02017D1775 — GA — 06.01.2024 — 012.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/1775

of 28 September 2017

concerning restrictive measures in view of the situation in Mali

(IO L 251 29.9.2017, lch. 23)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2019/29 of 9 January 2019  (*)

  L 8

30

10.1.2019

 M2

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2019/1216 of 17 July 2019  (*)

  L 192

26

18.7.2019

 M3

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME ÓN GCOMHAIRLE (CBES) 2020/9 an 7 Eanáir 2020

  L 4I

7

8.1.2020

 M4

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (CBES) 2020/118 ÓN GCOMHAIRLE  an 27 Eanáir 2020

  L 22

55

28.1.2020

►M5

CINNEADH (CBES) 2021/2208 ÓN gCOMHAIRLE  an 13 Nollaig 2021

  L 446

44

14.12.2021

 M6

CINNEADH (CBES) 2022/157 ÓN gCOMHAIRLE  an 4 Feabhra 2022

  L 25I

7

4.2.2022

 M7

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (CBES) 2022/2187 ÓN gCOMHAIRLE  an 8 Samhain 2022

  L 288

82

9.11.2022

►M8

CINNEADH (CBES) 2022/2440 ÓN gCOMHAIRLE  an 12 Nollaig 2022

  L 319

68

13.12.2022

►M9

CINNEADH (CBES) 2023/431 ÓN gCOMHAIRLE  an 25 Feabhra 2023

  L 59I

434

25.2.2023

►M10

CINNEADH (CBES) 2023/726 ÓN gCOMHAIRLE  an 31 Máta 2023

  L 94

48

3.4.2023

►M11

CINNEADH (CBES) 2023/2799 ÓN gCOMHAIRLE  an 11 Nollaig 2023

  L 2799

1

12.12.2023

►M12

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (CBES) 2024/215 ÓN gCOMHAIRLE  an 4 Eanáir 2024

  L 215

1

5.1.2024


Arna cheartú le:

 C1

Ceartúchán, IO L 047I, 20.2.2020, lch.  9 (2020/116)(*)

Níor foilsíodh an gníomh seo i nGaeilge
▼B

COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/1775

of 28 September 2017

concerning restrictive measures in view of the situation in MaliArticle 1

1.  

Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into, or transit through, their territories of persons designated by the Sanctions Committee as responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, the following actions or policies that threaten the peace, security, or stability of Mali:

(a) 

engaging in hostilities in violation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali (the ‘Agreement’);

(b) 

actions taken that obstruct, or that obstruct by prolonged delay, or that threaten the implementation of the Agreement;

(c) 

acting for or on behalf of or at the direction of, or otherwise supporting or financing individuals and entities identified in points (a) and (b), including through the proceeds from organised crime, including the production and trafficking of narcotic drugs and their precursors originating in or transiting through Mali, the trafficking in persons and the smuggling of migrants, the smuggling and trafficking of arms as well as the trafficking in cultural property;

(d) 

involvement in planning, directing, sponsoring, or conducting attacks against:

(i) 

the various entities referenced in the Agreement, including local, regional and state institutions, joint patrols and the Malian Security and Defence forces;

(ii) 

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) peacekeepers and other UN and associated personnel, including members of the Panel of Experts;

(iii) 

international security presences, including the Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), European Union Missions and French forces;

(e) 

obstructing the delivery of humanitarian assistance to Mali, or access to, or distribution of, humanitarian assistance in Mali;

(f) 

planning, directing, or committing acts in Mali that violate international human rights law or international humanitarian law, as applicable, or that constitute human rights abuses or violations, including those involving the targeting of civilians, including women and children, through the commission of acts of violence (including killing, maiming, torture, or rape or other sexual violence), abduction, enforced disappearance, forced displacement, or attacks on schools, hospitals, religious sites, or locations where civilians are seeking refuge;

(g) 

the use or recruitment of children by armed groups or armed forces in violation of applicable international law, in the context of the armed conflict in Mali;

(h) 

knowingly facilitating the travel of a listed person in violation of the travel restrictions.

The designated persons referred to in this paragraph are listed in ►M5  Iarscríbhinn I ◄ .

2.  
Paragraph 1 shall not oblige a Member State to refuse its own nationals entry into its territory.
3.  
Paragraph 1 shall not apply where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process.
4.  

Paragraph 1 shall not apply where the Sanctions Committee determines, on a case-by-case basis, that:

(a) 

entry or transit is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;

(b) 

an exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in Mali and stability in the region.

5.  
In cases where, pursuant to paragraph 3 or 4, a Member State authorises the entry into, or transit through, its territory of persons listed in ►M5  Iarscríbhinn I ◄ , the authorisation shall be limited to the purpose for which it is given and to the persons concerned by the authorisation.

▼M5

Airteagal 1a

1.  

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun teacht isteach ina gcríocha, nó chun idirthuras trína gcríocha, a chosc i leith na ndaoine nádúrtha seo a leanas:

(a) 

atá freagrach as gníomhaíochtaí nó beartais a bhagraíonn ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Mhailí, nó a bhí comhpháirteach go díreach nó go hindíreach iontu, amhail na gníomhaíochtaí nó na beartais sin dá dtagraítear in Airteagal 1, mír 1;

(b) 

a chuireann bac ar chur i gcrích rathúil aistriú polaitiúil Mhailí nó a bhaineann an bonn de, lena n-áirítear trí bhac a chur ar thoghcháin a reáchtáil nó ar an aistriú cumhachta chuig údaráis thofa nó an bonn a bhaint díobh; nó

(c) 

a bhfuil baint acu le daoine nádúrtha dá dtagraítear i bpointí (a) nó (b).

Liostaítear na daoine ainmnithe dá dtagraítear sa mhír seo in Iarscríbhinn II.

2.  
Ní chuirfear de cheangal le mír 1 ar aon Bhallstát teacht isteach chuig a chríoch féin a dhiúltú dá náisiúnaigh féin.
3.  

I gcás ina mbeidh Ballstát faoi cheangal ag oibleagáid faoin dlí idirnáisiúnta, beidh mír 1 gan dochar don chás sin, eadhon:

(a) 

mar thír óstach ar eagraíocht idir-rialtasach idirnáisiúnta;

(b) 

mar thír óstach ar chomhdháil idirnáisiúnta arna tionól ag na Náisiúin Aontaithe nó faoina gcoimirce;

(c) 

faoi chomhaontú iltaobhach lena dtugtar pribhléidí agus díolúintí; nó

(d) 

de bhun Chonradh Idir-réitigh 1929 (Comhaontú na Lataráine) a tugadh i gcrích idir an Suí Naofa (Stát Chathair na Vatacáine) agus an Iodáil.

4.  
Beidh feidhm ag mír 3 freisin i gcásanna ina bhfuil an Ballstát ina thír óstach de chuid na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE).
5.  
Cuirfear an Chomhairle ar an eolas go cuí faoi gach cás ina dtugann an Ballstát díolúine de bhun mhíreanna 3 nó 4.
6.  
Féadfaidh na Ballstáit díolúintí ó na bearta a forchuireadh a dheonú faoi mhír 1 i gcás ina mbeidh údar leis ar fhorais an riachtanais dhaonnachtúil phráinnigh, nó ar fhorais go bhfuiltear ag freastal ar chruinnithe idir-rialtasacha nó ar chruinnithe atá á gcur chun cinn ag an Aontas nó á n-óstáil aige, nó atá á n-óstáil ag Ballstát a bhfuil Cathaoirleacht aige ar oifig ESCE, i gcás ina reáchtáiltear idirphlé polaitiúil a chuireann cuspóirí beartais na mbeart sriantach chun cinn go díreach.
7.  
Féadfaidh na Ballstáit díolúintí ó na bearta a forchuireadh a dheonú faoi mhír 1 más amhlaidh go bhfuil gá le teacht isteach nó le hidirthuras chun próiseas breithiúnach a chomhlíonadh.
8.  
Tabharfaidh aon Bhallstát ar mian leis díolúintí a dheonú dá dtagraítear i míreanna 6 nó 7 fógra don Chomhairle i scríbhinn ina leith. Measfar an díolúine sin a bheith deonaithe mura ndéanfaidh Ballstát amháin nó níos mó agóid i scríbhinn laistigh de 2 lá oibre tar éis fógra a fháil faoin díolúine atá beartaithe. Má dhéanann Ballstát amháin nó níos mó agóid, féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe, a chinneadh an díolúine atá beartaithe a dheonú.
9.  
I gcás, de bhun mhíreanna 3, 4, 6 nó 7 ina n-údaraíonn Ballstát teacht isteach ina gcríocha, nó idirthuras trína gcríocha do dhaoine a liostaítear in Iarscríbhinn II, beidh an t-údarú teoranta go docht don chuspóir ar chuige a thugtar é agus do na daoine lena mbaineann sin go díreach.

▼B

Article 2

1.  

All funds and economic resources owned or controlled directly or indirectly by persons or entities designated by the Sanctions Committee as responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, the following actions or policies that threaten the peace, security, or stability of Mali:

(a) 

engaging in hostilities in violation of the Agreement;

(b) 

actions taken that obstruct, or that obstruct by prolonged delay, or that threaten the implementation of the Agreement;

(c) 

acting for or on behalf of or at the direction of, or otherwise supporting or financing individuals and entities identified in points (a) and (b), including through the proceeds from organised crime, including the production and trafficking of narcotic drugs and their precursors originating in or transiting through Mali, the trafficking in persons and the smuggling of migrants, the smuggling and trafficking of arms as well as the trafficking in cultural property;

(d) 

involvement in planning, directing, sponsoring, or conducting attacks against:

(i) 

the various entities referenced in the Agreement, including local, regional and state institutions, joint patrols and the Malian Security and Defence forces;

(ii) 

MINUSMA peacekeepers and other UN and associated personnel, including members of the Panel of experts;

(iii) 

international security presences, including the FC-G5S, European Union Missions and French forces;

(e) 

obstructing the delivery of humanitarian assistance to Mali, or access to, or distribution of, humanitarian assistance in Mali;

(f) 

planning, directing, or committing acts in Mali that violate international human rights law or international humanitarian law, as applicable, or that constitute human rights abuses or violations, including those involving the targeting of civilians, including women and children, through the commission of acts of violence (including killing, maiming, torture, or rape or other sexual violence), abduction, enforced disappearance, forced displacement, or attacks on schools, hospitals, religious sites, or locations where civilians are seeking refuge;

(g) 

the use or recruitment of children by armed groups or armed forces in violation of applicable international law, in the context of the armed conflict in Mali;

(h) 

knowingly facilitating the travel of a listed person in violation of the travel restrictions;

or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, shall be frozen.

The designated persons or entities referred to in this paragraph are listed in ►M5  Iarscríbhinn I ◄ .

2.  
No funds or economic resources shall be made available directly or indirectly, to or for the benefit of the persons or entities listed in ►M5  Iarscríbhinn I ◄ .
3.  

The measures referred to in paragraphs 1 and 2 shall not apply to funds and economic resources which the relevant Member State has determined to be:

(a) 

necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges;

(b) 

intended exclusively for the payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services; or

(c) 

intended exclusively for the payment of fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or economic resources;

after notification by the relevant Member State to the Sanctions Committee of the intention to authorise, where appropriate, access to such funds or economic resources and in the absence of a negative decision by the Sanctions Committee within five working days of such notification.

4.  

The measures referred to in paragraphs 1 and 2 shall not apply to funds or economic resources which the relevant Member State has determined to be:

(a) 

necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the Member State to the Sanctions Committee and has been approved by the Sanctions Committee;

(b) 

the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien was entered into or judgment delivered prior to the date on which the person or entity was included in ►M5  Iarscríbhinn I ◄ , the lien or judgment is not for the benefit of a person or entity referred to in paragraph 1 and has been notified by the Member State concerned to the Sanctions Committee.

5.  
Paragraphs 1 and 2 shall not apply where the Sanctions Committee determines, on a case-by-case basis, that an exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in Mali and stability in the region.
6.  
Paragraph 1 shall not prevent a designated person or entity from making a payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity, provided that the relevant Member State has determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity referred to in paragraph 1 and after notification by the relevant Member State to the Sanctions Committee of the intention to make or receive such payments or to authorise, where appropriate, the unfreezing of funds or economic resources for that purpose, 10 working days prior to such authorisation.
7.  

Paragraph 2 shall not apply to the addition to frozen accounts of:

(a) 

interest or other earnings on those accounts; or

(b) 

payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose prior to the date on which those accounts became subject to the restrictive measures provided for in this Decision;

provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to paragraph 1.

▼M10

8.  

Ní bheidh feidhm ag míreanna 1 agus 2 maidir le cistí, sócmhainní airgeadais nó acmhainní eacnamaíocha eile a sholáthar, a phróiseáil nó a íoc, ná maidir le hearraí nó seirbhísí a sholáthar, a bhfuil gá leo chun a áirithiú go seachadfar go tráthúil cabhair dhaonnúil nó go dtacófar le gníomhaíochtaí eile a thacaíonn le riachtanais bhunúsacha an duine i gcás inarb iad na gníomhaithe seo a leanas a thabharfaidh an chabhair agus a dhéanfaidh na gníomhaíochtaí eile sin:

(a) 

na Náisiúin Aontaithe, lena n-áirítear a gcláir, a gcistí agus a n-eintitis agus a gcomhlachtaí eile, chomh maith lena sainghníomhaireachtaí agus a n-eagraíochtaí gaolmhara;

(b) 

eagraíochtaí idirnáisiúnta;

(c) 

eagraíochtaí daonnúla a bhfuil stádas breathnóra acu le Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe agus comhaltaí na n-eagraíochtaí daonnúla sin;

(d) 

eagraíochtaí neamhrialtasacha atá á gcistiú go déthaobhach nó go hiltaobhach agus atá rannpháirteach i bPleananna Freagartha Daonnúla na Náisiún Aontaithe, i bPleananna Freagartha um Dhídeanaithe, in achainíocha nó i mbraislí daonnúla eile de chuid na Náisiún Aontaithe arna gcomhordú ag Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla;

(e) 

fostaithe, deontaithe, fochuideachtaí, nó comhpháirtithe cur chun feidhme na n-eintiteas a luaitear i bpointí (a) go (d) agus iad ag gníomhú sna cáileanna sin agus a mhéid atá siad ag gníomhú sna cáileanna sin; nó,

(f) 

gníomhaithe iomchuí eile arna gcinneadh ag an gCoiste Smachtbhannaí.

▼M5

Airteagal 2a

1.  

Maidir le gach ciste agus acmhainn eacnamaíoch atá faoi úinéireacht nó faoi rialú go díreach nó go hindíreach ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí:

(a) 

atá freagrach as gníomhaíochtaí nó beartais a bhagraíonn ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Mhailí, nó a bhí comhpháirteach go díreach nó go hindíreach iontu, amhail na gníomhaíochtaí nó na beartais sin dá dtagraítear in Airteagal 2, mír 1;

(b) 

a chuireann bac ar chur ar chur i gcrích rathúil aistriú polaitiúil Mhailí nó a bhaineann an bonn de, lena n-áirítear trí bhac a chur ar thoghcháin a reáchtáil nó ar an aistriú cumhachta chuig údaráis thofa nó an bonn a bhaint díobh; nó

(c) 

a bhfuil baint acu le daoine nádúrtha dá dtagraítear i bpointí (a) nó (b),

déanfar iad a reo.

Liostaítear na daoine nádúrtha nó dlítheanacha, na heintitis nó comhlachtaí ainmnithe dá dtagraítear sa mhír seo in Iarscríbhinn II.

2.  
Ní chuirfear aon chiste ná acmhainn eacnamaíoch ar fáil, go díreach nó go hindíreach, do dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha, d’eintitis, nó do chomhlachtaí a liostaítear in Iarscríbhinn II, ná chun a dtairbhe.
3.  

De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh údaráis inniúla na mBallstát údarú a thabhairt cistí nó acmhainní eacnamaíocha reoite áirithe a scaoileadh, nó cistí áirithe nó acmhainní eacnamaíocha áirithe a chur ar fáil, faoi choinníollacha a mheasann siad a bheith iomchuí, tar éis dóibh a chinneadh gur mar a leanas atá na cistí nó na hacmhainní eacnamaíocha lena mbaineann:

(a) 

go bhfuil gá leo chun freastal ar bhunriachtanais na ndaoine nádúrtha nó dlítheanacha, na n-eintiteas nó na gcomhlachtaí a liostaítear in Iarscríbhinn II agus bhaill teaghlaigh chleithiúnacha na ndaoine nádúrtha sin, lena n-áirítear íocaíochtaí as earraí bia, cíos nó morgáiste, cógais agus cóir leighis, cánacha, préimheanna árachais, agus muirir fóntais phoiblí;

(b) 

go bhfuil siad ceaptha chun táillí gairmiúla réasúnta a íoc agus costais arna dtabhú a aisíoc, ar costais iad a bhaineann le soláthar seirbhísí dlí, agus chuige sin amháin;

(c) 

go bhfuil siad ceaptha chun táillí nó muirir sheirbhíse a íoc as cistí nó acmhainní eacnamaíocha reoite a choinneáil nó a chothabháil ar bhonn rialta, agus chuige sin amháin;

(d) 

gur den riachtanas iad i gcás costais urghnácha, ar choinníoll go bhfuil fógra tugtha ag an údarás inniúil d’údaráis inniúla na mBallstát eile agus don Choimisiún maidir leis na forais ar a measann sé gur cheart údarú sonrach a dheonú, 2 sheachtain, ar a laghad, roimh an údarú; nó

(e) 

go bhfuil siad le híoc isteach i gcuntas misin taidhleoireachta nó chonsalaigh nó eagraíochta idirnáisiúnta a bhfuil díolúintí aige i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta nó ón gcuntas, a mhéid atá sé ceaptha na híocaíochtaí sin a úsáid chun críocha oifigiúla an mhisin taidhleoireachta nó chonsalaigh nó na heagraíochta idirnáisiúnta.

Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú arna dheonú faoin mír seo laistigh de 2 sheachtain ón údarú.

4.  

De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh údaráis inniúla na mBallstát údarú a thabhairt cistí reoite nó acmhainní eacnamaíocha áirithe a scaoileadh, nó cistí áirithe nó acmhainní eacnamaíocha áirithe a chur ar fáil, ar choinníoll go comhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a) 

go bhfuil na cistí nó na hacmhainní eacnamaíocha faoi réir cinneadh eadrána a tugadh roimh an dáta a rinneadh an duine nádúrtha nó dlítheanach, an t-eintiteas nó an comhlacht dá dtagraítear i mír 1 a liostú in Iarscríbhinn II, nó go bhfuil sé faoi réir cinneadh breithiúnach nó riaracháin a tugadh san Aontas, nó cinneadh breithiúnach atá in-fhorfheidhmithe sa Bhallstát lena mbaineann, roimh an dáta sin nó ina dhiaidh;

(b) 

ní bhainfear leas as na cistí ná na hacmhainní eacnamaíocha ach amháin chun éilimh a ráthaítear le cinneadh den sórt sin a chomhlíonadh nó chun éilimh a aithnítear mar éilimh bhailí sa chinneadh sin a chomhlíonadh, laistigh de na teorainneacha a leagtar síos le dlíthe agus rialacháin is infheidhme lena rialaítear cearta daoine a bhfuil na héilimh sin acu;

(c) 

ní chun leasa duine nádúrtha ná dhlítheanaigh, eintitis ná comhlachta a liostaítear in Iarscríbhinn II é an cinneadh; agus

(d) 

níl sé in aghaidh an bheartais phoiblí sa Bhallstát lena mbaineann an cinneadh a aithint.

Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú arna dheonú faoin mír seo laistigh de 2 sheachtain ón údarú.

5.  
Ní chuirfear de chosc le mír 1 ar dhuine nádúrtha nó dlítheanach, ar eintiteas nó ar chomhlacht atá liostaithe in Iarscríbhinn II, íocaíocht a dhéanamh atá dlite faoi chonradh nó faoi chomhaontú a rinneadh, nó faoi oibleagáid a tháinig chun cinn, roimh an dáta a liostaíodh an duine nádúrtha nó dlítheanach, an t-eintiteas nó an comhlacht sin san Iarscríbhinn sin, ar choinníoll gur chinn an Ballstát lena mbaineann nach bhfaighidh duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht dá dtagraítear i mír 1 an íocaíocht, go díreach nó go hindíreach.
6.  

Ní bheidh feidhm ag mír 2 maidir le breiseanna mar a leanas arna gcur le cuntais reoite:

(a) 

ús nó tuillimh eile ar na cuntais sin;

(b) 

íocaíochtaí atá dlite faoi chonarthaí, comhaontuithe nó oibleagáidí a tugadh i gcrích nó a tháinig chun cinn roimh an dáta a tháinig na cuntais sin le bheith faoi réir na mbeart dá bhforáiltear i míreanna 1 agus 2; nó

(c) 

íocaíochtaí atá dlite faoi chinntí breithiúnacha, riaracháin nó eadrána a tugadh san Aontas nó atá in-fhorfheidhmithe sa Bhallstát lena mbaineann;

ar choinníoll gur faoi réir na mbeart dá bhforáiltear i mír 1 fós atá aon ús den sórt sin, agus tuillimh agus íocaíochtaí eile.

▼M10

7.  
Gan dochar do mhír 8, de mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh na húdaráis inniúla sna Ballstáit údarú a thabhairt cistí reoite nó acmhainní eacnamaíocha áirithe a scaoileadh, nó cistí áirithe nó acmhainní eacnamaíocha áirithe a chur ar fáil, faoi choinníollacha a mheasann siad a bheith oiriúnach, tar éis dóibh a chinneadh gur gá na cistí nó acmhainní eacnamaíocha sin a sholáthar chun críoch dhaonnúil, amhail seachadadh an chúnaimh a chur ar fáil nó a éascú, lena n-áirítear soláthairtí leighis, bia, nó aistriú na n-oibrithe daonnúla agus cúnamh gaolmhar nó le haghaidh aslonnuithe as Mailí. Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údaruithe arna ndeonú faoin Airteagal seo laistigh de 2 sheachtain ón údarú.

▼M10

8.  

Ní bheidh feidhm ag míreanna 1 agus 2 maidir le cistí, sócmhainní airgeadais nó acmhainní eacnamaíocha eile a sholáthar, a phróiseáil nó a íoc, ná maidir le hearraí nó seirbhísí a sholáthar, a bhfuil gá leo chun a áirithiú go seachadfar go tráthúil cabhair dhaonnúil nó go dtacófar le gníomhaíochtaí eile a thacaíonn le riachtanais bhunúsacha an duine i gcás inarb iad na gníomhaithe seo a leanas a thabharfaidh an chabhair agus a dhéanfaidh na gníomhaíochtaí eile sin:

(a) 

na Náisiúin Aontaithe, lena n-áirítear a gcláir, a gcistí agus a n-eintitis agus a gcomhlachtaí eile, chomh maith lena sainghníomhaireachtaí agus a n-eagraíochtaí gaolmhara;

(b) 

eagraíochtaí idirnáisiúnta;

(c) 

eagraíochtaí daonnúla a bhfuil stádas breathnóra acu le Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe agus comhaltaí na n-eagraíochtaí daonnúla sin;

(d) 

eagraíochtaí neamhrialtasacha atá á gcistiú go déthaobhach nó go hiltaobhach agus atá rannpháirteach i bPleananna Freagartha Daonnúla na Náisiún Aontaithe, i bPleananna Freagartha um Dhídeanaithe, in achainíocha nó i mbraislí daonnúla eile de chuid na Náisiún Aontaithe arna gcomhordú ag Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla;

(e) 

fostaithe, deontaithe, fochuideachtaí, nó comhpháirtithe cur chun feidhme na n-eintiteas a luaitear i bpointí (a) go (d) agus iad ag gníomhú sna cáileanna sin agus a mhéid atá siad ag gníomhú sna cáileanna sin; nó,

(f) 

gníomhaithe iomchuí eile arna gcinneadh ag an gComhairle.

▼M5

Airteagal 3

1.  
Bunóidh an Chomhairle an liosta atá in Iarscríbhinn I agus leasóidh sí é i gcomhréir le cinntí arna ndéanamh ag an gComhairle Slándála nó ag an gCoiste Smachtbhannaí.
2.  
Déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d’aon toil ar thogra ó Bhallstát nó ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála (an “tArdionadaí”), an liosta in Iarscríbhinn II a bhunú agus a leasú.

Airteagal 4

1.  
I gcás ina n-ainmneoidh an Chomhairle Slándála nó an Coiste Smachtbhannaí duine nó eintiteas, cuirfidh an Chomhairle an duine nó an t-eintiteas sin san áireamh in Iarscríbhinn I. Cuirfidh an Chomhairle a cinneadh, lena n-áirítear forais an liostaithe, in iúl go díreach don duine nó don eintiteas lena mbaineann, más eol an seoladh, nó trí fhógra a fhoilsiú, ar choinníoll go mbeidh deis ag an duine nó ag an eintiteas sin barúlacha a chur i láthair.
2.  
Déanfaidh an Chomhairle an cinneadh dá dtagraítear in Airteagal 3(2), lena n-áirítear na forais leis an liostú, a chur in iúl go díreach don duine nádúrtha nó dlítheanach, don eintiteas nó don chomhlacht lena mbaineann más eol an seoladh, nó trí fhógra a fhoilsiú, trína dtabharfar deis don duine nádúrtha nó dlítheanach, don eintiteas nó don chomhlacht sin barúlacha a thíolacadh.
3.  
I gcás ina dtíolacfar barúlacha, nó i gcás ina dtíolacfar fianaise shubstaintiúil nua, athbhreithneoidh an Chomhairle a cinneadh agus cuirfidh sí an duine nó an t-eintiteas lena mbaineann ar an eolas dá réir sin.

Airteagal 5

1.  
Áireofar in Iarscríbhinn I na forais chun na daoine agus na heintitis a liostú dá bhforáiltear ag an gComhairle Slándála nó ag an gCoiste Smachtbhannaí.
2.  
Áireofar in Iarscríbhinn I freisin, i gcás ina mbeidh sí ar fáil, an fhaisnéis a chuirfidh an Chomhairle Slándála nó an Coiste Smachtbhannaí ar fáil chun na daoine nó na heintitis lena mbaineann a shainaithint. Maidir le daoine, féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh san fhaisnéis sin: ainmneacha lena n-áirítear ailiasanna; dáta breithe agus áit bhreithe; náisiúntacht; uimhreacha pas agus cárta aitheantais; inscne; seoladh, más eol; agus feidhm nó gairm. Maidir le heintitis, féadfaidh an méid seo a leanas a bheith ar áireamh san fhaisnéis sin: ainmneacha; áit agus dáta clárúcháin; uimhir chlárúcháin agus áit ghnó.
3.  
Áireofar in Iarscríbhinn II na forais chun na daoine nádúrtha agus dlítheanacha, na heintitis agus na comhlachtaí dá dtagraítear inti a liostú.
4.  
Beidh in Iarscríbhinn II freisin, i gcás ina mbeidh sí ar fáil, an fhaisnéis is gá chun daoine nádúrtha nó dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí lena mbaineann a shainaithint. Maidir le daoine nádúrtha, féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh san fhaisnéis sin: ainmneacha agus ailiasanna; dáta breithe agus áit bhreithe; náisiúntacht; uimhreacha pas agus cárta aitheantais; inscne; seoladh, más eol; agus feidhm nó gairm. Maidir le daoine dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí, féadfaidh an méid a leanas a bheith ar áireamh san fhaisnéis sin: ainmneacha; áit agus dáta clárúcháin; uimhir chlárúcháin; agus áit ghnó.

▼M5

Airteagal 5a

1.  

Próiseálfaidh an Chomhairle agus an tArdionadaí sonraí pearsanta chun a gcúraimí faoin gCinneadh seo a chur i gcrích, go háirithe:

(a) 

a mhéid a bhaineann leis an gComhairle, chun leasuithe ar Iarscríbhinní I agus II a ullmhú agus a dhéanamh;

(b) 

a mhéid a bhaineann leis an Ardionadaí, chun leasuithe ar Iarscríbhinní I agus II a ullmhú.

2.  
Maidir le sonraí ábhartha a bhaineann le cionta coiriúla arna ndéanamh ag daoine nádúrtha liostaithe agus le ciontuithe coiriúla nó bearta slándála a bhaineann leis na daoine sin, ní fhéadfaidh an Chomhairle ná an tArdionadaí iad a phróiseáil, i gcás inarb infheidhme, ach amháin a mhéid is gá an phróiseáil sin chun Iarscríbhinní I agus II a ullmhú.
3.  
Chun críocha an Chinnidh seo, ainmnítear an Chomhairle agus an tArdionadaí mar “rialaitheoir” de réir bhrí Airteagal 3, pointe (8) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 ), chun a áirithiú gur féidir leis na daoine nádúrtha lena mbaineann a gcearta a fheidhmiú faoin Rialachán sin.

Airteagal 5b

Ní shásófar aon éileamh i ndáil le haon chonradh ná idirbheart a ndearnadh difear dá bhfeidhmiú, go díreach nó go hindíreach, go hiomlán nó go páirteach, leis na bearta a fhorchuirtear faoin gCinneadh seo, lena n-áirítear éilimh ar shlánaíocht ná aon éileamh eile den sórt sin, amhail éileamh ar chúiteamh nó éileamh faoi réir ráthaíochta, go háirithe éileamh ar shíneadh a chur le banna, ar ráthaíocht nó ar shlánaíocht nó iad a íoc, go háirithe ráthaíocht airgeadais nó slánaíocht airgeadais, i cibé foirm, más rud é gur ceann de na páirtithe seo a leanas a dhéanann an t-éileamh:

(a) 

daoine nádúrtha nó dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí arna n-ainmniú, a liostaítear in Iarscríbhinn II;

(b) 

aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá ag gníomhú trí bhíthin nó thar ceann duine de na daoine nádúrtha nó dlítheanacha, nó ceann amháin de na heintitis nó na comhlachtaí dá dtagraítear i bpointe (a).

▼M5

Airteagal 6

1.  
Déanfar an Cinneadh seo a leasú nó a aisghairm mar is iomchuí, i gcomhréir le cinntí arna ndéanamh ag an gComhairle Slándála.
2.  
Beidh feidhm ag na bearta dá dtagraítear in Airteagal 1a, mír 1 agus in Airteagal 2a, míreanna 1 agus 2, go dtí ►M11  14 Nollaig 2023 ◄ agus coimeádfar faoi athbhreithniú leanúnach iad. Déanfar iad a athnuachan, nó a leasú de réir mar is iomchuí, má mheasann an Chomhairle nár comhlíonadh a chuspóirí.

▼B

Article 7

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
▼M5

IARSCRÍBHINN I

▼M1

A.   List of persons referred to in Article 1(1)

▼M12 —————

▼M1

B.   List of persons and entities referred to in Article 2(1)

▼M12 —————

▼M8
IARSCRÍBHINN II

A.   Liosta na ndaoine nádúrtha dá dtagraítear in Airteagal 1a(1) 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna

Dáta an liostaithe

1.

DIAW, Malick

Áit bhreithe: Ségou

Dáta breithe: 2.12.1979

Náisiúntacht: Mailíoch

Pasuimhir: B0722922 bailí go dtí an 13.8.2018

Inscne: fireann

Post: Uachtarán an National Transition Council (orgán reachtach aistriú polaitiúil Mhailí), Coirnéal

Tá Malick Diaw ina bhall lárnach de chiorcal inmheánach an Choirnéil Assimi Goïta. Agus é ina cheann foirne ar an tríú réigiún míleata, is é sin Kati, bhí sé ar dhuine de ghríosóirí agus de cheannairí an coup a rinneadh an 18 Lúnasa 2020, in éineacht leis an Maor-Choirnéal Ismaël Wagué, an Coirnéal Assimi Goïta, an Coirnéal Sadio Camara agus an Coirnéal Modibo Koné.

Tá Malick Diaw freagrach, dá bhrí sin, as gníomhaíochtaí nó beartais a chuireann an tsíocháin, an tslándáil agus an chobhsaíocht i Mailí i mbaol.

Is príomhghníomhaí i gcomhthéacs aistriú polaitiúil Mhailí é Malick Diaw freisin agus é ina Uachtarán ar an National Transition Council (CNT), comhlacht reachtach an Aistrithe, ó mhí na Nollag 2020.

Níor éirigh le CNT na “misin” atá cumhdaithe sa Chairt Idirthréimhseach dar dáta an 1 Deireadh Fómhair 2020 (“Cairt Idirthréimhseach”) agus ba cheart a chríochnú laistigh de 18 mí a chur i gcrích in am trátha, mar is léir ón moill a bhí ar CNT an dréachtbhille toghcháin a fhormhuiniú. Chuidigh an moill sin le moill a chur ar eagrú na dtoghchán agus, ar an gcaoi sin, moill ar aistriú polaitiúil Mhailí a thabhairt chun críche go rathúil. Ina theannta sin, leis an mbille nua toghcháin, a ghlac CNT ar deireadh an 17 Meitheamh 2022 agus a foilsíodh in Iris Oifigiúil Phoblacht Mhailí an 24 Meitheamh 2022, ceadaítear don Uachtarán Idirthréimhseach, don Leas-Uachtarán Idirthréimhseach agus do chomhaltaí an Rialtais Idirthréimhsigh a bheith ina n-iarrthóirí sna toghcháin uachtaránachta agus reachtacha, rud atá ag teacht salach ar an gCairt Idirthréimhseach.

Ghlac Comhphobal Eacnamaíoch Stáit na hAfraice Thiar (ECOWAS) smachtbhannaí aonair i gcoinne na nÚdarás Idirthréimhseach (lena n-áirítear Malick Diaw) i mí na Samhna 2021 de bharr na moille a chuir siad ar eagrú na dtoghchán agus, ar an gcaoi sin, ar thabhairt chun críche aistriú polaitiúil Mhailí. An 3 Iúil 2022, chinn ECOWAS na smachtbhannaí aonair sin a choinneáil.

Dá bhrí sin, tá Malick Diaw ag cur bac ar chur i gcrích rathúil aistriú polaitiúil Mhailí agus ag baint an bhoinn den chur i gcrích sin.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Áit bhreithe: Bamako

Dáta breithe: 2.3.1975

Náisiúntacht: Mailíoch

Pasuimhir: pas taidhleoireachta AA0193660 bailí go dtí an 15.2.2023

Inscne: fireann

Post: An tAire Athmhuintearais, Maor-Choirnéal

Tá an Maor-Choirnéal Ismaël Wagué ina chomhalta lárnach de chiorcal inmheánach an Choirnéil Assimi Goïta, agus bhí sé ar dhuine de ghríosóirí an coup an 18 Lúnasa 2020, in éineacht leis an gCoirnéal Goïta, an Coirnéal Sadio Camara, an Coirnéal Modibo Koné agus an Coirnéal Malick Diaw.

An 19 Lúnasa 2020, d’fhógair sé go raibh an t-arm tagtha i gcumhacht, agus bhí sé ansin ina urlabhraí don National Committee for the Salvation of the People (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Tá Ismaël Wagué freagrach, dá bhrí sin, as gníomhaíochtaí a chuireann an tsíocháin, an tslándáil agus an chobhsaíocht i Mailí i mbaol.

Agus é ina Aire Athmhuintearais ar an Rialtas Idirthréimhseach ó mhí Dheireadh Fómhair 2020, tá Ismaël Wagué i gceannas ar Chomhaontú um Shíocháin agus Athmhuintearas i Mailí a chur i bhfeidhm. Trína ráiteas i mí Dheireadh Fómhair 2021, agus trína easaontú gan staonadh le comhaltaí an Permanent Strategic Framework (Cadre Stratégique Permanent, CSP), chuidigh sé le bac a chur ar an Monitoring Committee of the Agreement for Peace and Reconciliation in Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), rud a d’fhág gur cuireadh cruinnithe CSA ar fionraí ó mhí Dheireadh Fómhair 2021 go mí Mheán Fómhair 2022. Chuir an staid sin bac ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe sin, atá ar cheann de “misin” aistriú polaitiúil Mhailí dá bhforáiltear in Airteagal 2 den Chairt Idirthréimhseach.

Ghlac ECOWAS smachtbhannaí aonair i gcoinne na nÚdarás Idirthréimhseach (lena n-áirítear Ismaël Wagué) i mí na Samhna 2021 de bharr na moille a chuir siad ar eagrú na dtoghchán agus, ar an gcaoi sin, ar thabhairt chun críche aistriú polaitiúil Mhailí. An 3 Iúil 2022, chinn ECOWAS na smachtbhannaí aonair sin a choinneáil.

Tá Ismaël Wagué freagrach, dá bhrí sin, as gníomhaíochtaí a chuireann an tsíocháin, an tslándáil agus an chobhsaíocht i Mailí i mbaol, agus tá sé freagrach freisin as bac a chur ar aistriú polaitiúil Mhailí a thabhairt chun críche go rathúil, agus as an mbonn a bhaint de thabhairt chun críche an aistrithe sin.

4.2.2022

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Áit bhreithe: Tabango, Gao, Mailí

Dáta breithe: an 31.12.1958

Náisiúntacht: Mailíoch

Pasuimhir: pas taidhleoireachta DA0004473, a d’eisigh Mailí, víosa Schengen eisithe chuige

Inscne: fireann

Post: An Príomh-Aire

Agus é ina Phríomh-Aire ó mhí an Mheithimh 2021, is é Choguel Maïga atá i gceannas ar Rialtas Idirthréimhseach Mhailí a bunaíodh tar éis coup an 24 Bealtaine 2021.

Agus é ag gníomhú ar bhealach a tháinig salach ar amchlár an athchóirithe agus na dtoghchán a comhaontaíodh roimhe seo le ECOWAS i gcomhréir leis an gCairt Idirthréimhseach, d’fhógair sé i mí an Mheithimh 2021 atheagrú na gComhairliúchán Náisiúnta um an Athbhunú (Assises nationales de la refondation, ANRanna) mar phróiseas réamh-athchóiriúcháin agus mar réamhchoinníoll d’eagrú na dtoghchán a bhí sceidealaithe don 27 Feabhra 2022.

Cuireadh na ANRanna siar roinnt uaireanta, mar a d’fhógair Choguel Maïga é féin, agus cuireadh moill ar na toghcháin ansin. Rinne an t-iliomad páirtithe leasmhara na ANRanna, a tionóladh ar deireadh i mí na Nollag 2021, a bhaghcatáil. Ar bhonn mholtaí deiridh na ANRanna, thíolaic an Rialtas Idirthréimhseach amchlár nua lena bhforáiltear go reáchtálfar toghcháin uachtaránachta i mí na Nollag 2025, agus lena gceadaítear do na hÚdaráis Idirthréimhseacha fanacht i gcumhacht ar feadh tréimhse níos faide ná 5 bliana. Mar thoradh ar amchlár athbhreithnithe a tíolacadh i mí an Mheithimh 2022, inar foráladh go reáchtálfar toghcháin uachtaránachta i mí an Mhárta 2024, d’fhógair an Rialtas Idirthréimhseach an 21 Meán Fómhair 2023 go gcuirfí na toghcháin siar arís.

Ghlac ECOWAS smachtbhannaí aonair i gcoinne na nÚdarás Idirthréimhseacha (lena n-áirítear Choguel Maïga) i mí na Samhna 2021 mar gheall ar an moill a chuir siad ar eagrú na dtoghchán agus ar chur i gcrích aistriú polaitiúil Mhailí. Chuir ECOWAS i dtreis gur bhain na hÚdaráis Idirthréimhseach úsáid as an ngá le hathchóirithe a chur chun feidhme mar chur i gcéill chun údar maith a thabhairt le síneadh a chur le haistriú polaitiúil Mhailí agus chun iad féin a choimeád i gcumhacht gan aon toghcháin dhaonlathacha. An 3 Iúil 2022, chinn ECOWAS na smachtbhannaí aonair sin a choinneáil.

Ina cháil mar Phríomh-Aire, tá Choguel Maïga freagrach go díreach as na toghcháin dá bhforáiltear sa Chairt Idirthréimhseach a chur siar, agus dá bhrí sin, tá bac á chur aige ar thabhairt chun críche rathúil aistriú polaitiúil Mhailí agus an bonn á bhaint aige den tabhairt chun críche sin, go háirithe trí bhac a chur ar thoghcháin a reáchtáil agus an chumhacht a aistriú chuig údaráis thofa agus tríd an mbonn a bhaint de sin.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Áit bhreithe: Tondibi, réigiún Gao, Mailí

Dáta breithe: 5.2.1971

Náisiúntacht: Mailíoch

Pasuimhir: pas taidhleoireachta a d’eisigh Mailí

Inscne: fireann

Post: An tAire um an Athbhunú

Is comhalta de choiste straitéiseach M5-RFP é Ibrahim Ikassa Maïga (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des forces patriotiques), a raibh ról lárnach aige i dtreascairt an Uachtaráin Keita.

Mar an tAire um an Athbhunú ó mhí an Mheithimh 2021 i leith, bhí Ibrahim Ikassa Maïga freagrach as na Comhairliúcháin Náisiúnta um an Athbhunú (Assises nationales de la Refondation, ANR), a d’fhógair an Príomh-Aire Choguel Maïga, a phleanáil.

Agus é ag gníomhú ar bhealach a tháinig salach ar an amchlár le haghaidh athchóirithe agus na dtoghchán a comhaontaíodh le ECOWAS roimhe seo i gcomhréir leis an gCairt Idirthréimhseach, d’fhógair an Rialtas Idirthréimhseach na ANRanna mar phróiseas réamh-athchóiriúcháin agus mar réamhchoinníoll d’eagrú na dtoghchán a bhí sceidealaithe don 27 Feabhra 2022.

Mar a d’fhógair Choguel Maïga, cuireadh na ANRanna siar roinnt uaireanta agus cuireadh moill ar na toghcháin. Rinne an t-iliomad páirtithe leasmhara na ANRanna, a tionóladh ar deireadh i mí na Nollag 2021, a bhaghcatáil. Ar bhonn mholtaí deiridh na ANRanna, thíolaic an Rialtas Idirthréimhseach amchlár nua lena bhforáiltear go reáchtálfar toghcháin uachtaránachta i mí na Nollag 2025, agus lena gceadaítear do na hÚdaráis Idirthréimhseacha fanacht i gcumhacht ar feadh tréimhse níos faide ná 5 bliana. Mar thoradh ar amchlár athbhreithnithe a tíolacadh i mí an Mheithimh 2022, inar foráladh go reáchtálfar toghcháin uachtaránachta i mí an Mhárta 2024, d’fhógair an Rialtas um an Aistriú an 21 Meán Fómhair 2023 go gcuirfí na toghcháin siar arís.

Ghlac ECOWAS smachtbhannaí aonair i gcoinne na nÚdarás Idirthréimhseacha (lena n-áirítear Ibrahim Ikassa Maïga) i mí na Samhna 2021, mar gheall ar an moill a chuir siad ar eagrú na dtoghchán agus ar chur i gcrích aistriú polaitiúil Mhailí. Chuir ECOWAS i dtreis gur bhain na hÚdaráis Idirthréimhseach úsáid as an ngá le hathchóirithe a chur chun feidhme mar chur i gcéill chun údar maith a thabhairt le síneadh a chur le haistriú polaitiúil Mhailí agus chun iad féin a choimeád i gcumhacht gan aon toghcháin dhaonlathacha. An 3 Iúil 2022, chinn ECOWAS na smachtbhannaí aonair sin a choinneáil.

Ina cháil mar an tAire um an Athbhunú, tá bac á chur ag Ibrahim Ikassa Maïga ar thabhairt chun críche rathúil aistriú polaitiúil Mhailí agus an bonn á bhaint aige den tabhairt chun críche sin, go háirithe trí bhac a chur ar thoghcháin a reáchtáil agus an chumhacht a aistriú chuig údaráis thofa agus tríd an mbonn a bhaint de sin

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Dáta breithe: 11.7.1982 nó 3.1.1980

Áit bhreithe: Arkhangelsk / Chuguevka village, Chuguev district, Primorsky territory

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Feidhm: Ceann an Ghrúpa Wagner i Mailí

Seoladh: Anaithnid, cláraithe sa bhaile Shatki, sa réigiún Nizhni Novgorod de réir “All eyes on Wagner”

Is é Ivan Aleksandrovitch Maslov ceann an Ghrúpa Wagner i Mailí, a bhfuil a láithreacht sa tír méadaithe ó dheireadh 2021 i leith.

Cuireann láithreacht Wagner i Mailí síocháin, slándáil agus cobhsaíocht na tíre i mbaol. Go háirithe, bhí saighdiúirí tuarastail Wagner páirteach i ngníomhartha foréigin agus i sáruithe iomadúla chearta an duine i Mailí, lena n-áirítear maruithe seachbhreithiúnacha, mar a rinneadh le linn an “Moura massacre” ag deireadh mhí an Mhárta 2022.

Mar cheannaire áitiúil an Ghrúpa Wagner, dá bhrí sin, tá Ivan Maslov freagrach as gníomhaíochtaí an Ghrúpa Wagner a chuireann síocháin, slándáil agus cobhsaíocht Mhailí i mbaol, go háirithe rannpháirtíocht an ghrúpa sin i ngníomhartha foréigin agus i sáruithe chearta an duine.

25.2.2023

▼M8

B.   Liosta na ndaoine nádúrtha nó dlítheanacha, na n-eintitis agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 2a(1) 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna

Dáta an liostaithe

1.

DIAW, Malick

Áit bhreithe: Ségou

Dáta breithe: 2.12.1979

Náisiúntacht: Mailíoch

Pasuimhir: B0722922 bailí go dtí an 13.8.2018

Inscne: fireann

Post: Uachtarán an National Transition Council (orgán reachtach aistriú polaitiúil Mhailí), Coirnéal

Tá Malick Diaw ina bhall lárnach de chiorcal inmheánach an Choirnéil Assimi Goïta. Agus é ina cheann foirne ar an tríú réigiún míleata, is é sin Kati, bhí sé ar dhuine de ghríosóirí agus de cheannairí an coup a rinneadh an 18 Lúnasa 2020, in éineacht leis an Maor-Choirnéal Ismaël Wagué, an Coirnéal Assimi Goïta, an Coirnéal Sadio Camara agus an Coirnéal Modibo Koné.

Tá Malick Diaw freagrach, dá bhrí sin, as gníomhaíochtaí nó beartais a chuireann an tsíocháin, an tslándáil agus an chobhsaíocht i Mailí i mbaol.

Is príomhghníomhaí i gcomhthéacs aistriú polaitiúil Mhailí é Malick Diaw freisin agus é ina Uachtarán ar an National Transition Council (CNT), comhlacht reachtach an Aistrithe, ó mhí na Nollag 2020.

Níor éirigh le CNT na “misin” atá cumhdaithe sa Chairt Idirthréimhseach dar dáta an 1 Deireadh Fómhair 2020 (“Cairt Idirthréimhseach”) agus ba cheart a chríochnú laistigh de 18 mí a chur i gcrích in am trátha, mar is léir ón moill a bhí ar CNT an dréachtbhille toghcháin a fhormhuiniú. Chuidigh an moill sin le moill a chur ar eagrú na dtoghchán agus, ar an gcaoi sin, moill ar aistriú polaitiúil Mhailí a thabhairt chun críche go rathúil. Ina theannta sin, leis an mbille nua toghcháin, a ghlac CNT ar deireadh an 17 Meitheamh 2022 agus a foilsíodh in Iris Oifigiúil Phoblacht Mhailí an 24 Meitheamh 2022, ceadaítear don Uachtarán Idirthréimhseach, don Leas-Uachtarán Idirthréimhseach agus do chomhaltaí an Rialtais Idirthréimhsigh a bheith ina n-iarrthóirí sna toghcháin uachtaránachta agus reachtacha, rud atá ag teacht salach ar an gCairt Idirthréimhseach.

Ghlac Comhphobal Eacnamaíoch Stáit na hAfraice Thiar (ECOWAS) smachtbhannaí aonair i gcoinne na nÚdarás Idirthréimhseach (lena n-áirítear Malick Diaw) i mí na Samhna 2021 de bharr na moille a chuir siad ar eagrú na dtoghchán agus, ar an gcaoi sin, ar thabhairt chun críche aistriú polaitiúil Mhailí. An 3 Iúil 2022, chinn ECOWAS na smachtbhannaí aonair sin a choinneáil.

Dá bhrí sin, tá Malick Diaw ag cur bac ar chur i gcrích rathúil aistriú polaitiúil Mhailí agus ag baint an bhoinn den chur i gcrích sin.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Áit bhreithe: Bamako

Dáta breithe: 2.3.1975

Náisiúntacht: Mailíoch

Pasuimhir: pas taidhleoireachta AA0193660 bailí go dtí an 15.2.2023

Inscne: fireann

Post: An tAire Athmhuintearais, Maor-Choirnéal

Tá an Maor-Choirnéal Ismaël Wagué ina chomhalta lárnach de chiorcal inmheánach an Choirnéil Assimi Goïta, agus bhí sé ar dhuine de ghríosóirí an coup an 18 Lúnasa 2020, in éineacht leis an gCoirnéal Goïta, an Coirnéal Sadio Camara, an Coirnéal Modibo Koné agus an Coirnéal Malick Diaw.

An 19 Lúnasa 2020, d’fhógair sé go raibh an t-arm tagtha i gcumhacht, agus bhí sé ansin ina urlabhraí don National Committee for the Salvation of the People (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Tá Ismaël Wagué freagrach, dá bhrí sin, as gníomhaíochtaí a chuireann an tsíocháin, an tslándáil agus an chobhsaíocht i Mailí i mbaol.

Agus é ina Aire Athmhuintearais ar an Rialtas Idirthréimhseach ó mhí Dheireadh Fómhair 2020, tá Ismaël Wagué i gceannas ar Chomhaontú um Shíocháin agus Athmhuintearas i Mailí a chur i bhfeidhm. Trína ráiteas i mí Dheireadh Fómhair 2021, agus trína easaontú gan staonadh le comhaltaí an Permanent Strategic Framework (Cadre Stratégique Permanent, CSP), chuidigh sé le bac a chur ar an Monitoring Committee of the Agreement for Peace and Reconciliation in Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), rud a d’fhág gur cuireadh cruinnithe CSA ar fionraí ó mhí Dheireadh Fómhair 2021 go mí Mheán Fómhair 2022. Chuir an staid sin bac ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe sin, atá ar cheann de “misin” aistriú polaitiúil Mhailí dá bhforáiltear in Airteagal 2 den Chairt Idirthréimhseach.

Ghlac ECOWAS smachtbhannaí aonair i gcoinne na nÚdarás Idirthréimhseach (lena n-áirítear Ismaël Wagué) i mí na Samhna 2021 de bharr na moille a chuir siad ar eagrú na dtoghchán agus, ar an gcaoi sin, ar thabhairt chun críche aistriú polaitiúil Mhailí. An 3 Iúil 2022, chinn ECOWAS na smachtbhannaí aonair sin a choinneáil.

Tá Ismaël Wagué freagrach, dá bhrí sin, as gníomhaíochtaí a chuireann an tsíocháin, an tslándáil agus an chobhsaíocht i Mailí i mbaol, agus tá sé freagrach freisin as bac a chur ar aistriú polaitiúil Mhailí a thabhairt chun críche go rathúil, agus as an mbonn a bhaint de thabhairt chun críche an aistrithe sin.

4.2.2022

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Áit bhreithe: Tabango, Gao, Mailí

Dáta breithe: An 31.12.1958

Náisiúntacht: Mailíoch

Pasuimhir: pas taidhleoireachta DA0004473, a d’eisigh Mailí, víosa Schengen eisithe chuige

Inscne: fireann

Post: An Príomh-Aire

Agus é ina Phríomh-Aire ó mhí an Mheithimh 2021, is é Choguel Maïga atá i gceannas ar Rialtas Idirthréimhseach Mhailí a bunaíodh tar éis coup an 24 Bealtaine 2021.

Agus é ag gníomhú ar bhealach a tháinig salach ar amchlár an athchóirithe agus na dtoghchán a comhaontaíodh roimhe seo le ECOWAS i gcomhréir leis an gCairt Idirthréimhseach, d’fhógair sé i mí an Mheithimh 2021 atheagrú na gComhairliúchán Náisiúnta um an Athbhunú (Assises nationales de la refondation, ANRanna) mar phróiseas réamh-athchóiriúcháin agus mar réamhchoinníoll d’eagrú na dtoghchán a bhí sceidealaithe don 27 Feabhra 2022.

Cuireadh na ANRanna siar roinnt uaireanta, mar a d’fhógair Choguel Maïga é féin, agus cuireadh moill ar na toghcháin ansin. Rinne an t-iliomad páirtithe leasmhara na ANRanna, a tionóladh ar deireadh i mí na Nollag 2021, a bhaghcatáil. Ar bhonn mholtaí deiridh na ANRanna, thíolaic an Rialtas Idirthréimhseach amchlár nua lena bhforáiltear go reáchtálfar toghcháin uachtaránachta i mí na Nollag 2025, agus lena gceadaítear do na hÚdaráis Idirthréimhseacha fanacht i gcumhacht ar feadh tréimhse níos faide ná 5 bliana. Mar thoradh ar amchlár athbhreithnithe a tíolacadh i mí an Mheithimh 2022, inar foráladh go reáchtálfar toghcháin uachtaránachta i mí an Mhárta 2024, d’fhógair an Rialtas Idirthréimhseach an 21 Meán Fómhair 2023 go gcuirfí na toghcháin siar arís.

Ghlac ECOWAS smachtbhannaí aonair i gcoinne na nÚdarás Idirthréimhseacha (lena n-áirítear Choguel Maïga) i mí na Samhna 2021 mar gheall ar an moill a chuir siad ar eagrú na dtoghchán agus ar chur i gcrích aistriú polaitiúil Mhailí. Chuir ECOWAS i dtreis gur bhain na hÚdaráis Idirthréimhseacha úsáid as an ngá le hathchóirithe a chur chun feidhme mar chur i gcéill chun údar maith a thabhairt le síneadh a chur le haistriú polaitiúil Mhailí agus chun iad féin a choimeád i gcumhacht gan aon toghcháin dhaonlathacha. An 3 Iúil 2022, chinn ECOWAS na smachtbhannaí aonair sin a choinneáil.

Ina cháil mar Phríomh-Aire, tá Choguel Maïga freagrach go díreach as na toghcháin dá bhforáiltear sa Chairt Idirthréimhseach a chur siar, agus dá bhrí sin, tá bac á chur aige ar thabhairt chun críche rathúil aistriú polaitiúil Mhailí agus an bonn á bhaint aige den tabhairt chun críche sin, go háirithe trí bhac a chur ar thoghcháin a reáchtáil agus an chumhacht a aistriú chuig údaráis thofa agus tríd an mbonn a bhaint de sin.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Áit bhreithe: Tondibi, réigiún Gao, Mailí

Dáta breithe: 5. 2. 1971

Náisiúntacht: Mailíoch

Pasuimhir: pas taidhleoireachta a d’eisigh Mailí

Inscne: fireann

Post: An tAire um an Athbhunú

Is comhalta de choiste straitéiseach M5-RFP é Ibrahim Ikassa Maïga (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des forces patriotiques), a raibh ról lárnach aige i dtreascairt an Uachtaráin Keita.

Mar an tAire um an Athbhunú ó mhí an Mheithimh 2021 i leith, bhí Ibrahim Ikassa Maïga freagrach as na Comhairliúcháin Náisiúnta um an Athbhunú (Assises nationales de la Refondation, ANR), a d’fhógair an Príomh-Aire Choguel Maïga, a phleanáil.

Agus é ag gníomhú ar bhealach a tháinig salach ar an amchlár le haghaidh athchóirithe agus na dtoghchán a comhaontaíodh le ECOWAS roimhe seo i gcomhréir leis an gCairt Idirthréimhseach, d’fhógair an Rialtas Idirthréimhseach na ANRanna mar phróiseas réamh-athchóiriúcháin agus mar réamhchoinníoll d’eagrú na dtoghchán a bhí sceidealaithe don 27 Feabhra 2022.

Mar a d’fhógair Choguel Maïga, cuireadh na ANRanna siar roinnt uaireanta agus cuireadh moill ar na toghcháin. Rinne an t-iliomad páirtithe leasmhara na ANRanna, a tionóladh ar deireadh i mí na Nollag 2021, a bhaghcatáil. Ar bhonn mholtaí deiridh na ANRanna, thíolaic an Rialtas Idirthréimhseach amchlár nua lena bhforáiltear go reáchtálfar toghcháin uachtaránachta i mí na Nollag 2025, agus lena gceadaítear do na hÚdaráis Idirthréimhseacha fanacht i gcumhacht ar feadh tréimhse níos faide ná 5 bliana. Mar thoradh ar amchlár athbhreithnithe a tíolacadh i mí an Mheithimh 2022, inar foráladh go reáchtálfar toghcháin uachtaránachta i mí an Mhárta 2024, d’fhógair an Rialtas Idirthréimhseach an 21 Meán Fómhair 2023 go gcuirfí na toghcháin siar arís.

Ghlac ECOWAS smachtbhannaí aonair i gcoinne na nÚdarás Idirthréimhseach (lena n-áirítear Ibrahim Ikassa Maïga) i mí na Samhna 2021, mar gheall ar an moill a chuir siad ar eagrú na dtoghchán agus ar chur i gcrích aistriú polaitiúil Mhailí. Chuir ECOWAS i dtreis gur bhain na hÚdaráis Idirthréimhseach úsáid as an ngá le hathchóirithe a chur chun feidhme mar chur i gcéill chun údar maith a thabhairt le síneadh a chur le haistriú polaitiúil Mhailí agus chun iad féin a choimeád i gcumhacht gan aon toghcháin dhaonlathacha. An 3 Iúil 2022, chinn ECOWAS na smachtbhannaí aonair sin a choinneáil.

Ina cháil mar an tAire um an Athbhunú, tá bac á chur ag Ibrahim Ikassa Maïga ar thabhairt chun críche rathúil aistriú polaitiúil Mhailí agus an bonn á bhaint aige den tabhairt chun críche sin, go háirithe trí bhac a chur ar thoghcháin a reáchtáil agus an chumhacht a aistriú chuig údaráis thofa agus tríd an mbonn a bhaint de sin.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Dáta breithe: 11.7.1982 nó 3.1.1980

Áit bhreithe: Arkhangelsk / Chuguevka village, Chuguev district, Primorsky territory

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Feidhm: Ceann an Ghrúpa Wagner i Mailí

Seoladh: Anaithnid, cláraithe sa bhaile Shatki, sa réigiún Nizhni Novgorod de réir “All eyes on Wagner”

Is é Ivan Aleksandrovitch Maslov ceann an Ghrúpa Wagner i Mailí, a bhfuil a láithreacht sa tír méadaithe ó dheireadh 2021 i leith.

Cuireann láithreacht Wagner i Mailí síocháin, slándáil agus cobhsaíocht na tíre i mbaol. Go háirithe, bhí saighdiúirí tuarastail Wagner páirteach i ngníomhartha foréigin agus i sáruithe iomadúla chearta an duine i Mailí, lena n-áirítear maruithe seachbhreithiúnacha, mar a rinneadh le linn an “Moura massacre” ag deireadh mhí an Mhárta 2022.

Mar cheannaire áitiúil ar an ngrúpa Wagner, dá bhrí sin, tá Ivan Maslov freagrach as gníomhaíochtaí an Ghrúpa Wagner a chuireann síocháin, slándáil agus cobhsaíocht Mhailí i mbaol, go háirithe rannpháirtíocht an ghrúpa sin i ngníomhartha foréigin agus i sáruithe chearta an duine.

25.2.2023( 1 ) Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).