EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0912

Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

OJ L 276, 20.10.2010, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 272 - 282

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Arna aisghairm le 32021R0696 . Latest consolidated version: 23/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/912/oj

20.10.2010   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/11


RIALACHÁN (AE) Uimh. 912/2010 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE

an 22 Meán Fómhair 2010

lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 172 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Faoi láthair, déantar an beartas Eorpach um radaloingseoireacht satailíte a chur chun feidhme trí chlár EGNOS agus trí chlár Galileo (‘na cláir’ anseo feasta).

(2)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle an 12 Iúil 2004 maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (3), bunaíodh gníomhaireacht Chomhphobail, ar a dtugtar an tÚdarás Eorpach Maoirseachta GNSS (‘An tÚdarás’ anseo feasta).

(3)

Le Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh (4), sainmhínítear an creat nua le haghaidh rialachas poiblí agus mhaoiniú na gclár. Leagtar amach ann prionsabal dheighilt dhaingean na bhfreagrachtaí idir an tAontas Eorpach, a bhfeidhmíonn an Coimisiún thar a cheann, an tÚdarás agus an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis (‘GES’ anseo feasta), ar deighilt í trína leagtar freagracht ar an gCoimisiún as bainistiú na gclár agus trína ndéantar na cúraimí a sannadh i dtús báire don Údarás a thabhairt don Choimisiún. Foráiltear ann freisin go n-áiritheoidh an tÚdarás, le linn na cúraimí a shanntar dó a chur i gcrích, go ndéanfar ról an Choimisiúin mar bhainisteoir na gclár a urramú agus go ngníomhóidh an tÚdarás i gcomhréir leis na treoirlínte a eisíonn an Coimisiún.

(4)

I Rialachán (CE) Uimh. 683/2008, d’iarr Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an gCoimisiún togra a chur ar aghaidh chun struchtúir bhainistíochta na gclár, mar atá leagtha amach i Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004, a ailíniú go foirmiúil le róil nua an Choimisiúin agus an Údaráis, mar atá leagtha amach i Rialachán (CE) Uimh. 683/2008.

(5)

I bhfianaise an laghdaithe atá ar a réimse gníomhaíochtaí, níor cheart go dtabharfaí ‘an tÚdarás Eorpach Maoirseachta GNSS’ ar an Údarás a thuilleadh ach ba cheart ‘an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS’ a thabhairt air (‘an Ghníomhaireacht’ anseo feasta). Ba cheart. áfach, go ndéanfaí leanúnachas ghníomhaíochtaí an Údaráis, lena n-áirítear leanúnachas maidir le cearta agus oibleagáidí, maidir leis an bhfoireann agus maidir le bailíocht aon chinntí a glacadh, a áirithiú faoin nGníomhaireacht.

(6)

Ba cheart aidhmeanna agus cuspóirí Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 a choigeartú freisin ionas go léireofaí nach bhfuil an Ghníomhaireacht freagrach a thuilleadh as leasanna poiblí a bhaineann le cláir Eorpacha an Chórais Domhanda um Loingseoireacht Satailíte (GNSS) a bhainistiú, ná as rialáil na gclár sin.

(7)

Ba cheart go mbeadh stádas dlíthiúil na Gníomhaireachta de chineál a d’fhágfadh go mbeadh ar a cumas gníomhú mar dhuine dlítheanach le linn a cuid cúraimí a chomhlíonadh.

(8)

Tá sé tábhachtach freisin cúraimí na Gníomhaireachta a mhodhnú agus, i ndáil leis sin, tá sé tábhachtach a áirithiú go sainmhínítear a cúraimí i gcomhréir leis na cúraimí sin atá leagtha amach in Airteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 683/2008, lena n-áirítear an fhéidearthacht go ndéanfaidh an Ghníomhaireacht gníomhaíochtaí eile a chur i gcrích a bhféadfadh an Coimisiún a thabhairt di chun tacú leis an gCoimisiún na cláir a chur chun feidhme. I gcomhréir le hAirteagal 54(2)(b) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme i leith bhuiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach (5), d’fhéadfadh go bhfolódh na gníomhaíochtaí sin, mar shampla, rianadh a dhéanamh ar fhorbairt na nósanna imeachta comhordúcháin agus comhairliúcháin maidir le nithe a bhaineann leis an tslándáil, taighde a dhéanamh a rachaidh chun tairbhe d’fhorbairt agus do chur chun cinn na gclár, agus tacaíocht a sholáthar i dtaca le forbairt agus cur chun feidhme thionscadal píolótach na Seirbhíse Rialáilte Poiblí (PRS).

(9)

Faoi réir raon feidhme agus chuspóirí na Gníomhaireachta, agus le linn di a cuid cúraimí a chomhlíonadh, ba cheart di, go háirithe, na forálacha is infheidhme i leith institiúidí an Aontais a chomhlíonadh.

(10)

Ba cheart don Choimisiún, i gcomhthéacs a athbhreithnithe lárthéarma ar chlár Galileo atá beartaithe don bhliain 2010 agus dá dtagraítear in Airteagal 22 de Rialachán (CE) Uimh. 683/2008, aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist a bhaineann le rialachas na gclár sin ag céim na hoibríochta agus an tsaothraithe agus le ról na Gníomhaireachta sa chomhthéacs sin.

(11)

Chun cur i gcrích chúraimí na Gníomhaireachta a áirithiú go héifeachtach, ba cheart go mbeadh ionadaíocht ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún ar Bhord Riaracháin a mbeadh na cumhachtaí is gá aige chun an buiséad a leagan amach, chun forghníomhú an bhuiséid sin a fhíorú, chun na rialacha iomchuí airgeadais a ghlacadh, chun nósanna imeachta trédhearcacha oibre a bhunú i ndáil le cinnteoireacht ag an nGníomhaireacht, chun a clár oibre a fhormheas agus chun an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a cheapadh.

(12)

I bhfianaise an tsuntais a thugtar i Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 don tairbhe a bhaineann le dlúthchomhar idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún, is iomchuí freisin go mbeadh ionadaí ó Pharlaimint na hEorpa ar an mBord Riaracháin i gcáil comhalta gan ceart vótála.

(13)

Chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh an Ghníomhaireacht a cúraimí, agus ról an Choimisiúin mar bhainisteoir na gclár á urramú aici ag an am céanna, agus i gcomhréir le treoirlínte arna n-eisiúint ag an gCoimisiún, tá sé tábhachtach a lua go sainráite freisin gur cheart go ndéanfadh Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Ghníomhaireacht a bhainistiú faoi mhaoirseacht an Bhoird Riaracháin i gcomhréir leis na treoirlínte a eiseoidh an Coimisiún don Ghníomhaireacht. Tá sé chomh tábhachtach céanna a shonrú gur cheart go mbeadh cúigear ionadaithe ag an gCoimisiún ar an mBord Riaracháin agus nár cheart cinntí faoi líon teoranta cúraimí de chuid an Bhoird Riaracháin a ghlacadh gan vóta fabhrach a fháil ó ionadaithe an Choimisiúin.

(14)

Chun go bhfeidhmeoidh an Ghníomhaireacht go rianúil is gá go ndéanfar a Stiúrthóir Feidhmiúcháin a cheapadh ar fhorais fiúntais agus scileanna doiciméadaithe riaracháin agus bainistíochta agus, chomh maith leis sin, ar fhorais inniúlachta agus taithí ábhartha, agus go gcomhlíonfaidh sé a dhualgais ar shlí atá neamhspleách agus solúbtha go hiomlán maidir le heagrú fheidhmiú inmheánach na Gníomhaireachta. Ach amháin i ndáil le gníomhaíochtaí agus bearta áirithe a bhaineann le creidiúnú slándála, ba cheart don Stiúrthóir Feidhmiúcháin na bearta riachtanacha go léir a ullmhú agus a dhéanamh lena áirithiú go ndéanfar clár oibre na Gníomhaireachta a chur i gcrích go cuí, ba cheart dó nó di dréacht-tuarascáil ghinearálta a ullmhú gach bliain, ar tuarascáil í a bheidh le cur faoi bhráid an Bhoird Riaracháin, ba cheart dó nó di dréachtráiteas faoi mheastacháin ar ioncam agus ar chaiteachas na Gníomhaireachta a tharraingt suas agus ba cheart dó nó di an buiséad a chur chun feidhme.

(15)

Ba cheart go gcumhachtófaí do Bhord Riaracháin aon chinneadh a dhéanamh lena n-áiritheofaí go bhfuil an Ghníomhaireacht in ann a cuid cúraimí a chomhlíonadh, cés moite de na cúraimí creidiúnúcháin slándála, ar cúraimí iad ba cheart a thabhairt do Bhord um Chreidiúnú Slándála do Chórais Eorpacha GNSS (‘an Bord um Chreidiúnú Slándála’ anseo feasta). Maidir le cúraimí creidiúnúcháin den sórt sin, ba cheart go mbeadh an Bord Riaracháin freagrach as nithe a bhaineann le hacmhainní agus cúrsaí buiséid amháin. Le go mbeidh rialachas fónta ann maidir leis na cláir, is gá freisin go mbeidh cúraimí an Bhoird Riaracháin i gcomhréir leis na misin nua a shanntar don Ghníomhaireacht faoi Airteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 683/2008, go háirithe maidir le hoibriú ionaid slándála Galileo agus maidir leis na treoracha a thugtar de bhun Ghníomhaíocht Chomhpháirteach 2004/552/CBES ón gComhairle an 12 Iúil 2004 maidir le gnéithe d’oibriú an chórais Eorpaigh um loingseoireacht satailíte a dhéanann difear do shlándáil an Aontais Eorpaigh (6).

(16)

Ba cheart go mbeadh na nósanna imeachta lena gceaptar sealbhóirí oifige trédhearcach.

(17)

I bhfianaise raon feidhme na gcúraimí a thugtar don Ghníomhaireacht, lena n-áirítear creidiúnú slándála, ba cheart an Coiste Eolaíoch agus Teicniúil, a cuireadh ar bun i gcomhréir le hAirteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004, a dhíscaoileadh agus ba cheart an Bord um Chreidiúnú Slándála, a bheidh freagrach as creidiúnú slándála agus a bheadh comhdhéanta d’ionadaithe ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún, a chur in ionad an Choiste Slándála agus Sábháilteachta Córas a cuireadh ar bun i gcomhréir le hAirteagal 10 den Rialachán sin. Ba cheart go mbeadh ról breathnadóra ag an Ardionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála (‘an tArdionadaí’ anseo feasta) agus ag an GES sa Bhord um Chreidiúnú Slándála.

(18)

Ba cheart gníomhaíochtaí creidiúnúcháin slándála a chur i gcrích go neamhspleách ar na húdaráis atá freagrach as na cláir a bhainistiú, go háirithe an Coimisiún, comhlachtaí eile na Gníomhaireachta, an GES, agus eintitis eile atá freagrach as cur chun feidhme forálacha maidir le slándáil. Chun an neamhspleáchas sin a áirithiú, ba cheart an Bord um Chreidiúnú Slándála do Chórais Eorpacha GNSS a bhunú agus gurbh é an t-údarás creidiúnúcháin slándála é do na Córais Eorpacha GNSS (‘na córais’ anseo feasta) agus do ghlacadóirí a bhfuil an teicneolaíocht PRS iontu. Ba cheart gur chomhlacht uathrialach a bheadh ann ar comhlacht é a dhéanfadh a chuid cinntí, laistigh den Ghníomhaireacht, go neamhspleách agus go hoibiachtúil ar mhaithe le leas na saoránach.

(19)

Ós rud é, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 683/2008, go ndéanann an Coimisiún bainistíocht ar na gnéithe go léir a bhaineann le slándáil na gcóras, agus chun rialachas éifeachtúil saincheisteanna slándála agus comhlíonadh phrionsabal dheighilt dhaingean na bhfreagrachtaí dá bhforáiltear faoin Rialachán sin a áirithiú, tá sé fíor-riachtanach go ndéanfaí gníomhaíochtaí an Bhoird um Chreidiúnú Slándála a theorannú go docht do ghníomhaíochtaí creidiúnaithe slándála na gcóras agus nach dtiocfadh na gníomhaíochtaí sin salach, in aon imthosca, ar na cúraimí a thugtar don Choimisiúin faoi Airteagal 13 de Rialachán (CE) Uimh. 683/2008.

(20)

Maidir leis na cinntí a dhéanann an Coimisiún i gcomhréir leis na nósanna imeachta ina bhfuil páirt ag an gCoiste um Chláir Eorpacha GNSS, ní dhéanfaidh siad difear, ar bhealach ar bith, do na rialacha atá ann cheana maidir le nithe buiséadacha nó d’inniúlacht shonrach na mBallstát maidir le nithe slándála.

(21)

I gcomhréir le hAirteagal 13(4) de Rialachán (CE) Uimh. 683/2008, i gcásanna ina bhféadfadh sé go ndéanfadh oibriú na gcóras satailíte difear do shlándáil an Aontais nó do shlándáil na mBallstát, beidh feidhm ag na nósanna imeachta atá leagtha amach i nGníomhaíocht Chomhpháirteach 2004/552/CBES. Go háirithe, i gcás ina mbeadh bagairt ann ar shlándáil an Aontais nó ar shlándáil Ballstáit mar gheall ar oibriú nó úsáid na gcóras, nó i gcás ina mbeadh bagairt ann ar oibriú na gcóras, go háirithe mar thoradh ar ghéarchéim idirnáisiúnta, is féidir leis an gComhairle, ag gníomhú di d’aon toil, a chinneadh cad iad na treoracha is gá a thabhairt don Ghníomhaireacht agus don Choimisiún. Is féidir le haon chomhalta den Chomhairle, is féidir leis an Ardionadaí nó is féidir leis an gCoimisiún a iarraidh go ndéanfaí plé sa Chomhairle chun teacht ar chomhaontú i dtaobh treoracha den sórt sin.

(22)

Agus prionsabal na coimhdeachta á chur i bhfeidhm agus de réir an phróisis a shainmhínítear sa straitéis um chreidiúnú slándála, ba cheart go ndéanfaí cinntí um chreidiúnú slándála a bhunú ar chinntí áitiúla um chreidiúnú slándála arna ndéanamh ag údaráis náisiúnta creidiúnúcháin slándála na mBallstát faoi seach.

(23)

Ionas go bhféadfaidh an Bord um Chreidiúnú Slándála a chuid gníomhaíochtaí go léir a chur i gcrích go tapa agus go héifeachtach, ba cheart go mbeadh ar a chumas fochomhlachtaí iomchuí a chur ar bun a ghníomhódh de réir threoracha ón mBord. Ba cheart dó, dá réir sin, painéal a chur ar bun chun cabhrú leis a chuid cinntí a ullmhú agus Údarás Criptea-Dháiliúcháin a chur ar bun a dhéanfaidh saincheisteanna faoi chriptea-ábhair a bhainistiú agus a ullmhú, lena n-áirítear Cill Eochracha Eitilte a bheidh tiomnaithe do na heochracha eitilte oibríochtúla, chomh maith le comhlachtaí eile a chur ar bun, más gá, chun déileáil le saincheisteanna sonracha. Le linn dó déanamh amhlaidh, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar leanúnachas riachtanach na hoibre sna comhlachtaí sin.

(24)

Tá sé tábhachtach freisin go gcomhordófar na gníomhaíochtaí creidiúnúcháin slándála le hobair na n-údarás atá freagrach as bainistiú na gclár agus le hobair eintiteas eile atá freagrach as cur chun feidhme forálacha maidir le slándáil.

(25)

I bhfianaise chineál sonrach agus chastacht na gcóras, tá sé fíor-riachtanach go ndéanfaí na gníomhaíochtaí creidiúnúcháin slándála a chur i gcrích i gcomhthéacs na freagrachta comhchoitinne as slándáil an Aontais agus na mBallstát, trí iarrachtaí a dhéanamh teacht ar chomhthoil agus trí ról a thabhairt do na páirtithe uile a bhfuil leas acu sa tslándáil, agus go mbeadh buanfhaireachán ar rioscaí ann. Tá sé fíor-riachtanach freisin go ndéanfaí gníomhaíochtaí teicniúla creidiúnúcháin slándála a thabhairt do dhaoine gairmiúla atá cáilithe go cuí sa réimse a bhaineann le córais chasta a chreidiúnú agus ar daoine iad a bhfuil leibhéal leordhóthanach imréitigh slándála acu.

(26)

Chun a áirithiú go ndéanfaidh an Bord um Chreidiúnú Slándála a chúraimí a chur i gcrích, ba cheart foráil a dhéanamh freisin go soláthróidh na Ballstáit aon doiciméid riachtanacha don Bhord sin, go dtabharfaidh siad rochtain do dhaoine cuí-údaraithe ar fhaisnéis atá aicmithe mar fhaisnéis rúnda agus ar aon réimsí a thagann faoi réim a ndlínse, agus gur cheart go mbeidís freagrach ar an leibhéal áitiúil as creidiúnú slándála limistéar atá suite laistigh dá gcríoch.

(27)

Maidir leis na córais a bhunaítear faoi chuimsiú na gclár, is bonneagair iad a síneann a n-úsáid i bhfad thar theorainneacha náisiúnta na mBallstát agus a chuirtear ar bun mar ghréasáin thras-Eorpacha i gcomhréir le forálacha Airteagal 172 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Thairis sin, rannchuidíonn na seirbhísí a sholáthraítear trí na córais sin le forbairt gréasán tras-Eorpach i réimsí bonneagair an iompair, na teileachumarsáide agus an fhuinnimh.

(28)

Tá an Coimisiún chun measúnú a dhéanamh ar na himpleachtaí buiséadacha a ghabhann le maoiniú na Gníomhaireachta i dtaca leis an gceannteideal caiteachais lena mbaineann. Ar bhonn na faisnéise agus gan dochar don nós imeachta reachtach ábhartha, is gá don dá bhrainse den údarás buiséadach, faoi chuimsiú an chomhair bhuiséadaigh, teacht ar chomhaontú tráthúil faoi mhaoiniú na Gníomhaireachta. Tá nós imeachta buiséadach an Aontais infheidhme ar ranníocaíocht an Aontais a mhuirearaítear ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh. De bhreis air sin, tá iniúchadh na gcuntas le déanamh ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa i gcomhréir le Teideal VIII de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002.

(29)

Ba cheart don Ghníomhaireacht reachtaíocht ábhartha an Aontais a chur i bhfeidhm, is é sin, an reachtaíocht maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid agus maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil. Ba cheart go ndéanfadh sí na prionsabail slándála is infheidhme ar sheirbhísí na Comhairle agus an Choimisiúin a chomhlíonadh freisin.

(30)

Ba cheart go mbeadh tríú tíortha in ann a bheith rannpháirteach sa Ghníomhaireacht, ar choinníoll go mbeidh comhaontú chuige sin tugtha i gcrích roimh ré acu leis an Aontas, go háirithe má bhí na tíortha sin páirteach sna céimeanna roimhe sin de chlár Galileo trína rannpháirtíocht i gclár Galileosat an GES.

(31)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon gníomhaireacht ar a mbeidh freagracht go háirithe as creidiúnú slándála na gcóras a bhunú agus feidhmiú na gníomhaireachta sin a áirithiú, a bhaint amach go leordhóthanach agus, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta, gur fearr is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

(32)

Ós rud é go bhfuil ainm na Gníomhaireachta le hathrú, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 a leasú dá réir.

(33)

Rinneadh Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 a leasú roimhe seo. I bhfianaise na leasuithe atá á dtabhairt isteach anois, is iomchuí, ar mhaithe le soiléireacht, an Rialachán sin a aisghairm agus Rialachán nua a chur ina ionad,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

ÁBHAR, CÚRAIMÍ, COMHLACHTAÍ

Airteagal 1

Ábhar

Leis an Rialachán seo, cuirtear gníomhaireacht Aontais ar bun dá ngairtear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS (‘an Ghníomhaireacht’ anseo feasta).

Airteagal 2

Cúraimí

Is iad cúraimí na Gníomhaireachta na cúraimí sin a leagtar amach in Airteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 683/2008.

Airteagal 3

Comhlachtaí

Is iad comhlachtaí na Gníomhaireachta an Bord Riaracháin, an Bord um Chreidiúnú Slándála do chórais Eorpacha GNSS agus an Stiúrthóir Feidhmiúcháin. Cuirfidh siad a gcúraimí i gcrích i gcomhréir leis na treoirlínte a eiseoidh an Coimisiún mar a leagtar amach in Airteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 683/2008.

Airteagal 4

Stádas dlíthiúil, oifigí áitiúla

1.   Is comhlacht de chuid an Aontais a bheidh sa Ghníomhaireacht. Beidh pearsantacht dhlítheanach aici.

2.   I ngach ceann de na Ballstáit, beidh ag an nGníomhaireacht an inniúlacht dhlítheanach is fairsinge atá ar fáil ag daoine dlítheanacha faoina ndlíthe. Féadfaidh sí, go háirithe, maoin shochorraithe agus maoin dhochorraithe a fháil nó a dhiúscairt agus féadfaidh sí a bheith ina páirtí in imeachtaí dlíthiúla.

3.   Féadfaidh an Ghníomhaireacht cinneadh a dhéanamh oifigí áitiúla a bhunú sna Ballstáit, ach sin faoi réir toiliú a fháil uathu, nó i dtríú tíortha atá rannpháirteach in obair na Gníomhaireachta i gcomhréir le hAirteagal 23.

4.   Faoi réir Airteagal 11(9), feidhmeoidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin thar ceann na Gníomhaireachta.

Airteagal 5

Bord Riaracháin

1.   Déantar Bord Riaracháin a chur ar bun leis seo chun na cúraimí a liostaítear in Airteagal 6 a chur i gcrích.

2.   Beidh an Bord Riaracháin comhdhéanta d’ionadaí amháin ó gach Ballstát, arna cheapadh ag na Ballstáit féin, cúigear ionadaithe arna gceapadh ag an gCoimisiún agus ionadaí gan ceart vótála arna cheapadh ag Parlaimint na hEorpa. Cúig bliana a bheidh i ré théarma oifige chomhaltaí an Bhoird Riaracháin. Féadfar an téarma oifige a athnuachan go ceann cúig bliana ar a mhéad. Tabharfar cuireadh d’ionadaí de chuid an Ardionadaí agus d’ionadaí de chuid an GES freastal ar chruinnithe an Bhoird Riaracháin mar bhreathnadóirí.

3.   I gcás inarb iomchuí, déanfar rannpháirtíocht ionadaithe ó thríú tíortha agus coinníollacha na rannpháirtíochta sin a bhunú sna socruithe dá dtagraítear in Airteagal 23.

4.   Toghfaidh an Bord Riaracháin Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach as measc a chomhaltaí. Glacfaidh an Leas-Chathaoirleach ionad an Chathaoirligh go huathoibríoch i gcás ina gcoisctear ar an gCathaoirleach a chuid dualgas a chomhlíonadh. Dhá bhliain go leith a bheidh i dtéarma oifige an Chathaoirligh agus an Leas-Chathaoirligh, ar téarma é a bheidh in-athnuaite aon uair amháin, agus rachaidh an téarma sin in éag nuair a scoirfidh siad de bheith ina gcomhaltaí den Bhord Riaracháin.

5.   Is é an Cathaoirleach a chomórfaidh cruinnithe an Bhoird Riaracháin.

Mura rud é go gcinnfidh an Cathaoirleach a mhalairt, glacfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin páirt sa phlé de ghnáth.

Beidh gnáthchruinniú ag an mBord Riaracháin faoi dhó sa bhliain. De bhreis air sin, tiocfaidh an Bord le chéile ar thionscnamh an Chathaoirligh nó arna iarraidh sin ag an tríú cuid ar a laghad de chomhaltaí an Bhoird.

Féadfaidh an Bord Riaracháin a iarraidh ar aon duine ar díol spéise a thuairim freastal ar a chuid cruinnithe i gcáil breathnadóra. Faoi réir fhorálacha rialacha nós imeachta an Bhoird Riaracháin, féadfaidh comhaltaí an Bhoird Riaracháin cúnamh a fháil ó chomhairleoirí nó ó shaineolaithe.

Soláthróidh an Ghníomhaireacht rúnaíocht an Bhoird Riaracháin.

6.   Mura rud é go bhforáiltear a mhalairt sa Rialachán seo, déanfaidh an Bord Riaracháin a chuid cinntí trí thromlach dhá thrian dá chomhaltaí.

7.   Beidh vóta amháin ag gach ionadaí de chuid na mBallstát agus ag gach ionadaí de chuid an Choimisiúin. Ní ghlacfar cinntí a bheidh bunaithe ar Airteagal 6(b) agus (e) gan vóta fabhrach ó ionadaithe an Choimisiúin. Ní chaithfidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin vóta.

Déanfar na socruithe níos mionsonraithe faoi vótáil a bhunú le rialacha nós imeachta an Bhoird Riaracháin, go háirithe na coinníollacha a bhaineann le cumas comhalta áirithe gníomhú thar ceann comhalta eile.

Airteagal 6

Cúraimí an Bhoird Riaracháin

Áiritheoidh an Bord Riaracháin go ndéanfaidh an Ghníomhaireacht an obair ar fad a thugtar di faoi na coinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo agus déanfaidh sé aon chinneadh is gá chun na críche sin. Maidir leis na cúraimí agus na cinntí a bhaineann le creidiúnú slándála agus dá bhforáiltear i gCaibidil III, beidh an Bord Riaracháin freagrach as nithe a bhaineann le hacmhainní agus leis an mbuiséad agus as na nithe sin amháin. Déanfaidh an Bord Riaracháin an méid seo a leanas freisin:

(a)

ceapfaidh sé an Stiúrthóir Feidhmiúcháin de bhun Airteagal 7(2);

(b)

faoin 15 Samhain gach bliain, agus tar éis dó tuairim an Choimisiúin a fháil, glacfaidh sé clár oibre na Gníomhaireachta don bhliain dár gcionn;

(c)

comhlíonfaidh sé a chuid dualgas i ndáil le buiséad na Gníomhaireachta de bhun Airteagal 13 agus Airteagal 14;

(d)

déanfaidh sé maoirseacht ar oibriú ionad slándála Galileo (‘Ionad Faireacháin Slándála Galileo’ nó ‘IFSG’ anseo feasta) dá dtagraítear in Airteagal 16(a)(ii) de Rialachán (CE) Uimh. 683/2008;

(e)

feidhmeoidh sé údarás araíonachta ar an Stiúrthóir Feidhmiúcháin;

(f)

glacfaidh sé na forálacha speisialta is gá chun an ceart rochtana ar dhoiciméid de chuid na Gníomhaireachta a chur chun feidhme, i gcomhréir le hAirteagal 21;

(g)

glacfaidh sé an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí agus ionchais na Gníomhaireachta agus cuirfidh sé an tuarascáil sin ar aghaidh chuig na Ballstáit, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an gCúirt Iniúchóirí agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa faoin 1 Iúil; déanfaidh an Ghníomhaireacht an fhaisnéis uile atá ábhartha maidir le toradh na nósanna imeachta meastóireachta a chur ar aghaidh chuig an údarás buiséadach;

(h)

glacfaidh sé a rialacha nós imeachta.

Airteagal 7

An Stiúrthóir Feidhmiúcháin

1.   Déanfaidh Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta an Ghníomhaireacht a bhainistiú agus comhlíonfaidh sé a chuid dualgas faoi mhaoirseacht an Bhoird Riaracháin.

2.   Ceapfaidh an Bord Riaracháin an Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar fhoras fiúntais agus ar fhoras scileanna doiciméadaithe riaracháin agus bainistíochta agus ar fhoras inniúlachta ábhartha agus taithí ábhartha, agus ceapfar é nó í ó liosta triúr iarrthóirí, ar a laghad, arna mholadh ag an gCoimisiún, tar éis comórtais oscailte a bheidh ann tar éis iarraidh ar léiriú spéise a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus in áiteanna eile. Is trí thromlach trí cheathrú dá chomhaltaí a dhéanfaidh an Bord Riaracháin a chinneadh i dtaobh cheapadh an Stiúrthóra Feidhmiúcháin.

Beidh an chumhacht ag an mBord Riaracháin an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a chur as oifig agus is trí thromlach trí cheathrú dá chomhaltaí a ghlacfaidh sé a chinneadh chuige sin.

Cúig bliana a bheidh i dtéarma oifige an Stiúrthóra Feidhmiúcháin. Féadfar an téarma oifige sin a athnuachan aon uair amháin go ceann tréimhse cúig bliana eile.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle a iarraidh ar an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuarascáil a thíolacadh ar chomhlíonadh a chúraimí agus ráiteas a dhéanamh os comhair na n-institiúidí sin.

Airteagal 8

Cúraimí an Stiúrthóra Feidhmiúcháin

Maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin:

(a)

beidh sé freagrach as feidhmiú thar ceann na Gníomhaireachta, ach amháin maidir le gníomhaíochtaí agus cinntí a dhéantar i gcomhréir le Caibidil II agus Caibidil III, agus beidh sé i bhfeighil bhainistiú na Gníomhaireachta;

(b)

ullmhóidh sé obair an Bhoird Riaracháin. Beidh sé rannpháirteach in obair an Bhoird Riaracháin gan aon cheart vótála a bheith aige nó aici;

(c)

beidh sé freagrach as clár oibre bliantúil na Gníomhaireachta a chur chun feidhme faoi rialú an Bhoird Riaracháin;

(d)

déanfaidh sé gach beart is gá, lena n-áirítear treoracha inmheánacha riaracháin a ghlacadh agus fógraí a fhoilsiú, chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh an Ghníomhaireacht i gcomhréir leis an Rialachán seo;

(e)

tarraingeoidh sé meastacháin suas ar ioncam agus ar chaiteachas na Gníomhaireachta i gcomhréir le hAirteagal 13 agus cuirfidh sé an buiséad chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 14;

(f)

ullmhóidh sé dréacht-tuarascáil ghinearálta gach bliain agus cuirfidh sé faoi bhráid an Bhoird Riaracháin í;

(g)

áiritheoidh sé go mbeidh an Ghníomhaireacht, ina cáil mar oibreoir an IFSG, in ann déanamh de réir treoracha a thabharfar faoi Ghníomhaíocht Chomhpháirteach 2004/552/CBES;

(h)

sainmhíneoidh sé struchtúr eagrúcháin na Gníomhaireachta agus cuirfidh sé faoi bhráid an Bhoird Riaracháin é lena fhormheas;

(i)

déanfaidh sé na cumhachtaí a leagtar síos in Airteagal 18 a fheidhmiú i dtaca leis an bhfoireann;

(j)

tar éis formheas a fháil ón mBord Riaracháin, féadfaidh sé na bearta is gá a ghlacadh chun oifigí áitiúla a bhunú sna Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 4;

(k)

áiritheoidh sé go ndéanfar an rúnaíocht agus na hacmhainní go léir atá riachtanach i ndáil le feidhmiú cuí a sholáthar don Bhord um Chreidiúnú Slándála agus do na comhlachtaí arna gcur ar bun faoi údarás an Bhoird sin agus dá dtagraítear in Airteagal 11(11).

CAIBIDIL II

GNÉITHE A BHAINEANN LE SLÁNDÁIL AN AONTAIS EORPAIGH NÓ LE SLÁNDÁIL NA MBALLSTÁT

Airteagal 9

Gníomhaíocht Chomhpháirteach

1.   I gcomhréir le hAirteagal 13(4) de Rialachán (CE) Uimh. 683/2008, aon uair a d’fhéadfadh sé go ndéanfadh oibriú na gcóras difear do shlándáil an Aontais nó do shlándáil na mBallstát, beidh feidhm ag na nósanna imeachta a leagtar amach i nGníomhaíocht Chomhpháirteach 2004/552/CBES.

2.   Déanfaidh an Coimisiún na cinntí um chreidiúnú slándála a dhéantar de bhun Chaibidil III, chomh maith leis na rioscaí iarmharacha a shainaithnítear, a chur in iúl don Chomhairle mar eolas.

CAIBIDIL III

CREIDIÚNÚ SLÁNDÁLA DO CHÓRAIS EORPACHA GNSS

Airteagal 10

Prionsabail ghinearálta

Déanfar na gníomhaíochtaí um chreidiúnú slándála dá dtagraítear sa Chaibidil seo a chur i gcrích i gcomhréir leis na prionsabail seo a leanas:

(a)

déantar gníomhaíochtaí agus cinntí um chreidiúnú slándála i gcomhthéacs na freagrachta comhchoitinne as slándáil an Aontais agus slándáil na mBallstát;

(b)

déanfar iarrachtaí chun cinntí a dhéanamh trí theacht ar chomhthoil agus chun ról a thabhairt do na páirtithe ábhartha uile a bhfuil leas acu i saincheisteanna slándála;

(c)

déanfar na cúraimí a chur i gcrích ag féachaint do na rialacha ábhartha slándála is infheidhme maidir leis an gComhairle agus maidir leis an gCoimisiún (7);

(d)

trí phróiseas buanfhaireacháin, áiritheofar go mbeifear ar an eolas maidir le rioscaí slándála, go saineofar bearta slándála chun rioscaí den sórt sin a laghdú go dtí leibhéal inghlactha i gcomhréir leis na bunphrionsabail agus na caighdeáin íosta atá leagtha amach sna rialacha slándála is infheidhme maidir leis an gComhairle agus maidir leis an gCoimisiún agus go gcuirfear na bearta sin i bhfeidhm i gcomhréir le coincheap na cosanta ar doimhneacht. Beidh meastóireacht á déanamh go leanúnach ar éifeachtacht na mbeart sin;

(e)

i gcomhréir leis an bpróiseas arna shainmhíniú sa straitéis um chreidiúnú slándála, déanfar cinntí um chreidiúnú slándála a bhunú ar chinntí áitiúla um chreidiúnú slándála arna ndéanamh ag údaráis náisiúnta creidiúnaithe slándála na mBallstát faoi seach;

(f)

déanfar na gníomhaíochtaí teicniúla um chreidiúnú slándála a thabhairt do dhaoine gairmiúla atá cáilithe go cuí i dtaca le córais chasta a chreidiúnú, a bhfuil leibhéal leordhóthanach imréitigh slándála acu agus a ghníomhóidh go hoibiachtúil;

(g)

déanfar cinntí um chreidiúnú slándála go neamhspleách ar an gCoimisiún, gan dochar d’Airteagal 3, agus ar na heintitis atá freagrach as na cláir a chur chun feidhme. Dá thoradh sin, laistigh den Ghníomhaireacht, beidh údarás um chreidiúnú slándála do chórais Eorpacha GNSS ina chomhlacht uathrialach a dhéanann a chinntí go neamhspleách;

(h)

déanfar na gníomhaíochtaí um chreidiúnú slándála a chur i gcrích agus cothromaíocht á baint amach idir an gá le neamhspleáchas agus an gá le comhordú leordhóthanach idir an Coimisiún agus na húdaráis atá freagrach as forálacha slándála a chur chun feidhme.

Airteagal 11

An Bord um Chreidiúnú Slándála

1.   Déanfar Bord um Chreidiúnú Slándála do chórais Eorpacha GNSS (‘an Bord um Chreidiúnú Slándála’ anseo feasta) a bhunú laistigh den Ghníomhaireacht. Maidir le córais Eorpacha GNSS, beidh cúraimí an údaráis um chreidiúnú slándála, dá dtagraítear sna rialacha ábhartha slándála is infheidhme maidir leis an gComhairle agus maidir leis an gCoimisiún, ag an mBord um Chreidiúnú Slándála.

2.   Comhlíonfaidh an Bord um Chreidiúnú Slándála na cúraimí a thugtar don Ghníomhaireacht maidir le creidiúnú slándála faoi Airteagal 16(a)(i) de Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 agus déanfaidh sé ‘cinntí um chreidiúnú slándála’ dá bhforáiltear san Airteagal seo, go háirithe i ndáil leis an straitéis um chreidiúnú slándála agus lainseálacha satailítí a fhormheas, i ndáil le húdarú a thabhairt chun na córais a oibriú sna cumraíochtaí éagsúla a bhaineann leo agus chun na seirbhísí éagsúla a oibriú, i ndáil le húdarú a thabhairt chun na stáisiúin talún a oibriú, go háirithe na stáisiúin bhraiteora atá suite i dtríú tíortha, agus i ndáil leis an údarú chun glacadóirí a bhfuil teicneolaíocht PRS iontu agus a gcomhpháirteanna a mhonarú.

3.   Is é a bheidh i gceist le creidiúnú slándála na gcóras ag an mBord um Chreidiúnú Slándála ná go suífear an gcomhlíonann na córais na riachtanais slándála dá dtagraítear in Airteagal 13 de Rialachán (CE) Uimh. 683/2008, i gcomhréir leis na rialacha agus na rialacháin ábhartha slándála is infheidhme maidir leis an gComhairle agus maidir leis an gCoimisiún.

4.   Ar bhonn na dtuarascálacha riosca dá dtagraítear i mír 11, cuirfidh an Bord um Chreidiúnú Slándála an Coimisiún ar an eolas faoin measúnú riosca a dhéanfaidh sé agus soláthróidh sé comhairle don Choimisiún faoi na roghanna chun déileáil leis an riosca iarmharach a bhaineann le cinneadh faoi leith um chreidiúnú slándála.

5.   Coinneoidh an Coimisiún an Bord um Chreidiúnú Slándála ar an eolas ar bhonn leanúnach maidir leis an tionchar a bheidh ag aon chinneadh a d’fhéadfadh an Bord um Chreidiúnú Slándála a dhéanamh ar sheoladh cuí na gclár agus ar chur chun feidhme na bpleananna chun déileáil le riosca iarmharach. Tabharfaidh an Bord um Chreidiúnú Slándála aon tuairim den sórt sin ón gCoimisiún dá aire.

6.   Díreofar cinntí an Bhoird um Chreidiúnú Slándála chuig an gCoimisiún.

7.   Beidh an Bord um Chreidiúnú Slándála comhdhéanta d’ionadaí amháin ó gach Ballstát, ionadaí amháin ón gCoimisiún agus ionadaí amháin ón Ardionadaí. Tabharfar cuireadh d’ionadaí ón nGES freastal ar chruinnithe an Bhoird um Chreidiúnú Slándála mar bhreathnadóir.

8.   Déanfaidh an Bord um Chreidiúnú Slándála a rialacha nós imeachta a bhunú agus ceapfaidh sé a Chathaoirleach.

9.   Beidh Cathaoirleach an Bhoird um Chreidiúnú Slándála freagrach as feidhmiú thar ceann na Gníomhaireachta sa mhéid nach bhfuil an Stiúrthóir Feidhmiúcháin freagrach as sin a dhéanamh de réir Airteagal 8.

10.   Beidh rochtain ag an mBord um Chreidiúnú Slándála ar na hacmhainní daonna agus ar na hacmhainní ábharacha uile a bheidh ag teastáil chun na feidhmeanna tacaíochta riaracháin iomchuí a sholáthar agus chun a chumasú dó, i dteannta leis na comhlachtaí dá dtagraítear i mír 11, a chuid cúraimí a chomhlíonadh go neamhspleách, go háirithe le linn comhaid a láimhseáil, le linn cur chun feidhme nósanna imeachta slándála a thionscnamh agus tús a chur le hiniúchtaí córas slándála, agus faireachán a dhéanamh ina leith sin, le linn cinntí a ullmhú agus le linn a chruinnithe a eagrú.

11.   Déanfaidh an Bord um Chreidiúnú Slándála fochomhlachtaí speisialta a chur ar bun chun déileáil le saincheisteanna sonracha agus gníomhóidh na fochomhlachtaí sin de réir treoracha ón mBord um Chreidiúnú Slándála. Go háirithe, cuirfidh sé an méid seo a leanas ar bun agus an gá le leanúnachas oibre á áirithiú aige ag an am céanna:

painéal a sheolfaidh athbhreithnithe agus tástálacha i ndáil le hanailísí slándála chun na tuarascálacha riosca ábhartha a thiomsú chun cabhrú leis le linn dó a chinntí a ullmhú,

Údarás Criptea-Dháiliúcháin (UCD) chun cúnamh a thabhairt don Bhord um Chreidiúnú Slándála, go háirithe maidir le ceisteanna a bhaineann le heochracha eitilte.

12.   Más rud é nach féidir teacht ar chomhthoil de réir na bprionsabal ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 10 den Rialachán seo, déanfaidh an Bord um Chreidiúnú Slándála cinntí ar bhonn vótála tromlaigh, dá bhforáiltear in Airteagal 16 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus gan dochar d’Airteagal 9 den Rialachán seo. Ní chaithfidh ionadaí an Choimisiúin ná ionadaí an Ardionadaí vóta. Déanfaidh Cathaoirleach an Bhoird um Chreidiúnú Slándála na cinntí a ghlacann an Bord um Chreidiúnú Slándála a shíniú thar ceann an Bhoird um Chreidiúnú Slándála.

13.   Coinneoidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas, gan aon mhoill mhíchuí, faoin tionchar a bheidh ag glacadh na gcinntí um chreidiúnú slándála ar sheoladh cuí na gclár. Má mheasann an Coimisiún go mbeidh éifeacht shuntasach ag cinneadh a rinne an Bord um Chreidiúnú Slándála ar sheoladh cuí na gclár, mar shampla i dtéarmaí costas agus sceidil, cuirfidh sé an méid sin in iúl láithreach do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

14.   Agus tuairimí Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle á gcur san áireamh aige, ar tuairimí iad ba cheart a thabhairt le fios laistigh d’aon mhí amháin, féadfaidh an Coimisiún aon bhearta leordhóthanacha a ghlacadh i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 683/2008.

15.   Coinneofar an Bord Riaracháin ar an eolas go tráthrialta faoin dul chun cinn in obair an Bhoird um Chreidiúnú Slándála.

16.   Urramófar clár oibre GNSS an Choimisiúin san amchlár le haghaidh obair an Bhoird um Chreidiúnú Slándála.

Airteagal 12

Ról na mBallstát

Maidir leis na Ballstáit:

(a)

déanfaidh siad an fhaisnéis go léir a mheasann siad a bheith ábhartha chun críocha creidiúnaithe slándála a tharchur chuig an mBord um Chreidiúnú Slándála;

(b)

ceadóidh siad do dhaoine cuí-údaraithe arna gceapadh ag an mBord um Chreidiúnú Slándála rochtain a fháil ar aon fhaisnéis atá aicmithe mar fhaisnéis rúnda agus ar aon limistéir/suímh a bhaineann le slándáil na gcóras a thagann faoina ndlínse, agus déanfar amhlaidh i gcomhréir lena ndlíthe agus lena rialacháin náisiúnta, agus gan aon idirdhealú a dhéanamh ar fhoras náisiúntachta, lena n-áirítear rochtain chun críocha iniúchtaí agus tástálacha slándála arna gcinneadh ag an mBord um Chreidiúnú Slándála;

(c)

beidh gach ceann díobh freagrach as teimpléad a cheapadh le haghaidh rialaithe rochtana, ar teimpléad é ina leagfar amach go hachomair, nó ina liostófar, na limistéir/suímh atá le creidiúnú, agus ar teimpléad é a chomhaontófar roimh ré idir na Ballstáit agus an Bord um Chreidiúnú Slándála agus, ar an gcaoi sin, áiritheofar go mbeidh an leibhéal céanna rochtana á sholáthar ag na Ballstáit uile;

(d)

beidh siad freagrach, ar leibhéal áitiúil, as creidiúnú slándála limistéar atá suite laistigh dá gcríoch agus ar cuid iad den limistéar um chreidiúnú slándála do na córais Eorpacha GNSS, agus beidh siad freagrach as tuairisciú don Bhord um Chreidiúnú Slándála chun na críche sin.

CAIBIDIL IV

FORÁLACHA BUISÉADACHA AGUS AIRGEADAIS

Airteagal 13

Buiséad

1.   Gan dochar d’acmhainní eile agus do dhleachtanna eile atá le sainiú fós, beidh fóirdheontas Aontais san áireamh in ioncam na Gníomhaireachta agus iontrálfar an fóirdheontas sin i mbuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh ionas go n-áiritheofar go mbeidh comhardú idir ioncam agus caiteachas.

2.   Le caiteachas na Gníomhaireachta, cumhdófar caiteachas ar fhoireann, ar riarachán agus ar bhonneagar, costais oibriúcháin agus caiteachas a bhaineann le feidhmiú an Bhoird um Chreidiúnú Slándála, lena n-áirítear na comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 11(11), agus a bhaineann leis na conarthaí agus na comhaontuithe a dhéanfaidh an Ghníomhaireacht chun na cúraimí a thugtar di a chomhlíonadh.

3.   Tarraingeoidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin dréachtráiteas suas faoi mheastacháin ar ioncam agus ar chaiteachas na Gníomhaireachta don bhliain dár gcionn agus déanfaidh sé an dréachtráiteas sin, mar aon le dréachtphlean bunaíochta, a chur ar aghaidh chuig an mBord Riaracháin.

4.   Beidh ioncam agus caiteachas ar comhardú.

5.   Gach bliain soláthróidh an Bord Riaracháin ráiteas faoi mheastacháin ar ioncam agus ar chaiteachas na Gníomhaireachta don bhliain airgeadais dár gcionn, agus é bunaithe ar an dréachtráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas.

6.   Déanfaidh an Bord Riaracháin an ráiteas sin faoi mheastacháin, a mbeidh dréachtphlean bunaíochta, mar aon leis an gclár oibre sealadach, san áireamh ann, a chur ar aghaidh, faoin 31 Márta, chuig an gCoimisiún agus chuig na tríú tíortha a bhfuil comhaontuithe curtha i gcrích ag an Aontas leo i gcomhréir le hAirteagal 23.

7.   Cuirfidh an Coimisiún an ráiteas faoi mheastacháin ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (‘an t-údarás buiséadach’ anseo feasta) mar aon le dréachtbhuiséad ginearálta an Aontas Eorpaigh.

8.   Ar bhonn an ráitis faoi mheastacháin, déanfaidh an Coimisiún na meastacháin sin a mheasann sé a bheith riachtanach don phlean bunaíochta, mar aon le méid an fhóirdheontais a bheidh le muirearú ar an mbuiséad ginearálta, a thaifeadadh i ndréachtbhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh, agus cuirfidh sé faoi bhráid an údaráis bhuiséadaigh é i gcomhréir le hAirteagal 314 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

9.   Déanfaidh an t-údarás buiséadach na leithreasaí don fhóirdheontas don Ghníomhaireacht a údarú agus glacfaidh sé an plean bunaíochta don Ghníomhaireacht.

10.   Glacfaidh an Bord Riaracháin an buiséad. Tiocfaidh sé chun bheith ina bhuiséad críochnaitheach tar éis ghlacadh cinntitheach bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh. I gcás inarb iomchuí, déanfar é a choigeartú dá réir.

11.   Déanfaidh an Bord Riaracháin, a luaithe is féidir, fógra a thabhairt don údarás buiséadach faoi aon tionscadal a mbeidh sé ar intinn aige é a chur chun feidhme, ar tionscadal é a mbeidh impleachtaí suntasacha airgeadais aige i dtaca le maoiniú an bhuiséid, go háirithe aon tionscadail a bhaineann le maoin, amhail foirgnimh a fháil ar cíos nó a cheannach. Cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoin méid sin.

12.   I gcás ina mbeidh brainse den údarás buiséadach tar éis fógra a thabhairt á rá go bhfuil sé ar intinn aige tuairim a sholáthar, cuirfidh an brainse sin a thuairim ar aghaidh chuig an mBord Riaracháin laistigh de thréimhse sé seachtaine ó dháta fógartha an tionscadail.

Airteagal 14

An buiséad a chur chun feidhme agus a rialú

1.   Is é an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a chuirfidh buiséad na Gníomhaireachta chun feidhme.

2.   Faoin 1 Márta tar éis gach bliana airgeadais, cuirfidh oifigeach cuntasaíochta na Gníomhaireachta na cuntais shealadacha chuig oifigeach cuntasaíochta an Choimisiúin mar aon le tuarascáil maidir leis an mbainistiú buiséadach agus airgeadais don bhliain airgeadais sin. Déanfaidh oifigeach cuntasaíochta an Choimisiúin cuntais shealadacha na n-institiúidí agus na gcomhlachtaí díláraithe a chomhdhlúthú i gcomhréir le hAirteagal 128 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002.

3.   Faoin 31 Márta tar éis gach bliana airgeadais, cuirfidh oifigeach cuntasaíochta an Choimisiúin cuntais shealadacha na Gníomhaireachta ar aghaidh chuig an gCúirt Iniúchóirí, mar aon le tuarascáil maidir leis an mbainistiú buiséadach agus airgeadais don bhliain airgeadais sin. Cuirfear an tuarascáil sin ar aghaidh freisin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

4.   Tar éis barúlacha na Cúirte Iniúchóirí faoi chuntais shealadacha na Gníomhaireachta a fháil, faoi Airteagal 129 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002, déanfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin cuntais chríochnaitheacha na Gníomhaireachta a tharraingt suas ar a fhreagracht féin agus cuirfidh sé faoi bhráid an Bhoird Riaracháin iad chun tuairim a fháil.

5.   Tabharfaidh an Bord Riaracháin tuairim maidir le cuntais chríochnaitheacha na Gníomhaireachta.

6.   Faoin 1 Iúil tar éis gach bliana airgeadais, cuirfidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin na cuntais chríochnaitheacha, mar aon le tuairim an Bhoird Riaracháin, ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiúin agus chuig an gCúirt Iniúchóirí.

7.   Foilseofar na cuntais chríochnaitheacha.

8.   Cuirfidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin freagra ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí chuig an gCúirt Iniúchóirí faoin 30 Meán Fómhair. Cuirfidh sé an freagra sin chuig an mBord Riaracháin freisin.

9.   Déanfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, arna iarraidh sin ag Parlaimint na hEorpa, gach faisnéis is gá le haghaidh chur i bhfeidhm rianúil an nós imeachta maidir le hurscaoileadh don bhliain airgeadais i dtrácht, mar atá leagtha síos in Airteagal 146(3) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002, a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa.

10.   Déanfaidh Parlaimint na hEorpa, ar mholadh ón gComhairle ag gníomhú di trí thromlach cáilithe, urscaoileadh a thabhairt don Stiúrthóir Feidhmiúcháin, roimh an 30 Aibreán sa bhliain N + 2, i leith chur chun feidhme an bhuiséid do bhliain N.

Airteagal 15

Forálacha airgeadais

Déanfaidh an Bord Riaracháin na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis an nGníomhaireacht a ghlacadh tar éis dó dul i gcomhairle leis an gCoimisiún. Ní fhéadfaidh siad imeacht ó Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2343/2002 ón gCoimisiún an 19 Samhain 2002 maidir leis an gcreat-Rialachán Airgeadais do na comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 185 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme ar bhuiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach (8) mura rud é go bhfuil gá sonrach le himeacht uaidh ar mhaithe le hoibriú na Gníomhaireachta agus go mbeidh an Coimisiún tar éis a thoiliú a thabhairt roimh ré.

CAIBIDIL V

FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA

Airteagal 16

Bearta frithchalaoise

1.   Chun calaois, éilliú agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a chomhrac, beidh feidhm gan srian ag forálacha Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) (9).

2.   Aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frithchalaoise (OLAF) (10) agus eiseoidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le foireann uile na Gníomhaireachta.

3.   Sna cinntí maidir le maoiniú, agus sna comhaontuithe agus sna hionstraimí cur chun feidhme a eascraíonn as na cinntí sin, sonrófar go sainráite go bhféadfaidh an Chúirt Iniúchóirí agus OLAF, más gá, seiceálacha ar an láthair a dhéanamh ar dhaoine a fhaigheann maoiniú ón nGníomhaireacht agus ar na gníomhairí atá freagrach as an maoiniú sin a leithdháileadh.

Airteagal 17

Pribhléidí agus díolúintí

Beidh feidhm ag an bPrótacal ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh maidir leis an nGníomhaireacht.

Airteagal 18

Foireann

1.   Maidir le Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh, le Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh agus leis na rialacha arna nglacadh go comhpháirteach ag institiúidí an Aontais Eorpaigh d’fhonn na Rialacháin Foirne agus na Coinníollacha fostaíochta sin a chur i bhfeidhm, beidh feidhm acu maidir le foireann na Gníomhaireachta. Tar éis comhaontú a dhéanamh leis an gCoimisiún, glacfaidh an Bord Riaracháin na rialacha mionsonraithe is gá maidir le cur i bhfeidhm.

2.   Gan dochar d’Airteagal 8, déanfaidh an Ghníomhaireacht na cumhachtaí a thugtar don údarás ceapacháin leis na Rialacháin Foirne agus le Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach eile a fheidhmiú i ndáil lena foireann féin.

3.   Beidh foireann na Gníomhaireachta comhdhéanta de sheirbhísigh arna n-earcú ag an nGníomhaireacht de réir mar is gá chun a cúraimí a chomhlíonadh, ach féadfaidh oifigigh a bhfuil an leibhéal iomchuí imréitigh acu agus a bheidh sannta nó tugtha ar iasacht ar bhonn sealadach ag an gCoimisiún nó ag na Ballstáit a bheith san áireamh san fhoireann sin.

4.   Beidh feidhm ag na forálacha atá leagtha síos i mír 1 agus i mír 3 den Airteagal seo maidir le foireann an IFSG freisin.

Airteagal 19

Dliteanas

1.   Beidh dliteanas conarthach na Gníomhaireachta faoi rialú ag an dlí is infheidhme maidir leis an gconradh i dtrácht. Beidh dlínse ag an gCúirt Bhreithiúnais chun breithiúnas a thabhairt de bhun aon chlásail eadrána i gconradh arna thabhairt i gcrích ag an nGníomhaireacht.

2.   I gcás dliteanais neamhchonarthaigh, déanfaidh an Ghníomhaireacht, i gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta is coiteann do dhlíthe na mBallstát, aon damáiste a shlánú arb iad a ranna nó a seirbhísigh féin is cúis leis agus iad i mbun a ndualgas.

3.   Beidh dlínse ag an gCúirt Bhreithiúnais in aon díospóid a bhaineann le cúiteamh as damáiste dá dtagraítear i mír 2.

4.   Beidh dliteanas pearsanta a seirbhíseach i leith na Gníomhaireachta faoi rialú ag na forálacha atá leagtha síos sna Rialacháin Foirne agus sna Coinníollacha Fostaíochta is infheidhme maidir leo.

Airteagal 20

Teangacha

1.   Maidir leis na forálacha a leagtar síos i Rialachán Uimh. 1 an 15 Aibreán 1958 lena gcinntear na teangacha a úsáidfidh Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (11), beidh feidhm acu maidir leis an nGníomhaireacht.

2.   Soláthróidh Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh na seirbhísí aistriúcháin a bheidh ag teastáil i gcomhair fheidhmiú na Gníomhaireachta.

Airteagal 21

Rochtain ar dhoiciméid agus cosaint sonraí de chineál pearsanta

1.   Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (12), beidh feidhm aige maidir le doiciméid atá i seilbh na Gníomhaireachta.

2.   Déanfaidh an Bord Riaracháin, laistigh de shé mhí ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm, socruithe a ghlacadh chun Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 a chur chun feidhme.

3.   Féadfaidh cinntí a dhéanann an Ghníomhaireacht de bhun Airteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 a bheith ina n-ábhar i gcomhair gearáin chuig an Ombudsman nó i gcomhair caingne os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, faoi Airteagal 228 agus Airteagal 263, faoi seach, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

4.   Nuair a bheidh sonraí a bhaineann le daoine aonair á bpróiseáil aici, beidh an Ghníomhaireacht faoi réir fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus ag comhlachtaí Comhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin (13).

Airteagal 22

Rialacha slándála

Déanfaidh an Ghníomhaireacht na prionsabail slándála atá i gCinneadh 2001/844/CE, CECG, Euratom ón gCoimisiún a chur i bhfeidhm. Cumhdóidh sé sin, inter alia, forálacha a bhaineann le malartú, próiseáil agus stóráil faisnéise atá aicmithe mar fhaisnéis rúnda.

Airteagal 23

Rannpháirtíocht tríú tíortha

1.   Beidh an Ghníomhaireacht oscailte do rannpháirtíocht tríú tíortha a bhfuil comhaontuithe chuige sin déanta acu leis an Aontas Eorpach.

2.   Faoi fhorálacha ábhartha na gcomhaontuithe sin, forbrófar socruithe lena sonrófar, go háirithe, cineál, méid agus modh rannpháirtíocht gach ceann de na tíortha sin in obair na Gníomhaireachta, lena n-áirítear forálacha a bhaineann lena rannpháirtíocht i dtionscnaimh a dtugann an Ghníomhaireacht fúthu, le ranníocaíochtaí airgeadais agus le cúrsaí foirne.

CAIBIDIL VI

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 24

Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 683/2008

Ar fud Rialachán (CE) Uimh. 683/2008, cuirfear an leagan cuí gramadaí de na focail ‘an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS’ agus ‘an Ghníomhaireacht’, faoi seach, in ionad an leagain chomhfhreagraigh de na focail ‘Údarás Eorpach Maoirseoireachta GNSS’, ‘Údarás Eorpach Maoirseachta GNSS’ agus ‘an tÚdaras’.

Airteagal 25

Aisghairm agus bailíocht beart atá déanta

Aisghairtear leis seo Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004. Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo. Beidh aon bheart a rinneadh ar bhonn Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 bailí fós.

Airteagal 26

Meastóireacht

Faoi 2012, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo, go háirithe maidir le cúraimí na Gníomhaireachta atá leagtha síos in Airteagal 2, agus, más gá, déanfaidh sé tograí maidir leis.

Airteagal 27

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifiiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 22 Meán Fómhair 2010.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

J. BUZEK

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

O. CHASTEL


(1)  IO C 317, 23.12.2009, lch. 103.

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Meitheamh 2010 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigi úil) agus cinneadh ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2010

(3)  IO L 246, 20.7.2004, lch. 1.

(4)  IO L 196, 24.7.2008, lch. 1.

(5)  IO L 248, 16.9.2002, lch. 1.

(6)  IO L 246, 20.7.2004, lch. 30.

(7)  Cinneadh 2001/264/CE ón gComhairle an 19 Márta 2001 lena nglactar rialacháin slándála na Comhairle (IO L 101, 11.4.2001, lch. 1.). Rialacha slándála an Choimisiúin atá leagtha amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 2001/844/CE, CEGC, Euratom ón gCoimisiún an 29 Samhain 2001 lena leasaítear a Rialacha Nós Imeachta inmheánacha (IO L 317, 3.12.2001, lch. 1.).

(8)  IO L 357, 31.12.2002, lch. 72.

(9)  IO L 136, 31.5.1999, lch. 1.

(10)  IO L 136, 31.5.1999, lch. 15.

(11)  IO 17, 6.10.1958, lch. 385./58.

(12)  IO L 145, 31.5.2001, lch. 43.

(13)  IO L 8, 12.1.2001, lch. 1.


Top