlandaí, d'fhéara, de chaonaigh agus de léicin atá oiriúnach chun maisithe

03249

02.30.4

Táirgí inite a fhásann go fiáin

 

02.30.40

Táirgí inite a fhásann go fiáin

03230

02.4

Seirbhísí tacaíochta don fhoraoiseacht

 

02.40

Seirbhísí tacaíochta don fhoraoiseacht

 

02.40.1

Seirbhísí tacaíochta don fhoraoiseacht

 

02.40.10

Seirbhísí tacaíochta don fhoraoiseacht

86140 (*)

03

Éisc agus táirgí eile iascaireachta; táirgí dobharshaothraithe; seirbhísí tacaíochta don iascaireacht

 

03.0

Éisc agus táirgí eile iascaireachta; táirgí dobharshaothraithe; seirbhísí tacaíochta don iascaireacht

 

03.00

Éisc agus táirgí eile iascaireachta; táirgí dobharshaothraithe; seirbhísí tacaíochta don iascaireacht

 

03.00.1

Éisc, beo

 

03.00.11

Éisc mhaiseacha bheo

04111

03.00.12

Éisc bheo, muirí, neamhshaothraithe

04119 (*)

03.00.13

Éisc bheo, fionnuisce, neamhshaothraithe

04119 (*)

03.00.14

Éisc bheo, muirí, saothraithe

04119 (*)

03.00.15

Éisc bheo, fionnuisce, saothraithe

04119 (*)

03.00.2

Éisc, úr nó fuaraithe

 

03.00.21

Éisc úra nó fuaraithe, muirí, neamhshaothraithe

04120 (*)

03.00.22

Éisc úra nó fuaraithe, fionnuisce, neamhshaothraithe

04120 (*)

03.00.23

Éisc úra nó fuaraithe, muirí, saothraithe

04120 (*)

03.00.24

Éisc úra nó fuaraithe, fionnuisce, saothraithe

04120 (*)

03.00.3

Crústaigh, neamhreoite

 

03.00.31

Crústaigh, neamhreoite, neamhshaothraithe

04210 (*)

03.00.32

Crústaigh, neamhreoite, saothraithe

04210 (*)

03.00.4

Moilisc agus inveirteabraigh eile uisce, beo, úr nó fuaraithe

 

03.00.41

Oisrí, beo, úr nó fuaraithe, nach ndéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha éisc

04220 (*)

03.00.42

Moilisc eile agus inveirteabraigh uisce eile, beo, úr nó fuaraithe, neamhshaothraithe

0429 (*)

03.00.43

Oisrí, beo, úr nó fuaraithe, saothraithe

04220 (*)

03.00.44

Moilisc eile agus inveirteabraigh eile uisce, beo, úr nó fuaraithe, saothraithe

0429 (*)

03.00.5

Péarlaí, neamhshaoirsithe

 

03.00.51

Péarlaí nádúrtha, neamhshaoirsithe

38210 (*)

03.00.52

Péarlaí saothraithe, neamhshaoirsithe

38210 (*)

03.00.6

Plandaí eile uisce, ainmhithe eile uisce agus a dtáirgí

 

03.00.61

Coiréal agus táirgí dá shamhail, sliogáin moileasc, crústach nó eicínideirmeacha agus cnámh cudail

04910

03.00.62

Múscáin nádúrtha de bhunadh ainmhíoch

04920

03.00.63

Feamainn agus algaí eile, neamhshaothraithe

04930 (*)

03.00.64

Feamainn agus algaí eile, saothraithe

04930 (*)

03.00.69

Plandaí eile uisce, ainmhithe eile uisce agus a dtáirgí g.a.e.

0 (*)

03.00.7

Seirbhísí tacaíochta don iascaireacht agus don dobharshaothrú

 

03.00.71

Seirbhísí tacaíochta don iascaireacht

86150 (*)

03.00.72

Seirbhísí tacaíochta don dobharshaothrú

86150 (*)

B

MIANADÓIREACHT AGUS CAIRÉALÚ

 

05

Gual agus lignít

 

05.1

Gual crua

 

05.10

Gual crua

 

05.10.1

Gual crua

 

05.10.10

Gual crua

11010

05.2

Lignít

 

05.20

Lignít

 

05.20.1

Lignít

 

05.20.10

Lignít

11030 (*)

06

Peitriliam amh agus gás nádúrtha

 

06.1

Peitriliam amh

 

06.10

Peitriliam amh

 

06.10.1

Olaí peitriliam agus olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha, amh

 

06.10.10

Olaí peitriliam agus olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha, amh

12010

06.10.2

Sceall biotúmanach nó ola agus gaineamh tarra

 

06.10.20

Sceall biotúmanach nó ola agus gaineamh tarra

12030

06.2

Gás nádúrtha, leachtaithe nó i staid ghásach

 

06.20

Gás nádúrtha, leachtaithe nó i staid ghásach

 

06.20.1

Gás nádúrtha, leachtaithe nó i staid ghásach

 

06.20.10

Gás nádúrtha, leachtaithe nó i staid ghásach

12020

07

Mianta miotail

 

07.1

Mianta iarainn

 

07.10

Mianta iarainn

 

07.10.1

Mianta iarainn

 

07.10.10

Mianta iarainn

14100

07.2

Mianta miotail neamhfheiriúil

 

07.21

Mianta úráiniam agus tóiriam

 

07.21.1

Mianta úráiniam agus tóiriam

 

07.21.10

Mianta úráiniam agus tóiriam

13000

07.29

Mianta eile agus tiúcháin miotail eile neamhfheiriúil

 

07.29.1

Mianta eile agus tiúcháin miotail eile neamhfheiriúil

 

07.29.11

Mianta agus tiúcháin copair

14210

07.29.12

Mianta agus tiúcháin nicile

14220

07.29.13

Mianta agus tiúcháin alúmanaim

14230

07.29.14

Mianta agus tiúcháin miotail lómhair

14240

07.29.15

Mianta agus tiúcháin luaidhe, since agus stáin

14290 (*)

07.29.19

Mianta eile agus tiúcháin eile miotail neamhfheiriúil g.a.e.

14290 (*)

08

Táirgí eile mianadóireachta agus cairéalaithe

 

08.1

Cloch, gaineamh agus cré

 

08.11

Cloch mhaiseach agus tógála, aolchloch, gipseam, cailc agus slinn

 

08.11.1

Cloch mhaiseach nó tógála

 

08.11.11

Marmar agus cloch chailcreach mhaiseach nó cloch eile tógála

15120

08.11.12

Eibhear, gaineamhchloch agus cloch eile mhaiseach nó tógála

15130

08.11.2

Aolchloch agus gipseam

 

08.11.20

Aolchloch agus gipseam

15200

08.11.3

Cailc agus dolaimít neamhchailcínithe

 

08.11.30

Cailc agus dolaimít neamhchailcínithe

16330

08.11.4

Slinn

 

08.11.40

Slinn

15110

08.12

Gairbhéal, gaineamh, créanna agus caoilín

 

08.12.1

Gairbhéal agus gaineamh

 

08.12.11

Gainimh nádúrtha

15310

08.12.12

Gráinníní, sliseanna agus púdar; púróga, gairbhéal

15320 (*)

08.12.13

Meascáin de shlaig agus de tháirgí dramhaíola tionsclaíche dá samhail, bíodh púróga, gairbhéal, scaineagán agus breochloch chun tógála iontu nó ná bíodh

15320 (*)

08.12.2

Créanna agus caoilín

 

08.12.21

Caoilín agus créanna eile caoilíneacha

15400 (*)

08.12.22

Créanna eile, andalúisít, ciainít agus silliminít; muilít; chamotte nó créanna dinas

15400 (*)

08.9

Táirgí mianadóireachta agus cairéalaithe g.a.e.

 

08.91

Mianraí ceimiceacha agus mianraí leasacháin

 

08.91.1

Mianraí ceimiceacha agus mianraí leasacháin

 

08.91.11

Cailciam nádúrtha nó fosfáití cailciam alúmanaim

16110

08.91.12

Pirítí neamhrósta iarainn; sulfar amh nó neamhscagtha

16120

08.91.19

Mianraí ceimiceacha eile agus mianraí leasacháin eile

16190 (*)

08.92

Móin

 

08.92.1

Móin

 

08.92.10

Móin

11040 (*)

08.93

Salann agus clóiríd sóidiam íon, sáile

 

08.93.1

Salann agus clóiríd sóidiam íon, sáile

 

08.93.10

Salann agus clóiríd sóidiam íon, sáile

16200 (*)

08.99

Táirgí eile mianadóireachta agus cairéalaithe g.a.e.

 

08.99.1

Biotúman agus asfalt, nádúrtha; asfailtítí agus carraig asfaltach

 

08.99.10

Biotúman agus asfalt, nádúrtha; asfailtítí agus carraig asfaltach

15330

08.99.2

Clocha lómhara agus leathlómhara; diamaint thionsclaíocha, neamhshaoirsithe nó atá díreach sáfa, scoilte nó brúidithe; slíogart; éimear; corandam nádúrtha, gairnéad nádúrtha agus scríobaigh nádúrtha eile; mianraí eile

 

08.99.21

Clocha lómhara agus leathlómhara (seachas diamaint thionsclaíocha), neamhshaoirsithenó atá díreach sáfa nó a bhfuil cruth garbh orthu

16310

08.99.22

Diamaint thionsclaíocha, neamhshaoirsithenó atá díreach sáfa, scoilte nó brúidithe; slíogart; éimear; corandam nádúrtha, gairnéad nádúrtha agus scríobaigh eile nádúrtha

16320

08.99.29

Mianraí eile

16390

09

Seirbhísí tacaíochta mianadóireachta

 

09.1

Seirbhísí tacaíochta d'eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha

 

09.10

Seirbhísí tacaíochta d'eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha

 

09.10.1

Seirbhísí tacaíochta d'eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha

 

09.10.11

Seirbhísí druileála d'eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha

86211 (*)

09.10.12

Seirbhísí tógála, deisithe agus díchóimeála deirice agus seirbhísí tacaíochta gaolmhara d'eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha

86211 (*)

09.10.13

Seirbhísí leachtaithe agus athghásaithe gáis nádúrtha le haghaidh iompair a dhéantar ag láithreán an mhianaigh

86211 (*)

09.9

Seirbhísí tacaíochta do mhianadóireacht eile agus do chairéalú eile

 

09.90

Seirbhísí tacaíochta do mhianadóireacht eile agus do chairéalú eile

 

09.90.1

Seirbhísí tacaíochta do mhianadóireacht eile agus do chairéalú eile

 

09.90.11

Seirbhísí tacaíochta d'eastóscadh guail chrua

86219 (*)

09.90.19

Seirbhísí tacaíochta do mhianadóireacht eile agus do chairéalú eile g.a.e.

86219 (*)

C

TÁIRGÍ MONARAITHE

 

10

Táirgí bia

 

10.1

Feoil leasaithe agus táirgí feola

 

10.11

Feoil phróiseáilte agus leasaithe

 

10.11.1

Feoil bó-ainmhithe, muc-ainmhithe, caorach, gabhar, capall agus ainmhithe eile eachaí, úr nó fuaraithe

 

10.11.11

Feoil bó-ainmhithe, úr nó fuaraithe

21111

21112

10.11.12

Feoil muc-ainmhithe, úr nó fuaraithe

21113

10.11.13

Feoil caorach, úr nó fuaraithe

21115

10.11.14

Feoil gabhar, úr nó fuaraithe

21116

10.11.15

Feoil capall agus ainmhithe eile eachaí, úr nó fuaraithe

21118

10.11.2

Miodamas inite bó-ainmhithe, muc-ainmhithe, caorach, gabhar, capall agus ainmhithe eile eachaí, úr nó fuaraithe

 

10.11.20

Miodamas inite bó-ainmhithe, muc-ainmhithe, caorach, gabhar, capall agus ainmhithe eile eachaí, úr nó fuaraithe

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Feoil agus miodamas inite reoite; feoil eile agus miodamas eile inite

 

10.11.31

Feoil bó-ainmhithe, reoite

21131

21132

10.11.32

Feoil muc-ainmhithe, reoite

21133

10.11.33

Feoil caorach, reoite

21135

10.11.34

Feoil gabhar, reoite

21136

10.11.35

Feoil capall agus ainmhithe eile eachaí, reoite

21138

10.11.39

Feoil agus miodamas inite eile, úr, fuaraithe nó reoite

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Olann tharraingthe agus seithí amha agus craicne bó-ainmhithe nó ainmhithe eachaí, caorach agus gabhar

 

10.11.41

Olann tharraingthe, gréisceach, olann tharraingthe lomra-nite san áireamh

02942

10.11.42

Seithí amha iomlána agus craicne iomlána bó-ainmhithe nó ainmhithe eachaí

02951

10.11.43

Seithí agus craicne amha eile bó-ainmhithe nó ainmhithe eachaí

02952

10.11.44

Seithí amha agus craicne caorach nó uan

02953

10.11.45

Seithí amha agus craicne gabhar nó meannán

02954

10.11.5

Saillte bó-ainmhithe, caorach, gabhar nó muc

 

10.11.50

Saillte bó-ainmhithe, caorach, gabhar nó muc

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Miodamas amh, do-ite

 

10.11.60

Miodamas amh, do-ite

39110 (*)

10.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feola próiseáilte agus leasaithe

 

10.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feola próiseáilte agus leasaithe

88111 (*)

10.12

Feoil éanlaithe phróiseáilte agus leasaithe

 

10.12.1

Éineoil, úr nó fuaraithe

 

10.12.10

Éineoil, úr nó fuaraithe

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Éineoil, reoite

 

10.12.20

Éineoil, reoite

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Saillte éineola

 

10.12.30

Saillte éineola

21511 (*)

21522

10.12.4

Miodamas inite éineola

 

10.12.40

Miodamas inite éineola

21160

10.12.5

Cleití agus craicne éan cleití

 

10.12.50

Cleití agus craicne éan cleití

39110 (*)

10.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éineola próiseáilte agus leasaithe

 

10.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éineola próiseáilte agus leasaithe

88111 (*)

10.13

Táirgí feola agus táirgí éineola

 

10.13.1

Subha agus ullmhóidí feola, miodamais feola nó fola

 

10.13.11

Feoil muc-ainmhithe, gearrthacha, saillte, triomaithe nó deataithe (bagún agus liamhás)

21171

10.13.12

Feoil bó-ainmhithe, saillte, triomaithe nó deataithe

21172

10.13.13

Feoil eile agus miodamas inite eile feola, saillte, i sáile, triomaithe nó deataithe (seachas feoil muc-ainmhithe agus feoil bó-ainmhithe); plúir inite agus béilí feola nó miodamais feola

21173

10.13.14

Ispíní agus táirgí dá samhail as feoil nó as miodamas nó as fuil

21174

10.13.15

Feoil eile, miodamas eile feola nó fuil, atá ullmhaithe agus leasaithe, seachas miasa ullmhaithe d'fheoil agus de mhiodamas

21179

10.13.16

Plúir, min agus millíní feola atá mí-oiriúnach mar bhia don duine; assáin

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Cócaireacht agus seirbhísí eile ullmhúcháin chun táirgí feola a tháirgeadh; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí feola agus táirgí éineola

 

10.13.91

Cócaireacht agus seirbhísí ullmhúcháin eile chun táirgí feola a tháirgeadh

88111 (*)

10.13.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí feola agus táirgí éineola

88111 (*)

10.2

Éisc, crústaigh agus moilisc phróiseáilte agus leasaithe

 

10.20

Éisc, crústaigh agus moilisc phróiseáilte agus leasaithe

 

10.20.1

Éisc, úr, fuaraithe nó reoite

 

10.20.11

Filléid éisc agus feoil éisc eile (bídís mionaithe nó gan mionú), úr nó fuaraithe

21221

10.20.12

Aenna agus eochraí éisc, úr nó fuaraithe

21225

10.20.13

Éisc, reoite

21210

10.20.14

Filléid éisc, reoite

21222

10.20.15

Feoil éisc (bíodh sé mionaithe nó gan mionú), reoite

21223

10.20.16

Aenna agus eochraí éisc, reoite

21226

10.20.2

Éisc, ullmhaithe nó leasaithe ar shlí eile; caibheár agus caibheár ionaid

 

10.20.21

Filléid éisc, triomaithe, salannaithe nó i sáile, ach gan deatú

21224

10.20.22

Aenna agus eochraí éisc, triomaithe, deataithe, salannaithe nó i sáile; plúir, min agus millíní éisc, atá oiriúnach mar bhia don duine

21227

21233 (*)

10.20.23

Éisc, triomaithe, bídís salannaithe nó gan salannú, nó i sáile

21231

10.20.24

Éisc, filléid san áireamh, deataithe

21232

10.20.25

Éisc, ullmhaithe nó leasaithe ar shlí eile, seachas miasa éisc ullmhaithe

21242 (*)

10.20.26

Caibheár agus caibheár ionaid

21243

10.20.3

Crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh eile uisce, reoite, ullmhaithe nó leasaithe

 

10.20.31

Crústaigh, reoite

21250

10.20.32

Moilisc, reoite, triomaithe, salannaithe nó i sáile, deataithe

21261

10.20.33

Inveirteabraigh eile uisce, reoite, triomaithe, salannaithe nó i sáile, deataithe

21269

10.20.34

Crústaigh, ullmhaithe nó leasaithe ar shlí eile; moilisc agus inveirteabraigh eile uisce, ullmhaithe nó leasaithe ar shlí eile

21270

21280

10.20.4

Plúir, min agus millíní, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine, agus táirgí éisc nó crústach, moileasc nó inveirteabrach eile uisce g.a.e.

 

10.20.41

Plúir, min agus millíní éisc, crústach, moileasc nó inveirteabrach eile uisce, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine

21291

10.20.42

Táirgí do-ite éisc, crústach, moileasc nó inveirteabrach eile uisce

21299

10.20.9

Deatú agus seirbhísí eile leasaithe agus ullmhúcháin do mhonarú táirgí éisc; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éisc, crústach agus moileasc próiseáilte agus leasaithe

 

10.20.91

Deatú agus seirbhísí eile leasaithe agus ullmhúcháin chun táirgí éisc a mhonarú

88111 (*)

10.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éisc, crústach agus moileasc próiseáilte agus leasaithe

88111 (*)

10.3

Torthaí agus glasraí próiseáilte agus leasaithe

 

10.31

Prátaí próiseáilte agus leasaithe

 

10.31.1

Prátaí próiseáilte agus leasaithe

 

10.31.11

Prátaí, reoite

21313

10.31.12

Prátaí triomaithe, bídís gearrtha nó ina slisní nó ná bíodh, ach gan tuilleadh ullmhúcháin déanta orthu

21393 (*)

10.31.13

Prátaí triomaithe i bhfoirm plúir, mine, calóg, gráinneach agus millíní

21392

10.31.14

Prátaí, ullmhaithe nó leasaithe

21323 (*)

10.31.9

Seirbhísí cócaireachta agus seirbhísí eile ullmhúcháin do phrátaí agus do tháirgí prátaí; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú prátaí próiseáilte agus leasaithe

 

10.31.91

Seirbhísí cócaireachta agus seirbhísí eile ullmhúcháin do phrátaí agus do tháirgí prátaí

88111 (*)

10.31.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú prátaí próiseáilte agus prátaí leasaithe

88111 (*)

10.32

Súnna torthaí agus súnna glasraí

 

10.32.1

Súnna torthaí agus súnna glasraí

 

10.32.11

Sú tráta

21331

10.32.12

Sú oráiste

21431

10.32.13

Sú seadóige

21432

10.32.14

Sú anainn

21433

10.32.15

Sú fíonchaoire

21434

10.32.16

Sú úill

21435

10.32.17

Meascáin de shúnna torthaí agus súnna glasraí

21339

10.32.19

Súnna eile torthaí agus súnna eile glasraí

21439

10.32.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú súnna torthaí agus súnna glasraí

 

10.32.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú súnna torthaí agus súnna glasraí

88111 (*)

10.39

Torthaí eile agus glasraí eile próiseáilte agus leasaithe

 

10.39.1

Glasraí eile atá próiseáilte agus leasaithe, seachas prátaí

 

10.39.11

Glasraí, reoite

21311

21312

21319

10.39.12

Glasraí leasaithe go sealadach

21399 (*)

10.39.13

Glasraí triomaithe

21393 (*)

10.39.14

Glasraí agus torthaí gearrtha agus pacáistithe

0 (*)

10.39.15

Pónairí, leasaithe ar shlí seachas le fínéagar nó le haigéad aicéiteach, seachas miasa ullmhaithe glasraí

21321

10.39.16

Piseanna, leasaithe ar shlí seachas le fínéagar nó le haigéad aicéiteach, seachas miasa ullmhaithe glasraí

21322

10.39.17

Glasraí eile (seachas prátaí), leasaithe ar shlí seachas le fínéagar nó le haigéad aiceatach, seachas miasa ullmhaithe glasraí

21329 (*)

21399

10.39.18

Glasraí (seachas prátaí), torthaí, cnónna agus páirteanna eile inite de phlandaí, ullmhaithe nó leasaithe le fínéagar nó le haigéad aicéiteach

21394

10.39.2

Torthaí agus cnónna próiseáilte agus leasaithe

 

10.39.21

Torthaí agus cnónna, neamhchócaráilte nó cócaráilte, reoite

21493

10.39.22

Subha milse, glóthacha torthaí agus puree agus leafaois torthaí nó cnónna

21494

10.39.23

Cnónna, piseanna talún rósta, salannaithe nó ullmhaithe ar shlí eile

21495

10.39.24

Torthaí agus cnónna, leasaithe go sealadach, nach féidir a ithe láithreach

21496

10.39.25

Torthaí eile ullmhaithe nó leasaithe

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Ábhair ghlasrúla agus dramhaíl ghlasrúil, iarmhair ghlasrúla agus seachtháirgí glasrúla

 

10.39.30

Ábhair ghlasrúla agus dramhaíl ghlasrúla, iarmhair ghlasrúla agus seachtháirgí glasrúla

39120 (*)

10.39.9

Cócaireacht agus seirbhísí eile ullmhúcháin chun torthaí agus glasraí a leasú; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú torthaí agus glasraí eile próiseáilte agus leasaithe

 

10.39.91

Cócaireacht agus seirbhísí eile ullmhúcháin chun torthaí agus glasraí a leasú

88111 (*)

10.39.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú torthaí agus glasraí eile próiseáilte agus leasaithe

88111 (*)

10.4

Olaí agus saillte glasrúla agus ainmhíocha

 

10.41

Olaí agus saillte

 

10.41.1

Olaí agus saillte ainmhíocha, a gcodrána, amh

 

10.41.11

Stéirin blonaige, ola bhlonaige, stéirin ola, oleo-ola agus ola gheire, nach bhfuil eiblithe, measctha ná ullmhaithe ar shlí eile

21529 (*)

10.41.12

Saillte agus olaí agus a sainchodáin, as éisc agus mamaigh mara

21524

21525

21526

10.41.19

Saillte agus olaí ainmhíocha eile agus a gcodrána, bídís scagtha nó ná bíodh, ach gan iad a bheith modhnaithe go ceimiceach

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Olaí glasrúla, amh

 

10.41.21

Ola shoighe, amh

21531

10.41.22

Ola phis talún, amh

21532

10.41.23

Ola olóige, amh

21537

10.41.24

Ola lus na gréine, amh

21533

10.41.25

Ola shíl cadáis, amh

21538

10.41.26

Ola ráibe, cholsa agus mhustaird, amh

21534

10.41.27

Ola phailme, amh

21535

10.41.28

Ola chócó, amh

21536

10.41.29

Olaí glasrúla eile, amh

21539 (*)

10.41.3

Clúimh chadáis

 

10.41.30

Clúimh chadáis

21600

10.41.4

Olacháca agus iarmhair eile sholadacha, de shaillte nó d'olaí glasrúla; plúir agus min síolta ola nó torthaí olúla

 

10.41.41

Olacháca agus iarmhair eile sholadacha, de shaillte nó d'olaí glasrúla

21710

10.41.42

Plúir agus min síolta ola nó torthaí olúla, seachas síolta mustaird

21720

10.41.5

Olaí scagtha, seachas iarmhair

 

10.41.51

Ola shoighe agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21541

10.41.52

Ola phis talún agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21542

10.41.53

Ola olóige agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21547

10.41.54

Ola lus na gréine agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21543

10.41.55

Ola shíl cadáis agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21548

10.41.56

Ola ráibe, cholsa agus mhustaird agus a gcodánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21544

10.41.57

Ola phailme agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21545

10.41.58

Ola chócó agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21546

10.41.59

Olaí eile agus a gcodánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu; saillte soladacha glasrúla agus olaí glasrúla eile (seachas ola mhine buí) agus a gcodánrag.a.e. scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21549 (*)

10.41.6

Saillte agus olaí ainmhíocha nó glasrúla agus a gcodánra hidriginithe, eistearaithe, ach gan ullmhúchán breise a bheith déanta orthu

 

10.41.60

Saillte agus olaí ainmhíocha nó glasrúla agus a sainchodáin, hidriginithe, eistearaithe, ach gan ullmhúchán breise a bheith déanta orthu

21590 (*)

10.41.7

Céaracha glasrúla (seachas tríghlicrídí); degras; iarmhair a thagann ó chóiriú substaintí sailleacha nó ó chóiriú céaracha ainmhíocha nó glasrúla

 

10.41.71

Céaracha glasrúla (seachas tríghlicrídí)

21731

10.41.72

Degras; iarmhair a thagann ó chóiriú substaintí sailleacha nó ó chóiriú céaracha ainmhíocha nó glasrúla

21732

10.41.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú olaí agus saillte

 

10.41.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú olaí agus saillte

88111 (*)

10.42

Margairín agus saillte inite dá shamhail

 

10.42.1

Margairín agus saillte inite dá shamhail

 

10.42.10

Margairín agus saillte inite dá shamhail

21550

10.42.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú margairín agus saillte inite dá shamhail

 

10.42.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú margairín agus saillte inite dá shamhail

88111 (*)

10.5

Táirgí déiríochta

 

10.51

Táirgí déiríochta agus cáise

 

10.51.1

Bainne agus uachtar leachtach próiseáilte

 

10.51.11

Bainne leachtach próiseáilte

22110

10.51.12

Bainne agus uachtar le > 6 % saill, neamhdhlúth agus neamh-mhilsithe

22120

10.51.2

Bainne i bhfoirmeacha soladacha

 

10.51.21

Púdar bainne bhearrtha

22212

10.51.22

Púdar bainne

22211

10.51.3

Leatháin ime agus déiríochta

 

10.51.30

Leatháin ime agus déiríochta

22241

22242

22249

10.51.4

Bainne agus gruth

 

10.51.40

Bainne agus gruth

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Táirgí déiríochta eile

 

10.51.51

Bainne agus uachtar, dlúth nó a bhfuil siúcra nó ábhar eile milsithe leis, seachas i bhfoirmeacha soladacha

22221

22222

22229

10.51.52

Iógart agus bainne eile nó uachtar eile coipthe nó aigéadaithe

22230

10.51.53

Cáséin

22260

10.51.54

Lachtós agus síoróip lachtóis

23210 (*)

10.51.55

Meadhg

22130

22219 (*)

10.51.56

Táirgí déiríochta g.a.e.

22290

10.51.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí déiríochta agus cáise

 

10.51.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí déiríochta agus cáise

88111 (*)

10.52

Uachtar reoite

 

10.52.1

Uachtar reoite agus oighear eile inite

 

10.52.10

Uachtar reoite agus oighear eile inite

22270

10.52.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uachtair reoite

 

10.52.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uachtair reoite

88111 (*)

10.6

Táirgí muilinn gráin, stáirsí agus táirgí stáirse

 

10.61

Táirgí muilinn gráin

 

10.61.1

Rís, leathmhuilte nó lánmhuilte, nó scilligthe nó briste

 

10.61.11

Rís scilligthe

23162

10.61.12

Rís, leathmhuilte nó lánmhuilte, nó briste

23161

10.61.2

Plúr gránbhairr agus glasrúil; meascáin de na plúir sin

 

10.61.21

Plúr cruithneachta nó meislin

23110

10.61.22

Plúr gránbhairr eile

23120

10.61.23

Plúr glasrúil agus min ghlasrúil

23170

10.61.24

Meascáin le hagaidh ullmhúchán d'earraí bácúis

23180

10.61.3

Coirce scilligthe, min agus millíní agus táirgí eile gránbhairr

 

10.61.31

Coirce scilligthe agus min chruithneachta

23130 (*)

10.61.32

Coirce scilligthe gránbhairr, min agus millíní g.a.e.

23130 (*)

10.61.33

Gránach bricfeasta agus táirgí eile gránbhairr

23140

10.61.4

Bran, géaráin agus iarmhair eile ó oibriú gránbharr

 

10.61.40

Bran, géaráin agus iarmhair eile ó oibriú gránbharr

39120 (*)

10.61.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí muilinn gráin

 

10.61.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí muilinn gráin

88111 (*)

10.62

Stáirsí agus táirgí stáirse

 

10.62.1

Stáirsí agus táirgí stáirse; siúcraí agus síoróipí siúcra g.a.e.

 

10.62.11

Stáirsí; iniúilin; glútan cruithneachta; deisliní agus stáirsí modhnaithe eile

23220

10.62.12

Taipióca agus ionadáin ullmhaithe as stáirse i gcalóga, i ngránaigh agus a leithéidí

23230

10.62.13

Glúcós agus síoróip ghlúcóis; fruchtós agus síoróip fhruchtóis; siúcra inbhéartaithe; siúcraí agus síoróipí siúcra g.a.e.

23210 (*)

10.62.14

Ola mhine buí

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Iarmhair as monarú stáirse agus iarmhair dá samhail

 

10.62.20

Iarmhair as monarú stáirse agus iarmhair dá samhail

39130

10.62.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stáirsí agus táirgí stáirse

 

10.62.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stáirsí agus táirgí stáirse

88111 (*)

10.7

Táirgí bácúis agus plúrmhara

 

10.71

Arán; cácaí úra agus earraí úra taosráin

 

10.71.1

Arán, cácaí úra agus earraí úra taosráin

 

10.71.11

Arán úr

23491

10.71.12

Cácaí úra agus earraí úra taosráin

23431

10.71.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú aráin, earraí taosráin agus cácaí atá úr nó reoite

 

10.71.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú aráin, cácaí agus earraí taosráin atá úr nó reoite

88111 (*)

10.72

Roscaí agus brioscaí; cácaí leasaithe agus earraí leasaithe taosráin

 

10.72.1

Roscaí agus brioscaí; cácaí leasaithe agus earraí leasaithe taosráin

 

10.72.11

Brioscarán, roscaí, arán tósta agus táirgí tósta dá samhail

23410

10.72.12

Arán sinséir agus a leithéid; brioscaí milse; vaiféil agus brioscóga

23420

10.72.19

Earraí eile bácúis, iad tirim nó leasaithe

23439

23499

10.72.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú roscaí agus brioscaí; cácaí leasaithe agus earraí leasaithe taosráin

 

10.72.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú roscaí agus brioscaí; cácaí leasaithe agus earraí leasaithe taosráin

88111 (*)

10.73

Macarón, núdail, cúscús agus táirgí plúrmhara dá samhail

 

10.73.1

Macarón, núdail, cúscús agus táirgí plúrmhara dá samhail

 

10.73.11

Macarón, núdail agus táirgí plúrmhara dá samhail

23710

10.73.12

Cúscús

23721 (*)

10.73.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú macaróin, núdal, cúscúis agus táirgí plúrmhara dá samhail

 

10.73.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú macaróin, núdal, cúscúis agus táirgí plúrmhara dá samhail

88111 (*)

10.8

Táirgí eile bia

 

10.81

Siúcra

 

10.81.1

Siúcra cána nó biatais amh nó mínphróiseáilte; molás

 

10.81.11

Siúcra cána nó biatais amh, i bhfoirm sholadach

23511

23512

10.81.12

Siúcra mínphróiseáilte cána nó biatais agus siúcrós atá íon ó thaobh ceimice, i bhfoirm sholadach, nach bhfuil ábhar blaistithe ná dathaithe breise ann

23520

10.81.13

Siúcra mínphróiseáilte cána nó biatais, ina bhfuil ábhar breise blaistithe nó dathaithe; siúcra mailpe agus síoróip mhailpe

23530

10.81.14

Molás

23540

10.81.2

Laíon biatais, bagasse agus dramhaíl eile ó mhonarú siúcra

 

10.81.20

Laíon biatais, bagasse agus dramhaíl eile ó mhonarú siúcra

39140

10.81.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú siúcra

 

10.81.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú siúcra

88111 (*)

10.82

Cócó, seacláid agus milseogra siúcra

 

10.82.1

Leafaos cócó, bíodh sé díshaillte nó ná bíodh, im cócó, saill agus ola, púdar cócó

 

10.82.11

Leafaos cócó, bíodh sé díshaillte nó ná bíodh

23610

10.82.12

Im cócó, saill chócó agus ola chócó

23620

10.82.13

Púdar cócó nach bhfuil siúcra ná substaint eile mhilsithe ann

23630

10.82.14

Púdar cócó a bhfuil siúcra nó substaint eile mhilsithe ann

23640

10.82.2

Seacláid agus milseogra siúcra

 

10.82.21

Seacláid agus ullmhóidí bia ina bhfuil cócó (seachas púdar milsithe cócó), i mbulcfhoirmeacha

23650

10.82.22

Seacláid agus ullmhóidí bia ina bhfuil cócó (seachas púdar milsithe cócó), seachas i mbulcfhoirmeacha

23660

10.82.23

Milseogra siúcra (seacláid bhán san áireamh), nach bhfuil cócó iontu

23670

10.82.24

Torthaí, cnónna, craiceann torthaí agus páirteanna eile de phlandaí, leasaithe le siúcra

21499

10.82.3

Mogaill, blaoscanna, craicne cócó agus dramhaíl eile chócó

 

10.82.30

Mogaill, blaoscanna, craicne cócó agus dramhaíl eile chócó

39150

10.82.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cócó, seacláide agus milseogra siúcra

 

10.82.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cócó, seacláide agus milseogra siúcra

88111 (*)

10.83

Caife agus tae próiseáilte

 

10.83.1

Caife agus tae proseáilte

 

10.83.11

Caife, gan chaiféin nó rósta

23911

10.83.12

Ionadáin chaife eastóscáin, úscraí agus tiúcháin chaife nó ionadáin chaife; blaoscanna agus craicne caife

23912

10.83.13

Tae glas (gan choipeadh), tae dubh (coipthe) agus tae leathchoipthe, i neasphacálacha ina bhfuil ≤ 3 kg

23913

10.83.14

Eastóscáin, úscraí, tiúcháin agus ullmhóidí tae nó maté

23914

10.83.15

Insiltí luibheanna

01930 (*)

10.83.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú caife agus tae

 

10.83.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú caife agus tae

88111 (*)

10.84

Tarsainn agus blastanais

 

10.84.1

Fínéagar; anlainn; tarsainn mheasctha; plúr mustaird nó min mhustaird; mustard ullmhaithe

 

10.84.11

Fínéagar agus ionadáin fínéagair a fhaightear as aigéad aicéiteach

23994

10.84.12

Anlainn; tarsainn mheasctha agus blastanais mheasctha; plúr mustaird agus min mhustaird agus mustard ullmhaithe

23995

10.84.2

Spíosraí, próiseáilte

 

10.84.21

Piobar (piper spp.), próiseáilte

23921

10.84.22

Cillithe agus piobair, tirim (capsicum spp.), próiseáilte

23922

10.84.23

Cainéal, próiseáilte; spíosraí eile próiseáilte

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Salann de ghrád bia

 

10.84.30

Salann de ghrád bia

16200 (*)

10.84.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tarsann agus blastanas

 

10.84.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tarsann agus blastanas

88111 (*)

10.85

Béilí agus miasa ullmhaithe

 

10.85.1

Béilí agus miasa ullmhaithe

 

10.85.11

Béilí agus miasa ullmhaithe atá bunaithe ar fheoil, ar mhiodamas feola nó ar fhuil

21176

10.85.12

Béilí agus miasa ullmhaithe atá bunaithe ar éisc, ar chrústaigh agus ar mhoilisc

21241

21242 (*)

10.85.13

Béilí agus miasa ullmhaithe atá bunaithe ar ghlasraí

21391

10.85.14

Béilí agus miasa ullmhaithe atá bunaithe ar pasta

23721 (*)

23722

10.85.19

Miasa agus béilí eile ullmhaithe (píotsa reoite san áireamh)

23997

10.85.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú béilí agus miasa ullmhaithe

 

10.85.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú béilí agus miasa ullmhaithe

88111 (*)

10.86

Ullmhóidí bia aonghnéithithe agus bia bia-eolaíochta

 

10.86.1

Ullmhóidí bia aonghnéithithe agus bia bia-eolaíochta

 

10.86.10

Ullmhóidí bia aonghnéithithe agus bia bia-eolaíochta

23991

10.86.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ullmhóidí bia aonghnéithithe agus bia bia-eolaíochta

 

10.86.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ullmhóidí bia aonchineálaithe agus bia bia-eolaíochta

88111 (*)

10.89

Táirgí eile bia g.a.e.

 

10.89.1

Anraithí, uibheacha, giostaí agus táirgí eile bia; eastóscáin agus súnna feola, éisc agus inveirteabrach uisce

 

10.89.11

Anraithí agus bratanna agus ullmhóidí a dhéantar astu

23992

10.89.12

Uibheacha, nach bhfuil sa bhlaosc, agus buíocáin uibhe úra nó leasaithe; uibheacha sa bhlaosc atá leasaithe nó cócaráilte; albaimin uibhe

22300

23993

10.89.13

Giostaí (gníomhach nó neamhghníomhach); miocrorgánaigh eile aoncheallacha, marbh; púdair ullmhaithe bhácála

23996

10.89.14

Eastóscáin agus súnna feola, éisc agus inveirteabrach uisce

21175

10.89.15

Súlaigh agus eastóscáin ghlasrúla; substaintí peipteacha; gumalachtaí agus tiúsóirí

23999 (*)

10.89.19

Táirgí ilghnéitheacha bia g.a.e.

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile bia g.a.e.

 

10.89.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile bia g.a.e.

88111 (*)

10.9

Beathaí ullmhaithe d'ainmhithe

 

10.91

Beathaí ullmhaithe d'ainmhithe feirme

 

10.91.1

Beathaí ullmhaithe d'ainmhithe feirme, seachas min agus millíní alfalfa

 

10.91.10

Beathaí ullmhaithe d'ainmhithe feirme, seachas min agus millíní alfalfa

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Min agus millíní alfalfa

 

10.91.20

Min agus millíní alfalfa

23320

10.91.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú beathaí ullmhaithe d'ainmhithe feirme

 

10.91.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú beathaí ullmhaithe d'ainmhithe feirme

88111 (*)

10.92

Bianna ullmhaithe do pheataí

 

10.92.1

Bianna ullmhaithe do pheataí

 

10.92.10

Bianna ullmhaithe do pheataí

23314

10.92.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bianna ullmhaithe do pheataí

 

10.92.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bianna ullmhaithe do pheataí

88111 (*)

11

Deochanna

 

11.0

Deochanna

 

11.01

Deochanna meisciúla driogtha

 

11.01.1

Deochanna meisciúla driogtha

 

11.01.10

Deochanna meisciúla driogtha

24131

24139

11.01.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú deochanna meisciúla driogtha

 

11.01.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú deochanna meisciúla driogtha

88111 (*)

11.02

Fíon ó fhíonchaor

 

11.02.1

Fíon ó fhíonchaora úra; úrfhíon fíonchaor

 

11.02.11

Fíon súilíneach ó fhíonchaora úra

24211

11.02.12

Fíon ó fhíonchaora úra, seachas fíon súilíneach; úrfhíon fíonchaor

24212

11.02.2

Moirt fíona; argol

 

11.02.20

Moirt fíona; argol

39170

11.02.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fíona ó fhíonchaora

 

11.02.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fíona ó fhíonchaora

88111 (*)

11.03

Leann úll agus fíonta eile torthaí

 

11.03.1

Deochanna coipthe eile (e.g. leann úll, leann piorraí, meá); deochanna measctha a bhfuil alcól iontu

 

11.03.10

Deochanna coipthe eile (e.g., leann úll, leann piorraí, meá); deochanna measctha a bhfuil alcól iontu

24230

11.03.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leann úll agus fíonta eile torthaí

 

11.03.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leann úll agus fíonta eile torthaí

88111 (*)

11.04

Deochanna eile coipthe neamhdhriogtha

 

11.04.1

Fíon bormónta agus fíon eile ó fhíonchaora úra le blastanais

 

11.04.10

Fíon bormónta agus fíon eile ó fhíonchaora úra le blastanais

24220

11.04.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú deochanna eile coipthe neamhdhriogtha

 

11.04.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú deochanna eile coipthe neamhdhriogtha

88111 (*)

11.05

Beoir

 

11.05.1

Beoir, seachas dríodair ó ghrúdaireacht

 

11.05.10

Beoir, seachas dríodair ó ghrúdaireacht

24310

11.05.2

Dríodair ghrúdaireachta nó driogtha

 

11.05.20

Dríodair ghrúdaireachta nó driogtha

39160

11.05.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú beorach

 

11.05.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú beorach

88111 (*)

11.06

Braich

 

11.06.1

Braich

 

11.06.10

Braich

24320

11.06.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú braiche

 

11.06.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú braiche

88111 (*)

11.07

Deochanna boga; uiscí mianraí agus uiscí eile buidéalaithe

 

11.07.1

Uiscí mianraí agus deochanna boga

 

11.07.11

Uiscí mianraí agus uiscí aeraithe, gan milseoir ná blastanas iontu

24410

11.07.19

Deochanna eile neamh-mheisciúla

24490

11.07.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uiscí mianraí agus deochanna boga

 

11.07.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uiscí mianraí agus deochanna boga

88111 (*)

12

Táirgí tobac

 

12.0

Táirgí tobac

 

12.00

Táirgí tobac

 

12.00.1

Táirgí tobac, seachas dramhaíl

 

12.00.11

Todóga, seiriúit, cigarillos agus toitíní, as tobac nó as ionaid tobac

25020

12.00.19

Tobac eile monaraithe agus ionaid eile tobac; tobac aonghnéithithe nó athdhéanta; eastóscáin agus úscraí tobac

25090

12.00.2

Dramhaíl tobac

 

12.00.20

Dramhaíl tobac

39180

12.00.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí tobac

 

12.00.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí tobac

88112

13

Teicstílí

 

13.1

Snáth agus snáithe teicstíle

 

13.10

Snáth agus snáithe teicstíle

 

13.10.1

Gréisc olla (úsc olla san áireamh)

 

13.10.10

Gréisc olla (úsc olla san áireamh)

21519 (*)

13.10.2

Snáithíní nádúrtha teicstíle ullmhaithe lena sníomh

 

13.10.21

Síoda amh (neamhchaite)

26110

13.10.22

Olann, díbhealaithe nó carbónaithe, neamhchardáilte agus neamhchíortha

26130

13.10.23

Scothanna olla nó scothanna d'fhionnadh mín ainmhíoch

26140

13.10.24

Olann agus fionnadh ainmhíoch mín nó garbh, cardáilte nó cíortha

26150

13.10.25

Cadás, cardáilte nó cíortha

26160

13.10.26

Siúit agus snáithíní teicstíle eile (seachas líon, fíorchnáib agus ráimí), próiseáilte ach nár sníomhadh

26170

13.10.29

Snáithíní teicstíle glasrúla eile, próiseáilte ach nár sníomhadh

26190

13.10.3

Snáithíní stáplacha teicstíle saorga próiseáilte lena sníomh

 

13.10.31

Snáithíní sintéiseacha stáplacha, cardáilte, cíortha nó próiseáilte ar shlí eile lena sníomh

26210

13.10.32

Snáithíní saorga stáplacha, cardáilte, cíortha nó próiseáilte ar shlí eile lena sníomh

26220

13.10.4

Snáth síoda agus snáth a sníomhadh as fuílleach síoda

 

13.10.40

Snáth síoda agus snáth a sníomhadh as fuílleach síoda

26310

13.10.5

Snáth olla atá cóirithe nó nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol; snáth as fionnadh ainmhíoch mín nó garbh, nó as rón

 

13.10.50

Snáth olla atá cóirithe nó nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol; snáth as fionnadh ainmhíoch mín nó garbh, nó as rón

26320

26330

26340

13.10.6

Snáth cadáis; snáithe fuála cadáis

 

13.10.61

Snáth cadáis (seachas snáithe fuála)

26360

26370

13.10.62

Snáithe fuála cadáis

26350

13.10.7

Snáth teicstíle snáithíní glasrúla seachas cadás (líon, siúit, coighir agus fíorchnáib san áireamh); snáth páipéir

 

13.10.71

Snáth lín

26380 (*)

13.10.72

Snáth siúite nó snáth eile teicstíle snáithíní basta; snáth snáithíní eile teicstíle glasrúla; snáth páipéir

26380 (*)

13.10.8

Snáth teicstíle agus snáithe as filiméid shaorga nó as snáithíní stáplacha

 

13.10.81

Snáth as filiméid shaorga, iolrach nó cáblaithe (seachas snáithe fuála, snáth ardrighnis polaimídí, poileistir nó réóin vioscóis) nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol; snáth as filiméid shaorga (seachas snáithe fuála) atá cóirithe lena mhiondíol

26420

13.10.82

Snáth seachas snáithe fuála as snáithíní sintéiseacha stáplacha, a bhfuil meáchan ≥ 85 % de na snáithíní sin ann

26430

13.10.83

Snáth (seachas snáithe fuála) as snáithíní sintéiseacha stáplacha, a bhfuil meáchan < 85 % de na snáithíní sin ann

26440

13.10.84

Snáth (seachas snáithe fuála) snáithíní saorga stáplacha, nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol

26450

26460

13.10.85

Snáithe agus snáth fuála as filiméid shaorga agus shintéiseacha agus as snáithíní saorga agus sintéiseacha

26410

13.10.9

Stoc gairnéadaithe; seirbhísí ullmhúcháin snáithíní teicstíle nádúrtha; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú snátha agus snáithe teicstíle

 

13.10.91

Stoc gairnéadaithe olla nó fionnaidh ainmhíoch atá mín nó garbh

39213

13.10.92

Stoc gairnéadaithe agus fuíoll eile cadáis

39215

13.10.93

Seirbhísí ullmhúcháin snáithíní teicstíle nádúrtha

88121 (*)

13.10.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú snátha agus snáithe teicstíle

88121 (*)

13.2

Teicstílí fite

 

13.20

Teicstílí fite

 

13.20.1

Uigí (seachas uigí speisialta), as snáithíní nádúrtha seachas cadás

 

13.20.11

Uigí as síoda nó as fuíoll síoda

26510

13.20.12

Uigí, olann chardáilte nó chíortha as fionnadh ainmhíoch mín nó as fionnadh ainmhíoch garbh nó as rón

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Uigí lín

26560

13.20.14

Uigí siúite agus snáithíní eile teicstíle basta (seachas líon, fíorchnáib agus ráimí)

26570

13.20.19

Uigí as snáithíní eile teicstíle glasrúla; uigí as snáth páipéir

26590

13.20.2

Uigí cadáis

 

13.20.20

Uigí cadáis

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Uigí (seachas fabraicí speisialta), as filiméid shaorga agus snáithíní stáplacha eile

 

13.20.31

Uigí de shnáth as filiméid shintéiseacha agus de shnáth as filiméid shaorga

26710

26720

26730

13.20.32

Uigí as snáithíní stáplacha sintéiseacha

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Uigí as snáithíní saorga stáplacha

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Fabraicí caitíneacha, gibíneach agus fabraicí eile speisialta

 

13.20.41

Uigí caitíneacha agus fabraicí chenille (seachas gibíneach agus fabraicí cúnga)

26810

26820

26830

13.20.42

Gibíneach agus uigí súiteacha dá shamhail (seachas fabraicí cúnga) as cadás

26840

13.20.43

Gibíneach eile agus uigí súiteacha dá shamhail (seachas fabraicí cúnga)

26850

13.20.44

Fabraicí (seachas fabraicí cúnga)

26860

13.20.45

Fabraicí teicstíle stothacha, seachas cairpéid

26880

13.20.46

Uigí (uigí cúnga san áireamh) as snáithíní gloine

26890

13.20.5

Bréagfhionnadh trí shníomh

 

13.20.50

Bréagfhionnadh trí shníomh

28330

13.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fabraicí teicstíle

 

13.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fabraicí teicstíle

88121 (*)

13.3

Seirbhísí bailchríche teicstíle

 

13.30

Seirbhísí bailchríche teicstíle

 

13.30.1

Seirbhísí bailchríche teicstíle

 

13.30.11

Seirbhísí tuartha agus dathaithe snáithíní agus snátha teicstíle

88122 (*)

13.30.12

Seirbhísí tuartha fabraicí agus earraí teicstíle (corpbheart san áireamh)

88122 (*)

13.30.13

Seirbhísí dathaithe fabraicí agus earraí teicstíle (corpbheart san áireamh)

88122 (*)

13.30.14

Seirbhísí priontála fabraicí agus earraí teicstíle (corpbheart san áireamh)

88122 (*)

13.30.19

Seirbhísí bailchríche teicstílí agus earraí teicstíle (corpbheart san áireamh)

88122 (*)

13.9

Teicstílí eile

 

13.91

Fabraicí cniotáilte agus cróiseáilte

 

13.91.1

Fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

 

13.91.11

Fabraicí caitíneacha, fabraicí gibíneacha, cniotáilte nó cróiseáilte

28110

13.91.19

Fabraicí eile cniotáilte nó cróiseáilte, bréagfhionnadh cniotáilte san áireamh

28190

28330

13.91.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

 

13.91.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

88121 (*)

13.92

Earraí déanta teicstíle, seachas éadaí

 

13.92.1

Earraí déanta teicstíle don bhaile

 

13.92.11

Blaincéid agus rugaí taistil, seachas blaincéid leictreacha

27110

13.92.12

Línéadach leapa

27120 (*)

13.92.13

Línéadach tábla

27120 (*)

13.92.14

Línéadach leithris agus cistine

27120 (*)

13.92.15

Cuirtíní (scaraoidí san áireamh) agus dallóga intí; cuirtíní nó crochtáin leapa

27130

13.92.16

Earraí troscáin g.a.e.; sraitheanna uige fhite agus snátha chun rugaí, taipéisí agus a leithéidí a dhéanamh astu

27140

13.92.2

Earraí eile déanta teicstíle

 

13.92.21

Saic agus málaí, den sórt a úsáidtear chun earraí a phacáil

27150

13.92.22

Tarpóil, scáthbhrait agus dallóga gréine; seolta le haghaidh bád, clár seoil nó árthaí talún; pubaill agus earraí campála (tochtanna neomatacha san áireamh)

27160

13.92.23

Parasiúit (parasiúit instiúrtha san áireamh) agus rótarsiúit; páirteanna díobh sin

27170

13.92.24

Cuilteanna, fannchlúmháin, cuisíní, suísteoga, piliúir, málaí codlata agus a leithéidí, atá feistithe le spriongaí nó líonta nó feistithe taobh istigh le haon ábhar nó atá déanta as rubar ceallach nó as plaistigh

27180

13.92.29

Earraí eile déanta teicstíle (éadaí urláir, éadaí soithí, glantóirí deannaigh agus ceirteacha eile glantacháin den sórt sin, seaicéid tarrthála agus baoithe tarrthála)

27190

13.92.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí déanta teicstíle, seachas éadaí

 

13.92.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí déanta teicstíle, seachas éadaí

88121 (*)

13.93

Cairpéid agus rugaí

 

13.93.1

Cairpéid agus rugaí

 

13.93.11

Cairpéid agus clúdaigh eile urláir teicstíle, snaidhmthe

27210

13.93.12

Cairpéid agus clúdaigh eile urláir teicstíle, fite, nach bhfuil stothach ná bailithe

27220

13.93.13

Cairpéid agus clúdaigh eile urláir teicstíle, stothach

27230

13.93.19

Cairpéid eile agus clúdaigh eile urláir teicstíle (cairpéid agus clúdaigh urláir feilte san áireamh)

27290

13.93.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cairpéad agus rugaí

 

13.93.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cairpéad agus rugaí

88121 (*)

13.94

Téadra, téad, sreangán agus líontán

 

13.94.1

Téadra, téad, sreangán agus líontán, seachas fuíoll

 

13.94.11

Sreangán, téadra, téad agus cáblaí, as siúit nó as snáithíní eile teicstíle basta

27310

13.94.12

Mogallra snaidhmthe as sreangán, téadra nó téad, líonta déanta as ábhair teicstíle; earraí snátha, stiall g.a.e.

27320

13.94.2

Ceirteacha, fuíoll sreangáin, téadra, téad agus cáblaí agus earraí seanchaite as ábhair teicstíle

 

13.94.20

Ceirteacha, fuíoll sreangáin, téadra, téad agus cáblaí agus earraí seanchaite as ábhair teicstíle

39218

13.94.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú téadra, téide, sreangáin agus líontáin

 

13.94.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú téadra, téide, sreangáin agus líontáin

88121 (*)

13.95

Ábhair neamhfhite agus earraí déanta as ábhair neamhfhite, seachas éadaí

 

13.95.1

Ábhair neamhfhite agus earraí déanta as ábhair neamhfhite, seachas éadaí

 

13.95.10

Ábhair neamhfhite agus earraí déanta as ábhair neamhfhite, seachas éadaí

27922

13.95.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ábhar neamhfhite agus earraí déanta as ábhair neamhfhite, seachas éadaí

 

13.95.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ábhar neamhfhite agus earraí déanta as ábhair neamhfhite, seachas éadaí

88121 (*)

13.96

Teicstílí eile teicniúla agus tionsclaíocha

 

13.96.1

Snáth miotalaithe nó snáth miotalaithe galúnaithe; fabraicí fite as snáithe miotail agus uigí as snáth miotalaithe; snáithe agus corda rubair, clúdaithe le teicstíl agus táirgí agus earraí teicstíle chun críocha teicniúla

 

13.96.11

Snáth miotalaithe nó snáth miotalaithe galúnaithe

27993

13.96.12

Uigí as snáithe miotail agus uigí as snáth miotalaithe g.a.e.

27994

13.96.13

Snáithe agus corda rubair, clúdaithe le teicstíl; snáth teicstíle agus stiall theicstíle atá líonta nó clúdaithe le rubar nó le plaistigh

27992

13.96.14

Fabraicí teicstíle atá líonta, brataithe nó clúdaithe g.a.e.

27997

13.96.15

Fabraic chorda boinn de shnáth ardrighnis as níolón nó as polaimídí eile, as poileistir nó as réón vioscóis

27996

13.96.16

Táirgí agus earraí teicstíle chun críocha teicniúla (buaicis, cochaill gháis, píobáin, criosanna iompair, éadach boltálaithe agus éadach scagtha san áireamh)

27998

13.96.17

Uigí cúnga; fabraicí cúnga dlúith gan inneach a chuirtear le chéile le greamaitheach (bolducs); gearrthóga agus a leithéidí

27911

13.96.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teicstílí teicniúla agus tionsclaíocha

 

13.96.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teicstílí teicniúla agus tionsclaíocha

88121 (*)

13.99

Teicstílí eile g.a.e.

 

13.99.1

Fialsíodaí, lása agus bróidnéireacht; snáth agus stiallacha galúnaithe; snáth chenille; snáth buinne lúibe

 

13.99.11

Fialsíodaí agus fabraicí eangacha eile, seachas fabraicí, cniotáilte nó cróiseáilte; bróidnéireacht sa phíosa, i mbandaí nó i móitífeanna

27912

13.99.12

Bróidnéireacht sa phíosa, i mbandaí nó i móitífeanna

27913

13.99.13

Feilt atá brataithe, clúdaithe nó lannaithe

27921

13.99.14

Snáithíní teicstíle ≤ 5mm ar fhad (flocas), dusta teicstíle agus brutha muilinn

27991 (*)

13.99.15

Snáth agus stiallacha galúnaithe; snáth chenille; snáth buinne lúibe

27995

13.99.16

Táirgí teicstíle cuilteáilte sa phíosa

27999

13.99.19

Teicstílí eile agus táirgí eile teicstíle g.a.e.

38994 (*)

13.99.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teicstílí eile g.a.e.

 

13.99.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teicstílí eile g.a.e.

88121 (*)

14

Corpbheart

 

14.1

Corpbheart, seachas éadaí fionnaidh

 

14.11

Éadaí leathair

 

14.11.1

Éadaí déanta as leathar nó as leathar athdhéanta

 

14.11.10

Éadaí déanta as leathar nó as leathar athdhéanta

28241

14.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí leathair

 

14.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí leathair

88124 (*)

14.12

Éadaí oibre

 

14.12.1

Éadaí oibre fear

 

14.12.11

Ensembles, seaicéid agus bléasair fear, tionsclaíoch agus ceirde

28231 (*)

14.12.12

Treabhsar fear, rabhlaer beannóg is guailleán, bríste agus bríste sciota, tionsclaíoch agus ceirde

28231 (*)

14.12.2

Éadaí oibre ban

 

14.12.21

Ensembles, seaicéid agus bléasair ban, tionsclaíoch agus ceirde

28233 (*)

14.12.22

Treabhsar ban, rabhlaer beannóg is guailleán, bríste agus bríste sciota, tionsclaíoch agus ceirde

28233 (*)

14.12.3

Éadaí eile oibre

 

14.12.30

Éadaí eile oibre

28236 (*)

14.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí oibre

 

14.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí oibre

88123 (*)

14.13

Éadaí seachtracha eile

 

14.13.1

Éadaí seachtracha, cniotáilte nó cróiseáilte

 

14.13.11

Cótaí móra fear nó buachaillí, cótaí gluaisteáin, cábaí, clócaí, anaraicí, cídeoga, seaicéid ghaoithe agus earraí comhchosúla, cniotáilte nó cróiseáilte

28221 (*)

14.13.12

Ensembles, cultacha, seaicéid, bléasair, treabhsair, rabhlaer beannóg is guailleán, brístí agus brístí sciota fear nó buachaillí, cniotáilte nó cróiseáilte

28221 (*)

14.13.13

Cótaí móra, cótaí gluaisteáin, cábaí, clócaí, anaraicí, cídeoga, seaicéid ghaoithe agus earraí comhchosúla ban nó cailíní, cniotáilte nó cróiseáilte

28223 (*)

14.13.14

Ensembles, cultacha, seaicéid, bléasair, gúnaí, sciortaí, sciortaí roinnte, treabhsair, rabhlaer beannóg is guailleán, brístí agus brístí sciota, ban nó cailíní, cniotáilte nó cróiseáilte

28223 (*)

14.13.2

Éadaí seachtracha, d'fhir agus do bhuachaillí

 

14.13.21

Cótaí móra, cótaí báistí, cótaí gluaisteáin, cábaí, clócaí, anaraicí, cídeoga, seaicéid ghaoithe agus earraí comhchosúla fear nó buachaillí, as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó cróiseáilte

28231 (*)

14.13.22

Cultacha agus ensembles fear nó buachaillí as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó cróiseáilte

28231 (*)

14.13.23

Seaicéid agus bléasair fear nó buachaillí déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó cróiseáilte

28231 (*)

14.13.24

Treabhsar, rabhlaer beannóg is guailleán, bríste agus bríste sciota déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28231 (*)

14.13.3

Éadaí seachtracha eile, do mhná agus do chailíní

 

14.13.31

Cótaí móra, cótaí gluaisteáin, cábaí, clócaí, anaraic, cídeoga, seaicéid ghaoithe agus baill éadaigh den chineál céanna, atá déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó cróiseáilte

28233 (*)

14.13.32

Cultacha agus ensembles ban nó cailíní déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó cróiseáilte

28233 (*)

14.13.33

Seaicéid agus bléasair ban nó cailíní déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó cróiseáilte

28233 (*)

14.13.34

Gúnaí, sciortaí agus sciortaí roinnte ban nó cailíní déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó cróiseáilte

28233 (*)

14.13.35

Treabhsar, rabhlaer beannóg is guailleán, brístí agus brístí sciota ban agus cailíní déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28233 (*)

14.13.4

Éadaí caite agus baill éadaigh chaite eile

 

14.13.40

Éadaí caite agus baill éadaigh chaite eile

39217

14.13.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí seachtracha

 

14.13.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí seachtracha

88123 (*)

14.14

Fo-éadaí

 

14.14.1

Fo-éadaí, cniotáilte nó cróiseáilte

 

14.14.11

Léinte fear nó buachaillí, cniotáilte nó cróiseáilte

28222 (*)

14.14.12

Fobhrístí fear nó buachaillí, brístíní, léinte oíche, pitseámaí, fallaingeacha folctha, fallaingeacha seomra agus baill éadaigh den chineál céanna, cniotáilte nó cróiseáilte

28222 (*)

14.14.13

Blúsanna ban nó cailíní, léinte agus blúsléinte, cniotáilte nó cróiseáilte

28224 (*)

14.14.14

Fobhrístí, fo-ghúnaí, brístíní, mionbhrístíní, gúnaí oíche, pitseámaí, fallaingeacha seomra, negligees, fallaingeacha folctha, agus baill éadaigh den chineál céanna, cniotáilte nó cróiseáilte

28224 (*)

14.14.2

Fo-éadaí nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

 

14.14.21

Léinte fear nó buachaillí déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó cróiseáilte

28232 (*)

14.14.22

Singléid fear nó buachaillí agus veisteanna eile, fobhrístí, brístíní, léinte oíche, pitseámaí, fallaingeacha folctha, fallaingeacha seomra, atá déanta as fabraic theicstíle ach nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28232 (*)

14.14.23

Blúsanna ban nó cailíní, léinte agus blúisléinte, atá déanta as fabraic theicstíle ach nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28234 (*)

14.14.24

Singléid agus veisteanna eile, fobhrístí, fo-ghúnaí, brístíní, mionbhrístíní, gúnaí oíche, pitseámaí, negligees, fallaingeacha folctha, fallaingeacha seomra, agus baill éadaigh den chineál céanna, atá déanta as fabraic theicstíle nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28234 (*)

14.14.25

Cíochbhearta, sursaingí, cóirséid, guailleáin, crochóga gairtéir agus baill éadaigh den chineál céanna agus páirteanna díobh, bíodh siad cniotáilte nó cróiseáilte nó ná bíodh

28237

14.14.3

T-léinte, singléid agus veisteanna eile, cniotáilte nó cróiseáilte

 

14.14.30

T-léinte, singléid agus veisteanna eile, cniotáilte nó cróiseáilte

28225

14.14.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fo-éadaí

 

14.14.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fo-éadaí

88123 (*)

14.19

Corpbhearta seachtracha agus gabhálais

 

14.19.1

Baill éadaigh do bhabaithe, cultacha spóirt agus baill eile éadaigh, gabhálais éadaigh agus páirteanna éadaí, cniotáilte nó cróiseáilte

 

14.19.11

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh do bhabaithe, cniotáilte nó cróiseáilte

28227

14.19.12

Cultacha spóirt, cultacha sciála, feistis snámha agus baill éadaigh eile, cniotáilte nó cróiseáilte

28228

14.19.13

Lámhainní, mitíní agus miotóga, cniotáilte nó cróiseáilte

28229 (*)

14.19.19

Gabhálais déanta eile éadaigh agus páirteanna de bhaill éadaigh nó de ghabhálais éadaigh, cniotáilte nó cróiseáilte

28229 (*)

14.19.2

Baill éadaigh do bhabaithe, baill eile éadaigh agus gabhálais eile éadaigh, déanta as fabraic theicstíle nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

 

14.19.21

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh do bhabaithe, déanta as fabraic theicstíle nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28235

14.19.22

Cultacha spóirt, cultacha sciála agus feistis snámha; baill eile éadaigh, as fabraic theicstíle, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28236 (*)

14.19.23

Ciarsúir, seálta, scaifeanna, caillí, carbhait, muiníl charbhait, lámhainní agus gabhálais eile déanta éadaigh; páirteanna de bhaill éadaigh nó gabhálais éadaigh, atá déanta as fabraic theicstíle, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte, g.a.e.

28238

14.19.3

Gabhálais éadaigh atá déanta as leathar; baill éadaigh atá déanta as feilt nó as ábhar neamhfhite; baill éadaigh atá déanta as fabraicí teicstíle brataithe

 

14.19.31

Gabhálais éadaigh atá déanta as leathar nó as leathar athdhéanta, seachas lámhainní spóirt

28242

14.19.32

Ball éadaigh atá déanta as feilt nó as ábhair neamhfhite, fabraicí teicstíle atá líonta nó brataithe

28250

14.19.4

Hataí agus ceannbhearta

 

14.19.41

Foirmeacha hata, coirp hata agus húdaí feilte, ardchláir agus manchons feilte; cruthanna hata, atá trilsithe nó a dhéantar trí stiallacha d'aon ábhar a chur i dtoll a chéile

28261

14.19.42

Hataí agus ceannbhearta eile, déanta as feilt, atá trilsithe nó a dhéantar trí stiallacha d'aon ábhar a chur i dtoll a chéile, nó atá cniotáilte nó cróiseáilte nó déanta as lása nó as fabraic theicstíle eile sa phíosa; eangacha gruaige

28262

14.19.43

Ceannbhearta eile, seachas ceannbhearta déanta as rubar nó as plaistigh, ceannbhearta sábháilteachta agus ceannbhearta aispeiste; stiallacha inmheánacha, líneálacha, clúdaigh, bunsraitheanna hataí, frámaí hataí, feirceanna agus smigirisí, do cheannbheart

28269

14.19.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú corpbheart eile agus gabhálais eile

 

14.19.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú corpbheart eile agus gabhálais eile

88123 (*)

14.2

Earraí fionnaidh

 

14.20

Earraí fionnaidh

 

14.20.1

Baill éadaigh, gabhálais éadaí agus earraí eile déanta as craiceann fionnaidh, seachas ceannbhearta

 

14.20.10

Baill éadaigh, gabhálais éadaí agus earraí eile déanta as craiceann fionnaidh, seachas ceannbhearta

28320

14.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí fionnaidh

 

14.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí fionnaidh

88123 (*)

14.3

Corpbheart atá cniotáilte agus cróiseáilte

 

14.31

Góiséireacht atá cniotáilte agus cróiseáilte

 

14.31.1

Riteoga, stocaí, gearrstocaí agus góiséireacht eile, cniotáilte nó cróiseáilte

 

14.31.10

Riteoga, stocaí, gearrstocaí agus góiséireacht eile, cniotáilte nó cróiseáilte

28210

14.31.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú góiséireachta cniotáilte agus cróiseáilte

 

14.31.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú góiséireachta cniotáilte agus cróiseáilte

88123 (*)

14.39

Corpbheart eile atá cniotáilte agus cróiseáilte

 

14.39.1

Geansaithe, forionair cairdeagain, bástcótaí agus earraí den chineál céanna, cniotáilte nó cróiseáilte

 

14.39.10

Geansaithe, forionair cairdeagain, bástcótaí agus earraí den chineál céanna, cniotáilte nó cróiseáilte

28226

14.39.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú corpbheart eile cniotáilte agus cróiseáilte

 

14.39.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú corpbheart eile cniotáilte agus cróiseáilte

88123 (*)

15

Táirgí leathair agus táirgí gaolmhara

 

15.1

Leathar coirtithe agus cóirithe; bagáiste, málaí láimhe, diallatra agus úmacha; fionnadh cóirithe agus daite

 

15.11

Leathar coirtithe agus cóirithe; fionnadh cóirithe agus daite

 

15.11.1

Craicne fionnaidh atá coirtithe nó cóirithe

 

15.11.10

Craicne fionnaidh atá coirtithe nó cóirithe

28310

15.11.2

Leathar seamaí; snasleathar agus snasleathar lannaithe; leathar miotalaithe

 

15.11.21

Leathar seamaí

29110 (*)

15.11.22

Snasleathar agus snasleathar lannaithe; leathar miotalaithe

29110 (*)

15.11.3

Leathar, ó bhó-ainmhithe nó ó eachainmhithe, gan ghruaig

 

15.11.31

Leathar, ó bhó-ainmhithe, gan ghruaig, iomlán

29120 (*)

15.11.32

Leathar, ó bhó-ainmhithe, gan ghruaig, neamhiomlán

29120 (*)

15.11.33

Leathar, ó eachainmhithe, gan ghruaig

29120 (*)

15.11.4

Leathar ó chaoirigh, ó ghabhair nó ó mhuca, gan ghruaig

 

15.11.41

Leathar ó chraiceann caorach nó uain, gan olann

29130 (*)

15.11.42

Leathar ó chraiceann gabhair nó mionnáin, gan ghruaig

29130 (*)

15.11.43

Leathar ó mhuca

29130 (*)

15.11.5

Leathar ó ainmhithe eile; leathar saorga nó athdhéanta le bonn leathair

 

15.11.51

Leathar ó ainmhithe eile, gan ghruaig

29130 (*)

15.11.52

Leathar saorga nó athdhéanta le bonn leathair nó snáithín leathair

29130 (*)

15.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leathair choirtithe agus chóirithe; fionnadh cóirithe agus daite

 

15.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leathair choirtithe agus chóirithe; fionnadh cóirithe agus daite

88124 (*)

15.12

Bagáiste, málaí láimhe agus a leithéidí, diallatra agus úmacha

 

15.12.1

Diallatra agus úmacha; bagáiste, málaí láimhe agus a leithéidí; earraí eile leathair

 

15.12.11

Diallatra agus úmacha d'aon ainmhí, déanta as aon ábhar

29210

15.12.12

Bagáiste, málaí láimhe agus a leithéidí, déanta as leathar, leathar saorga nó athdhéanta bratra plaisteach, ábhair theicstíle, snáithín nó cairtchlár bolcánaithe; foirne taistil do mhaisiúchán pearsanta, d'fhuáil, nó do ghlanadh bróg nó éadaí

29220

15.12.13

Strapaí uaireadóra (seachas strapaí miotail), bandaí uaireadóra agus bráisléid uaireadóra agus páirteanna díobh

29230

15.12.19

Earraí eile leathair nó leathar saorga nó athdhéanta (earraí a úsáidtear in innealra nó i bhfearais mheicniúla nó chun críocha eile teicniúla san áireamh) g.a.e.

29290

15.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú diallatra agus úmacha, bagáiste, málaí láimhe agus a leithéidí

 

15.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú diallatra agus úmacha, bagáiste, málaí láimhe agus a leithéidí

88124 (*)

15.2

Coisbheart

 

15.20

Coisbheart

 

15.20.1

Coisbheart seachas coisbheart spóirt agus coisbheart cosanta agus bróga ortaipéideacha

 

15.20.11

Coisbheart uiscedhíonach, le boinn sheachtracha agus uachtair déanta as rubar nó as plaistigh, seachas coisbheart a ionchorpraíonn bairbín cosanta miotail ann

29310

15.20.12

Coisbheart le boinn sheachtracha agus uachtair déanta as rubar nó as plaistigh, seachas coisbheart uiscedhíonach nó coisbheart spóirt

29320

15.20.13

Coisbheart le huachtair leathair, seachas coisbheart spóirt, coisbheart a ionchorpraíonn bairbín cosanta miotail agus coisbheart ilghnéitheach speisialta

29330

15.20.14

Coisbheart le huachtair atá déanta as ábhair teicstíle, seachas coisbheart spóirt

29340

15.20.2

Coisbheart spóirt

 

15.20.21

Bróga leadóige, bróga cispheile, bróga giomnáisiam, bróga traenála agus a leithéidí

29420

15.20.29

Coisbheart eile spóirt, seachas coisbheart sciála sneachta agus buataisí scátála

29490

15.20.3

Coisbheart cosanta agus coisbheart eile g.a.e.

 

15.20.31

Coisbheart a ionchorpraíonn bairbín cosanta miotail

29510

15.20.32

Coisbheart adhmaid, coisbheart ilghnéitheach speisialta agus coisbheart eile g.a.e.

29520

15.20.4

Páirteanna de choisbheart leathair; boinn istigh inbhainte, cúisíní sála agus earraí den chineál céanna; lóipéisí, luiteoga, agus earraí den chineál céanna, agus páirteanna díobh

 

15.20.40

Páirteanna de choisbheart leathair; boinn istigh inbhainte, cúisíní sála agus earraí den chineál céanna; lóipéisí, luiteoga agus earraí den chineál céanna, agus páirteanna díobh

29600 (*)

15.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coisbheart

 

15.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coisbheart

88124 (*)

16

Adhmad agus táirgí adhmaid agus coirc, seachas troscán; earraí tuí agus ábhair trilseánaithe

 

16.1

Adhmad, sáfa agus plánáilte

 

16.10

Adhmad, sáfa agus plánáilte

 

16.10.1

Adhmad, sáfa nó scealptha ar a fhad, sliste nó scafa, de thiús > 6 mm; trasnáin adhmaid d'iarnróid nó do thrambhealaí, nach bhfuil líonta

 

16.10.10

Adhmad, sáfa nó scealptha ar a fhad, sliste nó scafa, de thiús > 6 mm; trasnáin adhmaid d'iarnróid nó do thrambhealaí, nach bhfuil líonta

31100

16.10.2

Adhmad atá múnlaithe go leanúnach ar aon cheann de na himill nó ar aon cheann de na haghaidheanna; olann adhmaid; plúr adhmaid adhmad i sliseanna nó i gcáithníní

 

16.10.21

Adhmad, atá múnlaithe go leanúnach ar aon cheann de na himill nó ar aon cheann de na haghaidheanna (stiallacha agus fríosanna d'urláir iontlaise, nár cuireadh le chéile agus feirbeadh agus múnluithe san áireamh)

31210

16.10.22

Olann adhmaid; plúr adhmaid

31220

16.10.23

Adhmad i sliseanna nó i gcáithníní

31230

16.10.3

Adhmad neamhchóirithe; trasnáin adhmaid (trascheangail) d'iarnróid nó do thrambhealaí, atá líonta nó atá cóirithe ar shlí eile

 

16.10.31

Adhmad neamhchóirithe, atá cóirithe le péint, le ruaim, le créasóid nó le leasaithigh eile

31310

31330 (*)

16.10.32

Trasnáin adhmaid (trascheangail) d'iarnróid nó do thrambhealaí, atá líonta

31320

16.10.39

Adhmad eile neamhchóirithe, cuaillí scoilte agus staiceanna san áireamh

31330 (*)

16.10.9

Seirbhísí ina ndéantar triomú, líonadh nó cóiriú ceimiceach ar adhmad; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú adhmaid atá sáfa agus plánáilte

 

16.10.91

Seirbhísí ina ndéantar triomú, líonadh nó cóiriú ceimiceach ar adhmad

88130 (*)

16.10.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú adhmaid atá sáfa agus plánáilte

88130 (*)

16.2

Táirgí adhmaid, coirc, tuí agus ábhar trilseánaithe

 

16.21

Brait veiníre agus painéil adhmad-bhunaithe

 

16.21.1

Sraithadhmad, painéil a bhfuil veinír curtha orthu agus adhmad lannaithe den chineál céanna; boird cháithníneach agus boird adhmaid den chineál céanna nó déanta as ábhar eile adhmadúil

 

16.21.11

Sraithadhmad, painéil a bhfuil veinír curtha orthu agus adhmad lannaithe den chineál céanna, déanta as bambú

31410

31450

16.21.12

Sraithadhmad eile, painéil a bhfuil veinír curtha orthu agus adhmad lannaithe den chineál céanna

31420

16.21.13

Boird cháithníneach agus boird adhmaid den chineál céanna nó boird déanta as ábhar eile adhmadúil

31430

16.21.14

Bord snáithín as adhmad nó as ábhair eile adhmadúil

31440

16.21.2

Brait a bhfuil veinír curtha orthu; brait do shraithadhmad; adhmad dlúthaithe

 

16.21.21

Brait a bhfuil veinír curtha orthu agus brait do shraithadhmad agus adhmad eile atá sáfa ar a fhad, nó sliste nó scafa, le tiús ≤ 6 mm

31510

16.21.22

Adhmad dlúthaithe, i mbloic, i bplátaí, i stiallacha nó i gcruthanna próifíle

31520

16.21.9

Seirbhísí críochnaithe bord agus painéal; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú brat a bhfuil veinír curtha orthu agus painéal adhmadbhunaithe

 

16.21.91

Seirbhísí críochnaithe bord agus painéal

88130 (*)

16.21.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú brat a bhfuil veinír curtha orthu agus painéal adhmadbhunaithe

88130 (*)

16.22

Urláir iontlaise chóimeáilte

 

16.22.1

Painéil iontlaise chóimeáilte

 

16.22.10

Painéil iontlaise chóimeáilte

31600 (*)

16.22.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú urlár iontlaise cóimeáilte

 

16.22.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú urlár iontlaise cóimeáilte

88130 (*)

16.23

Adhmadóireacht agus siúinéireacht eile do thógálaithe

 

16.23.1

Siúinéireacht agus adhmadóireacht do thógálaithe (seachas foirgnimh réamhdhéanta), atá déanta as adhmad

 

16.23.11

Fuinneoga, fuinneoga francacha agus a gcuid frámaí, doirse agus a gcuid frámaí agus tairseach, déanta as adhmad

31600 (*)

16.23.12

Comhlra d'obair tógála i gcoincréit, slinnte agus fabhtanna, déanta as adhmad

31600 (*)

16.23.19

Siúinéireacht agus adhmadóireacht do thógálaithe, g.a.e.

31600 (*)

16.23.2

Foirgnimh réamhdhéanta adhmaid

 

16.23.20

Foirgnimh réamhdhéanta adhmaid

38701

16.23.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú píosaí adhmadóireachta agus siúinéireachta eile do thógálaithe

 

16.23.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú píosaí adhmadóireachta agus siúinéireachta eile do thógálaithe

88130 (*)

16.24

Coimeádáin adhmaid

 

16.24.1

Coimeádáin adhmaid

 

16.24.11

Pailléid, pailléid bhosca agus boird ualaigh eile déanta as adhmad

31700 (*)

16.24.12

Bairillí agus táirgí cúipéirí déanta as adhmad

31700 (*)

16.24.13

Coimeádáin eile adhmaid agus páirteanna díobh

31700 (*)

16.24.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coimeádán adhmaid

 

16.24.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coimeádán adhmaid

88130 (*)

16.29

Táirgí eile adhmaid; earraí déanta as corc, tuí agus ábhair trilsithe

 

16.29.1

Táirgí eile adhmaid

 

16.29.11

Uirlisí, cabhlacha uirlisí, lámha uirlise, cabhlacha agus lámha scuaibe, bloic do mhonarú píopaí caite tobac, ceapa buataisí nó bróg, nó crainn bhuataisí nó bhróg, déanta as adhmad,

31911

16.29.12

Gréithe boird agus cistine, déanta as adhmad

31912

16.29.13

Maircíneacht adhmaid agus adhmad inleagtha, cásanna do sheodra nó do sceanra agus earraí den chineál céanna atá déanta as adhmad, deilbhíní agus ornáidí eile, déanta as adhmad

31913

16.29.14

Frámaí adhmaid do phictiúir, do ghrianghraif, do scátháin nó d'earraí eile den sórt sin agus d'earraí eile adhmaid

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Earraí coirc, tuí nó ábhar eile trilsithe; cis-earraí agus caoladóireacht

 

16.29.21

Corc nádúrtha, díchúlaithe, nó cearnaithe go garbh nó i mbloic, i bplátaí, i mbrait nó i stiallacha; corc brúite, gránaithe nó meilte; dramhchorc

31921

16.29.22

Earraí coirc nádúrtha

31922 (*)

16.29.23

Bloic, plátaí, brait agus stiallacha, tíleanna de gach cruth, sorcóirí soladacha, atá déanta as corc ceirtleánaithe

31922 (*)

16.29.24

Corc ceirtleánaithe; earraí déanta as corc ceirtleánaithe g.a.e.

31922 (*)

16.29.25

Earraí déanta as tuí, as alfa nó as ábhair eile trilsithe; cis-earraí agus caoladóireacht

31923

16.29.9

Adhmad agus corc, seachas troscán, agus seirbhísí monaraithe tuí agus ábhar trilsithe; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile adhmaid; earraí déanta as corc, as tuí agus as ábhair thrilsithe

 

16.29.91

Adhmad agus corc, seachas troscán, agus seirbhísí monaraithe tuí agus ábhar trilsithe

88130 (*)

16.29.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile adhmaid, earraí atá déanta as corc, as tuí agus as ábhair thrilsithe

88130 (*)

17

Páipéar agus táirgí páipéir

 

17.1

Laíon, páipéar agus cairtchlár

 

17.11

Laíon

 

17.11.1

Laíon adhmaid nó ábhair shnáithínigh cheallalósaigh eile

 

17.11.11

Laíon ceimiceach adhmaid, gráid tuaslagtha

32111

17.11.12

Sóid, sulfáit nó laíon ceimiceach adhmaid, seachas gráid tuaslagtha

32112 (*)

17.11.13

Suilfít nó laíon ceimiceach adhmaid, seachas gráid tuaslagtha

32112 (*)

17.11.14

Laíon meicniúil adhmaid; laíon leathcheimiceach adhmaid; laíon ábhair shnáithínigh cheallalósaigh seachas adhmad

32113

17.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú laín

 

17.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú laín

88140 (*)

17.12

Páipéar agus cairtchlár

 

17.12.1

Nuachtpháipéar, páipéar lámhdhéanta agus páipéar nó cairtchlár eile neamhbhrataithe chun críocha grafacha

 

17.12.11

Nuachtpháipéar, i rollaí nó i mbileoga

32121

17.12.12

Páipéar lámhdhéanta agus cairtchlár

32122

17.12.13

Páipéar agus cairtchlár a úsáidtear mar bhunús do pháipéar fóta-íogair, teas-íogair nó páipéar leictrea-íogair; páipéar bunúis charbónaithe; bonn ballapháipéir

32129 (*)

17.12.14

Páipéar agus cairtchlár eile chun críocha grafacha

32129 (*)

17.12.2

Stoc páipéir leithris nó aghaidhe, stoc tuáille nó naipcín, flocas ceallalóis agus fíocháin snáithíní ceallalóis

 

17.12.20

Stoc páipéir leithris nó aghaidhe, stoc tuáille nó naipcín, flocas ceallalóis agus fíocháin snáithíní ceallalóis

32131

17.12.3

Bord soithigh

 

17.12.31

Kraftliner, neamhthuartha, neamhbhrataithe

32132 (*)

17.12.32

Kraftliner le barr bán; kraftliner brataithe

32132 (*)

17.12.33

Cuislín leathcheimiceach

32134 (*)

17.12.34

Cuislín athchúrsáilte agus cuislín eile

32134 (*)

17.12.35

‘Testliner’ (bord líneálaigh athchúrsáilte)

32135

17.12.4

Páipéar neamhbhrataithe

 

17.12.41

Paipéar kraft neamhbhrataithe; paipéar saic kraft, síprise nó rocach

32133 (*)

17.12.42

Páipéar beartán suilfíte agus páipéar neamhbhrataithe eile (seachas an cineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh nó chun críocha grafacha eile)

32136 (*)

17.12.43

Scagpháipéar agus cairtchlár; páipéar feilte

32136 (*)

17.12.44

Páipéar toitíní nach bhfuil gearrtha de réir tomhais ná i bhfoirm leabhrán nó feadán

32136 (*)

17.12.5

Cairtchlár neamhbhrataithe (seachas an cineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh nó chun críocha grafacha eile)

 

17.12.51

Cairtchlár liath don taobh istigh, neamhbhrataithe

32133 (*)

17.12.59

Cairtchlár neamhbhrataithe eile

32133 (*)

17.12.6

Pár glasrúil, páipéir ghréiscdhíonacha, rianpháipéir agus páipéar gloinithe agus páipéir eile atá glónraithe, trédhearcach nó tréshoilseach

 

17.12.60

Pár glasrúil, páipéir ghréiscdhíonacha, rianpháipéir agus páipéar gloinithe agus páipéir eile atá glónraithe, trédhearcach nó tréshoilseach

32137

17.12.7

Páipéar agus cairtchlár atá próiseáilte

 

17.12.71

Páipéar agus cairtchlár comhchodach, nach bhfuil brataithe ar an dromchla ná líonta

32141

17.12.72

Páipéar agus cairtchlár, síprise, rocach, cabhartha nó bréifneach

32142

17.12.73

Páipéar agus cairtchlár den chineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh nó chun críocha grafacha eile, atá brataithe le caoilín nó le substaintí eile neamhorgánacha

32143 (*)

17.12.74

Páipéar kraft (seachas páipéar den chineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh nó chun críocha grafacha eile), atá brataithe le caoilín nó le substaintí eile neamhorgánacha

32143 (*)

17.12.75

Cairtchlár kraft (seachas páipéar den chineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh nó chun críocha grafacha eile), atá brataithe le caoilín nó le substaintí eile neamhorgánacha

32143 (*)

17.12.76

Páipéar carbóin, páipéar féinchóipeála agus páipéar eile cóipeála nó aistrithe, i rollaí nó i mbileoga

32149 (*)

17.12.77

Páipéar, cairtchlár, flocas ceallalóis agus fíocháin snáithíní ceallalósacha, atá brataithe, líonta, clúdaithe, atá daite nó priontáilte ar an dromchla, i rollaí nó i mbileoga

32149 (*)

17.12.78

Cairtchlár eile don taobh istigh (seachas páipéar den chineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh nó chun críocha grafacha eile), atá brataithe le caoilín nó le substaintí neamhorgánacha eile

32143 (*)

17.12.79

Cairtchlár eile (seachas páipéar den chineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh nó chun críocha grafacha eile), atá brataithe le caoilín nó le substaintí neamhorgánacha eile

32143 (*)

17.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú páipéir agus cairtchláir

 

17.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú páipéir agus cairtchláir

88140 (*)

17.2

Earraí páipéir agus cairtchláir

 

17.21

Páipéar agus cairtchláir roctha agus coimeádáin déanta as páipéar agus as cairtchlár

 

17.21.1

Páipéar agus cairtchláir roctha agus coimeádáin déanta as páipéar agus as cairtchlár

 

17.21.11

Bord roctha, i rollaí nó i mbileoga

32151

17.21.12

Saic agus málaí atá déanta as páipéar

32152

17.21.13

Cartáin, boscaí agus cásanna, déanta as bord roctha nó cairtchlár roctha

32153 (*)

17.21.14

Cartáin, boscaí agus cásanna fillte, déanta as paipéar nó cairtchlár neamhroctha

32153 (*)

17.21.15

Comhaid bhosca, tráidirí litreach, boscaí storála agus earraí comhchosúla de chineál a úsáidtear in oifigí, i siopaí nó a leithéidí, déanta as páipéar

32153 (*)

17.21.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú páipéir agus cairtchláir roctha agus coimeadáin pháipéir agus chairtchláir

 

17.21.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú páipéir agus cairtchláir roctha agus coimeadáin pháipéir agus chairtchláir

88140 (*)

17.22

Earraí teaghlaigh agus sláinteachais agus riachtanais mhaisiúcháin

 

17.22.1

Páipéar teaghlaigh agus leithris agus táirgí páipéir

 

17.22.11

Páipéar leithris, ciarsúir, páipéir agus tuáillí glantacháin nó aghaidhe, éadaí boird agus naipcíní, déanta as laíon pháipéir, páipéar, flocas ceallalóis nó fíocháin snáithíní ceallalóis

32193 (*)

17.22.12

Tuáillí sláinteachais agus súitíní, naipcíní agus líneálacha naipcín do bhabaithe agus earraí sláinteachais den chineál céanna agus éadaí agus gabhálais éadaí, déanta as laíon páipéir, páipéar, flocas ceallalóis, nó fíocháin snáithíní ceallalóis

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Tráidirí, gréithe, plátaí agus cupáin agus a leithéidí, déanta as páipéar nó as cairtchlár

32199 (*)

17.22.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí teaghlaigh agus sláinteachais agus riachtanais mhaisiúcháin

 

17.22.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí teaghlaigh agus sláinteachais agus riachtanais mhaisiúcháin

88140 (*)

17.23

Stáiseanóireacht pháipéir

 

17.23.1

Stáiseanóireacht pháipéir

 

17.23.11

Páipéar carbóin, páipéar féinchóipeála agus páipéir eile chóipeála nó aistrithe; stionsal cóipeála agus seachphlátaí as páipéar; páipéar gumaithe nó greamaitheach

32191

17.23.12

Clúdaigh litreach, cártaí litreach, cártaí poist gan mhaisiú agus cártaí comhfhreagrais déanta as páipéar nó as cairtchlár; boscaí, pocóidí, tiachóga agus coimrí scríbhneoireachta déanta as páipéar nó as cairtchlár, a bhfuil stáiseanóireacht pháipéir iontu

32192

17.23.13

Cláir, leabhair chuntais, ceangláin, foirmeacha agus cineálacha eile stáiseanóireachta, déanta as páipéar nó as cairtchlár

32700

17.23.14

Páipéar agus cairtchlár eile, de chineál a úsáidtear do scríobh nó do phriontáil nó chun críocha grafacha eile, atá priontáilte, cabhartha nó bréifneach

32199 (*)

17.23.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stáiseanóireachta páipéir

 

17.23.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stáiseanóireachta páipéir

88140 (*)

17.24

Ballapháipéar

 

17.24.1

Ballapháipéar

 

17.24.11

Páipéar balla agus clúdaigh balla den chineál sin; trédhearcachtaí fuinneoige déanta as páipéar

32194

17.24.12

Clúdaigh balla teicstíle

32195

17.24.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ballapháipéir

 

17.24.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ballapháipéir

88140 (*)

17.29

Earraí eile déanta as páipéar agus as cairtchlár

 

17.29.1

Earraí eile déanta as páipéar agus as cairtchlár

 

17.29.11

Lipéid déanta as páipéar nó as cairtchlár

32197

17.29.12

Bloic, leaca agus plátaí scagtha, déanta as laíon páipéir

32198

17.29.19

Páipéar toitíní; eiteáin, spóil, próistí snátha agus tacaí den chineál sin; páipéar agus cairtchlár scagtha; earraí eile déanta as páipéar agus as cairtchlár g.a.e.

32199 (*)

17.29.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí eile déanta as páipéar agus cairtchlár

 

17.29.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí eile déanta as páipéar agus cairtchlár

88140 (*)

18

Seirbhísí priontála agus taifeadta

 

18.1

Seirbhísí priontála agus seirbhísí a bhaineann le priontáil

 

18.11

Seirbhísí priontála nuachtán

 

18.11.1

Seirbhísí priontála nuachtán

 

18.11.10

Seirbhísí priontála nuachtán

89121 (*)

18.12

Seirbhísí eile priontála

 

18.12.1

Seirbhísí eile priontála

 

18.12.11

Seirbhísí priontála do stampaí poist, stampaí cánach, doiciméid teidil, cártaí cliste, seiceanna agus páipéir eile slándála agus a leithéidí

89121 (*)

18.12.12

Seirbhísí priontála do chatalóga fógraíochta, do réamheolairí, do phóstaeir agus d'fhógraíocht eile chlóbhuailte

89121 (*)

18.12.13

Seirbhísí priontála d'iriseáin agus do thréimhseacháin a fhoilsítear níos lú ná ceithre huaire sa tseachtain

89121 (*)

18.12.14

Seirbhísí priontála do leabhair, léarscáileanna, cairteacha hiodragrafacha nó cairteacha comhchosúla de gach cineál, pictiúir, dearthaí agus grianghraif, cártaí poist

89121 (*)

18.12.15

Seirbhísí priontála do lipéid agus clibeanna

89121 (*)

18.12.16

Seirbhísí ina bpriontáiltear go díreach ar phlaisteach, ar ghloine, ar mhiotal, ar adhmad agus ar earraí ceirmeacha

89121 (*)

18.12.19

Seirbhísí eile priontála g.a.e.

89121 (*)

18.13

Seirbhísí réamhphreasa agus réamh-mheáin chumarsáide

 

18.13.1

Seirbhísí réamhphreasa

 

18.13.10

Seirbhísí réamhphreasa

89121 (*)

18.13.2

Plátaí nó sorcóirí priontála agus meáin clóite eile d'úsáid i bpriontáil

 

18.13.20

Plátaí nó sorcóirí priontála agus meáin clóite eile d'úsáid i bpriontáil

32800

18.13.3

Fosheirbhísí a bhaineann le priontáil

 

18.13.30

Fosheirbhísí a bhaineann le priontáil

89121 (*)

18.14

Seirbhísí ceangail agus seirbhísí gaolmhara

 

18.14.1

Seirbhísí ceangail agus seirbhísí gaolmhara

 

18.14.10

Seirbhísí ceangail agus seirbhísí gaolmhara

89121 (*)

18.2

Seirbhísí atáirgthe ar mheáin thaifeadta

 

18.20

Seirbhísí atáirgthe ar mheáin thaifeadta

 

18.20.1

Seirbhísí atáirgthe ar thaifeadadh fuaime

 

18.20.10

Seirbhísí atáirgthe ar thaifeadadh fuaime

89122 (*)

18.20.2

Seirbhísí atáirgthe ar thaifeadadh físeáin

 

18.20.20

Seirbhísí atáirgthe ar thaifeadadh físeáin

89122 (*)

18.20.3

Seirbhísí atáirgthe ar bhogearraí

 

18.20.30

Seirbhísí atáirgthe ar bhogearraí

89122 (*)

19

Táirgí cóic agus peitriliam scagtha

 

19.1

Táirgí oighinn chóic

 

19.10

Táirgí oighinn chóic

 

19.10.1

Cóc agus leathchóc ó ghual, ó lignít nó ó mhóin; carbón freangáin

 

19.10.10

Cóc agus leathchóc ó ghual, ó lignít nó ó mhóin; carbón freangáin

33100

19.10.2

Tarra arna dhriogadh ó ghual, ó lignít nó ó mhóin; tarraí eile mianrach

 

19.10.20

Tarra arna dhriogadh ó ghual, ó lignít nó móin; tarraí eile mianrach

33200

19.10.3

Pic agus cóc pice

 

19.10.30

Pic agus cóc pice

34540 (*)

19.10.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí oighinn chóic

 

19.10.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí oighinn chóic

88151 (*)

19.2

Táirgí peitriliam scagtha

 

19.20

Táirgí peitriliam scagtha

 

19.20.1

Brícíní, ubhchruthóideacha agus breoslaí soladacha den chineál céanna

 

19.20.11

Brícíní, ubhchruthóideacha agus breoslaí soladacha den chineál sin a dhéantar as gual

11020

19.20.12

Brícíní, ubhchruthóideacha agus breoslaí soladacha a dhéantar as lignít

11030 (*)

19.20.13

Brícíní, ubhchruthóideacha agus breoslaí tathagacha den chineál sin a dhéantar as móin

11040 (*)

19.20.2

Ola bhreosla agus gás; olaí bealaithe

 

19.20.21

Biotáille mhótair (gásailín), biotáille eitlíochta san áireamh

33310

19.20.22

Breosla scairdeitleáin de chineál biotáille (cineál gásailín)

33320

19.20.23

Olaí éadroma peitriliam, ullmhóidí éadroma g.a.e.

33330

19.20.24

Ceirisín

33341

19.20.25

Breosla scairdeitleáin de chineál ceirisín

33342

19.20.26

Olaí gáis

33360

19.20.27

Olaí peitriliam meánacha; ullmhóidí meánacha g.a.e.

33350

19.20.28

Olaí breosla g.a.e.

33370

19.20.29

Olaí peitriliam bealaithe; ullmhóidí troma g.a.e.

33380

19.20.3

Gáis pheitriliam agus hidreacarbóin ghásacha eile, seachas gás nádúrtha

 

19.20.31

Própán agus butáin, leachtaithe

33410

19.20.32

Eitiléin, próipiléin, búitiléin bútaidéin agus gáis eile pheitriliam nó hidreacarbóin ghásacha, seachas gás nádúrtha

33420

19.20.4

Táirgí eile peitriliam

 

19.20.41

Glóthach pheitriliam; céir phairifín; peitriliam agus céaracha eile

33500 (*)

19.20.42

Cóc peitriliam; biotúman peitriliam agus iarmhair eile olaí peitriliam

33500 (*)

19.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí peitriliam scagtha

 

19.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí peitriliam scagtha

88151 (*)

20

Ceimiceáin agus táirgí ceimiceacha

 

20.1

Ceimiceáin bhunúsacha, leasacháin agus comhdhúile nítrigine, plaistigh agus rubar sintéiseach i bhfoirmeacha príomhúla

 

20.11

Gáis thionsclaíocha

 

20.11.1

Gáis thionsclaíocha

 

20.11.11

Hidrigin, argón, triathgháis, nítrigin agus ocsaigin

34210 (*)

20.11.12

Dé-ocsaíd charbóin agus comhdhúile eile neamhorgánacha neamh-mhiotal

34210 (*)

20.11.13

Aer leachtaithe agus aer comhbhrúite

34250 (*)

20.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gás tionsclaíoch

 

20.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gás tionsclaíoch

88160 (*)

20.12

Ruaimí agus dathlíocha

 

20.12.1

Ocsaídí, sárocsaídí agus hiodrocsaídí

 

20.12.11

Ocsaíd agus sárocsaíd since; ocsaídí tíotáiniam

34220 (*)

20.12.12

Ocsaídí agus hiodrocsaídí cróimiam, mangainéise, luaidhe agus copair

34220 (*)

20.12.19

Ocsaídí, sárocsaídí agus hiodrocsaídí eile miotail

34220 (*)

20.12.2

Eastóscáin súdaireachta nó eastóscáin ruaimneoireachta; tainniní agus a gcuid díorthach; ábhar dathúcháin g.a.e.

 

20.12.21

Ábhar dathúcháin orgánach sintéiseach agus ullmhóidí arna mbunú air sin; táirgí orgánacha sintéiseacha den chineál a úsáidtear mar oibreáin ghealaithe shruthshoilseacha nó mar lúmanafóir; lochanna datha agus ullmhóidí arna mbunú orthu sin

34310

20.12.22

Eastócáin súdaireachta de bhunús glasrúil; tainniní agus a gcuid salann, éitir, eistir agus díorthaigh eile; ábhar dathúcháin de bhunús glasrúil nó ainmhíoch

34320

20.12.23

Substaintí súdaireachta orgánacha sintéiseacha; substaintí súdaireachta neamhorgánacha; ullmhóidí súdaireachta; ullmhóidí einsímeacha do réamhshúdaireacht

34330

20.12.24

Ábhar dathúcháin g.a.e.; táirgí neamhorgánacha de chineál a úsáidtear mar lúmanafóir

34340

20.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ruaimí agus dathlíocha

 

20.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ruaimí agus dathlíocha

88160 (*)

20.13

Ceimiceáin bhunúsacha neamhorgánacha eile

 

20.13.1

Úráiniam agus plútóiniam saibhrithe; úráiniam agus tóiriam laghdaithe; eilimintí eile radaighníomhacha

 

20.13.11

Úráiniam agus plútóiniam saibhrithe agus a gcuid comhdhúl

33620

88152 (*)

20.13.12

Úráiniam agus tóiriam laghadaithe agus a gcuid comhdhúl

33630

88152 (*)

20.13.13

Eilimintí agus iseatóip agus comhdhúile eile radaighníomhacha; cóimhiotail, easruithe, táirgí ceirmeacha agus meascáin a bhfuil na heilimintí, na hiseatóip agus na comhdhúile sin le fáil iontu

33690

20.13.14

Eilimintí breosla (cartúis), neamhionradaithe d'imoibreoirí núicléacha

33710

20.13.2

Eilimintí ceimiceacha g.a.e; aigéid agus comhdhúile neamhorgánacha

 

20.13.21

Miotalóidigh

34231 (*)

20.13.22

Comhdhúile hailigine nó sulfair neamh-mhiotal

34231 (*)

20.13.23

Alcailí nó miotail cré-alcaileacha; miotail tearc-chré, scaindiam agus itriam; mearcair

34231 (*)

20.13.24

Clóiríd hidrigine; oiliam; peintea-ocsaíd défhosfair; aigéid eile neamhorgánacha; dé-ocsaíd sileacain agus sulfair

34231 (*)

34232

20.13.25

Ocsaídí, hiodrocsaídí agus sárocsaídí; hiodraisín agus hiodrocsalaimín agus a gcuid salann neamhorgánach

34231 (*)

20.13.3

Hailigionáití miotalacha; fochlóirítí, clóráití agus sárchlóráití

 

20.13.31

Hailigionáití miotalacha

34240 (*)

20.13.32

Fochlóirítí, clóráití agus sárchlóráití

34240 (*)

20.13.4

Suilfídí, sulfáití; niotráití, fosfáití agus carbónáití

 

20.13.41

Suilfídí, suilfítí agus sulfáití

34240 (*)

20.13.42

Fofhoisfítí, fosfónáití, fosfáití, polafosfáití agus níotráití (seachas potaisiam)

34240 (*)

20.13.43

Carbónáití

34240 (*)

20.13.5

Salainn mhiotal eile

 

20.13.51

Salainn aigéad ocsóimhiotalach nó sárocsóimhiotalach; miotail lómhara chollóideacha

34250 (*)

20.13.52

Comhdhúile neamhorgánacha g.a.e., uisce driogtha san áireamh; malgaim seachas malgaim de mhiotail lómhara

34250 (*)

20.13.6

Príomhcheimiceáin eile neamhorgánacha

 

20.13.61

Iseatóip g.a.e. agus comhdhúile díobh (uisce trom san áireamh)

34260

20.13.62

Ciainídí, ocsaídí ciainíde agus ciainídí coimpléascacha; fulmanáití, cianáití agus tiaicianáití; sileacáití; bóráití; sárbhóráití; salainn eile aigéad neamhorgánach nó sárocsó-aigéad

34270

20.13.63

Sárocsaíd hidrigine

34280 (*)

20.13.64

Foisfídí, cairbídí, hidrídí, nítrídí, aisídí, silicídí agus bóirídí

34280 (*)

20.13.65

Comhdhúile de mhiotail tearc-chré, d'itriam nó de scaindiam

34290

20.13.66

Sulfar, seachas sulfar néalaithe, sulfar deasctha agus sulfar collóideach

34520

20.13.67

Iarnphirití rósta

34530

20.13.68

Grianchloch písileictreach; clocha lómhara nó leathlómhara eile, iad sintéiseach nó atógtha neamhoibrithe

34560

20.13.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú príomhcheimiceán eile neamhorgánach

 

20.13.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú príomhcheimiceán eile neamhorgánach

88160 (*)

20.14

Príomhcheimiceáin neamhorgánacha eile

 

20.14.1

Hidreacarbóin agus a gcuid díorthach

 

20.14.11

Hidreacarbóin neamhthimthriallacha

34110 (*)

20.14.12

Hidreacarbóin thimthriallacha

34110 (*)

20.14.13

Díorthaigh chlóirínithe de hidreacarbóin neamhthimthriallacha

34110 (*)

20.14.14

Díorthaigh shulfónaithe, níotráitithe nó níotrasaithe de hidreacarbóin, cé acu hailiginithe nó neamh-hailiginithe

34110 (*)

20.14.19

Díorthaigh eile de hidreacarbóin

34110 (*)

20.14.2

Alcóil, feanóil, feanól-alcóil agus a gcuid díorthach hailiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrasaithe; alcóil thionsclaíocha shailleacha

 

20.14.21

Alcóil thionsclaíocha shailleacha

34139 (*)

20.14.22

Alcóil aonhidreacha

34139 (*)

20.14.23

Dióil, polalcóil, alcóil thimthriallacha agus a gcuid díorthach

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Feanóil; feanól-alcóil agus díorthaigh feanól

34139 (*)

20.14.3

Aigéid shailleacha thionsclaíocha aoncharbocsaileacha; aigéid charbocsaileacha agus a gcuid díorthach

 

20.14.31

Aigéid shailleacha thionsclaíocha aoncharbocsaileacha; olaí aigéid ó scagadh

34120

20.14.32

Aigéid sháithithe neamhthimthriallacha aoncharbocsaileacha agus a gcuid díorthach

34140 (*)

20.14.33

Aigéid neamhsháithithe aoncharbocsaileacha, chioglánacha, chigléineacha nó chioglaiteirpéineacha neamhthimthriallacha pholacharbocsaileacha agus a gcuid díorthach

34140 (*)

20.14.34

Aigéid aramatacha pholacharbocsaileacha agus charbocsaileacha le feidhmeanna breise ocsaigine; agus a gcuid díorthach, seachas aigéad salaicileach agus a chuid salann

34140 (*)

20.14.4

Comhdhúile orgánacha le feidhmeanna nitrigine

 

20.14.41

Comhdhúile le feidhm aimín

34150 (*)

20.14.42

Comhdhúile aimín le feidhm ocsaigine, seachas lísín agus aigéad glútamach

34150 (*)

20.14.43

Úiríní; comhdhúile le feidhm charbocsaimíde, comhdhúile le feidhm nítríle; a gcuid díorthach

34150 (*)

20.14.44

Comhdhúile le feidhmeanna eile nítrigine

34150 (*)

20.14.5

Comhdhúile orgána-shulfair agus comhdhúile eile orgána-neamhorgánacha; comhdhúile heitrithimthriallacha g.a.e.

 

20.14.51

Orgána-shulfar agus comhdhúile eile orgána-neamhorgánacha

34160 (*)

20.14.52

Comhdhúile heitrithimthriallacha g.a.e; aigéid núicléacha agus a gcuid salann

34160 (*)

20.14.53

Eistir fhosfaracha agus a gcuid salann nó eistir aigéad eile neamhorgánach (seachas eistir hailídí hidrigine) agus a gcuid salann; agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrasaithe

34180

20.14.6

Eitir; sárocsaídí, apocsaídí, aicéatail agus leathaicéatail orgánacha; comhdhúile eile orgánacha

 

20.14.61

Comhdhúile le feidhm aildéid

34170 (*)

20.14.62

Comhdhúile le feidhm céatóin agus cuineoin

34170 (*)

20.14.63

Eitir; sárocsaídí, apocsaídí, aicéatail agus leathaicéatail orgánacha agus a gcuid díorthach

34170 (*)

20.14.64

Einsímí agus comhdhúile orgánacha eile g.a.e.

34170 (*)

20.14.7

Táirgí éagsúla príomhcheimicí orgánacha

 

20.14.71

Díorthaigh de tháirgí glasra nó roisín

34400

20.14.72

Gualach adhmaid

34510

20.14.73

Olaí agus táirgí eile ó dhriogadh tarra guail ardteochta, agus táirgí den chineál sin

34540 (*)

20.14.74

Alcól eitile gan dínádúrú a bhfuil céatadán alcóil de réir toirte ann de ≥ 80 %

24110

20.14.75

Alcóil eitile agus biotáillí eile, dínádúraithe, de gach céatadán alcóil

34131

20.14.8

Buaic iarmhair ó mhonarú laín adhmaid, seachas ola ard

 

20.14.80

Buaic iarmhair ó mhonarú laín adhmaid, seachas ola ard

39230

20.14.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú príomhcheimiceán orgánach eile

 

20.14.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú príomhcheimiceán orgánach eile

88160 (*)

20.15

Leasacháin agus comhdhúile nítrigine

 

20.15.1

Aigéad nítreach; aigéid shulfainítreacha; amóinia

 

20.15.10

Aigéad nítreach; aigéid shulfainítreacha; amóinia

34233

34651

34652

20.15.2

Clóiríd amóiniam; nítrítí

 

20.15.20

Clóiríd amóiniam; nítrítí

34653

20.15.3

Leasacháin nítrigineacha, iad mianrach nó ceimiceach

 

20.15.31

Úiré

34611

20.15.32

Sulfáit amóiniam

34612

20.15.33

Níotráit amóiniam

34613

20.15.34

Salainn dhúbailte agus meascáin níotráite cailciam agus níotráite amóiniam

34614

20.15.35

Meascáin níotráite amóiniam le carbónáit chailciam nó le substaintí eile neamhorgánacha nach leasacháin iad

34615

20.15.39

Leasacháin agus meascáin eile nítrigineacha

34619

20.15.4

Leasacháin fhosfáiteacha, iad mianrach nó ceimiceach

 

20.15.41

Sárfhosfáití

34621

20.15.49

Leasacháin eile fhosfáiteacha

34629

20.15.5

Leasacháin photaise, iad mianrach nó ceimiceach

 

20.15.51

Clóiríd photaisiam (múireáit photaise)

34631

20.15.52

Sulfáit photaisiam (sulfáit photaise)

34632

20.15.59

Leasacháin eile photaise

34639

20.15.6

Níotráit sóidiam

 

20.15.60

Níotráit sóidiam

34150 (*)

20.15.7

Leasacháin g.a.e.

 

20.15.71

Leasacháin ina bhfuil trí chothaitheach: nítrigin, fosfar agus potaisiam

34641

20.15.72

Hidriginortafhosfáit dé-amóiniam (fosfáit dé-amóiniam)

34642

20.15.73

Fosfáit aon-amóiniam

34643

20.15.74

Leasacháin ina bhfuil dhá chothaitheach: nítrigin agus fosfar

34644

20.15.75

Leasacháin ina bhfuil dhá chothaitheach: fosfar agus potaisiam

34645

20.15.76

Níotráití potaisiam

34646

20.15.79

Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil dhá chothaitheach ar a laghad (nítrigin, fosfáit, potaisiam) g.a.e.

34649

34659

20.15.8

Leasacháin ainmhíocha nó glasrúla g.a.e.

 

20.15.80

Leasacháin ainmhíocha nó glasrúla g.a.e.

34654

20.15.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leasachán agus comhdhúl nítrigine

 

20.15.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leasachán agus comhdhúl nítrigine

88160 (*)

20.16

Plaistigh i bhfoirmeacha príomhúla

 

20.16.1

Polaiméirí eitiléine, i bhfoirmeacha príomhúla

 

20.16.10

Polaiméirí eitiléine, i bhfoirmeacha príomhúla

34710

20.16.2

Polaiméirí stiréine, i bhfoirmeacha príomhúla

 

20.16.20

Polaiméirí stiréine, i bhfoirmeacha príomhúla

34720

20.16.3

Polaiméirí de chlóiríd vinile nó olaifíní hailiginithe eile, i bhfoirmeacha príomhúla

 

20.16.30

Polaiméirí de chlóiríd vinile nó olaifíní hailiginithe eile, i bhfoirmeacha príomhúla

34730

20.16.4

Polaicéatail, poiléatair eile agus roisíní apocsaíde, i bhfoirmeacha príomhúla; polacharbonáití, roisíní ailcíde, leistir pholaillile agus poileistir eile, i bhfoirmeacha príomhúla

 

20.16.40

Polaicéatail, poiléatair eile agus roisíní apocsaíde, i bhfoirmeacha príomhúla; polacharbonáití, roisíní ailcíde, leistir pholaillile agus poileistir eile, i bhfoirmeacha príomhúla

34740

20.16.5

Plaistigh eile i bhfoirmeacha príomhúla; ianmhalartóirí

 

20.16.51

Polaiméirí próipiléine nó olaifíní eile, i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.52

Polaiméirí vinilaicéatáite nó polaiméirí d'eistir vinile eile agus de pholaiméirí vinile eile, i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.53

Polaiméirí aicrileacha, i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.54

Polaimídí, i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.55

Roisíní úiré, roisíní tia-úiré agus roisíní meilimín, i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.56

Aimínearoisíní agus roisíní feanólacha eile agus polúireatáin, i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.57

Sileacóin i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.59

Plaistigh eile i bhfoirmeacha príomhúla, g.a.e.

34790 (*)

20.16.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú plaisteach i bhfoirmeacha príomhúla

 

20.16.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú plaisteach i bhfoirmeacha príomhúla

88170 (*)

20.17

Rubar sintéiseach i bhfoirmeacha príomhúla

 

20.17.1

Rubar sintéiseach i bhfoirmeacha príomhúla

 

20.17.10

Rubar sintéiseach i bhfoirmeacha príomhúla

34800

20.17.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú rubair shintéisigh i bhfoirmeacha príomhúla

 

20.17.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú rubair shintéisigh i bhfoirmeacha príomhúla

88170 (*)

20.2

Lotnaidicídí agus táirgí eile agraiceimiceacha

 

20.20

Lotnaidicídí agus táirgí eile agraiceimiceacha

 

20.20.1

Lotnaidicídí agus táirgí eile agraiceimiceacha

 

20.20.11

Feithidicídí

34661

20.20.12

Luibhicídí

34663 (*)

20.20.13

Táirgí frithphéactha agus rialaitheoirí fáis do phlandaí

34663 (*)

20.20.14

Díghalráin

34664

20.20.15

Fungaicídí

34662

20.20.19

Lotnaidicídí eile agus táirgí agraiceimiceacha

34666

34669

20.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú lotnaidicídí agus táirgí agraiceimiceacha eile

 

20.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú lotnaidicídí agus táirgí agraiceimiceacha eile

88160 (*)

20.3

Péinteanna, vearnaisí agus bratuithe den chineál sin, dúch priontála agus maisteoga

 

20.30

Péinteanna, vearnaisí agus bratuithe den chineál sin, dúch priontála agus maisteoga

 

20.30.1

Péinteanna agus vearnaisí atá bunaithe ar pholaiméirí

 

20.30.11

Péinteanna agus vearnaisí atá bunaithe ar pholaiméirí aicrileacha nó vinile, i meán uiscí

35110 (*)

20.30.12

Péinteanna agus vearnaisí atá bunaithe ar phoileistir, ar pholaiméirí aicrileacha nó vinile, i meán neamhuiscí; tuaslagáin

35110 (*)

20.30.2

Péinteanna agus vearnaisí eile agus táirgí gaolmhara; dúch daite agus priontála d'ealaíontóirí

 

20.30.21

Dathlíocha ullmhaithe, teimhneoirí agus dathanna, cruain agus glónraí inghloinithe, engeobanna, loinnireacha leachtacha agus a leithéidí; friochtachán gloine

35110 (*)

20.30.22

Péinteanna agus vearnaisí eile; triomadóirí ullmhaithe

35110 (*)

20.30.23

Dathanna ealaíontóirí, mac léinn nó péintéirí clár, imreacha chun modhnaithe, dathanna spraoi agus a leithéidí

35120

20.30.24

Dúch priontála

35130

20.30.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú péinteanna, vearnaisí agus brataithe den chineál sin, dúigh phriontála agus maisteog

 

20.30.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú péinteanna, vearnaisí agus brat den chineál sin, dúigh phriontála agus maisteog

88160 (*)

20.4

Gallúnach agus glantaigh, ullmhóidí glantacháin agus snasaithe, cumhráin agus ullmhóidí maisiúcháin

 

20.41

Gallúnach agus glantaigh, ullmhóidí glantacháin agus snasaithe

 

20.41.1

Gliocról

 

20.41.10

Gliocról

34570 (*)

20.41.2

Oibreáin orgánacha dromchlaghníomhacha, seachas gallúnach

 

20.41.20

Oibreáin orgánacha dromchlaghníomhacha, seachas gallúnach

35310

20.41.3

Gallúnach, ullmhóidí níocháin agus glantacháin

 

20.41.31

Gallúnach agus táirgí agus ullmhóidí orgánacha dromchlaghníomhacha atá le húsáid mar ghallúnach; páipéar, flocas, feilt agus ábhair neamhfhite, atá líonta, brataithe nó clúdaithe le gallúnach nó glantach

35321 (*)

20.41.32

Glantaigh agus ullmhóidí níocháin

35322

20.41.4

Ullmhóidí agus céaracha cumhra

 

20.41.41

Ullmhóidí do chumhrú nó do dhíbholú seomraí

35331

20.41.42

Céaracha saorga agus céaracha ullmhaithe

35332

20.41.43

Snasáin agus smearthaí, do choisbheart, do throscán, d'urláir, d'obair chóiste, do ghloine nó do mhiotal

35333

20.41.44

Leafaois agus púdair sciúrtha agus ullmhóidí sciúrtha eile

35334

20.41.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gallúnach agus glantach, ullmhóidí glantacháin agus snasaithe

 

20.41.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gallúnach agus glantach, ullmhóidí glantacháin agus snasaithe

88160 (*)

20.42

Cumhráin agus ullmhóidí maisiúcháin

 

20.42.1

Cumhráin agus ullmhóidí maisiúcháin

 

20.42.11

Cumhráin agus uiscí maisiúcháin

35323 (*)

20.42.12

Ullmhóidí smididh liopaí agus súl

35323 (*)

20.42.13

Ullmhóidí lámh-mhaisithe nó cos-mhaisithe

35323 (*)

20.42.14

Púdair d'úsáid chosmaideach nó chun maisiúcháin

35323 (*)

20.42.15

Ullmhóidí áilleachta, smididh nó um chúram cnis (ullmhóidí chun dath gréine san áireamh) g.a.e.

35323 (*)

20.42.16

Seampúnna, laicir ghruaige, ullmhóidí do bhuanthonnadh nó do bhuandhíriú gruaige

35323 (*)

20.42.17

Lóiseanna agus ullmhóidí eile atá le húsáid ar ghruaig g.a.e.

35323 (*)

20.42.18

Ullmhóidí do shláinteachas béil nó fiacla (leafaois agus púdair ghreamaitheacha do dhéadchíora san áireamh), flas fiacla

35323 (*)

20.42.19

Ullmhóidí bearrtha; díbholaígh agus frithallasaáin phearsanta; ullmhóidí folctha; ullmhóidí eile cumhradóireachta, cosmaideacha nó maisiúcháin g.a.e.

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cumhrán agus ullmhóidí maisiúcháin

 

20.42.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cumhrán agus ullmhóidí maisiúcháin

88160 (*)

20.5

Táirgí ceimiceacha eile

 

20.51

Pléascáin

 

20.51.1

Pléascáin ullmhaithe; fiúsanna sábháilteachta; caipíní forbhuailte nó maidhmitheacha; adhainteoirí; maidhmitheoirí leictreacha; tinte ealaíne

 

20.51.11

Púdair thiománta agus pléascáin ullmhaithe

35450 (*)

20.51.12

Fiúsanna sábháilteachta; fiúsanna maidhmitheacha; caipíní; adhainteoirí; maidhmitheoirí leictreacha

35450 (*)

20.51.13

Tinte ealaíne

35460 (*)

20.51.14

Bladhmanna chomharthaíochta, roicéid fhearthainne, comharthaí ceo agus earraí piriteicniúla eile, seachas tinte ealaíne

35460 (*)

20.51.2

Lasáin

 

20.51.20

Lasáin

38998

20.51.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú pléascán

 

20.51.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú pléascán

88160 (*)

20.52

Gliúnna

 

20.52.1

Gliúnna

 

20.52.10

Gliúnna

35420 (*)

20.52.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gliúnna

 

20.52.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gliúnna

88160 (*)

20.53

Blátholaí

 

20.53.1

Blátholaí

 

20.53.10

Blátholaí

35410

20.53.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú blátholaí

 

20.53.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú blátholaí

88160 (*)

20.59

Táirgí eile ceimiceacha g.a.e.

 

20.59.1

Plátaí grianghrafacha agus scannán grianghrafach, scannán le priontáil ar an toirt; ullmhóidí ceimiceacha agus táirgí neamh-mheasctha chun úsáidí grianghrafacha

 

20.59.11

Plátaí grianghrafacha agus scannán grianghrafach agus scannán le priontáil ar an toirt, é íograithe, neamhnochtaithe; páipéar grianghrafach

48341

20.59.12

Eibleachtaí iníograithe chun úsáidí grianghrafacha; ullmhóidí ceimiceacha chun úsáidí grianghrafacha g.a.e.

48342

20.59.2

Saillte agus olaí ainmhíocha nó glasrúla arna modhnú go ceimiceach; meascáin do-ite saillte nó olaí ainmhíocha nó glasrúla

 

20.59.20

Saillte agus olaí ainmhíocha nó glasrúla arna modhnú go ceimiceach; meascáin do-ite saillte nó olaí ainmhíocha nó glasrúla

34550

20.59.3

Dúch scríbhneoireachta nó líníochta agus dúigh eile

 

20.59.30

Dúch scríbhneoireachta nó líníochta agus dúigh eile

35140

20.59.4

Ullmhóidí bealaithe; breiseáin; ullmhóidí frithreoite

 

20.59.41

Ullmhóidí bealaithe

35430 (*)

20.59.42

Ullmhóidí frith-chnaig; breiseáin d'olaí mianraí agus do tháirgí den chineál sin

35430 (*)

20.59.43

Leachtanna coscán hiodrálach; ullmhóidí frithreoite agus leachtanna ullmhaithe dí-oighrithe

35430 (*)

20.59.5

Táirgí ceimiceacha ilghnéitheacha

 

20.59.51

Peaptóin, substaintí eile próitéine agus a gcuid díorthach, g.a.e.; púdar seithe

35420 (*)

20.59.52

Leafaois chun múnlaithe; céir fiacla agus ullmhóidí eile chun úsáide san fhiaclóireacht le bonn plástair; ullmhóidí agus luchtanna do mhúchtóirí dóiteáin; meáin saothráin ullmhaithe chun microrgánaigh a fhorbairt; imoibrithe comhchodacha diagnóiseacha nó saotharlainne g.a.e.

35440 (*)

20.59.53

Dúile ceimiceacha i bhfoirm diosca agus comhdhúile dópáilte chun úsáide i leictreonaic

35470

20.59.54

Carbón gníomhachtaithe

35490 (*)

20.59.55

Oibreáin bhailcríche, iompróirí ruaime le dlús a chur le ruaimniú nó le fosú ruaime, agus táirgí den chineál sin

35490 (*)

20.59.56

Ullmhóidí picile; floscanna; brostaitheoirí ullmhaithe rubair; plaisteacháin chomhchodacha agus daingnitheoirí do rubar nó do phlaistigh; ullmhóidí catalaíocha g.a.e.; alcailbeinséiní measctha agus alcailnaftailéiní measctha g.a.e.

35490 (*)

20.59.57

Nascóirí ullmhaithe do mhúnlaí nó croíthe teilgcheárta táirgí ceimiceacha

35490 (*)

20.59.59

Táirgí ceimiceacha ilghnéitheacha eile g.a.e

35490 (*)

20.59.6

Geilitiní agus díorthaigh geilitiní, albaiminí bainne san áireamh

 

20.59.60

Geilitiní agus díorthaigh geilitiní, albaiminí bainne san áireamh

35420 (*)

20.59.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile ceimiceacha g.a.e.

 

20.59.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile ceimiceacha g.a.e.

88160 (*)

20.6

Snáithíní saorga

 

20.60

Snáithíní saorga

 

20.60.1

Snáithíní sintéiseacha

 

20.60.11

Stápal agus barrach sintéiseach, gan cardáil ná cíoradh

35510

20.60.12

Snáth snáithín ardrighnis polaimíde agus poileistir

35520 (*)

20.60.13

Snáth snáithín sintéiseach eile, singil

35520 (*)

20.60.14

Aonfhiliméad sintéiseach; stiall agus a leithéid, as ábhair shintéiseacha teicstíle

35530

20.60.2

Snáithíní saorga

 

20.60.21

Stápal agus barrach saorga, gan cardáil ná cíoradh

35540

20.60.22

Snáth snáithín ardrighnis viscóis

35550 (*)

20.60.23

Snáth snáithín saorga eile, singil

35550 (*)

20.60.24

Aonfhiliméad saorga; stiall agus a leithéid, as ábhair shaorga teicstíle

35560

20.60.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú snáithíní saorga

 

20.60.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú snáithíní saorga

88160 (*)

21

Táirgí bunúsacha cógaisíochta agus ullmhóidí bunúsacha cógaisíochta

 

21.1

Táirgí bunúsacha cógaisíochta

 

21.10

Táirgí bunúsacha cógaisíochta

 

21.10.1

Aigéad sailicileach, aigéad O-aicéatalsailicileach, a gcuid salann agus eistear

 

21.10.10

Aigéad sailicileach, aigéad O-aicéatalsailicileach, a gcuid salann agus eistear

35210

21.10.2

Lísín, aigéad glútamach agus a gcuid salann; salainn agus hiodrocsaídí amóiniam ceathartha; fosfaimínilipidí; aimídí agus a gcuid díorthach agus salainn na ndíorthach

 

21.10.20

Lísín, aigéad glútamach agus a gcuid salann; salainn agus hiodrocsaídí amóiniam ceathartha; fosfaimínilipidí; aimídí agus a gcuid díorthach agus salainn na ndíorthach

35220

21.10.3

Lachtóin, g.a.e., comhdhúile heitreafháinneacha le heitrea-adamh/adaimh nitrigine amháin, ina bhfuil fáinne neamchomhleáite piorasóil, fáinne pirimidín, fáinne pipioraisín, fáinne neamhchomhleáite triaisín nó córas fáinneach féinitiaisín nár comhleádh tuilleadh; hiodantóin agus a cuid díorthach; sulfónaimídí

 

21.10.31

Lachtóin, g.a.e., comhdhúile heitreafháinneacha le heitrea-adamh/adaimh nitrigine amháin, ina bhfuil fáinne neamchomhleáite piorasóil, fáinne pirimidín, fáinne pipioraisín, fáinne neamhchomhleáite triaisín nó córas fáinne féinitiaisín nár comhleádh tuilleadh; hiodantóin agus a cuid díorthach

35230 (*)

21.10.32

Sulfónaimídí

35230 (*)

21.10.4

Siúcraí, atá íon go ceimiceach, g.a.e.; eitir agus eistir siúcra agus a gcuid salann, g.a.e.

 

21.10.40

Siúcraí, atá íon go ceimiceach, g.a.e.; eitir agus eistir siúcra agus a gcuid salann, g.a.e.

35240

21.10.5

Provitimíní, vitimíní agus hormóin; gliocóisídí agus alcalóidigh glasrúla agus a gcuid díorthach; antaibheathaigh

 

21.10.51

Provitimíní, vitimíní agus a gcuid díorthach

35250 (*)

21.10.52

Hormóin, díorthaigh hormón; stéaróidigh eile, a úsáidtear go príomha mar hormóin

35250 (*)

21.10.53

Gliocóisídí, alcalóidigh ghlasrúla, a gcuid salann, eitir, eistir agus a gcuid díorthach eile

35250 (*)

21.10.54

Antaibheathaigh

35250 (*)

21.10.6

Faireoga agus orgáin eile; eastóscáin uathu agus substaintí eile ainmhíocha nó daonna g.a.e.

 

21.10.60

Faireoga agus orgáin eile; eastóscáin uathu agus substaintí eile ainmhíocha nó daonna g.a.e.

35270 (*)

21.10.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí bunúsacha cógaisíochta

 

21.10.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí bunúsacha cógaisíochta

88160 (*)

21.2

Ullmhóidí cógaisíochta

 

21.20

Ullmhóidí cógaisíochta

 

21.20.1

Íoc leighis

 

21.20.11

Íoc leighis, ina bhfuil peinicilliní nó antaibheathaigh eile

35260 (*)

21.20.12

Íoc leighis, ina bhfuil hormóin, ach gan antaibheathaigh

35260 (*)

21.20.13

Íoc leighis, ina bhfuil alcalóidigh nó díorthaigh, ach gan hormóin ná antaibheathaigh

35260 (*)

21.20.2

Ullmhóidí eile cógaisíochta

 

21.20.21

Aintiséaraim agus vacsaíní

35270 (*)

21.20.22

Ullmhóidí ceimiceacha frithghiniúna bunaithe ar hormóin nó ar speirmicídí

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Imoibreáin dhiagnóiseacha agus ullmhóidí eile cógaisíochta

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Cóirithe greamaitheacha, snáithe caoláin agus ábhair den chineál sin; boscaí garchabhrach

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ullmhóidí cógaisíochta

 

21.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ullmhóidí cógaisíochta

88152

88160 (*)

22

Táirgí rubair agus plaisteach

 

22.1

Táirgí rubair

 

22.11

Boinn agus feadáin rubair; atrácht agus atógáil bonn rubair

 

22.11.1

Boinn agus feadáin nua rubair

 

22.11.11

Boinn nua aeir, déanta as rubar, den chineál a úsáidtear ar ghluaisteáin

36111

22.11.12

Bonn nua aeir, déanta as rubar, den chineál a úsáidtear ar ghluaisrothair nó ar rothair

36112

22.11.13

Bonn nua aeir, atá déanta as rubar, den chineál a úsáidtear ar bhusanna, leoraithe nó ar eitleáin

36113 (*)

22.11.14

Boinn thalmhaíochta; boinn nua eile aeir, as rubar

36113 (*)

22.11.15

Feadáin inmheánacha, boinn sholadacha nó chúisín, tráchta boinn idirmhalartaithe agus flapaí boinn, as rubar

36114

22.11.16

Stiallacha droma camaill d'atrácht bonn rubair

36115

22.11.2

Boinn atráchta aeir, as rubar

 

22.11.20

Boinn atráchta aeir, as rubar

36120

22.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bonn agus feadán rubair; atrácht agus atógáil bonn rubair

 

22.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bonn agus feadán rubair; atrácht agus atógáil bonn rubair

88170 (*)

22.19

Táirgí eile rubair

 

22.19.1

Rubar athchúrsáite i bhfoirmeacha príomhúla nó i bplátaí, i mbrait nó i stiallacha

 

22.19.10

Rubar athchúrsáite i bhfoirmeacha príomhúla nó i bplátaí, i mbrait nó i stiallacha

36210

22.19.2

Rubar neamhbholcánaithe agus earraí déanta as; rubar bolcánaithe, seachas rubar crua, i snáithe, i gcordaí, i bplátaí, i mbrait, i stiallacha, i slata agus i gcruthanna próifíle

 

22.19.20

Rubar neamhbholcánaithe agus earraí déanta as; rubar bolcánaithe, seachas rubar crua, i snáithe, i gcordaí, i bplátaí, i mbrait, i stiallacha, i slata agus i gcruthanna próifíle

36220

22.19.3

Feadáin, píopaí agus píobáin, as rubar bolcánaithe nach rubar crua

 

22.19.30

Feadáin, píopaí agus píobáin, as rubar bolcánaithe seachas rubar crua

36230

22.19.4

Criosanna nó beilteanna iompair nó tarchurtha, as rubar bolcánaithe

 

22.19.40

Criosanna nó beilteanna iompair nó tarchurtha, as rubar bolcánaithe

36240

22.19.5

Fabraicí teicstíle rubaraithe, seachas fabraic chorda do bhoinn

 

22.19.50

Fabraicí teicstíle rubaraithe, seachas fabraic chorda do bhoinn

36250

22.19.6

Éadaí agus gabhálais éadaí, as rubar bolcánaithe nach rubar crua

 

22.19.60

Éadaí agus gabhálais éadaí, as rubar bolcánaithe nach rubar crua

36260

22.19.7

Earraí rubair bholcánaithe g.a.e.; rubar crua; earraí rubair chrua

 

22.19.71

Earraí sláinteachais nó cógaisíochta (siní san áireamh), as rubar bolcánaithe nach rubar crua

36270 (*)

22.19.72

Clúdaigh urláir agus mataí, as rubar bolcánaithe nach rubar ceallach

36270 (*)

22.19.73

Earraí eile déanta as rubar bolcánaithe g.a.e.; rubar crua ina fhoirmeacha uile agus earraí déanta as; clúdaigh urláir agus mataí, as rubar bolcánaithe ceallach

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile rubair

 

22.19.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile rubair

88170 (*)

22.2

Táirgí plaisteach

 

22.21

Plátaí, brait, feadáin agus próifílí plaisteacha

 

22.21.1

Aonfhiliméad > 1 mm, slata, bataí agus cruthanna próifíle, as plaistigh

 

22.21.10

Aonfhiliméad > 1 mm, slata, bataí agus cruthanna próifíle, as plaistigh

36310

22.21.2

Feadáin, píopaí agus píobáin agus feistis a bhaineann leo, déanta as plaistigh

 

22.21.21

Putóga saorga, déanta as próitéiní cruaite nó as ábhair ceallalósacha; feadáin, píopaí agus píobáin, righne, déanta as plaistigh

36320 (*)

22.21.29

Feadáin, píopaí agus píobáin agus feistis a bhaineann leo, déanta as plaistigh

36320 (*)

22.21.3

Plátaí, brait, scannán, scragall agus stiallacha, déanta as plaistigh, nach bhfuil á dtacú ná á gcumasc ar an gcuma chéanna le hábhair eile

 

22.21.30

Plátaí, brait, scannán, scragall agus stiallacha, atá déanta as plaistigh, nach bhfuil á dtacú ná á gcumasc ar an gcuma chéanna le hábhair eile

36330

22.21.4

Plátaí, brait, scannán, scragall agus stiallacha eile, déanta as plaistigh

 

22.21.41

Plátaí, brait, scannán, scragall agus stiallacha eile, déanta as plaistigh, iad ceallach

36390 (*)

22.21.42

Plátaí, brait, scannán, scragall agus stiallacha eile, déanta as plaistigh, iad neamhcheallach

36390 (*)

22.21.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú plátaí, brat, feadán agus próifílí as plaisteach

 

22.21.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú plátaí, brat, feadán agus próifílí as plaisteach

88170 (*)

22.22

Earraí pacálá plaisteacha

 

22.22.1

Earraí pacálá plaisteacha

 

22.22.11

Saic agus málaí (cóin san áireamh), déanta as polaiméirí eitiléine

36410 (*)

22.22.12

Saic agus málaí (cóin san áireamh), déanta as plaistigh eile seachas polaiméirí eitiléine

36410 (*)

22.22.13

Boscaí, cásanna, cliathbhoscaí agus earraí den chineál sin, déanta as plaistigh

36490 (*)

22.22.14

Carbáigh, buidéil, fleascanna agus earraí den chineál sin, déanta as plaistigh

36490 (*)

22.22.19

Earraí eile pacálá plaisteacha

36490 (*)

22.22.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí pacála plaisteacha

 

22.22.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí pacála plaisteacha

88170 (*)

22.23

Earraí as plaisteach do thógálaithe

 

22.23.1

Earraí as plaisteach do thógálaithe; lionóil agus clúdaigh chrua neamhphlaisteacha dromchla urláir

 

22.23.11

Clúdaigh urláir, balla nó síleála déanta as plaistigh, i rollaí nó mar thíleanna

36910

22.23.12

Folcadáin, báisíní láimhe, pannaí agus clúdaigh leithris, sistéil shruthlaithe agus earraí sláintíocha den chineál sin, déanta as plaistigh

36930

22.23.13

Taiscumair, tancanna, dabhcha agus coimeádáin den chineál sin, toilleadh > 300 l, déanta as plaistigh

36950 (*)

22.23.14

Doirse, fuinneoga agus frámaí agus tairsigh do dhoirse; comhlaí, dallóga agus earraí den chineál sin agus páirteanna díobh, déanta as plaistigh

36950 (*)

22.23.15

Lionóil agus clúdaigh chrua neamhphlaisteacha dromchla urláir, i.e. clúdaigh urláir athléimneacha, amhail vinil, lionóil, etc.

38930

22.23.19

Earraí as plaistigh do thógálaithe, g.a.e.

36950 (*)

22.23.2

Foirgnimh réamhdhéanta as plaistigh

 

22.23.20

Foirgnimh réamhdhéanta as plaistigh

38703

22.23.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí as plaistigh do thógálaithe

 

22.23.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí as plaistigh do thógálaithe

88170 (*)

22.29

Táirgí eile plaisteacha

 

22.29.1

Éadaí agus gabhálais éadaí (lámhainní san áireamh), déanta as plaistigh

 

22.29.10

Éadaí agus gabhálais éadaí (lámhainní san áireamh), déanta as plaistigh

28243

22.29.2

Táirgí eile plaisteacha g.a.e.

 

22.29.21

Plátaí féinghreamaitheacha, brait, scannán, scragall, téipeanna, stiallacha agus cruthanna cothroma eile as plaistigh, i rollaí ar leithead ≤ 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Plátaí féinghreamaitheacha eile, brait, scannán, scragall, téipeanna, stiallacha agus cruthanna cothroma eile as plaistigh

36920 (*)

22.29.23

Earraí boird, earraí cistine, earraí eile teaghlaigh agus earraí leithris, déanta as plaistigh

36940

22.29.24

Páirteanna g.a.e. do lampaí agus d'fheisteas um shoilsiú, plátaí soilsithe ainm agus a leithéidí, déanta as plaistigh

36960

22.29.25

Soláthar oifige nó scoile déanta as plaistigh

36990 (*)

22.29.26

Feistis do throscán, d'obair chóiste nó a leithéidí, déanta as plaistigh; deilbhíní agus earraí ornáideacha eile, déanta as plaistigh

36990 (*)

22.29.29

Earraí eile déanta as plaistigh

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Seirbhísí monaraithe de tháirgí eile plaisteacha; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile plaisteacha

 

22.29.91

Seirbhísí monaraithe de tháirgí eile plaisteacha

88170 (*)

22.29.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile plaisteacha

88170 (*)

23

Táirgí eile mianracha neamh-mhiotalacha

 

23.1

Gloine agus táirgí gloine

 

23.11

Gloine leactha

 

23.11.1

Gloine leactha

 

23.11.11

Gloine theilgthe, rollta, tharraingthe nó shéidte, i mbrait, ach neamhshaoirsithe seachas sin

37112

23.11.12

Gloine leactha agus gloine snoite nó snasta ar a héadan, i mbrait, ach neamhshaoirsithe seachas sin

37113

23.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine leactha

 

23.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine leactha

88180 (*)

23.12

Gloine leactha atá múnlaithe agus próiseáilte

 

23.12.1

Gloine leactha atá múnlaithe agus próiseáilte

 

23.12.11

Gloine i mbrait, lúbtha, ciumhais oibrithe, greanta, druileáilte, cruanta nó saoirsithe ar shlí éigin eile, ach nach bhfuil frámaithe ná gléasta

37114

23.12.12

Gloine shábháilteachta

37115

23.12.13

Scátháin ghloine; ilaonaid inslithe gloine le ballaí

37116

23.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine leactha atá múnlaithe agus próiseáilte

 

23.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine leactha atá múnlaithe agus próiseáilte

88180 (*)

23.13

Tollghloine

 

23.13.1

Tollghloine

 

23.13.11

Buidéil, prócaí, buidéilíní agus gabhdáin eile, déanta as gloine, seachas ampaill; stopalláin, claibíní agus cláir eile, déanta as gloine

37191

23.13.12

Gloiní ólacháin seachas gloiní ceirmeacha

37193 (*)

23.13.13

Earraí gloine den chineál a úsáidtear chun críocha boird nó cistine, chun críocha leithris, oifige, maisiúcháin inmheánaigh tí agus a leithéidí

37193 (*)

23.13.14

Cuid inmheánach as gloine do fholúsfhleascáin nó d'árthaigh eile folúis

37199 (*)

23.13.9

Seirbhísí bailchríche do thollghloine; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tollghloine

 

23.13.91

Seirbhísí baillchríche do ghloiní ólacháin agus earraí gloine eile de chineál a úsáidtear chun críocha boird nó cistine

88180 (*)

23.13.92

Seirbhísí baillchríche do ghabhdáin ghloine

88180 (*)

23.13.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tollghloine

88180 (*)

23.14

Snáithíní gloine

 

23.14.1

Snáithíní gloine

 

23.14.11

Slisní, caisirníní, snáth agus duail mhionghearrtha, déanta as snáithíní gloine

37121

23.14.12

Voileanna, fíocháin, mataí, tochtanna, boird agus earraí eile déanta as snáithíní gloine, seachas uigí

37129

23.14.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú snáithíní gloine

 

23.14.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú snáithíní gloine

88180 (*)

23.19

Gloine phróiseáilte eile, earraí gloine teicniúla san áireamh

 

23.19.1

Gloine eile, leathchríochnaithe

 

23.19.11

Gloine sa mhais, i liathróidí (seachas micrisféir), i slata nó i bhfeadáin, neamhshaoirsithe

37111 (*)

23.19.12

Bloic phábhála, brící, tíleanna agus earraí eile gloine brúite nó múnlaithe; soilse luaidhe agus a leithéidí; gloine ilcheallach nó cúrghloine i mbloic, i bplátaí nó i gcruthanna den chineál sin

37117

23.19.2

Gloine theicniúil agus gloine eile

 

23.19.21

Clúdaigh ghloine, oscailte, agus páirteanna gloine díobh sin, do lampaí leictreacha, feadáin gha-chatadóide nó a léithéidí

37192

23.19.22

Gloiní do chloig, d'uaireadóirí nó do spéaclaí nach bhfuil saoirsithe go hoptúil; tollsféir agus a ndeighleoga, do mhonarú gloiní den sort sin

37194

23.19.23

Earraí gloine saotharlainne, sláinteachais nó cógaisíochta; ampaill ghloine

37195

23.19.24

Páirteanna gloine do lampaí agus d'fheistis um shoilsiú, comharthaí soilsithe, plátaí ainm agus a leithéidí sin

37196

23.19.25

Inslitheoirí leictreacha déanta as gloine

37197

23.19.26

Earraí déanta as gloine g.a.e.

37199 (*)

23.19.9

Seirbhísí baillchríche do ghloine eile, earraí teicniúla déanta as gloine san áireamh; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine eile próiseáilte, earraí teicniúla déanta as gloine san áireamh

 

23.19.91

Seirbhísí baillchríche do ghloine eile, earraí teicniúla déanta as gloine san áireamh

88180 (*)

23.19.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine eile próiseáilte, earraí teicniúla déanta as gloine san áireamh

88180 (*)

23.2

Táirgí teasfhulangacha

 

23.20

Táirgí teasfhulangacha

 

23.20.1

Táirgí teasfhulangacha

 

23.20.11

Brící, bloic, tíleanna agus earraí ceirmeacha eile as min nó cré shiliciúil iontaise

37310

23.20.12

Brící teasfhulangacha, bloic, tíleanna agus earraí tógála ceirmeacha teasfhulangacha den chineál sin, seachas min nó cré shiliciúil iontaise

37320

23.20.13

Stroighin theasfhulangach, moirtéir, coincréití agus meascáin den chineál sin g.a.e.

37330

23.20.14

Táirgí neamhloiscthe teasfhulangacha agus earraí eile ceirmeacha teasfhulangacha

37340

23.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí teasfhulangacha

 

23.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí teasfhulangacha

88180 (*)

23.3

Ábhair tógála chré

 

23.31

Tíleanna agus leaca ceirmeacha

 

23.31.1

Tíleanna agus leaca ceirmeacha

 

23.31.10

Tíleanna agus leaca ceirmeacha

37370

23.31.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tíleanna ceirmeacha agus leac ceirmeach

 

23.31.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tíleanna ceirmeacha agus leac ceirmeach

88180 (*)

23.32

Brící, tíleanna agus táirgí tógála, i gcré bhácáilte

 

23.32.1

Brící, tíleanna agus táirgí tógála, i gcré bhácáilte

 

23.32.11

Brící tógála ceirmeacha neamh-theasfhulangacha, bloic urláir, tíleanna taca nó líonacha agus a leithéidí

37350 (*)

23.32.12

Tíleanna dín, potaí simléir, cochaill, líneálaigh simléir, maisiúcháin ailtireachta agus earraí eile ceirmeacha tógála

37350 (*)

23.32.13

Píopaí ceirmeacha, seolphíopáin, gáitéarlach agus feistis do phíopaí

37360

23.32.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú brící, tíleanna agus táirgí tógála, i gcré bhácáilte

 

23.32.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú brící, tíleanna agus táirgí tógála, i gcré bhácáilte

88180 (*)

23.4

Táirgí eile poircealláin agus ceirmeacha

 

23.41

Earraí ceirmeacha teaghlaigh agus ornáideacha

 

23.41.1

Earraí ceirmeacha teaghlaigh agus ornáideacha

 

23.41.11

Earraí boird, earraí cistine, earraí eile teaghlaigh agus earraí maisiúcháin, déanta as poirceallán

37221 (*)

23.41.12

Earraí boird, earraí cistine, earraí eile teaghlaigh agus maisiúcháin, nach bhfuil déanta as poirceallán

37221 (*)

23.41.13

Deilbhíní agus earraí eile ceirmeacha ornáideacha

37222

23.41.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí ceirmeacha teaghlaigh agus ornáideacha

 

23.41.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí ceirmeacha teaghlaigh agus ornáideacha

88180 (*)

23.42

Daingneáin shláintíocha cheirmeacha

 

23.42.1

Daingneáin shláintíocha cheirmeacha

 

23.42.10

Daingneáin shláintíocha cheirmeacha

37210

23.42.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú daingneán sláintíoch ceirmeach

 

23.42.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú daingneán sláintíoch ceirmeach

88180 (*)

23.43

Inslitheoirí ceirmeacha agus feistis inslithe cheirmeacha

 

23.43.1

Inslitheoirí leictreacha ceirmeacha; feistis inslithe, do mheaisíní, fearais nó trealamh leictreach, déanta as ceirmeach

 

23.43.10

Inslitheoirí leictreacha ceirmeacha; feistis inslithe, do mheaisíní, nó fearais leitreacha nó trealamh leictreach, déanta as ábhar ceirmeach

37292

23.43.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú inslitheoirí ceirmeacha agus feistis inslithe ceirmeach

 

23.43.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú inslitheoirí ceirmeacha agus feistis inslithe ceirmeach

88180 (*)

23.44

Táirgí eile teicniúla ceirmeacha

 

23.44.1

Táirgí eile teicniúla ceirmeacha

 

23.44.11

Earraí ceirmeacha chun críocha saotharlainne, ceimiciúla nó úsáidí teicniúla eile, déanta as poirceallán

37291 (*)

23.44.12

Earraí ceirmeacha chun críocha saotharlainne, ceimiciúla nó úsáidí teicniúla eile, nach bhfuil déanta as poirceallán

37291 (*)

46932

23.44.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí teicniúla ceirmeacha eile

 

23.44.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí teicniúla ceirmeacha eile

88180 (*)

23.49

Táirgí eile ceirmeacha

 

23.49.1

Táirgí eile ceirmeacha

 

23.49.11

Earraí ceirmeacha chun úsáide i réimse na talmhaíochta agus chun earraí a iompar nó a phacáil

37291 (*)

23.49.12

Earraí eile ceirmeacha neamhstruchtúracha g.a.e.

37299

23.49.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile ceirmeacha

 

23.49.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile ceirmeacha

88180 (*)

23.5

Stroighin, aol agus plástar

 

23.51

Stroighin

 

23.51.1

Stroighin

 

23.51.11

Clincir stroighne

37430

23.51.12

Stroighin Portland, stroighin alúmanach, stroighin slaige agus stroighin hiodrálach den chineál sin

37440

23.51.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stroighne

 

23.51.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stroighne

88180 (*)

23.52

Aol agus plástar

 

23.52.1

Aol beo, aol teilgthe agus aol hiodrálach

 

23.52.10

Aol beo, aol teilgthe agus aol hiodrálach

37420

23.52.2

Plástar

 

23.52.20

Plástar

37410

23.52.3

Dolaimít chailcínithe nó cheirtleánaithe

 

23.52.30

Dolaimít chailcínithe nó cheirtleánaithe

37450

23.52.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú aoil agus plástair

 

23.52.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú aoil agus plástair

88180 (*)

23.6

Earraí coincréite, stroighne nó plástair

 

23.61

Táirgí coincréite chun críocha tógála

 

23.61.1

Táirgí coincréite chun críocha tógála

 

23.61.11

Tíleanna, leaca, brící agus earraí den chineál sin, déanta as stroighin, as coincréit nó as cloch shaorga

37540

23.61.12

Páirteanna struchtúracha réamhdhéanta do thógáil nó d'innealtóireacht shibhialta, atá déanta as stroighin, as coincréit nó as cloch shaorga

37550

23.61.2

Foirgnimh réamhdhéanta as coincréit

 

23.61.20

Foirgnimh réamhdhéanta as coincréit

38704

23.61.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí coincréite chun críocha tógála

 

23.61.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí coincréite chun críocha tógála

88180 (*)

23.62

Táirgí plástair chun críocha tógála

 

23.62.1

Táirgí plástair chun críocha tógála

 

23.62.10

Táirgí plástair chun críocha tógála

37530 (*)

23.62.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí plástair chun críocha tógála

 

23.62.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí plástair chun críocha tógála

88180 (*)

23.63

Coincréit réamh-mheasctha

 

23.63.1

Coincréit réamh-mheasctha

 

23.63.10

Coincréit réamh-mheasctha

37510 (*)

23.63.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coincréite réamh-mheasctha

 

23.63.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coincréite réamh-mheasctha

88180 (*)

23.64

Moirtéil

 

23.64.1

Moirtéil

 

23.64.10

Moirtéil

37510 (*)

23.64.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú moirtéal

 

23.64.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú moirtéal

88180 (*)

23.65

Stroighin shnáithíneach

 

23.65.1

Earraí déanta as stroighin shnáithíneach

 

23.65.11

Boird, bloic agus earraí den chineál sin atá déanta as snáithín glasrúil, as tuí nó as dramhaíl adhmaid, ceirtleánaithe le nascóirí mianracha

37520

23.65.12

Earraí déanta as stroighin aispeiste, stroighin shnáithíneach cheallalóis nó a leithéid

37570

23.65.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stroighne snáithíní

 

23.65.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stroighne snáithíní

88180 (*)

23.69

Earraí eile déanta as coincréit, as plástar nó as stroighin

 

23.69.1

Earraí eile atá déanta as coincréit, as plástar nó as stroighin

 

23.69.11

Earraí eile atá déanta as plástair nó as cumaisc atá bunaithe ar phlástar g.a.e.

37530 (*)

23.69.19

Earraí stroighne, coincréite nó cloiche saorga g.a.e.

37560

23.69.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí eile stroighne, plástair agus coincréite

 

23.69.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí eile stroighne, plástair agus coincréite

88180 (*)

23.7

Cloch ghearrtha, mhúnlaithe agus chríochnaithe

 

23.70

Cloch ghearrtha, mhúnlaithe agus chríochnaithe

 

23.70.1

Cloch ghearrtha, mhúnlaithe agus chríochnaithe

 

23.70.11

Marmar, trabhairtín, albastar, snoite, agus earraí a dhéantar astu (seachas blocáin, clocha colbha, leaca, tíleanna, ciúbanna agus earraí den chineál sin); gráinníní atá daite go saorga, sliseanna agus púdar marmair, trabhairtín agus albastair

37610

23.70.12

Clocha snoite, ornáideacha nó tógála eile agus earraí a dhéantar astu; gráinníní eile atá daite go saorga agus púdar cloch nádúrtha; earraí slinne ceirtleánaithe

37690

23.70.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cloch gearrtha, múnlaithe agus críochnaithe

 

23.70.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cloch gearrtha, múnlaithe agus críochnaithe

88180 (*)

23.9

Táirgí eile mianracha neamh-mhiotalacha

 

23.91

Táirgí scríobacha

 

23.91.1

Táirgí scríobacha

 

23.91.11

Clocha muilinn, clocha meilte, rothaí meilte agus a leithéidí, gan creatlach, chun clocha a oibriú, agus páirteanna díobh, déanta as cloch nádúrtha, as scríobach ceirtleánaithe, nádúrtha nó saorga, nó as ceirmeoir

37910 (*)

23.91.12

Púdar nó grán scríobach, ar bhonn fabraic teicstíle, páipéir nó cairtchláir

37910 (*)

23.91.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí scríobacha

 

23.91.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí scríobacha

88180 (*)

23.99

Táirgí eile mianracha neamh-mhiotalacha g.a.e.

 

23.99.1

Táirgí eile mianrach neamh-mhiotalacha g.a.e.

 

23.99.11

Snáithíní déanta aispeiste; meascáin ina bhfuil bonn aispeiste agus carbónáit mhaignéisiam; earraí a dhéantar as meascáin den chinéal céanna, nó as aispeist; ábhar frithchuimilte do choscáin, do chrága agus a leithéidí, neamhghléasta

37920

23.99.12

Earraí déanta as asfalt nó as ábhar den chinéal céanna

37930

23.99.13

Meascáin bhiotúmanacha atá bunaithe ar ábhair chloiche nádúrtha agus saorga agus biotúman, asfalt nádúrtha nó substaintí gaolmhara mar cheanglóir

37940

23.99.14

Graifít shaorga; graifít chollóideach nó leathchollóideach; ullmhóidí atá bunaithe ar ghraifít nó ar charbón eile i bhfoirm táirgí leathmhonaraithe

37950

23.99.15

Corandam saorga

37960

23.99.19

Táirgí mianracha neamh-mhiotalacha g.a.e.

37990

23.99.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile mianracha neamh-mhiotalacha g.a.e.

 

23.99.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile mianracha neamh-mhiotalacha g.a.e.

88180 (*)

24

Miotail bhunúsacha

 

24.1

Iarann bunúsach agus cruach bhunúsach agus fearó-chóimhiotail

 

24.10

Iarann bunúsach agus cruach bhunúsach agus fearó-chóimhiotail

 

24.10.1

Ábhair phríomhúla iarainn agus chruaiche

 

24.10.11

Muciarann agus spiegeleisen i muca, i mbloic nó i bhfoirmeacha príomhúla eile

41111

24.10.12

Fearó-chóimhiotail

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Táirgí feiriúla a fhaightear trí amhiarainn agus táirgí eile feiriúla spúinseacha a laghdú go díreach, i gcnapanna, i millíní nó i bhfoirmeacha eile den chinéal céanna; iarann a bhfuil íos-íonacht 99,94 % de réir meáchain ann, i gcnapanna, i millíní nó i bhfoirmeacha eile den chinéal céanna,

41116

24.10.14

Gráinníní agus púdair muciarainn agus spiegeleisen, nó cruaiche

39350

41117

24.10.2

Amhchruach

 

24.10.21

Cruach neamh-chóimhiotail i dtinní nó i bhfoirmeacha príomhúla eile agus táirgí leathchríochnaithe cruaiche neamh-chóimhiotail

41121

24.10.22

Cruach dhosmálta i dtinní nó i bhfoirmeacha príomhúla eile agus táirgí leathchríochnaithe cruaiche dosmálta

41122 (*)

24.10.23

Cruach eile chóimhiotail i dtinní nó i bhfoirmeacha príomhúla eile agus táirgí leathchríochnaithe cruaiche eile cóimhiotail

41122 (*)

24.10.3

Táirgí cruaiche cothrom-rollta, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta

 

24.10.31

Táirgí cothrom-rollta cruaiche neamh-chóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, ar leithead ≥ 600 mm

41211

24.10.32

Táirgí cothrom-rollta cruaiche neamh-chóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, ar leithead < 600 mm

41212

24.10.33

Táirgí cothrom-rollta cruaiche dosmálta, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, ar leithead ≥ 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Táirgí cothrom-rollta cruaiche dosmálta, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, ar leithead < 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Táirgí cothrom-rollta cruaiche eile cóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, ar leithead ≥ 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Táirgí cothrom-rollta cruaiche eile cóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, ar leithead < 600 mm (seachas táirgí cruaiche sileacan-leictrí)

41214 (*)

24.10.4

Táirgí cothrom-rollta cruaiche, gan oibriú breise seachas a bheith fuar-rollta, ar leithead ≥ 600 mm

 

24.10.41

Táirgí cothrom-rollta cruaiche neamh-chóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith fuar-rollta, ar leithead ≥ 600 mm

41221

24.10.42

Táirgí cothrom-rollta cruaiche dosmálta, gan oibriú breise seachas a bheith fuar-rollta, ar leithead ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Táirgí cothrom-rollta cruaiche eile cóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, ar leithead ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Táirgí cothrom-rollta cruaiche, cumhdaithe, plátáilte nó brataithe agus táirgí cothrom-rollta cruaiche ardluais agus cruaiche sileacan-leictrí

 

24.10.51

Táirgí cothrom-rollta cruaiche neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, cumhdaithe, plátáilte nó brataithe

41231 (*)

24.10.52

Táirgí cothrom-rollta cruaiche eile cóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, cumhdaithe, plátáilte nó brataithe

41232

24.10.53

Táirgí cothrom-rollta cruaiche sileacan-leictrí, ar leithead ≥ 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Táirgí cothrom-rollta cruaiche sileacan-leictrí, ar leithead < 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Táirgí cothrom-rollta cruaiche ardluais, ar leithead < 600 mm

41234

24.10.6

Barraí agus slata cruaiche teophróiseáilte

 

24.10.61

Barraí agus slata, teorollta, i gcornaí atá tochraiste go neamhrialta, atá déanta as cruach neamh-chóimhiotail

41241

24.10.62

Barraí agus slata eile cruaiche, gan oibriú breise seachas a bheith gaibhnithe, teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, ach na cinn sin a lúbtar tar éis a rollála san áireamh

41242

24.10.63

Barraí agus slata, teorollta, i gcornaí atá tochraiste go neamhrialta, déanta as cruach dhosmálta

41243 (*)

24.10.64

Barraí agus slata eile cruaiche dosmálta, gan oibriú breise seachas a bheith gaibhnithe, teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, ach na cinn sin a lúbtar tar éis a rollála san áireamh

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Barraí agus slata, teorollta, i gcornaí atá tochraiste go neamhrialta, déanta as cruach eile neamh-chóimhiotail

41243 (*)

24.10.66

Barra agus slata eile cruaiche eile cóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith gaibhnithe, teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, ach na cinn sin a lúbtar tar éis a rollála san áireamh

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Tollbharraí agus tollslata druileála

41275

24.10.7

Cónaisc oscailte teophróiseáilte cruaiche, bratphíleáil chruaiche agus ábhair déanta iarnróid nó trambhealaigh, déanta as cruach

 

24.10.71

Cónaisc oscailte, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, déanta as cruach neamh-chóimhiotail

41251

24.10.72

Cónaisc oscailte, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, déanta as cruach dhosmálta

41274 (*)

24.10.73

Cónaisc oscailte, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, déanta as cruach eile chóimhiotail

41274 (*)

24.10.74

Bratphíleáil, déanta as cruach agus cónaisc oscailte táite cruaiche

41252

24.10.75

Ábhar tógála iarnróid nó trambhealaigh déanta as cruach

41253

24.10.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú iarainn bhunúsaigh agus cruaiche bunúsaí agus fearó-chóimhiotal

 

24.10.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú iarainn bhunúsaigh agus cruaiche bunúsaí agus fearó-chóimhiotal

88213 (*)

24.2

Feadáin, píobáin, tollphróifílí agus feistis ghaolmhara, déanta as cruach

 

24.20

Feadáin, píobáin, tollphróifílí agus feistis ghaolmhara, déanta as cruach

 

24.20.1

Feadáin, píobáin, tollphróifílí, gan uaim, déanta as cruach

 

24.20.11

Píobán líne den chineál a úsáidtear do phíblínte ola nó gáis, gan uaim, déanta as cruach

41281

24.20.12

Cásáil, feadánra agus píobán druilire, den chineál a úsáidtear le druileáil d'ola nó gás, gan uaim, déanta as cruach

41282

24.20.13

Feadáin agus píobáin eile, de thrasghearradh ciorclach, déanta as cruach

41283

24.20.14

Feadáin agus píobáin, de thrasghearradh neamhchiorclach agus tollphróifílí, déanta as cruach

41284

24.20.2

Feadáin agus píopaí, táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, de thrastomhas seachtrach > 406,4 mm, déanta as cruach

 

24.20.21

Píobán líne den chineál a úsáidtear do phíblínte ola nó gáis, táthaithe, de thrastomhas seachtrach > 406,4 mm, déanta as cruach

41285 (*)

24.20.22

Cásáil agus feadánra, den chineál a úsáidtear le druileáil d'ola nó gás, táthaithe, de thrastomhas seachtrach > 406,4 mm, déanta as cruach

41286 (*)

24.20.23

Feadáin agus píobáin eile, de thrasghearradh ciorclach, táthaithe, de thrastomhas seachtrach > 406,4 mm, déanta as cruach

41287 (*)

24.20.24

Feadáin agus píobáin eile, de thrasghearradh ciorclach, mar shampla le huaim oscailte, nó iad seamaithe nó dúnta ar bhealach den chinéal céanna, de thrastomhas seachtrach > 406,4 mm, déanta as cruach

41289 (*)

24.20.3

Feadáin agus píobáin, de thrastomhas seachtrach ≤ 406,4 mm, táthaithe, déanta as cruach

 

24.20.31

Píobán líne den chineál a úsáidtear do phíblínte ola nó gáis, táthaithe, de thrastomhas seachtrach ≤ 406,4 mm, déanta as cruach

41285 (*)

24.20.32

Cásáil, agus feadánra, den chineál a úsáidtear le druileáil d'ola nó gás, táthaithe, de thrastomhas seachtrach > 406,4 mm, déanta as cruach

41286 (*)

24.20.33

Feadáin agus píobáin eile, de thrasghearradh ciorclach, táthaithe, de thrastomhas seachtrach ≤ 406,4 mm, déanta as cruach

41287 (*)

24.20.34

Feadáin agus píobáin, le trasghearradh neamhchiorclach, táite, de thrastomhas seachtrach ≤ 406,4 mm, atá déanta as cruach

41288

24.20.35

Feadáin agus píobáin eile, mar shampla le huaim oscailte, iad seamaithe nó dúnta ar bhealach comhchosúil, de thrastomhas seachtrach ≤ 406,4 mm, déanta as cruach

41289 (*)

24.20.4

Feistis fheadáin nó phíobáin déanta as cruach, neamhtheilgthe

 

24.20.40

Feistis fheadáin nó phíobáin déanta as cruach, neamhtheilgthe

41293

24.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feadán, píobán, tollphróifílí agus feisteas gaolmhar, déanta as cruach

 

24.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feadán, píobán, tollphróifílí agus feisteas gaolmhar, déanta as cruach

88213 (*)

24.3

Táirgí eile céad próiseála na cruaiche

 

24.31

Barraí fuartharraingthe

 

24.31.1

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche neamh-chóimhiotail

 

24.31.10

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche neamh-chóimhiotail

41261

24.31.2

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche cóimhiotail, seachas cruach dhosmálta

 

24.31.20

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche cóimhiotail, seachas cruach dhosmálta

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche dosmálta

 

24.31.30

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche dosmálta

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú barraí fuartharraingthe

 

24.31.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú barraí fuartharraingthe

88213 (*)

24.32

Stiallacha cúnga fuar-rollta

 

24.32.1

Táirgí cruaiche leacaithe fuar-rollta, neamhbhrataithe, de leithead < 600 mm

 

24.32.10

Táirgí cruaiche leacaithe fuar-rollta, neamhbhrataithe, de leithead < 600 mm

41222

41224

24.32.2

Táirgí cruaiche leacaithe fuar-rollta, cumhdaithe, plátáilte nó brataithe, de leithead < 600 mm

 

24.32.20

Táirgí cruaiche leacaithe fuar-rollta, cumhdaithe, plátáilte nó brataithe, de leithead < 600 mm

41231 (*)

24.32.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stiallacha cúnga fuar-rollta

 

24.32.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stiallacha cúnga fuar-rollta

88213 (*)

24.33

Táirgí fuarfhoirmithe nó fuarfhillte

 

24.33.1

Cónaisc oscailte, fuarfhoirmithe nó fuarfhillte

 

24.33.11

Cónaisc oscailte, fuarfhoirmithe nó fuarfhillte, déanta as cruach neamh-chóimhiotail

41262 (*)

24.33.12

Cónaisc oscailte, fuarfhoirmithe nó fuarfhillte, déanta as cruach dhosmálta

41274 (*)

24.33.2

Leatháin easnacha cruaiche neamh-chóimhiotail

 

24.33.20

Leatháin easnacha cruaiche neamh-chóimhiotail

41262 (*)

24.33.3

Painéil chisealacha de leatháin chruaiche bhrataithe

 

24.33.30

Painéil chisealacha de leatháin chruaiche bhrataithe

42190 (*)

24.33.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí fuarfhoirmithe nó fuarfhillte

 

24.33.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí fuarfhoirmithe nó fuarfhillte

88213 (*)

24.34

Sreang fhuartharraingthe

 

24.34.1

Sreang fhuartharraingthe

 

24.34.11

Sreang fhuartharraingthe déanta as cruach neamh-chóimhiotail

41263

24.34.12

Sreang fhuartharraingthe déanta as cruach dhosmálta

41265 (*)

24.34.13

Sreang fhuartharraingthe déanta as cruach eile neamh-chóimhiotail

41265 (*)

24.34.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sreinge fuartharraingthe

 

24.34.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sreinge fuartharraingthe

88213 (*)

24.4

Miotail bhunúsacha lómhara agus miotal neamhfheiriúla eile

 

24.41

Miotail lómhara

 

24.41.1

Airgead, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

 

24.41.10

Airgead, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

41310

24.41.2

Ór, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

 

24.41.20

Ór, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

41320

24.41.3

Platanam, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

 

24.41.30

Platanam, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

41330

24.41.4

Táirmhiotail nó airgead, cumhdaithe le hór, gan oibriú breise seachas a bheith leathmhonaraithe

 

24.41.40

Táirmhiotail nó airgead, cumhdaithe le hór, gan oibriú breise seachas a bheith leathmhonaraithe

41340

24.41.5

Táirmhiotail, cumhdaithe le hairgead agus táirmhiotail, airgead nó ór cumhdaithe le platanam, gan oibriú breise seachas a bheith leathmhonaraithe

 

24.41.50

Táirmhiotail, cumhdaithe le hairgead agus táirmhiotail, airgead nó ór cumhdaithe le platanam, gan oibriú breise seachas a bheith leathmhonaraithe

41350

24.41.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú miotal lómhar

 

24.41.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú miotal lómhar

88213 (*)

24.42

Alúmanam

 

24.42.1

Alúmanam, neamhshaoirsithe; ocsaíd alúmanaim

 

24.42.11

Alúmanam, neamhshaoirsithe

41431

24.42.12

Ocsaíd alúmanaim, seachas corandam saorga

41432

24.42.2

Táirgí leathchríochnaithe alúmanaim nó cóimhiotal alúmanaim

 

24.42.21

Púdair agus calóga alúmanaim

41531

24.42.22

Barra, slata agus próifílí alúmanaim

41532

24.42.23

Sreang alúmanaim

41533

24.42.24

Plátaí, leatháin agus stiallacha alúmanaim, de thiús > 0,2 mm

41534

24.42.25

Scragall alúmanaim, de thiús ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Feadáin, píobáin agus feistis d'fheadáin nó do phíobáin alúmanaim

41536

24.42.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú alúmanaim

 

24.42.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú alúmanaim

88213 (*)

24.43

Luaidhe, sinc agus stán

 

24.43.1

Luaidhe, sinc agus stán, neamhshaoirsithe

 

24.43.11

Luaidhe, neamhshaoirsithe

41441

24.43.12

Sinc, neamhshaoirsithe

41442

24.43.13

Stán, neamhshaoirsithe

41443

24.43.2

Táirgí leathchríochnaithe luaidhe, since agus stáin nó a gcuid cóimhiotal

 

24.43.21

Plátaí, leatháin, stiallacha agus scragall luaidhe; púdair agus calóga luaidhe

41542

24.43.22

Dusta, púdair agus calóga since

41544

24.43.23

Barraí, slata agus próifílí agus sreang shince; plátaí, leatháin, stiallacha agus scragall since

41545

24.43.24

Barraí, slata, próifílí agus sreang stáin

41547

24.43.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú luaidhe, since agus stáin

 

24.43.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú luaidhe, since agus stáin

88213 (*)

24.44

Copar

 

24.44.1

Copar, neamhshaoirsithe; maití copair; copar stroighne

 

24.44.11

Maití copair; copar stroighne

41411

24.44.12

Copar, neamh-mhínghlanta; anóidí copair do mhínghlanadh leictrealaíoch

41412

24.44.13

Copar mínghlanta agus cóimhiotail chopair mhínghlanta, neamhshaoirsithe; máistir-chóimhiotail chopair

41413

24.44.2

Táirgí leathchríochnaithe copair nó cóimhiotal copair

 

24.44.21

Púdair agus calóga copair

41511

24.44.22

Barraí, slata agus próifílí copair

41512

24.44.23

Sreang chopair

41513

24.44.24

Plátaí copair, leatháin agus stiallacha copair, agus leatháin chopair, de thiús > 0,15 mm

41514

24.44.25

Scragall copair, de thiús ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Feadáin, píobáin agus feistis d'fheadáin nó de phíobáin, déanta as copar

41516

24.44.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú copair

 

24.44.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú copair

88213 (*)

24.45

Miotal eile neamhfheiriúil

 

24.45.1

Nicil, neamhshaoirsithe; táirgí idirmheánacha miotalóireachta nicile

 

24.45.11

Nicil, neamhshaoirsithe

41422

24.45.12

Maití nicile, sintéir ocsaíde nicile agus táirgí idirmheánacha eile miotalóireachta nicile

41421

24.45.2

Táirgí leathchríochnaithe nicile nó cóimhiotal nicile

 

24.45.21

Púdair agus calóga nicile

41521

24.45.22

Barraí, slata, próifílí agus sreang nicile

41522

24.45.23

Plátaí, leatháin, stiallacha agus scragall nicile

41523

24.45.24

Feadáin, píobáin agus feistis d'fheadáin nó de phíobáin, déanta as nicil

41524

24.45.3

Miotail eile neamhfheiriúla agus earraí a dhéantar astu; ceirméid; luaithreach agus iarmhair, ina bhfuil miotail nó cumaisc mhiotalacha

 

24.45.30

Miotail eile neamhfheiriúla agus earraí a dhéantar astu: ceirméid; luaithreach agus iarmhair, ina bhfuil miotail nó cumaisc mhiotalacha

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú miotail eile neamhfheiriúil

 

24.45.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú miotail eile neamhfheiriúil

88213 (*)

24.46

Breosla núicléach próiseáilte

 

24.46.1

Úráiniam nádúrtha agus a chuid comhdhúl; cóimhiotail, spréanna (ceirméid san áireamh), táirgí ceirmeacha agus meascáin ina bhfuil úráiniam nádúrtha nó comhdhúile úráiniam nádúrtha

 

24.46.10

Úráiniam nádúrtha agus a chuid comhdhúl; cóimhiotail, spréanna (ceirméid san áireamh), táirgí ceirmeacha agus meascáin ina bhfuil úráiniam nádúrtha nó comhdhúile úráiniam nádúrtha

33610

24.46.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú breosla núicléach phróiseáilte

 

24.46.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú breosla núicléach phróiseáilte

88152 (*)

24.5

Seirbhísí teilgin miotal

 

24.51

Seirbhísí teilgin iarainn

 

24.51.1

Seirbhísí teilgin iarainn theilgthe

 

24.51.11

Seirbhísí teilgin iarainn theilgthe intuargainte

89310 (*)

24.51.12

Seirbhísí teilgin iarainn theilgthe sféaróidigh

89310 (*)

24.51.13

Seirbhísí teilgin iarainn theilgthe liath

89310 (*)

24.51.2

Feadáin, píobáin, tollphróifílí, déanta as iarann teilgthe

 

24.51.20

Feadáin, píobáin, tollphróifílí, déanta as iarann teilgthe

41291 (*)

24.51.3

Feistis d'fheadáin nó de phíobáin, déanta as iarann teilgthe

 

24.51.30

Feistis d'fheadáin nó de phíobáin, déanta as iarann teilgthe

41292 (*)

24.51.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teilgin iarainn

 

24.51.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teilgin iarainn

89310 (*)

24.52

Seirbhísí teilgin cruaiche

 

24.52.1

Seirbhísí teilgin cruaiche

 

24.52.10

Seirbhísí teilgin cruaiche

89310 (*)

24.52.2

Feadáin agus píobáin déanta as cruach a teilgeadh go lártheifeach

 

24.52.20

Feadáin agus píobáin déanta as cruach a teilgeadh go lártheifeach

41291 (*)

24.52.3

Fearais d'fheadáin nó de phíobáin, déanta as cruach theilgthe

 

24.52.30

Fearais d'fheadáin nó de phíobáin, déanta as cruach theilgthe

41292 (*)

24.53

Seirbhísí teilgin miotal éadrom

 

24.53.1

Seirbhísí teilgin miotal éadrom

 

24.53.10

Seirbhísí teilgin miotal éadrom

89310 (*)

24.54

Seirbhísí teilgin miotal eile neamhfheiriúil

 

24.54.1

Seirbhísí teilgin miotal eile neamhfheiriúil

 

24.54.10

Seirbhísí teilgin miotal eile neamhfheiriúil

89310 (*)

25

Táirgí miotail a dhéantar, seachas innealra agus trealamh

 

25.1

Táirgí struchtúracha miotail

 

25.11

Struchtúir mhiotail agus páirteanna struchtúr

 

25.11.1

Foirgnimh réamhdhéanta as miotal

 

25.11.10

Foirgnimh réamhdhéanta as miotal

38702

25.11.2

Táirgí struchtúracha miotail agus páirteanna díobh

 

25.11.21

Droichid agus cónaisc droichid atá déanta as iarann nó cruach

42110 (*)

25.11.22

Túir agus crainn laitíse déanta as iarann nó cruach

42110 (*)

25.11.23

Struchtúir eile agus páirteanna struchtúr, plátaí, slata, uillinneacha, cruthanna agus a leithéidí, déanta as iarann, cruach nó alúmanam

42190 (*)

25.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú struchtúr agus páirteanna struchtúr miotail

 

25.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú struchtúr agus páirteanna struchtúr miotail

88219 (*)

25.12

Doirse agus fuinneoga déanta as miotal

 

25.12.1

Doirse, fuinneoga agus a gcuid frámaí agus tairseacha do dhoirse, déanta as miotal

 

25.12.10

Doirse, fuinneoga agus a gcuid frámaí agus tairseacha do dhoirse, déanta as miotal

42120

25.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú doirse agus fuinneog as miotal

 

25.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú doirse agus fuinneog as miotal

88219 (*)

25.2

Tancanna, taiscumair agus gabhdáin mhiotail

 

25.21

Radaitheoirí agus coirí teasa lárnaigh

 

25.21.1

Radaitheoirí agus coirí teasa lárnaigh

 

25.21.11

Radaitheoirí teasa lárnaigh, nach dtéitear go leictreach, déanta as iarann nó as cruach

44823

25.21.12

Coirí teasa lárnaigh, chun uisce te nó gail lagbhrú a tháirgeadh

44825

25.21.13

Páirteanna do choirí teasa lárnaigh

44833

25.21.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú radaitheoirí agus coirí teasa lárnaigh

 

25.21.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú radaitheoirí agus coirí teasa lárnaigh

88219 (*)

25.29

Tancanna, taiscumair agus gabhdáin eile mhiotail

 

25.29.1

Tancanna, taiscumair agus gabhdáin eile mhiotail

 

25.29.11

Taiscumair, tancanna, dabhcha agus gabhdáin den chineál sin (nach do ghás comhbhrúite nó leachtaithe iad), déanta as iarann, as cruach nó as alúmanam, de thoilleadh > 300 líotar, nach bhfuil feistithe le trealamh meicniúil ná teirmeach)

42210

25.29.12

Gabhdáin do ghás comhbhrúite nó leachtaithe, déanta as miotal

42220

25.29.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tancanna, taiscumar agus gabhdán as miotal

 

25.29.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tancanna, taiscumar agus gabhdán as miotal

88219 (*)

25.3

Gineadóirí gaile, seachas coirí uisce the teasa lárnaigh

 

25.30

Gineadóirí gaile, seachas coirí uisce the teasa lárnaigh

 

25.30.1

Gineadóirí gaile agus páirteanna díobh

 

25.30.11

Coirí gaile nó coirí eile ginte gaile; coirí forthéite uisce

42320

25.30.12

Gléasra cúnta chun úsáide le coirí; comhdhlúthadáin do ghal nó aonaid eile cumhachta gaile

42330

25.30.13

Páirteanna de ghineadóirí gaile

42342

25.30.2

Imoibreoirí núicléacha agus páirteanna díobh

 

25.30.21

Imoibreoirí núicléacha, seachas deighilteoirí iseatóp

42310

25.30.22

Imoibreoirí núicléacha, seachas deighilteoirí iseatóp

42341

25.30.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gineadóirí gaile, seachas coirí teasa lárnaigh

 

25.30.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gineadóirí gaile, seachas coirí teasa lárnaigh

88219 (*)

25.4

Airm agus lón lámhaigh

 

25.40

Airm agus lón lámhaigh

 

25.40.1

Airm agus lón lámhaigh agus páirteanna díobh

 

25.40.11

Airm mhíleata, seachas gunnáin, piostail agus a leithéidí

44720

25.40.12

Gunnáin, piostail, airm tine neamh-mhíleata agus gléasanna den chineál sin

44730

25.40.13

Buamaí, diúracáin agus muinisin chogaidh dá samhail; cartúis, lón lámhaigh agus tarlaiceáin eile agus páirteanna díobh

44740

25.40.14

Páirteanna d'airm mhíleata agus d'airm eile

44760

25.40.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú arm agus lóin lámhaigh

 

25.40.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú arm agus lóin lámhaigh

88214

25.5

Seirbhísí gaibhnithe, brúite, stampála agus foirmithe rolla miotail; miotalóireacht phúdair

 

25.50

Seirbhísí gaibhnithe, brúite, stampála agus foirmithe rolla miotail; miotalóireacht phúdair

 

25.50.1

Seirbhísí gaibhnithe, brúite, stampála agus foirmithe rolla miotail

 

25.50.11

Seirbhísí gaibhnithe miotail

89320 (*)

25.50.12

Seirbhísí stampála miotail

89320 (*)

25.50.13

Seirbhísí eile foirmithe miotail

89320 (*)

25.50.2

Miotalóireacht phúdair

 

25.50.20

Miotalóireacht phúdair

89320 (*)

25.6

Seirbhísí cóireála agus brataithe miotal; meaisíniú

 

25.61

Seirbhísí cóireála agus brataithe miotal

 

25.61.1

Seirbhísí brataithe miotail

 

25.61.11

Seirbhísí brataithe mhiotalaigh miotail

88211 (*)

25.61.12

Seirbhísí brataithe neamh-mhiotalaigh miotail

88211 (*)

25.61.2

Seirbhísí eile cóireála miotail

 

25.61.21

Seirbhísí teaschóireála miotail, seachas bratú miotalach

88211 (*)

25.61.22

Seirbhísí eile cóireála dromchla miotail

88211 (*)

25.62

Seirbhísí meaisínithe

 

25.62.1

Seirbhísí deilte páirteanna miotail

 

25.62.10

Seirbhísí deilte páirteanna miotail

88212

25.62.2

Seirbhísí eile meaisínithe

 

25.62.20

Seirbhísí eile meaisínithe

88213 (*)

25.7

Sceanra, uirlisí agus earraí crua ginearálta

 

25.71

Sceanra

 

25.71.1

Sceanra

 

25.71.11

Sceana (seachas do mheaisíní) agus siosúir agus lanna díobh

42913

25.71.12

Rásúir agus lanna rásúir, crotáin lainne rásúir i stiallacha san áireamh

42914

25.71.13

Earraí eile sceanra; foirne agus gléasanna lámh-mhaisithe agus cosmhaisithe

42915

25.71.14

Spúnóga, foirc, liacha, scimíní, tráidirí cácaí, sceana éisc, sceana ime, tlúnna siúcra agus earraí cistine nó boird den chinéal céanna

42916

25.71.15

Claimhte, muirchlaimhte, beaignití, lansaí agus airm den chineál sin agus páirteanna díobh

44750

25.71.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sceanra

 

25.71.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sceanra

88219 (*)

25.72

Glais agus insí

 

25.72.1

Glais agus insí

 

25.72.11

Glais fhraincín, glais a úsáidtear do ghluaisteáin agus do throscán, atá déanta as táirmhiotal

42992 (*)

25.72.12

Glais eile, as táirmhiotal

42992 (*)

25.72.13

Claspaí agus frámaí le claspaí, a bhfuil glais iontu; páirteanna

42992 (*)

25.72.14

Insí, feistí suite, feistis agus earraí den chineál céanna atá oiriúnach do ghluaisteáin, doirse, fuinneoga, troscán agus a leithéidí, as táirmhiotal

42992 (*)

25.72.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú glas agus insí

 

25.72.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú glas agus insí

88219 (*)

25.73

Uirlisí

 

25.73.1

Uirlisí láimhe den chineál a úsáidtear sa talmhaíocht, sa ghairneoireacht nó san fhoraoiseacht

 

25.73.10

Uirlisí láimhe den chineál a úsáidtear sa talmhaíocht, sa ghairneoireacht nó san fhoraoiseacht

42921 (*)

25.73.2

Sábha láimhe; lanna do shábha de gach cineál

 

25.73.20

Sábha láimhe; lanna do shábha de gach cineál

42921 (*)

25.73.3

Uirlisí láimhe eile

 

25.73.30

Uirlisí láimhe eile

42921 (*)

25.73.4

Uirlisí in-idirmhalartaithe d'uirlisí láimhe, cé acu cumhachtoibrithe nó neamh-chumhachtoibrithe, nó d'uirlisí meaisín

 

25.73.40

Uirlisí in-idirmhalartaithe d'uirlisí láimhe, cé acu cumhachtoibrithe nó neamh-chumhachtoibrithe, nó d'uirlisí meaisín

42922 (*)

25.73.5

Múnlaí; boscaí múnlaithe do theilgcheárta miotail; boinn múnla; patrúin mhúnlála

 

25.73.50

Múnlaí; boscaí múnlaithe do theilgcheárta miotail; boinn múnla; patrúin mhúnlála

44916

25.73.6

Uirlisí eile

 

25.73.60

Uirlisí eile

42922 (*)

25.73.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uirlisí

 

25.73.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uirlisí

88219 (*)

25.9

Táirgí déanta eile miotail

 

25.91

Drumaí cruaiche agus gabhdáin den chineál céanna

 

25.91.1

Drumaí cruaiche agus gabhdáin den chineál céanna

 

25.91.11

Tancanna, cascaí, drumaí, cannaí, boscaí agus gabhdáin den chineál céanna, le haghaidh aon ábhair (seachas gás), as iarann nó as cruach, de thoilleadh ≥ 50 l ach ≤ 300 l, gan a bheith feistithe le trealamh meicniúil ná teirmeach

42931 (*)

25.91.12

Tancanna, cascaí, drumaí, cannaí (seachas iad sin atá le dúnadh le sádráil nó rocadh), boscaí agus gabhdáin den chineál céanna, le haghaidh aon ábhair (seachas gás), as iarann nó as cruach, de thoilleadh < 50 l, gan feistiú le trealamh meicniúil ná teirmeach

42931 (*)

25.91.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú drumaí cruaiche agus gabhdáin den chinéal céanna

 

25.91.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú drumaí cruaiche agus gabhdáin den chinéal céanna

89200

25.92

Pacáistiú miotal éadrom

 

25.92.1

Pacáistiú miotal éadrom

 

25.92.11

Cannaí, as iarann nó cruach, atá le dúnadh le sádráil nó rocadh, de thoilleadh < 50 l

42931 (*)

25.92.12

Cascaí, drumaí, cannaí, boscaí alúmanaim agus gabhdáin den chineál céanna le haghaidh aon ábhair (seachas gás) de thoilleadh ≤ 300 l

42931 (*)

25.92.13

Coirc chorónacha agus stopalláin, caipíní agus cláir, as táirmhiotal

42932

25.92.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú pacáistithe miotail éadroim

 

25.92.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú pacáistithe miotail éadroim

88219 (*)

25.93

Táirgí, slabhra agus spriongaí sreinge

 

25.93.1

Táirgí, slabhra agus spriongaí sreinge

 

25.93.11

Sreang shnáithe, cáblaí, bandaí trilseánaithe, guailleáin agus a leithéidí, as iarann nó as cruach, nach bhfuil inslithe go leictreach

42941

25.93.12

Sreang dheilgneach, as iarann nó as cruach; sreang shnáithe, cáblaí, bandaí trilseánaithe agus a leithéidí, as copar nó as alúmanam, gan a bheith inslithe go leictreach

42942

42946

25.93.13

Éadach, gríoscáin, líontán agus fálú, as sreang iarainn, cruaiche nó copair; miotal leathnaithe, as iarann, cruach nó copar

42943

25.93.14

Tairní, tacóidí, tacóidí ordóige, stáplaí agus earraí den chineál céanna

42944 (*)

25.93.15

Sreang, slata, feadáin, plátaí, leictreoidí, brataithe le hábhar flosca nó le hábhar flosca ina lár

42950

25.93.16

Spriongaí agus duillí do spriongaí, as iarann nó cruach; spriongaí copair

42945

25.93.17

Slabhra (seachas slabhra altach naisc) agus páirteanna díobh

42991

25.93.18

Snáthaidí fuála, snáthaidí cniotála, bóidicíní, crúcaí cróise, stilíní bróidnéireachta agus earraí den chinéal céanna atá le húsáid sa lámh, as iarann nó as cruach; bioráin dhúnta agus bioráin eile as iarann nó as cruach g.a.e.

42997 (*)

25.93.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí sreinge, slabhra agus spriongaí

 

25.93.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí sreinge, slabhra agus spriongaí

88219 (*)

25.94

Dúntóirí agus táirgí meaisíní scriú

 

25.94.1

Dúntóirí agus táirgí meaisíní scriú

 

25.94.11

Dúntóirí snáithithe, as iarann nó cruach, g.a.e.

42944 (*)

25.94.12

Dúntóirí neamhshnáithithe, as iarann nó cruach, g.a.e.

42944 (*)

25.94.13

Dúntóirí neamhshnáithithe agus snáithithe, as copar

42944 (*)

25.94.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú dúntóirí agus táirgí meaisín scriú

 

25.94.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú dúntóirí agus táirgí meaisín scriú

88219 (*)

25.99

Táirgí déanta eile miotail g.a.e.

 

25.99.1

Earraí miotail don seomra folctha agus don chistin

 

25.99.11

Doirtil, báisíní láimhe, folcadáin agus earraí eile sláinteachais, agus páirteanna díobh, as iarann, cruach, copar nó alúmanam

42911

25.99.12

Earraí tábla, cistine nó teaghlaigh agus páirteanna díobh, as iarann, cruach, cupar nó alúmanam

42912

25.99.2

Earraí eile, as táirmhiotal

 

25.99.21

Taisceadáin armúrtha nó threisithe, cófraí daingne agus doirse agus taisceadáin taiscí taisceán, do sheomraí daingne, do chófraí airgid nó cairteacha agus a leithéidí, as táirmhiotal

42993

25.99.22

Tráidirí páipéir, tacaí páipéir, tráidirí pinn, seastáin stampaí oifige agus trealamh oifige nó deisce den chineál céanna, as táirmhiotal, seachas troscán oifige

42994

25.99.23

Feistiú do cheanglóirí nó do chomhaid scarbhileogacha, d'fháiscíní litreach agus earraí oifige den chineál céanna agus stáplaí i stiallacha, as táirmhiotal

42995

25.99.24

Deilbhíní agus maisí eile agus frámaí nó scátháin grianghraif, pictiúir nó a leithéidí, as táirmhiotal

42996

25.99.25

Claspaí, frámaí le claspaí, búclaí, búcla-chlaspaí, crúcaí, súile, súilíní agus a leithéidí, as táirmhiotal, den chineál a úsáidtear d'éadaí, do choisbheart, do dhíonbhrait, do mhálaí láimhe, d'earraí taistil nó earraí déanta eile; seamanna feadánacha nó gabhlaithe, as táirmhiotal; coirníní agus spaglainní as táirmhiotal

42997 (*)

25.99.26

Liáin long nó bád agus a lanna

42998

25.99.29

Earraí eile, as táirmhiotal, g.a.e.

42999

46931

25.99.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí déanta eile miotail, g.a.e.

 

25.99.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí déanta eile miotail, g.a.e.

88219 (*)

26

Táirgí ríomhaireachta, leictreonacha agus optúla

 

26.1

Comhpháirteanna agus boird leictreonacha

 

26.11

Comhpháirteanna leictreonacha

 

26.11.1

Comhlaí agus feadáin teirmianacha, catóide fuaire nó fótacatóide, feadáin gha-chatóideach san áireamh

 

26.11.11

Feadáin pictiúir theilifíse ga catóide; feadáin cheamara theilifíse; feadáin eile gha-chatóideacha

47140 (*)

26.11.12

Máighnéatróin, clistróin, feadáin micreathonn agus feadáin eile comhla

47140 (*)

26.11.2

Dé-óidí agus trasraitheoirí

 

26.11.21

Dé-óidí; trasraitheoirí; tíreastóirí, diaic agus triaic

47150 (*)

26.11.22

Feistí leathsheoltóra; dé-óidí astaithe solais; criostail shuite phísileictreacha páirteanna díobh

47150 (*)

26.11.3