02015R1017 — GA — 30.12.2017 — 001.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (AE) 2015/1017 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 25 Meitheamh 2015

maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

(IO L 169 1.7.2015, lch. 1)

Arna leasú:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

RIALACHÁN (AE) 2017/2396 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 13 Nollaig 2017

  L 345

34

27.12.2017
▼B

RIALACHÁN (AE) 2015/1017 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 25 Meitheamh 2015

maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí StraitéiseachaCAIBIDIL I

FORÁLACHA TOSAIGH

Airteagal 1

Ábhar

1.  Bunaítear leis an Rialachán seo ciste Eorpach le haghaidh infheistíochtaí straitéiseacha (CEIS), ráthaíocht AE agus ciste ráthaíochta AE. Ina theannta sin, bunaítear leis an Rialachán seo mol comhairleach Eorpach maidir le hinfheistíocht (MCEI) agus tairseach Eorpach de thionscadail infheistíochta (TETI).

2.  Chun críocha mhír 1, déantar foráil sa Rialachán seo don Choimisiún comhaontú a thabhairt i gcrích leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) maidir le CEIS agus comhaontú a thabhairt i gcrích le BEI maidir le cur chun feidhme MCEI.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1) ciallaíonn ‘Comhaontú CEIS’ an ionstraim dlí trína sonraíonn an Coimisiún agus BEI na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo chun CEIS a bhainistiú;

(2) ciallaíonn ‘Comhaontú MCEI’ an ionstraim dlí trína sonraíonn an Coimisiún agus BEI na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo maidir le cur chun feidhme MCEI;

(3) ciallaíonn ‘bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh’ eintitis dhlíthiúla a dhéanann gníomhaíochtaí airgeadais ar bhonn gairmiúil a dtugann Ballstát nó eintiteas Ballstáit sainordú ina leith, ar leibhéal lárnach, réigiúnach nó áitiúil, chun dul i mbun gníomhaíochtaí forbartha nó spreagtha;

(4) ciallaíonn 'ardáin infheistíochta' meáin shainchuspóra, cuntais bhainistithe, cómhaoiniú conradh-bhunaithe nó socruithe roinnte riosca nó socruithe a bhunaítear ar aon slí eile trína dtarchuireann eintitis ranníocaíocht airgeadais d'fhonn roinnt tionscadal infheistíochta a mhaoiniú, agus a bhféadfadh na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh iontu:

(a) ardáin náisiúnta nó fhonáisiúnta, a dhéanann roinnt tionscadal infheistíochta ar chríoch Ballstáit ar leith a ghrúpáil le chéile;

▼M1

(b) ardáin trasteorann, ilnáisiúnta, réigiúnacha nó macrairéigiúnacha a dhéanann comhpháirtithe ó roinnt Ballstát, réigiún nó tríú tíortha a bhfuil suim acu i dtionscadail i limistéar geografach ar leith a ghrúpáil le chéile;

▼B

(c) ardáin théamacha a dhéanann tionscadail infheistíochta in earnáil ar leith a ghrúpáil le chéile;

(5) ciallaíonn ‘fiontair bheaga agus mheánmhéide’ nó ‘FBManna’ micreafhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide mar a shainmhínítear in Airteagal 2 den Iarscríbhinn a ghabhann le Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún ( 1 );

(6) ciallaíonn ‘cuideachtaí lárchaipitlithe beaga’ eintitis ina bhfuil suas le 499 fostaí nach FBManna iad;

(7) ciallaíonn ‘cuideachtaí lárchaipitlithe’ eintitis ina bhfuil suas le 3 000 fostaí agus nach fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) iad ná cuideachtaí lárchaipitlithe beaga;

(8) ciallaíonn ‘breisíocht’ breisíocht mar a shainmhínítear in Airteagal 5(1) í.CAIBIDIL II

CISTE EORPACH LE HAGHAIDH INFHEISTÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA

Airteagal 3

Cuspóir

Is é an cuspóir a bheidh ag CEIS tacaíocht a thabhairt, san Aontas, don mhéid seo a leanas, trí chumas seasaimh riosca a thabhairt do BEI:

(a) infheistíochtaí;

(b) rochtain mhéadaithe ar mhaoiniú d'eintitis a bhfuil suas le 3 000 fostaí acu, agus béim ar leith á leagan ar FBManna agus ar chuideachtaí lárchaipitlithe beaga.

Airteagal 4

Téarmaí Chomhaontú CEIS

1.  Tabharfaidh an Coimisiún comhaontú i gcrích le BEI maidir le bainistiú CEIS agus maidir le ráthaíocht AE a dheonú, i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo.

2.  Beidh i gComhaontú CEIS, go háirithe, forálacha maidir leis an méid seo a leanas:

(a) CEIS a bhunú, lena n-áirítear:

(i) CEIS a bhunú mar shaoráid leithleach, atá inaitheanta go soiléir agus trédhearcach agus mar chuntas ar leithligh arna mbainistiú ag BEI, a bhfuil a chuid oibríochtaí idirdhealaithe go soiléir ó oibríochtaí eile BEI;

▼M1

(ii) méid, nach lú ná EUR 7 500 000 000 i ráthaíochtaí nó in airgead tirim, agus téarmaí na ranníocaíochta airgeadais a bheidh le cur ar fáil ag BEI trí CEIS;

▼B

(iii) téarmaí an chistithe nó na ráthaíochtaí atá le soláthar ag BEI, trí CEIS, do CEI;

▼M1

(iv) praghsáil oibríochtaí faoi ráthaíocht AE atá le bheith i gcomhréir le beartas praghsála BEI;

▼M1

(v) na nósanna imeachta, gan dochar do Phrótacal Uimh. 5 ar Reacht an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta atá i gceangal le CAE agus le CFAE agus le sainphribhléidí BEI a leagtar amach ann, chun laghdú a dhéanamh ar chostas maoinithe na hoibríochta a íocann tairbhí mhaoiniú BEI faoi CEIS, go háirithe trí mhodhnú a dhéanamh ar luach saothair ráthaíocht AE, i gcás inar gá sin go háirithe i gcás ina mbeadh dálaí struis sa mhargadh airgeadais ina mbac ar thionscadal inmharthana a chur i gcrích nó inar gá iad chun éascú a dhéanamh ar ardáin infheistíochta a bhunú nó ar thionscadail in earnálacha nó i réimsí ina bhfuil cliseadh suntasach sa mhargadh nó ina bhfuil staid ina ndéantar infheistíocht fho-optamach, a mhéid nach mbeadh tionchar suntasach aige ar an maoiniú is gá chun an Ciste Ráthaíochta a sholáthar;

▼B

(b) socruithe rialachais a bhaineann le CEIS, i gcomhréir le hAirteagal 7, gan dochar do Phrótacal Uimh. 5 ar Reacht an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta atá i gceangal le CAE agus le CFAE (Reacht BEI), lena n-áirítear:

(i) comhdhéanamh an Bhoird Stiúrtha agus líon na gcomhaltaí atá le bheith air;

(ii) foráil go bhfuil ionadaí de chuid an Choimisiúin le cathaoirleach a dhéanamh ar chruinnithe an Bhoird Stiúrtha;

▼M1

(iii) foráil gur ar an mBord Stiúrtha atá sé cinntí a dhéanamh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 7(3);

▼B

(iv) an nós imeachta chun an Stiúrthóir Bainistíochta agus an Leas-Stiúrthóir Bainistíochta a cheapadh, a luach saothair agus a gcoinníollacha oibre, i gcomhréir le Rialacha Foirne BEI, na rialacha agus na nósanna imeachta maidir le duine nó daoine eile a chur ag feidhmiú a bhfeidhmeanna ina n-ionad agus na rialacha agus na nósanna imeachta maidir le cuntasacht, gan dochar don Rialachán seo;

(v) an nós imeachta chun comhaltaí an Choiste Infheistíochta a cheapadh agus a bhriseadh as a bpoist, a luach saothair agus a gcoinníollacha oibre agus na socruithe maidir le vótáil laistigh den Choiste Infheistíochta, lena sonraítear an córam agus lena leithroinntear vóta amháin ar gach comhalta;

(vi) an ceanglas go ndéanfaidh an Bord Stiúrtha agus an Coiste Infheistíochta a rialacha nós imeachta faoi seach a ghlacadh;

(vii) an ceanglas go ndéanfaidh comhlachtaí rialála BEI formheas deiridh, i gcomhréir le Reacht BEI, ar oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

(viii) forálacha maidir le coinbhleachtaí leasa féideartha a sheachaint, agus déileáil leo;

(c) ráthaíocht AE, atá le bheith ina ráthaíocht neamhchoinníollach, neamh-inchúlghairthe, chéadéilimh i bhfabhar BEI, lena n-áirítear:

▼M1

(i) i gcomhréir le hAirteagal 11, rialacha mionsonraithe maidir le ráthaíocht AE a sholáthar, lena n-áirítear a cuid socruithe maidir le cumhdach, a cumhdach sainithe maidir le punanna ionstraimí de chineálacha sonracha agus na teagmhais ábhartha a spreagann gairmeacha féideartha ar ráthaíocht AE;

▼B

(ii) ceanglais go ndéanfar an luach saothair maidir le riosca a leithdháileadh i measc ranníocóirí do CEIS i gcomhréir lena sciar faoi seach ó thaobh riosca a sheasamh agus go ndéanfar luach saothair leis an Aontas agus íocaíochtaí maidir le ráthaíocht AE ar bhealach tráthúil ach ní dhéanfar iad go dtí go mbeidh íocaíochtaí agus caillteanais ó oibríochtaí glanluacháilte;

(iii) i gcomhréir le hAirteagal 9, ceanglais maidir le ráthaíocht AE a úsáid, lena n-áirítear na coinníollacha íocaíochta, amhail tréimhsí ama sonracha, an t-ús atá le híoc ar na méideanna dlite agus na socruithe leachtachta is gá;

(iv) i gcomhréir le hAirteagal 11(5), forálacha agus nósanna imeachta a bhaineann le héilimh a ghnóthú atá le cur de chúram ar BEI;

(d) i gcomhréir leis an Rialachán seo agus go háirithe Airteagal 7(12) agus Airteagal 9(5) de, Iarscríbhinn II a ghabhann leis, agus aon ghníomh tarmligthe a ghlactar de bhun an Rialacháin seo, na socruithe a bhaineann le formheas ag an gCoiste Infheistíochta maidir le ráthaíocht AE a úsáid le haghaidh tionscadail aonair nó le haghaidh tacaíocht a thabhairt d'ardáin infheistíochta nó do chistí infheistíochta, nó do bhhainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh;

(e) na nósanna imeachta chun moltaí infheistíochta a chur isteach agus iad a fhormheas chun ráthaíocht AE a úsáid, lena n-áirítear:

(i) an nós imeachta chun tograí infheistíochta a tharchur chuig an gCoiste Infheistíochta;

(ii) forálacha maidir leis an bhfaisnéis atá le soláthar agus tograí infheistíochta á gcur isteach chuig an gCoiste Infheistíochta;

(iii) an ceanglas go bhfuil an nós imeachta chun tograí infheistíochta a chur isteach agus a fhormheas chun ráthaíocht AE a úsáid gan dochar do rialacha cinnteoireachta BEI a leagtar síos i Reacht BEI, agus go háirithe Airteagal 19 de;

(iv) rialacha ina sonraítear tuilleadh na forálacha idirthréimhseacha a chomhlíonann Airteagal 24 den Rialachán seo, agus go háirithe an chaoi a bhfuil oibríochtaí a bheidh formheasta ag BEI le linn na tréimhse dá dtagraítear san Airteagal sin le háireamh faoi chumhdach ráthaíocht AE;

(f) tuairisciú, faireachán, agus cuntasacht maidir le CEIS, lena n-áirítear;

(i) i gcomhréir le hAirteagal 16, na hoibleagáidí a thiteann ar BEI i dtaca le tuairisciú a dhéanamh ar oibríochtaí, i gcás inarb iomchuí i gcomhar le CEI;

(ii) na hoibleagáidí a bhaineann le tuairisciú airgeadais maidir le CEIS;

(iii) i gcomhréir le hAirteagal 20 agus Airteagal 21, rialacha maidir le hiniúchóireacht agus le calaois a chosc;

(iv) príomhtháscairí feidhmíochta, go háirithe a mhéid a bhaineann le húsáid ráthaíocht AE, comhlíonadh na gcuspóirí agus na gcritéar a leagtar síos in Airteagal 6 agus in Airteagal 9 agus in Iarscríbhinn II, tiomsú ar chaipiteal príobháideach agus tionchar maicreacnamaíoch CEIS, lena n-áirítear an tionchar atá aige ar thacaíocht don infheistíocht;

(g) meastóireachtaí ar fheidhmiú CEIS i gcomhréir le hAirteagal 18;

(h) straitéis chumarsáide agus chur chun cinn CEIS;

(i) na nósanna imeachta agus coinníollacha chun leasú a dhéanamh ar Chomhaontú CEIS, ar thionscnamh an Choimisiúin nó BEI, lena n-áirítear an oibleagáid tuairisciú chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le leasú den sórt sin;

(j) aon choinníollacha eile riaracháin nó eagrúcháin ar gá iad chun bainistiú a dhéanamh ar CEIS sa mhéid is go ngabhann úsáid chuí ráthaíocht AE leo.

(k) na socruithe a bhaineann leis na ranníocaíochtaí ó Bhallstáit le CEIS i bhfoirm ráthaíochtaí nó airgead tirim, agus ó thríú páirtithe eile i bhfoirm airgead tirim amháin, ar socruithe iad nach bhfuil i gceist leo ceart ar bith chun a bheith rannpháirteach i gcinnteoireacht agus i vótáil an Bhoird Stiúrtha a thabhairt do na Ballstáit sin nó do thríú páirtithe eile;

3.  Forálfar don mhéid seo a leanas freisin le Comhaontú CEIS:

(a) go mbeidh gníomhaíochtaí CEIS a dhéanann CEI faoi rialú chomhlachtaí rialála CEI;

(b) go mbeidh gníomhaíochtaí CEIS a dhéanann CEI faoi réir ceanglas tuairiscithe i gcomhréir le hAirteagal 16;

(c) go gcuirfear luach saothair is inchurtha i leith an Aontais ó oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo ar fáil tar éis asbhaint na n-íocaíochtaí a dhéanfar de bharr gairmeacha ar ráthaíocht AE agus, ina dhiaidh sin, costas i gcomhréir le hAirteagal 9(6) agus le Comhaontú MCEI.

Airteagal 5

Breisíocht

▼M1

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, ciallaíonn “breisíocht” an tacaíocht ó CEIS le haghaidh oibríochtaí a thugann aghaidh ar chlistí sa mhargadh nó ar staideanna infheistíochta fo-optamacha, arb oibríochtaí iad nárbh fhéidir a chur i gcrích ag BEI, ag CEI nó faoi ionstraimí airgeadais de chuid an Aontais atá ann cheana sa tréimhse ar lena linn is féidir ráthaíocht AE a úsáid, nó nárbh fhéidir iad a úsáid a mhéid céanna, ag BEI, ag CEI nó faoi ionstraimí airgeadais de chuid an Aontais atá ann cheana, gan tacaíocht CEIS. Maidir leis na tionscadail a fhaigheann tacaíocht ó CEIS, tacóidh siad leis na cuspóirí ginearálta a leagtar síos in Airteagal 9(2), déanfar gach iarracht fostaíocht agus fás inbhuanaithe a chruthú leo agus mar is dual dóibh beidh próifíl riosca níos airde acu ná mar a bheidh ag na tionscadail a fhaigheann tacaíocht ó ghnáthoibríochtaí BEI. Beidh próifíl riosca níos airde ar an mórchuid ag punann CEIS ná mar a bheidh ag an bpunann infheistíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó BEI faoina chuid gnáthbheartas infheistíochta sula dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm.

Chun dul i ngleic le clistí sa mhargadh nó le staideanna infheistíochta fo-optamacha ar bhealach níos fearr, agus chun éascú a dhéanamh, go háirithe, ar úsáid a bhaint as ardáin infheistíochta do thionscadail ar mhionscála agus, dá réir sin, comhlántacht a áirithiú agus mar sin plódú amach rannpháirtithe sa mhargadh céanna a sheachaint, mar rogha slí agus má bhíonn údar iomchuí leis, beidh na nithe seo a leanas ag baint le gníomhaíochtaí speisialta BEI:

(a) gnéithe an fho-ordaithe a bheith acu, lena n-áirítear róil shóisearacha a ghlacadh maidir le hinfheisteoirí eile;

(b) a bheith rannpháirteach in ionstraimí comhroinnte riosca;

(c) gnéithe trasteorann a léiriú;

(d) a bheith i mbaol toisc rioscaí sonracha; nó

(e) gnéithe eile a bheith acu mar a chuirtear síos orthu tuilleadh i bpointe (d) de Roinn 3 d’Iarscríbhinn II.

Gan dochar don cheanglas sainmhíniú ar bhreisíocht a chomhlíonadh mar a leagtar amach sa chéad fhomhír, is léiriú maith ar bhreisíocht iad na gnéithe seo a leanas:

 tionscadail a mbaineann riosca leo i gcomhréir le gníomhaíochtaí speisialta BEI, mar a shainmhínítear in Airteagal 16 de Reacht BEI, go háirithe má bhaineann rioscaí tírshonracha, earnáilsonracha nó réigiúnsonracha leis na tionscadail sin, go háirithe na rioscaí a bhíonn ann i réigiúin bheagfhorbartha agus i réigiúin trasdula agus/nó má bhaineann rioscaí a bhaineann le nuálaíocht, go háirithe maidir le teicneolaíochtaí neamhchruthaithe atá in ainm is fás, inbhuanaitheacht agus táirgíocht a fheabhsú leis na tionscadail sin;

 tionscadail a mbaineann bonneagar fisiceach leo, lena n-áirítear ríomh-bhonneagar, a nascann 2 Bhallstát nó níos mó nó a bhaineann le bonneagar nó seirbhísí den sórt sin atá nasctha leis an mbonneagar sin a shíneadh ó Bhallstát amháin go Ballstát amháin eile nó níos mó.

▼B

2.  I gcomhréir leis na treoirlínte infheistíochta a leagtar síos in Iarscríbhinn II, déanfaidh an Bord Stiúrtha an meascadh tionscadal a choigeartú maidir le hearnálacha agus tíortha, bunaithe ar fhaireachán leanúnach ar fhorbairtí i ndálaí margaidh sna Ballstáit agus ar an timpeallacht infheistíochta chun go gcuideofar le teacht slán ó chliseadh sa mhargadh agus ó staideanna infheistíochta fo-optamacha lena n-áirítear fadhbanna a thagann as ilroinnt airgeadais. Agus an coigeartú sin á chur i gcrích aige, seachnóidh an Bord Stiúrtha cur chuige a mbeadh níos mó riosca ná mar ba ghá ag baint leis.

I gcás ina n-éileoidh an leibhéal riosca amhlaidh, bainfear úsáid níos forleithne as gníomhaíochtaí speisialta BEI ná mar a bheadh déanta roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Beidh feidhm ag an méid seo go háirithe maidir leis na Ballstáit sin nach mbeidh gníomhaíochtaí speisialta BEI úsáidte iontu nó nach mbeidh úsáid bainte astu ach go heisceachtúil roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo chun go bhféadfar oibríochtaí breise agus tionscadail bhreise a chur chun feidhme, chomh maith le maoiniú breise ag BEI agus ag bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh nó ag ardáin infheistíochta.

Airteagal 6

Na critéir incháilitheachta chun ráthaíocht AE a úsáid

1.   ►M1  Beidh foráil i gComhaontú CEIS go dtacóidh CEIS le tionscadail a thugann aghaidh ar chlistí sa mhargadh nó ar staideanna infheistíochta fo-optamacha agus: ◄

(a) atá inmharthana go heacnamaíoch de réir anailís costais agus tairbhe de réir chaighdeáin an Aontais, agus tacaíocht fhéideartha ó chomhpháirtithe príobháideacha agus poiblí le tionscadal agus cómhaoiniú ag comhpháirtithe príobháideacha agus poiblí le tionscadal á gcur san áireamh;

(b) atá comhsheasmhach le beartais an Aontais, lena n-áirítear cuspóir an fháis chliste, inbhuanaithe agus chuimsithigh, poist ardcháilíochta a chruthú, agus an comhtháthaithe eacnamaíoch, shóisialta agus chríochaigh;

(c) go gcuirtear breisíocht ar fáil leo:

(d) i gcás inar féidir, an tiomsú ar chaipiteal na hearnála príobháidí a uasmhéadú; agus

(e) atá inmharthana go teicniúil.

▼M1

2.  Ní bheidh aon srian ar mhéid na dtionscadal a bheidh incháilithe do thacaíocht CEIS do na hoibríochtaí arna seoladh ag BEI nó CEI trí idirghabhálaithe airgeadais. Chun a áirithiú go gcumhdófar tionscadail ar mhionscála le tacaíocht CEIS freisin, cuirfidh CEI agus BEI, i gcás inar gá sin agus a mhéid is féidir, le comhoibriú le bainc náisiúnta chur chun cinn nó le hinstitiúidí náisiúnta cur chun cinn agus tacóidh siad leis na deiseanna a sholáthrófar, lena n-áirítear trí éascú a dhéanamh ar ardáin infheistíochta a chruthú.

▼B

Airteagal 7

Rialachas CEIS

1.  Agus a gcúraimí á gcur i gcrích acu faoin Rialachán seo, ní shaothróidh an Bord Stiúrtha, an Coiste Infheistíochta ná an Stiúrthóir Bainistíochta ach na cuspóirí a leagtar amach sa Rialachán seo.

▼M1

1a.  Féachfaidh na hinstitiúidí agus na comhlachtaí uile a bhfuil baint acu i struchtúir rialaithe CEIS le cothromaíocht inscne a áirithiú i gcomhlachtaí rialaithe ábhartha de chuid CEIS.

▼B

2.  Forálfar le Comhaontú CEIS go mbeidh CEIS á rialú ag bord stiúrtha, is é sin bord, chun ráthaíocht AE a úsáid, atá chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an méid seo a leanas, i gcomhréir leis na cuspóirí ginearálta a leagtar amach in Airteagal 9(2):

(a) treoshuíomh straitéiseach CEIS, lena n-áirítear leithdháileadh ráthaíocht AE laistigh den bhonneagar agus de na hionuithe nuálaíochta agus aon chinneadh atá le glacadh faoi Airteagal 11(3) agus faoi Roinn 7(b) d'Iarscríbhinn II;

(b) na beartais agus na nósanna imeachta oibriúcháin is gá d'fheidhmiú CEIS;

(c) na rialacha is infheidhme maidir leis na hoibríochtaí le hardáin infheistíochta agus maidir le bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh;

(d) próifíl riosca CEIS.

▼M1

3.  Beidh 5 chomhalta ar an mBord Stiúrtha: 3 chomhalta a cheapfaidh an Coimisiún, comhalta amháin a cheapfaidh BEI agus saineolaí amháin a cheapfaidh Parlaimint na hEorpa mar chomhalta gan vóta. Ní dhéanfaidh an saineolaí sin treoracha a lorg ná a ghlacadh ó institiúidí, comhlachtaí, oifigí ná gníomhaireachtaí an Aontais, ó rialtas aon Bhallstáit ná ó aon chomhlacht poiblí ná príobháideach eile, agus gníomhóidh an saineolaí go hiomlán neamhspleách. Déanfaidh an t-ionadaí a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh go neamhchlaonta agus chun leasa CEIS.

Déanfaidh an Bord Stiúrtha Cathaoirleach a thoghadh as measc a chomhaltaí go ceann téarma seasta 3 bliana, agus beidh sé in-athnuaite uair amháin. Déanfaidh an Bord Stiúrtha seasamh a chomhaltaí uile a phlé agus cuirfear iad i lánchuntas a oiread is féidir. Mura féidir leis na comhaltaí teacht ar aon intinn faoin seasamh atá acu, glacfaidh an Bord Stiúrtha a chuid cinntí trí vóta d’aon ghuth i measc a chomhaltaí vótála. Cuirfear cuntas substainteach ar fáil ar sheasamh na gcomhaltaí uile i miontuairiscí chruinnithe an Bhoird Stiúrtha.

Déanfar miontuairiscí mionsonraithe chruinnithe an Bhoird Stiúrtha a fhoilsiú a luaithe a bheidh siad formheasta ag an mBord Stiúrtha. Cuirfear Parlaimint na hEorpa ar an eolas a luaithe agus a fhoilseofar iad.

▼B

Déanfaidh an Bord Stiúrtha comhairliúchán a eagrú go rialta leis na geallsealbhóirí ábhartha - go háirithe comh-infheisteoirí, údaráis phoiblí, saineolaithe, institiúidí oideachais, oiliúna agus taighde, na comhpháirtithe sóisialta ábhartha agus ionadaithe na sochaí sibhialta - maidir le treoshuíomh agus cur chun feidhme an bheartais infheistíochta a chuireann BEI i bhfeidhm faoin Rialachán seo.

Déanfaidh an Bord Stiúrtha agus an Stiúrthóir Bainistíochta, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Infheistíochta, formheas comhpháirteach ar na hionstraimí a úsáideann CEI chun na hoibríochtaí a chumhdaítear leis an Rialachán seo a dhéanamh.

4.  Féadfaidh Ballstáit agus tríú páirtithe eile - faoi réir chomhaontú an Bhoird Stiúrtha i gcás tríú páirtithe eile - ranníocaíocht a dhéanamh le CEIS i bhfoirm ráthaíochtaí nó airgead tirim i dtaca leis na Ballstáit, agus i bhfoirm airgead tirim amháin i dtaca le tríú páirtithe eile. Ní dheonófar comhaltas an Bhoird Stiúrtha do Bhallstáit ná do thríú páirtithe eile, ná ní dheonófar ról dóibh i dtaca le comhaltaí eile foirne CEIS a cheapadh lena n-áirítear comhaltaí den Choiste Infheistíochta, ná ní bheidh aon cheart acu maidir le gnéithe eile de rialachas CEIS mar a leagtar amach sa Rialachán seo.

5.  Forálfar le Comhaontú CEIS go bhfuil stiúrthóir bainistíochta le bheith ag CEIS, ar dhuine é nó í atá le bheith freagrach as bainistiú laethúil CEIS agus cruinnithe an Choiste Infheistíochta dá dtagraítear i mír 6 a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu.

▼M1

Beidh Leas-Stiúrthóir Bainistíochta de chúnamh ag an Stiúrthóir Bainistíochta. Glacfaidh an Stiúrthóir Bainistíochta agus an Leas-Stiúrthóir Bainistíochta páirt i gcruinnithe an Bhoird Stiúrtha mar bhreathnóirí. Tuairisceoidh an Stiúrthóir Bainistíochta gach ráithe maidir le gníomhaíochtaí CEIS chuig an mBord Stiúrtha.

▼B

6.  Tar éis próiseas roghnúcháin oscailte agus trédhearcach a bheith ann i gcomhréir le nósanna imeachta BEI, roghnóidh an Bord Stiúrtha iarrthóir don phost mar Stiúrthóir Bainistíochta agus don phost mar Leas-Stiúrthóir Bainistíochta.

Déanfar Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an eolas go cuí agus go tráthúil ag gach céim den nós imeachta roghnúcháin, faoi réir ceanglais dhiana rúndachta. Tá feidhm aige sin gan beann ar an gcomhaontú a thabhairt i gcrích idir Parlaimint na hEorpa agus BEI dá dtagraítear in Airteagal 17(5).

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa, chomh tapa agus is féidir, agus ar a dhéanaí laistigh de cheithre seachtaine ón tráth a chuirtear ainm an iarrthóra roghnaithe in iúl, éisteacht a eagrú leis an iarrthóir do gach post.

Tar éis formheas a fháil ó Pharlaimint na hEorpa, ceapfaidh Uachtarán BIE an Stiúrthóir Bainistíochta agus an Leas-Stiúrthóir Bainistíochta ar feadh téarma socraithe trí bliana, a bheidh in-athnuaite uair amháin.

7.  Forálfar i gComhaontú CEIS go bhfuil coiste infheistíochta le bheith ag CEIS, atá le bheith freagrach as tionscadail ionchasacha a scrúdú i gcomhréir le beartais infheistíochta CEIS agus as tacaíocht ráthaíocht AE d'oibríochtaí BEI do thionscadail a fhormheas, ar tionscadail iad a chomhlíonann ceanglais Airteagal 6 agus Airteagal 9, beag beann ar shuíomh geografach tionscadal den sórt sin, i gcomhréir le hAirteagal 8. Ina theannta sin, is é an Coiste Infheistíochta a bheidh ina chomhlacht inniúil chun oibríochtaí le hardáin infheistíochta agus bainc nó institiúidí naisiúnta le haghaidh spreagadh a fhormheas.

8.  Beidh an Coiste Infheistíochta comhdhéanta d'ochtar saineolaithe neamhspleácha agus den Stiúrthóir Bainistíochta. Déanfaidh an Bord Stiúrtha, tar éis nós imeachta roghnúcháin oscailte agus trédhearcach. saineolaithe an Choiste Infheistíochta a cheapadh ar feadh tréimhse socraithe suas le trí bliana. Beidh a dtréimhse in-athnuaite ach ní bheidh sí níos faide ná sé bliana san iomlán. Beidh ardleibhéal taithí ábhartha margaíochta i struchtúrú tionscadal agus i maoiniú tionscadal ag na saineolaithe neamhspleácha, chomh maith le saineolas micreacnamaíoch agus maicreacnamaíoch.

Agus saineolaithe an Choiste Infheistíochta á gceapadh aige, áiritheoidh an Bord Stiúrtha go mbeidh comhdhéanamh an Choiste Infheistíochta éagsúlaithe, chun a áirithiú go mbeidh a chomhaltaí ar an eolas tríd is tríd faoi na hearnálacha sin dá dtagraítear in Airteagal 9 agus faoi na margaí geografacha san Aontas.

Beidh comhdhéanamh an Choiste Infheistíochta cothrom ó thaobh na hinscne de. Féachfaidh an Bord Stiúrtha le saineolaithe a bhfuil taithí infheistíochta i gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas acu a roghnú:

(a) taighde, forbairt agus nuálaíocht;

(b) bonneagair iompair agus teicneolaíochtaí nuálacha le haghaidh iompair;

(c) bonneagair fuinnimh, éifeachtacht fuinnimh agus fuinneamh in-athnuaite;

(d) bonneagair teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide;

▼M1

(e) gníomhú ar son na haeráide, cosaint agus bainistiú comhshaoil;

▼B

(f) oideachas agus oiliúint;

(g) sláinte agus cógais leighis;

(h) FBManna;

(i) tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha;

(j) soghluaisteacht uirbeach;

(k) bonneagair shóisialta agus an geilleagar sóisialta agus dlúthpháirtíochta;

▼M1

(l) talmhaíocht inbhuanaithe, foraoiseacht, iascach, dobharshaothrú agus gnéithe eile den bhithgheilleagar i gcoitinne.

▼B

9.  Nuair a bheidh páirt á glacadh acu i ngníomhaíochtaí an Choiste Infheistíochta, comhlíonfaidh a chuid comhaltaí a ndualgais go neamhchlaonta chun leasa CEIS. Nuair a chuirfidh siad na treoirlínte infheistíochta, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II iad, chun feidhme agus nuair a dhéanfaidh siad cinntí maidir le húsáid ráthaíocht AE, ní lorgóidh siad treoracha ó BEI, ó institiúidí an Aontais, ó na Ballstáit, ná ó aon chomhlacht poiblí nó príobháideach eile ná ní ghlacfaidh siad le treoracha uathu. Gan dochar don tacaíocht anailíseach, lóistíochtúil agus riaracháin a chuireann foireann BEI ar fáil don Choiste Infheistíochta, déanfar socruithe eagraíochtúla leordhóthanacha a chur ar bun agus a choimeád ar bun chun neamhspleáchas oibríochtúil an Choiste Infheistíochta a áirithiú. Aon mheasúnú tionscail a dhéanfaidh foireann BEI, ní bheidh sí ceangailteach ar an gCoiste Infheistíochta chun na gcríoch ráthaíocht AE a dheonú.

10.  Déanfar CVanna agus dearbhuithe leasa gach comhalta den Choiste Infheistíochta a chur ar fáil go poiblí agus a thabhairt cothrom le dáta go leanúnach. ►M1  Déanfaidh gach comhalta den Choiste Infheistíochta an fhaisnéis go léir is gá, chun seiceáil ar bhonn leanúnach nach bhfuil aon choinbhleacht leasa ann, a chur in iúl don Bhord Stiúrtha, don Stiúrthóir Bainistíochta agus don Leas-Stiúrthóir Bainistíochta gan mhoill. ◄

11.  Ar iarraidh ón mBord Stiúrtha, déanfar conradh aon chomhalta den Choiste Infheistíochta a sháraíonn na hoibleagáidí a leagtar amach i mír 9 agus i mír 10 a fhoirceannadh, i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme sa dlí fostaíochta agus i ndlí an tsaothair. ►M1  Beidh sé de chúram ar an Stiúrthóir Bainistíochta an Bord Stiúrtha a chur ar an eolas faoi aon sárú den sórt sin a bhfaighidh sé nó sí eolas air agus beidh sé nó sí freagrach as gníomhaíocht oiriúnach a mholadh agus a chinntiú go ndéanfar í. Déanfaidh an Stiúrthóir Bainistíochta a dhualgas nó a dualgais cúraim a fheidhmiú maidir le coinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh a bheith ag aon chomhalta den Choiste Infheistíochta. ◄

12.  Déanfaidh an Coiste Infheistíochta cinneadh maidir le húsáid ráthaíocht AE i gcomhréir leis an Rialacháin seo, lena n-áirítear na treoirlínte infheistíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II.

Déanfaidh an Coiste Infheistíochta cinntí trí thromlach simplí. ►M1  Beidh cinntí lena bhformheastar úsáid ráthaíocht AE ar fáil go poiblí agus inrochtana, agus folóidh siad an réasúnaíocht don chinneadh, le béim ar leith ar chomhlíonadh an chritéir bhreisíochta. Tagróidh siad chomh maith don mheasúnú iomlán a eascraíonn as an scórchlár táscairí dá dtagraítear i mír 14. Ní bheidh faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de sa mhéid a fhoilsítear. Le linn dó teacht ar a chinneadh, beidh na doiciméid arna soláthar ag BEI mar thacaíocht don Choiste Infheistíochta.

Déanfar an scórchlár, ar uirlis é a úsáideann an Coiste Infheistíochta chun tosaíochtaí a leagan síos maidir le húsáid ráthaíocht AE in oibríochtaí a léiríonn scórtha níos airde agus luach breise, a chur ar fáil go poiblí tar éis tionscadal a bheith sínithe. Ní bheidh faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de sa mhéid a fhoilseofar.

Cuirfidh BEI codanna de na cinntí atá íogair ó thaobh na tráchtála de ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa nuair a iarrfar sin agus faoi réir diancheanglais rúndachta. ◄

▼M1

Dhá uair sa bhliain, déanfaidh BEI liosta de chinntí uile an Choiste Infheistíochta a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, faoi bhráid na Comhairle agus faoi bhráid an Choimisiúin chomh maith leis na scórchláir a bhaineann leis na cinntí uile sin. Beidh an aighneacht sin faoi réir diancheanglais rúndachta.

▼B

13.  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 23 chun na heilimintí neamhriachtanacha de Roinn 6 go Roinn 8 de na treoirlínte infheistíochta a leagtar síos in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú, gan aon cheann de na Ranna sin a scriosadh go hiomlán. Déanfar gníomhartha tarmligthe den sórt sin a ullmhú i ndlúth-idirphlé le BEI.

▼M1

14.  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 23(1) go (3) agus (5) chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí scórchlár táscairí a bhunú a bheidh le húsáid ag an gCoiste Infheistíochta chun measúnú neamhspleách agus trédhearcach ar úsáid fhéideartha agus iarbhír ráthaíocht AE a áirithiú. Déanfar na gníomhartha tarmligthe sin a ullmhú i ndlúth-idirphlé le BEI.

Déanfaidh an Bord Stiúrtha, mar chuid de threoshuíomh straitéiseach CEIS, scór íosta a bhunú do gach colún sa scórchlár d’fhonn measúnú ar thionscadail a fheabhsú.

Féadfaidh an Bord Stiúrtha, arna iarraidh sin ó BEI, a lamháil don Choiste Infheistíochta tionscadal a scrúdú a bhfuil a scór in aon cheann de na colúin níos ísle ná an scór íosta nuair is é tátal an mheasúnaithe iomláin atá sa scórchlár go dtabharfadh an oibríocht a bhaineann leis an tionscadal sin aghaidh ar chliseadh suntasach sa mhargadh nó go gcuirfeadh sí leibhéal ard breisíochta i láthair.

▼BCAIBIDIL III

RÁTHAÍOCHT AE AGUS CISTE RÁTHAÍOCHTA AE

Airteagal 8

Ráthaíocht AE

Déanfaidh an tAontas ráthaíocht neamh-inchúlghairthe agus neamhchoinníollach a sholáthar do BEI le haghaidh oibríochtaí maoinithe nó infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo agus le Comhaontú CEIS (ráthaíocht AE) sa chás gur fíor an méid seo a leanas i dtaobh na n-oibríochtaí sin:

(a) go gcuirtear i gcrích iad laistigh den Aontas; nó

(b) go bhfuil baint acu le heintitis atá lonnaithe nó bunaithe i mBallstát amháin nó níos mó agus a leathnaíonn amach do thríú tír amháin nó níos mó a thagann faoi raon feidhme Bheartas Comharsanachta na hEorpa, lena n-áirítear an Chomhpháirtíocht Straitéiseach, an beartas um méadú, an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó Comhlachas Saorthrádála na hEorpa, nó do thír nó críoch thar lear, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le CFAE, bíodh comhpháirtí nó ná bíodh sna tríú tíortha sin nó sna tíortha nó na críocha thar lear.

Déanfar ráthaíocht AE a dheonú mar ráthaíocht ar éileamh i leith ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 10.

Airteagal 9

Ceanglais chun ráthaíocht AE a úsáid

1.  Beidh deonú ráthaíocht AE faoi réir theacht i bhfeidhm Chomhaontú CEIS.

▼M1

2.  Deonófar ráthaíocht AE i gcomhair oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a bheidh formheasta ag an gCoiste Infheistíochta nó i gcomhair cistiú nó ráthaíochtaí do CEI d’fhonn oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 11(3).

Déanfaidh BEI, i gcás inarb iomchuí, an breithmheas, an roghnú agus an faireachán a bhaineann le fothionscadail ar mhionscála a tharmligean chuig idirghabhálaithe airgeadais nó meáin incháilithe formheasta, go háirithe ardáin infheistíochta agus bainc náisiúnta chur chun cinn nó institiúidí náisiúnta cur chun cinn mar mhodh chun rochtain ar mhaoiniú do thionscadail ar mhionscála a mhéadú agus éascú. D’ainneoin an tríú fomhír de mhír 5 den Airteagal seo, ní choimeádfaidh an Coiste Infheistíochta an ceart chun úsáid ráthaíocht AE a fhormheas le haghaidh fothionscadal arna dtarmligean chuig idirghabhálaithe airgeadais nó meáin incháilithe formheasta i gcás go mbeidh ranníocaíocht CEIS leis na fothionscadail sin faoi bhun EUR 3 000 000 . I gcás inar gá, soláthróidh an Bord Stiúrtha treoir maidir leis an nós imeachta trína bhfuil an Coiste Infheistíochta le cinneadh a dhéanamh faoi úsáid ráthaíocht AE le haghaidh fothionscadal ina bhfuil ranníocaíocht CEIS cothrom le EUR 3 000 000 nó os a chionn.

Beidh na hoibríochtaí lena mbaineann i gcomhréir le beartais an Aontais agus tacóidh siad le haon cheann de na cuspóirí ginearálta seo a leanas:

▼B

(a) taighde, forbairt agus nuálaíocht, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(i) tionscadail atá i gcomhréir le Fís 2020;

(ii) bonneagair taighde;

(iii) tionscadail agus cláir taispeána chomh maith le leas a bhaint as bonneagair, teicneolaíochtaí agus próisis a bhaineann leo sin;

(iv) tacú leis an saol acadúil lena n-áirítear comhar leis an tionsclaíocht;

(v) aistriú eolais agus teicneolaíochta;

(b) an earnáil fuinnimh a fhorbairt i gcomhréir le tosaíochtaí an Aontais Fuinnimh, lena n-áirítear slándáil an tsoláthair fuinnimh, agus creataí aeráide agus fuinnimh 2020, 2030 agus 2050, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(i) úsáid nó soláthar fuinnimh in-athnuaite a leathnú;

(ii) éifeachtúlacht fuinnimh agus coigilteas fuinnimh (le fócas ar éileamh a laghdú trí bhainistíocht ar éileamh agus trí athchóiriú foirgneamh);

(iii) an bonneagar fuinnimh a fhorbairt agus a nuachóiriú (go háirithe idirnaisc, eangacha cliste ar an leibhéal dáileacháin, stóráil fuinnimh agus sioncrónú líonraí);

(c) bonneagair iompair, agus trealaimh agus teicneolaíochtaí nuálacha le haghaidh iompair a fhorbairt, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(i) tionscadail agus tosaíochtaí cothrománacha atá incháilithe faoi Rialachán (AE) Uimh 1315/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013;

(ii) tionscadail chliste agus inbhuanaithe soghluaisteachta uirbí (ag díriú ar inrochtaineacht, ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú, ar ídiú fuinnimh agus ar thionóiscí);

(iii) tionscadail a nascann nód le bonneagair TEN-T;

▼M1

(iv) bonneagair iarnróid, tionscadail iarnróid eile, agus calafoirt mhuirí;

▼B

(d) tacaíocht airgeadais trí CEI agus BEI le heintitis eile a bhfuil suas le 3 000 fostaí acu, le fócas ar leith ar FBManna agus ar chuideachtaí lárchaipitlithe beaga, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(i) caipiteal oibre agus infheistíocht a sholáthar;

(ii) maoiniú riosca a sholáthar ó shíol go céimeanna leathnúcháin do FBManna, do chuideachtaí nuathionscanta, do chuideachtaí lárchaipitlithe beaga agus do chuideachtaí lárchaipitlithe, chun ceannaireacht teicneolaíoch in earnálacha nuálacha agus inbhuanaithe a áirithiú;

(e) teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a fhorbairt agus leas a bhaint astu, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(i) inneachar digiteach;

▼M1

(ia) teicneolaíocht bhlocshlabhra;

(ib) idirlíon na rudaí nithiúla;

(ic) bonneagair chibearshlándála agus cosanta líonraí;

▼B

(ii) seirbhísí digiteacha;

(iii) bonneagair ardluais teileachumarsáide;

(iv) líonra leathanbhanda;

(f) éifeachtúlacht comhshaoil agus acmhainní, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(i) tionscadail agus bonneagair i réimse na cosanta agus na bainistíochta comhshaoil;

(ii) seirbhísí éiceachórais a neartú;

(iii) forbairt inbhuanaithe uirbeach agus tuaithe;

(iv) gníomhaíochtaí maidir leis an athrú aeráide;

(g) caipiteal daonna, cultúr agus sláinte, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

(i) oideachas agus oiliúint;

▼M1

(ii) tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha, a mbeidh sásraí airgeadais earnáilsonracha le húdarú dóibh trí idirghníomhaíocht le Clár Eoraip na Cruthaitheachta a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 2 ) agus le Saoráid Ráthaíochta Earnálacha an Chultúir agus na Cruthaitheachta a bunaíodh de bhun an Rialacháin sin, d’fhonn iasachtaí atá oiriúnach don fheidhm a chur ar fáil i gcomhair na dtionscadal sin;

▼B

(iii) réitigh nuálacha sláinte;

(iv) cógais leighis nua éifeachtacha;

▼M1

(v) bonneagair shóisialta, seirbhísí sóisialta, an geilleagar sóisialta agus dlúthpháirtíochta;

▼B

(vi) turasóireacht;

▼M1

(h) talmhaíocht inbhuanaithe, foraoiseacht, iascach, dobharshaothrú agus gnéithe eile den bhithgheilleagar i gcoitinne;

(i) laistigh de cheanglais an Rialacháin seo i gcás na réigiún beagfhorbartha agus na réigiún trasdula a liostaítear in Iarscríbhinn I agus in Iarscríbhinn II faoi seach a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/99/AE ón gCoimisiún ( 3 ), tionscail agus seirbhísí eile atá incháilithe do thacaíocht BEI.

Agus é á aithint gur faoi thionchar an éilimh a bheidh CEIS, ag an am céanna, beidh sé mar sprioc ag BEI go dtacóidh 40 % ar a laghad de mhaoiniú CEIS faoin ionú bonneagair agus nuálaíochta le comhpháirteanna tionscadail a rannchuidíonn le gníomhú ar son na haeráide, i gcomhréir le gealltanais a rinneadh ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21). Ní dhéanfar maoiniú CEIS do FBManna ná do chuideachtaí beaga lárchaipitlithe a áireamh sa ríomh sin. Bainfidh BEI úsáid as a mhodheolaíocht a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta chun na comhpháirteanna tionscadail maidir le gníomhú ar son na haeráide nó na scaireanna costais sin a shainaithint. Tabharfaidh an Bord Stiúrtha treoir mhionsonraithe chuige sin, i gcás inar gá sin.

▼M1

3.  Mairfidh an tréimhse infheistíochta ar lena linn a fhéadfar ráthaíocht AE a dheonú chun tacú le hoibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo go dtí:

(a) an 31 Nollaig 2020, i gcás oibríochtaí BEI a mbeidh conradh sínithe ina leith idir BEI agus an tairbhí nó an t-idirghabhálaí airgeadais faoin 31 Nollaig 2022;

(b) an 31 Nollaig 2020, i gcás oibríochtaí CEI a mbeidh conradh sínithe ina leith idir CEI agus an t-idirghabhálaí airgeadais faoin 31 Nollaig 2022.

4.  I gcás inar gá agus a mhéid is féidir, comhoibreoidh BEI le bainc náisiúnta chur chun cinn nó le hinstitiúidí náisiúnta cur chun cinn agus le hardáin infheistíochta.

▼B

5.  Úsáidfidh BEI ráthaíocht AE chun tacú le hardáin infheistíochta nó cistí infheistíochta agus bainc náisiúnta le haghaidh spreagadh nó institiúidí a dhéanann infheistíocht in oibríochtaí i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo (meáin incháilithe), tar éis formheas a fháil ón gCoiste Infheistíochta.

Déanfaidh an Bord Stiúrtha beartais a shonrú, i gcomhréir le hAirteagal 7(2), maidir le meáin incháilithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo. Déanfaidh an Coiste Infheistíochta meastóireacht ar chomhréireacht meán den sórt sin agus a n-ionstraimí sonracha atá ag lorg tacaíochta ó CEIS leis na beartais atá sonraithe ag an mBord Stiúrtha.

▼M1

Féadfaidh an Coiste Infheistíochta a chinneadh an ceart a choimeád chun thionscadail nua a fhormheas atá curtha ar aghaidh ag idirghabhálaithe airgeadais nó laistigh de mheáin incháilithe formheasta.

▼B

6.  I gcomhréir le hAirteagal 17 de Reacht EIB, ceanglóidh BEI go ndéanfaidh tairbhithe na n-oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta gach costas a bhaineann le CEIS a íoc. Gan dochar don dara fomhír agus don tríú fomhír den mhír seo, ní bheidh aon chaiteachas riaracháin ná aon táillí eile de chuid BEI le haghaidh a chuid oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo á n-íoc ó bhuiséad ginearálta an Aontais.

Féadfaidh BEI ráthaíocht AE a úsáid laistigh d'uasteorainn charnach a chomhfhreagraíonn do 1 % d'oibleagáidí iomlána ráthaíocht AE atá gan réiteach chun costais a íoc a bheadh íoctha ag tairbhithe na n-oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta ach nár gnóthaíodh iad tráth na mainneachtana.

Ina theannta sin, féadfaidh BEI ráthaíocht AE a úsáid chun sciar ábhartha aon chostas gnóthúcháin a d'fhéadfadh a bheith ann a íoc, mura n-asbhaintear iad as fáltais gnóthúcháin, agus aon chostais a bhaineann le bainistiú leachtachta.

Sa chás go gcuireann BEI cistiú nó ráthaíochtaí ar fáil do CEI thar ceann CEIS, ar cistiú agus ráthaíochtaí iad a fhaigheann tacaíocht ó ráthaíocht AE i gcomhréir le hAirteagal 11(3), féadfaidh buiséad ginearálta an Aontais táillí CEI a íoc sa méid nach n-asbhaintear iad ón luach saothair dá dtagraítear in Airteagal 4(2)(c)(ii) nó ó ioncaim, ó ghnóthúcháin nó ó íocaíochtaí eile arna bhfáil ag CEI.

7.  Féadfaidh na Ballstáit leas a bhaint as aon chineál cistithe ón Aontas, lena n-áirítear ionstraimí faoi Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa agus na gréasáin thras-Eorpacha agus na beartais tionsclaíochta, chun rannchuidiú le maoiniú tionscadal incháilithe a bhfuil infheistiú á dhéanamh ag BEI é féin iontu, nó trí CEI, le tacaíocht ráthaíocht AE, ar choinníoll go gcomhlíonann na tionscadail sin na critéir incháilitheachta agus na cuspóirí agus na prionsabail is infheidhme faoi chreat dlíthiúil na n-ionstraimí ábhartha agus CEIS.

Déanfaidh an Coimisiún, de réir mar is iomchuí, treoir a chur ar fáil ar úsáid ionstraimí an Aontais a chur le chéile le maoiniú BEI faoi ráthaíocht AE, chun comhordú, comhlántacht agus sineirgí a áirithiú.

Airteagal 10

Ionstraimí incháilithe

1.  Chun críocha Airteagal 9(2) agus i gcomhréir le hAirteagal 11, úsáidfidh BEI ráthaíocht AE ionas go gcumhdófar riosca le haghaidh na n-ionstraimí sin dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo.

2.  Beidh na hionstraimí seo a leanas incháilithe do chumhdach trí ráthaíocht AE:

▼M1

(a) iasachtaí BEI, ráthaíochtaí, contra-ráthaíochtaí, ionstraimí margaidh caipitil, aon fhoirm eile d’ionstraim cistithe nó feabhsaithe creidmheasa, fofhiachas san áireamh, rannpháirtíochtaí cothromais nó cuasachothromais, lena n-áirítear i bhfábhar bainc náisiúnta chur chun cinn nó institiúidí náisiúnta cur chun cinn, ardáin infheistíochta nó cistí infheistíochta;

▼B

(b) cistiú BEI nó ráthaíochtaí le CEI ionas gur féidir leis tabhairt faoi iasachtaí, ráthaíochtaí, contra-ráthaíochtaí, aon fhoirm eile d'ionstraim feabhsaithe creidmheasa, ionstraimí margaidh caipitil agus rannpháirtíochtaí cothromais nó cuasachothromais, lena n-áirítear i bhfábhar bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh, ardáin infheistíochta nó cistí infheistíochta;

(c) ráthaíochtaí BEI do bhainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh, d'ardáin infheistíochta nó do chistí infheistíochta faoi chontra-ráthaíocht ráthaíocht AE.

Déanfar na hionstraimí dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) den chéad fhomhír a dheonú, a fháil nó a eisiúint ar mhaithe le hoibríochtaí dá dtagraítear in Airteagal 8 agus a comhlíonann ceanglais an Rialacháin seo, má tá maoiniú BEI nó CEI deonaithe i gcomhréir le comhaontú maoinithe nó idirbheart a shínigh nó a rinne BEI nó CEI nach bhfuil imithe in éag ná curtha ar ceal.

3.  Maidir le ráthaíochtaí BEI a dheonaítear do bhanc nó institiúid náisiúnta le haghaidh spreagadh faoi chontra-ráthaíocht ráthaíocht AE, féachfar leo, i gcás inarb iomchuí, faoiseamh caipitil a fháil.

4.  Ina oibríochtaí faoin Rialachán seo, féadfaidh CEI ráthaíocht a dheonú do bhanc nó institiúid náisiúnta le haghaidh spreagadh nó d'ardán infheistíochta nó infheistíocht a dhéanamh in ardán infheistíochta.

Airteagal 11

Cumhdach agus téarmaí ráthaíocht AE

▼M1

1.  Ní bheidh ráthaíocht AE, ag aon am, níos mó ná EUR 26 000 000 000 , a bhféadfar cuid de a leithdháileadh le haghaidh chistiú BEI nó ráthaíochtaí BEI do CEI i gcomhréir le mír 3. Na glaníocaíochtaí comhiomlána as buiséad ginearálta an Aontais faoi ráthaíocht AE, ní bheidh siad níos mó ná EUR 26 000 000 000 agus ní bheidh siad níos mó ná EUR 16 000 000 000 roimh an 6 Iúil 2018.

▼B

2.  Leithdháilfear an luach saothair maidir le riosca de chuid punainne i measc ranníocóirí i gcomhréir lena sciar faoi seach ó thaobh riosca a sheasamh. Beidh ráthaíocht AE incháilithe chun ráthaíochtaí céadchaillteanais ar bhonn punainne nó chun ráthaíocht iomlán a sholáthar. Féadfar ráthaíocht AE a dheonú ar bhonn pari passu leis na ranníocóirí eile.

▼M1

3.  I gcás ina gcuirfidh BEI cistiú nó ráthaíochtaí ar fáil do CEI chun oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta BEI a dhéanamh, déanfaidh ráthaíocht AE foráil maidir le ráthaíocht iomlán ar an gcistiú nó ar na ráthaíochtaí sin suas le teorainn tosaigh EUR 6 500 000 000 , ar choinníoll go ndéanfaidh BEI méid suas le EUR 4 000 000 000 ar a laghad de mhaoiniú nó ráthaíochtaí a chur ar fáil de réir a chéile gan cumhdach ó ráthaíocht AE. Gan dochar do mhír 1, féadfaidh an Bord Stiúrtha teorainn EUR 6 500 000 000 , i gcás inarb iomchuí, a choigeartú suas le huasmhéid EUR 9 000 000 000 , gan oibleagáid a bheith ar BEI meaitseáil a dhéanamh ar na méideanna os cionn EUR 4 000 000 000 .

▼B

4.  I gcás ina ngairfidh BEI ar ráthaíocht AE i gcomhréir le Comhaontú CEIS, íocfaidh an tAontas ar éileamh i gcomhréir le téarmaí an Chomhaontaithe sin.

5.  I gcás ina ndéanann an tAontas íocaíocht le BEI tar éis gairm ar ráthaíocht AE, déanfar an tAontas a sheachú i gcearta ábhartha BEI a bhaineann le haon cheann dá oibríochtaí maoinithe nó infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo agus tabharfaidh BEI, thar ceann an Aontais, faoi na héilimh ar mhéideanna a íocadh a ghnóthú agus cúiteoidh sé leis an Aontas as na suimeanna a gnóthaíodh i gcomhréir leis na forálacha agus na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 4(2)(c)(iv).

6.  Déanfar ráthaíocht AE a dheonú mar ráthaíocht ar éileamh i leith ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 10 agus cumhdóidh sí an méid seo a leanas:

▼M1

(a) maidir leis na hionstraimí fiachais dá dtagraítear in Airteagal 10(2)(a):

(i) an phríomhshuim agus an t-ús go léir agus na méideanna uile a bheidh dlite do BEI ach gan a bheith faighte aige i gcomhréir le téarmaí na n-oibríochtaí maoiniúcháin go dtí tráth na mainneachtana; i gcás fofhiachais measfar cur siar, laghdú nó dul amach éigeantach bheith ina theagmhas mainneachtana;

(ii) caillteanais a eascraíonn as luaineachtaí airgeadraí eile seachas an euro i margaí nach bhfuil ach féidearthachtaí teoranta iontu fálú fadtéarmach a dhéanamh;

(b) maidir leis na hinfheistíochtaí cothromais nó cuasachothromais dá dtagraítear in Airteagal 10(2)(a), na méideanna a infheistíodh agus a gcostas cistithe gaolmhar agus caillteanais a eascraíonn as luaineachtaí airgeadraí eile seachas an euro;

▼B

(c) maidir le hoibríochtaí dá dtagraítear in Airteagal 10(2)(b), na méideanna a úsáideadh agus a gcostas cistithe gaolmhar.

Le ráthaíocht AE, cumhdófar freisin na méideanna dá dtagraítear sa dara agus sa tríú fomhír d’Airteagal 9(6).

Airteagal 12

Ciste ráthaíochta AE

1.  Bunófar ciste ráthaíochta AE (ciste ráthaíochta) a bheidh ina chúlchiste leachtachta óna ndéanfar BEI a íoc i gcás gairm ar ráthaíocht AE.

2.  Leis na nithe seo a leanas a dhearlacfar an ciste ráthaíochta:

(a) ranníocaíochtaí ó bhuiséad ginearálta an Aontais;

(b) torthaí ar acmhainní an chiste ráthaíochta arna n-infheistiú;

(c) méideanna arna ngnóthú ó fhéichiúnaithe mainneachtana i gcomhréir leis an nós imeachta um ghnóthú a leagtar síos i gComhaontú CEIS mar a foráiltear dó in Airteagal 4(2)(c)(iv);

(d) ioncaim agus aon íocaíochtaí eile arna bhfáil ag an Aontas i gcomhréir le Comhaontú CEIS.

3.  Is é a bheidh i gceist le dearlaicí leis an gciste ráthaíochta dá bhforáiltear i bpointe (b), i bpointe (c) agus i bpointe (d) de mhír 2 den Airteagal seo ioncam sannta inmheánach i gcomhréir le hAirteagal 21(4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 4 ).

4.  Déanfaidh an Coimisiún acmhainní an chiste ráthaíochta dá soláthraítear dó faoi mhír 2 a bhainistiú go díreach agus a infheistiú i gcomhréir le prionsabal an bhainistithe fhónta airgeadais, agus beidh siad de réir rialacha stuamachta iomchuí.

▼M1

5.  Úsáidfear dearlaicí leis an gciste ráthaíochta dá dtagraítear i mír 2 chun leibhéal iomchuí (spriocmhéid) a bhaint amach ionas go léireofar oibleagáidí iomlána ráthaíocht AE. Déanfar an spriocmhéid a shocrú ag 35 % d’oibleagáidí iomlána ráthaíocht AE.

▼B

6.  Tar éis measúnú ar a leormhaith atá leibhéal an chiste ráthaíochta i gcomhréir leis an tuarascáil dá bhforáiltear in Airteagal 16(6), déanfar na híocaíochtaí seo a leanas:

(a) déanfar aon bharrachas a íoc le buiséad ginearálta an Aontais mar ioncam sannta inmheánach i gcomhréir le hAirteagal 21(4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 d'aon línte buiséid a d'fhéadfadh a bheith úsáidte mar fhoinse ath-imlonnaithe chuig an gciste ráthaíochta;

(b) déanfar aon athshlánú ar an gciste ráthaíochta a íoc i dtráinsí bliantúla le linn uastréimhse trí bliana a thosóidh sa bhliain n+1.

▼M1

7.  Ón 1 Eanáir 2018, más rud é go dtiteann leibhéal an chiste ráthaíochta faoi bhun 50 % den spriocmhéid, de thoradh gairmeacha ar ráthaíocht AE, nó, de réir measúnaithe riosca ón gCoimisiún, go bhféadfadh sé go dtitfidh sé faoi bhun an leibhéil sin laistigh de bhliain, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil isteach faoi aon bhearta eisceachtúla a bhféadfadh gá a bheith leo.

8.  Tar éis gairm ar ráthaíocht AE, úsáidfear na dearlaicí leis an gciste ráthaíochta dá bhforáiltear i bpointe (b) agus i bpointe (d) de mhír 2 den Airteagal seo atá os cionn an spriocmhéid laistigh de theorainneacha na tréimhse infheistíochta dá bhforáiltear in Airteagal 9 le ráthaíocht AE a thabhairt ar ais chuig an méid iomlán a bhí aici.

9.  Déanfar na dearlaicí leis an gciste ráthaíochta dá bhforáiltear i bpointe (c) de mhír 2 a úsáid chun ráthaíocht AE a thabhairt ar ais chuig a méid iomlán.

10.  I gcás ina mbeidh ráthaíocht AE tugtha ar ais go hiomlán suas go dtí méid EUR 26 000 000 000 , déanfar aon mhéid sa chiste ráthaíochta de bhreis ar an spriocmhéid a íoc le buiséad ginearálta an Aontais mar ioncam sannta inmheánach i gcomhréir le hAirteagal 21(4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 d’aon línte buiséid a d’fhéadfadh a bheith úsáidte mar fhoinse ath-imlonnaithe chuig an gciste ráthaíochta.

▼B

Airteagal 13

Maoiniú an chiste ráthaíochta ó bhuiséad ginearálta an Aontais

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

Más gá, féadfar leithreasaí íocaíochta a iontráil i mbuiséad ginearálta an Aontais le haghaidh tréimhse thar 2020 agus suas go dtí an bhliain airgeadais 2023, agus an bhliain sin san áireamh, chun na hoibleagáidí a eascraíonn ón dara fomhír d'Airteagal 12(5) a chomhlíonadh.

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na leithreasaí bliantúla ó bhuiséad ginearálta an Aontais chun soláthar don chiste ráthaíochta a údarú faoi chuimsiú an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil agus Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle á chomhlíonadh go hiomlán ( 5 ).CAIBIDIL IV

MOL COMHAIRLEACH EORPACH MAIDIR LE HINFHEISTÍOCHT

Airteagal 14

Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht

1.  Beidh sé de chuspóir ag an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht (MCEI) cur le seirbhísí reatha comhairliúcháin de chuid BEI agus de chuid an Choimisiúin chun tacaíocht chomhairleach a sholáthar chun tionscadail infheistíochta a shainaithint, a ullmhú agus a fhorbairt agus chun gníomhú mar mhol comhairleach teicniúil aonair le haghaidh maoiniú tionscadal laistigh den Aontas. ►M1  Folóidh an tacaíocht sin foráil chun tacaíocht spriocdhírithe a sholáthar maidir le húsáid cúnaimh theicniúil do struchtúrú tionscadal, le húsáid ionstraimí airgeadais nuálacha, le húsáid comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha agus maidir le soláthar faisnéise de réir mar is iomchuí, maidir le saincheisteanna ábhartha a bhaineann le dlí an Aontais, agus sainiúlachtaí agus riachtanais na mBallstát i dtaca le margaí airgeadais beagfhorbartha á gcur i gcuntas, chomh maith leis an staid in earnálacha éagsula. ◄

Beidh MCEI in ann tacaíocht theicniúil a sholáthar sna réimsí a liostaítear in Airteagal 9(2), go háirithe éifeachtúlacht fuinnimh, TEN-T agus soghluaisteacht uirbeach. ►M1  Tacóidh sé freisin le tionscadail a bhaineann le gníomhú ar son na haeráide agus le tionscadail an gheilleagair chiorclaigh, nó comhpháirteanna díobh, a ullmhú, go háirithe i gcomhthéacs COP21, le tionscadail san earnáil dhigiteach a ullmhú, agus le tionscadail dá dtagraítear sa dara fleasc den tríú fomhír d’Airteagal 5(1) a ullmhú chomh maith. ◄

2.  Soláthróidh MCEI seirbhísí sa bhreis orthu siúd atá ar fáil cheana féin faoi chláir eile de chuid an Aontais, lena n-áirítear:

(a) pointe iontrála aonair a sholáthar maidir le cúnamh teicniúil d'údaráis agus do thionscnóirí tionscadail;

(b) cabhrú le tionscnóirí tionscadail, i gcás inarb iomchuí, i bhforbairt a dtionscadal chun go gcomhlíonfaidh siad na critéir incháilitheachta a leagtar amach in Airteagal 6;

▼M1

(c) leas a bhaint as eolas áitiúil chun tacaíocht CEIS a éascú ar fud an Aontais agus rannchuidiú go gníomhach, i gcás inar féidir, le haidhm éagsúlú earnála agus geografach CEIS dá dtagraítear i Roinn 8 d’Iarscríbhinn II trí thacaíocht a thabhairt do BEI agus do bhainc náisiúnta chur chun cinn nó institiúidí náisiúnta cur chun cinn chun oibríochtaí a thionscnamh agus a fhorbairt, go háirithe i réigiúin bheagfhorbartha agus i réigiúin trasdula, agus, i gcás inar gá, trí chabhrú chun an t-éileamh ar thacaíocht CEIS a struchtúrú, i gcás inar gá;

▼B

(d) ardán a chur ar fáil ar mhaithe le malartú piar go piar agus le fios gnó maidir le forbairt tionscadal a roinnt;

▼M1

(e) tacaíocht chomhairleach, réamhghníomhach, i gcás inar gá trí láithreacht áitiúil, a sholáthar maidir le hardáin infheistíochta a bhunú, go háirithe ardáin infheistíochta trasteorann agus macrairéigiúnacha a bhfuil roinnt Ballstát agus/nó réigiún páirteach iontu;

▼M1

(f) an acmhainneacht a úsáid chun tionscadail ar mhionscála a mhealladh agus a mhaoiniú, lena n-áirítear trí ardáin infheistíochta;

(g) comhairle a sholáthar maidir le foinsí eile cistithe ón Aontas, amhail Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa, Fís 2020 agus an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013, a mheascadh le CEIS d’fhonn fadhbanna praiticiúla atá nasctha le húsáid na bhfoinsí comhcheangailte cistithe sin a réiteach;

(h) tacaíocht réamhghníomhach a chur ar fáil chun na hoibríochtaí dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad mhír d’Airteagal 8 a chur chun cinn agus a spreagadh.

▼B

3.  Beidh seirbhísí MCEI ar fáil do thionscnóirí tionscadail poiblí agus príobháideacha, lena n-áirítear bainc agus institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh agus ardáin infheistíochta nó cistí infheistíochta agus eintitis phoiblí réigiúnacha agus áitiúla.

4.  Déanfar táillí a ghearrann BEI do sheirbhísí MCEI faoi mhír 2 a úsáid chun costais oibríochtaí MCEI a chlúdach agus chun na seirbhísí sin a sholáthar. Déanfar táillí a ghearrtar ar FBManna a uasteorannú ag aon trian de chostas an chúnaimh theicniúil a sholáthraítear dóibh. Beidh seirbhísí MCEI a sholáthraítear do thionscnóirí poiblí tionscadail sa bhreis ar na cinn sin atá ar fáil cheana faoi chláir an Aontais saor in aisce.

▼M1

5.  Chun an cuspóir dá dtagraítear i mír 1 a ghnóthú agus chun soláthar tacaíochta comhairlí a éascú ar an leibhéal áitiúil, féachfaidh MCEI le saineolas BEI, an Choimisiúin, banc nó institiúidí náisiúnta cur chun cinn, agus údaráis bhainistíochta Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa a úsáid.

▼M1

5a.  Molfaidh BEI do thionscnóirí tionscadal a chuireann isteach ar mhaoiniú ó BEI, lena n-áirítear tionscadail ar mhionscála go háirithe, a dtionscadail a chur ar aghaidh chuig MCEI d’fhonn ullmhúchán a dtionscadal a fheabhsú, i gcás inarb iomchuí, agus/nó chun lamháil do mheasúnú a dhéanamh ar an bhféidearthacht tionscadail a chuachadh trí ardáin infheistíochta. Déanfaidh sé freisin tionscnóirí tionscadal ar diúltaíodh maoiniú ó BEI dóibh, nó a bhfuil bearna mhaoinithe acu in ainneoin maoiniú BEI féideartha, a chur ar an eolas faoin deis a dtionscadail a liostú ar an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta.

▼B

6.  Chun clúdach leathan seirbhísí arna soláthar ag MCEI ar fud an Aontais ina iomláine a áirithiú, comhoibreoidh MCEI i gcás inar féidir le soláthraithe seirbhísí dá samhail ar leibhéal an Aontais, nó ar leibhéal réigiúnach, náisiúnta nó fonáisiúnta. ►M1  Maidir le comhar idir, ar thaobh amháin MCEI agus, ar an taobh eile, banc nó institiúid náisiúnta cur chun cinn, institiúid idirnáisiúnta airgeadais nó institiúid nó údarás bainistíochta, lena n-áirítear iad siúd atá ag gníomhú mar chomhairleoir náisiúnta, ag a bhfuil saineolas is ábhartha chun críocha MCEI, féadfaidh sé a bheith i bhfoirm comhpháirtíochta conarthaí. Féachfaidh MCEI le comhaontú comhair amháin ar a laghad a chur i gcrích, in aghaidh gach Ballstáit, le banc nó institiúid náisiúnta cur chun cinn. Sna Ballstát nach ann do bhainc náisiúnta chur chun cinn ná d’institiúidí náisiúnta cur chun cinn, ba cheart do MCEI tacaíocht chomhairleach réamhghníomhach a sholáthar ar an mbanc nó ar an institiúid sin a bhunú, i gcás inarb iomchuí, agus arna iarraidh sin ag an mBallstát i dtrácht. ◄

▼M1

6a.  Chun for-rochtain gheografach leathan ar sheirbhísí comhairleacha ar fud an Aontais a fhorbairt agus chun eolas áitiúil faoi CEIS a ghiaráil go rathúil, déanfar láithreacht áitiúil MCEI a áirithiú i gcás inar gá, agus scéimeanna tacaíochta atá ann cheana á chur i gcuntas, d’fhonn cúnamh atá inláimhsithe, réamhghníomhach agus saincheaptha a sholáthar ar an leibhéal áitiúil. Déanfar é a bhunú go háirithe i mBallstáit nó i réigiúin ina bhfuil deacrachtaí maidir le tionscadail a fhorbairt faoi CEIS. Tabharfaidh MCEI cúnamh le linn eolas a aistriú chun an leibhéil réigiúnaigh nó áitiúil d’fhonn acmhainn agus saineolas réigiúnach agus áitiúil a fhorbairt.

▼M1

7.  Cuirfear méid tagartha bliantúil EUR 20 000 000 ar fáil ó bhuiséad ginearálta an Aontais chun rannchuidiú le costais oibríochtaí MCEI a chlúdach go dtí an 31 Nollaig 2020 le haghaidh na seirbhísí dá dtagraítear i mír 2, sa mhéid nach gcumhdaítear na costais sin ag an méid atá fágtha ó tháillí dá dtagraítear i mír 4.

▼B

8.  Tabharfaidh an Coimisiún comhaontú i gcrích le BEI chun MCEI a chur chun feidhme laistigh de BEI (Comhaontú MCEI).

Is é a bheidh i gComhaontú MCEI, go háirithe, forálacha maidir leis an maoiniú is gá do MCEI, i gcomhréir le mír 7.

9.  Faoin 1 Meán Fómhair 2016, agus go bliantúil ina dhiaidh sin, déanfaidh BEI tuarascáil maidir leis na seirbhísí a sholáthraíonn MCEI faoi mhír 2 agus le forghníomhú a bhuiséid a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún. Beidh ar áireamh sa tuarascáil sin faisnéis faoi na táillí a bheidh faighte agus faoina n-úsáid.CAIBIDIL V

TAIRSEACH EORPACH DE THIONSCADAIL INFHEISTÍOCHTA

Airteagal 15

Tairseach Eorpach de Thionscadal Infheistíochta

1.  Cruthóidh an Coimisiún, le tacaíocht BEI, tairseach Eorpach thrédhearcach de thionscadail infheistíochta (TETI) lena gcruinnítear le chéile tionscadail infheistíochta reatha agus tionscadail infheistíochta a bheidh ann sa todhchaí san Aontas. Is é a bheidh ann bunachar sonraí tionscadal atá inrochtana go poiblí agus furasta le húsáid, lena gcuirtear faisnéis ábhartha ar fáil maidir le gach tionscadal.

2.  Beidh TETI ann go príomha ar mhaithe le hinfheictheacht d'infheisteoirí agus chun críocha faisnéise. Beidh tionscadail a áireamh in TETI gan dochar do chinntí ar na tionscadail dheireanacha arna roghnú chun tacaíocht a fháil faoin Rialachán seo, faoi aon ionstraim eile de chuid an Aontais, nó do chistiú poiblí.

3.  Féadfaidh na Ballstáit rannchuidiú le TETI a bhunú agus a bhainistiú.

4.  Féadfar táille neamh-inaisíoctha a mhuirearú ar thionscnóirí príobháideacha tionscadail as iarratais ar thionscadail a phróiseáil chun dul isteach in TETI. Is é a bheidh san ioncam táillí arna bhailiú ná ioncam sannta seachtrach do TETI i gcomhréir le hAirteagal 21(4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012.CAIBIDIL VI

TUAIRISCIÚ, CUNTASACHT AGUS MEASTÓIREACHT

Airteagal 16

Tuairisciú agus cuntasacht

▼M1

1.  Cuirfidh BEI gach 6 mhí, i gcomhar le CEI, i gcás inarb iomchuí, tuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin maidir le hoibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Beidh sa tuarascáil measúnú ar chomhlíonadh na gceanglas maidir le húsáid ráthaíocht AE agus na bpríomhtháscairí feidhmíochta dá dtagraítear in Airteagal 4(2)(f)(iv). Beidh sa tuarascáil freisin sonraí staidrimh, airgeadais agus cuntasaíochta maidir le gach oibríocht maoinithe agus infheistíochta de chuid BEI agus ar bhonn comhiomlán. Uair amháin in aghaidh na bliana, beidh sa tuarascáil freisin faisnéis maidir le bacainní ar infheistíocht a bhainfidh do BEI agus oibríochtaí infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo á gcur i gcrích.

▼B

2.  Cuirfidh BEI, i gcomhar le CEI, i gcás inarb iomchuí, tuarascáil bhliantúil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le hoibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Cuirfear an tuarascáil ar fáil go poiblí agus beidh an méid seo a leanas ar áireamh inti:

(a) measúnú ar oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI ag leibhéil oibríochta, earnála, tíre agus réigiúin agus i dtaobh an gcomhlíonann siad an Rialachán seo, go háirithe an critéar breisíocht a sholáthar, i dteannta measúnú ar leithdháileadh oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI idir na cuspóirí ginearálta a leagtar amach in Airteagal 9(2);

(b) measúnú ar an mbreisluach, ar úsáid acmhainní na hearnála príobháidí, ar an aschur measta agus iarbhír agus ar thorthaí agus ar thionchar oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI ar bhonn comhiomlánaithe, lena n-áirítear an tionchar ar chruthú fostaíochta;

(c) measúnú ar an méid a rannchuidíonn na hoibríochtaí a chumhdaítear leis an Rialachán seo le baint amach na gcuspóirí ginearálta a leagtar amach in Airteagal 9(2) lena n-áirítear measúnú ar leibhéal infheistíochtaí CEIS i réimsí an taighde, na forbartha agus na nuálaíochta agus an iompair (lena n-áirítear TEN-T agus soghluaisteacht uirbeach), na teileachumarsáide, an bhonneagair fuinnimh agus na héifeachtúlachta fuinnimh;

(d) measúnú ar chomhlíonadh na gceanglas maidir le húsáid ráthaíocht AE agus leis na príomhtháscairí feidhmíochta dá dtagraítear in Airteagal 4(2)(f)(iv);

(e) measúnú ar an éifeacht ghiarála a bhaintear amach le tionscadail CEIS-thacaithe;

(f) tuairisc ar na tionscadail ina gcumasctar tacaíocht Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa le tacaíocht CEIS, agus ar mhéid iomlán na ranníocaíochtaí ó gach foinse;

(g) an méid airgeadais a aistrítear chuig tairbhithe agus measúnú ar oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI ar bhonn comhiomlánaithe;

(h) measúnú ar bhreisluach oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI, agus ar an riosca comhiomlán a bhaineann leis na hoibríochtaí sin;

(i) faisnéis mhionsonraithe ar ghairmeacha ar ráthaíocht AE, ar chaillteanais, ar thorthaí, ar mhéideanna a ghnóthaítear agus ar aon íocaíochtaí eile a fhaightear;

(j) na tuarascálacha airgeadais maidir le hoibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a chumhdaítear leis an Rialachán seo arna n-iniúchadh ag iniúchóir seachtrach neamhspleách.

3.  Chun críocha chuntasaíocht an Choimisiúin, a thuairiscithe ar na rioscaí a chumhdaítear le ráthaíocht AE agus a bhainistithe ar an gciste ráthaíochta, cuirfidh BEI, i gcomhar le CEI de réir mar is iomchuí, an méid seo a leanas ar fáil don Choimisiún agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa go bliantúil:

(a) measúnú riosca BEI agus CEI agus faisnéis ghrádaithe maidir le hoibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a chumhdaítear leis an Rialachán seo;

(b) an oibleagáid airgeadais atá gan íoc don Aontas a eascraíonn as ráthaíocht AE arna soláthar le haghaidh oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a chumhdaítear leis an Rialachán seo, arna miondealú de réir oibríochtaí aonair;

(c) an brabús nó an caillteanas iomlán a dhíorthaítear ó oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI laistigh de na punanna dá dtagraítear in Airteagal 4(2)(c)(i).

4.  Cuirfidh BEI – i gcás inarb iomchuí i gcomhar le CEI – arna iarraidh sin, aon fhaisnéis bhreise is gá ar fáil don Choimisiún ionas gur féidir leis an gCoimisiún a oibleagáidí i ndáil leis an Rialachán seo a chomhlíonadh.

5.  Cuirfidh BEI agus, i gcás inarb iomchuí, CEI an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 go mír 4 ar fáil ar a gcostas féin.

6.  Faoin 31 Márta gach bliain, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhthéacs ráitis airgeadais an Choimisiúin, an fhaisnéis riachtanach ar staid an chiste ráthaíochta a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus na Cúirte Iniúchóirí. Sa bhreis air sin, faoin 31 Bealtaine gach bliain, cuirfidh sé tuarascáil bhliantúil maidir le bainistiú an chiste ráthaíochta sa bhliain féilire roimhe sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus na Cúirte Iniúchóirí, lena n-áirítear measúnú ar a leormhaith a bhí an spriocmhéid agus leibhéal an chiste ráthaíochta agus measúnú ar an ngá lena athshlánú. Sa tuarascáil bhliantúil, beidh léiriú ar staid airgeadais an chiste ráthaíochta ag deireadh na bliana féilire roimhe sin, ar na sreafaí airgeadais i rith na bliana féilire roimhe sin mar aon leis na hidirbhearta suntasacha agus aon fhaisnéis ábhartha maidir leis na cuntais airgeadais. Beidh ar áireamh sa tuarascáil freisin faisnéis maidir le bainistiú airgeadais, le feidhmíocht agus le riosca an chiste ráthaíochta ag deireadh na bliana féilire roimhe sin.

Airteagal 17

Cuntasacht

▼M1

1.  Ar iarraidh ó Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle, tuairisceoidh Cathaoirleach an Bhoird Stiúrtha agus an Stiúrthóir Bainistíochta don institiúid iarrthach maidir le feidhmíocht CEIS, lena n-áirítear, sa chás go n-iarrann Parlaimint na hEorpa a leithéid, trí pháirt a ghlacadh in éisteacht os comhair Pharlaimint na hEorpa. Ina theannta sin, ar iarraidh ó Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle, tuairisceoidh an Stiúrthóir Bainistíochta chun na hinstitiúide iarrthaí maidir le hobair an Choiste Infheistíochta.

2.  Freagróidh Cathaoirleach an Bhoird Stiúrtha agus an Stiúrthóir Bainistíochta ó bhéal nó i scríbhinn ceisteanna a dhíreoidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle chuig CEIS, agus ar aon chor laistigh de 5 seachtaine ón dáta a bhfaightear ceist. Ina theannta sin, freagróidh an Stiúrthóir Bainistíochta ó bhéal nó i scríbhinn do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle ceisteanna maidir le hobair an Choiste Infheistíochta.

▼B

3.  Arna iarraidh sin ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a thíolacadh.

4.  Arna iarraidh sin ag Parlaimint na hEorpa, glacfaidh Uachtarán BEI páirt in éisteacht de chuid Pharlaimint na hEorpa a bhaineann le hoibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Freagróidh Uachtarán BEI ó bhéal nó i scríbhinn, laistigh de chúig seachtaine ón dáta a bhfaightear iad, ceisteanna a dhíríonn Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle chuig BEI maidir le hoibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

5.  Déanfar comhaontú a thabhairt i gcrích idir Parlaimint na hEorpa agus BEI maidir leis na socruithe mionsonraithe chun faisnéis a mhalartú idir Parlaimint na hEorpa agus BEI faoin Rialachán seo, lena n-áirítear maidir le nós imeachta roghnúcháin an Stiúrthóra Bainistíochta agus an Leas-Stiúrthóra Bainistíochta.

Airteagal 18

Meastóireacht agus Athbhreithniú

1.  Faoin 5 Eanáir 2017, déanfaidh BEI feidhmiú CEIS a mheas. Cuirfidh BEI a mheastóireacht faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin;

2.  Faoin 5 Eanáir 2017,déanfaidh an Coimisiún úsáid ráthaíocht AE agus feidhmiú an chiste ráthaíochta a mheas. Cuirfidh an Coimisiún a mheastóireacht faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle. Beidh tuairim ón gCúirt Iniúchóirí ag gabháil leis an meastóireacht sin.

3.  Faoin 30 Meitheamh 2018 agus gach trí bliana ina dhiaidh sin:

(a) foilseoidh BEI tuarascáil chuimsitheach maidir le feidhmiú CEIS, ina n-áireofar meastóireacht ar thionchar CEIS ar infheistíocht san Aontas, ar chruthú fostaíochta agus ar rochtain ar mhaoiniú do FBManna agus do chuideachtaí lárchaipitlithe;

(b) foilseoidh an Coimisiún tuarascáil chuimsitheach maidir le húsáid ráthaíocht AE agus le feidhmiú an chiste ráthaíochta.

4.  Rannchuideoidh BEI, i gcomhar le CEI de réir mar is iomchuí, leis an bhfaisnéis atá riachtanach do mheastóireacht agus do thuarascáil an Choimisiúin faoi mhír 2 agus faoi mhír 3 faoi seach, agus soláthróidh BEI an fhaisnéis sin.

5.  Déanfaidh BEI agus CEI, ar bhonn rialta, na tuarascálacha meastóireachta neamhspleácha uile dá gcuid ina ndéantar measúnú ar an tionchar agus ar na torthaí praiticiúla a baineadh amach le gníomhaíochtaí BEI agus CEI faoin Rialachán seo a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún.

▼M1

6.  Sula gcuirfear síos aon togra nua i gcreat an chreata airgeadais ilbhliantúil dar tús 2021 agus faoi dheireadh na tréimhse infheistíochta, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina mbeidh meastóireacht neamhspleách ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, lena n-áireofar an méid seo a leanas:

(a) measúnú ar fheidhmiú CEIS, ar úsáid ráthaíocht AE agus ar fheidhmiú MCEI;

(b) measúnú ar an úsáidtear, le CEIS, acmhainní de chuid bhuiséad ginearálta an Aontais ar bhealach maith, an slógtar leibhéal leordhóthanach de chaipiteal príobháideach, agus an ndéantar infheistíocht phríobháideach a charnadh isteach;

(c) measúnú ar an cabhair í scéim a choinneáil chun tacú le hinfheistíocht ó thaobh na maicreacnamaíochta de;

(d) faoi dheireadh na tréimhse infheistíochta, measúnú ar fheidhmiú an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 4(2)(a)(v).

7.  Agus aird chuí á tabhairt aige ar an gcéad tuarascáil ina bhfuil meastóireacht neamhspleách dá dtagraítear i mír 6, cuirfidh an Coimisiún, más iomchuí, togra reachtach chun tosaigh mar aon le maoiniú iomchuí faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil dar tús 2021.

8.  Beidh sna tuarascálacha dá dtagraítear i mír 6 den Airteagal seo measúnú maidir le húsáid an scórchláir dá dtagraítear in Airteagal 7(14) agus in Iarscríbhinn II, go háirithe maidir le breithniú a dhéanamh ar a oiriúnaí atá gach colún agus a róil faoi seach sa mheasúnú. Más iomchuí agus má tá bonn cirt lena torthaí, beidh ag gabháil leis an tuarascáil togra maidir le hathbhreithniú ar an ngníomh tarmligthe, dá dtagraítear in Airteagal 7(14).

▼BCAIBIDIL VII

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 19

Trédhearcacht agus nochtadh poiblí faisnéise

I gcomhréir lena bheartais trédhearcachta agus le prionsabail ghinearálta an Aontais maidir le rochtain ar dhoiciméid agus ar fhaisnéis, cuirfidh BEI ar fáil go poiblí ar a láithreán gréasáin faisnéis a bhaineann le hoibríochtaí maoinithe agus infheistíochta uile BEI a chumhdaítear leis an Rialachán seo, lena n-áirítear maidir le ról na idirghabhálaithe airgeadais, agus a bhaineann leis an gcaoi a rannchuidíonn na hoibríochtaí sin leis na cuspóirí ginearálta a leagtar amach in Airteagal 9(2).

▼M1

Cuirfidh BEI agus CEI na tairbhithe deiridh, FBManna san áireamh, ar an eolas go bhfuil tacaíocht le fáil ó CEIS, nó cuirfidh sé iallach ar idirghabhálaithe airgeadais iad a chur ar an eolas faoi sin tríd an bhfaisnéis sin a thaispeáint ar dhóigh infheicthe, go háirithe i gcás FBManna, sa chomhaontú ábhartha lena gcuirtear tacaíocht CEIS ar fáil, rud a dhéanfaidh feasacht an phobail a mhéadú agus infheictheacht a fheabhsú.

▼B

Airteagal 20

Iniúchóireacht ag an gCúirt Iniúchóirí

1.  Gníomhaíochtaí a dhéantar i gcomhréir leis an Rialachán seo, déanfaidh an Chúirt Iniúchóirí iniúchóireacht sheachtrach orthu i gcomhréir le hAirteagal 287 CFAE.

▼M1

2.  Chun críche mhír 1 den Airteagal seo agus ar iarraidh ón gCúirt Iniúchóirí agus i gcomhréir le hAirteagal 287(3) CFAE, deonófar rochtain di ar aon doiciméad nó faisnéis is gá chun a cúram a chomhlíonadh.

▼B

Airteagal 21

Bearta frithchalaoise

1.  Tabharfaidh BEI fógra go pras d'OLAF agus soláthróidh sé an fhaisnéis is gá d'OLAF má tá forais amhrais aige, ag céim ar bith le linn oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo a bheith á n-ullmhú, á gcur chun feidhme nó á ndúnadh, go bhfuil calaois, éilliú, sciúradh airgid nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a fhéadfaidh difear a dhéanamh do leasanna airgeadais an Aontais ar bun.

2.  Féadfaidh OLAF imscrúduithe, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, a dhéanamh i gcomhréir leis na forálacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 6 ), Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle ( 7 ) agus Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle ( 8 ) chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, d'fhonn a shuí an raibh calaois, éilliú, sciúradh airgid nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais ar bun i dtaca le haon oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Féadfaidh OLAF aon fhaisnéis a aimsítear le linn a n-imscrúduithe a tharchur chuig údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann.

I gcás ina gcruthófar gurb ann do ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha den sórt sin, gabhfaidh BEI iarrachtaí gnóthaithe de láimh maidir lena oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo agus lena mbaineann gníomhaíochtaí den sórt sin.

3.  Sna comhaontuithe maoinithe a shínítear i ndáil le hoibríochtaí maoinithe agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo, beidh clásail ar áireamh iontu lena gceadófar eisiamh ó oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI agus, más gá, bearta gnóthúcháin iomchuí i gcásanna calaoise, éillithe nó gníomhaíochta neamhdhleathaí eile i gcomhréir le Comhaontú CEIS, le beartais BEI agus leis na ceanglais rialála is infheidhme. An cinneadh cibé acu feidhm a bhaint as eisiamh ó oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a chumhdaítear leis an Rialachán seo, déanfar é i gcomhréir leis an gcomhaontú maoinithe nó infheistíochta ábhartha.

Airteagal 22

Gníomhaíochtaí eisiata agus dlínsí neamh-chomhoibríocha

▼M1

1.  Ina n-oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a chumhdaítear faoin Rialachán seo, déanfaidh BEI agus CEI reachtaíocht an Aontais is infheidhme agus caighdeáin chomhaontuithe idirnáisiúnta agus Aontais a chomhlíonadh agus, dá bhrí sin, ní thacóidh siad le tionscadail faoin Rialachán seo a rannchuidíonn le sciúradh airgid, maoiniú sceimhlitheoireachta, seachaint cánach, calaois chánach nó imghabháil cánach.

Thairis sin, ní dhéanfaidh BEI agus CEI oibríochtaí nua nó athnuaite le heintitis atá ionchorpraithe nó bunaithe i ndlínsí a liostaítear faoi bheartas ábhartha an Aontais maidir le dlínsí neamh-chomhoibríocha, nó a shainaithnítear mar thríú tíortha ardriosca de bhun Airteagal 9(2) de Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 9 ), nó nach gcomhlíonann go héifeachtach na caighdeáin chánach maidir le trédhearcacht agus malartú faisnéise atá ag AE nó atá comhaontaithe go hidirnáisiúnta.

Nuair a bheidh comhaontuithe á dtabhairt i gcrích le hidirghabhálaithe airgeadais, déanfaidh BEI agus CEI na ceanglais dá dtagraítear san Airteagal seo a thrasuí sna comhaontuithe ábhartha agus iarrfaidh siad ar na hidirghabhálaithe airgeadais tuairisciú a dhéanamh maidir lena n-urramú.

Déanfaidh BEI agus CEI athbhreithniú ar a mbeartas maidir le dlínsí neamh-chomhoibríocha ar a dhéanaí tar éis ghlacadh liosta an Aontais de dhlínsí atá neamh-chomhoibríoch chun críocha cánach.

Gach bliain ina dhiaidh sin, cuirfidh BEI agus CEI tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur chun feidhme a mbeartas i ndáil le dlínsí neamh-chomhoibríocha i dtaca le hoibríochtaí maoinithe agus infheistíochta CEIS lena n-áirítear faisnéis de réir gach tíre agus liosta d’idirghabhálaithe lena bhfuil BEI agus CEI ag comhoibriú.

▼B

2.  Ina oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo, cuirfidh BEI i bhfeidhm na prionsabail agus na caighdeáin a leagtar amach i ndlí an Aontais maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun airgead a sciúradh agus sceimhlitheoirí a mhaoiniú agus go háirithe i Rialachán (AE) 2015/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 10 ) agus i dTreoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 11 ). Go háirithe, déanfaidh BEI cistiú díreach agus cistiú trí idirghabhálaithe araon faoin Rialachán seo i gcleithiúnas ar fhaisnéis úinéireachta tairbhiúla a nochtadh i gcomhréir le Treoir (AE) 2015/849.

Airteagal 23

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.   ►M1  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 7(13) agus (14) a thabhairt don Choimisiún ar feadh tréimhse 5 bliana amhail ón 4 Iúil 2015. Déanfaidh an Coimisiún tráth nach déanaí ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 5 bliana tuarascáil a ullmhú maidir le tarmligean na cumhachta. ◄ Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 7(13) agus (14) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontas Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

3.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina leith an tráth céanna.

4.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 7(13) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse míosa amháin tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú mí amháin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

5.  Ní thiocfaidh an gníomh tarmligthe lena mbunaítear an scórchlár don chéad uair agus a ghlactar de bhun Airteagal 7(14) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse trí seachtaine tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú trí seachtaine ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Maidir le haon ghníomh tarmligthe breise a ghlactar de bhun Airteagal 7(14), beidh feidhm mutatis mutandis ag mír 4 den Airteagal seo.CAIBIDIL VIII

FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 24

Foráil idirthréimhseach

1.  Féadfaidh BEI agus CEI oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta atá formheasta acu le linn na tréimhse ón 1 Eanáir 2015 go dtí go mbeidh Comhaontú CEIS tugtha i gcrích agus go ndéanfar comhaltaí uile an Choiste Infheistíochta agus an Stiúrthóir Bainistíochta a chéadcheapadh tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur faoi bhráid an Choimisiúin.

2.  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na hoibríochtaí dá dtagraítear i mír 1 agus, i gcás ina gcomhlíonfaidh siad na critéir incháilitheachta a leagtar amach in Airteagal 6, na cuspóirí gineará;ta a leagtar amach in Airteagal 9(2) agus Iarscríbhinn II, cinnfidh sé go mbainfidh clúdach ráthaíocht AE leo.

Airteagal 25

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINN I

LEASUITHE AR RIALACHÁN (AE) UIMH. 1291/2013 AGUS AR RIALACHÁN (AE) UIMH. 1316/2013

(1) Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 mar a leanas:

(a) In Airteagal 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1, mhír 2 agus mhír 3:

'1.  Tá an t-imchlúdach airgeadais chun Fís 2020 a chur chun feidhme socraithe mar EUR 74 828,3 mhilliún i bpraghsanna reatha, agus as sin déanfar EUR 72 445,3 mhilliún ar a mhéid a leithdháileadh ar ghníomhaíochtaí faoi Theideal XIX CFAE.

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na leithreasaí bliantúla a údarú laistigh de theorainneacha an chreata airgeadais ilbhliantúil.

2.  Déanfar an méid le haghaidh gníomhaíochtaí faoi Theideal XIX CFAE a dháileadh i measc na dtosaíochtaí a leagtar amach in Airteagal 5(2) den Rialachán seo mar a leanas:

(a) Eolaíocht den scoth, EUR 24 232,1 mhilliún i bpraghsanna reatha;

(b) Ceannaireacht thionsclaíoch, EUR 16 466,5 mhilliún i bpraghsanna reatha;

(c) Dúshláin shochaíocha, EUR 28 629,6 milliún i bpraghsanna reatha.

Is mar a leanas a bheidh an t-uasmhéid foriomlán le haghaidh ranníocaíocht airgeadais an Aontais ó Fhís 2020 leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 5(3) agus le gníomhaíochtaí díreacha neamhnúicléacha ACT:

(i) Barr feabhais a leathnú agus rannpháirtíocht a ardú, EUR 816,5 mhilliún i bpraghsanna reatha;

(ii) Eolaíocht i gcomhar leis an tsochaí agus le haghaidh na sochaí, EUR 444,9 mhilliún i bpraghsanna reatha;

(iii) Gníomhaíochtaí díreacha neamhnúicléacha ACT, EUR 1 855,7 mhilliún i bpraghsanna reatha.

Déantar an miondealú táscach i gcomhair na dtosaíochtaí agus na gcuspóirí sonracha a leagtar amach in Airteagal 5(2) agus in Airteagal 5(3) a leagan amach in Iarscríbhinn II.

3.  Déanfar EIT a mhaoiniú trí bhíthin ranníocaíocht uasta ó Fhís 2020 dar luach EUR 2 383 mhilliún i bpraghsanna reatha mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II.'.

(b) Cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn II:
'IARSCRÍBHINN II

Miondealú ar an mbuiséad

Seo a leanas an miondealú táscach le haghaidh Fís 2020, faoi réir an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil: 

EUR milliún i bpraghsanna reatha

I  Eolaíocht den scoth, ar de sin:

24 232,1

1.  An Chomhairle Eorpach um Thaighde (CET)

13 094,8

2.  Teicneolaíochtaí sa Todhchaí agus Teicneolaíochtaí atá ag Teacht Chun Cinn (FET)

2 585,4

3.  Gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie

6 162,3

4.  Bonneagair thaighde

2 389,6

II  Ceannaireacht thionsclaíoch, ar de sin:

16 466,5

1.  Ceannaireacht i dteicneolaíochtaí cumasúcháin agus tionsclaíocha (1)(4)

13 035

2.  Rochtain ar mhaoiniú riosca (2)

2 842,3

3.  Nuálaíocht in FBManna (3)

589,2

III  Dúshláin shochaíocha, ar de sin (4):

28 629,6

1.  An tsláinte, an t-athrú déimeagrafach agus an fholláine

7 256,7

2.  Sábháilteacht an tsoláthair bia, an talmhaíocht agus an fhoraoiseacht inbhuanaithe, taighde ar chúrsaí mara, ar chúrsaí muirí agus ar uisce intíre, agus an bithgheilleagar

3 707,7

3.  Fuinneamh atá slán, glan agus éifeachtúil

5 688,1

4.  Iompar atá cliste, glas agus comhtháite

6 149,4

5.  Gníomhaíocht ar mhaithe leis an aeráid, an comhshaol, éifeachtúlacht acmhainní agus amhábhair

2 956,5

6.  An Eoraip i ndomhan atá ag athrú - Sochaithe cuimsitheacha, nuálaíocha agus machnamhacha

1 258,5

7.  Sochaithe slána – Saoirse agus slándáil na hEorpa agus a cuid saoránach a chosaint

1 612,7

IV  Barr feabhais a leathnú agus rannpháirtíocht a ardú

816,5

V  Eolaíocht i gcomhar leis an tsochaí agus le haghaidh na sochaí

444,9

VI  Gníomhaíochtaí díreacha neamhnúicléacha an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde (ACT)

1 855,7

VII  An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

2 383

IOMLÁN

74 828,3

(*1)   Lena n-áirítear EUR 7 423 mhilliún le haghaidh Teicneolaíochtaí na Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC), ar de sin EUR 1 549 milliún le haghaidh fótónaice, na micrileictreonaice agus na nanaileictronaice, EUR 3 741 mhilliún le haghaidh nanaitheicneolaíochtaí, ábhar sárfhorbartha, na hardmhonaraíochta agus na hardphróiseála, EUR 501 mhilliún le haghaidh na biteicneolaíochta agus EUR 1 403 mhilliún le haghaidh cúrsaí spáis. Dá thoradh sin, beidh 5 792 mhilliún ar fáil mar thacaíocht d'Eochairtheicneolaíochtaí Cumasúcháin.

(*2)   Féadfar thart ar EUR 994 mhilliún den tsuim seo a thabhairt do thionscadail de chuid an Phlean Straitéisigh um Theicneolaíocht Fuinnimh (Plean SET) a chur chun feidhme. Féadfar thart ar thrian di a thabhairt do FBManna.

(*3)   Laistigh den sprioc íosmhéid 20 % de na buiséd chomhcheangailte iomlána don chuspóir sonrach 'Ceannaireacht i dteicneolaíochtaí cumasúcháin agus tionsclaíocha' agus don tosaíocht 'Dúshláin shochaíocha' a leithdháileadh ar FBManna, leithdháilfear íosmhéid 5 % de na buiséid chomhcheangailte sin ar an ionstraim tiomanta FBM i dtús báire. Leithdháilfear íosmhéid 7 % de bhuiséid iomlána an chuspóra shonraigh 'Ceannaireacht i dteicneolaíochtaí cumasúcháin agus tionsclaíocha' agus na tosaíochta 'Dúshláin shochaíocha' ar an ionstraim tiomanta FBM agus é meánaithe thar thréimhse Fhís 2020.

(*4)   Cisteofar treoirghníomhaíochtaí na Conaire Mire i dtreo na Nuálaíochta (CMN) ón gcuspóir sonrach a bhaineann le 'Ceannaireacht i dteicneolaíochtaí cumasúcháin agus tionsclaíocha' agus ó chuspóirí ábhartha sonracha na tosaíochta 'Dúshláin shochaíocha'. Déanfar líon leordhóthanach tionscadal a sheoladh chun go bhféadfar meastóireacht iomlán a dhéanamh ar threoirghníomhacht CMN.'.

(2) Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 mar a leanas:

(a) In Airteagal 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

'1.  Tá an t-imchlúdach airgeadais chun SCE a chur chun feidhme don tréimhse 2014 go 2020 socraithe ag EUR 30 442 259 000 i bpraghsanna reatha. Leithdháilfear an méid sin mar a leanas:

(a) an earnáil iompair: EUR 24 050 582 000 , as a n-aistreofar EUR 11 305 500 000 ón gCiste Comhtháthaithe le caitheamh i gcomhréir leis an Rialachán seo go heisiach i mBallstáit a bheidh incháilithe le haghaidh cistiú ón gCiste Comhtháthaithe;

(b) an earnáil teileachumarsáide: EUR 1 041 602 000 ;

(c) an earnáil fuinnimh: EUR 5 350 075 000 .

Tá na méideanna sin gan dochar don sásra solúbthachta a chur i bhfeidhm dá bhforáiltear faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle ( *1 ).

(b) In Airteagal 14, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

'2.  Ní rachaidh an méid iomlán a ranníocfar ó bhuiséad an Aontais leis na hionstraimí airgeadais thar 8,4 % den imchlúdach airgeadais foriomlán de chuid SCE dá dtagraítear in Airteagal 5(1).'

(c) In Airteagal 21, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

‘4.  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun an t-uasmhéid a leagtar amach in Airteagal 14(2) a ardú suas go 10 %, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(i) go bhfuil toradh dearfach ar an measúnú arna dhéanamh in 2015 ar threoirchéim an Tionscnaimh Bannaí Tionscadal; agus

(ii) go bhfuil roghnú na n-ionstraimí airgeadais níos airde ná 6,5 % i dtéarmaí gealltanas conarthach tionscadail.’.
IARSCRÍBHINN II

TREOIRLÍNTE INFHEISTÍOCHTA CEIS

1.    Raon Feidhme

Is é cuspóir na dtreoirlínte infheistíochta ná fónamh mar aon leis an Rialachán seo mar bhunús don Choiste Infheistíochta chun úsáid ráthaíocht AE d'oibríochtaí BEI atá incháilithe faoi CEIS i gcomhréir leis na cuspóirí agus aon riachtanais ábhartha eile a leagtar síos sa Rialachán seo a chinneadh ar mhodh trédhearcach agus neamhspleách.

Tá na treoirlínte infheistíochta bunaithe ar na prionsabail arna mbunú ag an Rialachán seo maidir le cuspóirí ginearálta, critéir incháilitheachta, ionstraimí incháilithe agus an sainmhíniú ar bhreisíocht. Chomhlánaíonn siad an Rialachán seo (i) trí threoir bhreise ar incháilitheacht a thabhairt, (ii) trí chreat riosca d'oibríochtaí a sholáthar, (iii) trí thairseacha éagsúlaithe earnála agus geografacha a shainiú, agus (iv) trí chritéir a shainiú chun an rannchuidiú le cuspóirí CEIS le héascú tosaíochta a mheasúnú.

Níl feidhm ag na treoirlínte infheistíochta ach amháin maidir le hoibríochtaí CEIS a bhaineann le hionstraimí fiachais agus cothromais dá dtagraítear in Airteagal 10(2)(a) den Rialachán seo agus mar sin ní hinfheidhme iad i leith oibríochtaí CEIS a bhaineann leis na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 10(2)(b).

2.    Contrapháirteanna Incháilithe, Cineálacha Tionscadail agus Ionstraimí

(a) Beidh ar áireamh sna contrapháirteanna incháilithe a thairbheoidh de ráthaíocht AE:

 eintitis de gach méid, lena n-áirítear fóntais, MSCanna nó cuideachtaí tionscadail, FBManna nó cuideachtaí lárchaipitlithe;

 bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh nó institiúidí airgeadais chun idirghabhála;

 cistí cothromais/fiachais agus aon chineál eile de mheáin chomhinfheistíochta;

 ardáin infheistíochta;

 eintitis earnála poiblí (críochach nó nach ea, ach gan oibríochtaí le heintitis den sórt sin as a dtig riosca díreach do Bhallstáit a áireamh) agus cineál eintiteas earnála poiblí.

(b) Deonófar ráthaíocht AE chun tacú, go díreach nó go hindíreach, le hoibríochtaí nua a mhaoiniú. I réimse an bhonneagair, ba cheart infheistíochtaí úrnua (cruthú sócmhainne) a spreagadh. Is féidir tacú le hinfheistíochtaí athfhorbraíochta (leathnú agus nuachóiriú sócmhainní láithreacha) freisin. De ghnáth, ní dheonófar ráthaíocht AE chun tacú le hoibríochtaí athmhaoinithe (amhail athchur comhaontuithe iasachta láithreacha nó cineálacha eile tacaíochta airgeadais do thionscadail atá tar éis corprú cheana féin i bpáirt nó go hiomlán), ach amháin in imthosca eisceachtúla agus an-dlisteanaithe i gcás ina léirítear go gcumasóidh idirbheart den sórt sin infheistíocht nua de mhéid a bheidh ar a laghad coibhéiseach le méid an idirbhirt, ar infheistíocht í a chomhlíonfadh na critéir incháilitheachta agus na cuspóirí ginearálta a leagtar síos in Airteagal 6 agus in Airteagal 9(2) faoi seach.

▼M1

Beidh tacaíocht CEIS do mhótarbhealaí teoranta d’infheistíocht phríobháideach agus/nó d’infheistíocht phoiblí maidir leis an méid seo a leanas:

 iompar i dtíortha an chomhtháthaithe, i réigiúin bheagfhorbartha nó i dtionscadail iompair trasteorann;

 uasghrádú, sábháilteacht ar bhóithre a chothabháil nó a fheabhsú, gléasanna córais chliste iompair (ITS) a fhorbairt nó sláine agus caighdeáin na mótarbhealaí atá ann cheana ar an ngréasán iompair tras-Eorpach a ráthú, go háirithe limistéir shábháilte pháirceála, stáisiúin bhreoslaí glana malartacha agus córais luchtaithe leictreacha;

 cur leis an líonra iompair tras-Eorpach a chur i gcrích faoi 2030.

Beidh tacaíocht CEIS inúsáidte go sainráite chun bonneagar iompair atá ann cheana a chothabháil agus a uasghrádú.

(c) Tacóidh ráthaíocht AE le raon leathan táirgí a chuirfidh ar chumas CEIS oiriúnú do riachtanais an mhargaidh le linn infheistíocht phríobháideach a spreagadh i dtionscadail, gan airgeadas an mhargaidh phríobháidigh a phlódú. ►M1  Sa chomhthéacs sin, táthar ag súil go gcuirfidh BEI maoiniú ar fáil faoi CEIS d’fhonn teacht ar sprioc fhoriomlán EUR 500 000 000 000 ar a laghad d’infheistíocht phoiblí nó phríobháideach, lena n-áirítear maoiniú a shlógtar trí CEI faoi oibríochtaí CEIS a bhaineann leis na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 10(2)(b), trí bhainc náisiúnta chur chun cinn nó institiúidí náisiúnta cur chun cinn agus rochtain níos fearr ar mhaoiniú d’eintitis a bhfuil suas le 3 000 fostaí acu. ◄ Beidh ar áireamh sna táirgí incháilithe, inter alia ( 12 ), iasachtaí, ráthaíochtaí/contra-ráthaíochtaí, airgeadas mezzanine agus fonordaithe, ionstraimí margaidh caipitil lena n-áirítear feabhsú creidmheasa, agus rannpháirtíochtaí cothromais nó cuasachothromais, lena n-áirítear trí bhainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh, trí ardáin infheistíochta nó trí chistí infheistíochta. Sa chomhthéacs seo, ionas go mbeidh réimse leathan infheisteoirí in ann infheistiú i dtionscadail CEIS, beidh ar chumas BEI punanna iomchuí a struchtúrú.

(d) Beidh bainc náisiúnta nó institiúidí le haghaidh spreagadh agus ardáin infheistíochta nó cistí infheistíochta incháilithe do chlúdach ag ráthaíocht BEI faoi chontra-ráthaíocht ráthaíocht AE i gcomhréir le hAirteagal 10(2)(c). Beidh an cinneadh ráthaíocht BEI sin a dheonú ag dréim le hinfheistíochtaí a shlógadh ag an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach araon agus an saineolas comhlántach, na buntáistí comparáideacha ar leith, agus raon eintiteas den sórt sin a shaothrú, chun tairbhe thionscnamh CEIS.

3.    Breisíocht

Deonófar ráthaíocht AE chun tacú le hoibríochtaí a chomhlíonann an critéar breisíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 5(1) den Rialachán seo a sholáthar.

Beidh feidhm ag na prionsabail ghinearálta seo a leanas freisin:

(a) d'fhonn dúbailt ar ionstraimí airgeadais atá ann cheana a sheachaint, féadfaidh ráthaíocht AE cláir Aontais atá ann cheana nó foinsí eile de chistí Aontais nó comhionstraimí a chomhlánú, a neartú nó a fheabhsú, nó féadfar ráthaíocht AE a chomhcheangal leo.

(b) thar chúrsa thréimhse infheistíochta CEIS, ní phlódóidh, i bprionsabal, infheistíocht arna tacú le CEIS úsáid ionstraimí airgeadais eile de chuid an Aontais.

(c) tabharfar aird ar a mhéid atá táirgí nua den ionú bonneagair agus nuálaíochta a bhíonn ag díriú isteach ar FBManna agus ar chuideachtaí lárchaipitlithe beaga comhlántach le hionstraimí airgeadais AE atá ann cheana agus ionstraimí airgeadais CEIS faoi ionú FBM, ionas go mbainfear amach an úsáid éifeachtach is airde d'acmhainní airgeadais. Mar sin féin, beidh úsáid charnach ionstraimí indéanta i gcásanna ar leith sa chás nach leor an ghnáth-thacaíocht chun an chéad aithinne a chur sna hinfheistíochtaí.

▼M1

(d) go ginearálta, dhéanfaí oibríochtaí a aicmiú mar ghníomhaíochtaí speisialta má tá ceann amháin nó níos mó de na gnéithe seo a leanas iontu:

 fo-ordú i ndáil le hiasachtóirí eile, lena n-áirítear bainc náisiúnta chur chun cinn agus iasachtóirí príobháideacha;

 rannpháirtíocht in ionstraimí comhroinnte riosca i gcás ina bhfuil neamhchosaint ar leibhéil arda riosca ag BEI faoin suíomh a thógtar;

 neamhchosaint ar rioscaí sonracha, amhail rioscaí tírshonracha, earnáilsonracha nó réigiúnsonracha, go háirithe na rioscaí a bhíonn ann i réigiúin bheagfhorbartha agus i réigiúin trasdula, agus/nó rioscaí a bhaineann le nuálaíocht, go háirithe maidir le teicneolaíochtaí neamhchruthaithe atá in ainm is fás, inbhuanaitheacht agus táirgíocht a fheabhsú;

 tréithe de chineál cothromais, amhail íocaíochtaí atá nasctha le feidhmíocht; nó

 gnéithe inaitheanta eile a bhfuil mar thoradh orthu neamhchosaint níos airde ar riosca de réir threoirlínte BEI amhail riosca contrapháirtí, slándáil theoranta agus gan dul in iontaoibh ach amháin ar shócmhainní tionscadal le haisíoc.

▼B

4.    Breisluach: rannchuidiú le cuspóirí CEIS

Urramóidh tionscadail a thairbhíonn de ráthaíocht AE na critéir incháilitheachta agus na cuspóirí ginearálta a leagtar amach in Airteagal 6 agus in Airteagal 9(2) faoi seach.

5.    Scórchlár

Úsáidfidh an Coiste Infheistíochta an scórchlár dá dtagraítear in Airteagal 7 d'fhonn a áirithiú go ndéanfar measúnú neamhspleách agus trédhearcach ar úsáid fhéideartha ráthaíocht AE. ►M1  Cuirfear an scórchlár ar fáil go poiblí a luaithe a shínítear oibríocht faoi ráthaíocht AE, ach nach n-áireofar ann faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála. ◄

6.    Ionuithe Infheistíochta

(a) Cuirfear na hionstraimí fiachais agus cothromais dá dtagraítear in Airteagal 10(2)(a) ar fáil faoi Ionú Bonneagair agus Nuálaíochta, ina mbeidh Forionú Fiachais agus Fo-ionú de Chineál Cothromais. Beidh leithroinnt oibríochtaí ( 13 ) chuig ceann den dá Fho-ionú bunaithe ar chóras BEI de ghrádú iasachta agus ar mheasúnú riosca caighdeánach BEI agus faoi réir treoir arna cur ar fáil ag an mBord Stiúrtha.

(b) Ionú Bonneagair agus Nuálaíochta - Fo-ionú Fiachais

  ►M1  I gcás oibríochtaí de chineál fiachais, déanfaidh BEI nó CEI a mheasúnú i ndáil le riosca caighdeánach, lena mbaineann an dóchúlacht mainneachtana agus an ráta gnóthaithe a ríomh. Bunaithe ar na paraiméadair seo, cainníochtóidh BEI nó CEI an riosca do gach oibríocht. ◄ Déanfar ríomh den sórt sin gan ráthaíocht AE a chur san áireamh, chun riosca foriomlán an idirbhirt a léiriú.

  ►M1  Gheobhaidh gach oibríocht de chineál fiachais aicmiú riosca (Grádú Iasacht an Idirbhirt) de réir chóras BEI nó chóras CEI de ghrádú iasachtaí. ◄ Beidh faisnéis faoi ghrádú iasachta ar áireamh sa doiciméadú tionscadail don Choiste Infheistíochta. Idirbhearta ag a bhfuil próifíl riosca níos airde ná tionscadail arna dtacú le gnáthoibríochtaí BEI, tagraítear dóibh mar ghníomhaíochtaí speisialta arna sainiú in Airteagal 16 de Reacht BEI agus i dtreoirlínte beartais um riosca creidmheasa BEI. Beidh próifíl riosca níos airde ag oibríochtaí arna dtacú le ráthaíocht AE de ghnáth ná gnáthoibríochtaí BEI agus dá réir sin tiocfaidh siad faoi réim na ngníomhaíochtaí speisialta. Is féidir idirbhearta le grádú iasachta is fearr a áireamh i bpunann EFSI ar choinníoll go bhfuil ard-bhreisluach léirithe go soiléir agus go bhfuil a n-áireamh i gcomhréir leis an gcritéar breisíocht a sholáthar.

  ►M1  Beidh tionscadail inmharthana go heacnamaíoch agus go teicniúil agus déanfar maoiniú BEI a struchtúrú i gcomhréir le prionsabail fhónta bhaincéireachta agus comhlíonfaidh siad na prionsabail ardleibhéil bhainistithe riosca a shocraítear ag BEI nó ag CEI ina threoirlínte inmheánacha. ◄ Cuirfear an fhaisnéis ábhartha uile ar fáil do chomhaltaí an Bhoird Stiúrtha agus an Choiste Infheistíochta.

  ►M1  Déanfar táirgí de chineál fiachais a phraghsáil i gcomhréir le hAirteagal 4(2)(a)(iv). ◄

(c) Ionú Bonneagair agus Nuálaíochta - Fo-ionú de Chineál Cothromais

 I gcás oibríochtaí de chineál cothromais, féadfar ráthaíocht AE a úsáid chun tacú le hinfheistíochtaí díreacha i gcuideachtaí nó i dtionscadail aonair (Infheistíochtaí Díreacha de Chineál Cothromais) nó maoiniú do chistí nó do rioscaí punainne analógacha (Punann de Chineál Cothromais), ar choinníoll go n-infheistíonn BEI ar bhonn pari passu ar a phriacal féin chomh maith. ►M1  Beidh an cinneadh i dtaobh cé acu a sheasann oibríocht rioscaí de chineál cothromais nó nach seasann, is cuma cén fhoirm dhlíthiúil agus cén ainmníocht í, bunaithe ar mheasúnú caighdeánach BEI nó CEI. ◄

 Déanfar oibríochtaí de chineál cothromais BEI i gcomhréir le rialacha agus nósanna imeachta inmheánacha BEI. ►M1  Is i gcomhréir le rialacha agus le nósanna imeachta inmheánacha BEI nó CEI a dhéanfar oibríochtaí de chineál cothromais BEI. ◄

  ►M1  Déanfar infheistíochtaí de chineál cothromais a phraghsáil i gcomhréir le hAirteagal 4(2)(a)(iv). ◄

7.    Teorainneacha nochta in aghaidh na catagóire riosca

(a) Laghdaíonn na teorainneacha nochta do chatagóirí gníomhaíochtaí speisialta le méadú leibhéil riosca, mar a luaitear sa Ghrádú Iasachta Idirbhirt. Dá bhrí sin, bíonn an teorainn níos airde go ginearálta i gcás riosca de chineál fiachais ná i gcás riosca de chineál cothromais.

(b) Mar léiriú ar infhaighteacht an fheabhsú creidmheasa arna chur ar fáil ag ráthaíocht AE, déanfaidh BEI na teorainneacha nochta faoi CEIS a shocrú ag leibhéal níos airde ná an teorainn choibhéiseach faoi ghnó riosca dílis BEI. Gheobhaidh comhaltaí an Bhoird Stiúrtha agus an Choiste Infheistíochta forbhreathnú mionsonraithe ar theorainneacha riosca CEIS. Déanfaidh an Bord Stiúrtha maoirseacht go rialta ar fhorbairt phróifíl riosca phunainn CEIS agus glacfaidh sé bearta iomchuí má mheastar gur gá.

(c) Is féidir idirbhearta do mhéideanna is airde ná sainteorainneacha CEIS a áireamh i bpunann CEIS ar bhonn eisceachtúil, le comhaontú an Bhoird Stiúrtha, ar choinníoll go léirítear breisíocht agus breisluach go soiléir agus nach dócha go gcuirfeadh a n-áireamh spriocleibhéil riosca foriomlán na punainne i mbaol ag deireadh na tréimhse infheistíochta ►M1  ————— ◄ .

8.    Éagsúlú earnála agus geografach

Tá CEIS éileamhthiomanta ach díríonn sé ar thacú le tionscadail incháilithe ar fud an Aontais, chomh maith le tionscadail thrasteorann, a chumhdaítear le hAirteagal 8 den Rialachán seo, gan aon réamh-leithroinnt earnála ná gheografach. Déanfar sárniarrachtaí, áfach, chun a áirithiú go gcumhdófar ag deireadh na tréimhse infheistíochta ►M1  ————— ◄ raon leathan earnálacha agus réigiún agus go ndéantar comhchruinniú earnála nó gheografach iomarcach a sheachaint.

(a)   Comhchruinniú Earnála

Chun éagsúlú agus comhchruinniú earnála i bpunann CEIS a bhainistiú, socróidh an Bord Stiúrtha teorainneacha comhchruinnithe táscacha i leith thoirt na nCoibríochtaí arna dtacú ag ráthaíocht AE ag deireadh na tréimhse infheistíochta ►M1  ————— ◄ . Déanfar na teorainneacha comhchruinnithe táscacha a phoibliú.

Féadfaidh an Bord Stiúrtha a chinneadh go modhnófar na teorainneacha táscacha seo, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gCoiste Infheistíochta. Sa chás sin, tabharfaidh an Bord Stiúrtha míniú i scríbhinn ar a chinneadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

(b)   Comhchruinniú Geografach

Ní bheidh oibríochtaí CEIS-thacaithe comhchruinnithe in aon chríoch ar leith ag deireadh na tréimhse infheistíochta ►M1  ————— ◄ . Chuige sin glacfaidh an Bord Stiúrtha treoirlínte táscacha maidir le héagsúlú agus comhchruinniú geografach. Féadfaidh an Bord Stiúrtha a chinneadh go modhnófar na teorainneacha táscacha sin, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gCoiste Infheistíochta. Tabharfaidh an Bord Stiúrtha míniú i scríbhinn do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir lena chinntí a bhaineann leis na teorainneacha táscacha. Ba cheart go ndíreodh CEIS ar na Ballstáit uile a chumhdach.
1.    Comhráiteas ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir leis an miondealú d’Fhís 2020

“Comhaontaíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún nach rannchuideoidh na línte buiséid a leanas le cistiú CEIS: “Taighde beag beann ar theorainneacha a neartú sa Chomhairle Eorpach um Thaighde”, “gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie” agus “Barr Feabhais a Leathnú agus Rannpháirtíocht a Ardú”. Maidir leis an méid atá fágtha a eascraíonn ó úsáid bhreise an chorrlaigh i comparáid leis an togra ón gCoimisiún, tabharfar ar ais é do línte eile buiséid Fhís 2020 i gcomhréir leis na laghduithe arna moladh ag an gCoimisiún. Déantar an miondealú táscach a leagan amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán CEIS.”

2.    Ráiteas ón gCoimisiún maidir le dréachtbhuiséad 2016

“Déanfaidh an Coimisiún anailís ar thionchar a d'fhéadfadh a bheith ag na ranníocaíochtaí le CEIS ó línte buiséid éagsúla Fhís 2020 ar chur chun feidhme éifeachtach na gclár faoi seach agus déanfaidh sé, más iomchuí, litir leasaitheach do dhréachtbhuiséad ginearálta an Aontais do 2016 a mholadh chun an miondealú ar línte buiséid Fhís 2020 a choigeartú.”

3.    Ráiteas ón gCoimisiún maidir lena mheasúnú ar rannchuidithe aon uaire i gcomhthéacs thionscnamh CEIS chun an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis a chur chun feidhme.

“Gan dochar do shainchumais na Comhairle i gcur chun feidhme an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis (CCF), ba cheart, i bprionsabal, go mbeadh ranníocaíochtaí aon uaire a dhéanann Ballstáit, cibé acu Ballstát nó bainc náisiúnta le haghaidh spreagadh atá aicmithe in earnáil ghinearálta an rialtais nó ag gníomhú thar ceann Ballstáit, le CEIS nó le hardáin infheistíochta théamacha nó iltíortha arna mbunú le haghaidh chur chun feidhme an Phlean Infheistíochta, in ann cáiliú mar bhearta aon uaire, de réir bhrí Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle agus Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 ón gComhairle.”( 1 ) Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micreafhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).

( 2 ) Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 221).

( 3 ) Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/99/AE ón gCoimisiún an 18 Feabhra 2014 lena leagtar amach liosta na réigiún a bheidh incháilithe do chistiú ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus ó Chiste Sóisialta na hEorpa agus na mBallstát a bheidh incháilithe do chistiú ón gCiste Comhtháthaithe don tréimhse 2014-2020 (IO L 50, 20.2.2014, lch. 22).

( 4 ) Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle (IO L 298 26.10.2012, lch. 1).

( 5 ) Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014 go 2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).

( 6 ) Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe a dhéanann an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).

( 7 ) Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanann an Coimisiún d'fhonn leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne calaoise agus míréireachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).

( 8 ) Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.1995, lch. 1).

( 9 ) Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).

( 10 ) Rialachán (AE) 2015/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006 (IO L 141, 5.6.2015, lch. 1).

( 11 ) Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoirí, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).

( *1 ) Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).'.

( 12 ) Is léiriú neamheisiach é seo de tháirgí a fhéadfar a thairiscint trí an CEIS.

( 13 ) Baineann an téarma ‘oibríocht’ le hinfheistíocht dhíreach i dtionscadal (fiachas nó cothromas) nó ‘oibríocht’ (tionscadail, cláir nó áiseanna) le hidirghabhálaí airgeadais nó eile ach ní bhaineann sé, chun amhras a sheachaint, leis na tionscadail fholuiteacha arna dtacú le hoibríocht idirghafa den sórt sin.