02019R0216 — GA — 04.02.2022 — 001.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (AE) 2019/216 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 30 Eanáir 2019

maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

(IO L 038 8.2.2019, lch. 1)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

RIALACHÁN (AE) 2022/111 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 25 Eanáir 2022

  L 19

1

28.1.2022


Arna cheartú le:

►C1

Ceartúchán, IO L 085I, 27.3.2019, lch.  69 (2019/216)

►C2

Ceartúchán, IO L 010, 15.1.2020, lch.  3 (2019/216)
▼B

RIALACHÁN (AE) 2019/216 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 30 Eanáir 2019

maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairleAirteagal 1

1.  

Déanfar na cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal lamháltas agus ceangaltas an Aontais a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil, 1994 (“CGTT 1994”) a chionroinnt ar an Aontas Eorpach agus ar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (“an Ríocht Aontaithe”) i gcomhréir leis an modheolaíocht seo a leanas:

(a) 

déanfar cion úsáide an Aontais d’allmhairí, arna shloinneadh mar chéatadán, do gach cuóta ráta taraife ar leith a bhunú, thar thréimhse ionadaíoch dheireanach 3 bliana;

(b) 

déanfar cion úsáide an Aontais d’allmhairí, arna shloinneadh mar chéatadán, a chur i bhfeidhm maidir le méid iomlán na gcuótaí rátaí taraife sceidealta chun a chion i dtéarmaí méideanna de chuóta ráta taraife ar leith a ríomh;

(c) 

maidir le cuótaí rátaí taraife aonair nach féidir aon trádáil a fheiceáil ina leith le linn na tréimhse ionadaíche mar a leagtar síos i bpointe (a), ina ionad sin, déanfar cion an Aontais a bhunú, tríd an nós imeachta atá leagtha síos i bpointe (b) a leanúint, ar bhonn chion úsáide an Aontais d’allmhairí, arna shloinneadh mar chéatadán, de chuóta ráta taraife sonrach eile a bhfuil an sainiú táirge ceannann céanna air, nó sna línte taraifí comhfhreagracha lasmuigh den chuóta ráta taraife.

2.  

Is mar seo a leanas a bheidh cion an Aontais de na cuótaí rátaí taraife dá dtagraítear i mír 1 a eascraíonn as cur i bhfeidhm na modheolaíochta dá dtagraítear sa mhír sin:

(a) 

maidir le cuótaí rátaí taraife i leith táirgí talmhaíochta, mar a leagtar amach i gCuid A den Iarscríbhinn;

(b) 

maidir le cuótaí rátaí taraife i leith táirgí iascaigh, táirgí tionsclaíocha agus táirgí talmhaíochta próiseáilte áirithe, mar a leagtar amach i gCodanna B agus C den Iarscríbhinn.

Airteagal 2

Agus comhsheasmhacht leis an modheolaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1(1) á háirithiú agus, go háirithe, á áirithiú nach rachaidh an rochtain ar an margadh isteach san Aontas arna chomhdhéanamh tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe thar an méid atá léirithe i sciar na sreafaí trádála le linn na tréimhse ionadaíche, tugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 3 chun Codanna A agus C den Iarscríbhinn a leasú chun an méid seo a leanas a chur san áireamh:

(a) 

aon chomhaontú idirnáisiúnta a thabharfaidh an tAontas i gcrích faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994 a bhaineann leis na cuótaí rátaí taraife dá dtagraítear sna codanna sin den Iarscríbhinn; agus

(b) 

aon fhaisnéis ábhartha a d’fhéadfadh sé a fháil i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994 nó ó fhoinsí eile a bhfuil suim acu i gcuóta ráta taraife ar leith.

Airteagal 3

1.  
Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.
2.  
Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 2 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse 5 bliana amhail ón 9 Feabhra 2019. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 5 bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse.
3.  
Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 2 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.
4.  
Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ( 1 ).
5.  
A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.
6.  
Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 2 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 4

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun coigeartú a dhéanamh, i gcomhréir le Cuid C den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, ar mhéideanna na gcuótaí rátaí taraife a osclaíodh agus a bainistíodh faoi Rialachán (CE) Uimh. 847/2006. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 5(2).

Airteagal 5

1.  
Déanfaidh an Coiste um Chód Custaim, a bunaíodh le hAirteagal 285(1) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 2 ) cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.
2.  
I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 6

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 mar a leanas:

(1) 

cuirtear na hAirteagail seo a leanas isteach:

“Airteagal 10a

Chun críche cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal lamháltas agus ceangaltas an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus comhsheasmhacht leis an modheolaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1(1) de Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( *1 ) á háirithiú agus, go háirithe, á áirithiú nach rachaidh an rochtain ar an margadh isteach san Aontas arna chomhdhéanamh tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe thar an méid atá léirithe i sciar na sreafaí trádála le linn na tréimhse ionadaíche, tugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10b chun Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun an méid seo a leanas a chur san áireamh:

(a) 

aon chomhaontú idirnáisiúnta a thabharfaidh an tAontas i gcrích faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994, a bhaineann leis na cuótaí rátaí taraife dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo; agus

(b) 

aon fhaisnéis ábhartha a d’fhéadfadh sé a fháil i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994 nó ó fhoinsí eile a bhfuil suim acu i gcuóta ráta taraife ar leith.

Airteagal 10b

1.  
Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.
2.  
Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 10a a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse 5 bliana ó 9 Feabhra 2019. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 5 bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse.
3.  
Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na gcumhachtaí dá dtagraítear in Airteagal 10a a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.
4.  
Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ( *2 ).
5.  
A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.
6.  
Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 10a i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.
(2) 

déantar an téacs atá i gCuid B den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo a chur in ionad Iarscríbhinn I.

Airteagal 7

1.  
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
2.  
Beidh feidhm ag Airteagal 1(2) agus Airteagal 6(2) ón lá tar éis an lae a scoirfidh Rialachán (AE) Uimh. 32/2000 d’fheidhm a bheith aige maidir leis na Ríocht Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe.
3.  
Beidh feidhm ag Airteagail seachas iad sin dá dtagraítear i mír 2 ó lá theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINN

CUID ATuairisc ar an Táirge

Aonad

Cainníocht sceidealaithe AE28

Tír (1)

Sraithuimhir

Cion AE27 in úsáid (2)

Méid TRQ — AE27

Bó-ainmhithe beo

ceann

710

EO (3)

090114

100  %

710

Bó-ainmhithe beo

ceann

711

EO

090115

100  %

711

Bó-ainmhithe beo

ceann

24 070

EO

090113

100  %

24 070

Feoil bó-ainmhithe, úr, fuaraithe nó reoite

Scairteach inite bó-ainmhithe, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an táirge)

7 150

AUS

094451

34,7  %

2 481

Feoil ardcháilíochta ar an gcnámh nó gan chnámha

t (meáchan an táirge)

17 000

ARG

094450

99,6  %

16 936

Feoil ardcháilíochta bó-ainmhithe gan chnámha, úr nó fuaraithe

t (meáchan an táirge)

12 500

99,6  %

12 453

Feoil ardcháilíochta ar an gcnámh nó gan chnámha

t (meáchan an táirge)

2 300

URY

094452

87,9  %

2 022

Feoil ardcháilíochta bó-ainmhithe gan chnámha, úr nó fuaraithe

t (meáchan an táirge)

4 076

87,9  %

3 584

Feoil bó-ainmhithe, úr, fuaraithe nó reoite

Scairteach inite bó-ainmhithe, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an táirge)

11 500

USA/CAN

094002

99,8  %

11 481

▼M1 —————

▼B

Feoil ardcháilíochta bó-ainmhithe, úr, fuaraithe nó reoite

t

1 300

NZL

094454

65,1  %

846

Feoil gan chnámha bó-ainmhithe, úr, fuaraithe nó reoite

Scairteach inite bó-ainmhithe, úr, fuaraithe nó reoite

t

10 000

BRA

094453

89,5  %

8 951

Feoil bó-ainmhithe, reoite

Scairteach inite bó-ainmhithe, reoite

t (meáchan an táirge gan chnámha)

54 875

EO

094003

79,7  %

43 732

Feoil buabhaill gan chnámha, reoite

t (gan chnámha)

2 250

AUS

094001

62,4  %

1 405

Feoil buabhaill gan chnámha, reoite

Feoil buabhaill gan chnámha, úr, fuaraithe nó reoite

t (gan chnámha)

200

ARG

094004

100  %

200

Feoil bó-ainmhithe, reoite

Scairteach inite bó-ainmhithe, reoite

t (meáchan an táirge le cnámha)

63 703

EO

094057

30,9  %

19 676

Feoil bó-ainmhithe, reoite

Scairteach inite bó-ainmhithe, reoite

t (meáchan an táirge le cnámha)

EO

094058

Scairteach inite bó-ainmhithe, reoite

t

800

OTH (4)

094020

100  %

800

Scairteach inite bó-ainmhithe, reoite

t

700

ARG

094460

100  %

700

Feoil mucra, úr, fuaraithe nó reoite:

— Conablaigh agus leathchonablaigh mucra clóis, úr, fuaraithe nó reoite

t

15 067

EO

090122

100  %

15 067

Feoil mucra, úr, fuaraithe nó reoite:

— Gearrthacha de mhucra clóis, úr, fuaraithe nó reoite ar an gcnámh nó gan chnámha, cé is moite den luan bog a chuirtear ar fáil ar leithligh

t

4 624

CAN

094204

100  %

4 623

Feoil mucra, úr, fuaraithe nó reoite:

— Gearrthacha de mhucra clóis, úr, fuaraithe nó reoite ar an gcnámh nó gan chnámha, cé is moite den luan bog a chuirtear ar fáil ar leithligh

t

6 135

EO

090123

100  %

6 133

Feoil mucra, úr, fuaraithe nó reoite:

— Luanta mucra clóis agus gearrthacha díobh, ar an gcnámh, úr nó fuaraithe

— Boilg (stríocacha) mucra clóis agus gearrthacha díobh, reoite

t

7 000

EO

090119

100  %

7 000

Feoil mucra, úr, fuaraithe nó reoite:

— Luanta agus liamhása gan chnámha mucra clóis, úr, fuaraithe nó reoite

t

35 265

EO

094038

36  %

12 680

Feoil mucra, úr, fuaraithe nó reoite:

— —Luanta agus liamhása gan chnámha mucra clóis, úr, fuaraithe nó reoite

t

4 922

US

094170

36  %

1 770

Feoil mucra, úr, fuaraithe nó reoite:

— Luanta boga mucra clóis úr, fuaraithe nó reoite

t

5 000

EO

090118

75,6  %

3 780

Feoil mucra clóis atá ullmhaithe nó leasaithe

t

6 161

EO

090121

100  %

6 161

Ispíní, tirim nó atá le leathadh, neamhchócaráilte

Ispíní eile

t

3 002

EO

090120

5,5  %

164

Caoirigh agus gabhair bheo, seachas ainmhithe síolrúcháin folaíochta

t (meáchan an chonablaigh)

105

OTH

092019

100  %

105

Caoirigh agus gabhair bheo, seachas ainmhithe síolrúcháin folaíochta

t (meáchan an chonablaigh)

215

MKD

 

100  %

215

Caoirigh agus gabhair bheo, seachas ainmhithe síolrúcháin folaíochta

t (meáchan an chonablaigh)

91

EO

092019

100  %

91

Caoireoil nó feoil gabhair, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an chonablaigh)

23 000

ARG

092011

73,9  %

17 006

Caoireoil nó feoil gabhair, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an chonablaigh)

600

ISL

090790

58,2  %

349

Caoireoil nó feoil gabhair, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an chonablaigh)

850

BIH

 

48,3  %

410

Caoireoil nó feoil gabhair, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an chonablaigh)

19 186

AUS

092012

20  %

3 837

Caoireoil nó feoil gabhair, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an chonablaigh)

3 000

CHL

091922

87,6  %

2 628

Caoireoil nó feoil gabhair, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an chonablaigh)

100

GRL

090693

48,3  %

48

Caoireoil nó feoil gabhair, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an chonablaigh)

228 389

NZL

092013

50  %

114 184

Caoireoil nó feoil gabhair, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an chonablaigh)

5 800

URY

092014

82,1  %

4 759

Caoireoil nó feoil gabhair, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an chonablaigh)

200

OTH

092015

100  %

200

Caoireoil nó feoil gabhair, úr, fuaraithe nó reoite

t (meáchan an chonablaigh)

200

EO

092016

89,2  %

178

Conablaigh cearc, úr, fuaraithe nó reoite

t

6 249

EO

094067

64,9  %

4 054

Gearrthacha de shicíní, úr, fuaraithe nó reoite

t

8 570

EO

094068

96,3  %

8 253

Gearrthacha gan chnámha ó éanlaith den speiceas Gallus domesticus, reoite

t

2 705

EO

094069

89,7  %

2 427

Gearrthacha ó éanlaith den speiceas Gallus domesticus, reoite

t

9 598

BRA

094410

86,6  %

8 308

Gearrthacha ó éanlaith den speiceas Gallus domesticus, reoite

t

15 500

EO

094411

86,9  %

13 471

Gearrthacha ó éanlaith den speiceas Gallus domesticus, reoite

t

094412

Feoil turcaí, úr, fuaraithe nó reoite

t

1 781

EO

094070

100  %

1 781

Gearrthacha ó thurcaithe, reoite

t

3 110

BRA

094420

86,5  %

2 692

Gearrthacha ó thurcaithe, reoite

t

4 985

EO

094421

85,3  %

4 253

Gearrthacha ó thurcaithe, reoite

t

094422

Feoil agus scairteach inite ó éanlaith chlóis, úr, fuaraithe nó reoite

t

21 345

USA

094169

100  %

21 345

Feoil shaillte ó éanlaith chlóis

t

170 807

BRA

094211

76,1  %

129 930

Feoil shaillte ó éanlaith chlóis

t

92 610

THA

094212

73,8  %

68 385

Feoil shaillte ó éanlaith chlóis

t

828

OTH

094213

99,5  %

824

Feoil turcaí ullmhaithe

t

92 300

BRA

094217

97,5  %

89 950

Feoil turcaí ullmhaithe

t

11 596

OTH

094218

97,5  %

11 301

Feoil chócaráilte ó éanlaith den speiceas Gallus domesticus

t

79 477

BRA

094214

66,3  %

52 665

Feoil chócaráilte ó éanlaith den speiceas Gallus domesticus

t

160 033

THA

094215

68,4  %

109 441

Feoil chócaráilte ó éanlaith den speiceas Gallus domesticus

t

11 443

OTH

094216

74  %

8 471

Circeoil phróiseáilte, neamhchócaráilte, ina bhfuil 57 % nó níos mó d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

15 800

BRA

094251

69,4  %

10 969

Circeoil phróiseáilte, neamhchócaráilte, ina bhfuil 57 % nó níos mó d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

340

OTH

094261

69,4  %

236

Circeoil phróiseáilte, ina bhfuil 25 % nó níos mó ach níos lú ná 57 % d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

62 905

BRA

094252

94,9  %

59 699

Circeoil phróiseáilte, ina bhfuil 25 % nó níos mó ach níos lú ná 57 % d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

14 000

THA

094254

57,3  %

8 019

Circeoil phróiseáilte, ina bhfuil 25 % nó níos mó ach níos lú ná 57 % d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

2 800

OTH

094260

59,6  %

1 669

Circeoil phróiseáilte, ina bhfuil níos lú ná 25 % d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

295

BRA

094253

55,3  %

163

Circeoil phróiseáilte, ina bhfuil níos lú ná 25 % d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

2 100

THA

094255

55,3  %

1 162

Circeoil phróiseáilte, ina bhfuil níos lú ná 25 % d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

470

OTH

094262

55,3  %

260

Feoil phróiseáilte ó lachain, géanna agus éanlaith ghuine, neamhchócaráilte, ina bhfuil 57 % nó níos mó d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

10

THA

094257

0  %

0

Feoil phróiseáilte ó lachain, géanna agus éanlaith ghuine, cócaráilte, ina bhfuil 57 % nó níos mó d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

13 500

THA

094256

63,5  %

8 572

Feoil phróiseáilte ó lachain, géanna agus éanlaith ghuine, cócaráilte, ina bhfuil 57 % nó níos mó d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

220

OTH

094263

72,1  %

159

Feoil phróiseáilte ó lachain, géanna agus éanlaith ghuine, cócaráilte, ina bhfuil 25 % nó níos mó ach níos lú ná 57 % d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

600

THA

094258

50  %

300

Feoil phróiseáilte ó lachain, géanna agus éanlaith ghuine, cócaráilte, ina bhfuil 25 % nó níos mó ach níos lú ná 57 % d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

148

OTH

094264

0  %

0

Feoil phróiseáilte ó lachain, géanna agus éanlaith ghuine, cócaráilte, ina bhfuil níos lú ná 25 % d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

600

THA

094259

46,4  %

278

Feoil phróiseáilte ó lachain, géanna agus éanlaith ghuine, cócaráilte, ina bhfuil níos lú ná 25 % d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain

t

125

OTH

094265

46,4  %

58

Uibheacha éanlaithe clóis lena n-ithe, i mblaosc

t

135 000

EO

094015

84,9  %

114 669

Buíocáin uibhe

Uibheacha éan, nach bhfuil i mblaosc

t (coibhéis ubh-sa-bhlaosc)

7 000

EO

094401

100  %

7 000

Ubh-albaimin

t (coibhéis ubh-sa-bhlaosc)

15 500

EO

094402

100  %

15 500

Púdar bainne bhearrtha

t

68 537

EO

094590

99,998  %

68 536

Im agus saillte agus olaí eile a dhíorthaítear ó bhainne

t (i gcoibhéis ime)

11 360

EO

094599

100  %

11 360

Im, sé seachtaine d’aois ar a laghad, nach bhfuil a chion saille de réir meáchain níos lú ná 80 % ach atá níos lú ná 85 % a dhéantar a mhonarú go díreach ó bhainne nó uachtar gan ábhair stóráilte a úsáid, i bpróiseas aonair neamhspleách gan bhriseadh.

Im, sé seachtaine d’aois ar a laghad, nach bhfuil a chion saille de réir meáchain níos lú ná 80 % ach níos lú ná 85 % a dhéantar a mhonarú go díreach ó bainne nó uachtar gan ábhair stóráilte a úsáid, i bpróiseas aonair neamhspleách gan bhriseadh ina bhféadfadh an t-uachtar dul trí chéim ina bhfuil an tsaille bainne tiubhaithe agus/nó codánaithe (an próiseas dá dtagraítear mar “Ammix” agus “Spreadable”).

t

74 693

NZL

094182

63,2  %

47 177

Im, sé seachtaine d’aois ar a laghad, nach bhfuil a chion saille de réir meáchain níos lú ná 80 % ach atá níos lú ná 85 % a dhéantar a mhonarú go díreach ó bhainne nó uachtar gan ábhair stóráilte a úsáid, i bpróiseas aonair neamhspleách gan bhriseadh.

Im, sé seachtaine d’aois ar a laghad, nach bhfuil a chion saille de réir meáchain níos lú ná 80 % ach níos lú ná 85 % a dhéantar a mhonarú go díreach ó bainne nó uachtar gan ábhair stóráilte a úsáid, i bpróiseas aonair neamhspleách gan bhriseadh ina bhféadfadh an t-uachtar dul trí chéim ina bhfuil an tsaille bainne tiubhaithe agus/nó codánaithe (an próiseas dá dtagraítear mar “Ammix” agus “Spreadable”).

t

 

NZL

094195

 

 

Cáis agus gruth:

— Cáis phíotsa, reoite, gearrtha i bpíosaí nach mó ná 1 g meáchan gach ceann díobh, i gcoimeádáin de ghlanchion 5 kg nó níos mó, agus cion uisce inti atá níos mó ná 52 % de réir meáchain, agus 38 % nó níos mó de chion saille, de réir meáchain, san ábhar tirim

t

5 360

EO

094591

100  %

5 360

Cáis agus gruth:

— De chineál Emmental, lena n-áirítear Emmental próiseáilte

t

18 438

EO

094592

100  %

18 438

Cáis agus gruth:

— Gruyère agus Sbrinz, lena n-áirítear Gruyère próiseáilte

t

5 413

EO

094593

100  %

5 413

Cáis agus gruth:

— Cáis lena próiseáil

t

20 007

EO

094594

58,7  %

11 741

Cáis lena próiseáil

t

4 000

NZL

094515

41,7  %

1 670

Cáis lena próiseáil

t

500

AUS

094522

100  %

500

Cáis agus gruth:

— Céadar

t

15 005

EO

094595

99,6  %

14 941

Céadar

t

7 000

NZL

094514

62,3  %

4 361

Céadar

t

3 711

AUS

094521

100  %

3 711

Céadar

t

4 000

CAN

094513

0  %

0

Cáiseanna eile

t

19 525

EO

094596

100  %

19 525

Prátaí, úr nó fuaraithe, ón 1 Eanáir go dtí an 15 Bealtaine

t

4 295

EO

090055

99,9  %

4 292

Trátaí

t

472

EO

090094

98,2  %

464

Gairleog

t

19 147

ARG

094104

100  %

19 147

Gairleog

t

ARG

094099

Gairleog

t

48 225

CHN

094105

84,1  %

40 556

Gairleog

t

CHN

094100

Gairleog

t

6 023

OTH

094106

61,6  %

3 711

Gairleog

t

OTH

094102

Cairéid agus tornapaí, iad úr nó fuaraithe

t

1 244

EO

090056

95,8  %

1 192

Cúcamair, iad úr nó fuaraithe, ón 1 Samhain go dtí an 15 Bealtaine

t

1 134

EO

090059

44,1  %

500

Glasraí eile, iad úr nó fuaraithe (piobair mhilse)

t

500

EO

090057

100  %

500

Oinniúin thriomaithe

t

12 000

EO

090035

80,8  %

9 696

Casabhach

t

5 750 000

THA

090708

53,8  %

3 096 027

Casabhach seachas millíní plúir agus mine

Ararút, salep agus fréamhacha agus tiúbair chomhchosúla a bhfuil cion mór stáirse iontu

t

825 000

IDN

090126

0  %

0

Casabhach seachas millíní plúir agus mine

Ararút, salep agus fréamhacha agus tiúbair chomhchosúla a bhfuil cion mór stáirse iontu

t

350 000

CHN

090127

78,8  %

275 805

Casabhach seachas millíní plúir agus mine

Ararút, salep agus fréamhacha agus tiúbair chomhchosúla a bhfuil cion mór stáirse iontu

t

145 590

OTH

090128

85,5  %

124 552

Casabhach seachas millíní plúir agus mine

Ararút, salep agus fréamhacha agus tiúbair chomhchosúla a bhfuil cion mór stáirse iontu

t

30 000

NW

090129

100  %

30 000

Casabhach seachas millíní plúir agus mine

Ararút, salep agus fréamhacha agus tiúbair chomhchosúla a bhfuil cion mór stáirse iontu

t

2 000

NW

090130

84,6  %

1 691

Prátaí milse seachas prátaí milse lena gcaitheamh ag an duine

t

600 000

CHN

090124

42,1  %

252 641

Prátaí milse seachas prátaí milse lena gcaitheamh ag an duine

t

5 000

OTH

090131

99,7  %

4 985

Beacáin den speiceas Agaricus ullmhaithe, leasaithe nó leasaithe go sealadach

t

33 980

EO

 

100  %

33 980

Beacáin den speiceas Agaricus ullmhaithe, leasaithe nó leasaithe go sealadach

t

1 450

CHN

 

100  %

1 450

Almóinní seachas almóinní goirte

t

90 000

EO

090041

95,5  %

85 958

Oráistí milse, agus iad úr

t

20 000

EO

090025

100  %

20 000

Hibridí citris eile

t

15 000

EO

090027

99,5  %

14 931

Líomóidí, ón 15 Eanáir go dtí an 14 Meitheamh

t

10 000

EO

090039

81,6  %

8 156

Fíonchaora boird, iad úr, ón 21 Iúil go dtí an 31 Deireadh Fómhair

t

1 500

EO

090060

59  %

885

Úlla, iad úr, ón 1 Aibreán go dtí an 31 Iúil

t

696

EO

090061

95,7  %

666

Piorraí, iad úr, seachas piorraí leanna, i mbulc, ón 1 Lúnasa go dtí an 31 Nollaig

t

1 000

EO

090062

81  %

810

Aibreoga, iad úr, ón 1 Lúnasa go dtí an 31 Bealtaine

t

500

EO

090058

14,9  %

74

Aibreoga, iad úr, ón 1 Meitheamh go dtí an 31 Iúil

t

2 500

EO

090063

55,5  %

1 387

Silíní, iad úr, seachas silíní searbha, ón 21 Bealtaine go 15 Iúil

t

800

EO

090040

13,1  %

105

Anainn, torthaí citris, piorraí, aibreoga, silíní, péitseoga agus sútha talún, agus iad leasaithe

t

2 838

EO

090092

99,4  %

2 820

Sú oráiste, é reoite, a bhfuil dlús aige nach mó ná 1,33 g/cm3 ag teocht 20 °C

t

1 500

EO

090033

100  %

1 500

Súnna torthaí

t

7 044

EO

090093

91,4  %

6 436

Sú fíonchaor (lena n-áirítear úrfhíon fíonchaor)

t

14 029

EO

090067

0  %

0

Cruithneacht chrua (dúram)

t

50 000

EO

090074

100  %

50 000

Cruithneacht ardcháilíochta

t

300 000

EO

090075

100  %

300 000

Cruithneacht bhog (meáncháilíocht agus ísealcháilíocht)

t

572 000

USA

094123

99,99  %

571 943

Cruithneacht bhog (meáncháilíocht agus ísealcháilíocht)

t

38 853

CAN

094124

3,8  %

1 463

Cruithneacht bhog (meáncháilíocht agus ísealcháilíocht)

t

2 371 600

OTH

094125

96,4  %

2 285 665

Cruithneacht bhog (meáncháilíocht agus ísealcháilíocht)

t

129 577

EO

094133

100  %

129 577

Eorna

t

307 105

EO

094126

99,9  %

306 812

Eorna bhraiche

t

50 890

EO

090076

40,9  %

20 789

Ullmhóidí ina bhfuil meascán de phéacáin braiche agus d’ábhar criathraithe eorna roimh an bpróiseas brachaidh (lena bhféadfar síolta eile a áireamh iontu), le glantacháin eorna tar éis an phróisis braichidh, agus ina bhfuil 12.5 % de phróitéin nó níos mó de réir meáchain

Ullmhóidí ina bhfuil meascán de phéacáin braiche agus d’ábhar criathraithe eorna roimh an bpróiseas brachaidh (lena bhféadfar a síolta a áireamh iontu), le glantacháin eorna tar éis an phróisis braichidh, agus ina bhfuil 12.5 % de phróitéin nó níos mó de réir meáchain agus nach bhfuil níos mó ná 28 % de stáirse iontu.

t

20 000

EO

092905

100  %

20 000

Ullmhóidí ina bhfuil meascán de phéacáin braiche agus d’ábhar criathraithe eorna roimh an bpróiseas brachaidh (lena bhféadfar síolta eile a áireamh iontu), le glantacháin eorna tar éis an phróisis braichidh, agus ina bhfuil 15.5 % de phróitéin nó níos mó de réir meáchain

Ullmhóidí ina bhfuil meascán de phéacáin braiche agus d’ábhar criathraithe eorna roimh an bpróiseas brachaidh (lena bhféadfar síolta eile a áireamh iontu), le glantacháin eorna tar éis an phróisis braichidh, agus ina bhfuil 15.5 % de phróitéin nó níos mó de réir meáchain agus nach bhfuil níos mó ná 23 % de stáirse iontu.

t

100 000

EO

092903

100  %

100 000

Arbhar Indiach

t

277 988

EO

094131

96,8  %

269 214

Arbhar Indiach

t

500 000

EO

Gan sraithuimhir

100  %

500 000

Arbhar Indiach

t

2 000 000

EO

Gan sraithuimhir

100  %

2 000 000

Glútan arbhair

t

10 000

USA

090090

100  %

10 000

Sorgam gráin

t

300 000

EO

Gan sraithuimhir

100  %

300 000

Muiléad

t

1 300

EO

090071

68,3  %

888

Coirce oibrithe, seachas coirce garbhmheilte

t

10 000

EO

090043

2,3  %

231

Stáirse casabhaigh

t

8 000

EO

090132

82,9  %

6 632

Stáirse casabhaigh

t

2 000

EO

090132

82,9  %

1 658

Bran, géaráin agus iarmhair eile, cibé acu atá siad i bhfoirm millíní nó nach bhfuil, a dhíorthaítear ó ghránaigh a chriathrú, a mheilt nó a oibriú ar bhealach eile

t

475 000

EO

090072

96,4  %

458 068

Rís gan scilligeadh

t

7

EO

090083

66,7  %

5

Rís scilligthe (donn)

t

1 634

EO

094148

86,6  %

1 416

Rís leathmheilte nó rís lánmheilte

t

63 000

EO

 

58,3  %

36 731

Rís leathmheilte nó rís lánmheilte

t

4 313

THA

094112

84,9  %

3 663

Rís leathmheilte nó rís lánmheilte

t

9 187

OTH

 

74,7  %

6 859

Rís leathmheilte nó rís lánmheilte

t

1 200

THA

094112

84,9  %

1 019

▼C1

Rís leathmheilte nó rís lánmheilte

t

25 516

EO

094166

88 %

22 442

▼B

Rís bhriste atá beartaithe le haghaidh táirgeadh earraí bia faoi fho-cheannteideal 1901 10 00

t

1 000

EO

094079

100  %

1 000

Rís bhriste

t

31 788

EO

094168

83,6  %

26 581

Rís bhriste

t

100 000

EO

 

93,7  %

93 709

Siúcra cána amh, lena mhínghlanadh

t

9 925

AUS

094317

50  %

4 961

Siúcra cána amh, lena mhínghlanadh

t

388 124

BRA

094318

92,4  %

358 454

Siúcra cána amh, lena mhínghlanadh

t

10 000

CUB

094319

100  %

10 000

Siúcra cána amh, lena mhínghlanadh

t

372 876

EO

094320

91,6  %

341 460

▼C2

Siúcra cána nó biatais

t (coibhéis shiúcra bháin)

10 000

IND

094321

58,4  %

5 841

▼B

Siúcra cána nó biatais

t (coibhéis shiúcra bháin)

1 294 700

ACP

N/A

71,2  %

921 707

Ullmhóidí eile den chineál a úsáidtear i mbeathú ainmhithe:

nach bhfuil aon táirgí bainne ann nó ar lú ná 10 % na táirgí den sórt sin atá ann de réir meáchain

t

2 800

EO

090073

98,1  %

2 746

Ullmhóidí eile den chineál a úsáidtear i mbeathú ainmhithe:

nach bhfuil aon táirgí bainne ann nó ar lú ná 10 % na táirgí den sórt sin atá ann de réir meáchain

t

2 700

EO

090070

98,9  %

2 670

Bia madra agus bia cait

t

2 058

EO

090089

67,7  %

1,393

Fíon ó fhíonchaora úra (seachas fíon súilíneach agus fíon ardcháilíochta a thairgtear i réigiúin shonraithe) i gcoimeádáin ≤ 2 L agus a bhfuil a neart alcóil ≤ 13 %

hl

40 000

EO

090097

11,7  %

4 689

Fíon ó fhíonchaora úra (seachas fíon súilíneach agus fíon ardcháilíochta a thairgtear i réigiúin shonraithe) i gcoimeádáin > 2 L agus a bhfuil a neart alcóil ≤ 13 %

hl

20 000

EO

090095

78,2  %

15 647

Fíon mormónta agus fíon eile ó fhíonchaora, a bhfuil substaintí aramatacha nó plandaí curtha leo mar bhlaistiú i gcoimeádáin > 2 L agus a bhfuil a neart alcóil ≤ 18 %

hl

13 810

EO

090098

99,99  %

13 808

(1)   

Chun cóid oifigiúla tíortha a fháil, téigh chuig: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2)   

Chun cion AE27 in úsáid a chur i láthair, slánaíodh an céatadán suas go dtí an chéad ionad de dheachúlacha. Déantar méid chuótaí rátaí taraife AE27 a ríomh, áfach, bunaithe ar an gcéatadán cruinn.

(3)   

EO = erga omnes

(4)   

OTH = tíortha eile

CUID B

Liosta de chuótaí rátaí taraife— comhphobail a cheanglaítear le CGTT

In ainneoin na rialacha maidir le léiriú na hAinmníochta Comhcheangailte, is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na táirgí sa mhéid go gcinntear an scéim fhabhrach le raon feidhme Cóid AC i gcomhthéacs na hIarscríbhinne seo. I gcás ina luaitear cóid AC a bhfuil “ex” rompu, tá an scéim fhabhrach le cinneadh trí bhíthin an cód AC agus an tuairisc a chomhfhreagraíonn dó a chur i bhfeidhm i dteannta a chéile.Sraithuimhir

Cód AC

Foroinn TARIC

Tuairisc ar na hearraí

Tréimhse an chuóta

Méid an chuóta

Ráta dleachta (%)

09.0006

0302 41 00

 

Scadán

Ó 16.6 go 14.2

31 888 tona

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

 

 

 

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Trosc den speiceas Gadus morhua agus den speiceas Gadus ogac agus iasc den speiceas Boreogadus saida:

Ó 1.1 go 31.12

24 998 tona

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

— iasc triomaithe, bíodh sé saillte nó ná bíodh ach gan a bheith deataithe

— iasc saillte gan a bheith triomaithe nó deataithe agus faoi sháile

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

 

 

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

 

 

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

 

 

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

 

Tuinníní (den ghéineas Thunnus) agus iasc den ghéineas Euthynnus, le húsáid sa tionscal cannadóireachta (1)

Ó 1.1 go 31.12

17 221 t

0

 

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

 

 

 

 

09.0009

ex 0302 54 19

10

Colmóir airgid (Merluccius bilinearis), é úr, fuaraithe nó reoite

Ó 1.1 go 31.12

1 999 tona

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Sraithadhmad de speicis bhuaircíneacha, gan substaintí eile a chur leis:

— ar mó an tiús atá iontu ná 8.5 mm, nach bhfuil a sraitheanna ullmhaithe níos mó ná an próiseas scafa

— nó agus é greanáilte, ar mó an tiús atá iontu ná 18.5 mm

Ó 1.1 go 31.12

482 648 m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Fearóisileacan

Ó 1.1 go 31.12

12 600 tona

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Fearóisileacamangainéis

Ó 1.1 go 31.12

18 550 tona

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Fearócróimiam nach bhfuil níos mó ná 0.10 % de charbón de réir meáchain ann, agus a bhfuil níos mó ná 30 % de chróimiam ach nach bhfuil níos mó ná 90 % ann (fearócróimiam sármhínphróiseáilte)

Ó 1.1 go 31.12

2 804 tona

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Iasc, é reoite den ghéineas Coregonus

Ó 1.1 go 31.12

1 000 tona.

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Cráifisc fionnuisce, cócaráilte le lus mín, reoite

Ó 1.1 go 31.12

2 965 tona

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Séaclaí agus cloicheáin den Speiceas Pandalus borealis atá scilligthe, beirithe agus reoite, ach nach bhfuil ullmhaithe ar shlí eile

Ó 1.1 go 31.12

474 tona

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Filléid éisc, agus iad reoite, den speiceas Allo-cyttus spp. agus Pseu-docyttus maculatus

Ó 1.1 go 31.12

200 tona

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Abhras lín neamhthuartha (seachas abhras barraigh), nach bhfuil cóirithe lena mhiondhíol, de 333.3 dheiciteics nó níos mó (ach nach mó na 30 uimhir méadrach), atá beartaithe le haghaidh abhras iolra nó cáblaithe a mhonarú do thionscal an choisbhirt nó do cháblaí searbhála (1)

Ó 1.1 go 31.12

400 tona

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Mionearraí gloine den chineál ceánna seachas coirníní gloine, péarlaí bréige, clocha lómhara nó leathlómhara bréige

Ó 1.1 go 31.12

52 tona

0

09.0052

1806 20

 

Seacláid

Ó 1.7 go 30.6

2 026 tona

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Milseogra siúcra (lena n-áirítear seacláid bhán), nach bhfuil cócó iontu

Ó 1.7 go 30.6

2 245 tona

35

09.0054

1905 90

 

Seachas arán briosc, arán sinséir agus arán den chineál sin, brioscaí milse, vaiféil agus abhlanna, roscaí, arán tóstáilte agus táirgí tóstáilte den chineál céanna

Ó 1.7 go 30.6

409 tona

40

09.0084

1702 50 00

 

Fruchtós íon ó thaobh ceimice de

Ó 1.1 go 31.12

1 253 tona

20

09.0085

1806

 

Seacláid agus ullmhóidí bia eile ina bhfuil cócó

Ó 1.1 go 31.12

81 tona

43

09.0086

1902 11 00

 

Pasta, bíodh sé cócaráilte nó líonta le búiste nó ná bíodh, nó ullmhaithe ar shlí eile, seachas pasta líonta le búiste faoi na fo-cheannteidil AC 1902 20 10 agus 1902 20 30 ; cúscús, bíodh sé ullmhaithe nó ná bíodh

Ó 1.1 go 31.12

497 tona

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Ullmhóidí bia ina bhfuil gránaigh

Ó 1.1 go 31.12

191 tona

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Ullmhóidí bia nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile

Ó 1.1 go 31.12

702 tona

18

09.0091

1702 50 00

 

Fruchtós íon ó thaobh ceimice de

Ó 1.7 go 30.6

4 504 tona

 (2)

09.0096

2106 90 98

 

Ullmhóidí bia nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile, a leithdháileadh ar Stáit Aontaithe Mheiriceá

Ó 1.7 go 30.6

831 tona

EA (3)

(1)   

Beidh laghdú ar an dleacht chustaim faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos sna forálacha ábhartha den Aontas Eorpach d’fhonn rialú custaim maidir le húsáid earraí den sórt sin (féach Airteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).

(2)   

Dleacht shonrach curtha ar fionraí ón 1 Iúil 1995; is í an dleacht ad valorem atá le cur san áireamh an dleacht atá i bhfeidhm i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim (IO L 256, 7.9.1987, lch. 1).

(3)   

Leírítear leis an tsiombail “EA” go bhfuil na hearraí inmhuirearaithe le ‘comhpháirt talmhaíochta’ arna socrú i gcomhréir le Rialachán (CEE) Uimh. 2568/87.

CUID CTuairisc ar an Táirge

Aonad

Cainníocht sceidealaithe AE28

Tír

Sraithuimhir

Cion AE27 in úsáid cuóta

Méid TRQ AE27

Táirgí iascaigh nach liostaítear i Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

Iasc ullmhaithe nó leasaithe (cé is moite d’iasc ina iomláine nó i bpíosaí): tuinnín, boiníoto aigéanach nó ó iasc eile den ghéineas Euthynnus

t

1 816

THA

090704

100  %

1 816

Iasc ullmhaithe nó leasaithe (cé is moite d’iasc ina iomláine nó i bpíosaí): tuinnín, boiníoto aigéanach nó ó iasc eile den ghéineas Euthynnus

t

742

EO

090705

100  %

742

Iasc ullmhaithe nó leasaithe (cé is moite d’iasc ina iomláine nó i bpíosaí): sairdíní, boiníotó, ronnach den speiceas Scomber scombrus agus Scomber japonicus, iasc den speiceas Orcynopsis unicolor

t

1 410

THA

090706

8,7  %

123

Iasc ullmhaithe nó leasaithe (cé is moite d’iasc ina iomláine nó i bpíosaí): sairdíní, boiníotó, ronnach den speiceas Scomber scombrus agus Scomber japonicus, iasc den speiceas Orcynopsis unicolor

t

865

EO

090707

72,9  %

631
Ráiteas ón gCoimisiún

Cloíonn an Coimisiún go hiomlán le prionsabail na Rialála Níos Fearr agus leis na gealltanais a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. Dá bhrí sin, déanfaidh sé a sheacht ndícheall togra reachtach a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa a luaithe is féidir, d'fhonn Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 a ailíniú leis an gcreat reachtach a tugadh isteach le Conradh Liospóin.( 1 ) IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

( 2 ) Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).

( *1 ) Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle (IO 38, 8.2.2019, Ich. 1).

( *2 ) IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”