02012R0531 — GA — 15.06.2017 — 003.002


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (AE) Uimh. 531/2012 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 13 Meitheamh 2012

maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas

(athmhúnlú)

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

(IO L 172 30.6.2012, lch. 10)

Arna leasú:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

RIALACHÁN (AE) 2015/2120 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 25 Samhain 2015

  L 310

1

26.11.2015

►M2

RIALACHÁN (AE) 2017/920 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Bealtaine 2017

  L 147

1

9.6.2017
▼B

RIALACHÁN (AE) Uimh. 531/2012 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 13 Meitheamh 2012

maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas

(athmhúnlú)

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.  Leis an Rialachán seo, tugtar isteach cur chuige coiteann chun a áirithiú nach n-íocann úsáideoirí líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste, agus iad ag taisteal laistigh den Aontas, praghsanna iomarcacha i gcomparáid leis na praghsanna náisiúnta iomaíocha, ar sheirbhísí fánaíochta uile-Aontais le linn do na húsáideoirí sin glaonna a dhéanamh agus a fháil, le linn dóibh teachtaireachtaí SMS a sheoladh agus a fháil agus le linn dóibh seirbhísí cumarsáide sonraí paicéadlasctha a úsáid agus, ar an tslí sin, cuirtear le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh, agus leibhéal ard cosanta tomhaltóirí á bhaint amach, iomaíocht agus trédhearcacht á gcothú sa mhargadh agus dreasachtaí le haghaidh na nuálaíochta agus roghanna tomhaltóirí araon á dtairiscint.

Leagtar síos ann rialacha lena gcumasaítear seirbhísí fánaíochta rialáilte a dhíol ar leithligh ó sheirbhísí baile cumarsáide soghluaiste agus leagtar amach ann na coinníollacha a bhaineann le rochtain mhórdhíola ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste chun seirbhísí fánaíochta rialáilte a sholáthar. Leagtar síos leis freisin rialacha sealadacha maidir leis na muirir a fhéadfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta a thobhach chun seirbhísí fánaíochta rialáilte a sholáthar i leith guthghlaonna agus teachtaireachtaí SMS a thosaíonn agus a chríochnaíonn laistigh den Aontas, agus chun seirbhísí cumarsáide sonraí paicéadlasctha a sholáthar is seirbhísí a úsáideann custaiméirí seirbhísí fánaíochta agus iad ag fánaíocht ar líonra cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas. Tá feidhm aige maidir leis na muirir a thoibhíonn oibreoirí líonraí ar leibhéal mórdhíola agus maidir leis na muirir a thoibhíonn soláthraithe seirbhísí fánaíochta ar leibhéal miondíola.

2.  Is céim idirmheánach riachtanach í seirbhísí rialáilte fánaíochta a dhíol ar leithligh ó sheirbhísí baile cumarsáide soghluaiste chun cur leis an iomaíocht ionas go n-ísleofar taraif fánaíochta do chustaiméirí d’fhonn margadh inmheánach le haghaidh seirbhísí cumarsáide soghluaiste a bhaint amach, agus a áirithiú, faoi dheireadh, nach ndéanfar aon difreáil idir taraifí náisiúnta agus taraifí fánaíochta.

3.  Leagtar síos leis an Rialachán seo freisin rialacha arb é is aidhm dóibh cur leis an trédhearcacht ó thaobh praghsanna de agus feabhas a chur ar sholáthar faisnéise maidir le muirir d’úsáideoirí seirbhísí fánaíochta.

4.  Is é atá sa Rialachán seo beart sonrach de réir bhrí Airteagal 1(5) den Treoir Réime.

5.  Is i dtéarmaí euro a dhéantar na muirir uasta a leagtar amach sa Rialachán seo a shloinneadh.

6.  I gcás ina ndéantar muirir uasta a thagann faoi Airteagal 7, Airteagal 9 agus faoi Airteagal 12 a ainmniú in airgeadraí seachas an euro, déanfar na teorainneacha tosaigh de bhun na nAirteagal sin a chinneadh sna hairgeadraí sin trí na rátaí malairte tagartha a fhoilseoidh an Banc Ceannais Eorpach an 1 Bealtaine 2012 in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm.

Chun críocha na dteorainneacha a thiocfaidh ina dhiaidh sin dá bhforáiltear in Airteagal 7(2), Airteagal 9(1), agus in Airteagal 12(1), déanfar na luachanna athbhreithnithe a chinneadh trí na rátaí malairte tagartha arna bhfhoilsiú amhlaidh an 1 Bealtaine sa bhliain féilire ábhartha a chur i bhfeidhm. I gcás na muirear uasta faoi Airteagal 7(2), Airteagal 9(1) agus Airteagal 12(1), déanfar na teorainneacha in airgeadraí seachas an euro a athbhreithniú ar bhonn bliantúil amhail ón mbliain 2015. Beidh feidhm ag na teorainneacha arna n-athbhreithniú go bliantúil sna hairgeadraí sin ón 1 Iúil agus na rátaí malairte tagartha arna bhfoilsiú an 1 Bealtaine den bhliain chéanna á n-úsáid.

7.  I gcás ina n-ainmnítear muirir uasta faoi Airteagal 8, Airteagal 10 agus Airteagal 13 in airgeadraí seachas an euro, déanfar na teorainneacha tosaigh de bhun na nAirteagal sin a chinneadh sna hairgeadraí sin trí mheán na rátaí malairte tagartha arna bhfoilsiú ag an mBanc Ceannais Eorpach an 1 Márta, an 1 Aibreán agus an 1 Bealtaine 2012 in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm.

Chun críocha na dteorainneacha a thiocfaidh ina dhiaidh sin dá bhforáiltear in Airteagal 8(2), in Airteagal 10(2) agus in Airteagal 13(2), déanfar na luachanna athbhreithnithe sin a chinneadh sna hairgeadraí sin trí mheán na rátaí malairte tagartha arna bhfoilsiú amhlaidh an 1 Márta, an 1 Aibreán agus an 1 Bealtaine den bhliain féilire ábhartha a chur i bhfeidhm. I gcás na muirear uasta faoi Airteagal 8(2), Airteagal 10(2) agus faoi Airteagal 13(2), déanfar na teorainneacha in airgeadraí seachas an euro a athbhreithniú ar bhonn bliantúil amhail ón mbliain 2015. Beidh feidhm ag na teorainneacha arna n-athbhreithniú go bliantúil sna hairgeadraí sin ón 1 Iúil agus meán na rátaí malairte tagartha arna bhfoilsiú an 1 Márta, an 1 Aibreán agus an 1 Bealtaine den bhliain chéanna á úsáid.

Airteagal 2

Sainmhínithe

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe a leagtar amach in Airteagal 2 de Threoir na Rochtana, in Airteagal 2 den Treoir Réime agus in Airteagal 2 den Treoir um Sheirbhís Uilíoch.

2.  I dteannta na sainmhínithe dá dtagraítear i mír 1, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a) ciallaíonn “soláthraí seirbhísí fánaíochta” gnóthas a sholáthraíonn seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte do chustaiméir seirbhísí fánaíochta;

(b) ciallaíonn “soláthraí baile” gnóthas a sholáthraíonn seirbhísí baile cumarsáide soghluaiste do chustaiméir seirbhísí fánaíochta;

(c) ciallaíonn “soláthraí malartach seirbhísí fánaíochta” soláthraí seirbhísí fánaíochta atá éagsúil ón soláthraí baile;

(d) ciallaíonn “líonra baile” líonra poiblí cumarsáide atá lonnaithe laistigh de Bhallstát agus a úsáideann an soláthraí seirbhísí fánaíochta chun seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a sholáthar do chustaiméir seirbhísí fánaíochta;

(e) ciallaíonn “líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air” líonra poiblí trastíre cumarsáide soghluaiste atá lonnaithe i mBallstát seachas Ballstát sholáthraí baile an chustaiméara seirbhísí fánaíochta agus ar líonra é lena gceadaítear do chustaiméir seirbhísí fánaíochta glaonna a dhéanamh nó a fháil, teachtaireachtaí SMS a sheoladh nó a fháil nó cumarsáidí sonraí paicéadlasctha a úsáid, trí bhíthin socruithe le hoibreoir an líonra bhaile;

(f) ciallaíonn “fánaíocht uile-Aontais” an úsáid a bhaineann custaiméir seirbhísí fánaíochta as gléas soghluaiste chun glaonna laistigh den Aontas a dhéanamh nó a fháil, chun teachtaireachtaí SMS laistigh den Aontas a sheoladh nó a fháil, nó chun cumarsáidí sonraí paicéadlasctha a úsáid, fad is atá an custaiméir sin i mBallstát seachas an Ballstát ina bhfuil líonra an tsoláthraí baile lonnaithe, trí bhíthin socruithe idir oibreoir an líonra bhaile agus oibreoir an líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air;

(g) ciallaíonn “custaiméir seirbhísí fánaíochta” custaiméir de chuid soláthraí seirbhísí fánaíochta is soláthraí seirbhísí fánaíochta rialáilte, trí bhíthin líonra poiblí trastíre cumarsáide soghluaiste atá lonnaithe san Aontas, a gceadaíonn a chonradh nó a shocrú leis an soláthraí seirbhísí fánaíochta sin dó fánaíocht uile-Aontais a dhéanamh;

(h) ciallaíonn “glao fánaíochta rialáilte” guthghlao cumarsáide teileafónaíochta soghluaiste a dhéanann custaiméir seirbhísí fánaíochta, a thosaíonn ar líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air agus a chríochnaíonn ar líonra poiblí cumarsáide laistigh den Aontas nó guthghlao a fhaigheann custaiméir seirbhísí fánaíochta a thosaíonn ar líonra poiblí cumarsáide laistigh den Aontas agus a chríochnaíonn ar líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air;

▼M1 —————

▼B

(j) ciallaíonn “teachtaireacht SMS” teachtaireacht téacs Sheirbhís Gearrtheachtaireachtaí atá comhdhéanta go príomha de charachtair aibítreacha agus/nó uimhriúla, ar teachtaireacht í is féidir a sheoladh idir uimhreacha soghluaiste agus/nó uimhreacha socair arna sannadh i gcomhréir le pleananna uimhrithe náisiúnta;

(k) ciallaíonn “teachtaireacht SMS fánaíochta rialáilte” teachtaireacht SMS a sheolann custaiméir seirbhísí fánaíochta agus a thosaíonn ar líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air agus a chríochnaíonn ar líonra cumarsáide poiblí laistigh den Aontas nó a fhaigheann custaiméir seirbhísí fánaíochta agus a thosaíonn ar líonra cumarsáide poiblí laistigh den Aontas agus a chríochnaíonn ar líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air;

▼M1 —————

▼B

(m) ciallaíonn “seirbhís fánaíochta rialáilte sonraí” seirbhís fánaíochta trína gcuirtear ar chumas custaiméara seirbhísí fánaíochta cumarsáidí sonraí paicéadlasctha a úsáid trí bhíthin a ghléis shoghluaiste nuair atá an gléas cónasctha le líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air. Ní chuimsítear le seirbhís fánaíochta rialáilte sonraí glaonna fánaíochta rialáilte nó teachtaireachtaí SMS a tharchur nó a fháil, ach cuimsítear léi teachtaireachtaí MMS a tharchur agus a fháil;

▼M1 —————

▼B

(o) ciallaíonn “rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola” rochtain dhíreach ar fhánaíocht mhórdhíola nó rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola lena hathdhíol;

(p) ciallaíonn “rochtain dhíreach ar fhánaíocht mhórdhíola” saoráidí agus/nó seirbhísí bheith á gcur ar fáil ag oibreoir líonra soghluaiste do ghnóthas eile, faoi choinníollacha sainithe, ionas go ndéanfaidh an gnóthas eile sin seirbhísí fánaíochta rialáilte a sholáthar do chustaiméirí seirbhísí fánaíochta;

(q) ciallaíonn “rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola lena hathdhíol” seirbhísí fánaíochta a sholáthar ar bhonn mórdhíola ag oibreoir líonra soghluaiste, atá éagsúil ó oibreoir an líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air, do ghnóthas eile ionas go bhféadfadh an gnóthas eile sin seirbhísí fánaíochta rialáilte a sholáthar do chustaiméirí seirbhísí fánaíochta;

▼M1

(r) ciallaíonn “praghas miondíola baile” muirear miondíola baile sholáthraí seirbhísí fánaíochta in aghaidh an aonaid atá infheidhme maidir le glaonna a dhéantar agus teachtaireachtaí SMS a sheoltar (a thosaítear agus a chríochnaítear araon ar líonraí cumarsáide poiblí éagsúla laistigh den Bhallstát céanna), agus maidir le sonraí arna dtomhailt ag custaiméir; i gcás nach bhfuil aon mhuirear sonrach miondíola baile in aghaidh an aonaid ann, measfar gurb é an praghas miondíola baile an sásra muirearaithe céanna leis an sásra muirearaithe a chuirtear i bhfeidhm maidir leis an gcustaiméar i gcás glaonna a dhéantar agus teachtaireachtaí SMS a sheoltar (a thosaítear agus a chríochnaítear araon ar líonraí cumarsáide poiblí éagsúla laistigh den Bhallstát céanna), agus maidir le sonraí arna dtomhailt i mBallstát an chustaiméara sin;

(s) ciallaíonn “seirbhísí fánaíochta sonraí miondíola rialáilte a dhíol ar leithligh” an soláthar seirbhísí fánaíochta sonraí rialáilte a sholáthraíonn soláthraí fánaíochta malartach go direach do chustaiméirí seirbhísí fánaíochta ar líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air.

▼B

Airteagal 3

Rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola

1.  Freastalóidh oibreoirí líonraí soghluaiste do na hiarrataí réasúnacha uile ar rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola.

2.  Ní fhéadfaidh oibreoirí líonraí soghluaiste iarrataí ar rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola a dhiúltú ach amháin ar bhonn critéar oibiachtúil.

3.  Cuimseofar le rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola rochtain ar na heilimintí líonra agus ar na saoráidí gaolmhara, ar na seirbhísí ábhartha, agus ar na córais bhogearraí agus faisnéise go léir is gá chun seirbhísí fánaíochta rialáilte a sholáthar do chustaiméirí.

▼M2

4.  Beidh feidhm ag na rialacha faoi mhuirir ar fhánaíocht mhórdhíola rialáilte arna leagan síos in Airteagal 7, in Airteagal 9 agus in Airteagal 12, maidir le rochtain a sholáthar ar chomhpháirteanna uile rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola dá dtagraítear i mír 3, mura n-aontóidh an dá pháirtí sa chomhaontú fánaíochta mórdhíola go sainráite nach mbeidh aon mheánmhuirear fánaíochta mórdhíola de thoradh chur i bhfeidhm an chomhaontaithe faoi réir an mhuirir uasta fánaíochta mhórdhíola rialáilte ar feadh thréimhse bailíochta an chomhaontaithe.

▼B

Gan dochar don chéad fhomhír, i gcás rochtana ar fhánaíocht mhórdhíola lena hathdhíol, féadfaidh oibreoirí líonraí soghluaiste praghsanna córa agus réasúnacha a mhuirearú ar chomhpháirteanna nach gcuimsítear le mír 3.

5.  Foilseoidh oibreoirí líonraí soghluaiste tairiscint thagartha, agus treoirlínte BEREC dá dtagraítear i mír 8 á gcur san áireamh acu, agus cuirfidh siad an tairiscint sin ar fáil do ghnóthas a bhfuil rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola á hiarraidh aige. Déanfaidh oibreoirí líonraí soghluaiste dréachtchonradh, atá i gcomhréir leis an Airteagal seo, a sholáthar don ghnóthas a bhfuil rochtain á hiarraidh aige, i dtaca leis an rochtain sin ar a dhéanaí mí amháin tar éis d’oibreoir an líonra soghluaiste an iarraidh a fháil, den chéad uair. Deonófar rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola laistigh de thréimhse ama réasúnach nach rachaidh thar trí mhí ón tráth a dtabharfar an conradh i gcrích. Maidir le hoibreoirí na líonraí soghluaiste a fhaigheann iarraidh ar rochtain ar fhánaíocht agus na gnóthais a mbeidh rochtain á hiarraidh acu, rachaidh siad i mbun caibidlíochta de mheon macánta.

▼M2

6.  Déanfar an tairiscint tagartha dá dtagraítear i mír 5 a mhionsonrú go leordhóthanach agus áireofar ann na comhpháirteanna uile atá riachtanach do rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola faoi mar a thagraítear dó i mír 3, agus déanfar cur síos ann ar na tairiscintí ábhartha maidir le rochtain dhíreach ar fhánaíocht mhórdhíola agus maidir le rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola lena hathdhíol, agus ar na téarmaí gaolmhara agus ar na coinníollacha gaolmhara.

Féadfar coinníollacha a áireamh sa tairiscint tagartha sin chun cosc a chur le buanfhánaíocht nó le húsáid aimhrialta nó le mí-úsáid a bhaint as an rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola, chun críoch eile seachas chun seirbhísí fánaíochta rialáilte a sholáthar do chustaiméirí soláthraithe seirbhísí fánaíochta fad atá na custaiméirí sin ag taisteal laistigh den Aontas ar bhonn tréimhsiúil. I gcás ina sonrófar iad i dtairiscint tagartha, áireofar sna coinníollacha sin na bearta sonracha a fhéadfaidh an t-oibreoir líonra ar ar tugadh cuairt a ghlacadh chun buanfhánaíocht, úsáid aimhrialta nó mí-úsáid rochtana ar fhánaíocht mhórdhíola a chosc, chomh maith leis na critéir oibiachtúla ar ar a mbonn a fhéadfar na bearta sin a ghlacadh. Féadfaidh na critéir sin tagairt d’fhaisnéis tráchta chomhiomlán fánaíochta. Ní thagróidh siad d’fhaisnéis shonrach a bhaineann le trácht aonair chustaiméirí an tsoláthraí fánaíochta.

Féadfaidh foráil a dhéanamh leis an tairiscint tagartha, inter alia, i gcás ina mbeidh forais réasúnacha ag an oibreoir líonra ar ar tugadh cuairt a mheas go bhfuil buanfhánaíocht nó úsáid aimhrialta nó mí-úsáid rochtana ar fhánaíocht mhórdhíola ar bun ag sciar suntasach de chustaiméirí an tsoláthraí seirbhísí fánaíochta, go bhféadfaidh an t-oibreoir líonra ar ar tugadh cuairt a cheangal ar an soláthraí seirbhísí fánaíochta, gan dochar do dhlí an Aontais nó ceanglais náisiúnta cosanta sonraí, faisnéis a chur ar fáil lena lamháiltear a chinneadh an bhfuil sciar suntasach de chustaiméirí an tsoláthraí seirbhísí fánaíochta i staid bhuanfhánaíochta, nó an bhfuil úsáid aimhrialta nó mí-úsáid i leith rochtana ar fhánaíocht mhórdhíola ar líonra an oibreora ar ar tugadh cuairt, amhail faisnéis ar sciar na gcustaiméirí dá mbeidh riosca seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a úsáid go haimhrialta nó iad a mhí-úsáid arna gcur ar fáil ar an bpraghas miondíola baile is infheidhme bunaithe ar tháscairí oibiachtúla i gcomhréir leis na rialacha mionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm “beartas na húsáide córa” arna nglacadh de bhun Airteagal 6d.

Féadfaidh an tairiscint tagartha, mar rogha dheireanach, i gcás go mbeidh teipthe ar bhearta níos boige díriú ar an staid, foráil a dhéanamh chun comhaontaithe fánaíochta mórdhíola a fhoirceannadh i gcás ina mbeidh an t-oibreoir líonra ar ar tugadh cuairt tar éis a dheimhniú, bunaithe ar chritéir oibiachtúla, go bhfuil buanfhánaíocht ar bun ag sciar suntasach de chustaiméirí an tsoláthraí seirbhísí fánaíochta nó go bhfuil úsáid aimhrialta nó mí-úsáid rochtana ar fhánaíocht mhórdhíola ag tarlú agus i gcás inár cuireadh an t-oibreoir líonra baile in iúl dá réir sin.

Féadfaidh oibreoir líonra ar ar tugadh cuairt an comhaontú fánaíochta mórdhíola a fhoirceannadh go haontaobhach ar fhorais úsáid rochtana buanfhánaíochta, nó úsáid aimhrialta nó mí-úsáid i leith rochtana ar fhánaíocht mhórdhíola ach amháin ar réamhúdarú ó údarás rialála náisiúnta an oibreora líonra ar ar tugadh cuairt.

Déanfaidh údarás rialála náisiúnta an oibreora líonra ar ar tugadh cuairt, laistigh de thrí mhí tar éis dó iarraidh ar údarú a fháil ón oibreoir líonra ar ar tugadh cuairt maidir le foirceannadh an chomhaontuithe fánaíochta mórdhíola, tar éis dul i gcomhairle le húdarás rialála náisiúnta an oibreora líonra baile, cinneadh a dhéanamh an t-údarú sin a dheonú nó a dhiúltú agus cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas dá réir sin.

Féadfaidh údaráis rialála náisiúnta an oibreora líonra ar ar tugadh cuairt agus údaráis rialála náisiúnta an oibreora líonra baile araon a iarraidh ar BEREC tuairim a ghlacadh i dtaobh na gníomhaíochta bheidh le glacadh i gcomhréir leis an Rialachán seo. Déanfaidh BEREC a tuairim a ghlacadh laistigh de 1 mhí amháin ó iarraidh mar sin a fháil.

I gcás ina ndeachthas i gcomhairle le BEREC, fanfaidh údarás rialála náisiúnta an oibreora líonra ar ar tugadh cuairt le tuairim BEREC agus tabharfaidh sé an-aird ar an tuairim sin, sula ndéanfaidh sé cinneadh, faoi réir sprice 3 mhí dá dtagraítear sa séú fomhír, an t-údarú maidir leis an gcomhaontú fánaíochta mórdhíola a fhoirceannadh a dheonú nó a dhiúltú.

Cuirfidh an t-údarás rialála náisiúnta de chuid an oibreora líonra ar ar tugadh cuairt faisnéis maidir leis na húdaruithe chun comhaontaithe fánaíochta mórdhíola a fhoirceannadh ar fáil don phobal faoi réir rúndacht gnó.

Ní dochar an cúigiú fomhír go an naoú fomhír den mhír seo do chumhacht údaráis rialála náisiúnta a cheangal go scoirfear láithreach de sháruithe ar na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo, de bhun Airteagal 16(6) agus do cheart an oibreora líonra ar ar tugadh cuairt bearta leordhóthanacha a chur i bhfeidhm chun calaois a chomhrac.

Más gá sin, forchuirfidh údaráis rialála náisiúnta athruithe ar thairiscintí tagartha, lena n-áirítear maidir leis na bearta sonracha a fhéadfaidh an t-oibreoir líonra ar ar tugadh cuairt a ghlacadh chun buanfhánaíocht, úsáid aimhrialta nó mí-úsáid rochtana ar fhánaíocht mhórdhíola a chosc, agus na critéir oibiachtúla ar ar a mbonn a fhéadfaidh oibreoir líonra ar ar tugadh cuairt na bearta sin a ghlacadh, chun éifeacht a thabhairt d’oibleagáidí a leagtar síos san Airteagal seo.

▼B

7.  I gcás inar mian leis an ngnóthas a bhfuil an rochtain á hiarraidh aige dul i mbun caibidlíochta tráchtála d’fhonn comhpháirteanna nach gcumhdaítear leis an dtairiscint tagartha a áireamh freisin, tabharfaidh oibreoirí na líonraí soghluaiste freagra ar iarraidh den sórt sin laistigh de thréimhse réasúnach nach rachaidh thar dhá mhí ón uair a bhfaighfear an iarraidh den chéad uair. Chun críocha na míre seo, ní bheidh feidhm ag mír 2 ná ag mír 5.

8.  Faoin 30 Meán Fómhair 2012, agus chun cur leis an Airteagal seo a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach, déanfaidh BEREC treoirlínte maidir le rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola a leagan síos tar éis dó dul i gcomhairle le geallsealbhóirí agus i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún.

9.  Beidh feidhm ag mír 5 go mír 7 ón 1 Eanáir 2013.

Airteagal 4

▼M1

Seirbhísí fánaíochta sonraí miondíola rialáilte a dhíol ar leithligh.

▼B

1.   ►M1  ————— ◄

Ní chuirfidh soláthraithe baile ná soláthraithe seirbhísí fánaíochta bac ar chustaiméirí rochtain a fháil ar sheirbhísí fánaíochta rialáilte sonraí arna soláthar ag soláthraí malartach seirbhísí fánaíochta go díreach ar líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air.

2.  Beidh sé de cheart ag custaiméirí seirbhísí fánaíochta athrú ó sholáthraí seirbhísí fánaíochta go chéile tráth ar bith. I gcás ina roghnóidh custaiméir seirbhísí fánaíochta athrú ó sholáthraí seirbhísí fánaíochta, déanfar an t-athrú sin gan aon mhoill mhíchuí, agus i ngach cás laistigh den tréimhse is giorra ama is féidir, ag brath ar an réiteach teicniúil arna rogha do dhíolachán ar leithligh seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a chur i bhfeidhm, ach is tréimhse nach faide in imthosca ar bith ná trí lá oibre ón tráth a dtabharfar an comhaontú chun críche leis an soláthraí nua seirbhísí fánaíochta.

3.  Beidh an t-athrú chuig soláthraí malartach seirbhísí fánaíochta nó idir soláthraithe seirbhísí fánaíochta saor in aisce do chustaiméirí agus féadfar é a dhéanamh faoi aon phlean taraife. Ní bheidh aon síntiús gaolmhar ná aon mhuirir sheasta bhreise ná athfhillteacha is muirir a bhaineann le heilimintí den síntiús seachas an fhánaíocht ag gabháil leis, i gcomparáid leis na coinníollacha a bhí i bhfeidhm sula ndearnadh an t-athrú.

▼M1 —————

▼B

6.  Beidh feidhm ag an Airteagal seo ón 1 Iúil 2014.

Airteagal 5

▼M1

Díolachán ar leithligh seirbhísí fánaíochta sonraí miondíola rialáilte a chur chun feidhme

1.  Déanfaidh soláthraithe baile an oibleagáid a bhaineann le díolachán ar leithligh seirbhísí fánaíochta sonraí miondíola rialáilte, dá bhforáiltear in Airteagal 4, a chur chun feidhme i dtreo is gur féidir le custaiméirí seirbhísí fánaíochta úsáid a bhaint as seirbhísí fánaíochta sonraí rialáilte ar leithligh. Freastalóidh soláthraithe baile do na hiarrataí réasúnacha uile ar rochtain ar shaoráidí agus ar sheirbhísí tacaíochta gaolmhara, ar saoráidí agus seirbhísí iad atá ábhartha i dtaca le seirbhísí fánaíochta sonraí miondíola rialáilte a dhíol ar leithligh. Maidir le rochtain ar na saoráidí sin agus ar na seirbhísí tacaíochta sin is gá chun seirbhísí fánaíochta sonraí rialáilte a dhíol ar leithligh, lena n-áirítear seirbhísí fíordheimhnithe úsáideora, beidh sí saor in aisce agus ní chuirfear aon mhuirir dhíreacha ar na custaiméirí seirbhísí fánaíochta i ngeall air.

2.  Lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme go comhsheasmhach agus go comhuaineach ar fud an Aontais díolachán ar leithligh seirbhísí fánaíochta sonraí miondíola rialáilte, déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme agus tar éis dul i gcomhairle le BEREC, rialacha mionsonraithe a ghlacadh maidir le réiteach teicniúil chun díolachán ar leithligh seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a chur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 6(2).

3.  Maidir leis an réiteach teicniúil chun díolachán ar leithligh seirbhísí fánaíochta sonraí miondíola rialáilte a chur chun feidhme, comhlíonfaidh sé na critéir seo a leanas:

▼B

(a) beidh sé áisiúil don tomhaltóir, agus go háirithe féadfaidh tomhaltóirí athrú chuig soláthraí malartach seirbhísí fánaíochta go furasta agus go pras ach ag an am céanna a n-uimhir shoghluaiste atá ann cheana á coimeád agus an gléas soghluaiste céanna á úsáid acu;

(b) beidh sé in ann freastal ar gach catagóir d’éileamh tomhaltóirí, lena n-áirítear tréanúsáid seirbhísí sonraí;

(c) beidh sé in ann an iomaíocht a chothú ar bhealach éifeachtach, agus cuirfidh sé san áireamh an scóip atá ag oibreoirí sochar a bhaint as a sócmhainní bonneagair nó as a socruithe tráchtála;

(d) beidh sé éifeachtach ó thaobh costas de, agus cuirfidh sé san áireamh go bhfuil costais á roinnt idir soláthraithe baile agus soláthraithe malartacha seirbhísí fánaíochta;

(e) beidh sé in ann éifeacht a thabhairt do na hoibleagáidí dá dtagraítear in Airteagal 4(1) ar bhealach éifeachtúil;

(f) cumasófar leis an idir-inoibritheacht is mó is féidir;

(g) beidh sé furasta don úsáideoir é a úsáid, go háirithe i ndáil leis an láimhseáil theicniúil a dhéanfaidh custaiméirí ar an ngléas soghluaiste agus iad ag athrú ó líonra amháin go líonra eile;

(h) áiritheoidh sé nach gcuirfear bac ar fhánaíocht ag custaiméirí de chuid an Aontais i dtríú tíortha ná ar fhánaíocht ag custaiméirí de chuid tríú tíre san Aontas;

(i) áiritheoidh sé go n-urramófar na rialacha maidir le cosaint an phríobháideachais, sonraí pearsanta, slándála agus sláine líonraí agus na trédhearcachta, a éilítear sa Treoir Réime agus sna Treoracha Sonracha;

(j) cuirfidh sé san áireamh an t-ábhar go gcuireann údaráis rialála náisiúnta cumas úsáideoirí deiridh chun cinn maidir le rochtain a fháil ar fhaisnéis agus an fhaisnéis sin a dháileadh nó na feidhmchláir agus na seirbhísí is rogha leo a fheidhmiú, i gcomhréir le pointe (g) d’Airteagal 8(4) den Treoir Réime;

(k) áiritheoidh sé go gcuirfidh soláthraithe coinníollacha coibhéiseacha i bhfeidhm in imthosca coibhéiseacha.

4.  Leis an réiteach teicniúil, féadfar módúlacht teicniúil amháin nó roinnt módúlachtaí teicniúla a chomhcheangal chun na critéir a leagtar amach i mír 3 a chomhlíonadh.

5.  Más gá, tabharfaidh an Coimisiún sainordú do Chomhlacht Eorpach um chaighdeánú chun na caighdeáin ábhartha a theastaíonn le go ndéanfar díolachán ar leithligh seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a chur chun feidhme go comhchuibhithe a oiriúnú.

6.  Beidh feidhm ag míreanna 1, 3, 4 agus 5 den Airteagal seo ón 1 Iúil 2014.

Airteagal 6

An nós imeachta coiste

1.  Déanfaidh an Coiste Cumarsáide, arna bhunú le hAirteagal 22 den Treoir Réime, cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

▼M1

Airteagal 6a

Deireadh a chur le formhuirir fánaíochta mhiondíola

Le héifeacht ón 15 Meitheamh 2017, ar an gcoinníoll go mbeidh an gníomh reachtach a ghlactar i ndiaidh an togra dá dtagraítear in Airteagal 19(2) is infheidhme ar an dáta sin, ní thoibheoidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta aon fhormhuirear de bhreis ar an bpraghas miondíola baile maidir le custaiméirí seirbhísí fánaíochta i mBallstát ar bith as aon ghlao fánaíochta rialáilte a dhéantar nó a fhaightear, as aon teachtaireacht SMS fánaíochta rialáilte a sheolfar agus as aon seirbhísí fánaíochta sonraí rialáilte a úsáidfear, lena n-áirítear teachtaireachtaí MMS, ná aon mhuirear ginearálta chun go mbeifear in ann an trealamh nó an tseirbhís teirminéil a úsáid thar lear, faoi réir Airteagal 6b agus 6c.

Airteagal 6b

Úsáid chóir

1.  Féadfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta “beartas maidir le húsáid chóir” a chur i bhfeidhm, i gcomhréir leis an Airteagal seo agus leis na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 6d, maidir le tomhaltas seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a sholáthraítear ar an leibhéal praghais miondíola baile is infheidhme, d’fhonn cosc a chur ar chustaiméirí seirbhísí fánaíochta leas a bhaint as seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte, ar mí-úsáid nó úsáid aimhrialta í, amhail úsáid seirbhísí den sórt sin ag custaiméirí seirbhísí fánaíochta i mBallstát eile seachas Ballstát a soláthraí baile chun críocha seachas críocha taistil thréimhsiúil.

Mar thoradh ar aon bheartas maidir le húsáid chóir, cuirfear ar chumas chustaiméirí an tsoláthraí seirbhísí fánaíochta toirteanna seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte, a bheidh comhsheasmhach leis na pleananna taraife atá acu faoi seach, a thomhailt ag an bpraghas miondíola baile is infheidhme.

2.  Beidh feidhm ag Airteagal 6e maidir le seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte lena rachfar thar aon teorainneacha faoi aon bheartas maidir le húsáid chóir.

Airteagal 6c

Inbhuanaitheacht deireadh a chur le formhuirir fánaíochta miondíola

1.  In imthosca sonracha agus eisceachtúla, d’fhonn inbhuanaitheacht a mhúnla muirearaithe bhaile a áirithiú, i gcás nach féidir le soláthraí seirbhísí fánaíochta a chuid costas iomlán iarbhír agus a chuid costas réamh-mheasta, a bhaineann le seirbhísí fánaíochta rialáilte a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 6a agus 6b, a aisghabháil, as a ioncam iomlán iarbhír agus réamh-mheasta ó sheirbhísí den sórt sin a sholáthar, féadfaidh an soláthraí seirbhísí fánaíochta sin iarratas a dhéanamh ar údarú formhuirear a chur i bhfeidhm. Ní chuirfear an formhuirear sin i bhfeidhm ach go feadh an méid is gá sin chun na costais, a bhaineann le seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a sholáthar, a aisghabháil, ag féachaint do na muirir uasta mhórdhíola is infheidhme.

2.  I gcás ina gcinneann soláthraí seirbhísí fánaíochta leas a bhaint as mír 1 den Airteagal seo, déanfaidh sé iarratas a chur faoi bhraid an údaráis náisiúnta rialála gan mhoill agus tabharfaidh sé an fhaisnéis uile is gá dó i gcomhréir leis na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 6d. Gach 12 mhí ina dhiaidh sin, tabharfaidh an soláthraí seirbhísí fánaíochta an fhaisnéis sin cothrom le dáta agus cuirfidh sé í faoi bhráid an údaráis náisiúnta rialála.

3.  Chomh luath agus a gheobhaidh sé iarratas de bhun mhír 2, déanfaidh an t-údarás náisiúnta rialála measúnú le fíorú an bhfuil sé suite ag an soláthraí seirbhísí fánaíochta nach mbeidh sé in ann a chostais a aisghabháil i gcomhréir le mír 1, agus é mar éifeacht leis sin go ndéanfaí dochar d’inbhuanaitheacht an mhúnla muirearaithe bhaile. Beidh an measúnú ar inbhuanaitheacht an mhúnla muirearaithe bhaile bunaithe ar ghnéithe oibiachtúla ábhartha a bhaineann go sonrach leis an soláthraí seirbhísí fánaíochta, lena n-áirítear éagsúlachtaí oibiachtúla idir soláthraithe seirbhísí fánaíochta atá sa Bhallstát i dtrácht agus leibhéal na bpraghsanna náisiúnta agus na n-ioncam náisiúnta. Déanfaidh an t-údarás náisiúnta rialála an formhuirear a údarú i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha al eagtar síos i mír 1 agus sa mhír seo.

4.  Laistigh d’aon mhí amháin tar éis iarratas a fháil de bhun mhír 2, údaróidh an t-údarás náisiúnta rialála an formhuirear, mura rud é go bhfuil an t-iarratas go follasach gan bhunús nó go bhfuil faisnéis neamhleor atá curtha ar fáil ann. I gcás ina measann an t-údarás náisiúnta rialála gur follasach go bhfuil an t-iarratas gan bhunús, nó má mheasann sé nach leor an fhaisnéis atá curtha ar fáil, déanfaidh sé cinneadh críochnaitheach laistigh de thréimhse dhá mhí breise, tar éis dó deis éisteachta a thabhairt don soláthraí seirbhísí fánaíochta, chun an formhuirear a údarú, a leasú nó chun diúltú dó.

Airteagal 6d

An beartas maidir le húsáid chóir agus inbhuanaitheacht deireadh a chur le formhuirir fánaíochta miondíola a chur chun feidhme

1.  D’fhonn a áirithiú go ndéanfar Airteagal 6b agus Airteagal 6c, a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach, faoin 15 Nollaig 2016, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle le BEREC, ghníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh, lena leagtar síos rialacha mionsonraithe, maidir le cur i bhfeidhm an bheartais maidir le húsáid chóir agus maidir leis an modheolaíocht chun measúnú a dhéanamh ar inbhuanaitheacht deireadh a chur le formhuirir fánaíochta miondíola, agus ar an iarratas a bheidh le cur isteach ag soláthraí seirbhísí fánaíochta chun críocha an mheasúnaithe sin. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 6(2).

2.  Le linn dó gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síós rialacha mionsonraithe i ndáil leis an mbeartas maidir le húsáid chóir a leagtar amach in Airteagal 6b, cuirfidh an Coimisiún an méid seo a leanas san áireamh:

(a) forás na bpatrún praghsála agus tomhaltais sna Ballstáit;

(b) an méid cóineasaithe atá idir na praghasleibhéil bhaile sna tíortha ar fud an Aontais;

(c) na patrúin taistil san Aontas;

(d) aon riosca go saobhfar na dreasachtaí iomaíochta agus infheistíochta a bheidh inbhraite sna margaí baile nó sna margaí a bhfuil cuairt á tabhairt orthu.

3.  Maidir le hAirteagal 6c, le linn dó gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir leis an modheolaíocht chun measúnú a dhéanamh ar inbhuanaitheacht deireadh a chur le formhuirir fánaíochta miondíola le haghaidh soláthraí seirbhísí fánaíochta, bunóidh an Coimisiún iad ar na nithe seo a leanas:

(a) cinneadh na gcostas iomlán iarbhír agus réamh-mheasta a bhaineann le seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a sholáthar trí thagairt do na rátaí éifeachtacha fánaíochta mórdhíola do thrácht neamhchothromaithe agus cion réasúnach na gcostas comhpháirteach agus na gcostas comhchoiteann is gá chun seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a sholáthar;

(b) cinneadh na n-ioncam iomlán iarbhír agus réamh-mheasta ó sheirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a sholáthar;

(c) tomhaltas na seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte agus tomhaltas baile ag custaimeirí an tsoláthraí seirbhísí fánaíochta;

(d) leibhéal na hiomaíochta, na bpraghsanna agus na n-ioncam sa mhargadh baile, agus aon riosca inbhraite go ndéanfaí difear suntasach d’fhorás praghsanna den sórt sin trí fhánaíocht ar phraghsanna miondíola baile.

4.  Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 go tráthrialta i bhfianaise na bhforbairtí ar an margadh.

5.  Déanfaidh an t-údarás rialála náisiúnta dlúthfhaireachán agus dianmhaoirseacht ar chur i bhfeidhm an bheartais maidir le húsáid chóir agus na mbeart i ndáil le hinbhuanaitheacht deireadh a chur le formhuirir fánaíochta miondíola, agus lánaird á tabhairt ar na gnéithe oibiachtúla ábhartha a bhaineann go sonrach leis an mBallstát lena mbaineann agus ar na héagsúlachtaí ábhartha oibiachtúla idir soláthraithe seirbhísí fánaíochta. Gan dochar don nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 6c(3), déanfaidh an t-údarás náisiúnta rialála ceanglais Airteagal 6b agus Airteagal 6c agus na gníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar de bhun an Airteagail seo, a fhorfheidhmiú ar bhonn tráthúil. Féadfaidh an t-údarás náisiúnta rialála, tráth ar bith, a cheangal ar an soláthraí seirbhísí fánaíochta an formhuirear a leasú nó gan leanúint de más rud é nach gcomhlíontar Airteagal 6b nó Airteagal 6c leis. Cuirfidh an t-údarás náisiúnta rialála an Coimisiún Eorpach ar an eolas, go bliantúil, i dtaca le cur i bhfeidhm Airteagal 6b, Airteagal 6c agus Airteagal 6d.

Airteagal 6e

Seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a sholáthar

1.  Gan dochar don dara fomhír, i gcás ina gcuireann soláthraí seirbhísí fánaíochta formhuirear i bhfeidhm maidir le tomhaltas seirbhísí fánaíochta rialáilte miondíola atá sa bhreis ar aon teorainneacha a shocraítear leis an mbeartas maidir le húsáid chóir, comhlíonfaidh sé na ceanglais seo a leanas (gan CBL a áireamh):

(a) aon fhormhuirear atá i bhfeidhm chun glaonna fánaíochta rialáilte a dhéanamh, teachtaireachtaí SMS fánaíochta rialáilte a sheoladh agus seirbhísí fánaíochta sonraí rialáilte, ní rachaidh sé thar an muirear uasta mórdhíola dá bhforáiltear in Airteagail 7 (2), 9(1) agus 12(1), faoi seach;

(b) suim na bpraghsanna miondíola baile agus aon fhormhuirear arna chur i bhfeidhm chun glaonna fánaíochta rialáilte a dhéanamh, teachtaireachtaí SMS fánaíochta rialáilte a sheoladh nó seirbhísí fánaíochta sonraí rialáilte, ní rachaidh sé thar EUR 0,19 in aghaidh an nóiméid, EUR 0,06 in aghaidh teachtaireacht SMS agus EUR 0,20 in aghaidh an mheigibhirt a úsáidtear, faoi seach;

(c) aon fhormhuirear atá i bhfeidhm chun glaonna fánaíochta rialáilte a fhaightear, ní rachaidh sé thar an meán ualaithe uasta ar rátaí críochnaithe soghluaiste ar fud an Aontais a leagtar amach i gcomhréir le mír 2.

Ní chuirfidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta aon fhormhuirear i bhfeidhm maidir le teachtaireacht fánaíochta SMS rialáilte nó le teachtaireacht ghlórphoist fánaíochta a gheofar. Beidh an méid sin gan dochar d’aon mhuirir eile is infheidhme, amhail muirir chun éisteacht le teachtaireachtaí den sórt sin.

Déanfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta muirear a ghearradh ar ghlaonna fánaíochta a dhéantar agus a fhaightear in aghaidh an tsoicind. Féadfaidh na soláthraithe seirbhísí fánaíochta tréimhse íosta muirir tosaigh a chur i bhfeidhm nach mó ná 30 soicind maidir le glaonna a dhéantar. Gearrfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta muirear ar a gcustaiméirí as seirbhís fánaíochta rialáilte a sholáthar ar bhonn ráta in aghaidh an chilibhirt, seachas teachtaireachtaí MMS a bhféadfar muirear a ghearradh ina leith in aghaidh an aonaid. I gcás den sórt sin, an muirear fánaíochta miondíola a fhéadfaidh soláthraí seirbhísí fánaíochta a thobhach ar a chustaiméir seirbhísí fánaíochta as teachtaireacht MMS fánaíochta a tharchur nó a fháil, ní rachaidh sé thar an muirear uasta fánaíochta miondíola a leagtar amach sa chéad fhomhír i gcás seirbhísí fánaíochta rialáilte sonraí.

Le linn na tréimhse dá dtagraítear in Airteagal 6f(1), ní dhéanfaidh an mhír seo cosc a chur ar thairiscintí a chumasóidh do chustaiméirí seirbhísí fánaíochta, le haghaidh muirir per diem nó aon mhuirir sheasta thréimhsiúil, toirt áirithe tomhaltais seirbhísí fánaíochta rialáilte ar choinníoll go dtiocfaidh as tomhaltas méid iomlán na toirte sin praghas in aghaidh an aonaid ar ghlaonna fánaíochta rialáilte, glaonna a dhéanamh, teachtaireachtaí SMS a sheoladh agus ar sheirbhísí fánaíochta sonraí nach mó ná an praghas miondíola baile faoi seach agus na muirir uasta a leagtar amach sa chéad fhomhír den mhír seo.

2.  Faoin 31 Nollaig 2015, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le BEREC agus faoi réir an dara fomhír den mhír seo, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar amach meán ualaithe na rátaí críochnaithe soghluaiste uasta dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír de mhír 1. Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar na gníomhartha cur chun feidhme sin gach bliain. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 6(2).

Maidir le meán ualaithe na rátaí críochnaithe soghluaiste uasta, bunófar ar na critéir seo a leanas iad:

(a) leibhéal uasta na rátaí críochnaithe soghluaiste a fhorchuir na húdaráis náisiúnta rialála ar an margadh do chríochnú glao gutha mórdhíola ar líonraí soghluaiste aonair i gcomhréir le hAirteagal 7 agus Airteagal 16 den Treoir Réime agus le hAirteagal 13 de Threoir na Rochtana, agus

(b) líon iomlán na síntiúsóirí sna Ballstáit.

3.  Féadfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta taraif fánaíochta seachas an ceann a leagtar amach i gcomhréir le hAirteagail 6a, 6b, 6c, agus mír 1 den Airteagal seo a thairiscint agus féadfaidh custaiméirí seirbhísí fánaíochta taraif fánaíochta seachas an ceann a shocraítear in Airteagal 6a, 6b agus 6c agus mír 1 den Airteagal seo a roghnú d’aon ghnó, ar dá bhun a mbainfidh custaiméirí seirbhísí fánaíochta leas as taraif dhifriúil ar sheirbhís fánaíochta rialáilte seachas an ceann a thabharfaí dóibh mura mbeadh rogha den sórt ann. Cuirfidh an soláthraí seirbhísí fánaíochta i gcuimhne do na custaiméirí seirbhísí fánaíochta sin cineál na mbuntáistí ar sheirbhísí fánaíochta a chaillfí dá ndéanfaí amhlaidh.

Gan dochar don chéad fhomhír, cuirfidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta taraif atá leagtha amach in Airteagal 6a agus 6b, agus i mír 1 den Airteagal seo i bhfeidhm go huathoibríoch maidir leis na custaiméirí seirbhísí fánaíochta ar fad atá ann cheana agus atá nua.

Féadfaidh aon chustaiméir seirbhísí fánaíochta, tráth ar bith, a iarraidh go n-athrófaí go dtí nó ón taraif a shocraítear in Airteagal 6a, 6b, 6c agus i mír 1 den Airteagal seo. I gcás custaiméirí seirbhísí fánaíochta a dhéanann an rogha athrú d’aon ghnó chuig taraif a shocraítear i gcomhréir le hAirteagail 6a, 6b, 6c, agus le mír 1 den Airteagal seo nó athrú ar ais chuig an taraif sin, déanfar aon athrú laistigh de lá amháin oibre tar éis an iarraidh a fháil agus déanfar é saor in aisce agus ní bheidh coinníollacha ná srianta ag gabháil leis maidir le gnéithe eile de na síntiúis seachas fánaíocht. Féadfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta moill a chur ar athrú go dtí go mbeidh an taraif fánaíochta a bhí ann roimhe sin i bhfeidhm ar feadh tréimhse íosta sonraithe nach rachaidh thar dhá mhí.

4.  Maidir le conradh ina chuimsítear seirbhís fánaíochta miondíola rialáilte d’aon chineál, áiritheoidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta go sonrófar na príomhthréithe den tseirbhís fánaíochta miondíola rialáilte sin a sholáthraítear, lena n-áirítear go háirithe:

(a) an plean taraife nó na pleananna taraife ar leith, agus, do gach ceann de na pleananna taraife, na cineálacha seirbhísí a thairgtear agus toirteanna na cumarsáide san áireamh;

(b) aon srianta arna bhforchur ar thomhaltas seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a sholáthraítear ar an leibhéal praghais bhaile mhiondíola is infheidhme, go háirithe faisnéis chainníochtaithé maidir leis an gcaoi a chuirtear an beartas maidir le húsáid chóir i bhfeidhm é trí thagairt a dhéanamh do na príomhpharaiméadair praghsála, toirte nó eile a bhaineann leis an tseirbhís fánaíochta miondíola rialáilte lena mbaineann.

Foilseoidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

Airteagal 6f

Muirir fánaíochta miondíola idirthréimhseacha

1.  Ón 30 Aibreán 2016 go dtí an 14 Meitheamh 2017, féadfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta formhuirear a chur i bhfeidhm de bhreis ar an bpraghas miondíola baile chun seirbhísí fánaíochta miondíola rialáilte a sholáthar.

2.  Le linn na tréimhse dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, beidh feidhm ag Airteagal 6e mutatis mutandis.

▼B

Airteagal 7

Muirir mhórdhíola chun glaonna fánaíochta rialáilte a dhéanamh

▼M2

1.  Le héifeacht ón 15 Meitheamh 2017, ní mó an meánmhuirear mórdhíola a fhéadfaidh an t-oibreoir líonraí ar ar tugadh cuairt a thobhach ar sholáthraí seirbhísí fánaíochta chun glao fánaíochta rialáilte a sholáthar, ar glao é a thosaíonn ar an líonra sin ar ar tugadh cuairt, lena n-áirítear, inter alia, costais tosaithe, idirthurais agus críochnaithe, ná teorainn choimirce EUR 0,032 in aghaidh an nóiméid . Leanfaidh an muirear mórdhíola uasta sin de bheith cothrom le EUR 0,032 go dtí an 30 Meitheamh 2022, gan dochar d’Airteagal 19.

2.  Beidh feidhm ag an meánmhuirear mórdhíola dá dtagraítear i mír 1 idir aon dá oibreoir agus déanfar é a ríomh thar thréimhse 12 mhí nó thar aon tréimhse den sórt is giorra ná sin a fhéadfaidh a bheith fágtha roimh dheireadh na tréimhse ina bhfuil feidhm ag meánmhuirear mórdhíola uasta dá bhforáiltear i mír 1 nó roimh an 30 Meitheamh 2022.

▼B

3.  Déanfar an meánmhuirear mórdhíola dá dtagraítear i mír 1 a ríomh tríd an ioncam iomlán a fhaightear ó fhánaíocht mhórdhíola a roinnt ar líon iomlán na nóiméad fánaíochta mórdhíola a úsáideann an t-oibreoir ábhartha go hiarbhír chun glaonna fánaíochta mórdhíola a sholáthar laistigh den Aontas sa tréimhse ábhartha, arna chomhiomlánú mar shuim in aghaidh an tsoicind arna coigeartú chun aird a thabhairt ar an bhféidearthacht go ndéanfaidh oibreoir an líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air tréimhse íosta tosaigh muirearaithe nach faide ná 30 soicind a chur i bhfeidhm.

▼M1 —————

▼B

Airteagal 9

Muirir mhórdhíola ar theachtaireachtaí fánaíochta rialáilte SMS

▼M2

1.  Le héifeacht ón 15 Meitheamh 2017, ní mó an meánmhuirear mórdhíola a fhéadfaidh an t-oibreoir líonraí ar ar tugadh cuairt a thobhach ar sholáthraí seirbhísí fánaíochta chun teachtaireacht SMS fánaíochta rialáilte a sholáthar ar teachtaireacht SMS í a thosaíonn ar an líonra sin ar ar tugadh cuairt ná teorainn choimirce EUR 0,01 in aghaidh na teachtaireachta SMS agus, gan dochar d’Airteagal 19, fanfaidh sé cothrom le EUR 0,01 go dtí an 30 Meitheamh 2022.

▼B

2.  Beidh feidhm ag an meánmhuirear mórdhíola dá dtagraítear i mír 1 idir aon dá oibreoir agus déanfar é a ríomh thar thréimhse 12 mhí nó thar aon tréimhse den sórt sin is giorra ná sin a d’fhéadfadh a bheith fágtha roimh an 30 Meitheamh 2022.

3.  Déanfar an meánmhuirear mórdhíola dá dtagraítear i mír 1 a ríomh tríd an ioncam mórdhíola iomlán a fhaigheann oibreoir an líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air nó oibreoir an líonra baile as teachtaireachtaí SMS fánaíochta rialáilte a thosú agus a tharchur laistigh den Aontas sa tréimhse ábhartha a roinnt ar líon iomlán na dteachtaireachtaí SMS den sórt sin a tosaíodh agus a tarchuireadh thar ceann an tsoláthraí seirbhísí fánaíochta ábhartha nó thar ceann oibreoir ábhartha an líonra baile laistigh den tréimhse sin.

4.  Ní dhéanfaidh oibreoir líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air aon mhuirear a thobhach ar sholáthraí seirbhísí fánaíochta an chustaiméara seirbhísí fánaíochta nó ar oibreoir líonra baile an chustaiméara, ar leithligh ón muirear dá dtagraítear i mír 1, as teachtaireacht SMS fánaíochta rialáilte a chríochnú, ar teachtaireacht í a seoladh chuig custaiméir seirbhísí fánaíochta agus é ag fánaíocht ar a líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air.

▼M1 —————

▼B

Airteagal 11

Saintréithe teicniúla na dteachtaireachtaí SMS fánaíochta rialáilte

Ní dhéanfaidh aon soláthraí seirbhísí fánaíochta, soláthraí baile, oibreoir líonra baile ná oibreoir líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air saintréithe teicniúla theachtaireachtaí fánaíochta rialáilte SMS a athrú ar shlí a d’fhágfadh go mbeadh siad éagsúil le saintréithe teicniúla theachtaireachtaí SMS a sholáthraítear laistigh dá mhargadh baile.

Airteagal 12

Muirir mhórdhíola ar sheirbhísí fánaíochta rialáilte sonraí

▼M2

1.  Le héifeacht ón 15 Meitheamh 2017, ní mó an meánmhuirear mórdhíola a fhéadfaidh an t-oibreoir líonraí ar ar tugadh cuairt a thobhach ar sholáthraí seirbhísí fánaíochta chun seirbhísí fánaíochta rialáilte sonraí a sholáthar trí bhíthin an líonra sin ar ar tugadh cuairt, ná teorainn choimirce EUR 7,70 in aghaidh an ghigibhirt sonraí a tharchuirtear. Laghdófar an muirear uasta mórdhíola sin go dtí EUR 6,00 in aghaidh an ghigibhirt an 1 Eanáir 2018, go dtí EUR 4,50 in aghaidh an ghigibhirt an 1 Eanáir 2019, go dtí EUR 3,50 in aghaidh an ghigibhirt an 1 Eanáir 2020, go dtí EUR 3,00 in aghaidh an ghigibhirt an 1 Eanáir 2021 agus go dtí EUR 2,50 in aghaidh an ghigibhirt an 1 Eanáir 2022. Gan dochar d’Airteagal 19, fanfaidh sé ag EUR 2,50 in aghaidh an ghigibhirt sonraí a tharchuirtear go dtí an 30 Meitheamh 2022.

▼B

2.  Beidh feidhm ag an meánmhuirear mórdhíola dá dtagraítear i mír 1 idir aon dá oibreoir agus déanfar é a ríomh thar thréimhse dhá mhí dhéag nó thar aon tréimhse is giorra ná sin a d’fhéadfadh a bheith fágtha roimh an 30 Meitheamh 2022.

3.  Déanfar an meánmhuirear mórdhíola dá dtagraítear i mír 1 a ríomh tríd an ioncam mórdhíola iomlán a fhaigheann oibreoir an líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air nó oibreoir an líonra baile as seirbhísí fánaíochta rialáilte sonraí a sholáthar sa tréimhse ábhartha a roinnt ar líon iomlán na meigibheart sonraí a úsáidtear iarbhír trí na seirbhísí sin a sholáthar laistigh den tréimhse sin, arna gcomhiomlánú ar bhonn ráta in aghaidh an chilibhirt thar ceann an tsoláthraí seirbhísí fánaíochta ábhartha nó oibreoir ábhartha an líonra baile laistigh den tréimhse sin.

▼M1 —————

▼B

Airteagal 14

Trédhearcacht na muirear miondíola ar ghlaonna fánaíochta agus ar theachtaireachtaí SMS

1.  Chun foláireamh a thabhairt do chustaiméiri seirbhísí fánaíochta go mbeidh muirir fánaíochta á ngearradh acu nuair a bheidh glao á dhéanamh nó á fháil aige, nó nuair a bheidh teachtaireacht SMS á sheoladh aige, déanfaidh gach soláthraí seirbhísí fánaíochta ar leith, ach amháin i gcás ina mbeidh fógra tugtha ag an gcustaiméir dá sholáthraí seirbhísí fánaíochta nach bhfuil an tseirbhís sin ag teastáil uaidh, faisnéis bhunúsach phearsantaithe praghsála maidir leis na muirir fánaíochta (agus CBL a áireamh) a bhfuil feidhm acu maidir le déanamh agus fáil glaonna agus maidir le seoladh teachtaireachtaí SMS ag an gcustaiméir sin sa Bhallstát a bhfuil cuairt á tabhairt air a sholáthar don chustaiméir go huathoibríoch, gan aon mhoill mhíchuí agus saor in aisce, trí Sheirbhís Teachtaireachta nuair a rachaidh sé isteach i mBallstát nach é Ballstát a sholáthraí baile é.

▼M1

Léireofar an fhaisnéis praghsála phearsantaithe bhunúsach sin in airgeadra an bhille bhaile arna sholáthar ag soláthraí baile an chustaiméara agus áireofar inti faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) aon bheartas maidir le húsáid chóir a bhfuil an custaiméir fánaíochta faoina réir laistigh den Aontas agus na formhuirir a bhfuil feidhm acu sa bhreis ar an mbeartas maidir le húsáid chóir sin; agus

(b) aon fhormhuirear a chuirtear i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 6c.

▼B

Cuimseofar inti freisin an uimhir shaor in aisce dá dtagraítear i mír 2 le haghaidh faisnéis níos mionsonraithe a fháil mar aon le faisnéis ar an bhféidearthacht maidir le rochtain a fháil ar na seirbhísí éigeandála tríd an uimhir éigeandála Eorpach 112, a dhiailiú saor in aisce.

Tráth a bhfaighidh custaiméir gach teachtaireacht ar leith, beidh an deis aige fógra a thabhairt don soláthraí seirbhísí fánaíochta, saor in aisce agus ar shlí éasca, lena thabhairt le fios nach bhfuil an tSeirbhís Teachtaireachta uathoibríoch ag teastáil uaidh. Beidh sé de cheart ag custaiméir a mbeidh fógra tugtha aige nach mbeidh an tSeirbhís Teachtaireachta uathoibríoch ag teastáil uaidh a cheangal ar an soláthraí seirbhísí fánaíochta, tráth ar bith agus saor in aisce, an tseirbhís a sholáthar arís.

Déanfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta an fhaisnéis bhunúsach phearsantaithe praghsála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a sholáthar go huathoibríoch do chustaiméirí dalla nó do chustaiméirí atá faoi mhíchumas radhairc, trí ghuthghlao, saor in aisce, má iarrann siad amhlaidh.

▼M1

Beidh feidhm ag an gcéad fhomhír, ag an dara fomhír, ag an gceathrú fomhír agus ag an gcúigiú fomhír i leith guthsheirbhísí fánaíochta, cé is moite don tagairt don bheartas maidir le húsáid chóir, agus le seirbhísí fánaíochta SMS arna n-úsáid ag custaiméirí seirbhísí fánaíochta ag taisteal dóibh lasmuigh den Aontas agus arna soláthar ag soláthraí seirbhísí fánaíochta.

▼B

2.  De bhreis ar mhír 1, beidh de cheart ag custaiméirí faisnéis phearsantaithe níos mionsonraithe faoi phraghsáil ar na muirir fánaíochta a mbeidh feidhm acu sa líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air maidir le guthghlaonna agus SMS chomh maith le faisnéis faoi na bearta trédhearcachta a bhfuil feidhm acu de bhun an Rialacháin seo, a iarraidh agus a fháil, cibé áit san Aontas ina bhfuil siad, saor in aisce, trí ghuthghlao soghluaiste nó trí SMS. Déanfar iarraidh den sórt sin chuig uimhir shaor in aisce a cheapfaidh an soláthraí seirbhísí fánaíochta chun na críche sin. Ní bheidh feidhm ag na hoibleagáidí dá bhforáiltear i mír 1 maidir le gléasanna nach dtacaíonn le feidhmiúlacht SMS.

▼M1

2a.  Seolfaidh an soláthraí seirbhísí fánaíochta fógra don chustaiméir seirbhísí fánaíochta nuair a bheidh an toirt is infheidhme maidir le húsáid chóir de ghuthghlaonna nó, SMS, nó seirbhísí fánaíochta rialáilte tomhailte go hiomlán nó nuair a bheidh aon teorainn úsáide arna chur i bhfeidhm i gcomhréir le Airteagal 6c bainte amach. Léireoidh an fógra sin an formhuirear fánaíochta rialáilte a chuirfear i bhfeidhm ar aon tomhaltas breise seirbhísí guthghlaonna agus SMS fánaíochta rialáilte ag an gcustaiméir seirbhísí fánaíochta. Beidh sé de cheart ag gach custaiméir a éileamh ar an soláthraí seirbhísí fánaíochta stopadh d’fhógraí den sórt sin a sheoladh chucu agus beidh sé de cheart acu, ag aon tráth agus saor in aisce, a éileamh ar an soláthraí seirbhísí miondíola an tseirbhís a sholáthar arís.

▼M1

3.  Déanfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta faisnéis iomlán a thabhairt do chustaiméirí faoi na muirir fánaíochta a bheidh i bhfeidhm, an tráth a mbeidh síntiúis á nglacadh. Soláthróidh siad faisnéis uasdátaithe dá gcuid custaiméirí seirbhísí fánaíochta freisin maidir le muirir fánaíochta is infheidhme gan aon mhoill mhíchuí gach uair a tharlaíonn athrú ar na muirir sin.

Seolfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta meabhrúchán ag eatraimh réasúnacha ina dhiaidh sin chuig na custaiméirí go léir a roghnaigh taraif eile.

▼B

4.  Cuirfidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta faisnéis ar fáil dá gcuid custaiméirí maidir le fánaíocht neamhaireach a sheachaint i réigiúin teorann. Glacfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta céimeanna réasúnta chun a gcuid custaiméirí a chosaint ó mhuirir fánaíochta a íoc ar sheirbhísí fánaíochta ar seirbhísí iad a ndearnadh rochtain neamhaireach ina leith agus na custaiméirí sin lonnaithe ina mBallstát baile.

Airteagal 15

Sásraí trédhearcachta agus coimirce maidir le seirbhísí fánaíochta sonraí miondíola

1.  Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta, sula ndéanfar conradh a thabhairt i gcrích agus ina dhiaidh sin, go gcoinneofar a gcuid custaiméirí seirbhísí fánaíochta ar an eolas ar shlí leordhóthanach faoi na muirir a ghabhann leis an úsáid a bhaineann siad as seirbhísí fánaíochta rialáilte sonraí, agus tabharfar an t-eolas sin ar bhealaí ina n-éascaítear tuiscint custaiméirí maidir leis na hiarmhairtí airgeadais a bhaineann le húsáid den sórt sin agus ar bhealaí ina gcuirtear ar a gcumas faireachán a dhéanamh ar a gcaiteachas ar sheirbhísí fánaíochta rialáilte sonraí, agus an caiteachas sin a rialú, i gcomhréir le mír 2 agus mír 3.

I gcás inarb iomchuí, déanfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta a gcuid custaiméirí a chur ar an eolas, sula ndéanfar conradh a chur i gcrích agus ar bhonn tráthrialta dá éis sin, faoin riosca a bhaineann le cónascadh uathoibríoch fánaíochta sonraí agus le híoslódáil uathoibríoch fánaíochta sonraí agus nach ndéantar rialú ina leith. Thairis sin, tabharfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta fógra dá gcuid custaiméirí saor in aisce agus ar shlí shoiléir atá intuigthe go héasca, faoi conas na cónaisc fánaíochta sonraí uathoibríocha sin a mhúchadh chun úsáid neamhrialaithe seirbhísí fánaíochta sonraí a sheachaint.

▼M1

2.  Trí theachtaireacht uathoibríoch ón soláthraí seirbhísí fánaíochta, cuirfear in iúl don chustaiméir seirbhísí fánaíochta go bhfuil sé ag baint úsáide as seirbhísí fánaíochta sonraí rialáilte, agus soláthrófar faisnéis bhunúsach phearsantaithe taraife faoi na muirir (in airgeadra an bhille bhaile arna sholáthar ag soláthraí baile an chustaiméara) is infheidhme as seirbhísí fánaíochta sonraí a sholáthar don chustaiméir fánaíochta sin sa Bhallstát lena mbaineann,,ach amháin i gcás ina bhfuil fógra tugtha ag an gcustaiméir don soláthraí seirbhísí fánaíochta nach dteastaíonn an fhaisnéis sin uaidh.

Áireofar san fhaisnéis bhunúsach phearsantaithe taraife sin faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) aon bheartas maidir le húsáid chóir a bhfuil an custaiméir fánaíochta faoina réir laistigh den Aontas agus na formhuirir a bhfuil feidhm acu sa bhreis ar an mbeartas maidir le húsáid chóir sin; agus

(b) aon fhormhuirear a chuirtear i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 6c.

Déanfar an fhaisnéis a sheachadadh ar ghléas soghluaiste an chustaiméara seirbhísí fánaíochta, mar shampla le teachtaireacht SMS, le ríomhphost nó le fuinneog aníos ar an ngléas soghluaiste, gach uair a théann custaiméir seirbhísí fánaíochta isteach i mBallstát seachas Ballstát a sholáthraí baile agus a chuireann sé tús den chéad uair le seirbhís fánaíochta rialáilte sonraí sa Bhallstát áirithe sin. Soláthrófar an fhaisnéis sin saor in aisce tráth a chuireann an custaiméir seirbhísí fánaíochta tús le seirbhís fánaíochta rialáilte sonraí, ar mhodh iomchuí arna oiriúnú chun go bhfuil sé éasca í a fháil agus a thuiscint.

▼M1

2a.  Tabharfaidh an soláthraí seirbhísí fánaíochta fógra nuair a bheidh an toirt is infheidhme maidir le húsáid chóir de sheirbhís sonraí fánaíochta rialáilte tomhailte go hiomlán nó nuair a shroichfear aon tairseach úsáide eile, arna chur i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 6c. Léireofar leis an bhfógra sin formhuirear rialaithe na fánaíochta a gcuirfear i bhfeidhm maidir le haon tomhaltas breise de sheirbhísí fánaíochta sonraí ag an gcustaiméir seirbhísí fánaíochta. Beidh sé de cheart ag gach custaiméir a éileamh ar an soláthraí seirbhísí fánaíochta stopadh d’fhógraí den sórt sin a sheoladh chucu agus beidh sé de cheart acu, ag aon tráth agus saor in aisce, a éileamh ar an soláthraí an tseirbhís sin a sholáthar arís.

▼M1

3.  Tabharfaidh gach soláthraí seirbhísí fánaíochta an deis dá chuid custaiméirí seirbhísí fánaíochta go léir chun an rogha a dhéanamh d’aon ghnó, agus saor in aisce, glacadh le saoráid lena soláthraítear ar bhealach tráthúil faisnéis faoin tomhaltas carnaithe arna sloinneadh de réir toirte nó san airgeadra ina ndéantar an custaiméir seirbhísí fánaíochta a bhilleáil i leith seirbhísí fánaíochta rialáilte sonraí agus ar saoráid í trína ráthaítear nach dtarlóidh sé, gan toiliú sainráite ón gcustaiméir, go rachaidh an caiteachas carnaithe ar sheirbhísí fánaíochta rialáilte sonraí i rith tréimhse sonraithe úsáide, seachas MMS a dtugtar bille in aghaidh an aonaid ina leith, thar theorainn shonraithe airgeadais.

▼B

Chuige sin, déanfaidh an soláthraí seirbhísí fánaíochta teorainn airgeadais uasta amháin nó níos mó le haghaidh tréimhsí úsáide sonraithe a chur ar fáil, ar choinníoll go gcuirtear na méideanna comhfhreagracha toirte in iúl don chustaiméir roimh ré. Beidh ceann de na teorainneacha sin (an teorainn airgeadais réamhshocraithe) gar do EUR 50 de mhuirir gan íoc in aghaidh na tréimhse billeála míosúla (gan CBL a áireamh), ach ní bheidh sí níos mó ná an tsuim sin.

Mar mhalairt air sin, féadfaidh an soláthraí seirbhísí fánaíochta teorainneacha arna sloinneadh de réir toirte a bhunú, ar choinníoll go gcuirtear na méideanna airgeadais comhfhreagracha in iúl don chustaiméir roimh ré. Beidh luach airgeadais comhfhreagrach ag ceann de na teorainneacha sin (an teorainn toirte réamhshocraithe) ar luach é nach mó ná EUR 50 de mhuirir gan íoc in aghaidh na tréimhse billeála míosúla (gan CBL a áireamh).

Chomh maith leis sin, féadfaidh an soláthraí seirbhísí fánaíochta teorainneacha eile a thairiscint dá chuid custaiméirí seirbhísí fánaíochta ar teorainneacha iad lena ngabhann uasteorainneacha éagsúla airgeadais míosúla, is é sin le rá, teorainneacha is airde nó teorainneacha is ísle.

Beidh na teorainneacha réamhshocraithe dá dtagraítear sa dara fomhír agus sa tríú fomhír infheidhme i leith na gcustaiméirí go léir nach bhfuil teorainn eile roghnaithe acu.

Áiritheoidh gach soláthraí seirbhísí fánaíochta freisin go seolfar fógra iomchuí chuig gléas soghluaiste an chustaiméara seirbhísí fánaíochta, mar shampla le teachtaireacht SMS, le ríomhphost nó trí fhuinneog aníos ar an ríomhaire, nuair a shroicheann na seirbhísí fánaíochta sonraí 80 % den teorainn airgeadais nó den teorainn toirte atá comhaontaithe. Beidh sé de cheart ag gach custaiméir a éileamh ar an soláthraí seirbhísí fánaíochta stopadh d’fhógraí den sórt sin a sheoladh chucu agus beidh sé de cheart acu, ag aon tráth agus saor in aisce, a éileamh ar an soláthraí an tseirbhís sin a sholáthar arís.

Más rud é, mura mbeadh sin, go rachfaí thar an teorainn airgeadais nó thar an teorainn toirte, déanfar fógra a sheoladh chuig gléas soghluaiste an chustaiméara seirbhísí fánaíochta. Léireoidh an fógra sin an nós imeachta atá le leanúint más mian leis an gcustaiméir go leanfar de sholáthar na seirbhísí sin agus an costas a bhaineann le gach aonad breise a úsáidfear. Mura bhfreagraíonn an custaiméir seirbhísí fánaíochta de réir mar a iarrtar san fhógra a fuarthas, scoirfidh an soláthraí seirbhísí fánaíochta láithreach de sheirbhís fánaíochta rialáilte sonraí a sholáthar don chustaiméir seirbhísí fánaíochta, agus de mhuirear a ghearradh ar na seirbhísí sin, mura rud é, agus go dtí go n-iarrann an custaiméir seirbhísí fánaíochta go leanfar de sholáthar na seirbhísí sin nó go ndéanfar soláthar na seirbhísí sin a athnuachan.

Aon uair a iarrann custaiméir seirbhísí fánaíochta saoráid lena ngabhann teorainn airgeadais nó teorainn toirte a ghlacadh, nó deireadh a chur le saoráid den sórt sin, déanfar an t-athrú a dhéanamh laistigh d’aon lá oibre amháin tar éis an iarraidh a fháil agus déanfar é saor in aisce agus ní bheidh coinníollacha ná srianta ann maidir le heilimintí eile den síntiús.

4.  Ní bheidh feidhm ag mír 2 ná ag mír 3 maidir le gléasanna de chineál meaisín le meaisín ar gléasanna iad a bhaineann úsáid as cumarsáid sonraí soghluaiste.

5.  Glacfaidh soláthraithe seirbhísí fánaíochta céimeanna réasúnta chun a gcuid custaiméirí a chosaint ó mhuirir fánaíochta a íoc ar sheirbhísí fánaíochta ar seirbhísí iad ar ina leith a ndearnadh rochtain go neamhaireach agus iad lonnaithe ina mBallstát baile. Áireofar leis sin custaimeirí a chur ar an eolas faoin mbealach ina bhféadtar fánaíocht neamhaireach a sheachaint i réigiúin teorann.

▼M1

6.  Beidh feidhm ag an Airteagal seo freisin, cé is moite de mhír 5, den dara fomhír de mhír 2 agus de mhír 2a, agus faoi réir an dara agus an tríú fomhír den mhír seo, maidir le seirbhísí fánaíochta sonraí a úsáideann custaiméirí seirbhísí fánaíochta ag taisteal dóibh lasmuigh den Aontas agus a sholáthraíonn soláthraí seirbhísí fánaíochta.

▼B

I gcás ina roghnóidh an custaiméir an tsaoráid dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 3, ní bheidh feidhm ag na ceanglais dá bhforáiltear i mír 3 más rud é nach ndéanann oibreoir an líonra, is líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air, sa tír lasmuigh den Aontas a bhfuil cuairt á tabhairt uirthi a cheadú don soláthraí seirbhísí fánaíochta faireachán a dhéanamh ar úsáid a chuid custaiméirí ar bhonn fíor-ama.

I gcás den sórt sin, tabharfar fógra don chustaiméir trí theachtaireacht SMS ag dul isteach sa tír sin dó, gan aon mhoill mhíchuí agus saor in aisce, nach bhfuil fáil ar fhaisnéis faoi úsáid charnaithe agus ar fhaisnéis ar an ráthaíocht gan dul thar theorainn shonraithe airgeadais.

Airteagal 16

Maoirseacht agus forfheidhmiú

1.  Déanfaidh údaráis rialála náisiúnta faireachán agus maoirseacht ar chomhlíonadh an Rialacháin seo laistigh dá gcríoch.

▼M1

Déanfaidh na húdaráis rialála náisiúnta dianmhaoirseacht agus dianfhaireachán ar na soláthraithe seirbhísí fánaíochta agus leas á bhaint acu as Airteagal 6b, 6c agus 6e(3).

▼M2

2.  Déanfaidh údaráis rialála náisiúnta agus, i gcás inarb ábhartha, BEREC faisnéis atá cothrom le dáta maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, go háirithe Airteagail 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 agus 12, a chur ar fáil go poiblí ar shlí ina gcuirtear ar chumas páirtithe leasmhara rochtain éasca a bheith acu uirthi.

▼B

3.  Déanfaidh údaráis rialála náisiúnta, agus iad ag ullmhú don athbhreithniú dá bhforáiltear in Airteagal 19, faireachán ar fhorbairtí maidir le muirir mhórdhíola agus le muirir mhiondíola ar sholáthar seirbhísí guthchumarsáide agus seirbhísí cumarsáide sonraí, lena n-áirítear SMS agus MMS, do chustaiméirí seirbhísí fánaíochta, agus lena n-áirítear sna réigiúin is forimeallaí dá dtagraítear in Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Beidh údaráis rialála náisiúnta san airdeall freisin ar chás áirithe na fánaíochta neamhairí sna réigiúin teorann de chuid Ballstát comharsanach agus déanfaidh siad faireachán i dtaobh cibé an úsáidtear teicnící stiúrtha tráchta ar shlí a fhágann go bhfuil sé míbhuntáisteach do chustaiméirí.

Déanfaidh údaráis rialála náisiúnta faireachán ar fhaisnéis i ndáil le fánaíocht neamhaireach agus déanfaidh siad faisnéis a bhailiú i ndáil léi agus glacfaidh siad bearta iomchuí.

4.  Beidh de chumhacht ag údaráis rialála náisiúnta a cheangal ar ghnóthais atá faoi réir oibleagáidí faoin Rialachán seo an fhaisnéis uile is ábhartha do chur chun feidhme agus d’fhorfheidhmiú an Rialacháin seo a sholáthar. Déanfaidh na gnóthais sin an fhaisnéis sin a sholáthar go pras arna iarraidh sin orthu agus i gcomhréir leis na teorainneacha ama agus leis an leibhéal mionsonraí a éileoidh an t-údarás rialála náisiúnta.

▼M2

4a.  I gcás ina measfaidh údarás rialála naisiúnta gur faisnéis rúnda atá i gceist i gcomhréir le rialacha an Aontais agus le rialacha náisiúnta maidir le rúndacht gnó, déanfaidh an Coimisiún, BEREC agus aon údaráis rialála náisiúnta eile lena mbaineann an rúndacht sin a áirithiú. Ní chuirfidh rúndacht gnó cosc ar roinnt tráthúil na faisnéise idir an t-údarás rialála náisiúnta, an Coimisiún, BEREC agus aon údaráis rialála náisiúnta eile lena mbaineann chun athbhreithniú, faireachán agus maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialachán seo.

▼B

5.  Féadfaidh údaráis rialála náisiúnta idirghabháil a dhéanamh ar a dtionscnamh féin chun comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú. Go háirithe, bainfidh siad úsáid, más gá, as na cumhachtaí faoi Airteagal 5 de Threoir na Rochtana chun rochtain agus idirnascadh leordhóthanach a áirithiú chun lúdracht ceann go ceann agus idirinoibritheacht seirbhísí fánaíochta a ráthú, mar shampla nuair nach bhfuil custaiméirí in ann teachtaireachtaí SMS fánaíochta rialáilte a mhalartú le custaiméirí líonra poiblí cumarsáide soghluaiste i mBallstát eile ós rud é nach bhfuil comhaontú ann chun a chumasú na teachtaireachtaí sin a sheachadadh.

6.  I gcás ina suíonn údarás rialála náisiúnta gur tharla sárú ar na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo, beidh de chumhacht aige a éileamh go scoirfí láithreach den sárú sin.

Airteagal 17

Réiteach díospóide

1.  I gcás díospóide a bhaineann leis na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo idir ghnóthais a sholáthraíonn líonraí nó seirbhísí cumarsáide leictreonaí i mBallstát, beidh feidhm ag na nósanna imeachta um réiteach díospóide a leagtar síos in Airteagal 20 agus Airteagal 21 den Treoir Réime.

▼M2

Maidir le díospóidí idir oibreoirí líonraí ar ar tugadh cuairt agus oibreoirí eile maidir le rátaí a chur i bhfeidhm ar na hionchuir is gá chun seirbhísí fánaíochta mórdhíola rialáilte a sholáthar, féadfar iad a tharchur chun an údaráis nó chun na n-údarás rialála náisiúnta atá inniúil de bhun Airteagal 20 nó 21 den Chreat-Treoir. I gcás den sórt sin, féadfaidh an t-údarás rialála náisiúnta inniúil nó na húdaráis rialála náisiúnta inniúla dul i gcomhairle le BEREC, maidir leis an ngníomhaíocht atá le déanamh i gcomhréir leis an gCreat-Treoir, leis na Treoracha Sonracha nó leis an Rialachán seo chun an díospóid a réiteach. I gcás ina ndeachthas i gcomhairle le BEREC, fanfaidh an t-údarás nó na húdaráis rialála náisiúnta inniúla le tuairim BEREC sula ndéanfaidh sé nó siad aon ghníomhaíocht chun an díospóid a réiteach.

▼B

2.  I gcás díospóide neamhréitithe ina bhfuil tomhaltóir nó críoch-úsáideoir i gceist agus a bhaineann le saincheist a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh fáil ar na nósanna imeachta um réiteach díospóide lasmuigh de chúirt a leagtar síos in Airteagal 34 den Treoir um Sheirbhís Uilíoch.

Airteagal 18

Pionóis

Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha maidir le pionóis is infheidhme i leith sáruithe ar an Rialachán seo, agus glacfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirtear chun feidhme iad. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh na Ballstáit fógra maidir leis na forálacha sin don Choimisiún faoin 30 Meitheamh 2013 agus tabharfaidh siad fógra dó gan aon mhoill maidir le haon leasú ina dhiaidh sin a dhéanann difear do na forálacha sin.

▼M1

Airteagal 19

Athbhreithniú

1.  Faoin 29 Samhain 2015 tionscnóidh an Coimisiún athbhreithniú ar an margadh fánaíochta mórdhíola d’fhonn a mheas cad iad na bearta is gá chun gur féidir deireadh a chur le formhuirir fánaíochta miondíola faoin 15 Meitheamh 2017. Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú, inter alia, ar an leibhéal iomaíochta i margaí mórdhíola náisiúnta, agus déanfaidh sé measúnú, go háirithe, ar leibhéal na gcostas mórdhíola a thabhaítear agus na muirear mórdhíola a chuirtear i bhfeidhm, agus ar staid iomaíochta oibreoirí a bhfuil raon feidhme geografach teoranta acu, lena n-áirítear an tionchar a bhíonn ag comhaontuithe tráchtála ar an iomaíocht chomh maith le cumas oibreoirí tairbhe a bhaint as barainneachtaí scála. Déanfaidh an Coimisiún measúnú freisin ar an dul chun cinn maidir leis an iomaíocht sna margaí fánaíochta miondíola agus ar aon rioscaí inbhraite go saobhfar an iomaíocht agus na dreasachtaí infheistíochta sa mhargadh baile agus i margaí a bhfuil cuairt á tabhairt orthu. Agus measúnú á dhéanamh ar na bearta is gá chun gur féidir deireadh a chur le formhuirir fánaíochta miondíola, cuirfidh an Coimisiún san áireamh gur gá a áirithiú go mbeidh oibreoirí na líonraí a bhfuil cuairt á tabhairt orthu in ann na costais uile a eascraíonn as seirbhísí fánaíochta mórdhíola rialáilte a sholáthar a aisghabháil, lena n-áirítear comhchostais agus costais comhchoiteanna. Cuirfidh an Coimisiún san áireamh freisin gur gá cosc a chur ar bhuanfhánaíocht nó ar leas a bhaint as rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola, ar úsáid aimhrialta nó ar mí-úsáid í, chun críocha eile seachas chun seirbhísí fánaíochta rialáilte a sholáthar d’úsáideoirí deiridh na soláthraithe seirbhísí fánaíochta fad agus atá an dream deiridh sin ag taisteal laistigh den Aontas ar bhonn tréimhsiúil.

2.  Faoin 15 Meitheamh 2016, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le torthaí an athbhreithnithe dá dtagraítear i mír 1.

Beidh togra reachtach iomchuí a mbeidh comhairliúchán poiblí roimh ré ag gabháil leis an tuarascáil sin, chun na muirir mhórdhíola a leasú do sheirbhísí fánaíochta rialáilte a leagtar amach sa Rialachán seo, nó chun réiteach eile a chur ar fáil lena dtabharfar aghaidh ar na ceisteanna a sainaithníodh ar leibhéal na mórdhíola d’fhonn deireadh a chur le formhuirir fánaíochta miondíola faoin 15 Meitheamh 2017.

▼M2

3.  Thairis sin, cuirfidh an Coimisiún, faoin 15 Nollaig 2018, tuarascáil eatramhach ina n-achoimrítear éifeachtaí deireadh a chur le formhuirir fánaíochta mhiondíola faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, agus aon tuairisc ábhartha de chuid BEREC á cur i gcuntas. Ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle le BEREC, tuarascálacha débhliantúla faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, mar aon, más iomchuí, le togra reachtach chun na muirir mhórdhíola uasta rialáilte seirbhísí fánaíochta a leagtar síos sa Rialachán seo a leasú. Cuirfear an chéad tuarascáil den chineál sin isteach faoin 15 Nollaig 2019.

Áireofar sna tuarascálacha débhliantúla sin, inter alia, measúnú ar na nithe seo a leanas:

(a) infhaighteacht agus cáilíocht seirbhísí lena n-áirítear iad sin atá mar mhalairt ar sheirbhísí rialáilte guthghlaonna, SMS agus seirbhísí fánaíochta sonraí, go háirithe i bhfianaise forbairtí teicneolaíocha;

(b) an méid iomaíochta atá sa mhargadh fánaíochta miondíola agus sa mhargadh fánaíochta mórdhíola araon, go háirithe staid iomaíochta oibreoirí beaga, oibreoirí neamhspleácha nó oibreoirí atá díreach tar éis tosú, agus oibreoirí líonraí soghluaiste fíorúla lena n-áirítear éifeachtaí comhaontuithe tráchtála ar an iomaíocht agus an méid idirnasctha idir oibreoirí;

(c) a mhéid a tháirg cur chun feidhme na mbeart struchtúrach dá bhforáiltear in Airteagal 3 agus in Airteagal 4, agus go háirithe, ar bonn na faisnéise arna soláthar ag na húdaráis rialála náisiúnta, an nós imeachta i gcomhair udaruithe roimhe ré a leagtar síos in Airteagal 3(6), torthaí i bhforbairt na hiomaíochta sa mhargadh inmheánach do sheirbhísí fánaíochta rialáilte;

(d) éabhlóid na bpleananna taraife miondíola atá ar fáil;

(e) athruithe ar phatrúin tomhaltais sonraí i gcás seirbhísí baile agus fánaíochta araon;

(f) cumas na n-oibreoirí líonra baile a samhail muirearaithe baile a chothú agus a mhéid a bheidh formhuirir fánaíochta mhiondíola eisceachtúla údaraithe de bhun Airteagal 6c;

(g) cumas na n-oibreoirí líonra ar ar tugadh cuairt na costais seirbhísí fánaíochta mórdhíola rialáilte a chur ar fáil arna dtabhú go héifeachtúil a aisghabháil;

(h) tionchar chur i bhfeidhm bheartais na húsáide córa ag oibreoirí i gcomhréir le hAirteagal 6d, lena n-áirítear aon neamhréireachtaí a shainaithint i gcur i bhfeidhm agus i gcur chun feidhme bheartais na húsáide córa sin.

4.  D’fhonn measúnú a dhéanamh ar na forbairtí iomaíocha sna margaí fánaíochta uile-Aontais, baileoidh BEREC sonraí ó údaráis rialála náisiúnta ar bhonn tráthrialta faoi na forbairtí atá ann maidir le muirir mhiondíola agus mhórdhíola ar sheirbhísí fánaíochta rialáilte guthghlaonna, SMS agus sonraí, lena n-áirítear muirir mhórdhíola a chuirtear i bhfeidhm i gcás trácht fánaíochta cothromaithe agus neamhchothromaithe faoi seach. Baileoidh sé sonraí freisin maidir le comhaontuithe fánaíochta mórdhíola nach bhfuil faoi réir na muirear fánaíochta mórdhíola dá bhforáiltear in Airteagal 7, Airteagal 9 nó Airteagal 12 agus maidir le cur chun feidhme na mbeart conarthach ar an leibhéal mórdhíola atá dírithe ar chosc a chur ar bhuanfhánaíocht nó ar leas a bhaint as an rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola, ar úsáid aimhrialta nó mí-úsáid í, chun críoch seachas chun seirbhísí fánaíochta rialáilte a sholáthar do chustaiméirí na soláthraithe seirbhísí fánaíochta fad atá na custaiméirí sin ag taisteal laistigh den Aontas ar bhonn tréimhsiúil.

Cuirfear na sonraí sin in iúl don Choimisiún dhá uair sa bhliain ar a laghad. Déanfaidh an Coimisiún iad a chur ar fáil go poiblí.

Ar bhonn na sonraí arna mbailiú, déanfaidh BEREC tuairisciú go rialta maidir le héabhlóid na bpatrún praghsála agus tomhaltais sna Ballstáit i gcás seirbhísí baile agus fánaíochta araon, éabhlóid na rátaí fánaíochta mórdhíola iarbhír i gcás trácht neamhchothromaithe idir soláthraithe seirbhísí fánaíochta, agus maidir leis an ngaol idir praghsanna miondíola, muirir mhórdhíola agus costais mhórdhíola ar sheirbhísí fánaíochta. Measúnóidh BEREC cé chomh dlúth a bhaineann na heilimintí sin lena chéile.

Déanfaidh BEREC sonraí a bhailiú ar bhonn bliantúil freisin ó údaráis rialála náisiúnta maidir le trédhearcacht agus le hinchomparáideacht taraifí éagsúla arna dtairiscint ag oibreoirí dá gcuid custaiméirí. Déanfaidh an Coimisiún na sonraí agus na torthaí sin a chur ar fáil go poiblí.

▼B

Airteagal 20

Ceanglais fógartha

Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún á rá cad iad na húdaráis rialála náisiúnta atá freagrach as cúraimí a chur i gcrích faoin Rialachán seo.

Airteagal 21

Aisghairm

Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 i gcomhréir le hIarscríbhinn I le héifeacht ón 1 Iúil 2012.

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn II.

Airteagal 22

Teacht i bhfeidhm agus dul in éag

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus beidh feidhm ag a fhorálacha ón lá sin ar aghaidh ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt in Airteagail sonracha.

Rachaidh sé in éag an 30 Meitheamh 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINN IAn Rialachán aisghairthe mar aon leis an leasú a rinneadh air

(dá dtagraítear in Airteagal 21)

Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 171, 29.6.2007, lch. 32.)

 

Rialachán (CE) Uimh. 544/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 167, 29.6.2009, lch. 12.)

Airteagal 1 agus an tAirteagal sin amháin
IARSCRÍBHINN IITábla Comhghaoil

Rialachán (CE) Uimh. 717/2007

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1

Airteagal 1(2)

Airteagal 1(2)

Airteagal 1(3)

Airteagal 1(3)

Airteagal 1(4)

Airteagal 1(4) an chéad fhomhír, an chéad abairt

Airteagal 1(5)

Airteagal 1(4) an chéad fhomhír, an dara habairt

Airteagal 1(6) an chéad fhomhír

Airteagal 1(7) an chéad fhomhír

Airteagal 1(4) an dara fomhír, an chéad abairt

Airteagal 1(6) an dara fomhír, an chéad abairt

Airteagal 1(7) an dara fomhír, an chéad abairt

Airteagal 1(4) an dara fomhír, an dara habairt

Airteagal 1(6) an dara fomhír, an dara habairt agus an tríú habairt

Airteagal 1(7) an dara fomhír, an dara habairt agus an tríú habairt

Airteagal 2(1)

Airteagal 2(1)

Airteagal 2(2), na focail réamhráiteacha

Airteagal 2(2), na focail réamhráiteacha

Airteagal 2(2), pointe (a)

Airteagal 2(2), pointe (i)

Airteagal 2(2), pointe (b)

Airteagal 2(2), pointe (a)

Airteagal 2(2), pointe (b)

Airteagal 2(2), pointe (c)

Airteagal 2(2), pointe (c)

Airteagal 2(2), pointe (d)

Airteagal 2(2), pointe (g)

Airteagal 2(2), pointe (e)

Airteagal 2(2), pointe (d)

Airteagal 2(2), pointe (f)

Airteagal 2(2), pointe (f)

Airteagal 2(2), pointe (g)

Airteagal 2(2), pointe (e)

Airteagal 2(2), pointe (h)

Airteagal 2(2), pointe (i)

Airteagal 2(2), pointe (j)

Airteagal 2(2), pointe (j)

Airteagal 2(2), pointe (k)

Airteagal 2(2), pointe (h)

Airteagal 2(2), pointe (l)

Airteagal 2(2), pointe (k)

Airteagal 2(2), pointe (m)

Airteagal 2(2), pointe (n)

Airteagal 2(2), pointe (o)

Airteagal 2(2), pointe (p)

Airteagal 2(2), pointe (q)

Airteagail 3, 4, 5 agus 6

Airteagal 3(1)

Airteagal 7(1)

Airteagal 3(2)

Airteagal 7(2)

Airteagal 3(3), an chéad fhomhír

Airteagal 3(3), an dara fomhír

Airteagal 7(3)

Airteagal 4(1)

Airteagal 8(1)

Airteagal 4(2)

Airteagal 8(2)

Airteagal 4(3), an chéad fhomhír

Airteagal 4(3), an dara fomhír

Airteagal 8(3)

Airteagal 4(3), an tríú fomhír

Airteagal 8(4)

Airteagal 4(4)

Airteagal 8(5)

Airteagal 4a

Airteagal 9

Airteagal 4b

Airteagal 10

Airteagal 4b(7)

Airteagal 4c

Airteagal 11

Airteagal 12

Airteagal 13

Airteagal 6(1) an chéad fhomhír go dtí an cúigiú fomhír

Airteagal 14(1) an chéad fhomhír go dtí an cúigiú fomhír

Airteagal 14(1) an séú fomhír

Airteagal 6(2)

Airteagal 14(2)

Airteagal 6(3) an chéad fhomhír agus an dara fomhír

Airteagal 14(3) an chéad fhomhír agus an dara fomhír

Airteagal 14(3) an tríú fomhír

Airteagal 14(4)

Airteagal 6a

Airteagal 15

Airteagal 15(4)

Airteagal 15(5)

Airteagal 15(6)

Airteagal 6a(4)

Airteagal 7

Airteagal 16

Airteagal 16(3) an dara fomhír

Airteagal 8

Airteagal 17

Airteagal 9

Airteagal 18

Airteagal 10

Airteagal 11(1) na focail réamhráiteacha

Airteagal 19(1) na focail réamhráiteacha

Airteagal 19(1), pointe (a) agus pointe (b)

Airteagal 11(1) an chéad fhomhír, an chéad fhleasc go dtí an ceathrú fleasc

Airteagal 19(1), pointe (c) go pointe (f)

Airteagal 19(1), pointe (g) agus pointe (h)

Airteagal 11(1) an dara fomhír

Airteagal 19(2)

Airteagal 11(2)

Airteagal 19(3)

Airteagal 19(4)

Airteagal 12

Airteagal 20

Airteagal 21

Airteagal 13

Airteagal 22