12003TN13/05/AOfficial Journal L 236 , 23/09/2003 P. 0909 - 0909


A. REACHTAÍOCHT TALMHAÍOCHTA

1. 31966 R 0136: Rialachán Uimh.136/66/CEE ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 1966 maidir le comheagraíocht an mhargaidh in ábhair shailleacha a bhunú (IO P 172, 30.9.1966, lch. 3025), mar atá arna leasú go deireanach le:

- 32001 R 1513: Rialachán (CE) Uimh. 1513/2001 ón gComhairle an 23.7.2001 (IO L 201, 26.7.2001, lch. 4).

De mhaolú ar Airteagal 33 de Rialachán Uimh. 136/66/CEE, féadfaidh an tSlóvéin státchabhair a dheonú do phuimcíní ola a tháirgeadh ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta an aontachais agus na rátaí céimlaghdaitheacha seo a leanas á gcur i bhfeidhm: 100 % don chéad trí bliana, 80 % don cheathrú bliain, 50 % don chúigiú bliain.

Tíolacfaidh an tSlóivéin don Choimisiún tuarascáil bhliantúil maidir leis na bearta státchabhrach a chur chun feidhme ina sonraítear foirm na cabhracha agus na méideanna.

2. 31999 R 1493: Rialachán (CEE) Uimh. 1493/1999 ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le comheagraíocht an fhíonmhargaidh (IO L 179, 14.7.1999, lch. 1), mar atá arna leasú go deireanach le:

- 32001 R 2585: Rialachán (CE) Uimh. 2585/2001 ón gComhairle an 19.12.2001 (IO L 345, 29.12.2001, lch. 10),

(a) De mhaolú ar Iarscríbhinn V, pointe C(2)(e) agus Iarscríbhinn VI, pointe E(3)(e) de Rialachán (CE) Uimh.1493/1999, féadfar maolú ar an neart íosta nádúrtha alcóil de réir toirte arna shocrú do chrios CII i gcás fíonta boird agus fíonta cáilíochta trs sna trí bliana fíona as a chéile 2004/2005, 2005/2006 agus 2006/2007 do limistéar fíona Primorska nuair atá na dálaí aeráide agus na dálaí fáis fhiniúna fíor-neamhfhabhrach agus nach féidir dá mbarr an neart íosta nádúrtha alcóil is gá i gcrios CII a shroicheadh. Ar a shon sin, ní fhéadfaidh an neart íosta nádúrtha alcóil bheith níos ísle ná an neart arna shocrú do chrios CIa i gcás fíonta boird agus fíonta cáilíochta trs.

(b) Tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh an tríú bliain fhíona, 2006/2007, tíolacfaidh an tSlóivéin don Choimisiún tuarascáil mhionsonraithe ar neart íosta nádúrtha alcóil na bhfiniúnacha a úsáidtear i réigiún Primorska. Ar bhonn na tuarascála sin, roimh dheireadh an tríú bliain fhíona, 2006/2007, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar a mhéid atá limistéar fíona Primorska ullamh neart íosta nádúrtha alcóil chrios CII a ghnóthú agus, nuair is gá, glacfaidh sé na bearta is iomchuí.

(c) Féadfaidh an Coimisiún na socruithe atá leagtha síos i mír (a) a fhadú dhá bhliain fhíona bhreise go háirithe mara bhfuil an tréimhse fada go leor le haghaidh sonraí ionadaíocha chun ceanglais chrios CII a chomhall.

(d) I dtaca le Teran PTP Kras, déanfaidh an Coimisiún measúnú sonrach ar a mhéid atá na limistéir arna bplandáil chun Teran PTP Kras a tháirgeadh ullamh i ndáil le neart íosta nádúrtha alcóil 9,5 % de réir toirte de chrios CII a chomhall.

(e) Tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh an tríú bliain fhíona,2006/2007, tíolacfaidh an tSlóivéin don Choimisiún tuarascáil mhionsonraithe ar neart íosta nádúrtha alcóil na bhfiniúnacha a úsáidtear chun Teran PTP Kras a tháirgeadh. Ar bhonn na tuarascála sin, roimh dheireadh na hidirthréimhse, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar a mhéid atá Teran PTP Kras ullamh neart íosta nádúrtha alcóil chrios CII a ghnóthú agus, nuair is gá, glacfaidh sé na bearta is iomchuí.

f) Cuirfidh an Coimisiún critéir oibiachtúla i bhfeidhm chun fíonghoirt a athstruchtúrú i limistéar fíona Primorska i bPoblacht an Slóivéine dá bhforáiltear in Airteagal 14 de Rialachán (CE) Uimh. 1493/1999, agus aird á tabhairt ar staideanna agus riachtanais faoi leith. Tairbheoidh an tSlóivéin den chabhair sin um athstruchtúrú ó bhliain fíona 2004-2005 i leith.

--------------------------------------------------