EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019IR4645

Tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún – Imirce Daoine Oilte san Aontas: Aghaidh a Thabhairt ar an Dúshlán ar gach Leibhéal

OJ C 141, 29.4.2020, p. 34–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2020   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

34


Tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún – Imirce Daoine Oilte san Aontas: Aghaidh a Thabhairt ar an Dúshlán ar gach Leibhéal

Rapóirtéir:

Emil BOC (RO/PPE), Méara Cluj-Napoca

MOLTAÍ BEARTAIS

TÁ COISTE EORPACH NA RÉIGIÚN

1.

ag cur i bhfáth go bhfuil saorghluaiseacht na saoránach agus na n-oibrithe mar bhonn leis an margadh inmheánach agus go bhfuil sí ar cheann de na príomhshaoirsí a aithnítear i gConarthaí an Aontais Eorpaigh. Ní mór do shaoránaigh agus d’oibrithe a bheith in ann gluaiseacht faoi shaoirse laistigh den Aontas; mar sin féin, ba cheart dóibh dul ar imirce mar gurb é sin atá uathu agus ní toisc brú a bheith orthu a réigiún féin a fhágáil mar gheall ar ghannchúis deiseanna eacnamaíocha nó ar chúiseanna eile;

2.

á thabhairt dá aire gurb é an dúshlán atá ann ná cothromaíocht a bhaint amach, maidir le cúrsaí dlí agus beartais, idir dhá phrionsabal bhunúsacha de chuid an Aontais Eorpaigh: saorghluaiseacht oibrithe agus cóineasú eacnamaíoch agus sóisialta idir réigiúin;

3.

á thabhairt faoi deara gur saincheist chasta í imirce daoine oilte san Aontas Eorpach agus ag iarraidh go dtabharfaidh an tAontas agus na Ballstáit araon freagairt phragmatach ó thaobh beartas de ar an gceist seo. Ba cheart aghaidh a thabhairt sa fhreagairt sin ar gach gné d’imirce daoine oilte (e.g. inimirce daoine oilte, cur amú éirime, cúrsaíocht daoine oilte, aisimirce), chomh maith le haghaidh a thabhairt ar na leibhéil dhifriúla, a bhíonn idirnasctha go minic, a bhfuil gníomh agus réitigh de dhíth, is é sin ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus fornáisiúnta (leibhéal an Aontais);

4.

den tuairim nach mór do chinnteoirí ar gach leibhéal a thuiscint nach saincheist theicniúil í imirce daoine oilte a bhfuil freagairt riaracháin nó beartais ag teastáil ina leith, ach gur ábhar polaitiúil í freisin agus é sin a aithint agus a chur san áireamh sna réitigh a mholtar. Mura dtabharfar aghaidh air sin, beidh éifeachtaí fadtéarmacha buana ag an bhfeiniméan sin ar thodhchaí an Aontais Eorpaigh agus is dócha go gcuirfear bac ar an gcomhtháthú críochach dá bharr;

5.

á thabhairt dá aire gurb iad na míchothromaíochtaí sóisialta agus eacnamaíocha atá ann idir réigiúin an Aontais cheana féin is cúis cuid mhaith le himirce daoine oilte. I staidéir eimpíreacha sainaithnítear sraith de thosca brú agus tarraingthe (1) (2) (3) mar shampla, bíonn margadh saothair níos tarraingtí, deiseanna fostaíochta níos éagsúla agus cáilíocht saoil níos fearr ar an iomlán ar fáil sna réigiúin a dtéann na daoine oilte ar imirce chucu, ach is é a mhalairt atá fíor i gcás na réigiún as a dtagann na daoine oilte a théann ar imirce. Is cúis eile é sin le gur cheart don Chreat Airgeadais Ilbhliantúil a bheidh ann amach anseo acmhainní a dhíriú ar an míchothromaíocht idir na réigiúin as a dtagann na daoine sin a théann ar imirce agus na réigiúin a dtéann na daoine sin ar imirce chucu, faoi chuimsiú an bheartais comhtháthaithe, a chur ina ceart;

6.

á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh ceangal láidir idir an beartas comhtháthaithe, atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar na míchothromaíochtaí sin agus forbairt níos cothroime a chur chun cinn ar fud an Aontais, agus bearta atá beartaithe chun déileáil le himirce daoine oilte. Baineann dhá cheann de phríomhchuspóirí Eoraip 2020, mar atá céatadán na ndaoine fostaithe a mhéadú agus cuimsiú sóisialta a fheabhsú, go díreach le cruthú dálaí fabhracha a laghdóidh imirce daoine oilte. D’fhéadfadh inimirce agus filleadh daoine oilte a bheith mar thoradh ar chuspóirí eile de chuid Eoraip 2020, ar nós na nuálaíochta agus líon na ndaoine atá ag fáil oideachas tríú leibhéal a mhéadú, trí dhaoine éirimiúla a mhealladh agus a spreagadh;

7.

á thabhairt dá aire gur gá imirce daoine oilte agus feiniméin ghaolmhara a thuiscint agus a mheasúnú san Aontas Eorpach i gcomhthéacs an rialachais il-leibhéil. Cibé acu a bheidh saintréithe an rialachais il-leibhéil ina mbac nó ina ndeis sa réimse beartais seo, braithfidh sin go mór ar an gcaoi a ngníomhaíonn an tAontas agus a chuid institiúidí mar éascaitheoirí agus comhordaitheoirí ar cheapadh agus scaipeadh beartas;

8.

á thabhairt le fios gur féidir aghaidh a thabhairt go rathúil ar imirce daoine oilte ar an leibhéal fonáisiúnta, cé go mbreathnaítear uirthi go minic mar fhadhb bheartais a bhaineann leis an gcomhthéacs náisiúnta nó fornáisiúnta, mar gheall ar na héifeachtaí leathana agus tromchúiseacha a ghabhann léi. Tá ról lárnach ag údaráis phoiblí áitiúla agus réigiúnacha i ndáil leis sin, ós rud é gurb iad na pobail áitiúla na pobail a mbíonn tionchar díreach ag iarmhairtí imirce daoine oilte orthu: is dúshlán ollmhór é do phobail áitiúla ar fud an Aontais é a lucht saothair óg agus oilte a chailleadh;

9.

á thabhairt faoi deara gur ar leibhéal na n-údarás áitiúil sna Ballstáit féin is fearr is féidir beartais maidir le himirce daoine oilte a dhréachtú agus a chur chun feidhme. Is córais iad na pobail áitiúla ag a bhfuil teorainneacha sách soiléir, rud a fhágann gur furasta anailís a dhéanamh ar an bhfadhb agus réitigh shaincheaptha a aimsiú. Chomh maith leis sin, is fusa do na húdaráis áitiúla faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar an rath a bhíonn ar bheartais ar an leibhéal áitiúil;

10.

á thabhairt dá aire gur tairbheach an ní tarraingt ar thaithí agus cumas na riarachán fonáisiúnta sin agus beartais á gceapadh ar leibhéal an Aontais;

11.

den tuairim go bhféadfadh taithí dhíreach na n-údarás áitiúil maidir le haghaidh a thabhairt ar imirce daoine oilte eolas a chur ar fáil faoi éachtaí atá bainte amach mar aon le dea-chleachtais a chuideodh le beartas comhleanúnach a fhorbairt ar leibhéal an Aontais. Níl na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha teoranta le sainmhíniú ginearálta agus teibí ar shaincheisteanna beartais óir is féidir leo réitigh nithiúla agus éifeachtacha a chur ar fáil. Ní mór dóibh tuiscint níos fearr a fháil ar na hiarrachtaí agus ar na tionscnaimh atá ceaptha chun aghaidh a thabhairt ar imirce daoine oilte thar theorainneacha riaracháin na bpobal a ndéanann siad ionadaíocht orthu agus chun dul i mbun comhar réigiúnach agus idir-réigiúnach;

12.

á thabhairt le fios nach ionann na fadhbanna a bhíonn le sárú ag na réigiúin as a dtagann na daoine sin a théann ar imirce agus na fadhbanna a bhíonn le sárú ag na réigiúin a dtéann na daoine sin ar imirce chucu agus gur gá, dá bhrí sin, aghaidh a thabhairt orthu ar bhonn éagsúil. Tá tábhacht leis an idirdhealú sin toisc gur cheart é a bheith mar aidhm ag beartais ar an leibhéal fornáisiúnta réitigh atá sásúil do gach taobh a éascú, nó ar a laghad teorainn a chur le cásanna ina bhfágtar na réigiúin as a dtagann na daoine sin a théann ar imirce chomh maith leis na réigiúin a dtéann na daoine sin ar imirce chucu faoi bhuntáiste (cur amú éirime);

13.

ag tarraingt aird ar an mbaol a ghabhann le himirce daoine oilte d’inbhuanaitheacht fhadtéarmach an tionscadail Eorpaigh. Tá na réigiúin as a dtagann na daoine sin a théann ar imirce idir dhá thine Bhealtaine: tá cóineasú ag teastáil uathu (chun an bhearna idir iad féin agus na réigiúin a dtéann na daoine sin ar imirce chucu a laghdú), ach tá lucht saothair oilte á chailleadh acu. Go fadtéarmach, is cosúil go mbeadh sé an-deacair aon athrú nó aistriú chuig samhail eacnamaíoch inbhuanaithe agus iomaíoch atá bunaithe ar an ngeilleagar eolais agus ar tháirgí ard-bhreisluacha a bhaint amach i gcás ina dtiocfadh méadú ar na difríochtaí idir na réigiúin as a dtagann na daoine sin a théann ar imirce agus na réigiúin a dtéann na daoine sin ar imirce chucu. Mura dtabharfar aghaidh orthu, tiocfaidh méadú níos mó ar na difríochtaí agus beidh fáinne fí den “titim ó chéile” mar thoradh air sin. De réir an Innéacs Iomaíochais Dhomhanda, tá na Ballstáit in oirthear agus i ndeisceart an Aontais Eorpaigh ar na tíortha ar domhan is lú atá in ann a ndaoine oilte féin a choinneáil sa bhaile i láthair na huaire;

14.

á thabhairt le fios, in ainneoin sásraí chun éagothromaíochtaí a laghdú a bheith molta ag na hinstitiúidí Eorpacha, nach raibh na cineálacha cur chuige sin éifeachtach go huile is go hiomlán. Ós rud é go bhfuil méadú ag teacht ar líon na ndaoine oilte a théann ar imirce, agus i bhfianaise na ngnéithe geografacha agus eacnamaíocha a bhaineann leis, tá gá le cineál eile tionscnaimh nó iarrachta, lena dtabharfaí aghaidh go díreach ar na tosca brú atá ann; is toradh iad na tosca sin ar na conairí sonracha fáis sna réigiúin as a dtagann na daoine sin a théann ar imirce, a fhágann nach bhfuil na réigiúin sin tarraingteach go leor don chuid sin den lucht saothair a bhfuil oideachas an-mhaith orthu;

15.

á thabhairt dá aire go bhfuil an bhearna idir an t-oideachas agus an margaidh saothair ar cheann de na fadhbanna a bhaineann le himirce daoine oilte. Is léir gur réimse é an t-oideachas inar féidir feabhsuithe a chur i bhfeidhm a chuideodh leis na héifeachtaí diúltacha a bhíonn ag imirce daoine oilte a mhaolú. Ba cheart do na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha níos mó airde a thabhairt air sin, i gcomhar leis na húdaráis náisiúnta agus Eorpacha. Chomh maith leis sin, ní mór do chórais oideachais dinimic athraitheach mhargadh an tsaothair agus an éagsúlacht mhéadaitheach a ghabhann leis a chur san áireamh le go mbeadh toradh ar na hinfheistíochtaí i gcaipiteal daonna tíre nó réigiúin, rud a chailltear le himirce daoine oilte;

16.

ag tarraingt aird ar fheiniméan nach mór súil ghéar a choinneáil air, is é sin an chaoi a bhfágann tuismitheoirí áirithe a bpáistí sa bhaile nuair a théann siad ag lorg obair níos fearr thar lear. Is toradh díreach é seo ar imirce daoine oilte agus bíonn impleachtaí fadtéarmacha aige;

17.

ag tarraingt aird ar an tábhacht a bhaineann leis na cláir Erasmus+ agus CSE+ agus le cláir eile cosúil leo maidir le deiseanna acadúla agus gairmiúla a chur ar fáil do dhaoine éirimiúla mar aon le deiseanna a thabhairt dóibh líonrú a dhéanamh agus comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta a chothú ar fud na hEorpa, seachas i moil réigiúnacha áirithe amháin, chomh maith le tacaíocht a thabhairt do chur chun feidhme nithiúil Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta. Is céim sa treo ceart é go bhfuil an Coimisiún nua i bhfábhar buiséad an chláir Erasmus+ a mhéadú;

18.

den tuairim go bhfuil gá le ceannaireacht láidir agus comhordú ar iarrachtaí éagsúla ar fud na ndlínsí náisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar imirce daoine oilte. Tá sé thar a bheith tábhachtach bealaí sonracha a aimsiú chun líonraí comhair a chothú, chun cur i gcoinne dioscúrsa polaitiúil pobalach, agus chun lánpháirtiú na hEorpa a neartú. I gcás gníomhaíocht bhreise ar leibhéal na mBallstát agus ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, ba cheart díriú ar chomhordú agus ar éascú/cur chun cinn iarrachtaí ar na leibhéil fhonáisiúnta, trí chomhdhearcadh a chothú maidir leis an gcaoi ar cheart anailís a dhéanamh ar imirce daoine oilte agus an chaoi ar cheart aghaidh a thabhairt uirthi, d’fhonn staid a rachadh chun tairbhe do na geallsealbhóirí uile a bhaint amach;

19.

á chur i bhfáth gur gá roinnt príomh-shaincheisteanna straitéiseacha maidir le himirce daoine oilte a shainaithint, ionas gur féidir le cinnteoirí dúbailt neamhriachtanach a sheachaint in iarrachtaí beartais phoiblí. Ní mór na saincheisteanna straitéiseacha sin a leagan amach ar bhealach a chinnteoidh go mbeidh tionchar soiléir ag bearta beartais agus ar bhealach a thacóidh le beartais a mbeidh gníomhaíocht nithiúil mar thoradh orthu;

20.

ag moladh go ndéanfaí cineálacha éagsúla freagairtí a shainaithint agus a chur chun feidhme i gcás gach fo-ghné d’imirce daoine oilte – inimirce daoine oilte, cur amú éirime, cúrsaíocht daoine oilte agus aisimirce. Tá réitigh shonracha éagsúla ag teastáil i ngach ceann de na réimsí sin. Tá sé an-tábhachtach gan cur chuige róghinearálta a ghlacadh i leith na bhfo-ghnéithe sin. D’fhéadfadh ráitis/cuspóirí leathana agus teibí, ar deacair iad a chur chun feidhme san fhíorshaol, a bheith mar thoradh ar easpa réiteach saincheaptha;

21.

sásta go bhfuil réigiúin agus cathracha áirithe ag cur réitigh chruthaitheacha chun feidhme cheana féin chun daoine oilte a mhealladh agus a choinneáil. I measc na mbeartas sin táthar ag tacú le hathlonnú daoine éirimiúla chuig na réigiúin/na cathracha sin, agus tá bearta níos sofaisticiúla i gceist freisin, cuir i gcás, maidir le forbairt líonraí trasnáisiúnta fiontraithe. Ní mór don Aontas Eorpach tacú le cláir nó le tionscnaimh arb é is aidhm dóibh feabhas a chur ar an gcomhfhoghlaim idir údaráis áitiúla agus réigiúnacha éagsúla na hEorpa;

22.

den tuairim go bhfuil an-tábhacht ag baint le gníomhaithe áitiúla agus réigiúnacha maidir le haghaidh a thabhairt ar imirce daoine oilte; is féidir lucht saothair sároilte a mhealladh agus a choinneáil go cinnte trí leas a bhaint as na hionstraimí um fhorbairt chríochach atá comhtháite sa bheartas comhtháthaithe.

23.

ag moladh gur cheart do na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, i gcomhar le húdaráis náisiúnta agus le húdaráis an Aontais, beartais agus ionstraimí a chur chun cinn chun cur le fiontraíocht áitiúil, féinfhostaíocht agus samhlacha forbartha gnó eile, a chuirfeadh le tarraingteacht na réigiún as a dtagann na daoine sin a théann ar imirce;

24.

ag moladh go n-aithneoidh na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha an ceangal, bunaithe ar mheasúnú réalaíoch ar riachtanais, idir na hacmhainní ar leith atá ina réigiún féin agus na buanna agus na beartais atá ag teastáil;

25.

ag moladh go mbunóidh na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha comhghuaillíochtaí áitiúla, lena n-áirítear na geallsealbhóirí uile (údaráis phoiblí, gnólachtaí, ollscoileanna, eagraíochtaí neamhrialtasacha, etc.) ar féidir leo beartais áitiúla a dhréachtú agus a chur chun feidhme chun imirce daoine oilte a mhaolú. Ba cheart tacú le cruinnithe rialta na ngeallsealbhóirí ábhartha agus iad a eagrú. Ba cheart leas a bhaint as na cruinnithe sin mar fhóraim chun réitigh áitiúla agus chomhthéacs-shonracha a phlé agus a bheartú, bunaithe ar éachtaí atá bainte amach in áiteanna/dlínsí eile;

26.

á thabhairt dá aire go bhféadfadh próisis dhiana pleanála straitéisí ar an leibhéal áitiúil agus ar an leibhéal réigiúnach a bheith tábhachtach chun soghluaisteacht acmhainní daonna a chur i gcomhchoibhneas le pleananna forbartha meántéarmacha agus fadtéarmacha, agus chun bonn láidir a chur faoin gcomhar le húdaráis réigiúnacha, náisiúnta agus Eorpacha eile;

27.

ag iarraidh go mbeadh tuiscint níos fearr ann maidir leis na cúiseanna agus na constaicí a chuireann bac orthu siúd a chuaigh ar imirce san am atá caite filleadh ar a n-áit dúchais agus go mbeadh tuiscint níos fearr ann freisin maidir leis an gcaoi ar féidir le húdaráis phoiblí cúnamh a thabhairt chun na constaicí sin a laghdú. D’fhéadfadh tionchar claochlaitheach a bheith aige sin sa tslí gur cúrsaíocht daoine oilte nó aisimirce a bheadh ann in ionad imirce daoine oilte;

28.

ag moladh go ndéanfaí gníomhaíocht ar na leibhéil fhonáisiúnta a chomhtháthú agus a chomhordú le gníomhaíocht na mBallstát agus an Aontais agus prionsabal na coimhdeachta á urramú ag an am céanna. Tá comhtháthú na n-iarrachtaí a dhéantar ar na leibhéil éagsúla thar a bheith tábhachtach le go n-éireoidh le beartas an Aontais. Ba cheart beartais agus cláir a cheapadh chun comhordú a chomhtháthú agus a éascú idir gníomhaíocht na n-údarás áitiúil agus réigiúnach ar thaobh amháin agus gníomhaíocht na mBallstát agus an Aontais ar an taobh eile. Tagann sin i gceist i gcás na réimsí go léir a bhfuil baint acu le himirce daoine oilte (oideachas, comhtháthú, forbairt réigiúnach, digiteáil, etc.). Is gá sásra a thionscnamh ar leibhéal an Aontais atá ceaptha go speisialta chun comhtháthú agus comhordú na mbeart beartais maidir le himirce daoine oilte a chothú;

29.

ag moladh nach mór do na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha a bheith ar an eolas faoi cé chomh mór agus atá an feiniméan agus go gcaithfidh siad measúnuithe réalaíocha, dáiríre a dhéanamh ar shaintréithe gach réimse a mbíonn tionchar ag imirce daoine oilte air. Is trí chinnteoireacht agus ceapadh beartas atá bunaithe ar fhianaise, agus tríothu sin amháin, is féidir réitigh éifeachtacha a chur le chéile. Trí mheasúnú réalaíoch a dhéanamh ar imirce daoine oilte mar a tharlaíonn sí i ngach réigiún is féidir cabhrú le húdaráis phoiblí a bhfuil saincheisteanna comhchosúla nó gaolmhara le réiteach acu féin chun an comhar a chur in ionad an iomaíochais, agus d’fhéadfadh an measúnú sin feabhas a chur ar an gcomhordú idir na geallsealbhóirí go léir maidir leis na hiarrachtaí leanúnacha atá á ndéanamh agus maidir leis na hacmhainní atá ann cheana;

30.

den tuairim go bhféadfadh nósanna imeachta tapa maidir le dioplómaí agus scileanna/inniúlachtaí a aithint cuidiú go mór le cur amú éirime a laghdú. Tá digitiú agus idirnascadh taifead indéanta agus riachtanach maidir leis seo, agus ba chóir iad a bheith bunaithe ar thionscnaimh éagsúla de chuid an Aontais, lena n-áirítear cáilíochtaí Europass atá sínithe go digiteach a bheidh ann amach anseo; ag cur in iúl, ina theannta sin, gur díol sásaimh dó an tionscnamh ón gCoimisiún Eorpach maidir le Limistéar Eorpach Oideachais a chruthú faoi 2025, limistéar nach gcuirfeadh na teorainneacha atá timpeall air isteach ar fhoghlaim, staidéar ná taighde a dhéanamh; ag tabhairt chun suntais, ag an am céanna, gur gá sásraí a chur ar bun chun cúrsaíocht daoine oilte agus aisimirce a chothú;

31.

ag moladh gur cheart don Choimisiún Eorpach dlús a chur lena iarrachtaí éagothromaíochtaí réigiúnacha a laghdú, ar ceann de na príomhchúiseanna é a dtéann daoine oilte ar imirce. Tá ról lárnach ag na cistí comhtháthaithe maidir le tacú leis na réigiúin agus ceantair san Eoraip atá thíos leis na héagothromaíochtaí seo. Tá na beartais agus ionstraimí saincheaptha a théann i ngleic go díreach leis na héagothromaíochtaí sin idir oirthear/dheisceart na hEorpa agus tíortha an iarthair, agus idir réigiúin laistigh de na Ballstáit féin, ríthábhachtach chun deireadh a chur le ceann de na príomhchúiseanna atá le himirce daoine oilte. Tá tiomantas polaitiúil an Choimisiúin (4) d’íosphá cothrom an-ábhartha, go háirithe i dtaca le réigiúin as a dtagann na daoine sin a théann ar imirce, mar rachadh sé sin i ngleic le ceist na gcaighdeán maireachtála agus na ndálaí oibre, agus bheadh tionchar díreach aige ar an gcáilíocht saoil. Ba cheart beartas comhtháthaithe an Aontais do 2021-2027 a bheith ina bheartas fadtéarmach infheistíochta do na réigiúin uile, dírithe ar na deighiltí eacnamaíocha, sóisialta agus réigiúnacha a shárú agus i gcomhréir le prionsabal na comhpháirtíochta agus le cur chuige áit-bhunaithe. Ba cheart an beartas comhtháthaithe a chomhordú ar bhealach níos fearr le beartais AE eile ionas go mbeadh cothrom iomaíochta ann. Ba cheart comhordú ingearach na bhfoinsí éagsúla cistiúcháin a fheabhsú ar leibhéal an Aontais i rialachas an bheartais comhtháthaithe agus na gclár comhtháthaithe i ndiaidh 2020, d’fhonn a áirithiú go mbeidh na cláir oibre níos comhleanúnaí ar leibhéil éagsúla rialachais agus pleanála sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma (5);

32.

ag moladh go ndéanfar beartais réadúla chun lucht saothair oilte a mhealladh, a choinneáil agus a mhealladh athuair a cheapadh agus a chur chun feidhme ar an leibhéal áitiúil agus ar an leibhéal réigiúnach. Príomhchoincheap straitéiseach amháin atá ann ná an cháilíocht saoil: mar a léiríodh cheana, is slí an-chumhachtach é feabhas a chur ar an gcáilíocht saoil chun lucht saothair oilte a mhealladh agus a choinneáil. Is inmholta agus is inmhianaithe go ndéanfaí an cháilíocht saoil a thomhas agus a mheas go rialta agus ar bhealach struchtúrtha, d'fhonn faisnéis luachmhar a chur ar fáil do na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha maidir le réimsí ar gá idirghabháil a dhéanamh iontu;

33.

ag moladh gur cheart d’údaráis áitiúla, réigiúnacha, náisiúnta agus AE díriú ar chineálacha cur chuige feidhmiúla chun an eisimirce a aisiompú agus oibrithe a mhealladh (6): áirítear orthu sin geilleagar eolais a thógáil, tarraingteacht na réigiún a fheabhsú, straitéisí don diaspóra a fhorbairt, agus cur chuige feidhmiúil a chur chun feidhme maidir le rialachas uirbeach;

34.

ag moladh gur gá d’údaráis áitiúla, réigiúnacha, náisiúnta agus AE díriú go sonrach ar dheireadh a chur le tosca struchtúracha a chuireann go mór le himirce daoine oilte (bonneagar/mórbhealaí, caighdeán seirbhísí, rochtain ar theicneolaíocht, etc.);

35.

ag tarraingt aird ar an ngá atá ann cur chuige comhtháite Eorpach a fhorbairt i leith imirce daoine oilte bunaithe ar mheasúnuithe réalaíocha, ar chomhar agus ar chomhordú ar an leibhéal áitiúil/réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais. Ar an gcaoi chéanna, tá gá le beartais chomhordaithe ar scálaí éagsúla i réimsí a bhaineann le himirce daoine oilte, lena n-áirítear oideachas, digiteáil, comhtháthú agus beartais eacnamaíocha;

36.

den tuairim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go dtuigeann na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha cé chomh tábhachtach agus atá ról na n-ollscoileanna agus na soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna i dtaca leis an bhforbairt áitiúil sa gheilleagar eolasbhunaithe. Ní mór do na húdaráis phoiblí comhpháirtíochtaí a chothú leis na hollscoileanna, agus a bheith ar an eolas chomh maith faoin ngá atá le tacaíocht a thabhairt do na hollscoileanna, lena n-áirítear infheistiú a dhéanamh i mbonneagar áitiúil. Caithfidh an oiread coibhnis agus is féidir a bheith idir cuspóirí straitéiseacha na n-ollscoileanna agus cuspóirí straitéiseacha na n-údarás poiblí;

37.

á thabhairt dá aire go bhfuil comhpháirtíochtaí idir gnólachtaí príobháideacha (a bhfuil suim acu sa taighde agus san fhorbairt), údaráis áitiúla agus ollscoileanna tábhachtach don fhás áitiúil agus don fhorbairt áitiúil agus gur cheart iad a áireamh i gcuspóir reatha an Choimisiúin, is é sin, é a dhéanamh níos fusa do ghnólachtaí beaga a bheith ina nuálaithe móra trí bhíthin straitéis do FBManna;

38.

ag cur in iúl gur cúis imní dó an baol atá ann go dtiocfaidh fás faoin neamhionannas idir cathracha agus réigiúin a dtéann an clár réime um thaighde agus um nuálaíocht go mór chun tairbhe dóibh agus ag tabhairt rabhaidh faoi neamhdhóthanacht na gcéimeanna a glacadh chun na bearnaí idir réigiúin a dhúnadh d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin, lena n-áirítear an dúshlán déimeagrafach, agus chun rochtain do chách ar Fhís Eorpach (7) a chur chun cinn;

39.

den tuairim go bhféadfadh tionchar dearfach a bheith ag an nascacht dhigiteach agus ag an speisialtóireacht chliste ar imirce daoine oilte. Is féidir le straitéisí réigiúnacha i réimse na forbartha cliste agus na speisialtóireachta cliste a bheith dírithe ar an mbuntáiste iomaíoch atá le fáil cheana féin i réigiún faoi leith nó a cruthaíodh ann. Ba cheart an nascacht dhigiteach agus forbairt na litearthachta digití a bheith ina ngnéithe bunriachtanacha d’iarrachtaí an Choimisiúin nua an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach a thabhairt cothrom le dáta;

40.

á thabhairt le fios gur féidir le húdaráis áitiúla líon mór beart a leagan amach agus a chur chun feidhme atá dírithe ar athléimneacht na bpobal féin a mhéadú agus a fhorbairt, go háirithe i gcás deacrachtaí eacnamaíocha ar nós na dífhostaíochta. Is féidir tacú le hathléimneacht na bpobal agus lena gcumas iad féin a chur in oiriúint do thréimhsí cruatain agus na tréimhsí sin a shárú trí chláir uas-scilithe agus athscilithe, cosúil leis na cláir sin a fhaigheann tacaíocht tríd an gClár Oibre Scileanna don Eoraip, trí bhearta chun fiontraíocht agus comhlachtaí beaga a chur chun cinn, trí chláir oideachais agus pobail do mhic léinn agus do dhaoine óga a bhfuil a dtuismitheoirí ag obair thar lear, etc.;

41.

ag moladh go dtacódh an Coimisiún Eorpach go gníomhach – i ndlúthchomhar le Coiste Eorpach na Réigiún, le Parlaimint na hEorpa agus le Comhairle Airí AE – le hiarrachtaí na gcomhlachtaí poiblí áitiúla agus réigiúnacha aghaidh a thabhairt ar imirce daoine oilte. Is eintiteas casta riaracháin agus polaitiúil é an tAontas agus tá gá le hanailís chúramach a dhéanamh ar a chuid freagrachtaí agus ar a chumais maidir le himirce daoine oilte. Is éard a bheidh i gceist sa phlé maidir le ról an Aontais ná na freagrachtaí a bheidh air a chinneadh chomh maith leis na huirlisí is fearr atá ar fáil ar leibhéal an Aontais a shainaithint;

42.

den tuairim nach mór cuimhneamh ar “fostaí atá ag filleadh ar a thír dhúchais tar éis dó nó di seal a chaitheamh thar lear” mar fhostaí an-luachmhar ó thaobh próifíl ghairmiúil de agus, dá bhrí sin, gur cheart an luach sin a bheith soiléir dóibh siúd a chuireann fostaíocht ar fáil nuair a bheidh an próiseas roghnúcháin comhfhreagrach á chur i gcrích acu.

An Bhruiséil, 12 Feabhra 2020

Uachtarán Choiste Eorpach na Réigiún

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Coiste Eorpach na Réigiún, 2018, Aghaidh a Thabhairt ar Imirce Daoine Oilte: an Ghné Áitiúil agus Réigiúnach.

(2)  An Coimisiún Eorpach, an Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú, Stiúrthóireacht D – Soghluaisteacht Oibrithe, Tuarascáil Bhliantúil 2018 maidir le Soghluaisteacht Oibrithe laistigh den Aontas Eorpach.

(3)  Atoyan, R., Christiansen, L., Dizioli, A., Ebeke, C., Ilahi, N., Ilyina, A., Mehrez, G., Qu, H., Raei, F., Rhee, A. and Zakharova, D., Emigration and Its Economic Impact on Eastern Europe, nóta plé ón gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, mí Iúil 2016.

(4)  Ursula von der Leyen, Aontas níos uaillmhianaí. An clár oibre agamsa don Eoraip, lch. 9.

(5)  ESPON, 2019, Addressing Labour Migration Challenges in Europe [Aghaidh a thabhairt ar Dhúshláin a bhaineann le Imirce Lucht Saothair san Eoraip], lch. 18.

(6)  Idem, lgh. 17-18.

(7)  COR-2018-03891.


Top