02013R0525 — GA — 24.12.2018 — 003.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (AE) Uimh. 525/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEorpa AGUS ÓN gComhairle

an 21 Bealtaine 2013

maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

(IO L 165 18.6.2013, lch. 13)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

RIALACHÁN (AE) Uimh. 662/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 15 Bealtaine 2014

  L 189

155

27.6.2014

►M2

RIALACHÁN (AE) 2018/841 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 30 Bealtaine 2018

  L 156

1

19.6.2018

►M3

RIALACHÁN (AE) 2018/842 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 30 Bealtaine 2018

  L 156

26

19.6.2018

►M4

RIALACHÁN (AE) 2018/1999 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2018

  L 328

1

21.12.2018
▼B

RIALACHÁN (AE) Uimh. 525/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEorpa AGUS ÓN gComhairle

an 21 Bealtaine 2013

maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)CAIBIDIL 1

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar

Bunaíonn an Rialachán seo sásra i ndáil leis an méid seo a leanas:

(a) tráthúlacht, trédhearcacht, cruinneas, comhsheasmhacht, inchomparáideacht agus iomláine an tuairiscithe de chuid an Aontais agus a chuid Ballstát chuig Rúnaíocht an UNFCCC a áirithiú;

(b) tuairisciú agus fíorú faisnéise a bhaineann le gealltanais an Aontais agus na mBallstát de bhun UNFCCC agus de bhun Phrótacal Kyoto agus de bhun chinntí arna nglacadh fúthu agus meastóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn a bhaineann leis na gealltanais sin a chomhlíonadh;

(c) astaíochtaí antrapaigineacha uile ag foinsí agus aistriú linnte astaíochtaí gás ceaptha teasa nach bhfuil á rialú ag Prótacal Montréal ar shubstaintí a ídíonn an ciseal ózóin sna Ballstáit a thuairisciú agus faireachán a dhéanamh orthu;

(d) faireachán, tuairisciú, athbhreithniú agus fíorú astaíochtaí gás ceaptha teasa agus faisnéis eile de bhun Airteagal 6 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

(e) tuairisciú a dhéanamh ar úsáid ioncaim arna ghiniúint ag liúntais cheantála faoi Airteagal 3d(1) nó (2) nó Airteagal 10(1) de Threoir 2003/87/CE, de bhun Airteagal 3d(4) agus Airteagal 10(3) den Treoir sin;

(f) faireachán agus tuairisciú ar na gníomhaíochtaí arna nglacadh de láimh ag Ballstáit chun oiriúnú d’iarmhairtí dosheachanta an athraithe aeráide ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costais de;

(g) measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn na mBallstát i dtreo a gcuid oibleagáidí faoi Chinneadh Uimh. 406/2009/CE a chomhlíonadh.

Airteagal 2

Raon feidhme

Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) tuairisciú ar straitéisí forbartha íseal-charbóin an Aontais agus tuairisciú ar straitéisí forbartha íseal-charbóin a Bhallstát agus aon nuashonrú ábhartha de réir Chinneadh 1/CP.16;

(b) astaíochtaí gás ceaptha teasa liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo ó earnálacha agus ó fhoinsí agus ó aistriú linnte cumhdaithe i bhfardail náisiúnta ghás ceaptha teasa de bhun Airteagal 4(1)(a) den UNFCCC agus arna n-astú laistigh de chríocha na mBallstát;

(c) astaíochtaí gás ceaptha teasa a thiteann laistigh de raon feidhme Airteagail 2(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

(d) na tionchair neamh-CO2 a bhaineann le hastaíochtaí ó eitlíocht shibhialta;

(e) réamh-mheastacháin an Aontais agus a Bhallstát ar astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa nach bhfuil á rialú ag Prótacal Montréal, mar aon le beartais agus le bearta na mBallstát a bhaineann leis an méid sin;

(f) tacaíocht chomhiomlán airgeadais agus theicneolaíoch do thíortha i mbéal forbartha i gcomhréir le ceanglais faoin UNFCCC;

(g) úsáid na n-ioncam ó liúntais cheantála de bhun Airteagail 3d(1) agus (2) agus Airteagal 10(1) de Chinneadh 2003/87/CE;

(h) gníomhaíochtaí na mBallstát chun oiriúnú don athrú aeráide.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1) ciallaíonn “poitéinseal téamh domhanda” nó “PTD” de ghás an cion iomlán do théamh domhanda de thoradh ar astú aonad amháin gáis i gcoibhneas le haonad amháin den ghás tagartha, CO2, ag a bhfuil luach 1;

(2) ciallaíonn “córas fardail náisiúnta” córas de shocruithe institiúideacha, dlí agus nós imeachta bunaithe laistigh de Bhallstát agus a bhfuil sé mar aidhm leis astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte gás ceaptha teasa nach bhfuil á rialú ag Prótacal Montréal a mheas, agus córas chun tuairisciú agus cartlannú a dhéanamh ar fhaisnéis fardail de réir Chinneadh 19/CMP.1;

(3) ciallaíonn “údaráis inniúla fardail” údaráis arna chur ar iontaoibh faoi chóras fardail náisiúnta agus é mar aidhm fardal gás ceaptha teasa a thiomsú;

(4) ciallaíonn “dearbhú cáilíochta” nó “QA” córas pleanáilte de nósanna imeachta athbhreithnithe a bhfuil sé mar aidhm leo a áirithiú go bhfuil cuspóirí dearbhaithe cáilíochta sonraí á gcomhlíonadh agus go bhfuil na meastacháin agus an fhaisnéis is fearr agus is féidir á dtuairisciú ar mhaithe le tacú le héifeachtacht an chláir rialaithe cáilíochta agus cabhrú leis na Ballstáit;

(5) ciallaíonn “rialú cáilíochta” nó “QC” córas de ghnáth-ghníomhaíochtaí teicniúla a bhfuil sé mar aidhm leis cáilíocht na faisnéise agus na meastachán atá á dtiomsú a thomhas agus a rialú agus é mar aidhm sláine sonraí, cruinneas agus iomláine a áirithiú, earráidí agus easnaimh a aithint agus déileáil leo, sonraí agus ábhar eile a úsáidtear a dhoiciméadú agus a chartlannú, agus gníomhaíochtaí uile QA a thaifeadadh;

(6) ciallaíonn “táscaire” fachtóir cainníochtúil nó cáilíochtúil nó athróg a chuireann le tuiscint níos fearr ar dhul chun cinn i gcur chun feidhme beartas agus beart agus treochtaí a bhaineann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa;

(7) ciallaíonn “aonad den mhéid sannta” nó “AAU” aonad eisithe de bhun na bhforálacha ábhartha san iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto (“Cinneadh 13/CMP.1”) nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto;

(8) ciallaíonn “aonad ionsúcháin” nó “RMU” aonad eisithe de bhun na bhforálacha ábhartha san Iarscríbhinn le Cinneadh 13/CMP.1 nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto;

(9) ciallaíonn “aonad laghdaithe astaíochtaí” nó “ERU” aonad eisithe de bhun na bhforálacha ábhartha san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1 nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto;

(10) ciallaíonn “laghdú astaíochtaí deimhnithe” nó “CER” aonad eisithe de bhun Airteagal 12 de Phrótacal Kyoto agus na ceanglais faoi, mar aon leis na forálacha ábhartha san iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1 nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto;

(11) ciallaíonn “laghdú sealadach astaíochtaí deimhnithe” nó “tCER” aonad eisithe de bhun Airteagal 12 de Phrótacal Kyoto agus na ceanglais faoi, mar aon leis na forálacha ábhartha san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1, nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, is é sin le rá creidmheasanna a thugtar i leith aistrithe astaíochtaí a dheimhnítear i gcás tionscadal shásra ghlan forbartha (CDM) foraoisithe agus athfhoraoisithe a athrófar tráth a rachaidh siad in éag ag deireadh an dara tréimhse gealltanais;

(12) ciallaíonn “laghdú fadtéarmach astaíochtaí deimhnithe” nó “lCER” aonad eisithe de bhun Airteagal 12 de Phrótacal Kyoto agus na ceanglais faoi, mar aon leis na forálacha ábhartha san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1, nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, is é sin le rá creidmheasanna a thugtar i leith aistrithe astaíochtaí fadtéarmacha a dheimhnítear i gcás tionscadal shásra ghlan forbartha (CDM) foraoisithe agus athfhoraoisithe, a athrófar tráth a rachaidh siad in éag ag deireadh na tréimhse creidmheasa nó i gcás ina dtarlaíonn cúlú stórála nó i gcás nach gcuirtear isteach tuairisciú deimhniúcháin;

(13) ciallaíonn “clárlann náisiúnta” clárlann i bhfoirm bunachar sonraí caighdeánaithe leictreonach a áiríonn sonraí maidir le heisiúint, sealúchas, aistriú, éadáil, cealú, scor, tuiliompar, ionadú nó athrú dáta éagtha AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna agus lCERanna, de réir mar is iomchuí;

▼M1

(13a) ciallaíonn “cúltaisce tréimhse gealltanais” nó “CPR” an cúltaisce a bunaíodh de bhun na hIarscríbhinne a ghabhann le Cinneadh 11/CMP.1 nó chinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto;

(13b) ciallaíonn “cúltaisce bharrachais réamhthréimhse” nó “PPSR” an cuntas a bunaíodh de bhun Chinneadh 1/CMP.8 ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto (“Cinneadh 1/CMP.8”) nó chinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto;

(13c) ciallaíonn “comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh” téarmaí comhaontaithe, i gcomhréir le hAirteagal 4 de Phrótacal Kyoto, idir an tAontas, a Bhallstáit agus tríú tíortha a ngealltanais faoi Airteagal 3 de Phrótacal Kyoto, don dara tréimhse gealltanais, a chomhlíonadh go comhpháirteach;

▼B

(14) ciallaíonn “beartais agus bearta” gach ionstraim a bhfuil sé mar aidhm leo gealltanais faoi Airteagal 4(2)(a) agus (b) UNFCCC a chur chun feidhme, lena bhféadfaí na hionstraimí sin nach bhfuil srianadh agus laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa mar bhunchuspóir iontu a áireamh;

(15) ciallaíonn “córas do bheartais agus bearta agus réamh-mheastacháin” córas de shocruithe institiúideacha, dlí agus nós imeachta a bunaíodh agus é mar aidhm beartais, bearta agus réamh-mheastacháin ar astaíochtaí antrapigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal a thuairisciú de réir Airteagal 12 den Rialachán seo;

(16) ciallaíonn “measúnú ex-ante beartas agus beart” meastóireacht ar éifeachtaí réamh-mheasta beartais nó birt;

(17) ciallaíonn “measúnú ex-post beartas agus beart” measúnú ar na héifeachtaí a bhí ag beartas nó ag beart;

(18) ciallaíonn “réamh-mheastacháin gan bhearta” réamh-mheastacháin ghás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte, réamh-mheastacháin nach n-áiríonn éifeachtaí gach beartas agus gach beart atá pleanáilte, glactha nó curtha chun feidhme i ndiaidh na bliana roghnaithe mar thúsphointe don réamh-mheastachán ábhartha;

(19) ciallaíonn “réamh-mheastacháin le bearta” réamh-mheastacháin ghás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a áiríonn éifeachtaí, i dtéarmaí laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, beartas agus beart a bhfuil glactha leo agus atá curtha chun feidhme;

(20) ciallaíonn “réamh-mheastacháin le bearta breise” réamh-mheastacháin ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a áiríonn éifeachtaí, i dtéarmaí laghduithe ar bheartais agus ar bhearta a bhfuil glactha leo agus atá curtha chun feidhme agus é mar aidhm leo athrú aeráide a mhaolú mar aon le beartais agus le bearta atá pleanáilte chun na críche sin;

(21) ciallaíonn “anailís íogaireachta” imscrúdú ar algartam samhaltaithe nó toimhdiú chun chomh híogair nó chomh cobhsaí is atá sonraí aschuir na samhla a chainníochtú i ndáil le hathrú ar na sonraí ionchuir nó ar na buntoimhdí. Cuirtear é seo i gcrích trí luachanna ionchuir nó cothromóidí samhaltaithe a athrú agus súil a choinneáil ar an athrú atá ar an aschur samhaltaithe, dá réir sin;

(22) ciallaíonn “tacaíocht i leith maolú ar an athrú aeráide” tacaíocht do ghníomhaíochtaí i dtíortha i mbéal forbartha, gníomhaíochtaí a chuireann leis an gcuspóir de chomhchruinnithe gáis cheaptha teasa san atmaisféar a chobhsú ag leibhéal a chuirfeadh cosc ar thrasnaíocht chontúirteach antrapaigineach sa chóras aeráide;

(23) ciallaíonn “tacaíocht i leith oiriúnú don athrú aeráide” tacaíocht do ghníomhaíochtaí i dtíortha i mbéal forbartha, gníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm leo leochaileacht córas daonna nó nádúrtha in aghaidh impleacht an athraithe aeráide agus rioscaí aeráide a laghdú, trí acmhainn agus solúbthacht oiriúnaitheach tíortha i mbéal forbartha a chothú nó a mhéadú;

(24) ciallaíonn “ceartúcháin theicniúla” coigeartuithe ar mheastacháin an fhardail náisiúnta ghás ceaptha teasa déanta i gcomhthéacs an athbhreithnithe de bhun Airteagal 19 den Rialachán seo nuair atá na sonraí fardail curtha ar fáil neamhiomlán nó ullmhaithe ar shlí nach bhfuil ag teacht le rialacha nó treoirlínte ábhartha idirnáisiúnta nó Aontais atá beartaithe teacht in ionad na meastachán a cuireadh ar fáil ar dtús;

(25) i gcomhréir le treoirlínte tuairiscithe UNFCCC ar fhardail bhliantúla, ciallaíonn “atháirimh”, nós imeachta atá dírithe ar athmheastachán astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a áiríodh i bhfardail roimhe seo mar thoradh ar athrú ar mhodheolaíochtaí, nó sa tslí a bhfuil fachtóirí astaíochtaí agus sonraí gníomhaíochta á bhfáil agus á n-úsáid; catagóirí nua foinse agus linnte á gcur san áireamh; nó gáis nua nó athruithe i PTDanna na ngás ceaptha teasa.CAIBIDIL 2

STRAITÉISÍ FORBARTHA ÍSEAL-CHARBÓIN

Airteagal 4

Straitéisí forbartha íseal-charbóin

1.  Ullmhóidh gach Ballstát, agus an Coimisiún thar ceann an Aontais, ar a straitéis forbartha íseal-charbóin, i gcomhréir le haon fhorálacha tuairiscithe a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta i gcomhthéacs phróiseas an UNFCCC, chun cur leis na nithe seo a leanas:

(a) faireachán thrédhearcach agus chruinn ar an dul chun cinn iarbhír agus réamh-mheasta déanta ag Ballstáit, lena n-áirítear na bearta arna gcur chun feidhme ag an Aontas, bainteach le gealltanais an Aontais agus na mBallstát faoi UNFCCC a chomhlíonadh agus é mar aidhm astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha a laghdú nó a shrianadh;

(b) gealltanais laghduithe gás ceaptha teasa na mBallstát a chomhlíonadh faoi Chinneadh Uimh. 406/2009/CE agus laghduithe fadtéarmacha in astaíochtaí agus aistriú linnte a fheabhsú i ngach earnáil ar aon dul le cuspóir an Aontais, i gcomhthéacs na laghduithe riachtanacha de réir IPCC, sna tíortha i mbéal forbartha mar ghrúpa, astaíochtaí a laghdú 80 go dtí 95 % faoi 2050 i gcomparáid leis na leibhéil a bhí ann in 1990 ar bhealach atá cost-éifeachtach.

2.  Tuairisceoidh na Ballstáit don Choimisiún maidir le stádas forbartha nó, i gcás inarb iomchuí, maidir le cur chun feidhme a straitéis forbartha ísealcharbóin faoin 9 Eanáir 2015 nó de réir aon chlár ama comhaontaithe go hidirnáisiúnta i gcomhthéacs phróisis UNFCCC.

3.  Cuirfidh an Coimisiún agus na Ballstáit na straitéisí forbartha ísealcharbóin mar aon le nuashonrú ar bith ar fáil don phobal gan mhoill.CAIBIDIL 3

TUAIRISCIÚ AR ASTAÍOCHTAÍ GÁS CEAPTHA TEASA STAIRIÚLA AGUS AISTRITHE STAIRIÚLA

Airteagal 5

Córais fhardail náisiúnta

1.  Bunóidh agus oibreoidh Ballstáit córais fardail náisiúnta agus déanfaidh siad iarracht leanúnach na córais sin a fheabhsú, i gcomhréir le ceanglais UNFCCC i dtaca le córais náisiúnta, chun meastachán a dhéanamh ar astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus ar aistriú linnte ghás ceaptha teasa arna liostú in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialacháin seo agus d’fhonn tráthúlacht, trédhearcacht, cruinneas, comhsheasmhacht, inchomparáideacht agus iomláine a bhfardal gás ceaptha teasa a áirithiú.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh rochtain ag a n-údaráis inniúla fardail ar na nithe thíos:

(a) sonraí agus modhanna tuairiscithe do ghníomhaíochtaí agus do shuiteálacha faoi Threoir 2003/87/CE chun críche fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa a ullmhú d’fhonn comhsheasmhacht a áirithiú sna hastaíochtaí gás ceaptha teasa tuairiscithe faoi scéim trádála astaíochtaí an Aontais agus sna fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa;

(b) nuair is ábhartha, sonraí arna mbailiú trí na córais tuairiscithe ar gháis fhluairínithe sna hearnálacha éagsúla, bunaithe de bhun Airteagal 6(4) de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 chun críche fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa a ullmhú;

(c) nuair is ábhartha, astaíochtaí, sonraí bunúsacha agus modheolaíochtaí arna dtuairisciú faoi Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 chun críche fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa a ullmhú;

(d) sonraí tuairiscithe faoi Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh a n-údaráis inniúla fardail náisiúnta na nithe seo a leanas, i gcás inarb ábhartha:

(a) go mbainfidh siad úsáid as córais tuairiscithe a bhunaítear de bhun Airteagal 6(4) de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 chun réamh-mheastachán gás fluairínithe sna fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa a fheabhsú;

(b) go mbeidh siad in ann seiceálacha bliantúla comhsheasmhachta dá dtagraítear i bpointí (l) agus (m) d’Airteagal 7(1) a dhéanamh.

4.  Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme chun rialacha a leagan amach maidir le struchtúr, formáid agus nós imeachta faoina dtíolacfar faisnéis a bhaineann le córais fardail náisiúnta agus le ceanglais maidir le córais fardail náisiúnta a bhunú, a oibriú agus a fheidhmiú i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh. Glacfar an gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2).

Airteagal 6

Córas fardail an Aontais

1.  Bunaítear leis seo córas fardail don Aontas chun tráthúlacht, trédhearcacht, cruinneas, comhsheasmhacht, inchomparáideacht agus iomláine na bhfardal náisiúnta a áirithiú i dtaca le fardal gás ceaptha teasa an Aontais. Déanfaidh an Coimisiún an córas sin a riar, a chothú agus mar aon le hiarracht leanúnach é a fheabhsú, lena n-áirítear:

(a) clár dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta, a áireoidh cuspóirí cáilíochta a shonrú agus plean fardail dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta a dhréachtú. Cabhróidh an Coimisiún leis na Ballstáit a gcláir dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta a chur chun feidhme;

(b) nós imeachta chun meastachán a dhéanamh, i gcomhar leis an mBallstát i gceist, ar aon sonraí atá fágtha as an áireamh san fhardal náisiúnta;

(c) na hathbhreithnithe ar fhardail ghás ceaptha teasa na mBallstát dá dtagraítear in Airteagal 19.

2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25 maidir leis na riachtanais nithiúla do chóras fardail an Aontais chun na hoibleagáidí de bhun Chinneadh 19/CM.1 a chomhlíonadh. Ní ghlacfaidh an Coimisiún forálacha de bhun mhír 1 a mbeidh sé níos deacra ar na Ballstát iad a chomhlíonadh ná mar a fhoráiltear de bhun forálacha gníomhartha a glacadh de bhun Airteagal 3(3) agus Airteagal 4(2) de Chinneadh Uimh. 280/2004/CE.

Airteagal 7

Fardail ghás ceaptha teasa

1.  Faoin 15 Eanáir gach bliain (bliain X), is iad na Ballstáit a chinnfidh agus a thuairisceoidh na nithe seo a leanas don Choimisiún:

(a) a n-astaíochtaí antrapaigineacha gás ceaptha teasa liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo agus a hastaíochtaí antrapaigineacha gás ceaptha teasa dá dtagraítear in Airteagal 2(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE do bhliain X-2, i gcomhréir le ceanglais tuairiscithe UNFCCC. Gan dochar do thuairisciú na ngás ceaptha teasa liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, glacfar leis go bhfuil na hastaíochtaí CO2 ó chatagóir foinse IPCC “1.A.3.A eitlíocht shibhialta” cothrom le nialas chun críche Airteagal 3 agus Airteagal 7(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

▼M3

(aa) ó 2023 amach, a n-astaíochtaí antrapaigineacha gás ceaptha teasa dá dtagraítear in Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 ) don bhliain X-2, i gcomhréir le ceanglais tuairiscithe UNFCCC;

▼B

(b) sonraí i gcomhréir le ceanglais tuairiscithe UNFCCC maidir le hastaíochtaí antrapaigineacha aonocsaíde charbóin (CO), dé-ocsaíde sulfair (SO2), ocsaídí de nítrigin (NOx) agus comhdhúile so-ghalaithe orgánacha, atá ag teacht leis na sonraí a tuairiscíodh cheana de bhun Airteagal 7 de Threoir 2001/81/CE agus Choinbhinsiún an AEECE ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin, do bhliain X-2;

(c) a n-astaíochtaí antrapaigineacha gáis ceaptha teasa ag foinsí agus aistriú linnte CO2 trí aistrithe de thoradh LULUCF, don bhliain X-2 i gcomhréir le riachtanais tuairiscithe faoin UNFCCC;

(d) a n-astaíochtaí antrapaigineacha gás ceaptha teasa ag foinsí agus aistrithe CO2 trí aistrithe de thoradh ghníomhaíochtaí LULUCF de bhun Chinneadh Uimh. 529/2013/AE agus Phrótacal Kyoto agus faisnéis ar chuntasaíocht na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa agus aistrithe ó ghníomhaíochtaí LULUCF, i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 529/2013/AE agus le hAirteagal 3(3) agus (4), de Phrótacal Kyoto, agus cinntí ábhartha fúthu, do na blianta idir 2008 nó blianta eile is infheidhme agus X-2. Lena chois sin, i gcás ina ndéanfaidh Ballstáit cuntas de bhainistíocht talamh saothraithe, bainistíocht talamh féaraigh, athfhásrú nó draenáil agus athfhliuchadh bogach, tuairisceoidh siad ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag foinsí agus aistriú linnte do gach gníomhaíocht don bhonnbhliain ábhartha nó don tréimhse a shonraítear in Iarscríbhinn VI a ghabhann le Cinneadh Uimh. 529/2013/AE agus san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1. Agus a n-oibleagáidí tuairiscithe de bhun an phointe seo á gcomhlíonadh acu, agus go háirithe agus faisnéis faoi astaíochtaí agus aistrithe a bhaineann lena n-oibleagáidí atá leagtha amach i gCinneadh Uimh. 529/2013/AE á tíolacadh acu, déanfaidh Ballstáit faisnéis a thíolacadh agus treoir Dhea-Chleachtais do LULUCF á cur san áireamh acu;

▼M2

(da) amhail ó 2023, a n-astaíochtaí agus a n-aistrithe arna gcumhdach faoi Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 2 ) i gcomhréir leis na modheolaíochtaí a shonraítear in Iarscríbhinn IIIa a ghabhann leis an Rialachán seo;

▼B

(e) aon athruithe ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a) go (d) do na blianta idir an bhonnbhliain ábhartha nó an tréimhse ábhartha agus bliain X-3, ag cur na gcúiseanna do na hathruithe seo san áireamh freisin;

(f) faisnéis maidir le táscairí, arna leagan amach in Iarscríbhinn III, don bhliain X-2;

(g) faisnéis óna gclárlann náisiúnta maidir le heisiúint, sealúchas, aistriú, cealú, aistarraingt agus tuiliompar AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna agus lCERanna don bhliain X-1;

(h) faisnéis achoimre ar aistrithe curtha i gcrích de bhun Airteagail 3(4) agus (5) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE, don bhliain X-1;

(i) faisnéis maidir le húsáid a bhaint as cur chun feidhme comhpháirteach, as SGF agus as trádáil idirnáisiúnta astaíochtaí, de bhun Airteagail 6, 12 agus 17 de Phrótacal Kyoto, nó aon sásra solúbtha ar bith eile dá bhforáiltear in ionstraimí eile arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto, ar mhaithe lena ngealltanas maidir le srianadh nó laghdú cainníochtaithe astaíochtaí a chomhlíonadh de bhun Airteagal 2 de Chinneadh 2002/358/CE agus Phrótacal Kyoto nó aon ghealltanais a bheidh ann amach anseo faoi UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, don bhliain X-2;

(j) faisnéis ar na céimeanna chun réamh-mheastacháin fardail a fheabhsú, go háirithe sna réimsí den fhardal a bhí faoi réir coigeartuithe agus moltaí i ndiaidh athbhreithnithe saineolacha;

(k) leithdháileadh iarbhír nó réamh-mheasta na n-astaíochtaí fíoraithe tuairiscithe ag suiteálacha agus ag oibreoirí faoi Threoir 2003/87/CE chuig catagóirí foinse an fhardail náisiúnta ghás ceaptha teasa, más féidir, agus cóimheas leis na hastaíochtaí fíoraithe leis na hastaíochtaí iomlána tuairiscithe gás ceaptha teasa sna catagóirí foinse, don bhliain X-2;

(l) nuair is ábhartha, torthaí na seiceálacha arna ndéanamh ar chomhsheasmhacht na n-astaíochtaí tuairiscithe sna fardail ghás ceaptha teasa, don bhliain X-2, mar aon leis na hastaíochtaí fíoraithe arna dtuairisciú faoi Chinneadh 2003/87/CE;

(m) nuair is ábhartha, torthaí na seiceálacha arna ndéanamh ar chomhsheasmhacht na sonraí a úsáidtear chun meastachán a dhéanamh ar astaíochtaí agus fardail ghás ceaptha teasa a ullmhú, don bhliain X-2, mar aon le:

(i) na sonraí a úsáidtear i ndáil le hullmhú na bhfardal um thruailleáin aeir faoi Threoir 2001/81/CE;

(ii) na sonraí arna dtuairisciú de bhun Airteagal 6(1) de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006;

(iii) na sonraí fuinnimh arna dtuairisciú de bhun Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 agus Iarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008;

(n) cur síos ar athruithe ar an gcóras fardail náisiúnta dá gcuid;

(o) cur síos ar athruithe ar an gclár náisiúnta dá gcuid;

(p) faisnéis faoina bplean dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta, meastóireacht ghinearálta ar neamhchinnteacht, agus measúnú ginearálta ar iomláine, agus, nuair a bheidh fáil orthu, gnéithe eile den tuarascáil náisiúnta fardail gás ceaptha teasa a theastaíonn chun tuarascáil fardail gás ceaptha teasa an Aontais a ullmhú.

▼M3

Ina dtuarascálacha, déanfaidh na Ballstáit an Coimisiún a chur ar an eolas gach bliain i gcás ina mbíonn rún acu úsáid a bhaint as na solúbthachtaí a leagtar amach in Airteagal 5(4) agus (5) agus in Airteagal 7 de Rialachán (AE) 2018/842, chomh maith leis an úsáid a bhainfear as ioncam i gcomhréir le Airteagal 5(6) den Rialachán sin. Laistigh de 3 mhí ón am a bhfaighidh sé faisnéis den sórt sin ó na Ballstáit, déanfaidh an Coimisiún an fhaisnéis a chur ar fáil don choiste dá dtagraítear in Airteagal 26 den Rialachán seo.

▼M2

Féadfaidh Ballstát a iarraidh go ndeonófar maolú ó phointe (da) den chéad fhomhír chun modheolaíocht eile seachas an ceann a shonraítear in Iarscríbhinn IIIa a chur i bhfeidhm dó i gcás nach bhféadfar an feabhas ar an modheolaíocht atá de dhíth a bhaint amach in am chun an feabhsú a chur san áireamh sna fardail ar gháis cheaptha teasa don tréimhse ó 2021 go 2030, nó i gcás go mbeadh costas díréireach ard ag baint leis an bhfeabhsú ar an modheolaíocht i gcomparáid le modheolaíocht den sórt sin a chur i bhfeidhm chun an cuntas a thugtar ar astaíochtaí agus ar aistrithe a fheabhsú i ngeall ar an tábhacht íseal atá ag na hastaíochtaí agus aistrithe ó na linnte carbóin lena mbaineann. Cuirfidh Ballstáit ar mian leo leas a bhaint as an maolú seo iarraidh réasúnaithe faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Nollaig 2020, ina dtabharfar an amlíne le fios don uair a fhéadfar an feabhas ar an modheolaíocht agus/nó an mhodheolaíocht mhalartach atá beartaithe a chur chun feidhme, maille le measúnú ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith i gceist i dtaca le cruinneas na cuntasaíochta. Féadfaidh an Coimisiún a iarraidh go gcuirfí faisnéis bhreise faoina bhráid laistigh de thréimhse ama réasúnta shonraithe. I gcás ina measann an Coimisiún go bhfuil bonn cirt leis an iarraidh, deonóidh sé an maolú. Má dhiúltaíonn an Coimisiún don iarraidh, tabharfaidh an Coimisiún na cúiseanna a bhí lena chinneadh.

▼B

2.  Tabharfaidh na Ballstáit tuarascáil don Choimisiún faoi na réamhshonraí faoin 15 Eanáir agus faoi na sonraí deiridh faoin 15 Márta den dara bliain tar éis gach tréimhse cuntasaíochta a shonraítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Cinneadh Uimh. 529/2013/AE mar a ullmhaíodh dá gcuntais LULUCF don tréimhse chuntasaíochta sin i gcomhréir le hAirteagal 4(6) den Chinneadh sin.

3.  Faoin 15 Márta gach bliain, cuirfidh na Ballstáit tuarascáil náisiúnta fardail cothrom le dáta ar fáil don Choimisiún. Áireofar ina leithéid de thuarascáil an fhaisnéis ar fad arna liostú i mír 1 agus aon nuashonrú den fhaisnéis ina dhiaidh sin.

4.  Faoin 15 Aibreán ar bhonn bliantúil, cuirfidh na Ballstáit fardail náisiúnta ar fáil do Rúnaíocht UNFCCC gach bliain, fardail ina mbeidh faisnéis a cuireadh ar fáil don Choimisiún de réir mhír 3.

5.  Tiomsóidh an Coimisiún go bliantúil, i gcomhar leis na Ballstáit, tuarascáil fardail gás ceaptha teasa don Aontas agus tuarascáil fardail gás ceaptha teasa Aontais agus cuirfear na tuarascálacha seo ar fáil, faoin 15 Aibreán gach bliain, do Rúnaíocht UNFCCC.

6.  Beidh de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25:

(a) chun substaintí a chur le nó a bhaint de liosta na ngás ceaptha teasa in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, nó táscairí a chur le nó a bhaint d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh;

(b) chun athruithe ar PTDanna agus treoracha comhaontaithe idirnáisiúnta a chur san áireamh i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC, Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh.

7.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus nós imeachta a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit fardail ghás ceaptha teasa de bhun mhír 1 i gcomhréir leis na cinntí arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh. Sonrófar leis na gníomhartha cur chun feidhme sin amscála an chomhair agus an chomhordaithe freisin idir an Coimisiún agus na Ballstáit maidir le tuarascáil an Aontais a ullmhú i ndáil le fardal na ngás ceaptha teasa. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

8.  Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus nós imeachta a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit tuarascáil i ndáil le hastaíochtaí agus asbhaint ghás ceaptha teasa i gcomhréir le hAirteagal 4 de Chinneadh Uimh. 529/2013/AE. Tríd na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh, cinnteoidh an Coimisiún comhlánú amchláir an Aontais agus UNFCCC maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar an bhfaisnéis sin. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

Airteagal 8

Neas-fhardail ghás ceaptha teasa

1.  Faoin 31 Iúil gach bliain (bliain X), cuirfidh Ballstáit, i gcás inar féidir, neas-fhardail ghás ceaptha teasa ar fáil don Choimisiún don bhliain X-1. Tiomsóidh an Coimisiún, bunaithe ar neas-fhardail ghás ceaptha teasa na mBallstát nó, murar chuir Ballstát a neas-fhardail in iúl faoin dáta sin, ar bhonn a réamh-mheastachán féin, neas-fhardal gás ceaptha teasa gach bliain. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis seo ar fáil don phobal gach bliain faoi 30 Meán Fómhair.

2.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus próiseas a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit a neas-fhardail ghás ceaptha teasa de bhun mhír 1. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme.

Airteagal 9

Nósanna imeachta chun meastacháin astaíochtaí a chomhlánú chun fardal an Aontais a thiomsú

1.  Déanfaidh an Coimisiún seiceáil tosaigh ar na sonraí arna gcur ar fáil ag na Ballstáit de bhun Airteagal 7(1) ar mhaithe le beachtas. Seolfaidh an Coimisiún torthaí na seiceála sin chuig na Ballstáit laistigh de shé seachtaine ón spriocdháta. Freagróidh na Ballstáit aon cheisteanna ábhartha arna n-ardú i ndiaidh na seiceála tosaigh faoin 15 Márta, mar aon leis an bhfardal deiridh do bhliain X-2 a sholáthar.

2.  I gcás nach gcuireann Ballstát na sonraí fardail ar fáil a theastaíonn chun fardal an Aontais a thiomsú faoin 15 Márta, féadfaidh an Coimisiún réamh-mheastacháin a ullmhú leis na sonraí a chuireann an Ballstát isteach a chomhlánú, i gcomhairliúchán agus i ndlúthchomhar leis an mBallstát lena mbaineann. Úsáidfidh an Coimisiún, chun na críche seo, na treoirlínte infheidhme chun na fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa a ullmhú.CAIBIDIL 4

CLÁIR

Airteagal 10

Cláir a bhunú agus a oibriú

1.  Déanfaidh an tAontas agus na Ballstáit clárlanna a bhunú agus a chothabháil chun cuntas beacht a dhéanamh d’eisiúint, sealúchas, aistriú, sealbhú, cealú, scor, tuliompar, athsholáthar nó athrú ar an dáta éaga, de réir mar a bheidh ábhartha, na hAAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna agus ICERanna. Féadfaidh Ballstáit na clárlanna seo a úsáid chun cuntas cruinn a choinneáil do na haonaid dá dtagraítear in Airteagal 11a(5) de Threoir 2003/87/CE.

▼M1

Déanfaidh an tAontas agus gach ceann de na Ballstáit, ina gclárlanna faoi seach, cuntas a chur ar bun de bhun na chéad fhomhíre le haghaidh a méideanna sannta faoi seach sa dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto agus na hidirbhearta dá dtagraítear sa chéad fhomhír a chur i gcrích, i gcomhréir le Cinneadh 1/CMP.8 nó le cinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto agus le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh. Chun na críche sin, déanfaidh an tAontas agus gach ceann de na Ballstáit an méid seo a leanas ina gclárlanna faoi seach:

 cuntais sealúchais pháirtí a chur ar bun agus a bhainistiú, lena n-áirítear cuntas taisce, agus méid AAUanna a eisiúint a chomhfhreagraíonn dá méideanna sannta faoi seach don dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto chuig na cuntais sealúchais pháirtí sin;

 bheith cuntasach as eisiúint, sealúchas, aistriú, sealbhú, cealú, scor, athsholáthar nó athrú ar an dáta éaga AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna agus lCERanna a choinnítear ina gclárlanna faoi seach, de réir mar is iomchuí, don dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto;

 cúltaisce tréimhse gealltanais a bhunú agus a choinneáil ar bun;

 AAUanna, CERanna agus ERUanna a choinnítear ina gclárlanna faoi seach a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto chuig an dara ceann, agus cúltaisce bharrachais réamhthréimhse a bhunú agus na AAUanna a choinnítear iontu a bhainistiú;

 bheith cuntasach as aistriú AAUanna nó ERUanna, mar chion de na fáltais ó eisiúint ERUanna agus tar éis an chéad aistrithe idirnáisiúnta de AAUanna.

▼B

2.  Coinneoidh an tAontas agus na Ballstáit a gclárlanna i gcóras comhdhlúite, i gcomhar le Ballstát amháin eile nó níos mó.

3.  Cuirfear na sonraí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo ar fáil do riarthóir lárnach ainmnithe de bhun Airteagal 20 de Threoir 2003/87/CE.

4.  Beidh de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh de réir Airteagal 25 chun clárlann an Aontais a bhunú dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

▼M1

5.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún freisin gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25 d’fhonn éifeacht a thabhairt, trí bhíthin chlárlanna an Aontais agus na mBallstát, do chur chun feidhme riachtanach teicniúil Phrótacal Kyoto de bhun Chinneadh 1/CMP.8 nó chinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto agus chomhaontú comhlíonta chomhpháirtigh, i gcomhréir le mír 1.

6.  Cumhachtófar an Coimisiún freisin chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25 chun na nithe seo a leanas a áirithiú:

 glan-aistrithe ar bith leithdháiltí astaíochtaí bliantúla i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE agus glan-aistrithe ar bith liúntas le tríú tíortha atá rannpháirteach sa scéim maidir le trádáil astaíochtaí gáis cheaptha teasa san Aontas a bunaíodh le Treoir 2003/87/CE nach bhfuil rannpháirteach i gcomhaontú comhlíonta chomhpháirtigh, leanfaidh aistriú líon comhfhreagrach AAUanna iad trí phróiseas imréitigh ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto;

 go ndéanfar na haistrithe sin atá riachtanach chun ailíniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na dteorainneacha a bunaíodh le cinntí de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto maidir le hERUanna agus CERanna a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais de chuid Phrótacal Kyoto chuig an dara ceann le hAirteagal 11a de Threoir 2003/87/CE; beidh na haistrithe sin gan dochar do chumas na mBallstát ERUanna agus CERanna a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais chuig an dara ceann chun críocha eile, ar choinníoll nach sáraítear na teorainneacha maidir le hERUanna agus CERanna a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto chuig an dara ceann.

7.  I gcás ina bhfuil an-mhíbhuntáiste ann do Bhallstát i ngeall ar chás sonrach agus eisceachtúil, lena n-áirítear neamhréireachtaí cuntasaíochta chun cur chun feidhme reachtaíocht an Aontais a thabhairt ar aon dul leis na rialacha a comhaontaíodh faoi Phrótacal Kyoto, féadfaidh an Coimisiún bearta a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar an gcás sin, ach aonaid a bheith ar fáil chuige sin ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto. Chun na críche sin, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun CERanna, ERUanna nó AAUanna a choinnítear i gclárlann an Aontais a aistriú chuig clárlann an Bhallstáit sin. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2). Tabharfar an chumhacht don Choimisiún na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh ón dáta a dtabharfaidh an tAontas Leasú Doha a ghabhann le Prótacal Kyoto i gcrích.

8.  Agus na gníomhartha tarmligthe faoi mhír 5 agus faoi mhír 6 á nglacadh aige, áiritheoidh an Coimisiún an chomhsheasmhacht le Treoir 2003/87/CE agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE agus go ndéanfar na ceanglais a aontaíodh go hidirnáisiúnta maidir le cuntasaíocht a chur chun feidhme go comhsheasmhach, barrfheabhsóidh sé an trédhearcacht agus áiritheoidh sé an cruinneas maidir leis an gcuntasaíocht ar AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna agus lCERanna a dhéanfaidh an tAontas agus na Ballstáit, agus seachnóidh sé, a mhéid is féidir, an t-ualach riaracháin agus costais, lena n-áirítear na hualaí agus na costais sin a bhaineann le cion na bhfáltas agus le forbairt agus cothabháil TF. Tá sé thar a bheith tábhachtach go leanfaidh an Coimisiún a ghnáthchleachtas agus go rachaidh sé i mbun comhairliúcháin le saineolaithe, lena n-áirítear saineolaithe na mBallstát, sula nglacfaidh sé na gníomhartha tarmligthe sin.

▼B

Airteagal 11

Scor na n-aonad faoi Phrótacal Kyoto

1.  Déanfaidh Ballstáit, i ndiaidh athbhreithniú a dhéanamh ar a bhfardail náisiúnta faoi Phrótacal Kyoto do gach bliain den chéad tréimhse ghealltanais faoi Phrótacal Kyoto, lena n-áirítear réiteach ceisteanna cur chun feidhme ar bith, AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, lCERanna agus tCERanna cothrom lena n-astaíochtaí glana don bhliain sin a scor ón gclárlann.

2.  Maidir leis an mbliain deiridh den chéad tréimhse ghealltanais faoi Phrótacal Kyoto, scoirfidh Ballstáit aonaid ón gclárlann roimh dheireadh na tréimhse bhreise chun gealltanais a leagtar amach i gCinneadh 11/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC a chomhlíonadh ag freastal mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto.

▼M1

3.  Déanfaidh an tAontas agus na Ballstáit araon, ag deireadh an dara tréimhse gealltanais faoi Phrótacal Kyoto, agus i gcomhréir le Cinneadh 1/CMP.8 nó le cinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto, agus le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh, AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna nó lCERanna a bheidh coibhéiseach leis na hastaíochtaí gás ceaptha teasa ó fhoinsí agus aistrithe linnte a chlúdaítear leis na méideanna atá sannta dóibh faoi seach, a tharraingt as a gclárlanna faoi seach.

▼BCAIBIDIL 5

TUAIRISCIÚ AR BHEARTAIS AGUS BHEARTA AGUS AR RÉAMH-MHEASTACHÁIN NA nASTAÍOCHTAÍ GÁS CEAPTHA TEASA ANTRAPAIGINEACHA AG FOINSÍ AGUS AISTRIÚ LINNTE

Airteagal 12

Córais náisiúnta agus córais Aontais i ndáil le beartais agus bearta agus réamh-mheastacháin

1.  Faoin 9 Iúil 2015, déanfaidh Ballstáit agus an Coimisiún, córais náisiúnta agus córais Aontais tuairiscithe ar bheartais agus ar bhearta a bhunú faoi seach, agus a oibriú mar aon le réamh-mheastacháin ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a ullmhú agus a thuairisciú. Áireofar sna córais sin na socruithe ábhartha institiúideacha, dlí agus nós imeachta ar fad arna mbunú laistigh de Bhallstát agus den Aontas chun meastóireacht a dhéanamh ar bheartas agus réamh-mheastacháin a dhéanamh faoi gháis cheaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte.

2.  Beidh sé mar aidhm ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún tráthúlacht, trédhearcacht, cruinneas, comhsheasmhacht, inchomparáideacht agus iomláine na faisnéise tuairiscithe ar bheartais agus ar bhearta agus ar réamh-mheastacháin astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a áirithiú, amhail dá dtagraítear in Airteagal 13 agus Airteagal 14, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, úsáid agus feidhmiú sonraí, modhanna agus samhlacha, agus cur chun feidhme gníomhaíochtaí dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta agus anailís íogaireachta.

3.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus nós imeachta a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit faisnéis maidir le córais, bearta agus réamh-mheastacháin náisiúnta agus an Aontais de bhun mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo, d’Airteagal 13 agus d’Airteagal 14(1) agus i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh. Cinnteoidh an Coimisiún comhlánú le riachtanais idirnáisiúnta comhaontaithe i ndáil le tuairisciú chomh maith le comhsheasmhacht amchláir an Aontais agus amchláir idirnáisiúnta maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar an bhfaisnéis sin. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

Airteagal 13

Bearta agus beartais maidir le tuairisciú

1.  Faoin 15 Márta 2015 agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, cuirfidh na Ballstáit an méid seo a leanas ar fáil don Choimisiún:

(a) cur síos ar a gcóras náisiúnta chun beartais agus bearta a thuairisciú, nó chun grúpaí beart a thuairisciú, agus chun réamh-mheastacháin ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a thuairisciú de bhun Airteagal 12(1), murar cuireadh cur síos den sórt sin ar fáil cheana, nó faisnéis faoi aon athruithe arna ndéanamh ar an gcóras sin i gcás ina bhfuil cur síos den chineál sin curtha ar fáil cheana féin;

(b) aon fhaisnéis bhreise nó faisnéis cothrom le dáta ábhartha dá straitéisí forbartha ísealcharbóin dá dtagraítear in Airteagal 4 den Rialachán seo agus cur chun feidhme na straitéisí sin a chur chun cinn;

(c) faisnéis faoi bheartais agus faoi bhearta náisiúnta, nó faoi ghrúpaí beart, agus faoi chur chun feidhme bheartais agus bhearta an Aontais, nó cur chun feidhme ghrúpaí beart, a chuireann srian ar nó a laghdaíonn astaíochtaí gás ceaptha teasa ag foinsí nó a fheabhsaíonn aistriú linnte, arna gcur i láthair ar bhonn earnála agus eagraithe de réir an gháis nó an ghrúpa gás (HFCanna agus PFCanna) a liostaítear in Iarscríbhinn I. Áireofar san fhaisnéis sin tagairtí do bheartais infheidhme agus ábhartha náisiúnta nó Aontais lena n-áirítear:

(i) cuspóir an bheartais nó an bhirt agus cur síos gearr ar an mbeartas nó ar an mbeart;

(ii) an cineál ionstraime beartais;

(iii) stádas cur chun feidhme an bheartais nó an bhirt nó an ghrúpa beart;

(iv) i gcás ina mbaintear úsáid astu, táscairí chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn thar am;

(v) nuair a bheidh fáil orthu, meastacháin chainníochtúla na n-éifeachtaí ar astaíochtaí ag foinsí agus aistriú linnte gás ceaptha teasa arna roinnt de réir an méid seo a leanas:

 torthaí an mheasúnaithe ex-ante ar éifeachtaí beartais agus birt aonair nó ar éifeachtaí ghrúpa beartas nó beart maidir le hathrú aeráide a mhaolú. Cuirfear meastacháin ar fáil le haghaidh gach tréimhse ceithre bliana todhchaí ag críochnú le 0 nó 5 go díreach i ndiaidh na bliana tuairiscithe, le deighilt idir astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi réir Threoir 2003/87/CE agus astaíochtaí faoi réir Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

 torthaí an mheasúnaithe ex-post ar éifeachtaí beartais agus birt aonair nó ar éifeachtaí ghrúpa beartas nó beart maidir le hathrú aeráide a mhaolú, le deighilt shonrach idir na hastaíochtaí gás ceaptha teasa arna gclúdach faoi Threoir 2003/87/CE agus na hastaíochtaí gás ceaptha teasa arna gclúdach faoi Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

(vi) i gcás ina mbeidh fáil orthu, meastacháin de chostais agus tairbhí réamh-mheasta beartas agus beart, mar aon le réamh-mheastacháin, de réir mar is cuí, de chostais agus tairbhí réadaithe na mbeartas agus na mbeart;

(vii) i gcás ina mbeidh fáil orthu, gach tagairt don mheasúnú agus do na tuarascálacha teicniúla tacaíochta dá dtagraítear i mír 3;

▼M2

(viii) amhail ó 2023, faisnéis faoi bheartais náisiúnta agus faoi bhearta náisiúnta a cuireadh chun feidhme chun a n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoi Rialachán (AE) 2018/841 agus faisnéis faoi bheartais náisiúnta bhreise agus bearta náisiúnta breise atá pleanáilte d’fhonn astaíochtaí gás ceaptha teasa a theorannú, nó linnte a fheabhsú, sa bhreis ar a ngealltanais faoin Rialacháin sin;

▼M3

(ix) ó 2023 amach, faisnéis faoi bheartais náisiúnta agus faoi bhearta náisiúnta a cuireadh chun feidhme chun a n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoi Rialachán (AE) 2018/842 agus faisnéis faoi bheartais náisiúnta bhreise atá pleanáilte agus bearta atá beartaithe d’fhonn astaíochtaí gás ceaptha teasa a theorannú sa bhreis ar a ngealltanais de réir an Rialacháin sin;

▼B

(d) an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (d) de chuid Airteagail 6(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

(e) faisnéis faoin nglacadh atá le gníomhaíocht an Bhallstáit mar ghné shuntasach de na hiarrachtaí arna gcur i gcrích ar an leibhéal náisiúnta mar aon leis an tionchar forlíontach a bheidh ag úsáid réamh-mheasta an chur chun feidhme chomhpháirtigh, SGF agus trádáil idirnáisiúnta astaíochtaí ar ghníomhaíocht intíre de réir fhorálacha ábhartha Phrótacal Kyoto agus na cinntí arna nglacadh fúthu.

2.  Cuirfidh Ballstát in iúl don Choimisiún aon athrú suntasach ar an bhfaisnéis a tuairiscíodh de bhun an Airteagail seo sa chéad bhliain den tréimhse tuairiscithe, faoin 15 Márta an bhliain i ndiaidh na tuairisce roimhe sin.

3.  Cuirfidh Ballstáit aon mheasúnú ábhartha ar chostais agus ar éifeachtaí beartas agus beart náisiúnta ar fáil don phobal, i gcás ina mbeidh fáil orthu, i bhfoirm leictreonach, mar aon le haon fhaisnéis ábhartha a bhaineann le cur chun feidhme bheartais agus bhearta an Aontais a chuireann srian ar nó a laghdaíonn astaíochtaí gás ceaptha teasa ag foinsí nó a fheabhsaíonn aistriú linnte le cois aon tuarascálacha teicniúla atá ann cheana lena dtacaítear leis na measúnuithe seo. Ba cheart a áireamh sna measúnaithe sin cur síos ar na samhlacha agus ar na cur chuige modheolaíocha a úsáideadh, sainmhínithe agus toimhdí bunúsacha.

Airteagal 14

Réamh-mheastacháin a thuairisciú

1.  Faoin 15 Márta 2015 agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, tuairisceoidh na Ballstáit don Choimisiún réamh-mheastacháin náisiúnta ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí nó aistriú linnte, eagraithe de réir an gháis nó an ghrúpa gás (HFCanna agus PFCanna) a liostaítear in Iarscríbhinn I agus de réir na hearnála. Áireofar sna réamh-mheastacháin seo meastacháin chainníochtúla do thréimhse 4 bliana todhchaí ag críochnú le 0 nó 5 díreach i ndiaidh na bliana tuairiscithe. Áireofar sna réamh-mheastacháin náisiúnta aon bheartais agus aon bhearta a glacadh ag leibhéal an Aontais lena n-áirítear:

(a) réamh-mheastacháin gan bhearta, nuair atá fáil orthu, réamh-mheastacháin le bearta, agus, i gcás ina mbeidh fáil orthu, réamh-mheastacháin le bearta breise;

(b) réamh-mheastacháin iomlána gás ceaptha teasa agus réamh-mheastacháin ar leith d’astaíochtaí réamh-mheasta gás ceaptha teasa do na foinsí astaíochtaí arna gclúdach faoi Threoir 2003/87/CE agus faoi Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

▼M2

(ba) amhail ó 2023, réamh-mheastacháin ar gháis cheaptha teasa iomlána agus meastacháin ar leithligh do na hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa atá réamh-mheasta a chumhdaítear faoi Rialachán (AE) 2018/841;

▼B

(c) tionchar na mbeartas agus na mbeart a shainaithnítear de bhun Airteagal 13. Sa chás nach bhfuil a leithéid sin de bheartais agus de bhearta san áireamh, tabharfar sonrú agus míniú soiléir;

(d) torthaí na hanailíse íogaireachta a rinneadh i ndáil leis na réamh-mheastacháin;

(e) gach tagairt ábhartha don mheasúnú agus na tuarascálacha teicniúla a thacaíonn leis na réamh-mheastacháin dá dtagraítear i mír 4;

▼M3

(f) ó 2023 amach, líon iomlán na réamh-mheastachán gás ceaptha teasa, agus na meastacháin ar leith d’astaíochtaí réamh-mheasta gás ceaptha teasa do na foinsí astaíochtaí arna gclúdach faoi Rialachán (AE) 2018/842 agus faoi Threoir 2003/87/CE.

▼B

2.  Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na hathruithe sin in iúl don Choimisiún, i gcás ina mbeidh athrú suntasach ar an bhfaisnéis arna dtuairisciú de bhun an Airteagail seo sa chéad bhliain den tréimhse tuairiscithe, faoin 15 Márta den bhliain i ndiaidh na tuarascála roimhe sin.

3.  Tabharfaidh na Ballstáit tuarascáil ar na réamh-mheastacháin is cothroime le dáta a bheidh ar fáil. Sa chás nach gcuireann Ballstát na réamh-mheastacháin iomlána ar fáil faoi 15 Márta gach re bliain, agus ina suíonn an Coimisiún nach bhféadfaidh an Ballstát sin na bearnaí sna réamh-mheastacháin a líonadh nuair a sainaithnítear trí nósanna imeachta QA nó QC an Choimisiúin iad, féadfaidh an Coimisiún réamh-mheastacháin a bheidh ag teastáil chun réamh-mheastacháin an Aontais a thiomsú a ullmhú, i gcomhairliúchán leis an mBallstát lena mbaineann.

4.  Cuirfidh Ballstáit a réamh-mheastacháin náisiúnta d’astaíochtaí gás ceaptha teasa ag foinsí agus aistriú linnte mar aon le haon tuarascálacha teicniúla ábhartha atá ag tacú leis na réamh-mheastacháin seo ar fáil don phobal, i bhfoirm leictreonach. Ba cheart a áireamh sna réamh-mheastacháin sin cur síos ar na samhlacha agus ar na cur chuige modheolaíocha a úsáideadh, sainmhínithe agus toimhdí bunúsacha.CAIBIDIL 6

TUAIRISCIÚ AR FHAISNÉIS EILE ATÁ ÁBHARTHA DON ATHRÚ AERÁIDE

Airteagal 15

Tuairisciú ar ghníomhaíochtaí oiriúnaithe náisiúnta

Faoin 15 Márta 2015, agus gach ceithre bliana ina dhiaidh sin, i gcomhréir leis an tráth a dtuairiscítear chuig UNFCCC, tuairisceoidh na Ballstáit don Choimisiún, faisnéis maidir lena bpleanáil agus straitéisí oiriúnaithe náisiúnta, lena leagtar amach na gníomhartha, a chuirtear chun feidhme nó a bheartaítear chun oiriúnú don athrú aeráide a éascú. Áireofar san fhaisnéis sin na príomhchuspóirí agus an chatagóir impleachta don athrú aeráide ar a ndírítear, amhail tuile, ardú ar leibhéal na mara, teochtaí foircneacha, triomach, agus imeachtaí aimsire foircneacha eile.

Airteagal 16

Tuairisciú ar thacaíocht airgeadais agus teicneolaíochta arna soláthar do thíortha i mbéal forbartha

1.  Comhoibreoidh na Ballstáit leis an gCoimisiún chun go bhféadfaidh an tAontas agus a Bhallstáit tuairisciú tráthúil, comhleanúnach a dhéanamh maidir leis an tacaíocht a chuirtear ar fáil do thíortha atá i mbéal forbartha i gcomhréir le forálacha ábhartha UNFCCC, de réir mar is infheidhme, lena n-áirítear aon fhormáid chomhchoiteann a comhaontaíodh faoi UNFCCC, agus chun tuairisciú bliantúil a áirithiú faoin 30 Deireadh Fómhair gach bliain.

2.  Nuair is ábhartha nó infheidhme faoi UNFCCC, déanfaidh na Ballstáit gach iarracht faisnéis chainníochtúil faoi shreabhadh airgeadais a chur ar fáil bunaithe ar “mharcóirí Rio don tacaíocht i leith maolú ar an athrú aeráide agus tacaíocht i leith oiriúnú don athrú aeráide” (“marcóirí Rio”) ar chuir Coiste um Chúnamh Forbartha an OECD tús leis agus faisnéis mhodheolaíoch a bhaineann le cur chun feidhme modheolaíocht mharcóirí Rio maidir le hathrú aeráide

3.  Nuair a thuairiscítear ar shreabhadh airgeadais príobháideach a úsáideadh, áireofar leis faisnéis ar na sainmhínithe agus modheolaíochtaí a úsáideadh chun aon fhigiúr a dheimhniú.

4.  I gcomhréir leis na cinntí arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh, áireofar san fhaisnéis maidir le tacaíocht faisnéis maidir le tacaíocht don mhaolú, oiriúnú, tógáil acmhainne agus aistriú teicneolaíochta agus, más féidir, faisnéis faoi na hacmhainní airgeadais agus an bhfuil siad nua nó nach bhfuil.

Airteagal 17

Tuairisciú ar úsáid an ioncaim cheantála agus na gcreidmheas tionscadail

1.  Faoin 31 Iúil gach bliain (bliain X), soláthróidh na Ballstáit an méid seo a leanas don Choimisiún don bhliain X-1:

(a) cosaint mhionsonraithe dá dtagraítear in Airteagal 6(2) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

(b) faisnéis maidir le húsáid ioncam i rith bhliain X-1, arna chruthú ag na Ballstáit trí liúntais cheantála de bhun Airteagal 10(1) de Threoir 2003/87/CE, lena n-áireofar faisnéis faoin ioncam sin a úsáideadh chun ceann amháin nó níos mó de na críocha a sonraítear in Airteagal 10(3) den Treoir sin, nó a choibhéis i luach airgeadais an ioncaim sin, agus na gníomhaíochtaí a rinneadh de bhun an Airteagail sin;

(c) faisnéis maidir leis an úsáid, mar a chinnfidh an Ballstát, a bhaintear as ioncam arna chruthú ag an mBallstát trí liúntais cheantála eitlíochta de bhun Airteagal 3d(1) nó (2) de Threoir 2003/87/CE; cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 3d(4) den Treoir sin.

(d) faisnéis dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 6(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE agus faisnéis maidir leis an tslí a gcuireann a mbeartas ceannacháin le comhlíonadh comhaontú idirnáisiúnta ar athrú aeráide;

(e) faisnéis maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 11b(6) de Threoir 2003/87/CE de réir mar a bhaineann le gníomhaíochtaí i leith tionscadail don ghineadh hidrileictreach fuinnimh a bhfuil acmhainn níos mó ná 20 MW ag baint leo.

2.  Beidh ioncaim cheantála nach bhfuil íoctha amach nuair a chuireann Ballstát tuarascáil chuig an gCoimisiún de bhun an Airteagail seo cainníochtaithe agus tuairiscithe i dtuarascálacha sna blianta ina dhiaidh sin.

3.  Cuirfidh Ballstáit na tuarascálacha a cuireadh ar fáil don Choimisiún de bhun an Airteagail seo ar fáil don phobal. Cuirfidh an Coimisiún faisnéis comhiomlán Aontais ar fáil don phobal i bhfoirm a bhféadfar teacht air go héasca.

4.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus próisis tíolactha do Bhallstáit atá ag tuairisciú faisnéise de bhun an Airteagail seo a leagan amach. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

Airteagal 18

Tuarascálacha débhliantúla agus teachtaireachtaí náisiúnta

1.  Cuirfidh an tAontas agus na Ballstáit tuarascálacha débhliantúla, i gcomhréir le Cinneadh 2/CP.17 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC (Cinneadh 2/CP.17), nó le cinntí ábhartha eile arna nglacadh ina dhiaidh sin ag comhlachtaí UNFCCC, agus cumarsáidí náisiúnta de réir Airteagal 12 de UNFCCC ar fáil do Rúnaíocht UNFCCC.

2.  Cuirfidh na Ballstáit cóipeanna de na cumarsáidí náisiúnta ar fáil don Choimisiún agus de na tuarascálacha débhliantúla arna dtíolacadh do Rúnaíocht UNFCCC.CAIBIDIL 7

ATHBHREITHNIÚ SAINEOLACH AN AONTAIS AR ASTAÍOCHTAÍ GÁS CEAPTHA TEASA

Airteagal 19

Athbhreithniú ar an bhfardal

1.  Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú cuimsitheach ar na sonraí fardail náisiúnta arna gcur ar fáil ag Ballstáit de bhun Airteagal 7(4) den Rialachán seo ar mhaithe le cinneadh a dhéanamh faoin leithdháileadh bliantúil astaíochtaí dá bhforáiltear sa cheathrú fomhír d’Airteagal 3(2) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE le haghaidh feidhmiú Airteagal 20 agus Airteagal 27 den Rialachán seo agus é mar aidhm faireachán a dhéanamh ar ghnóthachtáil Ballstát maidir lena spriocanna i ndáil le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú nó a shrianadh de bhun Airteagal 3 agus Airteagal 7 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE sna blianta ina ndéantar athbhreithniú cuimsitheach.

2.  Ag tosú leis na sonraí arna dtuairisciú don bhliain 2013, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú bliantúil ar na sonraí fardail náisiúnta arna gcur ar fáil ag Ballstáit de bhun Airteagal 7(1) den Rialachán seo atá ábhartha chun faireachán a dhéanamh ar laghdú nó srianadh a dhéanfaidh na Ballstáit ar a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa de bhun Airteagal 3 agus Airteagal 7 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE, agus aon spriocanna laghdaithe nó srianta gás ceaptha teasa atá sonraithe i reachtaíocht an Aontais. Beidh na Ballstáit iomlán rannpháirteach sa phróiseas sin.

3.  Áireofar ar an athbhreithniú cuimsitheach dá dtagraítear i mír 1:

(a) seiceálacha chun trédhearcacht, cruinneas, comhsheasmhacht, inchomparáideacht agus iomláine na faisnéise arna tíolacadh a fhíorú;

(b) seiceálacha chun cásanna a aithint inar ullmhaíodh na sonraí fardail ar bhonn nach bhfuil comhsheasmhach le cáipéisí treorach UNFCCC nó le rialacha an Aontais; agus

(c) i gcás inarb iomchuí, na ceartúcháin theicniúla a thagann chun cinn a áireamh, i gcomhairliúchán leis na Ballstáit.

4.  Áireofar ar na hathbhreithnithe bliantúla na seiceálacha a leagtar amach i bpointe (a) de mhír 3. Arna iarraidh ag Ballstát i gcomhairle leis an gCoimisiún nó i gcás ina sainaithnítear sna seiceálacha sin saincheisteanna suntasacha, amhail:

(a) moltaí ó athbhreithnithe Aontais nó UNFCCC a rinneadh níos luaithe nár cuireadh chun feidhme nó ceisteanna nár mhínigh Ballstát;

(b) ró-mheastacháin nó fo-mheastacháin a bhaineann le catagóir lárnach i bhfardal Ballstáit,

áireofar ar an athbhreithniú bliantúil don Bhallstát lena mbaineann na seiceálacha a leagtar amach i bpointe (b) de mhír 3 chun go bhféadfaí na háirimh a leagtar amach i bpointe (c) de mhír 3 a dhéanamh.

5.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun na rialacha a bhaineann le leis an athbhreithniú cuimsitheach agus leis an athbhreithniú bliantúil dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo a chinneadh, tascanna a shonraítear i mír 3 agus 4 den Airteagal seo san áireamh agus lena n-áirítear tráthúlacht agus na céimeanna le comhairliúchán cuí leis na Ballstáit a áirithiú maidir le conclúidí na n-athbhreithnithe. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 26(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

6.  Glacfaidh an Coimisiún trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, cinneadh maidir le suim iomlán na n-astaíochtaí don bhliain ábhartha a eascraíonn ó na sonraí ceartaithe fardail do gach Ballstát i ndiaidh an athbhreithnithe ábhartha a thabhairt chun críche.

7.  Beidh na sonraí do gach Ballstát, mar atá taifeadta sna clárlanna bunaithe de bhun Airteagal 11 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE agus Airteagal 19 de Threoir 2003/87/CE amhail ag an dáta díreach ceithre mhí i ndiaidh foilsiú gnímh cur chun feidhme glactha de bhun mhír 6 den Airteagal seo, ábhartha i ndáil le húsáid Airteagal 7(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE. Áirítear ar an méid sin na hathruithe a dhéantar ar shonraí a thagann chun cinn siocair gur bhain an Ballstát sin leas as solúbthachtaí de bhun Airteagal 3 agus Airteagal 5 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE.

Airteagal 20

Aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí na n-athríomhanna

1.  Nuair a bheidh an t-athbhreithniú cuimsitheach ar na sonraí fardail don bhliain 2020 críochnaithe de bhun Airteagal 19, áireoidh an Coimisiún de réir na foirmle sonraithe in Iarscríbhinn II, suim éifeachtaí na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa atháirithe do gach Ballstát.

2.  Gan dochar d’Airteagal 27(2) den Rialachán seo, úsáidfidh an Coimisiún, inter alia, an tsuim dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo nuair a bheidh a spriocanna á moladh le haghaidh laghduithe nó srianta astaíochtaí do gach Ballstát don tréimhse i ndiaidh 2020 de bhun Airteagal 14 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE.

3.  Foilseoidh an Coimisiún, gan mhoill, torthaí na n-áireamh a rinneadh de bhun mhír 1.CAIBIDIL 8

TUAIRISCIÚ AR DHUL CHUN CINN I dTREO GEALLTANAS AONTAIS AGUS IDIRNÁISIÚNTA

Airteagal 21

Tuairisciú ar dhul chun cinn

1.  Déanfaidh an Coimisiún, meastóireacht bhliantúil, bunaithe ar fhaisnéis tuairiscithe faoin Rialachán seo, agus i gcomhar leis na Ballstáit, ar an dul chun cinn atá déanta ag an Aontas agus ag a Bhallstáit ar mhaithe leis na nithe seo a leanas a chur i gcrích, agus é mar aidhm a chinneadh an bhfuil dóthain dul chun cinn déanta:

(a) gealltanais faoi Airteagal 4 de UNFCCC agus Airteagal 3 de Phrótacal Kyoto mar atá sonraithe sna cinntí atá glactha ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto. Bunófar measúnú mar sin ar an bhfaisnéis a tuairiscítear i gcomhréir le hAirteagal 7, Airteagal 8, Airteagal 10 agus Airteagal 13 go hAirteagal 17;

(b) oibleagáidí arna leagan amach in Airteagal 3 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE. Bunófar measúnú mar sin ar an bhfaisnéis a tuairiscítear i gcomhréir le hAirteagal 7, Airteagal 8, Airteagal 13 agus Airteagal 14;

▼M3

(c) oibleagáidí faoi Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2018/842. Cuirfear san áireamh sa mheastóireacht an dul chun cinn a rinneadh maidir le beartais agus bearta an Aontais agus an fhaisnéis ó na Ballstáit. Gach ré bliain, cuirfear san áireamh sa mheastóireacht dul chun cinn réamh-mheasta an Aontais i dtreo rannchuidiú arna chinneadh go náisiúnta a chur chun feidhme maidir le Comhaontú Pháras (a mbeidh gealltanas an Aontais maidir le laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa ar fud an gheilleagair le fáil ann) agus dul chun cinn réamh-mheasta na mBallstát i dtreo chomhlíonadh a n-oibleagáidí faoin Rialachán sin.

▼B

2.  Déanfaidh an Coimisiún measúnú débhliantúil ar impleacht iomlán na heitlíochta ar an aeráid dhomhanda trí astaíochtaí neamh-CO2 a chur san áireamh, nó éifeachtaí, bunaithe ar shonraí astaíochtaí curtha ar fáil ag Ballstáit de bhun Airteagal 7 den Rialachán seo, agus an measúnú sin a fheabhsú trí thagairt a dhéanamh do dhul chun cinn eolaíoch agus sonraí aerthráchta, de réir mar is iomchuí.

3.  Faoin 31 Deireadh Fómhair gach bliain, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, ar tuarascáil í ina mbeidh achoimre de chonclúidí na measúnaithe dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo.

Airteagal 22

Tuairisciú ar an tréimhse bhreise chun gealltanais faoi Phrótacal Kyoto a chomhlíonadh

Cuirfidh an tAontas agus gach Ballstát tuarascáil faoi bhráid Rúnaíocht UNFCCC faoin tréimhse bhreise chun na gealltanais dá dtagraítear i mír 3 de Chinneadh 13/CMP.1 a chomhlíonadh nuair a bheidh an tréimhse sin caite.CAIBIDIL 9

COMHOIBRIÚ AGUS TACAÍOCHT

Airteagal 23

Comhar idir na Ballstáit agus an tAontas

Comhoibreoidh agus comhordóidh na Ballstáit agus an tAontas lena chéile i ndáil le hoibleagáidí faoin Rialachán seo a bhaineann le:

(a) fardal gás ceaptha teasa an Aontais agus tuarascáil fardail gás ceaptha teasa an Aontais a thiomsú, de bhun Airteagal 7(5);

(b) cumarsáid náisiúnta an Aontais a ullmhú de bhun Airteagal 12 de UNFCCC agus tuarascáil dhébhliantúil an Aontais de bhun Chinneadh 2/CP.17 nó de bhun chinntí ábhartha eile arna nglacadh ina dhiaidh sin ag comhlachtaí UNFCCC;

(c) nósanna imeachta athbhreithnithe agus comhlíonta faoi UNFCCC agus faoi Phrótacal Kyoto de réir aon chinneadh infheidhme faoi UNFCCC nó faoi Phrótacal Kyoto mar aon le nós imeachta an Aontais athbhreithniú a dhéanamh ar fhardail ghás ceaptha teasa na mBallstát dá dtagraítear in Airteagal 19 den Rialachán seo;

(d) aon choigeartuithe de bhun Airteagal 5, mír 2, de Phrótacal Kyoto nó i ndiaidh phróiseas athbhreithnithe an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 19 den Rialachán seo nó aon athruithe eile ar fhardail agus ar thuarascálacha fardail atá curtha ar fáil, nó atá le cur ar fáil, do Rúnaíocht UNFCCC;

(e) neas-fhardal gás ceaptha teasa an Aontais a thiomsú, de bhun Airteagal 8;

(f) tuairisciú i ndáil le scor AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna, agus lCERanna, i ndiaidh na tréimhse breise dá dtagraítear i mír 14 de Chinneadh 13/CMP.1 chun gealltanais a chomhlíonadh de bhun Airteagal 3, mír 1, de Phrótacal Kyoto.

Airteagal 24

Ról na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil

Cabhróidh an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil leis an gCoimisiún comhlíonadh le hAirteagal 6 go hAirteagal 9, Airteagal 12 go hAirteagal 19, Airteagal 21 agus Airteagal 22 i gcomhréir lena chlár oibre bliantúil. Áireoidh sé seo cabhair le:

(a) fardal gás ceaptha teasa an Aontais a thiomsú agus tuarascáil fardail ghás ceaptha teasa an Aontais a ullmhú;

(b) nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta a chur i gcrích agus é mar aidhm fardal gás ceaptha teasa an Aontais a ullmhú;

(c) réamh-mheastacháin a ullmhú do shonraí nach bhfuil tuairiscithe sna fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa;

(d) na hathbhreithnithe a dhéanamh;

(e) neas-fhardal gás ceaptha teasa an Aontais a thiomsú;

(f) an fhaisnéis tuairiscithe ag na Ballstáit maidir le beartais agus bearta agus réamh-mheastacháin a thiomsú;

(g) nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta agus rialaithe cáilíochta a chur i gcrích ar an bhfaisnéis tuairiscithe ag Ballstáit faoi réamh-mheastacháin agus beartais agus bearta;

(h) réamh-mheastacháin a ullmhú do shonraí maidir le réamh-mheastacháin nach bhfuil tuairiscithe ag na Ballstáit;

(i) sonraí a thiomsú a theastaíonn do thuarascáil bhliantúil Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle arna hullmhú ag an gCoimisiún;

(j) faisnéis bailithe faoin Rialachán seo a scaipeadh, lena n-áirítear bunachar sonraí ar bheartais agus ar bhearta maolaithe Ballstát a chothú agus a nuashonrú agus an tArdán Eorpach um Oiriúnú Aeráide córas malartaithe faisnéise ar impleachtaí, leochaileachtaí agus oiriúnú d’athrú aeráide.CAIBIDIL 10

TARMLIGEAN

Airteagal 25

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Bronntar an chumhacht i ndáil le gníomhartha tarmligthe a ghlacadh ar an gCoimisiún faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos san Airteagal seo.

2.   ►M1  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 6, in Airteagal 7 agus in Airteagal 10(4) a thabhairt don Choimisiún ar feadh tréimhse cúig bliana ón 8 Iúil 2013. ◄ Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe ar feadh tréimhsí comhfhaid, mura gcuirfidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

▼M1

2a.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 10(5) agus (6) a thabhairt don Choimisiún ón dáta a dtabharfaidh an tAontas Leasú Doha ar Phrótacal Kyoto i gcrích go dtí deireadh na tréimhse breise le gealltanais a chomhlíonadh faoin dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.

▼B

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na gcumhachtaí dá dtagraítear in Airteagal 6, in Airteagal 7 agus in Airteagal 10 a chúlghairm tráth ar bith. I gcás cinnidh maidir le cúlghairm, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Tiocfaidh sé i bhfeidhm an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí arna shonrú ansin. Ní chuirfidh sé isteach ar bhailíocht aon cheann de na gníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4.  A luaithe agus a ghlacann sé le gníomh tarmligthe, cuirfidh an Coimisiún a leithéid in iúl go comhuaineach do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

5.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 6, Airteagal 7 agus Airteagal 10 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse thrí mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó, más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad agóid. Déanfar an tréimhse sin a leathnú le trí mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.CAIBIDIL 11

FORÁLACHA DEIRIDH

Airteagal 26

An nós imeachta coiste

▼M4 —————

▼B

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

▼M1

3.  I gcás Airteagal 10(7), mura dtabharfaidh an coiste tuairim ar bith uaidh, ní ghlacfaidh an Coimisiún an dréachtghníomh cur chun feidhme agus beidh feidhm ag an tríú fomhír d’Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

▼B

Airteagal 27

Athbhreithniú

1.  Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú rialta ar chomhréireacht na bhforálacha faireacháin agus tuairiscithe faoin Rialachán seo le cinntí todhchaí a bhaineann le UNFCCC agus Prótacal Kyoto nó reachtaíocht eile an Aontais. Measfaidh an Coimisiún ar bhonn rialta freisin, an bhfuil na forbairtí a dhéantar faoi chuimsiú UNFCCC, mar bhonn le cás nach bhfuil na hoibleagáidí de bhun an Rialacháin seo ag teastáil níos mó ann, nach bhfuil siad i gcomhréir leis na tairbhí comhfhreagracha, go bhfuil gá le coigeartuithe nó nach bhfuil siad comhsheasmhach leis na riachtanais tuairiscithe faoi UNFCCC nó dúblálach leo, agus cuirfidh sé, más iomchuí, togra reachtach faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

2.  Faoi mhí na Nollag 2016, scrúdóidh an Coimisiún an eascraíonn difríocht níos mó ná 1 % in astaíochtaí gás ceaptha teasa iomlána Ballstáit a bheidh ábhartha d’Airteagal 3 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE as an tionchar a bhainfidh le leas a bhaint as treoirlínte 2006 IPCC d’Fhardail Náisiúnta Gáis Cheaptha Teasa, nó as athrú suntasach ar na modheolaíochtaí UNFCCC a úsáidtear, agus fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa á gcinneadh, agus féadfaidh sé leithdháiltí bliantúla astaíochtaí na mBallstát a athbhreithniú mar a fhoráiltear sa cheathrú fomhír d’Airteagal 3(2) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE.

Airteagal 28

Aisghairm

Aisghairtear leis seo Cinneadh Uimh. 280/2004/CE. Déanfar tagairtí don Chinneadh aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialacháin seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn IV.

Airteagal 29

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an bhfichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINN I

GÁIS CHEAPTHA TEASA

Dé-ocsaíd charbóin (CO2)

Meatán (CH4)

Ocsaíd Nítriúil (N2O)

Heicseafluairíd sulfair (SF6)

Trífhluairíd nítrigine (NF3)

Hidreafluaracarbóin (HFCanna):

 HFC-23 CHF3

 HFC-32 CH2F2

 HFC-41 CH3F

 HFC-125 CHF2CF3

 HFC-134 CHF2CHF2

 HFC-134a CH2FCF3

 HFC-143 CH2FCHF2

 HFC-143a CH3CF3

 HFC-152 CH2FCH2F

 HFC-152a CH3CHF2

 HFC-161 CH3CH2F

 HFC-227ea CF3CHFCF3

 HFC-236cb CF3CF2CH2F

 HFC-236ea CF3CHFCHF2

 HFC-236fa CF3CH2CF3

 HFC-245fa CHF2CH2CF3

 HFC-245ca CH2FCF2CHF2

 HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

 HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 or (C5H2F10)

Sárfhluaracarbóin (PFCanna):

 PFC-14, Sárfhluarameatán, CF4

 PFC-116, Sárfhluaraeatán, C2F6

 PFC-218, Sárfhluaraprópán, C3F8

 PFC-318, Sárfhluaracioglabútáin, c-C4F8

 Sárfhluaracioglaprópán c-C3F6:

 PFC-3-1-10, Sárfhluarabútán, C4F10

 PFC-4-1-12, Sárfhluarapeantán, C5F12

 PFC-5-1-14, Sárfhluaraheacsán, C6F14

 PFC-9-1-18, C10F18
IARSCRÍBHINN II

Suim éifeachtaí na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa atháirithe ag Ballstát amhail dá dtagraítear in Airteagal 20(1)

Ríomhfar suim éifeachtaí na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa atháirithe ag Ballstáit ag úsáid na foirmle seo a leanas:

image

Nuair is ionann:

 ti, agus leithdháileadh astaíochtaí bliantúil na mBallstát do bhliain i arna chinneadh de bhun an cheathrú mír d’Airteagal 3(2) agus Airteagal 10 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE, mar a chinntear in 2012, nó más infheidhme, mar a chinntear in 2016 ar bhonn an athbhreithniú a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 27(2) de Rialachán seo agus de bhun Airteagal 3(2) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

 ti,2022 agus leithdháileadh astaíochtaí bliantúil na mBallstát don bhliain i de bhun an cheathrú mír d’Airteagal 3(2) agus Airteagal 10 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE faoi mar a dhéanfaí é a ríomh dá mbeadh úsáid bainte as sonraí fardail athbhreithnithe arna gcur faoi bhráid in 2022 mar ionchur;

 ei,j agus astaíochtaí gás ceaptha teasa an Bhallstáit don bhliain i arna bhunú de bhun gníomhartha arna nglacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 19(6) tar éis an athbhreithnithe fardail shaineolaigh sa bhliain j.
IARSCRÍBHINN III

LIOSTA NA DTÁSCAIRÍ BLIANTÚLATábla 1:  liosta na dtáscairí tosaíochta (1)

Uimh.

Ainmníocht i dtáscairí Eurostat maidir le héifeachtacht fuinnimh

Táscaire

Uimhreoir/ainmneoir

Treoir/sainmhínithe (2) (3)

1

MACRO

An Déine iomlán CO2 den OTI, t/milliún euro

Na hastaíochtaí iomlána CO2, kt

Na hAstaíochtaí iomlána CO2 (gan LULUCF a chur san áireamh) mar a tuairiscíodh sa CRF.

OTI, billiún euro (EC95)

Olltáirgeacht intíre ag praghsanna tairiseacha (foinse: Cuntais Náisiúnta)

2

MACRO B0

An Déine CO2 maidir le fuinneamh den OTI, t/milliún euro

Astaíochtaí CO2 ón ídiú fuinnimh, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise (catagóir foinse IPCC 1A, cur chuige earnála)

OTI, billiún euro (EC95)

Olltáirgeacht intíre ag praghsanna tairiseacha (foinse: Cuntais Náisiúnta)

3

IOMPAR C0

Astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin phaisinéirí, kt

 

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise do gach gníomhaíocht iompair le gluaisteáin phaisinéirí (gluaisteáin atá ceaptha go príomha i gcomhair daoine a iompar agus a bhfuil toilleadh 12 dhuine nó níos lú acu; grádú ollmheáchan feithicle 3 900 kg nó níos lú - catagóir foinse 1A3bi IPCC).

An líon ciliméadar déanta ag na gluaisteáin phaisinéirí, Mkm

 

An líon ciliméadar feithicle déanta ag na gluaisteáin phaisinéirí. (foinse: staidreamh iompair)

Tabhair ar aird: Ba cheart na sonraí gníomhaíochta a bheith ag luí leis na sonraí astaíochtaí, más féidir.

4

TIONSCLAÍOCHT A1

An Déine CO2 maidir le fuinneamh den tionsclaíocht, t/Mio Euro

Astaíochtaí CO2 ón dtionsclaíocht, kt

Astaíochtaí ó dhóchán breosla iontaise i dtionscail na déantúsaíochta, sa tógáil agus sa mhianadóireacht agus sa chairéalacht (seachas mianaigh ghuail agus eastóscadh ola agus gáis) lena n-áirítear dóchán do ghiniúint leictreachais agus teasa (catagóir foinse 1A2 IPCC). Ba cheart fuinneamh a úsáidtear sa tionsclaíocht don iompar a chur san áireamh sna táscairí iompair seachas anseo. Níor cheart astaíochtaí a eascraíonn as innealra easbhóthair agus innealra eile soghluaiste a áireamh san earnáil seo.

Oll-bhreisluach na tionsclaíochta ina iomláine, Bio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i dtionscail na déantúsaíochta (NACE 15-22, 24-37), sa tógáil (NACE 45) agus sa mhianadóireacht agus sa chairéalacht (seachas mianaigh ghuail agus eastóscadh ola agus gáis) (NACE 13-14) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

5

TEAGHLAIGH A.1

Astaíochtaí sonracha CO2 de chuid teaghlach, t/teaghais

Astaíochtaí CO2 ó theaghlaigh a úsáideann breosla iontaise, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i dteaghlaigh (catagóir foinse IPCC 1A4b).

Stoc de theaghais atá áitithe go seasta, 1 000

Stoc de theaghais atá áitithe go seasta

6

SEIRBHÍSÍ A0

Déine CO2 den earnáil tráchtála agus institiúideach, t/Mio Euro

Astaíochtaí CO2 ó bhreosla iontaise a bheith á úsáid san earnáil tráchtála agus institiúideach, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i bhfoirgnimh tráchtála agus institiúideacha san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach (catagóir foinse 1A4a). Ba cheart fuinneamh a úsáidtear i seirbhísí don iompar a chur san áireamh sna táscairí iompair seachas anseo.

Oll-bhreisluach seirbhísí, Bio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i seirbhísí (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

7

CLAOCHLÚ BO

Astaíochtaí sonracha CO2 de chuid gléasraí poiblí cumhachta agus de chuid gléasraí uath-tháirgeoirí cumhachta, t/TJ

Astaíochtaí CO2 ó stáisiúin phoiblí chumhachta teirmí agus ó stáisiúin uath-tháirgeoirí chumhachta teirmí, kt

Astaíochtaí CO2ón ndóchán uile breosla iontaise don olltáirgeacht leictreachais agus teasa de chuid gléasraí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht, ar gléasraí poiblí agus gléasraí uath-tháirgeoirí iad. Ní áirítear astaíochtaí ó ghléasraí teasa amháin.

Na táirgí uile – aschur de chuid stáisiúin chumhachta teirmí, ar stáisiúin phoiblí agus stáisiúin uaththáirgeoirí iad, PJ

Oll-leictreachas a tháirgeann gléasraí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht, ar gléasraí poiblí agus gléasraí uath-tháirgeoirí iad, agus aon teas a dhíolann siad do thríú pháirtithe (gléasraí teasa agus cumhachta in éineacht - CTÉ). Ní áirítear aschur ó ghléasraí teasa amháin. Le gléasraí teirmeacha poiblí, gintear leictreachas (agus teas) lena ndíol do thríú páirtithe agus is é sin a bpríomhghníomhaíocht. D'fhéadfaidís a bheith faoi úinéireacht phríobháideach nó faoi úinéireacht phoiblí. Le stáisiúin uath-tháirgeoirí theirmeacha, gintear leictreachas (agus teas) go hiomlán nó go páirteach lena n-úsáid mar ghníomhaíocht, lena dtacaítear lena bpríomhghníomhaíocht. Tomhaistear a n-ollghiniúint leictreachais ag asraon na bpríomhchlaochladán, i.e. cuirtear an tomhaltas leictreachais de chuid cúntóirí an ghléasra agus de chuid claochladán san áireamh. (foinse: cothromaíocht fuinnimh)

(1)   Tuairisceoidh Ballstáit an uimhreoir agus an ainmneoir, mura n-áirítear iad sa fhormáid tuairiscithe coitinne (CRF).

(2)   Ba cheart do Bhallstáit an treoir seo a leanúint. Mura féidir leo an treoir leo a leanúint go beacht nó mura bhfuil an t-uimhreoir agus an t-ainmneoir comhsheasmhach, ba cheart do Bhallstáit é sin a chur in iúl go soiléir.

(3)   Leis na tagairtí do chatagóirí foinse IPCC, tagraítear do IPCC (1996) Treoirlínte Athbhreithnithe 1996 IPCC d'fhardail náisiúnta ghás ceaptha teasa.Tábla 2:  liosta na dtáscairí breise tosaíochta (1)

Uimh.

Ainmníocht i dtáscairí Eurostat maidir le héifeachtacht fuinnimh

Táscaire

Uimhreoir/ainmneoir

Treoir/sainmhínithe (2)

1

IOMPAR D0

Astaíochtaí CO2 ó iompar lastais de bhóthar, kt

 

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise don ghníomhaíocht uile iompair a dhéantar le trucailí saothair éadroim (feithiclí a bhfuil ollmheáchan feithicle 3 900 kg nó níos lú acu atá ceaptha go príomha do lastas éadrom-mheáchan a iompar nó a bhfuil gnéithe speisialta acu amhail tiomáint ceithre roth don fheidhmiú easbhóthair - catagóir foinse 1A3bii IPCC) agus le trucailí saothair throm (aon fheithicil a ghrádaítear mar fheithicil a bhfuil ollmheáchan feithicle níos mó ná 3 900 kg aici agus atá ceaptha go príomha do lastas meáchain throm a iompar - catagóir foinse 1A3biii IPCC gan busanna a chur san áireamh).

Iompar lastais ar an mbóthar, Mtkm

 

Méid tona-chiliméadar iompaithe ar an mbóthar i dtrucailí saothair éadroim agus i dtrucailí saothair throm; is ionann tona-chiliméadar amháin tona amháin a iompar ar an mbóthar ar feadh ciliméadair amháin. (foinse: staidreamh iompair)

Tabhair ar aird: Ba cheart na sonraí gníomhaíochta a bheith ag luí leis na sonraí astaíochtaí, más féidir.

2

TIONSCLAÍOCHT A1.1

An déine iomlán CO2 - an tionscal iarainn agus cruach, t/Mio Euro

Astaíochtaí iomlána CO2 ón iarainn agus ón gcruach, kt

Astaíochtaí iomlána CO2 ó dhóchán breosla iontaise i monarú iarainn agus cruach lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (catagóir foinse 1A2a IPCC), ó tháirgeadh iarainn agus cruach (catagóir foinse 2C1 IPCC) agus ó tháirgeadh fearó-chóimhiotal (catagóir foinse 2C2 IPCC).

Oll-bhreisluach - an tionscal cruach agus iarainn, Bio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i monarú buniarainn agus bunchruaiche agus i monarú fearó-chóimhiotal (NACE 27.1), monarú feadán (NACE 27.2), céadphróiseáil eile iarainn agus cruach (NACE (27.3), teilgean iarainn (NACE 27.51) agus teilgean cruaiche (NACE 27.52). (foinse: Cuntais Náisiúnta)

3

TIONSCLAÍOCHT A1.2

An Déine CO2 maidir le fuinneamh - tionscal na gceimiceán, t/Mio Euro

Astaíochtaí CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, ó thionscail cheimiceán, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i monarú ceimiceán agus táirgí ceimiceacha lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (catagóir foinse 1A2c IPCC).

Oll-bhreisluach thionscal na gceimiceán, Bio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i monarú ceimiceán agus tairgí ceimiceacha (NACE 24) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

4

TIONSCLAÍOCHT A1.1

An déine CO2 maidir le fuinneamh - tionscal na gloine, na potaireachta agus na n-ábhar tógála, t/Mio Euro

Astaíochtaí iomlána CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, de chuid thionscal na gloine, na potaireachta agus na n ábhar tógála, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla i monarú táirgí neamh-mhiotalacha mianracha (NACE 26) lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint.

Oll-bhreisluach - tionscal na gloine na potaireachta agus na n-ábhar tógála, Bio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i monarú táirgí neamh-mhiotalacha mianracha (NACE 26) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

5

TIONSCLAÍOCHT C0.1

Astaíochtaí sonracha CO2 iarainn agus cruach, t/t

Astaíochtaí iomlána CO2 ón iarainn agus ón gcruach, kt

Astaíochtaí iomlána CO2 ó dhóchán breosla iontaise i monarú iarainn agus cruach lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (catagóir foinse 1A2a IPCC), ó tháirgeadh iarainn agus cruach (catagóir foinse 2C1 IPCC) agus ó tháirgeadh fearó-chóimhiotal (catagóir foinse 2C2 IPCC).

Táirgeadh cruach ocsaigine, kt

Táirgeadh cruach ocsaigine (NACE 27) (foinse: staidreamh tairgthe)

6

TIONSCLAÍOCHT C0.2

Astaíochtaí sonracha CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, de chuid thionscal na stroighne, t/t

Astaíochtaí CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, de chuid thionscal na gloine, na potaireachta agus na n-ábhar tógála, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla i monarú táirgí neamh-mhiotalacha mianracha (NACE 26) lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint.

Táirgeadh stroighne, kt

Táirgeadh stroighne (NACE 26) (foinse: staidreamh tairgthe)

(1)   Tuairisceoidh Ballstáit an uimhreoir agus an ainmneoir, mura n–áirítear iad sa CRF.

(2)   Ba cheart do Bhallstáit an treoir seo a leanúint. Mura féidir leo an treoir leo a leanúint go beacht nó mura bhfuil an t-uimhreoir agus an t-ainmneoir comhsheasmhach, ba cheart do Bhallstáit é sin a chur in iúl go soiléir.Tábla 3:  liosta na dtáscairí breise

Uimh.

Ainmníocht i dtáscairí Eurostat maidir le héifeachtacht fuinnimh

Táscaire

Uimhreoir/ainmneoir

Treoir/sainmhínithe

1

IOMPAR B0

Astaíochtaí sonracha CO2, ar astaíochtaí maidir le díosal iad, ó ghluaisteáin phaisinéirí, g/100km

Astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin dhíosalthiomáinte phaisinéirí, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán díosail do gach gníomhaíocht iompair le gluaisteáin phaisinéirí (gluaisteáin atá ceaptha go príomha i gcomhair daoine a iompar agus a bhfuil toilleadh 12 dhuine nó níos lú acu; grádú ollmheáchan feithicle 3 900 kg nó níos lú - catagóir foinse 1A3bi IPCC, díosal amháin).

Líon ciliméadar na ngluaisteán díosalthiomáinte, Mio km

Líon na gciliméadar feithicle de chuid na ngluaisteán díosalthiomáinte iomlán atá ceadúnaithe chun bóthair atá oscailte don trácht poiblí a úsáid. (foinse: staidreamh iompair)

2

IOMPAR B0

Astaíochtaí sonracha CO2, ar astaíochtaí maidir le díosal iad, ó ghluaisteáin phaisinéirí, g/100km

Astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin pheitril-thiomáinte phaisinéirí, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán peitril do gach gníomhaíocht iompair le gluaisteáin phaisinéirí (gluaisteáin atá ceaptha go príomha i gcomhair daoine a iompar agus a bhfuil toilleadh 12 dhuine nó níos lú acu; grádú ollmheáchan feithicle 3 900 kg nó níos lú – catagóir foinse 1A3bi IPCC, peitreal amháin).

Líon ciliméadar na ngluaisteán peitrealtiomáinte, Mio km

Líon na gciliméadar feithicle de chuid na ngluaisteán peitrealtiomáinte iomlán atá ceadúnaithe chun bóthair atá oscailte don trácht poiblí a úsáid. (foinse: staidreamh iompair)

3

IOMPAR C0

Astaíochtaí sonracha CO2 ó ghluaisteáin phaisinéirí t/pkm

Astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin phaisinéirí, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise do gach gníomhaíocht iompair le gluaisteáin phaisinéirí (gluaisteáin atá ceaptha go príomha i gcomhair daoine a iompar agus a bhfuil toilleadh 12 dhuine nó níos lú acu; grádú ollmheáchan feithicle 3 900 kg nó níos lú - catagóir foinse 1A3bi IPCC).

Iompar paisinéirí i ngluaisteáin, Mpkm

Líon na bpaisinéirchiliméadar a thaistealaítear i ngluaisteáin phaisinéirí; ciallaíonn paisinéirchiliméadar amháin paisinéir amháin a iompar ar feadh ciliméadair amháin. (foinse: staidreamh iompair)

Tabhair ar aird: Ba cheart na sonraí gníomhaíochta a bheith ag luí leis na sonraí astaíochtaí, más féidir.

4

IOMPAIR E1

Astaíochtaí aer-iompair, t/paisinéir

Astaíochtaí CO2 ón aeriompar intíre, kt

Astaíochtaí CO2 ón aeriompar intíre (tráchtálach, príobháideach, talmhaíoch, srl.) lena n-áirítear éirí de thalamh agus tuirlingtí (catagóir foinse 1A3aii IPCC). Gan úsáid breosla ag aerfoirt don iompar de thalamh a chur san áireamh. Gan breosla don dóchán seasta ag aerfoirt a chur san áireamh ach oiread.

Aer-phaisinéirí intíre, Mio

Líon na ndaoine a bhfuil turas aeir á dhéanamh acu, gan na comhaltaí sin d’fhoireann na heitilte agus den fhoireann cábáin atá ar dualgas a áireamh (eitlíocht intíre amháin) (foinse: staidreamh iompair)

Tabhair ar aird: Ba cheart na sonraí gníomhaíochta a bheith ag luí leis na sonraí astaíochtaí, más féidir.

5

TIONSCLAÍOCHT A1.4

An déine CO2 maidir le fuinneamh - tionscal an bhia, na ndeochanna agus an tobac, t/Mio Euro

Astaíochtaí CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, ó thionscal an bhia, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i monarú táirgí bia agus deochanna agus táirgí tobac lena n-áirítear dóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (catagóir foinse 1A2e IPCC).

Oll-bhreisluach – tionscal an bhia, na ndeochanna agus an tobac, Mio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i monarú tairgí bia agus deochanna (NACE 15) agus táirgí tobac (NACE 16) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

6

TIONSCLAÍOCHT A1.5

An Déine CO2 maidir le fuinneamh - tionscal an pháipéir agus na clódóireachta, t/Mio Euro

Astaíochtaí CO2, ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, ó thionscal an pháipéir agus na clódóireachta, kt

Astaíochtaí CO2ó dhóchán breosla iontaise i monarú laín, páipéir agus táirgí páipéir agus i bhfoilsiú, i bpriontáil agus in atáirgeadh meán taifeadta lena n-áirítear astaíochtaí ó dhóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (IPCC catagóir foinse 1A2d).

Oll-bhreisluach – tionscal an bhia, na ndeochanna agus an tobac, Mio Euro (EC95)

Oll-bhreisluach ag praghsanna tairiseacha 1995 i monarú laín, páipéir agus táirgí páipéir (NACE 21) agus i bhfoilsiú, i bpriontáil agus in atáirgeadh meán taifeadta (NACE 22) (foinse: Cuntais Náisiúnta)

7

TEAGHLAIGH A0

Astaíochtaí sonracha CO2 de chuid teaghlach don téamh spáis, t/m 2

Astaíochtaí CO2 don téamh spáis i dteaghlaigh, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla don téamh spáis i dteaghlaigh.

Achar dromchla de chuid teaghas atá áitithe go seasta, Mio m2

Achar iomlán dromchla de chuid teaghas atá áitithe go seasta

8

SEIRBHÍSÍ B0

Astaíochtaí sonracha CO2 sonracha ón earnáil tráchtála agus institiúideach don téamh spáis, kg/m 2

Astaíochtaí CO2 ón téamh spáis san earnáil tráchtála agus institiúideach, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise don téamh spáis i bhfoirgnimh tráchtála agus institiúideacha san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach.

Achar dromchla na bhfoirgneamh do sheirbhísí, Mio m2

Achar iomlán dromchla na bhfoirgneamh do sheirbhísí (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99)

9

CLAOCHLÚ D0

Astaíochtaí sonracha CO2 de chuid gléasraí poiblí cumhachta, t/TJ

Astaíochtaí CO2 ó stáisiúin phoiblí chumhachta teirmí, kt

Astaíochtaí CO2 ón ndóchán uile breosla iontaise don olltáirgeacht leictreachais agus teasa de chuid gléasraí poiblí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht, (IPCC catagóirí foinse 1A1ai agus 1A1aii). Ní áirítear astaíochtaí ó ghléasraí teasa amháin.

Aschur na dtáirgí uile de chuid stáisiúin phoiblí chumhachta teirmí, PJ

Oll-leictreachas a tháirgeann gléasraí poiblí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht agus aon teas a dhíolann siad do thríú pháirtithe (gléasraí teasa agus cumhachta in éineacht - CTÉ). Ní áirítear aschur ó ghléasraí teasa amháin. Le gléasraí teirmeacha poiblí, gintear leictreachas (agus teas) lena ndíol do thríú páirtithe agus is é sin a bpríomhghníomhaíocht. D’fhéadfaidís a bheith faoi úinéireacht phríobháideach nó faoi úinéireacht phoiblí. Tomhaistear a n-ollghiniúint leictreachais ag asraon na bpríomhchlaochladán, i.e. cuirtear an tomhaltas leictreachais de chuid cúntóirí an ghléasra agus de chuid claochladán san áireamh. (foinse: cothromaíocht fuinnimh)

10

CLAOCHLÚ E0

Astaíochtaí sonracha CO2 de chuid gléasraí poiblí cumhachta, t/TJ

Astaíochtaí CO2 de chuid uath-tháirgeoirí, kt

Astaíochtaí CO2 ón ndóchán uile breosla iontaise don olltáirgeacht leictreachais agus teasa de chuid gléasraí uath-tháirgeoirí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht.

Aschur na dtáirgí uile de chuid stáisiúin chumhachta teirmí, PJ

Oll-leictreachas a tháirgeann gléasraí uath-tháirgeoirí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht agus aon teas a dhíolann siad do thríú pháirtithe (gléasraí teasa agus cumhachta in éineacht - CTÉ). Le stáisiúin uath-tháirgeoirí theirmeacha, gintear leictreachas (agus teas) go hiomlán nó go páirteach lena n-úsáid mar ghníomhaíocht, lena dtacaítear lena bpríomhghníomhaíocht. Tomhaistear a n-ollghiniúint leictreachais ag asraon na bpríomhchlaochladán, i.e. cuirtear an tomhaltas leictreachais de chuid cúntóirí an ghléasra agus de chuid claochladán san áireamh. (foinse: cothromaíocht fuinnimh)

11

CLAOCHLÚ

Déine carbóin na giniúna iomláine cumhachta, t/TJ

Astaíochtaí CO2 ó tháirgeadh na cumhachta clasaicí, kt

Astaíochtaí CO2 ón ndóchán uile breosla iontaise don olltáirgeacht leictreachais agus teasa de chuid gléasraí poiblí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasain éineacht agus de chuid gléasraí uath-tháirgeoirí cumhachta teirmí agus cumhachta is teasa in éineacht. Ní áirítear astaíochtaí ó ghléasraí teasa amháin.

Aschur na dtáirgí uile de chuid stáisiúin phoiblí chumhachta agus stáisiúin uath-tháirgeoirí chumhachta, PJ

Oll-leictreachas a tháirgeann gléasraí cumhachta agus cumhachta is teasa in éineacht agus aon teas a dhíolann siad do thríú pháirtithe (gléasraí teasa agus cumhachta in éineacht - CTÉ), ar gléasraí poiblí agus gléasraí uath-tháirgeoirí iad. Áirítear ann táirgeadh leictreachais ó fhoinsí in-athnuaite agus cumhacht núicléach. (foinse: cothromaíocht fuinnimh)

12

IOMPAR

Déine carbóin an iompair, t/TJ

Astaíochtaí CO2 ón iompar, kt

Astaíochtaí CO2 ó bhreosla iontaise don ghníomhaíocht uile iompair (catagóir foinse 1A3 IPCC)

Tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh ón iompar, PJ

Áirítear leis tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh an iompair ó na foinsí uile fuinnimh (lena n-áirítear bithmhais agus tomhaltas leictreachais) (foinse: cothromaíocht fuinnimh)

13

TIONSCLAÍOCHT C0.3

Astaíochtaí sonracha CO2 , ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, de chuid thionscal an pháipéir, t/t

Astaíochtaí CO2 , ar astaíochtaí maidir le fuinneamh iad, ó thionscal an pháipéir agus na clódóireachta, kt

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i monarú laín, páipéir agus táirgí páipéir agus i bhfoilsiú, i bpriontáil agus in atáirgeadh meán taifeadta lena n-áirítear astaíochtaí ó dhóchán chun leictreachas agus teas a ghiniúint (IPCC catagóir foinse 1A2d).

Aschur fisiceach páipéir, kt

Aschur fisiceach páipéir (NACE 21) (foinse: staidreamh tairgthe)

14

TIONSCLAÍOCHT

Astaíochtaí CO2 ó earnáil na tionsclaíochta, kt

 

Astaíochtaí ó dhóchán breosla iontaise i dtionscail na déantúsaíochta, sa tógáil agus sa mhianadóireacht agus sa chairéalacht (seachas mianaigh ghuail agus eastóscadh ola agus gáis) lena n-áirítear dóchán do ghiniúint leictreachais agus teasa (catagóir foinse 1A2 IPCC). Ba cheart fuinneamh a úsáidtear sa tionsclaíocht don iompar a chur san áireamh sna táscairí iompair seachas anseo. Níor cheart astaíochtaí a eascraíonn as innealra easbhóthair agus innealra eile soghluaiste a áireamh san earnáil seo.

Tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh ón tionsclaíocht, PJ

 

Áirítear leis tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh na tionsclaíochta ó na foinsí uile fuinnimh (lena n-áirítear bithmhais agus tomhaltas leictreachais) (foinse: energy balance)

15

TEAGHLAIGH

Astaíochtaí CO2 de chuid teaghlach, kt

 

Astaíochtaí CO2 ó dhóchán breosla iontaise i dteaghlaigh (catagóir foinse IPCC 1A4b).

Tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh de chuid teaghlach, PJ

 

Áirítear leis tomhaltas deiridh iomlán fuinnimh de chuid teaghlach ó na foinsí uile fuinnimh (lena n-áirítear bithmhais agus tomhaltas leictreachais) (foinse: cothromaíocht fuinnimh)

▼M2
IARSCRÍBHINN IIIA

Modheolaíochtaí don fhaireachán agus don tuairisciú dá dtagraítear i bpointe (da) d’Airteagal 7(1)

Cur chuige 3: Sonraí ar thiontuithe úsáide talún bunaithe go sainráite ar thíreolaíocht i gcomhréir le Treoirlínte 2006 IPCC d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa.

Modheolaíochtaí Leibhéal 1 i gcomhréir le Treoirlínte 2006 IPCC d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa.

I gcás astaíochtaí agus aistrithe do linn charbóin arb ionann í agus 25-30 % ar a laghad d’astaíochtaí nó d’aistrithe i bhfoinse nó i gcatagóir linnte a dtugtar tosaíocht di laistigh de chóras náisiúnta fardail de chuid Ballstáit toisc go bhfuil tionchar suntasach ag an meastachán a dhéantar uirthi ar fhardal iomlán tíre de gháis cheaptha teasa i dtéarmaí dearbh-leibhéal astaíochtaí agus aistrithe, an treocht maidir le hastaíochtaí nó le haistrithe, nó an neamhchinnteacht sna hastaíochtaí agus sna haistrithe sna catagóirí úsáide talún, modheolaíocht Leibhéal 2 ar a laghad i gcomhréir le Treoirlínte 2006 IPCC d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa.

Moltar do na Ballstáit modheolaíocht Leibhéal 3 a chur i bhfeidhm, i gcomhréir le Treoirlínte 2006 IPCC d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa.

▼B
IARSCRÍBHINN IVTÁBLA COMHGHAOIL

Cinneadh Uimh. 280/2004/CE

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1

Airteagal 2(1)

Airteagal 4(1)

Airteagal 2(2)

Airteagal 2(3)

Airteagal 4(3)

Airteagal 3(1)

Airteagal 7(1) agus Airteagal 7(3)

Airteagal 3(2)

Airteagal 13(1) agus Airteagal 14(1)

Airteagal 3(3)

Airteagal 12(3)

Airteagal 4(1)

Airteagal 6

Airteagal 4(2)

Airteagal 4(3)

Airteagal 24

Airteagal 4(4)

Airteagal 5(1)

Airteagal 5(1)

Airteagal 21(1)

Airteagal 5(2)

Airteagal 21(3)

Airteagal 5(3)

Airteagal 5(4)

Airteagal 5(5)

Airteagal 22

Airteagal 5(6)

Airteagal 5(7)

Airteagal 24

Airteagal 6(1)

Airteagal 10(1)

Airteagal 6(2)

Airteagal 10(3)

Airteagal 7(1)

Airteagal 7(2)

Airteagal 11(1) agus Airteagal 11(2)

Airteagal 7(3)

Airteagal 8(1)

Airteagal 23

Airteagal 8(2)

Airteagal 7(4)

Airteagal 8(3)

Airteagal 9(1)

Airteagal 26

Airteagal 9(2)

Airteagal 9(3)

Airteagal 10

Airteagal 11

Airteagal 28

Airteagal 12

Airteagal 29
Ráitis ón gCoimisiún

“Tugann an Coimisiún dá haire gur scriosadh Airteagal 10 ón togra bunaidh a thíolaic sé. Mar sin féin, chun cáilíocht agus trédhearcacht na sonraí maidir le hastaíochtaí CO2 a fheabhsú agus maidir le faisnéis eile atá ábhartha maidir leis an aeráid agus a bhaineann leis an iompar muirí, comhaontaíonn an Coimisiún aghaidh a thabhairt ar an gceist sin mar chuid den tionscnamh a thíolacfaidh sé ar na bacáin maidir le faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí ón loingseoireacht agus iad a thuairisciú agus a fhíorú, ar tionscnamh é a ngabhann an Coimisiún de láimh go nglacfaidh sé é le linn an chéad leath de 2013. Tá rún ag an gCoimisiún leasú ar an Rialachán sin a mholadh sa chomhthéacs sin.”

“Tugann an Coimisiún dá haire go bhféadfadh sé go mbeadh gá le rialacha forlíontacha maidir le córas an Aontais do bheartais, do bhearta agus do réamh-mheastacháin a bhunú, a chothabháil agus a mhodhnú mar aon le neasfhardail gháis cheaptha teasa a ullmhú chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh an Rialachán mar is ceart. Amhail ó thús 2013, scrúdóidh an Coimisiún an cheist i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus déanfaidh sé, más iomchuí, togra chun an Rialachán a leasú.”( 1 ) Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156 an 19.6.2018. lch. 26).

( 2 ) Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (IO L 156 an 19 Meitheamh 2018, Ich 1.).