Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0109

Rialachán (CE) Uimh. 109/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 maidir le maímh i leith cothaithe agus sláinte a dhéantar maidir le bianna

OJ L 39, 13.2.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 191 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/109/oj

13.2.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/14


RIALACHÁN (CE) UIMH. 109/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 15 Eanáir 2008

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 maidir le maímh i leith cothaithe agus sláinte a dhéantar maidir le bianna

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 95 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3), leagtar síos rialacha maidir le maímh a úsáid i lipéadú, i gcur i láthair agus i bhfógraíocht ar bhianna.

(2)

Toirmisctear maímh i leith na sláinte mura mbeidh siad i gcomhréir leis na ceanglais ghinearálta agus leis na ceanglais shonracha a leagtar síos le Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 agus mura n-áirítear iad i liostaí Comhphobail de mhaímh údaraithe i leith na sláinte. Tá na liostaí sin de mhaímh i leith na sláinte fós le bunú agus nósanna imeachta a shonraítear sa Rialachán sin á leanúint. Dá thoradh sin, ní raibh na liostaí sin i bhfeidhm an 1 Iúil 2007, dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin sin.

(3)

Ar an gcúis sin, foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 do bhearta idirthréimhseacha maidir le maímh i leith na sláinte seachas na maímh a thagraíonn do bhaol galar a laghdú agus d’fhorbairt agus do shláinte leanaí.

(4)

Maidir le maímh i leith na sláinte a thagraíonn do bhaol galar a lagdhú, ní raibh aon bheart idirthréimhseach ag teastáil. Mar gheall go dtoirmisctear le Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Márta 2000 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát maidir le lipéadú, cur i láthair agus fógraíocht ar earraí bia (4), maímh a thagraíonn do chosc, do chóireáil agus do leigheas galar, agus mar gheall go dtugtar isteach le Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 aicme nua maíomh a thagraíonn do bhaol galar a laghdú, níor cheart do tháirgí a mbeadh na maímh sin orthu a bheith ar mhargadh an Chomhphobail.

(5)

Tugadh isteach an aicme maíomh a thagraíonn d’fhorbairt agus do shláinte leanaí ag céim an-déanach den nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 a ghlacadh, gan foráil a dhéanamh do bhearta idirthréimhseacha. Tá táirgí a bhfuil maímh den sórt sin orthu ar mhargadh an Chomhphobail cheana féin, áfach.

(6)

D’fhonn cur isteach ar an margadh a sheachaint, is cuí, dá bhrí sin, go gcuirfí maímh a thagraíonn d’fhorbairt agus do shláinte leanaí faoi réir na mbeart idirthréimhseach céanna leis na maímh eile i leith na sláinte.

(7)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 mar seo a leanas:

1.

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 14(1):

‘1.   D’ainneoin Airteagal 2(1)(b) de Threoir 2000/13/CE, féadfar na maímh seo a leanas a dhéanamh i gcás ina mbeidh siad údaraithe i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagail 15, 16, 17 agus 19 den Rialachán seo lena n-áireamh i liosta Comhphobail de mhaímh cheadaithe den sórt sin mar aon leis na coinníollacha is gá chun na maímh sin a úsáid:

(a)

maímh faoi bhaol galar a laghdú;

(b)

maímh a thagraíonn d’fhorbairt agus do shláinte leanaí.’;

2.

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte tosaigh d’Airteagal 28(6):

‘Maímh i leith na sláinte, seachas na maímh sin dá dtagraítear in Airteagal 13(1)(a) agus in Airteagal 14(1)(a), a úsáideadh i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta roimh an dáta ar tháinig an Rialachán seo i bhfeidhm, beidh siad faoi réir an méid seo a leanas:’.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Iúil 2007.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 15 Eanáir 2008

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H. -G. PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. LENARČIČ


(1)  Tuairim an 26 Meán Fómhair 2007 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(2)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2007 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 11 Eanáir 2008.

(3)  IO L 404, 30.12.2006, lch. 9. Leagan ceartaithe in IO L 12, 18.1.2007, lch. 3.

(4)  IO L 109, 6.5.2000, lch. 29. Treoir arna leasú go deireanach le Treoir 2007/68/CE ón gCoimisiún (IO L 310, 28.11.2007, lch. 11).


Top