02012R0070 — GA — 01.07.2013 — 001.004


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (AE) Uimh. 70/2012 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 18 Eanáir 2012

maidir le tuairisceáin staidrimh i ndáil le hiompar earraí de bhóthar

(athmhúnlú)

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

(IO L 032 3.2.2012, lch. 1)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

COUNCIL REGULATION (EU) No 517/2013 of 13 May 2013 (*)

  L 158

1

10.6.2013


Arna cheartú le:

►C1

Ceartúchán, IO L 191, 17.7.2015, lch.  13 (70/2012)(*)

Níor foilsíodh an gníomh seo i nGaeilge
▼B

RIALACHÁN (AE) Uimh. 70/2012 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 18 Eanáir 2012

maidir le tuairisceáin staidrimh i ndáil le hiompar earraí de bhóthar

(athmhúnlú)

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.  Tiomsóidh gach Ballstát staidreamh don Aontas maidir le hiompar earraí de bhóthar trí bhíthin feithiclí bóthair iompair earraí atá cláraithe sa Bhallstát sin, agus maidir leis na turais a dhéanfaidh feithiclí den sórt sin.

2.  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le hiompar earraí de bhóthar trí bhíthin na nithe seo a leanas:

(a) 

feithiclí bóthair iompair earraí a dtéann a meáchan údaraithe nó a dtoisí údaraithe thar na teorainneacha a cheadaítear de ghnáth sna Ballstáit i dtrácht;

(b) 

feithiclí talmhaíochta, feithiclí míleata agus feithiclí ar leis na riaracháin phoiblí lárnacha nó áitiúla iad, cé is moite d'fheithiclí bóthair iompair earraí ar le gnóthais phoiblí iad, agus go háirithe gnóthais iarnróid.

Féadfaidh gach Ballstát a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo feithiclí bóthair iompair earraí a bhfuil a n-acmhainn ualaigh nó a n-uasmheáchan is incheadaithe faoi bhun teorann áirithe. Ní fhéadfaidh an teorainn sin dul thar acmhainn ualaigh 3,5 tona nó thar an uasmheáchan údaraithe 6 thona i gcás mótarfheithiclí aonair.

3.  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le Málta, fad agus nach rachaidh an líon feithiclí bóthair iompair earraí a bheidh cláraithe i Málta agus a bheidh ceadúnaithe chun dul i mbun iompair earraí de bhóthar go hidirnáisiúnta thar 400 feithicil. Chun na críche sin, déanfaidh Málta an líon feithiclí bóthair iompair earraí a bheidh ceadúnaithe chun dul i mbun iompair earraí de bhóthar go hidirnáisiúnta a chur faoi bhráid Eurostat go bliantúil agus, ar a dhéanaí, faoi dheireadh mhí Márta den bhliain tar éis na bliana a dtagraíonn an líon feithiclí bóthair iompair earraí di.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

“iompar earraí de bhóthar” : gach cineál iompair earraí trí bhíthin feithicle bóthair iompair earraí;

(b)

“feithicil bhóthair iompair” : feithicil bhóthair a bhfuil inneall feistithe uirthi agus a ghluaistear trí bhíthin an innill sin amháin, agus a úsáidtear de ghnáth chun daoine nó earraí a iompar de bhóthar, nó chun feithiclí a úsáidtear chun daoine nó earraí a iompar a tharraingt ar an mbóthar;

(c)

“feithicil bhóthair chun earraí a iompar” : feithicil bhóthair atá ceaptha go heisiach nó go príomha chun earraí a iompar (leoraí, leantóir, leathleantóir);

(d)

“feithicil bhóthair iompair earraí” : aon fheithicil bhóthair iompair aonair, nó aon chónasc feithiclí bóthair, eadhon traein bhóthair nó feithicil altach, atá ceaptha chun earraí a iompar;

(e)

“leoraí” : feithicil bhóthair dhocht atá ceaptha go heisiach nó go príomha chun earraí a iompar;

(f)

“tarracóir bóthair” : feithicil bhóthair iompair atá ceaptha go heisiach nó go príomha chun feithiclí bóthair eile, nach bhfuil cumhacht-tiomáinte (leathleantóirí den chuid is mó), a tharlú;

(g)

“leantóir” : feithicil bhóthair chun earraí a iompar atá ceaptha chun bheith tarlaithe ag feithicil bhóthair iompair;

(h)

“leathleantóir” : feithicil bhóthair chun earraí a iompar, nach bhfuil aon acastóir tosaigh uirthi agus atá ceaptha ar an tslí sin go mbeidh cuid den fheithicil agus cuid mhór dá meáchan ualaithe ina luí ar an tarracóir bóthair;

(i)

“feithicil altach” : tarracóir bóthair atá cúpláilte le leathleantóir;

(j)

“traein bhóthair” : feithicil bhóthair iompair earraí atá cúpláilte le leantóir nó feithicil altach a bhfuil leantóir breise ceangailte de;

(k)

“cláraithe” :

bheith taifeadta i gclár feithiclí bóthair iompair, arna choimeád ag comhlacht oifigiúil i mBallstát, cibé acu a eisítear pláta clárúcháin leis sin nó nach n-eisítear.

I gcás iompair ina n-úsáidtear cónasc feithiclí bóthair iompair, eadhon traein bhóthair nó feithicil altach, agus ina bhfuil an fheithicil bhóthair iompair agus an leantóir nó an leathleantóir cláraithe i dtíortha éagsúla, measfar go mbeidh an fheithicil iomlán cláraithe sa tír sin ina bhfuil an fheithicil bóthair iompair cláraithe;

(l)

“acmhainn ualaigh” :

uasmheáchan na n-earraí is incheadaithe arna dhearbhú ag an údarás inniúil sa tír ina bhfuil an fheithicil cláraithe.

I gcás gur traein bhóthair comhdhéanta de leoraí agus leantóir í an fheithicil bhóthair iompair earraí, is é acmhainn ualaigh na traenach bóthair iomlán acmhainní ualaigh an leoraí agus an leantóra;

(m)

“an t-uasmheáchan incheadaithe” : iomlán mheáchan na feithicle (nó an chónaisc feithiclí) nuair atá sí ina stad agus réidh chun an bhóthair agus mheáchan an ualaigh is incheadaithe arna dhearbhú ag an údarás inniúil sa tír ina bhfuil an fheithicil cláraithe;

(n)

“Eurostat” : roinn an Choimisiúin atá freagrach as na cúraimí atá curtha ar an gCoimisiún a chomhlíonadh sa réimse a bhaineann le staidreamh Aontais a sholáthar.

Airteagal 3

Sonraí a bhailiú

1.  Tiomsóidh na Ballstáit sonraí staidrimh a bhaineann leis na réimsí seo a leanas:

(a) 

an fheithicil;

(b) 

an turas;

(c) 

na hearraí.

2.  Leagtar amach in Iarscríbhinn I go dtí Iarscríbhinn VII na hathróga staidrimh i ngach réimse, a sainmhínithe agus leibhéil an aicmithe a úsáidtear chun iad a mhiondealú.

3.  Nuair a bheidh an modh á shocrú atá le húsáid chun sonraí staidrimh a thiomsú, staonfaidh na Ballstáit ó aon fhoirmiúlachtaí a chur i gcrích ag na teorainneacha idir na Ballstáit.

4.  Cumhachtófar don Choimisiún, i gcás inar gá sin, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8 a bhaineann le Cuid 1 d'Iarscríbhinn I a nuashonrú, chun go ndéanfaí forbairtí eacnamaíocha agus teicniúla a chur san áireamh, agus chuige sin amháin, ach amháin i gcás aon mhodhnuithe ar chineál roghnach na faisnéise a cheanglaítear a thabhairt.

Cumhachtófar chomh maith don Choimisiún, i gcás inar gá sin, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8 a bhaineann le hIarscríbhinn II go dtí Iarscríbhinn VII a oiriúnú chun forbairtí eacnamaíocha agus teicniúla a chur san áireamh.

Déanfaidh an Coimisiún, le linn dó a chumhacht a fheidhmiú de bhun na míre seo, a áirithiú nach gcuireann aon ghníomhartha tarmligthe a ghlactar ualaí suntasacha breise riaracháin ar na Ballstáit ná ar na freagróirí.

Airteagal 4

Beachtas torthaí staidrimh

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh a modhanna bailithe agus próiseála sonraí staidrimh deartha ar shlí go n-áiritheofar go mbeidh na torthaí staidrimh a tharchuirfear de bhun an Rialacháin seo beacht a ndóthain chun go mbeidh sé de chumas ag an gCoimisiún sonraí staidrimh a bheith ar fáil dó a bheidh inchomparáide, iontaofa, sioncrónaithe, rialta agus cuimsitheach, agus aird á tabhairt ar shaintréithe struchtúracha an iompair de bhóthar sna Ballstáit.

Chun críche na chéad mhíre, déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha chur chun feidhme, rialacha teicniúla mionsonraithe a ghlacadh maidir le beachtas na sonraí staidrimh a cheanglófar a thabhairt. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(2).

Airteagal 5

Torthaí staidrimh a tharchur chuig Eurostat

1.  Tarchuirfidh na Ballstáit chuig Eurostat gach ráithe sonraí leithleacha a bheidh fíoraithe go cuí agus a chomhfhreagróidh do na hathróga dá dtagraítear in Airteagal 3 agus a liostaítear in Iarscríbhinn I, gan an t-ainm, an seoladh ná an chláruimhir a thabhairt le fios.

Áireofar sa tarchur sin, i gcás inarb iomchuí, sonraí staidrimh a bhaineann le ráithí roimhe sin nuair a bhí na sonraí sin a tugadh sealadach.

2.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha chur chun feidhme, na socruithe maidir le tarchur na sonraí dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, na táblaí staidrimh a bheidh bunaithe ar na sonraí sin. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(2).

3.  Déanfar tarchur na sonraí dá dtagraítear i mír 1 laistigh de chúig mhí ó dheireadh gach tréimhse ráithiúla breathnadóireachta.

Folófar sa chéad tarchur an chéad ráithe de 1999.

Airteagal 6

Torthaí staidrimh a scaipeadh

Déanfar na torthaí staidrimh maidir le hearraí a iompar de bhóthar a scaipeadh tráth nach déanaí ná 12 mhí tar éis na tréimhse a dtagraíonn na torthaí di.

Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha chur chun feidhme, rialacha a ghlacadh i ndáil leis na torthaí staidrimh a scaipeadh maidir le hiompar earraí de bhóthar, lena n-áirítear struchtúr agus inneachar na dtorthaí a bheidh le scaipeadh. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(2).

Airteagal 7

Tuarascálacha

1.  Déanfaidh na Ballstáit tuarascáil ar na modhanna a úsáidtear chun sonraí staidrimh a thiomsú a chur ar aghaidh chuig Eurostat ar an dáta a chuirfear an chéad fhaisnéis ráithiúil ar aghaidh nó roimh an dáta sin.

Déanfaidh na Ballstáit mionsonraí maidir le haon athruithe substaintiúla a dhéanfar ar na modhanna a úsáidtear chun sonraí staidrimh a bhailiú a chur ar aghaidh chuig Eurostat freisin.

2.  Cuirfidh na Ballstáit faisnéis ar fáil do Eurostat gach bliain maidir le méideanna na samplaí, rátaí neamhfhreagartha agus faisnéis, i bhfoirm earráide caighdeánaí nó eatramh muiníne, maidir le chomh hiontaofa agus atá na príomhthorthaí staidrimh.

3.  Faoin 31 Nollaig 2014, agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil ar chur chun feidhme an Rialacháin seo faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle. Déanfaidh an tuarascáil sin meastóireacht go háirithe ar cháilíocht na sonraí staidrimh a tharchuirfear, na modhanna bailithe sonraí mar aon leis na hualaí riaracháin ar na Ballstáit agus ar na freagróirí. Más iomchuí, cuirfear i dteannta na tuarascála tograí maidir le modhnú liosta na n-athróg, agus fionnachtana na dtionscadal gaolmhar á gcur san áireamh, go háirithe iad sin maidir le hastaíochtaí truailliú aeir arb é is cúis leo iompar earraí de bhóthar.

Airteagal 8

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún na gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 3(4) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón 23 Feabhra 2012. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 3(4) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis ón lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina leith ag an am céanna.

5.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 3(4) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 9

Nós imeachta coiste

1.  Déanfaidh an Coiste um an gCóras Staidrimh Eorpach arna bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 10

Aisghairm

Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/98.

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil atá in Iarscríbhinn IX.

Airteagal 11

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINNÍ

Iarscríbhinn I

LIOSTA ATHRÓG AGUS FOSCRÍBHINN MODHEOLAÍOCHTAÍ

Iarscríbhinn II

AINMNÍOCHT CUMRAÍOCHTAÍ ACASTÓIRÍ

Iarscríbhinn III

AINMNÍOCHT CINEÁLACHA TURAIS

Iarscríbhinn IV

AINMNÍOCHT EARRAÍ

Iarscríbhinn V

AINMNÍOCHT CATAGÓIRÍ EARRAÍ CONTÚIRTEACHA

Iarscríbhinn VI

AINMNÍOCHT CINEÁLACHA LASTA

Iarscríbhinn VII

NA hIONAID LUCHTAITHE AGUS DÍLUCHTAITHE A CHÓDÚ DE RÉIR TÍORTHA AGUS RÉIGIÚN

Iarscríbhinn VIII

RIALACHÁN AISGHAIRTHE AGUS LIOSTA DE NA LEASUITHE COMHLEANÚNACHA A RINNEADH AIR

Iarscríbhinn IX

TÁBLA COMHGHAOIL
IARSCRÍBHINN I

Cuid 1

LIOSTA ATHRÓG

A1. 

athróga a bhaineann leis an bhfeithicil;

A2. 

athróga a bhaineann leis an turas;

A3. 

athróga a bhaineann leis na hearraí (san oibríocht bhunúsach iompair).

A1.   ATHRÓGA A BHAINEANN LEIS AN bhFEITHICIL

De bhun an tsainmhínithe a thugtar in Airteagal 2, pointe (d), is é atá i gceist le feithicil bhóthair iompair earraí aon fheithicil bhóthair iompair aonair, nó aon chónasc feithiclí bóthair, eadhon traein bhóthair nó feithicil altach atá ceaptha chun earraí a iompar.

Is iad seo a leanas na hathróga atá le tabhairt maidir leis an bhfeithicil:

1. 

cibé acu is féidir na feithiclí a úsáid le haghaidh iompair chomhcheangailte nó nach féidir (roghnach);

2. 

cumraíocht acastóirí de réir Iarscríbhinn II (roghnach);

3. 

aois na feithicle bóthair iompair (leoraí nó tarracóir bóthair) i mblianta (ó céadchláraíodh an fheithicil);

4. 

an t-uasmheáchan is incheadaithe, i 100 kg;

5. 

an acmhainn ualaigh, i 100 kg;

6. 

NACE Rev. 2 de chuid an oibreora feithicle ar leibhéal an rannáin (leibhéal cheithre dhigit) (roghnach) ( 1 );

7. 

an cineál iompair (ar fruiliú nó luaíocht/ar a chuntas féin);

8. 

iomlán na gciliméadar a cuireadh i gcrích i rith na tréimhse suirbhé;

8.1. 

luchtaithe;

8.2. 

folamh (lena n-áirítear turais a rinne tarracóirí bóthair gan leathleantóir) (roghnach);

9. 

ualú feithicle, le húsáid chun torthaí iomlána a fháil ó shonraí leithleacha más rud é go mbeidh na sonraí á mbailiú ar bhonn na samplála randamaí.

Cumraíochtaí leantacha

Nuair is feithicil bhóthair iompair atá á húsáid ina haonar, eadhon gan leantóir, í an fheithicil bhóthair iompair bhóthair a roghnaítear don suirbhé, i rith na tréimhse suirbhé, is ionann í inti féin agus an fheithicil bhóthair chun earraí a iompar.

Nuair is tarracóir bóthair, áfach, í an fheithicil bhóthair iompair a roghnaítear don suirbhé — agus leathleantóir a bheith cúpláilte léi, sa chás sin — nó nuair is leoraí í lena bhfuil leathleantóir cúpláilte, bainfidh na sonraí a cheanglaítear a thabhairt faoin Rialachán seo leis an bhfeithicil bhóthair iompair earraí arna glacadh ina hiomláine. Sa chás sin, féadfaidh sé go dtiocfaidh athrú ar an gcumraíocht i rith na tréimhse suirbhé (nuair a dhéantar leantóir a chúpláil le leoraí nó nuair a athraítear leantóir i rith na tréimhse sin, nó nuair a athraítear an leathleantóir ar tharracóir bóthair). I gcás den sórt sin, ní mór na cumraíochtaí leantacha sin a thaifeadadh, agus ní mór sonraí na feithicle a thabhairt le haghaidh gach turais. Mura féidir, áfach, na cumraíochtaí leantacha sin a thaifeadadh, comhaontaítear go dtaifeadfar, i dtaca leis na hathróga feithicilghaolmhara, na cumraíochtaí sin a bheidh ag comhfhreagairt don chumraíocht i dtosach an chéad turais ualaithe a dhéanfar i rith na tréimhse suirbhé nó a bheidh ag comhfhreagairt don chumraíocht is mó úsáid i rith na tréimhse sin.

Athrú ar chineál iompair

Ar an dóigh chéanna, ag brath ar an turas, féadfar an t-iompar a dhéanamh ar mhodh atá ar a chuntas féin nó ar fruiliú nó luaíocht, agus ní mór an cineál iompair a thaifeadadh le haghaidh gach turais. Mura féidir na hathruithe sin a thaifeadadh, áfach, comhaontaítear gurb é “an cineál iompair” a thaifeadfar an cineál iompair sin a bheidh ag comhfhreagairt don phríomh-mhodh úsáide.

A2.   ATHRÓGA A BHAINEANN LEIS AN TURAS

I rith na tréimhse suirbhé, cuireann an fheithicil bhóthair iompair earraí turais i gcrích nuair atá sí díluchtaithe (níl aon earraí ná aon phacáistíocht fholamh ar an leoraí, ar an leantóir ná ar an leathleantóir, agus tá siad “iomlán folamh” dá bhrí sin) nó nuair atá sí luchtaithe (tá earraí nó pacáistíocht fholamh ar an leoraí, ar an leantóir nó ar an leathleantóir ós rud é gur cineál earraí ar leith í an phacáistíocht fholamh). Is é achar luchtaithe na feithicle bóthair iompair earraí an t-achar idir an chéad phointe luchtaithe agus an pointe deiridh díluchtaithe (an t-ionad ina bhfolmhaítear an fheithicil bhóthair iompair earraí go hiomlán). Is féidir, dá bhrí sin, roinnt oibríochtaí bunúsacha iompair a bheith folaithe leis an turas ualaithe.

Is iad seo a leanas na hathróga atá le tabhairt le haghaidh gach turais:

1. 

an cineál turais i gcomhréir leis an ainmníocht atá in Iarscríbhinn III;

2. 

meáchan na n-earraí arna n-iompar le linn an turais nó le linn gach céime den turas, ollmheáchan i 100 kg;

3. 

ionad luchtaithe (na feithicle bóthair iompair earraí, i gcás turais ualaithe):

— 
sainmhíniú: is é an t-ionad luchtaithe an chéad ionad ina luchtaítear earraí ar an bhfeithicil bhóthair iompair earraí, a bhí go hiomlán folamh roimhe sin (nó i gcás ina bhfuil an tarracóir bóthair cúpláilte le leathleantóir ualaithe). I gcás turais neamhualaithe, is é ionad díluchtaithe an turais ualaithe roimhe sin é (an coincheap maidir leis an áit “a gcuirtear tús leis an turas neamhualaithe”),
— 
códú: códaítear an t-ionad luchtaithe i gcomhréir le hIarscríbhinn VII;
4. 

ionad díluchtaithe (na feithicle bóthair iompair earraí, i gcás turais ualaithe):

— 
sainmhíniú: is é an pointe díluchtaithe an pointe deiridh ina ndíluchtaítear earraí ón bhfeithicil bhóthair iompair earraí, atá go hiomlán folamh ina dhiaidh sin (nó i gcás go ndí-chúpláiltear an tarracóir bóthair ó leathleantóir). I gcás turais neamhualaithe, is é ionad luchtaithe an turais ualaithe iardain é (an coincheap maidir leis “an áit a gcríochnaítear an turas neamhualaithe”),
— 
códú: códaítear an t-ionad díluchtaithe i gcomhréir le hIarscríbhinn VII;
5. 

achar an turais a dhéantar: an t-achar iarbhír gan achar an turais a rinne an fheithicil bhóthair iompair earraí a chur san áireamh nuair atá sí á hiompar ag modh eile iompair;

6. 

tonaí/ciliméadair curtha i gcrích le linn an turais;

7. 

tíortha a thrasnaítear faoi bhealach (cúig thír ar a mhéad), arna gcódú de réir Iarscríbhinn VII;

8. 

ionad luchtaithe, más ann dó, na feithicle bóthair iompair ar mhodh eile iompair i gcomhréir le hIarscríbhinn VII (roghnach);

9. 

ionad díluchtaithe, más ann dó, na feithicle bóthair iompair as modh eile iompair i gcomhréir le hIarscríbhinn VII (roghnach);

10. 

an cás ina bhfuil an fheithicil bhóthair iompair earraí “lánluchtaithe” (nós imeachta 2) nó “nach bhfuil sí lánluchtaithe” (nós imeachta 1) le linn an turais i dtrácht, maidir le huasmhéid spáis a úsáidtear le linn an turais (nós imeachta 0 = de réir an ghnáis maidir le turais neamhualaithe) (roghnach).

A3.   ATHRÓGA A BHAINEANN LE hEARRAÍ (mar chuid den oibríocht bhunúsach iompair)

Le linn turais ualaithe, is féidir roinnt oibríochtaí bunúsacha iompair a chur i gcrích agus is é an sainmhíniú atá ar oibríocht bhunúsach iompair gur iompar cineál amháin earraí é (a shainmhínítear le tagairt do leibhéal áirithe aicmíochta) idir a ionad luchtaithe agus a ionad díluchtaithe.

Is iad seo a leanas na hathróga atá le tabhairt maidir le hoibríocht bhunúsach iompair le linn turais ualaithe:

1. 

na cineálacha earraí, de réir leibhéal an rannáin a thagraíonn d'aicmiú iomchuí (féach Iarscríbhinn IV);

2. 

meáchan na n-earraí: ollmheáchan i 100 kg;

3. 

más gá, déanfar na hearraí a aicmiú mar earraí contúirteacha de réir phríomhchatagóirí Threoir 2008/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le hiompar intíre earraí contúirteacha ( 2 ) atá sonraithe in Iarscríbhinn V den Rialachán seo;

4. 

an cineál lasta mar atá sonraithe in Iarscríbhinn VI (roghnach);

5. 

ionad luchtaithe na n-earraí, arna chódú i gcomhréir le hIarscríbhinn VII;

6. 

ionad díluchtaithe na n-earraí, arna chódú i gcomhréir le hIarscríbhinn VII;

7. 

achar an turais a dhéantar, an t-achar iarbhír gan an t-achar a rinne an fheithicil bhóthair iompair earraí a chur san áireamh nuair atá sí á hiompar ag modh eile iompair.

Oibríochtaí iompair arna gcur i gcrích le linn turais atá ionann le “cuairteanna bailiúcháin nó cuairteanna dáileacháin” (Modh 3, Ainmníocht Cineálacha Turais)

I gcás turais den chineál sin, ina bhfuil roinnt ionad luchtaithe agus/nó díluchtaithe, tá sé ionann is dodhéanta a iarraidh ar na hoibreoirí iompair cur síos a dhéanamh ar na hoibríochtaí bunúsacha iompair.

I gcás na dturas sin, nuair a aithnítear iad amhlaidh, cruthaítear oibríocht bhunúsach iompair bharúlach aonair, de ghnáth, ar bhonn na faisnéise a bhaineann leis an turas.

Cuirfidh gach Ballstát in iúl don Choimisiún an sainmhíniú atá aige ar an gcineál sin turais agus míneoidh sé na toimhdí simpliúcháin a bhfuil sé de dhualgas air a chur i bhfeidhm le linn na sonraí a bhailiú faoi na hoibríochtaí iompair comhfhreagracha.

Cuid 2

FOSCRÍBHINN MODHEOLAÍOCHTAÍ

Turais ualaithe agus oibríochtaí bunúsacha iompair

Ag brath ar an mBallstát i dtrácht, baileofar an fhaisnéis a bhaineann le hiompar:

— 
ar bhonn tuairisce ar gach oibríocht bhunúsach iompair earraí (agus sonraí breise a bhaineann le turais neamhualaithe),
— 
nó ar bhonn tuairisce ar na turais a rinne an fheithicil chun na hoibríochtaí bunúsacha iompair earraí sin a chur i gcrích.

I bhformhór mór na gcásanna, nuair a dhéantar turas ualaithe, léiríonn sé sin aon oibríocht bhunúsach iompair amháin ina gcuimsítear:

— 
cineál amháin earraí a luchtaítear (trí thagairt a dhéanamh don ainmníocht earraí atá in úsáid, mar atá na 20 rannán, sa chás seo, arna mbaint as ainmníocht NST) ( 3 ),
— 
ionad amháin luchtaithe do na hearraí,
— 
ionad amháin díluchtaithe do na hearraí.

Sa chás sin, tá an dá mhodh a úsáidtear lánchoibhéiseach, agus déanann an fhaisnéis a bhailítear trí cheachtar den dá mhodh sin cur síos ar an dá ní seo a leanas:

— 
iompar earraí (na hoibríochtaí bunúsacha iompair earraí go léir),
— 
na turais arna ndéanamh ag na feithiclí a chuireann an t-iompar sin i gcrích, agus sonraí faoi acmhainn feithiclí agus úsáid na hacmhainne sin (turas ualaithe agus comhéifeacht úsáide; turas neamhualaithe).

Faoin Rialachán seo, ní foláir cur síos a dhéanamh ar iompar earraí agus ar na turais araon a dhéanfaidh na feithiclí, ach níl sé inmhianaithe méadú iomarcach ar ualach an staidrimh a chur ar na hoibreoirí iompair trína iarraidh orthu tuairisc mhionsonraithe a thabhairt ar iompar earraí agus ar thurais na bhfeithiclí.

Dá réir sin, ní mór do na hOifigí Staidrimh Náisiúnta sna Ballstáit, nuair a chódóidh siad na ceistneoirí, na sonraí nach gceanglaítear go sainráite ar na hoibreoirí iompair a thabhairt a athbhunú as na sonraí sin a bhaileoidh siad ar bhonn “na hoibríochta bunúsaí iompair”, nó ar bhonn “an turais feithicle”.

Tiocfaidh an fhadhb chun cinn nuair a dhéanfar roinnt oibríochtaí bunúsacha iompair i rith aon turais ualaithe amháin, rud a d'fhéadfadh tarlú de bharr na nithe seo a leanas:

— 
roinnt ionad luchtaithe agus/nó díluchtaithe earraí a bheith ann (ach an líon díobh teoranta mar, mura mbeadh, bheadh cuairteanna bailiúcháin nó dáileacháin i gceist nach mór déileáil leo ar chaoi speisialta). Sa chás sin, taifeadfar na hionaid éagsúla luchtaithe agus/nó díluchtaithe seo, chun na tonaí/cileaméadair a ríomh i gceart atá curtha i gcrích le linn an turais, agus is féidir leis an oifig staidrimh na hoibríochtaí bunúsacha iompair a athbhunú,
agus/nó
— 
roinnt cineálacha earraí éagsúla a bheith ann a bhítear a iompar le linn an turais ualaithe, rud nach dtaifeadtar sa staidreamh de ghnáth, ós rud é nach n-iarrtar ach amháin na cineálacha earraí (earraí aonair nó príomhearraí) a thabhairt le fios. Sa chás sin, glactar leis an gcaillteanas faisnéise agus cuirfidh na Ballstáit a dhéanfaidh an cineál seo simpliúcháin é sin in iúl don Choimisiún go sainráite.
IARSCRÍBHINN II

AINMNÍOCHT CUMRAÍOCHTAÍ ACASTÓIRÍ

I gcás ina n-úsáidtear cónasc feithiclí, déanfaidh an chumraíocht acastóirí líon iomlán na n-acastóirí a ríomh, eadhon na hacastóirí ar an leoraí nó ar an tarracóir bóthair, móide na hacastóirí ar an leantóir nó ar an leathleantóir.

Is iad seo a leanas na catagóirí acastóirí atá san áireamh: 

Códú

1.  Líon acastóirí ar fheithiclí aonair (leoraithe):

2

120

3

130

4

140

eile

199

2.  Líon acastóirí ar chónaisc fheithiclí: leoraí agus leantóir

2+1

221

2+2

222

2+3

223

3+2

232

3+3

233

eile

299

3.  Líon acastóirí ar chónaisc feithiclí: tarracóir bóthair agus leathleantóir

2+1

321

2+2

322

2+3

323

3+2

332

3+3

333

eile

399

4.  Tarracóir bóthair aisti féin

499
IARSCRÍBHINN III

AINMNÍOCHT CINEÁLACHA TURAIS

1. Turas ualaithe ina bhfuil oibríocht bhunúsach iompair aonair.

2. Turas ualaithe ina bhfuil roinnt oibríochtaí iompair, ach nach measfar gur cuairt bhailiúcháin ná dháileacháin é.

3. Turas ualaithe de chineál na cuairte bailiúcháin nó dáileacháin.

4. Turais neamhualaithe.
IARSCRÍBHINN IVAINMNÍOCHT EARRAÍ

NST 2007

Rannán

Tuairisc

01

Táirgí talmhaíochta, fiaigh agus foraoise; iasc agus táirgí eile iascaireachta

02

Gual agus lignít; peitriliam amh agus gás nádúrtha

03

Mianta miotail agus táirgí eile mianadóireachta agus cairéalúcháin; móin; úráiniam agus tóiriam

04

Táirgí bia, deochanna agus tobac

05

Teicstílí agus táirgí teicstíleacha; leathar agus táirgí leathair

06

Adhmad agus táirgí adhmaid agus coirc (seachas troscán); earraí tuí agus ábhar fite; laíon, páipéar agus táirgí páipéir; ábhar clóite agus meáin thaifeadta

07

Táirgí cóic agus peitriliam scagtha

08

Ceimiceáin, táirgí ceimiceacha, agus snáithíní saorga; táirgí rubair agus plaistigh; breosla núicléach

09

Tairgí mianta neamh-mhiotalacha eile

10

Miotail bhunúsacha; táirgí déanta as miotal, seachas innealra agus trealamh

11

Innealra agus trealamh gan aicmiú in áit ar bith eile; innealra agus ríomhairí oifige; innealra agus gléasra leictreach gan aicmiú in áit ar bith eile; trealamh agus gairis raidió, teilifíse agus cumarsáide; uirlisí míochaine, uirlisí mionchruinnis agus uirlisí optúla; uaireadóirí agus cloig

12

Trealamh iompair

13

Troscán; earraí monaraithe eile gan aicmiú in áit ar bith eile

14

Amhábhair thánaisteacha; dramhaíl bhardasach agus dramhaíl eile

15

Post, bearta

16

Trealamh agus ábhar atá á n-úsáid chun earraí a iompar

17

Earraí atá á n-iompar le linn aistriú go teaghais eile nó go hoifig eile; bagáiste atá á iompar ar leithligh ó na paisinéirí; mótarfheithiclí atá á n-iompar le haghaidh deisiúcháin; earraí eile neamh-mhargaidh gan aicmiú in áit ar bith eile

18

Earraí grúpáilte: meascán de chineálacha earraí atá á n-iompar le chéile

19

Earraí neamh-inaitheanta; earraí, ar cibé cúis, nach féidir a aithint agus, dá dheasca sin, nach féidir a shannadh do ghrúpaí 1–16.

20

Earraí eile gan aicmiú in áit ar bith eile
IARSCRÍBHINN V

AINMNÍOCHT CATAGÓIRÍ EARRAÍ CONTÚIRTEACHA

1

Pléascáin

2

Gáis atá comhbhrúite, leachtaithe nó tuaslagtha faoi bhrú

3

Ábhar leachtach inadhainte

4.1

Solaid inadhainte

4.2

Substaintí a d’fhéadfadh uathdhó

4.3

Substaintí a astaíonn gáis inadhainte nuair a thagann siad i dteagmháil le huisce

5.1

Substaintí ocsaídeacha

5.2

Sárocsaídí orgánacha

6.1

Substaintí tocsaineacha

6.2

Substaintí a d’fheádfadh a bheith ionfhabhtaíoch

7

Ábhar radaighníomhach

8

Ábhar creimneach

9

Substaintí contúirteacha ilghnéitheacha
IARSCRÍBHINN VI

AINMNÍOCHT CINEÁLACHA LASTA ( *1 )

0

Builcearraí leachtacha (gan mar aonad lasta)

1

Builcearraí soladacha (gan mar aonad lasta)

2

Coimeádáin mhóra lastais

3

Coimeádáin eile lastais

4

Earraí ar phailléad

5

Earraí atá curtha i gcrocháin roimh ré

6

Aonaid shoghluaiste fhéintiomáinte

7

Aonaid shoghluaiste eile

8

(Forchoimeádta)

9

Cineálacha eile lasta
IARSCRÍBHINN VII

NA hIONAID LUCHTAITHE AGUS DÍLUCHTAITHE A CHÓDÚ DE RÉIR TÍORTHA AGUS RÉIGIÚN

1. Déanfar na hionaid luchtaithe agus díluchtaithe a chódú mar seo a leanas:

(a) 

miondealú réigiúnach a ghabhann le Leibhéal 3 den Ainmníocht Aonad Críochach le haghaidh Staidrimh (NUTS), maidir le gach Ballstát;

(b) 

liostaí de réigiúin riaracháin arna soláthar ag an tríú tír lena mbaineann, maidir le Stáit nach bhfuil ina mBallstáit ach atá ina bpáirtithe conarthacha sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), eadhon an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua;

(c) 

cóid dhá litir ISO 3166 maidir le tríú tíortha eile. Tugtar na cóid is coitianta sa tábla ag pointe 2(b) den Iarscríbhinn seo.

2. Maidir le códú na dtíortha sin a thrasnaítear faoi bhealach (Roinn 7 d'Iarscríbhinn I, Cuid A2), bainfear úsáid as na cóid tíortha seo a leanas:

(a) 

an chuid dhá litir de chóid NUTS, mar a thugtar sa tábla thíos, do na Ballstáit;

(b) 

cóid dhá litir ISO 3166 maidir leis na tíortha eile uile. Tugtar na cóid is mó úsáid sa tábla thíos.

TÁBLA DE CHÓID NA dTÍORTHA(a)  Ballstáit (a chomhfhreagraíonn do chóid tíortha dhá litir NUTS)

Ainm na tíre

Cód

An Bheilg

BE

An Bhulgáir

BG

Poblacht na Seice

CZ

An Danmhairg

DK

An Ghearmáin

DE

An Eastóin

EE

Éire

IE

An Ghréig

►C1  EL ◄

An Spáinn

ES

An Fhrainc

FR

▼M1

Croatia

HR

▼B

An Iodáil

IT

An Chipir

CY

An Laitvia

LV

An Liotuáin

LT

Lucsamburg

LU

An Ungáir

HU

Málta

MT

An Ísiltír

NL

An Ostair

AT

An Pholainn

PL

An Phortaingéil

PT

An Rómáin

RO

An tSlóivéin

SI

An tSlóvaic

SK

An Fhionlainn

FI

An tSualainn

SE

An Ríocht Aontaithe

UK

Nóta: tá na tíortha curtha in ord oifigiúil an Aontais Eorpaigh.(b)  Tíortha eile (cóid dhá litir ISO 3166)

Ainm na tíre

Cód

An Albáin

AL

An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin

BA

An Bhealarúis

BY

An Eilvéis

CH

▼M1 —————

▼B

An Íoslainn

IS

Lichtinstéin

LI

Poblacht na Moldóive

MD

Montainéagró

ME

Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine

MK (1)

An Iorua

NO

Cónaidhm na Rúise

RU

An tSeirbia

RS

An Tuirc

TR

An Úcráin

UA

(1)   Cód sealadach nach dtugann aon bhreith roimh ré ar an ainmníocht chríochnaitheach don tír seo, rud a chomhaontófar nuair a thiocfaidh deireadh leis an gcaibidlíocht atá ar siúl faoi láthair ar an ábhar seo sna Náisiúin Aontaithe.

Nóta: tá na tíortha curtha in ord de réir na gcód.
IARSCRÍBHINN VIIIAN RIALACHÁN AISGHAIRTHE AGUS LIOSTA DE NA LEASUITHE COMHLEANÚNACHA A RINNEADH AIR

Rialachán (CE) Uimh. 1172/98 ón gComhairle

(IO L 163, 6.6.1998, lch. 1)

 

Rialachán (CE) Uimh. 2691/1999 ón gCoimisiún

(IO L 326, 18.12.1999, lch. 39)

 

Pointe 10.15 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le hIonstraim Aontachais 2003

(IO L 236, 23.9.2003, lch. 561)

 

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(IO L 284, 31.10.2003, lch. 1)

Iarscríbhinn II, pointe 27, agus an pointe sin amháin

Rialachán (CE) Uimh. 1791/2006 ón gComhairle

(IO L 363, 20.12.2006, lch. 1)

Pointe 8.5 den Iarscríbhinn, agus an pointe sin amháin

Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(IO L 393, 30.12.2006, lch. 1)

Airteagal 13, agus an tAirteagal sin amháin

Rialachán (CE) Uimh. 1304/2007 ón gCoimisiún

(IO L 290, 8.11.2007, lch. 14)

Airteagal 2, agus an tAirteagal sin amháin

Rialachán (CE) Uimh. 399/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(IO L 126, 21.5.2009, lch. 9)

 
IARSCRÍBHINN IXAN TÁBLA COMHGHAOIL

Rialachán (CE) Uimh. 1172/98

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1

Airteagal 2, an chéad fhleasc go dtí an ceathrú fleasc déag

Airteagal 2, pointe (a) go pointe (n)

Airteagal 3

Airteagal 3

Airteagal 4

Airteagal 4

Airteagal 5(1), (2) agus (3)

Airteagal 5(1), (2) agus (3)

Airteagal 5(4)

Airteagal 5(5)

Airteagal 6

Airteagal 6

Airteagal 7(1) agus (2)

Airteagal 7(1) agus (2)

Airteagal 7(3)

Airteagal 8

Airteagal 8

Airteagal 10(1) agus (2)

Airteagal 9(1) agus (2)

Airteagal 10(3)

Airteagal 11

Airteagal 10

Airteagal 12

Airteagal 11

Iarscríbhinn A go hIarscríbhinn G

Iarscríbhinn I go hIarscríbhinn VII

Iarscríbhinn VIII

Iarscríbhinn IX( 1 ) Ainmníocht staidrimh do ghníomhaíochtaí eacnamaíocha san Aontas Eorpach.

( 2 ) IO L 260, 30.9.2008, lch. 13.

( 3 ) NST: Ainmníocht aonfhoirmeach earraí chun críche staidrimh iompair.

( *1 ) Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip — Cóid le haghaidh cineálacha lasta, pacáistí agus ábhair phacáistíochta, Moladh 21 arna ghlacadh ag an Meitheal um Nósanna Imeachta Trádála Idirnáisiúnta a Éascú, An Ghinéiv, Márta 1986.