EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1351

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1351 ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caighdeáin theicniúla rialála lena sonrófar saintréithe na gcóras agus na rialuithe chun aon iompar, a bhféadfaidh cúbláil ar thagarmharc nó iarracht ar chúbláil ar thagarmharc a bheith ag baint leis, a shainaithint agus a thuairisciú (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

C/2021/3125

OJ L 291, 13.8.2021, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj

13.8.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 291/13


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2021/1351 ÓN gCOIMISIÚN

an 6 Bealtaine 2021

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caighdeáin theicniúla rialála lena sonrófar saintréithe na gcóras agus na rialuithe chun aon iompar, a bhféadfaidh cúbláil ar thagarmharc nó iarracht ar chúbláil ar thagarmharc a bheith ag baint leis, a shainaithint agus a thuairisciú

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (1), agus go háirithe Airteagal 14(4) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Ba cheart a áirithiú go ndéanfar cúbláil ar thagarmharc nó iarracht ar chúbláil ar thagarmharc a bhrath ar bhealach éifeachtach agus leordhóthanach. Dá bhrí sin, is gá go mbeidh na córais agus na rialuithe de chuid riarthóir tagarmhairc comhréireach le cineál agus castacht an tagarmhairc arna sholáthar, agus leis an riosca cúblála a bhaineann leis, agus go ndéanfar meastóireacht ar an riosca cúblála ar bhonn measúnú oibiachtúil lena gcuirtear bunús, cineál, tréith ar leith agus déine an riosca sin san áireamh.

(2)

Chun a áirithiú go ndéanfar brath aon iompair, a bhféadfaidh cúbláil ar thagarmharc nó iarracht ar chúbláil ar thagarmharc a bheith ag baint leis, ar bhealach éifeachtach, is gá foráil a dhéanamh maidir le córais uathoibrithe iomchuí chun faireachán a dhéanamh ar shonraí ionchuir. Mar sin féin, ní leor córais uathoibrithe amháin chun a áirithiú go mbraithfear iompraíocht ionramhálach go héifeachtach. Dá bhrí sin ba cheart córais uathoibrithe a chomhlánú le leibhéal iomchuí anailíse daonna, rud a bheidh le déanamh ag comhaltaí foirne ar a gcuirfear oiliúint iomchuí.

(3)

Chun a áirithiú go bhféadfaidh údaráis inniúla measúnú éifeachtach a dhéanamh ar bhearta arna ndéanamh chun mí-iompar a shainaithint agus a thuairisciú, ba cheart do riarthóirí, arna iarraidh sin, faisnéis a sholáthar don údarás inniúil maidir le cineál agus castacht an tagarmhairc lena mbaineann, agus leis an riosca cúblála a bhaineann leis, agus bunús a thabhairt lena iomchuí atá an leibhéal uathoibrithe agus anailíse daonna arna roghnú.

(4)

Ba cheart d’fhostaithe riarthóra tagarmhairc, atá i gceannas ar chórais agus rialuithe an riarthóra a oibriú, oiliúint iomchuí a fháil chun é a chur ar a gcumas dóibh anailís a dhéanamh ar cibé acu an bhfuil ionchur sonraí ar leith amhrasta. Leis an oiliúint sin ba cheart a áirithiú go mbeidh na fostaithe sin ar an eolas faoi na saintréithe a bhaineann le sonraí ionchuir a chur isteach go hiomchuí agus faoi neamhréireachtaí i sonraí ionchuir arna ndéanamh, b’fhéidir, de dheasca cúblála nó iarracht ar chúbláil. Ba cheart oiliúint éifeachtach a chur in oiriúint do chineál agus castacht an tagarmhairc arna sholáthar agus don riosca cúblála a bhaineann leis sin.

(5)

Is féidir gur fearr le riarthóirí feidhmeanna a bhaineann leis na córais agus leis na rialuithe a sheachfhoinsiú. Níor cheart an seachfhoinsiú sin a bheith indéanta ach a mhéid nach ndéantar díobháil ábhartha leis do rialú an riarthóra ar sholáthar an tagarmhairc ná do chumas an údaráis inniúil ábhartha maoirseacht a dhéanamh ar an tagarmharc, agus tá sé in aon chás faoi réir cheanglais Airteagal 10 de Rialachán (AE) 2016/1011.

(6)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a chuir an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) faoi bhráid an Choimisiúin.

(7)

Reáchtáil ESMA comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí gaolmhara féideartha agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

(8)

Chun comhsheasmhacht le dáta chur i bhfeidhm Airteagal 5 de Rialachán (AE) 2019/2175 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) a áirithiú, rud a thugtar isteach i Rialachán (AE) 2016/1011 Airteagal 14(4) leis an Rialachán sin, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón 1 Eanáir 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Córais leordhóthanacha agus rialú éifeachtach

1.   Maidir leis na córais leordhóthanacha agus leis na rialuithe éifeachtacha dá dtagraítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2016/1011:

(a)

beidh siad iomchuí maidir le cineál agus castacht an tagarmhairc lena mbaineann, agus leis an riosca cúblála a bhaineann leis, agus comhréireach leis an méid sin;

(b)

déanfar athbhreithniú tráthrialta, agus bliantúil ar a laghad, orthu agus tabharfar cothrom le dáta iad nuair is gá chun a áirithiú go leanfar de phointe (a) a chomhlíonadh leis na córais agus leis na rialuithe sin;

(c)

déanfar iad a dhoiciméadú i scríbhinn ar bhealach soiléir agus sothuigthe, lena n-áirítear aon athrú ar na córais agus ar na rialuithe sin nó aon fhaisnéis lena ndéantar iad a thabhairt cothrom le dáta.

Chun críocha phointe (a) den chéad fhomhír, déanfaidh riarthóir, ar bhonn tráthrialta agus go bliantúil ar a laghad, measúnú ar riosca cúblála an tagarmhairc arna sholáthar, agus na heilimintí seo a leanas á gcur san áireamh:

(a)

na hoibríochtaí beartaithe a cheanglaítear chun an tagarmharc a sholáthar;

(b)

bunús, cineál, tréith ar leith agus déine fhéideartha an riosca cúblála;

(c)

na bearta atá beartaithe chun dul i ngleic leis an riosca cúblála, lena n-áirítear coimircí, bearta slándála agus nósanna imeachta inmheánacha.

2.   Sna córais leordhóthanacha agus sna rialuithe éifeachtacha dá dtagraítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2016/1011 áireofar, de réir an leibhéil atá iomchuí maidir le cineál agus castacht an tagarmhairc arna sholáthar, agus leis an riosca cúblála a bhaineann leis, na heilimintí uile seo a leanas:

(a)

bogearraí lenar féidir léamh uathoibrithe iarchurtha, athúsáid agus anailís a dhéanamh ar shonraí ionchuir;

(b)

anailís dhaonna agus iompraíocht, a bhféadfaidh cúbláil nó iarracht ar chúbláil a bheith ag baint léi, á brath agus á sainaithint.

3.   Déanfaidh riarthóir, arna iarraidh sin don údarás inniúil, an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, an chéad fhomhír, pointí (a), (b) agus (c) a sholáthar don údarás inniúil agus tabharfaidh sé bunús lena iomchuí atá an leibhéal uathoibrithe agus anailíse daonna arna roghnú, dá dtagraítear i mír 2.

Airteagal 2

Oiliúint

1.   Maidir leis na córais leordhóthanacha agus leis na rialuithe éifeachtacha dá dtagraítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2016/1011, déanfaidh fostaithe an riarthóra, a bhfuil oiliúint leordhóthanach agus tráthrialta faighte acu chun an méid seo a leanas a dhéanamh, iad a oibriú:

(a)

aon sonra ionchuir amhrasta, a d’fhéadfadh a bheith ann de dheasca cúbláil ar thagarmharc nó iarracht ar chúbláil, a bhrath agus a shainaithint;

(b)

aon toradh den sórt sin a thuairisciú go pras dá líne tuairiscithe inmheánach.

2.   Agus inneachar na hoiliúna dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo á chinneadh, déanfaidh riarthóir cineál agus castacht an tagarmhairc arna sholáthar, agus an riosca cúblála a bhaineann leis, dá dtagraítear in Airteagal 1(1), pointe (a) a chur san áireamh.

Airteagal 3

Beartas maidir le sláine sonraí ionchuir

Maidir leis na córais leordhóthanacha agus leis na rialuithe éifeachtacha dá dtagraítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2016/1011, déanfar iad a dhoiciméadú i mbeartas maidir le sláine sonraí ionchuir lena léirítear:

(a)

an riosca a bhaineann le cúbláil ar thagarmharc;

(b)

tuairisc ghinearálta ar na córais leordhóthanacha agus ar na rialuithe éifeachtacha, lena n-áirítear a gcomhlíontacht leis na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 1;

(c)

tuairisc ghinearálta ar an oiliúint a chuirtear ar fhostaithe an riarthóra ag a bhfuil baint le hoibriú na gcóras leordhóthanach agus na rialuithe éifeachtacha, dá dtagraítear in Airteagal 2;

(d)

ainm agus sonraí teagmhála na ndaoine atá freagrach as na córais leordhóthanacha agus as na rialuithe éifeachtacha.

Airteagal 4

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 6 Bealtaine 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 171, 29.6.2016, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(3)  Rialachán (AE) 2019/2175 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (IO L 334, 27.12.2019, lch. 1).


Top