EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Plean oibre iar-Pháras: measúnú ar impleachtaí Chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide a chomhrac

Plean oibre iar-Pháras: measúnú ar impleachtaí Chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide a chomhrac

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht ón gCoimisiúin Eorpach (COM(2016) 110 final) — impleachtaí Chomhaontú Pháras arna ghlacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

 • Leagtar amach inti príomhghnéithe Chomhaontú Pháras agus an chaoi a bhfuil siad á gcur chun feidhme ag an Aontas Eorpach (AE).
 • Trí cheannaireacht a thabhairt le dea-shampla, tá sé mar aidhm leis a chomhpháirtithe idirnáisiúnta a spreagadh ina gcuid iarrachtaí chun aistriú i dtreo geilleagar ísealcharbóin.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Soláthraítear plean gníomhaíochta domhanda chun an t-athrú aeráide a chomhrac le Comhaontú Pháras. Áirítear air sin:
  • an téamh domhanda a choinneáil cuid mhaith faoi bhun 2 oC os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch agus iarracht a dhéanamh an méadú sa teocht a choinneáil faoi bhun 1.5 oC;
  • “stocáireamh domhanda” a dhéanamh gach 5 bliana, ag tosú in 2023, chun anailís a dhéanamh ar an dul chun cinn atá bainte amach;
  • a áirithiú go bhfuil oibleagáid dhlíthiúil ar na sínitheoirí bearta maolaithe* a ghlacadh ina dtír féin;
  • bearta trédhearcachta agus freagrachta níos láidre a thabhairt isteach lena gcuimsítear, mar shampla, fardail gás ceaptha teasa a fhoilsiú gach 2 bhliain;
  • tacaíocht airgeadais agus tacaíocht eile a chur ar fáil chun cabhrú le tíortha níos boichte na bearta oiriúnaithe* riachtanacha a ghlacadh.
 • Osclaíodh an comhaontú lena shíniú an 22 Aibreán 2016 agus tháinig sé i bhfeidhm an 4 Samhain 2016.
 • Tuairisceoidh an Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide in 2018 maidir leis na himpleachtaí beartais a bhaineann le sprioc 1.5 oC.
 • Le Comhaontú Pháras a chur chun feidhme, déanfaidh AE na nithe seo a leanas:

CÚLRA

Ghlac 195 tír Comhaontú Pháras, an chéad chomhaontú atá ceangailteach ó thaobh dlí de maidir leis an aeráid dhomhanda, ag Comhdháil Pháras ar an aeráid (COP21) i mí na Nollag 2015.

Tháinig an comhaontú i bhfeidhm tar éis do 55 tír ar a laghad, lena mbaineann 55 % ar a laghad d’astaíochtaí an domhain, an comhaontú a dhaingniú.

Tuilleadh faisnéise:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Maolú: gníomh, amhail aistriú i dtreo fuinneamh in-athnuaite agus núicléach, chun dul i ngleic le bunchúiseanna an athraithe aeráide trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú.

Oiriúnú: gníomh, amhail cosaintí i gcoinne leibhéal na farraige atá ag ardú, chun na rioscaí a bhaineann le hiarmhairtí an athraithe aeráide a laghdú.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — Plean oibre iar-Pháras: measúnú ar impleachtaí Chomhaontú Pháras agus ag gabháil leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le Comhaontú Pháras arna ghlacadh faoi Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a shíniú thar ceann an Aontais Eorpaigh (COM(2016) 110 final, 2.3.2016)

Nuashonraithe 21.11.2016

Top