13.2.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/16


RIALACHÁN (CE) UIMH. 110/2008 Ó PHARLAMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 15 Eanáir 2008

maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 95 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

D’éirigh le Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle an 29 Bealtaine 1989 ag leagan síos rialacha ginearálta maidir le sainmhíniú, tuairisc agus cur i láthair deochanna biotáilleacha (3) agus le Rialachán (CEE) Uimh. 1014/90 ón gCoimisiún an 24 Aibreán 1990 lena leagtar síos mionrialacha cur chun feidhme maidir le sainmhíniú, tuairisc agus cur i láthair deochanna biotáilleacha (4) earnáil na ndeochanna biotáilleacha a rialáil. I bhfianaise na taithí is deireanaí a bhí againn, áfach, ní mór na rialacha a bhaineann le sainmhíniú, le tuairisc, le cur i láthair agus le lipéadú deochanna biotáilleacha agus le cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha áirithe a shoiléiriú agus modhanna táirgíochta traidisiúnta á gcur san áireamh ag an am céanna. Ba chóir dá bhrí sin Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 a aisghairm agus Rialachán nua a chur ina ionad.

(2)

Is mór ag tomhaltóirí, ag táirgeoirí agus ag earnáil na talmhaíochta sa Chomhphobal earnáil na ndeochanna biotáilleacha. Ba chóir go gcabhródh na bearta is infheidhme ar earnáil na ndeochanna biotáilleacha chun ardleibhéal cosanta a bhaint amach do thomhaltóirí, cleachtais mheabhlacha a chosc agus trédhearcacht margaidh agus iomaíocht chóir a bhaint amach. Ar an dóigh sin, ba chóir go gcosnódh na bearta sin an cháil atá ar dheochanna biotáilleacha Comhphobail sa Chomhphobal agus ar mhargadh an domhain trí na cleachtais thraidisiúnta a úsáidtear agus deochanna biotáilleacha á dtáirgeadh chomh maith leis an éileamh méadaithe ar chosaint tomhaltóirí agus ar fhaisnéis do thomhaltóirí a chur san áireamh i gcónaí. Ba chóir an nuálaíocht sa teicneolaíocht a chur san áireamh freisin sna catagóirí sin ina bhféadfadh an nuálaíocht feabhas a chur ar an gcáilíocht gan dochar a dhéanamh do charachtar traidisiúnta na ndeochanna biotáilleacha a bheadh i gceist.

(3)

Is mór an t-asraon do tháirgí talmhaíochta an Chomhphobail táirgeadh na ndeochanna biotáilleacha. Ba chóir go gcuirfí béim sa chreat rialúcháin ar an nasc láidir sin le hearnáil na talmhaíochta.

(4)

Chun cur chuige níos córasaí a áirithiú sa reachtaíocht lena rialaítear deochanna biotáilleacha, ba chóir go leagfaí amach leis an Rialachán seo critéir a shainmhíneofaí go soiléir maidir le táirgeadh, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha maille le cosaint sonraí geografacha.

(5)

Ar mhaithe le leas na dtomhaltóirí, ba chóir go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na deochanna biotáilleacha uile a chuirtear ar an margadh sa Chomhphobal, cibé acu sa Chomhphobal nó i dtríú tír a tháirgtear iad. D’fhonn deochanna biotáilleacha ardcháilíochta a onnmhairiú agus ionas an clú atá ar dheochanna biotáilleacha an Comhphobail ar mhargadh an domhain a chaomhnú agus a fheabhsú, ba chóir go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo freisin maidir leis na deochanna biotáilleacha sin a tháirgtear sa Chomhphobal lena n-onnmhairiú. Ba chóir go mbeadh feidhm freisin ag an Rialachán seo maidir le húsáid alcóil eitile agus/nó driogáití de thionscnamh talmhaíochta i dtáirgeadh deochanna alcólacha agus maidir le húsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha nuair a bheidh cur i láthair agus lipéadú á ndéanamh ar bhia-ábhair. I gcásanna eisceachtúla ina n-éileoidh dlí an tríú tír is allmhaireoir í amhlaidh, ba chóir go gceadódh an Rialachán seo go ndéanfaí maolú ar fhorálacha Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú.

(6)

Go ginearálta, ba chóir go leanfadh an Rialachán seo de bheith ag díriú ar shainmhínithe ar dheochanna biotáilleacha ar chóir iad a aicmiú ina gcatagóirí. Na sainmhínithe sin, ba chóir go leanfadh siad orthu ag urramú na gcleachtas cáilíochta traidisiúnta ach ba chóir iad a chomhlánú nó a thabhairt cothrom le dáta i gcás ina raibh sainmhínithe roimhe sin easpach nó neamhleor nó i gcás ina bhféadfaí feabhas a chur ar na sainmhínithe sin i bhfianaise na forbartha teicneolaíochta.

(7)

Chun ionchas tomhaltóirí maidir leis na hamhábhair a úsáidtear do vodca a chur san áireamh, go háirithe sna Ballstáit ina ndéantar vodca go traidisiúnta, ba chóir go ndéanfaí foráil go gcuirfí faisnéis leordhóthanach ar fáil faoin amhábhar a úsáidtear nuair a dhéantar an vodca as amhábhair de thionscnamh talmhaíochta seachas as gránaigh agus/nó as prátaí.

(8)

Chomh maith leis sin, ba chóir gur de thionscnamh talmhaíochta go heisiach é an t-alcól eitile a úsáidfear chun deochanna biotáilleacha agus deochanna alcólacha eile a dhéanamh, ionas go ndéanfaí ionchais tomhaltóirí a chomhlíonadh agus go ndéanfaí de réir na gcleachtas traidisiúnta. Ba chóir go n-áiritheodh sé sin margadh do bhuntáirgí na talmhaíochta freisin.

(9)

Agus earnáil na ndeochanna biotáilleacha chomh tábhachtach agus chomh casta agus atá, is cuí bearta sonracha a leagan síos maidir le tuairisc agus cur i láthair deochanna biotáilleacha, a rachadh ní b’fhaide ná na rialacha cothrománacha a bunaíodh le Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Márta 2000 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le lipéadú, cur i láthair agus fógraíocht ar bhia-ábhair (5). Ba chóir freisin go gcoiscfeadh na bearta sonracha sin aon mhí-úsáid a bhainfí as an téarma ‘deoch bhiotáilleach’ agus as ainmneacha deochanna biotáilleacha do tháirgí nach dtagann leis na sainmhínithe a leagtar amach sa Rialachán seo.

(10)

Cé go bhfuil sé tábhachtach a áirithiú go ginearálta nach sonraítear leis an tréimhse aibithe ná leis an aois ach an comhábhar alcóil is óige amháin, ba chóir go gceadódh an Rialachán seo maolú chun próisis thraidisiúnta aosaithe atá á rialú ag na Ballstáit a chur san áireamh.

(11)

I gcomhréir leis an gConradh, nuair a bheidh beartas cáilíochta á chur i bhfeidhm acu, ba chóir go mbeadh na Ballstáit in ann rialacha níos déine a chur i bhfeidhm, ar mhaithe le hardleibhéal cháilíocht na ndeochanna biotáilleacha agus ar mhaithe leis an éagsúlacht san earnáil, ná mar a leagtar síos sa Rialachán seo maidir le táirgeadh, tuairisciú, cur i láthair agus lipéadú na ndeochanna biotáilleacha a tháirgtear ina gcríocha féin.

(12)

Tá feidhm ag Treoir 88/388/CEE ón gComhairle an 22 Meitheamh 1988 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le blastáin a úsáidtear i mbia-ábhair agus le hábhair bhunaidh chun iad a tháirgeadh (6) maidir le deochanna biotáilleacha. Níl le déanamh mar sin ach rialacha a leagan síos sa Rialachán seo nach bhforáiltear dóibh cheana féin sa Treoir sin.

(13)

Tá sé tábhachtach aird chuí a thabhairt ar fhorálacha an Chomhaontaithe maidir leis na Gnéithe sin de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (dá ngairtear ‘Comhaontú TRIPs’ anseo feasta), agus go háirithe Airteagal 22 agus Airteagal 23 de, agus ar fhorálacha an Chomhaontaithe Ghinearálta um Tharaifí agus Trádáil, ar cuid dhílis iad den Chomhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda a formheasadh le Cinneadh 94/800/CE ón gComhairle (7).

(14)

Ó tharla nach bhfuil feidhm maidir le deochanna biotáilleacha ag Rialachán (CE) Uimh. 510/2006 ón gComhairle an 20 Márta 2006 maidir le sonraí geografacha agus tuairiscí tionscnaimh do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-ábhair a chosaint (8), ba chóir na rialacha a bhaineann le cosaint sonraí geografacha ar dheochanna biotáilleacha a leagan síos sa Rialachán seo. Ba chóir sonraí geografacha a chlárú, agus go sonrófaí gur táirgí de thionscnamh críche tíre, nó de thionscnaimh réigiúin nó ceantair sa chríoch sin iad deochanna biotáilleacha nuair a bheadh cáilíocht, clú nó saintréith eile na dí biotáillí inchurtha go bunúsach i leith a tionscnaimh gheografaigh.

(15)

Ba chóir nós imeachta neamh-idirdhealaitheach a leagan síos sa Rialachán seo maidir le sonraí geografacha tríú tíre agus AE a chlárú, a chomhlíonadh, a athrú agus a chealú i gcomhréir le Comhaontú TRIPs, agus an stádas ar leith atá ag sonraí geografacha seanbhunaithe á aithint.

(16)

Ba chóir na bearta atá riachtanach chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (9).

(17)

Go háirithe, ba chóir go mbeadh sé de chumhacht ag an gCoimisiún na nithe seo a leanas a dhéanamh: maoluithe ar chodanna áirithe den Rialachán seo a dheonú i gcás ina n-éileofar amhlaidh le dlí na tíre is allmhaireoir; uasleibhéal milsithe a leagan síos chun barr blaise deireanach a chur ar an táirge; maolú ar na rialacha a dheonú maidir le tréimhse aibithe nó aois a léiriú; cinntí a ghlacadh maidir le hiarratais ar chlárú, maidir le cealú agus maidir le baint sonraí geografacha, agus maidir le hathruithe a dhéanamh ar an gcomhad teicniúil; liosta na sainmhínithe teicniúla agus na riachtanas teicniúil a leasú, sainmhínithe ar dheochanna biotáilleacha arna n-aicmiú i gcatagóirí a leasú agus liosta na sonraí geografacha cláraithe a leasú; agus maolú ar an nós imeachta lena rialaítear clárú sonraí geografacha agus athruithe ar an gcomhad teicniúil. Ó tharla go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus gur ceapadh iad chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú inter alia trí chuid de na heilimintí sin a scriosadh nó tríd an Rialachán seo a fhorlíonadh trí eilimintí nua neamhriachtanacha a chur leis, caithfear iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(18)

D’fhéadfadh sé go gcothódh an trasdul ó na rialacha dá bhforáiltear i Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 go dtí na rialacha atá sa Rialachán seo deacrachtaí nach ndéileáiltear leo sa Rialachán seo. Ba chóir na bearta atá riachtanach don athrú sin, chomh maith leis na bearta atá de dhíth chun fadhbanna praiticiúla a réiteach a bhaineann go sonrach le hearnáil na ndeochanna biotáilleacha, a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE.

(19)

Chun an trasdul ó na rialacha dá bhforáiltear i Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 a éascú, ba chóir táirgeadh deochanna biotáilleacha faoin Rialachán sin a cheadú an chéad bhliain a gcuirfí an Rialachán seo i bhfeidhm. Ba chóir go mbeadh sé i gceist na stoic atá ann cheana féin a mhargú go dtí go n-ídeofaí iad,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

RAON FEIDHME, SAINMHÍNIÚ AGUS CATAGÓIRÍ DEOCHANNA BIOTÁILLEACHA

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.   Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha maille le cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha.

2.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na deochanna biotáilleacha uile a chuirtear ar an margadh sa Chomhphobal cibé acu sa Chomhphobal nó i dtríú tír a tháirgtear iad, maille leis na deochanna biotáilleacha a tháirgtear sa Chomhphobal lena n-onnmhairiú. Beidh feidhm freisin ag an Rialachán seo maidir le húsáid alcóil eitile agus/nó driogáití de thionscnamh talmhaíochta i dtáirgeadh deochanna alcólacha agus maidir le húsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha nuair a bheidh cur i láthair agus lipéadú á ndéanamh ar bhia-ábhair.

3.   I gcásanna eisceachtúla ina n-éileofar le dlí an tríú tír is allmhaireoir amhlaidh, féadfaidh sé go gceadófar maolú ar fhorálacha Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 25(3).

Airteagal 2

Sainmhíniú ar dheoch bhiotáilleach

1.   Chun críche an Rialacháin seo, ciallaíonn ‘deoch bhiotáilleach’ deoch alcólach:

(a)

a ceapadh lena caitheamh ag an duine;

(b)

a bhfuil cáilíochtaí orgánaileipteacha ar leith aici;

(c)

a bhfuil neart íosta alcóil 15 % inti;

(d)

a táirgeadh:

(i)

go díreach:

trí tháirgí a coipeadh go nádúrtha a dhriogadh, bíodh blastáin curtha leo nó ná bíodh, agus/nó

trí mhaothú nó trí phróiseáil den tsamhail sin ar ábhair phlandaí in alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta agus/nó i ndriogáití de thionscnamh talmhaíochta, agus/nó i ndeochanna biotáilleacha de réir bhrí an Rialacháin seo, agus/nó

trí bhlastáin, trí shiúcraí nó trí tháirgí milsithe eile a liostaítear in Iarscríbhinn I(3) agus/nó trí tháirgí eile talmhaíochta agus/nó bia-ábhair a chur le halcól eitile de thionscnamh talmhaíochta agus/nó le driogáití de thionscnamh talmhaíochta agus/nó le deochanna biotáilleacha, de réir bhrí an Rialacháin seo,

(ii)

nó trí dheoch bhiotáilleach a mheascadh le ceann amháin nó níos mó:

de dheochanna biotáilleacha eile, agus/nó

d’alcóil eitile de thionscnamh talmhaíochta nó de dhriogáití de thionscnamh talmhaíochta, agus/nó

de dheochanna alcólacha, agus/nó

de dheochanna.

2.   Ní mheasfar, áfach, gur deochanna biotáilleacha iad deochanna a thagann faoi chóid AC 2203, 2204, 2205, 2206 agus 2207.

3.   Ní dhéanfaidh an neart íosta alcóil dá bhforáiltear i mír 1(c) dochar do shainmhíniú an táirge i gcatagóir 41 d’Iarscríbhinn II.

4.   Chun críche an Rialacháin seo, leagtar síos na sainmhínithe teicniúla agus na riachtanais theicniúla in Iarscríbhinn I.

Airteagal 3

Tionscnamh alcóil eitile

1.   Ní de thionscnamh ar bith seachas de thionscnamh talmhaíochta, de réir bhrí Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gConradh, an t-alcól eitile a úsáidfear i dtáirgeadh deochanna biotáilleacha agus i dtáirgeadh a gcomhábhar uile.

2.   Comhlíonfaidh an t-alcól eitile a úsáidfear i dtáirgeadh deochanna biotáilleacha an sainmhíniú dá bhforáiltear in Iarscríbhinn I(1) a ghabhann leis an Rialachán seo.

3.   Alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta a bheidh san alcól eitile a úsáidfear le caolú nó le tuaslagadh a dhéanamh ar dhatháin, ar bhlastáin nó ar aon bhreiseáin údaraithe eile a úsáidfear chun deochanna biotáilleacha a dhéanamh.

4.   Ní bheidh alcól de thionscnamh sintéiseach i ndeochanna alcólacha, ná alcól eile nach de thionscnamh talmhaíochta é de réir bhrí Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gConradh.

Airteagal 4

Catagóirí deochanna biotáilleacha

Aicmeofar deochanna biotáilleacha ina gcatagóirí de réir na sainmhínithe a leagtar síos in Iarscríbhinn II.

Airteagal 5

Rialacha ginearálta a bhaineann le catagóirí deochanna biotáilleacha

1.   Gan dochar do na rialacha sonracha a leagtar síos do gach ceann de na catagóirí a bhfuil uimhreacha 1 go 14 orthu in Iarscríbhinn II, na deochanna biotáilleacha a shainmhínítear inti:

(a)

táirgfear iad tríd an gcoipeadh alcólach agus an driogadh alcólach a fhaightear go heisiach ón amhábhar dá bhforáiltear sa sainmhíniú ábhartha ar an deoch bhiotáilleach lena mbaineann;

(b)

ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur leo;

(c)

ní bheidh substaintí breise blaistithe iontu;

(d)

ní bheidh caramal curtha leo ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú;

(e)

ní bheidh siad milsithe ach amháin chun barr blaise deireanach a chur ar an táirge i gcomhréir le hIarscríbhinn I(3). Cinnfear i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 25(3) an leibhéal uasta do na táirgí a úsáidfear don bharrbhlaisiú agus a liostaítear in Iarscríbhinn I(3)(a) go (f). Déanfar reachtaíocht shonrach na mBallstát a chur san áireamh.

2.   Gan dochar do na rialacha sonracha a leagtar amach do gach ceann de na catagóirí a bhfuil na huimhreacha 15 go 46 orthu in Iarscríbhinn II, na deochanna biotáilleacha a shainmhínítear inti:

(a)

féadfar iad a fháil ó aon amhábhar talmhaíochta a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gConradh;

(b)

féadfar alcól a chur leo, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) a ghabhann leis an Rialachán seo é;

(c)

féadfaidh substaintí blaistithe agus ullmhóidí blaistithe, idir nádúrtha agus nádúr-chomhionann, a bheith iontu mar a shainmhínítear in Airteagal 1(2)(b)(i) agus (ii) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE iad;

(d)

féadfaidh dathán a bheith iontu mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(10) a ghabhann leis an Rialachán seo é;

(e)

féadfar iad a mhilsiú ionas go gcomhfhreagróidh siad do shaintréithe sonracha táirge agus de réir Iarscríbhinn I(3) a ghabhann leis an Rialachán seo agus reachtaíocht shonrach na mBallstát á cur san áireamh.

3.   Gan dochar do na rialacha sonracha a leagtar síos in Iarscríbhinn II, deochanna biotáilleacha eile nach gcomhlíonfaidh na rialacha i gcatagóirí 1 go 46:

(a)

féadfar iad a fháil ó aon amhábhar talmhaíochta a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gConradh agus/nó ó aon bhia-ábhar atá oiriúnach lena chaitheamh ag an duine;

(b)

féadfar alcól a bheith curtha leo, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) a ghabhann leis an Rialachán seo é;

(c)

féadfar ceann amháin nó níos mó de na blastáin a bheith ann mar a shainmhínítear in Airteagal 1(2)(a) de Threoir 88/388/CEE iad;

(d)

féadfaidh dathán a bheith iontu de réir mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(10) a ghabhann leis an Rialachán seo é;

(e)

féadfar iad a bheith milsithe ionas go gcomhfhreagróidh siad do shaintréithe leithleacha táirge agus de réir Iarscríbhinn I(3) a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 6

Reachtaíocht na mBallstát

1.   Agus beartas cáilíochta á chur i bhfeidhm acu maidir le deochanna biotáilleacha a tháirgtear ar a gcríoch féin agus go háirithe maidir le sonraí geografacha a chláraítear in Iarscríbhinn III nó d’fhonn sonraí geografacha nua a bhunú, féadfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos a bheadh níos déine ná na rialacha a leagtar síos in Iarscríbhinn II maidir le táirgeadh, le tuairisc, le cur i láthair agus le lipéadú fad agus a bheidh siad ag luí le dlí an Chomhphobail.

2.   Ní chuirfidh na Ballstáit cosc ná srian ar allmhairiú, ar dhíol ná ar thomhaltas deochanna biotáilleacha a chomhlíonfaidh an Rialachán seo.

CAIBIDIL II

TUAIRISC, CUR I LÁTHAIR AGUS LIPÉADÚ DEOCHANNA BIOTÁILLEACHA

Airteagal 7

Sainmhínithe

Chun críche an Rialacháin seo, sainmhínítear na téarmaí ‘tuairisc’, ‘cur i láthair’ agus ‘lípéadú’ in Iarscríbhinn I(14), (15) agus (16).

Airteagal 8

Ainmníocht díolacháin

I gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2000/13/CE, beidh an t-ainm faoina ndíolfar deoch bhiotáilleach (‘ainmníocht díolacháin’) faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos sa Chaibidil seo.

Airteagal 9

Rialacha sonracha a bhaineann le hainmníocht díolacháin

1.   Deochanna biotáilleacha a chomhlíonfaidh na sonraíochtaí do na táirgí a shainmhínítear i gcatagóirí 1 go 46 d’Iarscríbhinn II, beidh an ainmníocht díolacháin a shanntar dóibh san Iarscríbhinn sin sa tuairisc, sa chur i láthair agus sa lipéadú a dhéanfar orthu.

2.   Deochanna biotáilleacha a chomhlíonfaidh an sainmhíniú a leagtar síos in Airteagal 2 ach nach gcomhlíonfaidh na rialacha chun go n-áireofaí iad i gcatagóirí 1 go 46 d’Iarscríbhinn II, beidh an ainmníocht díolacháin ‘deoch bhiotáilleach’ sa tuairisc, sa chur i láthair agus sa lipéadú acu. Gan dochar do mhír 5 den Airteagal seo, ní chuirfear ainmníocht eile in ionad na hainmníochta díolacháin sin ná ní athrófar í.

3.   I gcás ina gcomhlíonfaidh deoch bhiotáilleach an sainmhíniú ar níos mó ná ceann amháin de na catagóirí de dheochanna biotáilleacha atá in Iarscríbhinn II, féadfar é a dhíol faoi cheann amháin nó níos mó de na hainmneacha a liostaítear do na catagóirí sin in Iarscríbhinn II.

4.   Gan dochar do mhír 9 den Airteagal seo ná d’Airteagal 10(1), ní úsáidfear na hainmneacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo chun cur síos ná cur i láthair de chineál ar bith a dhéanamh ar aon deoch seachas na deochanna biotáilleacha ar ina leith a liostaítear na hainmneacha sin in Iarscríbhinn II agus a chláraítear na hainmneacha sin in Iarscríbhinn III.

5.   Féadfar ainmníochtaí díolacháin a fhorlíonadh le sonra geografach a chláraítear in Iarscríbhinn III agus a chláraítear i gcomhréir le Caibidil III nó sonra geografach a chláraítear in Iarscríbhinn III agus a chláraítear i gcomhréir le Caibidil III a chur ina n-ionad, nó iad a fhorlíonadh i gcomhréir le forálacha náisiúnta le sonra geografach eile ar choinníoll nach gcuirfidh an méid sin an tomhaltóir amú.

6.   Ní fhéadfar na sonraí geografacha a chláraítear in Iarscríbhinn III a fhorlíonadh ach:

(a)

le téarmaí a bheidh á n-úsáid cheana féin an 20 Feabhra 2008 le haghaidh sonraí geografacha seanbhunaithe de réir Airteagal 20, nó

(b)

i gcomhréir leis an gcomhad teicniúil ábhartha dá bhforáiltear faoi Airteagal 17(1).

7.   Ní dhéanfar deoch alcólach nach gcomhlíonfaidh ceann de na sainmhínithe a liostaítear faoi chatagóirí 1 go 46 d’Iarscríbhinn II a thuairisciú, a chur i láthair nó a lipéadú trí fhocail nó frásaí amhail ‘ar nós’, ‘de chineál’, ‘stíl’, ‘déanta’, ‘blas’ nó téarmaí comhchosúla ar bith eile a cheangal leis a chuirfeadh in iúl go mbaineann siad le hainmníochtaí díolacháin dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus/nó le sonraí geografacha a chláraítear in Iarscríbhinn III.

8.   Ní fhéadfar trádmharc, ainm branda nó ainm ar leith ar bith a chur in ionad ainmníochta díolacháin dí biotáillí.

9.   Féadfar na hainmneacha dá dtagraítear i gcatagóirí 1 go 46 d’Iarscríbhinn II a chur isteach i liosta comhábhar do bhia-ábhair ar choinníoll go mbeidh an liosta sin i gcomhréir le Treoir 2000/13/CE.

Airteagal 10

Rialacha sonracha a bhaineann le húsáid ainmníochtaí díolacháin agus sonraí geografacha

1.   Gan dochar do Threoir 2000/13/CE, beidh cosc ar úsáid téarma a liostaítear i gcatagóirí 1 go 46 d’Iarscríbhinn II, nó ar úsáid sonra gheografaigh a chláraítear in Iarscríbhinn III i gcomhthéarma nó ar thagairt d’aon cheann díobh seo i gcur i láthair bia-ábhar do cheann ar bith de na téarmaí sin mura de thionscnamh eisiach na dí biotáillí nó na ndeochanna biotáilleacha dá dtagraítear an t-alcól.

2.   Beidh cosc freisin ar úsáid comhthéarma dá dtagraítear i mír 1 i gcás ina ndéanfar deoch bhiotáilleach a chaolú ionas go mbeidh an neart alcóil laghdaithe faoi bhun an nirt íosta a shonraítear sa sainmhíniú ar an deoch bhiotáilleach sin.

3.   De mhaolú ar mhír 1, ní bheidh feidhm ag forálacha an Rialacháin seo maidir leis an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as na téarmaí ‘amer’ nó ‘bitter’ le haghaidh táirgí nach gclúdaítear leis an Rialachán seo.

4.   De mhaolú ar mhír 1 agus chun modhanna táirgeachta seanbhunaithe a chur san áireamh, féadfar úsáid a bhaint as na comhthéarmaí a liostaítear i gcatagóir 32(d) d’Iarscríbhinn II sa chur i láthair a dhéanfar ar licéir a tháirgtear sa Chomhphobal faoi na coinníollacha a leagtar amach san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 11

Tuairisc, cur i láthair agus lipéadú meascán

1.   I gcás ina gcuirfear alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, le deoch bhiotáilleach a liostaítear i gcatagóirí 1 go 14 d’Iarscríbhinn II, beidh an ainmníocht díolacháin ‘deoch bhiotáilleach’ ar an deoch bhiotáilleach sin. Ní fhéadfar ainm a fhorchoimeádtar i gcatagóirí 1 go 14 a bheith i bhfoirm ar bith ar an deoch bhiotáilleach sin.

2.   I gcás ina ndéanfar deoch bhiotáilleach a liostaítear i gcatagóirí 1 go 46 d’Iarscríbhinn II a mheascadh:

(a)

le deoch bhiotáilleach amháin nó níos mó, agus/nó

(b)

le driogáit amháin nó níos mó de thionscnamh talmhaíochta,

beidh an ainmníocht díolacháin ‘deoch bhiotáilleach’ uirthi. Caithfear an ainmníocht díolacháin sin a thaispeáint go soiléir agus go sofheicthe in áit shuntasach ar an lipéad agus ní fhéadfar ainmníocht eile a chur ina hionad ná í a athrú.

3.   Ní bheidh feidhm ag mír 2 maidir le tuairisc, cur i láthair ná lipéadú meascáin dá dtagraítear sa mhír sin má chomhlíonann sé ceann de na sainmhínithe a leagtar síos i gcatagóirí 1 go 46 d’Iarscríbhinn II.

4.   Gan dochar do Threoir 2000/13/CE, ní fhéadfaidh tuairisc, cur i láthair nó lipéadú na ndeochanna biotáilleacha atá mar thoradh ar na meascáin dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo ceann amháin nó níos mó de na téarmaí a liostaítear in Iarscríbhinn II a thaispeáint mura cuid den ainmníocht díolacháin an téarma sin agus nach bhfuil ann ach go bhfuil sé liostaithe sa réimse radhairc céanna sa liosta de na comhábhair alcólacha go léir atá sa mheascán, agus go bhfuil an téarma ‘deoch bhiotáilleach mheasctha’ roimhe.

Déanfar an téarma ‘deoch bhiotáilleach mheasctha’ a lipéadú i gcarachtair chomhionanna aonfhoirmeacha a bhfuil an cló céanna orthu agus an dath céanna orthu leis na carachtair a úsáidfear don ainmníocht díolacháin. Ní bheidh na carachtair níos mó ná leath méid na gcarachtar a úsáidfear don ainmníocht díolacháin.

5.   I dtaca le lipéadú agus le cur i láthair na meascán dá dtagraítear i mír 2 agus a bhfuil feidhm maidir leo ag an gceanglas comhábhair alcólacha a liostú faoi mhír 4, léireofar coibhneas gach comhábhair alcólaigh mar chéatadán in ord íslitheach na gcainníochtaí a úsáidtear. Beidh an coibhneas sin comhionann leis an gcéatadán de réir toirte d’alcól íon a seasann sé dó sa mhéid iomlán d’alcól íon de réir toirte den mheascán.

Airteagal 12

Rialacha sonracha a bhaineann le tuairisc, le cur i láthair agus le lipéadú deochanna biotáilleacha

1.   I gcás ina léireoidh tuairisc, cur i láthair nó lipéadú dí biotáillí an t-amhábhar a úsáideadh leis an alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta a tháirgeadh, luafar gach alcól talmhaíochta a úsáideadh in ord íslitheach na cainníochta a úsáideadh.

2.   Ní fhéadfar tuairisc, cur i láthair ná lipéadú dí biotáillí a fhorlíonadh leis an téarma ‘cumasc’, nó ‘cumaiscthe’ ach amháin má rinneadh cumasc ar an deoch bhiotáilleach mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(7).

3.   Gan dochar d’aon mhaolú a ghlacfar i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 25(3), ní fhéadfar tréimhse aibithe ná aois a shonrú i dtuairisc, i gcur i láthair nó i lipéadú dí biotáillí ach amháin i gcás ina dtagróidh sí don chomhpháirt alcólach is óige agus ar an gcoinníoll go ndearnadh an deoch bhiotáilleach a aosú faoi mhaoirseacht ioncaim nó faoi mhaoirseacht a thugann ráthaíochtaí coibhéiseacha.

Airteagal 13

Toirmeasc ar chapsúil luaidhe-bhunaithe nó ar scragall luaidhe-bhunaithe

Ní fhéadfar deochanna biotáilleacha a choinneáil lena ndíol ná iad a chur ar an margadh i gcoimeádáin a bhfuil gairis dúnta orthu atá clúdaithe le capsúil luaidhe-bhunaithe nó le scragall luaidhe-bhunaithe.

Airteagal 14

Úsáid teanga i dtuairisc, i gcur i láthair agus i lipéadú deochanna biotáilleacha

1.   Tabharfar na mionsonraí dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gceann amháin nó i níos mó ná ceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh ionas gur furasta don tomhaltóir deiridh gach ceann de na míreanna faisnéise sin a thuiscint, mura gcuirfear an fhaisnéis ar fáil don tomhaltóir ar dhóigh eile.

2.   Ní dhéanfar aistriúchán ar lipéad ná i gcur i láthair na dí biotáillí ar na téarmaí atá i gcló iodálach in Iarscríbhinn II ná ar na sonraí geografacha atá cláraithe in Iarscríbhinn III.

3.   I gcás deochanna biotáilleacha a thionscnaítear i dtríú tíortha, ceadófar úsáid teanga oifigiúil de chuid an tríú tír inar táirgeadh an deoch bhiotáilleach má thugtar na mionsonraí dá bhforáiltear sa Rialachán seo i dteanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh chomh maith ionas gur furasta don tomhaltóir deiridh gach mír a thuiscint.

4.   Gan dochar do mhír 2, i gcás deochanna biotáilleacha a tháirgtear sa Chomhphobal agus atá ceaptha lena n-onnmhairiú, féadfar na mionsonraí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a athrá i dteanga seachas teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh.

CAIBIDIL III

SONRAÍ GEOGRAFACHA

Airteagal 15

Sonraí geografacha

1.   Chun críche an Rialacháin seo, is sonra geografach é sonra a shainaithníonn deoch bhiotáilleach mar dheoch bhiotáilleach a thionscnaíonn i gcríoch tíre, nó i réigiún nó i gceantar sa chríoch sin, nuair atá cáilíocht áirithe, clú áirithe nó saintréith áirithe eile na dí biotáillí sin inchurtha go bunúsach i leith a tionscnaimh gheografaigh.

2.   Cláraítear in Iarscríbhinn III na sonraí geografacha dá dtagraítear i mír 1.

3.   Ní fhéadfaidh na sonraí geografacha a chláraítear in Iarscríbhinn III teacht chun bheith ina sonraí cineálacha.

Ní fhéadfar ainmneacha a tháinig chun bheith cineálach a chlárú in Iarscríbhinn III.

Ciallaíonn ainm a tháinig chun bheith cineálach ainm dí biotáillí a bhaineann leis an ionad nó leis an limistéar ar táirgeadh nó ar cuireadh ar an margadh i dtosach ann í ach ina dhiaidh sin gur tháinig sé chun bheith ina ainm coitianta ar dheoch bhiotáilleach sa Chomhphobal.

4.   Comhlíonfaidh deochanna biotáilleacha lena ngabhann sonra geografach a chláraítear in Iarscríbhinn III sonraíochtaí uile an chomhaid theicniúil dá bhforáiltear faoi Airteagal 17(1).

Airteagal 16

Sonraí geografacha a chosaint

Gan dochar d’Airteagal 10, cosnófar na sonraí geografacha a chláraítear in Iarscríbhinn III:

(a)

ar úsáid dhíreach nó indíreach tráchtála maidir le táirgí nach gclúdaítear leis an gclárú sa mhéid go bhfuil na táirgí seo inchomparáide leis an deoch bhiotáilleach a chláraítear faoin sonra geografach sin nó sa mhéid go dtagann a leithéid d’úsáid i dtír ar chlú an tsonra gheografaigh chláraithe;

(b)

ar aon mhí-úsáid, aon aithris nó aon spreagadh fiú má léirítear fíorthionscnamh an táirge nó má úsáidtear an sonra geografach san aistriúchán nó go bhfuil téarma amhail ‘cosúil’, ‘cineál’, ‘stíl’, ‘déanta’, ‘blas’ nó aon téarma comhchosúil eile ag gabháil leis;

(c)

ar shonra bréagach nó míchruinn eile i ndáil le bunús, le tionscnamh, le cineál nó le buncháilíochtaí i dtuairisc, i gcur i láthair nó i lipéadú an táirge, a d’fhéadfadh tuiscint bhréige a chruthú maidir lena thionscnamh;

(d)

ar chleachtas ar bith eile a d’fhéadfadh an tomhaltóir a chur amú maidir le fíorthionscnamh an táirge.

Airteagal 17

Sonraí geografacha a chlárú

1.   Cuirfear iarratas ar shonra geografach a chlárú in Iarscríbhinn III faoi bhráid an Choimisiúin i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh nó beidh aistriúchán go ceann de na teangacha sin ag gabháil leis. Tabharfar bunús cuí leis an iarratas sin agus beidh comhad teicniúil istigh leis lena leagfar amach na sonraíochtaí a chaithfidh an deoch bhiotáilleach lena mbaineann a chomhlíonadh.

2.   Maidir le sonraí geografacha laistigh den Chomhphobal, is é Ballstát tionscnaimh na dí biotáillí a dhéanfaidh an t-iarratas dá dtagraítear i mír 1.

3.   Maidir le sonraí geografacha laistigh de thríú tír, cuirfear an t-iarratas dá dtagraítear i mír 1 chuig an gCoimisiún, go díreach nó trí údaráis an tríú tír lena mbaineann agus beidh cruthúnas istigh leis go gcosnaítear an t-ainm atá i gceist ina thír tionscnaimh.

4.   Beidh na príomhshonraíochtaí seo a leanas ar a laghad istigh leis an gcomhad teicniúil dá dtagraítear i mír 1:

(a)

ainm agus catagóir na dí biotáillí lena n-áirítear an sonra geografach;

(b)

tuairisc ar an deoch bhiotáilleach lena n-áirítear saintréithe fisiceacha, ceimiceacha agus/nó orgánaileipteacha an táirge chomh maith le saintréithe sonracha na dí biotáillí i gcomparáid leis an gcatagóir ábhartha;

(c)

sainmhíniú ar an limistéar geografach lena mbaineann;

(d)

cur síos ar an modh a ndéantar an deoch bhiotáilleach agus, más iomchuí, na fíormhodhanna áitiúla nach n-athraíonn;

(e)

na mionsonraí a fhíoraíonn an nasc leis an timpeallacht gheografach nó leis an tionscnamh geografach;

(f)

riachtanais ar bith a leagfar síos le forálacha Comhphobail agus/nó le forálacha náisiúnta agus/nó le forálacha réigiúnacha;

(g)

ainm agus seoladh teagmhála an iarrthóra;

(h)

forlíonadh ar bith don sonra geografach agus/nó riail shonrach ar bith maidir le lipéadú, de réir an chomhaid theicniúil ábhartha.

5.   Fíoróidh an Coimisiún, laistigh de dhá mhí dhéag ón dáta ar cuireadh isteach an t-iarratas dá dtagraítear i mír 1, an gcomhlíonann an t-iarratas sin an Rialachán seo.

6.   Má chinneann an Coimisiún go gcomhlíonann an t-iarratas dá dtagraítear i mír 1 an Rialachán seo, foilseofar príomhshonraíochtaí an chomhaid theicniúil dá dtagraítear i mír 4 in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Sraith C.

7.   Laistigh de shé mhí ó dháta foilsithe an chomhaid theicniúil, féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil leas dlisteanach aige agóid a dhéanamh in aghaidh chlárú an tsonra gheografaigh in Iarscríbhinn III ar an bhforas nach gcomhlíontar na coinníollacha dá bhforáiltear sa Rialachán seo. Caithfear bunús cuí a bheith leis an agóid seo agus déanfar í a chur faoi bhráid an Choimisiúin i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh nó beidh aistriúchán go ceann de na teangacha sin ag gabháil léi.

8.   Déanfaidh an Coimisiún cinneadh ar chlárú an tsonra gheografaigh in Iarscríbhinn III i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 25(3), agus aon agóid a dhéanfar á cur san áireamh i gcomhréir le mír 7 den Airteagal seo. Foilseofar an cinneadh sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Sraith C.

Airteagal 18

Sonra geografach a chealú

Mura n-áiritheofar a thuilleadh comhlíonadh na sonraíochtaí atá sa chomhad teicniúil, glacfaidh an Coimisiún cinneadh lena gcealófar an clárú i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 25(3). Foilseofar an cinneadh sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Sraith C.

Airteagal 19

Sonraí geografacha comhainmneacha

Clárófar sonra geografach comhainmneach a chomhlíonfaidh riachtanais an Rialacháin seo agus aird chuí á tabhairt ar chleachtas áitiúil agus ar chleachtas traidisiúnta, agus ar bhaol iarbhír na míthuisceana, go háirithe:

ainm comhainmneach a chuireann tomhaltóirí amú sa chaoi agus go gcreideann siad gur ó chríoch eile a thagann táirgí, ní chlárófar é fiú má tá an t-ainm cruinn ó thaobh foclaíochta de i ndáil le críoch, le réigiún nó le háit tionscnaimh iarbhír na dí biotáillí atá i gceist;

beidh úsáid sonra gheografaigh chomhainmnigh chláraithe faoi réir difríocht shoiléir a bheith ann sa chleachtas idir an t-ainm atá ar an gclár cheana féin agus an comhainm a chláraítear ina dhiaidh sin, ag féachaint don ghá atá ann plé go cothrom leis na táirgeoirí lena mbaineann agus gan tomhaltóirí a chur amú.

Airteagal 20

Sonraí geografacha seanbhunaithe

1.   Do gach sonra geografach a chlárófar in Iarscríbhinn III an 20 Feabhra 2008, cuirfidh na Ballstáit comhad teicniúil isteach chuig an gCoimisiún mar a fhoráiltear faoi Airteagal 17(1) tráth nach déanaí ná 20 Feabhra 2015.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh rochtain ag an bpobal ar an gcomhad teicniúil sin.

3.   I gcás nach mbeidh comhad teicniúil curtha faoi bhráid an Choimisiúin laistigh de 20 Feabhra 2015, bainfidh an Coimisiún an sonra geografach ó Iarscríbhinn III i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 25(3).

Airteagal 21

Athrú ar an gcomhad teicniúil

Beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 17 mutatis mutandis i gcás ina mbeidh an comhad teicniúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1) agus in Airteagal 20(1) le hathrú.

Airteagal 22

Fíorú ar chomhlíonadh na sonraíochtaí atá sa chomhad teicniúil

1.   Maidir le sonraí geografacha laistigh den Chomhphobal, sula gcuirfear an táirge ar an margadh, áiritheoidh na dreamanna seo a leanas go bhfuil fíorú déanta ar chomhlíonadh na sonraíochtaí atá sa chomhad teicniúil:

údarás inniúil amháin nó níos mó dá dtagraítear in Airteagal 24(1), agus/nó

comhlacht rialaithe amháin nó níos mó de réir bhrí Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le rialuithe oifigiúla a chuirtear i gcríoch chun fíorú ar chomhlíonadh an dlí maidir le beathú agus bia, sláinte ainmhithe agus rialacha maidir le leas ainmhithe a áirithiú (10) a bheidh ag feidhmiú mar chomhlacht deimhnithe táirge.

Ainneoin na reachtaíochta náisiúnta, is iad na hoibreoirí a bheidh faoi réir na rialuithe a íocfaidh costais an fhíoraithe sin ar chomhlíonadh na sonraíochtaí atá sa chomhad teicniúil.

2.   Maidir le sonraí geografacha i dtríú tír, sula gcuirfear an táirge ar an margadh, áiritheoidh na dreamanna seo a leanas go bhfuil fíorú déanta ar chomhlíonadh na sonraíochtaí atá sa chomhad teicniúil:

údarás poiblí amháin nó níos mó a ainmneoidh an tríú tír, agus/nó

comhlacht nó comhlachtaí deimhnithe táirgí.

3.   Caithfidh na comhlachtaí deimhnithe táirgí dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 caighdeán Eorpach EN 45011 nó ISO/IEC Treoir 65 (Riachtanais ghinearálta do chomhlachtaí a fheidhmíonn córais dheimhnithe táirgí) a chomhlíonadh agus, ón 1 Bealtaine 2010, caithfidh siad a bheith creidiúnaithe i gcomhréir leis sin.

4.   I gcás ina roghnóidh na húdaráis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 comhlíonadh na sonraíochtaí atá sa chomhad teicniúil a fhíorú, tabharfaidh siad ráthaíochtaí leordhóthanacha ar an oibiachtúlacht agus ar an neamhchlaontacht agus beidh an fhoireann cháilithe agus na hacmhainní ar fáil acu a bheidh riachtanach chun a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh.

Airteagal 23

An gaol idir trádmharcanna agus sonraí geografacha

1.   Trádmharc a bhfuil sonrú geografach a chláraítear in Iarscríbhinn III ann nó arb éard atá ann sonrú geografach a chláraítear in Iarscríbhinn III, diúltófar é a chlárú nó déanfar an clárú a neamhbhailiú, dá n-eascródh aon cheann de na staideanna dá dtagraítear in Airteagal 16 óna úsáid.

2.   Agus aird chuí á tabhairt ar dhlí an Chomhphobail, trádmharc a gcomhfhreagraíonn a úsáid do cheann de na staideanna dá dtagraítear in Airteagal 16 agus ar cuireadh iarratas isteach air, a cláraíodh nó a bunaíodh trí úsáid, má fhoráiltear don fhéidearthacht sin leis an reachtaíocht lena mbaineann, de mheon macánta laistigh de chríoch an Chomhphobail, roimh dháta cosanta an tsonra gheografaigh ina thír bhunaidh nó roimh an 1 Eanáir 1996, féadfar leanúint lena úsáid in ainneoin clárú sonra gheografaigh, fad agus nach bhfuil cúis ar bith lena neamhbhailiú nó a chealú de réir na Chéad Treorach 89/104/CEE ón gComhairle an 21 Nollaig 1988 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trádmharcanna (11) nó Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle an 20 Nollaig 1993 maidir leis an trádmharc Comhphobail (12).

3.   Ní chlárófar sonra geografach i gcás ina bhféadfadh clárú, i bhfianaise clú agus cáil trádmhairc agus an fad atá sé á úsáid sa Chomhphobal, tomhaltóirí a chur amú maidir le fíorchéannacht an táirge.

CAIBIDIL IV

FORÁLACHA GINEARÁLTA, FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 24

Rialú ar dheochanna biotáilleacha agus cosaint deochanna biotáilleacha

1.   Is iad na Ballstáit a bheidh freagrach as rialú ar dheochanna biotáilleacha. Glacfaidh siad na bearta is gá chun a chinntiú go gcomhlíonfar forálacha an Rialacháin seo agus go sonrach, ainmneoidh siad an t-údarás inniúil nó na húdaráis inniúla a bheidh freagrach as rialuithe i ndáil leis na hoibleagáidí a bhunaítear leis an Rialachán seo i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 882/2004.

2.   Cuirfidh na Ballstáit agus an Coimisiún in iúl dá chéile an fhaisnéis atá riachtanach chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm.

3.   Áiritheoidh an Coimisiún, i gcomhairle leis na Ballstáit, cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo agus, más gá, glacfaidh sé bearta i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 25(2).

Airteagal 25

An Coiste

1.   Tabharfaidh Coiste na ndeochanna biotáilleacha cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Socrófar ag trí mhí an tréimhse a leagtar síos in Airteagal 5(6) de Chinneadh 1999/468/CE.

3.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 26

Leasú na nIarscríbhinní

Leasófar na hIarscríbhinní i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 25(3).

Airteagal 27

Bearta cur chun feidhme

Glacfar na bearta is gá do chur chun feidhme an Rialacháin seo i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 25(2).

Airteagal 28

Bearta idirthréimhseacha agus bearta sonracha eile

1.   I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 25(3), glacfar bearta leis an Rialachán seo a leasú, nuair is cuí:

(a)

chun an trasdul a éascú ó na rialacha dá bhforáiltear i Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 go dtí na rialacha a bhunaítear leis an Rialachán seo, faoin 20 Feabhra 2011;

(b)

chun maolú ar Airteagal 17 agus Airteagal 22 i gcásanna a mbeidh call cuí leo;

(c)

chun siombail Chomhphobail a bhunú le haghaidh sonraí geografacha d’earnáil na ndeochanna biotáilleacha.

2.   I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 25(2), glacfar bearta, i gcás inar cuí, le fadhbanna praiticiúla sonracha a réiteach, amhail é a dhéanamh riachtanach, i gcásanna áirithe, an áit déantúsaíochta a lua ar an lipéadú ionas nach gcuirfear tomhaltóirí amú agus le modhanna tagartha an Chomhphobail d’anailísiú deochanna biotáilleacha a chothú agus a fhorbairt.

3.   Is féidir leanúint le táirgeadh deochanna biotáilleacha nach gcomhlíonann riachtanais an Rialacháin seo i gcomhréir le Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 go dtí an 20 Bealtaine 2009. Deochanna biotáilleacha nach gcomhlíonann riachtanais an Rialacháin seo ach a táirgeadh i gcomhréir le Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 roimh an 20 Feabhra 2008 nó go dtí an 20 Bealtaine 2009, is féidir leanúint lena gcur ar an margadh go dtí go mbeidh na stoic ídithe.

Airteagal 29

Aisghairm

1.   Aisghairtear leis seo Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89. Forléireofar tagairtí a dhéanfar don Rialachán aisghairthe mar thagairtí don Rialachán seo.

2.   Leanfaidh Rialachán (CEE) Uimh. 2009/92 ón gCoimisiún (13), Rialachán (CE) Uimh. 1267/94 ón gCoimisiún (14) agus Rialachán (CE) Uimh. 2870/2000 ón gCoimisiún (15) d’fheidhm a bheith acu.

Airteagal 30

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an seachtú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 20 Bealtaine 2008.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 15 Eanáir 2008.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. LENARČIČ


(1)  IO C 324, 30.12.2006, lch. 12.

(2)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 19 Meitheamh 2007 (gan foilsiú fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 17 Nollaig 2007.

(3)  IO L 160, 12.6.1989, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le hIonstraim Aontachais 2005.

(4)  IO L 105, 25.4.1990, lch. 9. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 2140/98 (IO L 270, 7.10.1998, lch. 9).

(5)  IO L 109, 6.5.2000, lch. 29. Treoir arna leasú go deireanach le Treoir 2007/68/CE ón gCoimisiún (IO L 310, 28.11.2007, lch. 11).

(6)  IO L 184, 15.7.1988, lch. 61. Treoir arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

(7)  IO L 336, 23.12.1994, lch. 1.

(8)  IO L 93, 31.3.2006, lch. 12. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1791/2006 (IO L 363, 20.12.2006, lch. 1).

(9)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh 2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).

(10)  IO L 165, 30.4.2004, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1791/2006 ón gComhairle (IO L 363, 20.12.2006, lch. 1).

(11)  IO L 40, 11.2.1989, lch. 1. Treoir arna leasú le Cinneadh 92/10/CEE ón gComhairle (IO L 6, 11.1.1992, lch. 35).

(12)  IO L 11, 14.1.1994, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1891/2006 (IO L 386, 29.12.2006, lch. 14).

(13)  Rialachán (CEE) Uimh. 2009/92 ón gCoimisiún an 20 Iúil 1992 lena gcinntear modhanna anailíse an Chomhphobail d’alcól eitile de thionscamh talmhaíochta a úsáidtear agus deochanna biotáilleacha, fíonta cumhraithe, deochanna cumhraithe fíonbhunaithe agus manglam táirgí fíonta cumhraithe á n-ullmhú (IO L 203, 21.7.1992, lch. 10

(14)  Rialachán (CE) Uimh. 1267/94 ón gCoimisiún an 1 Meitheamh 1994 lena gcuirtear i bhfeidhm na comhaontuithe idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha maidir le deochanna biotáilleacha áirithe a aithint go frithpháirteach (IO L 138, 2.6.1994, lch. 7). Rialachán arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1434/97 (IO L 196, 24.7.1997, lch. 56).

(15)  Rialachán (CE) Uimh. 2870/2000 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2000 lena leagtar síos modhanna tagartha Comhphobail d’anailís ar dheochanna biotáilleacha (IO L 333, 29.12.2000, lch. 20). Rialachán arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 2091/2002 (IO L 322, 27.11.2002, lch. 11).


IARSCRÍBHINN I

SAINMHÍNITHE TEICNIÚLA AGUS RIACHTANAIS THEICNIÚLA

Is iad seo a leanas na sainmhínithe teicniúla agus na riachtanais theicniúla dá dtagraítear in Airteagal 2(4) agus in Airteagal 7:

(1)

Alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta

Tá na hairíonna seo a leanas ag alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta:

(a)

tréithe orgánaileipteacha: ní bhíonn blas inbhraite air seachas an blas atá ar an amhábhar;

(b)

íosneart alcóil de réir toirte: 96,0 % toirte;

(c)

uasleibhéal iarmhar:

(i)

aigéadacht iomlán, arna sloinneadh i ngraim d'aigéad aicéiteach in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte: 1,5,

(ii)

eistir arna sloinneadh i ngraim d'acéatáit eitile in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte: 1,3,

(iii)

aildéid arna sloinneadh i ngraim d'aiceataildéad in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte: 0,5,

(iv)

ardalcóil arna sloinneadh i ngraim de mheitil2 propanol1 in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte: 0,5,

(v)

meatánól arna shloinneadh i ngraim in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte: 30,

(vi)

eastóscán tirim arna shloinneadh i ngraim in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte: 1,5,

(vii)

bunanna so-ghalaithe a bhfuil nítrigin iontu arna sloinneadh i ngraim in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte: 0,1,

(viii)

furfural: dobhraite.

(2)

Driogáit de thionscnamh talmhaíochta

Ciallaíonn driogáit de thionscnamh talmhaíochta leacht alcólach a fhaightear trí dhriogadh, tar éis coipeadh alcólach a dhéanamh ar tháirge nó ar tháirgí talmhaíochta a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gConradh, nach bhfuil na hairíonna aige atá ag alcól eitile ná ag deoch bhiotáilleach ach a bhfuil cumhra agus blas an amhábhair nó na n-amhábhar a úsáidtear air go fóill.

I gcás ina ndéanfar tagairt don amhábhar a úsáidtear, caithfear an driogáit a fháil go hiomlán ón amhábhar sin.

(3)

Milsiú

Ciallaíonn milsiú ceann amháin nó níos mó de na táirgí seo a leanas a úsáid agus na deochanna biotáilleacha á n-ullmhú:

(a)

siúcra leathbhán, siúcra bán, siúcra úrbhán, deaslós, fruchtós, síoróip ghlúcóis, tuaslagán siúcra, tuaslagán siúcra inbhéartaithe, síoróip shiúcra inbhéartaithe, mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2001/111/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 2001 maidir le siúcraí áirithe a ceapadh lena gcaitheamh ag an duine (1);

(b)

úrfhíon fíonchaor coigeartaithe tiubhaithe, úrfhíon fíonchaor tiubhaithe, úrfhíon úr fíonchaor;

(c)

siúcra dóite, arb é an táirge é a fhaightear trí théamh rialaithe siúcróis gan bhunanna, gan aigéid mhianracha, nó gan bhreiseáin cheimiceacha eile;

(d)

mil mar a shainmhínítear í i dTreoir 2001/110/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 2001 maidir le mil (2);

(e)

síoróip charúib;

(f)

substaintí nádúrtha carbaihiodráite ar bith eile a bhfuil éifeacht chomhchosúil acu leis na táirgí sin.

(4)

Meascadh

Ciallaíonn meascadh dhá cheann nó níos mó de dheochanna difriúla a mheascadh le chéile le haghaidh deoch nua a dhéanamh.

(5)

Alcól a chur le deoch bhiotáilleach

Ciallaíonn alcól a chur le deoch bhiotáilleach alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta agus/nó driogáití de thionscnamh talmhaíochta a chur le deoch bhiotáilleach.

(6)

Uisce a chur le deoch bhiotáilleach

Ceadófar uisce a chur le deochanna biotáilleacha agus iad á n-ullmhú fad agus go mbeidh cáilíocht an uisce i gcomhréir le Treoir 80/777/CEE ón gComhairle an 15 Iúil 1980 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le saothrú agus margú uiscí mianraí nádúrtha (3) agus le Treoir 98/83/CE ón gComhairle an 3 Samhain 1998 maidir le cáilíocht uisce a bheidh ceaptha lena chaitheamh ag an duine (4), agus nach n-athraíonn an t-uisce nádúr an táirge.

Féadfar an t-uisce seo a bheith driogtha, dímhianraithe, iomalartaithe nó bogtha.

(7)

Cumasc

Ciallaíonn cumasc dhá cheann nó níos mó de dheochanna biotáilleacha den chatagóir céanna a chur le chéile, nach bhfuil d'idirdhealú eatarthu ach difríochtaí beaga i gcomhdhéanamh mar gheall ar cheann amháin nó níos mó de na fachtóirí seo a leanas:

(a)

an modh ullmhúcháin;

(b)

na stileanna a úsáidtear;

(c)

an tréimhse aibithe nó an tréimhse aosaithe;

(d)

limistéar geografach an táirgthe.

Beidh an deoch bhiotáilleach a tháirgfear ar an dóigh seo sa chatagóir chéanna deochanna biotáilleacha leis an deoch bhiotáilleach bhunaidh roimh chumasc.

(8)

Aibiú nó aosú

Ciallaíonn aibiú nó aosú ligean d'imoibrithe áirithe forbairt go nádúrtha i gcoimeádáin chuí, rud a thugann cáilíochtaí orgánaileipteacha don deoch bhiotáilleach atá i gceist nach raibh aici roimhe sin.

(9)

Blaistiú

Ciallaíonn blaistiú ceann amháin nó níos mó de na blastáin a shainmhínítear in Airteagal 1(2)(a) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus deoch bhiotáilleach á hullmhú.

(10)

Dathú

Ciallaíonn dathú ceann amháin nó níos mó de dhatháin mar a shainmhínítear iad i dTreoir 94/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Meitheamh 1994 maidir le dathanna le haghaidh úsáide in earraí bia (5) a úsáid agus deoch bhiotáilleach á hullmhú.

(11)

Neart alcóil de réir toirte

Ciallaíonn neart alcóil de réir toirte cóimheas thoirt an alcóil íon atá i láthair sa táirge atá i gceist ag 20 oC le toirt iomlán an táirge sin ag an teocht chéanna.

(12)

Ábhar substaintí so-ghalaithe

Ciallaíonn ábhar substaintí so–ghalaithe cainníocht substaintí so–ghalaithe seachas alcól eitile agus meatánól atá i ndeoch bhiotáilleach a fhaightear go hiomlán trí dhriogadh, mar thoradh ar dhriogadh nó ar athdhriogadh na n-amhábhar a úsáidtear go heisiach.

(13)

Áit déantúsaíochta

Ciallaíonn áit déantúsaíochta an áit nó an réigiún ar tharla an chéim i bpróiseas táirgthe an táirge dheiridh a thug a carachtar agus a saincháilíochtaí bunaidh don deoch bhiotáilleach.

(14)

Tuairisc

Ciallaíonn tuairisc na téarmaí a úsáidtear ar an lipéadú, ar an gcur i láthair agus ar an bpacáistiú, ar na doiciméid a ghabhann le hiompar dí; ar na doiciméid tráchtála, go háirithe na sonraisc agus na nótaí seachadta; agus san fhógraíocht a dhéantar uirthi.

(15)

Cur i láthair

Ciallaíonn cur i láthair na téarmaí a úsáidtear ar an lipéadú agus ar an bpacáistiú, lena n-áirítear san fhógraíocht agus i dtionscnamh díolacháin, in íomhánna nó a leithéid, agus ar an gcoimeádán freisin, lena n-áirítear an buidéal agus an dúnadh.

(16)

Lipéadú

Ciallaíonn lipéadú na tuairiscí uile agus na tagairtí, na comharthaí, na dearthaí nó na trádmharcanna eile a idirdhealaíonn deoch ó dheochanna eile agus atá infheicthe ar an gcoimeádán céanna, lena n-áirítear a ghaireas séalaithe nó an chlib atá ceangailte leis an gcoimeádán agus an clúdú a chlúdaíonn scóig an bhuidéil.

(17)

Pacáistiú

Ciallaíonn pacáistiú na fillteáin chosanta, amhail páipéir, clúdaigh de gach cineál, boscaí agus cásanna, a úsáidtear agus coimeádán amháin nó níos mó á iompar agus/nó á dhíol nó á n-iompar agus/nó á ndíol.


(1)  IO L 10, 12.1.2002, lch. 53.

(2)  IO L 10, 12.1.2002, lch. 47.

(3)  IO L 229, 30.8.1980, lch. 1. Treoir arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003.

(4)  IO L 330, 5.12.1998, lch. 32. Treoir arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003.

(5)  IO L 237, 10.9.1994, lch. 13. Treoir arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003.


IARSCRÍBHINN II

DEOCHANNA BIOTÁILLEACHA

Catagóirí deochanna biotáilleacha

1.   Rum

(a)

Is deoch bhiotáilleach é an rum:

(i)

ar trí choipeadh agus trí dhriogadh alcólach go heisiach a tháirgtear é, as molás nó síoróip a tháirgtear i ndéantús siúcra cána nó as sú cána siúcra é féin agus a dhriogtar ag níos lú ná 96 % toirte ionas go mbeidh saintréithe sobhraite orgánaileipteacha an rum ag an driogáit, nó

(ii)

ar trí choipeadh agus trí dhriogadh alcólach sú cána siúcra go heisiach a tháirgtear é a bhfuil saintréithe cumhra rum aige agus ábhar substaintí so-ghalaithe cothrom le 225 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte nó níos mó ná sin. Féadfar an deoch bhiotáilleach seo a chur ar an margadh agus an ainmníocht díolacháin ‘rum’ á cáiliú leis an bhfocal ‘talmhaíochta’ in éineacht le sonraí geografacha ar bith de chuid na ranna Francacha thar lear agus Réigiún Féinrialaithe Mhaidéara mar a chláraítear in Iarscríbhinn III iad.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh ag rum.

(c)

Ní dhéanfar alcól mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur leis.

(d)

Ní dhéanfar rum a bhlaistiú.

(e)

Ní fhéadfaidh caramal a bheith curtha i rum ach chun an dath a oiriúnú.

(f)

Féadfar ceann ar bith de na sonraí geografacha a luaitear i gcatagóir 1 d'Iarscríbhinn III a fhorlíonadh leis an bhfocal ‘traditionnel’ nuair is trína dhriogadh ag níos lú ná 90 % toirte a tháirgtear an rum, tar éis coipeadh alcólach a dhéanamh ar ábhair tháirgthe alcóil a thagann go heisiach as an áit a mheastar a bheith ina háit táirgthe. Caithfidh an rum seo ábhar substaintí so-ghalaithe cothrom le 225 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte nó níos mó ná sin a bheith aige agus ní fhéadfaidh sé a bheith milsithe. Ní choisceann úsáid an fhocail ‘traditionnel’ úsáid na dtéarmaí ‘ó tháirgeadh siúcra’ nó ‘talmhaíochta’, téarmaí is féidir a chur leis an ainmníocht díolacháin ‘rum’ agus le sonraí geografacha.

Ní bheidh éifeacht ag an bhforáil seo ar úsáid an fhocail ‘traditionnel’ do gach táirge nach mbeidh clúdaithe ag an bhforáil seo, de réir a shainchritéar féin.

2.   Whisky nó Whiskey

(a)

Is deoch bhiotáilleach é whiskywhiskey ar trí na modhanna seo a leanas go heisiach a tháirgtear í:

(i)

trí dhriogadh maistreáin a dhéantar as gránbharra braichte le slánghráin ghránbharr eile, nó dá n-uireasa a

siúcraíodh trí dhiastáis na braiche atá ann, le heinsímí nádúrtha eile nó dá n-uireasa,

coipeadh trí ghníomhaíocht an ghiosta,

(ii)

trí dhriogadh amháin nó níos mó ag níos lú ná 94,8 % toirte, ionas go mbeidh cumhra agus blas ar an driogáit a thagann as na hamhábhair a úsáidtear,

(iii)

trí aibiú na driogáite deiridh ar feadh trí bliana ar a laghad i gcascaí adhmaid nach mó ná 700 lítear a dtoilleadh.

Coinneoidh an driogáit dheiridh, nach féidir ach uisce agus caramal pléineáilte (ar mhaithe le dath) a chur léi, an dath, an cumhra agus an blas a thagann ón bpróiseas táirgthe dá dtagraítear i bpointe (i), i bpointe (ii) agus i bpointe (iii).

(b)

Is é 40 % an neart alcóil íosta de réir toirte a bheidh ag whiskywhiskey.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur leis.

(d)

Ní dhéanfar whiskywhiskey a mhilsiú nó a bhlaistiú ná ní bheidh breiseáin ar bith eile ann seachas caramal pléineáilte a úsáidtear chun dath a chur air.

3.   Biotáille ghráin

(a)

Is deoch bhiotáilleach í an bhiotáille ghráin ar trí dhriogadh maistreáin choipthe de bharra slánghráin go heisiach a tháirgtear í agus a bhfuil tréithe orgánaileipteacha aici a thagann ó na hamhábhair a úsáidtear.

(b)

Seachas ‘Korn’, is é 35 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh ag biotáille ghráin.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur léi.

(d)

Ní dhéanfar biotáille ghráin a bhlaistiú.

(e)

Ní fhéadfaidh caramal a bheith curtha leis an mbiotáille ghráin ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú.

(f)

Ionas gur féidir le biotáille ghráin an ainmníocht díolacháin ‘branda gráin’ a iompar, ní mór gur trí dhriogadh ag níos lú ná 95 % toirte ó mhaistreán coipthe de bharra slánghráin a fuarthas í, agus ní mór di gnéithe orgánaileipteacha a léiriú a thagann ó na hamhábhair a úsáidtear.

4.   Biotáille fíona

(a)

Is deoch bhiotáilleach í an bhiotáille fíona:

(i)

ar trí dhriogadh ag níos lú ná 86 % toirte ar fhíon, nó ar fhíon a neartaíodh don driogadh, go heisiach a táirgeadh í nó trí athdhriogadh driogáite fíona ag níos lú ná 86 % toirte go heisiach a táirgeadh í,

(ii)

a bhfuil cainníocht de shubstaintí so-ghalaithe inti cothrom le 125 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte nó níos mó ná sin,

(iii)

a bhfuil uasmhéid meatánóil inti de 200 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh ag biotáille fíona.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur léi.

(d)

Ní dhéanfar biotáille fíona a bhlaistiú. Ní eisiafar leis seo modhanna traidisiúnta táirgthe.

(e)

Ní fhéadfar caramal a chur leis an mbiotáille fíona ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú.

(f)

I gcás ina ndearnadh biotáille fíona a aibiú, is féidir leanúint lena cur ar an margadh mar ‘bhiotáille fíona’, fad agus gur aibíodh í ar feadh na tréimhse ama a leagtar síos don deoch bhiotáilleach agus a shainmhínítear faoi chatagóir 5 nó ar feadh tréimhse is faide ná an tréimhse sin.

5.   Branda nó Weinbrand

(a)

Is deoch bhiotáilleach é an BrandaWeinbrand:

(i)

a dhéantar as biotáille fíona, bíodh driogáit fíona curtha léi nó ná bíodh, driogtha ag níos lú ná 94,8 % toirte, fad agus nach dtéann an driogáit sin thar uasmhéid 50 % d'ábhar alcóil an táirge dheiridh,

(ii)

a aibítear ar feadh bliana ar a laghad i gcoimeádáin dharach nó ar feadh sé mhí ar a laghad i gcascaí darach ar lú ná 1 000 lítear a dtoilleadh,

(iii)

a bhfuil cainníocht de shubstaintí so-ghalaithe inti atá cothrom le 125 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte nó níos mó ná sin, agus a fhaightear go heisiach ó dhriogadh nó athdhriogadh na n-amhábhar a úsáidtear,

(iv)

a bhfuil uasmhéid meatánóil inti de 200 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte.

(b)

Is é 36 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh ag branda nó ag Weinbrand.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur leis.

(d)

Ní dhéanfar brandaWeinbrand a bhlaistiú. Ní eiseofar leis seo modhanna traidisiúnta táirgthe.

(e)

Ní fhéadfaidh caramal a bheith curtha leis an mbranda nó leis an Weinbrand ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú.

6.   Biotáille mhairc fíonchaor nó marc fíonchaor

(a)

Is deoch bhiotáilleach í an bhiotáille mhairc fíonchaor nó an marc fíonchaor a shásaíonn na coinníollacha seo a leanas:

(i)

is as marc fíonchaor a choiptear agus a dhriogtar go díreach le gal uisce nó tar éis uisce a chur leis go heisiach a tháirgtear í nó é;

(ii)

féadfar cainníocht moirte a chur leis an marc fíonchaor nach mó ná 25 kg de mhoirt in aghaidh gach 100 kg de mharc fíonchaor a úsáidfear;

(iii)

ní rachaidh cainníocht iomlán an alcóil a fhaightear ón moirt thar 35 % de chainníocht an alcóil sa táirge deiridh;

(iv)

déanfar an driogadh i láthair an mhairc féin ag níos lú ná 86 % toirte;

(v)

údaraítear athdhriogadh ag an neart alcóil céanna;

(vi)

tá cainníocht de shubstaintí so-ghalaithe inti atá cothrom le 140 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte nó níos mó ná sin agus tá íosmhéid meatánóil 1 000 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte inti.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i mbiotáille mhairc fíonchaor nó i marc fíonchaor.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur léi nó leis.

(d)

Ní dhéanfar biotáille mhairc fíonchaor nó marc fíonchaor a bhlaistiú. Ní eiseofar leis seo modhanna traidisiúnta táirgthe.

(e)

Ní fhéadfaidh caramal a bheith curtha leis an mbiotáille mhairc fíonchaor nó leis an marc fíonchaor ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú.

7.   Biotáille mhairc thorthaí

(a)

Is deoch bhiotáilleach í an bhiotáille mhairc thorthaí a shásaíonn na coinníollacha seo a leanas:

(i)

is trí dhriogadh agus trí choipeadh mairc thorthaí seachas marc fíonchaor ag níos lú ná 86 % toirte go heisiach a fhaightear í;

(ii)

tá íosmhéid 200 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte de shubstaintí so-ghalaithe inti;

(iii)

is é 1 500 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte an t-uasmhéid meatánóil inti;

(iv)

is é 7 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte an t-uasmhéid aigéid hidricianaigh inti i gcás biotáille mairc chlochthorthaí;

(v)

údaraítear athdhriogadh ag an neart alcóil céanna de réir (i).

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i mbiotáille mhairc thorthaí.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur léi.

(d)

Ní dhéanfar biotáille mhairc thorthaí a bhlaistiú.

(e)

Ní fhéadfaidh caramal a bheith curtha leis an mbiotáille mhairc thorthaí ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú.

(f)

‘Biotáille mhairc’ agus ainm an toraidh ina dhiaidh an ainmníocht díolacháin a bheidh uirthi. Má úsáidtear marcanna líon éagsúil torthaí, ‘Biotáille mhairc thorthaí’ an ainmníocht díolacháin a bheidh uirthi.

8.   Biotáille rísíní nó raisin brandy

(a)

Is deoch bhiotáilleach í an bhiotáille rísíní nó raisin brandy ar trí dhriogadh an táirge a fhaightear trí choipeadh alcólach eastóscáin fíonchaor thriomaithe de chineál ‘Fíonchaor Dubh na Corainte’ nó Moscatel Alexandria, go heisiach a tháirgtear í, driogtha ag níos lú ná 94,5 % toirte ionas go mbíonn cumhra agus blas ar an driogáit a thagann ón amhábhar a úsáidtear.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil a bheidh i mbiotáille rísíní nó raisin brandy.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur léi.

(d)

Ní dhéanfar biotáille rísíní nó raisin brandy a bhlaistiú.

(e)

Ní fhéadfaidh caramal a bheith curtha leis an mbiotáille rísíní nó raisin brandy ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú.

9.   Biotáille thorthaí

(a)

Is deoch bhiotáilleach í an bhiotáille thorthaí:

(i)

ar trí choipeadh alcólach agus trí dhriogadh torthaí méithe nó úrfhíon na dtorthaí, na gcaor nó na nglasraí sin, le clocha nó gan chlocha go heisiach a tháirgtear í,

(ii)

a dhriogtar ag níos lú ná 86 % toirte ionas go mbíonn cumhra agus blas ar an driogáit a thagann ó na táirgí driogtha,

(iii)

a bhfuil cainníocht de shubstaintí so-ghalaithe inti atá cothrom le 200 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte nó níos mó ná sin,

(iv)

i gcás biotáillí clochthorthaí, nach mó ná 7 ngram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte an méid aigéid hidricianaigh atá iontu.

(b)

Is é 1 000 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte an t-uasmhéid meatánóil a bheidh i mbiotáille thorthaí.

I gcás na mbiotáillí torthaí seo a leanas, áfach, is é an t-uasmhéid meatánóil a bheidh iontu:

(i)

1 200 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte a fhaightear ó na torthaí nó ó na caora seo a leanas:

pluma (Prunus domestica L.),

pluma Mirabelle (Prunus domestica L. fospeic. syriaca (Borkh.) Janch. ex. Mansf.),

pluma quetsch (Prunus domestica L.),

úll (Malus domestica Borkh.),

piorra (Pyrus communis L.) seachas piorraí Williams (Pyrus communis L. cv ‘Williams’),

sútha craobh (Rubus idaeus L.),

sméara dubha (Rubus fruticosus auct. aggr.),

aibreoga (Prunus armeniaca L.),

péitseoga (Prunus persica (L.) Batsch);

(ii)

1 350 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte a fhaightear ó na torthaí nó ó na caora seo a leanas:

Piorraí Williams (Pyrus communis L. cv ‘Williams’),

cuiríní dearga (Ribes rubrum L.),

cuiríní dubha (Ribes nigrum L.),

caora caorthainn (Sorbus aucuparia L.),

caora troim (Sambucus nigra L.),

cainchí (Cydonia oblonga Mill.),

caora aitil (Juniperus communis L. agus/nó Juniperus oxicedris L.).

(c)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i mbiotáille thorthaí.

(d)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur léi.

(e)

Ní dhéanfar biotáille thorthaí a bhlaistiú.

(f)

Is é an ainmníocht díolacháin a bheidh ar bhiotáille thorthaí an focal ‘biotáille’ agus ainm an toraidh, na caoire nó an ghlasra ina dhiaidh, amhail: biotáille shilíní nó kirsch, biotáille phlumaí nó slivovitz, biotáille phlumaí mirabelle, biotáille phéitseog, biotáille úll, biotáille phiorraí, biotáille aibreog, biotáille figí, biotáille chiotrais nó biotáille fíonchaor nó biotáillí torthaí eile.

Féadfar wasser a thabhairt uirthi freisin, agus ainm an toraidh ina theannta.

Is féidir ainm an toraidh a chur in áit ‘biotáille’ agus ainm an toraidh ina dhiaidh, i gcás na dtorthaí seo a leanas amháin:

pluma mirabelle (Prunus domestica L. fospeic. syriaca (Borkh.) Janch. ex. Mansf.),

pluma (Prunus domestica L.),

quetsch (Prunus domestica L.),

toradh caithne (Arbutus unedo L.),

úll ‘Golden Delicious’.

Más baolach nach furasta don tomhaltóir deiridh ceann ar bith de na hainmníochtaí díolacháin seo a thuiscint, beidh an focal ‘biotáille’ sa lipéadú, agus míniúchán leis más gá.

(g)

Ní fhéadfar an t-ainm Williams a úsáid ach le haghaidh biotáille phiorraí a dhéantar as piorraí den chineál ‘Williams’ a dhíol.

(h)

Nuair a dhriogtar dhá thoradh, dhá chaor nó dhá ghlasra nó níos mó le chéile, díolfar an táirge faoin ainm ‘biotáille thorthaí’, nó ‘biotáille ghlasraí’ de réir mar is cuí. Is féidir an t-ainm a fhorlíonadh le hainm gach toraidh, caoire nó glasra a bheidh i gceist, in ord íslitheach na cainníochta a úsáidtear.

10.   Biotáille leanna úll agus biotáille leanna piorraí

(a)

Is deochanna biotáilleacha iad biotáille leanna úll agus biotáille leanna piorraí:

(i)

ar trí dhriogadh ag níos lú ná 86 % toirte ar leann úll nó ar leann piorraí go heisiach a tháirgtear iad ionas go mbíonn cumhra agus blas a thagann ó na torthaí ar an driogáit,

(ii)

a bhfuil cainníocht de shubstaintí so-ghalaithe cothrom le 200 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte nó níos mó ná sin iontu,

(iii)

a bhfuil uasmhéid meatánóil de 1 000 gram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte iontu.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i mbiotáille leanna úll agus i mbiotáille leanna piorraí.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur leo.

(d)

Ní dhéanfar biotáille leanna úll ná biotáille leanna piorraí a bhlaistiú.

(e)

Ní fhéadfaidh caramal a bheith curtha leis an mbiotáille leanna úll agus leis an mbiotáille leanna piorraí ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú.

11.   Biotáille mheala

(a)

Is deoch bhiotáilleach í an bhiotáille mheala:

(i)

ar trí choipeadh agus trí dhriogadh maistreáin mheala go heisiach a tháirgtear í,

(ii)

a dhriogtar ag níos lú ná 86 % toirte ionas go mbíonn na tréithe orgánaileipteacha ag an driogáit a thagann ón amhábhar a úsáidtear.

(b)

Is é 35 % toirte an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i mbiotáille mheala.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur léi.

(d)

Ní dhéanfar biotáille mheala a bhlaistiú.

(e)

Ní fhéadfaidh caramal a bheith curtha leis an mbiotáille mheala ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú.

(f)

Ní fhéadfar biotáille mheala a mhilsiú ach le mil.

12.   Hefebrand nó biotáille mhoirte

(a)

Is deoch bhiotáilleach í an Hefebrand nó an bhiotáille mhoirte ar trí dhriogadh ag níos lú ná 86 % toirte ar mhoirt fíona nó ar mhoirt thorthaí coipthe go heisiach a tháirgtear í.

(b)

Is é 38 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in Hefebrand nó i mbiotáille mhoirte.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur leis nó léi.

(d)

Ní dhéanfar Hefebrand nó biotáille mhoirte a bhlaistiú.

(e)

Ní fhéadfaidh caramal a bheith curtha leis an Hefebrand ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú.

(f)

Déanfar an ainmníocht díolacháin Hefebrand nó biotáille mhoirte a fhorlíonadh le hainm an amhábhair a úsáidtear.

13.   Bierbrand nó eau de vie de bière

(a)

Is deoch bhiotáilleach é an Bierbrandeau de vie de bière a fhaightear go heisiach trí dhriogadh díreach faoi ghnáthbhrú ar bheoir úr ar lú ná 86 % a neart alcóil de réir toirte ionas go mbíonn tréithe orgánaileipteacha ag an driogáit a thagann ón mbeoir.

(b)

Is é 38 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in Bierbrand nó in eau de vie de bière.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur leis.

(d)

Ní dhéanfar Bierbrandeau de vie de bière a bhlaistiú.

(e)

Ní fhéadfaidh caramal a bheith curtha leis an Bierbrand nó leis an eau de vie de bière ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú.

14.   Topinambur nó biotáille bhliosán gréine

(a)

Is deoch bhiotáilleach í an Topinambur nó an bhiotáille bhliosán gréine ar trí choipeadh agus trí dhriogadh ag níos lú ná 86 % toirte ar thiúbair bhliosán gréine (Helianthus tuberosus L.) go heisiach a tháirgtear í.

(b)

Is é 38 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in topinambur nó i mbiotáille bhliosán gréine.

(c)

Ní dhéanfar alcól, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I(5) é, bíodh sé caolaithe nó ná bíodh, a chur leis nó léi.

(d)

Ní dhéanfar Topinambur nó biotáille bhliosán gréine a bhlaistiú.

(e)

Ní fhéadfaidh caramal a bheith curtha leis an Topinambur nó leis an mbiotáille bhliosán gréine ach mar mhodh chun an dath a oiriúnú.

15.   Vodca

(a)

Is deoch bhiotáilleach é an vodca a tháirgtear as alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta a fhaightear trí na nithe seo a leanas a choipeadh le giosta:

(i)

prátaí agus/nó gránbharra, nó,

(ii)

amhábhair talmhaíochta eile,

agus trí dhriogadh agus/nó coigeartú a dhéanamh orthu ionas go laghdaítear go roghnaíoch tréithe orgánaileipteacha na n-amhábhar a úsáidtear agus na bhfotháirgí a fhoirmítear le linn an choipthe.

Féadfar athdhriogadh a dhéanamh i ndiaidh an phróisis sin agus/nó cóireáil a dhéanamh le cúntóirí próiseála iomchuí, lena n-áirítear cóireáil le fioghual gníomhachtaithe, le tréithe speisialta orgánaileipteacha a thabhairt dó.

Ní rachaidh uasleibhéil an iarmhair le haghaidh alcóil eitile de thionscnamh talmhaíochta thar na huasleibhéil a leagtar síos in Iarscríbhinn I, ach amháin nach rachaidh an méid meatánóil thar 10 ngram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i vodca.

(c)

Ní fhéadfar aon bhlastáin a chur leis ach na comhdhúile nádúrtha blaistithe sin a bhíonn i láthair i ndriogáit a fhaightear ó na hamhábhair choipthe. Ina theannta sin, féadfar tréithe orgánaileipteacha speisialta, seachas blas ceannasach, a thabhairt don táirge.

(d)

Beidh an sonrú ‘a táirgeadh ó …’ agus ainm an amhábhair nó ainm na n-amhábhar a úsáideadh chun an t-alcól eitile de tháirgeadh talmhaíochta a tháirgeadh sa tuairisc, sa chur i láthair, agus sa lipéadú a dhéanfar ar vodca nach mbeidh táirgthe go heisiach ón amhábhar nó ó na hamhábhair a liostaítear i mír (a)(i). Déanfar an lipéadú i gcomhréir le hAirteagal 13(2) de Threoir 2000/13/CE.

16.   Biotáille (ainm an toraidh ina dhiaidh), a fhaightear trí mhaothú agus trí dhriogadh

(a)

Is deoch bhiotáilleach í an bhiotáille (ainm an toraidh ina dhiaidh) a fhaightear trí mhaothú agus trí dhriogadh:

(i)

a tháirgtear trí thorthaí nó trí chaora a liostaítear faoi mhír (ii) a mhaothú, cibé acu más leathchoipthe nó gan a bheith coipthe atá siad, agus lenar féidir uasmhéid de 20 lítear d'alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta nó biotáille agus/nó driogáit a dhíorthaíonn ón toradh céanna a chur léi in aghaidh gach 100 kg de thorthaí nó de chaora coipthe, agus trí dhriogadh ag níos lú ná 86 % toirte a dhéanamh ina dhiaidh sin.

(ii)

a fhaightear ó na torthaí nó na caora seo a leanas:

sméar dubh (Rubus fruticosus auct. aggr.),

sú talún (Fragaria spp.),

fraochán (Vaccinium myrtillus L.),

sú craobh (Rubus idaeus L.),

cuirín dearg (Ribes rubrum L.),

airne (Prunus spinosa L.),

caor chaorthainn (Sorbus aucuparia L.),

caor shoirb (Sorbus domestica L.),

caor chuilinn (Ilex cassine L.),

caor shoirb fhiáin (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

caor troim (Sambucus nigra L.),

mogóir róis (Rosa canina L.),

cuirín dubh (Ribes nigrum L.).

banana (Musa spp.),

páiseog (Passiflora edulis Sims),

ambarella (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

moimbin buí (Spondias mombin L.)

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh ag Biotáille (agus ainm an toraidh ina dhiaidh) a fhaightear trí mhaothú agus trí dhriogadh.

(c)

Ní dhéanfar Biotáille (agus ainm an toraidh ina dhiaidh) a fhaightear trí mhaothú agus trí dhriogadh a bhlaistiú.

(d)

Maidir le lipéadú agus cur i láthair Biotáille (agus ainm an toraidh ina dhiaidh) a fhaightear trí mhaothú agus trí dhriogadh, ní mór do na focail ‘a fuarthas trí mhaothú agus trí dhriogadh’ a bheith sa tuairisc, sa chur i láthair nó sa lipéadú i gcarachtair sa chló céanna, ar an méid céanna agus ar an dath céanna, agus ar an líne chéanna leis an bhfocal ‘Biotáille (agus ainm an toraidh ina dhiaidh)’, agus, i gcás buidéal, ar an lipéad tosaigh.

17.   Geist (agus ainm an toraidh nó an amhábhair a úsáidtear)

(a)

Is deoch bhiotáilleach é an Geist (agus ainm an toraidh nó an amhábhair a úsáidtear) a fhaightear trí mhaothú torthaí agus caor neamhchoipthe a liostaítear i gcatagóir 16(a)(ii) nó glasraí, cnónna, nó ábhair phlandaí eile amhail luibheanna nó peitil róis in alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta, agus trí dhriogadh ina dhiaidh sin ag níos lú ná 86 % toirte.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh ag Geist (agus ainm an toraidh nó an amhábhair a úsáidtear).

(c)

Ní dhéanfar Geist (agus ainm an toraidh nó an amhábhair a úsáidtear) a bhlaistiú.

18.   Ceadharlach

(a)

Is deoch bhiotáilleach é an ceadharlach a dhéantar as driogáit cheadharlaigh a fhaightear ó choipeadh fréamhacha ceadharlaigh a gcuirtear alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta leis nó nach gcuirtear.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh ag ceadharlach.

(c)

Ní dhéanfar ceadharlach a bhlaistiú.

19.   Deochanna biotáilleacha a bhfuil blas an aitil orthu

(a)

Is deochanna biotáilleacha iad deochanna biotáilleacha a bhfuil blas an aitil orthu a dhéantar trí alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta agus/nó biotáille ghráin agus/nó driogáit ghráin a bhlaistiú le caora aitil (Juniperus communis L. agus/nó Juniperus oxicedris L.)

(b)

Is é 30 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh ag deochanna biotáilleacha a bhfuil blas an aitil orthu.

(c)

Féadfar substaintí nádúrtha agus/nó substaintí nádúr-chomhionanna blaistithe eile mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus (ii) de Threoir 88/388/CEE agus/nó ullmhóidí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 1(2)(c) den Treoir sin, agus/nó plandaí aramatacha nó codanna de phlandaí aramatacha a úsáid chomh maith, ach ní mór do na tréithe orgánaileipteacha aitil a bheith inaitheanta, fiú má tá siad maolaithe uaireanta.

(d)

Féadfaidh an ainmníocht díolachán Wacholdergenebra a bheith ar dheochanna biotáilleacha a bhfuil blas an aitil orthu.

20.   Gin

(a)

Is deoch bhiotáilleach a bhfuil blas an aitil uirthi é an gin a dhéantar trí alcól eitile de bhunús talmhaíochta, atá oiriúnach go horgánaileipteach, a bhlaistiú le caora aitil (Juniperus communis L.).

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i gin.

(c)

Ní úsáidfear ach substaintí nádúrtha agus/nó substaintí nádúr-chomhionanna blaistithe amháin mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus (ii) de Threoir 88/388/CEE agus/nó ullmhóidí blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(c) den Treoir sin chun gin a dhéanamh ionas gurb é blas an aitil an blas is mó a bheidh air.

21.   Gin driogtha

(a)

Is éard atá sa gin driogtha:

(i)

deoch bhiotáilleach a bhfuil blas an aitil uirthi agus ar trí athdhriogadh a dhéanamh ar alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta atá oiriúnach go horgánaileipteach agus ar de cháilíocht chuí é agus a bhfuil neart alcóil tosaigh de 96 % toirte ann ar a laghad, go heisiach a tháirgtear í, i stileanna a úsáidtear go traidisiúnta le haghaidh gin, i láthair caor aitil (Juniperus communis L.) agus luibheanna nádúrtha eile fad agus gurb é blas an aitil is mó atá uirthi, nó

(ii)

meascán de tháirge an driogtha sin agus d'alcól eitile de bhunús talmhaíochta a bhfuil an comhdhéanamh céanna, an íonacht chéanna agus an neart alcóil céanna ann; féadfar substaintí nádúrtha agus/nó substaintí nádúr-chomhionanna blaistithe agus/nó ullmhóidí blaistithe mar a shainítear iad i gcatagóir 20(c) a úsáid freisin le gin driogtha a bhlaistiú.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i gin driogtha.

(c)

gin driogtha é gin nach ndéantar ach eastóscánraí nó blastáin a chur le halcól eitile de thionscnamh talmhaíochta chun é a chur ar fáil.

22.   London gin

(a)

Is cineál gin driogtha é London gin:

(i)

a fhaightear go heisiach ó alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta, arb é 5 ghram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte uasmhéid an mheatánóil ann, agus ar trí athdhriogadh a dhéanamh i stileanna traidisiúnta ar alcól eitile i láthair na n-ábhar nádúrtha plandaí uile a úsáidtear go heisiach a chuirtear blas air,

(ii)

a bhfuil 70 % alcóil de réir toirte ar a laghad ina dhriogáit iarmhartach,

(iii)

nuair a chuirtear alcól eitile breise de thionscnamh talmhaíochta leis, ní mór go mbeadh sé ag teacht leis na tréithe a liostaítear in Iarscríbhinn I(1), ach le huasmhéid meatánóil de 5 ghram in aghaidh an heictilítir d'alcól 100 % toirte,

(iv)

nach bhfuil milseoirí breise ann a théann thar 0,1 gram de shiúcraí in aghaidh an lítir den táirge deiridh, ná datháin,

(v)

nach bhfuil comhábhair ar bith eile curtha leis seachas uisce.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in London gin.

(c)

Féadfar an téarma ‘dry’ a chur leis an téarma London gin.

23.   Deochanna biotáilleacha a bhfuil blas an chearbhais orthu

(a)

Is deochanna biotáilleacha iad deochanna biotáilleacha a bhfuil blas an chearbhais orthu a dhéantar trí alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta a bhlaistiú le cearbhas (Carum carvi L.).

(b)

Is é 30 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i ndeoch bhiotáilleach a bhfuil blas an chearbhais uirthi.

(c)

Féadfar substaintí nádúrtha agus/nó substaintí nádúr-chomhionanna blaistithe eile mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus (ii) de Threoir 88/388/CEE agus/nó ullmhóidí blaistithe, mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(c) den Treoir sin, a úsáid chomh maith ach blas an chearbhais a chaithfidh a bheith ceannasach.

24.   Akvavit nó aquavit

(a)

Is deoch bhiotáilleach a bhfuil blas an chearbhais agus/nó blas an tsíl lusa mhín uirthi é an akvavitaquavit atá blaistithe le driogáit de phlandaí nó de spíosraí.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in akvavitaquavit.

(c)

Féadfar substaintí nádúrtha agus/nó substaintí nádúr-chomhionanna blaistithe eile mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus (ii) de Threoir 88/388/CEE agus/nó ullmhóidí blaistithe eile mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(c) den Treoir sin, a úsáid chomh maith, ach is iad driogáití cearbhais (Carum carvi L.) agus/nó an tsíl lusa mhín (Anethum graveolens L.) is mó a chuireann blas ar na deochanna sin, ós rud é go bhfuil toirmeasc ar úsáid bhlátholaí.

(d)

Níor cheart go mbeadh an lámh in uachtar ar fad ag na substaintí searbha ar an mblas; ní rachaidh méid an eastóscáin thirim thar 1,5 gram in aghaidh 100 millilítear.

25.   Deochanna biotáilleacha a bhfuil blas an tsíl ainíse orthu

(a)

Is deochanna biotáilleacha iad deochanna biotáilleacha a bhfuil blas an tsíl ainíse orthu a dhéantar trí alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta a bhlaistiú le heastóscáin nádúrtha réalt-ainíse (Illicium verum Hook f.), ainíse (Pimpinella anisum L.), finéil (Foeniculum vulgare Mill.), nó planda ar bith eile a bhfuil an príomh-chomhábhar spíosrach céanna ann, ag úsáid próiseas amháin díobh seo a leanas nó teaglaim díobh:

(i)

maothú agus/nó driogadh,

(ii)

athdhriogadh alcóil i láthair na síolta nó codanna eile de na plandaí a luaitear thuas,

(iii)

eastóscáin dhriogtha nádúrtha as plandaí a bhfuil blas an tsíl ainíse orthu a chur leis.

(b)

Is é 15 % an neart íosta de réir toirte a bheidh i ndeochanna biotáilleacha a bhfuil blas an tsíl ainíse orthu.

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha blaistithe de réir mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus deochanna biotáilleacha a bhfuil blas an tsíl ainíse orthu á n-ullmhú.

(d)

Féadfar eastóscáin nádúrtha as plandaí eile a úsáid freisin, ach is é blas an tsíl ainíse is mó a chaithfidh a bheith ceannasach.

26.   Pastis

(a)

Is deoch bhiotáilleach a bhfuil blas an tsíl ainíse uirthi é an Pastis a bhfuil eastóscáin nádúrtha na fréimhe liocrais (Glycyrrhiza spp.) inti freisin, rud a thabharfadh le tuiscint go bhfuil na datháin ar a dtugtar ‘cailceoin’ ann chomh maith le haigéad gliciriseach, agus is 0,05 gram in aghaidh an lítir an t-uasleibhéal agus 0,5 gram in aghaidh an lítir an t-íosleibhéal díobh seo is ceadmhach a bheith inti.

(b)

Is é 40 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in pastis.

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus pastis á ullmhú.

(d)

Bíonn níos lú ná 100 gram siúcraí in aghaidh an lítir in pastis, arna shloinneadh mar shiúcra inbhéartaithe, agus is 1,5 gram agus 2 gram in aghaidh an lítir an t-uasleibhéal agus an t-íosleibhéal anatóil a bhíonn ann, faoi seach.

27.   Pastis de Marseille

(a)

Is pastis é Pastis de Marseille a bhfuil 2 ghram in aghaidh an lítir d'anatól ann.

(b)

Is é 45 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in pastis de Marseille.

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus pastis de Marseille á ullmhú.

28.   Anis

(a)

Is deoch bhiotáilleach a bhfuil blas an tsíl ainíse uirthi é an Anis ar ón ainís (Pimpinella anisum L.) agus/nó ón réalt-ainís (Illicium verum Hook f.) agus/nó ón bhfinéal (Foeniculum vulgare Mill.) go heisiach a thagann an blas sainiúil a bhíonn uirthi.

(b)

Is é 35 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in anis.

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha blaistithe de réir mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus anis á ullmhú.

29.   Anis driogtha

(a)

Is anis driogtha é anis a bhfuil alcól ann a dhriogtar i láthair na síolta dá dtagraítear i gcatagóir 28(a), agus i gcás sonraí geografacha, i láthair maisteoige agus síolta, plandaí nó torthaí aramatacha eile, fad agus gur ionann agus ar a laghad 20 % de neart alcóil an anis driogtha an t-alcól sin.

(b)

Is é 35 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in anis driogtha.

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha blaistithe de réir mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus anis driogtha á ullmhú.

30.   Deochanna biotáilleacha blais shearbh nó bitter

(a)

Is deochanna biotáilleacha iad deochanna biotáilleacha blais shearbh nó bitter ar blas searbh is mó atá orthu a thagann as alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta a bhlaistiú le substaintí nádúrtha agus/nó le substaintí nádúr-chomhionanna blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus (ii) de Threoir 88/388/CEE agus/nó ullmhóidí blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(c) den Treoir sin.

(b)

Is é 15 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i ndeochanna biotáilleacha blais shearbh nó in bitter.

(c)

Féadfar deochanna biotáilleacha blais shearbh nó bitter a dhíol faoi na hainmneacha ‘amer’ nó ‘bitter’ in éineacht le téarma eile nó dá uireasa.

31.   Vodca blaistithe

(a)

Is vodca blaistithe é vodca ar cuireadh blas ceannasach air seachas blas na n-amhábhar.

(b)

Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i vodca blaistithe.

(c)

Féadfar vodca blaistithe a mhilsiú, a chumasc, a bhlaistiú, a aibiú nó a dhathú.

(d)

Féadfar vodca blaistithe a dhíol freisin faoi ainm an bhlais cheannasaigh le chéile leis an bhfocal ‘vodca’.

32.   Licéar

(a)

Is deoch bhiotáilleach é licéar:

(i)

a bhfuil na híosmhéideanna siúcra seo a leanas ann, arna shloinneadh mar shiúcra inbhéartaithe:

70 gram in aghaidh an lítir do licéir shilíní arb í an bhiotáille shilíní an t-aon alcól eitile atá iontu,

80 gram in aghaidh an lítir do cheadharlach nó do licéir chomhchosúla arb é an ceadharlach nó plandaí comhchosúla an t-aon substaint aramatach a bhíonn iontu agus iad á n-ullmhú,

100 gram in aghaidh an lítir i ngach cás eile,

(ii)

a tháirgtear trí alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta nó trí dhriogáit de thionscnamh talmhaíochta nó trí dheoch bhiotáilleach amháin nó níos mó nó meascán díobh a mhilsiú trí tháirgí de thionscnamh talmhaíochta nó bia-ábhair a chur leis an alcól, leis an driogáit, leis an deoch bhiotáilleach nó na deochanna biotáilleacha nó leis an meascán, amhail uachtar, bainne nó táirgí bainne eile, torthaí, fíon nó fíon cumhraithe de réir mar a shainmhínítear iad i Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle an 10 Meitheamh 1999 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le sainmhíniú, tuairisc agus cur i láthair fíonta cumhraithe, deochanna de bhunadh fíona cumhraithe agus manglaim táirgí fíona cumhraithe (1).

(b)

Is é 15 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i licéar.

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE agus substaintí agus ullmhóidí nádúr-chomhionanna blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(ii) den Treoir sin a úsáid agus licéar á ullmhú.

Ní dhéanfar, áfach, substaintí agus ullmhóidí nádúr-chomhionanna blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(ii) den Treoir sin a úsáid agus na licéir seo a leanas á n-ullmhú:

(i)

Licéir thorthaí:

cuiríní dubha,

silíní,

sútha craobh,

maoildearg,

fraochán,

torthaí citris,

caor scamaill,

driseacha artacha,

mónóg,

bódhearc,

airní draighin mhara,

anann;

(ii)

licéir phlandaí:

miontais,

ceadharlaigh,

síl ainíse,

génépi,

cneasaithe.

(d)

Féadfar na comhthéarmaí seo a leanas a úsáid i gcur i láthair licéar a tháirgtear sa Chomhphobal nuair a úsáidtear alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta chun aithris a dhéanamh ar mhodhanna seanbhunaithe táirgeachta:

branda prúnaí,

branda oráistí,

branda aibreog,

branda silíní,

solbaerrom, ar a dtugtar rum cuiríní dubha freisin.

Maidir le lipéadú agus cur i láthair na licéar seo, ní mór don chomhthéarma a bheith le feiceáil ar an lipéadú ar líne amháin i gcarachtair aonfhoirmeacha a bhfuil an cló céanna agus an dath céanna orthu agus ní mór don fhocal ‘licéar’ a bheith gar dó i gcarachtair nach lú ná an cló sin. Mura ón deoch bhiotáilleach a luaitear a thagann an t-alcól, ní mór a thionscnamh a thaispeáint ar an lipéadú sa réimse radhairc céanna leis an gcomhthéarma agus leis an bhfocal ‘licéar’, trí chineál an alcóil talmhaíochta a lua nó trí na focail ‘alcól talmhaíochta’ a úsáid agus ‘déanta as’ nó déanta le’ roimhe gach uair.

33.   Crème de (agus ainm an toraidh nó an amhábhair a úsáidtear ina dhiaidh)

(a)

Is licéir iad deochanna biotáilleacha ar a dtugtar Crème de (agus ainm an toraidh nó an amhábhair a úsáidtear ina dhiaidh), seachas táirgí bainne, a bhfuil íosmhéid 250 gram siúcra in aghaidh an lítir iontu arna shloinneadh mar shiúcra inbhéartaithe.

(b)

Is é 15 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in Crème de (agus ainm an toraidh nó an amhábhair a úsáidtear ina dhiaidh).

(c)

Beidh feidhm maidir leis an deoch bhiotáilleach seo ag na rialacha maidir le substaintí agus ullmhóidí blaistithe do licéir a leagtar síos faoi chatagóir 32.

(d)

Féadfar an téarma ‘licéar’ a chur leis an ainmníocht díolacháin.

34.   Crème de cassis

(a)

Is licéar cuiríní dubha é crème de cassis a bhfuil ar a laghad 400 gram siúcra in aghaidh an lítir ann arna shloinneadh mar shiúcra inbhéartaithe.

(b)

Is é 15 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in crème de cassis.

(c)

Beidh feidhm maidir le crème de cassis ag na rialacha maidir le substaintí agus ullmhóidí blaistithe do licéir a leagtar síos faoi chatagóir 32.

(d)

Féadfar an téarma ‘licéar’ a chur leis an ainmníocht díolacháin.

35.   Guignolet

(a)

Is licéar é guignolet a fhaightear trí shilíní a mhaothú in alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta.

(b)

Is é 15 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in guignolet.

(c)

Beidh feidhm maidir le guignolet ag na rialacha maidir le substaintí agus ullmhóidí blaistithe do licéir a leagtar síos faoi chatagóir 32.

(d)

Féadfar an téarma ‘licéar’ a chur leis an ainmníocht díolacháin.

36.   Punch au rhum

(a)

Is licéar é punch au rhum ar as rum go heisiach a thagann an t-ábhar alcóil ann.

(b)

Is é 15 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in punch au rhum.

(c)

Beidh feidhm maidir le punch au rhum ag na rialacha maidir le substaintí agus ullmhóidí blaistithe do licéir a leagtar síos faoi chatagóir 32.

(d)

Féadfar an téarma ‘licéar’ a chur leis an ainmníocht díolacháin.

37.   Sloe gin

(a)

Is licéar í sloe gin a fhaightear trí airní a mhaothú in gin agus, b'fhéidir, trí sú airní a chur leis.

(b)

Is é 25 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in sloe gin.

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus sloe gin á ullmhú.

(d)

Féadfar an téarma ‘licéar’ a chur leis an ainmníocht díolacháin.

38.   Sambuca

(a)

Is licéar gan dath a bhfuil blas an tsíl ainíse air é an sambuca:

(i)

a bhfuil driogáití ainíse (Pimpinella anisum L.) réalt-ainíse (Illicium verum L.) nó luibheanna aramatacha eile ann,

(ii)

a bhfuil íosmhéid 350 gram siúcra in aghaidh an lítir ann arna shloinneadh mar shiúcra inbhéartaithe,

(iii)

nach lú ná 1 ghram in aghaidh an lítir ná nach mó ná 2 ghram in aghaidh an lítir méid an anatóil nádúrtha atá ann.

(b)

Is é 38 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in sambuca.

(c)

Beidh feidhm maidir le sambuca ag na rialacha maidir le substaintí agus ullmhóidí blaistithe do licéir a leagtar síos faoi chatagóir 32.

(d)

Féadfar an téarma ‘licéar’ a chur leis an ainmníocht díolacháin.

39.   Maraschino, MarrasquinoMaraskino

(a)

Is licéar gan dath é an maraschino, marrasquinomaraskino ar driogáit de shilíní marasca is mó a chuireann blas air, sin nó an táirge a fhaightear trí shilíní nó codanna de shilíní a mhaothú in alcól de thionscnamh talmhaíochta a bhfuil íosmhéid siúcra ann de 250 gram in aghaidh an lítir arna shloinneadh mar shiúcra inbhéartaithe.

(b)

Is é 24 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in maraschino, marrasquinomaraskino.

(c)

Beidh feidhm maidir le maraschino, marrasquinomaraskino ag na rialacha maidir le substaintí agus ullmhóidí blaistithe do licéir a leagtar síos faoi chatagóir 32.

(d)

Féadfar an téarma ‘licéar’ a chur leis an ainmníocht díolacháin.

40.   Nocino

(a)

Is licéar é nocino ar maothú agus nó/driogadh gallchnónna iomlána glasa (Juglans regia L.) is mó a chuireann blas air agus a bhfuil íosmhéid siúcra ann de 100 gram in aghaidh an lítir arna shloinneadh mar shiúcra inbhéartaithe.

(b)

Is é 30 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in nocino.

(c)

Beidh feidhm maidir le nocino ag na rialacha maidir le substaintí agus ullmhóidí blaistithe do licéir a leagtar síos faoi chatagóir 32.

(d)

Féadfar an téarma ‘licéar’ a chur leis an ainmníocht díolacháin.

41.   Licéar uibheacha nó advocaatavocatadvokat

(a)

Is deoch bhiotáilleach é an licéar uibheacha nó advocaatavocatadvokat, blaistithe nó gan bhlaistiú, a fhaightear ó alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta, ó dhriogáit agus/nó ó bhiotáille, agus arb iad buíocán uibhe ardchaighdeáin, gealacán uibhe agus siúcra nó mil a chomhábhair. Ní mór íosmhéid siúcra nó meala 150 gram in aghaidh an lítir a bheith ann arna shloinneadh mar shiúcra inbhéartaithe. Ní mór íosmhéid buíocán uibhe íon 140 gram in aghaidh an lítir den táirge deiridh a bheith ann.

(b)

De mhaolú ar Airteagal 2(1)(c), is é 14 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i licéar uibheacha nó advocaatavocatadvokat.

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha nó nádúr-chomhionanna mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus (ii) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus licéar uibheacha nó advocaatavocatadvokat á ullmhú.

42.   Licéar a bhfuil ubh ann

(a)

Is deoch bhiotáilleach é an licéar a bhfuil ubh ann, blaistithe nó gan bhlaistiú, a fhaightear ó alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta, ó dhriogáit agus/nó ó bhiotáille, agus arb iad buíocán uibhe ardchaighdeáin, gealacán uibhe agus siúcra nó mil a shainchomhábhair. Ní mór íosmhéid siúcra nó meala 150 gram in aghaidh an lítir a bheith ann arna shloinneadh mar shiúcra inbhéartaithe. Ní mór íosmhéid buíocán uibhe 70 gram in aghaidh an lítir den táirge deiridh a bheith ann.

(b)

Is é 15 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i licéar a bhfuil ubh ann.

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus licéir a bhfuil ubh iontu á n-ullmhú.

43.   Mistrà

(a)

Is deoch bhiotáilleach gan dath é an mistrà a gcuirtear blas air le síol ainíse nó le hanatól nádúrtha agus:

(i)

nach lú ná 1 ghram agus nach mó ná 2 ghram in aghaidh an lítir méid an ábhair anatóil atá ann,

(ii)

a bhféadfadh sé go mbeadh driogáit de luibheanna aramatacha ann freisin,

(iii)

nár cuireadh aon siúcra leis.

(b)

Is é 40 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in mistrà agus 47 % an t-uasneart alcóil de réir toirte.

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus mistrà á ullmhú.

44.   Väkevä glögispritglögg

(a)

Is deoch bhiotáilleach é an väkevä glögispritglögg a dhéantar trí alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta a bhlaistiú le cumhra nádúrtha nó nádúr-chomhionann clóbh agus/nó cainéil agus ceann de na próisis seo a leanas á úsáid: maothú agus/nó driogadh, athdhriogadh an alcóil i láthair codanna de na plandaí a shonraítear thuas, blaistiú nádúrtha nó nádúr-chomhionann clóbh nó cainéil a chur leis nó cumasc de na modhanna seo.

(b)

Is é 15 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in väkevä glögispritglögg.

(c)

Féadfar eastóscáin nádúrtha nó nádúr-chomhionanna eile as plandaí nó blasanna eile a úsáid freisin i gcomhréir le Treoir 88/388/CEE, ach ní mór do bhlas na spíosraí sonraithe a bheith ceannasach.

(d)

Ní rachaidh méid an ábhair fíona nó na dtáirgí fíona thar 50 % den táirge deiridh.

45.   BerenburgBeerenburg

(a)

Is deoch bhiotáilleach é an BerenburgBeerenburg:

(i)

a dhéantar ag úsáid alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta,

(ii)

ina ndéantar maothú ar thorthaí nó ar phlandaí nó ar chodanna díobh,

(iii)

a bhfuil sainbhlaistiú de dhriogáit fréamhacha ceadharlaigh (Gentiana lutea L.), chaor aitil (Juniperus communis L.) agus duilleog labhrais (Laurus nobilis L.) inti,

(iv)

a bhfuil éagsúlacht datha ann idir dath donn geall agus dath donn dorcha,

(v)

ar féidir é a mhilsiú go dtí uasmhéid de 20 gram in aghaidh an lítir arna shloinneadh mar shiúcra inbhéartaithe.

(b)

Is é 30 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in BerenburgBeerenburg,

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus BerenburgBeerenburg á ullmhú.

46.   Neachtar meala nó neachtar meá

(a)

Is deoch bhiotáilleach é an neachtar meala nó an neachtar meá a tháirgtear trí bhlaistiú a dhéanamh ar mheascán de mhaistreán meala coipthe agus de dhriogáit mheala agus/nó d'alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta, agus a bhfuil 30 % toirte ar a laghad de mhaistreán meala coipthe ann.

(b)

Is é 22 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh i neachtar meala nó i neachtar meá.

(c)

Ní fhéadfar ach substaintí agus ullmhóidí nádúrtha blaistithe mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b)(i) agus in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 88/388/CEE a úsáid agus neachtar meala nó neachtar meá á ullmhú, fad agus go mbeidh blas na meala ceannasach.

(d)

Ní fhéadfar neachtar meala nó neachtar meá a mhilsiú ach le mil.

Deochanna biotáilleacha eile

1.

Sa Ghearmáin a tháirgtear Rum-Verschnitt agus is trí rum agus alcól a mheascadh a fhaightear é, ar chaoi gur ón rum a chaithfidh íoschoibhneas de 5 % den alcól atá sa táirge deiridh teacht. Is é 37,5 % an neart íosta alcóil de réir toirte a bheidh in Rum-Verschnitt. Maidir le lipéadú agus cur i láthair an táirge Rum-Verschnitt, ní mór don fhocal Verschnitt a bheith sa tuairisc, sa chur i láthair agus sa lipéadú i gcarachtair sa chló céanna, ar an méid céanna agus ar an dath céanna agus ar an líne chéanna leis an bhfocal ‘Rum’ agus, i gcás buidéal, ar an lipéad tosaigh. Nuair a dhíoltar an táirge sin lasmuigh de mhargadh na Gearmáine, caithfidh a chomhdhéanamh alcólach a bheith ar an lipéad.

2.

I bPoblacht na Seice a tháirgtear slivovice agus is trí uaschoibhneas 30 % toirte d'alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta a chur leis an driogáit phlumaí roimh an driogadh deiridh a fhaightear é. Caithfear ‘deoch bhiotáilleach’ a thabhairt ar an táirge sin agus féadfar an t-ainm slivovice a úsáid freisin sa réimse radhairc céanna ar an lipéad tosaigh. Má chuirtear slivovice seo na Seice ar an margadh sa Chomhphobal, ní mór a chomhdhéanamh alcólach a bheith ar an lipéad. Ní dhéanfaidh an fhoráil sin dochar d'úsáid an ainm slivovice le haghaidh deochanna biotáilleacha torthaí de réir chatagóir 9.


(1)  IO L 149, 14.6.1991, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le hIonstraim Aontachais. 2005.


IARSCRÍBHINN III

SONRAÍ GEOGRAFACHA

Catagóir táirge

Sonra Geografach

Tír Thionscnaimh (Déantar cur síos sa chomhad teicniúil ar an tionscnamh beacht geografach)

1.

Rum

 

 

 

Rhum de la Martinique

An Fhrainc

 

Rhum de la Guadeloupe

An Fhrainc

 

Rhum de la Réunion

An Fhrainc

 

Rhum de la Guyane

An Fhrainc

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

An Fhrainc

 

Rhum des Antilles françaises

An Fhrainc

 

Rhum des départements français d'outre-mer

An Fhrainc

 

Ron de Málaga

An Spáinn

 

Ron de Granada

An Spáinn

 

Rum da Madeira

An Phortaingéil

2.

Whisky/Whiskey

 

 

 

Scotch Whisky

An Ríocht Aontaithe (Albain)

 

Irish Whiskey/Uisce Beatha Éireannach/Irish Whisky  (1)

Éire

 

Whisky español

An Spáinn

 

Whisky breton/Whisky de Bretagne

An Fhrainc

 

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

An Fhrainc

3.

Biotáille ghráin

 

 

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Lucsamburg

 

Korn/Kornbrand

An Ostair, An Bheilg (Pobal na Gearmáinise),

 

Münsterländer Korn/Kornbrand

An Ghearmáin

 

Sendenhorster Korn/Kornbrand

An Ghearmáin

 

Bergischer Korn/Kornbrand

An Ghearmáin

 

Emsländer Korn/Kornbrand

An Ghearmáin

 

Haselünner Korn/Kornbrand

An Ghearmáin

 

Hasetaler Korn/Kornbrand

An Ghearmáin

 

Samanė

An Liotuáin

4.

Biotáille fíona

 

 

 

Eau-de-vie de Cognac

An Fhrainc

 

Eau-de-vie des Charentes

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de Jura

An Fhrainc

 

Cognac

An Fhrainc

 

(Féadfar na téarmaí seo a leanas a chur leis an ainmníocht ‘Cognac’:

 

 

Fine

An Fhrainc

 

Grande Fine Champagne

An Fhrainc

 

Grande Champagne

An Fhrainc

 

Petite Fine Champagne

An Fhrainc

 

Petite Champagne

An Fhrainc

 

Fine Champagne

An Fhrainc

 

Borderies

An Fhrainc

 

Fins Bois

An Fhrainc

 

Bons Bois)

An Fhrainc

 

Fine Bordeaux

An Fhrainc

 

Fine de Bourgogne

An Fhrainc

 

Armagnac

An Fhrainc

 

Bas-Armagnac

An Fhrainc

 

Haut-Armagnac

An Fhrainc

 

Armagnac-Ténarèze

An Fhrainc

 

Blanche Armagnac

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

An Fhrainc

 

Aguardente de Vinho Douro

An Phortaingéil

 

Aguardente de Vinho Ribatejo

An Phortaingéil

 

Aguardente de Vinho Alentejo

An Phortaingéil

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

An Phortaingéil

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

An Phortaingéil

 

Aguardente de Vinho Lourinhã

An Phortaingéil

 

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

An Bhulgáir

 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

An Bhulgáir

 

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

An Bhulgáir

 

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

An Bhulgáir

 

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe

An Bhulgáir

 

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

An Bhulgáir

 

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya from Dobrudja

An Bhulgáir

 

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

An Bhulgáir

 

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

An Bhulgáir

 

Vinars Târnave

An Rómáin

 

Vinars Vaslui

An Rómáin

 

Vinars Murfatlar

An Rómáin

 

Vinars Vrancea

An Rómáin

 

Vinars Segarcea

An Rómáin

5.

Brandy/Weinbrand

 

 

 

Brandy de Jerez

An Spáinn

 

Brandy del Penedés

An Spáinn

 

Brandy italiano

An Iodáil

 

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

An Ghréig

 

BrandaΠελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese

An Ghréig

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

An Ghréig

 

Deutscher Weinbrand

An Ghearmáin

 

Wachauer Weinbrand

An Ostair

 

Weinbrand Dürnstein

An Ostair

 

Pfälzer Weinbrand

An Ghearmáin

 

Karpatské brandy špeciál

An tSlóvaic

 

Brandy français/Brandy de France

An Fhrainc

6.

Biotáille mhairc fíonchaor

 

 

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

An Fhrainc

 

Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

An Fhrainc

 

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

An Fhrainc

 

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

An Fhrainc

 

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

An Fhrainc

 

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

An Fhrainc

 

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

An Fhrainc

 

Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

An Fhrainc

 

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

An Fhrainc

 

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

An Fhrainc

 

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

An Fhrainc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

An Fhrainc

 

Marc de Lorraine

An Fhrainc

 

Marc d'Auvergne

An Fhrainc

 

Marc du Jura

An Fhrainc

 

Aguardente Bagaceira Bairrada

An Phortaingéil

 

Aguardente Bagaceira Alentejo

An Phortaingéil

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

An Phortaingéil

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

An Phortaingéil

 

Orujo de Galicia

An Spáinn

 

Grappa

An Iodáil

 

Grappa di Barolo

An Iodáil

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

An Iodáil

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

An Iodáil

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

An Iodáil

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

An Iodáil

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

An Iodáil

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

An Iodáil

 

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

An Iodáil

 

Grappa di Marsala

An Iodáil

 

Τσικουδιά/Tsikoudia

An Ghréig

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

An Ghréig

 

Τσίπουρο/Tsipouro

An Ghréig

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

An Ghréig

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

An Ghréig

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

An Ghréig

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

An Lucsamburg

 

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

An Chipir

 

Törkölypálinka

An Ungáir

9.

Biotáille thorthaí

 

 

 

Schwarzwälder Kirschwasser

An Ghearmáin

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

An Ghearmáin

 

Schwarzwälder Williamsbirne

An Ghearmáin

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

An Ghearmáin

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

An Ghearmáin

 

Fränkisches Kirschwasser

An Ghearmáin

 

Fränkischer Obstler

An Ghearmáin

 

Mirabelle de Lorraine

An Fhrainc

 

Kirsch d'Alsace

An Fhrainc

 

Quetsch d'Alsace

An Fhrainc

 

Framboise d'Alsace

An Fhrainc

 

Mirabelle d'Alsace

An Fhrainc

 

Kirsch de Fougerolles

An Fhrainc

 

Williams d'Orléans

An Fhrainc

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

An Iodáil

 

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige

An Iodáil

 

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

An Iodáil

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

An Iodáil

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

An Iodáil

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

An Iodáil

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

An Iodáil

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

An Iodáil

 

Williams friulano/Williams del Friuli

An Iodáil

 

Sliwovitz del Veneto

An Iodáil

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

An Iodáil

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

An Iodáil

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

An Iodáil

 

Williams trentino/Williams del Trentino

An Iodáil

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

An Iodáil

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

An Iodáil

 

Medronho do Algarve

An Phortaingéil

 

Medronho do Buçaco

An Phortaingéil

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

An Iodáil

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

An Iodáil

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

An Iodáil

 

Aguardente de pêra da Lousã

An Phortaingéil

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Lucsamburg

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Lucsamburg

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Lucsamburg

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Lucsamburg

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Lucsamburg

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Lucsamburg

 

Wachauer Marillenbrand

An Ostair

 

Szatmári Szilvapálinka

An Ungáir

 

Kecskeméti Barackpálinka

An Ungáir

 

Békési Szilvapálinka

An Ungáir

 

Szabolcsi Almapálinka

An Ungáir

 

Gönci Barackpálinka

An Ungáir

 

Pálinka

An Ungáir

An Ostair (do dheochanna biotáilleacha aibreog ar sna limistéir seo a leanas amháin a tháirgtear iad: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)

 

Bošácka slivovica

An tSlóvaic

 

Brinjevec

An tSlóivéin

 

Dolenjski sadjevec

An tSlóivéin

 

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

An Bhulgáir

 

Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Silistra

An Bhulgáir

 

Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Tervel

An Bhulgáir

 

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

An Bhulgáir

 

Pălincă

An Rómáin

 

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

An Rómáin

 

Ţuică de Valea Milcovului

An Rómáin

 

Ţuică de Buzău

An Rómáin

 

Ţuică de Argeş

An Rómáin

 

Ţuică de Zalău

An Rómáin

 

Ţuică Ardelenească de Bistriţa

An Rómáin

 

Horincă de Maramureş

An Rómáin

 

Horincă de Cămârzana

An Rómáin

 

Horincă de Seini

An Rómáin

 

Horincă de Chioar

An Rómáin

 

Horincă de Lăpuş

An Rómáin

 

Turţ de Oaş

An Rómáin

 

Turţ de Maramureş

An Rómáin

10.

Biotáille leanna úll agus biotáille leanna piorraí

 

 

 

Calvados

An Fhrainc

 

Calvados Pays d'Auge

An Fhrainc

 

Calvados Domfrontais

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

An Fhrainc

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

An Fhrainc

 

Aguardiente de sidra de Asturias

An Spáinn

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

An Fhrainc

15.

Vodca

 

 

 

Svensk Vodca/Vodca na Sualainne

An tSualainn

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodca na Fionlainne

An Fhionlainn

 

Polska Wódka/Vodka na Polainne

An Pholainn

 

Laugarício vodca

An tSlóvaic

 

Originali lietuviška degtinė/Vodca bunaidh na Liotuáine

An Liotuáin

 

Vodca luibhe ó Ísealchríoch Podlasie Thuaidh cumhraithe le heastóscáin féir bhíosúin/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

An Pholainn

 

Latvijas Dzidrais

An Laitvia

 

Rīgas Degvīns

An Laitvia

 

Vodca na hEastóine

An Eastóin

17.

Geist

 

 

 

Schwarzwälder Himbeergeist

An Ghearmáin

18.

Ceadharlach

 

 

 

Bayerischer Gebirgsenzian

An Ghearmáin

 

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

An Iodáil

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

An Iodáil

19.

Deochanna biotáilleacha a bhfuil blas an aitil orthu

 

 

 

Genièvre/Jenever/Genever

An Bheilg, An Ísiltír, An Fhrainc (Départements Nord (59) agus Pas-de-Calais (62)), An Ghearmáin (Bundesländer na Gearmáine Nordrhein-Westfalen agus Niedersachsen)

 

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

An Bheilg, An Ísiltír, An Fhrainc (Départements Nord (59) agus Pas-de-Calais (62))

 

Jonge jenever, jonge genever

An Bheilg, An Ísiltír

 

Oude jenever, oude genever

An Bheilg, An Ísiltír

 

Hasseltse jenever/Hasselt

An Bheilg (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

 

Balegemse jenever

An Bheilg (Balegem)

 

O de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

An Bheilg (Oost-Vlaanderen)

 

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

An Bheilg (Région wallonne)

 

Genièvre Flandres Artois

An Fhrainc (Départements Nord (59) agus Pas-de-Calais (62))

 

Ostfriesischer Korngenever

An Ghearmáin

 

Steinhäger

An Ghearmáin

 

Plymouth Gin

An Ríocht Aontaithe

 

Gin de Mahón

An Spáinn

 

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

An Liotuáin

 

Spišská borovička

An tSlóvaic

 

Slovenská borovička Juniperus

An tSlóvaic

 

Slovenská borovička

An tSlóvaic

 

Inovecká borovička

An tSlóvaic

 

Liptovská borovička

An tSlóvaic

24.

Akvavit/aquavit

 

 

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

An Danmhairg

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

An tSualainn

25.

Deochanna biotáilleacha a bhfuil blas an tsíl ainíse orthu

 

 

 

Anís español

An Spáinn

 

Anís Paloma Monforte del Cid

An Spáinn

 

Hierbas de Mallorca

An Spáinn

 

Hierbas Ibicencas

An Spáinn

 

Évora anisada

An Phortaingéil

 

Cazalla

An Spáinn

 

Chinchón

An Spáinn

 

Ojén

An Spáinn

 

Rute

An Spáinn

 

Janeževec

An tSlóivéin

29.

Anis driogtha

 

 

 

Ouzo/Ούζο

An Chipir, An Ghréig

 

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

An Ghréig

 

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

An Ghréig

 

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

An Ghréig

 

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

An Ghréig

 

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

An Ghréig

30.

Deochanna biotáilleacha blais shearbh/bitter

 

 

 

Demänovka bylinná horká

An tSlóvaic

 

Rheinberger Kräuter

An Ghearmáin

 

Trejos devynerios

Liotuáin

 

Slovenska travarica

An tSlóivéin

32.

Licéar

 

 

 

Berliner Kümmel

An Ghearmáin

 

Hamburger Kümmel

An Ghearmáin

 

Münchener Kümmel

An Ghearmáin

 

Chiemseer Klosterlikör

An Ghearmáin

 

Bayerischer Kräuterlikör

An Ghearmáin

 

Irish Cream

Éire

 

Palo de Mallorca

An Spáinn

 

Ginjinha portuguesa

An Phortaingéil

 

Licor de Singeverga

An Phortaingéil

 

Mirto di Sardegna

An Iodáil

 

Liquore di limone di Sorrento

An Iodáil

 

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

An Iodáil

 

Genepì del Piemonte

An Iodáil

 

Genepì della Valle d'Aosta

An Iodáil

 

Benediktbeurer Klosterlikör

An Ghearmáin

 

Ettaler Klosterlikör

An Ghearmáin

 

Ratafia de Champagne

An Fhrainc

 

Ratafia catalana

An Spáinn

 

Anis português

An Phortaingéil

 

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

An Fhionlainn

 

Grossglockner Alpenbitter

An Ostair

 

Mariazeller Magenlikör

An Ostair

 

Mariazeller Jagasaftl

An Ostair

 

Puchheimer Bitter

An Ostair

 

Steinfelder Magenbitter

An Ostair

 

Wachauer Marillenlikör

An Ostair

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

An Ostair

 

Hüttentee

An Ghearmáin

 

Allažu Ķimelis

An Laitvia

 

Čepkelių

An Liotuáin

 

Demänovka Bylinný Likér

An tSlóvaic

 

Polish Cherry

An Pholainn

 

Karlovarská Hořká

Poblacht na Seice

 

Pelinkovec

An tSlóivéin

 

Blutwurz

An Ghearmáin

 

Cantueso Alicantino

An Spáinn

 

Licor café de Galicia

An Spáinn

 

Licor de hierbas de Galicia

An Spáinn

 

Génépi des Alpes

An Fhrainc

 

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

An Ghréig

 

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

An Ghréig

 

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

An Ghréig

 

Τεντούρα/Tentoura

An Ghréig

 

Poncha da Madeira

An Phortaingéil

34.

Crème de cassis

 

 

 

Cassis de Bourgogne

An Fhrainc

 

Cassis de Dijon

An Fhrainc

 

Cassis de Saintonge

An Fhrainc

 

Cassis du Dauphiné

An Fhrainc

 

Cassis de Beaufort

Lucsamburg

40.

Nocino

 

 

 

Nocino di Modena

An Iodáil

 

Orehovec

An tSlóivéin

Deochanna biotáilleacha eile

 

Pommeau de Bretagne

An Fhrainc

 

Pommeau du Maine

An Fhrainc

 

Pommeau de Normandie

An Fhrainc

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

An tSualainn

 

Pacharán navarro

An Spáinn

 

Pacharán

An Spáinn

 

Inländerrum

An Ostair

 

Bärwurz

An Ghearmáin

 

Aguardiente de hierbas de Galicia

An Spáinn

 

Aperitivo Café de Alcoy

An Spáinn

 

Herbero de la Sierra de Mariola

An Spáinn

 

Königsberger Bärenfang

An Ghearmáin

 

Ostpreußischer Bärenfang

An Ghearmáin

 

Ronmiel

An Spáinn

 

Ronmiel de Canarias

An Spáinn

 

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/ Jenever met vruchten/Fruchtgenever

An Bheilg, An Fhrainc (Départements Nord (59) agus Pas-de-Calais (62)), An Ísiltír, An Ghearmáin (Bundesländer na Gearmáine Nordrhein-Westfalen agus Niedersachsen)

 

Domači rum

An tSlóivéin

 

Irish Poteen/Irish Poitín

Éire

 

Trauktinė

An Liotuáin

 

Trauktinė Palanga

An Liotuáin

 

Trauktinė Dainava

An Liotuáin


(1)  Clúdaíonn ann sonra geografach Irish Whiskey/Uisce Beatha Éireannach/Irish Whisky, an t-uisce beatha (whisky/whiskey) a tháirgtear in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann