EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0453

Rialachán (CE) Uimh. 453/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le staidreamh ráithiúil ar fholúntais sa Chomhphobal Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

OJ L 145, 4.6.2008, p. 234–237 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 204 - 207

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/453/oj

4.6.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/234


RIALACHÁN (CE) Uimh. 453/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Aibreán 2008

maidir le staidreamh ráithiúil ar fholúntais sa Chomhphobal

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 285(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

An 8 Nollaig 2003, d’fhormhuinigh an Chomhairle forbairt agus foilsiú táscaire struchtúraigh ar fholúntais.

(2)

Déantar bonn dlíthiúil a chumhdaíonn staidreamh ar fholúntais a fhorbairt a shainaithint mar thosaíocht sa Phlean Gníomhaíochta maidir le Ceanglais Staidrimh an AEA, a d’fhormhuinigh an Chomhairle an 29 Meán Fómhair 2000, agus sna tuarascálacha dá éis sin faoi dhul chun cinn a bhaineann le cur chun feidhme an phlean sin.

(3)

Formhuiníonn an Coiste Fostaíochta a bunaíodh le Cinneadh 2000/98/CE (4) ón gComhairle an gá atá le táscaire ar fholúntais chun monatóireacht a dhéanamh ar Straitéis Fostaíochta na hEorpa a leagtar síos i gCinneadh 2005/600/CE ón gComhairle an 12 Iúil 2005 maidir le Treoirlínte do bheartais fostaíochta na mBallstát (5).

(4)

Foráiltear le Cinneadh Uimh. 1672/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2006 lena mbunaítear Clár Comhphobail um Fhostaíocht agus um Dhlúthpháirtíocht Shóisialta — Progress (6), go ndéanfaí maoiniú ar na gníomhartha ábhartha lena n-áirítear, mar a shonraítear ann, ar fheabhsú na tuisceana ar an staid fostaíochta agus ar na hionchais fostaíochta, go háirithe trí anailís agus staidéir agus trí staidreamh agus comhtháscairí a fhorbairt faoi chuimsiú Straitéis Fostaíochta na hEorpa.

(5)

Éilíonn an Coimisiún sonraí ar fholúntais a bhfuil miondealú déanta orthu, inter alia, de réir gníomhaíochta eacnamaíche, faoi chuimsiú Straitéis Fostaíochta na hEorpa chun monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar leibhéal agus ar struchtúr an éilimh ar shaothar.

(6)

Éilíonn an Coimisiún agus an Banc Ceannais Eorpach sonraí ráithiúla atá ar fáil go héasca chun monatóireacht a dhéanamh ar athruithe gearrthéarmacha ar fholúntais. Déanann sonraí folúntas a choigeartaítear go séasúrach léiriú na n-athruithe ráithiúla a éascú.

(7)

Ba cheart go mbeadh na sonraí a sholáthraítear ar fholúntais ábhartha agus ba cheart go mbeidís iomlán, cruinn, cuimsitheach, tráthúil, comhtháite agus inchomparáide, agus ba cheart go mbeadh fáil go héasca ag úsáideoirí orthu.

(8)

Ba cheart cothromaíocht a aimsiú idir a thairbhí a bheadh sé sonraí iomlána ar dheighleoga uile an gheilleagair a bhailiú ar leibhéal an Chomhphobail agus cumas tuairiscithe fiontar beag agus meánmhéide, go háirithe, agus an t-ualach freagartha a bheadh orthu.

(9)

Ba cheart go ndéanfaí iarrachtaí ar leith na sonraí uile a bhaineann le haonaid a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe iontu a chur ar fáil sa staidreamh a luaithe is féidir.

(10)

Chun raon feidhme an staidrimh atá le tiomsú agus chun an leibhéal mionsonraí a éilíonn gníomhaíocht eacnamaíoch a chinneadh, is gá an leagan den chóras aicmithe staidrimh do ghníomhaíochtaí eacnamaíocha sa Chomhphobal (NACE) atá i bhfeidhm faoi láthair a chur i bhfeidhm.

(11)

Ba cheart go dtabharfadh na húdaráis staidrimh náisiúnta agus Comhphobail, agus staidreamh Comhphobail á tháirgeadh agus á scaipeadh acu faoin Rialachán seo, aird ar na prionsabail a leagtar amach sa Chód Cleachtais do Staidreamh Eorpach a ghlac an Coiste um an gClár Staidrimh a bunaíodh le Cinneadh 89/382/CEE, Euratom, ón gComhairle (7) an 24 Feabhra 2005 agus atá i gceangal leis an Moladh ón gCoimisiún maidir le neamhspleáchas, iontaofacht agus cuntasacht na n-údarás náisiúnta staidrimh agus údaráis staidrimh an Chomhphobail.

(12)

Tá sé tábhachtach go roinnfí na sonraí leis na comhpháirtithe sóisialta ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Chomhphobail agus go gcuirfí na comhpháirtithe sóisialta ar an eolas maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo. Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit iarracht ar leith a dhéanamh lena áirithiú go bhfaighidh seirbhísí gairmthreorach sna scoileanna agus na comhlachtaí gairmoiliúna na sonraí.

(13)

Le Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle an 17 Feabhra 1997 maidir le staidreamh Comhphobail (8) soláthraítear creat ginearálta reachtach chun staidreamh Comhphobail a tháirgeadh agus tá feidhm aige dá bhrí sin maidir le táirgeadh staidrimh ar fholúntais.

(14)

Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (9).

(15)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún coincheapa áirithe a shainmhíniú, dátaí tagartha áirithe, formáidí áirithe agus spriocdhátaí áirithe a chinneadh, an creat a leagan amach do staidéir indéantachta, agus bearta a ghlacadh de bhun thorthaí na staidéar indéantachta sin. Ó tharla go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus gur le haghaidh eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú a cheapfar iad, inter alia trína fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, caithfear iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(16)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon staidreamh ar fholúntais sa Chomhphobal a tháirgeadh, a ghnóthú go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar mar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(17)

Chuathas i gcomhairle leis an gCoiste um an gClár Staidrimh, i gcomhréir le hAirteagal 3 de Chinneadh 89/382/CEE, Euratom,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.   Leagtar síos leis an Rialachán seo na ceanglais maidir le táirgeadh ráithiúil rialta staidrimh ar fholúntais sa Chomhphobal.

2.   Cuirfidh gach Ballstát sonraí ar fholúntais isteach chuig an gCoimisiún (Eurostat) i gcás aonad gnó, ar a laghad, a bhfuil fostaí amháin nó níos mó ná fostaí amháin iontu.

Faoi réir mhír 3, cumhdóidh na sonraí na gníomhaíochtaí eacnamaíocha go léir a shainmhínítear leis an gcóras coiteann aicmithe do ghníomhaíochtaí eacnamaíocha sa Chomhphobal (NACE) atá i bhfeidhm, seachas gníomhaíochtaí teaghlach mar fhostóirí agus gníomhaíochtaí eagraíochtaí agus comhlachtaí allchríche. Beidh sé roghnach talmhaíocht, foraoiseacht agus gníomhaíochtaí iascaireachta, mar a shainmhínítear iad sa NACE atá i bhfeidhm, a chumhdach. Na Ballstáit ar mian leo sonraí a chur ar fáil do na hearnálacha sin, is i gcomhréir leis an Rialachán seo a dhéanfaidh siad amhlaidh. Mar gheall ar an méadú atá ag teacht ar thábhacht seirbhísí cúraim phearsanta (gníomhaíochtaí cúraim chónaithigh agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta gan chóiríocht) i gcruthú post, iarrtar ar Bhallstáit sonraí a tharchur, ar bhonn roghnach, maidir le folúntais do na seirbhísí sin freisin.

Déanfar na sonraí a mhiondealú de réir gníomhaíochta eacnamaíche, i gcomhréir leis an NACE atá i bhfeidhm ag leibhéal na roinne.

3.   Cinnfear, agus na staidéir indéantachta dá dtagraítear in Airteagal 7 á gcur san áireamh, cibé an gcumhdófar riarachán poiblí agus cosaint, slándáil shóisialta éigeantach, oideachas, sláinte an duine agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta, na healaíona, siamsaíocht agus áineas agus gníomhaíochtaí eagraíochtaí comhaltais, deisiú ríomhairí agus earraí pearsanta agus teaghlaigh mar aon le gníomhaíochtaí seirbhísí pearsanta eile, mar a shainmhínítear iad sa NACE atá i bhfeidhm, laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo, agus cibé an gcumhdófar aonaid a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe iontu.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

1.

ciallaíonn ‘folúntas’ post íoctha a cruthaíodh as an nua nó atá folamh nó atá ar tí a fholmhaithe:

(a)

a bhfuil an fostóir ag déanamh bearta gníomhacha ina leith agus a bhfuil sé nó sí sásta tuilleadh beart a dhéanamh chun iarrthóir oiriúnach a fháil lasmuigh den fhiontar lena mbaineann; agus

(b)

a bhfuil sé ar intinn ag an bhfostóir é a líonadh láithreach nó laistigh de thréimhse shonraithe ama.

Déanfar na coincheapa ‘bearta gníomhacha chun iarrthóir oiriúnach a fháil’ agus ‘tréimhse shonraithe ama’ a shainmhíniú i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 9(2).

Déanfaidh an staidreamh a sholáthrófar idirdhealú, ar bhonn roghnach, idir folúntais do phoist ar théarma seasta agus folúntais do phoist bhuana;

2.

ciallaíonn ‘post líonta’ post íoctha laistigh den eagraíocht a bhfuil fostaí sannta dó;

3.

ciallaíonn ‘meiteashonraí’ na míniúcháin is gá chun na hathruithe ar na sonraí a eascraíonn as athruithe modheolaíocha nó teicniúla a léiriú;

4.

ciallaíonn ‘sonraí siarghabhálacha’ na sonraí stairiúla a chumhdaíonn na sonraíochtaí a thugtar in Airteagal 1.

Airteagal 3

Dátaí tagartha agus sonraíochtaí teicniúla

1.   Tiomsóidh na Ballstáit na sonraí ráithiúla faoi threoir dátaí tagartha sonracha, a chinnfear i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 9(2).

2.   Cuirfidh na Ballstáit sonraí ar phoist líonta ar fáil d’fhonn sonraí ar fholúntais a chaighdeánú chun críocha comparáideachta.

3.   Beidh sé de cheangal ar na Ballstáit nósanna imeachta chun coigeartú a dhéanamh go séasúrach a chur i bhfeidhm ar na sonraí ráithiúla ar fholúntais. Cinnfear na nósanna imeachta chun coigeartú a dhéanamh go séasúrach a bheidh ina gceangal ar na Ballstáit i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(3).

Airteagal 4

Foinsí

1.   Táirgfidh na Ballstáit na sonraí trí shuirbhéanna gnó a úsáid. Féadfar foinsí eile, ar nós sonraí riaracháin, a úsáid ar chuntar gur foinsí iomchuí iad i dtéarmaí cáilíochta, i gcomhréir le hAirteagal 6.

Sonrófar foinsí na sonraí uile a chuirfear ar fáil.

2.   Féadfaidh na Ballstáit na foinsí dá dtagraítear i mír 1 a fhorlíonadh le nósanna imeachta iontaofa meastacháin staidrimh.

3.   Féadfaidh an Coimisiún (Eurostat) scéimeanna samplacha Comhphobail a bhunú agus a chomhordú chun meastacháin Chomhphobail a tháirgeadh i gcás nach gcomhlíonann scéimeanna samplacha náisiúnta ceanglais an Chomhphobail i dtaca le sonraí a bhailiú go ráithiúil. Is i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(3) a shonrófar mionsonraí na scéimeanna sin, a bhformheas agus a gcur chun feidhme.

Féadfaidh na Ballstáit páirt a ghlacadh i scéimeanna samplacha Comhphobail nuair a chruthaíonn na scéimeanna sin deiseanna chun laghduithe suntasacha a dhéanamh ar chostas na gcóras staidrimh nó ar an ualach ar ghnó a bhéarfadh comhlíonadh cheanglas an Chomhphobail.

Airteagal 5

Tarchur sonraí

1.   Déanfaidh na Ballstáit na sonraí agus na meiteashonraí a tharchur chuig an gCoimisiún (Eurostat) i bhformáid agus laistigh de spriocdhátaí tarchuir a chinnfear i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 9(2). Cinnfear dáta na chéad ráithe tagartha freisin i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 9(2). Déanfar aon choigeartú ar na sonraí ráithiúla do na ráithí roimhe sin a tharchur ag an am céanna.

2.   Déanfaidh na Ballstáit sonraí siarghabhálacha a tharchur do na ceithre ráithe ar a laghad roimh an ráithe a bhfuil sonraí le soláthar ina leith ar an gcéad seachadadh sonraí. Déanfar na hiomláin a sheachadadh tráth nach déanaí ná dáta an chéad tarchuir sonraí, agus déanfar na miondealuithe a sheachadadh tráth nach déanaí ná aon bhliain amháin ina dhiaidh sin. I gcás inar gá, féadfaidh na sonraí siarghabhálacha a bheith bunaithe ar na ‘meastacháin is gaire’.

Airteagal 6

Measúnú cáilíochta

1.   Chun críche an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na toisí measúnaithe cáilíochta seo a leanas maidir leis na sonraí a tharchuirfear:

tagraíonn ‘ábharthacht’ dá mhéid a chomhlíonann staidreamh riachtanais reatha agus riachtanais ionchasacha úsáideoirí;

tagraíonn ‘cruinneas’ do ghaireacht na meastachán do na fíorluachanna nach bhfuil ar eolas;

tagraíonn ‘tráthúlacht’ agus ‘poncúlacht’ don mhoill idir fáil a bheith ar an bhfaisnéis agus an eachtra nó an feiniméan a ndéantar cur síos uirthi nó air sna sonraí;

tagraíonn ‘inrochtaineacht’ agus ‘soiléire’ do na coinníollacha agus na rialacha mionsonraithe trína bhféadfaidh úsáideoirí sonraí a fháil, a úsáid agus a léiriú;

tagraíonn ‘comparáideacht’ do thomhas thionchar na ndifríochtaí a bhaineann le coincheapa staidrimh feidhmeacha agus uirlisí agus nósanna imeachta tomhais nuair a dhéantar comparáid idir staidreamh ó thaobh limistéar geografach nó fearann earnála de, nó le himeacht ama;

tagraíonn ‘comhtháiteacht’ do leordhóthanacht na sonraí lena gcur le chéile go hiontaofa ar bhealaí difriúla agus d’úsáidí éagsúla.

2.   Cuirfidh na Ballstáit tuarascálacha ar fáil don Choimisiún (Eurostat) maidir le cáilíocht na sonraí a tharchuirfear.

3.   Agus na gnéithe measúnaithe cáilíochta a leagtar síos i mír 1 á gcur i bhfeidhm maidir leis na sonraí a chumhdaítear faoin Rialachán seo, sainmhíneofar rialacha mionsonraithe, struchtúr agus tréimhsiúlacht na dtuarascálacha cáilíochta i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(3). Déanfaidh an Coimisiún (Eurostat) measúnú ar cháilíocht na sonraí a tharchuirfear.

Airteagal 7

Staidéir Indéantachta

1.   Leagfaidh an Coimisiún (Eurostat) amach an creat cuí le haghaidh sraith staidéar indéantachta a bhunú i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 9(2). Is iad na Ballstáit sin a mbeidh deacracht acu sonraí a sholáthar maidir leis an méid seo a leanas a thabharfaidh faoi na staidéir sin:

(a)

aonaid a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe iontu; agus/nó

(b)

na gníomhaíochtaí seo a leanas:

(i)

riarachán poiblí agus cosaint; slándáil shóisialta éigeantach;

(ii)

oideachas;

(iii)

sláinte an duine agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta;

(iv)

na healaíona, siamsaíocht agus áineas; agus

(v)

gníomhaíochtaí eagraíochtaí comhaltais, deisiú ríomhairí agus earraí pearsanta agus teaghlaigh mar aon le gníomhaíochtaí seirbhísí pearsanta eile.

2.   Tíolacfaidh gach Ballstát a bheidh ag tabhairt faoi staidéir indéantachta tuarascáil ar thorthaí na staidéar sin laistigh de dhá mhí dhéag ón uair a dtiocfaidh bearta cur chun feidhme an Choimisiúin dá dtagraítear i mír 1 i bhfeidhm.

3.   Glacfaidh an Coimisiún bearta i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 9(2) a luaithe is féidir tar éis torthaí na staidéar indéantachta a bheith ar fáil, i gcomhphlé leis na Ballstáit, agus laistigh de thréimhse réasúnta.

4.   Sna bearta a ghlacfar de bhun thorthaí na staidéar indéantachta, urramófar prionsabal na costéifeachtúlachta, mar a shainmhínítear in Airteagal 10 de Rialachán (CE) Uimh. 322/97 é, lena n-áirítear an t-ualach ar fhreagróirí a laghdú, agus cuirfear na fadhbanna cur chun feidhme tosaigh san áireamh leo.

Airteagal 8

Maoiniú

1.   Ar feadh na chéad trí bliana de bhailiú na sonraí féadfaidh na Ballstáit ranníocaíocht airgeadais a fháil ón gComhphobal i leith chostas na hoibre a bheidh i gceist.

2.   Socrófar méid na leithreasaí a bheidh le leithroinnt go bliantúil le haghaidh na ranníocaíochta airgeadais dá dtagraítear i mír 1 mar chuid de na nósanna imeachta bliantúla buiséadacha.

3.   Deonóidh an t-údarás buiséadach na leithreasaí a bheidh ar fáil do gach bliain.

4.   Féadfar tuilleadh maoinithe a bhreathnú d’obair cur chun feidhme maidir leis na bearta a ghlacfar de bhun thorthaí na staidéar indéantachta.

Airteagal 9

An Coiste

1.   Tabharfaidh an Coiste um an gClár Staidrimh cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

3.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar síos in Airteagal 5(6) de Chinneadh 1999/468/CE.

Airteagal 10

Tuarascáil ar chur chun feidhme

Faoin 24 Meitheamh 2010 agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo. Déanfar measúnú sa tuarascáil sin ar cháilíocht an staidrimh arna chur ar fáil ag na Ballstáit agus ar cháilíocht na gcomhiomlán Eorpach agus sainaithneofar inti réimsí a d’fhéadfaí a fheabhsú.

Laistigh de bhliain ón tráth a bhfoilseofar an tuarascáil thríbhliantúil dá dtagraítear sa chéad mhír, de rogha, leagfaidh na Ballstáit amach an chaoi a mbeartaíonn siad dul i ngleic leis na réimsí a shainaithneofar i dtuarascáil an Choimisiúin mar réimsí a d’fhéadfaí a fheabhsú. San am céanna, tuairisceoidh na Ballstáit ar stádas cur chun feidhme moltaí a rinneadh roimhe sin.

Airteagal 11

Foilsiú sonraí staidrimh

Foilseofar an staidreamh a chuirfidh na Ballstáit ar fáil agus anailís ar an méid sin ar láithreán Idirlín (Eurostat) an Choimisiúin ar bhonn ráithiúil. Áiritheoidh an Coimisiún (Eurostat) go mbeidh rochtain ag a oiread saoránach Eorpach agus is féidir ar an staidreamh agus ar na hanailísí, go háirithe trí thairseach EURES.

Airteagal 12

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, 23 Aibreán 2008.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. LENARČIČ


(1)  IO C 175, 27.7.2007, lch. 11.

(2)  IO C 86, 20.4.2007, lch. 1.

(3)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 15 Samhain 2007 (nár foilsíodh go fóill san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 29 Feabhra 2008.

(4)  IO L 29, 4.2.2000, lch. 21.

(5)  IO L 205, 6.8.2005, lch. 21.

(6)  IO L 315, 15.11.2006, lch. 1.

(7)  IO L 181, 28.6.1989, lch. 47.

(8)  IO L 52, 22.2.1997, lch. 1. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

(9)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh 2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).


Top