12006E082

Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (Leagan comhdhlúite) - Cuid a Trí - Bear tais an Chomhphobail - TEIDEAL VI - Comhrialacha maidir le hiomaíocht, le cánachas agus le comhfhogasú reachtaíochta - Caibidil 1 - Rialacha iomaíochta - Roinn 1 - Rialacha a bhaineann le gnóthais - Airteagal 82

Official Journal C 321 E , 29/12/2006 P. 0074 - 0075
Official Journal C 325 , 24/12/2002 P. 0065 - Consolidated version
Official Journal C 340 , 10/11/1997 P. 0209 - Consolidated version
Official Journal C 224 , 31/08/1992 P. 0029 - Consolidated version
(EEC Treaty - no official publication available)


Airteagal 82

Déanfar aon mhí-úsáid ag gnóthas nó gnóthais ag a bhfuil ceannasacht sa chómhargadh nó i gcuid mhór de a thoirmeasc mar ní nach luíonn leis an gcómhargadh sa mhéid gurbh fhéidir éifeacht a bheith aici ar thrádáil idir Ballstáit.

D'fhéadfadh sé go háirithe gurb é a bheadh sa mhí-úsáid sin:

(a) praghsanna míchóra ceannaithe nó díolta nó coinníollacha míchóra eile trádála a fhorchur, go díreach nó go hindíreach;

(b) an táirgeadh, na margaí nó an fhorbairt theicniúil a theorannú chun dochair do thomhaltóirí;

(c) coinníollacha neamhionanna a chur chun feidhme ar idirbhearta comhionanna le páirtithe eile trádála sa dóigh go gcuirtear faoi mhíbhuntáiste san iomaíocht iad;

(d) chun go dtabharfar conarthaí i gcrích, é a chur de choinníoll go nglacfaidh na páirtithe eile le hoibleagáidí forlíontacha nach bhfuil baint ar bith acu, óna nádúr ná ó ghnás na tráchtála, le hábhar na gconarthaí sin.

--------------------------------------------------