9.10.2006   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


RIALACHÁN (CE) UIMH. 1463/2006 ÓN gCOMHAIRLE

an 19 Meitheamh 2006

lena n-nglactar Rialachán (CE) Uimh 1698/2005 maidir le tacaíocht d'fhorbairt na tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), de bharr aontachas na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,

Ag féachaint do Conradh Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach, arna shíniú i Lucsamburg an 25 Aibreán 2005, agus go háirithe Airteagal 4(3) de,

Ag féachaint d'Ionstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine, agus go háirithe Airteagal 56 di,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

De bhrí an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (CE) Uimh 1698/2005 ón gComhairle (1), tugadh isteach rialacha ginearálta lena rialaítear tacaíocht Chomhphobail don bheartas forbartha tuaithe don tréimhse cláraithe 2007 go 2013 agus bunaíodh tosaíochtaí agus bearta d'fhorbairt na tuaithe.

(2)

Is gá na rialacha ginearálta sin agus na bearta ginearálta sin a oiriúnú ionas go mbeifear in ann iad a chur chun feidhme sa Bhulgáir agus sa Rómáin amhail ó dháta aontachais na dtíortha sin leis an Aontas Eorpach.

(3)

Bunaíonn Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ais éigeantach Leader laistigh den chlár d'fhorbairt na tuaithe, a chaithfidh a bheith ionann le híoschéatadán de chionroinnt CETFT leis an gclár. Ó tharla gur beag taithí atá ag an mBulgáir ná ag an Rómáin ar chur chuige Leader a chur chun feidhme agus d'fhonn an an acmhainn áitiúil is gá a bhunú chun Leader a chur i bhfeidhm, ba cheart meánranníocaíocht airgeadais 2,5 % na haise Leader a chur i bhfeidhm maidir leis na tíortha sin don tréimhse 2010 go 2013.

(4)

Ionas go mbeidh an Bhulgáir agus an Rómáin in ann buntáiste a bhaint go dtí an bhliain 2013 as na bearta idirthréimhseacha maidir le tacaíocht d'fheirmeacha leathchothaitheacha agus maidir le bunú grúpaí táirgeoirí, is cóir an Bhulgáir agus an Rómáin a chur leis an liosta de thíortha a thairbhíonn de na bearta sin.

(5)

Ní mór mar sin Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear mar a leanas Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005:

1.

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 17(2):

‘Don Bhulgáir agus don Rómáin, cloífear leis an meánchéatadán de 2,5 % ar a laghad de ranníocaíocht CETFT le haghaidh ais 4 i rith na tréimhse 2010 go 2013. Cuirfear san áireamh gach ranníocaíocht ó CETFT don ais sin i rith na tréimhse 2007 go 2009 agus an céatadán sin á ríomh.’

2.

In Airteagal 20(d), cuirtear an téacs seo a leanas in ionad an fhrása réamhráitigh:

‘bearta idirthréimhseacha don Bhulgáir, do Phoblacht na Seice, don Eastóin, don Chipir, don Laitvia, don Liotuáin, don Ungáir, do Mhálta, don Pholainn, don Rómáin, don tSlóivéin, agus don tSlóvaic maidir le:’

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 1 Eanáir 2007, faoi réir Conradh Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine a theacht i bhfeidhm.

Beidh an Rialachán seo as a iomláine ina cheangal agus beidh sé infheidhme go díreach sna Ballstáit uile.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, 19 Meitheamh 2006.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. PRÖLL


(1)  IO L 277, 21.10.2005, lch. 1.