02013R0525 — GA — 01.01.2021 — 004.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (AE) Uimh. 525/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEorpa AGUS ÓN gComhairle

an 21 Bealtaine 2013

maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

(IO L 165, 18.6.2013, p.13)

Arna aisghairm le:

 

 

Iris Oifigiúil

Uimh

Leathanach

Dáta

 

Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018

L 328

1

21.12.2018

 
Tá an leagan comhdhlúite is déanaí roimh aisghairm ar fáil ag an nasc seo a leanas:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R0525-20181224