02008R0451 — GA — 26.07.2019 — 002.002


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (CE) Uimh. 451/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Aibreán 2008

lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

(IO L 145 4.6.2008, lch. 65)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

COMMISSION REGULATION (EU) No 1209/2014 of 29 October 2014 (*)

  L 336

1

22.11.2014

►M2

RIALACHÁN (AE) 2019/1243 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 20 Meitheamh 2019

  L 198

241

25.7.2019(*)

Níor foilsíodh an gníomh seo i nGaeilge
▼B

RIALACHÁN (CE) Uimh. 451/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Aibreán 2008

lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.  Bunaítear leis an Rialachán seo CPA comhchoiteann nua laistigh den Chomhphobal d'fhonn ábharthacht a áirithiú maidir leis an staid eacnamaíoch mar atá agus d'fhonn inchomparáideacht a áirithiú idir aicmithe náisiúnta, aicmithe Comhphobail agus aicmithe idirnáisiúnta agus, dá réir sin, idir staidreamh náisiúnta, staidreamh Comhphobail agus staidreamh idirnáisiúnta.

2.  Ciallóidh an téarma ‘táirge’ táirgeacht gníomhaíochtaí eacnamaíocha, cibé acu an earraí nó seirbhísí iad.

3.  Is i leith úsáid an aicmithe chun críocha staidrimh amháin a bheidh feidhm ag an Rialachán seo.

Airteagal 2

Leibhéil agus struchtúr an CPA

1.  Is é an méid seo a leanas a bheidh sa CPA:

(a) 

céad leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód aibítreach (ranna);

(b) 

dara leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil dédhigiteach (rannáin);

(c) 

tríú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil trí dhigit (grúpaí);

(d) 

ceathrú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil ceithre dhigit (aicmí);

(e) 

cúigiú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil cúig dhigit (catagóirí); agus

(f) 

séú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil sé dhigit (fochatagóirí).

2.  Leagtar amach an CPA san Iarscríbhinn.

Airteagal 3

Úsáid an CPA

Úsáidfidh an Coimisiún an CPA do gach staidreamh a aicmítear de réir táirgí de réir gníomhaíochta.

Airteagal 4

Aicmithe náisiúnta ar tháirgí de réir gníomhaíochta eacnamaíche

1.  Féadfaidh na Ballstáit an CPA a úsáid d'oiriúnú comhiomlánaithe nó mionsonraithe náisiúnta, sainiúil nó feidhmiúil, bunaithe ar fhochatagóirí an CPA.

2.  Déanfar nasc idir na haicmithe sin agus an CPA i gcomhréir leis na rialacha seo a leanas:

(a) 

aicmithe atá níos comhiomlánaithe ná an CPA, is éard a bheidh iontu comhiomlánuithe beachta d'fhochatagóirí an CPA;

(b) 

aicmithe atá níos mionsonraithe ná an CPA, arb é a bheidh iontu ceannteidil a chuimsítear go hiomlán le fochatagóirí an CPA.

D'fhéadfaí go mbeadh códú difriúil ar na haicmithe a dhíorthaítear i gcomhréir leis an mír seo ar an dóigh seo.

3.  Féadfaidh na Ballstáit aicmiú náisiúnta ar tháirgí de réir gníomhaíochta eacnamaíche a úsáid a dhíorthaíonn ón CPA. I gcás den sórt sin seolfaidh siad na dréachtaí ina sainmhínítear a n-aicmiú náisiúnta chuig an gCoimisiún. Déanfaidh an Coimisiún a fhíorú, laistigh de 3 mhí tar éis dó dréacht den sórt sin a fháil, go gcomhlíonann an t-aicmiú náisiúnta atá beartaithe mír 2 agus tarchuirfidh sé é sin chuig na Ballstáit eile mar eolas dóibh. Áireofar tábla comhghaoil idir na haicmithe náisiúnta agus an CPA in aicmithe náisiúnta na mBallstát.

Airteagal 5

Gníomhaíochtaí an Choimisiúin

Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, scaipeadh, cothabháil agus cur chun cinn an CPA a áirithiú, go háirithe, ar na dóigheanna seo a leanas:

(a) 

nótaí míniúcháin a bhaineann leis an CPA a dhréachtú, a thabhairt cothrom le dáta agus a fhoilsiú;

(b) 

treoirlínte maidir le cur i bhfeidhm an CPA a tharraingt suas agus a fhoilsiú;

(c) 

táblaí comhghaoil a fhoilsiú idir leagan nua an CPA agus an leagan a bhí ann roimhe sin; an leagan a bhí ann roimhe sin agus leagan nua an CPA; agus an CPA agus an Chomhainmníocht (CN), atá le fáil freisin in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim ( 1 ); agus

(d) 

oibriú chun comhchuibheas le haicmithe eile a fheabhsú.

Airteagal 6

▼M2

Gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme

▼B

1.  Na bearta seo a leanas a cheapfar chun an Rialachán seo a chur chun feidhme agus a thabhairt cothrom le dáta, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7(2):

(a) 

cinntí is gá i gcás fadhbanna a eascraíonn as cur chun feidhme an CPA, lena n-áirítear táirgí a shannadh d'aicmí sonracha; agus

(b) 

bearta teicniúla a áiritheoidh idirthréimhse lánchomhordaithe ón leagan roimhe sin den CPA.

▼M2

2.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 6a lena leasaítear an Iarscríbhinn chun forbairtí teicniúla nó eacnamaíocha a chur san áireamh nó chun í a chur ar comhréim le haicmithe eile eacnamaíocha agus sóisialta.

Agus an chumhacht sin á feidhmiú aige, áiritheoidh an Coimisiún nach gcuirfidh na gníomhartha tarmligthe ualach suntasach nó costas breise ar na Ballstáit ná ar na freagróirí.

▼B

3.  Ní mór aird a thabhairt ar an bprionsabal gur gá gur mó na buntáistí a bhainfeadh leis an CPA a thabhairt cothrom le dáta ná na costais a bheadh i gceist leis sin, agus ar an bprionsabal go gcuirfí teorainn réasúnta le costais bhreise agus leis an ualach breise.

▼M2

Airteagal 6a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Deanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 6(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse 5 bliana ón 26 Iúil 2019. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 5 bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 6(2) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ( 2 ).

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 6(2) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse 3 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 3 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

▼B

Airteagal 7

An Coiste

1.  Tabharfaidh an Coiste um an gClár Staidrimh cúnamh don Choimisiún.

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Trí mhí a shocrófar don tréimhse a leagtar amach in Airteagal 5(6) de Chinneadh 1999/468/CE.

▼M2 —————

▼B

Airteagal 8

Aisghairm Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93

Aisghairfear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 le héifeacht ón 1 Eanáir 2008.

Airteagal 9

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2008.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

▼M1
ANNEXCode

Heading

A

PRODUCTS OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

01

Products of agriculture, hunting and related services

01.1

Non-perennial crops

01.11

Cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds

01.11.1

Wheat

01.11.11

Durum wheat

01.11.12

Wheat, except durum wheat

01.11.2

Maize

01.11.20

Maize

01.11.3

Barley, rye and oats

01.11.31

Barley

01.11.32

Rye

01.11.33

Oats

01.11.4

Sorghum, millet and other cereals

01.11.41

Sorghum

01.11.42

Millet

01.11.43

Triticale

01.11.49

Other cereals

01.11.5

Cereals straw and husks

01.11.50

Cereals straw and husks

01.11.6

Green leguminous vegetables

01.11.61

Beans, green

01.11.62

Peas, green

01.11.69

Other green leguminous vegetables

01.11.7

Dried leguminous vegetables

01.11.71

Beans, dry

01.11.72

Broad beans, dry

01.11.73

Chick peas, dry

01.11.74

Lentils, dry

01.11.75

Peas, dry

01.11.76

Cow peas

01.11.77

Pigeon peas, dry

01.11.79

Pulses (dried leguminous vegetables) n.e.c.

01.11.8

Soya beans and groundnuts

01.11.81

Soya beans

01.11.82

Groundnuts, in shell

01.11.9

Other oil seeds

01.11.91

Lin seed

01.11.92

Mustard seed

01.11.93

Rape or colza seed

01.11.94

Sesame seed

01.11.95

Sunflower seed

01.11.96

Castor oil seeds

01.11.99

Other oil seeds n.e.c.

01.12

Rice, not husked

01.12.1

Rice, not husked

01.12.10

Rice, not husked

01.13

Vegetables and melons, roots and tubers

01.13.1

Leafy or stem vegetables

01.13.11

Asparagus

01.13.12

Cabbages

01.13.13

Cauliflowers and broccoli

01.13.14

Lettuce

01.13.15

Chicory

01.13.16

Spinach

01.13.17

Artichokes

01.13.19

Other leafy or stem vegetables

01.13.2

Melons

01.13.21

Watermelons

01.13.29

Other melons

01.13.3

Other fruit-bearing vegetables

01.13.31

Chillies and peppers, green (only capsicum)

01.13.32

Cucumbers and gherkins

01.13.33

Eggplants (aubergines)

01.13.34

Tomatoes

01.13.39

Other fruit-bearing vegetables n.e.c.

01.13.4

Root, bulb or tuberous vegetables

01.13.41

Carrots and turnips

01.13.42

Garlic

01.13.43

Onions

01.13.44

Leeks and other alliaceous vegetables

01.13.49

Other root, bulb or tuberous vegetables (without high starch or inulin content)

01.13.5

Edible roots and tubers with high starch or inulin content

01.13.51

Potatoes

01.13.52

Sweet potatoes

01.13.53

Cassava

01.13.54

Taro

01.13.59

Other edible roots and tubers with high starch or inulin content

01.13.6

Vegetable seeds, except beet seeds

01.13.60

Vegetable seeds, except beet seeds

01.13.7

Sugar beet and sugar beet seeds

01.13.71

Sugar beet

01.13.72

Sugar beet seeds

01.13.8

Mushrooms and truffles

01.13.80

Mushrooms and truffles

01.13.9

Vegetables, fresh, n.e.c.

01.13.90

Vegetables, fresh, n.e.c.

01.14

Sugar cane

01.14.1

Sugar cane

01.14.10

Sugar cane

01.15

Unmanufactured tobacco

01.15.1

Unmanufactured tobacco

01.15.10

Unmanufactured tobacco

01.16

Fibre crops

01.16.1

Fibre crops

01.16.11

Cotton, whether or not ginned

01.16.12

Jute, kenaf and other textile bast fibres, raw or retted, except flax, true hemp and ramie

01.16.19

Flax, true hemp and raw fibre crops n.e.c.

01.19

Other non-perennial crops

01.19.1

Forage crops

01.19.10

Forage crops

01.19.2

Cut flowers and flower buds; flower seeds

01.19.21

Cut flowers and flower buds

01.19.22

Flower seeds

01.19.3

Beet seeds, seeds for forage plants; other raw vegetable materials

01.19.31

Beet seeds (excluding sugar beet seeds) and seeds for forage plants

01.19.39

Raw vegetable materials n.e.c.

01.2

Perennial crops

01.21

Grapes

01.21.1

Grapes

01.21.11

Table grapes

01.21.12

Other grapes, fresh

01.22

Tropical and subtropical fruits

01.22.1

Tropical and subtropical fruits

01.22.11

Avocados

01.22.12

Bananas, plantains and similar

01.22.13

Dates

01.22.14

Figs

01.22.19

Other tropical and subtropical fruits

01.23

Citrus fruits

01.23.1

Citrus fruits

01.23.11

Pomelo and grapefruits

01.23.12

Lemons and limes

01.23.13

Oranges

01.23.14

Tangerines, mandarins, clementines

01.23.19

Other citrus fruits

01.24

Pome fruits and stone fruits

01.24.1

Apples

01.24.10

Apples

01.24.2

Other pome fruits and stone fruits

01.24.21

Pears

01.24.22

Quinces

01.24.23

Apricots

01.24.24

Cherries

01.24.25

Peaches

01.24.26

Nectarines

01.24.27

Plums

01.24.28

Sloes

01.24.29

Other pome fruits and stone fruits n.e.c.

01.25

Other tree and bush fruits and nuts

01.25.1

Berries and the fruits of the genus vaccinium

01.25.11

Kiwi fruit

01.25.12

Raspberries

01.25.13

Strawberries

01.25.19

Other berries, the fruits of the genus vaccinium n.e.c.

01.25.2

Fruit seeds

01.25.20

Fruit seeds

01.25.3

Nuts (excluding wild edible nuts, groundnuts and coconuts)

01.25.31

Almonds

01.25.32

Chestnuts

01.25.33

Hazelnuts

01.25.34

Pistachios

01.25.35

Walnuts

01.25.39

Other nuts (excluding wild edible nuts, groundnuts and coconuts)

01.25.9

Other tree and bush fruits n.e.c.

01.25.90

Other tree and bush fruits n.e.c.

01.26

Oleaginous fruits

01.26.1

Olives

01.26.11

Table olives

01.26.12

Olives for production of olive oil

01.26.2

Coconuts

01.26.20

Coconuts

01.26.9

Other oleaginous fruits

01.26.90

Other oleaginous fruits

01.27

Beverage crops

01.27.1

Beverage crops

01.27.11

Coffee beans, not roasted

01.27.12

Tea leaves

01.27.13

Maté leaves

01.27.14

Cocoa beans

01.28

Spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops

01.28.1

Spices, not processed

01.28.11

Pepper (piper spp.), raw

01.28.12

Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), raw

01.28.13

Nutmeg, mace and cardamoms, raw

01.28.14

Anise, badian, coriander, cumin, caraway, fennel and juniper berries, raw

01.28.15

Cinnamon (canella), raw

01.28.16

Cloves (whole stems), raw

01.28.17

Ginger, dry, raw

01.28.18

Vanilla, raw

01.28.19

Other spices, not processed

01.28.2

Hop cones

01.28.20

Hop cones

01.28.3

Plants used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes

01.28.30

Plants used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes

01.29

Other perennial crops

01.29.1

Natural rubber

01.29.10

Natural rubber

01.29.2

Christmas trees, cut

01.29.20

Christmas trees, cut

01.29.3

Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting or as stuffing or padding, or in dyeing or tanning

01.29.30

Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting or as stuffing or padding, or in dyeing or tanning

01.3

Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn

01.30

Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn

01.30.1

Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn

01.30.10

Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn

01.4

Live animals and animal products

01.41

Dairy cattle, live and raw milk from dairy cattle

01.41.1

Dairy cattle, live

01.41.10

Dairy cattle, live

01.41.2

Raw milk from dairy cattle

01.41.20

Raw milk from dairy cattle

01.42

Other cattle and buffaloes, live and their semen

01.42.1

Other cattle and buffaloes, live

01.42.11

Other cattle and buffaloes, except calves, live

01.42.12

Calves of cattle and buffalo, live

01.42.2

Cattle and buffalo semen

01.42.20

Cattle and buffalo semen

01.43

Horses and other equines, live

01.43.1

Horses and other equines, live

01.43.11

Horses, live

01.43.12

Asses, mules and hinnies, live

01.44

Camels and camelids, live

01.44.1

Camels and camelids, live

01.44.10

Camels and camelids, live

01.45

Sheep and goats, live; raw milk and shorn wool from sheep and goats

01.45.1

Sheep and goats, live

01.45.11

Sheep, live

01.45.12

Goats, live

01.45.2

Raw milk from sheep and goats

01.45.21

Raw milk from sheep

01.45.22

Raw milk from goats

01.45.3

Shorn wool from sheep and goats, greasy, including fleece-washed shorn wool

01.45.30

Shorn wool from sheep and goats, greasy, including fleece-washed shorn wool

01.46

Swine, live

01.46.1

Swine, live

01.46.10

Swine, live

01.47

Poultry, live and eggs

01.47.1

Poultry, live

01.47.11

Chickens, live

01.47.12

Turkeys, live

01.47.13

Geese, live

01.47.14

Ducks and guinea fowls, live

01.47.2

Eggs in shell, fresh

01.47.21

Hen eggs in shell, fresh

01.47.22

Eggs from other poultry, in shell, fresh

01.47.23

Hen eggs for hatching

01.47.24

Eggs from other poultry, for hatching

01.49

Other farmed animals and animal products

01.49.1

Other farmed animals, live

01.49.11

Domestic rabbits, live

01.49.12

Farmed birds n.e.c., live

01.49.13

Farmed reptiles (including snakes and turtles), live

01.49.19

Other farmed animals n.e.c., live

01.49.2

Other farm animal products

01.49.21

Natural honey

01.49.22

Raw milk n.e.c.

01.49.23

Snails, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, except sea snails

01.49.24

Edible products of farm animal origin n.e.c.

01.49.25

Silk-worm cocoons suitable for reeling

01.49.26

Insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured

01.49.27

Animal embryos for reproduction

01.49.28

Non-edible products of farm animal origin n.e.c.

01.49.3

Raw fur skins and miscellaneous raw hides and skins

01.49.31

Raw fur skins, except of fur-bearing lambs

01.49.32

Raw fur skins of fur-bearing lambs

01.49.39

Raw skins of animals n.e.c. (fresh or preserved, but not further prepared)

01.6

Agricultural and animal husbandry services (except veterinary services)

01.61

Support services to crop production

01.61.1

Support services to crop production

01.61.10

Support services to crop production

01.62

Support services to animal production

01.62.1

Support services to animal production

01.62.10

Support services to animal production

01.63

Post-harvest crop services

01.63.1

Post-harvest crop services

01.63.10

Post-harvest crop services

01.64

Seed processing services for propagation

01.64.1

Seed processing services for propagation

01.64.10

Seed processing services for propagation

01.7

Hunting and trapping and related services

01.70

Hunting and trapping and related services

01.70.1

Hunting and trapping and related services

01.70.10

Hunting and trapping and related services

02

Products of forestry, logging and related services

02.1

Forest trees and nursery services

02.10

Forest trees and nursery services

02.10.1

Live forest tree plants; forest tree seeds

02.10.11

Live forest tree plants

02.10.12

Forest tree seeds

02.10.2

Forest trees nurseries services

02.10.20

Forest trees nurseries services

02.10.3

Forest trees

02.10.30

Forest trees

02.2

Wood in the rough

02.20

Wood in the rough

02.20.1

Wood in the rough

02.20.11

Logs of coniferous wood

02.20.12

Logs of non-coniferous wood, except tropical wood

02.20.13

Logs of tropical wood

02.20.14

Fuel wood of coniferous wood

02.20.15

Fuel wood of non-coniferous wood

02.3

Wild growing non-wood products

02.30

Wild growing non-wood products

02.30.1

Natural gums

02.30.11

Balata, gutta-percha, guayula, chicle and similar natural gums

02.30.12

Lac, balsams and other natural gums and resins

02.30.2

Natural cork, raw or simply prepared

02.30.20

Natural cork, raw or simply prepared

02.30.3

Parts of plants, grasses, mosses and lichens suitable for ornamental purposes

02.30.30

Parts of plants, grasses, mosses and lichens suitable for ornamental purposes

02.30.4

Wild growing edible products

02.30.40

Wild growing edible products

02.4

Support services to forestry

02.40

Support services to forestry

02.40.1

Support services to forestry

02.40.10

Support services to forestry

03

Fish and other fishing products; aquaculture products; support services to fishing

03.0

Fish and other fishing products; aquaculture products; support services to fishing

03.00

Fish and other fishing products; aquaculture products; support services to fishing

03.00.1

Fish, live, not for human consumption

03.00.11

Ornamental fish, wild

03.00.12

Ornamental fish, farmed

03.00.13

Other wild, live fish, not for human consumption, including seeds and feeds for aquaculture

03.00.14

Other farmed, live fish, not for human consumption, including seeds and feeds for aquaculture

03.00.2

Fish live, fresh or chilled, for human consumption

03.00.21

Fish, live, fresh or chilled, for human consumption, marine, not farmed

03.00.22

Fish, live, fresh or chilled, for human consumption, freshwater, not farmed

03.00.23

Fish, live, fresh or chilled, for human consumption, marine, farmed

03.00.24

Fish, live, fresh or chilled, for human consumption, freshwater, farmed

03.00.3

Crustaceans, not frozen

03.00.31

Crustaceans, not frozen, not farmed

03.00.32

Crustaceans, not frozen, farmed

03.00.4

Molluscs and other aquatic invertebrates, live, fresh or chilled

03.00.41

Oysters, live, fresh or chilled, not farmed

03.00.42

Other molluscs, live, fresh or chilled, not farmed

03.00.43

Oysters, live, fresh or chilled, farmed

03.00.44

Other molluscs, live, fresh or chilled, farmed

03.00.45

Other aquatic invertebrates, live, fresh or chilled, farmed

03.00.46

Other aquatic invertebrates, live, fresh or chilled, not farmed

03.00.5

Pearls, unworked

03.00.51

Natural pearls, unworked

03.00.52

Cultured pearls, unworked

03.00.6

Other aquatic plants, animals and their products

03.00.61

Coral and similar products, shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone

03.00.62

Natural sponges of animal origin

03.00.63

Seaweeds and other algae for human consumption, wild

03.00.64

Seaweeds and other algae for human consumption, farmed

03.00.65

Seaweeds and other algae not for human consumption, wild

03.00.66

Seaweeds and other algae not for human consumption, farmed

03.00.69

Other aquatic plants, animals and their products n.e.c.

03.00.7

Support services to fishing and aquaculture

03.00.71

Support services to fishing

03.00.72

Support services to aquaculture

B

MINING AND QUARRYING

05

Coal and lignite

05.1

Hard coal

05.10

Hard coal

05.10.1

Hard coal

05.10.10

Hard coal

05.2

Lignite

05.20

Lignite

05.20.1

Lignite

05.20.10

Lignite

06

Crude petroleum and natural gas

06.1

Crude petroleum

06.10

Crude petroleum

06.10.1

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

06.10.10

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

06.10.2

Bituminous or oil shale and tar sands

06.10.20

Bituminous or oil shale and tar sands

06.2

Natural gas, liquefied or in gaseous state

06.20

Natural gas, liquefied or in gaseous state

06.20.1

Natural gas, liquefied or in gaseous state

06.20.10

Natural gas, liquefied or in gaseous state

07

Metal ores

07.1

Iron ores

07.10

Iron ores

07.10.1

Iron ores

07.10.10

Iron ores

07.2

Non-ferrous metal ores

07.21

Uranium and thorium ores

07.21.1

Uranium and thorium ores

07.21.10

Uranium and thorium ores

07.29

Other non-ferrous metal ores and concentrates

07.29.1

Other non-ferrous metal ores and concentrates

07.29.11

Copper ores and concentrates

07.29.12

Nickel ores and concentrates

07.29.13

Aluminium ores and concentrates

07.29.14

Precious metal ores and concentrates

07.29.15

Lead, zinc and tin ores and concentrates

07.29.19

Other non-ferrous metal ores and concentrates n.e.c.

08

Other mining and quarrying products

08.1

Stone, sand and clay

08.11

Ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate

08.11.1

Ornamental or building stone

08.11.11

Marble and other calcareous ornamental or building stone

08.11.12

Granite, sandstone and other ornamental or building stone

08.11.2

Limestone and gypsum

08.11.20

Limestone and gypsum

08.11.3

Chalk and uncalcined dolomite

08.11.30

Chalk and uncalcined dolomite

08.11.4

Slate

08.11.40

Slate

08.12

Gravel, sand, clays and kaolin

08.12.1

Gravel and sand

08.12.11

Natural sands

08.12.12

Granules, chippings and powder; pebbles, gravel

08.12.13

Mixtures of slag and similar industrial waste products, whether or not incorporating pebbles, gravel, shingle and flint for construction use

08.12.2

Clays and kaolin

08.12.21

Kaolin and other kaolinic clays

08.12.22

Other clays, andalusite, kyanite and sillimanite; mullite; chamotte or dinas earths

08.9

Mining and quarrying products n.e.c.

08.91

Chemical and fertiliser minerals

08.91.1

Chemical and fertiliser minerals

08.91.11

Natural calcium or aluminium calcium phosphates

08.91.12

Unroasted iron pyrites; crude or unrefined sulphur

08.91.19

Other chemical and fertiliser minerals

08.92

Peat

08.92.1

Peat

08.92.10

Peat

08.93

Salt and pure sodium chloride; sea water

08.93.1

Salt and pure sodium chloride; sea water

08.93.10

Salt and pure sodium chloride; sea water

08.99

Other mining and quarrying products n.e.c.

08.99.1

Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rock

08.99.10

Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rock

08.99.2

Precious and semi-precious stones; industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted; pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives; other minerals

08.99.21

Precious and semi-precious stones (excluding industrial diamonds), unworked or simply sawn or roughly shaped

08.99.22

Industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted; pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives

08.99.29

Other minerals

09

Mining support services

09.1

Support services to petroleum and natural gas extraction

09.10

Support services to petroleum and natural gas extraction

09.10.1

Support services to petroleum and natural gas extraction

09.10.11

Drilling services to petroleum and natural gas extraction

09.10.12

Derrick erection, repair and dismantling services and related support services to petroleum and natural gas extraction

09.10.13

Liquefaction and regasification services of natural gas for transportation done at the mine site

09.9

Support services to other mining and quarrying

09.90

Support services to other mining and quarrying

09.90.1

Support services to other mining and quarrying

09.90.11

Support services to hard coal extraction

09.90.19

Support services to other mining and quarrying n.e.c.

C

MANUFACTURED PRODUCTS

10

Food products

10.1

Preserved meat and meat products

10.11

Processed and preserved meat

10.11.1

Meat of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and other equines, fresh or chilled

10.11.11

Meat of bovine animals, fresh or chilled

10.11.12

Meat of swine, fresh or chilled

10.11.13

Meat of sheep, fresh or chilled

10.11.14

Meat of goats, fresh or chilled

10.11.15

Meat of horses and other equines, fresh or chilled

10.11.2

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and other equines, fresh or chilled

10.11.20

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and other equines, fresh or chilled

10.11.3

Frozen meat and edible offal; other meat and edible offal

10.11.31

Meat of bovine animals, frozen

10.11.32

Meat of swine, frozen

10.11.33

Meat of sheep, frozen

10.11.34

Meat of goats, frozen

10.11.35

Meat of horses and other equines, frozen

10.11.39

Other meat and edible offal, fresh, chilled or frozen

10.11.4

Pulled wool and raw hides and skins of bovine or equine animals, sheep and goats

10.11.41

Pulled wool, greasy, including fleece-washed pulled wool

10.11.42

Whole raw hides and skins of bovine or equine animals

10.11.43

Other raw hides and skins of bovine or equine animals

10.11.44

Raw hides and skins of sheep or lambs

10.11.45

Raw hides and skins of goats or kids

10.11.5

Fats of bovine animals, sheep, goats or pigs

10.11.50

Fats of bovine animals, sheep, goats or pigs

10.11.6

Raw offal, inedible

10.11.60

Raw offal, inedible

10.11.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved meat

10.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved meat

10.12

Processed and preserved poultry meat

10.12.1

Meat of poultry, fresh or chilled

10.12.10

Meat of poultry, fresh or chilled

10.12.2

Meat of poultry, frozen

10.12.20

Meat of poultry, frozen

10.12.3

Fats of poultry

10.12.30

Fats of poultry

10.12.4

Edible offal of poultry

10.12.40

Edible offal of poultry

10.12.5

Feathers and skins of birds with feathers

10.12.50

Feathers and skins of birds with feathers

10.12.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved poultry meat

10.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved poultry meat

10.13

Meat and poultry meat products

10.13.1

Preserves and preparations of meat, meat offal or blood

10.13.11

Swine meat, cuts, salted, dried or smoked (bacon and ham)

10.13.12

Bovine meat, salted, dried or smoked

10.13.13

Other meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked (excluding swine and bovine meat); edible flours and meals of meat or meat offal

10.13.14

Sausages and similar products of meat, offal or blood

10.13.15

Other prepared and preserved meat, meat offal or blood

10.13.16

Flours, meals and pellets of meat unfit for human consumption; greaves

10.13.9

Cooking and other preparation services for the production of meat products; sub-contracted operations as part of manufacturing of meat and poultry meat products

10.13.91

Cooking and other preparation services for the production of meat products

10.13.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of meat and poultry meat products

10.2

Processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

10.20

Processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

10.20.1

Fish, fresh, chilled or frozen

10.20.11

Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh or chilled

10.20.12

Fish livers and roes, fresh or chilled

10.20.13

Fish, frozen

10.20.14

Fish fillets, frozen

10.20.15

Fish meat (whether or not minced), frozen

10.20.16

Fish livers and roes, frozen

10.20.2

Fish, otherwise prepared or preserved; caviar and caviar substitutes

10.20.21

Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

10.20.22

Fish livers, roes, fins, heads, tails, maws and other edible offal dried, smoked, salted or in brine; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

10.20.23

Fish, dried, whether or not salted, or in brine

10.20.24

Fish, including fillets, smoked

10.20.25

Fish, otherwise prepared or preserved, except prepared fish dishes

10.20.26

Caviar and caviar substitutes

10.20.3

Crustaceans, molluscs, seaweed and other aquatic invertebrates, frozen, prepared or preserved

10.20.31

Crustaceans frozen, dried, salted or in brine

10.20.32

Molluscs, frozen, dried, salted or in brine

10.20.33

Other aquatic invertebrates and seaweed, frozen, dried, salted or in brine

10.20.34

Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates and seaweed, otherwise prepared or preserved

10.20.4

Flours, meals and pellets, unfit for human consumption, and other products n.e.c. of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates or seaweed

10.20.41

Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates or seaweed, unfit for human consumption

10.20.42

Other inedible products of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates or seaweed

10.20.9

Smoking and other preservation and preparation services for manufacture of fish products; sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

10.20.91

Smoking and other preservation and preparation services for manufacture of fish products

10.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

10.3

Processed and preserved fruit and vegetables

10.31

Processed and preserved potatoes

10.31.1

Processed and preserved potatoes

10.31.11

Potatoes, frozen

10.31.12

Dried potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared

10.31.13

Dried potatoes in the form of flour, meal, flakes, granulates and pellets

10.31.14

Potatoes prepared or preserved

10.31.9

Cooking and other preparation services for potatoes and potato products; sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved potatoes

10.31.91

Cooking and other preparation services for potatoes and potato products

10.31.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved potatoes

10.32

Fruit and vegetable juices

10.32.1

Fruit and vegetable juices

10.32.11

Tomato juice

10.32.12

Orange juice

10.32.13

Grapefruit juice

10.32.14

Pineapple juice

10.32.15

Grape juice

10.32.16

Apple juice

10.32.17

Mixtures of fruit and vegetable juices

10.32.19

Other fruit and vegetable juices

10.32.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fruit and vegetable juice

10.32.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fruit and vegetable juice

10.39

Other processed and preserved fruit and vegetables

10.39.1

Processed and preserved vegetables, excluding potatoes

10.39.11

Vegetables, frozen

10.39.12

Vegetables provisionally preserved

10.39.13

Dried vegetables

10.39.14

Cut and packaged vegetables and fruits

10.39.15

Beans, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes

10.39.16

Peas, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes

10.39.17

Other vegetables (except potatoes), preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes

10.39.18

Vegetables (except potatoes), fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

10.39.2

Processed and preserved fruit and nuts

10.39.21

Fruit and nuts, uncooked or cooked, frozen

10.39.22

Jams, fruit jellies and fruit or nut puree and pastes

10.39.23

Nuts, groundnuts, roasted, salted or otherwise prepared

10.39.24

Fruit and nuts, provisionally preserved, not for immediate consumption

10.39.25

Groundnuts and nuts, shelled

10.39.29

Other prepared, dried or preserved fruits and nuts

10.39.3

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products

10.39.30

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products

10.39.9

Cooking and other preparation services for the preservation of fruit and vegetables; sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed and preserved fruit and vegetables

10.39.91

Cooking and other preparation services for the preservation of fruit and vegetables

10.39.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed and preserved fruit and vegetables

10.4

Vegetable and animal oils and fats

10.41

Oils and fats

10.41.1

Animal oils and fats, their fractions, crude

10.41.11

Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared

10.41.12

Fats and oils and their fractions, of fish and marine mammals

10.41.19

Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified

10.41.2

Vegetable oils, crude

10.41.21

Groundnut oil, crude

10.41.22

Olive oil, crude

10.41.23

Sunflower-seed oil, crude

10.41.24

Rape, colza and mustard oil, crude

10.41.25

Palm oil, crude

10.41.29

Other vegetable oils, crude

10.41.3

Cotton linters

10.41.30

Cotton linters

10.41.4

Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils; flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits

10.41.41

Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils

10.41.42

Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, except those of mustard

10.41.5

Refined oils, except residues

10.41.51

Soya-bean oil and its fractions, refined but not chemically modified

10.41.52

Groundnut oil and its fractions, refined but not chemically modified

10.41.53

Olive oil and its fractions, refined but not chemically modified

10.41.54

Sunflower-seed oil and its fractions, refined but not chemically modified

10.41.55

Cotton-seed oil and its fractions, refined but not chemically modified

10.41.56

Rape, colza and mustard oil and their fractions, refined but not chemically modified

10.41.57

Palm oil and its fractions, refined but not chemically modified

10.41.58

Coconut oil and its fractions, refined but not chemically modified

10.41.59

Other oils and their fractions, refined but not chemically modified; fixed vegetable fats and other vegetable oils (except maize oil) and their fractions n.e.c. refined but not chemically modified

10.41.6

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, hydrogenated, esterified, but not further prepared

10.41.60

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, hydrogenated, esterified, but not further prepared

10.41.7

Vegetable waxes (excluding triglycerides); degras; residues resulting from treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes

10.41.71

Vegetable waxes (excluding triglycerides)

10.41.72

Degras; residues resulting from treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes

10.41.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of oils and fats

10.41.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of oils and fats

10.42

Margarine and similar edible fats

10.42.1

Margarine and similar edible fats

10.42.10

Margarine and similar edible fats

10.42.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of margarine and similar edible fats

10.42.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of margarine and similar edible fats

10.5

Dairy products

10.51

Dairy and cheese products

10.51.1

Processed liquid milk and cream

10.51.11

Processed liquid milk

10.51.12

Milk and cream of > 6 % fat, not concentrated or sweetened

10.51.2

Milk and cream in solid forms

10.51.21

Skimmed milk and cream powder

10.51.22

Whole milk and cream powder

10.51.3

Butter and dairy spreads

10.51.30

Butter and dairy spreads

10.51.4

Cheese and curd

10.51.40

Cheese and curd

10.51.5

Other dairy products

10.51.51

Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, other than in solid forms

10.51.52

Yoghurt and other fermented or acidified milk or cream

10.51.53

Casein

10.51.54

Lactose and lactose syrup

10.51.55

Whey

10.51.56

Dairy products n.e.c.

10.51.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of dairy and cheese products

10.51.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of dairy and cheese products

10.52

Ice cream

10.52.1

Ice cream and other edible ice

10.52.10

Ice cream and other edible ice

10.52.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ice cream

10.52.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ice cream

10.6

Grain mill products, starches and starch products

10.61

Grain mill products

10.61.1

Rice, semi- or wholly milled, or husked or broken

10.61.11

Husked rice

10.61.12

Rice, semi- or wholly milled or broken

10.61.2

Cereal and vegetable flour; mixes thereof

10.61.21

Wheat or maslin flour

10.61.22

Other cereal flour

10.61.23

Vegetable flour and meal

10.61.24

Mixes for preparation of bakers' wares

10.61.3

Groats, meal and pellets and other cereal grain products

10.61.31

Groats and meal of wheat

10.61.32

Cereal groats, meal and pellets n.e.c.

10.61.33

Breakfast cereals and other cereal grain products

10.61.4

Bran, sharps and other residues from the working of cereals

10.61.40

Bran, sharps and other residues from the working of cereals

10.61.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of grain mill products

10.61.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of grain mill products

10.62

Starches and starch products

10.62.1

Starches and starch products; sugars and sugar syrups n.e.c.

10.62.11

Starches; inulin; wheat gluten; dextrins and other modified starches

10.62.12

Tapioca and substitutes prepared from starch in flakes, grains and the like

10.62.13

Glucose and glucose syrup; fructose and fructose syrup; invert sugar; sugars and sugar syrups n.e.c.

10.62.14

Maize oil

10.62.2

Residues of starch manufacture and similar residues

10.62.20

Residues of starch manufacture and similar residues

10.62.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of starches and starch products

10.62.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of starches and starch products

10.7

Bakery and farinaceous products

10.71

Bread; fresh pastry goods and cakes

10.71.1

Bread, fresh pastry goods and cakes

10.71.11

Fresh bread

10.71.12

Fresh pastry goods and cakes

10.71.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fresh or frozen bread, pastry goods and cakes

10.71.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fresh or frozen bread, pastry goods and cakes

10.72

Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.72.1

Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.72.11

Crispbread, rusks, toasted bread and similar toasted products

10.72.12

Gingerbread and the like; sweet biscuits; waffles and wafers

10.72.19

Other dry or preserved bakers' wares

10.72.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.72.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.73

Macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products

10.73.1

Macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products

10.73.11

Macaroni, noodles and similar farinaceous products

10.73.12

Couscous

10.73.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products

10.73.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products

10.8

Other food products

10.81

Sugar

10.81.1

Raw or refined cane or beet sugar; molasses

10.81.11

Raw cane or beet sugar, in solid form

10.81.12

Refined cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter

10.81.13

Refined cane or beet sugar, containing added flavouring or colouring matter; maple sugar and maple syrup

10.81.14

Molasses

10.81.2

Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture

10.81.20

Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture

10.81.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of sugar

10.81.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of sugar

10.82

Cocoa, chocolate and sugar confectionery

10.82.1

Cocoa paste, whether or not defatted, cocoa butter, fat and oil, cocoa powder

10.82.11

Cocoa paste, whether or not defatted

10.82.12

Cocoa butter, fat and oil

10.82.13

Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter

10.82.14

Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter

10.82.2

Chocolate and sugar confectionery

10.82.21

Chocolate and food preparations containing cocoa (except sweetened cocoa powder), in bulk forms

10.82.22

Chocolate and food preparations containing cocoa (except sweetened cocoa powder), other than in bulk forms

10.82.23

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

10.82.24

Fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar

10.82.3

Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

10.82.30

Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

10.82.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cocoa, chocolate and sugar confectionery

10.82.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cocoa, chocolate and sugar confectionery

10.83

Processed tea and coffee

10.83.1

Processed tea and coffee

10.83.11

Coffee, decaffeinated or roasted

10.83.12

Coffee substitutes; extracts, essences and concentrates of coffee or coffee substitutes; coffee husks and skins

10.83.13

Green tea (not fermented), black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content ≤ 3 kg

10.83.14

Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or maté

10.83.15

Herb infusions

10.83.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of coffee and tea

10.83.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of coffee and tea

10.84

Condiments and seasonings

10.84.1

Vinegar; sauces; mixed condiments; mustard flour or meal; prepared mustard

10.84.11

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

10.84.12

Sauces; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard

10.84.2

Spices, processed

10.84.21

Pepper (piper spp.), processed

10.84.22

Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), processed

10.84.23

Cinnamon (canella), processed; other processed spices

10.84.3

Food-grade salt

10.84.30

Food-grade salt

10.84.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of condiments and seasonings

10.84.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of condiments and seasonings

10.85

Prepared meals and dishes

10.85.1

Prepared meals and dishes

10.85.11

Prepared meals and dishes based on meat, meat offal or blood

10.85.12

Prepared meals and dishes based on fish, crustaceans and molluscs

10.85.13

Prepared meals and dishes based on vegetables

10.85.14

Prepared meals and dishes based on pasta

10.85.19

Other prepared dishes and meals

10.85.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared meals and dishes

10.85.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared meals and dishes

10.86

Homogenised food preparations and dietetic food

10.86.1

Homogenised food preparations and dietetic food

10.86.10

Homogenised food preparations and dietetic food

10.86.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of homogenised food preparations and dietetic food

10.86.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of homogenised food preparations and dietetic food

10.89

Other food products n.e.c.

10.89.1

Soups, eggs, yeasts and other food products; extracts and juices of meat, fish and aquatic invertebrates

10.89.11

Soups and broths and preparations thereof

10.89.12

Eggs, not in shell, and eggs yolks fresh or preserved; eggs in shells preserved or cooked; egg albumin

10.89.13

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead; prepared baking powders

10.89.14

Extracts and juices of meat, fish and aquatic invertebrates

10.89.15

Vegetable saps and extracts; pectic substances; mucilages and thickeners

10.89.16

Prepared perishable food products such as sandwiches and fresh pizza

10.89.17

Food supplements for human consumption

10.89.19

Miscellaneous food products n.e.c.

10.89.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other food products n.e.c.

10.89.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other food products n.e.c.

10.9

Prepared animal feeds

10.91

Prepared feeds for farm animals

10.91.1

Prepared feeds for farm animals, except lucerne meal and pellets

10.91.10

Prepared feeds for farm animals, except lucerne meal and pellets

10.91.2

Lucerne (alfalfa) meal and pellets

10.91.20

Lucerne (alfalfa) meal and pellets

10.91.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared feeds for farm animals

10.91.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared feeds for farm animals

10.92

Prepared pet foods

10.92.1

Prepared pet foods

10.92.10

Prepared pet foods

10.92.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared pet foods

10.92.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared pet foods

11

Beverages

11.0

Beverages

11.01

Distilled alcoholic beverages

11.01.1

Distilled alcoholic beverages

11.01.10

Distilled alcoholic beverages

11.01.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of distilled alcoholic beverages

11.01.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of distilled alcoholic beverages

11.02

Wine from grape

11.02.1

Wine of fresh grapes; grape must

11.02.11

Sparkling wine of fresh grapes

11.02.12

Wine of fresh grapes, except sparkling wine; grape must

11.02.2

Wine lees; argol

11.02.20

Wine lees; argol

11.02.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of wine from grape

11.02.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of wine from grape

11.03

Cider and other fruit wines

11.03.1

Other fermented beverages (e.g., cider, perry, mead); mixed beverages containing alcohol

11.03.10

Other fermented beverages (e.g., cider, perry, mead); mixed beverages containing alcohol

11.03.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cider and other fruit wines

11.03.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cider and other fruit wines

11.04

Other non-distilled fermented beverages

11.04.1

Vermouth and other flavoured wine of fresh grapes

11.04.10

Vermouth and other flavoured wine of fresh grapes

11.04.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-distilled fermented beverages

11.04.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-distilled fermented beverages

11.05

Beer

11.05.1

Beer, except dregs from brewing

11.05.10

Beer, except dregs from brewing

11.05.2

Brewing or distilling dregs

11.05.20

Brewing or distilling dregs

11.05.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of beer

11.05.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of beer

11.06

Malt

11.06.1

Malt

11.06.10

Malt

11.06.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of malt

11.06.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of malt

11.07

Soft drinks; mineral waters and other bottled waters

11.07.1

Mineral waters and soft drinks

11.07.11

Mineral waters and aerated waters, not sweetened nor flavoured

11.07.19

Other non alcoholic beverages

11.07.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of mineral waters and soft drinks

11.07.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of mineral waters and soft drinks

12

Tobacco products

12.0

Tobacco products

12.00

Tobacco products

12.00.1

Tobacco products, except refuse

12.00.11

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or tobacco substitutes

12.00.12

Cured stemmed/striped tobacco leaves

12.00.19

Other manufactured tobacco and substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences

12.00.2

Tobacco refuse

12.00.20

Tobacco refuse

12.00.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of tobacco products

12.00.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of tobacco products

13

Textiles

13.1

Textile yarn and thread

13.10

Textile yarn and thread

13.10.1

Wool grease (including lanolin)

13.10.10

Wool grease (including lanolin)

13.10.2

Natural textile fibres prepared for spinning

13.10.21

Raw silk (not thrown)

13.10.22

Wool, degreased or carbonised, not carded or combed

13.10.23

Noils of wool or of fine animal hair

13.10.24

Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed

13.10.25

Cotton, carded or combed

13.10.26

Jute and other textile fibres (except flax, true hemp and ramie), processed but not spun

13.10.29

Other vegetable textile fibres, processed but not spun

13.10.3

Man-made textile staple fibres processed for spinning

13.10.31

Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning

13.10.32

Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning

13.10.4

Silk yarn and yarn spun from silk waste

13.10.40

Silk yarn and yarn spun from silk waste

13.10.5

Yarn of wool put up or not put up for retail store; yarn of fine or coarse animal hair or of horse hair

13.10.50

Yarn of wool put up or not put up for retail store; yarn of fine or coarse animal hair or of horse hair

13.10.6

Cotton yarn; cotton sewing thread

13.10.61

Cotton yarn (other than sewing thread)

13.10.62

Cotton sewing thread

13.10.7

Yarn of vegetable textile fibres other than cotton (including flax, jute, coir and true hemp); paper yarn

13.10.71

Flax yarn

13.10.72

Yarn of jute or of other textile bast fibres; yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

13.10.8

Textile yarn and thread of man-made filaments or staple fibres

13.10.81

Yarn of man made filaments, multiple or cabled (other than sewing thread, high tenacity yarn of polyamides, polyesters or viscose rayon), not put up for retail sale; man made filament yarn (other than sewing thread) put up for retail sale

13.10.82

Yarn other than sewing thread of synthetic staple fibres, containing ≥ 85 % by weight of such fibres

13.10.83

Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, containing < 85 % by weight of such fibres

13.10.84

Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres

13.10.85

Sewing thread and yarn of artificial and synthetic filaments and fibres

13.10.9

Garnetted stock; preparation services of natural textile fibres; sub-contracted operations as part of manufacturing of textile yarn and thread

13.10.91

Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair

13.10.92

Garnetted stock and other cotton waste

13.10.93

Preparation services of natural textile fibres

13.10.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of textile yarn and thread

13.2

Woven textiles

13.20

Woven textiles

13.20.1

Woven fabrics (except special fabrics), of natural fibres other than cotton

13.20.11

Woven fabrics of silk or of silk waste

13.20.12

Woven fabrics carded or combed wool or fine animal hair or of coarse animal hair or of horsehair

13.20.13

Woven fabrics of flax

13.20.14

Woven fabrics of jute and other textile bast fibres (except flax, true hemp and ramie)

13.20.19

Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn

13.20.2

Woven fabrics of cotton

13.20.20

Woven fabrics of cotton

13.20.3

Woven fabrics (except special fabrics), of man-made filaments and staple fibres

13.20.31

Woven fabrics of synthetic filament yarn and artificial filament yarn

13.20.32

Woven fabrics of synthetic staple fibres

13.20.33

Woven fabrics of artificial staple fibres

13.20.4

Pile fabrics, terry towelling and other special fabrics

13.20.41

Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than terry towelling and narrow fabrics)

13.20.42

Terry towelling and similar woven terry fabrics (other than narrow fabrics) of cotton

13.20.43

Other terry towelling and similar woven terry fabrics (other than narrow fabrics)

13.20.44

Gauze (other than narrow fabrics)

13.20.45

Tufted textile fabrics, other than carpets

13.20.46

Woven fabrics (including narrow fabrics) of glass fibres

13.20.5

Imitation fur by weaving

13.20.50

Imitation fur by weaving

13.20.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of textile fabrics

13.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of textile fabrics

13.3

Textile finishing services

13.30

Textile finishing services

13.30.1

Textile finishing services

13.30.11

Bleaching and dyeing services of textile fibres and yarns

13.30.12

Bleaching services of fabrics and textile articles (including wearing apparel)

13.30.13

Dyeing services of fabrics and textile articles (including wearing apparel)

13.30.19

Other finishing services of textiles and textile articles (including wearing apparel)

13.9

Other textiles

13.91

Knitted and crocheted fabrics

13.91.1

Knitted or crocheted fabrics

13.91.11

Pile fabrics, terry fabrics, knitted or crocheted

13.91.19

Other knitted or crocheted fabrics, including imitation fur by knitting

13.91.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted or crocheted fabrics

13.91.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted or crocheted fabrics

13.92

Made-up textile articles, except apparel

13.92.1

Made-up textile articles for the household

13.92.11

Blankets and travelling rugs, except electric blankets

13.92.12

Bed linen

13.92.13

Table linen

13.92.14

Toilet and kitchen linen

13.92.15

Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances

13.92.16

Furnishing articles n.e.c.; sets of woven fabric and yarn for making up into rugs, tapestries and the like

13.92.2

Other made-up textile articles

13.92.21

Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods

13.92.22

Tarpaulins, awnings and sunblinds; sails for boats, sailboards or landcraft; tents and camping goods (including pneumatic mattresses)

13.92.23

Parachutes (including dirigible parachutes) and rotochutes; parts thereof

13.92.24

Quilts, eiderdowns, cushions, pouffes, pillows, sleeping bags and the like, fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics

13.92.29

Other made-up textile articles (including floor cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths, life-jackets and life-belts)

13.92.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of made-up textile articles, except apparel

13.92.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of made-up textile articles, except apparel

13.93

Carpets and rugs

13.93.1

Carpets and rugs

13.93.11

Carpets and other textile floor coverings, knotted

13.93.12

Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked

13.93.13

Carpets and other textile floor coverings, tufted

13.93.19

Other carpets and textile floor coverings (including those of felt)

13.93.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of carpets and rugs

13.93.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of carpets and rugs

13.94

Cordage, rope, twine and netting

13.94.1

Cordage, rope, twine and netting, except waste

13.94.11

Twine, cordage, rope and cables, of jute or other textile bast fibres

13.94.12

Knotted netting of twine, cordage or rope, made up nets of textile materials; articles of yarn, strip n.e.c.

13.94.2

Rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of textile materials

13.94.20

Rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of textile materials

13.94.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cordage, rope, twine and netting

13.94.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cordage, rope, twine and netting

13.95

Non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel

13.95.1

Non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel

13.95.10

Non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel

13.95.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel

13.95.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel

13.96

Other technical and industrial textiles

13.96.1

Metallised yarn or metallised gimped yarn; woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn; rubber thread and cord, textile covered and textile products and articles for technical uses

13.96.11

Metallised yarn or metallised gimped yarn

13.96.12

Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn n.e.c.

13.96.13

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn and strip, impregnated or covered with rubber or plastics

13.96.14

Textile fabrics, impregnated, coated or covered n.e.c.

13.96.15

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon

13.96.16

Textile products and articles for technical uses (including wicks, gas mantles, hose piping, transmission or conveyor belts, bolting cloth and straining cloth)

13.96.17

Narrow woven fabrics; narrow fabrics of warp without weft assembled by adhesive (bolducs); trimmings and the like

13.96.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of technical and industrial textiles

13.96.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of technical and industrial textiles

13.99

Other textiles n.e.c.

13.99.1

Tulles, lace and embroidery; gimped yarn and strip; chenille yarn; loop wale-yarn

13.99.11

Tulles and other net fabrics, except woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs

13.99.12

Embroidery in the piece, in strips or in motifs

13.99.13

Felt, coated, covered or laminated

13.99.14

Textile fibres ≤ 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps

13.99.15

Gimped yarn and strip; chenille yarn; loop wale-yarn

13.99.16

Quilted textile products in the piece

13.99.19

Other textiles and textile products n.e.c.

13.99.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other textiles n.e.c.

13.99.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other textiles n.e.c.

14

Wearing apparel

14.1

Wearing apparel, except fur apparel

14.11

Leather clothes

14.11.1

Apparel of leather or of composition of leather

14.11.10

Apparel of leather or of composition of leather

14.11.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of leather clothes

14.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of leather clothes

14.12

Workwear

14.12.1

Men's workwear

14.12.11

Men's ensembles, jackets and blazers, industrial and occupational

14.12.12

Men's trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, industrial and occupational

14.12.2

Women's workwear

14.12.21

Women' s ensembles, jackets and blazers, industrial and occupational

14.12.22

Women's trousers, bib and brace overalls, breeches and sorts, industrial and occupational

14.12.3

Other workwear

14.12.30

Other workwear

14.12.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of workwear

14.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of workwear

14.13

Other outerwear

14.13.1

Outerwear, knitted or crocheted

14.13.11

Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted

14.13.12

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or crocheted

14.13.13

Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted

14.13.14

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or crocheted

14.13.2

Other outerwear, for men and boys

14.13.21

Men's or boys' overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.22

Men's or boys' suits and ensembles of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.23

Men's or boys' jackets and blazers, of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.24

Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.3

Other outerwear, for women and girls

14.13.31

Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.32

Women's or girls' suits and ensembles of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.33

Women's or girls' jackets and blazers of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.34

Women's or girls' dresses, skirts and divided skirts of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.35

Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.4

Worn clothing and other worn articles

14.13.40

Worn clothing and other worn articles

14.13.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of outerwear

14.13.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of outerwear

14.14

Underwear

14.14.1

Underwear, knitted and crocheted

14.14.11

Men's or boys' shirts, knitted or crocheted

14.14.12

Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

14.14.13

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted

14.14.14

Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, dressing gowns, negligees, bathrobes and similar articles, knitted or crocheted

14.14.2

Underwear, not knitted or crocheted

14.14.21

Men's or boys' shirts, of textile fabric not knitted or crocheted

14.14.22

Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns, of textile fabric not knitted or crocheted

14.14.23

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of textile fabric not knitted or crocheted

14.14.24

Women's and girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, of textile fabric not knitted or crocheted

14.14.25

Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted

14.14.3

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

14.14.30

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

14.14.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of underwear

14.14.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of underwear

14.19

Other wearing apparel and accessories

14.19.1

Babies' garments, tracksuits and other garments, clothing accessories and parts, knitted or crocheted

14.19.11

Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted

14.19.12

Tracksuits, ski suits, swimwear and other garments, knitted or crocheted

14.19.13

Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted

14.19.19

Other made-up clothing accessories and parts of garments or of clothing accessories, knitted or crocheted

14.19.2

Babies' garments, other garments and other clothing accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted

14.19.21

Babies' garments and clothing accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted

14.19.22

Tracksuits, ski suits and swimwear; other garments of textile fabric, not knitted or crocheted

14.19.23

Handkerchiefs, shawls, scarves, veils, ties, cravats, gloves and other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted, n.e.c.

14.19.3

Clothing accessories of leather; garments made up of felt or non-wovens; garments made up of coated textile fabrics

14.19.31

Clothing accessories of leather or of composition leather, except sports gloves

14.19.32

Garments made up of felt or non-wovens, textile fabrics impregnated or coated

14.19.4

Hats and headgear

14.19.41

Hat forms, hat bodies and hoods of felt; plateaux and manchons of felt; hat shapes, plaited or made by assembling strips of any material

14.19.42

Hats and other headgear, of felt, or plaited or made by assembling strips of any material, or knitted or crocheted or made up from lace or other textile fabric in the piece; hairnets

14.19.43

Other headgear, except headgear of rubber or of plastics, safety headgear and asbestos headgear; headbands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear

14.19.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other wearing apparel and accessories

14.19.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other wearing apparel and accessories

14.2

Articles of fur

14.20

Articles of fur

14.20.1

Articles of apparel, clothing accessories and other articles of fur skin, except headgear

14.20.10

Articles of apparel, clothing accessories and other articles of fur skin, except headgear

14.20.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fur

14.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fur

14.3

Knitted and crocheted apparel

14.31

Knitted and crocheted hosiery

14.31.1

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, knitted or crocheted

14.31.10

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, knitted or crocheted

14.31.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted and crocheted hosiery

14.31.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted and crocheted hosiery

14.39

Other knitted and crocheted apparel

14.39.1

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted

14.39.10

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted

14.39.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other knitted and crocheted apparel

14.39.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other knitted and crocheted apparel

15

Leather and related products

15.1

Tanned and dressed leather; luggage, handbags, saddlery and harness; dressed and dyed fur

15.11

Tanned and dressed leather; dressed and dyed fur

15.11.1

Tanned or dressed fur skins

15.11.10

Tanned or dressed fur skins

15.11.2

Chamois leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather

15.11.21

Chamois leather

15.11.22

Patent leather and patent laminated leather; metallised leather

15.11.3

Leather, of bovine or equine animals, without hair

15.11.31

Leather, of bovine animals, without hair on, whole

15.11.32

Leather, of bovine animals, without hair on, not whole

15.11.33

Leather, of equine animals, without hair on

15.11.4

Leather of sheep, goat or swine, without hair

15.11.41

Sheep or lamb skin leather, without wool on

15.11.42

Goat or kid skin leather, without hair on

15.11.43

Leather of swine

15.11.5

Leather of other animals; composition leather with a basis of leather

15.11.51

Leather of other animals, without hair on

15.11.52

Composition leather with a basis of leather or leather fibre

15.11.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanned and dressed leather; dressed and dyed fur

15.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanned and dressed leather; dressed and dyed fur

15.12

Luggage, handbags and the like, saddlery and harness

15.12.1

Saddlery and harness; luggage, handbags and the like; other articles of leather

15.12.11

Saddlery and harness for any animal, of any material

15.12.12

Luggage, handbags and the like, of leather, composition of leather, plastic sheeting, textile materials, vulcanised fibre or paperboard; travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

15.12.13

Watch straps (except metal), watch bands and watch bracelets and parts thereof

15.12.19

Other articles of leather or composition leather (including articles used in machinery or mechanical appliances of for other technical uses) n.e.c.

15.12.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of saddlery and harness luggage, handbags and the like

15.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of saddlery and harness luggage, handbags and the like

15.2

Footwear

15.20

Footwear

15.20.1

Footwear other than sports and protective footwear and orthopaedic shoes

15.20.11

Waterproof footwear, with outer soles and uppers of rubber or plastics, other than footwear incorporating a protective metal toe-cap

15.20.12

Footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics, other than waterproof or sports footwear

15.20.13

Footwear with uppers of leather, other than sports footwear, footwear incorporating a protective metal toe-cap and miscellaneous special footwear

15.20.14

Footwear with uppers of textile materials, other than sports footwear

15.20.2

Sports footwear

15.20.21

Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like

15.20.29

Other sports footwear, except snow-ski footwear and skating boots

15.20.3

Protective and other footwear n.e.c.

15.20.31

Footwear incorporating a protective metal toe-cap

15.20.32

Wooden footwear, miscellaneous special footwear and other footwear n.e.c.

15.20.4

Parts of footwear of leather; removable insoles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof

15.20.40

Parts of footwear of leather; removable insoles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof

15.20.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of footwear

15.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of footwear

16

Wood and of products of wood and cork, except furniture; articles of straw and plaiting materials

16.1

Wood, sawn and planed

16.10

Wood, sawn and planed

16.10.1

Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness > 6 mm; railway or tramway sleepers of wood not impregnated

16.10.11

Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness > 6 mm, of coniferous wood

16.10.12

Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness > 6 mm, of non-coniferous wood

16.10.13

Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, not impregnated

16.10.2

Wood continuously shaped along any of its edges or faces; wood wool; wood flour; wood in chips or particles

16.10.21

Wood, continuously shaped along any of its edges or faces (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled, and beadings and mouldings), of coniferous wood

16.10.22

Wood, continuously shaped along any of its edges or faces (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled, and beadings and mouldings) of bamboo

16.10.23

Wood, continuously shaped along any of its edges or faces (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled, and beadings and mouldings), of other wood

16.10.24

Wood wool; wood flour

16.10.25

Wood in chips or particles

16.10.3

Wood in the rough; railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, impregnated or otherwise treated

16.10.31

Wood in the rough, treated with paint, stains, creosote or other preservatives

16.10.32

Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, impregnated

16.10.39

Other wood in the rough, including split poles and pickets

16.10.9

Drying, impregnation or chemical treatment services of timber; sub-contracted operations as part of manufacturing of wood, sawn and planed

16.10.91

Drying, impregnation or chemical treatment services of timber

16.10.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of wood, sawn and planed

16.2

Products of wood, cork, straw and plaiting materials

16.21

Veneer sheets and wood-based panels

16.21.1

Plywood, veneered panels and similar laminated wood; particle boards and similar boards of wood or other ligneous materials

16.21.11

Plywood, veneered panels and similar laminated wood, of bamboo

16.21.12

Particle board

16.21.13

Oriented strand board (OSB)

16.21.14

Other board of wood or other ligneous materials

16.21.15

Fibreboard of wood or other ligneous materials

16.21.16

Other plywood, veneered panels and similar laminated wood, of coniferous wood

16.21.17

Other plywood, veneered panels and similar laminated wood, with at least outer ply of tropical wood

16.21.18

Other plywood, veneered panels and similar laminated wood, of other wood

16.21.2

Veneer sheets; sheets for plywood; densified wood

16.21.21

Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes

16.21.22

Veneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, of a thickness ≤ 6 mm of coniferous wood

16.21.23

Veneer sheets and sheets for plywood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, of a thickness ≤ 6 mm, of tropical wood

16.21.24

Veneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, of a thickness ≤ 6 mm of other wood

16.21.9

Finishing services of boards and panels; sub-contracted operations as part of manufacturing of veneer sheets and wood-based panels

16.21.91

Finishing services of boards and panels

16.21.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of veneer sheets and wood-based panels

16.22

Assembled parquet floors

16.22.1

Assembled parquet panels

16.22.10

Assembled parquet panels

16.22.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of assembled parquet floors

16.22.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of assembled parquet floors

16.23

Other builders' carpentry and joinery

16.23.1

Builders' joinery and carpentry (except prefabricated buildings), of wood

16.23.11

Windows, French windows and their frames, doors and their frames and thresholds, of wood

16.23.12

Shuttering for concrete constructional work, shingles and shakes, of wood

16.23.19

Builders' joinery and carpentry, of wood, n.e.c.

16.23.2

Prefabricated wooden buildings

16.23.20

Prefabricated wooden buildings

16.23.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other builders' carpentry and joinery

16.23.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other builders' carpentry and joinery

16.24

Wooden containers

16.24.1

Wooden containers

16.24.11

Pallets, box pallets and other load boards of wood

16.24.12

Barrels and coopers' products of wood

16.24.13

Other wooden containers and parts thereof

16.24.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of wooden containers

16.24.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of wooden containers

16.29

Other products of wood; articles of cork, straw and plaiting materials

16.29.1

Other products of wood

16.29.11

Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, blocks for the manufacture of smoking pipes, boot or shoe lasts and trees, of wood

16.29.12

Tableware and kitchenware, of wood

16.29.13

Wood marquetry and inlaid wood, cases for jewellery or cutlery and similar articles of wood, statuettes and other ornaments, of wood

16.29.14

Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects and other articles of wood

16.29.15

Pellets and briquettes, of pressed and agglomerated wood and vegetable waste and scrap

16.29.2

Articles of cork, straw or other plaiting materials; basket ware and wickerwork

16.29.21

Natural cork, debacked or roughly squared or in blocks, plates, sheets or strip; crushed, granulated or ground cork; waste cork

16.29.22

Articles of natural cork

16.29.23

Blocks, plates, sheets and strips, tiles of any shape, solid cylinders, of agglomerated cork

16.29.24

Agglomerated cork; articles of agglomerated cork n.e.c.

16.29.25

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basket ware and wickerwork

16.29.9

Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting material manufacturing services; sub-contracted operations as part of manufacturing of other products of wood, articles of cork, straw and plaiting materials

16.29.91

Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting material manufacturing services

16.29.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other products of wood, articles of cork, straw and plaiting materials

17

Paper and paper products

17.1

Pulp, paper and paperboard

17.11

Pulp

17.11.1

Pulps of wood or other fibrous cellulosic material

17.11.11

Chemical wood pulp, dissolving grades

17.11.12

Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades

17.11.13

Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades

17.11.14

Mechanical wood pulp; semi-chemical wood pulp; pulps of fibrous cellulosic material other than wood

17.11.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of pulp

17.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of pulp

17.12

Paper and paperboard

17.12.1

Newsprint, handmade paper and other uncoated paper or paperboard for graphic purposes

17.12.11

Newsprint, in rolls or sheets

17.12.12

Handmade paper and paperboard

17.12.13

Paper and paperboard used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper; carbonising base paper; wallpaper base

17.12.14

Other paper and paperboard for graphic purposes

17.12.2

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock, cellulose wadding and webs of cellulose fibres

17.12.20

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock, cellulose wadding and webs of cellulose fibres

17.12.3

Containerboard

17.12.31

Kraftliner, unbleached, uncoated

17.12.32

White top kraftliner; coated kraftliner

17.12.33

Semi chemical fluting

17.12.34

Recycled fluting and other fluting

17.12.35

Testliner (recycled liner board)

17.12.4

Uncoated paper

17.12.41

Uncoated kraft paper; sack kraft paper, creped or crinkled

17.12.42

Sulphite wrapping paper and other uncoated paper (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes)

17.12.43

Filter paper and paperboard; felt paper

17.12.44

Cigarette paper not cut to size or in form of booklets or tubes

17.12.5

Uncoated paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes)

17.12.51

Uncoated, inside grey paperboard

17.12.59

Other uncoated paperboard

17.12.6

Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers

17.12.60

Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers

17.12.7

Processed paper and paperboard

17.12.71

Composite paper and paperboard, not surface-coated or impregnated

17.12.72

Paper and paperboard, creped, crinkled, embossed or perforated

17.12.73

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, coated with kaolin or with other inorganic substances

17.12.74

Kraft paper (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other inorganic substances

17.12.75

Kraft paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other inorganic substances

17.12.76

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer paper, in rolls or sheets

17.12.77

Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface coloured or printed, in rolls or sheets

17.12.78

Inside grey paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other inorganic substances

17.12.79

Other paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other inorganic substances

17.12.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper and paperboard

17.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper and paperboard

17.2

Articles of paper and paperboard

17.21

Corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard

17.21.1

Corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard

17.21.11

Corrugated board, in rolls or sheets

17.21.12

Sacks and bags of paper

17.21.13

Cartons, boxes and cases, of corrugated board or corrugated paperboard

17.21.14

Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard

17.21.15

Box files, letter trays, storage boxes and similar articles of a kind used in offices, shops or the like, of paper

17.21.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard

17.21.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard

17.22

Household and sanitary goods and toilet requisites

17.22.1

Household and toilet paper and paper products

17.22.11

Toilet paper, handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels, tablecloths and serviettes, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

17.22.12

Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles and articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

17.22.13

Trays, dishes, plates and cups and the like, of paper or paperboard

17.22.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of household and sanitary goods and toilet requisites

17.22.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of household and sanitary goods and toilet requisites

17.23

Paper stationery

17.23.1

Paper stationery

17.23.11

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers; duplicator stencil and offset plates of paper

17.23.12

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums of paper or paperboard, containing paper stationery

17.23.13

Registers, account books, binders, forms and other articles of stationery, of paper or paperboard

17.23.14

Other paper and paperboard, of a kind used for writing or printing or other graphic purposes, printed, embossed or perforated

17.23.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper stationery

17.23.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper stationery

17.24

Wallpaper

17.24.1

Wallpaper

17.24.11

Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper

17.24.12

Textile wall coverings

17.24.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of wallpaper

17.24.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of wallpaper

17.29

Other articles of paper and paperboard

17.29.1

Other articles of paper and paperboard

17.29.11

Labels of paper or paperboard

17.29.12

Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp

17.29.19

Cigarette paper; bobbins, spools, cops and similar supports; filter paper and paperboard; other articles of paper and paperboard n.e.c.

17.29.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of paper and paperboard

17.29.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of paper and paperboard

18

Printing and recording services

18.1

Printing services and services related to printing

18.11

Newspaper printing services

18.11.1

Newspaper printing services

18.11.10

Newspaper printing services

18.12

Other printing services

18.12.1

Other printing services

18.12.11

Printing services for postage stamps, taxation stamps, documents of titles, smart cards, cheques and other security papers and the like

18.12.12

Printing services for advertising catalogues, prospects, posters and other printed advertising

18.12.13

Printing services for journals and periodicals, appearing less than four times a week

18.12.14

Printing services for books, maps, hydrographic or similar charts of all kinds, pictures, designs and photographs, postcards

18.12.15

Printing services for labels and tags

18.12.16

Printing services directly onto materials other than paper

18.12.19

Other printing services n.e.c.

18.13

Pre-press and pre-media services

18.13.1

Pre-press services

18.13.10

Pre-press services

18.13.2

Printing plates or cylinders and other impressed media for use in printing

18.13.20

Printing plates or cylinders and other impressed media for use in printing

18.13.3

Ancillary services related to printing

18.13.30

Ancillary services related to printing

18.14

Binding and related services

18.14.1

Binding and related services

18.14.10

Binding and related services

18.2

Reproduction services of recorded media

18.20

Reproduction services of recorded media

18.20.1

Reproduction services of sound recording

18.20.10

Reproduction services of sound recording

18.20.2

Reproduction services of video recording

18.20.20

Reproduction services of video recording

18.20.3

Reproduction services of software

18.20.30

Reproduction services of software

19

Coke and refined petroleum products

19.1

Coke oven products

19.10

Coke oven products

19.10.1

Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon

19.10.10

Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon

19.10.2

Tar distilled from coal, lignite or peat; other mineral tars

19.10.20

Tar distilled from coal, lignite or peat; other mineral tars

19.10.3

Pitch and pitch coke

19.10.30

Pitch and pitch coke

19.10.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of coke oven products

19.10.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of coke oven products

19.2

Refined petroleum products

19.20

Refined petroleum products

19.20.1

Briquettes, ovoids and similar solid fuels

19.20.11

Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal

19.20.12

Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from lignite

19.20.13

Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from peat

19.20.2

Fuel oil and gas; lubricating oils

19.20.21

Motor spirit (gasoline)

19.20.22

Aviation spirit

19.20.23

White spirit

19.20.24

Spirit type and kerosene jet fuel

19.20.25

Naphtha

19.20.26

Gas oils

19.20.27

Medium petroleum oils; medium preparations n.e.c.

19.20.28

Fuel oils n.e.c.

19.20.29

Lubricating petroleum oils; heavy preparations n.e.c.

19.20.3

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, except natural gas

19.20.31

Propane and butane, liquefied

19.20.32

Ethylene, propylene, butylene, butadiene

19.20.39

Other petroleum gases or gaseous hydrocarbons, except natural gas

19.20.4

Other petroleum products

19.20.41

Petroleum jelly; paraffin wax; petroleum and other waxes

19.20.42

Petroleum coke; petroleum bitumen and other residues of petroleum oils

19.20.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of refined petroleum products

19.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of refined petroleum products

20

Chemicals and chemical products

20.1

Basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms

20.11

Industrial gases

20.11.1

Industrial gases

20.11.11

Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen

20.11.12

Carbon dioxide and other inorganic oxygen compounds of non-metals

20.11.13

Liquid air and compressed air

20.11.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of industrial gases

20.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of industrial gases

20.12

Dyes and pigments

20.12.1

Oxides, peroxides and hydroxides

20.12.11

Zinc oxide and peroxide; titanium oxides

20.12.12

Chromium, manganese, lead and copper oxides and hydroxides

20.12.19

Other metal oxides, peroxides and hydroxides

20.12.2

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; colouring matter n.e.c.

20.12.21

Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores; colour lakes and preparations based thereon

20.12.22

Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives; colouring matter of vegetable or animal origin

20.12.23

Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations; enzymatic preparations for pre-tanning

20.12.24

Colouring matter n.e.c.; inorganic products of a kind used as luminophores

20.12.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of dyes and pigments

20.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of dyes and pigments

20.13

Other inorganic basic chemicals

20.13.1

Enriched uranium and plutonium; depleted uranium and thorium; other radioactive elements

20.13.11

Enriched uranium and plutonium and their compounds

20.13.12

Depleted uranium and thorium and their compounds

20.13.13

Other radioactive elements and isotopes and compounds; alloys, dispersions, ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds

20.13.14

Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors

20.13.2

Chemical elements n.e.c.; inorganic acids and compounds

20.13.21

Metalloids

20.13.22

Halogen or sulphur compounds of non-metals

20.13.23

Alkali or alkaline-earth metals; rare earth metals, scandium and yttrium; mercury

20.13.24

Hydrogen chloride; oleum; diphosphorus pentaoxide; other inorganic acids; silicon and sulphur dioxide

20.13.25

Oxides, hydroxides and peroxides; hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts

20.13.3

Metallic halogenates; hypochlorites, chlorates and perchlorates

20.13.31

Metallic halogenates

20.13.32

Hypochlorites, chlorates and perchlorates

20.13.4

Sulphides, sulphates; nitrates, phosphates and carbonates

20.13.41

Sulphides, sulphites and sulphates

20.13.42

Phosphinates, phosphonates, phosphates, polyphosphates and nitrates (except of potassium)

20.13.43

Carbonates

20.13.5

Salts of other metals

20.13.51

Salts of oxometallic or peroxometallic acids; colloidal precious metals

20.13.52

Inorganic compounds n.e.c., including distilled water; amalgams other than amalgams of precious metals

20.13.6

Other inorganic basic chemicals n.e.c.

20.13.61

Isotopes n.e.c. and compounds thereof (including heavy water)

20.13.62

Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides; fulminates, cyanates and thiocyanates; silicates; borates; perborates; other salts of inorganic acids or peroxoacids

20.13.63

Hydrogen peroxide

20.13.64

Phosphides, carbides, hydrides, nitrides, azides, silicides and borides

20.13.65

Compounds of rare earth metals, of yttrium or of scandium

20.13.66

Sulphur, except sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur

20.13.67

Roasted iron pyrites

20.13.68

Piezo-electric quartz; other synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, unworked

20.13.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other inorganic basic chemicals

20.13.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other inorganic basic chemicals

20.14

Other organic basic chemicals

20.14.1

Hydrocarbons and their derivatives

20.14.11

Acyclic hydrocarbons

20.14.12

Cyclic hydrocarbons

20.14.13

Chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons

20.14.14

Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated

20.14.19

Other derivatives of hydrocarbons

20.14.2

Alcohols, phenols, phenol-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives; industrial fatty alcohols

20.14.21

Industrial fatty alcohols

20.14.22

Monohydric alcohols

20.14.23

Diols, polyalcohols, cyclical alcohols and derivatives thereof

20.14.24

Phenols; phenol-alcohols and derivatives of phenols

20.14.3

Industrial monocarboxylic fatty acids; carboxylic acids and their derivatives

20.14.31

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining

20.14.32

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their derivatives

20.14.33

Unsaturated monocarboxylic, cyclanic, cyclenic or cycloterpenic acyclic polycarboxylic acids and their derivatives

20.14.34

Aromatic polycarboxylic and carboxylic acids with additional oxygen functions; and their derivatives, except salicylic acid and its salts

20.14.4

Organic compounds with nitrogen functions

20.14.41

Amine function compounds

20.14.42

Oxygen-function amino-compounds, except lysine and glutamic acid

20.14.43

Ureines; carboxymide-function compounds, nitrile function compounds; derivatives thereof

20.14.44

Compounds with other nitrogen functions

20.14.5

Organo-sulphur compounds and other organo-inorganic compounds; heterocyclic compounds n.e.c.

20.14.51

Organo-sulphur and other organo-inorganic compounds

20.14.52

Heterocyclic compounds n.e.c.; nucleic acids and their salts

20.14.53

Phosphoric esters and their salts or esters of other inorganic acids (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

20.14.6

Ethers, organic peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals; other organic compounds

20.14.61

Aldehyde function compounds

20.14.62

Ketone and quinone function compounds

20.14.63

Ethers, organic peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals and their derivatives

20.14.64

Enzymes and other organic compounds n.e.c.

20.14.7

Miscellaneous basic organic chemical products

20.14.71

Derivates of vegetable or resin products

20.14.72

Wood charcoal

20.14.73

Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar, and similar products

20.14.74

Undenatured ethyl alcohol of alcoholic strength by volume of ≥ 80 %

20.14.75

Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

20.14.8

Residual lyes from the manufacture of wood pulp, excluding tall oil

20.14.80

Residual lyes from the manufacture of wood pulp, excluding tall oil

20.14.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other organic basic chemicals

20.14.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other organic basic chemicals

20.15

Fertilisers and nitrogen compounds

20.15.1

Nitric acid; sulphonitric acids; ammonia

20.15.10

Nitric acid; sulphonitric acids; ammonia

20.15.2

Ammonium chloride; nitrites

20.15.20

Ammonium chloride; nitrites

20.15.3

Nitrogenous fertilisers, mineral or chemical

20.15.31

Urea

20.15.32

Ammonium sulphate

20.15.33

Ammonium nitrate

20.15.34

Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate

20.15.35

Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances

20.15.36

Urea and ammonium nitrate solutions

20.15.39

Other nitrogenous fertilisers and mixtures n.e.c.

20.15.4

Phosphatic fertilisers, mineral or chemical

20.15.41

Superphosphates

20.15.49

Other phosphatic fertilisers

20.15.5

Potassic fertilisers, mineral or chemical

20.15.51

Potassium chloride (muriate of potash)

20.15.52

Potassium sulphate (sulphate of potash)

20.15.59

Other potassic fertilisers

20.15.6

Sodium nitrate

20.15.60

Sodium nitrate

20.15.7

Fertilisers n.e.c.

20.15.71

Fertilisers containing three nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium

20.15.72

Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate)

20.15.73

Monoammonium phosphate

20.15.74

Fertilisers containing two nutrients: nitrogen and phosphorus

20.15.75

Fertilisers containing two nutrients: phosphorus and potassium

20.15.76

Potassium nitrates

20.15.79

Mineral or chemical fertilisers containing at least two nutrients (nitrogen, phosphate, potash) n.e.c.

20.15.8

Animal or vegetable fertilisers n.e.c.

20.15.80

Animal or vegetable fertilisers n.e.c.

20.15.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fertilisers and nitrogen compounds

20.15.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fertilisers and nitrogen compounds

20.16

Plastics in primary forms

20.16.1

Polymers of ethylene, in primary forms

20.16.10

Polymers of ethylene, in primary forms

20.16.2

Polymers of styrene, in primary forms

20.16.20

Polymers of styrene, in primary forms

20.16.3

Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms

20.16.30

Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms

20.16.4

Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms

20.16.40

Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms

20.16.5

Other plastics in primary forms; ion exchangers

20.16.51

Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms

20.16.52

Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters and other vinyl polymers, in primary forms

20.16.53

Acrylic polymers, in primary forms

20.16.54

Polyamides, in primary forms

20.16.55

Urea resins, thiourea resins and melamine resins, in primary forms

20.16.56

Other amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms

20.16.57

Silicones, in primary forms

20.16.59

Other plastics, in primary forms, n.e.c.

20.16.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics in primary forms

20.16.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics in primary forms

20.17

Synthetic rubber in primary forms

20.17.1

Synthetic rubber in primary forms

20.17.10

Synthetic rubber in primary forms

20.17.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of synthetic rubber in primary forms

20.17.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of synthetic rubber in primary forms

20.2

Pesticides and other agrochemical products

20.20

Pesticides and other agrochemical products

20.20.1

Pesticides and other agrochemical products

20.20.11

Insecticides

20.20.12

Herbicides

20.20.13

Anti-sprouting products and plant growth regulators

20.20.14

Disinfectants

20.20.15

Fungicides

20.20.16

Hazardous pesticides

20.20.19

Other pesticides and other agrochemical products

20.20.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of pesticides and other agro-chemical products

20.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of pesticides and other agro-chemical products

20.3

Paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

20.30

Paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

20.30.1

Paints and varnishes based on polymers

20.30.11

Paints and varnishes based on acrylic or vinyl polymers, in an aqueous medium

20.30.12

Paints and varnishes based on polyesters, acrylic or vinyl polymers, in a non-aqueous medium; solutions

20.30.2

Other paints and varnishes and related products; artists' colour and printing ink

20.30.21

Prepared pigments, opacifiers and colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes, liquid lustres and the like; glass frit

20.30.22

Other paints and varnishes; prepared driers

20.30.23

Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like

20.30.24

Printing ink

20.30.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

20.30.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

20.4

Soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations

20.41

Soap and detergents, cleaning and polishing preparations

20.41.1

Glycerol

20.41.10

Glycerol

20.41.2

Organic surface-active agents, except soap

20.41.20

Organic surface-active agents, except soap

20.41.3

Soap, washing and cleaning preparations

20.41.31

Soap and organic surface-active products and preparations for use as soap; paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent

20.41.32

Detergents and washing preparations

20.41.4

Odoriferous preparations and waxes

20.41.41

Preparations for perfuming or deodorising rooms

20.41.42

Artificial waxes and prepared waxes

20.41.43

Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal

20.41.44

Scouring pastes and powders and other scouring preparations

20.41.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of soap and detergents, cleaning and polishing preparations

20.41.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of soap and detergents, cleaning and polishing preparations

20.42

Perfumes and toilet preparations

20.42.1

Perfumes and toilet preparations

20.42.11

Perfumes and toilet waters

20.42.12

Lip and eye make-up preparations

20.42.13

Manicure or pedicure preparations

20.42.14

Powders for cosmetic or toilet use

20.42.15

Beauty, make-up or skin-care preparations (including sun tan preparations) n.e.c.

20.42.16

Shampoos, hair lacquers, preparations for permanent waving or straightening

20.42.17

Lotions and other preparations for use on the hair n.e.c.

20.42.18

Preparations for oral or dental hygiene (including denture fixative pastes and powders), dental floss

20.42.19

Shaving preparations; personal deodorants and antiperspirants; bath preparations; other perfumery, cosmetic or toilet preparations n.e.c.

20.42.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of perfumes and toilet preparations

20.42.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of perfumes and toilet preparations

20.5

Other chemical products

20.51

Explosives

20.51.1

Prepared explosives; safety fuses; percussion or detonating gaps; igniters; electric detonators; fireworks

20.51.11

Propellant powders and prepared explosives

20.51.12

Safety fuses; detonating fuses; caps; igniters; electric detonators

20.51.13

Fireworks

20.51.14

Signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles, excluding fireworks

20.51.2

Matches

20.51.20

Matches

20.51.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of explosives

20.51.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of explosives

20.52

Glues

20.52.1

Glues

20.52.10

Glues

20.52.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of glues

20.52.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of glues

20.53

Essential oils

20.53.1

Essential oils

20.53.10

Essential oils

20.53.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of essential oils

20.53.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of essential oils

20.59

Other chemical products n.e.c.

20.59.1

Photographic plates and film, instant print film; chemical preparations and unmixed products for photographic uses

20.59.11

Photographic plates and film and instant print film, sensitised, unexposed; photographic paper

20.59.12

Sensitising emulsions for photographic uses; chemical preparations for photographic uses n.e.c.

20.59.2

Chemically modified animal or vegetable fats and oils; inedible mixtures of animal or vegetable fats or oils

20.59.20

Chemically modified animal or vegetable fats and oils; inedible mixtures of animal or vegetable fats or oils

20.59.3

Writing or drawing ink and other inks

20.59.30

Writing or drawing ink and other inks

20.59.4

Lubricating preparations; additives; anti-freezing preparations

20.59.41

Lubricating preparations

20.59.42

Anti-knock preparations; additives for mineral oils and similar products

20.59.43

Hydraulic brake fluids; anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

20.59.5

Miscellaneous chemical products

20.59.51

Peptones, other protein substances and their derivatives n.e.c.; hide powder

20.59.52

Modelling pastes; dental wax and other preparations for use in dentistry with a basis of plaster; preparations and charges for fire extinguishers; prepared culture media for development of micro-organisms; composite diagnostic or laboratory reagents n.e.c.

20.59.53

Chemical elements in disk form and compounds doped for use in electronics

20.59.54

Activated carbon

20.59.55

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dye-stuffs and similar products

20.59.56

Pickling preparations; fluxes; prepared rubber accelerators; compound plasticisers and stabilisers for rubber or plastics; catalytic preparations n.e.c.; mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes n.e.c.

20.59.57

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products

20.59.58

Biodiesel

20.59.59

Miscellaneous other chemical products n.e.c.

20.59.6

Gelatines and gelatine derivatives, including milk albumins

20.59.60

Gelatines and gelatine derivatives, including milk albumins

20.59.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other chemical products n.e.c.

20.59.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other chemical products n.e.c.

20.6

Man-made fibres

20.60

Man-made fibres

20.60.1

Synthetic fibres

20.60.11

Synthetic staple and tow, not carded or combed

20.60.12

Polyamide and polyester high tenacity filament yarn

20.60.13

Other synthetic filament yarn, single

20.60.14

Synthetic monofilament; strip and the like, of synthetic textile materials

20.60.2

Artificial fibres

20.60.21

Artificial staple and tow, not carded or combed

20.60.22

Viscose high tenacity filament yarn

20.60.23

Other artificial filament yarn, single

20.60.24

Artificial monofilament; strip and the like of artificial textile materials

20.60.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of man-made fibres

20.60.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of man-made fibres

21

Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

21.1

Basic pharmaceutical products

21.10

Basic pharmaceutical products

21.10.1

Salicylic acid, O-acetylsalicylic acid, their salts and esters

21.10.10

Salicylic acid, O-acetylsalicylic acid, their salts and esters

21.10.2

Lysine, glutamic acid and their salts; quaternary ammonium salts and hydroxides; phosphoaminolipids; amides and their derivatives and salts thereof

21.10.20

Lysine, glutamic acid and their salts; quarternary ammonium salts and hydroxides; phosphoaminolipids; amides and their derivatives and salts thereof

21.10.3

Lactones n.e.c., heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring, an unfused triazine ring or a phenothiazine ring system not further fused; hydantoin and its derivatives; sulphonamides

21.10.31

Lactones n.e.c., heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring, an unfused triazine ring or a phenothiazine ring system not further fused; hydantoin and its derivatives

21.10.32

Sulphonamides

21.10.4

Sugars, chemically pure, n.e.c.; sugar ethers and esters and their salts n.e.c.

21.10.40

Sugars, chemically pure, n.e.c.; sugar ethers and esters and their salts n.e.c.

21.10.5

Provitamins, vitamins and hormones; glycosides and vegetable alkaloids and their derivatives; antibiotics

21.10.51

Provitamins, vitamins and their derivatives

21.10.52

Hormones, derivatives thereof; other steroids, used primarily as hormones

21.10.53

Glycosides, vegetable alkaloids, their salts, ethers, esters and other derivatives

21.10.54

Antibiotics

21.10.6

Glands and other organs; extracts thereof and other human or animal substances n.e.c.

21.10.60

Glands and other organs; extracts thereof and other human or animal substances n.e.c.

21.10.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic pharmaceutical products

21.10.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic pharmaceutical products

21.2

Pharmaceutical preparations

21.20

Pharmaceutical preparations

21.20.1

Medicaments

21.20.11

Medicaments, containing penicillins or other antibiotics

21.20.12

Medicaments, containing hormones, but not antibiotics

21.20.13

Medicaments, containing alkaloids or derivatives thereof, but not hormones or antibiotics

21.20.2

Other pharmaceutical preparations

21.20.21

Antisera and vaccines

21.20.22

Chemical contraceptive preparations based on hormones or spermicides

21.20.23

Diagnostic reagents and other pharmaceutical preparations

21.20.24

Adhesive dressings, catgut and similar materials; first-aid boxes

21.20.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of pharmaceutical preparations

21.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of pharmaceutical preparations

22

Rubber and plastic products

22.1

Rubber products

22.11

Rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres

22.11.1

New rubber tyres and tubes

22.11.11

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motor cars

22.11.12

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motorcycles or bicycles

22.11.13

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on buses, lorries or aircraft

22.11.14

Agrarian tyres; other new pneumatic tyres, of rubber

22.11.15

Inner tubes, solid or cushion tyres, interchangeable tyre treads and tyre flaps, of rubber

22.11.16

Camel-back strips for retreading rubber tyres

22.11.2

Retreaded pneumatic tyres, of rubber

22.11.20

Retreaded pneumatic tyres, of rubber

22.11.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres

22.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres

22.19

Other rubber products

22.19.1

Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip

22.19.10

Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip

22.19.2

Unvulcanised rubber and articles thereof; vulcanised rubber, other than hard rubber, in thread, cord, plates, sheets, strip, rods and profile shapes

22.19.20

Unvulcanised rubber and articles thereof; vulcanised rubber, other than hard rubber, in thread, cord, plates, sheets, strip, rods and profile shapes

22.19.3

Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber

22.19.30

Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber

22.19.4

Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber

22.19.40

Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber

22.19.5

Rubberised textile fabrics, except tyre cord fabric

22.19.50

Rubberised textile fabrics, except tyre cord fabric

22.19.6

Articles of apparel and clothing accessories, of vulcanised rubber other than hard rubber

22.19.60

Articles of apparel and clothing accessories, of vulcanised rubber other than hard rubber

22.19.7

Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard rubber; articles of hard rubber

22.19.71

Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber

22.19.72

Floor coverings and mats, of vulcanised rubber other than cellular

22.19.73

Other articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard rubber in all forms and articles thereof; floor coverings and mats, of vulcanised cellular rubber

22.19.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other rubber products

22.19.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other rubber products

22.2

Plastic products

22.21

Plastic plates, sheets, tubes and profiles

22.21.1

Monofilament > 1 mm, rods, sticks and profile shapes, of plastics

22.21.10

Monofilament > 1 mm, rods, sticks and profile shapes, of plastics

22.21.2

Tubes, pipes and hoses and fittings thereof, of plastics

22.21.21

Artificial guts, of hardened proteins or of cellulosic materials; tubes, pipes and hoses, rigid, of plastics

22.21.29

Other tubes, pipes, hoses and fittings thereof, of plastics

22.21.3

Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, not supported or similarly combined with other materials

22.21.30

Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, not supported or similarly combined with other materials

22.21.4

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

22.21.41

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, cellular

22.21.42

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular

22.21.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic plates, sheets, tubes and profiles

22.21.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic plates, sheets, tubes and profiles

22.22

Plastic packing goods

22.22.1

Plastic packing goods

22.22.11

Sacks and bags (including cones), of polymers of ethylene

22.22.12

Sacks and bags (including cones), of other plastics than polymers of ethylene

22.22.13

Boxes, cases, crates and similar articles of plastics

22.22.14

Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics

22.22.19

Other plastic packing goods

22.22.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic packing goods

22.22.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic packing goods

22.23

Builders' ware of plastic

22.23.1

Builders' ware of plastic; linoleum and hard non-plastic surface floor coverings

22.23.11

Floor, wall or ceiling coverings of plastics, in rolls or in the form of tiles

22.23.12

Baths, wash-basins, lavatory pans and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics

22.23.13

Reservoirs, tanks, vats and similar containers, capacity > 300 l, of plastics

22.23.14

Doors, windows and frames and thresholds for doors; shutters, blinds and similar articles and parts thereof, of plastics

22.23.15

Linoleum and hard non-plastic surface floor coverings, i.e. resilient floor coverings, such as vinyl, linoleum etc.

22.23.19

Builders' ware of plastics n.e.c.

22.23.2

Prefabricated buildings of plastics

22.23.20

Prefabricated buildings of plastics

22.23.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of builders' ware of plastics

22.23.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of builders' ware of plastics

22.29

Other plastic products

22.29.1

Apparel and clothing accessories (including gloves), of plastics

22.29.10

Apparel and clothing accessories (including gloves), of plastics

22.29.2

Other plastic products n.e.c.

22.29.21

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tapes, strip and other flat shapes of plastics, in rolls of width ≤ 20 cm

22.29.22

Other self-adhesive plates, sheets, film, foil, tapes, strip and other flat shapes of plastics

22.29.23

Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics

22.29.24

Parts n.e.c. for lamps and lighting fitting, illuminated name-plates and the like, of plastics

22.29.25

Office or school supplies of plastics

22.29.26

Fittings for furniture, coachwork or the like, of plastics; statuettes and other ornamental articles, of plastics

22.29.29

Other articles of plastics

22.29.9

Manufacturing services of other plastic products; sub-contracted operations as part of manufacturing of other plastic products

22.29.91

Manufacturing services of other plastic products

22.29.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other plastic products

23

Other non-metallic mineral products

23.1

Glass and glass products

23.11

Flat glass

23.11.1

Flat glass

23.11.11

Glass cast, rolled, drawn or blown, in sheets, but not otherwise worked

23.11.12

Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, but not otherwise worked

23.11.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of flat glass

23.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of flat glass

23.12

Shaped and processed flat glass

23.12.1

Shaped and processed flat glass

23.12.11

Glass in sheets, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or mounted

23.12.12

Safety glass

23.12.13

Glass mirrors; multiple walled insulating units of glass

23.12.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of shaped and processed flat glass

23.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of shaped and processed flat glass

23.13

Hollow glass

23.13.1

Hollow glass

23.13.11

Bottles, jars, phials and other containers, of glass, except ampoules; stoppers, lids and other closures, of glass

23.13.12

Drinking glasses other than of glass-ceramics

23.13.13

Glassware of a kind used for table or kitchen purposes, for toilet, office, indoor decorations and the like

23.13.14

Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels

23.13.9

Finishing services of hollow glass; sub-contracted operations as part of manufacturing of hollow glass

23.13.91

Finishing services of drinking glasses and other glassware of a kind used for table or kitchen purpose

23.13.92

Finishing services of glass containers

23.13.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of hollow glass

23.14

Glass fibres

23.14.1

Glass fibres

23.14.11

Slivers, rovings, yarn and chopped strands, of glass fibre

23.14.12

Voiles, webs, mats, mattresses, boards and other articles of glass fibres, except woven fabrics

23.14.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of glass fibres

23.14.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of glass fibres

23.19

Other processed glass, including technical glassware

23.19.1

Other glass, semi-finished

23.19.11

Glass in the mass, in balls (except microspheres), rods or tubes, unworked

23.19.12

Paving blocks, bricks, tiles and other articles of pressed or moulded glass; leaded lights and the like; multicellular or foam glass in blocks, plates or similar forms

23.19.2

Technical and other glass

23.19.21

Glass envelopes, open, and glass parts thereof, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like

23.19.22

Glasses for clocks, watches or spectacles, not optically worked; hollow spheres and their segments, for the manufacture of such glasses

23.19.23

Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware; ampoules of glass

23.19.24

Glass parts for lamps and lighting fittings, illuminated signs, name-plates and the like

23.19.25

Electrical insulators of glass

23.19.26

Articles of glass n.e.c.

23.19.9

Finishing services of other glass, including technical glassware; sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed glass, including technical glassware

23.19.91

Finishing services of other glass, including technical glassware

23.19.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed glass, including technical glassware

23.2

Refractory products

23.20

Refractory products

23.20.1

Refractory products

23.20.11

Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals or earth

23.20.12

Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than of siliceous fossil meals or earths

23.20.13

Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions n.e.c.

23.20.14

Unfired refractory products and other refractory ceramic goods

23.20.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of refractory products

23.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of refractory products

23.3

Clay building materials

23.31

Ceramic tiles and flags

23.31.1

Ceramic tiles and flags

23.31.10

Ceramic tiles and flags

23.31.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic tiles and flags

23.31.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic tiles and flags

23.32

Bricks, tiles and construction products, in baked clay

23.32.1

Bricks, tiles and construction products, in baked clay

23.32.11

Non-refractory ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like

23.32.12

Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods

23.32.13

Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings

23.32.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of bricks, tiles and construction products, in baked clay

23.32.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of bricks, tiles and construction products, in baked clay

23.4

Other porcelain and ceramic products

23.41

Ceramic household and ornamental articles

23.41.1

Ceramic household and ornamental articles

23.41.11

Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china

23.41.12

Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china

23.41.13

Statuettes and other ornamental ceramic articles

23.41.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic household and ornamental articles

23.41.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic household and ornamental articles

23.42

Ceramic sanitary fixtures

23.42.1

Ceramic sanitary fixtures

23.42.10

Ceramic sanitary fixtures

23.42.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic sanitary fixtures

23.42.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic sanitary fixtures

23.43

Ceramic insulators and insulating fittings

23.43.1

Electrical insulators of ceramics; insulating fittings, for electrical machines, appliances or equipment, of ceramics

23.43.10

Electrical insulators of ceramics; insulating fittings, for electrical machines, appliances or equipment, of ceramics

23.43.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic insulators and insulating fittings

23.43.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic insulators and insulating fittings

23.44

Other technical ceramic products

23.44.1

Other technical ceramic products

23.44.11

Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses, of porcelain or china

23.44.12

Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses, other than of porcelain or china

23.44.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other technical ceramic products

23.44.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other technical ceramic products

23.49

Other ceramic products

23.49.1

Other ceramic products

23.49.11

Ceramic articles for use in agriculture and for the conveyance or packing of goods

23.49.12

Other non-structural ceramic articles n.e.c.

23.49.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other ceramic products

23.49.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other ceramic products

23.5

Cement, lime and plaster

23.51

Cement

23.51.1

Cement

23.51.11

Cement clinkers

23.51.12

Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements

23.51.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cement

23.51.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cement

23.52

Lime and plaster

23.52.1

Quicklime, slaked lime and hydraulic lime

23.52.10

Quicklime, slaked lime and hydraulic lime

23.52.2

Plaster

23.52.20

Plaster

23.52.3

Calcined or agglomerated dolomite

23.52.30

Calcined or agglomerated dolomite

23.52.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of lime and plaster

23.52.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of lime and plaster

23.6

Articles of concrete, cement and plaster

23.61

Concrete products for construction purposes

23.61.1

Concrete products for construction

23.61.11

Tiles, flagstones, bricks and similar articles, of cement, concrete or artificial stone

23.61.12

Prefabricated structural components for building or civil engineering, of cement, concrete or artificial stone

23.61.2

Prefabricated buildings of concrete

23.61.20

Prefabricated buildings of concrete

23.61.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of concrete products for construction purposes

23.61.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of concrete products for construction purposes

23.62

Plaster products for construction purposes

23.62.1

Plaster products for construction purposes

23.62.10

Plaster products for construction purposes

23.62.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of plaster products for construction purposes

23.62.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of plaster products for construction purposes

23.63

Ready-mixed concrete

23.63.1

Ready-mixed concrete

23.63.10

Ready-mixed concrete

23.63.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ready-mixed concrete

23.63.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ready-mixed concrete

23.64

Mortars

23.64.1

Mortars

23.64.10

Mortars

23.64.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of mortars

23.64.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of mortars

23.65

Fibre cement

23.65.1

Articles of fibre cement

23.65.11

Boards, blocks and similar articles of vegetable fibre, straw or wood waste, agglomerated with mineral binders

23.65.12

Articles of asbestos-cement, cellulose fibre-cement or the like

23.65.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fibre cement

23.65.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fibre cement

23.69

Other articles of concrete, plaster and cement

23.69.1

Other articles of concrete, plaster and cement

23.69.11

Other articles of plaster or compositions based on plaster n.e.c.

23.69.19

Articles of cement, concrete or artificial stone n.e.c.

23.69.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of concrete, plaster and cement

23.69.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of concrete, plaster and cement

23.7

Cut, shaped and finished stone

23.70

Cut, shaped and finished stone

23.70.1

Cut, shaped and finished stone

23.70.11

Marble, travertine, alabaster, worked, and articles thereof (except setts, curbstones, flagstones, tiles, cubes and similar articles); artificially coloured granules, chippings and powder of marble, travertine and alabaster

23.70.12

Other worked ornamental or building stone and articles thereof; other artificially coloured granules and powder of natural stone; articles of agglomerated slate

23.70.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cut, shaped and finished stone

23.70.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cut, shaped and finished stone

23.9

Other non-metallic mineral products

23.91

Abrasive products

23.91.1

Abrasive products

23.91.11

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for working stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics

23.91.12

Abrasive powder or grain, on a base of textile fabric, paper or paperboard

23.91.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of abrasive products

23.91.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of abrasive products

23.99

Other non-metallic mineral products n.e.c.

23.99.1

Other non-metallic mineral products n.e.c.

23.99.11

Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures, or of asbestos; friction material for brakes, clutches and the like, not mounted

23.99.12

Articles of asphalt or of similar material

23.99.13

Bituminous mixtures based on natural and artificial stone materials and bitumen, natural asphalt or related substances as a binder

23.99.14

Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of semi-manufactures

23.99.15

Artificial corundum

23.99.19

Non-metallic mineral products n.e.c.

23.99.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-metallic mineral products n.e.c.

23.99.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-metallic mineral products n.e.c.

24

Basic metals

24.1

Basic iron and steel and ferro-alloys

24.10

Basic iron and steel and ferro-alloys

24.10.1

Primary materials of iron and steel

24.10.11

Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms

24.10.12

Ferro-alloys

24.10.13

Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99,94 %, in lumps, pellets or similar forms

24.10.14

Granules and powders, of pig iron and spiegeleisen, or steel

24.10.2

Crude steel

24.10.21

Non alloy steel in ingots or other primary forms and semi-finished products of non alloy steel

24.10.22

Stainless steel in ingots or other primary forms and semi-finished products of stainless steel

24.10.23

Other alloy steel in ingots or other primary forms and semi-finished products of other alloy steel

24.10.3

Flat rolled products of steel, not further worked than hot rolled

24.10.31

Flat rolled products of non alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of ≥ 600 mm

24.10.32

Flat rolled products of non alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of < 600 mm

24.10.33

Flat rolled products of stainless steel, not further worked than hot rolled, of a width ≥ 600 mm

24.10.34

Flat rolled products of stainless steel, not further worked than hot rolled, of a width of < 600 mm

24.10.35

Flat rolled products of other alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of ≥ 600 mm

24.10.36

Flat rolled products of other alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of < 600 mm (except products of silicon-electrical steel)

24.10.4

Flat rolled products of steel, not further worked than cold rolled, of a width of ≥ 600 mm

24.10.41

Flat rolled products of non alloy steel, not further worked than cold rolled, of a width of ≥ 600 mm

24.10.42

Flat rolled products of stainless steel, not further worked than cold rolled, of a width of ≥ 600 mm

24.10.43

Flat rolled products of other-alloy steel, not further worked than cold rolled, of a width of ≥ 600 mm

24.10.5

Flat rolled products of steel, clad, plated or coated and flat rolled products of high speed steel and of silicon-electrical steel

24.10.51

Flat rolled products of non alloy steel, of a width of ≥ 600 mm, clad, plated or coated

24.10.52

Flat rolled products of other alloy steel, of a width of ≥ 600 mm, clad, plated or coated

24.10.53

Flat rolled products of silicon-electrical steel, of a width of ≥ 600 mm

24.10.54

Flat rolled products of silicon-electrical steel, of a width of < 600 mm

24.10.55

Flat rolled products of high speed steel, of a width of < 600 mm

24.10.6

Hot processed bars and rods of steel

24.10.61

Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of non alloy steel

24.10.62

Other bars and rods of steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or extruded, but including those twisted after rolling

24.10.63

Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel

24.10.64

Other bars and rods of stainless steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or extruded, but including those twisted after rolling

24.10.65

Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel

24.10.66

Other bars and rods of other alloy steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or extruded, but including those twisted after rolling

24.10.67

Hollow drill bars and rods

24.10.7

Hot processed open sections of steel, sheet piling of steel and railway or tramway track construction material, of steel

24.10.71

Open sections, not further worked than hot rolled, hot-drawn or extruded, of non alloy steel

24.10.72

Open sections, not further worked than hot rolled, hot-drawn or extruded, of stainless steel

24.10.73

Open sections, not further worked than hot rolled, hot-drawn or extruded, of other alloy steel

24.10.74

Sheet piling, of steel and welded open sections of steel

24.10.75

Railway or tramway track construction material of steel

24.10.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic iron and steel and of ferro-alloys

24.10.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic iron and steel and of ferro-alloys

24.2

Tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel

24.20

Tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel

24.20.1

Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of steel

24.20.11

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of steel

24.20.12

Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in the drilling for oil or gas, seamless, of steel

24.20.13

Other tubes and pipes, of circular cross section, of steel

24.20.14

Tubes and pipes, of non-circular cross-section and hollow profiles, of steel

24.20.2

Tubes and pipes, welded, of circular cross-section, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel

24.20.21

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel

24.20.22

Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas, welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel

24.20.23

Other tubes and pipes, of circular cross section, welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel

24.20.24

Other tubes and pipes, of circular cross section, such as open seam, riveted or similarly closed, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel

24.20.3

Tubes and pipes, of an external diameter of ≤ 406,4 mm, welded, of steel

24.20.31

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, welded, of an external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel

24.20.32

Casing and tubing, of a kind used in drilling for oil or gas, welded, of an external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel

24.20.33

Other tubes and pipes, of circular cross section, welded, of an external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel

24.20.34

Tubes and pipes, of non-circular cross-section, welded, of an external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel

24.20.35

Other tubes and pipes, such as open seam, riveted or similarly closed, of an external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel

24.20.4

Tube or pipe fittings of steel, not cast

24.20.40

Tube or pipe fittings of steel, not cast

24.20.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel

24.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel

24.3

Other products of the first processing of steel

24.31

Cold drawn bars

24.31.1

Cold drawn bars and solid profiles of non alloy steel

24.31.10

Cold drawn bars and solid profiles of non alloy steel

24.31.2

Cold drawn bars and solid profiles of alloy steel, other than stainless steel

24.31.20

Cold drawn bars and solid profiles of alloy steel, other than stainless steel

24.31.3

Cold drawn bars and solid profiles of stainless steel

24.31.30

Cold drawn bars and solid profiles of stainless steel

24.31.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn bars

24.31.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn bars

24.32

Cold rolled narrow strip

24.32.1

Flat cold rolled steel products, uncoated, of a width of < 600 mm

24.32.10

Flat cold rolled steel products, uncoated, of a width of < 600 mm

24.32.2

Flat cold rolled steel products, clad, plated or coated, of a width of < 600 mm

24.32.20

Flat cold rolled steel products, clad, plated or coated, of a width of < 600 mm

24.32.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold rolled narrow strip

24.32.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold rolled narrow strip

24.33

Cold formed or folded products

24.33.1

Open sections cold formed or folded

24.33.11

Open sections cold formed or folded of non alloy steel

24.33.12

Open sections cold formed or folded of stainless steel

24.33.2

Ribbed sheets of non alloy steel

24.33.20

Ribbed sheets of non alloy steel

24.33.3

Sandwich panels of coated steel sheet

24.33.30

Sandwich panels of coated steel sheet

24.33.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold formed or folded products

24.33.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold formed or folded products

24.34

Cold drawn wire

24.34.1

Cold drawn wire

24.34.11

Cold drawn wire of non alloy steel

24.34.12

Cold drawn wire of stainless steel

24.34.13

Cold drawn wire of other alloy steel

24.34.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn wire

24.34.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn wire

24.4

Basic precious and other non-ferrous metals

24.41

Precious metals

24.41.1

Silver, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

24.41.10

Silver, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

24.41.2

Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

24.41.20

Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

24.41.3

Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

24.41.30

Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

24.41.4

Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured

24.41.40

Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured

24.41.5

Base metals clad with silver and base metals, silver or gold clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

24.41.50

Base metals clad with silver and base metals, silver or gold clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

24.41.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of precious metals

24.41.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of precious metals

24.42

Aluminium

24.42.1

Aluminium, unwrought; aluminium oxide

24.42.11

Aluminium, unwrought

24.42.12

Aluminium oxide, excluding artificial corundum

24.42.2

Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys

24.42.21

Aluminium powders and flakes

24.42.22

Aluminium bars, rods and profiles

24.42.23

Aluminium wire

24.42.24

Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness > 0,2 mm

24.42.25

Aluminium foil, of a thickness ≤ 0,2 mm

24.42.26

Aluminium tubes, pipes and tube or pipe fittings

24.42.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of aluminium

24.42.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of aluminium

24.43

Lead, zinc and tin

24.43.1

Lead, zinc and tin, unwrought

24.43.11

Lead, unwrought

24.43.12

Zinc, unwrought

24.43.13

Tin, unwrought

24.43.2

Semi-finished products of lead, zinc and tin or their alloys

24.43.21

Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes

24.43.22

Zinc dust, powders and flakes

24.43.23

Zinc bars, rods, profiles and wire; zinc plates, sheets, strip and foil

24.43.24

Tin bars, rods, profiles and wire

24.43.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of lead, zinc and tin

24.43.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of lead, zinc and tin

24.44

Copper

24.44.1

Copper, unwrought; copper mattes; cement copper

24.44.11

Copper mattes; cement copper

24.44.12

Copper, unrefined; copper anodes for electrolytic refining

24.44.13

Refined copper and copper alloys, unwrought; master alloys of copper

24.44.2

Semi-finished products of copper or copper alloys

24.44.21

Copper powders and flakes

24.44.22

Copper bars, rods and profiles

24.44.23

Copper wire

24.44.24

Copper plates, sheets and strip, of a thickness > 0,15 mm

24.44.25

Copper foil, of a thickness ≤ 0,15 mm

24.44.26

Copper tubes, pipes and tube or pipe fittings

24.44.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of copper

24.44.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of copper

24.45

Other non-ferrous metal

24.45.1

Nickel, unwrought; intermediate products of nickel metallurgy

24.45.11

Nickel, unwrought

24.45.12

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy

24.45.2

Semi-finished products of nickel or nickel alloys

24.45.21

Nickel powders and flakes

24.45.22

Nickel bars, rods, profiles and wire

24.45.23

Nickel plates, sheets, strip and foil

24.45.24

Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings

24.45.3

Other non-ferrous metals and articles thereof; cermets; ash and residues, containing metals or metallic compounds

24.45.30

Other non-ferrous metals and articles thereof: cermets; ash and residues, containing metals or metallic compounds

24.45.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-ferrous metal

24.45.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-ferrous metal

24.46

Processed nuclear fuel

24.46.1

Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds

24.46.10

Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds

24.46.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed nuclear fuel

24.46.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed nuclear fuel

24.5

Casting services of metals

24.51

Casting services of iron

24.51.1

Casting services of cast iron

24.51.11

Casting services of malleable cast iron

24.51.12

Casting services of spheroidal cast iron

24.51.13

Casting services of grey cast iron

24.51.2

Tubes, pipes and hollow profiles of cast-iron

24.51.20

Tubes, pipes and hollow profiles of cast-iron

24.51.3

Tube or pipe fittings, of cast-iron

24.51.30

Tube or pipe fittings, of cast-iron

24.51.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of casting of iron

24.51.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of casting of iron

24.52

Casting services of steel

24.52.1

Casting services of steel

24.52.10

Casting services of steel

24.52.2

Tubes and pipes of centrifugally cast-steel

24.52.20

Tubes and pipes of centrifugally cast-steel

24.52.3

Tube or pipe fittings, of cast-steel

24.52.30

Tube or pipe fittings, of cast-steel

24.53

Casting services of light metals

24.53.1

Casting services of light metals

24.53.10

Casting services of light metals

24.54

Casting services of other non-ferrous metals

24.54.1

Casting services of other non-ferrous metals

24.54.10

Casting services of other non-ferrous metals

25

Fabricated metal products, except machinery and equipment

25.1

Structural metal products

25.11

Metal structures and parts of structures

25.11.1

Prefabricated buildings of metal

25.11.10

Prefabricated buildings of metal

25.11.2

Structural metal products and parts thereof

25.11.21

Bridges and bridge-sections of iron or steel

25.11.22

Towers and lattice masts of iron or steel

25.11.23

Other structures and parts of structures, plates, rods, angles, shapes and the like, of iron, steel or aluminium

25.11.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal structures and parts of structures

25.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal structures and parts of structures

25.12

Doors and windows of metal

25.12.1

Doors, windows and their frames and thresholds for doors, of metal

25.12.10

Doors, windows and their frames and thresholds for doors, of metal

25.12.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of doors and windows of metal

25.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of doors and windows of metal

25.2

Tanks, reservoirs and containers of metal

25.21

Central heating radiators and boilers

25.21.1

Central heating radiators and boilers

25.21.11

Central heating radiators, not electrically heated, of iron or steel

25.21.12

Central heating boilers, for producing hot water or low pressure steam

25.21.13

Parts for central heating boilers

25.21.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of central heating radiators and boilers

25.21.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of central heating radiators and boilers

25.29

Other tanks, reservoirs and containers of metal

25.29.1

Other tanks, reservoirs and containers of metal

25.29.11

Reservoirs, tanks, vats and similar containers (other than for compressed or liquefied gas), of iron, steel or aluminium, of a capacity > 300 litres, not fitted with mechanical or thermal equipment)

25.29.12

Containers for compressed or liquefied gas, of metal

25.29.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanks, reservoirs and containers of metal

25.29.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanks, reservoirs and containers of metal

25.3

Steam generators, except central heating hot water boilers

25.30

Steam generators, except central heating hot water boilers

25.30.1

Steam generators and parts thereof

25.30.11

Steam or other vapour generating boilers; super-heated water boilers

25.30.12

Auxiliary plant for use with boilers; condensers for steam or other vapour power units

25.30.13

Parts of steam generators

25.30.2

Nuclear reactors and parts thereof

25.30.21

Nuclear reactors, except isotope separators

25.30.22

Parts of nuclear reactors, except isotope separators

25.30.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of steam generators, except central heating boilers

25.30.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of steam generators, except central heating boilers

25.4

Weapons and ammunition

25.40

Weapons and ammunition

25.40.1

Weapons and ammunition and parts thereof

25.40.11

Military weapons, other than revolvers, pistols and the like

25.40.12

Revolvers, pistols, non-military firearms and similar devices

25.40.13

Bombs, missiles and similar munitions of war; cartridges, other ammunition and projectiles and parts thereof

25.40.14

Parts of military weapons and other arms

25.40.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of weapons and ammunition

25.40.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of weapons and ammunition

25.5

Forging, pressing, stamping and roll-forming services of metal; powder metallurgy

25.50

Forging, pressing, stamping and roll-forming services of metal; powder metallurgy

25.50.1

Forging, pressing, stamping and roll forming services of metal

25.50.11

Forging services of metal

25.50.12

Stamping services of metal

25.50.13

Other forming services of metal

25.50.2

Powder metallurgy

25.50.20

Powder metallurgy

25.6

Treatment and coating services of metals; machining

25.61

Treatment and coating services of metals

25.61.1

Coating services of metal

25.61.11

Metallic coating services of metal

25.61.12

Non-metallic coating services of metal

25.61.2

Other treatment services of metal

25.61.21

Heat treatment services of metal, other than metallic coating

25.61.22

Other surface treatment services of metal

25.62

Machining services

25.62.1

Turning services of metal parts

25.62.10

Turning services of metal parts

25.62.2

Other machining services

25.62.20

Other machining services

25.7

Cutlery, tools and general hardware

25.71

Cutlery

25.71.1

Cutlery

25.71.11

Knives (except for machines) and scissors and blades thereof

25.71.12

Razors and razor blades, including razor blade blanks in strips

25.71.13

Other articles of cutlery; manicure or pedicure sets and instruments

25.71.14

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

25.71.15

Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof

25.71.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cutlery

25.71.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of cutlery

25.72

Locks and hinges

25.72.1

Locks and hinges

25.72.11

Padlocks, locks used for motor vehicles and for furniture, of base metal

25.72.12

Other locks, of base metal

25.72.13

Clasps and frames with clasps, incorporating locks; parts

25.72.14

Hinges, mountings, fittings and similar articles, suitable for motor vehicles, doors, windows, furniture and the like, of base metal

25.72.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of locks and hinges

25.72.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of locks and hinges

25.73

Tools

25.73.1

Hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry

25.73.10

Hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry

25.73.2

Hand saws; blades for saws of all kinds

25.73.20

Hand saws; blades for saws of all kinds

25.73.3

Other hand tools

25.73.30

Other hand tools

25.73.4

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine tools

25.73.40

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine tools

25.73.5

Moulds; moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns

25.73.50

Moulds; moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns

25.73.6

Other tools

25.73.60

Other tools

25.73.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of tools

25.73.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of tools

25.9

Other fabricated metal products

25.91

Steel drums and similar containers

25.91.1

Steel drums and similar containers

25.91.11

Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of iron or steel, of a capacity ≥ 50 l but ≤ 300 l, not fitted with mechanical or thermal equipment

25.91.12

Tanks, casks, drums, cans (except those to be closed by soldering or crimping), boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of iron or steel, of a capacity < 50 l, not fitted with mechanical or thermal equipment

25.91.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of steel drums and similar containers

25.91.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of steel drums and similar containers

25.92

Light metal packaging

25.92.1

Light metal packaging

25.92.11

Cans, of iron or steel, to be closed by soldering or crimping, of a capacity < 50 l

25.92.12

Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of a capacity ≤ 300 l

25.92.13

Crown corks and stoppers, caps and lids, of base metal

25.92.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of light metal packaging

25.92.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of light metal packaging

25.93

Wire products, chain and springs

25.93.1

Wire products, chain and springs

25.93.11

Stranded wire, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated

25.93.12

Barbed wire, of iron or steel; stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper or aluminium, not electrically insulated

25.93.13

Cloth, grills, netting and fencing, of iron, steel or copper wire; expanded metal, of iron, steel or copper

25.93.14

Nails, tacks, drawing pins, staples and similar articles

25.93.15

Wire, rods, tubes, plates, electrodes, coated or cored with flux material

25.93.16

Springs and leaves for springs, of iron or steel; copper springs

25.93.17

Chain (except articulated link chain) and parts thereof

25.93.18

Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar articles for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel n.e.c.

25.93.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of wire products, chain and springs

25.93.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of wire products, chain and springs

25.94

Fasteners and screw machine products

25.94.1

Fasteners and screw machine products

25.94.11

Threaded fasteners, of iron or steel, n.e.c.

25.94.12

Non-threaded fasteners, of iron or steel, n.e.c.

25.94.13

Non-threaded and threaded fasteners, of copper

25.94.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fasteners and screw machine products

25.94.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fasteners and screw machine products

25.99

Other fabricated metal products n.e.c.

25.99.1

Metal articles for bathroom and kitchen

25.99.11

Sinks, wash-basins, baths and other sanitary ware, and parts thereof, of iron, steel, copper or aluminium

25.99.12

Table, kitchen or household articles and parts thereof, of iron, steel, copper or aluminium

25.99.2

Other articles of base metal

25.99.21

Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal

25.99.22

Paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture

25.99.23

Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips and similar office articles, and staples in strips, of base metal

25.99.24

Statuettes and other ornaments and photograph, picture or similar frames and mirrors, of base metal

25.99.25

Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing, footwear, awnings, handbags, travel goods or other made-up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles of base metal

25.99.26

Ships' or boats' propellers and blades thereof

25.99.29

Other articles of base metal n.e.c.

25.99.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other fabricated metal products n.e.c.

25.99.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other fabricated metal products n.e.c.

26

Computer, electronic and optical products

26.1

Electronic components and boards

26.11

Electronic components

26.11.1

Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes, including cathode ray tubes

26.11.11

Cathode-ray television picture tubes; television camera tubes; other cathode-ray tubes

26.11.12

Magnetrons, klystrons, microwave tubes and other valve tubes

26.11.2

Diodes and transistors

26.11.21

Diodes; transistors; thyristors, diacs and triacs

26.11.22

Semiconductor devices; light-emitting diodes; mounted piezo-electric crystals; parts thereof

26.11.3

Electronic integrated circuits

26.11.30

Electronic integrated circuits

26.11.4

Parts of electronic valves and tubes and of other electronic components n.e.c.

26.11.40

Parts of electronic valves and tubes and of other electronic components n.e.c.

26.11.5

Bare printed circuit boards

26.11.50

Bare printed circuit boards

26.11.9

Services connected with manufacturing of electronic integrated circuits; sub-contracted operations as part of manufacturing of electronic components

26.11.91

Services connected with manufacturing of electronic integrated circuits

26.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of electronic components

26.12

Loaded electronic boards

26.12.1

Loaded printed circuits

26.12.10

Loaded printed circuits

26.12.2

Sound, video, network and similar cards for automatic data processing machines

26.12.20

Sound, video, network and similar cards for automatic data processing machines

26.12.3

Smart cards

26.12.30

Smart cards

26.12.9

Services connected with printing of circuits; sub-contracted operations as part of manufacturing of loaded electronic boards

26.12.91

Services connected with printing of circuits and micro assembling on printed circuits

26.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of loaded electronic boards

26.2

Computers and peripheral equipment

26.20

Computers and peripheral equipment

26.20.1

Computing machinery and parts and accessories thereof

26.20.11

Portable automatic data processing machines weighing ≤ 10 kg, such as laptop and notebook computers; personal digital assistants and similar computers

26.20.12

Point-of-sale terminals, ATMs and similar machines capable of being connected to a data processing machine or network

26.20.13

Digital automatic data processing machines, comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and an output unit, whether or not combined

26.20.14

Digital automatic data processing machines presented in the form of systems

26.20.15

Other digital automatic data processing machines, whether or not containing in the same housing one or two of the following types of units: storage units, input units, output units

26.20.16

Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing

26.20.17

Monitors and projectors, principally used in an automatic data processing system

26.20.18

Units performing two or more of the following functions: printing, scanning, copying, faxing

26.20.2

Storage units and other storage devices

26.20.21

Storage units

26.20.22

Solid-state non-volatile storage devices

26.20.3

Other units of automatic data processing machines

26.20.30

Other units of automatic data processing machines

26.20.4

Parts and accessories of computing machines

26.20.40

Parts and accessories of computing machines

26.20.9

Computers and peripheral equipment manufacturing services; sub-contracted operations as part of manufacturing of computers and peripheral equipment

26.20.91

Computers and peripheral equipment manufacturing services

26.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of computers and peripheral equipment

26.3

Communication equipment

26.30

Communication equipment

26.30.1

Radio or television transmission apparatus; television cameras

26.30.11

Transmission apparatus incorporating reception apparatus

26.30.12

Transmission apparatus not incorporating reception apparatus

26.30.13

Television cameras

26.30.2

Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy; videophones

26.30.21

Line telephone sets with cordless handsets

26.30.22

Telephones for cellular networks or for other wireless networks

26.30.23

Other telephone sets and apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network)

26.30.3

Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus

26.30.30

Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus

26.30.4

Aerials and aerial reflectors of all kind and parts thereof; parts of radio and television transmission apparatus and television cameras

26.30.40

Aerials and aerial reflectors of all kind and parts thereof; parts of radio and television transmission apparatus and television cameras

26.30.5

Burglar or fire alarms and similar apparatus

26.30.50

Burglar or fire alarms and similar apparatus

26.30.6

Parts of burglar or fire alarms and similar apparatus

26.30.60

Parts of burglar or fire alarms and similar apparatus

26.30.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of communication equipment

26.30.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of communication equipment

26.4

Consumer electronics

26.40

Consumer electronics

26.40.1

Radio broadcast receivers

26.40.11

Radio broadcast receivers (except of a kind used in motor vehicles), whether or not combined with sound recording or reproducing apparatus or a clock

26.40.12

Radio broadcast receivers not capable of operating without an external source of power, of a kind used in motor vehicles

26.40.2

Television receivers, whether or not combined with radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproduction apparatus

26.40.20

Television receivers, whether or not combined with radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproduction apparatus

26.40.3

Apparatus for sound and video recording and reproducing

26.40.31

Turntables, record-players, cassette-players and other sound reproducing apparatus

26.40.32

Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus

26.40.33

Video camera recorders and other video recording or reproducing apparatus

26.40.34

Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus and not principally used in an automatic data processing system

26.40.4

Microphones, loudspeakers, reception apparatus for radio-telephony or telegraphy

26.40.41

Microphones and stands thereof

26.40.42

Loudspeakers; headphones, earphones and combined microphone/speaker sets

26.40.43

Audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets

26.40.44

Reception apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy n.e.c.

26.40.5

Parts of sound and video equipment

26.40.51

Parts and accessories of sound and video equipment

26.40.52

Parts of radio receivers and transmitters

26.40.6

Video game consoles (used with a television receiver or having a self-contained screen) and other games of skill or chance with an electronic display

26.40.60

Video game consoles (used with a television receiver or having a self-contained screen) and other games of skill or chance with an electronic display

26.40.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of consumer electronics

26.40.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of consumer electronics

26.5

Measuring, testing and navigating equipment; watches and clocks

26.51

Measuring, testing and navigating equipment

26.51.1

Navigational, meteorological, geophysical and similar instruments and appliances

26.51.11

Direction-finding compasses; other navigational instruments and appliances

26.51.12

Theodolites and tachymetres (tachometers); other surveying, hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances

26.51.2

Radar apparatus and radio navigational aid apparatus

26.51.20

Radar apparatus and radio navigational aid apparatus

26.51.3

Precision balances; instruments for drawing, calculating, measuring length and the like

26.51.31

Balances of a sensitivity of 5 cg or better

26.51.32

Drafting tables and machines and other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments

26.51.33

Instruments for measuring length, for use in the hand (including micrometers and callipers) n.e.c.

26.51.4

Instruments for measuring electrical quantities or ionising radiations

26.51.41

Instruments and apparatus for measuring or detecting ionising radiations

26.51.42

Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray oscillographs

26.51.43

Instruments for measuring electrical quantities without a recording device

26.51.44

Instruments and apparatus for telecommunications

26.51.45

Instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities n.e.c.

26.51.5

Instrument for checking other physical characteristics

26.51.51

Hydrometers, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers

26.51.52

Instruments for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids and gases

26.51.53

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis n.e.c.

26.51.6

Other measuring, checking and testing instruments and appliances

26.51.61

Microscopes (except optical microscopes) and diffraction apparatus

26.51.62

Machines and appliances for testing the mechanical properties of materials

26.51.63

Gas, liquid or electricity supply or production meters

26.51.64

Revolution and production counters, taximeters; speed indicators and tachometers

26.51.65

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus, hydraulic or pneumatic

26.51.66

Measuring or checking instruments, appliances and machines n.e.c.

26.51.7

Thermostats, manostats and other automatic regulating or controlling instruments and apparatus

26.51.70

Thermostats, manostats and other automatic regulating or controlling instruments and apparatus

26.51.8

Parts and accessories for measuring, testing and navigating equipment

26.51.81

Parts of radar apparatus and radio navigational aid apparatus

26.51.82

Parts and accessories for the goods of 26.51.12 , 26.51.32 , 26.51.33 , 26.51.4 and 26.51.5 ; microtomes; parts n.e.c.

26.51.83

Parts and accessories of microscopes (other than optical) and of diffraction apparatus

26.51.84

Parts and accessories for the goods of 26.51.63 and 26.51.64

26.51.85

Parts and accessories of instruments and apparatus of 26.51.65 , 26.51.66 and 26.51.70

26.51.86

Parts and accessories of instruments and apparatus of 26.51.11 and 26.51.62

26.51.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of measuring, testing and navigating equipment

26.51.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of measuring, testing and navigating equipment

26.52

Watches and clocks

26.52.1

Watches and clocks, except movements and parts

26.52.11

Wrist-watches, pocket-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal

26.52.12

Other wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches

26.52.13

Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles

26.52.14

Clocks with watch movements; alarm clocks and wall clocks; other clocks

26.52.2

Watch and clock movements and parts

26.52.21

Watch and clock movements

26.52.22

Watch and clock cases and parts thereof

26.52.23

Other clock and watch parts

26.52.24

Time-registers, time-recorders, parking meters; time switches with clock or watch movement

26.52.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of watches and clocks

26.52.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of watches and clocks

26.6

Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

26.60

Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

26.60.1

Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

26.60.11

Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations

26.60.12

Electro-diagnostic apparatus used in medical science

26.60.13

Ultra-violet or infra-red ray apparatus, used in medical, surgical, dental or veterinary sciences

26.60.14

Pacemakers; hearing aids

26.60.9

Medical instrument manufacturing services; sub-contracted operations as part of manufacturing of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

26.60.91

Medical instrument manufacturing services

26.60.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

26.7

Optical instruments and photographic equipment

26.70

Optical instruments and photographic equipment

26.70.1

Photographic equipment and parts thereof

26.70.11

Objective lenses for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers

26.70.12

Cameras for preparing printing plates or cylinders; cameras for recording documents on microfilm, microfiche and the like

26.70.13

Digital cameras

26.70.14

Instant print cameras and other cameras

26.70.15

Cinematographic cameras

26.70.16

Cinematographic projectors

26.70.19

Other photographic equipment; parts and accessories of photographic equipment

26.70.2

Other optical instruments and parts thereof

26.70.21

Sheets and plates of polarising material; lenses, prisms, mirrors and other optical elements (except of glass not optically worked), whether or not mounted, other than for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers

26.70.22

Binoculars, monoculars and other optical telescopes; other astronomical instruments; optical microscopes

26.70.23

Liquid crystal devices; lasers, except laser diodes; other optical appliances and instruments n.e.c.

26.70.24

Optical measuring and checking devices and instruments

26.70.25

Parts and accessories of binoculars, monoculars and other optical telescopes, of other astronomical instruments, and of optical microscopes

26.70.26

Parts and accessories of liquid crystal devices, lasers (except laser diodes), other optical appliances and instruments n.e.c.

26.70.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of optical instruments and photographic equipment

26.70.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of optical instruments and photographic equipment

26.8

Magnetic and optical media

26.80

Magnetic and optical media

26.80.1

Magnetic and optical media

26.80.11

Magnetic media, not recorded, except cards with a magnetic stripe

26.80.12

Optical media, not recorded

26.80.13

Other recording media, including matrices and masters for the production of disks

26.80.14

Cards with a magnetic stripe

26.80.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of magnetic and optical media

26.80.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of magnetic and optical media

27

Electrical equipment

27.1

Electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus

27.11

Electric motors, generators and transformers

27.11.1

Motors of an output ≤ 37,5 W; other DC motors; DC generators

27.11.10

Motors of an output ≤ 37,5 W; other DC motors; DC generators

27.11.2

Universal AC/DC motors of an output > 37,5 W; other AC motors; AC generators (alternators)

27.11.21

Universal AC/DC motors of an output > 37,5 W

27.11.22

AC motors, single-phase

27.11.23

AC motors, multi-phase, of an output ≤ 750 W

27.11.24

AC motors, multi-phase, of an output > 750 W but ≤ 75 kW

27.11.25

AC motors, multi-phase, of an output > 75 kW

27.11.26

AC generators (alternators)

27.11.3

Electric generating sets and rotary converters

27.11.31

Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines

27.11.32

Generating sets with spark-ignition engines; other generating sets; electric rotary converters

27.11.4

Electrical transformers

27.11.41

Liquid dielectric transformers

27.11.42

Other transformers, having a power handling capacity ≤ 16 kVA

27.11.43

Other transformers, having a power handling capacity > 16 kVA

27.11.5

Ballasts for discharge lamps or tubes; other inductors

27.11.50

Ballasts for discharge lamps or tubes; other inductors

27.11.6

Parts of electrical motors, generators and transformers

27.11.61

Parts suitable for electrical motors and generators

27.11.62

Parts of transformers and inductors

27.11.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric motors, generators and transformers

27.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric motors, generators and transformers

27.12

Electricity distribution and control apparatus

27.12.1

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage > 1 000 V

27.12.10

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage > 1 000 V

27.12.2

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage ≤ 1 000 V

27.12.21

Fuses, for a voltage ≤ 1 000 V

27.12.22

Automatic circuit breakers, for a voltage ≤ 1 000 V

27.12.23

Apparatus for protecting electrical circuits n.e.c., for a voltage ≤ 1 000 V

27.12.24

Relays, for a voltage ≤ 1 000 V

27.12.3

Boards

27.12.31

Boards and other bases, equipped with electrical switching or protecting apparatus, for a voltage ≤ 1 000 V

27.12.32

Boards and other bases, equipped with electrical switching or protecting apparatus, for a voltage > 1 000 V

27.12.4

Parts of electricity distribution or control apparatus

27.12.40

Parts of electricity distribution or control apparatus

27.12.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of electricity distribution and control apparatus

27.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of electricity distribution and control apparatus

27.2

Batteries and accumulators

27.20

Batteries and accumulators

27.20.1

Primary cells and primary batteries and parts thereof

27.20.11

Primary cells and primary batteries

27.20.12

Parts of primary cells and primary batteries

27.20.2

Electric accumulators and parts thereof

27.20.21

Lead-acid accumulators for starting piston engines

27.20.22

Lead-acid accumulators, excluding for starting piston engines

27.20.23

Nickel-cadmium, nickel metal hydride, lithium-ion, lithium polymer, nickel-iron and other electric accumulators

27.20.24

Parts of electric accumulators including separators

27.20.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of batteries and accumulators

27.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of batteries and accumulators

27.3

Wiring and wiring devices

27.31

Fibre optic cables

27.31.1

Fibre optic cables

27.31.11

Optical fibre cables made up of individually sheathed fibres

27.31.12

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables (except those made up of individually sheathed fibres)

27.31.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fibre optic cables

27.31.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fibre optic cables

27.32

Other electronic and electric wires and cables

27.32.1

Other electronic and electric wires and cables

27.32.11

Insulated winding wire

27.32.12

Coaxial cable and other coaxial electric conductors

27.32.13

Other electric conductors, for a voltage ≤ 1 000 V

27.32.14

Other electric conductors, for a voltage > 1 000 V

27.32.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electronic and electric wires and cables

27.32.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electronic and electric wires and cables

27.33

Wiring devices

27.33.1

Wiring devices

27.33.11

Switches, for a voltage ≤ 1 000 V

27.33.12

Lamp-holders, for a voltage ≤ 1 000 V

27.33.13

Plugs, sockets and other apparatus for switching or protecting electrical circuits n.e.c.

27.33.14

Electrical insulating fittings of plastics

27.33.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of wiring devices

27.33.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of wiring devices

27.4

Electric lighting equipment

27.40

Electric lighting equipment

27.40.1

Electric filament or discharge lamps; arc lamps

27.40.11

Sealed beam lamp units

27.40.12

Tungsten halogen filament lamps, excluding ultraviolet or infra-red lamps

27.40.13

Filament lamps of a power ≤ 200 W and for a voltage > 100 V n.e.c.

27.40.14

Filament lamps n.e.c.

27.40.15

Discharge lamps; ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps

27.40.2

Lamps and lighting fittings

27.40.21

Portable electric lamps worked by dry batteries, accumulators, magnetos

27.40.22

Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps

27.40.23

Non-electrical lamps and lighting fittings

27.40.24

Illuminated signs, illuminated name-plates and the like

27.40.25

Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings

27.40.3

Other lamps and lighting fittings

27.40.30

Other lamps and lighting fittings

27.40.4

Parts for lamps and lighting equipment

27.40.41

Parts for filament or discharge lamps

27.40.42

Parts of lamps and lighting fittings

27.40.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric lighting equipment

27.40.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric lighting equipment

27.5

Domestic appliances

27.51

Electric domestic appliances

27.51.1

Refrigerators and freezers; washing machines; electric blankets; fans

27.51.11

Refrigerators and freezers, of the household type

27.51.12

Dish washing machines, of the household type

27.51.13

Cloth washing and drying machines, of the household type

27.51.14

Electric blankets

27.51.15

Fans and ventilating or recycling hoods of the domestic type

27.51.2

Other electrical domestic appliances n.e.c.

27.51.21

Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor

27.51.22

Shavers, hair-removing appliances and hair clippers, with self-contained electric motor

27.51.23

Electro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus; electric smoothing irons

27.51.24

Other electro-thermic appliances

27.51.25

Electrical instantaneous or storage water heaters and immersion heaters

27.51.26

Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus

27.51.27

Microwave ovens

27.51.28

Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings; grillers, roasters

27.51.29

Electric heating resistors

27.51.3

Parts of electric domestic appliances

27.51.30

Parts of electric domestic appliances

27.51.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric domestic appliances

27.51.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric domestic appliances

27.52

Non-electric domestic appliances

27.52.1

Domestic cooking and heating equipment, non-electric

27.52.11

Domestic cooking appliances and plate warmers, of iron or steel or of copper, non electric

27.52.12

Other domestic appliances, for gas fuel or for both gas and other fuels, for liquid fuel or for solid fuel

27.52.13

Air heaters or hot air distributors n.e.c., of iron or steel, non-electric

27.52.14

Water heaters, instantaneous or storage, non-electric

27.52.2

Parts of stoves, cookers, plate warmers and similar non-electric domestic appliances

27.52.20

Parts of stoves, cookers, plate warmers and similar non-electric domestic appliances

27.52.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-electric domestic appliances

27.52.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-electric domestic appliances

27.9

Other electrical equipment

27.90

Other electrical equipment

27.90.1

Other electrical equipment and parts thereof

27.90.11

Electrical machines and apparatus having individual functions

27.90.12

Electrical insulators; insulating fittings for electrical machines or equipment; electrical conduit tubing

27.90.13

Carbon electrodes and other articles of graphite or other carbon for electrical purposes

27.90.2

Indicator panels with liquid crystal devices or light emitting diodes; electric sound or visual signalling apparatus

27.90.20

Indicator panels with liquid crystal devices or light emitting diodes; electric sound or visual signalling apparatus

27.90.3

Electrical soldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot spraying machines and apparatus

27.90.31

Electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or sintered metal carbides

27.90.32

Parts of electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or sintered metal carbides

27.90.33

Parts of other electrical equipment; electrical parts of machinery or apparatus n.e.c.

27.90.4

Other electrical equipment n.e.c.

27.90.41

Inverters, rectifiers, converters

27.90.42

Fuel cells

27.90.43

Surge suppressors, for a voltage > 1 000  V

27.90.44

Appliance cords, extension cords, and other electrical cord sets with insulated wire and connectors

27.90.45

Electro-magnets; electro-magnetic couplings and brakes; electro-magnetic lifting heads; electrical particle accelerators; electrical signal generators and other electrical equipment n.e.c.

27.90.5

Electrical capacitors

27.90.51

Fixed capacitors for 50/60 Hz circuits having a reactive power handling capacity ≥ 0,5 kvar

27.90.52

Other fixed capacitors

27.90.53

Variable or adjustable (pre-set) capacitors

27.90.6

Electrical resistors, except heating resistors

27.90.60

Electrical resistors, except heating resistors

27.90.7

Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields

27.90.70

Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields

27.90.8

Parts of electrical capacitors, electrical resistors, rheostats and potentiometers

27.90.81

Parts of electrical capacitors

27.90.82

Parts of electrical resistors, rheostats and potentiometers

27.90.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electrical equipment

27.90.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electrical equipment

28

Machinery and equipment n.e.c.

28.1

General-purpose machinery

28.11

Engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

28.11.1

Engines, except aircraft, vehicle and cycle engines

28.11.11

Outboard motors for marine propulsion

28.11.12

Marine propulsion spark-ignition engines; other engines

28.11.13

Other compression-ignition internal combustion piston engines

28.11.2

Turbines

28.11.21

Steam turbines and other vapour turbines

28.11.22

Hydraulic turbines and water wheels

28.11.23

Gas turbines, other than turbo-jets and turbo-propellers

28.11.24

Wind turbines

28.11.3

Parts of turbines

28.11.31

Parts of steam and other vapour turbines

28.11.32

Parts of hydraulic turbines, water wheels including regulators

28.11.33

Parts of gas turbines, excluding turbo-jets and turbo-propellers

28.11.4

Parts for engines

28.11.41

Parts for spark-ignition internal combustion engines, excluding parts for aircraft engines

28.11.42

Parts for other engines n.e.c.

28.11.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

28.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

28.12

Fluid power equipment

28.12.1

Fluid power equipment, except parts

28.12.11

Linear acting hydraulic and pneumatic motors (cylinders)

28.12.12

Rotating hydraulic and pneumatic motors

28.12.13

Hydraulic pumps

28.12.14

Hydraulic and pneumatic valves

28.12.15

Hydraulic assemblies

28.12.16

Hydraulic systems

28.12.2

Parts of fluid power equipment

28.12.20

Parts of fluid power equipment

28.12.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fluid power equipment

28.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of fluid power equipment

28.13

Other pumps and compressors

28.13.1

Pumps for liquids; liquid elevators

28.13.11

Pumps for fuel, lubricants, cooling-medium and concrete

28.13.12

Other reciprocating positive displacement pumps for liquids

28.13.13

Other rotary positive displacement pumps for liquids

28.13.14

Other centrifugal pumps for liquids; other pumps

28.13.2

Air or vacuum pumps; air or other gas compressors

28.13.21

Vacuum pumps

28.13.22

Hand or foot-operated air pumps

28.13.23

Compressors for refrigeration equipment

28.13.24

Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing

28.13.25

Turbo-compressors

28.13.26

Reciprocating displacement compressors

28.13.27

Rotary displacement compressors, single-shaft or multi-shaft

28.13.28

Other compressors

28.13.3

Parts of pumps and compressors

28.13.31

Parts of pumps; parts of liquid elevators

28.13.32

Parts of air or vacuum pumps, of air or gas compressors, of fans, of hoods

28.13.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other pumps and compressors

28.13.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other pumps and compressors

28.14

Other taps and valves

28.14.1

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like

28.14.11

Pressure-reducing, control, check and safety valves

28.14.12

Taps, cocks, valves for sinks, wash basins, bidets, water cisterns bath and similar fixtures; central heating radiator valves

28.14.13

Process control valves, gate valves, globe valves and other valves

28.14.2

Parts of taps and valves and similar articles

28.14.20

Parts of taps and valves and similar articles

28.14.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other taps and valves

28.14.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other taps and valves

28.15

Bearings, gears, gearing and driving elements

28.15.1

Ball or roller bearings

28.15.10

Ball or roller bearings

28.15.2

Other bearings, gears, gearing and driving elements

28.15.21

Articulated link chain, of iron or steel

28.15.22

Transmission shafts (including cam and crank shafts) and cranks

28.15.23

Bearing housings and plain shaft bearings

28.15.24

Gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers

28.15.25

Flywheels and pulleys including pulley blocks

28.15.26

Clutches and shaft couplings including universal joints

28.15.3

Parts of bearings, gearings and driving elements

28.15.31

Balls, needles and rollers; parts of ball or roller bearings

28.15.32

Parts of articulated link chain of iron or steel

28.15.39

Parts of bearing and driving elements n.e.c.

28.15.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of bearings, gears, gearing and driving elements

28.15.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of bearings, gears, gearing and driving elements

28.2

Other general-purpose machinery

28.21

Ovens, furnaces and furnace burners

28.21.1

Ovens and furnace burners and parts thereof

28.21.11

Furnace burners; mechanical stokers and grates; mechanical ash dischargers and the like

28.21.12

Industrial or laboratory furnaces and ovens, non-electric, including incinerators, but excluding bakery ovens

28.21.13

Industrial or laboratory electric furnaces and ovens; induction or dielectric heating equipment

28.21.14

Parts of furnace burners, furnaces and ovens

28.21.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ovens, furnaces and furnace burners

28.21.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ovens, furnaces and furnace burners

28.22

Lifting and handling equipment

28.22.1

Lifting and handling equipment and parts thereof

28.22.11

Pulley tackle and hoists n.e.c.

28.22.12

Pit-head winding gear; winches specially designed for underground use; other winches; capstans

28.22.13

Jacks; hoists of a kind used for raising vehicles

28.22.14

Derricks; cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane

28.22.15

Fork-lift trucks, other works trucks; tractors of the type used on railway station platforms

28.22.16

Lifts, skip hoists, escalators and moving walkways

28.22.17

Pneumatic and other continuous action elevators and conveyors, for goods or materials

28.22.18

Other lifting, handling, loading or unloading machinery

28.22.19

Parts of lifting and handling equipment

28.22.2

Buckets, shovels, grabs and grips for cranes, excavators and the like

28.22.20

Buckets, shovels, grabs and grips for cranes, excavators and the like

28.22.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of lifting and handling equipment

28.22.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of lifting and handling equipment

28.23

Office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)

28.23.1

Accounting machines and similar machines incorporating a calculating device

28.23.10

Accounting machines and similar machines incorporating a calculating device

28.23.2

Office machinery and parts thereof

28.23.21

Office machines

28.23.22

Parts and accessories of office machines

28.23.9

Office and accounting machinery manufacturing services; sub-contracted operations as part of manufacturing of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)

28.23.91

Office and accounting machinery manufacturing services (except computers and peripheral equipment)

28.23.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)

28.24

Power-driven hand tools

28.24.1

Electromechanical tools for working in the hand; other portable hand held power tools

28.24.11

Electromechanical tools for working in the hand, with self-contained electric motor

28.24.12

Other portable hand held power tools

28.24.2

Parts of power-driven hand tools

28.24.21

Parts of electromechanical tools for working in the hand, with self-contained electric motor

28.24.22

Parts of other portable hand held power tools

28.24.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of power-driven hand tools

28.24.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of power-driven hand tools

28.25

Non-domestic cooling and ventilation equipment

28.25.1

Heat exchange units; non-domestic air conditioning machines, refrigeration and freezing equipment

28.25.11

Heat exchange units and machinery for liquefying air or other gases

28.25.12

Air conditioning machines

28.25.13

Refrigeration and freezing equipment and heat pumps, except household type equipment

28.25.14

Machinery and apparatus for filtering or purifying gases n.e.c.

28.25.2

Fans, other than table, floor, wall, window, ceiling or roof fans

28.25.20

Fans, other than table, floor, wall, window, ceiling or roof fans

28.25.3

Parts of refrigeration and freezing equipment and heat pumps

28.25.30

Parts of refrigeration and freezing equipment and heat pumps

28.25.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-domestic cooling and ventilation equipment

28.25.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-domestic cooling and ventilation equipment

28.29

Other general-purpose machinery n.e.c.

28.29.1

Gas generators, distilling and filtering apparatus

28.29.11

Producer gas or water gas generators; acetylene gas generators and the like; distilling or rectifying plant

28.29.12

Filtering or purifying machinery and apparatus, for liquid

28.29.13

Oil filters, petrol filters and intake air filters for internal combustion engines

28.29.2

Machinery for cleaning, filling, packing or wrapping bottles or other containers; fire extinguishers, spray guns, steam or sand blasting machines; gaskets

28.29.21

Machinery for cleaning, filling, packing or wrapping bottles or other containers

28.29.22

Fire extinguishers, spray guns, steam or sand blasting machines and similar mechanical appliances, except for use in agriculture

28.29.23

Gaskets of metal sheeting; mechanical seals

28.29.3

Industrial, household and other weighing and measuring machinery

28.29.31

Weighing machines for industrial purposes; scales for continuous weighing of goods on conveyors; constant weight scales and scales for discharging a predetermined weight

28.29.32

Personal and household weighing machines and scales

28.29.39

Other weighing and measuring machinery

28.29.4

Centrifuges, calendaring and vending machines

28.29.41

Centrifuges n.e.c.

28.29.42

Calendaring or other rolling machines, excluding metal or glass

28.29.43

Automatic goods-vending machines

28.29.5

Dish washing machines, of the industrial type

28.29.50

Dish washing machines, of the industrial type

28.29.6

Machinery n.e.c. for the treatment of materials by a process involving a change of temperature

28.29.60

Machinery n.e.c. for the treatment of materials by a process involving a change of temperature

28.29.7

Non-electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding and parts thereof; gas-operated surface tempering machines and appliances

28.29.70

Non-electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding and parts thereof; gas-operated surface tempering machines and appliances

28.29.8

Parts of other general-purpose machinery n.e.c.

28.29.81

Parts of gas or water gas generators

28.29.82

Parts of centrifuges; parts of filtering or purifying machinery and apparatus for liquids or gases

28.29.83

Parts of calendaring or other rolling machines; parts of spraying machinery, weights for weighing machines

28.29.84

Machinery parts, not containing electrical connectors n.e.c.

28.29.85

Parts of dish washing machines and machines for cleaning, filling, packing or wrapping

28.29.86

Parts of non-electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; gas-operated surface tempering machines and appliances

28.29.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other general-purpose machinery n.e.c.

28.29.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other general-purpose machinery n.e.c.

28.3

Agricultural and forestry machinery

28.30

Agricultural and forestry machinery

28.30.1

Pedestrian-controlled tractors

28.30.10

Pedestrian-controlled tractors

28.30.2

Other agricultural tractors

28.30.21

Tractors, with an engine power ≤ 37 kW

28.30.22

Tractors, with an engine power > 37 kW but ≤ 59 kW

28.30.23

Tractors, with an engine power > 59 kW

28.30.3

Soil machinery

28.30.31

Ploughs

28.30.32

Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes

28.30.33

Seeders, planters and transplanters

28.30.34

Manure spreaders and fertiliser distributors

28.30.39

Other soil machinery

28.30.4

Mowers for lawns, parks or sports grounds

28.30.40

Mowers for lawns, parks or sports grounds

28.30.5

Harvesting machinery

28.30.51

Mowers (including cutter bars for tractor mounting) n.e.c.

28.30.52

Hay-making machinery

28.30.53

Straw or fodder balers, including pick-up balers

28.30.54

Root or tuber harvesting machines

28.30.59

Harvesting and threshing machinery n.e.c.

28.30.6

Machinery for projecting, dispersing or spraying liquids or powders for agriculture or horticulture

28.30.60

Machinery for projecting, dispersing or spraying liquids or powders for agriculture or horticulture

28.30.7

Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for agriculture

28.30.70

Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for agriculture

28.30.8

Other agricultural machinery

28.30.81

Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, except seed, grain or dried leguminous vegetables

28.30.82

Milking machines

28.30.83

Machinery for preparing animal feeding stuffs

28.30.84

Poultry incubators and brooders

28.30.85

Poultry keeping machinery

28.30.86

Agricultural, horticultural, forestry, poultry- or bee-keeping machinery n.e.c.

28.30.9

Parts of agricultural machinery and equipment; sub-contracted operations as part of manufacturing of agricultural and forestry machinery

28.30.91

Parts of harvester and threshers n.e.c.

28.30.92

Parts of soil machinery

28.30.93

Parts of other agricultural machinery

28.30.94

Parts of milking and dairy machines n.e.c.

28.30.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of agricultural and forestry machinery

28.4

Metal forming machinery and machine tools

28.41

Metal forming machinery

28.41.1

Machine tools for working metal, operated by laser and the like; machining centres for working metal and the like

28.41.11

Machine tools for working metal by removal of material by laser, ultrasonic, water-jet and the like

28.41.12

Machining centres, unit construction machines and multi-station transfer machines, for working metal

28.41.2

Lathes, boring and milling machine tools for working metal

28.41.21

Lathes for removing metal

28.41.22

Machine tools for drilling, boring or milling metal; machine tools for threading or tapping metal n.e.c.

28.41.23

Machine tools for deburring, sharpening, grinding or otherwise finishing metal

28.41.24

Machine tools for planing, sawing, cutting-off or otherwise cutting metal

28.41.3

Other machine tools for working metal

28.41.31

Machines for bending, folding and straightening metal

28.41.32

Machines for punching and notching metal

28.41.33

Forging or die-stamping machines and hammers; hydraulic presses and presses for working metal n.e.c.

28.41.34

Machine tools n.e.c. for working metal, sintered metal carbides or cermets, without removing material

28.41.4

Parts and accessories for metalworking machine tools

28.41.40

Parts and accessories for metalworking machine tools

28.41.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal forming machinery

28.41.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal forming machinery

28.49

Other machine tools

28.49.1

Machine tools for working stone, wood and similar hard materials

28.49.11

Machine tools for working stone, ceramics, concrete or similar mineral materials or for cold working glass

28.49.12

Machine tools for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials; electroplating machinery

28.49.13

Stationary rotary or rotary percussion drills, filing machines, riveters, sheet metal cutters

28.49.2

Tool holders

28.49.21

Tool holders and self-opening dieheads, for machine tools

28.49.22

Work holders for machine tools

28.49.23

Dividing heads and other special attachments for machine tools

28.49.24

Parts and accessories of machine tools for working wood, cork, stone, hard rubber and similar hard materials

28.49.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other machine tools

28.49.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other machine tools

28.9

Other special-purpose machinery

28.91

Machinery for metallurgy

28.91.1

Machinery for metallurgy and parts thereof

28.91.11

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines; metal-rolling mills

28.91.12

Parts of machines for metallurgy; parts of metal-rolling mills

28.91.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for metallurgy

28.91.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for metallurgy

28.92

Machinery for mining, quarrying and construction

28.92.1

Machinery for mining

28.92.11

Continuous-action elevators and conveyors, for underground use

28.92.12

Coal or rock cutters and tunnelling machinery; other boring and sinking machinery

28.92.2

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting or extracting machinery, self-propelled, for earth, minerals or ores (including bulldozers, mechanical shovels and road rollers)

28.92.21

Self propelled bulldozers and angledozers

28.92.22

Self-propelled graders and levellers; motor scrapers

28.92.23

Self-propelled tamping machines and road-rollers

28.92.24

Self-propelled front-end shovel loaders

28.92.25

Self-propelled mechanical shovels, excavators and shovel loaders, with a 360 degree revolving superstructure, except front-end shovel loaders

28.92.26

Other self-propelled mechanical shovels, excavators and shovel loaders; other self-propelled machinery for mining

28.92.27

Bulldozer or angledozer blades

28.92.28

Dumpers for off-highway use

28.92.3

Other excavating machinery

28.92.30

Other excavating machinery

28.92.4

Machinery for sorting, grinding, mixing and similar treatment of earth, stone, ores and other mineral substances

28.92.40

Machinery for sorting, grinding, mixing and similar treatment of earth, stone, ores and other mineral substances

28.92.5

Track-laying tractors

28.92.50

Track-laying tractors

28.92.6

Parts of machinery for mining, quarrying and construction

28.92.61

Parts for boring or sinking or excavating machinery; parts of cranes

28.92.62

Parts of machinery for sorting, grinding or other treatment of earth, stone and the like

28.92.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for mining, quarrying and construction

28.92.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for mining, quarrying and construction

28.93

Machinery for food, beverage and tobacco processing

28.93.1

Machinery for food, beverage and tobacco processing, except parts thereof

28.93.11

Centrifugal cream separators

28.93.12

Dairy machinery

28.93.13

Machinery for milling or working of cereals or dried vegetables n.e.c.

28.93.14

Machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices and similar beverages

28.93.15

Non-electric bakery ovens; non-domestic equipment for cooking or heating

28.93.16

Dryers for agricultural products

28.93.17

Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink, including fats or oils

28.93.18

Machinery for preparing or making up tobacco n.e.c.

28.93.2

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables

28.93.20

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables

28.93.3

Parts of machinery for food, beverage and tobacco processing

28.93.31

Parts of machinery for beverage processing

28.93.32

Parts of machinery for food processing

28.93.33

Parts of machinery for tobacco processing

28.93.34

Parts of machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables

28.93.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for food, beverage and tobacco processing

28.93.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for food, beverage and tobacco processing

28.94

Machinery for textile, apparel and leather production

28.94.1

Machinery for preparing, spinning, weaving and knitting textiles

28.94.11

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials; machines for preparing textile fibres

28.94.12

Textile spinning machines; textile doubling, twisting, winding or reeling machines

28.94.13

Weaving machines

28.94.14

Knitting machines; stitch-bonding machines and similar machines; machines for tufting

28.94.15

Auxiliary machinery for use with machines for working textiles; textile printing machinery

28.94.2

Other machinery for textile and apparel production, including sewing machines

28.94.21

Machinery for washing, cleaning, wringing, ironing, pressing, dyeing, reeling and the like of textile yarn and fabrics; machinery for finishing of felt

28.94.22

Laundry-type washing machines; dry-cleaning machines; drying machines, with a capacity > 10 kg

28.94.23

Centrifugal clothes dryers

28.94.24

Sewing machines, except book sewing machines and household sewing machines

28.94.3

Machinery for working hides, skins or leather or for making or repairing footwear and other articles

28.94.30

Machinery for working hides, skins or leather or for making or repairing footwear and other articles

28.94.4

Sewing machines of the household type

28.94.40

Sewing machines of the household type

28.94.5

Parts and accessories of machines for weaving and spinning and for machinery for other production of textiles and apparel and for the working of leather

28.94.51

Parts and accessories of machines for spinning and weaving

28.94.52

Parts of machinery for other production of textiles and apparel and for the working of leather

28.94.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for textile, apparel and leather production

28.94.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for textile, apparel and leather production

28.95

Machinery for paper and paperboard production

28.95.1

Machinery for paper and paperboard production and parts thereof

28.95.11

Machinery for paper and paperboard production, except parts thereof

28.95.12

Parts of machinery for paper and paperboard production

28.95.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for paper and paperboard production

28.95.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for paper and paperboard production

28.96

Plastics and rubber machinery

28.96.1

Machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials

28.96.10

Machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials

28.96.2

Parts for machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials

28.96.20

Parts for machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials

28.96.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics and rubber machinery

28.96.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics and rubber machinery

28.99

Other special-purpose machinery n.e.c.

28.99.1

Printing and bookbinding machinery

28.99.11

Book-binding machinery, including book-sewing machines

28.99.12

Machinery, apparatus and equipment, for type-setting, for preparing or making printing blocks, plates

28.99.13

Offset printing machinery, excluding those of the office type

28.99.14

Other printing machinery, excluding those of the office type

28.99.2

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays

28.99.20

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays

28.99.3

Special-purpose machinery n.e.c.

28.99.31

Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard; non-domestic dryers n.e.c.

28.99.32

Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements

28.99.39

Aircraft launching gear; deck-arrestors or similar gear; tyre balancing equipment; special-purpose machinery n.e.c.

28.99.4

Parts of printing and book-binding machinery

28.99.40

Parts of printing and book-binding machinery

28.99.5

Parts of machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; parts of other special-purpose machinery

28.99.51

Parts of machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays

28.99.52

Parts of other special-purpose machinery

28.99.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other special-purpose machinery n.e.c.

28.99.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other special-purpose machinery n.e.c.

29

Motor vehicles, trailers and semi-trailers

29.1

Motor vehicles

29.10

Motor vehicles

29.10.1

Internal combustion engines of a kind used for motor vehicles

29.10.11

Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for vehicles, of a cylinder capacity ≤ 1 000 cm3

29.10.12

Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for vehicles, of a cylinder capacity > 1 000 cm3

29.10.13

Compression-ignition internal combustion piston engines for vehicles

29.10.2

Passenger cars

29.10.21

Vehicles with spark-ignition engine of a cylinder capacity ≤ 1 500 cm3

29.10.22

Vehicles with spark-ignition engine of a cylinder capacity > 1 500 cm3

29.10.23

Vehicles with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel)

29.10.24

Other motor vehicles for the transport of persons

29.10.3

Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

29.10.30

Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

29.10.4

Motor vehicles for the transport of goods

29.10.41

Goods vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel)

29.10.42

Goods vehicles, with spark-ignition internal combustion piston engine; other goods vehicles

29.10.43

Road tractors for semi-trailers

29.10.44

Chassis fitted with engines, for motor vehicles

29.10.5

Special-purpose motor vehicles

29.10.51

Crane lorries

29.10.52

Vehicles for travelling on snow, golf cars and the like, with engines

29.10.59

Special-purpose motor vehicles n.e.c.

29.10.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of motor vehicles

29.10.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of motor vehicles

29.2

Bodies (coachwork) for motor vehicles; trailers and semi-trailers

29.20

Bodies (coachwork) for motor vehicles; trailers and semi-trailers

29.20.1

Bodies for motor vehicles

29.20.10

Bodies for motor vehicles

29.20.2

Trailers and semi-trailers; containers

29.20.21

Containers specially designed for carriage by one or more modes of transport

29.20.22

Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping

29.20.23

Other trailers and semi-trailers

29.20.3

Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles, not mechanically propelled

29.20.30

Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles, not mechanically propelled

29.20.4

Reconditioning, assembly, fitting out and bodywork services of motor vehicles

29.20.40

Reconditioning, assembly, fitting out and bodywork services of motor vehicles

29.20.5

Fitting out services of caravans and mobile homes

29.20.50

Fitting out services of caravans and mobile homes

29.20.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of bodies (coachwork) for motor vehicles, trailers and semi-trailers

29.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of bodies (coachwork) for motor vehicles, trailers and semi-trailers

29.3

Parts and accessories for motor vehicles

29.31

Electrical and electronic equipment for motor vehicles

29.31.1

Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships

29.31.10

Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships

29.31.2

Other electrical equipment for motor vehicles and parts thereof

29.31.21

Sparking plugs; ignition magnetos; magneto-dynamos; magnetic flywheels; distributors; ignition coils

29.31.22

Starter motors and dual purpose starter-generators; other generators and other equipment

29.31.23

Electrical signalling equipment, windscreen wipers, defrosters and demisters for motor vehicles and motorcycles

29.31.3

Parts of other electrical equipment for motor vehicles and motorcycles

29.31.30

Parts of other electrical equipment for motor vehicles and motorcycles

29.31.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of electrical and electronic equipment for motor vehicles

29.31.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of electrical and electronic equipment for motor vehicles

29.32

Other parts and accessories for motor vehicles

29.32.1

Seats for motor vehicles

29.32.10

Seats for motor vehicles

29.32.2

Safety seat belts, airbags and parts and accessories of bodies

29.32.20

Safety seat belts, airbags and parts and accessories of bodies

29.32.3

Parts and accessories n.e.c., for motor vehicles

29.32.30

Parts and accessories n.e.c., for motor vehicles

29.32.9

Assembly services of parts and accessories for motor vehicles n.e.c.; assembly services of complete construction kits for motor vehicles within the manufacturing process; sub-contracted operations as part of manufacturing of other parts and accessories for motor vehicles

29.32.91

Sub-contracted assembly services for complete sets for motor vehicles

29.32.92

Assembly services of parts and accessories for motor vehicles n.e.c.

29.32.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other parts and accessories for motor vehicles

30

Other transport equipment

30.1

Ships and boats

30.11

Ships and floating structures

30.11.1

Naval ships

30.11.10

Naval ships

30.11.2

Ships and similar vessels for the transport of persons or goods

30.11.21

Cruise ships, excursion boats and similar vessels for the transport of persons; ferry-boats of all kinds

30.11.22

Tankers for the transport of crude oil, oil products, chemicals, liquefied gas

30.11.23

Refrigerated vessels, except tankers

30.11.24

Dry cargo ships

30.11.3

Fishing vessels and other special vessels

30.11.31

Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products

30.11.32

Tugs and pusher craft

30.11.33

Dredgers; light-vessels, floating cranes; other vessels

30.11.4

Offshore vessels and infrastructure

30.11.40

Offshore vessels and infrastructure

30.11.5

Other floating structures (including rafts, tanks, coffer-dams, landing stages, buoys and beacons)

30.11.50

Other floating structures (including rafts, tanks, coffer-dams, landing stages, buoys and beacons)

30.11.9

Conversion, reconstruction and fitting out services of ships, floating platforms and structures; sub-contracted operations as part of manufacturing of ships and floating structures

30.11.91

Conversion and reconstruction of ships, floating platforms and structures

30.11.92

Fitting out services of ships and floating platforms and structures

30.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of ships and floating structures

30.12

Pleasure and sporting boats

30.12.1

Pleasure and sporting boats

30.12.11

Sailboats (except inflatable) for pleasure or sports, with or without auxiliary motor

30.12.12

Inflatable vessels for pleasure or sports

30.12.19

Other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes

30.12.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of pleasure and sporting boats

30.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of pleasure and sporting boats

30.2

Railway locomotives and rolling stock

30.20

Railway locomotives and rolling stock

30.20.1

Rail locomotives and locomotive tenders

30.20.11

Rail locomotives powered from an external source of electricity

30.20.12

Diesel-electric locomotives

30.20.13

Other rail locomotives; locomotive tenders

30.20.2

Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, except maintenance or service vehicles

30.20.20

Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, except maintenance or service vehicles

30.20.3

Other rolling-stock

30.20.31

Railway or tramway maintenance or service vehicles

30.20.32

Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans and other specialised vans

30.20.33

Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled

30.20.4

Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; mechanical traffic control equipment

30.20.40

Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; mechanical traffic control equipment

30.20.9

Reconditioning and fitting out services (“completing”) of railway and tramway locomotives and rolling-stock; sub-contracted operations as part of manufacturing of railway locomotives and rolling stock

30.20.91

Reconditioning and fitting out services (“completing”) of railway and tramway locomotives and rolling-stock

30.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of railway locomotives and rolling stock

30.3

Air and spacecraft and related machinery

30.30

Air and spacecraft and related machinery

30.30.1

Motors and engines for aircraft or spacecraft; ground flying trainers, and parts thereof

30.30.11

Aircraft spark-ignition engines

30.30.12

Turbo-jets and turbo-propellers

30.30.13

Reaction engines, excluding turbo-jets

30.30.14

Ground flying trainers and parts thereof

30.30.15

Parts for aircraft spark-ignition engines

30.30.16

Parts of turbo-jets or turbo-propellers

30.30.2

Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft

30.30.20

Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft

30.30.3

Helicopters and aeroplanes

30.30.31

Helicopters

30.30.32

Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight ≤ 2 000 kg

30.30.33

Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight > 2 000 kg but ≤ 15 000 kg

30.30.34

Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight > 15 000 kg

30.30.4

Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles

30.30.40

Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles

30.30.5

Other parts of aircraft and spacecraft

30.30.50

Other parts of aircraft and spacecraft

30.30.6

Overhaul and conversion services of aircraft and aircraft engines

30.30.60

Overhaul and conversion services of aircraft and aircraft engines

30.30.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of air and spacecraft and related machinery

30.30.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of air and spacecraft and related machinery

30.4

Military fighting vehicles

30.40

Military fighting vehicles

30.40.1

Motorised tanks and other armoured fighting vehicles and parts thereof

30.40.10

Motorised tanks and other armoured fighting vehicles and parts thereof

30.40.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of military fighting vehicles

30.40.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of military fighting vehicles

30.9

Transport equipment n.e.c.

30.91

Motorcycles

30.91.1

Motorcycles and side-cars

30.91.11

Motorcycles and cycles with an auxiliary motor with reciprocating internal combustion piston engine ≤ 50 cm3

30.91.12

Motorcycles with reciprocating internal combustion piston engine > 50 cm3

30.91.13

Motorcycles n.e.c.; side-cars

30.91.2

Parts and accessories of motorcycles and side-cars

30.91.20

Parts and accessories of motorcycles and side-cars

30.91.3

Internal combustion engines of a kind used for motorcycles

30.91.31

Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for motorcycles, of a cylinder capacity ≤ 1 000 cm3

30.91.32

Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for motorcycles, of a cylinder capacity > 1 000 cm3

30.91.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of motorcycles

30.91.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of motorcycles

30.92

Bicycles and invalid carriages

30.92.1

Bicycles and other cycles, not motorised

30.92.10

Bicycles and other cycles, not motorised

30.92.2

Invalid carriages, excluding parts and accessories

30.92.20

Invalid carriages, excluding parts and accessories

30.92.3

Parts and accessories of bicycles and other cycles, not motorised, and of invalid carriages

30.92.30

Parts and accessories of bicycles and other cycles, not motorised, and of invalid carriages

30.92.4

Baby carriages and parts thereof

30.92.40

Baby carriages and parts thereof

30.92.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of bicycles and invalid carriages

30.92.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of bicycles and invalid carriages

30.99

Other transport equipment n.e.c.

30.99.1

Other transport equipment n.e.c.

30.99.10

Other transport equipment n.e.c.

30.99.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other transport equipment n.e.c.

30.99.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other transport equipment n.e.c.

31

Furniture

31.0

Furniture

31.00

Seats and parts thereof; parts of furniture

31.00.1

Seats and parts thereof

31.00.11

Seats, primarily with metal frames

31.00.12

Seats, primarily with wooden frames

31.00.13

Other seats

31.00.14

Parts of seats

31.00.2

Parts of furniture (except seats)

31.00.20

Parts of furniture (except seats)

31.00.9

Upholstering services of chairs and seats; sub-contracted operations as part of manufacturing of seats, parts thereof and parts of furniture

31.00.91

Upholstering services of chairs and seats

31.00.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of seats, parts thereof and parts of furniture

31.01

Office and shop furniture

31.01.1

Office and shop furniture

31.01.11

Metal furniture of a kind used in offices

31.01.12

Wooden furniture of a kind used in offices

31.01.13

Wooden furniture for shops

31.01.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of office and shop furniture

31.01.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of office and shop furniture

31.02

Kitchen furniture

31.02.1

Kitchen furniture

31.02.10

Kitchen furniture

31.02.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of kitchen furniture

31.02.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of kitchen furniture

31.03

Mattresses

31.03.1

Mattresses

31.03.11

Mattress supports

31.03.12

Mattresses, excluding mattress supports

31.03.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of mattresses

31.03.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of mattresses

31.09

Other furniture

31.09.1

Other furniture

31.09.11

Metal furniture n.e.c.

31.09.12

Wooden furniture of a kind used in the bedroom, in the dining room and in the living room

31.09.13

Wooden furniture n.e.c.

31.09.14

Furniture of plastics or other materials (e.g., cane, osier or bamboo)

31.09.9

Finishing services of new furniture; sub-contracted operations as part of manufacturing of other furniture

31.09.91

Finishing services of new furniture (except upholstering of chairs and seats)

31.09.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other furniture

32

Other manufactured goods

32.1

Jewellery, bijouterie and related articles

32.11

Coins

32.11.1

Coins

32.11.10

Coins

32.11.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of coins

32.11.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of coins

32.12

Jewellery and related articles

32.12.1

Jewellery and related articles

32.12.11

Cultured pearls, precious or semi-precious stones, including synthetic or reconstructed, worked but not set

32.12.12

Industrial diamonds, worked; dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones

32.12.13

Articles of jewellery and parts thereof; articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof

32.12.14

Other articles of precious metal; articles of natural or cultured pearls, precious or semi precious stones

32.12.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of jewellery and related articles

32.12.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of jewellery and related articles

32.13

Imitation jewellery and related articles

32.13.1

Imitation jewellery and related articles

32.13.10

Imitation jewellery and related articles

32.13.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of imitation jewellery and related articles

32.13.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of imitation jewellery and related articles

32.2

Musical instruments

32.20

Musical instruments

32.20.1

Pianos, organs and other string and wind musical instruments, keyboards; metronomes, tuning forks; mechanisms for musical boxes

32.20.11

Pianos and other keyboard stringed musical instruments

32.20.12

Other string musical instruments

32.20.13

Keyboard pipe organs, harmoniums and similar instruments; accordions and similar instruments; mouth organs; wind instruments

32.20.14

Musical or keyboard instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically

32.20.15

Other musical instruments

32.20.16

Metronomes, tuning forks and pitch pipes; mechanisms for musical boxes; musical instrument strings

32.20.2

Parts and accessories of musical instruments

32.20.20

Parts and accessories of musical instruments

32.20.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of musical instruments

32.20.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of musical instruments

32.3

Sports goods

32.30

Sports goods

32.30.1

Sports goods

32.30.11

Snow-skis and other snow-ski equipment, except footwear; ice skates and roller skates; parts thereof

32.30.12

Snow-ski footwear

32.30.13

Water-skis, surfboards, sailboards and other water-sport equipment

32.30.14

Gymnasium, fitness centre or athletics articles and equipment

32.30.15

Other articles and equipment for sports or outdoor games; swimming pools and paddling pools

32.30.16

Fishing rods, other line fishing tackle; articles for hunting or fishing n.e.c.

32.30.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of sports goods

32.30.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of sports goods

32.4

Games and toys

32.40

Games and toys

32.40.1

Dolls representing only human beings; toys representing animals or non-human creatures; parts thereof

32.40.11

Dolls representing only human beings

32.40.12

Toys representing animals or non-human creatures

32.40.13

Parts and accessories of dolls representing human beings

32.40.2

Toy trains and their accessories; other reduced-size models or construction sets and constructional toys

32.40.20

Toy trains and their accessories; other reduced-size models or construction sets and constructional toys

32.40.3

Other toys, including toy musical instruments

32.40.31

Wheeled toys designed to be ridden by children; dolls' carriages

32.40.32

Puzzles

32.40.39

Games and toys n.e.c.

32.40.4

Other games

32.40.41

Playing cards

32.40.42

Articles for billiards, articles for funfair, table or parlour games; other games, coin- or disc-operated

32.40.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of games and toys

32.40.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of games and toys

32.5

Medical and dental instruments and supplies

32.50

Medical and dental instruments and supplies

32.50.1

Medical, surgical and dental instruments and appliances

32.50.11

Instruments and appliances used in dental treatment

32.50.12

Medical, surgical or laboratory sterilisers

32.50.13

Syringes, needles, catheters, cannulae and the like; ophthalmic and other instruments and appliances n.e.c.

32.50.2

Therapeutic instruments and appliances; accessories, protheses and orthopaedic appliances

32.50.21

Therapeutic instruments and appliances; breathing appliances

32.50.22

Artificial joints; orthopaedic appliances; artificial teeth; dental fittings; artificial parts of the body n.e.c.

32.50.23

Parts and accessories of prostheses and orthopaedic appliances

32.50.3

Medical, surgical, dental or veterinary furniture; barbers' chairs and similar chairs and parts thereof

32.50.30

Medical, surgical, dental or veterinary furniture; barbers' chairs and similar chairs and parts thereof

32.50.4

Spectacles, lenses and parts thereof

32.50.41

Contact lenses; spectacle lenses of any material

32.50.42

Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other

32.50.43

Frames and mountings for spectacles, goggles or the like

32.50.44

Parts of frames and mountings for spectacles, goggles or the like

32.50.5

Other articles for medical or surgical purposes

32.50.50

Other articles for medical or surgical purposes

32.50.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of medical and surgical equipment and orthopaedic appliances

32.50.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of medical and surgical equipment and orthopaedic appliances

32.9

Manufactured goods n.e.c.

32.91

Brooms and brushes

32.91.1

Brooms and brushes

32.91.11

Brooms and brushes for household cleaning

32.91.12

Tooth brushes, hair brushes and other toilet brushes for use on the person; artists' brushes, writing brushes and brushes for cosmetics

32.91.19

Other brushes n.e.c.

32.91.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of brooms and brushes

32.91.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of brooms and brushes

32.99

Other manufactured goods n.e.c.

32.99.1

Safety headgear; pens and pencils, boards, date, sealing or numbering stamps; typewriter ribbons, ink-pads

32.99.11

Safety headgear and other safety products

32.99.12

Ball point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; propelling or sliding pencils

32.99.13

Indian ink drawing pens; fountain pens, stylograph pens and other pens

32.99.14

Sets of writing implements, pen- and pencil-holders and similar holders; parts thereof

32.99.15

Pencils, crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors' chalks

32.99.16

Slates and boards; date, sealing or numbering stamps and the like; typewriter or similar ribbons; ink-pads

32.99.2

Umbrellas; walking-sticks; buttons; button-moulds; fasteners; parts thereof

32.99.21

Umbrellas and sun umbrellas; walking-sticks, seat-sticks and the like

32.99.22

Parts, trimmings and accessories of umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks and the like

32.99.23

Press-fasteners, snap-fasteners, press-studs and parts thereof; buttons; slide fasteners

32.99.24

Button moulds and other parts of buttons; button blanks; parts of slide fasteners

32.99.3

Products of human or animal hair; similar products of textile materials

32.99.30

Products of human or animal hair; similar products of textile materials

32.99.4

Lighters, pipes and parts thereof; articles of combustible material; liquid or liquefied gas fuels

32.99.41

Cigarette lighters and other lighters; smoking pipes and cigar or cigarette holders and parts thereof

32.99.42

Parts of lighters; pyrophoric alloys; articles of combustible materials

32.99.43

Liquid or liquefied-gas fuels for lighters, in containers of a capacity ≤ 300 cm3

32.99.5

Other articles n.e.c.

32.99.51

Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes

32.99.52

Scent sprays and mounts and heads therefor

32.99.53

Instruments, apparatus and models designed for demonstrational purposes

32.99.54

Candles, tapers and the like

32.99.55

Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof

32.99.59

Other miscellaneous articles n.e.c.

32.99.6

Taxidermy services

32.99.60

Taxidermy services

32.99.9

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other manufactured goods n.e.c.

32.99.99

Sub-contracted operations as part of manufacturing of other manufactured goods n.e.c.

33

Repair and installation services of machinery and equipment

33.1

Repair services of fabricated metal products, machinery and equipment

33.11

Repair services of fabricated metal products

33.11.1

Repair and maintenance services of fabricated metal products

33.11.11

Repair and maintenance services of structural metal products

33.11.12

Repair and maintenance services of tanks, reservoirs and containers of metal

33.11.13

Repair and maintenance services of steam generators, except central heating hot water boilers

33.11.14

Repair and maintenance services of weapons and ammunition

33.11.19

Repair and maintenance services of other fabricated metal products

33.12

Repair services of machinery

33.12.1

Repair and maintenance services of general-purpose machinery

33.12.11

Repair and maintenance services of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

33.12.12

Repair and maintenance services of fluid power equipment, other pumps, compressors, taps and valves

33.12.13

Repair and maintenance services of bearings, gears, gearing and driving elements

33.12.14

Repair and maintenance services of ovens, furnaces and furnace burners

33.12.15

Repair and maintenance services of lifting and handling equipment

33.12.16

Repair and maintenance services of office machinery and equipment (except computers and peripherical equipment)

33.12.17

Repair and maintenance services of power-driven hand tools

33.12.18

Repair and maintenance services of non-domestic cooling and ventilation equipment

33.12.19

Repair and maintenance services of other general-purpose machinery n.e.c.

33.12.2

Repair and maintenance services of special-purpose machinery

33.12.21

Repair and maintenance services of agricultural and forestry machinery

33.12.22

Repair and maintenance services of metal forming machinery and machine tools

33.12.23

Repair and maintenance services of machinery for metallurgy

33.12.24

Repair and maintenance services of machinery for mining, quarrying and construction

33.12.25

Repair and maintenance services of machinery for food, beverage and tobacco processing

33.12.26

Repair and maintenance services of machinery for textile, apparel and leather production

33.12.27

Repair and maintenance services of machinery for paper and paperboard production

33.12.28

Repair and maintenance services of machinery for plastics and rubber

33.12.29

Repair and maintenance services of other special-purpose machinery

33.13

Repair services of electronic and optical equipment

33.13.1

Repair and maintenance services of electronic and optical equipment

33.13.11

Repair and maintenance services of instruments and appliances for measuring, testing and navigation

33.13.12

Repair and maintenance services of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

33.13.13

Repair and maintenance services of professional optical instruments and photographic equipment

33.13.19

Repair and maintenance services of other professional electronic equipment

33.14

Repair services of electrical equipment

33.14.1

Repair and maintenance services of electrical equipment

33.14.11

Repair and maintenance of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus

33.14.19

Repair and maintenance services of other professional electrical equipment

33.15

Repair and maintenance services of ships and boats

33.15.1

Repair and maintenance services of ships and boats

33.15.10

Repair and maintenance services of ships and boats

33.16

Repair and maintenance services of aircraft and spacecraft

33.16.1

Repair and maintenance services of aircraft and spacecraft

33.16.10

Repair and maintenance services of aircraft and spacecraft

33.17

Repair and maintenance services of other transport equipment

33.17.1

Repair and maintenance services of other transport equipment

33.17.11

Repair and maintenance services of railway locomotives and rolling-stock

33.17.19

Repair and maintenance services of other transport equipment n.e.c.

33.19

Repair services of other equipment

33.19.1

Repair services of other equipment

33.19.10

Repair services of other equipment

33.2

Installation services of industrial machinery and equipment

33.20

Installation services of industrial machinery and equipment

33.20.1

Installation services of fabricated metal products, except machinery and equipment

33.20.11

Installation services of steam generators, except central heating hot water boilers, including installation services for metal pipe systems in industrial plants

33.20.12

Installation services of other fabricated metal products, except machinery and equipment

33.20.2

Installation services of general-purpose machinery

33.20.21

Installation services of office and accounting machinery

33.20.29

Installation services of other general-purpose machinery n.e.c.

33.20.3

Installation services of special-purpose machinery

33.20.31

Installation services of industrial machinery and equipment for agriculture

33.20.32

Installation services of metal forming machinery

33.20.33

Installation services of industrial machinery and equipment for metallurgy

33.20.34

Installation services of industrial machinery and equipment for mining

33.20.35

Installation services of industrial machinery and equipment for food, beverages and tobacco processing

33.20.36

Installation services of industrial machinery and equipment for textiles, apparel and leather production

33.20.37

Installation services of industrial machinery and equipment for paper and paperboard production

33.20.38

Installation services of industrial machinery and equipment for plastic and rubber production

33.20.39

Installation services of other special-purpose machinery

33.20.4

Installation services of electronic and optical equipment

33.20.41

Installation services of professional medical machinery and precision and optical instruments

33.20.42

Installation services of professional electronic equipment

33.20.5

Installation services of electrical equipment

33.20.50

Installation services of electrical equipment

33.20.6

Installation services of industrial process control equipment

33.20.60

Installation services of industrial process control equipment

33.20.7

Installation services of other goods n.e.c.

33.20.70

Installation services of other goods n.e.c.

D

ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING

35

Electricity, gas, steam and air conditioning

35.1

Electricity, transmission and distribution services

35.11

Electricity

35.11.1

Electricity

35.11.10

Electricity

35.12

Transmission services of electricity

35.12.1

Transmission services of electricity

35.12.10

Transmission services of electricity

35.13

Distribution services of electricity

35.13.1

Distribution services of electricity

35.13.10

Distribution services of electricity

35.14

Trade services of electricity

35.14.1

Trade services of electricity

35.14.10

Trade services of electricity

35.2

Manufactured gas; distribution services of gaseous fuels through mains

35.21

Manufactured gas

35.21.1

Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases

35.21.10

Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases

35.22

Distribution services of gaseous fuels through mains

35.22.1

Distribution services of gaseous fuels through mains

35.22.10

Distribution services of gaseous fuels through mains

35.23

Trade services of gas through mains

35.23.1

Trade services of gas through mains

35.23.10

Trade services of gas through mains

35.3

Steam and air conditioning supply services

35.30

Steam and air conditioning supply services

35.30.1

Steam and hot water; steam and hot water supply services

35.30.11

Steam and hot water

35.30.12

Steam and hot water supply services through mains

35.30.2

Ice; cooled air and chilled water supply services

35.30.21

Ice, including ice for cooling (i.e. non-food) purposes

35.30.22

Cooled air and chilled water supply services

E

WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION SERVICES

36

Natural water; water treatment and supply services

36.0

Natural water; water treatment and supply services

36.00

Natural water; water treatment and supply services

36.00.1

Natural water

36.00.11

Drinking water

36.00.12

Non-drinking water

36.00.2

Treatment and distribution services of water through mains

36.00.20

Treatment and distribution services of water through mains

36.00.3

Trade services of water through mains

36.00.30

Trade services of water through mains

37

Sewerage services; sewage sludge

37.0

Sewerage services; sewage sludge

37.00

Sewerage services; sewage sludge

37.00.1

Sewerage services

37.00.11

Sewage removal and treatment services

37.00.12

Treatment services of cesspools and septic tanks

37.00.2

Sewage sludge

37.00.20

Sewage sludge

38

Waste collection, treatment and disposal services; materials recovery services

38.1

Waste; waste collection services

38.11

Non-hazardous waste; collection services of non-hazardous waste

38.11.1

Collection services of non-hazardous recyclable waste

38.11.11

Collection services of non-hazardous recyclable waste, municipal

38.11.19

Collection services of non-hazardous recyclable waste, other

38.11.2

Collection services of non-hazardous non-recyclable waste

38.11.21

Collection services of non-hazardous non-recyclable waste, municipal

38.11.29

Collection services of non-hazardous non-recyclable waste, other

38.11.3

Non-recyclable non-hazardous waste, collected

38.11.31

Non-recyclable non-hazardous municipal waste

38.11.39

Other non-recyclable non-hazardous waste

38.11.4

Wrecks, for dismantling

38.11.41

Vessels and other floating structures, for breaking up

38.11.49

Used automobiles, computers, televisions and other equipment for dismantling

38.11.5

Other recyclable non-hazardous waste, collected

38.11.51

Glass waste

38.11.52

Paper and paperboard waste

38.11.53

Used pneumatic tyres of rubber

38.11.54

Other rubber waste

38.11.55

Plastic waste

38.11.56

Textile waste

38.11.57

Leather waste

38.11.58

Non-hazardous metal waste

38.11.59

Other non-hazardous recyclable waste n.e.c.

38.11.6

Services of transfer facilities for non-hazardous waste

38.11.61

Services of transfer facilities for non-hazardous recyclable waste

38.11.69

Services of transfer facilities for other non-hazardous waste

38.12

Hazardous waste; collection services of hazardous waste

38.12.1

Collection services of hazardous waste

38.12.11

Collection services of hazardous medical and other biohazardous waste

38.12.12

Collection services of other hazardous industrial waste

38.12.13

Collection services of hazardous municipal waste

38.12.2

Hazardous waste, collected

38.12.21

Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors

38.12.22

Pharmaceutical waste

38.12.23

Other medical hazardous waste

38.12.24

Hazardous chemical waste

38.12.25

Waste oils

38.12.26

Hazardous metal waste

38.12.27

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators

38.12.29

Other hazardous waste

38.12.3

Services of transfer facilities for hazardous waste

38.12.30

Services of transfer facilities for hazardous waste

38.2

Waste treatment and disposal services

38.21

Treatment and disposal services of non-hazardous waste

38.21.1

Non-hazardous waste treatment for final disposal services

38.21.10

Non-hazardous waste treatment for final disposal services

38.21.2

Non-hazardous waste disposal services

38.21.21

Sanitary landfill services

38.21.22

Other landfill services

38.21.23

Incineration services of non-hazardous waste

38.21.29

Other non-hazardous waste disposal services

38.21.3

Waste organic solvents

38.21.30

Waste organic solvents

38.21.4

Ashes and residues from waste incineration

38.21.40

Ashes and residues from waste incineration

38.21.5

Pellets of municipal waste

38.21.50

Pellets of municipal waste

38.22

Treatment and disposal services of hazardous waste

38.22.1

Nuclear and other hazardous waste treatment services

38.22.11

Nuclear waste treatment services

38.22.19

Other hazardous waste treatment services

38.22.2

Nuclear and other hazardous waste disposal services

38.22.21

Nuclear waste disposal services

38.22.29

Other hazardous waste disposal services

38.3

Materials recovery services; secondary raw materials

38.31

Dismantling services of wrecks

38.31.1

Dismantling services of wrecks

38.31.11

Shipbreaking services

38.31.12

Dismantling services of used automobiles, computers, televisions and other equipment

38.32

Sorted materials recovery services; secondary raw materials

38.32.1

Sorted materials recovery services

38.32.11

Sorted metal materials recovery services

38.32.12

Sorted non-metal materials recovery services

38.32.13

Briquette n.e.c (produced from several different industrial wastes etc.)

38.32.2

Metal secondary raw materials

38.32.21

Secondary raw material of precious metals

38.32.22

Secondary raw material of ferrous metals

38.32.23

Secondary raw material of copper

38.32.24

Secondary raw material of nickel

38.32.25

Secondary raw material of aluminium

38.32.29

Other metal secondary raw materials

38.32.3

Non-metal secondary raw materials

38.32.31

Secondary raw material of glass

38.32.32

Secondary raw material of paper and paperboard

38.32.33

Secondary raw material of plastic

38.32.34

Secondary raw material of rubber

38.32.35

Secondary raw material of textile

38.32.39

Other non-metal secondary raw materials

39

Remediation services and other waste management services

39.0

Remediation services and other waste management services

39.00

Remediation services and other waste management services

39.00.1

Remediation and clean-up services

39.00.11

Remediation and clean-up services, soil and groundwater

39.00.12

Remediation and clean-up services, surface water

39.00.13

Remediation and clean-up services, air

39.00.14

Building remediation services

39.00.2

Other remediation and specialised pollution control services

39.00.21

Site remediation containment, control and monitoring services and other site remediation services

39.00.22

Other remediation services

39.00.23

Other specialised pollution control services

F

CONSTRUCTIONS AND CONSTRUCTION WORKS

41

Buildings and building construction works

41.0

Buildings and building construction works

41.00

Buildings and building construction works

41.00.1

Residential buildings

41.00.11

One-dwelling buildings

41.00.12

Two-dwelling buildings

41.00.13

Three and more dwelling buildings

41.00.14

Residences for communities

41.00.2

Non-residential buildings

41.00.21

Industrial buildings

41.00.22

Farm buildings, non-residential

41.00.23