Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0106

Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige (leagan athmhúnlaithe)

OJ L 39, 13.2.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 161 - 167

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 26/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/106/oj

13.2.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


RIALACHÁN (CE) UIMH. 106/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 15 Eanáir 2008

maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

(leagan athmhúnlaithe)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 175(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Tá líon leasuithe substaintiúla le déanamh ar Rialachán (CE) Uimh. 2422/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige (3). Ba chóir an Rialachán sin a athmhúnlú ar mhaithe leis an tsoiléireacht.

(2)

Trealamh oifige is cúis le sciar suntasach den tomhaltas iomlán leictreachais. Bíonn leibhéil an-difriúil tomhaltais fuinnimh ag na múnlaí éagsúla atá ar fáil ar mhargadh an Chomhphobail i gcomhair feidhmiúlachtaí comhchosúla agus tá an-phoitéinseal ann chun barr feabhais a chur ar a dtíosacht ar fhuinneamh.

(3)

Ba chóir go gcuirfeadh an feabhsú ar thíosacht trealaimh oifige ar fhuinneamh leis an bhfeabhsú ar iomaíochas an Chomhphobail agus ar chinnteacht a sholáthair fuinnimh, agus go gcuirfeadh sé le caomhnú an chomhshaoil agus le cosaint tomhaltóirí.

(4)

Tá sé tábhachtach go ndéanfaí bearta a chur chun cinn a bheadh dírithe ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh.

(5)

Is inmhianaithe go gcomhordófaí na tionscnaimh náisiúnta um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh ionas go n-íoslaghdófaí an drochthionchar a d'fhéadfadh a bheith ar thionscal agus ar thrádáil ag na bearta a glacadh chun iad a chur chun feidhme.

(6)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an ghnímh atá beartaithe, eadhon, rialacha a bhunú don chlár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige, a bhaint amach go leordhóthanach, agus dá bhrí sin, gur fearr a bhainfear an cuspóir sin amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(7)

Iarrtar leis an bPrótacal a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide a comhaontaíodh i Kiótó an 11 Nollaig 1997 go laghdófaí astuithe gáis cheaptha teasa an Chomhphobail 8 % tráth nach déanaí ná an tréimhse 2008 go 2012. Leis an gcuspóir sin a bhaint amach, teastaíonn bearta níos treise le hastuithe dé-ocsaíd charbóin a laghdú laistigh den Chomhphobal.

(8)

Ina theannta sin, i gCinneadh Uimh. 2179/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 1998 maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar chlár beartas agus gníomh an Chomhphobail Eorpaigh i ndáil leis an gcomhshaol agus leis an bhforbairt inbhuanaithe, ‘I dtreo na hInbhuanaitheachta’ (4), sonraíodh an lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh ar fhearais mar phríomhthosaíocht chun na ceanglais comhshaoil i ndáil le fuinneamh a chomhtháthú.

(9)

I Rún an 7 Nollaig 1998 ón gComhairle maidir leis an tíosacht ar fhuinneamh sa Chomhphobal Eorpach (5), iarradh go mbainfí níos mó úsáide as an lipéadú ar fhearais agus ar threalamh.

(10)

Is inmhianaithe go gcomhordófaí na ceanglais maidir le tíosacht ar fhuinneamh, lipéid agus modhanna tástála, i gcás ar bith inar iomchuí.

(11)

Is beag an costas breise a bhíonn ar fhormhór an trealaimh oifige atá tíosach ar fhuinneamh, má bhíonn costas breise ar bith i gceist, agus dá bhrí sin d'fhéadfadh an choigilt ar leictreachas an costas breise a chlúdach laistigh de thréimhse réasúnta gairid. Féadfar, dá bhrí sin, cuspóirí coigilte fuinnimh agus laghdaithe dé-ocsaíd charbóin a bhaint amach ar bhealach costéifeachtúil sa réimse seo, gan míbhuntáistí do thomhaltóirí ná do thionscal.

(12)

Déantar trealamh oifige a thrádáil ar fud an domhain. Ba chóir go ndéanfadh Comhaontú an 20 Nollaig 2006 idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige (6) (dá ngairfear ‘an Comhaontú’ anseo feasta) éascú ar an trádáil idirnáisiúnta agus ar chaomhnú an chomhshaoil i ndáil leis an trealamh sin. Ba chóir an Comhaontú a chur chun feidhme sa Chomhphobal.

(13)

Úsáidtear an lipéad Energy Star faoi thíosacht ar fhuinneamh ar fud an domhain. Ionas go mbeadh tionchar aige ar cheanglais na scéime lipéadaithe Energy Star, ba chóir go mbeadh an Comhphobal rannpháirteach sa chlár agus i ndréachtú na sonraíochtaí teicniúla riachtanacha. Agus é ag socrú na sonraíochtaí teicniúla sin i gcomhar le Gníomhaireacht na Stát Aontaithe um Chaomhnú an Chomhshaoil (‘USEPA’), ba chóir don Choimisiún a chur roimhe leibhéil ardaidhmeannacha tíosachta ar fhuinneamh a bhaint amach, i bhfianaise bheartas an Chomhphobail maidir le tíosacht ar fhuinneamh agus i bhfianaise a spriocanna don tíosacht ar fhuinneamh.

(14)

Is gá córas éifeachtúil forghníomhaithe lena áirithiú go ndéanfar an clár um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige a chur chun feidhme go cuí, go ráthófar leis coinníollacha córa iomaíochta do tháirgeoirí, agus go gcosnóidh sé cearta tomhaltóirí.

(15)

Níor cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo ach maidir le trealamh oifige.

(16)

Ní hí Treoir 92/75/CEE ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 1992 maidir le tomhaltas fuinnimh agus acmhainní eile i bhfearais tí a chur in iúl trí lipéadú agus trí fhaisnéis chaighdeánach ar tháirgí (7) an ionstraim is oiriúnaí maidir le trealamh oifige. Is é an clár deonach lipéadaithe an beart is costéifeachtúla chun tíosacht trealaimh oifige ar fhuinneamh a chur chun cinn.

(17)

Ba chóir go sannfaí ar chomhlacht iomchuí, Bord Energy Star an Chomhphobail Eorpaigh, an tasc arb é atá ann cur le leagan amach na sonraíochtaí teicniúla coiteanna agus le hathbhreithniú orthu, chun cur chun feidhme éifeachtach, neodrach a bhaint amach don chlár um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh. Ba chóir go mbeadh an Bord sin comhdhéanta d'ionadaithe náisiúnta agus d'ionadaithe ar pháirtithe leasmhara.

(18)

Is gá a áirithiú go mbeidh an clár um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige ag teacht le príomhaidhmeanna bheartas an Chomhphobail agus go mbeidh sé comhordaithe leis an mbeartas sin agus le scéimeanna eile an Comhphobail um lipéadú nó um dheimhniú caighdeáin, amhail na scéimeanna a cuireadh ar bun le Treoir 92/75/CEE agus le Rialachán (CEE) Uimh. 880/92 ón gComhairle an 23 Márta 1992 maidir le scéim dámhachtana éicilipéid Comhphobail (8).

(19)

Ba chóir go gcomhlánfaí leis an gclár um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh na bearta a glacadh i gcomhthéacs Threoir 2005/32/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2005 lena mbunaítear creat do leagan amach na gceanglas éicidhearthóireachta do tháirgí a úsáideann fuinneamh (9). Caithfear a áirithiú mar sin go mbeidh an clár Energy Star agus an scéim éicidhearthóireachta ag teacht le chéile agus go mbeidh siad comhordaithe.

(20)

Is inmhianaithe go gcomhordófaí clár Energy Star an Chomhphobail ar bhonn an Chomhaontaithe agus ar bhonn scéimeanna deonacha eile um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige sa Chomhphobal, ionas nach gcuirfear mearbhall ar thomhaltóirí agus ionas nach ndéanfar an saobhadh ar an margadh a d'fhéadfaí a dhéanamh.

(21)

Is den riachtanas an trédhearcacht a ráthú i gcur chun feidhme an chláir Energy Star agus a áirithiú go mbeidh an clár ag teacht leis na caighdeáin idirnáisiúnta ábhartha chun rochtain ar an scéim seo agus rannpháirtíocht inti a éascú do mhonaróirí agus d'onnmhaireoirí ó thíortha lasmuigh den Chomhphobal.

(22)

Cuirtear san áireamh leis an Rialachán seo an taithí a fuarthas le linn chéad tréimhse chur chun feidhme an chláir Energy Star sa Chomhphobal,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuspóir

Bunaítear leis an Rialachán seo na rialacha don chlár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige (dá ngairfear ‘an clár Energy Star’ anseo feasta) mar a shainmhínítear sa Chomhaontú é.

Airteagal 2

Raon feidhme

Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na grúpaí de tháirgí trealaimh oifige a shainmhínítear in Iarscríbhinn C a ghabhann leis an gComhaontú, faoi réir aon leasuithe a dhéanfar ar an Iarscríbhinn sin i gcomhréir le hAirteagal XII den Chomhaontú.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

Ciallóidh ‘an Lógó Coiteann’ an marc a léirítear in Iarscríbhinn A a ghabhann leis an gComhaontú;

(b)

Ciallóidh ‘rannpháirtithe an chláir’ monaróirí, comhghabhálaithe, onnmhaireoirí, allmhaireoirí, miondíoltóirí agus daoine eile nó comhlachtaí eile a tharraingíonn orthu féin táirgí trealaimh oifige sonraithe atá tíosach ar fhuinneamh agus a chomhlíonann na Sonraíochtaí Coiteanna a shonraítear i bpointe (c) a chur chun cinn agus a thogair a bheith rannpháirteach sa chlár Energy Star trí chlárú leis an gCoimisiún;

(c)

Ciallóidh ‘Sonraíochtaí Coiteanna’ na ceanglais maidir le tíosacht ar fhuinneamh agus na ceanglais feidhmiúcháin, lena n-áirítear na modhanna tástála, a úsáidtear chun cáilíocht trealaimh oifige atá tíosach ar fhuinneamh don Lógó Coiteann a chinneadh.

Airteagal 4

Prionsabail ghinearálta

1.   Déanfar an clár Energy Star a chomhordú, de réir mar is iomchuí, le socruithe eile lipéadaithe nó le socruithe eile deimhnithe cáilíochta de chuid an Chomhphobail, agus go háirithe le scéimeanna eile amhail scéim dámhachtana éicilipéid an Chomhphobail, a bunaíodh le Rialachán (CEE) Uimh. 880/92, tomhaltas fuinnimh agus acmhainní eile i bhfearais tí a chur in iúl trí lipéadú agus trí fhaisnéis chaighdeánach ar tháirgí a bunaíodh le Treoir 92/75/CEE agus leis na bearta lena ndéantar Treoir 2005/32/CE a chur chun feidhme.

2.   Féadfaidh rannpháirtithe an chláir an Lógó Coiteann a úsáid ar a dtáirgí trealaimh oifige aonair agus ar ábhar gaolmhar cur chun cinn.

3.   Is ar bhonn deonach a bheidh rannpháirtíocht sa chlár Energy Star.

4.   Measfar go mbeidh an Rialachán seo á chomhlíonadh ag táirgí trealaimh oifige a bhfuil úsáid an Lógó Choitinn deonaithe dóibh ag USEPA mura mbeidh fianaise ar a mhalairt ann.

5.   Gan dochar d'aon rialacha Comhphobail maidir le measúnacht chomhréireachta agus maidir le marcáil chomhréireachta agus/nó d'aon chomhaontú idirnáisiúnta idir an Comhphobal agus tríú tíortha i ndáil le rochtain ar mhargadh an Chomhphobail, féadfaidh an Coimisiún nó na Ballstáit tástáil a dhéanamh ar tháirgí a chumhdaítear leis an Rialachán seo a chuirfear ar mhargadh an Chomhphobail chun a dheimhniú go mbeidh ceanglais an Rialacháin seo á gcomhlíonadh acu.

Airteagal 5

Clárú rannpháirtithe an chláir

1.   Cuirfear iarratais ar rannpháirtíocht sa chlár faoi bhráid an Choimisiúin.

2.   Is é an Coimisiún a dhéanfaidh cinneadh maidir lena údarú d'iarratasóir a bheith rannpháirteach sa chlár, tar éis dó a fhíorú go bhfuil sé comhaontaithe ag an iarratasóir na treoirlínte d'úsáideoirí an Lógó Choitinn atá in Iarscríbhinn B a ghabhann leis an gComhaontú a chomhlíonadh. Foilseoidh an Coimisiún liosta nuashonraithe de rannpháirtithe an chláir ar láithreán gréasáin Energy Star, agus cuirfidh sé an liosta sin chuig na Ballstáit go tráthrialta.

Airteagal 6

Critéir tíosachta ar fhuinneamh a chur chun cinn

Ar feadh ré an Chomhaontaithe, déanfaidh an Coimisiún agus institiúidí eile an Chomhphobail chomh maith leis na húdaráis rialtais láir de réir bhrí Threoir 2004/18/CE an 31 Márta 2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na nósanna imeachta um dhámhachtain conarthaí oibreacha poiblí, conarthaí soláthair phoiblí agus conarthaí seirbhíse poiblí a chomhordú (10), gan dochar do dhlí an Chomhphobail, don dlí náisiúnta ná do chritéir eacnamaíocha, ceanglais maidir leis an tíosacht ar fhuinneamh a shonrú a bheidh ar a laghad chomh dian leis na Sonraíochtaí Coiteanna do chonarthaí soláthair phoiblí ar ionann a luach nó ar mó a luach ná na tairseacha a leagtar síos in Airteagal 7 den Treoir sin.

Airteagal 7

Scéimeanna deonacha eile um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh

1.   Féadfaidh scéimeanna eile deonacha um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do tháirgí trealaimh oifige sna Ballstáit atá ann cheana agus scéimeanna nua den sórt sin a bheith ann ag an am céanna leis an gclár Energy Star.

2.   Gníomhóidh an Coimisiún agus gníomhóidh na Ballstáit chun a áirithiú go ndéanfar an comhordú atá riachtanach idir an clár Energy Star agus na scéimeanna lipéadaithe náisiúnta agus scéimeanna lipéadaithe eile sa Chomhphobal nó sna Ballstáit.

Airteagal 8

Bord Energy Star an Chomhphobail Eorpaigh

1.   Bunóidh an Coimisiún Bord Energy Star an Chomhphobail Eorpaigh (‘an BESCE’) arb éard a bheidh ann na hionadaithe náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 9 agus ionadaithe ar na páirtithe leasmhara. Déanfaidh an BESCE athbhreithniú ar chur chun feidhme an chláir Energy Star laistigh den Chomhphobal agus cuirfidh sé comhairle ar fáil don Choimisiún agus tabharfaidh sé cúnamh dó, de réir mar is iomchuí, chun a chumasú dó a ról mar Aonán Bainistíochta, dá dtagraítear in Airteagal IV den Chomhaontú, a chomhlíonadh.

2.   Áiritheoidh an Coimisiún go gcomhallfaidh an BESCE, a mhéid is féidir agus a ghníomhaíochtaí á seoladh aige, i ndáil le gach grúpa de tháirgí trealaimh oifige, rannpháirtíocht chothrom na bpáirtithe leasmhara iomchuí uile a bhfuil baint acu leis an ngrúpa táirgí sin, amhail monaróirí, miondíoltóirí, allmhaireoirí, grúpaí caomhnaithe comhshaoil agus eagraíochtaí tomhaltóirí.

3.   Déanfaidh an Coimisiún, le cúnamh an BESCE, monatóireacht ar an gcaoi a rachaidh táirgí a bhfuil an Lógó Coiteann orthu i bhfód ar an margadh agus déanfaidh sé monatóireacht ar fhorbairtí ar thíosacht trealaimh oifige ar fhuinneamh d'fhonn athbhreithniú tráthúil a dhéanamh ar na Sonraíochtaí Coiteanna.

4.   Bunóidh an Coimisiún rialacha nós imeachta an BESCE agus tuairimí ionadaithe náisiúnta san BESCE á gcur san áireamh.

Airteagal 9

Ionadaithe náisiúnta

Ainmneoidh gach Ballstát, de réir mar is iomchuí, saineolaithe náisiúnta i réimse an bheartais fuinnimh, údaráis nó daoine (dá ngairfear ‘ionadaithe náisiúnta’ anseo feasta) a bheidh freagrach as na tascanna dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chur i gcrích. I gcás ina n-ainmneofar breis agus aon ionadaí náisiúnta amháin, cinnfidh an Ballstát cumhachtaí gach ionadaí faoi seach agus na ceanglais chomhordaithe a mbeidh feidhm acu maidir leo.

Airteagal 10

An plean oibre

I gcomhréir leis an gcuspóir a leagtar amach in Airteagal 1, bunóidh an Coimisiún plean oibre. Áireoidh an plean oibre straitéis d'fhorbairt an chláir Energy Star ina leagfar amach, do na trí bliana ina dhiaidh sin, an méid seo a leanas:

(a)

na cuspóirí maidir le feabhas a chur ar an tíosacht ar fhuinneamh, ag cuimhneamh ar an ngá atá le díriú ar ardchaighdeán cosanta tomhaltóirí agus caomhnaithe comhshaoil agus ar an bhfódú ba cheart don chlár Energy Star a chur roimhe a dhéanamh ar an margadh ar leibhéal an Chomhphobail;

(b)

liosta neamh-uileghabhálach de tháirgí trealaimh oifige ar cheart féachaint orthu mar thosaíochtaí lena n-áireamh sa chlár Energy Star;

(c)

tionscnaimh oideachais agus cur chun cinn;

(d)

moltaí maidir le comhordú agus comhoibriú idir an clár Energy Star agus na scéimeanna deonacha eile um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh sna Ballstáit.

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar a phlean oibre ar a laghad uair sa bhliain agus cuirfidh sé ar fáil go poiblí é.

Airteagal 11

Nósanna imeachta ullmhúcháin don athbhreithniú ar na critéir theicniúla

1.   D'fhonn ullmhú don athbhreithniú ar na Sonraíochtaí Coiteanna agus ar na grúpaí de tháirgí trealaimh oifige a chumhdaítear le hIarscríbhinn C a ghabhann leis an gComhaontú, agus sula gcuirfear dréacht-togra faoi bhráid USEPA nó sula gcuirfear freagra chuig USEPA i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos sa Chomhaontú agus i gCinneadh 2006/1005/CE ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le cur i gcrích an Chomhaontaithe idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige (11), glacfar na céimeanna a leagtar amach i mír 2 go mír 5.

2.   Féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar an BESCE togra a chur isteach le haghaidh athbhreithniú ar an gComhaontú nó ar na Sonraíochtaí Coiteanna do tháirge. Féadfaidh an Coimisiún togra a chur faoi bhráid an BESCE le haghaidh athbhreithniú ar na Sonraíochtaí Coiteanna do tháirge nó ar an gComhaontú. Féadfaidh an BESCE togra a chur faoi bhráid an Choimisiúin ar a thionscnamh féin.

3.   Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis an BESCE aon uair a bhfaighidh sé togra ó USEPA le haghaidh athbhreithniú a dhéanamh ar an gComhaontú.

4.   Nuair a bheidh a dtuairimí á gcur in iúl don Choimisiún acu, cuirfidh comhaltaí an BESCE san áireamh torthaí staidéar féidearthachta agus torthaí staidéar ar an margadh agus an teicneolaíocht atá ar fáil chun an tomhaltas fuinnimh a laghdú.

5.   Tabharfaidh an Coimisiún aird faoi leith ar an gcuspóir maidir le Sonraíochtaí Coiteanna a leagan amach ar leibhéal ardaidhmeannach, mar a fhoráiltear in Airteagal I, mír 3 den Chomhaontú, agus é de chuspóir an tomhaltas fuinnimh a laghdú agus beidh aird chuí aige ar an teicneolaíocht a bheidh ar fáil agus ar na costais ghaolmhara. Sula dtabharfaidh sé uaidh a thuairimí faoi aon Sonraíochtaí Coiteanna nua, cuirfidh an BESCE san áireamh, go háirithe, na torthaí is déanaí ar staidéir éicidhearthóireachta.

Airteagal 12

Faireachas ar an margadh agus rialú ar mhí-úsáid

1.   Ní úsáidfear an Lógó Coiteann ach i dtaca leis na táirgí a chumhdaítear leis an gComhaontú agus i gcomhréir leis na treoirlínte d'úsáideoirí an Lógó Choitinn atá in Iarscríbhinn B a ghabhann leis an gComhaontú.

2.   Toirmiscfear aon fhógraíocht mhíthreorach nó aon fhógraíocht bhréagach a dhéanamh nó úsáid a bhaint as lipéad nó lógó arb é a thiocfadh aisti go gceapfaí gurb é an Lógó Coiteann é.

3.   Áiritheoidh an Coimisiún go mbainfear úsáid chuí as an Lógó Coiteann trí ghníomhaíocht a dhéanamh nó a chomhordú a ndéantar cur síos uirthi in Airteagal IX, mír 2, mír 3 agus mír 4 den Chomhaontú. Gníomhóidh na Ballstáit, de réir mar is iomchuí, chun a áirithiú go mbeidh comhréireacht ann le forálacha an Rialacháin seo ina gcríoch féin agus cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas. Féadfaidh na Ballstáit fianaise ar neamhchomhlíonadh rannpháirtithe an chláir a tharchur chuig an gCoimisiún le go bhféadfaidh sé gníomhaíocht tosaigh a dhéanamh.

Airteagal 13

Athbhreithniúchán

Bliain sula rachaidh an Comhaontú in éag, táirgfidh an Coimisiún tuarascáil ina ndéanfar monatóireacht ar thíosacht mhargadh an trealaimh oifige sa Chomhphobal ar fhuinneamh agus ina ndéanfar meastóireacht ar éifeachtúlacht an chláir Energy Star agus cuirfidh sé faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle í. Beidh sonraí cáilíochtúla sa tuarascáil chomh maith le sonraí cainníochtúla, agus sonraí maidir leis na buntáistí a eascraíonn as an gclár Energy Star, eadhon an choigilt ar fhuinneamh agus na buntáistí comhshaoil i dtéarmaí laghduithe ar astuithe dé-ocsaíd charbóin.

Airteagal 14

Athbhreithniú

Sula bpléifidh na Páirtithe sa Chomhaontú a athnuachan i gcomhréir le hAirteagal XIV, mír 2 de, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an gclár Energy Star i bhfianaise na taithí a fuarthas le linn dó a bheith i ngníomh.

Airteagal 15

Aisghairm

Aisghairtear leis seo Rialachán (CE) Uimh. 2422/2001.

Déanfar tagairtí don Rialachán a aisghaireadh a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil atá san Iarscríbhinn.

Airteagal 16

Forálacha críochnaitheacha

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an bhfichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 15 Eanáir 2008.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. LENARČIČ


(1)  IO C 161, 13.7.2007, lch. 97.

(2)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 10 Iúil 2007 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 17 Nollaig 2007.

(3)  IO L 332, 15.12.2001, lch. 1.

(4)  IO L 275, 10.10.1998, lch. 1.

(5)  IO C 394, 17.12.1998, lch. 1.

(6)  IO L 381, 28.12.2006, lch. 26.

(7)  IO L 297, 13.10.1992, lch 16. Treoir arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

(8)  IO L 99, 11.4.1992, lch. 1. Rialachán arna aisghairm le Rialachán (CE) Uimh. 1980/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 237, 21.9.2000, lch. 1).

(9)  IO L 191, 22.7.2005, lch. 29.

(10)  IO L 134, 30.4.2004, lch. 114. Treoir arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1422/2007 ón gCoimisiún (IO L 317, 5.12.2007, lch. 34).

(11)  IO L 381, 28.12.2006, lch. 24.


IARSCRÍBHINN

Rialachán (CE) Uimh. 2422/2001

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1

Airteagal 1, an abairt dheireanach

Airteagal 2

Airteagal 2

Airteagal 3

Airteagal 3

Airteagal 4(1)

Airteagal 4(1)

Airteagal 4(2)

Airteagal 4(2)

Airteagal 4(3)

Airteagal 4(3)

Airteagal 4(4)

Airteagal 4(4)

Airteagal 4(5)

Airteagal 5

Airteagal 5

Airteagal 6(1)

Airteagal 6(2)

Airteagal 6(3)

Airteagal 6

Airteagal 7

Airteagal 7

Airteagal 8(1)

Airteagal 8(1)

Airteagal 8(2)

Airteagal 8(3)

Airteagal 8(2)

Airteagal 8(3)

Airteagal 8(4)

Airteagal 8(4)

Airteagal 8(5)

Airteagal 9

Airteagal 9

Airteagal 10, an chéad mhír, an chuid tosaigh

Airteagal 10, an chéad mhír, an chuid tosaigh

Airteagal 10, an chéad mhír, an chéad fhleasc

Airteagal 10, an chéad mhír, pointe (a)

Airteagal 10, an chéad mhír, an dara fleasc

Airteagal 10, an chéad mhír, pointe (b)

Airteagal 10, an chéad fomhír, an tríú fleasc

Airteagal 10, an chéad mhír, pointe (c)

Airteagal 10, an chéad mhír, an ceathrú fleasc

Airteagal 10, an chéad mhír, pointe (d)

Airteagal 10, an dara mír, an chéad abairt

Airteagal 10, an dara mír

Airteagal 11, an chéad mhír

Airteagal 11(1)

Airteagal 11, pointe 1

Airteagal 11(2)

Airteagal 11, pointe 2

Airteagal 11(3)

Airteagal 11, pointe 3, an chéad abairt

Airteagal 11(4)

Airteagal 11, pointe 3, an dara habairt

Airteagal 11(5) an chéad abairt

Airteagal 11(5) an abairt dheireanach

Airteagal 12

Airteagal 12

Airteagal 13

Airteagal 13

Airteagal 14, an chéad mhír

Airteagal 14

Airteagal 14, an dara mír

Airteagal 15

Airteagal 15

Airteagal 16

An Iarscríbhinn


Top