EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0433

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/433 ón gCoimisiún an 15 Márta 2022 lena bhforchuirtear dleachtanna frithchúitimh cinntitheacha ar allmhairí táirgí cruach dosmálta cothroma fuar-rollta de thionscnamh na hIndia agus na hIndinéise agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2012 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach agus lena mbailítear go cinntitheach an dleacht shealadach arna forchur ar allmhairí táirgí cruach dosmálta cothroma fuar-rollta de thionscnamh na hIndia agus na hIndinéise

C/2022/1515

IO L 88, 16.3.2022, p. 24–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/433/oj

16.3.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 88/24


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/433 ÓN gCOIMISIÚN

an 15 Márta 2022

lena bhforchuirtear dleachtanna frithchúitimh cinntitheacha ar allmhairí táirgí cruach dosmálta cothroma fuar-rollta de thionscnamh na hIndia agus na hIndinéise agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2012 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach agus lena mbailítear go cinntitheach an dleacht shealadach arna forchur ar allmhairí táirgí cruach dosmálta cothroma fuar-rollta de thionscnamh na hIndia agus na hIndinéise

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí fóirdheonaithe ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad (1) (‘an bun-Rialachán’), agus go háirithe Airteagail 15 agus 24(1) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

1.   NÓS IMEACHTA

1.1.   Tionscnamh

(1)

An 17 Feabhra 2021 thionscain an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’) imscrúdú frithdhumpála i ndáil le hallmhairí táirgí cruach dosmálta cothroma fuar-rollta (‘SSCRanna’ nó ‘an táirge faoi imscrúdú’) de thionscnamh na hIndia agus na hIndinéise (dá ngairtear ‘na tíortha lena mbaineann’ le chéile anseo feasta). D’fhoilsigh an Coimisiún fógra tionscnaimh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (2) (‘an Fógra Tionscnaimh’).

(2)

Thionscain an Coimisiún an t-imscrúdú tar éis gearán a thaisc an Comhlachas Eorpach Cruach (‘EUROFER’ nó‘an gearánach’) an 4 Eanáir 2021 thar ceann thionscal an Aontais i leith táirgí cruach dosmálta cothroma fuar-rollta de réir bhrí Airteagal 10(6) den bhun-Rialachán. An fhianaise a bhí sa ghearán maidir leis an bhfóirdheonú agus leis an díobháil ba thoradh uirthi, ba leor an fhianaise í chun an t-imscrúdú a thionscnamh.

(3)

Sular tionscnaíodh an t-imscrúdú frith-fhóirdheontais, chuir an Coimisiún in iúl do Rialtas na hIndia (‘GOI’) (3) agus do Rialtas na hIndinéise (‘GOID’) (4) go bhfuair sé gearán a bhí doiciméadaithe i gceart, agus d’iarr sé ar GOI agus ar dhul i mbun comhairliúcháin i gcomhréir le hAirteagal 10(7) den bhun-Rialachán. Reáchtáladh comhairliúcháin an 10 Feabhra 2021 leis an GOI agus an 15 Feabhra 2021 leis an GOID. Mar sin féin, níorbh fhéidir teacht ar réiteach a chomhaontófaí go frithpháirteach le ceachtar den dá rialtas.

(4)

An 18 Samhain 2021, d’fhorchuir an Coimisiún dleachtanna frithdhumpála cinntitheacha agus bhailigh sé go cinntitheach dleachtanna sealadacha a forchuireadh ar allmhairí den táirge céanna de thionscnamh na hIndia agus na hIndinéise (5) ('an Rialachán frithdhumpála') in imscrúdú a tionscnaíodh le Fógra tionscnaimh a foilsíodh an 30 Meán Fómhair 2020 (“an t-imscrúdú frithdhumpála ar leithligh”) (6).

(5)

Tá na hanailísí a rinneadh ar an díobháil, ar an gcúisíocht agus ar leas an Aontais san imscrúdú frith-fhóirdheontais seo agus an t-imscrúdú frithdhumpála ar leithligh comhionann, mutatis mutandis, ós rud é gurb ionann an sainmhíniú ar thionscal an Aontais, na táirgeoirí sampláilte de chuid an Aontais, an tréimhse faoi bhreathnú agus IP sa dá imscrúdú.

1.2.   Clárúchán

(6)

An 7 Aibreán 2021, rinne an gearánach iarratas ar chlárú allmhairí. Rinne an Coimisiún anailís ar an iarraidh, ach chinn sé nach ndearnadh aon allmhairí ollmhóra laistigh de thréimhse réasúnta gearr de tháirge a thairbhíonn d’fhóirdheontais in-fhrithchúitithe sna tíortha lena mbaineann. Léirigh allmhairí SSCR ón India agus ón Indinéis laghdú 46 % sna seacht mí tar éis a thionscanta i gcomparáid leis na hallmhairí le linn na tréimhse imscrúdaithe. Dá bhrí sin, níor comhlíonadh na coinníollacha maidir le hallmhairí a chlárú de réir Airteagal 24(5) den bhun-Rialachán agus ní raibh allmhairiú an táirge lena mbaineann faoi réir clárúcháin ag an gCoimisiún.

1.3.   Tréimhse an imscrúdaithe agus an tréimhse faoi bhreathnú

(7)

Bhain an t-imscrúdú ar fhóirdheontais agus díobháil leis an tréimhse ón 1 Iúil 2019 go dtí an 30 Meitheamh 2020 (‘tréimhse an imscrúdaithe’ nó ‘IP’). An t-imscrúdú ar threochtaí atá ábhartha maidir leis an measúnú ar an díobháil, is imscrúdú é a chumhdaigh an tréimhse ón 1 Eanáir 2017 go dtí deireadh thréimhse an imscrúdaithe (‘an tréimhse faoi bhreathnú’). Tá an dá thréimhse comhionann leo siúd atá san imscrúdú frithdhumpála ar leith.

1.4.   Páirtithe leasmhara

(8)

San Fhógra tionscnaimh, d’iarr an Coimisiún ar na páirtithe leasmhara teagmháil a dhéanamh leis chun bheith rannpháirteach san imscrúdú. Ina theannta sin, chuir an Coimisiún an gearánach, GOI, GOID, táirgeoirí onnmhairiúcháin aitheanta sna tíortha lena mbaineann, allmhaireoirí agus úsáideoirí aitheanta san Aontas ar an eolas go sonrach faoi thionscnamh an imscrúdaithe, agus d'iarr sé orthu a bheith páirteach ann.

(9)

Bhí deis ag na páirtithe leasmhara barúil a thabhairt maidir le tionscnamh an imscrúdaithe agus éisteacht os comhair an Choimisiúin agus/nó os comhair an Oifigigh Éisteachta in imeachtaí trádála a iarraidh. Tionóladh éisteachtaí le EUROFER agus le cuideachta eile.

(10)

San Fhógra Tionscnaimh, d’iarr an Coimisiún ar údaráis Dhaon-Phoblacht na Síne (‘GOC’) páirt a ghlacadh san imscrúdú mar pháirtí leasmhar. Ina theannta sin, chuir an Coimisiún an GOC ar an eolas faoi thionscnamh an imscrúdaithe agus rinne sé tagairt shonrach don chuireadh a bheith rannpháirteach mar pháirtí leasmhar san Fhógra tionscnaimh. Ina dhiaidh sin, chuir an GOC in iúl don Choimisiún gur chláraigh sé mar pháirtí leasmhar san imscrúdú sin.

(11)

An 11 Deireadh Fómhair 2021, chuir an Coimisiún iarratas ar fhaisnéis chuig an Ard-Stiúrthóireacht um Chearta an Duine.

(12)

Níor fhreagair an GOC iarratas ar fhaisnéis ón gCoimisiún agus ina ionad sin chuir sé a bharúlacha isteach maidir leis an iarratas ar fhaisnéis féin ar an 21 Deireadh Fómhair 2021.

(13)

San aighneacht sin, ar thaobh amháin, luaigh an Chomhairle um Chearta an Duine go bhféadfadh nósanna imeachta an Choimisiúin a bheith ina sárú ar rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála agus ar dhlí an Aontais.

(14)

Ar an gcéad dul síos, dúirt an GOC nár chuir an Coimisiún in iúl don Choimisiún nár chuir sé an gearán in iúl dó, nár thug sé comhairliúcháin réamhthionscanta leis an GOC, nár chuir sé ar an eolas é faoin tionscnamh agus nár iarr sé go díreach air a bheith ina pháirtí leasmhar san imscrúdú. Ós rud é nach tír onnmhairithe í an GOC, ní Ball ná páirtí leasmhar é an GOC de réir bhrí rialacha EDT agus níl bunús dlí agus buncheanglais nós imeachta in easnamh ar an gcuireadh.

(15)

Thug an Coimisiún dá aire go bhfuil na líomhaintí sin mícheart ó thaobh fíricí de. Go deimhin, a luaithe a bhí an cuireadh chun bheith ina pháirtí leasmhar san áireamh san Fhógra tionscnaimh, a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an 17 Feabhra 2021, sheol an Coimisiún an Fógra tionscnaimh chuig an GOC an lá céanna, agus aird á díriú go sainráite aige ar an gcuireadh. I dtús báire, d'iarr an GOC rochtain ar an gcomhad oscailte trí ríomhphost dar dáta an 19 Feabhra 2021. Mar fhreagra ar an ríomhphost sin, an lá céanna, d’iarr an Coimisiún ar an Ard-Stiúrthóireacht um Chearta an Duine an raibh sé i gceist aige clárú mar pháirtí leasmhar trí rochtain a iarraidh ar an gcomhad oscailte. Ar an lá céanna, dheimhnigh an GOC gur chláraigh sé mar pháirtí leasmhar. Tá an malartú ríomhphoist ar fad ar fáil sa chomhad oscailte. Dá bhrí sin, chuir an Coimisiún an GOC ar an eolas go díreach faoin bhFógra tionscnaimh agus d’iarr sé air a bheith ina pháirtí leasmhar faoi dhó fiú. Thairis sin, níor iarr an Coimisiún ar an GOC comhairliúcháin réamhthionscanta a reáchtáil ós rud é go raibh an Coimisiún ag súil go soiléireodh an GOID rannpháirtíocht an GOC maidir le tacaíocht airgeadais indíreach a chur ar fáil do tháirgeoirí onnmhairithe na hIndinéise. Dá bhrí sin, ós rud é nach raibh sé ar intinn ag an gCoimisiún imscrúdú a dhéanamh ar fhóirdheontais in-fhrithchúitithe a d’fhéadfadh a bheith á ndeonú ag an PRC, ní raibh aon cheanglas dlíthiúil ann comhairliúcháin réamhthionscanta a reáchtáil leis an GOC.

(16)

Ar an dara dul síos, luaigh an GOC gur iarr sé go ndéanfaí dul chun cinn an cháis a leanúint gan imní go bhféadfadh an Coimisiún rialacha EDT agus dlí AE a shárú, ach níl an GOC faoi réir an imscrúdaithe seo agus níl sé d’oibleagáid air aon fhaisnéis a chur ar fáil san imscrúdú. Go deimhin, de réir GOC, sháraigh an Coimisiún cheana féin Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Fóirdheontais agus Bearta Frithchúitimh (‘Comhaontú CSM’) agus an bun-Rialachán san imscrúdú frithchúitimh maidir le hallmhairí fabraicí áirithe fite agus/nó fréimhe gloine de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne (‘an tSín’) agus na hÉigipte, a tionscnaíodh an 16 Bealtaine 2019 (7) agus a raibh mar thoradh air gur forchuireadh dleachtanna cinntitheacha frithchúitimh a foilsíodh an 15 Meitheamh 2020 (8) (an ‘t-imscrúdú frithchúitimh GFF’), tríd an ngnáthchomhar déthaobhach eacnamaíoch agus trádála idir an tSín agus an Éigipt a chur san áireamh i raon feidhme na bhfóirdheontas trastíre, mar a thugtar orthu.

(17)

Mheabhraigh an Coimisiún nárbh é an GOC a d’iarr dul chun cinn an cháis a leanúint, ach ba é an Coimisiún féin a d’iarr ar an GOC clárú mar pháirtí leasmhar san Fhógra Tionscnaimh. Maidir leis na líomhaintí ar imscrúdú frith-fhóirdheontais GFF, mheas an Coimisiún go raibh siad cineálach agus neamhshubstaintiúil, seachas ábhar an imscrúdaithe seo ar aon nós. Ar aon chuma, thug an Coimisiún dá aire go dtagann an tacaíocht airgeadais a dheonaíonn an GOC, sa mhéid go bhfuil an tacaíocht sin inchurtha i leith an ghnímh, faoi raon feidhme an imscrúdaithe seo. Dá bhrí sin, tá gá leis an bhfaisnéis faoin tacaíocht airgeadais a thugann an GOC sa chomhthéacs seo.

(18)

Ar an tríú dul síos, thug an GOC faoi deara nár sheol an Coimisiún aon iarraidh ar fhaisnéis chuige sa chéad ocht mí tar éis an tionscnaimh, rud a bhí contrártha leis an gceanglas a bhí ar an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) an fhaisnéis a éilítear ar pháirtithe leasmhara a leagan amach a luaithe is féidir, agus gurb é 10 lá in ionad an 37 lá dá bhforáiltear le hAirteagal 12.1.1 de Chomhaontú SCM agus le hAirteagal 11(2) den bhun-Rialachán an tréimhse ama le haghaidh freagra.

(19)

Thug an Coimisiún dá aire go raibh an t-am chun an iarraidh ar fhaisnéis a sheoladh chuig an GOC mar gheall ar fhorbairt an imscrúdaithe. Ní raibh Eilimintí iarr an GOC léir go hiomlán ag tús an imscrúdaithe agus bhí an fhaisnéis a iarradh bunaithe ar ghnéithe a d’éiligh imscrúdú breise tar éis an chéad seisiún RCC le páirtithe Indinéisis. Ina theannta sin, d’fhreagair an Coimisiún gur chuir sé 'iarraidh ar fhaisnéis', seachas 'ceistneoir', chuig GOC. Ní bhaineann na ceanglais maidir le creat ama dá dtagraítear ag an GOC ach le ceistneoirí. Ba leor an tréimhse ama a bhí beartaithe san iarraidh ar fhaisnéis chun an fhaisnéis a iarradh a chur ar fáil. Ar aon chuma, dá mba rud é gur mheas an GOC go raibh an tréimhse ama ródhian, d’fhéadfadh an GOC síneadh ama a iarraidh, rud nár iarr sé.

1.5.   Barúlacha maidir leis an tionscnamh

1.5.1.   Barúlacha ón Roinn Comhshaoil maidir le tionscnamh

(20)

Níor chuir an GOI tuairimí i scríbhinn isteach roimh chomhairliúcháin réamhthionscanta nó ina ndiaidh. I rith an chomhairliúcháin, áfach, d’áitigh an GOI nach bhfuil dóthain fianaise sa ghearán go ginearálta go bhfuil na cláir fhóirdheontais líomhnaithe ann.

(21)

Chuir an Coimisiún barúlacha an GOI san áireamh. Mar a shonraítear sa Mheabhrán ar leordhóthanacht na fianaise ('Meabhrán') (9), áfach, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid tar éis scrúdú a dhéanamh ar na líomhaintí maidir le fóirdheontais, go raibh go leor fianaise sa ghearán, mar aon leis an bhfianaise a bhí ar fáil don Choimisiún agus atá liostaithe sa Mheabhrán, a d’fhéadfadh a léiriú go bhfuil fóirdheontas ann don táirge lena mbaineann de thionscnamh na hIndia.

1.5.2.   Barúlacha ón goid maidir le tionscnamh

(22)

An 15 Feabhra 2021, cuireadh isteach an leagan i scríbhinn dá ráitis a tugadh ag na comhairliúcháin réamhthionscanta an lá céanna. D'áitigh an aighneacht sin, go ginearálta, nach raibh dóthain fianaise sa ghearán go raibh na cláir fhóirdheontais líomhnaithe ann.

(23)

Chuir an Coimisiún an aighneacht sin san áireamh ag céim dréachtaithe an Mheabhráin maidir le leordhóthanacht na fianaise agus níor aontaigh sé go measúil le tuairimí an dá thaobh. Go deimhin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh fianaise leordhóthanach sa ghearán, mar aon leis an bhfianaise a bhí ar fáil don Choimisiún agus atá liostaithe sa Mheabhrán ar fhianaise, lena léirítear go bhfuil fóirdheontas ann. Ar chaoi ar bith, tugadh aird ar leith ar na gnéithe ar tharraing an gníomh aird orthu le linn an imscrúdaithe.

1.6.   Sampláil

(24)

San Fhógra Tionscnaimh, shonraigh an Coimisiún go bhféadfadh sé na páirtithe leasmhara a shampláil i gcomhréir le hAirteagal 27 den bhun-Rialachán.

1.6.1.   Sampláil na dtáirgeoirí de chuid an Aontais

(25)

San Fhógra Tionscnaimh, luaigh an Coimisiún gur chinn sé an t-imscrúdú a theorannú do líon réasúnta táirgeoirí de chuid an Aontais trí shampláil a chur i bhfeidhm, agus go raibh sampla de tháirgeoirí de chuid an Aontais roghnaithe go sealadach aige. Roghnaigh an Coimisiún an sampla sealadach ar bhonn tháirgeacht agus mhéid díolachán an Aontais arna dtuairisciú ag táirgeoirí de chuid an Aontais i gcomhthéacs na hanailíse measúnaithe réamhthionscnaimh ar an seasamh, agus a suíomh geografach á chur san áireamh freisin. Ba é a bhí sa sampla sealadach a bunaíodh mar sin trí tháirgeoirí de chuid an Aontais a bhfuil níos mó ná 60 % den táirgeacht agus thart ar 70 % de dhíolacháin an táirge chomhchosúil san Aontas acu, agus iad lonnaithe i gceithre Bhallstát éagsúla. Cuireadh mionsonraithe faoin sampla sealadach seo isteach sa chomhad le go mbeadh páirtithe leasmhara in ann iad a scrúdú agus go mbeadh deis acu a gcuid barúlacha a thabhairt. Níor tugadh aon bharúil.

(26)

Ós rud é nach bhfuarthas aon bharúlacha laistigh den tréimhse ama fhorordaithe, deimhníodh an sampla sealadach de tháirgeoirí an Aontais. Bhí sé de Acciai Speciali Terni S.p.A., Aperam Stainless Eoraip agus Outokumpu Stainless OY. Tá an sampla cuimsitheach agus tá sé ionadaíoch do thionscal an Aontais. Tharla an sampla sin i gcomhthráth le sampla tháirgeoirí an Aontais san imscrúdú frithdhumpála ar leithligh.

1.6.2.   Sampláil na n-allmhaireoirí

(27)

Chun a chinneadh an raibh gá le sampláil agus, más amhlaidh a bhí, chun sampla a roghnú, d’iarr an Coimisiún ar gach allmhaireoir neamhghaolmhar aitheanta an fhaisnéis a sonraíodh san Fhógra Tionscnaimh a sholáthar.

(28)

Chuir aon táirgeoir neamhghaolmhar amháin é féin in aithne mar pháirtí leasmhar agus chuir sé an fhaisnéis a iarradh ar fáil. I bhfianaise a laghad freagraí a fuarthas, ní raibh gá le sampláil. Níor tugadh aon bharúil maidir leis an gcinneadh sin. Iarradh ar an allmhaireoir sin ceistneoir a líonadh isteach.

1.6.3.   Sampláil na dtáirgeoirí onnmhairiúcháin sna tíortha lena mbaineann

(29)

I bhfianaise an líon mór táirgeoirí onnmhairithe a d’fhéadfadh a bheith sna tíortha lena mbaineann, foráladh leis an bhFógra tionscnaimh le haghaidh samplála san India agus san Indinéis. Dá bhrí sin, d’iarr an Coimisiún ar gach táirgeoir onnmhairithe aitheanta san India agus san Indinéis an fhaisnéis atá sonraithe san Fhógra tionscnaimh a chur ar fáil chun a chinneadh an raibh gá leis an tsampláil agus, más amhlaidh, sampla a roghnú.

(30)

Ina theannta sin, d’iarr an Coimisiún ar Mhisean na hIndia chuig an Aontas Eorpach agus Ambasáid Phoblacht na hIndinéise sa Bhruiséil táirgeoirí onnmhairiúcháin eile a shainaithint agus/nó teagmháil a dhéanamh leo, dá mba ann dóibh, ar táirgeoirí iad a bhféadfadh suim a bheith acu a bheith rannpháirteach san imscrúdú.

1.6.3.1.   an India

(31)

Chuir dhá chuideachta Indiacha (grúpaí) freagra samplála isteach laistigh den teorainn ama dá bhforáiltear. Maidir leis an dá tháirgeoir onnmhairiúcháin i dtrácht: Ba é Chromeni Steels Private Limited (‘Chromeni’) agus Jindal Group a bhí freagrach as 100 % den mhéid easpórtála Indiach SSCR ón India chuig an Aontas le linn na tréimhse imscrúdaithe. Dá bhrí sin, d’éirigh an Coimisiún as an tsampláil maidir leis an India.

(32)

Is éard atá sa chuid sin den Jindal Group (an India) a bhfuil baint aige le táirgeadh agus díolachán SSCR dhá tháirgeoir onnmhairithe, dhá thrádálaí, soláthróir seirbhíse amháin agus soláthróir amhábhar amháin.

(33)

Tá Jindal Group comhtháite go hingearach ó tháirgeadh cóc, gáis agus ferrochrómiam, trí tháirgeadh cruach dhosmálta leachta, leaca, cornaí te-rollta, síos go dtí táirgeadh SSCR.

(34)

Ní Chromeni comhtháite go hingearach. Tosaíonn sé a mhonarú SSCR ó te-rollta cornaí cruach dhosmálta.

1.6.3.2.   an Indinéis

(35)

Sholáthair trí cinn de tháirgeoirí onnmhairiúcháin nó de ghrúpaí táirgeoirí onnmhairiúcháin san Indinéis an fhaisnéis a iarradh agus d’aontaigh siad a bheith curtha san áireamh sa sampla. I gcomhréir le hAirteagal 27(1) den bhun-Rialachán, roghnaigh an Coimisiún sampla de dhá ghrúpa táirgeoirí onnmhairiúcháin ar bhonn an mhéid ionadaíoch is mó d'onnmhairí ón Indinéis chuig an Aontas le linn tréimhse an imscrúdaithe a d’fhéadfaí a imscrúdú go réasúnta laistigh den tréimhse ama a bhí ar fáil. PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (‘IRNC’) agus PT. Jindal Stainless Indonesia (‘Jindal Indonesia’). B’ionann na grúpaí táirgeoirí onnmhairiúcháin a sampláladh agus 71 % den mhéid onnmhairiúcháin iomlán measta SSCR ón Indinéis go dtí an tAontas le linn na tréimhse imscrúdaithe.

(36)

Is cuideachta é IRNC atá comhtháite go hingearach. Tosaíonn an chuideachta a mhonarú SSCR ó méine nicil agus dá bhrí sin tá a bruithneoirí féin. Ina theannta sin, tá IRNC mar chuid de ghrúpa cuideachtaí a mhonaraíonn cineálacha éagsúla táirgí cruach, atá comhtháite go ceartingearach freisin (tús a thosaíonn siad ó mhian nicile agus dá bhrí sin tá a mbruithneoirí féin) agus táirgí cruach réamhtheachtach a sholáthar do IRNC do mhonarú SSCR. Is iad na cuideachtaí sin (in éineacht le IRNC, dá ngairtear ‘Grúpa IRNC’ go comhpháirteach) PT. Indonesia Guang Ching Nickel agus Cruach dhosmálta Tionscal (‘GCNS’), PT Indinéis Tsingshan Cruach dhosmálta (‘ITSS’), PT. Infheistíocht Mianadóireachta Sulawesi (‘SMI’) agus PT. Tsingshan Steel Indonesia (‘TSI’). Tá siad go léir suite i bPáirc Tionscail Morowali san Indinéis.

(37)

Níl Jindal Indinéis comhtháite go hingearach. Tosaíonn sé ag monarú SSCR ó cornaí cruach dhosmálta.

(38)

I gcomhréir le hAirteagal 27(2) den bhun-Rialachán, chuaigh an Coimisiún i gcomhairle leis na táirgeoirí onnmhairiúcháin uile lena mbaineann atá aitheanta agus leis an rogha maidir leis an sampla a roghnú. Ní bhfuarthas aon bharúil agus deimhníodh an sampla dá bhrí sin.

1.7.   Scrúdú aonair

(39)

Chuir an tríú táirgeoir onnmhairithe Indinéiseach a d’fhill an fhoirm samplála in iúl don Choimisiún nach raibh sé ar intinn aige scrúdú aonair a iarraidh faoi Airteagal 27(3) den bhun-Rialachán. Mar sin féin, chuir an Coimisiún in iúl don táirgeoir onnmhairiúcháin neamhshampláilte sin go raibh sé de cheangal air freagra ar an gceistneoir a chur ar fáil dá mba mhian leis go ndéanfaí iad a scrúdú ar bhonn aonair. Níor thug sé freagra ceistneora, áfach. Mar thoradh air sin, níorbh fhéidir aon scrúdú aonair a dhéanamh.

1.8.   Freagraí ceistneora

(40)

Sheol an Coimisiún ceistneoirí chuig na trí tháirgeoir shampláilte de chuid an Aontais, chuig an ngearánach, chuig an t-aon allmhaireoir neamhghaolmhar amháin, agus chuig na ceithre tháirgeoir onnmhairiúcháin sna tíortha lena mbaineann. Cuireadh na ceistneoirí céanna ar fáil ar líne (10) an lá a tionscnaíodh iad.

(41)

Fuarthas freagraí ceistneora ó thrí tháirgeoir shampláilte an Aontais, an gearánach, allmhaireoir neamhghaolmhar amháin, dhá tháirgeoir onnmhairiúcháin ón India agus an dá tháirgeoir onnmhairiúcháin sampláilte ón Indinéis.

(42)

Chuir an Coimisiún ceistneoir chuig an GOI agus chuig an goid freisin.

(43)

Áiríodh sa cheistneoir don GOI ceistneoirí sonracha chuig (i) aon institiúid airgeadais a sholáthair iasachtaí nó creidmheasanna onnmhairiúcháin do na cuideachtaí atá á n-imscrúdú nó dá gceannaitheoirí (i gcomhthéacs creidmheasanna ceannaitheora onnmhairiúcháin), (ii) an 10 táirgeoir agus dáileoir is airde a líomhnaítear gur sholáthair siad luach saothair níos lú ná luach saothair leordhóthanach (mianach cróimiam agus amhiarainn) don dá tháirgeoir onnmhairithe Indiacha, as táirgeadh an táirge atá faoi imscrúdú.

(44)

Áiríodh leis an gceistneoir ar an goid ceistneoir sonrach don Ekspor Lembaga Pembiayaan Indinéis (‘Indonesia Eximbank’). Rinneadh tagairt shonrach don institiúid airgeadais sin sa ghearán mar chomhlacht poiblí nó mar chomhlacht poiblí ar chuir an gnóthas de chúram air fóirdheontais a dheonú nó ar thug sé an cúram dó fóirdheontais a dheonú. Ina theannta sin, ar mhaithe le háisiúlacht riaracháin, iarradh ar an ngníomh ceistneoirí sonracha a chur ar aghaidh chuig (i) aon institiúid airgeadais eile a sholáthair iasachtaí nó creidmheasanna onnmhairiúcháin do na cuideachtaí samplála nó do cheannaitheoirí na gcuideachtaí samplálaithe (i gcomhthéacs creidmheasanna ceannaitheora onnmhairiúcháin) (11), (ii) an 10 táirgeoir agus dáileoir is fearr de na príomhábhair ionchuir don táirge atá faoi imscrúdú, chomh maith le haon táirgeoirí ionchuir agus dáileoirí eile na n-ábhar i gceist, a chuir ionchuir ar fáil don dá chuideachta samplála, agus (iii) PT.

(45)

Ina theannta sin, san áireamh leis an gceistneoir don GOID bhí ceistneoir sonrach le haghaidh PT. Indonesia Morowali Industrial Park (‘IMIP’), an chuideachta a oibríonn an pháirc tionsclaíoch ina bhfuil IRNC, ceann de na táirgeoirí onnmhairithe samplála, lonnaithe. Ós rud é gur cuideachta é IMIP a bhaineann le IRNC, iarradh ar IRNC freisin an ceistneoir céanna a chur ar aghaidh chuig IMIP.

(46)

Iarradh ar an ngníomh aon fhreagraí a chuir na heintitis sin ar fáil a bhailiú agus iad a sheoladh go díreach chuig an gCoimisiún.

(47)

Fuair an Coimisiún freagraí ceistneora ón GOI, nach raibh san áireamh, áfach, freagraí ar na ceistneoirí sonracha dá dtagraítear in aithris (43), chomh maith leis an goid, lena n-áirítear freagraí ón Indinéis Eximbank, trí institiúid airgeadais eile, aon soláthraí ionchuir déag: Ceathrar mianadóirí guail (PT. Sungai Danau Jaya, PT. Tanah Bumbu Acmhainní, PT. Wahana Baratama Mining, agus PT. Bukit Asam Tbk), trí mhianadóireacht méine nicile (PT. Mála Nikel, PT. Ceria Nugraha Indotama agus PT. Tiran Indonesia), ceithre thrádálaithe méine nicile agus guail (PT. Ekasa Yad Resouces, PT. Batu Bara Fuinneamh Domhanda, PT. Rwood Resources Indonesia, agus PT. Bumi Nusantara Jaya), ASEI agus IMIP. Fuair an Coimisiún na freagraí céanna ar cheistneoir IMIP ó IRNC freisin.

1.9.   Cuairteanna fíorúcháin

(48)

I bhfianaise ráig COVID-19 agus na mbeart gaibhniúcháin a chuir Ballstáit éagsúla chomh maith le tríú tíortha éagsúla i bhfeidhm, níor fhéad an Coimisiún cuairteanna fíorúcháin a dhéanamh de bhun Airteagal 16 den bhun-Rialachán ag an gcéim shealadach. Ina ionad sin, rinne an Coimisiún cros-seiceáil go cianda ar an bhfaisnéis ar fad a mheastar a bheith riachtanach dá chinntí sealadacha i gcomhréir lena Fhógra maidir le hiarmhairtí ráig COVID-19 ar imscrúduithe frithdhumpála agus frith-fhóirdheontais (12).

(49)

Gan dochar do chur i bhfeidhm Airteagal 28 den bhun-Rialachán, cros-seiceáil an Coimisiún go cianda trí fhíschomhdháil an GOI agus na freagraí goid ar na ceistneoirí. Bhí oifigigh ó aireachtaí ábhartha rannpháirteach le linn na cian-seiceála (‘RCC’). An RCC an goid san áireamh freisin an RCC an fhaisnéis arna soláthar ag an Indinéis Eximbank agus ag dhá soláthróirí ionchuir, eadhon PT.

(50)

Ina theannta sin, rinne an Coimisiún RCCanna de na cuideachtaí/páirtithe seo a leanas:

(a)

Comhlachas an Aontais, a dhéanann ionadaíocht ar na trí tháirgeoir samplaithe de chuid an Aontais:

An Comhlachas Eorpach Cruach (‘EUROFER’), an Bhruiséil, an Bheilg.

(b)

Táirgeoirí onnmhairiúcháin sa tSín:

Cromeni Steels Private Limited (‘an Chromeni’), Ahmedabad,

Jindal Stainless Limited (‘JSL’), New Delhi agus Jindal Stainless Hisar Limited (‘JSHL’), New Delhi, agus a gcuideachtaí gaolmhara, go háirithe trádálaithe gaolmhara: Jindal Stainless SteelWay Limited (‘JSS’), Gurugram agus Jindal Steelitalia Limited (‘JSI’), Gurgaon, soláthraí seirbhíse: Jindal United Steel Limited (‘Jusl’), Deilí Nua agus soláthróir amhábhar: Jindal Coke Limited (“JCL”), Deilí Nua, dá ngairtear le chéile ‘Grúpa Jindal’).

(c)

Táirgeoirí onnmhairiúcháin san Indinéis:

PT. Indinéis Ruipu Nickel agus Chrome Alloy (‘IRNC’), Iacárta agus a chuid cuideachtaí gaolmhara, go háirithe a ceithre príomhsholáthraithe ionchur Indinéisis gaolmhara PT. Indonesia Guang Ching Nickel agus Cruach dhosmálta Tionscal (‘GCNS’), Iacárta, PT. An Indinéis Tsingshan Cruach dhosmálta (‘ITSS’), Iacárta, PT. Infheistíocht Mianadóireachta Sulawesi (‘SMI’), Iacárta agus PT. Tsingshan Steel Indonesia (‘TSI’), Iacárta (in éineacht le IRNC, dá ngairtear go comhpháirteach ‘Grúpa IRNC’), agus an pháirc thionsclaíoch ghaolmhar ina bhfuil an Grúpa IRNC suite, PT. Páirc Tionsclaíochta Morowali Indinéis (‘IMIP’), Iacárta,

Jindal Stainless Indinéis (‘Jindal Indonesia’), Gresik.

1.10.   Neamh-fhorchur na mbeart sealadach agus an nós imeachta ina dhiaidh sin

(51)

An 20 Deireadh Fómhair 2021, de bhun Airteagal 29(a)(2) den bhun-Rialachán, chuir an Coimisiún na páirtithe leasmhara ar an eolas faoina rún gan bearta sealadacha a fhorchur agus leanúint den imscrúdú.

(52)

Lean an Coimisiún air ag lorg agus ag fíorú na faisnéise uile a mheas sé a bheith riachtanach le haghaidh na dtorthaí cinntitheacha.

1.11.   Nochtadh deiridh

(53)

An 17 Nollaig 2021 chuir an Coimisiún na páirtithe leasmhara uile ar an eolas maidir leis na fíorais agus na breithnithe fíor-riachtanacha ar ar a mbonn a raibh sé beartaithe aige dleacht frith-fhóirdheontais chinntitheach a fhorchur ar allmhairí den táirge lena mbaineann (‘nochtadh deiridh’). Deonaíodh tréimhse do na páirtithe uile ina bhféadfaidís barúlacha a thabhairt ina leith. Bhí deis ag na páirtithe leasmhara barúil a thabhairt maidir le tionscnamh an imscrúdaithe agus éisteacht os comhair an Choimisiúin agus/nó os comhair an Oifigigh Éisteachta in imeachtaí trádála a iarraidh.

(54)

Ina dhiaidh sin, an 21 Eanáir 2022, fuair páirtithe leasmhara nochtadh deiridh breise ('nochtadh deiridh breise') agus tugadh tréimhse dóibh ar lena linn a d’fhéadfaidís a dtuairimí a thabhairt ina leith. Bhí deis ag na páirtithe leasmhara éisteacht a iarraidh maidir le tionscnamh an imscrúdaithe os comhair an Choimisiúin agus/nó os comhair an Oifigigh Éisteachta in imeachtaí trádála.

(55)

Fuarthas tuairimí ón ngearánach, an GOI, an goid, an GOC, na táirgeoirí easpórtála samplála, an LSI iompórtála neamhghaolmhara, agus an cuibhreannas d’allmhaireoirí agus dáileoirí Euranimi.

(56)

Tugadh deis chainte do na páirtithe a d’iarr éisteacht chomh maith. Tharla éisteachtaí le Grúpa IRNC agus le Euranimi.

(57)

Breithníodh na barúlacha a thíolaic na páirtithe leasmhara agus cuireadh san áireamh iad sa Rialachán seo, i gcás inarb iomchuí.

(58)

Mhaígh an Grúpa IRNC gur sáraíodh a chearta cosanta toisc nár tugadh go leor ama dó na barúlacha maidir leis an nochtadh deiridh a ullmhú. Mar fhreagairt air sin, chuir an Coimisiún in iúl gur tugadh spriocdháta 18-lá do Ghrúpa IRNC ar dtús, spriocdháta atá i bhfad os cionn na tréimhse ama dlíthiúla 10 lá a cheanglaítear ar an gCoimisiún a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara ar an nochtadh deiridh. Ina theannta sin, dheonaigh an Coimisiún fadú trí lá don chuideachta arna iarraidh sin di. Dá bhrí sin, mheas an Coimisiún gur tugadh dóthain ama do Ghrúpa IRNC chun a bharúlacha a chur isteach maidir leis an nochtadh deiridh, agus diúltaíodh don éileamh.

(59)

D’iarr Grúpa Jindal agus Jindal Indonesia ar an gCoimisiún a áirithiú nach ndéanfaí na dleachtanna frithchúitimh agus na bearta cosanta cruach a charnadh, mar a rinneadh sa Rialachán frithdhumpála.

(60)

Tugadh aghaidh air sin in aithris (1083) agus aithris (1084).

(61)

Ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil, d’iarr Grúpa Jindal agus Jindal Indonesia ar an gCoimisiún freisin an rialachán atá beartaithe lena bhforchuirtear dleachtanna frith-fhóirdheontais i Rialachán (AE) 2019/1382 a áireamh (13).

(62)

Thug an Coimisiún dá aire go dtugtar aghaidh cheana in Airteagal 3 ar shaincheist na hidirghníomhaíochta idir na dleachtanna a thoibhítear de réir an Rialacháin seo agus na dleachtanna a thoibhítear de réir Rialachán (AE) 2019/159 (14). Sa leasú deireanach ar Rialachán (AE) 2019/1382, d’fhógair an Coimisiún cheana go n-áireofaí i ngach Rialachán lena bhforchuirtear frithdhumpáil agus/nó frith-fhóirdheontas maidir le táirgí cruach atá faoi réir an bhirt chosanta freisin forálacha sonracha lena gcoisctear a gcur i bhfeidhm comhthráthach leis an dleacht cosanta taraife sa chuóta thuas (15).

(63)

Tar éis an nochta deiridh, d’áitigh Euranimi agus LSI gur cheart don Choimisiún na bearta a chur ar fionraí de bhun Airteagal 24(4) den bhun-Rialachán.

(64)

D’admhaigh an Coimisiún go bhfuarthas an fhaisnéis a sholáthair na páirtithe sin agus mheabhraigh sé dóibh, dá mba iomchuí dar leis an gCoimisiún, go bhféadfadh an Coimisiún a chinneadh bearta a chur ar fionraí i gcás ina mbeidh athrú sealadach tagtha ar dhálaí an mhargaidh sa mhéid nach dócha go ndéanfaí díobháil an athuair de thoradh na fionraí, agus i gcás gur chun leasa an Aontais é amhlaidh a dhéanamh.

2.   AN TÁIRGE I dTRÁCHT AGUS AN TÁIRGE COMHCHOSÚIL

2.1.   An táirge i dtrácht

(65)

Is iad na táirgí lena mbaineann san imscrúdú seo táirgí cruach dosmálta cothromrollta, nach ndearnadh oibriú breise orthu seachas fuar-rolladh (fuarlaghdú), a thagann i láthair na huaire faoi chóid AC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 agus 7220 90 80 agus de thionscnamh na hIndia agus na hIndinéise. Is ar mhaithe le faisnéis amháin a thugtar cóid AC.

2.2.   An táirge comhchosúil

(66)

Léirigh an t-imscrúdú gurb ionann na saintréithe bunúsacha fisiceacha, ceimiceacha agus teicniúla mar aon leis na úsáidí bunúsacha céanna atá ag na táirgí seo a leanas:

an táirge i dtrácht;

an táirge a tháirgtear agus a dhíoltar ar mhargaí intíre na dtíortha lena mbaineann; agus

an táirge a dhéanann tionscal an Aontais a tháirgeadh agus a dhíol san Aontas.

(67)

Dá bhrí sin tháinig an Coimisiún ar an gconclúid gur táirgí comhchosúla iad na táirgí sin de réir bhrí Airteagal 2(c) den bhun-Rialachán.

2.3.   Maímh maidir le raon feidhme an táirge

(68)

D’iarr táirgeoir amháin de chuid an Aontais, a ghníomhaigh freisin mar allmhaireoir agus mar úsáideoir deiridh, go n-eisiafaí cruach dhosmálta fuar-rollta le grád cruach 200 agus 201 ó raon feidhme an táirge. Bunaíodh san imscrúdú go bhfuil táirgí den sórt sin inmhalartaithe a mhéid a bhaineann siad le tréithe. Chomh maith leis sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid, dá gceadófaí an iarraidh ar eisiamh sin, go gcuirfí ualach míréasúnta ar údaráis chustaim, a mbeadh orthu tástáil saotharlainne a dhéanamh agus an úsáid deiridh a sheiceáil do gach lastas. Sa bhreis air sin, léiríodh sna sonraí a chuir an chuideachta sin ar fáil maidir lena ceannacháin táirgí de ghrád cruach 200 agus 201 agus táirgí eile ó na tíortha lena mbaineann gur cheannaigh sí táirgí eile a thagann laistigh de raon feidhme táirge an imscrúdaithe reatha ó na tíortha sin, a bhfuil an riosca traschúitimh ag baint leis go nádúrtha. Thairis sin, cé go maíonn an chuideachta nach bhfuil ach úsáid deiridh amháin ag na gráid chruach sin, ní féidir a eisiamh go bhféadfadh úsáidí eile a bheith ag na gráid chruach seo.

(69)

Dá bhrí sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid nach mbeadh sé iomchuí an iarraidh ar eisiamh táirge sin a cheadú agus diúltaíodh di, dá bhrí sin.

3.   FÓIRDHEONÚ: AN INDIA

3.1.   Fóirdheontais agus cláir fóirdheontais a thagann faoi raon feidhme na n-imscrúduithe.

(70)

Ar bhonn na faisnéise atá sa ghearán, an Fógra Tionscnaimh agus freagraí le ceistneoirí an Choimisiúin, rinneadh imscrúdú ar an bhfóirdheonú líomhnaithe trí na fóirdheontais a leanas ag GOI:

i.

Cistí a aistriú go díreach agus go díreach a d’fhéadfadh a bheith ann:

Maoiniú creidmheasa réamhloingsithe agus iarlastála

Scéim chomhionannaithe úis le haghaidh maoiniú onnmhairiúcháin

Dreasachtaí arna dtabhairt ag Gníomhaireachtaí Creidmheasa Onnmhairiúcháin

Iasachtaí tosaíochta ó Bhanc Stáit na hIndia (‘SBI’) agus ón gCiste Forbartha Cruach (‘SDF’)

Deontais Taighde agus Forbartha ('R&D') de chuid SDF agus Aireacht Cruach

ii.

Ioncam rialtais atá ligthe thar ceal nó nár bailíodh agus atá dlite ar bhealach eile:

Díolúintí Dleachta agus Scéimeanna Astaíochtaí

(a)

Scéim an Ardúdaraithe (‘AAS’)

(b)

Scéim Údaraithe Saor ó Dhleacht (“DFIA”)

(c)

Scéim Aistarraingthe Dleachtanna (‘DDS’)

(d)

Cur chun cinn Easpórtála na Scéime Earraí Caipitil (EPCGS)

(e)

Easpórtáil Earraí ón India (‘MEIS’)

(f)

Onnmhairiú a chur chun cinn trí dhleacht agus trí dhíolúintí cánach – Onnmhairiú Measta.

Dreasachtaí d’Aonaid atá Dírithe ar Onnmhairiú (‘EOU’) agus Criosanna Eacnamaíocha Speisialta (‘SEZ’)

Dreasachtaí cánach ioncaim

iii.

Soláthar earraí nó seirbhísí le haghaidh luach saothair atá níos lú ná luach saothair leordhóthanach:

Soláthar méine cróimiam ar íocaíocht nach leordhóthanach

Soláthar amhiarainn ar íocaíocht nach leordhóthanach

iv.

Earraí a cheannach trí pholasaithe soláthair Rialtais

v.

Greasachtaí arna gcur ar fáil ag Exim Bank i bhfoirm Creidmheasanna Ceannaitheoirí

vi.

Dreasachtaí a sholáthraíonn scéimeanna fóirdheontais áitiúla Stát Gujarat.

3.2.   Scéimeanna nár aimsíodh fianaise ar fhóirdheonú ina leith

–   Maoiniú creidmheasa réamhloingsithe agus iarlastála

(71)

Mhaígh an gearánach go soláthraíonn bainc na hIndia maoiniú onnmhairiúcháin réamhloingsithe d’onnmhaireoirí a éilíonn íocaíocht as earraí a dhíol roimh loingsiú na n-earraí sin. Ar an gcaoi chéanna, is éard atá i maoiniú onnmhairiúcháin iarlastála iasacht a sholáthraíonn institiúidí airgeadais d’onnmhaireoirí. Tá an scéim seo á bainistiú ag Banc Cúltaca na hIndia (RBI), banc ceannais na hIndia. Maíodh freisin go gcuireann GOI, trína bhanc ceannais, de chúram ar bhainc phríobháideacha na hIndia ranníocaíocht airgeadais a thabhairt i bhfoirm aistriú díreach cistí (Airteagal 3(1)(a)(i) agus Airteagal 3(1)(a)(iv) den bhun-Rialachán). Chun tairbhe a bhaint as na scéimeanna sin, ní gá don onnmhaireoir ach cruthúnas ar onnmhairiú a thaispeáint gan aon mheasúnú riosca a bheith ag teastáil. Dá bhrí sin, is é an tairbhe don onnmhaireoir an difríocht idir an ráta fabhrach a fhaightear ar an gcaoi sin agus ráta an mhargaidh le haghaidh iasachtaí den chineál céanna san India.

(72)

Ceann de na táirgeoirí onnmhairithe Indiach a bhí ag baint úsáide, go pointe teoranta, creidmheasanna réamhloingsithe sa IP.

(73)

Bhí an chuideachta ag úsáid creidmheasanna réamhloingsithe faoi áiseanna caipitil oibre (línte creidmheasa) a d’oscail bainc phoiblí agus bhainc phríobháideacha. Bunaíodh an ráta úis a cuireadh i bhfeidhm i gcomhréir le coinníollacha an mhargaidh agus ag an leibhéal a ghearrann bainc phoiblí agus phríobháideacha eile (bainc idirnáisiúnta san áireamh), a raibh línte creidmheasa oscailte ag an gcuideachta leo. Bhí an ráta úis bunaithe ar Phríomhráta Iasachtaithe Tagarmhairc (‘BPLR’) – i gcás creidmheasanna onnmhairiúcháin in INR nó ar LIBOR – i gcás creidmheasanna onnmhairiúcháin in USD. Sa dá chás, cuireadh raon difríochta leis, bunaithe ar mheasúnú ar rátáil chreidmheasa na cuideachta. Baineadh úsáid freisin as na línte creidmheasa céanna don mhaoiniú gearrthéarmach intíre.

(74)

Níor úsáid an dá tháirgeoir onnmhairithe Indiach creidmheasanna onnmhairiúcháin iar-lastais le linn an IP.

(75)

Mar thoradh air sin, níor ghá don Choimisiún na scéimeanna sin a imscrúdú tuilleadh.

–   Scéim chomhionannaithe úis le haghaidh maoiniú onnmhairiúcháin

(76)

D’éiligh an gearánach go soláthraíonn an scéim chomhionannaithe úis (‘IES’) ranníocaíocht airgeadais d’onnmhaireoirí i bhfoirm aistriú díreach cistí trí chúiteamh a chur ar fáil d’iasachtóirí na n-onnmhaireoirí sin arb ionann é agus 3 % agus 5 % de luach an úis a bheadh dlite murach sin ar iasachtaí áirithe.

(77)

Níor úsáid an dá tháirgeoir onnmhairithe Indiach IES le linn an IP.

(78)

Mar thoradh air sin, níor ghá don Choimisiún an scéim seo a imscrúdú tuilleadh.

–   Dreasachtaí arna dtabhairt ag Gníomhaireachtaí Creidmheasa Onnmhairiúcháin

(79)

Tá dhá Ghníomhaireacht Chreidmheasa Onnmhairiúcháin faoi úinéireacht an GOI: Corparáid Ráthaíochta Creidmheasa Onnmhairiúcháin na hIndia Ltd (ECGC) agus Exim Bank of India. Is é príomhsprioc an dá ghníomhaireacht onnmhairí Indiach a chur chun cinn. D’éiligh an gearánach go dtugann dreasachtaí arna soláthar ag na Gníomhaireachtaí sin tairbhe do na honnmhaireoirí toisc go gcuireann siad árachas, ráthaíochtaí creidmheasa, línte creidmheasa agus creidmheasanna onnmhairiúcháin ar fáil faoi choinníollacha nach bhfuil chomh dian leis na coinníollacha atá ar an margadh.

(80)

Níor bhain an dá tháirgeoir onnmhairithe Indiach úsáid as ráthaíochtaí creidmheasa, creidmheasanna onnmhairíochta ná línte creidmheasa arna soláthar ag ECGC nó Exim Bank.

(81)

Bhí dhá tháirgeoir de chuid Jindal Group clúdaithe, áfach, ag polasaithe árachais ECGC. Níor aimsigh an Coimisiún, áfach, go raibh na comhaontuithe árachais sin ag imeacht ó ghnáthdhálaí an mhargaidh. Bhí na táillí préimhe ag brath ar chlúdach uasta caillteanais, ar thíortha agus ar cheannaitheoirí a chumhdaítear leis an mbeartas agus leis an ‘stair éilimh’ roimhe sin, i.e. próifíl riosca na gcuideachtaí. D’fhíoraigh an Coimisiún gur íocadh na táillí préimhe agus na táillí muirir uile.

(82)

Mar thoradh air sin, níor ghá don Choimisiún an scéim seo a imscrúdú tuilleadh.

–   Iasachtaí tosaíochta ó Bhanc Stáit na hIndia (‘SBI’) agus ón gCiste Forbartha Cruach (‘SDF’)

(83)

D’éiligh an gearánach go soláthraíonn GOI iasachtaí tosaíochta a bhaineann go sonrach le hearnáil faoi leith trí Bhanc Stáit na hIndia (SBI) agus tríd an gCiste Forbartha Cruach (SDF) do na táirgeoirí cruach dhosmálta.

(84)

Bhí SBI ar cheann de na bainc a thug iasachtaí fadtéarmacha Grúpa Jindal ach níor aimsigh an Coimisiún iad go sonrach ná go fabhrach. Bunaíodh an ráta úis bunaithe ar BLPR + raon difríochta. Go deimhin, bhí an ráta úis a ghearrann SBI beagán níos airde ná na rátaí úis a ghearrann bainc phríobháideacha a dheonaíonn iasachtaí fadtéarmacha do Jindal Group a fhad céanna.

(85)

Ní bhfuair an dá tháirgeoir onnmhairithe Indiach iasachtaí ón gCiste Forbraíochta Cruach le linn an IP.

(86)

Mar thoradh air sin, níor ghá don Choimisiún an scéim seo a imscrúdú tuilleadh.

–   Deontais Taighde agus Forbartha SDF agus an Aireacht Cruach

(87)

D’éiligh an gearánach go gcuireann GOI deontais R&D ar fáil do tháirgeoirí cruach trí SDF. Is féidir na deontais T&D a fháil freisin go díreach ón Aireacht Cruach.

(88)

Ní bhfuair an dá tháirgeoir onnmhairithe Indiach deontais T&D i leith IP ná deontais a d'fhéadfaí a leithdháileadh ar an IP.

(89)

Mar thoradh air sin, níor ghá don Choimisiún an scéim seo a imscrúdú tuilleadh.

–   Díolúintí Dleachta agus Scéimeanna Astaíochtaí

(90)

D’éiligh an gearánach go mbaineann táirgeoirí an táirge atá faoi imscrúdú tairbhe as roinnt scéimeanna aisíoca dleachta réamhonnmhairithe agus iar-onnmhairithe faoinar féidir na hamhábhair nó na hearraí caipitil a allmhairíodh a dhíolmhú ó dhleachtanna custaim agus ó chánacha ar allmhairí. Tugann na scéimeanna sin sochar, de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(ii) agus Airteagal 3(2) den bhun-Rialachán, do mhonaróirí onnmhairithe, arb ionann é agus an méid ioncaim a ligeann an rialtas uaidh agus, dá bhrí sin, le suim na ndleachtanna agus na gcánacha nár bailíodh.

(91)

Mar a míníodh in aithrisí (117) go (205) thíos, bhain táirgeoir onnmhairithe Indiach amháin nó an dá tháirgeoir tairbhe as roinnt de na díolúintí dleachtanna agus na scéimeanna maithiúnais, eadhon: AAS, DDS, EPCGS agus MEIS.

(92)

Níor bhain aon cheann den dá tháirgeoir onnmhairithe tairbhe as scéim DFIA, áfach, ná ní raibh idirbhearta díolacháin intíre acu a aicmíodh mar Onnmhairiú Measta. Dá bhrí sin, níor ghá don Choimisiún imscrúdú breise a dhéanamh ar an dá scéim dheireanacha sin.

–   Dreasachtaí d’Aonaid atá Dírithe ar Onnmhairiú (‘EOU’) agus Criosanna Eacnamaíocha Speisialta (‘SEZ’)

(93)

Mhaígh an gearánach go mbaineann táirgeoirí an táirge atá faoi imscrúdú tairbhe as roinnt dreasachtaí cánach a bheith cláraithe mar EOU nó a bheith lonnaithe in SEZ.

(94)

Níor cláraíodh ceachtar den dá tháirgeoir easpórtála Indiacha mar EOU le linn an IP, áfach, ná níor bhain siad tairbhe as fóirdheontais earraí caipitil roimhe seo mar EOU a d’fhéadfaí a leithdháileadh ar an IP.

(95)

Mar thoradh air sin, níor ghá don Choimisiún na scéimeanna sin a imscrúdú tuilleadh.

–   Dreasachtaí cánach ioncaim

(96)

D’éiligh an gearánach go mbaineann táirgeoirí an táirge atá faoi imscrúdú tairbhe as asbhaintí cánach ioncaim agus díolúintí a eascraíonn as roinnt clár, lena n-áirítear:

Ráta laghdaithe cánach ioncaim do chuideachtaí nuabhunaithe

Asbhaintí cánach ioncaim ar chostais T&D

Cáin ioncaim a asbhaint ó bhrabúis a eascraíonn as mórthionscadail thionsclaíocha (ITES)

Asbhaintí cánach ioncaim ar bhrabúis de chuid gnóthas catagóire speisialta

Infheistíochtaí i ngléasraí agus i meaisíní nua a asbhaint ó cháin ioncaim.

(97)

Níor bhain an dá tháirgeoir onnmhairithe Indiach leas as díolúintí, asbhaintí ná rátaí cánach laghdaithe le linn an IP.

(98)

Mar thoradh air sin, níor ghá don Choimisiún an scéim seo a imscrúdú tuilleadh.

–   Soláthar amhiarainn ar íocaíocht nach leordhóthanach

(99)

Mhaígh an gearánach gur chuir an GOI beartas i bhfeidhm a bhaineann le cánacha arda easpórtála a shocrú ar mhianta iarainn. Ar an gcaoi sin, d’áirithigh an rialtas méadú ar sholáthar intíre na dtáirgí sin agus ráthaigh sé go bhfanfaidh praghsanna iarainn go maith faoi bhun na leibhéal idirnáisiúnta. Is iad na dleachtanna onnmhairiúcháin sin, mar aon le heilimintí eile, a chuireann de chúram ar tháirgeoirí amhábhar nó a stiúrann siad ionchuir a chur ar fáil do tháirgeoirí na hIndia ar luach saothair nach bhfuil leordhóthanach.

(100)

Mar sin féin, níl aon cheann den dá tháirgeoir onnmhairithe Indiach ag baint úsáide as méine iarainn ina phróiseas táirgthe. Dá bhrí sin, níor ghá don Choimisiún an scéim seo a imscrúdú tuilleadh.

–   Earraí a cheannach trí pholasaithe soláthair Rialtais

(101)

Mhaígh an gearánach gur thacaigh an GOI leis an tionscal cruach dhosmálta fuar-rollta Indiach trí sholáthairtí rialtais. Mhaígh sé go bhfuil sé d’oibleagáid ar ghníomhaireachtaí rialtais céatadán íosta de chruach agus d’iarann na hIndia a úsáid ina soláthar (idir 15 % agus 50 %). Ina theannta sin, nuair a thairgeann tairgeoir coigríche an praghas is ísle, is féidir leo a fháil ach suas le leath den chainníocht ordaithe. Ní mór an chuid eile a bhronnadh ar sholáthróir áitiúil atá in ann praghas a dhéanamh laistigh de raon 20 % os cionn phraghas an tairgeora eachtraigh. Ach amháin más rud é nach féidir le soláthraí áitiúil amháin praghas a dhéanamh laistigh de 20 % den phraghas is ísle (an teagmhas nach dócha, mar gheall ar an gcorrlach leathan), is féidir leis an tairgeoir eachtrach níos éifeachtúla an chuid eile den chonradh a fháil.

(102)

Ceann de na táirgeoirí easpórtála Indiacha a bhí ag tairiscint sa IP go rathúil i nósanna imeachta soláthair rialtais.

(103)

D’fhíoraigh an Coimisiún na nósanna imeachta soláthair agus tairiscintí uile a bhaineann leis an gcuideachta Indiach atá i gceist in IP.

(104)

Foilsítear tairiscintí ar líne, ar shuíomhanna gréasáin na n-aonad riaracháin, institiúidí nó cuideachtaí poiblí faoi seach Indiach (mar shampla, Iarnróid Indiacha) agus tá cead ag na cuideachtaí a dtairiscintí a sheoladh. Is gnáthchleachtas é go roinntear méid an tsoláthair idir dhá chuideachta. Tá an chuideachta, a thairg an praghas is ísle, tugtha 60 % den soláthar agus don chuideachta, a thairg an dara praghas is ísle, tabharfar an 40 % eile den chonradh, ar an gcoinníoll go ndéanfaidh sí a praghas a choigeartú go dtí an leibhéal a thairgeann buaiteoir na tairisceana. Tá feidhm ag an riail sin freisin más tairgeoirí coigríche iad cuideachta amháin nó an dá cheann atá i gceist.

(105)

Ar an gcéad dul síos, is do chuideachtaí intíre amháin a bhíonn roinnt soláthairtí ar oscailt. Mar sin féin, má tá an nós imeachta ar oscailt do na tairgeoirí eachtrannacha, ní ann d’idirdhealú praghais mar atá líomhnaithe ag an ngearánach. Níl tosaíocht praghsanna (20 %) ann do sholáthraithe intíre ach amháin i gcás soláthairtí a bhaineann le hearraí caipitil (16).

(106)

D’fhíoraigh an Coimisiún gur thairg an chuideachta a roghnaigh an praghas ab ísle, sna nósanna imeachta soláthair go léir a bronnadh ar tháirgeoir SSCR Indiach sa IP, bíodh sin ar oscailt do thairgeoirí eachtrannacha nó nach bhfuil, nó, mar chuideachta leis an dara tairiscint is fearr, go raibh orthu a praghas a chur in oiriúint don phraghas is ísle a bhí ar fáil.

(107)

Tar éis an nochta dheiridh, mhaígh an gearánach gur tháinig laghdú ar iomaíocht de bharr tairgeoirí eachtrannacha a eisiamh ó chuid de na nósanna imeachta soláthair agus, dá bhrí sin, go raibh praghsanna foriomlána níos airde ann, a bhí cothrom le ranníocaíocht airgeadais trí earraí a cheannach ar luach saothair níos mó ná luach saothair leordhóthanach.

(108)

Ina theannta sin, thug an gearánach faoi deara, trí allmhairí ó thairiscintí áirithe a eisiamh, go ráthaítear le rialacha soláthair na hIndia méideanna áirithe de na ceannacháin do tháirgeoirí Indiacha, rud a thugann tairbhe dóibh féin.

(109)

Aontaíonn an Coimisiún go bhféadfadh eisiamh tairgeoirí eachtrannacha iomaíocht a laghdú agus go bhféadfadh sé go gcruthófaí margadh do thairgeoirí intíre amháin. Mar sin féin, bhí na méideanna a dhíol Grúpa Jindal trí thairiscintí poiblí a bhronnadh diomaibhseach i gcomhthéacs iomlán dhíolacháin intíre na cuideachta sa IP. Ina theannta sin, san anailís a rinneadh ar na nósanna imeachta soláthair a bronnadh ar tháirgeoir SSCR Indiach sa IP, níor thug an Coimisiún faoi deara difríochtaí suntasacha idir na tairiscintí a bhuaigh tairiscintí i dtairiscintí a osclaíodh do na cuideachtaí eachtrannacha agus iad siúd nach raibh siad rannpháirteach iontu. Mar thoradh air sin, sa chás áirithe seo níor aimsigh an Coimisiún aon sochar ábhartha de réir bhrí Airteagal 3(1)(b) den bhun-Rialachán.

–   Dreasachtaí arna soláthar ag Exim Bank i bhfoirm Creidmheasanna Ceannaitheoirí

(110)

Mhaígh an gearánach go dtairgfidh Exim Bank Línte Creidmheasa agus Creidmheas Ceannaitheora. Ní sholáthraítear na dreasachtaí sin d’onnmhaireoirí ach do rialtais eachtracha, do bhainc forbartha eachtracha agus d’institiúidí airgeadais thar lear, do bhainc thráchtála thar lear nó d’eintitis eile. Cuireann an maoiniú ar a gcumas ceannach ó onnmhaireoirí Indiacha ar théarmaí creidmheasa iarchurtha.

(111)

Níor clúdaíodh aon cheann de dhíolacháin onnmhairiúcháin na dtáirgeoirí onnmhairithe a bhí faoi imscrúdú le linn an IP le línte Exim Bank de chreidmheas nó le creidmheas an cheannaitheora.

(112)

Mar thoradh air sin, níor ghá don Choimisiún na scéimeanna sin a imscrúdú tuilleadh.

–   Dreasachtaí a sholáthraíonn scéimeanna fóirdheontais áitiúla Stát Gujarat

(113)

D’éiligh an gearánach go bhféadfadh roinnt de na táirgeoirí SSCR leas a bhaint as scéimeanna fóirdheontais ar leibhéal an stáit a chuireann Rialtas Gujarat (GOG) ar fáil, seachas fóirdheontais arna ndeonú ag an GOI. Liostaítear ceithre scéim áitiúla sa ghearán:

Scéim Dreasachta do Thionscail 2016-2021, a chuireann dreasacht cánach ar fáil do chuideachtaí nua atá ag bunú in Gujarat.

Scéim loghadh CBL Gujarat: Is féidir le fiontar Gujarati a fhorchúiteamh an CBL a íocadh ar a ionchuir cheannaithe i bhfoirm creidmheas cánach ionchuir.

An Gníomh um Chrios Eacnamaíoch Speisialta: Díolúintí cánach do dhleacht stampa agus do tháille chláraithe.

Díolúine chánach do Dhíolacháin agus do Chánacha Stáit eile ar Cheannach Ionchuir don SEZ nó d’aonad laistigh den SEZ.

(114)

Níl ach ceann amháin de na táirgeoirí onnmhairithe Indiacha atá faoi imscrúdú lonnaithe i Stát Gujarat agus d’fhéadfadh sé leas a bhaint as na scéimeanna fóirdheontais áitiúla atá liostaithe thuas. Níor cinneadh, áfach, go mbainfeadh an chuideachta tairbhe as aon cheann de na scéimeanna sin sa IP.

(115)

Mar thoradh air sin, níor ghá don Choimisiún na scéimeanna sin a imscrúdú tuilleadh.

–   Asbhaint stampa leictreachais (Rialtas Gujarat)

(116)

Chinn an Coimisiún gur bhain táirgeoir onnmhairithe amháin leas as an mbeart sin le linn an IP. Mar sin féin, ós rud é go raibh an chuma air go raibh an sochar a bronnadh ar an gcuideachta seo diomaibhseach (0,02 %), chinn an Coimisiún gan an beart sin a fhiosrú a thuilleadh.

3.3.   Scéimeanna ar thángthas ar fhianaise ar fhóirdheonú ina leith

3.3.1.   Scéimeanna díolúine dleachta agus maitheamh

(117)

Tá na scéimeanna AAS, EPCGS agus MEIS bunaithe ar an Acht um Thrádáil Eachtrach (Forbairt agus Rialáil) 1992 (Uimh. 22 de 1992) a tháinig i bhfeidhm an 7 Lúnasa 1992 (‘An tAcht um Thrádáil Eachtrach’). Údaraíonn an tAcht Trádála Eachtraí don GOI fógraí a eisiúint maidir leis an mbeartas onnmhairithe agus allmhairithe. Déantar achoimre orthu sin i gcáipéisí ‘Beartas Trádála Coigríche’, a eisíonn an Aireacht Tráchtála de ghnáth gach cúig bliana agus a nuashonraítear go rialta.

(118)

Is é an Beartas Trádála Eachtraí 2015-20 doiciméad an Bheartais Trádála Eachtraí (‘FTP 2015-20’). Chomh maith leis sin, leagann an GOI amach na nósanna imeachta lena rialaítear FTP 2015-20 i ‘Leabhar Nósanna Imeachta, 2015-20’ (‘HOP 2015-20’).

(119)

Tá an scéim DDS bunaithe ar alt 75 d’Acht Custam 1962, ar alt 37 d’Acht Máil Lárnach 1944, ar ailt 93A agus 94 d’Acht Airgeadais 1994, agus ar na Rialacha Aistarraingt Cánach Cánach Seirbhíse, Custam, Dleachtanna Máil agus Seirbhísí. Foilsítear na rátaí aisíocaíochta ar bhonn rialta.

(120)

Mar ráiteas ginearálta, tugtar faoi deara nach raibh an Coimisiún in ann cian-seiceáil doiciméad áirithe a bhaineann le hidirbhearta onnmhairithe/allmhairithe a thabhairt chun críche laistigh de thréimhse réasúnta laistigh de chreat na scéimeanna aistarraingthe dleachta a thuairiscítear san fho-alt seo, arna iarraidh agus arna gcomhaontú le linn RCC. Chuige sin, d’úsáid an Coimisiún na fíricí is fearr a bhí ar fáil i gcás neamhréitigh a aimsíodh idir na figiúirí arna dtuairisciú ag na cuideachtaí agus an GOI, ar bhonn Airteagal 28(3) den bhun-Rialachán.

(121)

Tar éis an nochta dheiridh, mhaígh ceann de na táirgeoirí onnmhairithe Indiacha gurb é cuspóir na scéimeanna AAS, DDS agus MEIS na dleachtanna custaim a íocann an chuideachta ar allmhairí amhábhar a úsáidtear sna táirgí onnmhairithe a neodrú agus dá bhrí sin ní thugann na trí scéim seo tairbhe don chuideachta.

(122)

Murab ionann agus an ráiteas seo, áfach, níl aon nasc díreach ag sochair a fhaigheann na cuideachtaí faoi scéimeanna DDS agus MEIS le dleachtanna atá dlite ar allmhairí amhábhar a úsáideann an chuideachta sna táirgí onnmhairithe.

(123)

I gcás na scéime DDS, faigheann cuideachta onnmhairithe íocaíochtaí in airgead tirim, íocaíochtaí nach bhfuil nasctha ach le luach SAB a onnmhairí. Nach bhfuil sé de cheangal ar an gcuideachta atá i gceist aon amhábhair a allmhairiú ar chor ar bith.

(124)

I gcás na scéime MEIS, faigheann táirgeoir onnmhairithe scripteanna a d‘fhéadfaí a dhíol ar an margadh nó a d’fhéadfaí a úsáid chun dleachtanna ar allmhairí atá dlite amach anseo a fhritháireamh, ach níl an fritháireamh sin teoranta do na hamhábhair a úsáideadh i dtáirgeadh na dtáirgí onnmhairithe a bhfuarthas scripteanna de chuid an MEIS ina leith. Dá bhrí sin, is féidir scripteanna de chuid SECI a úsáid chun aon dleachtanna ar allmhairí atá dlite a fhritháireamh, lena n-áirítear dleachtanna ar allmhairí a bhaineann le hearraí caipitil. Is féidir leo a airgead tirim freisin fiú mura bhfuil an chuideachta allmhairiú rud ar bith ar chor ar bith.

(125)

I gcás na scéime AAS amháin tá nasc díreach idir díolúine ó dhleachtanna ar allmhairí ar amhábhair arna n-allmhairiú ag an gcuideachta agus táirgí onnmhairithe. Dá bhrí sin, ní dhéileálann an Coimisiún leis an díolúine ó dhleacht mar shochar don chuideachta, ar choinníoll gur féidir leis an gcuideachta tomhailt iarbhír amhábhar arna n-allmhairiú faoi AAS a thaispeáint i dtáirgeadh na dtáirgí deiridh onnmhairithe.

–   Scéim an Ardúdaraithe (‘AAS’)

(126)

Bhunaigh an Coimisiún go raibh táirgeoir onnmhairithe Indiach amháin a d’úsáid AAS le linn an IP.

(a)   Bunús dlí

(127)

Tá an cur síos mionsonraithe ar an scéim le fáil i míreanna 4.03 go 4.24 den FTP 2015-20 agus i gcaibidlí 4.04 go 4.52 de HOP 2015-20 agus HOP 2015-20 nuashonraithe.

(b)   Incháilitheacht

(128)

Tá sé fho-scéim in AAS, a bhfuil cur síos níos mionsonraithe orthu sa roinn seo a leanas. Tá difríocht idir na foscéimeanna sin, inter alia, maidir le raon feidhme incháilitheachta. Tá monaróirí-onnmhaireoirí agus onnmhaireoirí ceannaithe atá 'faoi cheangal le' monaróirí a thacaíonn le monaróirí incháilithe d’onnmhairí fisiciúla AAS agus d’fhoscéimeanna cheanglais bhliantúla AAS. Tá na monaróirí a sholáthraíonn an t-onnmhaireoir deiridh incháilithe don AAS do sholáthairtí idirmheánacha. Maidir leis na príomhchonraitheoirí a sholáthraíonn do na catagóirí ‘onnmhairithe measta’ a luaitear i mír 7.02 den FTP 2015-20, amhail soláthraithe aonaid atá dírithe ar onnmhairí (‘EOU’), tá siad incháilithe don fhoscéim onnmhairiúcháin a mheastar a bheith AAS. I ndeireadh na dála, tá soláthróirí idirmheánacha d’onnmhaireoirí monaróirí incháilithe do shochair ‘onnmhairiú measta’ faoi na foscéimeanna Réamhordú um Réamheisiúint agus Ar ais go dtí an litir chreidmheasa intíre ar ais.

(c)   Cur chun feidhme praiticiúil

(129)

Is féidir an AAS a eisiúint sna cásanna a ndéantar cur síos orthu thíos.

(130)

Onnmhairí fisiceacha: Is é seo an fo-scéim is mó. Ceadaítear leis seo ábhair ionchuir a allmhairiú saor ó dhleacht chun táirge deiridh onnmhairithe sonrach a tháirgeadh. Sa chomhthéacs sin, ciallaíonn ‘fisiciúil’ go gcaithfidh an táirge onnmhairithe críoch na hIndia a fhágáil. Sonraítear sa cheadúnas liúntas allmhairiúcháin agus oibleagáid onnmhairiúcháin, lena n-áirítear cineál an táirge onnmhairithe.

(131)

Riachtanas bliantúil: Níl an t-údarú sin nasctha le táirge onnmhairithe ar leith, ach le grúpa táirgí níos leithne (e.g. táirgí ceimiceacha agus táirgí gaolmhara). Féadfaidh sealbhóir an cheadúnais – suas le tairseach luacha áirithe a socraíodh lena fheidhmíocht onnmhairiúcháin san am a chuaigh thart – aon ionchur saor ó dhleacht ar allmhairí a bheidh le húsáid chun aon cheann de na hítimí a thagann faoi ghrúpa táirgí den sórt sin a mhonarú. Féadfaidh sé rogha a dhéanamh aon táirge a thagann as a thagann faoi chuimsiú an ghrúpa táirgí a onnmhairiú agus ábhar den sórt sin atá díolmhaithe ó dhleacht á úsáid.

(132)

Soláthairtí idirmheánacha: Cumhdaítear leis an bhfo-scéim seo cásanna ina bhfuil sé beartaithe ag dhá mhonaróir táirge onnmhairiúcháin amháin a tháirgeadh agus an próiseas táirgthe a roinnt. Féadfaidh an monaróir-onnmhaireoir a tháirgeann an táirge idirmheánach ábhair ionchuir saor ó dhleacht a allmhairiú agus is féidir leis AAS a fháil chun na críche sin le haghaidh soláthairtí idirmheánacha. Tugann an t-onnmhaireoir deiridh an táirgeadh chun críche agus tá sé d’oibleagáid air an táirge críochnaithe a onnmhairiú.

(133)

Onnmhairí measta: Leis an bhfoscéim seo, ceadaítear don phríomhchonraitheoir ionchuir a allmhairiú saor ó dhleacht, ar ionchuir iad a cheanglaítear le linn earraí a mhonarú atá le díol mar ‘onnmhairí measta’. De réir an GOI, tagraíonn onnmhairí measta do na hidirbhearta sin nach bhfágann na hearraí a soláthraíodh an tír. Meastar roinnt catagóirí soláthair a bheith ina n-onnmhairí ar choinníoll go monaraítear na hearraí san India, e.g. soláthar earraí do MT nó do chuideachta atá suite i gcrios eacnamaíoch speisialta (‘SEZ’).

(134)

Ordú Réamhscaoilte (‘AN RO’): An sealbhóir AAS a bhfuil sé ar intinn aige an t-ionchur ó fhoinsí intíre a aimsiú, in ionad allmhairiú díreach, tá sé de rogha aige iad a aimsiú i gcoinne AROanna. I gcásanna den sórt sin, déantar na Réamh-Údaruithe a bhailíochtú mar AROanna agus formhuinítear iad don soláthraí intíre ar sheachadadh na n-ítimí atá sonraithe iontu. Le formhuiniú an ARO, tugtar an soláthraí intíre i dteideal na dtairbhí a bhaineann le honnmhairí measta mar atá leagtha amach i mír 7.03 den FTP 2015-20 (i.e. AAS i gcás soláthairtí idirmheánacha/onnmhairiú measta, aistarraingt onnmhairiúcháin mheasta agus aisíocaíocht dleachta máil foirceannaidh). Leis an sásra ARO, aisíocaíochtaítear cánacha agus dleachtanna leis an soláthraí in ionad iad a aisíoc leis an onnmhaireoir deiridh i bhfoirm aisíoca/aisíoc dleachtanna. Tá aisíocaíocht cánacha/dleachtanna ar fáil i gcás ionchuir intíre agus i gcás ionchuir allmhairithe araon.

(135)

Ar ais chuig litir chreidmheasa intíre: Cumhdaítear arís leis an bhfo-scéim seo soláthairtí dúchasacha do shealbhóir Réamhúdaraithe. Is féidir le sealbhóir Réamhúdaraithe dul i dteagmháil le banc chun litir chreidmheasa intíre a oscailt i bhfabhar soláthraí baile. Ní dhéanfaidh an banc an t-údarú a bhailíochtú le haghaidh allmhairiú díreach ach amháin i ndáil le luach agus méid na n-ítimí a fhaightear sa bhaile seachas allmhairiú. Beidh an soláthraí intíre i dteideal sochair onnmhairiúcháin mar atá leagtha amach i mír 7.03 den FTP 2015-20 (i.e. AAS i gcás soláthairtí idirmheánacha/onnmhairiú measta, aistarraingt onnmhairiúcháin mheasta agus aisíoc na dleachta máil foirceannaidh).

(136)

Chinn an Coimisiún go bhfuair táirgeoir onnmhairithe amháin a d’úsáid an scéim lamháltais faoin gcéad fhoscéim i.e. onnmhairí fisiciúla AAS le linn an IP. Dá bhrí sin, ní gá in-fhrithchúititheacht na bhfoscéimeanna nár úsáideadh fós a bhunú.

(137)

Chun críocha fíoraithe ag údaráis na hIndia, tá sé d’oibleagáid de réir an dlí ar shealbhóir RéamhÚdaraithe ‘cuntas fíor cuí tomhaltais agus úsáid earraí saor ó dhleacht agus earraí a fhaightear ar bhonn intíre’ a choinneáil i bhformáid shonraithe (caibidil 4.51 agus Aguisín 4H HOP 2015-20), i.e. clár tomhaltais iarbhír. Ní mór do chuntasóir/cuntasóir costas agus oibreacha cairte seachtrach an clár seo a dheimhniú a eisíonn deimhniú ina luaitear gur scrúdaíodh na cláir fhorordaithe agus na taifid ábhartha agus go bhfuil an fhaisnéis a cuireadh ar fáil faoi Aguisín 4H fíor agus ceart ar gach slí.

(138)

Maidir leis an bhfoscéim a d’úsáid an chuideachta lena mbaineann le linn an IP, i.e. onnmhairí fisiceacha, tá an liúntas allmhairiúcháin agus an oibleagáid onnmhairiúcháin socraithe de réir méid agus luacha ag an GOI agus déantar iad a dhoiciméadú ar an Údarú. Ina theannta sin, tráth an allmhairithe agus an onnmhairithe, tá na hidirbhearta comhfhreagracha le doiciméadú ag oifigigh Rialtais ar an Údarú. Is é an GOI a chinneann méid na n-allmhairí atá ceadaithe faoin AAS ar bhonn Normanna Aschuir Chaighdeánacha ('SIONanna') atá ann d’fhormhór na dtáirgí lena n-áirítear an táirge atá faoi imscrúdú.

(139)

Níl na hábhair ionchuir a allmhairíodh inaistrithe agus ní mór iad a úsáid chun an táirge onnmhairiúcháin a thiocfaidh as a tháirgeadh. Ní mór an oibleagáid onnmhairiúcháin a chomhlíonadh laistigh de thréimhse ama fhorordaithe tar éis an ceadúnas a eisiúint (18 mhí agus d’fhéadfaí dhá shíneadh 6 mhí a chur leis an tréimhse sin).

(140)

Níl aon dlúthnasc idir na hionchuir allmhairithe agus na táirgí críochnaithe a onnmhairíodh. Is féidir na hábhair ionchuir incháilithe a allmhairiú agus a úsáid freisin i gcás táirgí seachas an táirge atá faoi imscrúdú. Thairis sin, is féidir le ceadúnais le haghaidh táirgí éagsúla a bheith clubbed. Ciallaíonn sé sin go bhféadfaidh onnmhairí faoi cheadúnas AAS ar tháirge amháin an ceart a thabhairt allmhairí saor ó dhleacht a fháil d’ionchur faoi cheadúnas AAS le haghaidh táirge eile.

(141)

Léiríodh san imscrúdú nár dúnadh aon cheann de na ceadúnais AAS a d’úsáid an táirgeoir onnmhairiúcháin. Dá bhrí sin, ní raibh an táirgeoir onnmhairiúcháin in ann aon aguisín 4H atá ag gabháil lena cheadúnais AAS a thaispeáint. Ina theannta sin, d’admhaigh an táirgeoir onnmhairithe nach féidir, lena chlár tomhaltais, tomhailt iarbhír na n-amhábhar allmhairithe a bhunú ná é a nascadh le táirgí deiridh táirgthe agus onnmhairithe. Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil an táirgeoir i dtrácht comhtháite go ceartingearach ar illeibhéal:

 

céim 1: Táirgeadh cóc agus fearócróimiam

 

céim 2: Táirgeadh cruach dhosmálta leachta

 

céim 3: Táirgeadh leac

 

céim 4: Táirgeadh cornaí terollta

 

céim 5: Táirgeadh táirgí cothroma fuar-rollta (an táirge lena mbaineann)

agus úsáidtear amhábhair allmhairithe ag céim 2 nuair atá siad measctha le hamhábhair arna dtáirgeadh ag céim 1 nó nuair a cheannaítear sa bhaile iad.

(d)   Conclúid maidir leis an AAS

(142)

Is ionann an díolúine ó dhleachtanna ar allmhairí agus fóirdheontas de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(ii) agus Airteagal 3(2) den bhun-Rialachán, eadhon is ionann é agus ranníocaíocht airgeadais ón GOI ós rud é go gcruthaíonn sé ioncam ó dhleacht a bheadh dlite murach sin agus go dtugann sé sochar don onnmhaireoir a ndéantar imscrúdú air toisc go gcuireann sé feabhas ar a leachtacht.

(143)

Ina theannta sin, tá onnmhairí fisiceacha AAS ag brath sa dlí ar fheidhmíocht onnmhairiúcháin, agus dá bhrí sin meastar iad a bheith sonrach agus in-fhrithchúitithe faoi phointe (a) den chéad fhomhír d’Airteagal 4(4) den bhun-Rialachán. Gan gealltanas onnmhairíochta, ní féidir le cuideachta sochair a fháil faoin scéim seo.

(144)

Ní féidir an fhoscéim a úsáidtear sa chás seo a mheas mar chóras aisíocaíochta dleachta incheadaithe ná mar chóras aisíoca ionadaíochta de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(ii) den bhun-Rialachán. Níl sé i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos in Iarscríbhinn I ítim (i), in Iarscríbhinn II (sainmhíniú agus rialacha maidir le haisíocaíocht) agus in Iarscríbhinn III (sainmhíniú agus rialacha maidir le haisíoc ionadaíochta) den bhun-Rialachán. Níor chuir an GOI córas fíoraithe ná nós imeachta i bhfeidhm go héifeachtach chun a dhearbhú ar ídíodh ionchuir i dtáirgeadh an táirge onnmhairithe agus, i gcás scéimeanna aisíoca ionadaíochta, ar an méid sin, agus cé acu a ídíodh an t-ionchur sin, i dtáirgeadh an táirge onnmhairithe (Iarscríbhinn II(4) den bhun-Rialachán agus, i gcás scéimeanna aisíoca ionadaíochta, Iarscríbhinn III(II)(2) den bhun-Rialachán). Meastar freisin nach raibh na LIONanna don táirge atá faoi imscrúdú cruinn go leor agus, iontu féin, nach féidir leis na SIONanna sin a bheith ina gcóras fíoraithe tomhaltais iarbhír toisc nach gcuireann dearadh na noirm chaighdeánacha sin ar chumas an GOI a fhíorú go cruinn go leor cad iad na méideanna ionchuir a ídíodh sa táirgeadh onnmhairiúcháin. Ina theannta sin, ní dheachaigh an GOI i mbun tuilleadh scrúdaithe bunaithe ar na hionchuir iarbhír lena mbaineann, cé go mbeadh gá leis sin a dhéanamh in éagmais córas fíoraithe a bheadh curtha i bhfeidhm go héifeachtach (Iarscríbhinn II(5) agus Iarscríbhinn III(II)(3) a ghabhann leis an mbun-Rialachán).

(145)

Dá bhrí sin, tá an fhoscéim in-fhrithchúitithe.

(e)   Méid an fhóirdheontais a ríomh

(146)

In éagmais córais aisíoca dleachta atá ceadaithe agus easpa féidearthachta fíorú a dhéanamh ar ráta iarbhír tomhaltais na n-ionchur ábhartha, meastar méid iomlán na ndleachtanna custaim forgóin (bundleacht chustaim agus sos custaim) a bheith ina loghadh iomarcach a bheadh ina fhóirdheontas in-fhrithchúitithe i gcomhréir le hAirteagal 3(1)(a)(ii) den bhun-Rialachán.

(147)

Cuireadh in iúl don táirgeoir onnmhairiúcháin go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún Airteagal 28 den bhun-Rialachán a chur i bhfeidhm agus na fíorais is fearr atá ar fáil ina leith sin sa Litir an 22 Samhain 2021.

(148)

Murab ionann agus éilimh bhreise na cuideachta gur imeacht ó chleachtas an Choimisiúin roimhe seo í modheolaíocht ríofa den sórt sin maidir le sochar faoi AAS agus nach bhfuil inti ach toimhdí agus tátail, athdhearbhaítear nár chuir an chuideachta aon sonraí ar fáil, a cheadódh an loghadh iomarcach iarbhír a ríomh.

(149)

I gcomhréir le hAirteagal 7(1)(a) den bhun-Rialachán, rinneadh táillí arna dtabhú ag an gcuideachta chun an fóirdheontas a fháil a asbhaint ón méid iomlán fóirdheontais i gcás ina n-éilítear iad.

(150)

I gcomhréir le hAirteagal 7(2) den bhun-Rialachán, ba cheart an loghadh iomarcach a leithdháileadh thar an láimhdeachas onnmhairiúcháin iomlán de réir mar is iomchuí, toisc go bhfuil an fóirdheontas ag brath ar fheidhmíocht onnmhairiúcháin.

(151)

Ba é 0,05 % an ráta fóirdheontais a leagadh síos maidir leis an scéim seo le linn an IP.

(152)

Tar éis an nochta dheiridh, d’athdhearbhaigh táirgeoir onnmhairithe na hIndia i dtrácht a chuid éileamh maidir le hAirteagal 28 den bhun-Rialachán a chur i bhfeidhm gan údar agus maidir leis an modheolaíocht chun an sochar cuideachta faoin scéim sin arna húsáid ag an gCoimisiún a ríomh.

(153)

Níor cuireadh aon argóintí nua i láthair, áfach. Meabhraítear nach raibh aon rogha ag an gCoimisiún ach tagairt a dhéanamh do na fíricí is fearr a bhí ar fáil, mar nár chuir an chuideachta aon sonraí ar fáil a cheadódh ríomh caighdeánach an loghtha barrachais faoin scéim seo. In aon chás, agus an ráta fóirdheontais atá bunaithe, mar a léirítear in aithris (151) thuas, á chur san áireamh, chinn an Coimisiún gan an tairbhe diomaibhseach a bhronntar ar Ghrúpa Jindal faoi AAS a fhrithchúiteamh.

–   Scéim Aistarraingthe Dleachtanna (‘DDS’)

(154)

Bhunaigh an Coimisiún gur bhain táirgeoir onnmhairithe Indiach amháin úsáid as DDS le linn na maoine intleachtúla.

(a)   Bunús dlí

(155)

Ba iad na Rialacha Aistarraingte Dleachtanna Custaim agus Máil 1995 (‘Rialacha DDS 1995’), arna leasú in 2006 (17) agus ansin na Rialacha Aistarraingthe Dleachtanna Custam agus Máil, 2017 (“Rialacha 2017”), a tháinig i bhfeidhm an 1 Deireadh Fómhair 2017 (18) an bunús dlí ab infheidhme le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe. Rialaíonn Riail 3(2) de Rialacha DDS 1995 modh ríofa na scéime aisíoca dleachta seo. Le Riail 12(1)(a)(ii) de na Rialacha DDS thuasluaite rialaítear an Dearbhú nach mór do na táirgeoirí onnmhairiúcháin a chomhdú chun tairbhe a bhaint as an scéim. Tá na Rialacha seo comhionann i gcónaí i Rialacha DDS 2017 agus freagraíonn siad do Riail 3(2) agus do Riail 13(1)(a)(ii) faoi seach.

(156)

Ina theannta sin, tá treoracha sonracha i gCiorclán Uimh. 24/2001 (19) maidir le cur chun feidhme Riail 3(2) agus an Dearbhú nach mór d’onnmhaireoirí a thabhairt ar aird faoi Riail 12(1)(a)(ii).

(157)

Sonraítear i Riail 4 de Rialacha DDS 1995 go bhféadfaidh an Rialtas Lárnach athbhreithniú a dhéanamh ar mhéid nó ar rátaí arna gcinneadh faoi riail 3. Tá roinnt modhnuithe déanta ag an Rialtas, is iad na modhnuithe deireanacha a rinne athbhreithniú ar na rátaí agus Fógra Uimh. 95/2018 – CUSTOMS agus Fógra Uimh. 07/2020 – CUSTOMS. Mar thoradh air sin, don táirge atá faoi imscrúdú, ba iad na rátaí DDS 1,8 % agus 1,6 % de luach SAB na dtáirgí onnmhairithe, don chéad agus don dara cuid (20) de IP faoi seach. Na rátaí DDS céanna i bhfeidhm ar cruach dhosmálta te-rollta táirgí a onnmhairíonn an chuideachta Indiach i gceist.

(b)   Incháilitheacht

(158)

Beidh aon mhonaróir nó aon onnmhaireoir-margaí incháilithe don scéim seo.

(c)   Cur chun feidhme praiticiúil

(159)

Faoin scéim seo, tá aon chuideachta a onnmhairíonn táirgí incháilithe i dteideal méid a chomhfhreagraíonn do chéatadán de luach dearbhaithe SAB an táirge onnmhairithe a fháil. Sonraítear i Riail 3(2) de na Rialacha Ais-Tarrainge maidir le Custaim agus Dleachtanna Máil an chaoi a ríomhfar méid an fhóirdheontais:

‘(2)

Nuair a bheidh an méid nó an ráta aistarraingte faoin riail seo á chinneadh, beidh aird ag an Rialtas Lárnach ar na nithe seo a leanas:

(a)

meán-chainníocht nó meánluach gach aicme nó sórt de na hábhair as ar táirgeadh nó as a monaraítear aicme áirithe earraí de ghnáth san India;

(b)

meánchainníocht nó meánluach na n-ábhar allmhairithe nó na n-ábhar inmháil a úsáidtear le haghaidh táirgeadh nó monarú san India d’aicme áirithe earraí;

(c)

meánmhéid na ndleachtanna arna n-íoc ar ábhair allmhairithe nó ar ábhair inmháil arna n-úsáid i monarú leathchodanna, comhpháirteanna agus táirgí idirmheánacha a úsáidtear chun earraí a mhonarú;

(d)

meánmhéid na ndleachtanna arna n-íoc ar ábhair arna ndiomailt i bpróiseas monaraíochta agus oibreán catalaíoch: Ar choinníoll go n-asbhainfear freisin meánmhéid na ndleachtanna ar an dramhaíl nó ar an ngníomhaire catalaíoch a athúsáidtear nó a dhíoltar in aon phróis mhonaraíochta;

(e)

meánmhéid na ndleachtanna a íocadh ar ábhair allmhairithe nó ar ábhair inmháil a úsáidtear chun na hearraí onnmhairithe a choinneáil nó a phacáil;

(f)

aon fhaisnéis eile a mheasfaidh an Rialtas Lárnach a bheith iomchuí nó úsáideach chun na críche sin.’

(160)

Is é sin le rá, bhunaigh an GOI an méid in-aisíoctha ar mheánluachanna uile-thionsclaíochta na ndleachtanna custaim ábhartha a íoctar ar amhábhair allmhairithe agus ar mheánchóimheas tomhaltais tionscail a bailíodh ón méid a mheasann an GOI a bheith ionadaíoch ar na táirgí onnmhairiúcháin incháilithe. Ansin, léiríonn an GOI an méid atá le haisíoc mar chéatadán de mheánluach onnmhairiúcháin na dtáirgí onnmhairithe incháilithe.

(161)

Úsáideann an GOI an céatadán sin chun méid na haisíocaíochta dleachta a ríomh, tá gach onnmhaireoir incháilithe i dteideal a fháil. Is é an GOI a chinneann an ráta don scéim seo ar bhonn táirge ar tháirge.

(162)

Le bheith incháilithe chun tairbhe a bhaint as an scéim seo, ní mór do chuideachta easpórtáil. Faoi láthair, nuair a chuirtear sonraí lastais isteach ar an bhfreastalaí Custaim, tugtar le fios go bhfuil an t-onnmhairiú ag tarlú faoi DDS agus go bhfuil méid na DDS socraithe go neamh-inchúlghairthe. Tar éis don chuideachta loingseoireachta an Fardal Ginearálta Onnmhairithe a chomhdú agus go bhfuil an oifig chustaim tar éis an doiciméad sin a chur i gcomparáid go sásúil le sonraí na mbillí loingseoireachta, comhlíontar na coinníollacha uile chun íoc na haisíocaíochta a údarú trí íocaíocht dhíreach ar chuntas bainc an onnmhaireora nó trí dhréacht.

(163)

Ní mór don onnmhaireoir fianaise a sholáthar freisin maidir le fáltais onnmhairiúcháin a réadú trí Dheimhniú um Fhíorú Bainc (“BRC”). Is féidir an doiciméad seo a sholáthar tar éis méid na haisíocaíochta a íoc ach aisghabhfaidh an GOI an méid a íocadh má theipeann ar an onnmhaireoir an RRC a chur isteach laistigh de spriocdháta áirithe.

(164)

Is féidir méid na haisíocaíochta a úsáid chun aon chríche agus, i gcomhréir le caighdeáin chuntasaíochta na hIndia, is féidir an méid a ríomh ar bhonn fabhraithe mar ioncam sna cuntais tráchtála, ar an oibleagáid onnmhairiúcháin a chomhlíonadh.

(165)

Sonraítear sa reachtaíocht agus sna treoracha riaracháin ábhartha nár cheart go n-éileodh riarachán custaim na hIndia aon fhianaise nach mór don onnmhaireoir a iarrann an aisíocaíocht dleachta a bheith tabhaithe nó go dtabhóidh sé dliteanas dleachta custaim i leith allmhairí na n-amhábhar is gá chun an táirge onnmhairithe a mhonarú. Ina theannta sin, le linn an RCC, dheimhnigh an GOI go mbeadh an ráta iomlán arna ríomh faoi Riail 3(2) thuas chun tairbhe na gcuideachtaí a d’fhéadfadh na hamhábhair go léir a aimsiú sa bhaile.

(d)   Conclúid maidir leis an DDS

(166)

Soláthraíonn an DDS fóirdheontais de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(I) agus Airteagal 3(2) den bhun-Rialachán. Is ranníocaíocht airgeadais ag an GOI é an méid ar a dtugtar aisíoc dleachta mar atá sé i bhfoirm aistriú díreach cistí ag an GOI. Níl aon srianta maidir le húsáid na gcistí sin. Ina theannta sin, tugann méid na haisíocaíochta dleachta tairbhe don onnmhaireoir, toisc go gcuireann sé feabhas ar leachtacht an onnmhaireora.

(167)

Is é an GOI a chinneann an ráta aistarraingthe dleachta d’onnmhairí ar bhonn táirge ar tháirge. Mar sin féin, cé go dtagraítear don fhóirdheontas mar aisíocaíocht dleachta, níl tréithe uile córais aisíoca dleachta incheadaithe ná córas aisíoca ionadaíochta ag an scéim de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(ii) den bhun-Rialachán; Ná ní chomhlíonann an scéim na rialacha a leagtar síos in Iarscríbhinn I ítim (I), in Iarscríbhinn II (sainmhíniú agus rialacha maidir le haisíoc) agus in Iarscríbhinn III (sainmhíniú agus rialacha maidir le haisíoc ionadaíochta) den bhun-Rialachán. Ní gá go mbeadh an íocaíocht in airgead tirim leis an onnmhaireoir nasctha le híocaíochtaí iarbhír dleachtanna ar allmhairí ar amhábhair, agus ní creidmheas dleachta í chun dleachtanna allmhairiúcháin a fhritháireamh ar allmhairí amhábhar san am atá thart nó sa todhchaí. Ina theannta sin, níl aon chóras ná nós imeachta i bhfeidhm lena dheimhniú cén t-ionchur a ídítear i dtáirgeadh na dtáirgí onnmhairithe agus cad iad na méideanna. Ina theannta sin, ní dheachaigh an GOI i mbun tuilleadh scrúdaithe bunaithe ar na hionchuir iarbhír lena mbaineann, cé go mbeadh gá leis sin a dhéanamh in éagmais córas fíoraithe a bheadh curtha i bhfeidhm go héifeachtach (Iarscríbhinn II(5) agus Iarscríbhinn III(II)(3) a ghabhann leis an mbun-Rialachán).

(168)

An íocaíocht a dhéanfaidh an GOI i ndiaidh onnmhairí a dhéanann onnmhaireoirí, braitheann sí ar fheidhmíocht onnmhairiúcháin agus, dá bhrí sin, meastar go bhfuil an scéim seo sonrach agus in-fhrithchúitithe faoi Airteagal 4(4)(a) den bhun-Rialachán.

(169)

I bhfianaise an méid thuas, baintear de thátal go bhfuil an DDS in-fhrithchúitithe.

(e)   Méid an fhóirdheontais a ríomh

(170)

I gcomhréir le hAirteagal 3(2) agus le hAirteagal 5 den bhun-Rialachán, ríomh an Coimisiún méid na bhfóirdheontas in-fhrithchúitithe i dtéarmaí an tsochair a bronnadh ar an bhfaighteoir, a fuarthas le linn na maoine intleachtúla. I ndáil leis sin, shuigh an Coimisiún go dtugtar an sochar don fhaighteoir tráth a ndéantar idirbheart onnmhairiúcháin faoin scéim seo. Faoi láthair, tá an GOI faoi dhliteanas méid na haisíocaíochta a íoc, ar ranníocaíocht airgeadais é de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(I) den bhun-Rialachán. A luaithe a eiseoidh na húdaráis chustaim bille loingseoireachta onnmhairiúcháin ina léireofar, inter alia, méid na haisíocaíochta atá le deonú i leith an idirbhirt onnmhairiúcháin sin, níl aon rogha ag an GOI maidir leis an bhfóirdheontas a dheonú nó gan é a dheonú.

(171)

I bhfianaise a bhfuil thuas, mheas an Coimisiún gurb iomchuí an sochar faoin DDS a mheas mar shuim na méideanna aisíocaíochta arna dtuilleamh ar idirbhearta onnmhairiúcháin a rinneadh faoin scéim seo i rith an IP. Chuir an Coimisiún san áireamh na méideanna aisíocaíochta dleachta a tuilleadh ar idirbhearta onnmhairiúcháin uile an táirgeora onnmhairithe Indiach toisc nach n-onnmhairíonn an chuideachta ach an táirge atá faoi imscrúdú agus táirgí cruach dhosmálta therollta, ar leaththáirgí iad do tháirgeadh an táirge atá faoi imscrúdú agus a chumhdaítear leis na rátaí DDS céanna.

(172)

I gcomhréir le hAirteagal 7(2) den bhun-Rialachán, leithdháil an Coimisiún na méideanna fóirdheontais sin thar láimhdeachas onnmhairiúcháin iomlán na cuideachta le linn IP mar ainmneoir iomchuí, toisc go bhfuil an fóirdheontas ag brath ar fheidhmíocht onnmhairiúcháin agus nár tugadh é faoi threoir na gcainníochtaí a monaraíodh, a táirgeadh, a onnmhairíodh nó a iompraíodh.

(173)

B’ionann an ráta fóirdheontais a bunaíodh maidir leis an scéim seo le linn IP do Ghrúpa Jindal agus 1,65 %.

–   Onnmhairiú Scéim Earraí Caipitiúla

(174)

Bhunaigh an Coimisiún go bhfuair dhá tháirgeoir onnmhairithe Indiach lamháltais faoi EPCGS a d’fhéadfaí a leithdháileadh ar an táirge lena mbaineann le linn an IP.

(a)   Bunús dlí

(175)

Tá cur síos mionsonraithe ar EPCGS i gcaibidil 5 den FTP 2015-20 agus i gCaibidil 5 de HOP 2015-20.

(b)   Incháilitheacht

(176)

Tá monaróirí-onnmhaireoirí, onnmhaireoirí ceannaithe atá ‘faoi cheangal le’ monaróirí agus soláthraithe seirbhíse a thacaíonn leis an mbeart seo incháilithe don bheart seo.

(c)   Cur chun feidhme praiticiúil

(177)

Faoi choinníoll oibleagáid onnmhairiúcháin, ceadaítear do chuideachta earraí caipitil (earraí caipitil nua agus earraí caipitil dara láimhe suas le 10 bliain d’aois) a allmhairiú de réir ráta dleachta laghdaithe. Chuige sin, eisíonn an GOI ceadúnas EPCGS, ar iarratas agus ar tháille a íoc. Foráiltear leis an scéim do ráta laghdaithe dleachta ar allmhairí a bheidh infheidhme maidir leis na hearraí caipitiúla uile a allmhairítear faoin scéim. D’fhonn an oibleagáid onnmhairíochta a chomhlíonadh, ní mór na hearraí caipitil allmhairithe a úsáid chun méid áirithe earraí a mheastar a bheith le honnmhairiú a tháirgeadh le linn tréimhse áirithe. Faoi FTP 2015-20 agus nuashonraithe FTP 2015-20 is féidir na hearraí caipitiúla a iompórtáil le ráta dleachta 0 % faoi EPCGS. Mar sin féin, i gcás earraí caipitiúla a allmhairíodh roimh 2015, bhí ráta dleachta 3 % ina rogha mhalartach freisin – sa chás sin, bhí tréimhse níos faide ann chun an oibleagáid onnmhairiúcháin a réadú. Ní mór an oibleagáid onnmhairiúcháin, arb ionann í agus sé oiread na dleachta a shábháiltear, a chomhlíonadh laistigh de thréimhse sé bliana ar a mhéad.

(178)

Is féidir le sealbhóir ceadúnais EPCGS foinse dhúchasach a thabhairt do na hearraí caipitil freisin. Sa chás sin, féadfaidh monaróir dúchasach earraí caipitiúla leas a bhaint as na comhpháirteanna is gá chun na hearraí caipitiúla sin a mhonarú a allmhairiú saor ó dhleacht. De rogha air sin, is féidir leis an monaróir dúchasach tairbhe an onnmhairithe mheasta a éileamh do shealbhóir ceadúnais EPCGS i ndáil le hearraí caipitil a sholáthar.

(d)   Conclúid maidir le EPCGS

(179)

Cuireann an EPCGS fóirdheontais ar fáil de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(ii) agus Airteagal 3(2) den bhun-Rialachán. Ranníocaíocht airgeadais ón GOI atá sa laghdú dleachta, ós rud é go laghdaíonn an lamháltas seo ioncam ó dhleacht an GOI a bheadh dlite murach sin. Ina theannta sin, tugann an laghdú ar an dleacht tairbhe don onnmhaireoir, toisc go gcuireann na dleachtanna a shábháiltear ar allmhairiú feabhas ar leachtacht na cuideachta.

(180)

Thairis sin, tá EPCGS ag brath sa dlí ar fheidhmíocht onnmhairiúcháin, ós rud é nach féidir ceadúnais den sórt sin a fháil gan gealltanas onnmhairithe a thabhairt. Dá bhrí sin, meastar go bhfuil sé sonrach agus in-fhrithchúitithe faoi phointe (a) den chéad fhomhír d’Airteagal 4(4) den bhun-Rialachán.

(181)

Ní féidir a mheas gur córas aisíoca dleachta incheadaithe ná córas aisíoca ionadaíochta é EPCGS de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(ii) den bhun-Rialachán. Ní chumhdaítear earraí caipitil faoi raon feidhme na gcóras incheadaithe sin, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I pointe I) den bhun-Rialachán, toisc nach n-ídítear iad i dtáirgeadh na dtáirgí onnmhairithe.

(e)   Méid an fhóirdheontais a ríomh

(182)

Rinneadh méid na bhfóirdheontas in-fhrithchúitithe a ríomh, i gcomhréir le hAirteagal 7(3) den bhun-Rialachán, ar bhonn na dleachta custaim neamhíoctha ar earraí caipitil allmhairithe agus iad leata ar feadh tréimhse a léiríonn gnáth-thréimhse dímheasa na n-earraí caipitiúla sin sa tionscal lena mbaineann. Coigeartaíodh an tsuim a ríomhadh amhlaidh, atá inchurtha i leith an IP, trí ús a chur leis i rith na tréimhse sin d’fhonn luach lánaimseartha an airgid a léiriú. Measadh go raibh an ráta úis tráchtála san India iomchuí chun na críche sin le linn na tréimhse imscrúdaithe.

(183)

I gcomhréir le hAirteagal 7(1)(a) den bhun-Rialachán, rinneadh táillí arna dtabhú ag cuideachtaí chun an fóirdheontas a fháil a asbhaint ón méid iomlán fóirdheontais i gcás ina n-éilítear iad.

(184)

I gcomhréir le hAirteagal 7(2) agus le hAirteagal 7(3) den bhun-Rialachán, tá an tsuim fhóirdheontais sin leithdháilte thar an láimhdeachas onnmhairiúcháin iomchuí le linn an IP mar an t-ainmneoir iomchuí toisc go bhfuil an fóirdheontas ag brath ar fheidhmíocht onnmhairiúcháin agus nár tugadh é faoi threoir na gcainníochtaí a monaraíodh, a táirgeadh, a onnmhairíodh nó a iompraíodh. I gcás ceann de na cuideachtaí Indiacha, úsáideadh láimhdeachas onnmhairithe an táirge atá faoi imscrúdú mar ainmneoir, ós rud é nach n-úsáideann an chuideachta meaisíní arna gceannach faoi EPCGS ach chun an táirge lena mbaineann a tháirgeadh.

(185)

D’éiligh ceann de tháirgeoirí onnmhairithe na hIndia coigeartú a dhéanamh ar an láimhdeachas onnmhairiúcháin a úsáidtear mar ainmneoir sa ríomh. D’áitigh an chuideachta go bhfuil siad díreach tosaithe a tháirgeadh sa IP agus shroich ach 15 % dá gcumas. Dá bhrí sin, d’iarr an chuideachta ar a láimhdeachas onnmhairíochta a eachtarshuíomh chun breithniú a dhéanamh ar úsáid iomlán a gcumais.

(186)

Mar sin féin, bíonn ríomh na rátaí fóirdheontais bunaithe i gcónaí ar láimhdeachas iarbhír. Ní féidir glacadh leis go n-úsáidfidh an chuideachta a cumas go hiomlán tar éis na céime tosaigh. Chomh maith leis sin, ní bheadh sa chóimheas idir an láimhdeachas intíre agus onnmhairíochta ach amhantraíocht. Dá bhrí sin, diúltaíodh an t-éileamh seo.

(187)

Tar éis an nochta dheiridh, d’athdhearbhaigh an chuideachta an t-éileamh sin, agus chuir sí i bhfios go láidir gur fóirdheontas neamh-athfhillteach atá i gceist le EPCGS agus dá bhrí sin ní léirítear i ríomh gan coigeartú ar an ainmneoir an sochar a deonaíodh don chuideachta, rud atá i gcéim thionscnaimh na n-oibríochtaí.

(188)

Go deimhin, is fóirdheontas neamh-aisfhillteach é EPCGS agus chaith an Coimisiún leis mar sin: Leithdháileadh méid an tsochair faoin scéim ar an IP ag cur san áireamh tréimhse dímheasa na n-earraí caipitiúla atá i gceist. Mar sin féin, ní féidir leis an gCoimisiún an t-ainmneoir a choigeartú, agus toimhdí á ndéanamh aige maidir le láimhdeachas onnmhairíochta féideartha na cuideachta, mar a léiríodh cheana in aithris (186) thuas. Dá bhrí sin, seastar leis an modheolaíocht ríofa.

(189)

B’ionann an ráta fóirdheontais a bunaíodh maidir leis an scéim seo agus 5,69 % don Chromeni agus 0,36 % don Jindal Group mar a leithdháiltear don IP.

–   Easpórtáil Earraí ón India (‘MEIS’)

(190)

Bhunaigh an Coimisiún go raibh dhá tháirgeoir onnmhairithe Indiach ag úsáid an MEIS le linn an IP.

(a)   Bunús dlí

(191)

Tá cur síos mionsonraithe ar an MEIS i gcaibidil 3 de FTP 2015-20 agus nuashonraithe FTP 2015-20 agus i gcaibidil 3 de HOP 2015-20 agus nuashonraithe HOP 2015-20.

(b)   Incháilitheacht

(192)

Beidh aon mhonaróir nó aon onnmhaireoir-margaí incháilithe don scéim seo.

(c)   Cur chun feidhme praiticiúil

(193)

Is féidir le cuideachtaí incháilithe tairbhe a bhaint as an MEIS trí tháirgí sonracha a onnmhairiú chuig tíortha ar leith a aicmítear i nGrúpa A (‘Margaí Trádála’ lena n-áirítear gach Ballstát AE), i nGrúpa B (‘Margaí Infheistíochta agus Fócas’) agus i nGrúpa C (‘Margaí Eile’). Tá na tíortha a thagann faoi gach grúpa agus liosta na dtáirgí ar a bhfuil rátaí comhfhreagracha luaíochta liostaithe in Aguisín 3B den HOP nuashonraithe.

(194)

Is i bhfoirm creidmheasa dleachta atá cothrom le céatadán de luach SAB an onnmhairithe atá an sochar. Ba é 2 % (21) an ráta MEIS sa IP.

(195)

De bhun mhír 3.06 de FTP 2015-20 eisiatar cineálacha áirithe onnmhairí ón scéim, e.g. onnmhairiú earraí allmhairithe nó earraí trasloingsithe, onnmhairí measta, onnmhairí seirbhíse agus láimhdeachas onnmhairiúcháin aonad atá ag feidhmiú faoi limistéir eacnamaíocha speisialta/aonaid oibríochta onnmhairithe.

(196)

Tá na creidmheasanna dleachta faoin MEIS inaistrithe agus bailí go ceann tréimhse 18 mhí ón dáta ar eisíodh iad agus beidh na scripí creidmheasa dleachta arna n-eisiúint an 1 Eanáir 2016 nó ina dhiaidh sin bailí go ceann tréimhse 24 mí ón dáta eisiúna de réir mhír 3.13 den HOP 2015-20 nuashonraithe.

(197)

Is féidir iad a úsáid le haghaidh: (i) dleachtanna custaim a íoc ar allmhairí ionchuir nó earraí lena n-áirítear earraí caipitiúla, (ii) dleachtanna máil a íoc ar sholáthar intíre ionchuir nó earraí lena n-áirítear earraí caipitiúla agus íocaíocht, (iii) cáin seirbhíse a íoc ar sholáthar seirbhísí.

(198)

Ní mór iarratas ar shochair a éileamh faoin MEIS a chomhdú ar líne ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na Trádála Eachtraí. Ní mór doiciméid ábhartha (billí loingseoireachta, teastas cur i gcrích bainc agus cruthúnas ar thabhairt i dtír) a nascadh leis an iarratas ar líne. Eisíonn Údarás Réigiúnach (‘RA’) ábhartha an GOI creidmheas dleachta tar éis grinnscrúdú a dhéanamh ar na doiciméid. Fad is a chuireann an t-onnmhaireoir na doiciméid ábhartha ar fáil, níl aon rogha ag RA maidir leis na creidmheasanna dleachta a dheonú.

(d)   Conclúid maidir le SECT

(199)

Soláthraíonn an SEC fóirdheontais de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(ii) agus Airteagal 3(2) den bhun-Rialachán. Ranníocaíocht airgeadais ag an GOI is ea creidmheas dleachta MEIS, ós rud é go n-úsáidfear an creidmheas sa deireadh chun dleachtanna ar allmhairí a íoctar ar earraí caipitil a fhritháireamh, rud a laghdaíonn ioncam ó dhleacht an GOI a bheadh dlite murach sin. Ina theannta sin, tugann creidmheas dleachta MEIS sochar don onnmhaireoir nach bhfuil faoi réir íocaíocht na ndleachtanna ar allmhairí sin.

(200)

Thairis sin, tá an SECI ag brath sa dlí ar fheidhmíocht onnmhairiúcháin, agus dá bhrí sin meastar é a bheith sonrach agus in-fhrithchúitithe faoi phointe (a) den chéad fhomhír d’Airteagal 4(4) den bhun-Rialachán.

(201)

Tugtar faoi deara go ndeachaigh an MEIS in éag tar éis an IP, amhail an 1 Eanáir 2021. Go dtí deireadh 2021, áfach, féadfaidh na cuideachtaí iarratas a dhéanamh fós ar scripteanna MEIS le haghaidh na n-idirbheart easpórtála a rinneadh in 2020. Ina theannta sin, tá na cuideachtaí fós in ann script MEIS a fuarthas in 2021 a úsáid chun dleachtanna iompórtála atá dlite a chothromú, go dtí an 15 Meán Fómhair 2023. Dá bhrí sin, fuarthas sochair faoin scéim seo le linn an IP agus leanfar leo fiú tar éis bearta a fhorchur.

(e)   Méid an fhóirdheontais a ríomh

(202)

I gcomhréir le hAirteagal 3(2) agus le hAirteagal 5 den bhun-Rialachán, ríomh an Coimisiún méid na bhfóirdheontas in-fhrithchúitithe i dtéarmaí an tsochair a bronnadh ar an bhfaighteoir, a fuarthas le linn na maoine intleachtúla. I ndáil leis sin, shuigh an Coimisiún go dtugtar an sochar don fhaighteoir tráth a ndéantar idirbheart onnmhairiúcháin faoin scéim seo. I láthair na huaire, eisíonn an GOI creidmheas dleachta atá curtha in áirithe ag an táirgeoir is onnmhaireoir mar chuntas infhála ar féidir leis an táirgeoir onnmhairithe é a fhritháireamh tráth ar bith. Is ionann sin agus ranníocaíocht de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(ii) den bhun-Rialachán. Nuair a eisíonn na húdaráis chustaim bille loingseoireachta onnmhairiúcháin, níl aon rogha ag an GOI maidir leis an bhfóirdheontas a dheonú nó gan é a dheonú. I bhfianaise a bhfuil thuas, mheas an Coimisiún gurb iomchuí an sochar faoin MEIS a mheas mar shuim na méideanna arna dtuilleamh ar idirbhearta onnmhairiúcháin a rinneadh faoin scéim seo i rith an IP. Chuir an Coimisiún san áireamh na méideanna MEIS a tuilleadh ar idirbhearta onnmhairiúcháin uile na dtáirgeoirí onnmhairithe Indiacha toisc nach n-onnmhairíonn na cuideachtaí ach an táirge atá faoi imscrúdú agus táirgí cruach dhosmálta therollta, ar leaththáirgí iad do tháirgeadh an táirge atá faoi imscrúdú agus a chumhdaítear leis na rátaí MEIS céanna.

(203)

I gcomhréir le hAirteagal 7(1)(a) den bhun-Rialachán, rinneadh táillí arna dtabhú ag cuideachtaí chun an fóirdheontas a fháil a asbhaint ón méid iomlán fóirdheontais i gcás ina n-éilítear iad.

(204)

I gcomhréir le hAirteagal 7(2) agus (3) den bhun-Rialachán, leithdháil an Coimisiún suim an fhóirdheontais sin thar láimhdeachas onnmhairiúcháin na gcuideachtaí le linn an IP mar ainmneoir iomchuí, toisc go bhfuil an fóirdheontas ag brath ar fheidhmíocht onnmhairiúcháin, agus nár tugadh é faoi threoir na gcainníochtaí a monaraíodh, a táirgeadh, a onnmhairíodh nó a iompraíodh.

(205)

B'ionann an ráta fóirdheontais a bunaíodh maidir leis an scéim seo agus 1,87 % don Chromeni agus 1,92 % don Ghrúpa Jindal in IP.

3.3.2.   Soláthar méine cróimiam ar íocaíocht nach leordhóthanach

3.3.2.1.   An gearán agus an scéim fhóirdheontais

(206)

Mhaígh an gearánach go n-áirithíonn an GOI laghdú saorga ar chostais phríomhionchur an tionscail áitiúil trí chuideachtaí mianadóireachta cróimiam a spreagadh san India trí roinnt beart rialála lena n-áirítear srianta ar onnmhairiú (amhail cáin onnmhairiúcháin, ceadúnais onnmhairiúcháin agus rannpháirtíocht Fiontar Trádála Stáit in onnmhairí) chun an mianach cróimiam a chur ar fáil don tionscal SSCR Indiach iartheachtach ar luach saothair nach bhfuil leordhóthanach.

(207)

Ina theannta sin, mhaígh an gearánach go bhfuil an GOI ag rialú iomlán earnáil na mianadóireachta maidir le mianach cróimiam san India. Trína dhlíthe agus a rialacháin, leagann an GOI amach an cróimiam (cuideachtaí mianadóireachta faoi réir ceadúnais). Tá úinéireacht Stáit agus/nó láithreacht an Stáit i measc na gcuideachtaí mianadóireachta freisin. Dá bhrí sin, tá na cuideachtaí mianadóireachta dílsithe le húdarás ag an GOI a shaothrú cuspóirí beartais an GOI.

(208)

Toisc go bhfuil méine cróimiam a úsáidtear den chuid is mó le haghaidh táirgeadh ferrochromium, a úsáidtear go bunúsach i dtáirgeadh cruach dhosmálta, tugadh an sochar sin do tháirgeoirí Indiach SSCR a tháirgeadh ferrochromium agus cruach dhosmálta araon.

3.3.2.2.   Bunús dlí

(209)

Is trí Aireacht na Mianach a riartar beartas mianadóireachta lena gcumhdaítear mianach cróimiam. Is í an Aireacht Tráchtála agus Tionscail a riarann onnmhairí mianraí freisin.

(210)

Tá róil ríthábhachtacha ag na rialtais lárnacha agus réigiúnacha araon sa tionscal mianadóireachta, lena n-áirítear mianadóireacht chróimiam, trí bheartais, caighdeáin, treoirlínte agus critéir mianadóireachta náisiúnta a leagan síos, chomh maith le cinneadh a dhéanamh maidir le nósanna imeachta údaraithe mianadóireachta.

(211)

Is iad seo a leanas bunús dlí na rialacha agus na rialachán ábhartha:

An tAcht um Mianaigh agus Mianraí (Forbairt agus Rialáil), 1957 (22)

Na Rialacha Mianraí (Fianaise in Ábhair Mhianracha), 2015 (23)

Na Rialacha Mianraí (Ceantáil), 2015 (24)

Na Rialacha Mianraí (Ceadanna Taiscéalaíochta Neamh-eisiatacha), 2015 (25)

Na Rialacha Náisiúnta don Iontaobhas Taiscéalaíochta Mianraí, 2015 (26)

Na Rialacha Mianra (Mianadóireacht ag Cuideachta Rialtais), 2015 (27)

Na Rialacha Mianraí agus Mianraí (Ranníoc le Fondúireacht Mhianrúil Ceantair), 2015 (28)

Na Rialacha Lamháltais Mianraí Adamhacha, 2016 (29)

Na Rialacha um Lamháltas Mianra (seachas Mianraí Fuinnimh Adamhaigh agus Hidreacarbóin), 2016 (30)

Na Rialacha um Chaomhnú agus Forbairt Mianrúil, 2017 (31)

Beartas Mianraí Náisiúnta, 2019 (32).

3.3.2.3.   Torthaí an imscrúdaithe

(212)

Bhunaigh an Coimisiún gur cheannaigh táirgeoir onnmhairithe Indiach comhtháite ingearach de chuid SSCR amh cróimiam sa bhaile chun fearócrómiam a tháirgeadh, ar táirgeoir é a d’úsáid an táirgeoir sin chun leaca a tháirgeadh, ina dhiaidh sin i gcás cornaí teorollta, agus i ndeireadh na dála i gcás táirgí cothroma fuar-rollta.

(213)

Is ó Chorparáid Mhianadóireachta Odisha Odisha (MOC) de chuid na cuideachta a tháinig formhór mór na gceannachán méine cróimiam atá ag an gcuideachta sa IP. Bhí mioncheannacháin ann freisin a tuairiscíodh ó dhá chuideachta mianadóireachta phríobháideacha agus cuideachta trádála amháin a líomhnaítear a bheith ann.

(a)   Cur i bhfeidhm fhorálacha Airteagal 28(1) den bhun-Rialachán

(214)

Chuir an Coimisiún in iúl don GOI go mb’fhéidir go mbeadh air dul i muinín na bhfíoras atá ar fáil faoi Airteagal 28(1) den bhun-Rialachán agus scrúdú á dhéanamh aige an ann do na fóirdheontais líomhnaithe a deonaíodh do thionscal SSCR, agus ar mhéid na bhfóirdheontas sin, lena n-áirítear trí mhian cróimiam a sholáthar ar luach saothair níos lú ná luach saothair leordhóthanach.

(215)

D’iarr an Coimisiún ar GOI ina cheistneoir, sa litir easnamhach, agus le linn an RCC, faisnéis áirithe a sholáthar a bhaineann le soláthraithe agus le feidhmiú mhargadh baile mhian cróimiam san India. Áiríodh sna hiarrataí ar fhaisnéis sin, i measc nithe eile, ceisteanna maidir leis an gcreat dlíthiúil agus institiúideach, eagrú an mhargaidh méine cróimiam, táirgeoirí méine cróimiam san India, sásraí socraithe praghsanna agus praghsanna, chomh maith le scairshealbhaíocht cuideachtaí.

(216)

Tráth an tionscnaimh, d’iarr an Coimisiún ar GOI Aguisín B a ghabhann leis an gceistneoir frith-fhóirdheontais (ceistneoir maidir le soláthraithe cróimiam ore) a chur ar aghaidh chuig an 10 táirgeoir agus dáileoir barr de mhian cróimiam, chomh maith le haon táirgeoirí agus dáileoirí eile amh cróimiam, a chuir mianach cróimiam ar fáil do na táirgeoirí onnmhairiúcháin. Is éard atá in Aguisín B doiciméad focal (‘Appendix B_Input supplier’) agus comhad excel (‘Appendix B – Input suppliers tables’). Ní bhfuarthas aon fhreagraí ar Aguisín B.

(217)

Thug an Coimisiún dá aire, ina litir easnaimh chuig GOI an 25 Lúnasa 2021, nach bhfuair sé aon fhreagra ar Aguisín B den cheistneoir.

(218)

Le linn RCC agus ina dhiaidh sin, chuir an Coimisiún in iúl do GOI go raibh faisnéis ar iarraidh a bhaineann le táirgeadh agus tomhaltas foriomlán mhian cróimiam ar mhargadh na hIndia. Chuir an GOI in iúl freisin nach raibh sé in ann staidreamh praghsanna ar phraghsanna intíre Indiach an amhábhair atá i gceist a chur ar fáil. Ina theannta sin, bhí ceisteanna oscailte fós ann maidir leis an struchtúr agus na gníomhaithe ar an margadh, agus cibé acu an raibh siad faoi úinéireacht Stáit nó ina bpáirtithe príobháideacha. Ar deireadh, bhí an Coimisiún fós in easnamh ar an mbunús ceart dlí maidir le cánacha onnmhairiúcháin ar mhian cróimiam.

(219)

Dá bhrí sin, chuir an Coimisiún in iúl don GOI an 8 Nollaig 2021 go raibh sé beartaithe aige dul i muinín úsáid na bhfíoras atá ar fáil faoi Airteagal 28(1) den bhun-Rialachán. Tar éis na litreach seo, chuir an GOI cuid an-bheag den fhaisnéis a bhí in easnamh ar fáil ar dtús, go príomha ar struchtúr an mhargaidh, ar úinéireacht roinnt de na cuideachtaí mianadóireachta agus ar an mbunús dlí don cháin onnmhairithe. Ní raibh san fhaisnéis sin ach cúpla leathanach, agus ní raibh fianaise thacaíochta ann. Ansin sheol an GOI litir bhreise ag cur i gcoinne chur i bhfeidhm Airteagal 28(1) den bhun-Rialachán i gcoitinne, agus d’áitigh sé gur cheart don Choimisiún an fhaisnéis bhreise a cuireadh ar fáil a chur san áireamh agus ar an gcaoi sin staonadh ó na fíricí atá ar fáil a úsáid.

(220)

Mar fhreagra air sin, thug an Coimisiún faoi deara ar dtús nár chuir an GOI an fhaisnéis sin ar fáil arís agus arís eile nuair a iarradh é le linn an imscrúdaithe agus go bhfuarthas an fhaisnéis bhreise ag céim an-déanach den imscrúdú, ionas nach bhféadfaí í a chur san áireamh. Idir an dá linn, fuair an Coimisiún an fhaisnéis ábhartha atá in easnamh maidir le húinéireacht na gcuideachtaí mianadóireachta agus maidir le cánacha onnmhairiúcháin ar mhian chróimiam ó fhoinsí poiblí. Dá bhrí sin, chinn an Coimisiún nár chuir an GOI an fhaisnéis is gá ar fáil mar a fhoráiltear le hAirteagal 28(1), an chéad abairt den bhun-Rialachán agus nach bhféadfaí an fhaisnéis a chuir an GOI ar fáil chomh déanach sin san imscrúdú a úsáid de réir na gcoinníollacha in Airteagal 28(3) den bhun-Rialachán. Ar chaoi ar bith, b’éigean don Choimisiún fós cur leis an méid beag faisnéise a chuir an GOI ar fáil le fíricí eile atá ar fáil do na codanna a bhí ar iarraidh, go príomha maidir le socrú na bpraghsanna agus maidir le ról an GOI agus an tionchar atá aige ar sholáthróirí (lena n-áirítear gníomhaithe príobháideacha) ar an margadh méine cróimiam. Dá bhrí sin, d’áitigh an Coimisiún go raibh air brath ar Airteagal 28(1) agus dul i muinín úsáid na bhfíoras atá ar fáil.

(221)

Tar éis an nochta dheiridh, d’athdhearbhaigh an GOI a sheasamh nach raibh údar le cur i bhfeidhm Airteagal 28 den bhun-Rialachán, mar gur cuireadh an fhaisnéis ar fad a d’iarr an Coimisiún ar fáil.

(222)

Mar sin féin, mar a míníodh sna mionsonraí in aithris (220), níor éirigh leis an gCoimisiún an fhaisnéis sin a bhaint amach ag céim an-dhéanach den imscrúdú. Bhain sé sin go háirithe le gnéithe ríthábhachtacha amhail struchtúr mhargadh na méine cróimiam, an mhodheolaíocht chun praghsanna a shocrú nó chun mianta cróimiam a thomhailt faoi chuing. Dá bhrí sin, cé gur bhain an Coimisiún úsáid as an bhfaisnéis a chuir an GOI ar fáil a mhéid is féidir, bhí air filleadh ar na foinsí breise agus ar na fíricí is fearr atá ar fáil.

(b)   Anailís:

(223)

Chun a shuíomh gurb ann d’fhóirdheontas in-fhrithchúitithe, ní mór trí eilimint a bheith ann faoi Airteagal 3 agus Airteagal 4 den bhun-Rialachán: (i) ranníocaíocht airgeadais (ii) sochar agus (iii) sainiúlacht (Airteagal 3 den bhun-Rialachán).

(i)   Ranníocaíocht airgeadais

Cuideachtaí mianadóireachta a ghníomhaíonn mar chomhlacht poiblí

(224)

Rinneadh measúnú ar dtús san imscrúdú ar chuir an GOI mianach cróimiam ar fáil do tháirgeoirí cruach dosmálta trí chuideachtaí mianadóireachta ag feidhmiú mar ‘chomhlacht poiblí’. Is as dlí-eolaíocht na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le ‘comhlacht poiblí’ a eascraíonn an caighdeán dlí ábhartha agus an léirmhíniú ábhartha don mheasúnú sin faoi Airteagal 3(1)(a) agus Airteagal 2(b) den bhun-Rialachán.

(225)

De réir chásdlí ábhartha na hEagraíochta Domhanda Trádála (33), is eintiteas é comhlacht poiblí ‘a fheidhmíonn nó atá dílsithe d’údarás rialtais’. Ní mór fiosrúchán comhlachta phoiblí a dhéanamh de réir an cháis, agus aird chuí á tabhairt ar ‘príomhthréithe agus feidhmeanna an aonáin ábhartha’, ‘gaol an eintitis sin leis an rialtas’, agus ‘an timpeallacht dhlíthiúil agus eacnamaíoch atá i réim sa tír ina n-oibríonn an t-eintiteas a ndearnadh imscrúdú air’. Ag brath ar imthosca sonracha gach cáis, d’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh san fhianaise ábhartha: (i) fianaise go bhfuil ‘eintiteas, i ndáiríre, ag feidhmiú feidhmeanna rialtais’, go háirithe i gcás ina dtugann an fhianaise sin ‘pointe do chleachtas marthanach agus córasach’; (ii) fianaise maidir le ‘raon feidhme agus ábhar beartas rialtais i ndáil leis an earnáil ina n-oibríonn an t-eintiteas atá faoi imscrúdú’; Agus (iii) fianaise go bhfeidhmíonn rialtas ‘rialú ciallmhar ar aonán agus a iompar’. Agus fiosrúchán á dhéanamh aige ó chomhlacht poiblí, ní mór d’údarás imscrúdúcháin 'saintréithe ábhartha uile an eintitis a mheas agus aird chuí a thabhairt orthu' agus gach cineál fianaise a scrúdú a d’fhéadfadh a bheith ábhartha maidir leis an meastóireacht sin; Agus é sin á dhéanamh aige, ba cheart go seachnófaí 'díriú go heisiach nó go míchuí ar aon saintréith aonair gan aird chuí a thabhairt ar dhaoine eile a d’fhéadfadh a bheith ábhartha'.

(226)

D‘fhonn tréithriú cuí a dhéanamh ar eintiteas mar chomhlacht poiblí i gcás ar leith, d’fhéadfadh sé a bheith ábhartha a mheas ‘an de chineál iad feidhmeanna nó iompar [an eintitis] a aicmítear mar fheidhmeanna nó iompar rialtais de ghnáth i ndlíchóras an Chomhalta ábhartha’, agus aicmiú agus feidhmeanna na n-eintiteas laistigh de Chomhaltaí EDT i gcoitinne. Dá bhrí sin, má tá na feidhmeanna nó an t-iompar de chineál a aicmítear mar fheidhmeanna nó iompar rialtais de ghnáth i ndlíchóras an Fheisire ábhartha, d’fhéadfadh sé gur comaoin ábhartha iad chun a chinneadh an comhlacht poiblí é aonán sonrach nó nach ea.

(227)

Tá go leor bealaí éagsúla ann ina bhféadfadh an rialtas údarás a chur ar fáil, sa chiall chúng, d’eintitis. Dá réir sin, d’fhéadfadh cineálacha éagsúla fianaise a bheith ábhartha chun a thaispeáint gur bronnadh údarás den sórt sin ar eintiteas ar leith. D’fhéadfadh fianaise go bhfuil eintiteas ag feidhmiú feidhmeanna rialtais, go deimhin, a léiriú go bhfuil údarás aige nó gur tugadh údarás rialtais dó, go háirithe i gcás ina léirítear leis an bhfianaise sin cleachtas marthanach córasach.

(228)

D’fhéadfadh fianaise a léiriú go bhfeidhmíonn smacht fónta ar eintiteas agus d’fhéadfaí a iompar a mheas, i gcúinsí áirithe, mar fhianaise go bhfuil údarás rialtais ag an eintiteas ábhartha agus go bhfeidhmíonn sé údarás den sórt sin i bhfeidhmiú feidhmeanna rialtais. Go deimhin, d’fhéadfadh úinéireacht rialtais ar eintiteas, cé nach critéar cinntitheach é, fónamh mar fhianaise, in éineacht le heilimintí eile. Mar sin féin, ní dócha gur leor naisc fhoirmiúla amháin a bheith ann idir eintiteas agus rialtas sa chiall chúng chun údarás rialtais a bhunú. Dá bhrí sin, mar shampla, ní féidir a léiriú gurb é an scairshealbhóir is mó d’eintiteas é rialtas agus dá réir, go bhfeidhmíonn an rialtas smacht fónta ar iompar an eintitis sin, i bhfad níos lú ná mar a bhronn an rialtas údarás rialtasach air. I gcásanna áirithe, áfach, i gcás ina léiríonn an fhianaise go bhfuil an iliomad comharthaí ann maidir le smacht rialtais, agus go bhfuil fianaise ann freisin gur feidhmíodh smacht den sórt sin ar bhealach fónta, ansin d’fhéadfaí tátal a bhaint as fianaise den sórt sin go bhfuil údarás rialtais á fheidhmiú ag an eintiteas lena mbaineann.

(229)

Ní hé an fócas lárnach atá ag fiosrúchán ó chomhlacht poiblí ná an bhfuil an t-iompar a líomhnaítear gur cúis le ranníocaíocht airgeadais nasctha go loighciúil le ‘feidhm rialtais’ aitheanta. I ndáil leis sin, ní fhorordaítear leis an gcaighdeán dlíthiúil do chinntí ó chomhlacht poiblí faoi Airteagal 1.1(a)(1) de Chomhaontú SCM nasc de mhéid nó de chineál ar leith nach mór a bhunú idir feidhm aitheanta rialtais agus an ranníocaíocht airgeadais ar leith atá i gceist. Ina ionad sin, bíonn an fiosrúchán ábhartha ag brath ar an aonán a bhfuil baint aige leis an iompar sin, ar a chroíthréithe, agus ar an gcaidreamh atá aige leis an rialtas. Díríonn sé sin ar an eintiteas, murab ionann agus an t-iompar a líomhnaítear a bheith ina chúis le ranníocaíocht airgeadais, déanann sé comparáid idir ‘rialtas’ (sa chiall chúng) agus ‘comhlacht poiblí’ agus ‘céim choiteannchta nó forluí ina mbuntréithe’ – i.e. is ‘rialtais’ iad araon.

(230)

Is cinnte gurb ionann cineál iompair nó cleachtais eintitis agus fianaise atá ábhartha d’fhiosrúchán comhlachta phoiblí. Go deimhin, is ceann de na cineálacha éagsúla fianaise é iompar eintitis – go háirithe nuair a chuirtear cleachtas marthanach córasach i gceist leis – a d’fhéadfadh, ag brath ar imthosca gach imscrúdaithe, léargas a thabhairt ar chroí-shaintréithe aonáin agus ar a ghaol leis an rialtas sa chiall chúng. Is é is aidhm don mheasúnú ar fhianaise den sórt sin, áfach, freagra a thabhairt ar an gceist lárnach an bhfuil na croí-shaintréithe agus na bunfheidhmeanna ag an eintiteas féin a cháileodh mar chomhlacht poiblí. Mar shampla, bhí faisnéis ar áireamh sa mheasúnú i dtaobh an comhlacht poiblí é eintiteas i gcomhthéacs bainc thráchtála faoi úinéireacht Stáit na Síne (‘CBanna’) in DS379 ina léirítear an méid seo a leanas: (i) ‘gur rialtas iad príomhfheidhmeannaigh cheannoifigí na SOCBanna agus bíonn tionchar suntasach ag [CCP] maidir lena rogha féin’; Agus (ii) ‘níl scileanna leordhóthanacha bainistíochta riosca ná anailíse ag SOCBanna i ndáiríre’. Ní raibh an fhianaise sin teoranta do ghníomhaíocht iasachtaithe SOCBanna per se, ach labhair sí lena ngnéithe eagrúcháin, lena slabhraí údaráis chinnteoireachta, agus leis an gcaidreamh foriomlán leis an GOC. Dá bhrí sin, thug an Bord in DS379 faoi deara, cé gur cuireadh san áireamh in USDOC fianaise maidir le seoladh SOCBanna [‘iasachtaí a thabhairt’], go ndearna sé amhlaidh laistigh de chreat a fhiosrúcháin maidir le croí-shaintréithe na n-eintiteas sin agus a gcaidreamh leis an GOC. Rinne na SOCBanna sin feidhmeanna rialtais a fheidhmiú thar ceann Rialtas na Síne.

(231)

Thairis sin, tá tábhacht tugtha ag an mBord Comhairleach freisin don fhíoras gur theip ar an rialtas atá i gceist comhoibriú le linn an imscrúdaithe. Go deimhin, in DS379, dheimhnigh an AB cinneadh USDOC gur ‘comhlachtaí poiblí’ a bhí sna SOCBanna in imscrúdú an pháipéir CFS ar na cúinsí seo a leanas: (i) gar d'úinéireacht stáit iomlán na hearnála baincéireachta sa tSín; (ii) Airteagal 34 den Dlí maidir le Baincéireacht Tráchtála, ina sonraítear go dtreoraítear do bhainc ‘a ngnó iasachta a dhéanamh ar bhonn riachtanais an gheilleagair náisiúnta agus na forbartha sóisialta agus faoi threoir bheartais tionsclaíochta an Stáit’. (iii) fianaise a thaifeadadh a chuireann in iúl nach bhfuil scileanna leordhóthanacha bainistíochta priacail agus anailíse fós ag SOCBanna; Agus (iv) nach bhfuair an [USDOC] le linn an imscrúdaithe [USDOC] an fhianaise ba ghá chun doiciméadú cuimsitheach a dhéanamh ar an bpróiseas lenar iarradh iasachtaí, inar deonaíodh agus inar measúnaíodh iasachtaí don tionscal páipéir' (34).

(232)

Ar deireadh, d’fhonn a mheas gur comhlachtaí poiblí iad, ní gá go mbeadh na SOEanna i gceist á rialú ag an GOC i ngach díolachán ionchuir a dhéantar le táirgeoirí iartheachtacha.

(233)

Go hachomair, cibé an ‘comhlachtaí poiblí’ iad na cuideachtaí mianadóireachta san India atá ag gabháil do mhian cróimiam a sholáthar, ba cheart scrúdú a dhéanamh orthu trí shaintréithe lárnacha agus feidhmeanna na gcuideachtaí sin, agus a gcaidreamh leis an GOI, a scrúdú. Fianaise ar úinéireacht Stáit, rialú díreach ag an Stát, d’fhéadfadh idirghabháil GOI sa mhargadh chun cuspóirí beartais áirithe a bhaint amach a léiriú, i gcomhthéacs nach bhfuil aon chomhoibriú ag an rialtas atá i gceist, go bhfeidhmíonn na cuideachtaí mianadóireachta feidhmeanna rialtais thar ceann an GOI.

Croí-shaintréithe na gcuideachtaí mianadóireachta agus a gcaidreamh leis an GOI

(234)

Ar dtús, d’iarr an Coimisiún faisnéis faoi úinéireacht Stáit agus faoi chomharthaí foirmiúla de rialú rialtais sna mianadóirí méine cróimiam atá faoi úinéireacht an Stáit. Chun na críche sin, ní fhéadfadh an Coimisiún brath ach ar an bhfaisnéis arna soláthar ag MOC – an t-aon chuideachta mianadóireachta a bhí ag comhoibriú san imscrúdú ar a laghad ag céim fhíorú RCC, agus a bhí ina soláthróir beagnach eisiach do tháirgeoir onnmhairithe Indiach SSCR a cheannaigh cróimiam go baileach le linn an imscrúdaithe, mar a luaitear in aithris (212).

(235)

Dúirt an GOI go raibh dhá tháirgeoir gníomhacha a bhí faoi úinéireacht Stáit ag an méine cróimiam, OMC agus Corporation Forbartha Tionscail Orissa Ltd., a bhí i gceist le 21 % den táirgeadh iomlán, an dara cuideachta mhianadóireachta cróimiam poiblí nach raibh ach aschur íosta sa IP.

(236)

Thagair sonraí an GOI freisin do shé chuideachta phríobháideacha mianadóireachta, eadhon Misrilal Mines Ltd., B.C. Mohanty & Sons Ltd, Ferro Alloys Corporation Ltd, Indian Metals and Ferro Alloys Ltd., Balasore Alloys Ltd., agus Tata Steel Mining. De réir na faisnéise atá ar fáil go poiblí, áfach, tá cróimiam á táirgeadh ag ceithre cheann acu chun úsáid chuing a bhaint as fearóchróimiam, agus dá bhrí sin níl siad gníomhach ar an saormhargadh. Ina theannta sin, chuaigh léas mianadóireachta an dá chuideachta mianadóireachta atá fanta in éag le linn an IP. Cheannaigh Mianadóireacht Cruach Tata a léas chun cur leis an leathnú ar a tháirgeadh ferrochrom féin. An chéad cheann de na cuideachtaí a bhí fós a tháirgeadh teoranta sa IP (9 % de tháirgeadh iomlán).

(237)

Mar thoradh air sin, tá an margadh méine cróimiam neamhchoiptheach san India teoranta do dhá chuideachta mianadóireachta SOE, imreoir imeallach (0,1 % den táirgeacht iomlán) ceann acu, rud a dhéanann OMC soláthraí aonair na méine cróimiam sa saormhargadh.

(238)

Léirigh an t-imscrúdú go bhfuil OMC 100 % faoi úinéireacht an Stáit. Ina theannta sin, de réir na nAirteagal Comhlachais, tá Cathaoirleach an Bhoird, Stiúrthóir Bainistíochta agus duine de na Stiúrthóirí ina gcomhaltaí de Sheirbhís Riaracháin na hIndia (Roinn na bhFiontar Poiblí Rialtais) agus déanann stiúrthóir amháin ionadaíocht ar Roinn Airgeadais an Rialtais. Ina theannta sin, de réir Airteagail Chomhlachais na cuideachta, is é Gobharnóir Stát Odisha a cheapann agus a íocann na stiúrthóirí go léir.

(239)

Ar deireadh, de réir Airteagal 54A d’Airteagail Chomhlachais MOC, ‘féadfaidh an Gobharnóir ó am go ham cibé treoracha agus treoracha is cuí leis a eisiúint maidir le hairgeadas agus seoladh ghnó agus gnóthaí na Cuideachta agus déanfaidh na Stiúrthóirí na treoracha nó an treoir sin a chomhlíonadh go cuí agus éifeacht a thabhairt dóibh’.

(240)

Bunaithe ar an méid thuas, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil ceannas ag cuideachta amháin, MOC, atá faoi úinéireacht go hiomlán ag an Stát, agus atá á bhainistiú agus á rialú ag an Stát, ar an margadh méine cróimiam neamhchogantaigh. Go deimhin, trína úinéireacht, láithreacht i mbainistíocht na cuideachta chomh maith le stiúradh a cinntí gnó, feidhmíonn an GOI rialú bríoch ar MOC agus a iompar.

Feidhmeanna na gcuideachtaí mianadóireachta san India

(241)

Mheas an Coimisiún an bhfuil údarás rialtais ag na cuideachtaí mianadóireachta, go háirithe ag MOC, agus an bhfeidhmíonn siad an t-údarás sin i bhfeidhmiú fheidhmeanna an rialtais.

(242)

Léirítear tionchar láidir an GOI agus rialú fóinteach an rialtais ar OMC freisin sa timpeallacht ardrialaithe maidir le mianach cróimiam a chruthaigh an GOI le blianta beaga anuas a chuimsigh srianta ar onnmhairí, in éineacht le ceanglais cheadúnúcháin mianadóireachta atá fabhrach do mhianadóireacht faoi chuing, agus feidhmiú smachta ar na praghsanna soláthair agus díolacháin ar an margadh intíre trí oibreoirí atá faoi úinéireacht an Stáit. Léirigh an fhianaise go gcloíonn na cuideachtaí mianadóireachta, lena n-áirítear MOC maidir le mianach cróimiam, le cuspóirí beartais an GOI agus, ar an gcaoi sin, go ndéanann siad feidhmeanna rialtais.

(243)

Siar cheana féin in 2005, bhunaigh an Aireacht cruach é grúpa saineolaithe chun treoirlínte a fhoirmliú i gcomhair deonú fabhrach léasa mianadóireachta, d’eisigh sé tuarascáil (Tuarascáil Dang) (35) ina raibh roinnt torthaí agus moltaí ábhartha.

(244)

Tugadh an méid seo a leanas faoi deara an tráth sin:

‘Is amhábhair chróimiúla iad amh-ábhar iarainn, amh-mhian mangainéis agus amh-mhian chrome don tionscal cruach. Is sine qua non d‘fhás tapa ordúil thionscal na cruach agus na bhfearann, ar earnáil lárnach den gheilleagar náisiúnta é, iad a bheith ar fáil in am trátha agus cinnte go mbeidh siad ar fáil ar bhonn leordhóthanach agus ar cháilíocht leordhóthanach ar bhonn fadtéarmach’ (36).

Le comparáid idir costas na mianadóireachta agus na glanréaduithe ó onnmhairí ag na praghsanna seo, léirítear brabúis amhantair a dhéanann dornán onnmhaireoirí chrome na hIndia, ag costas caomhnaithe acmhainne mianracha atá gann nach féidir a athnuachan. Cé go bhfuil níos lú ná 1 % de chúlchistí chrome ar eolas ag an India, tá a sciar den trádáil domhanda méine chrome thar a bheith díréireach 35 %. San India cúig príomhtháirgeoirí-M/s. TISCO, M/s. Orissa Mining Corporation Ltd., Balasore Alloys Ltd., Ferro Alloys Corporation Ltd. Is ionann Jindal Strips Ltd. agus os cionn 90 % de tháirgeadh.... Ag féachaint do na cúlchistí an-teoranta de mhian chrome grád ard, is cosúil go bhfuil sé riachtanach srian a chur ar onnmhairí na mianach nádúrtha sin a bhfuil éileamh i bhfad ag lucht déanta cruach intíre agus cóimhiotail...’ (37).

(is linne an treise).

‘Níl onnmhairí Indiach Chrome Ore ach 1 % de chúltaiscí an domhain ach 1 % den trádáil dhomhanda faoi láthair. Is léir gur cúngú é sin mar thoradh ar chorrlaigh mhóra brabúis idir costas na mianadóireachta agus réadú glan-onnmhairí. Ní mór onnmhairí de mhian chrome nádúrtha a stopadh ar fad.’ (38)

(is linne an treise).

‘I bhfianaise an leata mhóir idir costais mianadóireachta agus praghsanna onnmhairiúcháin, ba cheart don Rialtas tobhach dleachtanna onnmhairiúcháin grádaithe ar gach onnmhairiú chrome lena n-áirítear tiúcháin a mheas, má cheadaítear sin ar chor ar bith.’ (39)

‘Ag teacht le cuspóirí Acht MMDR, agus faoi mar atá i gcás amhiarainn, ní mór tosaíocht iomlán a thabhairt do phlandaí tí a dteastaíonn mian chrome ina leith chun cóimhiotail fearó/cróimiam breisluacha a tháirgeadh agus léasanna cróimiam á ndeonú.’ (40)

‘Tar éis an 1d Fabhair a chur ar fáil do tháirgeoirí Cruach, trí mhianaigh faoi chuing/leath-chuma a chur ar fáil, tá sé riachtanach bearta beartais a chur i bhfeidhm chun tionscal mianadóireachta a bheidh iomaíoch ar fud an domhain a spreagadh per se, ag obair ar thagarmharcanna domhanda na mianadóireachta eolaíochta, úsáid bharrmhaith an ábhair mhianadóireachta eolaíoch, úsáid bharrmhaith an ábhair mhianadóireachta, na toghsaireachta, na stóireála córasacha agus amcheangailte agus caomhnú na timpeallachta agus na bithéagsúlachta. Ní mór do na fiontair mhianadóireachta ghairmiúla sin, cibé acu san earnáil phoiblí nó san earnáil phríobháideach é, íoschion áirithe táirgthe a leithdháileadh ar an gcéad dul síos (aiste 70 %) chun freastal ar riachtanais na n-úsáideoirí intíre.’ (41)

(is linne an treise).

(245)

Dá bhrí sin, léirítear i dTuarascáil Dang gur measadh go raibh mianach cróimiam ina hacmhainn ríthábhachtach do thionscal na cruach intíre, gur measadh go raibh praghsanna onnmhairiúcháin ró-ard i gcomparáid le praghsanna intíre, agus i bhfianaise praghsanna intíre réasúnta a choinneáil, go raibh údar le srianta ar onnmhairiú agus le léasanna mianadóireachta fabhracha do tháirgeadh faoi chuing. Ina theannta sin, léirítear i dTuarascáil Dang go bhfuil sé ar intinn ag an GOI an earnáil mhian cróimiam a rialáil go mór mar ‘earnáil lárnach den gheilleagar náisiúnta’.

(246)

Ina theannta sin, luaitear go sainráite i dtuarascáil na Meithle um Thionscal Cruach don phlean déag cúig bliana, a eisíodh i mí na Samhna 2011 (42):

‘Is sa tionscal miotalóireachta is mó a úsáidtear cróiméid i dtáirgeadh Ferro-chóimhiotal, e.g., Ferro-chróm, Ferro-chrome, crómán agus siliceo-chróm a úsáidtear mar bhreiseáin chun cruach dhosmálta agus cruach speisialta cóimhiotail a dhéanamh’ (43).

‘D’fhéach tionscal na cruach le srianta a chur ar onnmhairiú mianta cróimite. Tá creat fioscach curtha i bhfeidhm ag an rialtas chun onnmhairiú iomarcach mianta crómite a dhíspreagadh’ (44).

(is linne an treise).

‘Tar éis sin, is iad na mórmholtaí d’fhorbairt earnáil Chromite san India: .... v) Níl acmhainní cróimite sa tír flúirseach. Níl ach 1.8 % de chúltaisc mhianaigh chróimíte an domhain ag an tír ach is onnmhairí iad 30-35 % de thrádáil an domhain. Dá bhrí sin, tá géarghá ann an t-ionchur criticiúil sin a chaomhnú d’úsáid an tionscail intíre agus bearta fioscacha a chur i bhfeidhm i gcoinne onnmhairí'. (45)

(247)

Ar deireadh, luaitear freisin i mBeartas Mianrach Náisiúnta an GOI in 2019 go ndéanfar iarracht an tionscal intíre a chur chun cinn, agus go ndéanfar iarrachtaí maidir le léasanna mianadóireachta chun a áirithiú go soláthrófar mianach gan bhriseadh don tionscal iartheachtach.

(248)

Ansin, rinne an Coimisiún measúnú ar an gcaoi ar cuireadh an cuspóir beartais sin i gcrích i dtéarmaí reachtacha agus rialála. Ar an gcéad dul síos, maidir le srianta ar onnmhairiú, rinne an GOI roinnt beart chun onnmhairithe méine cróimiam a dhíspreagadh, ar féidir iad a fhíorú ar shuíomh gréasáin na hAireachta Cruach (46) agus i mBunachar Sonraí ECFE um Shrianadh ar Onnmhairiú maidir le hAmhábhair Thionsclaíocha (‘Bunachar Sonraí ECFE’) (47).

(249)

Is é an príomhbheart ná cáin onnmhairiúcháin a forchuireadh ar dtús in 2008 i bhfoirm dleachta ar leith de 2 000 INR an tona (48). Athraíodh foirm na cánach seo i ndleacht ad valorem de 30 % in aghaidh an tona i 2012 ag tús an phlean 12a Bliain, agus tá sé fós ag an leibhéal seo fós (49). De réir bhunachar sonraí na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE), is é an cuspóir atá leis an mbeart sin ná 'Soláthar baile a chosaint; Tuilleadh próiseála/breisluach a chur chun cinn'.

(250)

I measc na srianta eile ar onnmhairí tá ceanglais cheadúnúcháin agus liosta onnmhaireoirí cáilithe (atá teoranta i gcleachtas don fhiontar trádála stáit An Chorparáid Trádála Miotail agus Mianraí) do ghráid áirithe den mhian chróimiam, mar aon le formhuirear brú tráchta arna thobhach ar Bhunrátaí Lasta Iarnróid na hIndia in iompar iarnróid méine cróimiam go dtí an Bhanglaidéis agus an Phacastáin (arb iad na tíortha amháin a bhfuil nasc iarnróid acu leis an India).

(251)

Ba é an éifeacht ba fheiceálaí a bhí ag an mbeartas ná an laghdú suntasach a tháinig ar mhéid onnmhairithe mianach cróimiam tar éis do na srianta onnmhairiúcháin spriocdhírithe a bheith tugtha isteach in 2008 agus ansin arís tar éis leathnú na srianta sin in 2012. Léirítear an fhorbairt ar onnmhairiú méine cróimiam leis an ngraf thíos:

IND, onnmhairí cróimín (HS 261000)

Image 1L0882022GA110120220309GA0001.0002141141Ráiteas comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le raon feidhme Threoir 2004/37/CETá an chomhthuiscint ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle maidir le táirgí íocshláinte guaiseacha ina bhfuil substaintí a chomhlíonann na critéir lena n-aicmiú mar charcanaigineach (catagóirí 1A nó 1B), só-ghineach (catagóirí 1A nó 1B) nó tocsaineacht maidir le síolrú (catagóirí 1A nó 1B) i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, go dtagann siad faoi raon feidhme Threoir 2004/37/CE. Tá feidhm ag ceanglais uile Threoir 2004/37/CE maidir le táirgí íocshláinte guaiseacha dá réir sin.

(252)

Dá bhrí sin, bhain na srianta spriocdhírithe ar onnmhairiú an sprioc atá ag an Roinn Dlí maidir le heaspórtálacha a dhíspreagadh agus mianach cróimiam a choimeád ar fáil don tionscal iartheachtach intíre.

(253)

Ní mór na méideanna onnmhairiúcháin sin a fheiceáil i bhfianaise thomhaltas intíre an mhianaigh chróimiam. Níor sholáthair an GOI ina fhreagra ach sonraí teoranta maidir le honnmhairiú na cróimiam (Bliain Airgeadais (‘FY’) 18/19 (50) go FY20/21), agus cuireadh figiúirí maidir le táirgeadh agus tomhaltas intíre ar fáil i gcomhair FY16/17 go FY19/20. Cuirtear an dá thacar de na sonraí sin ar fáil faoi rún. Mar sin féin, is féidir comparáid a dhéanamh ar an mbonn sin idir líon na n-onnmhairí agus tomhaltas intíre don FY19/20 (lena gcumhdaítear 9 mí de IP) agus don FY18/19 roimhe sin. Sa dá bhliain airgeadais, ní raibh méid na n-onnmhairí os cionn 1.5 % den tomhaltas intíre. Ba cheart a thabhairt faoi deara go raibh sciar na n-allmhairí sa mhargadh intíre neamhshuntasach freisin.

(254)

Léirigh margadh na hIndia freisin ró-acmhainn leanúnach, neamhréasúnach táirgthe i gcomparáid le suim an tomhaltais intíre agus na n-onnmhairí lúide allmhairí. Ní fhéadfadh an GOI an ró-acmhainn sin a mhíniú. Ní féidir, dá bhrí sin, an ró-acmhainn sin a mhíniú ach amháin má tá feidhmeanna rialtais á bhfeidhmiú ag na cuideachtaí mianadóireachta, lena n-áirítear MOC in earnáil na méine cróimiam (go háirithe, soláthar leordhóthanach mhian cróimiam a áirithiú i gcomhréir le cuspóirí beartais an GOI chun tacú leis an tionscal iartheachtach agus breisluach a chur leis an slabhra soláthair).

(255)

Ar an dara dul síos, chinn an Coimisiún go bhfuil sé de cheart ag mianaigh faoi chuing, de réir na Rialacha um Lamháltas Mianraí GOI 2016, an chéad diúltú a fháil nuair a rachaidh a léas mianadóireachta in éag. In Airteagal 8ú den Acht um Mianaigh agus Forbairt Mhianraí, 1957 (arna leasú in 2015), foráiltear freisin do thréimhsí fadaithe léasanna mianadóireachta d’úsáideoirí faoi chuing agus athdhearbhaíonn sé an ceart chun an chéad diúltú i gceantanna léasanna mianadóireachta d’úsáideoirí faoi chuing. Fágann sin gur féidir le léasanna mianadóireachta fanacht, den chuid is mó, i lámha táirgeoirí rolróm raithneach iartheachtacha faoi chuing, i gcomhréir leis na ráitis in aithris (244) thuas. De facto, chinn an Coimisiún freisin, mar a luaitear in aithris (236) thuas, go raibh an mianach le haghaidh táirgeadh faoi chuing in úsáid na n-úinéirí mianadóireachta cróimiam príobháideacha ar fad. Dá bhrí sin, mar thoradh ar dhúnadh na dteorainneacha seachtracha agus leithdháileadh fabhrach léasanna mianadóireachta d’úsáid faoi chuing, níl ach gníomhaí amháin atá faoi úinéireacht an Stáit fágtha ar an margadh, MOC, a bhfuil smacht aige ar chainníochtaí agus ar phraghsanna mhian cróimiam ar fáil ar an margadh baile neamh-urchóideach. Mar na soláthraithe is mó de mhian cróimiam i margadh na hIndia, ní mór do MOC cloí le cuspóirí beartais an GOI chun tacú leis an tionscal iartheachtach trí phraghsanna ísle, mar a mhínítear tuilleadh sa roinn seo a leanas, agus dá bhrí sin feidhmíonn sé feidhmeanna rialtais.

Na cuideachtana mianadóireachta do sholáthar amh cróimiam le haghaidh luach saothair is lú ná luach saothair leordhóthanach.

(256)

Sa chéad chéim eile, d’fhíoraigh an Coimisiún ar foráladh i gcleachtas don mhian cróimiam le haghaidh luach saothair níos lú ná luach saothair leordhóthanach, go háirithe ag MOC.

(257)

Mar a míníodh in aithris (213), ní raibh an GOI in ann faisnéis a chur ar fáil faoi shocrú praghsanna nó staitisticí praghsanna ar phraghsanna baile Indiach mianach cróimiam. Tá formhór mór na ndíolachán na méine cróimiam ar an margadh neamhchuingeach Indiach déanta ag OMC, agus tá sé seo freisin an cás le haghaidh formhór mór na gceannacháin Jindal Grúpa. Measadh na díolacháin sin a bheith ionadaíoch don saormhargadh Indiach ar fad.

(258)

Déanann OMC an mian chróimiam seo a dhíol trí r-chuingeadh. Léiríodh san imscrúdú, áfach, gur chuir MOC srian ar rochtain ar na r-cheantanna sin: Tá 70 % den táirgeadh míosúil ráthaithe do ‘ceannaitheoirí fadtéarmacha’ mar a thugtar orthu atá lonnaithe i Stát Odisha. Ní bheidh incháilithe mar cheannaitheoirí fadtéarmacha ach táirgeoirí eireabrómacha iartheachtacha, agus ní féidir leis na cuótaí ráthaithe cumas táirgeachta fearróm atá sainiúil don chuideachta a shárú. Léiríonn sé sin go bhfuil ag MOC, i bhfeidhmiú feidhmeanna rialtais, go praiticiúil, i bhformáid eile, leithdháileadh fabhrach cainníochtaí méine cróimiam ar tháirgeoirí fearrómacha iartheachtacha, mar a dhéantar cheana féin ar leibhéal leithdháilte léasanna mianadóireachta chomh maith. Forchoimeádtar an 30 % eile freisin do tháirgeoirí iartheachtacha intíre lasmuigh de Stát Odisha (gan trádálaithe a áireamh).

(259)

Dá bhrí sin, is é an MOC a rialaíonn an soláthar thar mhian cróimiam sa saormhargadh agus seolann OMC é go príomha ar an tionscal iartheachtach i gcomhréir le rún foriomlán an GOI agus le creat reachtach an GOI, mar a léirítear in aithrisí (242) go (255) thuas.

(260)

Mar sin féin, bhí fianaise ann a léiríonn nach bhfuil an phraghsáil le haghaidh cainníochtaí beaga a thairgtear trí r-chuingsiú bunaithe ar thairiscintí saor in aisce ó na cuideachtaí. Tosaíonn an ceant le bunphraghas, a dhéanann Bord MOC cinneadh treallach. Mhínigh an GOI gur socraíodh an bunphraghas seo mar chodán (a chomhfhreagraíonn do 13,5 %) de phraghas idirnáisiúnta an táirge iartheachtach sa tréimhse iar-IP, i.e. ferrochrome. Mar sin féin, ní fhéadfadh an GOI a mhíniú conas a cinneadh an fachtóir codán/ceartúcháin. Tar éis tuilleadh anailíse, chinn an Coimisiún go raibh fachtóir ceartúcháin na bpraghsanna iar-IP bunaithe ar mheán stairiúil na bpraghsanna cróimiam a leagadh síos i gCinneadh ó Bhord MOC. Ní bhfuair an Coimisiún rochtain ar Chinntí an Bhoird roimhe seo agus ní fhéadfadh an GOI na prionsabail is bonn leis na cinntí sin a mhíniú. Níorbh fhéidir leis an gCoimisiún ach oiread aon nasc oibiachtúil a aimsiú idir an fachtóir ceartúcháin agus costas comhshó méine cróimiam go fearróm. Dá bhrí sin, ba ghá don Choimisiún úsáid a bhaint as fíricí atá ar fáil maidir le praghas méine cróimiam ar bhonn Airteagal 28(1) den bhun-Rialachán.

(261)

Maidir leis sin, thug an Coimisiún dá aire, mar a d’admhaigh an GOI, go raibh an bunphraghas íseal go treallach i gcomparáid le praghsanna idirnáisiúnta ar chúis ar bith. Is cosúil go bhfuil praghsanna íseal saorga den sórt sin ag teacht le beartas an GOI mianach cróimiam intíre saor a chur ar fáil don tionscal iartheachtach. Ina theannta sin, d’fhéach an Coimisiún ar fhianaise eimpíreach. Agus é ag féachaint ar phraghsanna ceannaigh an amhábhair atá i gceist a chuir OMC ar fáil don Ghrúpa Jindal, chinn an Coimisiún go raibh na praghsanna sin, ag brath ar chineál amh cróimiam, 15-40 % níos ísle ná na praghsanna comhfhreagracha onnmhairiúcháin de mhian chróimiam de bhunadh Turcach (a bhfuil an athsemblance ba mhó acu do mhian chróimiam Indiach) dá phríomhmhargadh easpórtála – an tSín. Ar an mbonn sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid gur socraíodh bunphraghas na méine cróimiam a dhíoltar sa r-chuingsiú ag leibhéal íseal saorga i ndáil le margadhphraghsanna do mhian chróimiam. Bhí praghsanna méine cróimiam ró-íseal freisin i gcomparáid leis an táirge iartheachtach (fearócróm). Dá bhrí sin, dífhostaíodh líomhaintí an GOI agus OMC go raibh praghsanna do ferrochrome ábhartha do phraghsanna méine cróimiam.

(262)

Dá bhrí sin, thug an fhianaise le fios nár mar oibreoir margaidh a d’iompaigh MOC, an príomhsholáthróir amh cróimiam sa saormhargadh agus ónar cheannaigh táirgeoir onnmhaireora Indiach an t-amhábhar sin dá úsáid tuilleadh sa phróiseas táirgthe SSCR; Ina ionad sin, nuair a bhí feidhmeanna rialtasacha á bhfeidhmiú ag cróimiam ore OMC thar ceann an GOI agus ag teacht le cuspóirí beartais an GOI a bheith i bhfabhar an tionscail iartheachtach.

Conclúid

(263)

Léiríonn an timpeallacht dhlíthiúil agus eacnamaíoch san India go bhfuil údarás rialtais ag na cuideachtaí mianadóireachta a sholáthraíonn mianach cróimiam, agus go háirithe OMC SOE, nó go bhfuil siad dílsithe dóibh. Is acmhainn nádúrtha í mian chróimiam, amhail mianraí eile san India, atá á bainistiú ag an GOI mar chroí-earnáil a gheilleagair náisiúnta. Go háirithe, chuir an GOI tacar beart i bhfeidhm (eadhon, srianta ar onnmhairí a fhorchur a mbíonn rósholáthar agus praghsanna intíre ísle mar thoradh orthu, agus bunphraghsanna na gceantanna méine a shocrú ag leibhéil atá íseal go saorga do na táirgeoirí sin) ina léirítear go bhfuil soláthróirí amh cróimiam, agus OMC go háirithe, á rialú go fóinteach ag an Roinn Oideachais agus Rialtais i bhfeidhmiú feidhmeanna rialtais. Dá bhrí sin, ar bhonn na fianaise atá ar fáil, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid gur sholáthair an GOI mianach cróimiam do thionscal na cruach dosmálta ar luach saothair atá níos lú ná luach saothair leordhóthanach de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(iii) den bhun-Rialachán, arna léirmhíniú agus arna chur i bhfeidhm i gcomhréir le caighdeán ábhartha na hEagraíochta Domhanda Trádála faoi Airteagal 1.1(a)(iii) de Chomhaontú SCM.

(264)

Tar éis nochtadh deiridh, thug an Grúpa Jindal faoi deara nach é cuspóir an chórais cheantála méine cróimiam a chur ar fáil ar phraghas íseal ach ioncam an Rialtais a uasmhéadú trí mhian cróimiam a dhíol ag an bpraghas is airde is féidir. Ina theannta sin, chuir an chuideachta in iúl nach bhfuil an GOI díreach le praghas an amhráin cróimiam ach amháin leagann an praghas urláir an cheant.

(265)

Ar deireadh, thagair an chuideachta don fhíric go raibh praghsanna onnmhairithe Indiach de ferrochrome níos airde ná praghsanna onnmhairithe ferrochrom ón Afraic Theas, ón gCasacstáin agus ón Tuirc, rud a chiallaíonn, dar leis an gcuideachta, nach bhfuil an Grúpa Jindal ag baint tairbhe as mianach cróimiam fóirdheonaithe a úsáidtear chun ferrochrome a tháirgeadh.

(266)

Mar sin féin, ní fhágann an chéad dá argóint a d’ardaigh an chuideachta go bhfuil príomhchonclúid an Choimisiúin maidir le ceantanna nó ceantanna cróimiam neamhbhailí, mar a thuairiscítear in aithrisí (258) go dtí (261), eadhon go bhfuil rochtain ar an gceant agus ar an méid díolacháin srianta, déanann Bord MOC an praghas urláir a chinneadh go treallach, agus tá leibhéal an phraghais sin íseal go saorga. Is é an toradh atá ar an méid thuas go léir ná praghas ceantála deiridh, atá os cionn an phraghais urláir go deimhin, ach níl sé margadhbhunaithe fós, go háirithe i gcomparáid le praghsanna na Tuirce (aithris (261)).

(267)

Tugtar faoi deara freisin go bhfuil mianach cróimiam ar fáil do luach saothair níos lú ná luach saothair leordhóthanach don Ghrúpa Jindal ag cur isteach ar chostas monaraithe fearómróm, a úsáideann an chuideachta ina dhiaidh sin chun cruach dhosmálta a tháirgeadh. Ar chaoi ar bith, is ar leibhéal an mhianaigh cróimiam, seachas ar leibhéal an táirge iartheachtach, a sholáthraítear an ranníocaíocht airgeadais ón GOI. Dá bhrí sin, ní bhaineann sé le hábhar comparáid a dhéanamh idir praghsanna onnmhairithe ferrochrome Indiach agus praghsanna onnmhairithe ferrochrom de thionscnamh tíortha eile.

(268)

Agus an méid thuas á chur san áireamh, seasfar le conclúid aithris (263).

(ii)   Sochar agus méid an fhóirdheontais a ríomh

(269)

I gcomhréir le hAirteagal 3(2) agus le hAirteagal 5 den bhun-Rialachán, chinn an Coimisiún go raibh sochar ann agus ríomh sé méid na bhfóirdheontas in-fhrithchúitithe i dtéarmaí an tsochair a tugadh don fhaighteoir, rud a fuarthas le linn na tréimhse imscrúdaithe.

(270)

Níor cheannaigh ach ceann amháin de na táirgeoirí onnmhairithe Indiach atá faoi imscrúdú (Grúpa Jindal) mianach cróimiam le haghaidh táirgeadh fearócróimiam agus, ar deireadh thiar, SSCR.

(271)

Mar chéad chéim, bhunaigh an Coimisiún méideanna agus meánphraghsanna ualaithe na gceannacháin uile ó Ghrúpa Jindal de mhian cróimiam sa IP, scoilte de réir an chineáil mian a shainigh an chuideachta de réir foirme (mar shampla infhrite nó tiúcháin) agus de réir cion ocsaíde cróimiam. Bíonn tionchar ag an dá pharaiméadar seo ar dhifríochtaí praghais de chineálacha éagsúla méine cróimiam.

(272)

Mar dhara céim, chuir an Coimisiún an praghas tagarmhairc iomchuí in ionad na bpraghsanna iarbhír ar gach cineál mian cróimiam ceannaithe.

(273)

Thug an Coimisiún dá aire go ndéanann struchtúr an mhargaidh difear do na téarmaí agus coinníollacha margaidh atá i réim san India. Ina theannta sin, mar a mhínítear in aithris (257), tá príomhghníomhaí amháin – a bhfuil sciar 100 % den mhargadh aige go bunúsach – ag gníomhú dó mar chomhlacht poiblí, ag forchur a phraghais. Dá bhrí sin, bhí sé dodhéanta a bhunú ar phraghas neamhshaofa méine cróimiam do tháirgeoir SSCR Indiach nó in áiteanna eile ar an margadh Indiach. Dá réir sin, ní raibh aon phraghsanna intíre san India, a d’fhéadfaí a úsáid mar thagarmharc iomchuí.

(274)

Dá bhrí sin, agus i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 6(d) den bhun-Rialachán, d’fhill an Coimisiún ar thír eile mar thagarmharc lasmuigh, agus é coigeartaithe go cuí do dhálaí an mhargaidh san India atá i réim.

(275)

Rinne an Coimisiún iarracht praghas neamhshaofa amh cróimiam a tháirgtear i mianach tíre ionadaíche eile a aithint agus a insamhladh go mbeadh an mianach sin suite san India iarbhír. Déantar formhór na méine cróimiam ar fud an domhain a onnmhairiú ón Afraic Theas go dtí an tSín. Dá bhrí sin, mheas an Coimisiún gur praghas tagarmhairc a d’fhéadfadh a bheith ann an praghas onnmhairiúcháin ón Afraic Theas go dtí an tSín. Mar sin féin, bunaíodh go bhfuil mianach cróimiam de thionscnamh na hAfraice Theas an-difriúil ó na méine cróimiam de thionscnamh na hIndia i dtéarmaí an dá pharaiméadar is tábhachtaí: cion ocsaíd chróimiam agus cóimheas cróimiam-iarann (‘cóimheas Cr:Fe’). (51)

(276)

Ba é an tagarmharc malartach a mhol an gearánach ná praghas easpórtála na méine cróimiam ón Tuirc (atá ar cheann de na táirgeoirí is mó ar domhan freisin) go dtí an tSín. Thug an Coimisiún dá aire go bhfuil an dá pharaiméadar a léirítear in aithris (275) i gcomparáid le mian chróimiam Turcach-Indeach ná mar atá i mianach chróimiam na hAfraice Theas-Indeach (52).

(277)

Tar éis an nochta dheiridh, chuir an Grúpa Jindal i gcoinne chinntí an Choimisiúin go ndéanann paraiméadair amhail cion ocsaíd chróimiam agus cóimheas Cr:Fe mianach cróimiam Indiach níos mó cosúil leis an Tuirc ná mar atá le mianach cróimiam na hAfraice Theas. Thug an chuideachta le fios go bhfuil sé tábhachtach comparáid a dhéanamh idir cóimheas Cr:Fe na mianta chrome le cion ocsaíd chróimiam den chineál céanna. De réir na cuideachta, tá cóimheas Cr:Fe de 2.6-2.8, atá i bhfad níos airde ná i gcás na hIndia nó na hAfraice Theas ore na hAfraice Theas, den ábhar céanna ag an méine cróimiam Turcach le 40-42 %.

(278)

Mar a míníodh in aithris (281), níor bhain an Coimisiún úsáid as cróimiam an chróimiam de chainníocht 40-42 % nó as rún an Ghrúpa Jindal dá dtagraítear chun an tagarmharc bunúsach a bhunú. Tá cion méine cróimiam 46-48 % le cóimheas Cr:Fe de 2.5 ag an tagarmharc bunúsach a roghnaigh an Coimisiún (53). Dá bhrí sin, tá sé an-chosúil leis an amh Indiach de chion ocsaíd chróimiam inchomparáide, mar a dhearbhaigh an Grúpa Jindal féin ina aighneacht:

‘Ní bheidh cóimheas Cr:Fe ag mianach chrome Indiach ach ag leibhéal Cr2O3 de 46 %’ (54)

‘Do mhian chrome Indiach go mbeadh cion Cr:Fe 2.6 go 2.8, bheadh ar an méine Indiach Cr2O3 de 48-50 % nó níos airde a bheith i bhfad níos airde’ (55).

Deimhnítear leis an méid thuas go bhfuil méine Indiach i bhfad níos cosúla le mianach na Tuirce ná le méine na hAfraice Theas lena chóimheas Cr:Fe 1.3 go 1.5 (56).

(279)

Ina theannta sin, de réir Bhiúró na gCaighdeán Indiach IS:10818-1984 sonraíocht cróimít do Thionscail Mhiotalrgacha (57), is é an cóimheas Cr:Fe gnáth a tháirgeadh ferrochromium carbóin ard a úsáidtear i dtáirgeadh cruach dhosmálta thart ar 2.8. Ciallaíonn sé sin go bhfuil an tagarmharc arna roghnú ag an gCoimisiún níos ionadaíche ná rogha mhalartach na hAfraice Theas ó thaobh úsáid deiridh mhianaigh chróimiam ag an nGrúpa Jindal. Is é sin, an t-athrú go ferrochromium carbóin ard chun cruach dhosmálta a tháirgeadh.

(280)

Ina theannta sin, thug an Coimisiún dá aire na héilimh a rinne táirgeoir onnmhairithe na hIndia maidir leis na difríochtaí atá fós ann idir mian chróimiam na Tuirce agus na hIndia ina bhfoirm fhisiciúil agus cion ocsaíde cróimiam. Mar sin féin, tugadh aghaidh ar na difríochtaí sin leis na coigeartuithe a ndéantar cur síos orthu in aithris (289).

(281)

Ina dhiaidh sin, d’úsáid an Coimisiún an meánphraghas ualaithe onnmhairiúcháin ón Tuirc chuig an tSín sa tSín mar thagarmharc bunúsach (58). An tagarmharc bunúsach de 209 USD in aghaidh an tona dá dtagraítear do mhianta cróimiam de chion ocsaíd chróimiam 46-48 %, i bhfoirm tiúcháin, a sheachadtar ar bhonn CAL.

(282)

Thug an Coimisiún aird freisin ar rialú an Chomhlachta Achomhairc nach mór a léiriú sna coigeartuithe ar mhuirir seachadta na muirir seachadta is infheidhme go ginearálta maidir leis an earra i dtrácht sa tír soláthair (59). Bhí praghsanna ceannaigh na méine cróimiam a thuairiscigh Jindal Group i 99,96 % ar théarmaí seachadta díreach ón monarcha.

(283)

Dá bhrí sin, rinne an Coimisiún an bunphraghas tagarmhairc a choigeartú go dtí an leibhéal díreach ón monarcha. Is de réir na gcostas last-táille mara agus árachais (60) agus an chostais iompair intíre sa Tuirc (61) a laghdaíodh an praghas CAL.

(284)

Tar éis an nochta dheiridh, chuir an GOI in iúl nach raibh na sonraí ón Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) a d’úsáid an Coimisiún chun praghas onnmhairithe CAL na Tuirce-na Síne a choigeartú go dtí an leibhéal díreach ón monarcha ar fáil ach amháin go dtí 2016. D’éiligh an GOI freisin nach féidir eachtarshuíomh an táscaire ábhartha don IP a mheas mar scrúdú oibiachtúil ar phraghsanna.

(285)

Mar sin féin, ní amháin nach ndearna an Coimisiún cóimheas CIF-SAB a eachtarshuí dá bhforáiltear ag an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) don bhliain 2016. Bhí an coigeartú do IP bunaithe ar na difríochtaí iarbhír costais lasta agus árachais idir 2016 agus an IP mar a luaigh Innéacs Tirim Mhalartáin Mhuir Bhailt (‘BDI’) don fiche príomhbhealach farraige. Cuireadh ríomh mionsonraithe ar an mbunphraghas tagarmhairc díreach ón monarcha ar fáil don Ghrúpa Jindal sa nochtadh sonrach.

(286)

Cuireadh in aghaidh ríomh na gcoigeartuithe lasta agus árachais a rinne an Coimisiún freisin nuair a tíolacadh iarnochtadh an Ghrúpa Jindal. Mhol an chuideachta foinse eile sonraí chun praghas onnmhairithe CAL na Tuirce-na Síne a choigeartú do FOB (62). De réir Ghrúpa Jindal, léirigh an fhoinse sonraí seo costas iarbhír lasta níos fearr idir an Tuirc agus an tSín sa IP ná sonraí ECFE agus sonraí IDC ar ‘meán ualaithe gach bealach loingseoireachta’ iad.

(287)

Mar sin féin, tagraíonn an luachan a chuir an Grúpa Jindal ar fáil do mhí amháin den IP, do iompar idir an Tuirc agus ‘an Áise thuaidh-oirthe’ go ginearálta, agus do luaithreamhán soda, seachas de mhian cróimiam, a iompar. Leis an gcóimheas bunúsach CAL-SAB a úsáideann an Coimisiún, cuirtear san áireamh an bhliain ar fad, an bealach sonrach farraige (an Tuirc-an tSín) agus an táirge sonrach (mianach cróimiam agus tiúcháin). Is é an coigeartú costais BDI idir 2016 agus IP a thagraíonn do mheán na mbealaí farraige éagsúla.

(288)

Agus an méid thuas á chur san áireamh, seastar leis an modheolaíocht a úsáidtear don choigeartú bunúsach ar phraghsanna tagarmhairc díreach ón monarcha.

(289)

Rinne an Coimisiún coigeartú breise ar an mbunphraghas tagarmhairc ex-oibre d’fhoirm fhisiceach an ábhair méine agus ocsaíd chróimiam chun praghsanna tagarmhairc sonracha a aimsiú do gach cineál mian a cheannaigh an Jindal Group in IP. Bhí coigeartú fisiceach na foirme bunaithe ar na costais bhreacála (mianach infhíre) agus ar na costais millíní chomh maith leis na costais sintéaraithe (mior chomhchruinnithe) mar a chuir an Jindal Group ar fáil. Bunaíodh coigeartú cion ocsaíd chróimiam ar chostas leá an táscaire chrome mar a sholáthair an gearánach é (63). Ní dhearnadh aon choigeartú do na difríochtaí i gcóimheas Cr:Fe, toisc go bhfuil an paraiméadar seo an-ghar i gcomparáid le mianach na Tuirce agus na hIndia. Cur chuige coimeádach a bhí ann mar i ndáiríre tá an cóimheas Cr:Fe na méine Indiach beagán níos airde, rud a bheadh mar thoradh de ghnáth ar phraghas níos airde ar an méine san fhoirm chéanna agus an cion céanna ocsaíd cróimiam.

(290)

Ós rud é nach ndéanann na bearta rialtais a shaobhann margadh na hIndia difear d’mhian cróimiam na Tuirce agus ós rud é go bhfuil na dálaí margaidh atá i réim sa dá thír, lena n-áirítear cáilíocht, infhaighteacht, indíoltacht, iompar agus coinníollacha eile ceannaigh nó díola inchomparáide, mheas an Coimisiún go bhfuil praghas amhráin cróimiam sa Tuirc inchomparáide leis an bpraghas a bheadh i réim san India in éagmais bhearta saofa an GOI.

(291)

Ar deireadh, rinne an Coimisiún comparáid idir an costas iarbhír a bhaineann leis an gcróimiam intíre a bheith á cheannach ag an ngrúpa Jindal in IP leis an gcostas, rud a d’íocfaí dá gcuirfí na praghsanna tagarmhairc faoi seach in ionad na bpraghsanna de réir chineál an mhianaigh.

(292)

Is ionann méid iomlán na difríochta agus na ‘coigiltis’ a fuair an táirgeoir Indiach a cheannaigh mianach cróimiam sa mhargadh Indiach atá saofa i gcomparáid leis an bpraghas, a d’íoc sé in éagmais saobhadh. Ar deireadh thiar, is ionann an méid iomlán agus an sochar a thugtar don táirgeoir Indiach ag an GOI le linn an IP.

(293)

Cuireadh ríomhanna mionsonraithe ar na tagarmharcanna agus ar an tairbhe a bronnadh ar fáil don táirgeoir onnmhairithe Indiach i dtrácht sa nochtadh sonrach.

(294)

I gcomhréir le hAirteagal 7(2) den bhun-Rialachán, leithdháil an Coimisiún méid an fhóirdheontais sin thar láimhdeachas iomlán na cuideachta le linn an IP mar ainmneoir iomchuí, toisc gur thug an fóirdheontas sochar do tháirgeadh iomlán an táirge lena mbaineann agus dá tháirge réamhtheachtach (coilíní teasrollta), agus ní amháin don táirgeadh atá le honnmhairiú.

(iii)   Sainiúlacht

(295)

Tá idirghabháil an GOI maidir le mianach cróimiam a sholáthar le haghaidh luach saothair níos lú ná luach saothair leordhóthanach dírithe ar mhaithe le tionscail áirithe, go háirithe an tionscal cruach dosmálta lena n-áirítear táirgeoirí SSCR. Dá bhrí sin, is fóirdheontas sonrach é faoi Airteagal 4(2)(a) den bhun-Rialachán Cuireann tréithe dúchasacha mhian nicile teorainn le húsáid fhéideartha an fhóirdheontais do thionscal áirithe, ach ní chiallaíonn sé seo, d‘fhonn é a bheith sonrach, nach mór an fóirdheontas a theorannú tuilleadh d’fhothacar den tionscal seo (64).

(296)

I bhfianaise an mhéid sin roimhe seo, mheas an Coimisiún go mbaineann na hidirghabhálacha GOI go sonrach le táirgeoirí SSCR de réir bhrí Airteagal 4(2)(a) den bhun-Rialachán.

(c)   Conclúidí maidir le soláthar méine cróimiam ar íocaíocht nach leordhóthanach

(297)

I bhfianaise na n-eilimintí uile a luaitear thuas, chinn an Coimisiún gur cheart a mheas gur chóir soláthar amh cróimiam ag an GOI a mheas mar fhóirdheontas sonrach de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(iii) agus Airteagal 3(2) den bhun-Rialachán i bhfoirm soláthar earraí lena dtugtar sochar do na cuideachtaí is faighteoir.

(298)

Ba é 0,45 % méid an fhóirdheontais a bunaíodh don Ghrúpa Jindal.

3.3.3.   Na fóirdheontais réamhtheachtacha a chur ar aghaidh

(299)

Tar éis an nochta dheiridh, thug an gearánach faoi deara gur léirigh torthaí an Choimisiúin go mbíonn tionchar ag formhór mór na bhfóirdheontas a aithníodh do na táirgeoirí onnmhairiúcháin comhtháite ar chéimeanna réamhtheachtacha phróiseas táirgthe SSCR. De réir an ghearánaigh, ciallaíonn sé seo go bhféadfadh an táirgeoir Indiach neamh-chomhtháite de SSCR – Chromeni – a bheith tar éis tairbhe a bhaint freisin as fóirdheontais a thugtar do tháirgeoirí upstream Indiach agus/nó Indinéisis. D’fhéadfadh sé sin tarlú i gcás díolacháin intíre táirgí réamhtheachtacha ón Jindal Group (India) go Chromeni nó i gcás ina gceannaíonn Chromeni táirgí réamhtheachtacha de thionscnamh Indinéiseach ar tugadh fóirdheontas ina leith.

(300)

Ar bhonn na hanailíse a rinneadh ar phróiseas táirgthe Chromeni agus ar cheannach amhábhar na cuideachta sa IP, chinn an Coimisiún nach bhféadfadh an chuideachta tairbhe a bhaint as ceannach táirgí réamhtheachtacha ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar táirgí iad de thionscnamh Indiach.

(301)

Chromeni cheannaigh, áfach, táirgí réamhtheachtacha, eadhon cornaí te rollta, ó chuideachta ghaolmhar san Indinéis, a d’fhéadfadh tairbhe a bhaint as Mian nicil a sholáthar goid ar feadh níos lú ná luach saothair leordhóthanach (féach Roinn 4.3). Maidir leis sin, ní raibh an Coimisiún in ann torthaí a dhéanamh ós rud é nach raibh aon eilimintí sa chomhad chun an measúnú sin a dhéanamh ar an ábhar seo.

3.4.   Méid na bhfóirdheontas in-fhrithchúitithe

(302)

Ba iad seo a leanas na méideanna fóirdheontais in-fhrithchúitithe a bunaíodh:

Cuideachta

DDS

EPCGS

SECI

Iomlán na bhfóirdheontas onnmhairiúcháin

Cróimiam ore LTAR

IOMLÁN

Cróimín

5,69  %

1,87  %

7,56  %

7,56  %

An Jindal Group

1,65  %

0,36  %

1,92  %

3,93  %

0,45  %

4,37  %

(303)

Agus ardleibhéal comhoibrithe (100 %) idir tháirgeoirí na hIndia á chur san áireamh, mheas an Coimisiún gurbh iomchuí méid an fhóirdheontais iarmharaigh don India a shocrú ag leibhéal an fhóirdheontais aonair is airde, is é sin 7,56 %.

4.   FÓIRDHEONÚ: AN INDINÉIS

4.1.   Fóirdheontais agus cláir fóirdheontais a thagann faoi raon feidhme na n-imscrúduithe

(304)

Ar bhonn na faisnéise atá sa ghearán, an Fógra Tionscnaimh agus freagraí le ceistneoirí an Choimisiúin, rinneadh imscrúdú ar an bhfóirdheonú líomhnaithe trí na fóirdheontais a leanas ag GOID:

i.

Aistriú díreach cistí

Iasachtaí fabhracha a sholáthar

ii.

Soláthar earraí nó seirbhísí ar íocaíocht nach leordhóthanach

Amh-mhian nicile agus dramh-chruach dosmálta a sholáthar ar luach saothair nach bhfuil imleora

Soláthar guail ar íocaíocht nach leordhóthanach

Soláthar talún ar íocaíocht nach leordhóthanach

Soláthar gáis nádúrtha ar íocaíocht nach leordhóthanach

Soláthar leictreachais ar íocaíocht nach leordhóthanach

iii.

Ioncam rialtais atá ligthe thar ceal nó nár bailíodh agus atá dlite ar bhealach eile

Dreasachtaí cánach ioncaim

Díolúine ó dhleacht ar allmhairí

Díolúine CBL maidir le hionchuir agus innealra

Cáin talún agus tógála (‘PBB’) ar an tionscal mianadóireachta

Díolúine i leith cánach ioncaim (allmhairiú)

iv.

Fóirdheontais atá nasctha le forbairt thionscal na hIndinéise trí infheistíocht Síneach.

4.2.   Cóimheasa dul tríothu

(305)

Ina dtuairimí tar éis nochtadh deiridh, mhaígh an Grúpa IRNC gur úsáideadh sonraí díolacháin míchearta chun na cóimheasa pas-trí do dhá chuideachta ghaolmhara a ríomh.

(306)

Fuarthas amach go bhfuil údar leis an maíomh sin agus dá bhrí sin d’athbhreithnigh an Coimisiún na cóimheasa faoi seach tríothu dá réir.

4.3.   Cúlra ar na beartais fhabhracha do thionscal na cruach dosmálta intíre

(307)

Indonesia Tá acmhainní suntasacha nicile. Ó 2020 ar aghaidh, measadh go raibh acmhainní aici go 21 milliún tona nicile (65) (1,1 billiún tona méine nicile), thart ar 20 % de chúlchistí méine nicile ar eolas ar fud an domhain.

(308)

Mar sin féin, mar a bhí teorainn leis an Indinéis cumas baile do phróiseáil an méine nicil (ach dhá bruithneoirí mar a mhínítear in aithris (315)), a onnmhairiú sé go traidisiúnta an chuid is mó dá mhian nicil, den chuid is mó go dtí an tSín.

(309)

Tháinig méadú suntasach ar an ráta eastóscadh Mianraí nicile san Indinéis, ó thart ar 5 milliún tona i 1996 go dtí thart ar 10 milliún tona i 2007, agus ina dhiaidh sin go dtí 70 milliún tona i 2013. Ba é an t-éileamh ó phlandaí/bruithneoirí Síneacha a tháirgeann iarann muc nicile (NPI) a spreag an luasghéarú sin. Is cóimhiotal d’iarann agus de nicil é IN a bhfuil cion íseal nicile ann. Is é an méine nicil Indinéisis oiriúnach go háirithe le haghaidh an teicneolaíocht na Síne a mhonarú NPI.

Tábla 1

onnmhairí Indinéise méine nicile (tonaí)

 

2005

2006

2007

2008

2009

an tSín

73 353

660 206

5 432 401

6 594 319

7 604 354

Iomlán na n-onnmhairí

3 703 515

4 394 125

9 026 850

10 592 151

10 437 126

Foinse: Atlas Trádála Domhanda (‘GTA’)

(310)

Dá bhrí sin, chuir an goid a cuireadh i gcrích de réir a chéile gur chuir onnmhairiú an chuid is mó dá chúlchistí nicile teorainn leis na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ann don tír ón amhábhar gann seo. D’fhéadfadh na tairbhí a bheith i bhfad níos mó don tír dá mba rud é go n-éirigh leis an mbeart an breisluach intíre a ghintear leis na cúlchistí méine nicile a mhéadú. Chun an cuspóir seo a bhaint amach, dhírigh an goid ar fhorbairt intíre an tslabhra luacha tionsclaíoch ar fad ag baint úsáide as mianach nicile suas go dtí na tionscail iartheachtacha, eadhon na bruithneoirí agus an tionscal cruach dhosmálta mar an t-úsáideoir deiridh an amhábhair seo. Chuirfeadh sé seo ar chumas Indinéis a bhaint as sochair i bhfad níos mó sochair intíre seachas díreach onnmhairiú méine nicil.

(311)

Mar sin féin, ní raibh a bhaint amach an cuspóir seo éasca don Indinéis amháin. Ba iad na saincheisteanna is mó a bhíonn ag an goid na ceanglais mhaoinithe shubstaintiúla do bhunú bruithneoirí agus na tionscail iartheachtacha (i.e. roinnt billiúin euro infheistíochtaí upfront), agus an easpa coibhneasta de fios gnó agus teicneolaíocht a tháirgeadh cruach dhosmálta ó INBI a mheaitseáil leis an chaighdeán ore nicil bhaintear san Indinéis. Dá bhrí sin, bhí na tíortha comhpháirtíochta féideartha a d’fhéadfadh a bheith ina gcabhair chun an cuspóir sin a bhaint amach ag dul i ngleic leis (66). Thit an rogha nádúrtha ar an tSín mar gheall ar na ceangail stairiúla agus an cóngaracht gheografach, agus níos tábhachtaí fós ar an bhfíric go raibh táirgeoirí cruach dhosmálta Síneacha ag baint úsáide cheana féin as méine nicil na hIndinéise. Ina theannta sin, bhí an tSín ina iarrthóir foirfe don GOID a aithint isteach i gcreat déthaobhach fabhrach a uasmhéadú ar an luach breise intíre a eascraíonn ó chúltacaí ore nicil Indinéis mar go raibh an tSín maoiniú suntasach ar fáil agus beartais tosaíochta sonracha a spreagadh an tionscal cruach dhosmálta, lena n-áirítear le haghaidh infheistíochtaí thar lear faoin mbeartas atá ann le fada ‘dul amach’, chomh maith leis an teicneolaíocht is gá agus fios gnó a úsáid go héifeachtach ore nicil Indinéisis. Mar thoradh air sin, bhí creat comhair seanbhunaithe ann go dtí seo. Déantar achoimre ar na príomh-gharspriocanna agus ar na doiciméid oifigiúla ábhartha sna haithrisí seo a leanas. Déantar achoimre ar na príomh-gharspriocanna agus ar na doiciméid oifigiúla ábhartha sna haithrisí seo a leanas.

(312)

Iarrachtaí an goid a mhealladh infheistíocht Síneach i dtreo tionscal nicil Indinéisis dul ar ais go dtí ar a laghad 2005, nuair a thug Indinéis a thógáil ‘aeráid infheistíochta chuidiúil’ (67) d’infheisteoirí ón tSín. I mí an Mheithimh 2005, le linn cuairt go Béising, an Indinéisis Comhordaithe Aire Geilleagair mhol an Leas-Phríomh-Aire Síneach ionchais infheistíochta i gceithre earnáil de gheilleagar na hIndinéise, lena n-áirítear acmhainní nádúrtha agus ‘freisin gnólachtaí níos Síne dul go dtí an Indinéis le haghaidh infheistíochta, ag rá go mbeadh an rialtas Indinéisis timpeallacht fabhrach a chruthú chun infheisteoirí na Síne a éascú’ (68). Mar fhreagra ar an tairiscint seo, d’iarr an Príomh-Phríomh-Aire Síneach Indinéis a ráthú go mbeadh infheistíochtaí Síneach san Indinéis brabúsach (69). Ina theannta sin, leathnaigh oifigigh Indinéisis buíochas leis an tSín as ‘gratis agus iasachtaí tosaíochta a chur ar fáil don Indinéis.’ (70)

(313)

Mar thoradh air sin, shínigh an goid agus an GOC Dearbhú Comhpháirteach i 2005 a chuir tús lena gcomhar sa mhianadóireacht agus sna hearnálacha miotalóireachta. Bunaithe ar an Dearbhú Comhpháirteach seo, in 2010 shínigh goid agus GOC Plean Gníomhaíochta ina bhfuil plean chun infheistíocht na Síne a spreagadh i dtionscail atá bunaithe ar acmhainní san Indinéis, lena n-áirítear mianadóireacht, mar a mhínítear tuilleadh in aithrisí (563) agus (584). Léirítear cheana féin sna comhaontuithe luatha sin príomhthéarmaí an chreata shonraigh chomhair idir an dá rialtas, agus an chaoi a raibh sé beartaithe ag na rialtais a straitéis a chur chun feidhme trí dhul i muinín infheisteoirí príobháideacha a bhainfeadh tairbhe as roinnt beartas fabhrach agus as tacaíocht a raibh súil ghéar ag na rialtais orthu.

(314)

In 2007, thug an goid Dlí Uimh. 27 maidir le Plean Forbartha Náisiúnta Fadtéarmach (“RPJPN”) isteach don tréimhse 2005-2025. Chuir RPJPN an earnáil thionsclaíoch ina hinneall fáis chun an struchtúr eacnamaíoch a neartú. Bhí earnáil na mianadóireachta le tacú leis sin, i measc nithe eile. Leagadh béim ar luach breise a fheabhsú san earnáil phríomhúil, lena n-áirítear mianadóireacht, mar phríomhsprioc chun iomaíochas áitiúil agus idirnáisiúnta a chur chun cinn, agus chun an bonn tionsclaíoch náisiúnta a neartú.

(315)

In earnáil an nicile, ag méadú an luach a chiallaigh bruithneoirí tógála san Indinéis. Ag an am sin (agus go dtí 2016), ní raibh ach dhá bruithneoirí san Indinéis: bruithneoir ábhair nicile ar le PT Vale é ag a bhfuil toilleadh de thuairim is 80 000 tona nicile agus bruithneoir fearóinicile ar le PT. Aneka Tambang (‘Antam’) atá faoi úinéireacht an Stáit é, ag a bhfuil cumas táirgthe 26 000 tona nicile.

(316)

Is é EUR 1 billiún an costas a bhaineann le bruithneoir amháin a thógáil, ag brath ar an teicneolaíocht agus ar an acmhainn táirgthe. Mar atá luaite thuas, ní raibh an Indinéis ceachtar na hacmhainní airgeadais nó an teicneolaíocht ceart a thógáil ar an bruithneoirí, cé go raibh an tSín araon agus is gá é freisin an Mian nicil Indinéisis chun táirgí cruach dhosmálta a tháirgeadh.

(317)

Bhí tabhairt isteach Dhlí Uimh. 4 de 2009 maidir le Mianadóireacht agus Mianadóireacht Gual (Dlí Mianadóireachta 2009) in 2009 a ghabh ionad Dhlí Uimh. 11 de 1967 maidir le Mianadóireacht (71) agus Mianadóireacht Gual (Dlí Mianadóireachta 2009) ar cheann de na príomhbhearta chun an creat comhair seo a shéalú idir an goid agus an GOC. Go traidisiúnta, rialaigh an goid earnáil na mianadóireachta go mór. Airteagal 1 de Dhlí Uimh. 11 de 1967 maidir le Mianadóireacht a deonaíodh cheana féin ról ceannasach ar an goid agus cumhachtaí chun an earnáil seo a rialáil, ag rá go bhfuil ‘[a]mianraí le fáil laistigh de dhlínse mianadóireachta na hIndinéise i bhfoirm acmhainní nádúrtha mar bheannacht Dé Almighty saibhreas náisiúnta de mhuintir na hIndinéise agus, dá bhrí sin, déanfaidh an Stát iad a rialú agus a úsáid ar mhaithe le leas uasta na ndaoine’. Deir Brollach an Dlí Mianadóireachta 2009 freisin gurb ionann ‘mianraí agus gual a cuireadh i ndlínse mianadóireachta na hIndinéise agus saibhreas nádúrtha neamh-inathnuaite is bronntanas ón dia uilechumhachtach agus a bhfuil ról tábhachtach aige i gcomhlíonadh riachtanais saoil a lán daoine, dá bhrí sin ní mór go mbeadh bainistiú na n-acmhainní sin faoi smacht an Stáit d’fhonn luach iarbhír a chur ar fáil don gheilleagar náisiúnta in iarracht chun rathúnas agus saibhreas a bhaint amach don phobal ar bhealach cóir. Foráiltear, go háirithe, in Airteagal 4 de Dhlí na Mianadóireachta 2009 gurb ionann ‘(1) Mianra agus gual mar acmhainní nádúrtha neamh-inathnuaite agus rachmas náisiúnta arna rialú ag an stát ar mhaithe le leas an phobail’ agus ‘(2) Déanfaidh an Rialtas agus/nó na rialtais réigiúnacha rialú mianraí agus guail dá dtagraítear i mír (1) a bhaint amach’. Rud tábhachtach, trí Airteagal 103 den Dlí Mianadóireachta 2009 ceanglaíodh próiseáil mianraí mar bhreisluach mianraí a dhéanamh san Indinéis. Luaitear in Alt 103(1) d’Airteagal 103(1) go bhfuil sé i gceist leis an oibleagáid chun próiseáil agus scagadh a dhéanamh sa bhaile, i measc nithe eile, (a) luach na mianadóireachta trína tráchtearraí a mhéadú, (b) amhábhair a sholáthar le haghaidh tionscail, (c) fostaíocht a sholáthar, agus (d) ioncam an Stáit a mhéadú. I bhfocail eile, d‘fhorchuir na forálacha sin oibleagáid ar gach cuideachta mianadóireachta méine nicile a gcuid saoráide próiseála/dlúthaithe nicile féin a thógáil nó a mianach nicile a dhíol le saoráid intíre den sórt sin, d’fhonn an cuspóir uileghabhálach a bhaint amach, eadhon breisluach intíre na méine nicile a mhéadú trí bheartais fhabhracha a dhíríonn ar an tionscal cruach dhosmálta iartheachtach. Thairis sin, foráladh le hAirteagal 170 de Dhlí na Mianadóireachta 2009 do ‘tréimhse cairde’ cúig bliana. Ba é cuspóir na ‘tréimhse cairde’ an tionscal mianadóireachta a ullmhú don oibleagáid próiseála intíre agus cur ar chumas na gcuideachtaí na saoráidí íonaithe is gá a thógáil chun an soláthar méine nicile a ionsú.

(318)

I bhfianaise chúlra an Dlí Mianadóireachta 2009, agus go háirithe a riachtanas próiseála intíre, na honnmhairí Indinéisis ore nicil skyrocketed, leis an tSín ionsú beagnach an t-iomlán na n-onnmhairí, mar atá léirithe sa tábla thíos.

Tábla 2

onnmhairí Indinéise méine nicile (tonaí)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

an tSín

14 346 464

36 142 281

43 095 682

58 604 652

3 989 894

0

Iomlán na n-onnmhairí

17 566 047

40 792 165

48 449 392

64 802 857

4 160 121

0

Foinse: GTA

(319)

Ós rud é nach raibh cuspóir an Goid a chruthú acmhainneachtaí próiseála san Indinéis bainte amach, ar an 11 Eanáir 2014, trí roinnt rialacháin, cosc ar an goid onnmhairí Mian nicil ón Indinéis (le haghaidh tuilleadh sonraí ar na srianta ar onnmhairiú agus toirmeasc ar onnmhairiú méine nicil, féach aithrisí (405) – (413)).

(320)

In 2017, rinne an goid maolú beag ar an gcosc ar onnmhairiú trí chead a thabhairt mianach nicile a onnmhairiú ina bhfuil níos lú ná 1,7 % de chion nicile i gcainníochtaí áirithe. Bhí na honnmhairí sin faoi réir dleacht ar onnmhairí 10 % agus bhí ar na honnmhaireoirí freisin a chruthú go raibh tógáil a n-áise próiseála ag dul de réir an sceidil. Ba é an chúis atá leis seo ná nach raibh an teicneolaíocht chun méine nicil a phróiseáil ag an Indinéis ag an am sin ina bhfuil níos lú ná 1,7 % cion nicile i dtáirgí breisluacha, a bhí níos oiriúnaí do cheallraí le haghaidh feithiclí leictreacha ná mar atá i gcás cruach (féach tuilleadh thíos i Roinn 4.4). Ba é an chúis leis an toirmeasc ar an mianach íseal ábhair a thabhairt isteach an athuair go bhfuil pleananna ag na cuideachtaí Síneacha bruithneoirí a thógáil don chineál seo méine nicile a d’fhéadfaí a úsáid chun ceallraí a mhonarú le haghaidh feithiclí leictreacha.

(321)

Thar na blianta, agus a bhuí leis an gceanglas maidir le próiseáil intíre agus na srianta ar onnmhairiú mianach nicile a fhorchuirtear ar onnmhairí méine nicile de réir an ghoid, tógadh roinnt bruithneoirí amh nicile. An gá baile na méine nicil méadú freisin a bhuíochas sin do ghníomhaíochtaí an goid a aslú an cumas bruithnithe a bunaíodh roimhe sin sa tSín chun bogadh go dtí an Indinéis. Go deimhin, trí na RKABanna, mar a mhínítear in aithris (414), tá táirgeadh méine nicile á rialú ag GOID. Coimeádann an GOID an praghas intíre go mór faoi bhun na bpraghsanna idirnáisiúnta chun tairbhe na mbruithneoirí agus na dtáirgeoirí cruach dosmálta.

Tábla 3

Mian nicil na hIndinéise (milliún tona)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Táirgeadh

7,81

7,84

20,92

26,0

32,0

61,0

48,0

Onnmhairí

4,16

0

0

4,88

19,7

32,3

0

Foinse: Freagra ar cheistneoir Goid agus https://www.statista.com/statistics/707267/production-of-nickel-ore-in-indonesia/

(322)

An comhar déthaobhach instigated ag an goid leis an GOC ar an gcóireáil fhabhrach a chur ar bun agus i bhfabhar a chruthú agus a fhorbairt an tionscal cruach dhosmálta intíre Indinéisis théann ar ais go dtí na blianta tosaigh i 2000. Is éard atá ann roinnt doiciméad déthaobhach lena mbunaítear an creat dlíthiúil agus beartais as a dtiocfaidh glacadh roinnt beartas sonrach tacaíochta agus clár fabhrach ar fóirdheontais in-fhrithchúitithe iad atá cumhdaithe ag an imscrúdú sin (féach na príomhdhoiciméid dhéthaobhacha in aithris (548)).

(323)

Bhí an comhar déthaobhach ar siúl go sonrach i bPáirc Tionsclaíochta Morowali Indinéisis (‘Páirc Morowali’). Is é seo an pháirc tionsclaíoch sa limistéar Sulawesi nuair a chinn Indinéis agus an tSín chun an tionscal cruach dhosmálta a fhorbairt.

(324)

Cuideachta Sino-Indonesian, IMIP, is ea an chuideachta bainistíochta atá i gceannas ar an gcomhar déthaobhach i bPáirc Morowali a chur chun feidhme. Chuir an chuideachta sin tús go foirmiúil lena cuid oibríochtaí i mí Dheireadh Fómhair 2013.

4.4.   Soláthar méine nicile ar íocaíocht nach leordhóthanach

4.4.1.   An gearán agus an scéim fhóirdheontais

(325)

D’áitigh an gearánach go rialaíonn an goid an earnáil Mian nicil agus go praghsanna méine nicil a shaobhadh san Indinéis mar gheall ar idirghabháil an goid ar. Nicil atá sa mhian nicile is é an chomhpháirt eochair i cruach dhosmálta agus a tiománaí praghas is mó. Dar leis an ngearánach, trí idirghabháil a dhéanamh sa mhargadh Mianra nicil chinntigh go bhfuil praghas na n-amhábhar le haghaidh táirgeadh cruach dhosmálta i bhfad níos ísle ná praghsanna idirnáisiúnta chun tairbhe na dtáirgeoirí onnmhairithe SSCR san Indinéis.

4.4.2.   Bunús dlí

(326)

Déantar beartas mianadóireachta lena gcumhdaítear mianach nicile a riar tríd an Aireacht Fuinnimh agus Acmhainní Mianracha (‘MEMR’), arb é an tArd-Stiúrthóir Mianrach agus Gual (‘DGoMC’) a dhéanann ionadaíocht air. Is í an Aireacht Trádála a riarann onnmhairí mianraí freisin, agus is é Ard-Stiúrthóir na Trádála Eachtraí a dhéanann ionadaíocht uirthi.

(327)

Tá róil ríthábhachtacha ag na rialtais lárnacha agus réigiúnacha araon sa tionscal mianadóireachta, trí bheartais, caighdeáin, treoirlínte agus critéir mianadóireachta náisiúnta a leagan síos, agus trí chinneadh a dhéanamh maidir le nósanna imeachta údaraithe mianadóireachta. Ina theannta sin, tá baint ghníomhach ag an ngníomh le forbairt, rialú, meastóireacht agus réiteach coinbhleachta san earnáil.

(328)

Tá an tionscal mianadóireachta rialú go mór san Indinéis. Déanann líon mór rialachán, atá á n-athrú go leanúnach, arna n-eisiúint ag comhlachtaí éagsúla rialtais, faireachán agus maoirseacht ar gach gné den earnáil mianadóireachta mar atá léirithe thíos. Is iad seo a leanas bunús dlí na rialacha agus na rialachán ábhartha:

Dlí Uimh. 27 maidir le Plean Forbartha Náisiúnta Fadtéarmach (‘RPJPN’) don tréimhse 2005-2025;

Dlí Uimh. 4 an 2009 maidir le Mianadóireacht agus Mianadóireacht Gual (‘2009 Dlí Mianadóireachta’) arna leasú le Dlí 3 an 2020 (‘2020 Dlí Mianadóireachta’);

Rialachán Rialtais 55 an 2010 (‘GR 55/2010’) maidir le treoir agus maoirseacht a chur chun feidhme maidir le gnó mianadóireachta mianraí agus guail a bhainistiú;

Rialachán Rialtais 23 de 2010 (“GR 23/2010”) arna leasú le Rialachán an Rialtais 24 an 2012 (‘GR 24/2012’) maidir le Gníomhaíochtaí Gnó Mianadóireachta agus Gual-Mianadóireachta a Chur Chun Feidhme;

Rialachán MEMR Uimh. 27 de 2013 maidir le Nósanna Imeachta agus Praghsáil Dífheistithe Scaireanna agus Athruithe ar Infheistíocht Chaipitil in Earnálacha Ghuail agus Mianadóireachta a Chinneadh (‘MEMR 27/2013’);

Rialachán Rialtais Uimh. 1 an 2014 (‘GR 1/2014’) maidir leis an dara leasú ar GR 23/2010 arna leasú tuilleadh ag GR 24/2012 maidir le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí gnó ar mhianadóireacht mhianra agus ar mhianadóireacht ghuail;

Rialachán MEMR Uimh. 1/2014 (‘MEMR 1/2014’) maidir le breisluach mianraí a uasghrádú trí phróiseáil mianraí agus scaglann mianraí sa tír;

Rialachán Rialtais Uimh. 77 de 2014 (“GR 77/2014”), an tríú leasú ar GR 23/2010;

Rialachán Rialtais Uimh. 1 an 2017 (“GR 1/2017”), an ceathrú leasú ar GR 23/2010 maidir le hOibriú mianraí agus guail;

Rialachán ón Aireacht Trádála (MOT) Uimh. 01/M-DAG/PER/1/2017 maidir le forálacha onnmhairithe le haghaidh táirgí mianadóireachta próiseáilte agus íonaithe;

Rialachán MEMR Uimh. 5 de 2017 (“MEMR 5/2017”) maidir le feabhsuithe ar luach mianraí trí ghníomhaíochtaí próiseála agus scagtha mianraí sa tír;

Rialachán MEMR Uimh. 7 de 2017 (“MEMR 7/2017”) maidir leis an nós imeachta lena gcinntear an praghas tagartha do dhíol mianraí agus guail;

Rialachán MEMR Uimh. 9 de 2017 maidir leis na nósanna imeachta dífheistithe agus sásra socraithe praghsanna scaireanna dífheistithe do ghnó mianadóireachta mianraí agus guail (‘MEMR 9/2017’) arna leasú le MEMR 43/2018;

Rialachán Rialtais 48 an 2017 (‘GR 48/2017’);

Rialachán MOF PMK Uimh. 13/PMK.010/2017 agus Rialachán MoF PMK Uimh. 164/PMK.010/2018 lena leagtar amach na rátaí dleachta onnmhairiúcháin do na foirmeacha éagsúla mianraí miotail próiseáilte;

Foraithne MEMR 2946 K/30/MEM/2017 maidir leis an bhfoirmle ríofa chun an praghas tagartha miotail agus mianrach a chinneadh;

Rialachán MEMR Uimh. 25 de 2018 (“MEMR 25/2018”) maidir leis na gnólachtaí mianraí agus mianadóireachta guail (lena gcúlghairtear MEMR 5/2017);

Rialachán MEMR Uimh. 26 de 2018 (“MEMR 26/2018”) maidir le dea-chleachtais mhianadóireachta a chur chun feidhme agus maidir le maoirseacht a dhéanamh ar mhianadóireacht mianraí agus guail;

Rialachán MEMR Uimh. 11 de 2018 (“MEMR 11/2018”) maidir leis an nós imeachta chun limistéar a dheonú, ceadúnú agus tuairisciú i ngníomhaíocht ghnó na mianadóireachta mianra agus guail, ar ghabh Rialachán MEMR Uimh. 7 de 2020 (“MEMR 7/2020”) a ionad (‘MEMR 7/2020’) i ndáil leis an nós imeachta chun an réigiún a thabhairt (an limistéar mianadóireachta a athlonnú), ceadúnú agus tuairisciú ar ghníomhaíochtaí gnó mianadóireachta mianraí agus guail;

Rialachán MEMR Uimh. 22 de 2018 (MEMR 22/2018) maidir le leasú ar MEMR 11/2018 i ndáil leis an nós imeachta chun limistéar a dheonú, ceadúnú agus tuairisciú i ngníomhaíocht ghnó na mianadóireachta mianraí agus guail;

Rialachán MEMR Uimh. 11 de 2019 (“MEMR 11/2019”), an dara leasú ar MEMR 25/2018 maidir le gnó mianadóireachta mianraí agus guail;

Rialachán MEMR Uimh. 7 de 2020 maidir leis na nósanna imeachta chun an réigiún a thabhairt (an limistéar mianadóireachta a athlonnú), ceadúnú, agus tuairisciú ar ghníomhaíochtaí gnó mianadóireachta mianraí agus guail (‘MEMR 7/2020’);

Rialachán MEMR Uimh. 11 de 2020 (“MEMR 11/2020”) maidir leis an tríú leasú ar Rialachán MEMR 7/2017 maidir leis an nós imeachta lena gcinntear praghsanna tagartha díolacháin miotail mianraí agus guail; agus

Cinneadh Uimhir MEMR 84 K/32/MEM/2020 maidir leis an treoirlíne maidir le praghsanna scaireanna dífheistithe sa mhianadóireacht mianraí agus guail a thairiscint, a mheas agus a ríomh.

4.4.3.   Torthaí an imscrúdaithe

(329)

Ar dtús, thug an Coimisiún faoi deara gur cheannaigh táirgeoir onnmhairithe amháin de chuid SSCR an mianach nicile sa bhaile ó chuideachtaí gaolmhara nó neamhghaolmhara chun é a leá agus é a úsáid chun táirgí SSCR a mhonarú.

(330)

Tá an soláthar méine nicil ar feadh níos lú ná luach saothair leordhóthanach ar cheann de na príomhbhearta i bhfeidhm ag an goid i gcomhthéacs an chomhair leis an GOC d’fhonn a áirithiú go ndéanfar forbairt ar an slabhra luach iomlán tionsclaíoch an tionscal cruach dhosmálta san Indinéis.

(331)

In 2007, thug an goid Dlí Uimh. 27 maidir le Plean Forbartha Náisiúnta Fadtéarmach (“RPJPN”) (72) isteach don tréimhse 2005-2025. Chuir RPJPN an earnáil thionsclaíoch ina hinneall fáis chun an struchtúr eacnamaíoch a neartú. Bhí earnáil na mianadóireachta, i measc nithe eile, le tacú leis sin, mianach nicile san áireamh. Leagadh béim ar luach breise a fheabhsú san earnáil phríomhúil, lena n-áirítear mianadóireacht, mar phríomhsprioc chun iomaíochas áitiúil agus idirnáisiúnta a chur chun cinn, agus chun an bonn tionsclaíoch náisiúnta a neartú. Luadh forbairt an tslabhra luacha trí phróiseáil táirgí agus éagsúlú (forbairt iartheachtach), doimhniú struchtúrach (forbairt réamhtheachtach), agus comhtháthú ingearach (forbairt réamhtheachtach agus iartheachtach) sa RPJPN. Dhíreofaí forbairt an tionscail déantúsaíochta ar fho-earnálacha a chomhlíon roinnt critéar, i measc fo-earnálacha eile, chun acmhainní nádúrtha intíre a phróiseáil agus a bhfuil acmhainneacht forbartha onnmhairiúcháin acu.

(332)

Mar a thuairiscítear in aithrisí (317) et seq., i gcomhréir leis an gcuspóir atá aige breisluach na mianraí san Indinéis a mhéadú, in 2009 tugadh isteach Dlí Mianadóireachta 2009 leis an goid. Tá roinnt rialachán cur chun feidhme, lena n-áirítear roinnt leasuithe, eisithe ag an mbeart maidir le spriocanna Dhlí na Mianadóireachta 2009 a shaothrú. Le Dlí Mianadóireachta 2009, tugadh isteach roinnt athruithe suntasacha rialála ar an gcóras ceadúnúcháin, ar ríchíosanna, ar úinéireacht choigríche agus ar onnmhairí amhábhar. In 2020, leasaíodh Dlí Mianadóireachta 2009 trí Dhlí Mianadóireachta 2020, a achtaíodh an 10 Meitheamh 2020. Leis an dlí nua seo, atá teoranta ó thaobh an imscrúdaithe seo de, toisc go raibh sé éifeachtach ag deireadh an IP, deimhníodh nó leathnaíodh ceanglais áirithe ar chuideachtaí mianadóireachta.

(333)

Le Dlí Mianadóireachta 2009, tugadh cumhachtaí ceadúnúcháin don Rialtas Lárnach agus do na rialtais réigiúnacha araon, ag brath ar shuíomh an cheantair mianadóireachta, bunús an cheadúnais, agus nádúr na hinfheistíochta a rinne an chuideachta mianadóireachta.

(334)

Le Dlí Mianadóireachta 2009, tugadh isteach córas nua ceadúnaithe a tháinig in ionad na sean-Chonarthaí Oibre (‘CoW’) agus an córas áitiúil Kuasa Pertambangan (“KP”) nó an córas Ceart Mianadóireachta. Faoin gcóras nua tá dhá chineál cead mianadóireachta a bhfuil tábhacht tráchtála ag baint leo:

a.

Is ionann Ceadúnas Gnó Mianadóireachta (‘IUP’) agus cead gnó mianadóireachta a bhfuil gá leis chun gníomhaíochtaí mianadóireachta a dhéanamh laistigh de limistéar ainmnithe IUP, atá roinnte mar seo a leanas: (i) IUP taiscéalaíochta atá bailí ar feadh téarma uasta 8 bliana do mhianaigh mhianraí miotail; (ii) Oibríocht Táirgthe IUP (IUP-OP) atá bailí ar feadh téarma uasta 20 bliana do mhianaigh mhianraí miotail, do mhianaigh shonraithe mianraí neamh-mhiotail agus do mhianaigh ghuail a fhéadfar a fhadú ar feadh dhá théarma bhreise 10 bliana. Dá bhrí sin, tugann Dlí Mianadóireachta 2009 ráthaíocht go dtabharfar cead táirgthe do shealbhóirí ceadanna taiscéalaíochta.

b.

Is cead speisialta gnó mianadóireachta é Ceadúnas Speisialta Gnó Mianadóireachta (‘IUPK’), a d’eisigh an MEMR do limistéir a measadh a bheith ina Limistéar Cúlchiste Stáit, atá roinnte ina: (i) IUPK Taiscéalaíocht atá bailí ar feadh téarma uasta 8 bliana do mhianaigh mhianraí miotail agus (ii) Oibríocht Táirgeadh IUPK (IUPK-OP) atá bailí ar feadh uastréimhse 20 bliana do mhianaigh mhianraí miotail. Faoi Dhlí Mianadóireachta 2009, ní mór IUPK a thairiscint ar dtús trí thairiscint ar chuideachtaí atá faoi úinéireacht Stáit nó réigiúin. Mura bhfuil aon spéis ag na páirtithe sin, is féidir IUPK a thairiscint don earnáil phríobháideach. Eisítear IUPKanna do chineál mianrach ar leith amháin, agus tá gá le IUPS ar leithligh má tá cineál mianrach eile le baint as an limistéar cead céanna.

(335)

Ní dhearnadh idirdhealú i nDlí Mianadóireachta 2009 idir IUPS/IUPKanna Oibríochta Táirgeachta atá comhtháite le saoráidí bruithneora/próiseála, agus an IUPS Oibríochta Táirgeachta nach bhfuil comhtháite le saoráidí den sórt sin. Deonaíodh gach oibríocht IUPS ar feadh uastréimhse 20 bliana, a d’fhéadfaí a shíneadh ar feadh dhá théarma bhreise de 10 bliana an ceann.

(336)

Faoi na rialacháin thionsclaíocha, glacadh go ginearálta leis an “Ceadúnas Gnó Tionscail (”IUI“)” mar phríomhcheadúnas do ghnólachtaí tionsclaíocha agus táirgeadh aon chineál táirgí á dtáirgeadh aige. Is é an IUI eisithe agus á riaradh ag an Aireacht Tionscail. In 2013, thug an Rialtas Lárnach isteach cineál nua ceadúnais; Oibríocht IUP Táirgeadh i gcomhair Próiseála agus Scagthástála (Bruithneoir), trí rialacháin aireachta (is déanaí, le Rialachán 7/2020 MEMR). Soláthraíonn an ceadúnas seo chun áiseanna bruithneoir a fhorbairt agus a oibriú agus tá sé eisithe faoi údarás MEMR. Dá bhrí sin, tá cuideachtaí próiseála ag feidhmiú bunaithe ar dhá cheadúnais.

(337)

Foráiltear freisin le Dlí Mianadóireachta 2009 do smachtbhannaí riaracháin ar shealbhóirí IUP, CMI, nó IUPK as sáruithe ar na forálacha mar a luaitear, inter alia, in Airteagal 102 agus in Airteagal 103. Is i bhfoirm na nithe seo a leanas atá smachtbhannaí riaracháin den sórt sin: ‘a. foláirimh i scríbhinn; B. fionraí sealadach ar chuid de na gníomhaíochtaí taiscéalaíochta nó táirgthe nó ar na gníomhaíochtaí uile nó na hoibríochtaí táirgthe; Agus/nó c. an IUP, CMI, nó IUPK a chur ar ceal (Airteagal 151 den dlí). Ar deireadh, cuireann an Dlí Mianadóireachta smachtbhannaí coiriúla i bhfeidhm ar chuideachtaí nach gcomhlíonann na forálacha éagsúla de suas le 10 (deich) bliana príosúnachta agus fíneáil uasta IDR 10 000 000 000 (deich mbilliún Rupiah) as tuairisciú bréagach ar ghníomhaíochtaí mianadóireachta agus díolacháin (féach Airteagal 159) agus as mianraí a dhíol nó a phróiseáil ó na heintitis, nach bhfuil ceadúnas bailí acu (féach Airteagal 161).

4.4.3.1.   Cur i bhfeidhm fhorálacha Airteagal 28(1) den bhun-Rialachán

(338)

Chuir an Coimisiún in iúl don GOID go mb’fhéidir go mbeadh air dul i muinín na bhfíoras atá ar fáil faoi Airteagal 28(1) den bhun-Rialachán agus scrúdú á dhéanamh aige an ann don tacaíocht líomhnaithe a deonaíodh do thionscal na cruaiche, agus ar mhéid na bhfóirdheontas sin, lena n-áirítear trí mhian nicile a sholáthar ar luach saothair níos lú ná luach saothair leordhóthanach.

(339)

D’iarr an Coimisiún ar a cheistneoir, sa litir easnaimh, agus le linn na cros-seiceála cianda faisnéis áirithe a chur ar fáil a bhaineann le soláthróirí (eadhon, na cuideachtaí mianadóireachta) agus feidhmiú mhargadh intíre mhian nicile na hIndinéise. Na hiarrataí faisnéise seo san áireamh, i measc nithe eile, ceisteanna maidir leis an gcreat dlíthiúil agus institiúideach, eagrú an mhargaidh Mian nicil, táirgeoirí méine nicile san Indinéis, meicníochtaí agus praghsanna praghsanna intíre agus onnmhairithe a shocrú, chomh maith le scairshealbhaíocht cuideachtaí.

(340)

Tráth an tionscnaimh, d’iarr an Coimisiún ar an gCoimisiún Aguisín B atá ceangailte leis an gceistneoir frith-fhóirdheontais (ceantóir do sholáthróirí méine nicile) a chur ar aghaidh leis an 10 táirgeoir agus dáileoir barr den mhian nicile, agus le haon táirgeoirí agus dáileoirí eile mianta nicile, a bhfuil mianach nicile curtha ar fáil acu do na táirgeoirí onnmhairithe. Is éard atá in Aguisín B doiciméad focal (‘Appendix B_Input supplier’) agus comhad excel (‘Appendix B – Input suppliers tables’). Thug an goid ar aghaidh an ceistneoir ar leith a bhí beartaithe le haghaidh soláthróirí na n-ábhar ionchuir do sholáthróirí aitheanta san Indinéis.

(341)

Thug an Coimisiún dá aire, ina litir easnaimh chuig an goid an 4 Deireadh Fómhair 2021, nach bhfuair sé aon fhreagra ar Aguisín B den cheistneoir ó cheachtar de na soláthróirí ore is mó Indinéiseacha nicile. Níor thug na soláthróirí gaolmhara nicile freagra ach oiread.

(342)

Mar thoradh air sin, in ainneoin go bhfuil níos mó ná 290 mianadóir méine nicile san Indinéis, mar a luaitear in aithris (378), ní bhfuair an Coimisiún freagra ach ó thrádálaí gaolmhar de mhian nicile (PT. Ekasa Yad Resources) a chuir a fhreagra mar chuideachta ghaolmhar isteach chuig Grúpa IRNC, agus gan ach táirgeoir mianach nicile neamhghaolmhar amháin (PT GAG Nikel). Mar fhreagra ar an litir easpa, chuir an goid ach dhá fhreagra bhreise le haghaidh táirgeoirí méine nicil (PT Tiran Indonesia agus PT Ceria Nugraha Indotama).

(343)

Bhí freagraí na dtrí mianadóirí méine nicile easnamhach go mór. PT GAG Nikel dhiúltaigh cóip dá cheadúnas agus de mhiontuairiscí chruinniú an scairshealbhóra agus an bhoird stiúrthóirí le linn an IP a chur ar fáil ag éileamh go raibh siad faoi rún.

(344)

Rinne PT Ceria Hugraha foráil do na hAirteagail Chomhlachais agus do theastas gnó in Bahasa amháin. Cé gur cuireadh roinnt leaganacha de na hAirteagail Chomhlachais ar fáil, bhí siad go léir i Bahasa agus i bhformáid pictiúr nach bhféadfaí a aistriú le ríomhaire agus dá bhrí sin ní raibh an Coimisiún in ann iad a léamh.

(345)

Ní raibh PT Tiran Indinéis isteach fiú freagra ar an doiciméad focal Aguisín B_Input supplier. Chuir sé ach cur i láthair cuideachta san Indinéisis, dréacht den ráiteas airgeadais do 2019 agus 2020 agus an comhad excel Aguisín B – Táblaí soláthraithe ionchuir. Níor thíolaic an chuideachta a hAirteagail Chomhlachais ná an ceadúnas.

(346)

Gag Nikel, theip ar an goid a RKABs (plean oibre agus buiséad bliantúil éigeantach) a sholáthar do 2019 agus 2020 agus tuarascálacha ráithiúla, débhliantúla agus bliantúla ar tháirgeadh agus ar dhíolacháin a chur faoi bhráid an MEMR le haghaidh 2019 agus 2020. Tar éis an RCC na GAG Nikel an goid isteach an Gníomhas a Bhunú na GAG Nikel ach amháin i Bahasa agus i bhformáid nach bhféadfaí a aistriú le ríomhaire agus, dá bhrí sin, ní fhéadfadh an Coimisiún é a úsáid.

(347)

Ar deireadh, mhaígh an go raibh méid na táirgeachta a leagadh síos sa RKAB, mar a míníodh in aithrisí (414) go (424), i gcomhréir leis na méideanna a sonraíodh sna staidéir indéantachta. Níor chuir sé ach cúpla leathanach ar fáil, áfach, ó na staidéir indéantachta agus ón anailís ar an tionchar ar an gcomhshaol a rinne na cuideachtaí ar thíolaic sé roinnt uimhreacha dóibh, agus bhí roinnt uimhreacha sa téacs a bhain leis na huimhreacha sin gan aon mhíniúchán, rud a thugann le fios go raibh bac á chur d’aon ghnó ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a raibh na mianadóirí ag bunú a dtoirteanna táirgeachta bliantúla.

(348)

Ina theannta sin, thug an Coimisiún dá aire go raibh neamhréitigh ann maidir le tomhaltas iomlán mhianaigh nicile ar mhargadh na hIndinéise. Ní raibh an Coimisiún in ann na sonraí sin a réiteach le ceannacháin méine nicile táirgeoirí onnmhairithe an SSCR. An goid theip freisin chun staitisticí ar phraghsanna intíre Indinéisis méine nicil a chur ar fáil cé go Bailíonn sé de réir na reachtaíochta atá i bhfeidhm faisnéis den sórt sin.

(349)

Tar éis an litir maidir le cur i bhfeidhm féideartha Airteagal 28 den bhun-Rialachán (‘litir Airteagal 28’) a fháil, léirigh an goid litir Airteagal 28 mar litir easnaimh agus chuir sí roinnt doiciméad breise isteach de chuid GAG Nikel amhail an RKAB do 2019 agus 2020 de GAG Nikel, an t-iarratas/tuarascáil chun RKAB a fháil do 2019 agus 2020 agus tuarascálacha ráithiúla táirgthe agus díolacháin nicile iomlán le haghaidh 2019 agus 2020. Is in Bahasa amháin a bhí na doiciméid sin go léir. Chuir an t-ad freagra ar Aguisín B le haghaidh Antam isteach freisin.

(350)

Ós rud é gur cuireadh isteach na doiciméid sin go han-mhall agus nár cuireadh isteach iad i mBéarla, agus toisc gurbh é nós imeachta Airteagal 28 an comhthéacs dlíthiúil seachas próiseas easnaimh, agus ós rud é nach mbeadh an Coimisiún in ann an fhaisnéis sin a fhíorú agus soiléirithe a iarraidh ar na doiciméid sin, ní fhéadfaí iad a úsáid san imscrúdú. Dá bhrí sin, chinn an Coimisiún neamhaird a thabhairt ar fhaisnéis den sórt sin, dá bhforáiltear le hAirteagal 28(3) den bhun-Rialachán, agus úsáid a bhaint as fíorais atá ar fáil ina n-ionad.

(351)

Maidir leis na sonraí neamhréireach le haghaidh tomhaltas méine nicile san Indinéis, d’áitigh an goid go raibh na sonraí cruinn agus maíte go raibh sé ag brath ar an chainníocht Mian nicil ídithe ag Grúpa IRNC ag smaoineamh go raibh sé an t-aon táirgeoir dhosmálta-cruach a úsáideann nicil méine mar ionchur. A thabhairt faoi deara gur iarradh ar an goid a chur faoi bhráid an tomhaltas iomlán na méine nicile san Indinéis, ní hamháin ar an tomhaltas méine nicil do na táirgeoirí cruach dhosmálta. Mar sin féin, mar a léiríodh sa litir chuig an goid in Airteagal 28, ní chomhfhreagraíonn na sonraí sin le sonraí cros-seiceáilte na gceannachán mianta nicile de chuid Ghrúpa IRNC.

(352)

Ina theannta sin, ag teacht salach ar ráiteas goid nach raibh taifid aige ar phraghsanna na méine nicile san Indinéis, léiríonn na tuarascálacha ráithiúla a chuir an Nikel GAG agus an t-iarratas RKAB a mhalairt in iúl. Sna doiciméid GAG Nikel tuairiscíodh go dtí an goid go léir na díolacháin na méine nicil ar idirbheart de réir idirbhirt bonn ag nochtadh dá bhrí sin leis an goid an méid a dhíol, praghsanna díol an amh nicil chomh maith leis an ainm a chustaiméirí.

(353)

Ós rud é nach raibh dóthain comhair ann, níorbh fhéidir leis an gCoimisiún an fhaisnéis ar fad a mheas sé a bheith ábhartha do thorthaí an imscrúdaithe sin a bhailiú. Mar gheall ar neamh-chomhoibriú na mianadóirí nicile, cuireadh cosc ar an gCoimisiún doiciméid bhreise a bhailiú agus tuilleadh faisnéise a iarraidh, eadhon maidir le comhaontuithe ceadúnaithe idir na mianadóirí agus an gad, lena n-áirítear na bunchoinníollacha, na ríchíosanna, agus tagairtí don chomhthéacs reachtach lena rialaítear iad. Dá bhrí sin, maidir le mianach nicile líomhnaithe an rialtais a sholáthar ar luach saothair níos lú ná luach saothair leordhóthanach, níor chuir an gnóthas an fhaisnéis ná an fhianaise is gá ar fáil mar a d’iarr an Coimisiún ina cheistneoir agus le linn an RCC.

(354)

Dá bhrí sin, in éagmais faisnéise dá mhalairt a fuarthas ó GOID, bhí an Coimisiún ag brath go páirteach ar fhíricí atá ar fáil dá thorthaí maidir leis na gnéithe sin den imscrúdú i gcomhréir le hAirteagal 28 den bhun-Rialachán.

(355)

Sna barúlacha maidir leis an nochtadh deiridh, mhínigh an goid gur thíolaic sé airteagail chomhlachais GAG Nikel mar chuid den ghníomhas bunaíochta, a soláthraíodh i litir an 19 Samhain 2021. Dheimhnigh an Coimisiún gur cuid den ghníomhas bunaíochta iad na hairteagail chomhlachais. Mar sin féin, thug an Coimisiún dá aire gur tharla an aighneacht seo an-mhall san imscrúdú, agus níos tábhachtaí fós nár cuireadh na hairteagail isteach ach in Bahasa. Dá bhrí sin, ní raibh an Coimisiún in ann iad a úsáid.

(356)

Thairis sin, dúirt an goid go ndearnadh an t-aistriúchán ar airteagail chomhlachais PT. Ar aon chuma, mhaígh an gníomh nár ghá don Choimisiún na doiciméid uile a aistriú go Béarla agus, dá réir sin, níor cheart go gcuirfeadh an easpa aistriúcháin bac ar an imscrúdú. Maidir leis an bhformáid comhaid, dhearbhaigh an goid nach raibh sé sin sonraithe.

(357)

Thug an Coimisiún dá aire sna treoracha don cheistneoir frith-fhóirdheontais, a raibh an iarscríbhinn le haghaidh soláthróir ionchuir ag gabháil leis, go bhfuil sé luaite go soiléir ‘Cuir aistriúchán Béarla ar fáil le haghaidh na ndoiciméad agus an bhunábhair uile a chuireann tú isteach mar fhreagra ar an gceistneoir seo’. Thairis sin, seoladh an ceistneoir frith-fhóirdheontais chuig an ngníomh an 18 Bealtaine 2021, agus dá bhrí sin bhí níos mó ná am leordhóthanach ar fáil dó chun airteagail chomhlachais PT a aistriú. Maidir leis an bhformáid comhaid, rinne an Coimisiún ráiteas in aithris (344) ar fhormáid an doiciméid toisc nár cheadaigh sé aistriúchán ar ríomhaire a dhéanamh, dá bhrí sin, níorbh fhéidir an doiciméad a úsáid. Dá bhrí sin, diúltaíodh an t-éileamh seo.

(358)

Maidir leis na RKABanna, mheabhraigh an gníomh gur chuir sé isteach iad mar cheangaltáin leis an litir dar dáta an 8 Nollaig 2021. Mheabhraigh an Coimisiún gur chuir an Coimisiún in iúl don Choimisiún, i litir dar dáta an 19 Samhain 2021 (arb é an spriocdháta chun Taispeántáin RCC a thíolacadh an spriocdháta), gur chinn GAG Nickel, bunaithe ar chinneadh inmheánach, gan na RKABanna a chur ar fáil. Seoladh an litir dar dáta an 8 Nollaig 2021 mar fhreagra ar litir Airteagal 28. Thug an Coimisiún dá aire go raibh an dáta sin ródhéanach san imscrúdú ionas gur féidir leis an gCoimisiún doiciméid nua a chur san áireamh. Níos tábhachtaí fós, baineann próiseas Airteagal 28 agus na barúlacha a fhéadfaidh páirtithe leasmhara a chur isteach leis an mainneachtain faisnéis a chur isteach agus ní féidir leis na páirtithe úsáid a bhaint astu mar dheis chun faisnéis nua a thíolacadh ar cheart í a thíolacadh ag céim níos luaithe den imscrúdú, nó mar chuid de phróiseas na heaspa. Dhiúltaigh an Coimisiún an argóint seo dá bhrí sin.

(359)

Mhínigh an goid freisin gur dhúthaigh sé an téacs nach mbaineann le méid na sonraí táirgthe chun léamh an téacs a shimpliú.

(360)

Thug an Coimisiún dá aire gur iarradh ar an ngníomh doiciméid iomlána a chur isteach agus gan aon chuid den téacs a dhúbláil. Bheadh gá ag an gCoimisiún le rochtain a fháil ar an téacs ar fad chun measúnú ceart a dhéanamh ar an bhfaisnéis iomlán atá sna RKABanna dá thorthaí. Dá bhrí sin, diúltaíodh don argóint sin.

(361)

Maidir leis na sonraí staidrimh ar thomhaltas, mhaígh an goid, ón uair a d’úsáid an Coimisiún sampláil, nach bhféadfadh sé réiteach a dhéanamh idir na sonraí maidir le tomhaltas náisiúnta agus mianach nicile a cheannaigh IRNC. Thug an Coimisiún chun suntais agus soiléirigh sé go raibh an mianach nicile a cheannaigh IRNC i bhfad níos airde i gcomparáid leis na sonraí maidir le tomhaltas náisiúnta a thuairiscigh an goid. Dá bhrí sin, na sonraí a chuirtear isteach ag goid is cosúil go bhfuil gannmheas suntasach ar tháirgeadh náisiúnta méine nicile. Níor chuir GOID aon fhíorais ar fáil chun na torthaí sin a bhréagnú. Dá bhrí sin, diúltaíodh an t-éileamh seo.

(362)

Mhínigh an dá linn freisin go raibh sé fós ag iarraidh faisnéis agus sonraí a chur ar fáil tráth a chuaigh an spriocdháta in éag, ós rud é gur luaigh an Coimisiún sa litir Airteagal 28 go mbreithneodh sé úsáid Airteagal 28. Chuir an Coimisiún in iúl nach raibh go leor ama ag GAG Nikel chun na doiciméid a aistriú le linn an RCC agus nár thug an Coimisiún le fios le linn an RCC gur ghá na doiciméid a aistriú go Béarla. Maidir leis an aistriúchán, rinne an Coimisiún tagairt do na treoracha sa cheistneoir agus mheabhraigh sé nach gá dó an t-iarratas ar dhoiciméad a dhéanamh arís gach uair go gcaithfear an doiciméad sin a aistriú. Mura gcuirtear faisnéis ar fáil i mBéarla, d’fhéadfaí na fíricí atá ar fáil a chur i bhfeidhm toisc nach féidir na doiciméid a cuireadh isteach a úsáid. Meabhraíonn an Coimisiún nár chuir an Coimisiún isteach aon iarraidh ar shíneadh a chur leis an spriocdháta nó nár chuir sé in iúl go raibh an obair ar siúl maidir leis na doiciméid a tíolacadh ina dhiaidh sin tríd an bhfreagra ar litir Airteagal 28. Ina theannta sin, mheabhraigh an Coimisiún go raibh baint ag an ngníomh le roinnt imscrúduithe ar dhleacht frithchúitimh, agus dá bhrí sin bhí sé ar an eolas go gcaithfear doiciméid a chur isteach i mBéarla in imscrúduithe den sórt sin. Dá bhrí sin, diúltaíodh an t-éileamh seo.

(363)

D’athdhearbhaigh an déad ábhar a litreach an 8 Nollaig 2021 maidir le ceist na sonraí i dtaca le hídiú mianraí nicile Indinéiseacha, ag rá gur chuir sé isteach sonraí tomhaltais méine nicile maidir le hearnáil na cruach gan stainsless. Mar a míníodh thuas in aithris (361), mheabhraigh an Coimisiún arís gur iarradh ar an goid tomhaltas iomlán méine nicile san Indinéis a chur isteach, ní hamháin an tomhaltas méine nicile le haghaidh earnáil na cruach dosmálta.

(364)

D’éiligh an Coimisiún freisin nár dhiúltaigh é féin ná na mianadóirí fianaise a sholáthar ar scairshealbha Stáit, ar rialú agus ar phróisis chinnteoireachta. An goid admhaigh go bhfuair Antam scairshealbhóir GAG Nikel ar, ach chuimhnigh go bhfuil GAG Nikel liostaithe fós mar eintiteas eachtrach, mar a mhínítear le linn an RCC.

(365)

Mheas an Coimisiún nach raibh aon fhianaise sa fhreagra ar an gceistneoir, maidir le húinéireacht Stáit úinéir thromlach GAG Nikel, nach raibh luaite ach le linn RCC. Ina theannta sin, níl aon ábharthacht ag baint le GAG Nikel a bheith liostaithe mar eintiteas eachtrach maidir lena úinéireacht Stáit. Dá bhrí sin, diúltaíodh an t-éileamh seo.

(366)

Ní raibh Vale ar an liosta de na 10 tháirgeoir ionchuir is fearr toisc nár chuir sé an ceistneoir do sholáthraithe ionchuir ar aghaidh ach chuig soláthraithe ionchuir na dtáirgeoirí onnmhairithe comhoibríocha. Níor áiríodh PT sa liosta de na 10 tháirgeoir ionchuir is mó a cuireadh ar fáil dá bhrí sin.

(367)

Meabhraíonn an Coimisiún gur iarr na treoracha sa cheistneoir maidir leis an liosta den 10 tháirgeoir ionchuir is fearr go ndéanfaí ‘liosta a chur ar fáil ina mbeadh an fhaisnéis seo a leanas faoi na 10 táirgeoir is mó de na hábhair ionchuir sin’. Sna treoracha, ní raibh aon tagairt do sholáthar na n-ábhar ionchuir do na táirgeoirí onnmhairithe, agus dá bhrí sin ba chóir go mbeadh an liosta san áireamh na 10 táirgeoirí ionchuir is fearr san Indinéis iomlán.

(368)

Mar fhocal scoir, diúltaíodh do na héilimh go léir. Ar chaoi ar bith, thug an Coimisiún dá aire nach bhféadfadh aon cheann de na barúlacha sin, arna nglacadh ina n-aonar ná le chéile, torthaí an neamh-chomhoibrithe ná aon ghnéithe eile den imscrúdú a aisiompú, ar barúlacha iad a dearbhaíodh amhlaidh.

4.4.3.2.   Anailís:

(369)

Chun a shuíomh gurb ann d’fhóirdheontas in-fhrithchúitithe, ní mór trí eilimint a bheith ann faoi Airteagal 3 agus Airteagal 4 den bhun-Rialachán: (a) ranníocaíocht airgeadais ón goid trí chomhlacht poiblí agus/nó trína chur de chúram ar chomhlachtaí príobháideacha an nicil a sholáthar sa bhaile; (b) sochar don fhaighteoir, agus (c) sainiúlacht.

4.4.3.2.1.   Ranníocaíocht airgeadais

(370)

Maidir leis an gcéad ghné, rinne an Coimisiún anailís más rud é gur eascair ranníocaíocht airgeadais i bhfoirm mianach nicile a sholáthar ag an rialtas le haghaidh luach saothair níos lú ná luach saothair leordhóthanach do tháirgeoirí onnmhairithe SSCR na hIndinéise trí chomhlacht poiblí mar thoradh ar an tacar beart a ghlac an gnóthas nó má cuireadh comhlachtaí príobháideacha ar iontaoibh nó á stiúradh de réir bhrí Airteagal 3(1)(a) den bhun-Rialachán.

(i)   Cuideachtaí mianadóireachta a ghníomhaíonn mar chomhlacht poiblí

(371)

Rinneadh measúnú den chéad uair san imscrúdú ar cé acu a sholáthair nó nach soláthraíonn an gineadach nicile do tháirgeoirí cruach dosmálta trí chuideachtaí mianadóireachta feidhmiú mar ‘chomhlacht poiblí’. Eascraíonn an caighdeán dlí ábhartha agus léirmhíniú an mheasúnaithe seo faoi Airteagal 3(1)(a) den bhun-Rialachán as dlí-eolaíocht na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le ‘comhlacht poiblí’ a míníodh in aithrisí (225) go (232).

(372)

Go hiomlán, cibé an bhfuil cuideachtaí mianadóireachta san Indinéis ‘comhlachtaí poiblí’ a scrúdú trí bhreathnú ar na saintréithe lárnacha agus feidhmeanna na cuideachtaí sin, agus a gcaidreamh leis an goid.

Saintréithe croí agus feidhmeanna na gcuideachtaí mianadóireachta san Indinéis

(373)

Tá meicníocht rialála curtha ar bun ag an goid a thugann an deis do chuideachtaí mianadóireachta nicile a bhfuil údarás acu feidhmeanna rialtais a fheidhmiú.

(374)

Is iad an eastóscadh agus bainistiú na mianraí san Indinéis de chineál a aicmítear mar rialtasach san Indinéis. Maidir leis seo, dearbhaíonn Airteagal 33(3) de Bhunreacht 1945 go bhfuil an domhan, an t-uisce, agus saibhreas acmhainní nádúrtha atá curtha laistigh den domhan le bheith faoi smacht an stáit agus á úsáid le haghaidh rathúnas is mó an phobail. Mar a luaitear i mbrollach Dhlí na Mianadóireachta 2009, ‘ní mór bainistiú na n-acmhainní sin a bheith faoi smacht an Stáit d’fhonn fíorluach a chur ar fáil don gheilleagar náisiúnta d‘fhonn iarracht a dhéanamh rathúnas agus rachmas a bhaint amach don phobal ar bhealach cothrom’. Dá bhrí sin, is acmhainní nádúrtha poiblí iad na mianraí go léir san Indinéis, atá á rialú agus á n-úsáid ag an Stát.

(375)

Trí roinnt dlíthe agus rialachán, cinneann an goid a bhfuil cead ag cuideachta a bhaint mianach nicil agus cá háit (eadhon, limistéir mhianadóireachta). Ceanglaítear ar chuideachtaí mianadóireachta ceadúnas a bheith acu chun mianach nicile a bhaint. Cinneann an GOID freisin an méid mianach nicile is féidir le cuideachtaí mianadóireachta a bhaint. De bhun Airteagal 5(3) de Dhlí na Mianadóireachta 2009, tá an t-údarás 'goid' chun méid táirgthe gach tráchtearra in aghaidh na bliana i ngach cúige a chinneadh'. Mar an gcéanna, faoi Airteagal 5(1) agus Airteagal 5(5) de Dhlí Mianadóireachta 2009, féadfaidh an giod táirgeadh agus onnmhairiú mianraí ar mhaithe leis an leas tí a rialú. Éilíonn an gníomh freisin ar na cuideachtaí mianadóireachta breisluach na mianraí a mhéadú trína cheangal go ndéanfar tuilleadh próiseála agus íonúcháin ar mhian nicile, agus cinneann siad cé leis ar féidir leis na cuideachtaí mianadóireachta mianach nicile a dhíol le haghaidh tuilleadh próiseála den sórt sin (Airteagail 102-104 de Dhlí na Mianadóireachta 2009). Tá coinníoll eile in Alt 119 de Dhlí na Mianadóireachta 2009 gur féidir leis an Aire, an Gobharnóir, an Gníomhaire/an Méara de bhun a n-údarás an ceadúnas a chur ar ceal sna cásanna seo a leanas: A. ní chomhlíonann sealbhóir an [ceadúnais] a n-oibleagáidí atá leagtha síos cheana féin sa [ceadúnas] agus sna dlíthe agus sna rialacháin'.

(376)

Dá bhrí sin, léiríonn an timpeallacht dhlíthiúil agus eacnamaíoch atá i réim san Indinéis, mar a forbraíodh tuilleadh in aithrisí (396) go (400), go bhfuil na cuideachtaí mianadóireachta a bhaineann go dlúth le mianach nicile nasctha leis an rialtas i bhfeidhmiú feidhmeanna rialtais. Go háirithe, is é cuspóir na gcuideachtaí mianadóireachta, ar úinéireacht go minic ag an Stát, a chur i bhfeidhm beartais Indinéisis maidir le conas acmhainní nádúrtha a bhainistiú ar bhealach is fearr a fhreastalaíonn agus a chuireann le forbairt náisiúnta.

Gaolmhaireacht le GOID: úinéireacht agus comharthaí foirmiúla ceannais ag GOID

(377)

Ar dtús, d’iarr an Coimisiún faisnéis faoi úinéireacht Stáit agus faoi chomharthaí foirmiúla de rialú rialtais sna mianadóirí méine nicile atá faoi úinéireacht an Stáit. Chun na críche sin, bhí ar an gCoimisiún brath, beagnach go hiomlán, ar na fíorais a bhí ar fáil de réir Airteagal 28 den bhun-Rialachán toisc gur dhiúltaigh an goid agus na mianadóirí nicile fianaise a sholáthar ar úinéireacht, rialú agus próiseas cinnteoireachta as ar tháinig méine nicile ar luach saothair níos lú ná luach saothair leordhóthanach, mar a leagtar amach in aithrisí (338) go (354).

(378)

Dúirt an goid go raibh níos mó ná 290 táirgeoirí méine nicil san Indinéis le linn na tréimhse imscrúdaithe. Chuir an gid liosta ar fáil ar a bhfuil na deich dtáirgeoir méine nicile is mó agus sonraíodh nach raibh ach duine amháin acu faoi úinéireacht Stáit i.e. Antam. Mhaígh an déithe freisin nach raibh aon úinéireacht, rialú ná gaol aici ar na cuideachtaí atá aicmithe mar chuideachtaí príobháideacha. Thairis sin, mhaígh an dé nach bhfuil aon oifigeach rialtais ina chomhalta den Bhord Stiúrthóir in PT Aneka Tambang. Ba cheart a thabhairt faoi deara nár thug Antam freagra ar Aguisín B a luaitear in aithris (340) laistigh den sprioc-am. Chuir an déad freagra ar Aguisín B le haghaidh Antam isteach tar éis dó a bheith ar an eolas faoi chur i bhfeidhm Airteagal 28, mar a luaitear in aithris (349), agus dá bhrí sin ní fhéadfaí é a chros-seiceáil a thuilleadh.

(379)

Ina theannta sin, dúirt an goid gur ghin cuideachtaí faoi úinéireacht Stáit 6 % agus 4 % de tháirgeadh tí nicile in 2019 agus 2020 faoi seach.

(380)

Sa litir easnaimh, d’iarr an Coimisiún ar an gCoimisiún an sciar den mhargadh a sholáthar do gach ceann de na deich dtáirgeoirí méine nicile is mó nó, mura bhfuil siad ar fáil, dá láimhdeachas faoi seach. Mar fhreagra ar an gceist seo, chuir an goid liosta eile de na 10 chuideachta méine nicile is mó atá bunaithe ar an toirt mian nicile acu in 2019 agus in 2020 ar fáil. San iomlán, b’ionann na cuideachtaí sin agus 37 % agus 42 % faoi seach den táirgeacht intíre iomlán. Ní raibh ach dhá tháirgeoir ag forluí ar an dá liosta de na 10 tháirgeoir méine nicile is mó.

(381)

Sa litir easnaimh, d’iarr an Coimisiún freisin go soláthrófaí struchtúr na scairshealbhóirí sna 10 tháirgeoir méine nicile is mó a cuireadh isteach sa fhreagra ceistneora. D’iarr an Coimisiún freisin struchtúr scairshealbhóirí 10 tháirgeoir nicile a chur ar fáil a d’aithin sé mar mhórsholáthróirí IRNC.

(382)

D’fhreagair an goid sin, seachas Antam a bhí ina chuideachta liostaithe, nach raibh na cuideachtaí eile liostaithe ar Stocmhalartán Indinéisis agus dá bhrí sin ní fhéadfadh sé a fháil ar an bhfaisnéis maidir le struchtúr a scairshealbhóirí. Ina theannta sin, chuir an goid struchtúr na scairshealbhóirí de dhá chuideachta ar fáil ón dara liosta de na 10 táirgeoir nicile is mó, a léirigh go raibh an dá chuideachta seo faoi úinéireacht phríobháideach. Chomh maith leis sin, do liosta na gcuideachtaí a chuir an Coimisiún ar fáil, cuireadh struchtúr na scairshealbhóirí de shé chuideachta ar fáil, a luaitear gur cuideachtaí príobháideacha iad. Ar deireadh, dúirt an goid go raibh an táirgeoir a onnmhairiú amháin a bhí a cheannach méine nicil san Indinéis a sholáthar Mian nicil ó sholáthróirí príobháideacha amháin.

(383)

Léirigh an t-imscrúdú go raibh an ráiteas go raibh an goid nach raibh faisnéis maidir le struchtúr scairshealbhóirí na gcuideachtaí mianadóireachta nicil mícheart go fíorasach. A mhalairt ar fad, chinn an Coimisiún go bhfuil dlúthfhaireachán á dhéanamh ar úinéireacht na gcuideachtaí mianadóireachta sa Chonradh. Gcéad dul síos, nuair a bhaineann cuideachta a fháil ceadúnas mianadóireachta (ar nós IUP nó IUPK), ní mór dó struchtúr na scairshealbhóirí a chur ar fáil do na húdaráis Indinéisis faoi seach mar go bhfuil srian áirithe ar an úinéireacht eachtrach. Faoi GR 77/2014 (73), is féidir le IUPS agus IUPKs a thaiscéaladh suas le 75 % úinéireacht eachtrach a bheith acu. Tosaíonn céatadáin úinéireacht eachtrach de IUPS/IUPKs ag 49 % agus ansin méadú de réir a chéile go dtí 60 % má tá an oibríocht a phróiseáil/nó gníomhaíochtaí scagtha, agus arís go 70 % má tá an oibríocht faoi thalamh. Ar an dara dul síos, tá struchtúr na scairshealbhóirí riachtanach freisin le go mbeifear in ann an ceanglas dífheistithe a chur chun feidhme de bhun Dhlí Mianadóireachta 2009, mar a chuirtear i bhfeidhm é le GR 1/2017 agus le MEMR 9/2017 (arna leasú le MEMR 43/2018) mar a mhínítear in aithrisí (425) go (433). Ar deireadh, ó achtaíodh an Dlí maidir le Mianadóireacht 2009, tá roinnt rialachán eisithe ag an mír lena gceanglaítear formheas a fháil ón rialtas lárnach nó réigiúnach do scairshealbhóirí agus do bhaill boird i gcuideachtaí mianadóireachta a athrú. Ba é MEMR 27/2013 an chéad rialachán lenar tugadh isteach ceanglais formheasa maidir le scairshealbhóirí agus baill boird a athrú do shealbhóirí IUPanna. Go bunúsach, ba ghá formheas ón MEMR nó ó chinn rialtais réigiúnacha (ag brath ar a n-údarás faoi seach) chun scairshealbhóirí agus comhaltaí boird a athrú in IUP a bhfuil cuideachtaí mianadóireachta acu. Is é GR 48/2017 (74) an rialachán is déanaí maidir leis sin. Ina theannta sin, áiríodh struchtúr na scairshealbhóirí de GAG Nikel san iarratas/tuarascáil chun RKAB a fháil do GAG Nikel a cuireadh isteach le húsáid mar fhreagra ar chur i bhfeidhm Airteagal 28 mar a luaitear in aithris (349). Dá bhrí sin, gach bliain nuair a dhéanann cuideachta mianadóireachta iarratas ar RKAB éigeantach, mar chuid den phacáiste faisnéise a chuirtear isteach i ndáil leis sin, ní mór di a struchtúr scairshealbhóirí a chur faoi bhráid MEMR. Dá bhrí sin, bhí ar an gCoimisiún dul i muinín na bhfíoras a bhí ar fáil ar bhonn Airteagal 28 den bhun-Rialachán chun na bearnaí a líonadh i ngeall ar easpa comhair ó thaobh úinéireacht agus rialú na gcuideachtaí mianadóireachta de.

(384)

Ar an gcéad dul síos, rinne an Coimisiún imscrúdú ar an bhfaisnéis an-teoranta maidir le húinéireacht agus rialú cuideachtaí mianadóireachta a cuireadh isteach san imscrúdú. Sa fhreagra ar Iarscríbhinn B de PT GAG Nickel, dúradh go raibh Antam ina scairshealbhóir mionlaigh agus go raibh formhór na scaireanna faoi úinéireacht cuideachta eile. Níor chuir an gid aon fhaisnéis shonrach ar fáil maidir le cineál poiblí scairshealbhóirí na cuideachta sin ina freagra ceistneora. De réir foinsí poiblí a d’aimsigh an Coimisiún (75), áfach, d’éirigh sé amach gurbh é scairshealbhóir iarbhír na cuideachta sin an goid, a raibh úinéireacht iomlán aige. Deimhníodh é sin ina dhiaidh sin le linn RCC PT GAG Nickel. Mar thoradh air sin, bhí sé soiléir gur theip ar an goid faisnéis iomlán agus chruinn a thabhairt ar úinéireacht deiridh iarbhír na cuideachta seo.

(385)

Ina theannta sin, tugtar faoi deara nach raibh PT Vale san áireamh ag an goid sa liosta de na mianadóirí méine nicile is mó san Indinéis. Mar sin féin, bunaithe ar fhaisnéis atá ar fáil don phobal, baineadh PT Vale amach in 2019 thart ar 4,2 milliún (76) tona méine nicile, atá níos mó ná an mianachóir nicile is mó a tuairiscíodh de réir eastósctha goid in 2019. Ina theannta sin, trí PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (77) úinéireacht an Stát freisin i gceist 20 % i PT Vale Indinéis (78). Tháinig an gid chun bheith ina scairshealbhóir in PT Vale in 2020 mar chuid den riachtanas a bhí ag an ngéibheanna a dhífheistiú ag cuideachtaí faoi úinéireacht eachtrach. Ina theannta sin, mar fhreagra ar Airt. 28 litir, dúirt an goid nach raibh PT Vale ina chuideachta atá faoi úinéireacht Stáit (ach d’fhan sé ciúin mar gheall ar an 20 % i gceist ag an Stát Indinéisis i PT Vale) agus nach raibh sé a tháirgeadh agus a dhíol méine nicile ach matte nicil. Cé gur monaróir mata nicile é PT Vale, tá mianach méine nicile san Indinéis (79) ag PT Vale freisin agus eastóscáin méine nicile lena úsáid faoi chuing.

(386)

Léiríonn sé sin gur thug an goid faisnéis mhíchruinn maidir leis na soláthraithe mianadóirí nicile is mó, tháinig an dé in aghaidh é féin freisin idir an méid a dhearbhaigh sé sa fhreagra ar an gceistneoir agus an freagra ar an litir easnamh agus an méid a mhínigh sé ag an RCC. Ina theannta sin, chuir an goid ní amháin sonraí neamhiontaofa isteach chun amh-mhian nicile a thomhailt mar a mhínítear in aithris (351), chomh maith leis an toirt táirgthe Mian nicile neamhiontaofa toisc nach raibh san áireamh leis an goid táirgeadh méine nicile le haghaidh tomhaltais faoi chuing. Na neamhréireachtaí blatant caitheadh amhras ar chruinneas agus iontaofacht an goid sna gnéithe seo den imscrúdú.

(387)

Chun na bearnaí móra go léir maidir le húinéireacht Stáit agus feidhmiú an rialaithe sna cuideachtaí mianadóireachta méine nicile a líonadh, rinne an Coimisiún taighde bunaithe ar fhoinsí atá ar fáil go poiblí i bhfianaise na faisnéise teoranta agus neamh-chomhsheasmhacha a chuireann an gnóthas ar fáil. Ar an drochuair, ní raibh mórán eolais ar fáil go poiblí faoi úinéireacht agus rialú na gcuideachtaí mianadóireachta, lena n-áirítear na cuideachtaí móra. Mar sin féin, léirigh an taighde seo go bhfuil scaireanna ag an Stát, chomh maith le Antam (80), in PT GAG Nickel agus PT WEDA Bay Nickel (81) trí Antam, cé gur mhaígh an goid nach raibh faisnéis aige faoi struchtúr na scairshealbhóirí de PT WEDA Bay Nickel.

(388)

Ina theannta sin, léirigh taighde an Choimisiúin go ndéanann cuideachta eile atá faoi úinéireacht Stáit, is é sin PT Timah TbK, a ghnó mianadóireachta nicile, ná fomheas PT Tim Nikel SEJAHTERA in Oirdheisceart Sulawesi (82). Is é an scairshealbhóir PT Tonia Mitra SEJAHTERA, ar cheann de na cuideachtaí atá luaite ag an goid, an Aireacht Indinéisis Trádála.

(389)

Ansin ríomh an Coimisiún an sciar de chuideachtaí atá faoi úinéireacht Stáit bunaithe ar chéatadán an táirgthe intíre a chuir an Rialachán isteach san imscrúdú. Fiú amháin nuair a chuirtear san áireamh an fhaisnéis phoiblí atá ar fáil do líon an-teoranta cuideachtaí (cúig) i gcomparáid le líon iomlán na gcuideachtaí mianadóireachta a thuairiscigh an goid (níos mó ná 290), d’fhéadfaí a bhaint de thátal as go raibh sciar na gcuideachtaí atá faoi úinéireacht Stáit i dtáirgeadh iomlán in 2020 níos mó ná 27 % (83) (ní raibh scaireanna PT Vale agus PT Tim Nikel SEJAHTERA san áireamh san fhaisnéis a chuir an goid ar fáil). Is ionann é sin ann féin agus sciar suntasach den mhargadh de chuideachtaí atá faoi úinéireacht an Stáit agus ba cheart a mheas go bhfuil sé gannmheas, mar is rídhócha go bhfuil i measc an iliomad cuideachtaí mianadóireachta eile nach raibh faisnéis phoiblí ar fáil dóibh, go bhfuil cinn eile faoi úinéireacht an Stáit. Ar bhonn Airteagal 28, d’fhéadfadh an Coimisiún tátal a bhaint as go raibh sciar níos mó de chuideachtaí mianadóireachta a tháirgeann méine nicile faoi úinéireacht an Stáit iarbhír. Ní féidir an céatadán sin a mhéadú ach amháin i bhfianaise na hoibleagáide dífheistithe a mhínítear in aithrisí (425) go (434).

(390)

Bhí ar an gCoimisiún brath ar a chuid taighde féin chomh maith maidir le bainistíocht agus rialú na gcuideachtaí mianadóireachta mar gheall ar an easpa comhair idir an dá pháirtí. Arís eile, bhí faisnéis theoranta ar fáil go poiblí. Maidir le Antam, chinn an Coimisiún, de réir a thuarascálacha bliantúla, go bhfuil cúigear comhaltaí ar Bhord na gCoimisinéirí agus go bhfuil an Bord Stiúrthóirí comhdhéanta de cheithre chomhalta. Dealraíonn sé go bhfuil an goid díreach i Antam amháin Sraith A roinnt le ‘Úinéireacht Dwiwarna’. Tá scaireanna Sraith B ag gach scairshealbhóir eile. Tá cearta eisiacha ag Scairshealbhóirí Dwiwarna/ag seachvótálaithe Stiúrthóirí agus Bord na gCoimisinéirí a cheapadh. In 2018, dífhostaíodh beirt as cúigear comhaltaí de Bhord na gCoimisinéirí agus triúr as ceathrar comhaltaí den Bhord Stiúrthóirí ina n-ionad, ar thogra ón goid agus a ‘glacadh’. Ar an gcaoi chéanna, sa bhliain 2019 briseadh an tUachtarán, Stiúrthóir an Uachtaráin agus beirt stiúrthóir eile as a phost agus cuireadh beirt stiúrthóir eile ina n-ionad, ar thogra a dhéanamh leis an obair agus leis an rogha a ghabhann leis. Ina theannta sin, is iarchomhalta de na Fórsaí Armtha an tUachtarán reatha, tá Coimisinéir eile ina bhall reatha den Ghníomhaireacht um Fhaisnéis Stáit, ceann eile ina oifigeach ag MEMR. Ní bhaineann ach beirt as cúigear coimisinéirí tairbhe as cáilíocht ‘Coimisinéirí Neamhspleácha’. Ar deireadh, i mBord an Choimisinéara, tá stiúrthóir amháin ina iarfhostaí de chuid GAG Nikel, iarfhostaí de chuid Inalum duine eile agus iarfhostaí eile de chuid cuideachta eile atá faoi úinéireacht Stáit. Ní thagann ach stiúrthóir amháin ón earnáil phríobháideach.

(391)

Ina theannta sin, tá dhá chomhalta ar Bhord Coimisinéirí GAG Nikel agus tá an Bord Stiúrthóirí comhdhéanta de bheirt chomhaltaí de réir fhreagra ceistneora GAG Nikel nó triúr comhaltaí de bhun thuarascáil bhliantúil Antam 2020. Is comhalta reatha de Bhord Coimisinéirí GAG Nikel é iar-Stiúrthóir Ioncaim Mhianra agus Ghuail an MEMR agus fostaí Antam a bhí ag an iar-Choimisinéir (seachas an 20 Meitheamh 2020). Tá Uachtarán-Stiúrthóir GAG Nikel reatha agus stiúrthóir eile fostaithe ag Antam, fostaí Inalum an tríú stiúrthóir.

(392)

Tá cúigear comhaltaí ar Bhord Stiúrthóirí PT Vale agus tá 10 comhalta ar Bhord na gCoimisinéirí. Is é Leas-Uachtarán reatha Bhord na gCoimisinéirí an Stiúrthóir ar Sheirbhísí Straitéiseacha Inalum (84) faoi láthair. Is comhalta eile de Bhord na gCoimisinéirí an iar-Aire Cumarsáide agus Faisnéise na hIndinéise agus Leas-Phríomhfheidhmeannach na cuideachta leictreachais Indinéisis Stát-úinéireacht PT. Is comhalta eile de Bhord na gCoimisinéirí an t-iar-Ard-Stiúrthóir ar an MEMR agus iar-Uachtarán Choimisinéir Antam agus an cúntóir reatha don Aire Tionscail Gnóthaí Miotal, Gáis Nádúrtha agus Acmhainní Nádúrtha.

(393)

Bunaithe ar an bhfaisnéis maidir le comhaid agus ar a thaighde féin mar gheall ar neamh-chomhoibriú forleathan an ghid, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil cuideachtaí mianadóireachta, arb ionann iad agus táirgeadh mianach nicile, faoi úinéireacht stáit, go hiomlán nó go páirteach, agus go bhfuil siad á mbainistiú agus/nó á rialú ag an Stát freisin i ndlúthchaidreamh leis an goid.

Údarás rialtais agus a fheidhmiú rialú bríoch ag an goid

(394)

Chomh maith le húinéireacht Stáit agus naisc fhoirmiúla idir an Stát agus na cuideachtaí mianadóireachta, mheas an Coimisiún an bhfuil údarás rialtais ag na cuideachtaí mianadóireachta agus an bhfeidhmíonn siad an t-údarás sin i bhfeidhmiú feidhmeanna rialtais.

(395)

Dheimhnigh an t-imscrúdú go bhfuil gach cuideachta mianadóireachta, beag beann ar a n-úinéireacht, faoi réir roinnt beart forordaithe rialtais maidir le mianach nicile a sholáthar agus go gcaithfidh siad na bearta sin a chur i bhfeidhm, eadhon: (1) oibleagáid próiseála intíre (‘OCT’), (2) srianta ar onnmhairí agus/nó toirmeasc ar onnmhairiú, (3) plean oibre bliantúil éigeantach agus buiséad (‘RKAB’), (4) oibleagáidí dífheistithe, (5) sásra praghsála éigeantaí. Léirítear go soiléir leis na hoibleagáidí sin go bhfuil feidhmeanna rialtais á bhfeidhmiú ag na cuideachtaí mianadóireachta.

(396)

Mar chúlra ábhartha maidir leis na bearta sin go léir, meabhraíonn an Coimisiún gurb é an Stát a rialaíonn na mianraí, de réir Airteagal 4 de Dhlí na Mianadóireachta 2009. Ina theannta sin, is é an príomhchuspóir 2009 Mianadóireacht Dlí a uasmhéadú ar an luach breise ó na cúlchistí méine nicil do gheilleagar na hIndinéise. Chuige sin, forálann an reachtaíocht do rialú Stáit ar mhianraí agus ar ghníomhaíochtaí mianadóireachta guail. Foráiltear le hAirteagal 2(2) go ndéanfaidh an Rialtas agus/nó rialtais réigiúnacha ‘rialú mianraí agus guail ag an stát dá dtagraítear i mír (1) a réadú’. Ina theannta sin, is féidir leis an ngníomh beartas mianraí a leagan síos a thabharfaidh tús áite do leasanna intíre, go háirithe trí rialú a dhéanamh ar tháirgeadh agus ar onnmhairí. Sonraítear in Airteagal 5(2) gur féidir na leasanna náisiúnta dá dtagraítear i mír (1) a bhaint amach trí rialú ar tháirgeadh agus ar onnmhairí'. Tá an goid an t-údarás a shocrú le táirgeadh bliantúil gach tráchtearra do gach cúige. Ordaítear in Airteagal 5(3) ‘Agus an rialú dá dtagraítear i mír (2) á dhéanamh aige, tá sé d’údarás ag an Rialtas táirgeadh bliantúil gach tráchtearra a shocrú do gach cúige.’ De bhun Airteagal 144, tá dlúthmhaoirseacht á déanamh ag an GOID ar bhainistíocht ghnó na mianadóireachta. Mar chur chun feidhme an Airteagail seo, achtaíodh GR 55/2010 goid maidir le treoir agus maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme bhainistiú na ngníomhaíochtaí mianadóireachta. In Airteagal 22 leagtar síos go dtagraíonn maoirseacht an ghoirid, i measc rudaí eile, do ‘thorthú táirgthe agus díolacháin lena n-áirítear cáilíocht agus cainníocht na mianraí agus an ghuail agus a bpraghas’.

(397)

Ina theannta sin, mar chur chun feidhme Dhlí 2009 maidir le Mianadóireacht, achtaíodh an goid GR 23/2010 arna leasú ag GR 24/2012. Bunaithe ar Airteagal 89(1) 'Rialóidh an tAire táirgeadh mianraí agus guail arna ndéanamh ag Oibríocht Táirgeachta mianraí agus guail – Oibríocht Mianadóireachta agus sealbhóirí Ceadanna Mianadóireachta agus Guail – Sealbhóirí ceadanna Mianadóireachta Speisialta' agus Airteagal 89(2), 'Rialú ar tháirgeadh mianraí agus guail mar a bheartaítear le halt (1): A. na ceanglais chomhshaoil a chomhlíonadh; B. acmhainní mianraí agus guail a chaomhnú; c. praghsanna mianraí agus guail a chobhsú.' Ina theannta sin, de réir Airteagal 90(1) ‘Cinnfidh an tAire an chainníocht náisiúnta de tháirgeadh mianraí agus guail ar an leibhéal cúigeach’ agus de réir Airteagal 90(2) ‘Féadfaidh an tAire údarás a tharmligean chuig gobharnóirí chun an chainníocht táirgeachta mianraí agus guail a chinneadh do na ceantair/cathracha faoi seach.' Ina theannta sin, sonraítear in Airteagal 84 nach mór ‘ (1) do shealbhóirí Ceadanna Mianadóireachta Táirgeachta Oibríochta agus Ceadanna Mianadóireachta Táirgeachta Oibríochta Speisialta tús áite a thabhairt do riachtanais intíre mianraí agus/nó guail. (2) Cinnfidh an tAire riachtanais tís mianraí agus guail mar a bheartaítear le halt (1) lena n-áirítear riachtanais tionscail phróiseála agus úsáide dírí tís.'

(398)

Tá rialú ar dhíolacháin intíre agus ar phraghsanna mianraí ag gabháil tuilleadh le rialú táirgeachta. Údaraítear don Aire le hAirteagal 92(1) den rialachán seo ‘díolacháin mhianracha agus guail arna ngabháil de láimh ag Táirgeadh Mianadóireachta agus Oibríocht Gual Táirgthe Mianadóireachta a rialú’. Thairis sin, sonraítear in Airteagal 92(2) go mbeidh sé mar aidhm le rialú díolachán mianraí nó guail mar atá sé beartaithe le roinn (1): A. tosaíocht a thabhairt do sholáthar riachtanais tí na mianraí agus an ghuail; Agus b. praghsanna mianraí agus guail a chobhsú.'

(399)

Chomh maith leis an méid táirgthe, tá maoirseacht dhocht á déanamh ag an goid ar na hidirbhearta díolacháin go léir ar an margadh intíre. Léitear in Airteagal 10 de MEMR 7/2017 ‘Ní mór do Mhianraí Miotail, Oibríocht Táirgthe Guail IUP, Oibríochtaí Táirgthe Mianraí Miotail IUPK, agus an Oibríocht Táirgthe Ghuail IUPK aon chonradh díolacháin Mianraí Miotail nó Gual a chur faoi bhráid an Aire tríd an Ard-Stiúrthóir nó tríd an rialtóir de réir a n-údaráis.’ Ina theannta sin, léitear Airteagal 11 mar seo a leanas: Ina theannta sin, léitear Airteagal 11 mar a leanas: '(1) Ceanglaítear ar shealbhóirí na hOibríochta Táirgthe Mianraí Miotail IUP, Oibríocht Táirgthe Guail IUP, Oibríocht Táirgeachta Mianraí Mianraí Miotail IUPK, agus Oibríocht Táirgeachta Ghuail IUP, tuarascálacha a chur faoi bhráid an Aire gach mí, tráth nach déanaí ná 5 (cúig) lá féilire tar éis dheireadh gach míosa, tríd an Ard-Stiúrthóir nó an rialtóir de réir a údaráis. (2) I dtuarascáil ar dhíolacháin Mianraí nó Gual Miotail dá dtagraítear i mír (1) beidh, ar a laghad, an praghas díola, an méid díolacháin, an caighdeán Mianraí Miotail nó an Gual a dhíolfar, an pointe díolacháin, agus an tír nó an réigiún díolacháin.'

(400)

Léiríonn na bearta sin cheana féin an cur isteach láidir agus rialú lárnach an rialtais in earnáil na mianadóireachta lena n-áirítear mianach an nicile, inter alia maidir leis an sprioc táirgthe agus díolacháin, rialú praghsanna, agus claonadh i bhfabhar riachtanais intíre le haghaidh mianraí a bhaintear san Indinéis. Ní creat rialála amháin é seo do ghnó na mianadóireachta, ach an creat ina dtugtar údarás do chuideachtaí mianadóireachta a chuir ar a gcumas feidhmeanna rialtais a fhorbairt maidir le táirgí mianadóireachta a mhargú agus a sholáthar chun cuspóirí ábhartha an rialtais a bhaint amach. Léiríonn na bearta seo a leanas a bhaineann go sonrach le hearnáil na méine nicile an chaoi a bhfeidhmíonn an gnóthas a údarás agus a rialú ar chuideachtaí mianadóireachta.

Oibleagáid maidir le próiseáil intíre

(401)

De bhun Airteagal 102 de Dhlí na Mianadóireachta 2009, ‘tá oibleagáid ar shealbhóir IUP agus IUPK cur le luach na n-acmhainní mianracha agus/nó guail agus forbairt, próiseáil agus íonú á gcur chun feidhme, agus i saothrú mianraí agus guail chomh maith’. Ina theannta sin, de bhun Airteagal 103(1) 'Tá sé d’oibleagáid ar shealbhóir Oibríochtaí Táirgeachta IUP agus IUPK tabhairt faoi ghníomhaíochtaí próiseála agus íonaithe ar tháirgí mianaigh intíre' agus de bhun Airteagal 103(2) 'Féadfaidh sealbhóir IUP agus IUPK mar a luaitear i mír (1) táirgí mianaigh sealbhóirí IUP agus IUPK eile a phróiseáil agus a íonú.

(402)

Is é is aidhm don oibleagáid próiseáil agus scagadh a dhéanamh sa bhaile, i measc nithe eile, (a) luach na mianadóireachta a mhéadú trína thráchtearraí, (b) amhábhair a sholáthar le haghaidh tionscail, (c) fostaíocht a sholáthar, agus (d) ioncam an stáit a mhéadú. I bhfocail eile, d’fhorchuir na forálacha sin oibleagáid ar gach cuideachta mianadóireachta mianach nicile a n-áis phróiseála/athraithe nicile féin a thógáil nó a dtáirge a dhíol le saoráid intíre den sórt sin.

(403)

Thairis sin, foráladh le hAirteagal 170 de Dhlí na Mianadóireachta 2009 do ‘tréimhse cairde’ cúig bliana: ‘Ceanglaítear ar shealbhóir conartha oibre [...] a bhfuil tús curtha aige cheana féin le táirgeadh a íonú mar a luaitear in Airteagal 103(1) tráth nach déanaí ná 5 (cúig) bliana ó achtú an Dlí seo’. Le hAirteagal 112(4) de GR 23/2010 arna leasú ag GR 24/2012, dearbhaíodh nach mór do shealbhóirí ceadúnais ghnó mianadóireachta próiseáil agus scagadh a dhéanamh ar bhonn intíre tráth nach déanaí ná cúig bliana tar éis achtú Dhlí na Mianadóireachta 'Údaruithe mianadóireachta, ceadanna mianadóireachta réigiúnacha agus ceadanna mianadóireachta ar mhionscála arna ndeonú faoi dhlíthe agus rialacháin roimh eisiúint an Rialacháin seo ag an Rialtas, leanfaidh siad de bheith bailí go dtí go rachaidh siad in éag agus ní mór dóibh: Tabhairt faoi phróiseáil intíre agus/nó scagadh/bruithniú ar a dhéanaí 5 (cúig) bliana Dlí Uimhir 4 de 2009 maidir le Mianadóireacht agus Mianadóireacht Ghuail a theacht i bhfeidhm'.

(404)

Léiríonn na hoibleagáidí sin nach bhfuil cead ag cuideachtaí mianadóireachta a ngníomhaíochtaí táirgthe agus próiseála a eagrú de réir cúinsí gnó. Ina ionad sin, ní mór dóibh na hoibleagáidí seo a leanúint a tháirgeadh agus a phróiseáil an méine baile d’fhonn an breisluach san Indinéis a mhéadú. Dá bhrí sin, tá siad dílsithe d’údarás rialtais agus déanann siad gníomhaíochtaí atá sainordaithe ag rialtas mar thoradh air sin.

Srianta ar onnmhairiú

(405)

An 11 Eanáir 2014, d’eisigh an Ionstraim GR 1/2014 lenar leasaíodh Airteagal 112 de GR 24/2012 agus lenar cuireadh isteach Airteagal 112C nua. Ba é an príomhleasú ar Airteagal 112 deireadh a chur le hAirteagal 112(4)(c) in GR 23/2010 lenar ceanglaíodh ar shealbhóir ceadúnais ghnó mianadóireachta (IUP) nó ar shealbhóir ceadúnais mhianadóireachta ar scála beag (CMI) próiseáil agus scagadh intíre a dhéanamh ar mhianraí laistigh de chúig bliana tar éis achtú Dhlí Mianadóireachta 2009, ós rud é gur mhair an sprioc-am. Ba iad seo a leanas na príomhthéarmaí in Airteagal 112C breise sin: (1) Ní mór do shealbhóirí conarthaí oibre dá dtagraítear in Airteagal 170 de 2009 An Dlí maidir le Mianadóireacht a dtáirgí mianadóireachta a bheachtú sa bhaile agus (2) Caithfidh sealbhóirí ceadúnas gnó mianadóireachta agus táirgthe oibriúcháin dá dtagraítear in Airteagal 112(4) (a) den Rialachán seo a gcuid táirgí mianadóireachta a phróiseáil agus a bheachtú sa bhaile (85).

(406)

An lá céanna eisíodh MEMR 1/2014 (86) mar rialachán cur chun feidhme GR 1/2014. Thug MEMR 1/2014 treoir maidir leis an leibhéal próiseála nó scagtha nach mór a chomhlíonadh sula n-onnmhairítear é. Le MEMR 1/2014 sainmhíníodh 11 mianraí miotail a raibh toirmeasc ar iad a onnmhairiú ó Eanáir 2014 amach. Ní fhéadfaí sé mhiotal, nicil san áireamh, a onnmhairiú ach i bhfoirm phróiseáilte.

(407)

D’fhonn an tionchar ar mhianadóirí agus ioncam onnmhairiúcháin na tíre ón toirmeasc ar onnmhairiú mianraí neamhphróiseáilte nó mianraí nach bhfuil próiseáilte go leordhóthanach a mhaolú, is é GR 1/2017 arna eisiúint ag GR 1/2017 lena gceadaítear do chuideachtaí mianadóireachta leanúint de bheith ag onnmhairiú táirgí leathphróiseáilte agus cineálacha áirithe mianta go ceann tréimhse cúig bliana ón 11 Eanáir 2017, faoi réir coinníollacha a leagtar amach i rialacháin cur chun feidhme. Airteagal 4 de MOT 01/M-DAG/PER/1/2017 atá sonraithe mar seo a leanas: 'Táirgí Mianadóireachta atá ceangailte le hAguisín III mar atá ceaptha dóibh in Airteagal 3(1), ní féidir iad a onnmhairiú ach amháin le forálacha: A. cuideachta ar léi IUPanna d’Oibríocht Táirgeachta nicile nó IUPK d’Oibríocht Táirgeachta nicile: 1. tá nicil úsáidte aici ina bhfuil cion <1.7 % (níos lú ná pointe amháin seacht faoin gcéad) ar a laghad 30 % (tríocha faoin gcéad) d’acmhainn iomlán an ionchuir de chuid na saoráide próiseála agus íonúcháin nicile i seilbh; Agus 2. go bhfuil saoráid íonúcháin tógtha nó á tógáil aige, go neamhspleách nó i gcomhar le páirtithe eile'.

(408)

Bunaithe ar MEMR 25/2018 bhí rialacha sonracha ann a bhí infheidhme maidir le mianraí miotail ag a bhfuil critéir ar leith (i.e. nicil ina bhfuil < 1,7 %). Sonraítear in Airteagal 46(1) gur féidir le sealbhóirí Ceadúnas Mianadóireachta Gnó (IUP) d’Oibríocht Táirgeachta nó Ceadúnas Speisialta Gnó Mianadóireachta (IUPK) d’Oibríocht Tháirgthe Díolachán nicile a dhéanamh le leibhéal 42 % (níos mó ná daichead a dó faoin gcéad) thar lear sna cainníochtaí sonracha trí úsáid a bhaint as an Post Taraife/HS (Córas Comhchuibhithe) i gcomhréir le forálacha na ndlíthe agus na rialachán ar a dhéanaí an dáta Eanáir 11, 2022.' agus sonraítear in Airteagal 46(2) go bhfuil 'an Córas Comhaontaithe is mó) de réir fhorálacha na ndlíthe agus na rialachán ar a dhéanaí an dáta Eanáir 11, 2022.' agus sonraítear in Airteagal 46(2) go bhfuil 'An Córas Comhaontaithe is mó) de réir fhorálacha na ndlíthe agus na rialachán ar a dhéanaí an dáta Eanáir 11, 2022.' A. Tá an tsaoráid íonaithe aige nó tá sé ag tógáil na saoráide íonaithe; agus b. An dleacht ar onnmhairí a íoc i gcomhréir le forálacha na ndlíthe agus na rialachán.' Ceadaíodh an tsaoráid scagtha/bruithnithe a thógáil ina haonar nó i gcomhpháirt le páirtithe eile.

(409)

Ní fhéadfaí na táirgí seo a onnmhairiú ach amháin tar éis próiseas scrúdaithe ag suirbhéir agus faomhadh ó Ard-Stiúrthóireacht na Trádála Eachtraí (‘DGoFT’) a dheonú tar éis moladh a fháil ón MEMR. Ba é cuspóir an scrúdaithe a áirithiú go sásaíonn na táirgí mianadóireachta an t-íoscheanglas próiseála agus/nó scagtha.

(410)

I mí Feabhra 2017, d’eisigh an tAire Airgeadais (‘MoF’) PMK Uimh. 13/PMK.010/2017 (87) (arna leasú ina dhiaidh sin le Rialachán MoF PMK Uimh. 164/PMK.010/2018) ina leagtar amach na rátaí dleachta onnmhairiúcháin do na foirmeacha éagsúla mianraí miotail próiseáilte. I gcás mianta nicile le tiúchan < 1,7 % Ni ba é 10 % an cháin onnmhairithe.

(411)

De bhun MEMR 11/2019 cuireadh dlús leis an toirmeasc ar onnmhairiú méine nicile ina bhfuil cion faoi bhun 1,7 % Ni go dtí an 31 Nollaig 2019. Aon mholadh onnmhairiúcháin a d’eisigh an MEMR maidir le honnmhairiú méine nicile ina bhfuil cion níos lú ná 1,7 % Ni roimh eisiúint an MEMR 11/2019 a bheith bailí fós. Chuaigh an moladh sin in éag an 31 Nollaig 2019, áfach. Tháinig an MEMR 11/2019 i bhfeidhm an 1 Eanáir 2020. Bhí MEMR fós in ann moladh onnmhairithe a eisiúint le haghaidh méine nicile ina bhfuil cion faoi bhun 1,7 % Ni go dtí an 31 Nollaig 2019.

(412)

Dá bhrí sin, ón 1 Eanáir 2020 ar aghaidh, tá toirmeasc ar gach cineál mian nicile a onnmhairiú.

(413)

Cuireann na srianta seo ar onnmhairiú agus toirmeasc ar onnmhairiú nicile teorainn shuntasach ar shaoirse cuideachtaí mianadóireachta mianach nicile a dhíol le ceannaitheoirí a bhfuil an praghas is airde ar domhan acu. Is féidir leis na cuideachtaí a dhíol ach amháin i margadh na hIndinéise chun leasa an tionscal iartheachtach, den chuid is mó an tionscal cruach dhosmálta, in ainneoin acmhainní Mian nicil á gann ar fud an domhain agus Indinéis a bheith ina léiritheoir an-mhór. Is é an toradh a bhíonn ar na srianta sin líon an-teoranta de chustaiméirí baile mar thionscail na n-úsáideoirí, agus praghsanna intíre méine nicile brúite freisin. Arís eile, léiríonn sé sin gur ‘comhlachtaí poiblí’ iad cuideachtaí mianadóireachta, i bhfad ó bheith ina ngníomhaithe saormhargaidh, a mbíonn gníomhaíochtaí rialtais á ndéanamh go héifeachtach acu.

Pleananna oibre bliantúla agus buiséad (RKAB)

(414)

De bhun Airteagal 101 de GR 23/2010 arna leasú ag GR 24/2012 'Ní mór do shealbhóirí Ceadúnais Mhianadóireachta agus do shealbhóirí Ceadanna Mianadóireachta speisialta na sonraí go léir a gheofar ó thaiscéalaíocht agus ó oibríochtaí táirgthe a chur faoi bhráid an Aire, na ngobharnóirí, nó na ngníomhairí/méara inniúla.’‘Ina theannta sin, de bhun Airteagal 103 ‘Tuarascálacha de réir mar a bheidh beartaithe ag Airteagal 101, is é a bheith iontu tuarascálacha na sealbhóirí Ceadanna Mionda agus na dTuarascálacha is déanaí ar Thairgeadas an Aire a chuirfear faoi bhráid an Aire Mianadóireachta 101 agus gníomhaíocht shonraithe arna cur isteach ag sealbhóirí Ceadúnais Mhianaigh/Mianraí atá inniúil ar na Pleananna Táirgeachtain aghaidh an Mhianaigh.’ Ina theannta sin, ‘Pleananna oibre bliantúla agus buiséad (RKAB) mar a cheaptar le hAirteagal 101 iad, cuirfear faoi bhráid an Aire inniúil, na ngobharnóirí inniúla, nó na ngníomhairí/méara inniúla 45 (daichead a cúig) lá oibre ar a lagadh roimh dheireadh gach bliana féilire’.

(415)

MEMR 11/2018 (88) (arna leasú le MEMR 22/2018 agus MEMR 51/2018) sainmhínítear RKAB bliantúil mar ‘plean bliantúil oibre agus buiséid i ngnó mianraí agus mianadóireachta guail, lena gcumhdaítear gnéithe an ghnó, na teicneolaíochta agus an chomhshaoil’. Cuireann MEMR 11/2018 oibleagáid ar shealbhóirí ceadúnais ghnó mianadóireachta an RKAB bliantúil a ullmhú agus a chur in iúl don Aire nó don Rialtóir i gcomhréir lena n-údarás chun formheas a fháil (Airteagal 61 mír (1) pointe b). Chomh maith le hoibleagáid den sórt sin a sholáthar, toirmisctear le MEMR 11/2018 sealbhóirí ceadúnais ghnó mianadóireachta maidir le tógáil, mianadóireacht, próiseáil agus/nó scagadh chomh maith le gníomhaíochtaí iompair agus díola a dhéanamh sula ndéantar a RKAB bliantúil a fhormheas.

(416)

Ní mór do shealbhóirí ceadúnas gnó mianadóireachta agus sealbhóirí ceadúnas speisialta gnó mianadóireachta an RKAB bliantúil a thíolacadh ar a laghad 90 lá féilire, agus tráth nach déanaí ná 45 lá féilire, roimh dheireadh na bliana fioscaí, lena n-áirítear freisin toiliú a fháil don RKAB bliantúil.

(417)

Thar ceann MEMR nó an Ghobharnóra, déanfaidh Ard-Stiúrthóireacht na Mianraí agus an Ghuail (DGoMC) meastóireacht ar an RKAB bliantúil agus tabharfaidh sí toiliú nó freagra maidir leis an RKAB bliantúil tráth nach déanaí ná 14 lá gnó tar éis an dáta a bhfuarthas an RKAB bliantúil go hiomlán agus i gceart. Ceanglaítear ar shealbhóirí IUP an leagan athbhreithnithe den RKAB bliantúil a chur ar fáil, rud a chaithfidh freastal ar an bhfreagra ón DGoMC, tráth nach déanaí ná cúig lá tar éis an dáta a fuarthas an freagra ón DGoMC. Tabharfaidh an DGoMC toiliú don leagan athbhreithnithe den RKAB bliantúil tráth nach déanaí ná 14 lá gnó tar éis an dáta a bhfuarthas an RKAB bliantúil athbhreithnithe go hiomlán agus i gceart. Féadfaidh sealbhóirí IUPS Taiscéalaíochta agus IUPKs, IUP-OPanna, IUPK-OPanna, nó IUP-OP go sonrach le haghaidh próiseála agus/nó scagtha iarratas a dhéanamh ar leasú amháin ar an RKAB bliantúil sa bhliain reatha, má bhíonn athrú ar a gcumas táirgeachta. Tá an t-iarratas ar leasú ar an RKAB bliantúil le cur isteach tar éis do shealbhóir IUP a dara tuarascáil ráithiúil a chur isteach, agus ní mór é a chur isteach, ar a dhéanaí, faoin 31 Iúil den bhliain reatha. Ní mór do shealbhóirí IUP-OPanna agus IUPK-OPanna leasuithe a chur isteach ar a dtuarascálacha maidir leis an staidéar indéantachta, más rud é go ndéanfaí aon athruithe ar na hathróga teicniúla, eacnamaíocha nó comhshaoil, i gcomhréir le forálacha na rialacha agus na rialachán is infheidhme. I gcás sealbhóirí taiscéalaíochta IUPS agus IUPKs, IUP-OPanna, IUPK-OPanna, nó IUP-OPanna go sonrach don phróiseáil agus/nó don scagadh, ní mór dóibh aon leasuithe ar úsáid a ngnó seirbhísí mianadóireachta sa bhliain reatha a thuairisciú.

(418)

Cúlghaireadh MEMR 11/2018 agus cuireadh MEMR 7/2020 ina ionad (89). Soláthraíonn MEMR 7/2020 forálacha atá comhchosúil le forálacha MEMR 11/2018 maidir leis an gceanglas maidir leis an RKAB Bliantúil a bheith ann.

(419)

Le linn an imscrúdaithe, chuir an goid ceithre RKABs le haghaidh mianadóirí méine nicile. Thug an Coimisiún dá aire go n-áirítear in RKAB faisnéis mhionsonraithe chainníochtúil, cháilíochtúil agus airgeadais maidir leis an ngníomhaíocht taiscéalaíochta, acmhainní agus cúlchistí, oibríochtaí mianadóireachta, méideanna próiseála agus scagtha, margaíocht agus loingsiú maidir le honnmhairiú chomh maith le margaí intíre, an comhshaol, sábháilteacht, lucht saothair, airgeadas measta (díolacháin, ríchíosanna, ioncam, cáin ioncaim).

(420)

Ar an drochuair, theip ar an ngníomh staidéir indéantachta iarbhír a chur ar fáil agus a sheachaint dul i mbun plé maidir leis an gcaoi a socraítear na spriocanna táirgthe do gach cuideachta, agus ansin conas a dhéanann an Goid monatóireacht agus gníomhú ina dhiaidh sin maidir le táirgeadh a baineadh amach go hiarbhír don tréimhse atá clúdaithe ag an staidéar féidearthachta. Mar gheall ar an easpa comhair maidir leis an ngné thábhachtach sin, bhí ar an gCoimisiún brath ar thátal ar bhonn Airteagal 28 den bhun-Rialachán.

(421)

Chuir an goid toirt táirgeadh Mian nicile i rith na tréimhse 2017 go 2020 san Indinéis chomh maith leis an tomhaltas intíre Mian nicil i rith na tréimhse céanna. Ina theannta sin, ní fhéadfaí toirt an tomhaltais baile de mhian nicile arna chur isteach ag an goid a réiteach le toirt na gceannachán mianta nicile IRNC a ndearnadh cros-seiceáil orthu le linn RCC, rud a thugann le fios go léiríonn an t-ad a cuireadh isteach faisnéis earráideach maidir le hídiú mian nicile.

(422)

Ina theannta sin, tugtar faoi deara, sa bhreis ar an gceanglas bliantúil maidir le tíolacadh RKAB a mhínítear in aithrisí (414) go dtí aithris (419), go gceanglaítear ar shealbhóirí IUP trí thuarascáil bhreise a chur isteach freisin: (a) Tuarascáil Thréimhsiúil; (b) Tuarascáil Deiridh; Agus (c) Tuarascáil Speisialta, ina mbeidh leibhéil éagsúla riachtanas, ag brath ar an gcineál sealbhóra IUP. I measc an chineáil faisnéise a cheanglaítear a chur isteach, ní mór do shealbhóirí IUP faisnéis a chur isteach maidir leis na gníomhaíochtaí táirgthe agus díolacháin.

(423)

Le linn an RCC, dheimhnigh GAG Nickel go ndearna sé tuairisciú ar bhonn ráithiúil, leathbhliantúil agus bliantúil ar mhéid an táirgthe chomh maith le méid agus luach na ndíolachán amh nicile. D’iarr an Coimisiún ar an gcuideachta na tuarascálacha sin a chur ar fáil don tréimhse imscrúdaithe. Thug an Coimisiún roinnt laethanta tar éis dheireadh an RCC chun an fhaisnéis sin a chur isteach. Mar sin féin, níor chuir an Coimisiún na sonraí sin ar an eolas faoi chur i bhfeidhm Airteagal 28 den bhun-Rialachán mar a mhínítear in aithris (349) ach amháin tar éis don Choimisiún an méid sin a chur ar an eolas.

(424)

Sna rialacha maidir le RKAB léirítear gné amháin eile den smacht bríoch agus docht atá ag an gcomhaontú go háirithe ar spriocanna táirgthe gach cuideachta mianadóireachta gach bliain. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid, mar thoradh ar na rialacha sin maidir le RKABanna, gurb iad croíthréithe agus príomhfheidhmeanna na gcuideachtaí mianadóireachta mianach nicile a sholáthar i gcomhréir le cuspóir an rialtais tacú le tionscal iartheachtach na cruach dosmálta. Léiríonn méid na coitinne nó an fhorluí i dtréithe sár-riachtanacha na gcuideachtaí mianadóireachta le cuspóirí agus feidhmeanna na hearnála mianraí go bhfuil údarás rialtais ag na cuideachtaí mianadóireachta nó go bhfeidhmíonn siad iad nó go bhfuil siad dílsithe dóibh.

Oibleagáid dífheistithe

(425)

Faoin Dlí Mianadóireachta 2009, tá cuideachtaí mianadóireachta faoi úinéireacht eachtrach ag teastáil chun a gcuid scaireanna a dhífheistiú le páirtithe Indinéisis d’fhonn infheistíocht intíre san earnáil mianadóireachta a chur chun cinn. Bhí Dlí Mianadóireachta 2009 ciúin ar leibhéal na scairshealbhaíochta, nach mór a dhífheistiú, rud a d'fhág go mbeadh sé á rialú tuilleadh ag an Rialtas Lárnach i rialacháin feidhmiúcháin ábhartha.

(426)

Tá an bunchéatadán den riachtanas dífheistithe athraithe de réir a chéile ag an Rialtas Lárnach ó eisíodh Dlí Mianadóireachta 2009. Faoi láthair, is é 51 % an t-íoscheanglas dífheistithe atá i réim, mar a chuirtear i bhfeidhm é leis an gceathrú leasú ar GR 23/2010 in 2017 (GR 1/2017) (90) agus MEMR 9/2017 (91) (arna leasú ag MEMR 43/2018 (92)).

(427)

De bhun Airteagal 97, Sa bhreis air sin, ‘Déanfar dífheistiú sciaranna mar atá beartaithe le Roinn (1) do rannpháirtithe na hIndinéise lena n-áirítear an Rialtas, na rialtais chúigeacha, nó rialtais an cheantair/na cathrach, Eintitis faoi Úinéireacht an Stáit, Eintitis faoi Úinéireacht an Réigiúin, nó eintitis phríobháideacha náisiúnta’.

(428)

Is féidir leis an scaireanna ar leis na hinfheisteoirí coigríche a dhíol le cuideachtaí príobháideacha Indinéisis ach amháin más rud é an Rialtas, na rialtais cúigeach, nó na rialtais dúiche/cathair, Eintitis Stáit-Owned, Eintitis Réigiún-Owned Tá diúltaithe ar dtús a cheannach na scaireanna. Féadfar an dífheistiú a dhéanamh trí scaireanna nua a eisiúint agus/nó scaireanna atá ann cheana a aistriú nó a dhíol, go díreach nó go hindíreach. Tabhair faoi deara, murab ionann agus cuideachtaí mianadóireachta, nach bhfuil cuideachtaí bruithneoirí faoi réir aon oibleagáid dífheistithe.

(429)

Sonraítear in MEMR 9/2017 go bhfuil praghas na scaire dífheistithe bunaithe ar ‘luach margaidh cothrom’, gan luach na gcúltacaí mianraí a mheas tráth a dhéantar an dífheistiú. Tá an fhoráil seo maidir le praghas na scaireanna dífheistithe athraithe ag MEMR 43/2018, ina luaitear nach gcuirfear na cúltaiscí mianraí nó guail san áireamh sa luach margaidh cothrom, ach amháin iad sin is féidir a bhaint laistigh den tréimhse le haghaidh IUP-OPanna nó IUPK-OPanna. Ina theannta sin, déanfar an luach margaidh cothrom a ríomh trí mhodh an tsreafa airgid lascainithe, ag baint úsáide as na sochair eacnamaíocha laistigh den tréimhse cur chun feidhme dífheistithe go dtí deireadh thagarmharcáil sonraí IUP-OP nó IUPK-OP agus/nó tagarmharcála sonraí margaidh.

(430)

Bunaithe ar MEMR 9/2017, bheadh an praghas rialaithe scaireanna dífheistithe mar seo a leanas: A. An praghas uasta atá le tairiscint don Rialtas Lárnach, don Rialtas Cúige nó don Rialáil/den Rialtas Bardasach; Nó b. An praghas íosta atá le tairiscint do chuideachta faoi úinéireacht Stáit (‘BUMN’), do chuideachta atá faoi úinéireacht réigiúin (‘sumd’), nó d’eintiteas gnó príobháideach náisiúnta.

(431)

Leasaigh PerMen 43/2018 an fhoráil thuas, agus shocraigh sé go mbeadh an praghas scaireanna dífheistithe rialaithe mar seo a leanas: A. An praghas uasta atá le tairiscint don Rialtas Lárnach, don Rialtas Cúige nó don Rialtacht/den Rialtas Bardasach, don BUMN, don bhumd, nó d’fheithicil shainchuspóireach atá bunaithe nó ceaptha ag an Rialtas tríd an MEMR, mar aon leis an Rialtas Cúigeach nó an Rialtas Bardasach, BUMN agus/nó bumd; Nó b. An praghas íosta atá le tairiscint d’eintiteas gnó príobháideach náisiúnta trí thairiscint.

(432)

Féadfaidh an Rialtas (tríd an MEMR) meastóir neamhspleách a fhostú chun an praghas scaireanna dífheistithe a mheas. Mura féidir teacht ar chomhaontú maidir leis an bpraghas scaireanna dífheistithe, shonraigh MEMR 9/2017 go dtairgfear na scaireanna dífheistithe ar bhonn an scairphraghais dífheistithe a ríomhadh faoi threoir na meastóireachta a rinne an Rialtas. Baineadh an fhoráil seo anois in MEMR 43/2018.

(433)

An Dlí 2020 Mianadóireacht choinnigh an ceanglas úinéireacht coigríche dífheistiú agus ar choinníoll go sonrach go gcaithfidh infheisteoirí coigríche a dhífheistiú líon na scaireanna is gá chun a chinntiú go bhfuil ar a laghad 51 % de na scaireanna iomlána na cuideachta atá i seilbh infheisteoirí Indinéisis. Tá an t-íoscheanglas dífheistithe sin ag teacht leis na ceanglais reatha maidir le dífheistiú a chuirtear i bhfeidhm faoi GR 23/2010. Maidir le tráthúlacht agus nósanna imeachta do dhífheistiú den sórt sin, foráiltear le Dlí Mianadóireachta 2020 go mbeidh nithe den sórt sin faoi réir Rialacháin ábhartha Rialtais (GR 23/2010 faoi láthair), rud a éilíonn go gcuirfear tús leis an bpróiseas dífheistithe tar éis chothrom 5 bliain tháirgeadh an mhianaigh.

(434)

Léiríonn na forálacha sin go bhfuil sé mar aidhm leis an ngníomh an smacht bríoch atá aige ar na cuideachtaí mianadóireachta a mhéadú trína láithreacht a mhéadú agus cuideachtaí mianadóireachta atá faoi úinéireacht choigríche a dhíláithriú. D’fhonn a áirithiú go bhfuil sé mar chuspóir uileghabhálach aige mianach nicile a sholáthar don tionscal iartheachtach intíre, tá sé d’oibleagáid ar na heintitis sin, tar éis tréimhse réasúnta gearr, úinéireacht a scaradh leis an gcéad cheart sealbhaithe arna thabhairt don fhoad agus do chuideachtaí poiblí eile. Tá rialacha sonracha ann freisin maidir leis na scair-luachálacha nach bhfuil i gcomhréir le gnáthchaibidlíocht margaidh a tharlódh idir oibreoirí d’uireasa na bhforálacha sin. Ar an mbonn sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid gur léiríodh leis na hoibleagáidí dífheistithe conas a choimeádann an gnóthas rialú fóinteach ar úinéireacht agus ar bhainistiú cuideachtaí mianadóireachta chun a áirithiú go leanfaidh siad de bheith ag feidhmiú feidhmeanna rialtais i gcomhréir le cuspóirí beartais an ghnímh.

Sásra praghsála éigeantaí

(435)

Léirigh an t-imscrúdú go raibh praghsáil méine nicile faoi réir meicníocht rialtais a chuir cosc ar ghnáthdhinimic an tsoláthair agus an éilimh chun an praghas a chinneadh. Léiríonn éabhlóid na reachtaíochta ábhartha maidir le praghsáil go bhfuil monatóireacht ghníomhach á déanamh ar phraghsanna méine nicile le bearta sonracha ó 2010 i leith. Sna laethanta tosaigh, mhaígh an goid go raibh an sásra praghsála á chur i bhfeidhm go príomha i gcomhthéacs ríchíosanna a bhailiú. Ina dhiaidh sin, rinneadh idirghabháil na déirce maidir le praghsanna a atreisiú thar na blianta go dtí go dtabharfar isteach go foirmiúil sásra praghsála sainordaithí lena gcódaíodh sásra praghsála a bhí ann de facto cheana. Le linn na mblianta, agus go suntasach ó 2017 ar aghaidh, bhí sé i gceist i gcónaí leis an meicníocht sin an praghas a shocrú ar lascaine shuntasach i gcomparáid leis an bpraghas margaidh idirnáisiúnta atá i réim, d’fhonn forbairt thionscal na cruach dosmálta a chur chun cinn de réir an chomhaontaithe agus an chomhair dhéthaobhaigh leis an GOC.

(436)

Is é príomhchuspóir an tsásra praghsála a áirithiú go gcuirtear mianach nicile ar fáil ar lascaine shuntasach do na praghsanna idirnáisiúnta ar mhaithe le tionscal na cruach dosmálta. Ag an am céanna, féachann an praghas rialáilte le leasanna mianadóirí a chur san áireamh freisin chun leanúnachas an tsoláthair ag an bpraghas lascainithe sin a áirithiú, agus chun féimheachtaí agus corraíl shóisialta a sheachaint. Ar deireadh, cinntíonn sé íosleibhéal ioncaim don Stát, cé go bhfuil sé i bhfad níos ísle ná an t-íosleibhéal ioncaim dá mba rud é nach raibh aon lascaine ann i gcomparáid leis an bpraghas idirnáisiúnta. Dheimhnigh an tArd-Stiúrthóir Gníomhach Mianrúil agus Gual, mar atá luaite thíos, go raibh sé beartaithe aige an t-údar atá ann do bhruithneoirí a dteastaíonn na praghsanna is ísle is féidir uathu a aimsiú. Ach, os a choinne sin, ní mór [sé] a áirithiú go soláthróidh gníomhaíochtaí mianadóireachta nicile corrlach dóthanach don mhianadóireacht.' (93)

(437)

Ar bhonn na fianaise go léir atá ar fáil, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid, tríd an bpraghas rialáilte, go mbeadh lascaine shuntasach ann i gcomparáid le praghsanna an mhargaidh idirnáisiúnta chun tairbhe thionscal na cruach dosmálta tríd an bpraghas atá beartaithe go sonrach chun a áirithiú go mbeadh praghas mhian nicile ann. Tríd an sásra sin, bhí smacht fóinteach ag an gcuideachta mianadóireachta ar chumas na gcuideachtaí mianadóireachta praghsanna a shocrú ar leibhéal eile ar bhonn gnáthsholáthar agus gnáthéileamh an mhargaidh.

Cuideachtaí mianadóireachta a ainmniú mar ‘réada ríthábhachtacha náisiúnta’

(438)

Tá píosa breise fianaise a léiríonn go bhfuil cuideachtaí mianadóireachta dílsithe le húdarás rialtais a n-ainmniú foirmiúil mar ‘rudaí náisiúnta ríthábhachtach’.

(439)

Léirigh an t-imscrúdú go bhfuil na mianadóirí nicil PT. Antam TBK UPBN Southeast Sulawesi, PT. Ceria Nugraha Indotama, PT Vale aitheanta go foirmiúil mar Ní Ríthábhachtach Náisiúnta in earnáil an Mhianra agus an Ghuail. (94) Meabhraítear gur cuideachta atá faoi úinéireacht Stáit é Antam agus go bhfuil scaireanna ag an Stát in PT Vale freisin, agus gur cuideachta phríobháideach í PT Ceria Nugraha Indotama.

(440)

Tá an stádas seo bunaithe ar Fhoraithne Uimhir MEMR 202.K/HK.02/MEM.S/2021 maidir leis an dara leasú ar Fhoraithne an Aire Fuinnimh agus Acmhainní Mianra Uimhir 77 K/90/MEMILIKI/2019 maidir le Réada Náisiúnta Beatha in acmhainní fuinnimh agus mianraí, Deireadh Fómhair 18, 2021 (95). Tá 34 cuideachta sna hearnálacha mianraí agus guail liostaithe mar chuspóirí ríthábhachtacha náisiúnta.

(441)

Is gnólachtaí iad na cuideachtaí atá i dteideal an aitheantais seo atá ríthábhachtach d‘fhorbairt eacnamaíoch na tíre nó d’fhoinsí ioncaim Stáit de chineál straitéiseach. Le haghaidh earnáil na mianraí agus an ghuail. Beidh an chéad tosaíocht ó Fhórsa Náisiúnta Póilíní na hIndinéise maidir le cúnamh slándála nuair a bheidh aon chur isteach ar oibríochtaí nó bagairt. De réir Rialachán 63 de 2004 maidir le slándáil na réad ríthábhachtach náisiúnta, ‘Tá Príomhchoimeádaí Náisiúnta na nCuspóirí Beatha Náisiúnta atá freagrach as na Réada Náisiúnta Beatha a choimirciú bunaithe ar phrionsabal na slándála inmheánaí’. Ina theannta sin, 'Tá sé d’oibleagáid ar Phóilíní Stáit Phoblacht na hIndinéise cúnamh slándála a chur ar fáil don Object Náisiúnta Beatha' agus 'Imscar Póilíní Stáit Phoblacht na hIndinéise an fórsa Náisiúnta Cosanta Réad Vital bunaithe ar an ngá agus meastachán ar an mbagairt agus/nó an neamhord a d’fhéadfadh teacht chun cinn.' Tá an idirghabháil Stáit cinnte freisin i gcás go bhfuil gníomhaíochtaí ceardchumainn. Tá an idirghabháil Stáit cinnte freisin i gcás go bhfuil gníomhaíochtaí ceardchumainn (96).

(442)

Ar bhonn an mhéid sin thuas, ba é an tátal a bhain an Coimisiún as go bhfuil cuideachtaí mianadóireachta atá gníomhach i ngnó na méine nicile – poiblí nó príobháideach – i dteideal aitheantas foirmiúil a fháil mar ‘chuspóirí náisiúnta ríthábhachtacha’, go léirítear a luaithe is féidir go bhfuil siad, go bhfeidhmíonn siad nó go bhfuil siad dílsithe d’údarás rialtais.

Conclúid

(443)

Léirítear sa timpeallacht dhlíthiúil agus sa mheasúnú dlíthiúil thuasluaite gur ‘comhlachtaí poiblí’ iad na cuideachtaí mianadóireachta a sholáthraíonn mianach nicile. Léiríonn an timpeallacht dhlíthiúil agus eacnamaíoch atá i réim san Indinéis go bhfuil cuideachtaí mianadóireachta feidhmeanna rialtasach a chur ar fáil Mian nicil ar son an goid. Go deimhin, tá Mian nicil, cosúil le mianraí eile san Indinéis, acmhainní nádúrtha rialaithe go hiomlán agus á mbainistiú ag an goid. D’ainneoin easpa leathan comhair ón ngad, léiríodh san imscrúdú go bhfuil roinnt cuideachtaí mianadóireachta, arb ionann iad agus táirgeadh substaintiúil méine nicile, a léiríonn go bhfuil siad faoi úinéireacht stáit go hiomlán nó go páirteach, agus/nó go bhfuil siad á mbainistiú agus/nó á rialú ag an goid.

(444)

Chomh maith leis an indicia foirmiúil rialaithe, chruthaigh an goid creat iomlán normatach a mbíonn ar chuideachtaí mianadóireachta cloí leis. Dá réir sin, léiríonn croíthréithe na gcuideachtaí mianadóireachta go ndéanann na cuideachtaí mianadóireachta nicile, seachas iad a bheith ina ngnáthoibreoirí margaidh, an creat atá leagtha amach ag an ngníomh a chur chun feidhme agus feidhmeanna rialtais á bhfeidhmiú acu maidir leis an tionscal SSCR. Clúdaíonn nádúr marthanach agus córasach na mbeart uile a achtaíonn an goid gach gné de tháirgeadh agus de phróiseáil, de dhíol, de shrianta ar onnmhairiú, agus de phraghsáil mhargaidh mhianaigh nicile, chomh maith le dianrialú ar chuideachtaí coigríche trí oibleagáidí dífheistithe agus ainmniú foirmiúil cuspóirí straitéiseacha náisiúnta mianadóirí intíre.

(445)

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid mar sin go soláthraíonn an conradh ranníocaíocht airgeadais i bhfoirm méine nicile a sholáthar do bhruithneoirí a bhaineann le táirgeoirí cruach dosmálta trí chuideachtaí mianadóireachta baile ag gníomhú dóibh mar chomhlachtaí poiblí de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(iii) den bhun-Rialachán.

(ii)   Cuideachtaí mianadóireachta ar chuir an goid a n-iontaoibh ar a n-iontaoibh nó ar stiúraigh sé iad

(446)

Sa bhreis ar chinntí na gcuideachtaí mianadóireachta a bheith ina ‘comhlacht poiblí’ chun críche Airteagal 3(1)(a) den bhun-Rialachán, rinne an Coimisiún scrúdú freisin ar an rogha eile ar thug an Coimisiún ranníocaíocht airgeadais trí chuideachtaí mianadóireachta nicile (mar chomhlachtaí príobháideacha) a chur de chúram nó a stiúradh chun mianach nicile a dhíol leis na táirgeoirí cruach dhosmálta ar luach saothair nach bhfuil leordhóthanach, mar a fhoráiltear in Airteagal 3(1)(a)(iv) den bhun-Rialachán.

Caighdeán dlíthiúil

(447)

Luaitear sa dara fleasc d’Airteagal 3(1)(a)(iv) den bhun-Rialachán go bhfuil ranníocaíocht airgeadais ann más rud é: ‘a chur de chúram ar chomhlacht príobháideach nó a ordú dó cineál amháin nó níos mó de na feidhmeanna atá léirithe i bpointe (i), i bpointe (ii) agus i bpointe (iii) a dhéanamh, feidhmeanna a chuirfí de chúram de ghnáth ar an rialtas, agus níl aon difríocht ann i ndáiríre idir an cleachtas agus na cleachtais a leanann rialtais de ghnáth’. Cineál na bhfeidhmeanna a thuairiscítear in Airteagal 3(1)(a)(iii) den bhun-Rialachán i gcás ina soláthraíonn rialtas earraí nó seirbhísí seachas bonneagar ginearálta, nó ina gceannaíonn sé earraí...'. Tá na forálacha sin ar aon dul le mír (iii) agus le mír (iv) d’Airteagal 1.1(a)(1) de Chomhaontú SCM agus ba cheart iad a léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm i bhfianaise chásdlí ábhartha EDT.

(448)

Rialaigh painéal na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) sna Stáit Aontaithe – Srianta Onnmhairithe go gceanglaítear le gnáthbhrí an dá fhocal ‘entrust’ agus ‘díreach’ in Airteagal 1.1(a)(1)(iv) de Chomhaontú SCM nach mór coincheap tarmligin a bheith i ngníomhaíocht an rialtais (i gcás cúraim) nó i gcás ceannas (i gcás treo). Dhiúltaigh sí ‘rá cúis agus éifeacht’ na Stát Aontaithe agus d’iarr sí go ngníomhódh tarmligean nó ceannas go sainráite agus go dearfach. I gcás ina dhiaidh sin, áfach (dleachtanna frithchúitimh ar DRAMS), chinn an Comhlacht Achomhairc go bhfuil áit na bhfocal ‘entrusts’ agus ‘treoracha’ le ‘tarmligean’ agus ‘ordú’ ródhocht mar chaighdeán. De réir na Comhlachta Achomhairc, tarlaíonn ‘iontaobhas’ nuair a thugann rialtas freagracht do chomhlacht príobháideach agus tagraíonn ‘treoir’ do chásanna ina bhfeidhmíonn an rialtas a údarás ar chomhlacht príobháideach. Sa dá chás, úsáideann an rialtas comhlacht príobháideach mar sheach-chomhlacht chun an ranníocaíocht airgeadais a chur i gcrích, agus sa chuid is mó de chásanna, bheifí ag súil go mbeadh cineál éigin bagartha nó aslaigh i gceist le cúram nó treoir ó chomhlacht príobháideach’.

(449)

Ag an am céanna, ní cheadaítear d’Fheisirí, le mír (iv) d’Airteagal 1.1(a)(1) den Chomhaontú maidir le Fóirdheontais agus le Bearta Frithchúitimh, bearta frithchúitimh a fhorchur ar tháirgí ‘nuair nach bhfuil an rialtas ach ag feidhmiú a chumhachtaí rialála ginearálta’ nó i gcás ‘ina bhféadfadh sé nach mbeadh toradh ar leith ag idirghabháil rialtais atá bunaithe ar na himthosca fíorasacha áirithe agus ar fheidhmiú rogha saor in aisce ag na gníomhaithe sa mhargadh sin’. Ina ionad sin, ciallaíonn an cúram agus an treo ‘ról níos gníomhaí ar an rialtas ná gníomhartha spreagtha amháin’. Thairis sin, níor mheas an Eagraíocht Dhomhanda Trádála gur gá 'discréid a fhágáil ag teacht salach ar an gcomhlacht príobháideach sin ná an comhlacht príobháideach sin a chur de chúram air [...]. Cé go bhféadfadh cásanna a bheith ann ina mbeadh méid an rogha chomh mór sin nach bhféadfaí teacht ar an gconclúid mar is ceart gur cuireadh de chúram ar an gcomhlacht príobháideach nó go n-ordófaí dó (cúram ar leith a chur i gcrích), is ábhar fíorasach/fianaiseach é sin nach mór aghaidh a thabhairt air ar bhonn gach cáis faoi leith.’ I gcomhréir leis na rialuithe sin de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála, ní bheidh gach beart rialtais a d’fhéadfadh sochair a thabhairt cothrom le ranníocaíocht airgeadais faoi Airteagal 3 den bhun-Rialachán agus faoi Airteagal 1.1 (a) de Chomhaontú SCM.

(450)

I mbeagán focal, foráiltear an méid seo a leanas i rialuithe ábhartha na hEagraíochta Domhanda Trádála:

(i)

ba cheart go ndíreodh cinneadh i dtaobh an bhfuil ‘ranníocaíocht airgeadais’ ann faoi Airteagal 1.1(a)(1) de Chomhaontú SCM ar chineál na gníomhaíochta rialtais, seachas ar éifeachtaí nó ar thorthaí ghníomhaíocht an rialtais. I bhfocail eile, aithnítear go maith go ndéanann rialtais idirghabháil sa mhargadh mar rialtóirí agus, nuair a dhéanann siad amhlaidh, go ndéanann siad tionchar ar an margadh agus ar a oibreoirí. Sa chiall sin, féadfaidh rialtas cánacha onnmhairiúcháin a fhorchur go dlisteanach d’fhonn ioncam a ghiniúint i gcás tráchtearra an-iomaíoch sna margaí idirnáisiúnta. Os a choinne sin, níl aon fhorchur dlisteanach srianta onnmhairiúcháin ann nuair a thagann sé chun solais go bhfuil úsáid ionstraime den sórt sin mar aon le sásraí eile chun tráchtearraí a choimeád ar an margadh intíre, agus chun iallach a chur ar sholáthróirí díol faoi bhun phraghsanna an mhargaidh, mar chuid de scéim níos leithne a ndéanann an rialtas innealtóireacht air chun tacú le tionscal ar leith nó le sraith tionscal chun borradh a chur faoina n-iomaíochas. Dá bhrí sin, tá cineál na gníomhaíochta rialtais, lena n-áirítear a comhthéacs, a cuspóir agus a cuspóir, ábhartha agus measúnú á dhéanamh ar an ngné ‘ranníocaíocht airgeadais’;

(ii)

go mbeadh gníomhaíocht fhollasach, dhearfach i gceist le ‘iontaoibh’ nó ‘treoir’ atá dírithe ar pháirtí ar leith i ndáil le cúram nó dualgas ar leith, agus é sin an-difriúil ón staid ina ndéanann rialtas idirghabháil sa mhargadh ar bhealach éigin, a bhféadfadh toradh ar leith a bheith air i bhfianaise na n-imthosca fíorasacha agus feidhmiú saor-rogha na ngníomhaithe sa mhargadh sin. I ndeireadh na dála, is í an phríomhcheist atá taobh thiar de choincheapa an chur ar iontaoibh nó an treo ná an féidir an t-iompar i gceist, i.e. an ranníocaíocht airgeadais i bhfoirm soláthar earraí do sholáthar earraí do luach saothair níos lú ná luach saothair leordhóthanach, a chur i leith an rialtais nó an bhfuil sé fós ina rogha ag na hoibreoirí príobháideacha i bhfianaise dhálaí an mhargaidh, amhail srianta rialála;

(iii)

Go bunúsach, is foráil frith-imchéimniúcháin é Airteagal 1.1(a)(1)(iv) de Chomhaontú SCM agus, dá bhrí sin, éilítear le cinneadh maidir le cúram nó treoir go dtabharfaidh an rialtas freagracht do chomhlacht príobháideach nó go bhfeidhmeoidh sé a údarás ar chomhlacht príobháideach chun ranníocaíocht airgeadais a chur i gcrích. I bhformhór na gcásanna, bheifí ag súil go mbeadh cineál éigin bagartha nó aslaigh i gceist le cúram nó treo comhlachta phríobháidigh, a d’fhéadfadh, ina dhiaidh sin, a bheith ina fhianaise ar chúram nó ar threoir. Mar sin féin, is dócha go mbeidh modhanna eile ar fáil do rialtais chun údarás a fheidhmiú ar chomhlacht príobháideach a bhféadfadh cuid acu a bheith 'níos boige' ná ceannas nó b’fhéidir nach mbeadh an oiread céanna éigeantais i gceist leo;

(iv)

Ní mór ‘nasc inléirithe’ a bheith ann idir gníomh an rialtais agus iompar an chomhlachta phríobháidigh. Níl aon chúis nár cheart cás de chúram nó de threoir rialtais a chur ar bhonn fianaise imthoisceach (amhail gníomhartha intuigthe agus neamhfhoirmiúla de tharmligean nó d’ordú), ar choinníoll go bhfuil fianaise den sórt sin inchruthaitheach agus láidir. I ndáil leis sin, fianaise go bhfuil sé ar intinn ag an rialtas tacú leis an tionscal iartheachtach (mar shampla, trí bheartais a luaitear go poiblí nó trí chinntí rialtais, nó trí ghníomhaíochtaí rialtais eile), nó fianaise go bhfuil bearta eile rialtais ann lena n-áirithítear toradh ar leith ar an margadh (e.g. srian ar onnmhairiú in éineacht le beart rialtais lena gcuirtear cosc ar oibreoirí atá faoi réir na srianta sin a dtáirgí a stocáil nó rialachán maidir le praghsanna rialtais d’fhonn praghsanna intíre a choinneáil íseal ar an táirge lena mbaineann), d’fhéadfadh sé a bheith ábhartha chun a chinneadh go mbeidh ‘ranníocaíocht airgeadais’ ann faoi Airteagal 1.1 (CM) mar a fhoráiltear i mír 1.1(a) d’fhonn praghsanna intíre a choimeád íseal don táirge lena mbaineann. In imthosca áirithe, d’fhéadfadh treoir a bheith i gceist le 'treoir' ó rialtas. Ar deireadh, ag brath ar na himthosca, féadfaidh comhlacht príobháideach cinneadh a dhéanamh gan feidhm a chur i gcrích ar cuireadh an cúram nó an treoir sin air, in ainneoin na n-iarmhairtí diúltacha a d’fhéadfadh teacht as sin. Ní léiríonn sé seo, áfach, ar a chuid féin, nach ndearnadh an comhlacht príobháideach a chur de chúram nó a stiúradh.

(451)

I gcomhréir leis an gcásdlí sin, scrúdaigh an Coimisiún cineál idirghabháil an ghioraigh, i.e. an bhfuil cúram nó treo táirgeoirí mianach nicile a sholáthar ar luach saothair atá níos lú ná leordhóthanach do bhruithneoirí mar chuid d’idirghabháil na ngluaisteán; Cineál na gcomhlachtaí ar cuireadh cúram orthu nó na gcomhlachtaí ordaithe, i.e. an comhlachtaí príobháideacha iad táirgeoirí na méine nicile de réir bhrí Airteagal 3(1)(a)(iv) den bhun-Rialachán; Agus gníomhaíocht na gcomhlachtaí ar cuireadh de chúram air nó na gcomhlachtaí ordaithe, i.e. cibé acu an iad na táirgeoirí méine nicile a cuireadh de chúram nó a dhírítear orthu a chur ar fáil do bhruithneoirí na hIndinéise do luach saothair níos lú ná leordhóthanach agus dá bhrí sin gníomhú mar sheachvótálaí don goid. Ina theannta sin, mheas an Coimisiún an mbeadh an fheidhm a rinneadh a dhílsiú de ghnáth sa rialtas, i.e. an bhfuil an soláthar ore nicil do bruithneoirí san Indinéis gníomhaíocht rialtais gnáth, agus cibé an bhfuil feidhm den sórt sin, sa chiall iarbhír, difriúil ó na cleachtais ina dhiaidh de ghnáth ag rialtais, i.e. an bhfuil an soláthar iarbhír Mianra nicile ag táirgeoirí/cuideachtaí mianach, sa chiall iarbhír, difriúil ó cad a bheadh an rialtas féin déanta.

Measúnú

(452)

I bhfianaise chásdlí na hEagraíochta Domhanda Trádála dá dtagraítear sa roinn roimhe seo, rinne an Coimisiún anailís ar dtús ar cibé acu an cuspóir de chuid na mbeart éagsúil rialtais atá i gceist é tacaíocht a thabhairt do thionscal cruach na hIndinéise i bhfoirm mian nicile a sholáthar do luach saothair atá níos lú ná mar is leor agus ní amháin gur ‘éifeacht taobh’ é feidhmiú na cumhachta rialála ginearálta. Rinneadh scrúdú san imscrúdú ar cé acu a bhí nó nach raibh na praghsanna níos ísle de mhian nicile a fuarthas mar chuid de chuspóirí an rialtais, nó an raibh na praghsanna níos ísle ina bhfotháirge den rialáil ghinearálta rialtais. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh sé mar chuspóir ag na hidirghabhálacha éagsúla atá déanta ag an ngad tacú le tionscal na cruach dosmálta, agus go raibh na praghsanna méine nicile níos ísle ina gcuspóir de chuid na mbeart sin.

(453)

Ghlac an Chomhairle roinnt beart le linn na mblianta chun a sprioc beartais a bhaint amach. Tá cur síos i Roinn 4.4 ar an gcúlra agus ar an gcomhthéacs ábhartha as a dtagann cinneadh an ghid an breisluach is mó is féidir a bhaint as cúlchistí móra mianach nicile trí thionscal cruaiche dosmálta a bhruithniúcháin agus iartheachtacha a fhorbairt sa bhaile. Ba chuid de bheartas foriomlán an ghorta na bruithneoirí a spreagadh chun cumas bruithniúcháin na hIndinéise a thógáil agus a chothabháil, inter alia trí phraghsanna ísle ar mhian nicile a áirithiú do na bruithneoirí sin, agus go háirithe trí shrianta ar onnmhairiú in éineacht le bearta breise rialtais; Go háirithe, ceanglais maidir le próiseáil intíre agus sásra praghsála éigeantach chun praghsanna a choimeád íseal go saorga.

(454)

Go háirithe, i nDlí Mianadóireachta 2009, forchuireadh an oibleagáid ar gach cuideachta mianadóireachta mianach nicile a n-áis phróiseála/athraithe nicile féin a thógáil nó a dtáirge a dhíol le saoráid baile den sórt sin. B’ionann sin agus toirmeasc de facto ar mhian neamhphróiseáilte nicile a onnmhairiú. Tá an méid seo a leanas ar cheann de phríomhchuspóirí Dhlí Mianadóireachta 2009 maidir leis sin: ‘chun tacú le hacmhainní náisiúnta agus iad a mhéadú ionas go mbeidh cumas iomaíochta níos fearr ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus idirnáisiúnta’ (Airteagal 3(d)). Deimhnítear le Dlí na Mianadóireachta 2009 go bhfuil sé mar aidhm leis na tionscail phróiseála mianraí iartheachtacha a thógáil agus a chinntiú go bhfuil buntáiste iomaíoch acu ar an leibhéal idirnáisiúnta. Ós rud é gurb é táirgeadh cruach dhosmálta an phríomhúsáid a bhaintear as mian nicile, is léir gurb iad na táirgeoirí onnmhairithe príomhthairbhithe an Dlí Mianadóireachta 2009.

(455)

Mar a míníodh go mion sa roinn roimhe seo maidir le cuideachtaí mianadóireachta a ghníomhaíonn mar chomhlachtaí poiblí, tá na bearta seo a leanas curtha chun feidhme go háirithe maidir le mianach nicile a bhfuil feidhm acu maidir le gach cuideachta mianadóireachta, is cuma cé acu atá siad faoi úinéireacht Stáit nó faoi úinéireacht phríobháideach:

i.

Oibleagáid próiseála intíre (féach aithrisí (401) go (404));

ii.

Srianta ar onnmhairiú go dtí 2019 agus toirmeasc iomlán ar onnmhairiú amhail ón 1 Eanáir 2020 (féach aithrisí (405) go (413));

iii.

Sásra praghsála éigeantaí (féach aithrisí (435) go (437)).

(456)

I mbeagán focal, an oibleagáid phróiseála sainordaithí chun na bruithneoirí nicile a phróiseáil sa bhaile, a léiríonn go bhfuil an giod atá ceaptha chun a áirithiú go dtáirgfí agus go bpróiseálfaí amh nicile sa bhaile, agus nach n-onnmhaireofar í. Go raibh na srianta agus na toirmisc ar onnmhairi nicile, de facto nó de jure ina dhiaidh sin, éifeachtúil amhail ó 2014, tar éis na hidirthréimhse dar tosach 2009, agus go háirithe an toirmeasc iomlán ar onnmhairíocht amhail ón 1 Eanáir 2020, ceaptha go sonrach chun a áirithiú nach bhféadfaí an mianach nicile, chomh maith lena bpróiseáil sa bhaile, a onnmhairiú. Ina ionad sin, b’éigean é a choinneáil sa mhargadh baile ar mhaithe leis an tionscal cruach dosmálta agus mar thoradh air sin bhí praghsanna méine nicile níos ísle ann.

(457)

Tugadh tuilleadh tacaíochta do na praghsanna ísle méine nicile a bhí mar thoradh ar na srianta ar onnmhairiú (agus an ceanglas próiseála intíre) trí shásra praghsála éigeantaí a tugadh isteach in 2020.

(458)

Thosaigh an gid ag rialáil gnéithe áirithe de phraghsanna méine nicile chomh luath le 2010 trí Airteagal 85 de GR 23/2010. Áiríodh sa reachtaíocht praghas tagartha go príomha chun críocha leibhéal na ríchíosanna i ngeall ar an goid a ríomh. Níor rialaigh sé fós praghsanna na n-idirbheart idir cuideachtaí mianadóireachta agus bruithneoirí. Chomh maith leis sin, sna laethanta tosaigh sin, ní chuirtear an praghas tagartha i bhfeidhm ach ar idirbhearta intíre mianta nicile. Theastaigh ón GOID a chinntiú go mbeadh an rialtas in ann, mar gheall ar an leibhéal íseal praghsanna intíre a d’fhéadfadh a bheith ann seachas praghsanna onnmhairiúcháin, leibhéal cóir ríchíosanna ar dhíolacháin intíre a bhailiú. Bhí an sásra praghsála mar a leagtar amach in Airteagal 85 faoi réir leasú tábhachtach in 2017 trí GR 1/2017, inar thosaigh an géire ní hamháin ar phraghas na méine nicile maidir le ríchíosanna ach ar phraghas iarbhír an idirbhirt. Léitear an leagan leasaithe d’Airteagal 85 mar atá in GR 1/2017 mar a leanas: '(1) Ní mór do shealbhóirí na hOibríochta Táirgthe IUP, mianraí agus gual araon, a dhíolann mianraí agus gual, tagairt a dhéanamh don phraghas tagartha (2) Tá an praghas a luaitear i bpointe (1) leagtha síos mar seo a leanas: A. An tAire miotail agus guail b. Gobharnóir nó cúlmhéara/méara, ag brath ar a ról, le haghaidh mianraí agus carraigeacha neamh-mhiotail. (3) Tá an praghas, a luaitear i bpointe (1), sonraithe ag meicníocht an mhargaidh agus/nó ag brath ar an bpraghas a bhfuil glacadh leis sa mhargadh idirnáisiúnta. (4) Socraíonn an tAire Rialachán sonraí faoi shocrú praghsanna mianraí miotail agus gual.' (97)

(459)

Leis an ngníomh, leag an GOID síos an sásra iarbhír chun na praghsanna tagartha a shocrú d’idirbhearta idir cuideachtaí mianadóireachta agus bruithneoirí trína rialacháin shonracha chun lascaine shuntasach a bhaint amach ar phraghas na méine nicile i margaí idirnáisiúnta. Is le foirmle a socraíodh i bhForaithne MEMR 2946K/30/MEM/2017 a soláthraíodh an praghas tagartha do nicil (HPM), mar a leanas: HPM Nickel Ore = % Ni x CF x HMA Nickel. ‘1. Is é a bheidh in HPM Nickel Ore praghas tagartha mianraí miotail i bhfoirm méine nicile i USD/DMT 2. Is é% Ni cion Ni sa mhian nicile. Is Fachtóir Ceartaithe é Cf, arb é atá ann méid an chéatadáin a fhreastalaíonn ar lascaine nó ar luach préimhe in aghaidh cháilíocht an tráchtearra atá á dhíol, faoi sholáthar na nithe seo a leanas: A. FC le haghaidh méine nicile le 1.9 % Ni = 20 %; agus b. Luaineoidh CF 1 % níos airde/níos ísle in aghaidh gach méadaithe 0.1 % ar an gcion Ni.’ Agus b. Beidh CF luainiú níos airde/níos ísle le 1 % do gach méadú Ni cion faoi 0.1 %.‘Sainmhíníonn MEMR 7/2017 HPM mar’ praghas na mianraí miotail a chinntear ag pointe díola, Saor ar an mBord do gach tráchtearra mianadóireachta Mianraí Miotal; ‘agus HMA mar’ an praghas a fuarthas ó mheánphraghsanna Mianadóireachta foilsithe sa mhí roimhe sin nó praghas ar an dáta céanna leis an idirbheart de réir an luachana praghais ó phraghas foilsithe na Mianrach. Cinneann an tAire méid an HMA gach mí agus tagraíonn sé do phraghsanna idirnáisiúnta ar nós phraghas Mhalartán Miotal Londan (LME) ar nicil.

(460)

Cé go bhfuil an fhoirmle chun an HPM rialáilte don mhian nicile a ríomh nasctha le praghas idirnáisiúnta méine nicile, áirítear leis an bhfoirmle fachtóir suntasach ceartúcháin a chinntíonn go bhfuil an praghas ore nicil Indinéisis intíre go mór faoi bhun praghsanna idirnáisiúnta.

(461)

Léiríonn an rialachán praghsála go sonrach freisin go bhfuil sé beartaithe praghsanna a rialú ar mhaithe le tionscal na cruach dosmálta intíre ar leibhéal faoi ghnáthdhálaí an mhargaidh. Bhí sé i gceist leis an sásra praghas a bhaint amach ar lascaine shuntasach ar phraghas an mhargaidh idirnáisiúnta. Deimhníodh é seo le ráitis goid éagsúla. Bhí an mheicníocht phraghsála sin ríthábhachtach do chuspóirí beartais na géire toisc gur áirithigh sé go bhféadfadh na cuideachtaí mianadóireachta leanúint den tionscal iartheachtach a tháirgeadh agus a sholáthar, toisc go raibh an claonadh beartais ghonta a bhí i bhfabhar na mbruithneoirí i mbaol cothaithe roinnt mianadóirí.

(462)

Preaseisiúint MEMR Uimh. 253.Pers/04/SJI/2020 maidir le Rialachán Nua maidir le Praghas Tagartha Mianrach (98) Deimhníonn an bhfíric go bhfuil sé i gceist ag an goid leibhéal íseal an phraghais méine nicile a choinneáil tríd an sásra praghais rialaithe chun tairbhe an tionscail bhruithnithe tí mar a phríomhchuspóir, agus ag an am céanna ag cinntiú go gceadaíonn an praghas leanúint de tháirgeadh méine nicile. Míníonn an tArd-Stiúrthóir Gníomhach Mianraí agus Gual go hoscailte 'go socraíonn an rialtas an HPM faoi bhun an phraghais idirnáisiúnta chun barainneachtaí scála na mbruithneoirí a mhéadú,' agus 'is é an HPM is ísle, is ea is ea is ea is ea is mó barainní. Socróidh muid an HPM i gcónaí faoi bhun phraghas an mhargaidh idirnáisiúnta.’ Thug Stiúrthóir an Chothaithe Mianraí agus Fiontair, Yunus Saefulhak, léiriú ar shocrú HPM faoi bhun phraghas an mhargaidh idirnáisiúnta. ‘Mar shampla, má tá praghas idirnáisiúnta USD 60 (in aghaidh Tonne Metric Wet), is é ár (Indonesia) praghas USD 30 (in aghaidh WMT)’ (99).

(463)

Tuairiscíonn tráchtairí eile chomh maith gur choinnigh an goid súil airdeallach ar leas na mbruithneoirí nuair a leagan síos an praghas Mian nicil. Dheimhnigh an tArd-Stiúrthóir Gníomhach Mianraí agus Gual go raibh sé i gceist aige an t-údaras a aimsiú do bhruithneoirí a dteastaíonn na praghsanna is ísle is féidir uathu. Ach os a choinne sin, ní mór [dó] a chinntiú go soláthraíonn gníomhaíochtaí mianadóireachta nicile corrlach dóthanach don mhianadóireacht’ (100) agus ‘Ar ndóigh, tabhair faoi deara go bhfuil an meánphraghas mianraí fós faoi bhun an phraghais idirnáisiúnta 30 faoin gcéad. Tá sé mar aidhm aige sin timpeallacht infheistíochta na mbruithneoirí spreagadh chun áiseanna próiseála agus scagtha a thógáil san Indinéis.' (101) Tá sé seo mar aidhm leis an aeráid infheistíochta na mbruithneoirí a thógáil áiseanna próiseála agus scagtha san Indinéis.' Is féidir leis an praghas rialáilte Mian nicil, dínasctha ó choinníollacha an mhargaidh, ag obair ach amháin le cur chun feidhme comhthreomhar an toirmeasc ar onnmhairiú a chosc ar mianadóirí ó dheiseanna díola eile agus an fhéidearthacht chun teacht timpeall ar na teorainneacha praghsanna trína dtáirgí a dhíol thar lear ar phraghas níos airde.

(464)

Trí chuideachtaí mianadóireachta a chur faoi réir srianta ar mhian nicile a onnmhairiú, i gcomhar le bearta rialtais eile, lena n-áirítear go háirithe (i) rialáil praghsanna a choinnigh praghsanna mianach nicile íseal go saorga, agus (ii) ceanglais próiseála tí a mbíonn praghsanna rósholáthair agus praghsanna brúite mar thoradh orthu, cuireann an gid na mianadóirí nicile isteach i staid neamhréasúnach eacnamaíoch, lena gcuirtear iallach orthu an nicil a dhíol sa bhaile le haghaidh praghsanna atá brúite go saorga i gcomparáid leis na praghsanna i bhfad níos airde a d‘fhéadfaidís a fháil ó líon mór oibleagáidí a d’fhéadfaidís a fháil ó líon mór oibleagáidí a d‘fhéadfadh a bheith níos saoire agus a d’fhéadfadh a bheith níos mó ná a lán custaiméirí féideartha. Na mianadóirí nicile, dá bhrí sin, a bhfuil rogha tráchtála réasúnach de dhíth orthu, agus a spreagtar chun cloí le cuspóir beartais an Goid a bhfabhar an tionscal cruach dhosmálta.

(465)

Bunaithe ar na sonraí arna soláthar ag an goid maidir le táirgeadh agus tomhaltas méine nicile san Indinéis, ag glacadh leis go bhfuil na sonraí cruinn mar na héilimh goid (féach aithrisí (348) agus (351)), is é an táirgeadh Mian nicil níos airde ná an tomhaltas méine nicil.

(466)

I bhfocail eile, is ionann na bearta sin a ghlactar i dteannta a chéile agus gníomhaíocht fhollasach dhearfach ó tharmligean nó ó ordú ar chuideachtaí mianadóireachta mianach nicile arb é is éifeacht leis mianach nicile a sholáthar do bhruithneoirí ar luach saothair níos lú ná mar is leor. Chuaigh ról an ghoir i bhfad níos faide ná gnáth-idirghabháil mar rialtóir margaidh in earnáil na mianadóireachta. Leis na bearta ábhartha, ní hamháin gnéithe ginearálta an mhargaidh a rialáiltear, ach d’fhorchuir siad iompraíocht shonrach ar chuideachtaí mianadóireachta trína cheangal orthu an mianach a phróiseáil sa bhaile, trí na margaí onnmhairiúcháin a dhúnadh, agus trí phraghas a rialáil ar lascaine shuntasach ar an margadh idirnáisiúnta. Rinneadh na bearta sin go léir chun go gcuirfeadh cuideachtaí mianadóireachta mianach nicile ar fáil do luach saothair leordhóthanach chun tairbhe an tionscail iartheachtach. Rinneadh an rún sin a shoiléiriú trí ráitis bheartais agus gníomhaíochtaí iomadúla.

(467)

Trí cheangal a chur ar chuideachtaí mianadóireachta na bearta sin a chomhlíonadh (lena n-áirítear trí phionóis agus trí chúlghairm na gceadúnas, féach aithrisí (337) – (375)), bhain an dá cheann díobh an cumas a straitéisí táirgthe agus díola a roghnú de réir dálaí margaidh. Is é sin le rá, is léir gur ‘nasc inléirithe’ iad na bearta sin idir an gníomh rialtais agus iompar na gcuideachtaí príobháideacha mianadóireachta. Bhain an gad úsáid as na cuideachtaí mianadóireachta mar ionad chun tacú leis na bruithneoirí agus na táirgeoirí cruach dosmálta. Thairis sin, thug an Coimisiún dá aire cheana go ndéantar mianadóireacht acmhainní nádúrtha, lena n-áirítear mianach nicile, a bhainistiú agus a rialú mar chuid dá fheidhmeanna rialtais (féach aithris (374)). Féadfar, dá bhrí sin, caitheamh le soláthar méine nicile mar fheidhm a dhílsítear de ghnáth don rialtas de bhun fheidhmiú a chumhachtaí rialála.

(468)

Go deimhin, seachas mianach nicile a sholáthar ag luach saothair atá níos lú ná luach saothair leordhóthanach go díreach do thionscal na cruach dosmálta d’fhonn cuspóirí beartais phoiblí a bhaint amach, is iad sin an bhruithniú ar an gcumas a mhealladh trí phraghsanna amh-mhianraí nicile ísle, na cuideachtaí mianadóireachta a spreagadh, trí shraith dlíthe agus rialachán atá spriocdhírithe go cúramach, chun é sin a dhéanamh thar a cheann.

(469)

Sna barúlacha maidir leis an nochtadh deiridh, chuir an gníomh i gcoinne na tagartha do Bhunreacht 1945 in aithris (374) nach mbaineann go hiomlán le hábhar i gcomhthéacs bhunú na ranníocaíochta airgeadais. I ndáil leis sin, meabhraíodh sa riail sin prionsabal cheannasacht an stáit, lena n-áirítear prionsabal na ceannasachta ar acmhainní náisiúnta, mar a d’aithin Painéal na hEagraíochta Domhanda Trádála in China – Raw Materials (102).

(470)

Thug an Coimisiún dá aire ag an tús go bhfuil an tagairt do Bhunreacht 1945 gan dochar do phrionsabal cheannasacht an stáit, lena n-áirítear prionsabal na ceannasachta ar acmhainní nádúrtha. Go deimhin, níor cheistigh an Coimisiún an fhéidearthacht nó an cumas chun roghanna beartais agus rialála a dhéanamh. Is é an t-aon toradh a bhain an Coimisiún as Bunreacht 1945, in aithris (374), mar aon le Dlí Mianadóireachta 2009, gur acmhainní nádúrtha poiblí iad na mianraí uile san Indinéis, atá á rialú agus á n-úsáid ag an Stát. Níor shuigh an Coimisiún, bunaithe ar lua Bhunreacht 1945 arna theorannú d’Airteagal 33, mír 2 amháin, gur sholáthair an goid ranníocaíocht airgeadais i gcomhthéacs mianach nicile a sholáthar ó LTAR. Tá údar le hábharthacht Bhunreacht 1945 toisc go luaitear Airteagal 33 faoi dhó i mbrollach Dhlí na Mianadóireachta 2009, lena rialaítear earnáil na mianadóireachta iarbhír agus lena gcuirtear chun feidhme é don phrionsabal atá cumhdaithe i mBunreacht 1945. Thairis sin, thug an Coimisiún dá aire nach n-eisiatar le prionsabal cheannasacht an stáit go bhféadfaí beartais agus roghanna rialála áirithe, arna nglacadh faoi shaoirse ag an ngníomh, a cháiliú, in éineacht leis an bhfianaise eile go léir atá ar fáil, mar rannchuidiú airgeadais a sholáthar chun críche oibleagáidí an ghioraigh faoin Eagraíocht Dhomhanda Trádála. Go deimhin, in China – Raw Materials, mheabhraigh an Painéal, cé go n-aithníonn sé ag an am céanna go bhfuil 'an cumas comhaontuithe idirnáisiúnta a dhéanamh – amhail Comhaontú EDT – ina shampla ríthábhachtach d’fheidhmiú na ceannasachta' (103), mheabhraigh sé 'ní mór do na Ballstáit a gceannasacht ar acmhainní nádúrtha a fheidhmiú i gcomhréir lena n-oibleagáidí EDT' (104). Dá bhrí sin, maidir le substaint an cháis, in China – Raw Materials mhol an Painéal (105) – agus sheas an Comhlacht Achomhairc leis (106) – go raibh ar an tSín a dleacht ar onnmhairí a thabhairt agus a chuóta a onnmhairiú ar roinnt amhábhar i gcomhréir lena hoibleagáidí EDT. Dá bhrí sin, bhreithnigh an Coimisiún an tagairt don chás ábhartha chun an comhthéacs dlíthiúil a thuiscint agus dhiúltaigh siad don agóid sin.

(471)

D’éiligh an Coimisiún freisin nach mbaineann na dlíthe, na rialacháin ná na beartais mianadóireachta atá luaite ag an gCoimisiún le hábhar i gcomhthéacs bhunú na ranníocaíochta airgeadais toisc nach ndéanann siad idirghabháil sna hidirbhearta tráchtála idir oibreoirí gnó. D’áitigh an Coimisiún gur mhínigh an Coimisiún brí an fhocail ‘rialú’ a áirítear i roinnt forálacha, ina ndéanfaí tagairt iarbhír don ghníomhaíocht maidir le bainistíocht agus maoirseacht a dhéanamh ar ghnólachtaí mianadóireachta nó ar ghníomhaíochtaí chun mianadóireacht neamhdhleathach a chomhrac, chun damáiste don chomhshaol de bharr gníomhaíochtaí mianadóireachta a chosc agus chun a áirithiú go mbeidh taiscéalaíocht na mianadóireachta ag teacht go hiomlán le dea-chleachtais mhianadóireachta. I ndáil leis an méid sin, rinneadh tagairt don sainmhíniú ar threoir, maoirseacht, cosaint phoiblí agus treoir cur chun feidhme a áirítear i gCaibidil XIX de Dhlí Mianadóireachta 2009 agus in Airteagal 3 de GR 55/2010, inar iarradh ar an gCoimisiún an reachtaíocht ina hiomláine a chur san áireamh, lena n-áirítear bearta cur chun feidhme, go háirithe GR 55/2010. Bhí an gníomh den tuairim nár chruthaigh na forálacha sin go ndearna sé idirghabháil in idirbhearta gnó príobháideacha agus gur tugadh treoir dó mianadóirí nicile a sholáthar do LTAR.

(472)

Go sonrach, chuir an gníomh in aghaidh ról mhargadh na méine nicile a bhronn an Coimisiún air in aithris (327) trí thagairt a dhéanamh do bhrollach MEMR 26/2018 maidir le rialacha maithe mianadóireachta a chur chun feidhme agus maidir le maoirseacht a dhéanamh ar mhianadóireacht mianraí agus guail, lena gcuirtear GR 55/2010 chun feidhme agus ina luaitear nach bhfuil de chúram ar an nguth ach maoirseacht a dhéanamh ar phrionsabail agus ar dhea-chleachtais na mianadóireachta agus treoirlínte a sholáthar maidir le cur chun feidhme na bprionsabal agus na gcleachtas sin.

(473)

Chomh maith leis sin, tugadh freagra ar an gcinneadh in aithris (374) go bhfuil na hacmhainní nádúrtha uile á rialú aici leis an dearbhú go gcaithfidh sí earnáil na mianadóireachta a rialú chun tionchar diúltach gníomhaíochtaí mianadóireachta a chosc, amhail díghrádú comhshaoil agus truailliú i ndáil le limistéir mhianadóireachta.

(474)

Mheas an Coimisiún, ar an gcéad dul síos, go raibh air gach píosa reachtaíochta nó rialacháin ábhartha maidir le hearnáil na mianadóireachta a chur san áireamh, lena n-áirítear an rialachán cur chun feidhme, teacht ar chonclúid maidir leis an ranníocaíocht airgeadais i gcomhthéacs mianach nicile a sholáthar do LTAR. Measúnú dlíthiúil atá bunaithe ar fhaisnéis agus ar fhianaise pháirteach maidir le comhad, agus air sin amháin, ar measúnú é a dhéanfaí an bonn de chruinneas agus d‘leordhóthanacht thorthaí an Choimisiúin dá ndéanfaí faillí in aon fhaisnéis agus fianaise a d’fhéadfadh a bheith ábhartha. Ba é an oibleagáid dhlíthiúil a bhí ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, anailís a dhéanamh ar an bhfianaise ábhartha uile, rud a bhí ag teacht salach ar dhearbhú na déirce. Dá bhrí sin, diúltaíodh don argóint sin.

(475)

Maidir leis na héilimh eile, níl sé d’acmhainn ag an gCoimisiún torthaí an Choimisiúin a aisiompú mar gheall ar na líomhaintí go bhfuil ciall leis an bhfocal ‘rialú’ agus le meastacháin pháirteacha, theoranta ar phíosaí áirithe reachtaíochta.

(476)

Go deimhin, ní chuireann an Coimisiún i gcoinne an fhíorais go gcuirtear smacht ar an ngéibheann tríd an mbainistiú agus an mhaoirseacht chun an mhianadóireacht neamhdhleathach a chomhrac, chun damáiste don chomhshaol a chosc agus chun dea-chleachtais mhianadóireachta a áirithiú. Mar sin féin, níl rialú an ghid teoranta do na gníomhaíochtaí sin amháin. Mar a léiríodh go soiléir leis an imscrúdú agus leis an bhfianaise, cuireadh rialú an ghéin i bhfeidhm ar mhaithe leis an gcuspóir uileghabhálach an tionscal próiseála intíre a fhorbairt inter alia trí rialú a dhéanamh ar phraghsanna táirgthe agus díola méine nicile. Ba leor sin cheana féin chun an t-éileamh seo a dhíbhe.

(477)

Ar mhaithe le hiomláine, rinne an Coimisiún anailís freisin ar na sainmhínithe maidir le treoir, maoirseacht agus cosaint phoiblí i gCaibidil XIX de Dhlí Mianadóireachta 2009. Thug an Coimisiún dá aire go dtagraíonn siad do ghníomhaíocht stiúrtha agus maoirseachta a chleachtann an ghné lárnach thar an leibhéal cúigeach agus an leibhéal ceantair/cathrach laistigh dá n-inniúlachtaí i mbainistiú earnáil na mianadóireachta. Tá sé sin soiléir ó na míreanna lena dtugtar isteach na sainmhínithe arna dtuairisciú ag an goid, eadhon Airteagal 139: ‘Tabharfaidh an tAire treoir maidir le bainistíocht ghnó na mianadóireachta arna stiúradh ag rialtais chúigeacha agus ag rialtais cheantair/cathrach laistigh dá údarás nó dá húdarás’, agus Airteagal 140, mír 1: ‘Tabharfaidh an tAire treoir maidir le bainistíocht ghnó na mianadóireachta arna stiúradh ag rialtais chúigeacha agus ag rialtais cheantair/cathrach laistigh dá údarás nó dá húdarás.' Deimhnítear é sin tuilleadh trína leagan ar an ngníomh lárnach in Airteagal 6, mír 1 de Dhlí Mianadóireachta 2009, i gcás ina n-áirítear i bpointe (n) ‘bainistíocht mhianadóireacht mianraí agus guail a sheolann na rialtais réigiúnacha a stiúradh agus a mhaoirsiú’. Dá bhrí sin, baineann an ghníomhaíocht stiúrtha agus maoirseachta, agus na sainmhínithe a ghabhann leis, le stiúradh agus maoirseacht na leibhéal rialtais áitiúil. Mar sin féin, níl sa mhéid sin ach ceann amháin de na sannadh don mhír lárnach. Tugann an Coimisiún dá aire, mar shampla, nach ndearnadh tagairt ina argóintí do Chaibidil III de Dhlí Mianadóireachta 2009, dar teideal ‘Rialú mianraí agus guail’. Cuirtear an rialú seo i bhfeidhm ar gach leibhéal den goid (Airteagal 4, mír 2: ‘ag an Rialtas agus/nó ag na rialtais réigiúnacha’, i gcomparáid leis an stiúradh agus an mhaoirseacht i gCaibidil XIX arna feidhmiú go sonrach ag an Aire Fuinnimh agus Acmhainní Mianrúla. Thairis sin, déantar tuilleadh mionsaothraithe in Airteagal 5 de Dhlí na Mianadóireachta 2009 maidir le coincheap an rialaithe, á rá ‘go bhféadfaidh an Rialtas... beartas a ghlacadh maidir le tosaíocht a thabhairt do riachtanais mhianraí agus/nó guail baile’ (para. 1), ‘Féadfar leasanna náisiúnta... a bhaint amach trí mhaoirseacht a dhéanamh ar tháirgeadh agus ar onnmhairiú’ (para. 2) agus ‘Agus maoirseacht á déanamh... beidh an t-údarás ag an Rialtas cainníocht bhliantúil aon tráchtearra a shocrú le haghaidh aon chúige’ (para. 3). Go bhfuil an mhaoirseacht dá dtagraítear in Airteagal 5 an-difriúil ón maoirseacht dá dtagraítear i gCaibidil XIX. Go deimhin, ní féidir aon tagairt do tháirgeadh agus d’onnmhairiú a fháil sa sainmhíniú ar mhaoirseacht arna tuairisciú ag an goid, a áirítear in Airteagal 141 i gCaibidil XIX de Dhlí na Mianadóireachta 2009. Níor chuir an gnóthas aon fhianaise ar fáil go sainmhínítear coincheap an rialaithe mar mhaoirseacht in Airteagal 141, ná go sainmhínítear an mhaoirseacht dá dtagraítear in Airteagal 5 le hAirteagal 141. Go deimhin, tagraíonn an sainmhíniú ar mhaoirseacht in Airteagal 141 go soiléir do ‘Faireachán mar atá beartaithe le hAirteagal 140’, i.e., maoirseacht a dhéanamh ar an goid lárnach thar leibhéil an rialtais áitiúil i mbainistiú earnáil na mianadóireachta.

(478)

Arís, agus tagairt á déanamh d’Airteagal 3 de GR 55/2010, déantar léamh páirteach ar an reachtaíocht. Go deimhin, cé nach gcuireann an Coimisiún i gcoinne shainmhíniú na treorach a thugtar in Airteagal 3, tugann sé dá aire nach bhfuil sé sin ábhartha maidir leis an measúnú ar rialú. Is é an rud atá ábhartha, mar shampla, go ndéanfaidh an t-aire, an rialtóir, nó an gníomhaire/méara i gcomhréir lena n-údarás maoirseacht ar chur chun feidhme bhainistíocht na ngnólachtaí mianadóireachta...' (Airteagal 13, mír 2), go ndéanfar an mhaoirseacht dá dtagraítear in Airteagal 13 mír (2) a chur chun feidhme maidir leis an méid seo a leanas: ... b. margaíocht' (Airteagal 16, pointe (b)) agus ar deireadh "Ba cheart go gcuimseodh an mhaoirseacht ar mhargaíocht dá dtagraítear in Airteagal 16 litir b an méid seo a leanas ar a laghad: A. réadú an táirgthe agus na ndíolachán lena n-áirítear cáilíocht agus cainníocht agus praghas mianraí agus guail’ (Airteagal 22). Níor thug an Goid aghaidh ar aon cheann de na bunúis dlí shoiléire seo le haghaidh rialú an ghioraigh agus lena idirghabháil i socrú praghsanna amh nicile.

(479)

Ina theannta sin, maidir le MEMR 26/2018, níor chuir an Coimisiún i gcoinne, de réir a bhrollaigh, nach bhfuil de chúram ar an gCoimisiún ach maoirseacht a dhéanamh ar phrionsabail agus ar dhea-chleachtais na mianadóireachta agus treoirlínte a sholáthar maidir le cur chun feidhme na bprionsabal agus na gcleachtas sin. Measann an Coimisiún nach leor an ráiteas sin amháin chun cur síos a dhéanamh ar ról an ghnímh. A mhalairt ar fad, ní mór a thabhairt faoi deara go n-áireofar sa sainmhíniú ar dhea-chleachtais mhianadóireachta '... b. rialachas gnó mianadóireachta' (Airteagal 3, mír 2, pointe (b)), lena n-áireofar ar a uain 'cur chun feidhme na nithe seo a leanas: A. margaíocht' (Airteagal 3, mír 4, pointe (a)). Is iad sealbhóirí IUP agus IUPK a chuireann na forálacha sin maidir le margaíocht chun feidhme don oibríocht táirgthe agus beidh an méid seo a leanas ar a laghad ann: ... c. praghas díola Mianra agus Gual faoi threoir threoirphraghas Mianrúil, an treoirphraghais Ghuail, nó an phraghais díola de réir mar a shonróidh an tAire; D. praghsáil ar na conarthaí díolacháin ábhartha arna dtreorú ag praghas tagartha Mianrach nó ag praghas tagartha Gual' (Airteagal 30, mír 1, pointe (c) agus pointe (d)). Sa chás seo freisin, bhí an goid ag brath ar athfhriotail roghnaitheacha agus d’aon ghnó theip air aghaidh a thabhairt ar na forálacha is ábhartha de na píosaí reachtaíochta a luaigh sé ina chur isteach. Dá bhrí sin, diúltaíodh na héilimh sin.

(480)

D’áitigh an GOID freisin go raibh mianadóirí agus bruithneoirí mianta nicile agus na bruithneoirí go hiomlán saor in aisce agus neamhspleách ón mbeart chun a n-idirbhearta gnó a chaibidliú, praghas amh nicile san áireamh. De réir an goid, bhí sé i gceist HPM a chinntiú (i) íocaíochtaí ríchíosa, agus (ii) cothroime gnó, trína sheirbheáil an HPM freisin mar an praghas urláir éigeantach do mhian nicil.

(481)

Thug an Coimisiún dá aire ag an tús go bhfuil sé bréagnaitheach é a mhaíomh ar thaobh amháin go bhfuil mianadóirí agus bruithneoirí mianta nicile saor go hiomlán chun praghas na mianach nicile a chaibidliú agus, ar an taobh eile, a choimeád gur oibrigh HPM mar phraghas urláir éigeantach. Is ann don HPM agus léiríonn an ról atá aige nach bhfuil mianadóirí méine nicile agus bruithneoirí nicile go hiomlán saor chun praghsanna méine nicile a chaibidliú. Ina theannta sin, tagann an fhianaise ollmhór sa chomhad salach ar an éileamh gur praghas urláir é an HPM, rud a léiríonn go bhfreagraíonn praghsanna méine nicile i gcleachtas don HPM i gcás na n-idirbheart idir páirtithe gaolmhara agus páirtithe neamhghaolmhara araon i rith na tréimhse (féach aithris (518)). Léiríonn sé sin gur meicníocht praghsanna rialaithe agus éigeantach a bhí ann agus gur lean na páirtithe uile é, agus gur dearadh agus gur cuireadh i bhfeidhm a meicnic tríd an bhfachtóir ceartúcháin treallach chun lascaine shuntasach a áirithiú i gcomparáid le praghsanna mianta nicile idirnáisiúnta. Dá bhrí sin, diúltaíodh an t-éileamh seo.

(482)

Mar fhreagra ar an gcinneadh go bhfuil an praghas intíre Indinéisis coinnithe go mór faoi bhun praghsanna idirnáisiúnta, dhearbhaigh an goid go bhfuil aon rialachán idiragairt ar bhealach den sórt sin. Mhaígh an goid, ar a mhalairt, de réir MEMR 7/2017, gur socraíodh HPM bunaithe ar phraghas an mhargaidh atá i réim agus go léiríonn a thabhairt isteach éigeantach de bhun MEMR 11/2020 conas a sheasann an goid leis an bpraghas idirnáisiúnta, mar go bhfuil an HMA san áireamh sa HPM, a leabaíonn eilimint praghsanna idirnáisiúnta. In ainneoin sin, d’áitigh an goid go raibh cinntí tráchtála sna hidirbhearta ag brath go hiomlán ar na páirtithe, gan aon idirghabháil ón goid.

(483)

Dhiúltaigh an Coimisiún go daingean don éileamh go raibh sé gan bhunús. Go deimhin, cé gur fíor go dtagraíonn an HPM don HMA, a léiríonn praghas idirnáisiúnta nicile de réir an LME, déantar an HMA a choigeartú ansin le fachtóir ceartaitheach treallach, mar a mhínítear in aithris (460). Tugann an fachtóir ceartaitheach seo luach suntasach ‘lascaine nó préimhe i gcoinne cháilíocht an tráchtearra atá á dhíol’ (Iarscríbhinn a ghabhann le Foraithne MEMR Uimh. 2946 K/30/MEM/2017), rud a chinntíonn go gcoinnítear praghsanna méine nicile i gcónaí faoi bhun na leibhéal idirnáisiúnta. Dá bhrí sin, diúltaíodh don argóint sin.

(484)

Maidir le ról mianadóirí a ghníomhaíonn mar chomhlacht poiblí, mhaígh an goid, ag tagairt d’aithris (373), nár thug sé údarú riamh do mhianadóirí feidhmeanna rialtais a chur i gcrích agus níl aon fhianaise ann ina leith sin sa chomhad.

(485)

Shonraigh an goid freisin, mar fhreagairt ar aithris (375), nár chóir go mbeadh mianach nicile díolta ag na mianadóirí lena thuilleadh próiseála. Go háirithe, tugann an gníomh dá dtagraítear in Airteagal 104, mír 1 de Dhlí 2009 maidir le Mianadóireacht le tuiscint go bhfuil saoirse ag na mianadóirí comhoibriú le hoibreoirí gnó eile.

(486)

Thug an Coimisiún faoi deara go n-eascraíonn an cinneadh gur mianadóirí nicile méan mar chomhlachtaí poiblí as corpas mór fianaise agus na torthaí a forbraíodh ina dhiaidh sin in aithrisí (371)-(445). Maidir leis na treoracha maidir leis na mianadóirí ba cheart dóibh mianach nicile a dhíol le mianadóirí, d’admhaigh an Coimisiún nach gcuireann an t-ad i bhfeidhm go díreach ar na mianadóirí comhoibriú le cead mianadóireachta eile nó le sealbhóirí ceadanna mianadóireachta speisialta. Mar sin féin, tá na mianadóirí faoi oibleagáid breisluach a n-aschur lena gcódú a mhéadú in Airteagal 102 de Dhlí na Mianadóireachta 2009. Ansin, mura féidir leo é sin a dhéanamh leo féin, ní mór dóibh comhoibriú le cead mianadóireachta eile nó le sealbhóirí ceadanna mianadóireachta speisialta. A luaithe a chinnfidh siad comhoibriú, cuireann an Dlí Mianadóireachta 2009 srian suntasach ar líon na bpáirtithe comhoibritheacha a d’fhéadfadh a bheith ann, á rá in Airteagal 103 go gcaithfear an t-aschur a phróiseáil go hinmheánach san Indinéis, agus teorainn a chur le rannpháirtíocht i bpróiseáil an aschuir chuig cead mianadóireachta nó sealbhóirí ceadanna mianadóireachta speisialta. Ina theannta sin, is é an gad a eisíonn ceadanna mianadóireachta nó ceadanna speisialta mianadóireachta. Dá bhrí sin, diúltaíodh an t-éileamh seo.

(487)

D’áitigh an GOID freisin nár chinn sé na cuideachtaí agus na ceantair ag a raibh cead tabhairt faoi mhianadóireacht mianach nicile. Luadh ann go bhfuil feidhm rialaithe agus rialála ag na ceadanna mianadóireachta d’fhonn a áirithiú nach mbeidh gníomhaíochtaí ag teacht salach ar a chéile agus nach bhfuil aon mhí-úsáid ann maidir le ceadanna a dheonaítear. Chun tacú leis sin, rinneadh tagairt do MEMR 7/2020, ina luaitear gurb é is cuspóir do cheadanna mianadóireachta deimhneacht dhlíthiúil a ráthú, éifeachtacht agus éifeachtúlacht a áirithiú i ngníomhaíochtaí mianadóireachta agus forbairt gnó a spreagadh. Arís eile, d’iarr an Chomhairle ar an gCoimisiún féachaint freisin ar rialacháin cur chun feidhme, amhail MEMR 25/2018 maidir le gnólachtaí mianadóireachta mianraí agus guail, rud a mhíníonn pleanáil agus na céimeanna riaracháin chun mianach nicile a eastóscadh. Go háirithe, maidir leis na RKABanna, meabhraíodh go mbraitheann an méid méine nicile atá le baint as ar thorthaí an staidéir taiscéalaíochta agus féidearthachta a ullmhaíonn na cuideachtaí. Formheasann an gníomh RKAB chomh fada agus atá sé ag teacht leis an staidéar féidearthachta agus ní éilíonn sé ach ar na mianadóirí an mianra a phróiseáil tuilleadh go leibhéal áirithe íonaithe. D’áitigh an goid go bhfuil an riachtanas seo gnáth agus nach dtagann sé as an tionscal cruach dhosmálta.

(488)

Thug an Coimisiún dá aire nár chuir cuspóirí éagsúla eisiúint an cheada mianadóireachta isteach ar an gcinneadh go gcinntear, tríd an gcead mianadóireachta, cé na cuideachtaí a bhfuil cead acu mianach nicel a bhaint amach. Ina theannta sin, tugann an Coimisiún faoi deara nár thug an gníomh dúshlán don chinneadh go gcinntear, trí chinneadh pleanála ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal áitiúil, cad iad na réimsí a cheadaítear chun mianach nicile a asbhaint. Sa bhreis air sin, dhearbhaigh an Coimisiún gur chuir sé MEMR 25/2018 san áireamh ina anailís agus nár tháinig torthaí ón méid sin atá éagsúil ó na torthaí sa rialachán seo. Ar deireadh, maidir le RKABanna, thug an Coimisiún dá aire gur theip air staidéir indéantachta iomlána a chur ar fáil agus nár seachnaíodh dul i mbun plé maidir leis an gcaoi a socraítear na spriocanna táirgthe do gach cuideachta, agus maidir leis an gcaoi a ndéanann sé faireachán agus gníomh ina dhiaidh sin maidir le táirgeadh a baineadh amach go hiarbhír don tréimhse a chumhdaítear leis an staidéar féidearthachta. Mar gheall ar an easpa comhair maidir leis an ngné thábhachtach sin, bhí ar an gCoimisiún brath ar thátal ar bhonn Airteagal 28 den bhun-Rialachán. Dá bhrí sin, diúltaíodh do na héilimh sin, nach dtugtar bunús leo tuilleadh mar sin.

(489)

Mar fhreagra ar an gconclúid in aithris (393) go bhfuil cuid mhór de na mianadóirí méine nicile faoi úinéireacht an ghid, meabhraíodh go mbunaítear SOEanna, de réir Airteagal 2 de Dhlí Uimh. 19 de 2003, leis an gcuspóir brabúis ina n-oibríochtaí gnó a uasmhéadú.

(490)

Maidir leis sin, dhearbhaigh an goid go mbeadh gá le reachtaíocht i scríbhinn chun cúram agus treo na mianadóirí a bhunú, rud atá as láthair sa chás seo. Thug an gníomh samplach d’earnáil an ghuail, áit ar thug an MEMR Foraithne Uimh. 261 de 2019 uasteorainnphraghas don ghual a bhí dírithe ar tháirgeadh leictreachais poiblí. A mhalairt ar fad, d’éiligh an goid nach bhfuil uasteorainn den sórt sin ann don mhian nicile nó don tionscal cruach dhosmálta. D’athdhearbhaigh an Chomhairle gurb é an t-aon cheanglas amháin atá ann mian nicile a phróiseáil tuilleadh chun íos-íonú áirithe a bhaint amach, i gcomhréir le MEMR 25/2018.

(491)

D’áitigh an goid nach féidir aon cheann de na trí ghné maidir le entrustment agus treoir a bheith ann, mar atá leagtha amach ag an bPainéal in US - Export Restraints (107), a fháil sa chás seo. Dúirt sé freisin nach féidir an cúram agus an treoir a aimsiú fiú bunaithe ar na héifeachtaí eacnamaíocha a bheadh ag beart rialtais, ag tagairt don Phainéal in US - Countervailing Measures on Softwood Lumber from Canada (108).

(492)

Thug an Coimisiún faoi deara nach gá amhras a chur ar úinéireacht an Stáit ná ar na heilimintí eile go léir atá mar bhuntaca leis an gconclúid go raibh mianadóirí nicile ag gníomhú mar chomhlacht poiblí toisc go bhfuil SOEanna bunaithe agus é mar chuspóir brabúis a uasmhéadú de réir na reachtaíochta. Léiríonn na bearta maidir le hoibleagáidí próiseála intíre éigeantacha, na srianta ar onnmhairiú agus an sásra praghais éigeantach go raibh ar na SOEanna agus ar na mianadóirí eile sin, i bhfad ó dhíriú ar uasmhéadú brabúis, iompraíocht eacnamaíoch neamhréasúnach a leanúint trí oibleagáid a bheith orthu an mianach a phróiseáil ar bhonn intíre, toisc iad a bheith faoi urchosc ar onnmhairiú agus ar an gcaoi sin praghas níos airde a bhaint amach i margaí idirnáisiúnta. Fiú sa bhaile, ní fhéadfadh siad a dhíol ach amháin ar phraghas atá sainordaithe ag an rialtas íseal (i.e. an HPM). Dá bhrí sin, tá an timpeallacht dhlíthiúil atá cruthaithe ag an goid ag teacht go hoibiachtúil leis an aidhm reachtach airbheartaithe atá ag na cuideachtaí seo a n-brabús a uasmhéadú.

(493)

Maidir le cur de chúram agus treoir, thug an Coimisiún dá aire ar dtús gurb é conclúid na bpríomhthorthaí go raibh mianadóirí mianach nicile ag gníomhú mar chomhlachtaí poiblí. Dá bhrí sin, fiú amháin dá mbeadh an t-éileamh seo bunaithe, sa chás nach mbeadh, ní bheadh aon tionchar aige ar an gconclúid maidir le ranníocaíocht airgeadais ó rialtas nó ó chomhlacht poiblí. Léirigh an Coimisiún go substaintiúil in aithrisí (446) go dtí (499) gurb ann do chúram agus treoir ó thaobh na mianadóirí. Measadh gur chomhlíon an fhianaise a fuarthas na coinníollacha agus na ceanglais a leagadh amach i gcásdlí ábhartha EDT. Mar a mheabhraigh an Coimisiún in aithris (448), ní mór na torthaí i SAM – Srianta Onnmhairiúcháin a léamh in éineacht le torthaí an Chomhlachta Achomhairc, mar a d’aithin an Painéal i mBeart Frithchúitimh SAM maidir le Coill Bogadh Lumber ó Cheanada. Léirigh an teaglaim de bhearta a rinne an goid, lena n-áirítear na hoibleagáidí próiseála intíre, na srianta ar onnmhairiú, agus an sásra praghsála éigeantaí, chomh maith leis na ráitis a rinneadh ina leith, gur cuireadh na bearta sin i bhfeidhm d’aon ghnó chun na bearta sin a chur i bhfeidhm d’aon ghnó chun mianach nicile a sholáthar nó a sholáthar ag LTAR. Dá bhrí sin, ní raibh na héifeachtaí a baineadh amach leis na bearta sin neamhaireach ná ní seachtháirgeadh iad ó éifeachtaí eacnamaíocha na mbeartas sin. Dá bhrí sin, diúltaíodh na héilimh sin.

(494)

Maidir leis an toirmeasc ar onnmhairiú dá dtagraítear in aithrisí (405) go dtí (413), d’éiligh an goid nach raibh sé deartha chun praghas méine nicile a shaobhadh san Indinéis. Ina ionad sin, bhí sé i gceist cúlchistí mianraí agus an comhshaol a chaomhnú. D’athdhearbhaigh an goid freisin go ndearnadh idirbhearta méine nicile go neamhspleách, gan idirghabháil an ghiorta agus leis an HPM mar phraghas íosta, arna chinneadh ag praghas agus cleachtais an mhargaidh idirnáisiúnta atá i réim.

(495)

I ndáil leis sin, mheabhraigh an GOID an Painéal in US - Export Restraints, a chuir san áireamh nach raibh an láimhseáil a dhéantar ar shrianta onnmhairiúcháin mar ranníocaíocht airgeadais bunaithe ar an bhfreagairt díreach ar bheart i gcomhréir le Comhaontú SCM (109). Luaigh an Painéal gur cheart ranníocaíocht airgeadais a chruthú faoi threoir ghníomhaíocht rialtais. Sa chás i dtrácht, d’éiligh an goid nach bhfuil ag feidhmiú a fheidhmeanna go simplí agus nach gníomh é beartas Mianach nicile atá ceaptha fóirdheontais a chur ar fáil. Dhearbhaigh an Chomhairle go mbaineann torthaí an Choimisiúin le freagairt nó le héifeacht an bheartais mhian nicile.

(496)

Rinne an Coimisiún tagairt dá argóintí in aithris (493) agus thug sé dá aire go bhfuil a chuid torthaí maidir le ranníocaíocht airgeadais a bheith ann bunaithe ar an toirmeasc onnmhairithe a thug an Indinéis isteach, ach ar shraith beart agus sásraí a rinne an goid, lena n-áirítear go háirithe an oibleagáid maidir le próiseáil intíre, na RKABanna, an oibleagáid dífheistithe, an sásra chun praghas a shocrú le haghaidh nicile, agus cuideachtaí mianadóireachta a ainmniú mar ‘nithe náisiúnta ríthábhachtacha’. Labhraíonn cur i bhfeidhm comhbheartaithe na mbeart sin go léir le gníomh d’aon ghnó a rinne an gnóthas chun a chuspóir beartais a bhaint amach chun dul chun tairbhe don tionscal próiseála nicile, táirgeoirí SSCR den chuid is mó. Dá bhrí sin, measadh go raibh an t-éileamh gan bhunús agus diúltaíodh dó.

(497)

Mar fhreagra ar an gcinneadh in aithris (330) maidir leis an ngaol idir beartas amh-mhianach nicile gid agus an comhar idir an goid agus an GOC, d’éiligh an t-ad nach bhfuil aon bhaint ag an gComhaontú idir an Goid agus an GOC maidir le Comhoibriú Déthaobhach Eacnamaíoch agus Trádála a Leathnú agus le Comhar Déthaobhach Eacnamaíoch agus Trádála a sholáthar do LTAR. Go deimhin, dar leis an goid, ní raibh an comhar leis an GOC teoranta don tionscal cruach dhosmálta. In aon chás, mheabhraigh an goid go bhfuil cur chun feidhme aon chomhaontaithe idirnáisiúnta faoi réir dhlí na hIndinéise, atá infheidhme maidir le gach oibreoir margaidh san Indinéis.

(498)

Thug an Coimisiún dá aire gur léirigh an comhar idir an GOC agus an goid mar a fuarthas san imscrúdú sin go raibh rochtain ar mhian nicile na hIndinéise ar cheann de na príomhchuspóirí a bhí le comhar na Síne i dtionscadal Morowali. An Comhaontú idir an goid agus an GOC maidir le Comhoibriú Déthaobhach Eacnamaíoch agus Trádála a Leathnú agus a dhoimhniú, téann sé siar go dtí 2011, ag am ina raibh onnmhairí mianach nicile go dtí an tSín ard, mar a léirítear i dTábla 2, agus nach raibh toirmeasc onnmhairithe 2014 i bhfeidhm go fóill. Mar sin féin, bhí tagairt sa Chomhaontú do ‘tionscal na cruach’ (Airteagal III) mar cheann de na réimsí comhair, ós rud é go ndearnadh foráil cheana féin i nDlí Mianadóireachta 2009 d’oibleagáid próiseála intíre faoi réir tréimhse cairde 5 bliana. Ar chaoi ar bith, níl aon tionchar ag cuspóir chomhar na Síne ar thorthaí in-fhrithchúitithe mhian nicile a sholáthar ar luach saothair is lú ná luach saothair leordhóthanach, toisc nach raibh baint aige ach leis an gcomhthéacs inar cuireadh an clár sin chun feidhme. Cad a bhí ábhartha do chinneadh an chláir seo ná na bearta atá déanta ag an ngníomh. Dá bhrí sin, diúltaíodh an t-éileamh seo.

Conclúid

(499)

Dá bhrí sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh neart fianaise ann go raibh sé beartaithe go sonrach leis na bearta a rinne an goid cuideachtaí mianadóireachta nicile a chur de chúram nó a dhíriú chun na cuspóirí beartais a chomhlíonadh chun dul chun tairbhe thionscal na cruach dosmálta ar bhealach arb ionann é agus fóirdheontas in-fhrithchúitithe mar a shonraítear faoi Airteagal 3(1)(a)(iv) agus (iii) den bhun-Rialachán, arna léirmhíniú agus arna chur i bhfeidhm i gcomhréir le caighdeán ábhartha na hEagraíochta Domhanda Trádála faoi Airteagal 1.1(a)(iv) agus (iii) de Chomhaontú SCM.

4.4.3.2.2.   Tairbhe

(500)

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid gur comhlacht poiblí iad cuideachtaí mianadóireachta méine nicile agus/nó gur chuir an t-ad de chúram orthu mianach nicile a chur ar fáil don tionscal cruach dosmálta nó gur chuir sé de chúram orthu é sin a dhéanamh.

(501)

Sa chéad chéim eile, mheas an Coimisiún cé acu atá nó nach bhfuil na cuideachtaí mianadóireachta, ag gníomhú dóibh mar chomhlachtaí poiblí nó iad a bheith á gcur ar a n-iontaoibh nó á stiúradh ag an ngad, ar fáil iarbhír mianach nicile ar luach saothair leordhóthanach. Gur gá anailís mhionsonraithe a dhéanamh ar na forbairtí sa mhargadh san Indinéis i gcoinne tagarmhairc iomchuí.

(502)

I gcomhréir le hAirteagal 3(2), Airteagal 5 agus Airteagal 6(d) den bhun-Rialachán, rinne an Coimisiún measúnú ar mhéid na bhfóirdheontas in-fhrithchúitithe i dtéarmaí an tsochair a bronnadh ar an bhfaighteoir, rud a fuarthas le linn na tréimhse imscrúdaithe.

(503)

Dá bhrí sin, mheas an Coimisiún den chéad uair an bhféadfadh praghsanna atá leagtha síos ag cuideachtaí mianadóireachta san Indinéis méid a bheith ina thagarmharc iomchuí.

(504)

Mar a tugadh faoi deara in aithrisí (435) – (437), léiríodh san imscrúdú go raibh praghsáil méine nicile faoi réir sásra praghsála ag an rialtas agus ag idirghabhálacha eile rialtais a chuir cosc ar ghnáthdhinimic an tsoláthair agus an éilimh chun an praghas a chinneadh.

(505)

Mar a meabhraíodh in aithrisí (458), tosaíodh ar ghnéithe áirithe de phraghsanna méine nicile a rialáil chomh luath le 2010.

(506)

Le tabhairt isteach comhleanúnach srianta ar onnmhairiú agus na bearta eile amhail ó 2014 chun a sprioc a bhaint amach maidir le tionscal na cruach dosmálta iartheachtacha a bhunú sa bhaile agus chun tacú leis an mbunú sin inter alia trí phraghsanna ísle méine nicile, d’athraigh an t-athrú de réir a chéile ar an gcaoi ar socraíodh an praghas. Na beartais goid bhaint amach go rathúil a n-aidhm a chruthú ró-soláthar méine nicil ar mhargadh na hIndinéise chun tairbhe an tionscal cruach dhosmálta. Mar thoradh air sin, fuarthas an tionscal seo cumhacht praghsála suntasach vis-a-vis na cuideachtaí mianadóireachta, agus mar sin go suntasach depressed praghsanna méine nicil san Indinéis.

(507)

Sa chomhthéacs sin, mar a mhínítear thuas, leasaíodh an sásra praghsála mar a leagtar amach in Airteagal 85 in 2017 nuair a cuireadh tús le praghas na méine nicile a rialú ní hamháin maidir le ríchíosanna, ach maidir le praghas iarbhír an idirbhirt.

(508)

Meabhraítear go leagtar síos sa mhír seo an sásra iarbhír chun na praghsanna tagartha a shocrú d’idirbhearta idir cuideachtaí mianadóireachta agus bruithneoirí trína rialacháin shonracha chun lascaine shuntasach a bhaint amach ar phraghas na méine nicile i margaí idirnáisiúnta. Soláthraíodh an praghas tagartha do nicil (HPM) le foirmle arna socrú i bhForaithne MEMR 2946K/30/MEM/2017 (‘MEMR 7/2017’), mar a leanas: HPM Nickel Ore = % Ni x CF x HMA Nickel. ‘1. Is éard a bheidh in HPM Nickel Ore an praghas mianraí miotail i bhfoirm méine nicile in USD/DMT 2. Is é% Ni cion Ni sa mhian nicile. Is Fachtóir Ceartaithe é Cf, arb é atá ann méid an chéatadáin a fhreastalaíonn ar lascaine nó ar luach préimhe in aghaidh cháilíocht an tráchtearra atá á dhíol, faoi sholáthar na nithe seo a leanas: A. FC le haghaidh méine nicile le 1.9 % Ni = 20 %; agus b. Luaineoidh CF 1 % níos airde/níos ísle in aghaidh gach méadaithe 0.1 % ar an gcion Ni.’ Agus b. Beidh CF luainiú níos airde/níos ísle le 1 % do gach méadú Ni cion faoi 0.1 %.‘Sainmhíníonn MEMR 7/2017 HPM mar’ praghas na mianraí miotail a chinntear ag pointe díola, Saor ar an mBord do gach tráchtearra mianadóireachta Mianraí Miotal;‘agus HMA mar’ an praghas a fuarthas ó mheánphraghsanna Mianadóireachta foilsithe sa mhí roimhe sin nó praghas ar an dáta céanna leis an idirbheart de réir an luachana praghais ó phraghas foilsithe na Mianrach. Cinneann an tAire méid an HMA gach mí agus tagraíonn sé do phraghsanna idirnáisiúnta ar nós an praghas LME ar nicil.

(509)

Ina theannta sin, léitear Airteagal 2 de MEMR 7/2017 mar a leanas: ‘(1) Ní mór do shealbhóirí Oibríocht Táirgthe Mianraí Miotail IUP, Oibríochtaí Táirgeachta Guail IUP, Oibríochtaí Táirgeachta Miotail Mianraí IUPK, agus Oibríocht Táirgthe Ghuail IUPK i ndíol Mianraí Miotail nó táirgí guail treoir a fháil ó Miotal HPM nó HPB.’

(510)

Mhaígh an goid go raibh nasc idir HPM agus praghsanna idirnáisiúnta agus gur chóir é a ghlacadh mar an praghas urláir don idirbheart iarbhír idir táirgeoirí méine nicile agus ceannaitheoirí méine nicile. Tugann an Coimisiún dá aire go deimhin, cé go bhfuil an fhoirmle chun an HPM atá rialaithe don mhian nicile a ríomh nasctha leis an bpraghas idirnáisiúnta méine nicile, áirítear san fhoirmle seo fachtóir ceartúcháin suntasach lena n-áirithítear go bhfuil praghas méine nicile intíre na hIndinéise go mór faoi bhun na bpraghsanna idirnáisiúnta. De réir a mheicníochta féin, ní mór lascaine shuntasach a áirithiú le praghas iarbhír na n-idirbheart i ndáil le praghsanna idirnáisiúnta.

(511)

Cé nach raibh an HPM ina phraghas éigeantach ag an am sin, bhí sé tábhachtach cosaint a thabhairt do na gníomhaithe mianadóireachta agus do bhruithneoirí gnó i gceannach agus i ndíol mianraí. Dúirt Ard-Stiúrthóir MEMR go gcuirfeadh an rialtas an praghas chun feidhme i nDeireadh Fómhair 2017, agus go bhfógrófar é gach mí. Ina theannta sin, bhí sé ráite go mbeidh an HPM a bheith ina thagairt ionas nach mbeidh cuideachtaí mianadóireachta a dhíol ar phraghas níos airde, ar shlí eile nach bhfuil fiontraithe bruithneoir cheannach nicil ar phraghas atá i bhfad faoi bhun an praghas margaidh. Sa chás sin, níl an rialtas ag iarraidh go mbeadh páirtí amháin níos fearr ná an páirtí eile agus praghsanna tráchtearraí á gcinneadh’ (110). Deimhníodh é seo trí fhoilsiú ag an Indinéisis Próiseáil agus Scagadh Tionscail Cuideachtaí Cumann (AP3I) ó Mheán Fómhair 2017, a luadh go raibh sé i gceist an HPM chun cuideachtaí bruithneoir agus mianadóirí a chosaint i ndíol agus idirbhearta mianraí a cheannach (111). I bhfocail eile, an HPM – atá leagtha síos ag leibhéal i bhfad faoi bhun an praghas idirnáisiúnta – tháinig an praghas tagartha do ore nicil san Indinéis.

(512)

Mar a bhí an beartas goid a fhorbairt ar an tionscal cruach dhosmálta a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus go rathúil, bhí an toradh praghsanna méine nicil depressed mar aon leis an rialtas-bhreoslaithe cumhacht ceannaigh an tionscal cruach dhosmálta níos measa ar staid deacair airgeadais na gcuideachtaí mianadóireachta, an chuid is mó acu a bheadh riosca dul amach as gnó. Chomh maith leis sin, d’eagraigh na mianadóirí agóidí agus corraíl shóisialta mar gheall ar an laofacht seo i bhfabhar an tionscail cruach dosmálta. Dá bhrí sin, bhí an goid dul i muinín an HPM mar bhealach a bhfabhar an tionscal cruach dhosmálta, ach ag an am céanna a sheachaint go mbeadh na cuideachtaí mianadóireachta dul ceachtar féimheach nó go mbeadh mount a thuilleadh a n-míshásamh sóisialta i gcoinne an rialtais. Bheadh sé sin ina chúis le cur isteach ar sholáthairtí agus le méaduithe praghsanna a d’fhéadfadh a bheith ann ar chostas thionscal na cruach dosmálta, rud a chuirfeadh cuspóir beartais uileghabhálach an ghiméid i mbaol. Bhí an HPM chomh maith le fo-éifeacht chun íosleibhéal ioncaim stáit ó na ríchíosanna a chinntiú, a raibh tionchar nach beag ag an rósholáthar mianach nicile orthu freisin agus ag na praghsanna dianscaoilte comhfhreagracha mar gheall ar an claonadh polasaí rathúil i bhfabhar an tionscail cruach dhosmálta.

(513)

I mí Eanáir 2020, chuir an goid an toirmeasc iomlán ar onnmhairiú nicile chun feidhme do na gráid íonachta go léir. Mhéadaigh sé seo an éagothroime atá ann cheana féin ar mhargadh na méine nicil Indinéisis chun tairbhe na mbruithneoirí, agus mar thoradh air sin chinn an goid a rialú trí reachtaíocht shonrach an praghas na méine nicil agus ag baint úsáide as an HPM. Dá bhrí sin, i mí Aibreáin 2020, rinne MEMR athbhreithnithe ar 7/2017 agus eisíodh MEMR 11/2020. Leasaítear leis an Rialachán seo Airteagal 2 i ndáil le treoirlínte maidir le mianraí miotalacha agus gual a dhíol. De bhun Airteagal 2 nua: ‘(1) Ní mór do shealbhóirí Oibríocht Táirgthe Mianraí Miotail IUP, Oibríochtaí Táirgeachta Guail IUP, Oibríochtaí Táirgeachta Miotail Mianraí IUPK, agus Oibríocht Táirgthe Ghuail IUPK i ndíol Mianraí Miotail nó táirgí guail treoir a fháil ó Miotal HPM nó HPB.’ Dá bhrí sin, de bhun MEMR 7/2017 bhí ar na mianadóirí a bheith faoi threoir HPM ina n-idirbhearta díolacháin, de bhun MEMR 11/2020 bhí orthu HPM a úsáid mar phraghas idirbhirt. Mar a luaitear in aithris (508) thuas, ciallóidh HPM 'praghas mianraí miotail a chinntear ag díolphointe.' I bhfocail eile, bhí sé d’oibleagáid ar chuideachtaí mianadóireachta an praghas a shocrú i gcomhréir le HPM agus rinne siad amhlaidh i gcleachtas.

(514)

Ina theannta sin, chuir MEMR 11/2020 isteach Airteagal 2A maidir le nósanna imeachta agus oibleagáidí chun mianach nicile a dhíol, arb é seo a leanas a théacs: '(1) Ní mór do shealbhóirí na hOibríochta Mianraí Mianraí Miotail (IUP) agus na hOibríochta Mianraí Mianraí Miotail IUPK a tháirgeann mianach nicile tagairt do HPM agus iad ag díol amh-mhian nicile a tháirgtear. (2) Baineann an oibleagáid tagairt do HPM dá dtagraítear i mír (1) freisin le sealbhóirí na hOibríochta Táirgeachta Mianrúla Mianraí Miotail IUP agus na hOibríochta Mianraí Mianraí Miotail IUPK ag díol mianach nicile a tháirgtear dá gCáinnimh. (3) Tá sé de cheangal ar pháirtithe eile a dhéanann mianach nicile a bheachtú de thionscnamh sealbhóirí Oibríocht Táirgthe Mianrúla Mianraí Miotal IUP agus na hOibríochta Mianraí Mianraí Miotail IUPK mianach nicile a cheannach maidir le HPM.'

(515)

Léitear Airteagal 3 mar '(1) HPM Miotal dá dtagraítear in Airteagal 2: A. an praghas níos ísle maidir le ríomh na hoibleagáide táillí táirgthe a íoc ag sealbhóirí Oibríocht Táirgthe Mianrúla Miotalra IUP agus na hOibríochta Táirgeachta Mianrúla Mianraí Miotail IUPK'. Luaitear freisin san airteagal céanna '(3) I dtéarmaí go bhfuil difríocht sa tréimhse thagartha don Praghas Mianrach Tagartha sa ríomh HPM Miotal leis an tréimhse athfhriotail idirbhirt, déanfar pionóis d’eisíontais, nó bónais do mhianraí áirithe leis na forálacha seo a leanas: A. má tá praghas an idirbhirt níos ísle ná HPM Miotal sa tréimhse luachana de réir an Praghas Mianrach Tagartha nó má tá pionós ann i leith eisíontas, is féidir an díol a dhéanamh faoi HPM Metal le difríocht uasta de 3 % (trí faoin gcéad); Nó b. má tá an praghas idirbhirt níos airde ná HPM Miotal sa tréimhse luachan i gcomhréir leis an Praghas Mianrach Tagartha Miotal nó tá bónas do mhianraí áirithe, ní mór an díol a leanúint an praghas idirbhirt os cionn an HPM Miotal '.

(516)

Mar leanúint ar aghaidh leis an sásra praghsála a achtaíodh ag deireadh 2017, is ionann an praghas rialáilte do mhian nicile, mar a trasuíodh é sa reachtaíocht, agus an cur chuige agus an loighic chéanna. Is praghas atá leagtha síos ag an rialtas a bhfuil sé mar phríomhchuspóir aige a chinntiú go bhfuil méine nicil ar fáil ag lascaine suntasach don LME idirnáisiúnta chun leasa an tionscal cruach dhosmálta. Ag an am céanna, féachann an praghas le leasanna mianadóirí a chur san áireamh freisin chun leanúnachas an tsoláthair ag an bpraghas lascainithe a áirithiú, agus chun féimheachtaí agus corraíl shóisialta a sheachaint. Ar deireadh, cinntíonn sé íosleibhéal ioncaim don Stát, cé go bhfuil sé i bhfad níos ísle ná an t-íosleibhéal ioncaim dá mba rud é nach raibh aon lascaine ann i gcomparáid leis an bpraghas idirnáisiúnta. Dheimhnigh an tArd-Stiúrthóir Gníomhach Mianrúil agus Gual, a luaigh mar a luadh cheana, go raibh sé mar aidhm aige an ceart a aimsiú do bhruithneoirí a dteastaíonn na praghsanna is ísle is féidir uathu. Ach, os a choinne sin, ní mór [sé] a áirithiú go soláthróidh gníomhaíochtaí mianadóireachta nicile corrlach dóthanach don mhianadóireacht.' (112) I bhfocail eile, níl an praghas méine nicile san Indinéis a cinnte go saor de réir coinníollacha an mhargaidh, tá sé socraithe laistigh de chonair praghas cúng ag GOID chun a chuspóirí beartais faoi seach a bhaint amach.

(517)

Chomhthacaíodh leis an imscrúdú freisin go raibh an HPM, mar a trasuíodh é sa reachtaíocht i mí Aibreáin 2020, ag leanúint ar aghaidh le sásra 2017. Ba é an phríomhdhifríocht a bhí ann sular tháinig MEMR 11/2020 i bhfeidhm, gur leagadh síos praghas na méine nicile mar luach absalóideach sna comhaontuithe díola-cheannach nicile. Tar éis don MEMR 11/2020 teacht i bhfeidhm, bunaíodh praghas na méine nicile sna comhaontuithe díola mar HPM an rialtais. Dheimhnigh an fhianaise eimpíreach a bailíodh san imscrúdú (i.e. ceannacháin mhian nicile an Ghrúpa IRNC) go bhfuil na praghsanna le linn an IP roimh theacht i bhfeidhm MEMR 11/2020 mórán mar an gcéanna, is é sin ag teacht leis an meicníocht HPM ina leagan roimh mhí Aibreáin agus ina dhiaidh sin.

(518)

Léirigh an t-imscrúdú freisin gur coigeartaíodh an fhoirmle praghsanna ó Aibreán 2020 le ‘1-moisture content%’. Dúirt IRNC go raibh foirmle an rialtais le haghaidh méine tirim nicile, agus toisc gur díoladh an méine nicile i bhfoirm fliuch, níor mhór an fhoirmle seo a choigeartú dá réir. Más é seo an cás, ansin go salach éileamh an goid gur úsáideadh an HPM san am atá caite ach amháin chun ríchíosanna a ríomh. Go deimhin, léirigh an t-imscrúdú go raibh praghas ceannaigh IRNC agus a chuideachtaí gaolmhara le linn na tréimhse imscrúdaithe an-ghar do phraghas an rialtais. Thairis sin, ní raibh aon difríocht sa phraghas idir ceannacháin méine nicile ó sholáthraithe gaolmhara i gcomparáid le soláthróirí nach bhfuil baint acu leo. Ar deireadh, léirigh na hidirbhearta díolacháin i rith na tréimhse imscrúdaithe an miner nicile aonair a chuir isteach an t-eolas sin i gcreat an imscrúdaithe gur gearradh praghas an-chosúil ar gach cliant don chineál céanna Mianadóireachta nicile. Léiríonn sé sin gur leanadh an praghas a chinn an rialtas le haghaidh méine nicile sa chleachtas.

(519)

Ar bhonn na fianaise thuasluaite go léir, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go ndéanann an t-idiragairt i margadh na mianach nicile trí rialáil shonrach a dhéanamh ar an bpraghas idirbhirt do mhian nicile idir cuideachtaí mianadóireachta agus bruithneoirí mianadóireachta. Dá bhrí sin, ní praghas margaidh é an praghas sin ach praghas a shocraíonn an rialtas agus a chuspóirí sonracha beartais á gcur san áireamh aige. Ar an gcúis sin amháin, measann an Coimisiún go bhfuil praghsanna méine nicile san Indinéis saofa agus nach féidir iad a úsáid mar thagarmharc chun sochar a chinneadh.

(520)

Mar sin féin, chomh maith leis an rialú rialtais ar phraghsanna méine nicile, tá saobhadh margaidh eile ag an goid a bhfuil tionchar sonrach praghsanna méine nicile san Indinéis a dhearbhaíonn nach féidir leis na praghsanna sin fónamh mar thagarmharc. Go háirithe, is é an toradh a bhíonn ar oibleagáid an rialtais ar bhruithneoirí nicile a phróiseáil ar bhonn intíre mar aon le spriocanna sonracha táirgthe ná rósholáthar sa mhargadh intíre agus dá bhrí sin, cuireann sí praghsanna intíre faoi chois. Chuir na srianta ar onnmhairiú freisin le rósholáthar méine nicile ar an margadh intíre agus, dá bhrí sin, le laghdú praghsanna. Uimh idirbheart amháin le haghaidh nicil ore san Indinéis éalaíonn an bhfíric go bhfuil an saobhadh margaidh éagsúla go díreach nó go hindíreach a dhéanann difear mar thoradh ar phraghsanna i ngach praghsanna ore nicil san Indinéis á shaobhadh.

(521)

Mar thoradh air sin, chinn an Coimisiún go bhfuil tionchar ag na bearta seo ar an margadh Mianach nicile iomlán intíre agus ní raibh sé dodhéanta praghas neamhshaofa méine nicile a bhunú i margadh na hIndinéise de réir na gcoinníollacha atá i réim sa bhaile. Dá réir sin, ní raibh aon phraghsanna intíre ann a d’fhéadfaí a úsáid mar thagarmharc iomchuí.

(522)

Dá bhrí sin, b’éigean don Choimisiún tagarmharc iomchuí lasmuigh den tír a lorg (113). Maidir leis sin, thug an Coimisiún faoi deara go bhfuil onnmhairí Mian nicile nicile a stopadh in 2014, onnmhairí mian nicile ó na hOileáin Fhilipíneacha forbartha go mór, go háirithe leis an margadh tomhaltais is mó, is é sin an PRC. Tá na hairíonna céanna ag mian nicile laterite na hOileáin Fhilipíneacha leis an ore nicil laterite Indinéisis. Tá sé a bhaintear de réir an próiseas mianach oscailte céanna mar atá san Indinéis agus tá ábhar nicile den chineál céanna mar mhian Indinéisis. Déantar an dá Mianaigh Philippine agus Indinéisis a bhaintear in aeráid chomhchosúil fliuch, agus mar sin tá siad cion uisce réasúnta ard agus den chineál céanna. Dá bhrí sin, mar nach bhfuil an Mian nicil Philippine tionchar ag na bearta rialtais saofa ar mhargadh na hIndinéise agus mar na coinníollacha margaidh i réim sa dá thír, lena n-áirítear cáilíocht, infhaighteacht, indíoltacht, iompar agus coinníollacha eile a cheannach nó a dhíol, mheas an Coimisiún Philippine agus Mian nicil Indinéisis a bheith inchomparáide. Tá gar geografach freisin, rud a chuireann freisin le staid an méine nicil Philippine inchomparáide leis an gceann a bheadh i réim san Indinéis in éagmais na mbeart saobhadh an goid ar.

(523)

Dá bhrí sin, mheas an Coimisiún, i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 6(d), (ii) den bhun-Rialachán, gur tagarmharc iomchuí é an praghas onnmhairiúcháin ó na hOileáin Fhilipíneacha chun a mheas an ndearnadh nó nach ndearnadh praghsanna méine nicile na hIndinéise ar luach saothair níos lú ná leordhóthanach. Is é an praghas a mheastar a bheith ina thagairt do mhian nicile na nOileán Filipíneach praghas na hOileáin Fhilipíneacha FOB mar a thuairiscigh an FerroAlloyNet a bhfuil cion nicile 1,8 % ann. Chuir an gearánach an fhaisnéis sin isteach ar bhonn ráithiúil. Ina theannta sin, sholáthair an gearánach tagarmharcanna (ar bhonn ráithiúil freisin) i gcás táirgí a bhfuil cion nicile iontu de 1,5 %, 1,6 %, 1,9 % agus 2,0 %. Baineadh úsáid as na tagarmharcanna sin chun tagarmharcanna a bhunú do ghráid eile a cheannaigh Grúpa IRNC bunaithe ar an gcion nicile (1,3 %, 1,4 %, 1,7 %, 2,1 %, 2,2 %, 2,3 % agus 2,4 %).

(524)

Cuireadh na tagarmharcanna sin i gcomparáid le praghsanna ceannaigh tuairiscithe na gcuideachtaí laistigh de Ghrúpa IRNC (IRNC, GCNS, ITSS, SMI agus TSI) sa IP de réir an inneachair nicile agus na ráithe iomchuí. Ríomhadh na difríochtaí a fuarthas ón gcomparáid seo do gach cuideachta Grúpa in IDR. Leanann sé ó na réamhaithrisí thuas go raibh na praghsanna méine nicile intíre Indinéisis go comhsheasmhach níos ísle ná an praghas seachfhreastalaí tagarmharc (praghsanna FOB Philippine). Dá bhrí sin, chinn an Coimisiún go n-oibleagáid ar na bearta de chuid an ghid cuideachtaí mianadóireachta ore nicil ag gníomhú dóibh mar chomhlachtaí poiblí agus/nó mar a chuirtear de chúram nó a ordóidh an goid nicil a chur ar fáil do luach saothair níos lú ná leordhóthanach don tionscal cruach dhosmálta Indinéiseach.

(525)

Dá bhrí sin, rinne an Coimisiún comparáid idir praghas ceannaigh intíre iarbhír méine nicile agus na táirgeoirí atá ag comhoibriú leis an bpraghas tagarmhairc neamhshaofa sna hOileáin Fhilipíneacha.

(526)

Ina dtuairimí faoin nochtadh deiridh, níor aontaigh an Grúpa Goid agus IRNC leis an tagarmharc le haghaidh méine nicile atá bunaithe ar mhian nicile ó na hOileáin Fhilipíneacha, toisc: (i) go bhfuil na hOileáin Fhilipíneacha laterite airíonna na mianach nicile Ni 1,5 %, (ii) go bhfuil an chainníocht na méine nicile laterite a tháirgtear san Indinéis níos mó ná dhá oiread a tháirgeadh na hOileáin Fhilipíneacha, agus (iii) is é an costas/ton táirgeadh nicile san Indinéis níos ísle ná sin de na hOileáin Fhilipíneacha, ós rud é go bhfuil an tiús meán laterite nicile 30 m san Indinéis, cé go bhfuil sa Philippines ach 20 m, agus tá an éarlais nicile in Indinéis ag 1.6 % ábhar nicile ag an am céanna 1,8 % in Indinéis. Thairis sin, d’éiligh an dá goid agus IRNC go bhfuil an toirmeasc onnmhairithe Indinéisis, agus depressing praghas intíre, bhrú suas praghsanna na méine nicil ó na hOileáin Fhilipíneacha. Ba cheart gurb é a bheadh sa tagarmharc ceart, de réir an ghoir, costas iarbhír táirgthe mhianaigh nicile IRNC, mar atá leagtha síos san imscrúdú frithdhumpála ar allmhairí leathán agus cornaí cruach dhosmálta therollta áirithe (114), nó, de réir an Ghrúpa IRNC, na costais iarbhír táirgthe, SG&A iarbhír agus brabús cuí na dtáirgeoirí póir nicile Indinéiseacha a imscrúdaíonn.

(527)

D’fhreagair an gearánach go raibh mianach nicile na hOileáin Fhilipíneacha fós ar an tagarmharc is oiriúnaí do mhian nicile na hIndinéise. Dúirt an gearánach freisin, má mheasann an Coimisiún nach tagarmharc iomchuí a bheadh i gceist le méine nicile na nOileán Filipíneach, thacaigh sé leis an tagairt don phraghas idirnáisiúnta nicile LME mar an t-aon tagarmharc malartach amháin atá ann cheana. An gearánach Chuimhnigh go bhfuil an praghas foilsithe HMA Indinéisis do nicil, a úsáidtear chun an praghas díolacháin intíre na méine nicile (HPM) a shainmhíniú, tá sé féin bunaithe ar LME. Ós rud é go dtagraíonn an LME do thonaí méadrach tirim, ba chóir go n-oiriúnófaí é leis an gcion taise. Shoiléirigh an gearánach gur cur chuige coimeádach a bheadh anseo, toisc nach gcuireann sé san áireamh an cion iarainn méine nicile.

(528)

Sholáthair IRNC rejoinder do fhreagairt EUROFER maidir le húsáid LME mar thagarmharc eile. Chuir Grúpa IRNC béim ar an gcéad dul síos gur táirgí difriúla iad nicil dá dtagraíonn an LME agus mianach nicile. Dar le IRNC Group, bheadh na treochtaí éagsúla i sonraí praghais do nicil bunaithe ar an LME, a bhí ag laghdú, agus do na Mian nicile hOileáin Fhilipíneacha, a bhí ag méadú, in amhras ar a úsáid toisc go mbeadh an t-éileamh agus soláthar na n-mhian nicil agus nicil a bheith difriúil. Ar an dara dul síos, d’áitigh Grúpa IRNC go sáraíonn an fhoirmle atá molta ag EUROFER an praghas méine nicile mar gheall ar: (i) ní féidir gach cion nicile atá sa mhian nicile a úscadh as an mianach nicile agus iad a phróiseáil tuilleadh ina nicil íon, ach ba chóir cóimheas toraidh ó mhianta nicile go nicile a bhreithniú; (ii) léiríonn praghas nicile íon na costais agus na costais go léir is gá chun nicil íon a thabhairt ar an margadh (m.sh. costas méine nicile, costas fuinnimh, dímheas ar innealra, costas saothair, costas iompair, SGA, agus brabúis táirgeoirí agus trádálaithe etc. Ba é conclúid an Ghrúpa IRNC, dar leis, go ndearna an fhoirmle bunaithe ar an LME rósta an tagarmharc, agus go mbeadh tagarmharc cuí bunaithe ar na costais táirgthe iarbhír, ar an SG&A iarbhír agus ar tháirgeoirí nicile iarbhír a rinne imscrúdú ar an tagarmharc.

(529)

Rinne an Coimisiún na hargóintí uile a tharraing na páirtithe go léir anuas a bhreithniú go cúramach. Ag tosú leis an iarraidh ó Ghrúpa Goid agus IRNC tagarmharc intíre a úsáid bunaithe ar chostas táirgthe, SG&A agus corrlach iomchuí brabúis de chuid táirgeoirí Indinéiseacha méine nicile, chinn an Coimisiún nach mbeadh sé sin indéanta agus in aon chás nach mbeadh sé i gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha. Mar gheall ar an neamh-chomhoibriú táirgeoirí méine nicile, ní raibh fáil ag an gCoimisiún ar chomhad sonraí in-tíre maidir le costas táirgthe agus SG&A de tháirgeoirí méine nicile Indinéisis, ná ní raibh faisnéis aige ar chorrlach iomchuí brabúis san Indinéis. Dá bhrí sin, ní bheadh sé indéanta an tagarmharc a thógáil mar a d’iarr na páirtithe sin. Ar chaoi ar bith, thug an Coimisiún dá aire, i bhfianaise an tsaofa intíre fhorleatach i margadh amh-mhianach nicile na hIndinéise mar a shonraítear i Roinn 4.3.3.2.2, gur chinn an Coimisiún ag aithris (521) nach bhféadfadh sé teacht ar aon tagarmharc oiriúnach tíre agus, dá bhrí sin, go raibh air dul i muinín tagarmharc lasmuigh den tír. Dá bhrí sin, diúltaíodh don tagarmharc malartach sin sa tír.

(530)

Ansin rinne an Coimisiún measúnú cúramach ar na hargóintí maidir leis an bhfoirmle bunaithe ar phraghas LME nicile. Ag an tús, mheas an Coimisiún go bhfuil an LME i measc na margaí airgeadais is mó ar domhan a chlúdaíonn bunmhiotail. Maidir le praghas nicile, thug an Coimisiún dá aire go bhfuil praghas LME bunaithe ar idirbhearta iarbhír agus go bhfuil a choinníollacha ailínithe go maith le coinníollacha mhargadh na hIndinéise. Níos tábhachtaí fós, mheas an Coimisiún gur áitigh sé an argóint gurb é praghas nicile LME túsphointe na modheolaíochta a úsáideann an goid féin chun praghas tagartha intíre mhian nicile a shocrú, ós rud é go mbeadh sé sin ina nasc níos dlúithe le margadh agus le staid na hIndinéise. Dá bhrí sin, is ionann na praghsanna nicile LME bonn iomchuí chun méine nicile a ríomh san Indinéis. Ag an am céanna, thug an Coimisiún faoi deara go mbeadh gá leis an bhfoirmle a mhol an gearánach maidir le praghsanna nicile a oiriúnú chun roinnt gnéithe a luaigh Grúpa IRNC san aighneacht fhrisnéise a léiriú. Ós rud é nach bhfuil dóthain fianaise ar fáil sa chomhad ag an gcéim fhíordhéanach den imscrúdú, ní raibh sé indéanta, áfach, go ndéanfadh an Coimisiún an t-oiriúnú thuasluaite agus, dá bhrí sin, na praghsanna LME a úsáid mar thagarmharc san imscrúdú.

(531)

I bhfianaise an fhoráis leanúnaigh, bhreithnigh an Coimisiún ansin na hargóintí a d’ardaigh na páirtithe maidir leis an tagarmharc bunaithe ar phraghsanna iarbhír mhian nicile na nOileán Filipíneach ar bhonn SAB a úsáidtear chun an sochar a ríomh. Thug an Coimisiún dá aire nár thug an Grúpa IRNC agus an Grúpa IRNC bunús leis an tionchar a bhí ag na heilimintí a thagair siad ar shaintréithe teicniúla éagsúla agus ar mhéideanna aschuir éagsúla idir ór nicil na hIndinéise agus na hOileáin Fhilipíneacha ar na praghsanna Philippine, ná níor chuir siad isteach aon fhianaise lena ndearnadh iarracht aon choigeartuithe a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar na difríochtaí sin a chainníochtú i gcomparáid leis na praghsanna sna hOileáin Fhilipíneacha a úsáidtear mar thagarmharc. Ní raibh an argóint go bhfuil an toirmeasc ar onnmhairiú Indinéisis depressed saorga praghsanna intíre Indinéisis agus freisin mar thoradh ar phraghsanna níos airde hOileáin Fhilipíneacha difear ar an bhfíric gur ionann praghsanna na hOileáin Fhilipíneacha tagarmharc iomchuí, mar gheall ar léirigh siad praghsanna margaidh iarbhír na méine nicil mar thoradh ar na cúinsí margaidh concurring agus roghanna rialála na dtíortha éagsúla (lena n-áirítear Indinéis) agus dá bhrí sin ní raibh an bonn an ionadaí margadh iarbhír de na praghsanna seo. Maidir leis an éileamh ar chion nicle difriúil i mianach nicile sna hOileáin Fhilipíneacha, is ionann an tagarmharc a úsáideann an Coimisiún agus difríocht den sórt sin (thógann an Coimisiún tagarmharc do gach cineál mian nicile a cheannaigh Grúpa IRNC). Maidir leis an éileamh go bhfuil an costas táirgthe méine nicile san Indinéis níos ísle ná mar atá sna hOileáin Fhilipíneacha, mar atá luaite in aithris (528) nach bhfuil na mianadóirí nicil Indinéisis comhoibriú san imscrúdú agus dá bhrí sin ní raibh an Coimisiún in ann measúnú a dhéanamh ar chostais den sórt sin. Dá bhrí sin, dhearbhaigh an Coimisiún go bhfuil sé de rogha aige tagarmharc na nOileán Filipíneach a úsáid mar an tagarmharc is oiriúnaí sna himthosca sin, agus ag cur san áireamh freisin na cainníochtaí substaintiúla a onnmhairíodh ó na hOileáin Fhilipíneacha agus toisc gurb iad príomhcheannaitheoirí mhian nicile na nOileán Filipíneach táirgeoirí cruach dhosmálta Síneacha a úsáideann an teicneolaíocht chéanna le Grúpa IRNC chun an táirge i gceist a tháirgeadh. Cuireadh as a bpost dá bhrí sin na hargóintí a rinne an Grúpa Goid agus IRNC ina leith sin.

(532)

Mhaígh an goid freisin nár amhábhar díreach é Mian nicile le haghaidh SSCR. A mhalairt ar fad, bhí méine nicil ina amhábhar le haghaidh IN agus táirgí dhosmálta teo-rollta, atá i ndiaidh ionchur upstream do SSCR. De réir an goid, ba cheart an bhfíric seo a chur san áireamh i ríomh an tsochair.

(533)

D’éiligh an Grúpa IRNC go raibh an t-eintiteas IRNC ag díol an méine nicil a ceannaíodh laistigh de Ghrúpa IRNC agus dá bhrí sin ba chóir aon tairbhe a eascraíonn as a mhian nicil a cheannach a chur san áireamh i ríomh an tsochair. D’athdhearbhaigh Grúpa IRNC an argóint sin tar éis nochtadh deiridh breise a dhéanamh.

(534)

Dheimhnigh an Coimisiún gur chuir sé an dá ghné sin san áireamh agus méid an fhóirdheonaithe do Ghrúpa IRNC á ríomh. Ar an gcéad dul síos, i gcás soláthraithe gaolmhara maidir le hionchuir, leithdháileadh an sochar a fuarthas sna cuideachtaí sin ag baint úsáide as an gcion dá láimhdeachas a bhaineann leis an táirgeoir onnmhairiúcháin. Cuireadh an sochar leithdháilte sin chun tairbhe an táirgeora onnmhairiúcháin agus áiríodh é i ríomhanna fóirdheontais an táirgeora sin. Ar leibhéal an táirgeora onnmhairíochta, ba é láimhdeachas iomlán na cuideachta ainmneoir an tsochair. Nochtadh an mhodheolaíocht ríofa mhionsonraithe do Ghrúpa IRNC ina nochtadh aonair toisc go raibh faisnéis rúnda inti.

(535)

Thug an Coimisiún dá aire nach mbaineann úsáid deiridh na méine nicile a ceannaíodh, bíodh sé don táirge i gceist nó do dhíolacháin le cuideachtaí gaolmhara le haghaidh tuilleadh próiseála, le hábhar mar, agus an ráta fóirdheontais á ríomh, nach bhfuil an t-ainmneoir cothrom le láimhdeachas iomlán Ghrúpa IRNC. Dá bhrí sin, diúltaíodh an t-éileamh seo.

(536)

B'ionann méid an tsochair arna ríomh amhlaidh agus 9,64 % don Ghrúpa IRNC.

4.4.3.2.3.   Sainiúlacht

(537)

Bhí sraith beart an Goid dírithe ar mhaithe le tionscail áirithe, go háirithe an tionscal cruach dhosmálta baile. Go deimhin, cé go dtéann an saobhadh ar mhian nicile chun tairbhe freisin do tháirgí iartheachtacha seachas cruach dhosmálta (eadhon táirgeoirí ceallraí leictreacha a úsáidtear i bhfeithiclí fuinnimh nua), níl an sochar ar fáil ach do thionscail áirithe san Indinéis, eadhon iad siúd atá gníomhach i slabhra luacha nicile. Is bearta sonracha faoi Airteagal 4(2)(a) den bhun-Rialachán, dá bhrí sin, na bearta. Cuireann tréithe dúchasacha mhian nicile teorainn le húsáid fhéideartha an fhóirdheontais do thionscal áirithe, ach ní chiallaíonn sé seo, d‘fhonn é a bheith sonrach, nach mór an fóirdheontas a theorannú tuilleadh d’fhothacar den tionscal seo (115).

(538)

Ina gcuid tuairimí maidir le nochtadh deiridh mhaígh an goid nach raibh aon sainiúlacht sna beartais mhian nicile, toisc nach raibh feidhm acu ach amháin maidir le hearnáil na cruach dosmálta, ach le réimse éagsúil táirgí.

(539)

Dhiúltaigh an Coimisiún an t-éileamh sin. Go deimhin, díríonn beartais mhian nicile gabhar i gcónaí ar mhian nicile mar amhábhar d’earnáil na cruach gan stainsless. Go deimhin, léirigh doiciméid sa chomhad imscrúdaithe go gcaithfidh méine nicile a úsáidtear chun cruach dhosmálta a tháirgeadh cion nicile > 1,7 % a bheith ann. Ar an mianach nicile contraty le < faigheann 1,7 % feidhmeanna éagsúla, mar shampla i gcadhnraí le haghaidh feithiclí leictreacha. Is fianaise é sin, amhail ó GR 1/2017 agus go dtí Rialachán MEMR 11/2019, nach mbaineann an toirmeasc ar onnmhairiú ach nicil amháin le cion nicile > 1,7 %, i.e. mianach nicile amháin atá fostaithe in earnáil na cruach gan smál. Dá bhrí sin, diúltaíodh an t-éileamh seo.

4.4.3.3.   Conclúidí

(540)

Trí shraith shonrach beart a dhéanann an gnóthas, trí na cuideachtaí mianadóireachta ag gníomhú dóibh mar chomhlachtaí poiblí nó a gcuireann an giod mar chúram orthu nó a stiúrann an giod, mianach nicile a sholáthar don tionscal cruach dosmálta ar luach saothair nach bhfuil go leor de luach saothair ag gabháil dóibh. Tairbhe airgeadais don fhaighteoir is ea earraí a sholáthar agus tá sé sonrach, agus dá bhrí sin, tá sí in-fhrithchúitithe.

(541)

Ní raibh dóthain fianaise chun a bhunú ar an méid a d’fhéadfadh Jindal Stainless Indinéis tairbhe a bhaint as an scéim seo, mar nach bhfuil Jindal Stainless Indinéis comhtháite go hingearach agus a thosaíonn a phróiseas táirgthe ar leibhéal na cornaí te-rollta.

(542)

Ba é méid an fhóirdheontais a bunaíodh maidir le méine nicile a sholáthar do níos lú ná luach saothair leordhóthanach i rith na tréimhse imscrúdaithe do Ghrúpa IRNC:

Cuideachta

Méid foriomlán an fhóirdheontais

An IRNC Group

9,64  %

4.5.   Comhar idir an Indinéis agus an tSín agus Páirc Tionsclaíochta Morowali

4.5.1.   Réamhrá agus comhthéacs fíorasach

(543)

Líomhnaigh an gearán go raibh an gníomh ag brath ar thacaíocht airgeadais a chuir an GOC ar fáil mar chuid dá phlean chun tionscal na cruach dosmálta a fhorbairt. Bhí nasc sonrach ag an tacaíocht seo le forbairt Pháirc Morowali a reáchtálann cuideachtaí Síneacha go bunúsach, go háirithe Infheistíocht Chuibhiúil Shanghai (Grúpa), an chuideachta sealbhaíochta de chuid Ghrúpa Tsingshan. Dar leis an ngearán, an goid, ní hamháin lorg go gníomhach, a admháil agus a glacadh mar a chuid féin an maoiniú Síneach, ach sé líomhnaithe freisin brú ar an GOC chun tacaíocht a thabhairt do chuideachtaí Síneacha a bhí bruithniú roimhe sin an Mian nicil allmhairithe ón Indinéis isteach NPI sa tSín chun bogadh a gcuid gníomhaíochtaí bruithnithe go dtí an Indinéis.

(544)

Tá an cúlra stairiúil agus fíorasach ar an dlúthchomhar idir an Indinéis agus an tSín a fhorbairt tionscal cruach dhosmálta go hiomlán comhtháite iartheachtach ag brath ar na cúlchistí méine nicil ar fáil ar an Indinéis, agus ar an airgeadas agus an fios gnó a thug an tSín isteach ag Alt 4.3. Mar a mhínítear, tá an Indinéis cúlchistí méine suntasach nicil agus tá sé ar cheann de na himreoirí is mó sa mhargadh ar fud an domhain. Amhail ó 2005 tháinig méadú substaintiúil ar úscadh mian nicile, agus rinne amhlaidh onnmhairí (féach Táblaí 1 agus 2). Léiríonn na táblaí freisin go raibh an tSín de réir a chéile an ceann scríbe mór is mó onnmhairí méine nicil, ós rud é go raibh an méine Indinéisis an ceann is oiriúnaí do tháirgeadh cruach dhosmálta. Bhí imní ar an ngid go mbeadh a chúlchistí méine nicile ídithe le honnmhairí toisc nach raibh cumas leordhóthanach intíre aici an méan a phróiseáil tuilleadh, agus dá bhrí sin ní bhainfeadh an tír tairbhe leordhóthanach astu.

(545)

Tríd an Dlí nua maidir le Mianadóireacht in 2009, chinn an dáid an breisluach intíre a mhéadú trí phróiseáil intíre mianraí lena n-áirítear mianach nicile a chur chun cinn, go príomha trí oibleagáid próiseála intíre (féach aithrisí (401) go (404)). Chinn sé freisin srianta ar onnmhairiú a thabhairt isteach tar éis tréimhse cairde 5 bliana chun a áirithiú go dtógfaí an leorthoilleadh intíre chun an táirgeadh mianach nicile a ionsú agus chun a áirithiú go soláthródh mianadóirí é ar luach saothair níos lú ná mar is leor (féach an roinn roimhe seo).

(546)

Sa chomhthéacs sin, cuireadh tús le cainteanna le tríú tíortha a d’fhéadfadh a bheith spéisiúil le tionscal intíre cruach dhosmálta. Mar shampla, d’iarr an goid a chur ina luí ar an tSeapáin agus a tionscal próiseála méine nicil a infheistiú san Indinéis. Mar sin féin, bhí rialtas na Seapáine i gcoinne na srianta onnmhairithe Indinéisigh a bhí beartaithe mar mheas sé nach raibh siad ag luí le rialacha EDT agus ba bhagairt é cás i gcoinne na hIndinéise a sheoladh ag an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (116).

(547)

Bhí an goid rathúil nuair a chuaigh sé an rialtas na Síne. Mar thoradh ar an gcomhar déthaobhach a ceadaíodh sna comhaontuithe in 2011 agus 2013, agus ansin ghéaraigh tuilleadh, thosaigh an tSín ag tógáil agus ag forbairt bruithneoirí san Indinéis. Shroich na honnmhairí go dtí an tSín buaicphointe in 2013 go 58 milliún tona, ach tháinig méadú de réir a chéile ar an acmhainn intíre san Indinéis ó 7.81 milliún tona in 2014, nuair a tháinig an oibleagáid próiseála intíre agus na srianta ar onnmhairiú i bhfeidhm, suas le 61 milliún tona in 2019 (féach Tábla 3).

4.5.1.1.   Bunús dlí

(548)

I measc na gcomhaontuithe déthaobhacha ábhartha arna síniú thar na blianta idir an t-aistriú agus an GOC, agus na ráitis arna seachadadh go comhpháirteach, áirítear:

An Dearbhú Comhpháirteach idir an Indinéis agus an PRC maidir le Comhpháirtíocht Straitéiseach, a síníodh i Iacárta an 25 Aibreán 2005;

An Plean Gníomhaíochta maidir le Cur Chun Feidhme an Dearbhaithe Chomhpháirtigh maidir le Comhpháirtíocht Straitéiseach idir an goid agus an GOC, a síníodh i Iacárta an 21 Eanáir 2010;

An Comhaontú idir an goid agus an GOC maidir le Comhar Eacnamaíoch agus Trádála Déthaobhach a Neartú, a síníodh i Iacárta an 29 Aibreán 2011;

An Communiqué comhpháirteach idir an goid agus an GOC ar Neartú Comhpháirtíocht Straitéiseach tSín-Indonesia, a seachadadh i Iacárta an 29 Aibreán 2011;

An Prótacal lena leasaítear an Meabhrán Tuisceana idir Aireacht Gnóthaí Muirí agus Iascach na hIndinéise agus Riarachán Stát-aigéanach an PRC um Chomhar Muirí, a síníodh in Iacárta an 29 Aibreán 2011;

Ráiteas comhpháirteach ina n-iarrtar ar fhiontair Shíneacha a gcuid infheistíochtaí san Indinéis a mhéadú, a seachadadh i mBéising an 25 Márta 2012;

An Indinéis-an tSín Clár Forbartha Cúig Bliana um Chomhar Eacnamaíoch agus Trádála, a síníodh i Iacárta an 2 Deireadh Fómhair 2013;

An Comhaontú idir an goid agus an GOC ar an Indinéis-an tSín Páirceanna Tionsclaíocha Comhtháite, a síníodh i Iacárta an 2 Deireadh Fómhair 2013;

An Ráiteas Comhpháirteach maidir leis an gComhpháirtíocht Straitéiseach Chuimsitheach a Neartú idir an PRC agus an Indinéis, a seachadadh i mBéising an 26 Márta 2015;

An Plean Gníomhaíochta maidir leis an gComhpháirtíocht Straitéiseach Chuimsitheach idir an leath agus an Chomhairle (2017-2021) a chur chun feidhme, a síníodh i mBéising an 14 Bealtaine 2017;

An Meabhrán Tuisceana maidir le Comhar a chur chun cinn maidir le Conairí Cuimsitheacha Eacnamaíocha Réigiúnacha a Fhorbairt idir Aireacht Chomhordúcháin Gnóthaí Muirí na hIndinéise agus Coimisiún Náisiúnta um Fhorbairt agus Athchóiriú an PRC, a síníodh in Bogor an 7 Bealtaine 2018; agus

An Meabhrán Tuisceana maidir le Comhchoiste Stiúrtha a bhunú chun Conairí Cuimsitheacha Eacnamaíocha Réigiúnacha a Fhorbairt idir Aireacht Chomhordúcháin Ghnóthaí Muirí na hIndinéise agus Coimisiún Náisiúnta um Fhorbairt agus Athchóiriú an PRC, a síníodh i mBéising an 23 Deireadh Fómhair 2018.

(549)

Ina theannta sin, chuir roinnt píosaí reachtaíochta baile a achtaíodh ag an ngníomh na comhaontuithe déthaobhacha thuasluaite i bhfeidhm nó bhí baint acu leo:

An Máistirphlean do Luasú agus Leathnú na Forbartha Eacnamaíochta Indinéis 2011-2025 (‘MP3EI’) a foilsíodh i mBealtaine 2011; agus

Foraithne an Aireacht Tionscail na hIndinéise Uimh. 432/M-IND/Kep/7/2014 ar an bhFoireann Comhair nó an Indinéis-an tSín Eastát Tionsclaíoch Comhtháite, dar dáta an 22 Iúil 2014.

4.5.2.   Neamh-chomhoibriú páirteach agus úsáid fíricí atá ar fáil maidir le tacaíocht i bPáirc Morowali

4.5.2.1.   Cur i bhfeidhm fhorálacha Airteagal 28(1) den bhun-Rialachán maidir le GOID

(550)

D’iarr an Coimisiún ar an gCoimisiún faisnéis áirithe a chur ar fáil maidir leis an gcreat comhair dhéthaobhaigh atá leagtha amach ag an goid agus an GOC agus, go háirithe, na coinníollacha faoinar bunaíodh Páirc Morowali i dtús báire agus cibé an raibh Páirc Morowali agus a mhéid a bhí an cúnamh airgeadais a chuir an GOC ar fáil mar chuid den chomhar déthaobhach idir rialtais na hIndinéise agus na Síne faoi seach.

(551)

D’iarr an Coimisiún go sonrach go gcuirfí doiciméad ar fáil, a shínigh Xiang Guanda ó Shanghai Decent Investment agus Halim Mina ó Bintang Delapan i láthair uachtaráin na Síne agus na hIndinéise an 3 Deireadh Fómhair 2013. Theip ar an ngníomh an doiciméad seo a chur ar fáil, doiciméad ina leagtar amach, de réir na faisnéise atá ar fáil don Choimisiún, an comhaontú IMIP a bhunú go comhpháirteach agus Páirc Tionsclaíochta Morowali a fhorbairt ina dhiaidh sin (117). Ina theannta sin, le linn RCC, dheimhníodh gurb ann don chomhaontú sin; Mar sin féin, mhaígh an goid nach raibh sé.

(552)

Mar a míníodh in aithris (573), d’iarr an Coimisiún go gcuirfí ar fáil liosta na dtionscadal tosaíochta a roghnaíodh lena gcur chun feidhme de réir fhorálacha Chlár na hIndinéise-na Síne. Ina ionad sin, cuireadh liosta éagsúil tionscadal ar fáil leis an ngníomh, i.e. liosta na dtionscadal comhair idir an Indinéis agus an tSín faoin idirphlé eacnamaíoch ardleibhéil (Hled).

(553)

Ina theannta sin, mar a mhínítear in aithrisí (639) et seq., d’iarr an Coimisiún ar an gCoimisiún doiciméid a chur isteach a bhaineann le cur chun feidhme na gcomhaontuithe a cuireadh ar fáil, agus na sásraí comhairliúcháin a chuir an Chomhairle um Chearta an Duine agus an gníomh i bhfeidhm ina leith sin. Mar sin féin, d’fhreagair an goid nár chruthaigh foireann KIT Indinéis i ndáil leis seo beartais fiúntacha agus dhiúltaigh siad aon doiciméadú maidir leis seo a chur ar fáil.

(554)

Dá bhrí sin, chuir an Coimisiún in iúl do GOID go bhféadfadh sé go mbeadh air dul i muinín na bhfíoras atá ar fáil faoi Airteagal 28(1) den bhun-Rialachán le linn dó scrúdú a dhéanamh ar an bhfóirdheonú líomhnaithe le haghaidh cuideachtaí lonnaithe i bPáirc Tionsclaíochta Morowali.

(555)

In éagmais na faisnéise iarrtha, mheas an Coimisiún nach bhfuair sé faisnéis ríthábhachtach agus riachtanach a bhaineann leis an ngné sin den imscrúdú. Dá bhrí sin, chuir an Coimisiún Airteagal 28 den bhun-Rialachán i bhfeidhm agus bhí sé ag brath ar fhíricí atá ar fáil i ndáil leis na hábhair sin.

4.5.2.2.   Cur i bhfeidhm fhorálacha Airteagal 28(1) den bhun-Rialachán maidir le GOC

(556)

Mar a meabhraíodh thuas in aithris (15), san Fhógra tionscnaimh, d’iarr an Coimisiún ar GOC a bheith ina pháirtí leasmhar agus, ar an lá céanna a fhoilsítear é, sheol sé an Fógra tionscnaimh chuig an GOC, agus aird á tarraingt aige go sainráite ar an iarraidh. Trí ríomhphost dar dáta an 19 Feabhra 2021, dheimhnigh an GOC gur chláraigh sé mar pháirtí leasmhar.

(557)

Sheol an Coimisiún iarratas ar fhaisnéis chuig an GOC chun faisnéis a bhailiú maidir le forbhreathnú ar an earnáil airgeadais sa tSín, faisnéis a bhaineann le Coimisiún Baincéireachta agus Rialála na Síne, agus faisnéis faoi thacaíocht airgeadais, ráthaíochtaí onnmhairíochta agus árachas i gcomhthéacs Pháirc Morowali agus Criosanna Trádála agus Comhair Thar Lear. Mar sin féin, dhiúltaigh an GOC an fhaisnéis seo a chur isteach.

(558)

Dá bhrí sin, chuir an Coimisiún in iúl don GOC go mb’fhéidir go mbeadh air dul i muinín úsáid na bhfíoras atá ar fáil faoi Airteagal 28(1) den bhun-Rialachán maidir leis an scéim fóirdheontais i dtrácht. Ní bhfuarthas aon tuairimí ón GOC.

(559)

In éagmais na faisnéise a iarradh, mheas an Coimisiún nach bhfuair sé faisnéis ríthábhachtach agus riachtanach a bhaineann leis an ngné sin den imscrúdú. Dá bhrí sin, chuir an Coimisiún Airteagal 28 den bhun-Rialachán i bhfeidhm agus bhí sé ag brath ar fhíricí atá ar fáil i ndáil leis na hábhair sin.

4.5.3.   Doiciméid dhlíthiúla agus bheartais an chreata dhéthaobhaigh comhair idir an stát agus an GOC

(560)

Is féidir leis an gcomhar instigated ag an goid leis an GOC ar an gcóireáil fhabhrach a chur ar bun agus a chruthú agus a fhorbairt an tionscal cruach dhosmálta Indinéisis a rianú ar ais go dtí na 2000í luatha. Is éard atá ann roinnt doiciméad déthaobhach lena mbunaítear an creat dlíthiúil agus beartais as a dtiocfaidh glacadh roinnt beartas sonrach tacaíochta agus clár fabhrach ar fóirdheontais in-fhrithchúitithe iad atá cumhdaithe ag an imscrúdú sin.

(561)

Léirítear sna doiciméid sin gur bhunaigh an dá thír creat comhair thar na blianta ar bhonn roinnt doiciméad déthaobhach dlíthiúil agus beartais chun cur leis an gcomhar eatarthu de réir a chéile. Tá siad go léir téarmaí an chomhair agus an príomhchuspóir a chur ar bun agus a fhorbairt tionscal cruach dhosmálta intíre san Indinéis trí roinnt beart agus beartais tosaíochta éagsúla is infheidhme maidir le heintitis Sino-Indonesian spreagadh agus tacaíocht ó na rialtais faoi seach chun an comhar seo a chur chun feidhme.

(562)

Cuireadh tús leis an gcomhar idir an goid agus an GOC sa mhianadóireacht agus san earnáil mhiotalóireachta in 2005 nuair a síníodh Dearbhú Comhpháirteach idir an Indinéis agus an tSín maidir le comhpháirtíocht straitéiseach, ina luaitear go gcuirfidh an dá pháirtí leis an gcomhar infheistíochta trí thuiscint agus líonrú frithpháirteach a mhéadú i measc na n-údarás infheistíochta, lena n-áirítear na hearnálacha príobháideacha, agus trí thimpeallachtaí éiceapholaitiúla agus dlíthiúla níos fabhraí a chruthú don sreabhadh infheistíochtaí'. Cheana féin ag an am sin, d’iarr an GOC dearbhú ón goid chun leasanna infheisteoirí coigríche a ráthú chun brabúis a fháil (118). Dúradh freisin ag an am sin go raibh ráthaíocht ag rialtas na Síne i gcónaí go raibh gach infheistíocht sa tSín brabúsach le deich mbliana anuas d’fhorbairt eacnamaíoch. Bhí an comhar sin i gcomhréir le beartas na Síne ‘dul amach’ a thosaigh in 1999 agus a bhí i bhfabhar cuideachtaí Síneacha a bhunú thar lear agus a easpórtáil agus a idirnáisiúnú.

(563)

I mí Eanáir 2010, mar chur chun feidhme an Dearbhaithe Chomhpháirtigh 2005, shínigh an Indinéis agus an tSín an doiciméad Plean Gníomhaíochta idir an Indinéis agus an tSín (‘Plean Gníomhaíochta 2010’) chun a gcomhpháirtíocht straitéiseach a chur chun cinn. Tá plean sa doiciméad seo chun infheistíocht Síneach a spreagadh i dtionscail acmhainn-bhunaithe san Indinéis, lena n-áirítear mianadóireacht (119). I Roinn 3.2 maidir le ‘Comhar Trádála’, rinneadh tagairt d’Airteagal 3.2.14 ‘an plean cúig bliana don chomhar eacnamaíoch agus trádála idir an tSín agus an Indinéis a fhoirmiú agus a chur chun feidhme’, a síníodh go gairid ina dhiaidh sin go deimhin (féach thíos). Déantar foráil sa chaibidil maidir le ‘Comhar Infheistíochta’ do spreagadh gníomhaithe príobháideacha (Airteagal 3.4.3) agus do spreagadh ‘Infheistíocht Síneach i dtionscail atá bunaithe ar acmhainní san Indinéis, amhail (...) mianadóireacht agus fuinneamh (...)’ (Airteagal 3.4.8). Déantar tagairt sa doiciméad freisin do Mheabhrán Tuisceana idir goid agus an GOC maidir le Comhar Bonneagair agus Acmhainní Nádúrtha a síníodh an 25 Aibreán 2005.

(564)

An t-imscrúdú go trí memoranda tuisceana agus rialachán teicniúil amháin sínithe ag na hionadaithe na Síne agus rialtais na hIndinéise le linn cuairt ar an ansin Príomh-Aire na Síne, an tUasal Wen Jiabao, i Iacárta ag deireadh mhí Aibreáin 2011. D’iarr an Coimisiún ar an gCoimisiún na trí mheabhrán tuisceana sin agus an rialachán teicniúil a chur ar fáil.

(565)

Chuir an gid trí dhoiciméad isteach. Ba é a bhí sa chéad doiciméad Prótacal lena leasaítear an meabhrán tuisceana idir Aireacht gnóthaí muirí agus iascaigh na hIndinéise agus riarachán Stát aigéanach an PRC maidir le comhar muirí a síníodh an 29 Aibreán 2011.

(566)

Ba é a bhí sa dara doiciméad Comhaontú idir an goid agus an Chomhairle um Chomhar déthaobhach eacnamaíoch agus trádála a leathnú agus a dhoimhniú a síníodh an 29 Aibreán 2011. De bhun an chomhaontaithe sin, d’aontaigh an dá rialtas fiontair a spreagadh chun comhar eacnamaíoch a dhéanamh ar chineálacha éagsúla i réimsí éagsúla amhail tionscal na cruach, an tionscal tionsclaíoch agus crios próiseála onnmhairí.

(567)

Ba é an tríú doiciméad Communiqué Comhpháirteach idir an goid agus GOC maidir leis an tSín a neartú a thuilleadh – comhpháirtíocht straitéiseach na hIndinéise sínithe ar an 29 Aibreán 2011. De bhun na Communiqué seo, ‘Léirigh an dá thaobh go raibh siad sásta leis an bPlean Gníomhaíochta maidir le Cur Chun Feidhme an Dearbhaithe Chomhpháirtigh maidir le Comhpháirtíocht Straitéiseach idir an Chomhairle um Chearta an Duine agus goid a síníodh an 21 Eanáir 2010, agus d’aontaigh siad bearta nithiúla a ghlacadh chun an Plean Gníomhaíochta a chur chun feidhme agus chun comhar pragmatach a chur chun cinn i réimsí éagsúla idir an dá thír’. Ina theannta sin, ‘Tá súil ag an taobh Síneach freisin an comhar leis an Indinéis maidir le forbairt Chrios an Chomhair Eacnamaíoch agus Trádála a neartú’.

(568)

An 25 Márta 2012, d’aontaigh an goid agus an GOC, i ráiteas comhpháirteach a tugadh i mBéising ag deireadh na cuairte oifigiúla a thug Uachtarán na hIndinéise Yudhoyono, comhaontú déthaobhach um chomhar eacnamaíoch agus trádála a fhorbairt idir an Indinéis agus an tSín i gcomhréir leis na beartais tosaíochta ar leith sa phlean cúig bliana den GOC agus an MP3EI den GOID (120). Thairis sin, spreag an goid fiontair Shíneacha chun páirt a ghlacadh i gcumas tionsclaíoch na hIndinéise a fheabhsú agus gheall siad ‘leanúint ar aghaidh le timpeallacht infheistíochta chuiditheach a chruthú d’infheisteoirí coigríche, lena n-áirítear infheisteoirí na Síne’. Go sonrach, táthar ag súil leis go ndéanfaidh na fiontair Síneacha ‘níos mó a infheistiú i dtionscal mianadóireachta na hIndinéise’ agus ‘an tSín a chur ar an eolas maidir lena hiarrachtaí feabhas a chur ar bhainistiú a cuid acmhainní mianadóireachta’. Ar deireadh, tháinig an dá pháirtí ar chomhaontú maidir le ‘hiarrachtaí chun comhar sa [...] mhianadóireacht a dhaingniú agus a mhéadú’. Léirítear sa ráiteas seo go ndearna an dá thaobh iarracht a mbeartais fhabhracha intíre faoi seach a chur chun feidhme, go háirithe d’fhonn cumas tionsclaíoch iartheachtach na hIndinéise a neartú trí pháirt a thabhairt don tSín agus í a choinneáil cothrom le dáta maidir le forbairt an bheartais maidir le hamhábhair.

(569)

Maidir leis an Indinéis, aithníonn an MP3EI gur gá an tionscal a fhorbairt a thuilleadh san Indinéis agus brandaí Sulawesi mar réimse forbartha don tionscal. Chun tacú le forbairt thionscal na cruach, an goid atá beartaithe, i measc gníomhaíochtaí eile, athruithe rialála chun soláthar amhábhar a éascú, comhpháirtíochtaí gnó réamhtheachtacha agus iartheachtacha náisiúnta a thógáil, forbairt bhraisle thionscal na cruach iartheachtacha agus tosaíocht a thabhairt do chomhtháthú a dhéanamh ar tháirgeadh bruithniúcháin cruach agus cruach dhosmálta (121). Ina theannta sin, tá na hacmhainní nádúrtha, agus go sonrach mianadóireacht agus nicil, dírithe freisin leis an gcuspóir a mhéadú próiseáil thionsclaíoch Indinéis a ghabháil breisluach níos airde. Maidir le nicil, tá tionscail nicile iartheachtacha á neartú ag an bhfócas le comhpháirtíochtaí láidre idir tionscail réamhtheachtacha agus tionscail iartheachtacha a éascú (122).

(570)

Maidir leis an PRC, leagtar béim sa 12a Plean Cúig Bliana don Fhorbairt Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta, atá i bhfeidhm tráth a bunaíodh IMIP, ar fhís straitéiseach an GOC chun príomhthionscail a fheabhsú agus a chur chun cinn. Léiríonn sé go gcuireann an GOC beartais le chéile chun tacú le feabhas teicniúil a chur ar fhiontair d’fhonn feabhas a chur ar iomaíochas an mhargaidh. Léirigh imscrúduithe a rinneadh roimhe seo go raibh tionscal na cruach go mór i measc na bpríomhthionscal sin (123). Thairis sin, d’eisigh an GOC plean sonrach don tionscal cruach, i.e. an 12a Plean Cúig Bliana don Tionscal Cruach (“an 12a Plean Cúig Bliana Cruach”), a bhí i bhfeidhm tráth a bunaíodh IMIP freisin. Leagtar béim sa 12a Plean Cúig Bliana Cruach gur buntionscal tábhachtach den gheilleagar náisiúnta é tionscal na cruach agus leagann sé béim ar a thábhachtaí atá sé 'ceangal [a threisiú] maidir le beartais fhioscacha, airgeadais, trádála, talún, coigilte fuinnimh, cosanta comhshaoil, sábháilteachta agus eile leis an mbeartas tionsclaíoch cruach. Léirigh imscrúduithe a rinneadh san am a chuaigh thart go bhfuil na pleananna sin ceangailteach ó thaobh dlí de (124) agus gur léirigh siad an ról is mó atá ag an GOC trí SOEanna in earnáil na cruach (125). Deimhnítear ról ceannasach an GOC in earnáil an chruach agus saobhadh suntasach ar an margadh dá bharr sin sa Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin maidir le saobhadh suntasach i ngeilleagar an PRC chun críche imscrúdaithe cosanta trádála, ina luaitear go gcuirtear cosc ar tháirgeoirí cruach atá faoi úinéireacht phríobháideach fiú oibriú faoi dhálaí an mhargaidh agus ‘an leibhéal ard idirghabhála rialtais i dtionscal na cruach agus sciar ard SOEanna san earnáil, fiú táirgeoirí cruach atá faoi úinéireacht phríobháideach’ (126) a aithint.

(571)

Ar an 2 Deireadh Fómhair 2013, shínigh Aire Gnóthaí Eacnamaíocha na hIndinéise agus Aire Tráchtála na Síne i Iacárta ‘An Indinéis-an tSín Cúig Bliain Clár Forbartha um Chomhar Eacnamaíoch agus Trádála’ (‘an Clár Indinéis-na Síne’). Beartaíodh sa Chlár idir an Indinéis agus an tSín ‘chun borradh a chur faoin infheistíocht trádála idir an dá thír agus cur chun feidhme comhthionscadal tosaíochta a chur chun cinn’ (127), a rabhthas ag súil leis gurb é an léiriú nithiúil ar an gclár é.

(572)

I gCaibidil III de Chlár na hIndinéise-na Síne, shoiléirigh an Goid agus GOC go bhfuil an clár curtha ar bun trí na tionscadail tosaíochta ar 'cheart do phrionsabal an toghcháin freastal ar leas straitéiseach agus riachtanais forbartha socheacnamaíocha an dá thír, a bheith comhsheasmhach le pleanáil mheántéarmach agus fhadtéarmach d’fhorbairt eacnamaíoch an dá thír, agus pleananna forbartha na bhfiontar lena mbaineann a chur in oiriúint'.

(573)

D’iarr an Coimisiún go gcuirfí ar fáil liosta na dtionscadal tosaíochta a roghnaíodh lena gcur chun feidhme de réir fhorálacha Chlár na hIndinéise-na Síne. Mar sin féin, cuireadh liosta éagsúil tionscadal ar fáil sa goid, i.e. liosta de thionscadail chomhair na hIndinéise agus na Síne faoin idirphlé eacnamaíoch ardleibhéil (Hled). Bunaithe ar chur i bhfeidhm Airteagal 28(1) mar gheall ar an diúltú sin comhoibriú, thuig an Coimisiún go raibh Tionscadal Morowali san áireamh freisin sa liosta seo de thionscadail tosaíochta faoin gcomhar déthaobhach. Go deimhin, is tionscadal tábhachtach é seo ina bhfuil an láithreacht cuideachtaí Síneach suntasach.

(574)

Dhearbhaigh Clár na hIndinéise-na Síne freisin an ráiteas ó 2012 go raibh sé ar cheann de phríomhchuspóirí an chomhair beartais fhabhracha a chur chun feidhme don earnáil chruach ag Caibidil I, pointe 1.2.3, ag rá go raibh sé ar cheann de na cuspóirí uileghabhálacha den chomhar déthaobhach 'fiontair agus institiúidí airgeadais iomaíocha agus creidiúnacha na Síne a spreagadh chun páirt a ghlacadh i bhforbairt sé chonair eacnamaíocha san Indinéis agus an tionscadal atá liostaithe i MP3EI an GOI agus chun fiontair Indinéiseacha iomaíocha agus creidiúnacha a spreagadh i bhforbairt phlean 12a bliain an GOC’ (128).

(575)

Léiríonn an Clár Indinéis-na Síne gur shainaithin an dá rialtas na príomhréimsí (129) comhair, a bhí san áireamh, i measc nithe eile, mianadóireacht, tionscal miotalóireachta agus páirceanna Tionsclaíocha (lena n-áirítear criosanna eacnamaíocha speisialta). Sna gníomhartha a bhí dírithe ar mhianadóireacht, in alt 2.4.2, d’aontaigh goid agus GOC go sainráite le ‘Comhoibriú i dtriail, scaglanna agus próiseáil acmhainní mianraí, lena n-áirítear...nickel...’, ‘Comharchumann déthaobhach a leathnú agus a éascú maidir le tionscadail mhianadóireachta agus miotalóireachta’, ‘Forbairt acmhainní mianraí a chur chun cinn trí pháirceanna agus criosanna tionsclaíocha tiomnaithe a thógáil sna sé chonair eacnamaíocha...’, ‘Comhoibriú i bhforbairt acmhainní mianraí san Indinéis’.

(576)

In alt 2.7.8 de Chlár na hIndinéise-na Síne, aghaidh a thabhairt ar an Tionscal Miotalrgical, d’aontaigh an goid agus GOC go sonrach le ‘Táirgeoirí miotalóireachta Síneacha a spreagadh chun infheistíochtaí díreacha a dhéanamh san Indinéis, acmhainní nádúrtha Indinéis a úsáid agus infheistíocht a dhéanamh i bhfoirm páirceanna tionsclaíocha miotalóireachta comhtháite chun cabhrú le feabhas a chur ar a slabhra tionscal miotalóireachta agus cur leis an luach breise de thionscadail mianraí’ (130). Deimhníonn an Clár chomh maith go bhfuil táirgeoirí miotalóireachta Síneach spreagadh chun comhfhiontair le cuideachtaí Indinéisis a fhoirmiú. In alt 2.9 ar páirceanna Tionsclaíocha (lena n-áirítear criosanna eacnamaíocha speisialta), an goid agus GOC aontaigh ar chur chun cinn páirceanna tionsclaíocha, ‘spreagadh fiontair Sínis chun infheistíocht a dhéanamh i bpáirceanna tionscail Indinéis...’, ‘...éascaigh agus tacaíocht beartais a chur ar fáil i bhforbairt páirceanna tionsclaíocha’. Dá bhrí sin, d’iarr agus ghlac an gníomh go gníomhach an tacaíocht bheartais a thug an GOC do na tionscadail ar leith amhail an pháirc thionsclaíoch i Morowali.

(577)

An 27 Márta 2015, d’eisigh an dá rialtas an ‘Comhráiteas maidir leis an gcomhpháirtíocht straitéiseach chuimsitheach idir an PRC agus an Indinéis a neartú’ (131). Sa ráiteas seo ‘...Gealbhaigh an dá thaobh Plean Forbartha Cúig Bliana an Chomhair Eacnamaíoch agus Trádála idir an tSín agus an Indinéis a chur chun feidhme go gníomhach agus bailchríoch a chur ar liosta na dtionscadal tosaíochta go luath d’fhonn...’. Ar an gcaoi chéanna, bhí an dá rialtas ‘... den tuairim go bhfuil tionscnamh Bhóthar an tSíoda Mhuirí 21d haois arna mholadh ag an Uachtarán Xi Jinping agus straitéis an Fulcrum Muirí Domhanda a thionscain an tUachtarán Joko Widodo an-chomhlántach lena chéile’. Mar an gcéanna, thug an dá rialtas gealltanas ‘... dlús a chur le tógáil na bPáirceanna Tionsclaíocha Comhtháithe de chuid na Síne-na hIndinéise agus an coiste comhordúcháin idir-rialtasacha a bhunú a luaithe is féidir.’ Tabharfaidh taobh na hIndinéise ‘.... isteach beartais fhabhracha do na páirceanna tionsclaíocha chun cosaint agus éascú a chur ar fáil chun go bhféadfaidh níos mó fiontar Síneach dul isteach sa pháirc i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na hIndinéise, chun dlús a chur le forbairt na bPáirceanna Tionsclaíocha.’, agus gheall an tSín ‘... leanúint de thacaíocht airgeadais a chur ar fáil do bhonneagar tógála agus tionscadail mhóra na hIndinéise trí chainéil airgeadais déthaobhacha agus iltaobhacha.’

(578)

An 7 Bealtaine 2018, shínigh an Goid agus an GOC an Meabhrán Tuisceana ‘maidir le comhar a chur chun cinn maidir le conairí eacnamaíocha cuimsitheacha réigiúnacha a fhorbairt’ inar chomhaontaigh an dá thaobh dul i mbun comhair chun inter alia an Sulawesi Thuaidh a fhorbairt. Sa Mheabhrán seo, d’aontaigh an dá thaobh ‘na gníomhaireachtaí rialtais, na fiontair cháilithe agus na hinstitiúidí ábhartha rialtais, na fiontair cháilithe agus na hinstitiúidí ábhartha a shlógadh agus a chomhordú chun a bheith rannpháirteach i bhfoirmliú an phlean forbartha do na conairí seo.’

(579)

An 23 Deireadh Fómhair 2018, shínigh an goid agus an GOC Meabhrán Tuisceana ‘maidir le comhchoiste stiúrtha a bhunú chun conairí cuimsitheacha réigiúnacha eacnamaíocha a fhorbairt’. Leis an Meabhrán seo, bunaíodh struchtúr eagrúcháin an chomhair: Rúnaíocht chomhpháirteach, meithleacha comhpháirteacha, meicníochtaí oibre, coiste stiúrtha, etc. Arís eile, léiríonn an struchtúr sin go gcuirtear an creat comhair déthaobhach chun feidhme go comhpháirteach trí chomhchomhlachtaí riaracháin sonracha.

(580)

Léirítear sna comhaontuithe agus sna doiciméid dhéthaobhacha thuas go raibh an comhar déthaobhach i gcomhaontuithe ina sonraítear téarmaí agus rannchuidiú gach rialtais. Déanfar cur síos ar na mionsonraí maidir leis an maoiniú, an bainistiú trí IMIP agus na sásraí riaracháin déthaobhacha eile sna ranna seo a leanas. Mar sin féin, deimhnítear sna doiciméid atá folaithe sa roinn seo go gcuireann an dá rialtas comhaontuithe ar leith i bhfeidhm chun a mbeartais fhabhracha a chur chun feidhme i bhfabhar na dtionscal agus na dtionscadal ar leith atá clúdaithe ag an gcomhar sin. Léiríonn siad go bhfuil na beartais a bhfabhar forbairt an tionscal próiseála ore nicil agus an tionscal cruach dhosmálta iartheachtach san Indinéis ag spreagadh an infheistíocht Síneach trí thacaíocht fhabhrach Síneach clúdaithe go sonrach. Bhain Grúpa IRNC tairbhe soiléir as na beartais sin a comhaontaíodh faoin gcomhar déthaobhach.

(581)

Léirítear sna comhaontuithe agus sna doiciméid thuas creat an chomhair idir an Indinéis agus an tSín agus éabhlóid agus doimhniú leanúnach an chomhair sin thar na blianta. Ceadaíonn an comhar a dhoimhniú infheistíocht Síneach agus cuideachtaí leas a bhaint as amhábhair agus suíomh geografach na hIndinéise. Cuireann taobh na Síne maoiniú ar fáil d’infheistíochtaí sna ‘ceartaitheoirí’ roghnaithe faoi Thionscnamh an Chreasa agus an Bhóthair (‘BRI’), agus tá creat reachtach, beartais agus polaitiúil atá fabhrach i gcónaí ag an Indinéis chun tionscadail a spreagadh atá le cur chun feidhme i gcodanna sonracha dá críoch féin. Bunaíodh Páirc Morowali i gCúige an Sulawesi agus bunaíodh an príomhtháirgeoir onnmhairiúcháin a bhí comhtháite go hiomlán inti laistigh den chreat agus den chomhthéacs sin, mar a mhínítear i sonraí breise sna ranna seo a leanas.

4.5.4.   Tacaíocht fhabhrach airgeadais i gcomhthéacs an chomhair dhéthaobhaigh

(582)

Ceann de na colúin den chomhar déthaobhach ar an tionscal cruach dhosmálta a bhí go mbeadh an taobh Síneach tacaíocht airgeadais tosaíochta a chur ar fáil do chuideachtaí Síneacha d’fhonn an tionscal cruach dhosmálta san Indinéis a fhorbairt. Ba é seo an coinníoll a d’fhorchuir Indinéis chun rochtain a thabhairt ar na cuideachtaí Chines ar a cúlchistí móra de mhian nicile oiriúnach le haghaidh a bpróiseas táirgthe.

(583)

Mar a fheictear thuas, i gcomhthéacs an Dearbhaithe Chomhpháirtigh idir an Indinéis agus an tSín maidir le comhpháirtíocht straitéiseach, leag rialtas na Síne béim ar an ngá atá le leasanna na n-infheisteoirí a chosaint chun brabús a bhaint amach, agus a thaispeáint gur chinntigh rialtas na Síne i gcónaí go mbainfí an cuspóir sin amach. Ba iad sin na blianta ina raibh beartas na Síne ‘dul i bhfeidhm’ á imscaradh go rathúil tar éis a thabhairt isteach in 1999 chun, inter alia, infheistíocht eachtrach agus leathnú onnmhairithe na Síne a chur chun cinn agus a dhreasú.

(584)

Luaitear in Airteagal 3.1.10 den Phlean Gníomhaíochta 2010 i gcomhthéacs ‘Comhar Airgeadais’ go ndéanfaidh an dá thaobh ‘comhairliúcháin dhéthaobhacha agus comhordú rialta a neartú chun dlús a chur le húsáid agus le cur chun feidhme Shaoráid Chreidmheasa na nOnnmhairí Tosaíochta, Iasachta Lamháltais agus scéimeanna tacaíochta forbartha eile.’

(585)

Tá sé tuairiscithe sa phreas (132) go cheana féin i 2011 an Banc Tionscail agus Tráchtála na Síne (ICBC) agus Banc na Síne tiomanta d’iasacht chaipitil USD 8 billiún a chur ar fáil do chuideachtaí tSín bunaithe ar mian leo a infheistiú san Indinéis.

(586)

Ba é an príomhdhoiciméad lena gcuirtear smachtbhannaí ar sholáthar maoinithe fhabhraigh na Síne an Comhaontú i scríbhinn idir an goid agus an Chomhairle um Chomhar déthaobhach eacnamaíoch agus Trádála an 29 Aibreán 2011 maidir le comhar déthaobhach eacnamaíoch agus trádála a leathnú agus a dhoimhniú. Luaitear go haonchiallach in Airteagal VI ‘go gcomhaontaíonn na Páirtithe a n-institiúidí airgeadais agus árachais faoi seach a spreagadh chun tosaíocht a thabhairt do mhaoiniú agus do thacaíocht árachais do na tionscadail sin [...]’.

(587)

Deir Clár na hIndinéise-na Síne um Chomhar Eacnamaíoch agus Trádála an 2 Deireadh Fómhair 2013 freisin go sainráite i gCaibidil V maidir le Seirbhísí Airgeadais, ag Pointe 5.2.1, go ‘Spreagtar institiúidí airgeadais Síneach chun tacú le maoiniú d’infheistíocht agus do thógáil tionscadail arna ndéanamh ag fiontair a fhaigheann maoiniú Síneach san Indinéis maidir le dlíthe agus rialáil intíre’.

(588)

Mar a míníodh sa roinn roimhe seo, cuireadh an maoiniú ar fáil i gcomhthéacs phríomhchuspóir an chomhair dhéthaobhaigh ‘fiontair agus institiúidí airgeadais iomaíocha agus creidiúnacha na Síne a spreagadh chun páirt a ghlacadh i bhforbairt sé chonair eacnamaíocha san Indinéis agus an tionscadal atá liostaithe in MP3EI GOI[D] agus fiontair Indinéiseacha iomaíocha agus cáil a spreagadh i bhforbairt phlean 12a cúig bliana an GOC’ (133). Tá an tagairt do na beartais tosaíochta náisiúnta faoi seach, lena n-áirítear dá dtionscal cruach dhosmálta, i gceangal leis an gcuspóir maoiniú fabhrach a chur ar fáil chun an comhaontú déthaobhach maidir le Páirc Tionsclaíochta Morowali a bhaint amach ar mhaithe le tionscal na cruach dosmálta.

(589)

Le linn chruinniú mullaigh na hIndinéise/na Síne ag láithreacht Uachtaráin Stáit faoi seach, shínigh scairshealbhóirí bunaidh IMIP, PT Bintangdelapan Investama (‘BDI’) agus Shangai Decent Investment Group (‘SDI’) an 2 Deireadh Fómhair 2013 (féach aithrisí (626) agus (777)), comhaontú infheistíochta agus maoinithe le Ciste um Chomhar Infheistíochta na Síne-ASEAN (CAF) chun gníomhaíochtaí a fhorbairt i bPáirc Morowali (134). Is ciste cothromais eischósta é Ciste na Síne-ASEAN (CAF) a d’fhormheas Comhairle Stáit Dhaon-Phoblacht na Síne agus an Coimisiún Náisiúnta um Fhorbairt agus Athchóiriú. Tá bunú an chiste urraithe ag Banc Onnmhairithe-Iompórtála na Síne mar aon le hinfheisteoirí institiúideacha idirnáisiúnta agus Síneacha eile. Díríonn CAF ar infheistíocht in earnálacha an bhonneagair, an fhuinnimh agus na n-acmhainní nádúrtha in ASEAN, agus feidhmíonn sé mar cheannródaí chun an ‘Comhar Theas-Theas’ a chur chun cinn idir an tSín agus na margaí atá ag teacht chun cinn, agus éascaíonn sé an straitéis 'dul amach' d’fhiontair na Síne.

(590)

Tuairiscíodh freisin gur síníodh 23 comhaontú le linn chuairt Uachtarán na Síne san Indinéis i mí Dheireadh Fómhair 2013, a chlúdaíonn nicil go háirithe. As an figiúr sin, tháinig oiread agus is 60 faoin gcéad ar an earnáil tionscal déantúsaíochta le hinfheistíocht iomlán de USD 32,8 billiún (Rp 36,1 trilliún) (135). Léiríonn sé seo a thuilleadh gur iarr an goid díreach ar an maoiniú Síneach sa tionscal nicile.

(591)

Sa ráiteas comhpháirteach ó mhí an Mhárta 2015 athdhearbhaíodh tiomantas GOC do ‘...leanúint de thacaíocht maoinithe a chur ar fáil do thógáil bonneagair agus do thionscadail mhóra trí bhealaí airgeadais déthaobhacha agus iltaobhacha.’

(592)

Ina theannta sin, tá sé tuairiscithe ag cathaoirleach IMIP, an chuideachta atá ag bainistiú Pháirc Tionsclaíochta Morowali, áit a bhfuil an táirgeoir onnmhairithe IRNC lonnaithe, go raibh 'an tionscadal' (páirc agus na tionóntaí gaolmhara) 'go raibh rochtain éasca ar mhaoiniú meántéarmach agus fadtéarmach ag an 'tionscadal' (páirc agus tionóntaí gaolmhara). Nuair a bhí an tionscadal ina lá is luaithe, bainc polasaí lena n-áirítear an tSín Banc Forbartha, an Easpórtáil-Iompórtáil Banc na Síne, agus bainc na Síne faoi úinéireacht stáit lena n-áirítear Banc na Síne claonta i le tacaíocht airgeadais lár-agus fadtéarmach. ' (136)

(593)

Ar deireadh, is léir nach bhféadfadh an gníomh a bheith aineolach maidir le maoiniú fabhrach den sórt sin a bheith á sholáthar ag bainc na Síne, mar bhí a cuid oifigeach i láthair roinnt uaireanta chun síniú an mhaoinithe sin a fheiceáil. Cuireadh sampla amháin ar fáil cheana in aithris (589) thuas. Dexin Steel Indonesia (DSI), cuideachta ghaolmhar eile atá lonnaithe i bPáirc IMIP, iasacht téarma de 170 milliún USD agus Meabhrán Tuisceana le Banc Forbartha na Síne sa tráthnóna ar an 7 Bealtaine, 2018. Bhí sé seo ar siúl ag páirtí dinnéar an Cruinniú Mullaigh Gnó Indinéis-An tSín á óstáil ag Príomh-Aire Li Keqiang na Síne agus Leas-Uachtarán Jusuf Kalla na hIndinéise.

(594)

Deimhníonn na doiciméid, na ráitis agus na gníomhaíochtaí sin ar bhealach aonchiallach go ndearna an Roinn Oideachais tacaíocht fhabhrach airgeadais dá chuid féin a lorg, a ghlacadh agus a aithint go gníomhach. Seachas tacaíocht den sórt sin a chur ar fáil go díreach, goid ar bun creat comhair déthaobhach leis an GOC chun a áirithiú go bhfuil an GOC, d’fhonn go mbeidh cuideachtaí Síneacha an soláthar riachtanach Mian nicile, ar choinníoll maoiniú fabhrach le haghaidh infheistíocht cuideachtaí Síneach san Indinéis i gcomhthéacs na mbeartas fabhrach. Mar a léirigh an t-imscrúdú (féach an Rannóg um IMIP agus Rannóg maidir le maoiniú fabhrach), tá an IRNC ina mhórthairbhí den mhaoiniú fabhrach seo arna sholáthar ag beartas na Síne agus ag bainc atá faoi úinéireacht Stáit chun maoiniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí tógála agus oibriúcháin na mbruithneoirí agus na dtáirgeoirí cruach dosmálta iartheachtacha gaolmhara i bPáirc Tionsclaíochta Morowali.

4.5.5.   Páirc Tionsclaíochta Morowali

(595)

Maidir le tionscal na próiseála mianta nicile agus na cruach dosmálta, ba é bunú agus oibriú Pháirc Tionscail Morowali a bhí mar thoradh ar an dlúthchomhar idir an goid agus an GOC laistigh de chríoch na tíre onnmhairíochta. An goid agus an GOC ar fáil do na cuideachtaí cruach dhosmálta a mhonarú sa Pháirc seo le coinníollacha fabhracha a thugann buntáistí dóibh. Is cuspóir coiteann é an comhthiomsú acmhainní sin trí dhlúthchomhar den sórt sin agus téann sé chun tairbhe do thairbhí coiteann, is é sin, Grúpa IRNC (137).

(596)

Is é an Pháirc Morowali páirc tionsclaíoch dírithe ar thógáil tionscal cruach dhosmálta go hiomlán comhtháite, ó mianadóireacht nicil mé chun an táirge deiridh cruach dhosmálta iartheachtach. Tá an pháirc suite i Bahodopi, ceantar Morowali, Lár an Sulawesi Cúige.

(597)

Is é an príomh-chomhoibriú léiritheoir onnmhairithe Indinéisis, IRNC, suite i bPáirc Morowali. Clúdaíonn an pháirc limistéar 2 500 ha agus áirítear inti 29 tionónta, agus baineann níos mó ná leath de na tionóntaí le IMIP. Is é Grúpa Cruach Tsingshan na Síne an príomhinfheisteoir in IRNC agus IMIP.

(598)

Léirítear sa chreat rialála déthaobhach ábhartha a luadh roimhe seo gur aontaigh an Indinéis agus an tSín limistéar speisialta a bhunú agus a fhorbairt i bPáirc Tionsclaíochta Morowali chun tacú le cuideachtaí incháilithe a gcomhar a chur chun feidhme. An Pháirc Morowali tairbhe as an stádas eastát tionsclaíoch aitheanta faoi réir inter alia na rialacha tí fabhrach Indinéisis le haghaidh eastáit thionsclaíocha.

(599)

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil an Pháirc Morowali rangaithe ag an GOC mar Chrios Comhair Eacnamaíoch agus Trádála san Indinéis (138).

(600)

Cé gur fógraíodh an comhar IMIP a fhorbairt den chéad uair ag cruinniú mullaigh 2013 idir uachtarán na Síne, Xi Jinping, agus an tráth sin-uachtarán na hIndinéise, Susilo Bambang Yudhoyono, is féidir a fhorbairt a rianú siar go dtí 2007, nuair a thosaigh Grúpa Bintangdelapan a oibríochtaí mianadóireachta i lamháltas 47 000-heicteár i Morowali (139). Chuaigh an chuideachta i dteagmháil le hinfheisteoirí Síneacha i dtaca le hinfheistiú i ngníomhaíochtaí mianadóireachta nicil-bhunaithe mar ag an am ba í an tSín an margadh is mó le haghaidh onnmhairiú nicil Indinéis (140).

(601)

I 2009, agus dá bhrí sin ag teacht leis na bearta níos déine a choinneáil Mianadóireacht nicil san Indinéis atá sa Dlí Mianadóireachta 2009, BDI agus SDI bhí comhfhiontar chun an tionscal mianadóireachta sa cheantar a fhorbairt. An dá pháirtí déanta Infheistíocht Mianadóireachta PT Sulawesi (SMI), a bhfuil baint acu le táirgeadh agus onnmhairiú na méine nicile go príomha go dtí an tSín. Bhí an chomhpháirtíocht sin ag teacht le beartas ‘dul amach’ SDI. Tá sé tuairiscithe ar shuíomh gréasáin SDI gur ‘chun an beartas “dul amach” a chur chun feidhme go gníomhach a bhunaigh SDI comhpháirtíocht le SMI i 2009 a bheith ina cheannródaí i mianadóireacht agus onnmhairiú mianach nicile agus ferronickel Indinéis bruithniú agus infheistiú i contruction de PT IMIP atá thar a bheith tábhachtach do chomhar exonomic idir an tSín agus an Indinéis agus idir an tSín agus ASEAN (141)’.

(602)

Sa Communiqué comhpháirteach faoin gcomhpháirtíocht straitéiseach idir an tSín agus an Indinéis an 29 Aibreán 2011 a neartú tuilleadh, dúradh ‘Tá súil ag taobh na Síne freisin an comhar leis an Indinéis a neartú maidir le forbairt Chrios an Chomhair Eacnamaíoch agus Trádála’.

(603)

I mí na Bealtaine 2011, tuairiscíodh gur iarr an Indinéis an Bord Comhordaithe Infheistíochta (BKPM) infheisteoirí Síneach infheistiú i bpróiseáil tráchtearraí mianadóireachta (lena n-áirítear nicil in Oirthear an Deiscirt de Sulawesi): 'Tá an Bord Comhordaithe Infheistíochta (BKPM) ag tabhairt treoir d’infheisteoirí féideartha infheistíocht a dhéanamh i bpróiseáil táirgí mianadóireachta. (...) Ina theannta sin, d’iarr BKPM ar an tSín infheistíocht a dhéanamh i bpróiseáil nicile in Oirdheisceart Sulawesi' (142). Ina theannta sin, i gcás tionscadail a raibh bruithneoir alúmanaim i gceist leis, leagadh béim ar na srianta atá ann maidir le talamh a fháil. Léiríonn sé seo arís bhrú an goid a fháil infheistíocht Síneach san Indinéis.

(604)

Deir Clár Forbartha Cúig Bliana um Chomhar Eacnamaíoch agus Trádála goid-GOC an 2 Deireadh Fómhair 2013 ina Roinn 2.9 maidir le Páirceanna Tionsclaíocha (lena n-áirítear Criosanna Eacnamaíocha Speisialta (SEZ)): 'Fiontair Shíneacha a spreagadh le hinfheistíocht a dhéanamh san Indinéis i gCriosanna Eacnamaíocha Speisialta, i bPáirceanna Tionsclaíocha agus i bPáirceanna Tionsclaíocha, i bPáirceanna Tionsclaíocha, i gCriosanna Eacnamaíocha agus i bpáirceanna tionsclaíocha eile. D’aontaigh an dá thaobh go n-éascódh agus go soláthródh an Rialtas tacaíochtaí beartais maidir le Páirceanna Tionsclaíocha a fhorbairt'.

(605)

Ina theannta sin, shínigh an dá Rialtas Comhaontú maidir le Páirceanna Comhtháite Tionsclaíocha na hIndinéise-na Síne an 2 Deireadh Fómhair. Sonraítear in Airteagal V na Tacaíochtaí Beartais arna gcomhaontú ag na tíortha: 'Deimhníonn Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne tacaíocht agus éascú ábhartha a chur ar fáil maidir le tógáil, mealladh gnó agus oibriú na bPáirceanna Tionscail i gcomhréir le dlíthe, rialacháin agus polasaithe an dá thír atá i réim. Déanfaidh an Rialtas na hIndinéise iarracht tacaíocht a chur ar fáil agus a éascú ar bhearta i gcomhréir lena dlíthe, rialacháin agus beartais náisiúnta atá i réim. Déanfar sonraí na mbeartas tacaíochta a chinneadh trí phléití déthaobhacha.'

(606)

Ina theannta sin, chomh maith leis an gClár ‘Indonesia-An tSín’, shínigh an dá rialtas an lá céanna, an 2 Deireadh Fómhair 2013, comhaontú déthaobhach eile a bhí dírithe go sonrach ar fhorbairt páirceanna tionsclaíocha comhtháite san Indinéis. Faoi Airteagal 1 den chomhaontú seo, d’aontaigh an goid agus an GOC ‘tacú le bunú Páirceanna Tionsclaíocha Comhtháite Indinéis-na Síne san Indinéis’ a ‘beidh tosaíocht le bunú i réigiúin na hIndinéise atá saibhir ó thaobh acmhainní mianraí de’.

(607)

Sa chomhaontú seo, gheall an GOC ‘tacaíocht agus éascú ábhartha a chur ar fáil maidir le tógáil, mealladh gnó agus oibriú páirceanna tionsclaíocha i gcomhréir leis na dlíthe, na rialacháin agus na beartais atá i réim sa dá thír’ (143). Ag an am céanna, dhearbhaigh an gníomh go ndéanfadh sé ‘iarracht tacaíocht a chur ar fáil agus éascú a dhéanamh ar bhearta i gcomhréir lena dhlíthe, lena rialacháin agus lena bheartais náisiúnta atá i réim’ (144).

(608)

Doiciméad déthaobhach tábhachtach a rialaigh Páirc Morowali ba ea an Comhaontú idir an GOC agus an goid ar Pháirceanna Tionsclaíocha Comhtháite an Indinéis-na Síne ó 2013 (‘Comhaontú maidir le Páirceanna Comhtháite Tionsclaíocha’). De réir Airteagal 1 ‘Is é is aidhm don Chomhaontú seo tacú le bunú Páirceanna Tionsclaíocha Comhtháite na Indinéise-na Síne san Indinéis’, dá ngairtear ‘Páirceanna Tionsclaíocha’ anseo feasta. ‘Cuirfear na Páirceanna Tionsclaíocha i dtosaíocht agus bunófar iad i réigiúin na hIndinéise atá saibhir ó thaobh acmhainní mianraí de.’ Cuirtear in iúl in Airteagal 3.1 go gclúdóidh ‘raon feidhme an Chomhaontuithe seo comhordú, éascú agus comhairliúchán maidir le bunú Páirceanna Tionsclaíocha.’ Cuirtear in iúl i gCaibidil V den Chomhaontú seo maidir le ‘Tacaíocht Bheartais’, in Airteagal 5.1 go ndearbhaíonn ‘Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne tacaíocht agus éascú ábhartha a chur ar fáil maidir le tógáil, mealladh gnó agus oibriú na bPáirceanna Tionsclaíocha i gcomhréir leis na dlíthe, rialacháin agus polasaithe tá i réim sa dá thír.’

(609)

Le linn an chruinnithe mullaigh dhéthaobhaigh ar an 3 Deireadh Fómhair 2013, chuir Uachtarán na Síne Xi in iúl plean chun bóthar síoda muirí den 21d haois a thógáil. An lá roimhe sin den chruinniú mullaigh, an 2 Deireadh Fómhair 2013, shínigh rialtais na hIndinéise agus na Síne an Clár Forbartha Cúig Bliana don Chomhar Eacnamaíoch agus Trádála agus ‘An Comhaontú idir Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne agus Rialtas Phoblacht na hIndinéise maidir le Páirceanna Comhtháite Tionsclaíochta an Indinéis-na Síne’. Tá na comhaontuithe comhair sin le corprú le tionscadail tosaíochta roghnaithe.

(610)

Dúirt an Ráiteas Comhpháirteach ón tSín/Indonesia maidir le Comhpháirtíocht Straitéiseach a Neartú i Márta 2015 go dtabharfaidh an goid '.... isteach beartais fhabhracha do pháirceanna tionsclaíocha chun cosaint agus éascú a chur ar fáil d’fhiontair na Síne chun dul isteach sa pháirc i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na hIndinéise, chun dlús a chur le forbairt na bPáirceanna Tionsclaíocha'.

(611)

Mar thoradh ar an gComhráiteas, tugadh isteach Rialachán Uimh. 142/2015 maidir le hEastáit Thionsclaíocha leis an Rialachán maidir le hEastáit Thionsclaíocha a bhí ann níos luaithe a chur in ionad Rialachán níos luaithe maidir le hEastáit Thionsclaíocha ó 2009 ionas go mbeadh sé ag teacht leis an gComhráiteas déthaobhach ó 2015 agus le Comhaontú déthaobhach 2013 maidir le Páirceanna Tionsclaíocha Comhtháite. Leagtar amach sa Rialachán seo na príomhdhreasachtaí do chuideachtaí a bhunaigh na hEastáit Thionsclaíocha sin amhail Grúpa IRNC i gCaibidil 8. Áiríodh leo Airteagal 4(i), a deir go bhfolaíonn údaráis an Aire ‘socraíocht treoirlínte ar phraghas díola tagartha nó ar chíos bloc Tionscail agus/nó foirgneamh laistigh d’Eastát Tionscail atá bunaithe ar thograí ón gCoiste Eastáit Tionscail’. Ar choinníoll go ndeonófar dreasachtaí cánachais do Chuideachta Eastáit Tionscail agus do Chuideachta Tionscail atá suite ag Eastát Tionscail'. Sonraíodh in Airteagal 45(1) ‘Féadfaidh an Rialtas forbairt Eastát Tionscail a thionscnamh mar bhonneagar Tionscail (a) i gcás nach bhfuil spéis ag an earnáil phríobháideach in Eastát Tionscail a fhorbairt nó nach bhfuil sí in ann é a fhorbairt; Agus/nó (b) dlús a chur le leathadh agus dáileadh fiú na forbartha tionsclaíche”. Ina theannta sin, rinneadh dlúth-rannpháirtíocht agus monatóireacht ar na cuideachtaí a bhainistíonn na hEastáit seo a chur chun feidhme tríd an gcomhlacht dá bhforáiltear in Airteagal 51(1): ‘Chun tacú le forbairt Eastát Tionscail, bunaítear an Coiste Eastáit Tionscail’.

(612)

Tá comhtháthú próiseála cuimsitheach na páirce ar chomhréim le cuspóirí forbartha beartais an goid. Go sonrach, comhlíonann na saoráidí bruithnithe ceanglais dhlíthiúla Dhlí 2009 maidir le Mianadóireacht agus na rialacháin ghaolmhara maidir le breisluach bunábhair ón Aireacht Tionscail. Faoin dlí agus na rialacháin, ní mór do chuideachtaí mianadóireachta nicil ore a thógáil a n-acmhainn bruithneoirí féin leis an gcuspóir a fhorbairt tionscail níos airde breisluacha san Indinéis (féach roinn roimhe seo).

(613)

Cuimsíonn forbairt Pháirc Morowali príomhghnéithe, atá leagtha síos mar thosaíocht ag an ngníomh ina pleananna forbartha. Sa chiall sin, tá Páirc Morowali lonnaithe i limistéar straitéiseach geografach Sulawesi, oibríonn sí in earnáil na cruach spreagtha, déanann sí comhtháthú réamhtheachtach agus iartheachtach a chothú agus cuireann sí feabhas ar chruthú breisluacha acmhainní nádúrtha agus mianadóireachta, eadhon nicil.

(614)

Ó thaobh na tíreolaíochta de, tá an Pháirc Morowali suite sa chonair Sulawesi (145), ar cheann de na sé chonairí eacnamaíocha atá sainaitheanta agus curtha chun cinn ag an Rialtas na hIndinéise mar aiseanna de phleananna forbartha eacnamaíochta na tíre. Aithnítear mianadóireacht nicile mar cheann de na hearnálacha a thugann bunús le forbairt an limistéir.

(615)

Tá an Pháirc Morowali a deonaíodh stádas foirmiúil speisialta ag údaráis na hIndinéise agus na Síne.

(616)

Thug rialtas na hIndinéise go hoifigiúil an stádas mar Thionscadal Straitéiseach Náisiúnta