EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2119

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2119 ón gCoimisiún an 1 Nollaig 2021 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le taifid agus dearbhuithe áirithe a éilítear ar oibreoirí agus grúpaí oibreoirí agus maidir leis na modhanna teicniúla chun deimhnithe a eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1378 ón gCoimisiún a mhéid a bhaineann leis an deimhniú a eisiúint d’oibreoirí, do ghrúpaí oibreoirí agus d’onnmhaireoirí i dtríú tíortha

C/2021/8546

OJ L 430, 2.12.2021, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2119/oj

2.12.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 430/24


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/2119 ÓN gCOIMISIÚN

an 1 Nollaig 2021

lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le taifid agus dearbhuithe áirithe a éilítear ar oibreoirí agus grúpaí oibreoirí agus maidir leis na modhanna teicniúla chun deimhnithe a eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1378 ón gCoimisiún a mhéid a bhaineann leis an deimhniú a eisiúint d’oibreoirí, do ghrúpaí oibreoirí agus d’onnmhaireoirí i dtríú tíortha

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 35(10), Airteagal 39(2), pointí (a) agus (b), agus Airteagal 45(4) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir le hAirteagal 35(1), pointe (a), de Rialachán (AE) 2018/848, eiseofar an deimhniú a chuirfidh na húdaráis inniúla nó, i gcás inarb iomchuí, údaráis rialaithe nó comhlachtaí rialaithe ar fáil d’oibreoirí nó do ghrúpaí oibreoirí i bhfoirm leictreonach más féidir. Tar éis fhorbairt agus imscaradh iomlán an Chórais leictreonaigh um Rialú Trádála agus um Shaineolaithe (TRACES) dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (36) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1715 ón gCoimisiún (2), beidh gach údarás inniúil, údarás rialaithe agus comhlacht rialaithe san Aontas in ann deimhnithe a eisiúint i bhfoirm leictreonach ón 1 Eanáir 2023. Ar an gcúis sin, is gá foráil a dhéanamh nach mór an deimhniú dá dtagraítear in Airteagal 35 de Rialachán (AE) 2018/848 a eisiúint i bhfoirm leictreonach, trí úsáid a bhaint as TRACES ón 1 Eanáir 2023.

(2)

Ceanglaítear le Rialachán (AE) 2018/848 ar oibreoirí agus grúpaí oibreoirí taifid a choimeád chun a léiriú go gcomhlíonfar an Rialachán sin. Leagtar síos íoscheanglais agus sonraí íosta áirithe maidir le taifid a choimeád in Airteagal 9(10), pointe (c), agus Airteagal 34(5) de Rialachán (AE) 2018/848 agus in Iarscríbhinní II agus III a ghabhann leis an Rialachán sin.

(3)

I gcomhréir leis na rialacha ginearálta maidir le táirgeadh i Rialachán (AE) 2018/848, ní mór bearta coisctheacha agus réamhchúraim a chur i bhfeidhm, i gcás inarb iomchuí, ag gach céim den táirgeadh, den ullmhú agus den dáileachán. Chuige sin, áirítear ar na rialuithe ábhartha oifigiúla, go háirithe, cur chun feidhme birt den sórt sin ag oibreoirí agus ag grúpaí oibreoirí a fhíorú. Cé gur féidir cur chun feidhme roinnt de na bearta sin a fhíorú le cigireacht fhisiciúil ar an láthair, tá gá le taifid chun cur i bhfeidhm bearta eile a léiriú. Dá bhrí sin, ba cheart d’oibreoirí agus do ghrúpaí oibreoirí na taifid sin a choimeád ionas go mbeidh siad in ann fianaise a chur ar fáil nuair is gá. Mar shampla, is féidir fianaise lena léirítear gur tógadh bearta chun éilliú le táirgí agus substaintí neamhúdaraithe agus meascadh le táirgí neamh-orgánacha a sheachaint a chur ar fáil trí chruthúnas ar ghlanadh saoráidí, trealaimh agus feithiclí iompair maille le cruthúnas ar oiliúint a choimeád.

(4)

Tá cuntais dhoiciméadacha ábhartha freisin i dtaca le críocha inrianaitheachta agus le maischothromaíocht, agus dá bhrí sin i dtaca le measúnú ar chomhlíontacht Rialachán (AE) 2018/848. Sna seiceálacha inrianaitheachta agus maischothromaíochta faoi Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/771 ón gCoimisiún (3) cumhdaítear faisnéis shonrach a bhfuil gá le doiciméid iomchuí le taispeáint go bhfuil údar maith léi. Ba cheart d’oibreoirí agus do ghrúpaí oibreoirí na doiciméid sin a choimeád chun fianaise ar chomhlíontacht a ngníomhaíochtaí a chur ar fáil.

(5)

I gcomhréir le hAirteagal 38(2) de Rialachán (AE) 2018/848, déanfar rialuithe oifigiúla bunaithe, go háirithe, ar an dóchúlacht nach gcomhlíonfar an Rialachán. Chun na críche sin, teastaíonn faisnéis ábhartha ó údaráis inniúla nó, i gcás inarb iomchuí, ó údaráis rialaithe nó ó chomhlachtaí rialaithe. Dá bhrí sin, ceanglaítear le hAirteagal 39(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/848 ar oibreoirí agus grúpaí oibreoirí gach dearbhú agus aon chumarsáid eile is gá a dhéanamh le haghaidh rialuithe oifigiúla. Ina theannta sin, éilítear le hAirteagal 39(1), pointe (d)(i), den Rialachán sin, inter alia, tuairisc iomlán ar na haonaid táirgthe orgánacha nó ar na haonaid táirgthe atá á dtiontú agus ar a ngníomhaíochtaí.

(6)

Chun a áirithiú gur féidir rialuithe oifigiúla a phleanáil go hiomchuí, is gá an fhaisnéis a bheidh le háireamh sna dearbhuithe sin agus i gcumarsáidí eile a shonrú, go háirithe, faisnéis a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a ligtear ar fochonradh agus sonraí áirithe maidir leis na haonaid táirgthe agus áitribh eile, le saoráidí agus aonaid a úsáidtear le haghaidh gníomhaíochtaí na n-oibreoirí agus na ngrúpaí oibreoirí, agus leis an réamhaisnéis phleanáilte táirgthe.

(7)

I gcomhréir le hAirteagal 1, an chéad mhír agus an dara mír, pointe (a), de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1378 ón gCoimisiún (4), a bhfuil feidhm aige ón 1 Eanáir 2022, tá údaráis rialaithe agus comhlachtaí rialaithe a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 46(1) de Rialachán (AE) 2018/848 le deimhniú a chur ar fáil d’oibreoirí, do ghrúpaí oibreoirí agus d’onnmhaireoirí i dtríú tíortha a bhí faoi réir na rialuithe dá dtagraítear in Airteagal 45(1), pointe (b)(i), den Rialachán sin, atá le heisiúint i bhfoirm leictreonach agus úsáid á baint as TRACES. Ós rud é nach mbeifear in ann TRACES a úsáid roimh an 1 Eanáir 2023, is gá an oibleagáid TRACES a úsáid i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1378 freisin a chur siar.

(8)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1378 a leasú dá réir.

(9)

Ar mhaithe le soiléireacht agus deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ó dháta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/848. Ba cheart feidhm a bheith ag an bhforáil maidir le húsáid TRACES ón 1 Eanáir 2023, áfach.

(10)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um Tháirgeadh Orgánach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An deimhniú dá dtagraítear in Airteagal 35(1) de Rialachán (AE) 2018/848 a eisiúint i bhfoirm leictreonach

An deimhniú dá dtagraítear in Airteagal 35(1) de Rialachán (AE) 2018/848, eiseofar é mar a leanas:

(a)

i gcomhréir leis an tsamhail a leagtar amach in Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848;

(b)

i bhfoirm leictreonach, agus úsáid á baint as an gCóras leictreonach um Rialú Trádála agus um Shaineolaithe (TRACES) dá dtagraítear i bpointe (36) d’Airteagal 2 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1715.

Airteagal 2

Na taifid a bheidh le coimeád ag oibreoirí agus ag grúpaí oibreoirí

1.   Coimeádfaidh oibreoirí agus grúpaí oibreoirí na doiciméid uile is gá, lena n-áirítear taifid stoic agus airgeadais, a chuirfidh ar chumas na n-údarás inniúil nó, i gcás inarb iomchuí, údarás rialuithe nó comhlachtaí rialuithe na seiceálacha seo a leanas, go háirithe, a dhéanamh:

(a)

seiceálacha ar na bearta coisctheacha agus réamhchúraim atá le glacadh i gcomhréir le hAirteagal 9(6) agus le hAirteagal 28 de Rialachán (AE) 2018/848;

(b)

an tseiceáil inrianaitheachta i gcomhréir le hAirteagal 1(4) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/771;

(c)

an tseiceáil maischothromaíochta i gcomhréir le hAirteagal 1(5) de Rialachán Tarmligthe(AE) 2021/771.

2.   Áireofar, go háirithe, sna doiciméid atá le coimeád chun críche na seiceálacha dá dtagraítear i mír 1, pointe (a), doiciméid lena ndeimhnítear go bhfuil na bearta comhréireacha agus iomchuí déanta ag an oibreoir nó ag an ngrúpa oibreoirí chun:

(a)

lotnaidí agus galar a chosc;

(b)

éilliú le táirgí agus substaintí nach bhfuil údaraithe lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach i gcomhréir le Rialachán (AE) (EU) 2018/848 agus meascadh le táirgí neamh-orgánacha a sheachaint.

Airteagal 3

Dearbhuithe agus aon chumarsáid eile is gá le haghaidh rialuithe oifigiúla

Áireoidh oibreoirí agus grúpaí oibreoirí an fhaisnéis seo a leanas ina ndearbhuithe agus ina gcumarsáidí de bhun Airteagal 39(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/848 leis an údarás inniúil, leis an údarás rialaithe nó leis an gcomhlacht rialaithe a dhéanann rialaithe oifigiúla:

(a)

na gníomhaíochtaí, a chumhdaítear sa deimhniú dá dtagraítear in Airteagal 35(1) de Rialachán (AE) 2018/848, atá ligthe ar fochonradh;

(b)

seoladh nó geoshuíomh na n-aonad táirgthe orgánacha, na n-aonad táirgthe atá á dtiontú agus na n-aonad táirgthe neamh-orgánacha chomh maith le seoladh nó geoshuíomh an limistéir bhailithe plandaí fiáine nó algaí agus áitreabh agus aonad eile a úsáidtear le haghaidh a ngníomhaíochtaí;

(c)

sa chás go bhfuil gabháltais ilroinnte in aonaid táirgthe difriúla i gcomhréir le hAirteagal 9(7) de Rialachán (AE) 2018/848, tuairisc agus seoladh nó geoshuíomh na n-aonad táirgthe neamh-orgánacha;

(d)

a réamhaisnéis phleanáilte táirgthe.

Tabharfar na dearbhuithe agus na cumarsáidí sin cothrom le dáta i gcás inarb iomchuí.

Airteagal 4

Leasú ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1378

Leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1378 mar a leanas:

(1)

in Airteagal 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a) den dara mír:

“(a)

eiseofar é mar a leanas:

(i)

i gcomhréir leis an tsamhail a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo;

(ii)

i bhfoirm leictreonach trí úsáid a bhaint as an gCóras leictreonach um Rialú Trádála agus um Shaineolaithe (TRACES) dá dtagraítear i bpointe (36) d’Airteagal 2 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1715 ón gCoimisiún (*1);

(*1)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1715 ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú an chórais bainistíochta faisnéise do rialuithe oifigiúla agus comhpháirteanna an chórais (Rialachán CBFRO) (IO L 261, 14.10.2019, lch. 37).”;"

(2)

cuirtear an tríú mír seo a leanas le hAirteagal 3:

“Beidh feidhm ag Airteagal 1, an dara fomhír, pointe (a)(ii), ón 1 Eanáir 2023.”.

Airteagal 5

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 3ú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.

Beidh feidhm ag Airteagal 1, pointe (b), ón 1 Eanáir 2023.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 1 Nollaig 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 150, 14.6.2018, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1715 ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú an chórais bainistíochta faisnéise do rialuithe oifigiúla agus comhpháirteanna an chórais (an Rialachán CBFRO) ( IO L 261 14.10.2019, lch. 37).

(3)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/771 ón gCoimisiún an 21 Eanáir 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí chritéir shonracha agus coinníollacha sonracha a leagan síos le haghaidh seiceálacha ar chuntais dhoiciméadacha faoi chuimsiú rialuithe oifigiúla i dtáirgeadh orgánach agus na rialuithe oifigiúla ar ghrúpaí oibreoirí (IO L 165, 11.5.2021, lch. 25).

(4)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1378 ón gCoimisiún an 19 Lúnasa 2021 lena leagtar síos rialacha áirithe a bhaineann leis an deimhniú a eisítear d’oibreoirí, do ghrúpaí oibreoirí agus d’onnmhaireoirí i dtríú tíortha a bhfuil baint acu le hallmhairiú táirgí orgánacha, agus táirgí atá á dtiontú, isteach san Aontas agus lena mbunaítear an liosta d’údaráis rialaithe aitheanta agus de chomhlachtaí rialaithe aitheanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 297, 20.8.2021, lch. 24).


Top