02018R0196 — GA — 01.05.2019 — 002.002


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (AE) 2018/196 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 7 Feabhra 2018

maidir le dleachtanna custaim breise ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá

(códú)

(IO L 044 16.2.2018, lch. 1)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

 M1

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/632 of 19 February 2018 (*)

  L 105

3

25.4.2018

►M2

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/673 of 27 February 2019 (*)

  L 114

5

30.4.2019(*)

Níor foilsíodh an gníomh seo i nGaeilge
▼B

RIALACHÁN (AE) 2018/196 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 7 Feabhra 2018

maidir le dleachtanna custaim breise ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá

(códú)Airteagal 1

Cuirfear lamháltais taraife agus oibleagáidí gaolmhara an Aontais faoi CGTT 1994 ar fionraí i leith táirgí de thionscnamh na Stát Aontaithe a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

▼M2

Article 2

An ad valorem duty of 0,001 % additional to the customs duty applicable under Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council ( 1 ) shall be imposed on the products originating in the United States listed in Annex I to this Regulation.

▼B

Airteagal 3

1.  Déanfaidh an Coimisiún an leibhéal fionraí a choigeartú go bliantúil chuig an leibhéal neamhnithe nó lagaithe atá san Aontas an tráth sin mar thoradh ar an Acht maidir le Dumpáil Leanúnach agus Fóirdheontas de chuid na Stát Aontaithe (“CDSOA”). Leasóidh an Coimisiún ráta na dleachta allmhairiúcháin breise dá dtagraítear in Airteagal 2 nó an liosta atá in Iarscríbhinn I faoi na coinníollacha seo a leanas:

(a) 

beidh an leibhéal neamhnithe nó lagaithe ionann le 72 % de mhéid na n-eisíocaíochtaí faoi CDSOA a bhaineann le dleachtanna frithdhumpála agus frithchúitimh arna n-íoc ar allmhairí ón Aontas i leith na bliana is déanaí a bhfuil sonraí ina leith ar fáil an tráth sin, mar atá foilsithe ag údaráis na Stát Aontaithe;

(b) 

déanfar an leasú sa chaoi go mbeidh éifeacht na dleachta allmhairiúcháin breise ar allmhairí na dtáirgí roghnaithe de thionscnamh na Stát Aontaithe, thar 1bhliain amháin, ionann le luach trádála nach mó ná an leibhéal neamhnithe nó lagaithe;

(c) 

seachas i gcúinsí a leagtar amach i bpointe (e), i gcás ina dtagann ardú ar an leibhéal fionraí, cuirfidh an Coimisiún táirgí leis an liosta atá in Iarscríbhinn I; roghnófar na tairgí sin ón liosta atá in Iarscríbhinn II de réir ord an liosta sin;

(d) 

seachas i gcúinsí a leagtar amach i bpointe (e), i gcás ina dtagann laghdú ar an leibhéal fionraí, bainfear táirgí den liosta atá in Iarscríbhinn I; déanfaidh an Coimisiún, i dtús báire, na tairgí a bhí ar an liosta atá in Iarscríbhinn II an 1 Bealtaine 2005 agus a cuireadh leis an liosta in Iarscríbhinn I ag tráth níos déanaí a bhaint de; ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún táirgí a bhí ar an liosta atá in Iarscríbhinn I an 1 Bealtaine 2005 a bhaint de de réir ord an liosta sin;

(e) 

leasóidh an Coimisiún ráta na dleachta allmhariúcháin breise i gcás nach féidir an leibhéal fionraí a choigeartú chuig an leibhéal neamhnithe nó lagaithe trí tháirgí a chur leis an liosta atá in Iarscríbhinn I, nó iad a bhaint de.

2.  I gcás ina gcuirtear táirgí leis an liosta atá in Iarscríbhinn I, leasóidh an Coimisiún, an an tráth céanna, an liosta atá in Iarscríbhinn II trí na táirgí sin a bhaint den liosta sin. Ní dhéanfar aon mhodhnú ar ord na dtáirgí atá fós ar an liosta atá in Iarscríbhinn II.

3.  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 4 chun na coigeartuithe agus na leasuithe dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo a dhéanamh.

I gcás ina ndéantar faisnéis maidir le méid na n-eisíocaíochtaí a rinne na Stáit Aontaithe a chur ar fáil go déanach sa bhliain, sa chaoi nach féidir spriocanna na hEagraíochta Domhanda Trádála agus spriocanna reachtúla a bhaint amach trí leas a bhaint as an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 4 agus, i gcás coigeartuithe agus leasuithe ar na hIarscríbhinní, agus dá bhrí sin go n-éileofaí amhlaidh ar mhórchúiseanna práinne, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5 maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlacfar de bhun na chéad fhomhíre.

Airteagal 4

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 3(3) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse 5 bliana amhail ón 20 Feabhra 2014. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 5 bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na gcumhachtaí dá dtagraítear in Airteagal 3(3) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4.  Sula nglacfaidh sé gníomh tarmligthe, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstiúdeach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina leith an tráth céanna.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 3(3) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 5

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach gcuirtear aon agóid in iúl i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomh tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 4(6). Sa chás sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm gan mhoill tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh chun agóid a dhéanamh.

Airteagal 6

Cinnfear tionscnamh aon táirge a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leis i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

Airteagal 7

1.  Táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn I ar eisíodh ceadúnas allmhairiúcháin ina leith roimh 30 Aibreán 2005 a raibh díolúine nó laghdú dleachta ag gabháil leis an gceadúnas sin, ní bheidh na táirgí sin faoi réir na dleachta allmhairiúcháin breise.

2.  Táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ligtear isteach saor ó dhleachtanna allmhairiúcháin de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1186/2009 ( 2 ) ón gComhairle, ní bheidh na táirgí sin faoi réir na dleachta allmhairiúcháin breise.

Airteagal 8

Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 673/2005.

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn IV.

Airteagal 9

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

▼M2
ANNEX I

The products on which additional import duties are to apply are identified by their eight-digit CN codes. The description of products classified under these codes can be found in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 ( 3 ).

0710 40 00
ex 9003 19 00 ‘frames and mountings of base metal’
8705 10 00
6204 62 31

▼B
IARSCRÍBHINN II

Sainaithnítear na táirgí san Iarscríbhinn seo trína gcód AC ocht n-uimhir. Is féidir tuairisc ar na táirgí a aicmítear faoi na cóid seo a fháil in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87.
IARSCRÍBHINN III

An Rialachán aisghairthe le liosta de na leasuithe comhleanúnacha a rinneadh airRialachán (CE) Uimh. 673/2005 ón gComhairle

(IO L 110, 30.4.2005, lch. 1)

 

Rialachán (CE) Uimh. 632/2006 ón gCoimisiún

(IO L 111, 25.4.2006, lch. 5)

 

Rialachán (CE) Uimh. 409/2007 ón gCoimisiún

(IO L 100, 17.4.2007, lch. 16)

 

Rialachán (CE) Uimh. 283/2008 ón gCoimisiún

(IO L 86, 28.3.2008, lch. 19)

 

Rialachán (CE) Uimh. 317/2009 ón gCoimisiún

(IO L 100, 18.4.2009, lch. 6)

 

Rialachán (AE) Uimh. 305/2010 ón gCoimisiún

(IO L 94, 15.4.2010, lch. 15)

 

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 311/2011 ón gCoimisiún

(IO L 86, 1.4.2011, lch. 51)

 

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 349/2013 ón gCoimisiún

(IO L 108, 18.4.2013, lch. 6)

 

Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(IO L 18, 21.1.2014, lch. 1)

Pointe 11 den Iarscríbhinn, agus an pointe sin amháin

Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(IO L 18, 21.1.2014, lch. 52)

Pointe 4 den Iarscríbhinn, agus an pointe sin amháin

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 303/2014 ón gCoimisiún

(IO L 90, 26.3.2014, lch. 6)

 

Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/675 ón gCoimisiún

(IO L 111, 30.4.2015, lch. 16)

 

Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/654 ón gCoimisiún

(IO L 114, 28.4.2016, lch. 1)

 

Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/750 ón gCoimisiún

(IO L 113, 29.4.2017, lch. 12)

 
IARSCRÍBHINN IV

An Tábla ComhghaoilRialachán (CE) Uimh. 673/2005

An Rialachán seo

Airteagail 1 go 4

Airteagail 1 go 4

Airteagal 4a

Airteagal 5

Airteagal 5

Airteagal 6

Airteagal 6(1)

Airteagal 7(1)

Airteagal 6(2)

Airteagal 6(3)

Airteagal 7(2)

Airteagal 6(4)

Airteagal 8

Airteagal 8

Airteagal 9

Iarscríbhinn I

Iarscríbhinn I

Iarscríbhinn II

Iarscríbhinn II

Iarscríbhinn III

Iarscríbhinn IV( 1 ) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

( 2 ) Rialachán (CE) Uimh 1186/2009 ón gComhairle an 16 Samhain 2009 lena mbunaítear córas faoiseamh de chuid an Chomhphobail ó dhleacht chustaim (IO L 324, 10.12.2009, lch. 23).

( 3 ) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).