Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0078

Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le sábháilteacht táirgí tomhaltais agus lena n-aisghairtear Treoir 87/357/CEE agus Treoir 2001/95/CE

/* COM/2013/078 final - 2013/0049 (COD) */

52013PC0078

Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le sábháilteacht táirgí tomhaltais agus lena n-aisghairtear Treoir 87/357/CEE agus Treoir 2001/95/CE /* COM/2013/078 final - 2013/0049 (COD) */


MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1.           COMHTHÉACS AN TOGRA

Tá saorghluaiseacht táirgí tomhaltais sábháilte ar cheann de bhunchlocha an Aontais Eorpaigh. Is colún tábhachtach den mhargadh aonair é lena dtugtar muinín do thomhaltóirí agus táirgí á gceannach acu.

Is le táirgí neamhbhia monaraithe tomhaltais a bhaineann an togra seo le haghaidh Rialacháin maidir le sábháilteacht táirgí tomhaltais, agus cuirfear in ionad Threoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca le sábháilteacht ghinearálta táirgí[1] é (an ''Treoir maidir le Sábháilteacht Ghinearálta Táirgí'' nó go simplí TSGT) . Amhail TSGT, ceanglaítear leis an Rialachán atá beartaithe nach mór táirgí tomhaltais a bheith ''sábháilte'', leagtar oibleagáidí áirithe ar oibreoirí eacnamaíocha agus déantar foráil maidir le forbairt caighdeán chun tacú leis an gceanglas sábháilteachta ginearálta.

Déanfar, ámh, feidhmiú an Rialacháin atá beartaithe agus mar a réitíonn sé le reachtaíocht eile an Aontais a chuíchóiriú agus a shimpliú go mór agus ardleibhéal cosanta maidir le sláinte agus sábháilteacht tomhaltóirí á chaomhnú.

De dheasca fhorluí na rialacha maidir le faireachas margaidh agus na n‑oibleagáidí ar oibreoirí eacnamaíocha atá leagtha síos in ionstraimí éagsúla de reachtaíocht an Aontais (TGST, Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú[2] agus reachtaíocht earnáil-shonrach an Aontais um chomhchuibhiú agus lena gcumhdaítear táirgí tomhaltais freisin), cuirtear mearbhall ar oibreoirí eacnamaíocha agus ar údaráis náisiúnta araon agus cuirtear isteach go mór ar éifeachtacht na ngníomhaíochtaí faireachais margaidh a dhéantar san Aontas.

Tá sé mar aidhm leis an togra seo an creat rialála do tháirgí tomhaltais a shoiléiriú agus forbairtí sa reachtaíocht le blianta beaga anuas a chur san áireamh, forbairtí amhail an Creat Reachtach Nua le haghaidh Margú Táirgí a glacadh in 2008[3], reachtaíocht earnáil-shonrach an Aontais um chomhchuibhiú a ailíniú leis an gcreat nua sin[4], agus teacht i bhfeidhm Rialacháin nua maidir le caighdeánú Eorpach an 1 Eanáir 2013[5].

Is cuid den ''Phacáiste um Shábháilteacht Táirgí agus Faireachas Margaidh'' é an togra seo, agus áirítear sa phacáiste sin freisin togra le haghaidh rialacháin aonair maidir le faireachas margaidh agus plean ilbhliantúil gníomhaíochta i gcomhair faireachais margaidh don tréimhse 2013 – 2015. Sainaithníodh sa Ghníomh um an Margadh Aonair (2011)[6] athbhreithniú TGST agus tarraingt suas plean faireachais mhargaidh mar thionscnaimh a chuirfidh le fás a spreagadh agus poist a chruthú. I nGníomh um an Margadh Aonair II[7], a glacadh in 2012, deimhnítear gur príomhghníomhaíocht é an ''Pacáiste um Shábháilteacht Táirgí agus Faireachas Margaidh'' chun ''sábháilteacht táirgí atá i gcúrsaíocht san Eoraip a fheabhsú trí chomhtháthú agus trí fhorghníomhú níos fearr ar na rialacha um shábháilteacht táirgí agus faireachas margaidh''.

2.           TORTHAÍ AN CHOMHAIRLIÚCHÁIN LE PÁIRTITHE LEASMHARA AGUS MEASÚNUITHE TIONCHAIR

Idir 2009 agus 2011, bhí comhairliúchán forleathan poiblí ag an gCoimisiún maidir le hathbhreithniú TGST i ndáil le raon feidhme an mheasúnaithe tionchair. Tar éis dó raon feidhme an mheasúnaithe tionchair a shainiú, lean an Coimisiún ar aghaidh go dtí an dara babhta de chomhairliúchán poiblí a dhírigh isteach ar cheithre phríomhréimse shubstainteacha a raibh feabhas de dhíth orthu i gcóras sábháilteachta táirgí an AE: (i) nósanna imeachta chun caighdeáin a shainordú faoi TGST i gcás táirgí neamh-chomhchuibhithe, (ii) comhchuibhiú meastúchán sábháilteachta, (iii) comhar agus comhordú faireachais margaidh, lena n-áirítear feidhmiú Chóras Mearmhalartuithe Faisnéise an AE (RAPEX) agus bealaí dáileacháin ar líne, agus (iv) ailíniú leis an bPacáiste um Shaorghluaiseacht Táirgí.

Reachtáladh an dara babhta den chomhairliúchán poiblí maidir le fadhbanna a sainaithníodh agus na réitigh a mhol an Coimisiún orthu idir Bealtaine agus Nollaig 2010. Idir an 18 Bealtaine agus an 20 Lúnasa 2010, reáchtáil an Coimisiún comhairliúchán poiblí idirlín ag díriú isteach ar an gceithre réimse sin.

D'iarr an Coimisiún aiseolas trí cheithre pháipéar comhairliúcháin agus trí naoi gceistneoir ar líne ag díriú ar ghrúpaí éagsúla geallsealbhóirí. D'fhreagair 55 údarás náisiúnta, ó gach Ballstát san AE seachas ceann amháin chomh maith le húdaráis náisiúnta ón Iorua, ón Íoslainn agus ón Eilbhéis. Bhí geallsealbhóirí éagsúla eile rannpháirteach sa chomhairliúchán, lena n-áirítear breis is 30 comhlachas gnó, 17 n-eagraíocht tomhaltóirí, agus breis is 50 oibreoir eacnamaíoch aonair (lena n-áirítear go leor FBManna). Fuarthas 305 freagra ar fad ar an naoi gceistneoir ar líne. Anuas ar sin, fuarthas páipéir seasaimh ar leith ó thrí chinn déag d'eagraíochtaí tomhaltais agus d'eagraíochta gnó. Reáchtáladh roinnt cur i láthair agus plé díreach freisin le geallsealbhóirí (le heagraíochtaí tomhaltais agus le heagraíochtaí gnó araon) le linn tréimhse an chomhairliúcháin. Cuireadh deireadh leis an dara babhta comhairliúcháin phoiblí le comhdháil idirnáisiúnta geallsealbhóirí ar an 1 Nollaig 2011 dár teideal ''Athbhreithniú ar an Rialachán maidir le Sábháilteacht Ghinearálta Táirgí'' mar a bhfuair an Coimisiún aiseolas ó na geallsealbhóirí ar phríomhchonclúidí an chomhairliúcháin phoiblí idirlín.

Reáchtáladh an tríú babhta den chomhairliúchán poiblí idir Eanáir agus Márta 2011. Is éard a bhí i gceist cruinnithe spriocdhírithe de gheallsealbhóirí le rannpháirtíocht saineolaithe sna réimsí ábhartha. Cumhdaíodh sna cruinnithe sin topaicí struchtúracha lena n‑áirítear comhordú ar fhaireachas margaidh a eagrú, tionchar na sainmhínithe nua ar oibleagáidí oibreoirí eacnamaíocha (go háirithe maidir le hoibleagáidí inrianaitheachta), nósanna imeachta lena mbunaítear sainorduithe as a dtagann caighdeáin Eorpacha a bhunaítear faoi TSGT agus slite chun struchtúr soiléir intuigthe a bhunú i leith rialacha sábháilteacha maidir le tairgí neamhbhia.

Ba é ceann de na torthaí ar an bpróiséas comhairliúcháin poiblí agus ar an bplé leis na páirtithe leasmhara gur aistríodh na rialacha maidir le faireachas margaidh ó TGST mar atá faoi láthair go rialachán neamhspleách nua maidir le Faireachas Margaidh atá le forbairt agus le glacadh comhuaineach leis an togra atá ann faoi láthair d'athbhreithniú TGST.

Sa tslí sin cumhdaíonn an measúnú tionchair a rinne an Coimisiún gnéithe a bhaineann leis an togra seo chomh maith leis an togra nua le haghaidh Rialacháin maidir le Faireachas Margaidh. Thug Bord an Choimisiúin um Measúnú Tionchair tuairim dhearfach uaidh Meán Fómhair 2012.

3.           EILIMINTÍ DLÍTHIÚLA AN TOGRA

· Raon feidhme agus sainmhínithe

Sa Rialachán atá beartaithe cuirtear teorainn shoiléir lena raon feidhme os coinne reachtaíocht earnálach an Aontais um chomhchuibhiú. Cé go bhfuil an prionsabal ginearálta ann nach foláir táirgí neamhbhia do thomhaltóirí a bheith sábháilte i gcoitinne, ní bhaineann na hoibleagáidí níos mionsonraithe atáthar a chur ar oibreoirí eacnamaíocha ach leis na hoibreoirí sin nach bhfuil faoi réir oibleagáidí comhfhreagracha arna leagan síos sa reachtaíocht um chomhchuibhiú lena gcumhdaítear earnáil táirge faoi leith. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún treoir a dhréachtú a bheidh ina chabhair do ghnólachtaí, go háirithe d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide, chun an reachtaíocht a bhaineann leis na táirgí tomhaltais a mhonaraíonn nó a dháileann siad a shainaithint.

Tá an roinn sainmhínithe tugtha cothrom le dáta agus, nuair ba ghá, ailíníodh leis an gCreat Reachtach Nua le haghaidh Margú Táirgí[8] é.

· Ceanglas sábháilteachta ginearálta agus oibleagáidí oibreoirí eacnamaíocha

Tá an ceanglas nach foláir táirgí tomhaltais a bheith sábháilte nuair a chuirtear nó nuair a chuirtear ar fáil ar mhargadh an Aontais iad ina cholún bunúsach de reachtaíocht an AE i réimse na sábháilteachta táirgí. Coimeádadh an ceanglas maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí atá leagtha síos cheana in TGST. Beidh sé i bhfad níos simplí é a oibriú go praiticiúil, áfach, a bhuí le nasc soiléir le reachtaíocht earnáil-shonrach agus simpliú ar na rialacha faoi chaighdeáin. Maidir le táirgí tomhaltais a chomhlíonann reachtaíocht earnáil-shonrach an Aontais um chomhchuibhiú agus a bhfuil sé mar aidhm aici sláinte agus sábháilteacht daoine a áirithiú, toimhdeofar go bhfuil na táirgí sin sábháilte freisin faoin Rialachán seo atá beartaithe. Mura gcomhlíonfaidh siad an reachtaíocht um chomhchuibhiú is infheidhme, ní bhainfidh siad leas as toimhde na sabháilteachta agus is faoin reachtaíocht earnáil-shonrach i gcomhar leis an rialachán aonair um fhaireachas margaidh a bheidh ann amach anseo a chuirfear cás den sórt sin ina cheart.

Ina theannta sin, leagtar síos sa togra oibleagáidí bunúsacha oibreoirí eacnamaíocha (monaróirí, allmhaireoirí, dáileoirí) atá bainteach le slabhra soláthair táirgí tomhaltais sa mhéid is nach bhfuil siad faoi réir na gceanglas comhfhreagrach faoi reachtaíocht earnáil-shonrach an Aontais um chomhchuibhiú.

Tá na hoibleagáidí bunaithe ar na forálacha tagartha a leagadh amach i gCinneadh Uimh. 768/2008/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le comhchreat le haghaidh margú táirgí[9], agus a bhfuil sé i gceist leo aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna éagsúla, ina measc, lipéadú, sainaithint táirgí, gníomhartha ceartaitheacha i gcás táirgí contúirteacha agus na hudaráis inniúla a chur ar an eolas.

Comhréireach leis an mbaol a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil lena dtáirgí, ní foláir do mhonaróirí doiciméid theicniúla maidir lena dtáirgí a sholáthar ina mbeidh an fhaisnéis is gá lena chruthú go bhfuil a dtáirge sábhailte.

Sa tslí chéanna agus bunaithe ar Chinneadh Uimh. 768/2008/CE, ceanglaítear leis an togra go mbeidh oibreoirí eacnamaíocha in ann na hoibreoirí sin óna bhfuair siad an táirge agus ar sholáthair siad táirge dóibh a shainaithint. Má tá údar maith leis de dheasca an bhaoil a bhaineann cineálacha sonracha táirgí, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún bearta a ghlacadh lena gcuirfí de cheangal ar oibreoirí eacnamaíocha cloí le córas inrianaitheachta leictreonach nó a leithéid a chur ar bun.

· Caighdeáin Eorpacha a úsáid

Ar nós TGST, taobhaíonn an togra le haghaidh an Rialacháin nua le caighdeáin a úsáid chun tacú le cur chun feidhme an cheanglais ghinearálta sábháilteachta. Mar sin féin, an próiséas chun caighdeáin Eorpacha atá ann cheana a shainaithint nó chun forbairt caighdeán Eorpach a iarraidh as a dtiocfadh an toimhde go bhfuil táirge sábháilte, tá sé simplithe go mór agus ailínithe le Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 lena socraítear creat uileghabhálach le haghaidh caighdeánú Eorpach[10] Leagann sé seo béim ar a thábhachtaí atá an cur chuige comhrialála don Choimisiún agus cuirfidh sé le húsáid na gcaighdeán Eorpach chun tacú leis an Rialachán atá beartaithe.

· Aistriú rialacha maidir le faireachas margaidh agus RAPEX go Rialachán nua maidir le Faireachas Margaidh.

I gcomhréir leis an gcuspóir chun faireachas margaidh a threisiú agus a chuíchóiriú le haghaidh gach táirge, bíodh an táirge cuibhithe nó ná bíodh, nó ceaptha do thomhaltóirí nó don lucht gairmiúil, tá na forálacha maidir le faireachas margaidh agus RAPEX atá faoi láthair in TGSP aistrithe isteach sa togra nua le haghaidh Rialacháin maidir le Faireachas Margaidh. Leis an Rialachán nua beidh córas amháin ann ina dtabharfar na rialacha ar fad maidir le faireachas margaidh le chéile in aon ionstraim amháin ina mbeidh RAPEX ina chóras aonair rabhaidh maidir le táirgí a ngabhann riosca leo. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil sa togra le haghaidh Rialacháin maidir le faireachas margaidh ar tháirgí.

· Inniúlacht an Aontais, coimhdeacht, comhréireacht agus foirm dhlíthiúil

Tá an togra bunaithe ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) lena bhforáiltear maidir leis an mbunús dlíthiúil céanna le haghaidh bhunú agus fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh lenar glacadh TGST mar atá sé faoi láthair. Agus sábháilteacht táirgí á rialáil, tá an tAontas ag baint leas as a chumhachtaí comhroinnte faoi Airteagal 4(2) den CFAE.

Laistigh den mhargadh inmheánach áit a bhfuil saorchúrsaíocht táirgí, ní féidir na rialacha maidir le sábháilteacht táirgí a ghlacadh ar shlí éifeachtach ach ar leibhéal an Aontais amháin. Tá sé sin riachtanach chun ardleibhéal cosanta don tomhaltóir a ráthú (i gcomhréir le hAirteagal 169 CFAE) agus chun cosc a chur ar Bhallstáit rialacháin éagsúla a ghlacadh rud a ghinfeadh ilroinnt an mhargaidh aonair. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta agus na coimhdeachta, mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

Tá an togra i bhfoirm Rialacháin. Is é sin an ionstraim dlí iomchuí óir forchuirtear leis rialacha soiléire mionsonraithe a bheidh infheidhme ar shlí aonfhoirmeach agus ag an am céanna ar fud an Aontais. Seachnófar trasuí difriúil sna Ballstáit éagsúla a bhuí leis, rud a bhféadfadh a fhágáil go mbeadh leibhéil éagsúla cosanta don tsláinte agus don sábháilteacht agus a chruthódh bacainní ar an margadh inmheánach. Le Rialachán nua seachas bearta trasuímh náisiúnta déanfar cúrsaí a shimpliú go mór toisc go mbeidh oibreoirí eacnamaíocha in ann a ngnó a reáchtáil de réir creat rialála aonair seachas de réir meascán de dhlíthe náisiúnta na mBallstát.

· Cearta bunúsacha

I gcomhréir le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, leis an togra seo táthar ag iarraidh ardleibhéal cosanta do shláinte an duine (Airteagal 35 den Chairt) agus cosaint an tomhaltóra (Airteagal 38) a áirithiú trí ardleibhéal sábháilteachta ar tháirgí tomhaltais a chuirtear ar fáil ar mhargadh an Aontais a áirithiú. Déanann an togra seo difear do shaoirse oibreoirí eacnamaíocha gnó a dhéanamh (Airteagal 16) ach tá na hoibleagáidí atáthar a chur ar mhonaróirí, ar allmhaireoirí agus ar dháileoirí riachtanach chun ardleibhéal sábháilteachta do na táirgí sin a ráthú.

4.           IMPLEACHT BUISÉADACH

Níl aon impleachtaí buiséadacha ag baint leis an togra seachas na himpleachtaí a bhaineann le bainistiú cuí an Rialacháin, ar cuid de acquis dhlí an Aontais cheana é, i bhfoirm TGST. Tá foráil déanta cheana do na himpleachtaí buiséadacha sna cláir atá ann cheana nó atá beartaithe agus urramaíonn siad an togra ón gCoimisiún le haghaidh an chreata airgeadais ilbhliantúil. Tá na sonraí leagtha amach sa ráiteas airgeadais a ghabhann leis an togra seo.

5.           SIMPLIÚ AGUS RIALÁIL CHLISTE

Cuireann an togra seo le simpliú reachtaíocht an AE agus cloíonn le prionsabail na rialála chliste. Agus an togra seo á ullmhú, thug an Coimisiún aird ar an dul chun cinn tábhachtach atá déanta ar reachtaíocht earnáil-shonrach a bhfuil sé mar aidhm aici sábháilteacht a áirithiú i gcás táirgí agus nach ndéanann idirdhealú idir tháirgí atá ceaptha do thomhaltóirí nó d'úsáideoirí gairmiúla. I gcodarsnacht le cúrsaí deich nó cúig bliana déag ó shin, ní gá a thuilleadh an dara sraith oibleagáidí a leagan ar oibreoirí eacnamaíocha atá faoi réir na reachtaíochta earnáil-shonraí cheana féin. Ag an am céanna, tá na hoibleagáidí orthusan a mhonaraíonn, nó a allmhairíonn nó a dháileann táirgí agus nach bhfuil cumhdaithe le reachtaíocht shonrach arna n-ailíniú den chuid is mó leis an reachtaíocht sin is infheidhme maidir le táirgí comhchuibhithe.

Leis an gcur chuige seo laghdófar na hualaí riaracháin agus na costais chomhlíonta ar ghnólachtaí, go háirithe ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide. Amach anseo, beidh sé éasca dóibh an tsraith rialacha is infheidhme dá ngníomhaíocht tráchtála a shainaithint sa chaoi go sábhálfaidh siad na costais sin a leanann neamhchinnteacht dhlíthiúil.

Mar gheall ar ábhar agus cuspóir an Rialacháin atá beartaithe, ní féidir micrifhiontair mar a shainítear i Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún[11] iad a dhíolmhú ó na ceanglais toisc nach foláir na rialacha beartaithe chun sláinte agus sábháilteacht an duine a chosaint a chur i bhfeidhm is cuma cé acu mór nó beag an t‑oibreoir eacnamaíoch. Is dóichí gurb iad na micrifhiontair is mó a bhainfidh tairbhe as an simpliú a thiocfaidh as an bpíosa reachtaíochta nua, ar beart é atá oiriúnach dá spriocanna agus a chuirtear in ionad dhá threoir atá as dáta. Tá an Coimisiún tiomanta tuilleadh treorach a sholáthar do ghnólachtaí, go háirithe d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide, agus do thomhaltóirí chun cabhrú leo a gcearta agus a n-oibleagáidí faoi seach a shainaithint.

2013/0049 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le sábháilteacht táirgí tomhaltais agus lena n‑aisghairtear Treoir 87/357/CEE agus Treoir 2001/95/CE

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na Parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa[12],

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)       Le Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí[13] leagtar síos an ceanglas nach mór táirgí tomhaltais a bheith sábháilte agus nach mór d'údaráis um fhaireachas margaidh na mBallstát gníomhú in aghaidh táirgí contúirteacha agus faisnéis ina leith sin a mhalartú tríd an gcóras mearmhalartaithe faisnéise RAPEX. Ní mór Treoir 2001/95/CE a athbhreithniú ó bhonn chun feabhas a chur ar a feidhmiú agus chun a áirithiú go mbeidh sí comhsheasmhach le forbairtí i reachtaíocht an Aontais maidir le faireachas margaidh, na hoibleagáidí atá ar oibreoirí agus caighdeánú. Ar mhaithe leis an tsoiléire, ba cheart Treoir 2001/95/CE a aisghairm agus an Rialachán seo a chur ina hionad.

(2)       Rialachán an ionstraim iomchuí dlí toisc go bhforchuireann Rialachán rialacha soiléire mionsonraithe nach féidir leis na Ballstáit a thrasuí ar dhóigheanna éagsúla. Áirithítear le Rialachán go mbíonn ceanglais dlí infheidhme an tráth céanna ar fud an Aontais.

(3)       Ní foláir an Rialachán seo a bheith ina chuidiú na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 169 den CFAE a bhaint amach. Go háirithe, ba cheart a bheith d'aidhm ag an Rialachán seo feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh do tháirgí tomhaltais a áirithiú trí rialacha aonfhoirmeacha a leagan síos maidir le ceanglas sábháilteacha ginearálta, critéir mheasúnaithe agus na hoibleagáidí atá ar oibreoirí eacnamaíocha. Ós rud é go bhfuil rialacha maidir le faireachas margaidh, lena n-áirítear rialacha maidir le RAPEX, leagtha síos i Rialachán (AE) Uimh. [.../...] [maidir le faireachas táirgí][14], Rialachán a bhfuil feidhm aige maidir leis na táirgí atá cumhdaithe ag an Rialachán seo freisin, níl gá le tuilleadh forálacha maidir le faireachas margaidh ná RAPEX sa Rialachán seo.

(4)       Tá bunaithe le reachtaíocht an Aontais maidir le bia, beatha agus réimsí gaolmhara, córas sonrach a áirithíonn sábháilteacht táirgí atá cumhdaithe ag an reachtaíocht sin. Níor cheart, dá bhrí sin, feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir leis na táirgí sin, cé is moite d'ábhair agus nithe a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia, a fhad a bhaineann le rioscaí nach gcumhdaítear le Rialachán (CE) Uimh 1935/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le hábhair agus nithe a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia[15] ná le reachtaíocht eile a bhaineann go sonrach le bia agus nach gcumhdaíonn ach rioscaí ceimiceacha agus bitheolaíocha a bhaineann le bia.

(5)       Tá táirgí íocshláinte faoi réir measúnú réamh-mhargaidh ar cuid de anailís riosca is tairbhe. Ba cheart, dá bhrí sin, iad sin a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo.

(6)       Níor cheart an Rialachán seo seirbhísí a chumhdach. Mar sin féin, d'fhonn a chinntiú go gcosnófar sláinte agus sábháilteacht tomhaltóirí, ba cheart feidhm a bheith aige maidir le táirgí a sholáthraítear nó a chuirtear ar fáil do thomhaltóirí mar chuid de sholáthar seirbhísí, lena n-áirítear táirgí a nochtar tomhaltóirí go díreach dóibh agus seirbhís á soláthar. Trealamh a iompraíonn tomhaltóirí nó a dtaistealaíonn siad air arna oibriú ag soláthraí seirbhíse, ba cheart é a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo ráite nach mór déileáil leis in éindí le sábháilteacht na seirbhíse arna soláthar.

(7)       Cé go bhfuil forbairt déanta ar reachtaíocht earnáil-shonrach an Aontais um chomhchuibhiú a bhaineann le gnéithe sábháilteachta de tháirgí sonracha nó catagóirí sonracha táirgí, tá sé ionann is dodhéanta ag an Aontas reachtaíocht a ghlacadh i leith gach táirge tomhaltais atá ann cheana nó a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo. Fágann sin go bhfuil gá fós le creat reachtach de chineál cothrománach chun bearnaí a líonadh agus chun cosaint tomhaltóirí a áirithiú i gcás nach bhfuil sin áirithe ar shlí eile, go háirithe d'fhonn ardleibhéal cosanta do shábháilteacht agus sláinte tomhaltóirí a áirithiú, arna cheangal le hAirteagal 114 agus le hAirteagal 169 den CFAE.

(8)       I dtaca leis na táirgí tomhaltais atá faoi réir an Rialacháin seo, ba cheart teorainn shoiléir a bheith idir raon feidhme chodanna éagsúla an Rialacháin seo agus reachtaíocht earnáil‑shonrach an Aontais um chomhchuibhiú. Cé gur cheart ceanglais ghinearálta maidir le sábháilteacht táirgí agus na forálacha gaolmhara leo sin a bheith infheidhme maidir le gach táirge tomhaltais, níor cheart feidhm a bheith ag oibleagáidí oibreoirí eacnamaíocha i gcás ina bhfuil oibleagáidí coibhéiseacha i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú, amhail reachtaíocht maidir le cosmaidí, bréagáin, fearais leictreacha nó táirgí tógála.

(9)       D'fhonn a áirithiú go mbeidh an Rialachán seo agus reachtaíocht earnáil-shonrach an Aontais um chomhchuibhiú comhleanúnach ó thaobh na n-oibleagáidí sonracha atá ar oibreoirí eacnamaíocha, ba cheart na forálacha a bhaineann le monaróirí, ionadaithe údaraithe, allmhaireoirí agus dáileoirí a bheith bunaithe ar na forálacha tagartha atá i gCinneadh Uimh. 768/2008/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le comhchreat le haghaidh margú táirgí[16].

(10)     Níor cheart raon feidhme an Rialacháin seo a bheith teoranta d'aon teicníc ar leith um dhíol táirgí tomhaltais, agus ba cheart, dá bhrí sin, ciandíol a chumhdach leis freisin.

(11)     Ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le táirgí athláimhe a théann isteach arís sa slabhra soláthair le linn gníomhaíochta tráchtála, ach amháin i gcás na n-earraí athláimhe sin nach féidir leis an tomhaltóir a bheith ag súil le réasún go gcomhlíonfaidís na caighdeáin sábháilteachta is úire, e.g.seandachtaí.

(12)     Ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le táirgí tomhaltais nach bia‑ábhar iad ach a bhfuil an chuma orthu gurb ea, agus a bhféadfaí iad a thabhairt in amhlachas bia-ábhair sa chaoi is go bhféadfadh tomhaltóirí, leanaí go háirithe, iad a chur ina mbéal, a dhúil nó a ionghabháil, rud a bhféadfadh plúchadh, nimhiú, nó polladh nó cosc chonair an díleá teacht as. Tá na táirgí sin a bhfuil cuma bia orthu á rialáil go dtí seo ag Treoir 87/357/CEE ón gComhairle an 25 Meitheamh 1987 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le táirgí a bhfuil cuma mhíthreorach orthu agus ar baol do shláinte nó do shábháilteacht tomhaltóirí iad dá bharr sin[17], Treoir ba cheart a aisghairm.

(13)     Ba cheart measúnú a dhéanamh ar shábháilteacht táirgí agus gach gné ábhartha á cur san áireamh, go háirithe a saintréithe agus an chaoi a gcuirtear i láthair iad, mar aon leis na catagóirí tomhaltóirí is dealraitheach a d'úsáidfeadh na táirgí, ag cur san áireamh chomh leochailí is atá na tomhaltóirí sin, go háirithe leanaí, daoine aosta agus daoine faoi mhíchumas.

(14)     Chun ceanglais sábháilteacha forluiteacha agus coinbhleachtaí le reachtaíocht eile de chuid an Aontais a sheachaint, aon táirge atá i gcomhréir le reachtaíocht earnáil‑shonrach an Aontais um chomhchuibhiú arb é is aidhm leis sláinte agus sábháilteacht daoine a chosaint, ba cheart a mheas go bhfuil sé sábháilte de réir an Rialacháin seo.

(15)     Ba cheart oibreoirí eacnamaíocha a bheith freagrach as comhlíontacht a dtáirgí, a fhad a bhaineann leis an ról atá ag gach ceann acu sa slabhra soláthair, d'fhonn ardleibhéal sábháilteachta do shláinte agus sábháilteacht tomhaltóirí a áirithiú.

(16)     Na hoibreoirí eacnamaíocha a mbíonn ról acu sa slabhra soláthair agus dáilte, ba cheart dóibh gach beart is iomchuí a dhéanamh lena áirithiú nach gcuirfidh siad ar fáil ar an margadh ach táirgí atá sábháilte agus i gcomhréir leis an Rialachán seo. Is gá foráil a dhéanamh maidir le dáileadh soiléir comhréireach oibleagáidí a bheidh in oiriúint do ról gach oibreora sa phróiseas soláthair agus dáilte.

(17)     Is ar allmhaireoirí atá an fhreagracht féachaint chuige go gcomhlíonann táirgí ó thríú tíortha a chuireann siad ar mhargadh an Aontais ceanglais an Rialacháin seo. Ba cheart, dá bhrí sin, na hoibleagáidí sonracha atá ar allmhaireoirí a bheith sa Rialachán seo.

(18)     Cuireann dáileoirí táirgí ar an margadh i ndiaidh don mhonaróir nó don allmhaireoir iad a chur ar an margadh, agus ba cheart dóibh gníomhú leis an gcúram is cuí d'fhonn a áirithiú nach mbeidh aon drochthionchar ag an láimhseáil a dhéanann siad ar an táirge ar an gcaoi a gcomhlíonann sé an Rialachán seo.

(19)     Maidir le hoibreoirí eacnamaíocha a chuireann táirge ar an margadh faoina n-ainm nó a dtrádmharc féin nó a mhodhnaíonn an táirge ar dhóigh a dhéanann difear do chomhlíonadh an Rialacháin seo, ba cheart a mheas gurb iadsan an monaróir agus ba cheart dóibh siúd oibleagáidí an mhonaróra a ghlacadh chucu féin.

(20)     Trí aithint táirgí agus inrianaitheacht táirgí ó cheann ceann an tslabhra soláthair a áirithiú, is fusa oibreoirí eacnamaíocha a shainaithint agus bearta ceartaitheacha éifeachtacha a dhéanamh i gcoinne táirgí neamhshábháilte amhail aisghairmeacha spriocdhírithe. Ar an dóigh sin áirithíonn aithint táirgí agus inrianaitheacht táirgí go bhfaigheann tomhaltóirí agus oibreoirí eacnamaíocha faisnéis chruinn faoi tháirgí neamhshábháilte, rud a mhéadaíonn ar an muinín as an margadh agus a sheachnaíonn cur isteach gan chall ar thrádáil. Dá bhrí sin, ba cheart faisnéis a bheith ar tháirgí lena bhféadfaí iad féin agus a monaróir, agus más infheidhme, an t-allmhaireoir, a shainaithint. Ba cheart do mhonaróirí doiciméid theicniúla maidir lena dtáirgí a bhunú freisin, agus is féidir leo an dóigh is oiriúnaí agus is cost-éifeachtúla chuige sin a roghnú, e.g. formáid leictreonach. Ina theannta sin, ba cheart ceanglas a bheith ar oibreoirí eacnamaíocha na hoibreoirí a sholáthair táirgí dóibh agus ar sholáthair siad féin táirgí dóibh a shainaithint. Tá feidhm ag Treoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 1995 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin[18], tá feidhm aici maidir le próiseáil sonraí pearsanta chun críche an Rialacháin seo.

(21)     Cuireann sonrú an ionaid tionscnaimh leis na ceanglais bhunúsacha inrianaitheachta a bhaineann le hainm agus seoladh an mhonaróra. Go háirithe, is cuidiú é sonrú na tíre tionscnaimh an áit iarbhír mhonaraíochta a shainaithint i ngach cás nach féidir dul i dteagmháil leis an monaróir nó ina bhfuil an seoladh atá luaite leis éagsúil leis an áit iarbhír mhonaraíochta. Is féidir leis an bhfaisnéis sin éascaíocht a dhéanamh do na húdaráis um fhaireachas margaidh an táirge a rianú ar ais go dtí an áit iarbhír mhonaraíochta agus teagmháil a dhéanamh le húdaráis na dtíortha tionscnaimh mar chuid de comhar déthaobhach nó iltaobhach maidir le sábháilteacht táirgí tomhaltais, féachaint na bearta leantacha iomchuí a dhéanamh.

(22)     D'fhonn cur chun feidhme éifeachtach comhsheasmhach an cheanglais sábháilteacha ghinearálta atá leagtha amach sa Rialachán seo a áirithiú, tá sé tábhachtach úsáid a bhaint as caighdeáin Eorpacha a chumhdaíonn táirgí agus rioscaí áirithe sa chaoi is go measfar go bhfuil táirge a chomhlíonann caighdeán Eorpach den chineál sin, a bhfuil a thagairt foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, ag comhlíonadh an cheanglais sin.

(23)     I gcás ina n-aithneoidh an Coimisiún go bhfuil gá le caighdeán Eorpach chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh táirgí áirithe ceanglas sábháilteachta ginearálta an Rialacháin seo, ba cheart dó forálacha ábhartha Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach[19] a chur i bhfeidhm, á iarraidh ar an dóigh sin ar eagraíocht Eorpach um chaighdeánú amháin nó níos mó caighdeán a dhréachtú nó a shainaithint a bheadh oiriúnach lena áirithiú go measfaí táirgí a mbeadh sé á chomhlíonadh acu a bheith sábháilte. Ba cheart tagairtí na gcaighdeán Eorpach sin a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(24)     Na nósanna imeachta chun caighdeáin Eorpacha a iarraidh de bhun an Rialacháin seo agus chun agóidí foirmiúla a dhéanamh ina n-aghaidh, ba cheart iad a leagan síos sa Rialachán seo agus iad a ailíniú le Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012. D'fhonn comhsheasmhacht ghinearálta sa chaighdeánú Eorpach a áirithiú, ba cheart iarrataí ar chaighdeáin Eorpacha nó agóidí ina n-aghaidh a chur faoi bráid an choiste arna bhunú ag an Rialachán sin, tar éis an comhairliúchán iomchuí a dhéanamh le saineolaithe na mBallstát i réimse shábháilteacht na dtáirgí tomhaltais.

(25)     Caighdeáin Eorpacha a bhfuil a dtagairtí foilsithe i gcomhréir le Treoir 2001/95/CE, ba cheart go leanfaidís de bheith ina dtoimhde go bhfuil an ceanglas sábháilteachta ginearálta á chomhlíonadh. Sainorduithe um chaighdeánú arna n-eisiúint ag an gCoimisiún i gcomhréir le Treoir 2001/95/CE, ba cheart a mheas gur iarrataí ar chaighdeánú arna n‑eisiúint i gcomhréir leis an Rialachán seo iad.

(26)     I gcás nach ann do chaighdeán Eorpach ábhartha ná do mhodh aitheanta eile chun sábháilteacht táirgí a mheas, ba cheart a chur san áireamh sa mheasúnú ar shábháilteacht táirgí moltaí an Choimisiúin a glacadh chun na críche sin de bhun Airteagal 292 den CFAE.

(27)     Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú do chur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i leith na díolúine ón oibleagáid na húdaráis um fhaireachas margaidh a chur ar an eolas maidir le táirgí a bhfuil riosca ag baint leo, a fhad a bhaineann le cineál an iompróra sonraí agus a chur ar an táirge chun críche an chórais inrianaitheachta, iarrataí ar chaighdeánú chuig eagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú, agus cinntí maidir le hagóidí foirmiúla in aghaidh caighdeán Eorpach. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú inniúlachtaí chur chun feidhme an Choimisiúin[20].

(28)     Ba cheart an nós imeachta comhairliúcháin a úsáid chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh i dtaca leis na hagóidí i gcoinne caighdeán Eorpach agus i gcás nach bhfuil na caighdeáin Eorpacha i gceist foilsithe go fóill in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, ós rud é nach bhfuil tagtha go fóill as an gcaighdeán ábhartha an toimhde go bhfuil an ceanglas sábháilteachta ginearálta arna leagan amach i reachtaíocht infheidhme an Aontais um chomhchuibhiú á chomhlíonadh.

(29)     D'fhonn leanúint de bheith ag tabhairt ardleibhéil sláinte agus sábháilteachta do thomhaltóirí, ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den CFAE i dtaca le táirgí nach gá ainm ná seoladh an mhonaróra ná an allmhaireora a lua ar an táirge féin i ngeall ar an leibhéal íseal riosca a bhaineann leis, agus i leith aithint agus inrianaitheacht táirgí a bhféadfadh ardriosca sláinte agus sábháilteachta a bheith ag roinnt leo. Tá sé tábhachtach, go háirithe, an Coimisiún a dhul i mbun comhairliúchán iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, comhairliúcháin le saineolaithe san áireamh. Le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt suas, ba cheart don Choimisiún a áirithiú go ndéanfar na doiciméid ábhartha a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí.

(30)     Ba cheart do na Ballstáit rialacha a leagan síos maidir leis na pionóis is infheidhme i gcás sáruithe ar an Rialachán seo agus ba cheart dóibh a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ní mór na pionóis sin a bheith éifeachtach comhréireach agus athchomhairleach.

(31)     D'fhonn caoi a thabhairt d'oibreoirí eacnamaíocha, do na Ballstáit agus don Choimisiún dul in oiriúint do na hathruithe atá á dtabhairt isteach leis an Rialachán seo, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le hidirthréimhse nó go mbeidh ceanglais an Rialacháin seo infheidhme.

(32)     Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon, feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú do tháirgí tomhaltais agus, san am céanna, ardleibhéal cosanta do shláinte tomhaltóirí a áirithiú, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr is féidir, dá bhrí sin, mar gheall ar fhairsinge an chuspóra, é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(33)     Urramaíonn an Rialachán seo na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Go háirithe, tá sé d'aidhm ag an Rialachán seo féachaint chuige go n-urramófar ina hiomláine an oibleagáid ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí, mar aon le saoirse gnó, a áirithiú.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

Forálacha ginearálta

Airteagal 1

Ábhar

Leagann an Rialachán seo síos rialacha maidir le sábháilteacht táirgí tomhaltais a chur nó a chur ar fáil ar mhargadh an Aontais.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.           Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le táirgí a fhaightear trí phróiseas monaraithe agus a chuirtear ar an margadh nó a chuirtear ar fáil ar an margadh, cibé acu nua, úsáidte nó athchóirithe iad, a chomhlíonann aon cheann de na critéir seo a leanas:

(a) táirgí atá beartaithe do thomhaltóirí;

(b) táirgí ar dócha, faoi dhálaí atá measartha intuartha, a bheidh in úsáid ag tomhaltóirí fiú amháin más rud é nach dóibh a ceapadh iad;

(c) táirgí a nochtar tomhaltóirí dóibh i gcomhthéacs seirbhíse a chuirtear ar fáil dóibh.

2.           Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le táirgí atá le deisiú nó le hathchóiriú sula n-úsáidfear iad, i gcás ina gcuirfear na táirgí deisithe nó athchóirithe sin ar fáil ar an margadh.

3.           Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis an méid seo a leanas:

(a) táirgí íocshláinte le haghaidh úsáid an duine nó úsáid tréadliachta;

(b) bia;

(c) ábhair agus nithe atá ceaptha a bheith i dtadhall le bia sa mhéid a chumhdaítear rioscaí a bhaineann leis na táirgí sin le Rialachán (CE) Uimh 1935/2004 nó le reachtaíocht eile Aontais is infheidhme maidir le bia;

(d) beatha;

(e) plandaí agus ainmhithe beo, orgánaigh ghéinmhodhnaithe agus micrea-orgánaigh ghéinmhodhnaithe in úsáid shrianta, chomh maith le táirgí plandaí agus ainmhithe a bhaineann go díreach lena n-atáirgeadh amach anseo;

(f) seachtháirgí ainmhithe, agus táirgí a dhíorthaítear uathu;

(g) táirgí cosanta plandaí;

(h) trealamh a iompraíonn tomhaltóirí nó a dtaistealaíonn siad air arna oibriú ag soláthraí seirbhíse laistigh de chomhthéacs seirbhíse a chuirtear ar fáil do thomhaltóirí;

(i) seandachtaí.

4.           Ní bheidh feidhm ag Caibidlí II, III agus IV den Rialachán seo maidir le táirgí atá faoi réir ceanglas atá ceaptha chun sláinte agus sábháilteacht an duine a chosaint, a leagtar síos i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú nó dá bun.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1) ciallaíonn 'táirge sábháilte' aon táirge nach mbeidh, faoi ghnáthdhálaí úsáide nó dálaí úsáide atá measartha intuartha don táirge lena mbaineann, lena n-áirítear ré úsáide agus, i gcás inarb infheidhme, a riachtanais maidir le cur i seirbhís, suiteáil agus cothabháil, aon riosca ag baint leis nó nach mbeidh ach na rioscaí íosta ag luí leis an táirge a úsáid, rioscaí a mheastar a bheith inghlactha agus ag teacht le leibhéal ard cosanta sláinte agus sábháilteachta daoine;

(2) ciallaíonn 'táirge a chur ar fáil ar an margadh' aon soláthar táirge lena dháileadh, lena thomhailt nó lena úsáid ar mhargadh an Aontais le linn gníomhaíochta tráchtála, bíodh sé sin ar íocaíocht nó saor in aisce;

(3) ciallaíonn táirge 'a chur ar an margadh' táirge a chur ar fáil ar mhargadh an Aontais den chéad uair;

(4) ciallaíonn 'monaróir' aon duine nádúrtha nó dlítheanach a mhonaraíonn táirge nó a chuireann táirge á dhearadh nó á mhonarú, agus a mhargaíonn an táirge sin faoina ainm nó faoina thrádmharc;

(5) ciallaíonn 'ionadaí údaraithe' aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe san Aontas agus ag a bhfuil sainordú i scríbhinn faighte ó mhonaróir gníomhú thar a cheann maidir le tascanna sonraithe;

(6) ciallaíonn 'allmhaireoir' aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe san Aontas agus a chuireann táirge ó thríú tír ar mhargadh an Aontais;

(7) ciallaíonn 'dáileoir' aon duine nádúrtha nó dlítheanach sa slabhra soláthair, seachas an monaróir nó an t-allmhaireoir, a chuireann táirge ar fáil ar an margadh;

(8) ciallaíonn 'oibreoirí eacnamaíocha' an monaróir, an t-ionadaí údaraithe, an t‑allmhaireoir agus an dáileoir;

(9) ciallaíonn 'caighdeán Eorpach' caighdeán Eorpach mar atá sainmhínithe inAirteagal 2(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh.1025/2012;

(10) ciallaíonn 'caighdeán idirnáisiúnta' caighdeán idirnáisiúnta mar atá sainmhínithe in Airteagal 2(1)(a) de Rialachán (AE) Uimh.1025/2012;

(11) ciallaíonn 'caighdeán náisiúnta' caighdeán náisiúnta mar atá sainmhínithe in Airteagal 2(1)(d) de Rialachán (AE) Uimh.1025/2012;

(12) ciallaíonn 'eagraíocht Eorpach um chaighdeánú' eagraíocht Eorpach um chaighdeánú mar atá sainmhínithe in Airteagal 2(8) de Rialachán (AE) Uimh.1025/2012;

(13) ciallaíonn 'údarás um fhaireachas margaidh' údarás um fhaireachas margaidh mar atá sainmhínithe in Airteagal [3 (12] de Rialachán (AE) Uimh. [... / ...] [maidir le faireachas margaidh ar tháirgí];

(14) ciallaíonn 'aisghairm' aon bheart a bhfuil sé d’aidhm leis táirge a cuireadh ar fáil cheana féin don úsáideoir críochnaitheach a fháil ar ais;

(15) ciallaíonn 'tarraingt siar' aon bheart atá ceaptha cosc a chur ar tháirge sa slabhra soláthair a chur ar fáil níos mó ar an margadh;

(16) ciallaíonn 'reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú' aon reachtaíocht de chuid an Aontais a dhéanann comhchuibhiú ar na coinníollacha do mhargú na dtáirgí.

(17) ciallaíonn 'riosca tromchúiseach' riosca a éilíonn idirghabháil mhear agus obair leantach, lena n-áirítear cásanna nuair a d'fhéadfadh na héifeachtaí gan a theacht i bhfeidhm láithreach bonn.

Airteagal 4

Ceanglas sábháilteachta ginearálta

Ní dhéanfaidh oibreoirí eacnamaíocha ach táirgí sábháilte a chur nó a chur ar fáil ar mhargadh an Aontais.

Airteagal 5

Toimhde na sábháilteachta

Chun críche an Rialacháin seo, toimhdeofar táirge a bheith i gcomhréir leis an gceanglas sábháilteachta ginearálta a leagtar síos in Airteagal 4 sna cásanna a leanas:

(a) maidir leis na rioscaí atá cumhdaithe ag na ceanglais a ceapadh chun sláinte agus sábháilteacht an duine a chosaint agus atá leagtha síos i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú, nó dá bun, más rud é go bhfuil sé i gcomhréir leis na ceanglais sin;

(b) in éagmais ceanglas a bheith leagtha síos i reachtaíocht sin an Aontais um chomhchuibhiú, nó dá bun, dá dtagraítear i bpointe (a), maidir leis na rioscaí atá cumhdaithe ag caighdeáin Eorpacha, más rud é go bhfuil sé i gcomhréir le caighdeáin Eorpacha ábhartha nó codanna díobh, ar foilsíodh tagairtí dóibh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le hAirteagal 16 agus Airteagal 17;

(c) in éagmais ceanglas a bheith leagtha síos i reachtaíocht sin an Aontais um chomhchuibhiú, nó dá bun, dá dtagraítear i bpointe (a) agus na caighdeáin Eorpacha dá dtagraítear i bpointe (b), maidir leis na rioscaí atá cumhdaithe ag ceanglais sláinte agus sábháilteachta atá leagtha síos i ndlí an Bhallstáit ina gcuirtear an táirge ar fáil ar an margadh, más rud é go gcomhlíonfaidh sé na ceanglais náisiúnta sin.

Airteagal 6

Gnéithe chun measúnú a dhéanamh ar shábháilteacht táirgí

1.           In éagmais reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú, caighdeáin Eorpacha nó riachtanais sláinte agus sábháilteachta a bheith leagtha síos i ndlí an Bhallstáit ina gcuirtear an táirge ar fáil ar an margadh, dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de Airteagal 5, cuirfear na gnéithe seo a leanas san áireamh agus measúnú á dhéanamh an bhfuil an táirge sábháilte, go háirithe:

(a) saintréithe an táirge, lena n-áirítear a chomhdhéanamh, pacáistíocht, treoracha maidir lena chóimeáil agus, más infheidhme, lena shuiteáil agus a chothabháil;

(b) an éifeacht ar tháirgí eile, áit a bhfuil sé measartha intuartha go mbeidh sé in úsáid le táirgí eile;

(c) an chaoi a gcuirtear an táirge i láthair, lipéadú, aon rabhaidh agus treoracha úsáide agus diúscartha agus aon tásc nó faisnéis eile maidir leis an táirge;

(d) catagóirí na dtomhaltóirí a bheadh i mbaol agus an táirge á úsáid, go háirithe tomhaltóirí leochaileacha;

(e) cuma an táirge agus go háirithe i gcás táirge, cé nach bia-ábhar é, atá cosúil le bia-ábhar agus a bhféadfaí é a thabhairt in amhlachas bia-ábhair mar gheall ar a bhfoirm, boladh, dath, cuma, pacáistíocht, lipéadú, toirt, méid nó saintréithe eile.

Ní bheidh an fhéidearthacht leibhéil níos airde sábháilteachta a bhaint amach nó fáil a bheith ar tháirgí eile ar lú an riosca a ghabhann leo mar fhoras lena mheas nach bhfuil an táirge sábháilte.

2.           Chun críche mhír 1, agus measúnú á dhéanamh an bhfuil táirge sábháilte, cuirfear na gnéithe seo a leanas, nuair atá siad ar fáil, san áireamh, go háirithe:

(a) staid na healaíne agus na teicneolaíochta;

(b) caighdeáin Eorpacha seachas na cinn a bhfuil a gcuid tagairtí foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le hAirteagal 16 agus Airteagal 17;

(c) caighdeáin idirnáisiúnta;

(d) comhaontuithe idirnáisiúnta;

(e) moltaí nó treoirlínte an Choimisiúin maidir le measúnú ar shábháilteacht táirgí;

(f) caighdeáin náisiúnta arna dtarraingt suas sa Bhallstát ina gcuirtear an táirge ar fáil;

(g) cóid sábháilteachta dea-chleachtais táirgí atá i bhfeidhm san earnáil lena mbaineann;

(h) ionchais réasúnta tomhaltóirí a bhaineann le sábháilteacht.

Airteagal 7

Tásc ar áit tionscnaimh

1.           Áiritheoidh monaróirí agus allmhaireoirí go mbeidh tásc ar thír thionscnaimh an táirge ar tháirgí nó, i gcás nach gceadaíonn méid nó cineál an táirge é sin, go bhfuil an tásc sin le cur ar an bpacáistíocht nó i ndoiciméad a ghabhann leis an táirge.

2.           Chun críche an tír thionscnaimh a chinneadh de réir bhrí mhír 1, beidh na rialacha tionscnaimh neamhfhabhair i bhfeidhm atá leagtha amach in Airteagail 23 go 25 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ag bunú Chód Custaim Comhphobail [21] .       

3.           I gcás gur Ballstát de chuid an Aontais an tír thionscnaimh a chinnfear i gcomhréir le mír 2, féadfaidh monaróirí agus allmhaireoirí tagairt don Aontas nó do Bhallstát ar leith.

CAIBIDIL II

Oibleagáidí oibreoirí eacnamaíocha

Airteagal 8

Oibleagáidí na monaróirí

1.           Nuair a chuirfidh siad a gcuid táirgí ar an margadh, áiritheoidh na monaróirí gur dearadh agus gur monaraíodh iad i gcomhréir leis an gceanglas sábháilteachta ginearálta atá leagtha síos in Airteagal 4.

2.           Áiritheoidh monaróirí go mbeidh nósanna imeachta i bhfeidhm le go bhfanfaidh táirgeadh sraithe i gcomhréir leis an gceanglas sábháilteachta ginearálta atá leagtha síos in Airteagal 4.

3.           I gcomhréir leis na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil le táirge, déanfaidh monaróirí, chun sláinte agus sábháilteacht na dtomhaltóirí a chosaint, tástáil shamplach ar tháirgí atá curtha ar fáil ar an margadh, gearáin a fhiosrú agus clár um ghearáin um tháirgí neamh-chomhréireacha agus um tháirgí a aisghaireadh a choinneáil, agus coimeádfaidh siad dáileoirí ar an eolas faoi aon fhaireachán den sórt sin.

4.           I gcomhréir le rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil le táirge, déanfaidh monaróirí doiciméid theicniúla a tharraingt suas.

Beidh sna doiciméid theicniúla, de réir mar is iomchuí:

(a) tuairisc ghinearálta ar an táirge agus a n‑airíonna riachtanacha atá ábhartha chun measúnú a dhéanamh ar shábháilteacht an táirge;

(b) anailís ar na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil leis an táirge agus na réitigh a glacadh chun na rioscaí sin a dhíchur nó a mhaolú, lena n-áirítear toradh aon tástálacha a dhéanann an monaróir nó páirtí eile thar a cheann;

(c) i gcás inarb infheidhme, liosta de na caighdeáin Eorpacha dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 5 nó ceanglais sláinte agus sábháilteachta atá leagtha síos i ndlí an Bhallstáit ina gcuirtear an táirge ar fáil ar an margadh dá dtagraítear i bpointe ( c) d'Airteagal 5, nó gnéithe eile dá dtagraítear in Airteagal 6(2), arna gcur i bhfeidhm chun an ceanglas sábháilteachta ginearálta atá leagtha síos in Airteagal 4 a chomhlíonadh.

I gcás nach gcuirfear aon cheann de na caighdeáin Eorpacha, nó na ceanglais sláinte agus sábháilteachta nó gnéithe eile dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír i bhfeidhm ach go páirteach, déanfar na codanna a cuireadh i bhfeidhm a shainaithint.

5.           Coimeádfaidh monaróirí, ar feadh tréimhse deich mbliana tar éis an táirge a chur ar an margadh, na doiciméid theicniúla agus cuirfidh siad ar fáil do na húdaráis um fhaireachas margaidh iad, arna iarraidh sin.

6.           Áiritheoidh monaróirí go mbeidh ar a dtáirgí uimhir chineáil, baiscuimhir, nó uimhir sraithe, nó eilimint eile lena sainaithneofar iad, agus a bheidh sofheicthe agus soléite do thomhaltóirí, nó, i gcás nach féidir é sin de dheasca mhéid nó nádúr an táirge, áiritheoidh monaróirí go soláthrófar an fhaisnéis riachtanach ar an bpacáistíocht nó i ndoiciméad a ghabhann leis an táirge.

7.           Déanfaidh monaróirí a léiriú ar an táirge, nó, i gcás nach bhféadtar é sin a dhéanamh, ar an bpacáistíocht nó i ndoiciméad a ghabhann leis an táirge, a n-ainm, a dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc cláraithe agus a seoladh teagmhála. Ní foláir pointe singil ag a bhféadfar teagmháil a dhéanamh leis an monaróir a chur in iúl sa seoladh.

8.           Áiritheoidh monaróirí go mbeidh fara a dtáirge treoracha agus faisnéis sábháilteachta i dteanga atá sothuigthe ag tomhaltóirí, mar a chinnfidh an Ballstát ina gcuirtear an táirge ar fáil, ach amháin i gcás inar féidir an táirge a úsáid go sábháilte agus de réir mar a bhí beartaithe ag an monaróir gan na treoracha agus an fhaisnéis sábháilteachta sin.

Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi aon fhorálacha arna nglacadh acu chun an teanga/na teangacha a theastaíonn a chinneadh.

9.           Déanfaidh monaróirí a mheasann nó a bhfuil cúis acu a chreidiúint nach bhfuil táirge a chuir siad ar an margadh sábháilte nó nach bhfuil sé i gcomhréir leis an Rialachán seo ar shlí eile, déanfaidh siad an beart ceartaitheach is gá a ghlacadh láithreach chun an táirge sin a chur i gcomhréir, chun é a tharraingt siar nó é a aisghairm, más iomchuí. Thairis sin, i gcás nach bhfuil an táirge sábháilte, cuirfidh monaróirí údaráis um fhaireachas margaidh na mBallstát inar chuir siad an táirge ar fáil ar an eolas gan mhoill ina thaobh sin, agus tabharfaidh siad mionsonraí, go háirithe, faoi na rioscaí do shláinte agus do shábháilteacht agus faoi aon bheart ceartaitheach a rinneadh.

Airteagal 9

Ionadaithe údaraithe

1.           Féadfaidh monaróir, trí bhíthin sainordú i scríbhinn, ionadaí údaraithe a cheapadh.

Na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 8 (1) agus (4), ní bheidh siad ina gcuid de shainordú an ionadaí údaraithe.

2.           Déanfaidh ionadaí údaraithe na cúramaí a shonrófar sa sainordú a gheofar ón monaróir. Leis an sainordú sin ligfear don ionadaí údaraithe an méid seo a leanas ar a laghad a dhéanamh:

(a) de thoradh iarrata ó údarás um fhaireachas margaidh, gach faisnéis agus doiciméad is gá a chur ar fáil don údarás sin chun comhréireacht táirge a léiriú;

(b) oibriú i gcomhar leis na húdaráis um fhaireachas margaidh, arna iarraidh sin dóibh, maidir le haon bheart arna dhéanamh chun na rioscaí a dhíothú a bhaineann le táirgí atá cumhdaithe ag a sainordú.

Airteagal 10

Oibleagáidí allmhaireoirí

1.           Sula gcuirfidh siad táirge ar an margadh, áiritheoidh allmhaireoirí go bhfuil an táirge ag cloí leis an gceanglas sábháilteachta ginearálta atá leagtha amach in Airteagal 4 agus gur chomhlíon an monaróir na ceanglais atá leagtha amach in Airteagal 8 (4 ), (6) agus (7).

2.           I gcás ina measfaidh allmhaireoir nó go bhfuil cúis aige a chreidiúint nach bhfuil táirge i gcomhréir leis an Rialachán seo, ní chuirfidh sé an táirge ar an margadh go dtí go mbeidh sé tugtha i gcomhréir. Ina theannta sin, i gcás nach bhfuil an táirge sábháilte, cuirfidh an t-allmhaireoir an monaróir agus údaráis um fhaireachas margaidh an Bhallstáit ina bhfuil sé bunaithe ar an eolas faoin méid sin.

3.           Déanfaidh allmhaireoirí a léiriú ar an táirge, nó, i gcás nach bhféadtar é sin a dhéanamh, ar an bpacáistíocht nó i ndoiciméad a ghabhann leis an táirge, a n‑ainm, a dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc cláraithe agus a seoladh teagmhála. Áiritheoidh siad nach gceilfidh aon lipéad breise aon fhaisnéis ar an lipéad a chuir an monaróir ar fáil.

4.           Áiritheoidh allmhaireoirí go mbeidh fara a dtáirge treoracha agus faisnéis sábháilteachta i dteanga atá sothuigthe ag tomhaltóirí, mar a chinnfidh an Ballstát ina gcuirtear an táirge ar fáil, ach amháin i gcás inar féidir an táirge a úsáid go sábháilte agus de réir mar a bhí beartaithe ag an monaróir gan na treoracha agus an fhaisnéis sábháilteachta sin.

Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi aon fhorálacha arna nglacadh acu chun an teanga/na teangacha a theastaíonn a chinneadh.

5.           Áiritheoidh allmhaireoirí, fad atá táirge faoina bhfreagracht, nach ndéanfaidh dálaí stórála ná iompair dochar do chomhlíonadh an cheanglais sábháilteachta ghinearálta atá leagtha síos in Airteagal 4 ná dá chomhréireacht le hAirteagal 8(6).

6.           I gcomhréir leis na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil le táirge, déanfaidh allmhaireoirí, chun sláinte agus sábháilteacht na dtomhaltóirí a chosaint, tástáil shamplach ar tháirgí atá curtha ar fáil ar an margadh, gearáin a fhiosrú agus clár um ghearáin, um tháirgí neamh‑chomhréireacha agus um tháirgí a aisghaireadh a choinneáil, agus coimeádfaidh siad an monaróir agus na dáileoirí ar an eolas faoi aon fhaireachán den sórt sin.

7.           Déanfaidh allmhaireoirí, a mheasann nó a bhfuil cúis acu a chreidiúint nach bhfuil táirge a chuir siad ar an margadh sábháilte nó nach bhfuil sé i gcomhréir leis an Rialachán seo ar shlí eile, déanfaidh siad an beart ceartaitheach is gá a ghlacadh láithreach chun an táirge sin a chur i gcomhréir, chun é a tharraingt siar nó é a aisghairm, más iomchuí. Thairis sin, i gcás nach bhfuil an táirge sábháilte, cuirfidh allmhaireoirí údaráis um fhaireachán margaidh na mBallstát inar chuir siad an táirge ar fáil ar an eolas gan mhoill ina thaobh sin, agus tabharfaidh siad mionsonraí, go háirithe, faoi na rioscaí do shláinte agus do shábháilteacht agus faoi aon bheart ceartaitheach a rinneadh.

8.           Coimeádfaidh allmhaireoirí, ar feadh tréimhse deich mbliana tar éis an táirge a chur ar an margadh, na doiciméid theicniúla agus cuirfidh siad ar fáil do na húdaráis um fhaireachas margaidh iad, arna iarraidh sin.

Airteagal 11

Oibleagáidí na ndáileoirí

1.           Agus táirge á chur ar fáil ar an margadh acu, gníomhóidh dáileoirí leis an gcúram is cuí i ndáil le ceanglais an Rialacháin seo.

2.           Sula gcuirfidh siad táirge ar fáil ar an margadh, fíoróidh dáileoirí gur chomhlíon an monaróir agus an t‑allmhaireoir na ceanglais atá leagtha amach in Airteagal 8 (6), (7) agus (8) agus in Airteagal 10 (3) agus (4), de réir mar is infheidhme.

3.           I gcás ina measfaidh dáileoir nó go bhfuil cúis aige a chreidiúint nach bhfuil táirge i gcomhréir leis an Rialachán seo, ní chuirfidh sé an táirge ar fáil ar an margadh go dtí go mbeidh sé tugtha i gcomhréir. Ina theannta sin, i gcás nach bhfuil an táirge sábháilte, cuirfidh an dáileoirí an monaróir nó an t-allmhaireoir, de réir mar is infheidhme, ar an eolas faoin méid sin, chomh maith le húdarás um fhaireachas margaidh an Bhallstáit ina bhfuil an dáileoir bunaithe.

4.           Áiritheoidh dáileoirí, fad atá táirge faoina bhfreagracht, nach ndéanfaidh dálaí stórála ná iompair dochar do chomhlíonadh an cheanglais sábháilteachta ghinearálta atá leagtha síos in Airteagal 4 ná dá chomhréireacht le hAirteagal 8(6),.

5.           Déanfaidh dáileoirí, a mheasann nó a bhfuil cúis acu a chreidiúint nach bhfuil táirge a chuir siad ar fáil ar an margadh sábháilte nó nach bhfuil sé i gcomhréir le hAirteagal ar shlí eile, déanfaidh siad a áirithiú go ndéanfar an beart ceartaitheach is gá láithreach chun an táirge sin a chur i gcomhréir, chun é a tharraingt siar nó é a aisghairm, más iomchuí. Thairis sin, i gcás nach bhfuil an táirge sábháilte, cuirfidh dáileoirí an monaróir nó an t-allmhaireoir, de réir mar is infheidhme, chomh maith le húdarás um fhaireachas margaidh na mBallstát inar chuir siad an táirge ar fáil, ar an eolas gan mhoill ina thaobh sin agus tabharfaidh siad mionsonraí, go háirithe, faoi na rioscaí do shláinte agus do shábháilteacht agus faoi aon bheart ceartaitheach a rinneadh.

Airteagal 12

Cásanna ina mbaineann oibleagáidí monaróirí le hallmhaireoirí agus le dáileoirí

Measfar allmhaireoir nó dáileoir a bheith ina mhonaróir chun críocha an Rialacháin seo, agus beidh sé faoi réir oibleagáidí an mhonaróra faoi Airteagal 8, i gcás ina gcuirfidh sé táirge ar an margadh faoina ainm nó faoina thrádmharc, nó i gcás ina modhnóidh sé táirge a cuireadh ar an margadh cheana sa tslí go bhféadfaí cur isteach ar cheanglais an Rialacháin seo.

Airteagal 13

Monaróirí, allmhaireoirí agus dáileoirí a dhíolmhú ó oibleagáidí áirithe

1.           Ní bheidh feidhm ag an oibleagáid na húdaráis um fhaireachas margaidh a chur ar an eolas i gcomhréir le hAirteagal 8(9), le hAirteagal 10(2) agus (7) agus le hAirteagal 11(3) agus (5) i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:

(a) is líon teoranta de tháirgí dea‑aitheanta amháin nach bhfuil sábháilte;

(b) féadann an monaróir, an t‑allmhaireoir nó an dáileoir a léiriú go bhfuil smacht iomlán ar an riosca agus nach baol é a thuilleadh do shláinte ná do shábháilteacht daoine;

(c) tá cúis an riosca a bhaineann leis an táirge de chineál nach faisnéis fhónta do na húdaráis ná don phobal eolas faoi.

2.           Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na cásanna a chomhlíonann coinníollacha mhír 1. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 19(3).

3.           Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 20 chun na táirgí, na catagóirí agus na grúpaí táirgí a chinneadh nach gá ina gcás an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 8(7) agus in Airteagal 10(3) a léiriú ar an táirge féin, de dhroim an leibhéil ísil riosca a bhaineann leo.

Airteagal 14

Sainaithint oibreoirí eacnamaíocha

1.           Déanfaidh oibreoirí eacnamaíocha, arna iarraidh sin, an méid seo a leanas a shainaithint do na húdaráis um fhaireachas margaidh:

(a) aon oibreoir eacnamaíoch a sholáthair an táirge dóibh;

(a) aon oibreoir eacnamaíoch ar sholáthair siad an táirge dóibh;

2.           Beidh oibreoirí eacnamaíoch ábalta an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad mhír a thabhairt ar láimh ar feadh tréimhse 10 mbliana tar éis an trátha a soláthraíodh an táirge dóibh agus ar feadh tréimhse 10 mbliana tar éis dóibh an táirge a sholáthar.

Airteagal 15

Inrianaitheacht táirgí

1.           I gcás táirgí, catagóirí nó grúpaí táirgí áirithe a bhféadfadh, de dhroim a saintréithe nó a sainchoinníollacha dáilte nó úsáidte, riosca tromchúiseach do shláinte nó do shábháilteacht daoine a bheith ag baint leo, féadfaidh an Coimisiún a cheangal ar oibreoirí eacnamaíocha a chuireann na táirgí sin ar an margadh nó a chuireann ar fáil ar an margadh iad, córas inrianaitheacht a bhunú nó cloí le córas inrianaitheachta.

2.           Is éard a bheidh sa chóras inrianaitheachta bailiú agus stóráil sonraí ar mhodh leictreonach lenar féidir an táirge agus na hoibreoirí eacnamaíocha atá bainteach lena shlabhra soláthair a shainaithint, agus chomh maith leis sin iompróir sonraí a thabharfaidh rochtain ar na sonraí sin a chur ar an táirge, ar a phacáistíocht nó ar dhoiciméid tionlacain.

3.           Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 20:

(a) lena gcinnfear na táirgí, na catagóirí nó na grúpaí táirgí a bhféadfadh riosca tromchúiseach do shláinte nó do shábháilteacht daoine a bheith ag baint leo, dá dtagraítear i mír 1;

(b) lena sonrófar na sonraí a bhaileoidh agus a stórálfaidh oibreoirí eacnamaíocha trí bhíthin an chórais inrianaitheachta dá dtagraítear i mír 2.

4.           Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme an cineál iompróra sonraí, dá dtagraítear i mír 2, agus an áit nach mór é a chur. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 19(3).

5.           Agus na bearta dá dtagraítear i mír 3 agus i mír 4 á nglacadh aige, cuirfidh an Coimisiún an méid seo a leanas san áireamh:

(a) cost‑éifeachtacht na mbeart, lena n‑áirítear a dtionchar ar ghnóthais, go háirithe ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide;

(b) a gcomhoiriúnacht le córais inrianaitheachta atá ar fáil go hidirnáisiúnta.

CAIBIDIL III

Caighdeán Eorpacha a thugann toimhde comhréireachta

Airteagal 16

Iarrataí ar chaighdeánú chuig eagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú

1.           Féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar eagraíocht Eorpach um chaighdeánú amháin nó níos mó caighdeán Eorpach a dhréachtú nó a shainaithint, agus é mar aidhm ag an gcaighdeán sin a áirithiú go gcomhlíonann táirgí a chloíonn leis an gcaighdeán sin nó le codanna de an ceanglas sábháilteachta ginearálta atá leagtha síos in Airteagal 4. Cinnfidh an Coimisiún an méid nach mór a bheith sa chaighdeán Eorpach arna iarraidh agus cinnfidh sé spriocdháta a ghlactha.

Glacfaidh an Coimisiún an iarraidh dá dtagraítear sa chéad fhomhír trí chinneadh cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 19(3).

2.           Tabharfaidh an eagraíocht Eorpach um chaighdeánú atá i gceist le fios, laistigh d'aon mhí amháin tar éis di an iarraidh dá dtagraítear i mír 1 a fháil, an nglacann sí leis.

3.           I gcás ina n‑iarrfar cistiú, cuirfidh an Coimisiún na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú atá i gceist ar an eolas, laistigh de dhá mhí tar éis don glacadh dá dtagraítear i mír 2 a bheith curtha in iúl dó, faoi dhámhachtain deontais chun caighdeán Eorpach a dhréachtú.

4.           Cuirfidh na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú an Coimisiún ar an eolas faoi na gníomhaíochtaí arna ndéanamh chun an caighdeán Eorpach dá dtagraítear i mír 1 a fhorbairt. Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú, measúnú féachaint an gcomhlíonann an caighdeán Eorpach a dhréachtaigh nó a shainaithin na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú an méid a d'iarr sé i dtosach báire.

5.           I gcás ina gcuirfear san áireamh go cuí sa chaighdeán Eorpach na ceanglais atá sé beartaithe a chumhdach leis agus an ceanglas sábháilteachta ginearálta atá leagtha síos in Airteagal 4, foilseoidh an Coimisiún tagairt don chaighdeán Eorpach sin gan moill in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 17

Agóidí foirmiúla i gcoinne caighdeán Eorpach

1.           I gcás ina measfaidh Ballstát nó Parlaimint na hEorpa nach gcuirtear san áireamh go hiomlán i gcaighdeán Eorpach dá dtagraítear in Airteagal 16 na ceanglais atá sé beartaithe a chumhdach leis agus an ceanglas sábháilteachta ginearálta atá leagtha síos in Airteagal 4, cuirfidh sé nó sí an Coimisiún ar an eolas faoi sin trí mhíniú mionsonraithe a thabhairt dó agus cinnfidh an Coimisiún an méid seo a leanas:

(a) na tagairtí don chaighdeán Eorpach lena mbaineann a fhoilsiú, nó gan iad a fhoilsiú nó iad a fhoilsiú i bpáirt in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

(b) na tagairtí don chaighdeán Eorpach lena mbaineann a choinneáil nó a choinneáil i bpáirt in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó iad a bhaint di;

2.           Foilseoidh an Coimisiún faisnéis ar a shuíomh gréasáin maidir leis na caighdeáin Eorpacha atá faoi réir cinnidh dá dtagraítear i mír 1.

3.           Cuirfidh an Coimisiún an eagraíocht Eorpach um chaighdeánú lena mbaineann ar an eolas faoin gcinneadh dá dtagraítear i mír 1 agus, más gá, iarrfaidh sé athbhreithniú an chaighdeáin Eorpaigh lena mbaineann.

4.           Déanfar an cinneadh dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 den Airteagal seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeacht comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 19(2).

5.           Déanfar an cinneadh dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 den Airteagal seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 19(3).

CAIBIDIL IV

Forálacha críochnaitheacha

Airteagal 18

Pionóis

1.           Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar fhorálacha an Rialacháin seo agus déanfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ní mór na pionóis dá bhforáiltear a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoi na forálacha sin don Choimisiún faoin [cuir isteach an dáta – 3 mhí roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] agus tabharfaidh siad fógra dó gan moill faoi aon leasú ina dhiaidh sin a dhéanfaidh difear dóibh.

2.           Cuirfear san áireamh sna pionóis dá dtagraítear i mír 1 méid na ngnóthas agus cás fiontar beag agus meánmhéide go háirithe. Féadfar na pionóis a mhéadú má rinne an t‑oibreoir eacnamaíoch sárú inchurtha roimhe sin agus féadfaidh smachtbhannaí coiriúla a bheith i gceist i gcás sáruithe tromchúiseacha.

Airteagal 19

Nós imeachta coiste

1.           Beidh Coiste de chúnamh ag an gCoimisiún. Coiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a bheidh sa choiste sin.

Chun críocha Airteagal 16 agus Airteagal 17 den Rialachán seo áfach, beidh an Coiste a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 de chúnamh ag an gCoimisiún. Coiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a bheidh sa choiste sin.

2.           I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

3.           I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

4.           I gcás ina bhfuil tuairim an Choiste dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 1 le fáil trí nós imeachta i scríbhinn, cuirfear deireadh leis an nós imeachta sin gan toradh má chinneann cathaoirleach an choiste amhlaidh nó má iarrann tromlach simplí de bhaill an choiste amhlaidh, laistigh den teorainn ama chun an tuairim a thabhairt.

Airteagal 20

An tarmligean a fheidhmiú

1.           Déantar an chumhacht na gníomhartha tarmligthe a ghlacadh a thabhairt don Choimisiún faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos san Airteagal seo.

2.           Déanfar an chumhachta gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 13(3) agus in Airteagal 15(3) a thabhairt don Choimisiún ar feadh tréimhse neamhchinntithe ón [cuir isteach an dáta – dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

3.           Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle an tarmligean cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 13(3) agus in Airteagal 15(3) a chúlghairm tráth ar bith. Leis an gcinneadh cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Tiocfaidh sé i bhfeidhm an lá i ndiaidh lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí arna shonrú ann. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4.           A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina leith ag an am céanna.

5.           Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 13(3) agus Airteagal 15(3) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó, más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad agóid. Féadfar dhá mhí a chur leis an tréimhse ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 21

Meastóireacht

[Cúig] bliana ar a dhéanaí tar éis an chur i bhfeidhm, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus cuirfidh sé tuarascáil mheastóireachta chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle. Sa tuarascáil sin déanfar a mheasúnú ar bhain an Rialachán seo a chuspóirí amach, go háirithe maidir le cosaint tomhaltóirí a fheabhsú i gcoinne táirgí neamhshábháilte, ag cur san áireamh a thionchair ar ghnóthais agus go háirithe ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide.

Airteagal 22

Aisghairm

1.           Déantar Treoir 2001/95/CE a aisghairm le héifeacht ón [cuir isteach an dáta – an lá a chuirfear an Rialachán seo i bhfeidhm].

2.           Déantar Treoir 87/357/CEE a aisghairm le héifeacht ón [cuir isteach an dáta – an lá a chuirfear an Rialachán seo i bhfeidhm].

3.           Déanfar tagairtí do Threoir 2001/95/CE agus do Threoir 87/357/CEE a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear i gcomhréir leis an tábla comhghaoil san Iarscríbhinn iad.

Airteagal 23

Forálacha idirthréimhseacha

1.           Ní chuirfidh na Ballstáit bac ar tháirgí atá cumhdaithe ag Treoir 2001/95/CE a chur ar fáil ar an margadh má tá siad i gcomhréir leis an Treoir sin agus má cuireadh ar an margadh roimh an [cuir isteach an dáta – an lá a chuirfear an Rialachán seo i bhfeidhm] iad.

2.           Caighdeáin Eorpacha a bhfuil a dtagairt foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le Treoir 2001/95/CE, measfar gur caighdeáin Eorpacha dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 5 den Rialachán seo iad.

3.           Sainorduithe arna dtabhairt ag an gCoimisiún d'eagraíocht Eorpach um chaighdeánú i gcomhréir le Treoir 2001/95/CE, measfar gur iarrataí ar chaighdeánú dá dtagraítear in Airteagal 15(1) den Rialachán seo iad.

Airteagal 24

1.           Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an [cuir isteach an dáta – an lá céanna le teacht i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. [.../...] [maidir le faireachas margaidh ar tháirgí]].

2.           beidh feidhm aige ón [cuir isteach an dáta – an lá céanna le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh.[ .../...] [maidir le faireachas margaidh ar tháirgí]].

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa              Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán                                               An tUachtarán

Iarscríbhinn

Tábla comhghaoil

Treoir 2001/95/CE || Treoir 87/357/CCE || An Rialachán seo

Airteagal 1(1) || || Airteagal 1

Airteagal 1(2), an dara fomhír || || Airteagal 2(1)

Airteagal 1(2), an dara fomhír || || Airteagal 2(4)

Airteagal 2 || || Airteagal 3

Airteagal 2(b)(i)-(iv) || || Airteagal 6(1)

Airteagal 3(1) || || Airteagal 4

Airteagal 3(2) || || Airteagal 5

Airteagal 3(3) || || Airteagal 6(2)

Airteagal 3(4) || || -

Airteagal 4 || || Airteagail 16 agus 17;

Airteagal 5(1), an chéad fhomhír || || Airteagal 8(8)

Airteagal 5(1), an dara fomhír || || -

Airteagal 5(1), an tríú fomhír || || Airteagal 8(9)

Airteagal 5(1), an ceathrú fomhír || || Airteagail 8(3), (6) agus (7)

Airteagal 5(1), an cúigiú fomhír || || -

Airteagal 5(2) || || Airteagal 11

Airteagal 5(3), an chéad fhomhír || || Airteagail 8(9) agus 11(5)

Airteagal 5(3), an dara fomhír || || -

Airteagal 5(4) || || -

Airteagal 6(1) || || -

Airteagail 6(1) agus (2) || || -

Airteagal 7 || || Airteagal 18

Airteagal 8(1)(a) || || -

Airteagal 8(b) – (f) || || -

Airteagal 8(2), an chéad fhomhír || || -

Airteagal 8(2), an dara fomhír || || -

Airteagal 8(2), an tríú fomhír || || -

Airteagal 8(3) || || -

Airteagal 8(4) || || -

Airteagal 9(1) || || -

Airteagal 9(2) || || -

Airteagal 10 || || -

Airteagal 11 || || -

Airteagal 12 || || -

Airteagal 13 || || -

Airteagal 14 || || -

Airteagal 15 || || Airteagal 19

Airteagal 16 || || -

Airteagal 17 || || -

Airteagal 18(1) || || -

Airteagal 18(2) || || -

Airteagal 18(3) || || -

Airteagal 19(1) || || -

Airteagal 19(2) || || Airteagal 21

Airteagal 20 || || -

Airteagal 21 || || -

Airteagal 22 || || Airteagal 22

Airteagal 23 || || Airteagal 24

Iarscríbhinn 1, Roinn 1 || || Airteagail 8(9) agus 11(5)

Iarscríbhinn 1, Roinn 2, an chéad abairt || || -

Iarscríbhinn 1, Roinn 2, an dara habairt || || Airteagal 13(1) agus (2)

Iarscríbhinn 3, Roinn 1 || || -

Iarscríbhinn II || || -

Iarscríbhinn III || || -

Iarscríbhinn IV || || Iarscríbhinn

|| Airteagal 1 || Airteagal 6(1)(e)

|| Airteagail 2 go 7 || -

RÁITEAS AIRGEADAIS REACHTACH

1.           LEAGAN AMACH AN TOGRA/TIONSCNAIMH

              1.1.    Teideal an togra/tionscnaimh

              1.2.    Réimsí beartais lena mbaineann i gcreat ABM/ABB

              1.3.    An cineál togra/tionscnaimh

              1.4.    Cuspóirí

              1.5.    An foras atá leis an togra/tionscnamh

              1.6.    Fad agus tionchar airgeadais

              1.7.    Modhanna bainistíochta atá beartaithe

2.           BEARTA BAINISTÍOCHTA

              2.1.    Rialacha faireacháin agus tuairiscithe

              2.2.    Córas bainistíochta agus rialaithe

              2.3.    Bearta chun calaois agus neamhrialtachtaí a chosc

3.           AN TIONCHAR AIRGEADAIS A MHEASTAR A BHEIDH AG AN TOGRA/TIONSCNAMH

              3.1.    Ceannteidil an chreata airgeadais ilbhliantúil agus na línte buiséid ar a n‑imrítear tionchar

              3.2.    An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar chaiteachas

              3.2.1. Achoimre ar an tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar chaiteachas

              3.2.2. An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí

              3.2.3. An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar leithreasuithe de chineál riaracháin

              3.2.4. Comhoiriúnacht don chreat airgeadais ilbhliantúil reatha

              3.2.5. Ranníocaíochtaí ó thríú páirtithe

              3.3.    An tionchar a mheastar a bheidh ar ioncam

RÁITEAS AIRGEADAIS REACHTACH

1.           LEAGAN AMACH AN TOGRA/TIONSCNAIMH

1.1.        Teideal an togra/tionscnaimh

Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sábháilteacht táirgí tomhaltais

1.2.        Réimsí beartais lena mbaineann i gcreat ABM/ABB[22]

Teideal 17 – Sláinte agus Cosaint Tomhaltóirí – Caibidil 17 02: Beartas Tomhaltóirí

1.3.        An cineál togra/tionscnaimh

¨ Baineann an togra/tionscnamh le beart nua

¨ Baineann an togra/tionscnamh le beart nua a leanann treoirthionscadal/réamhbheart[23]

X Baineann an togra/tionscnamh le síneadh ar bheart atá ann cheana

¨ Baineann an togra/tionscnamh le beart a atreoraíodh i dtreo birt nua

1.4.        Cuspóirí

1.4.1.     Cuspóirí straitéiseacha ilbhliantúla an Choimisiúin ar a bhfuil an togra/tionscnamh dírithe

Cuireann an togra le straitéis fáis deich mbliana an Aontais Eorpaigh "Eoraip 2020" trí mhuinín na dtomhaltóirí i sábháilteacht táirgí a fheabhsú agus trí fheidhmiú an mhargaidh aonair a fheabhsú.

1.4.2.     Cuspóirí sonracha agus na gníomhaíochtaí ABM/ABB lena mbaineann

Cuspóir sonrach SANCO: Sábháilteacht táirgí a chomhdhlúthú agus a fheabhsú trí fhaireachán éifeachtach a dhéanamh ar an margadh ar fud an Aontais

1.4.3.     An toradh agus an tionchar a bhfuil súil leo

Sonraigh an tionchar a bheadh ag an togra/tionscnamh ar na tairbhithe/grúpaí ar a bhfuil sé dírithe.

Ar thomhaltóirí: Muinín níos mó go bhfuil táirgí tomhaltais a chuirtear ar fáil ar an margadh aonair sábháilte.

Ar oibreoirí eacnamaíocha: Rialacha níos soiléire maidir leis an oibleagáid atá ar mhonaróirí, ar allmhaireoirí agus ar dháilteoirí faoi seach.

Ar údaráis: Creat dlí soiléir chun ceanglais ghinearálta agus oibleagáidí ginearálta sábháilteachta a fhorfheidhmiú ar oibreoirí eacnamaíocha agus chun táirgí (contúirteacha) tomhaltais a sainaithint níos fearr.

1.4.4.     Táscairí lena léirítear toradh agus tionchar

Sonraigh na táscairí lena léirítear an faireachán ar chur chun feidhme an togra/tionscnaimh.

Líon cóimheasa táirgí tomhaltais inrianaithe/neamh‑inrianaithe cumhdaithe ag an Rialachán seo agus ar tugadh fógra fúthu faoi RAPEX.

Líon na sainorduithe a fuair eagraíochtaí caighdeánaithe Eorpacha agus líon na gcaighdeán Eorpach a luaitear san IO de bhun an Rialacháin nua seo.

1.5.        An foras atá leis an togra/tionscnamh

1.5.1.     Na ceanglais is gá a chomhlíonadh sa ghearrthéarma nó san fhadtéarma

Is é an cuspóir creat rialála comhsheasmhach a thógáil le haghaidh táirgí sábháilte sa mhargadh aonair. Réiteoidh an beart seo ilroinnt na rialacha maidir le faireachas margaidh agus oibleagáidí oibreoirí eacnamaíocha atá i gcodanna éagsúla de reachtaíocht an Aontais (Treoir 2001/95/CA, Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 agus reachtaíocht earnáil-shonrach an Aontais um chomhchuibhiú), ilroinnt a chuir mearbhall ar oibreoirí eacnamaíocha agus ar údaráis náisiúnta agus a chuir bac mór ar éifeachtach na gníomhaíochta faireachais mhargaidh san Aontas.

Dearbhaíodh sa Ghníomh um an Margadh Aonair I agus II go gcuirfeadh na tionscnaimh an t‑athbhreithniú ar an Treoir maidir le Sábháilteacht Ghinearálta Táirgí atá ina cuid den Phacáiste um Shábháilteacht Táirgí agus Faireachas Margaidh, chomh maith le sraith beart eile, go mór le borradh a chur faoin bhfás agus le poist a chruthú.

1.5.2.     Luach breise a bhaineann le rannpháirteachas an AE

Ní féidir an t‑athbhreithniú atá beartaithe ar Threoir 2001/95/CE, lena gcuirfear isteach sa Treoir na modhnuithe de bharr Chonradh Liospóin, a dhéanamh ach ar leibhéal an Aontais. Tá an togra bunaithe ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), dá dtagraíonn Airteagal 169 den CFAE freisin, chun ardleibhéal cosanta a áirithiú maidir le sláinte agus sábháilteacht na dtomhaltóirí Eorpacha uile agus chun margadh inmheánach earraí tomhaltais a chur ar bun.

I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta agus na coimhdeachta, mar atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

1.5.3.     Ceachtanna a foghlaimíodh ó thaithí eile dá leithéid san am a chuaigh thart

Is ciotach agus is trom ó thaobh acmhainní de úsáid caighdeán Eorpach chun tacú le Treoir 2001/95/CA. Tá sé d'aidhm ag an togra na nósanna imeachta a shimpliú.

Níor léir i gcónaí go dtí seo conas Treoir 2001/95/CE a chur i bhfeidhm i dtaca le bearta faireachais mhargaidh ar tháirgí tomhaltais a bhí cumhdaithe freisin ag reachtaíocht a bhain le hearnáil shonrach; déanfar an cur i bhfeidhm sin a shoiléiriú leis an Rialachán.

1.5.4.     Comhoiriúnacht d'ionstraimí ábhartha eile agus sineirgíocht a d'fhéadfadh a bheith ann

Tá an togra seo ina chuid den Phacáiste um Shábháilteacht Táirgí agus Faireachas Margaidh agus dá bhrí sin tá sé go hiomlán comhoiriúnach don togra le haghaidh Rialacháin ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachas margaidh ar tháirgí.

Comhoiriúnaítear leis an togra seo sainmhínithe agus oibleagáidí oibreoirí eacnamaíocha don Chreat Reachtach Nua a glacadh in 2008. Dá bhrí sin, tá sé comhoiriúnach don "Phacáiste Ailínithe" ar reachtaíocht um chomhchuibhiú earnála an Aontais atá á caibidliú faoi láthair i bParlaimint na hEorpa agus sa Chomhairle.

Tá na forálacha maidir le caighdeáin Eorpacha comhoiriúnach do Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 maidir le caighdeánú Eorpach a glacadh le déanaí.

1.6.        Fad agus tionchar airgeadais

¨ Togra/tionscnamh a bheidh i bhfeidhm ar feadh tréimhse teoranta

– ¨  Togra/tionscnamh a bheidh i bhfeidhm ón [LL/MM]BBBB go dtí an [LL/MM]BBBB

– ¨  Tionchar airgeadais ó BBBB go BBBB

X Togra/tionscnamh a bheidh i bhfeidhm ar feadh tréimhse neamhtheoranta

– Cuirfear chun feidhme é le linn na tréimhse tosaigh BBBB go BBBB

– agus cuirfear ag feidhmiú go hiomlán ina dhiaidh sin é.

1.7.        Modhanna bainistíochta atá beartaithe[24]

X Bainistíocht dhíreach láraithe ag an gCoimisiún

X Bainistíocht indíreach láraithe trí na cúraimí cur chun feidhme a tharmligean chuig:

– x   gníomhaireachtaí feidhmiúcháin

– ¨  comhlachtaí arna mbunú ag na Comhphobail[25]

– ¨  comhlachtaí náisiúnta san earnáil phoiblí/comhlachtaí a bhfuil misean de sheirbhís phoiblí acu

– ¨  daoine a bhfuil sé de chúram orthu bearta ar leith a chur chun feidhme de bhun Theideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus atá sainaitheanta sa ghníomh bunaidh ábhartha de réir bhrí Airteagal 49 den Rialachán Airgeadais

¨ Bainistíocht atá comhroinnte leis na Ballstáit

¨ Bainistíocht dhíláraithe le tríú tíortha

¨ Comhbhainistíocht le heagraíochtaí idirnáisiúnta (tabhair sonraí)

I gcás ina sonraítear níos mó ná modh bainistíochta amháin, tabhair sonraí sa roinn "Nótaí" le do thoil.

Nótaí:

Ba cheart cur chun feidhme an togra atá beartaithe a áirithiú trí bhíthin bhainistíocht dhíreach láraithe an Choimisiúin.

Is féidir bainistiú an togra atá beartaithe a chomhlánú le bearta i gcomhar leis nGníomhaireacht Feidhmiúcháin um Shláinte agus Tomhaltóirí (GFST) ar féidir cúraimí áirithe a thabhairt di, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 58/2003 ón gComhairle an 19 Nollaig 2002[26], a bhaineann le cláir Chomhphobail a bhainistiú. Thug an Coimisiún na cúraimí[27] cur chun feidhme maidir leis an gClár Gníomhaíochta Comhphobail a bhainistiú i réimse an bheartais tomhaltóirí don tréimhse 2007-2013 don Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Shláinte agus Tomhaltóirí. Dá bhrí sin, féadfaidh an Coimisiún a chinneadh cúraimí cur chun feidhme bhainistíocht an Chláir Thomhaltóirí 2014-2020 a thabhairt don Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Shláinte agus Tomhaltóirí freisin agus, nuair a ghlacfar an clár sin, ba cheart é a bheith ina bhunús dlí do sholáthar agus do dheontais i réimse na sábháilteachta táirgí.

An tarmligean clár atá beartaithe, is síneadh é ar na cúraimí a seachfhoinsíodh cheana go dtí an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Shláinte agus Tomhaltóirí (GFST).

2.           BEARTA BAINISTÍOCHTA

2.1.        Rialacha faireacháin agus tuairiscithe

Sonraigh cé chomh minic, agus na coinníollacha.

Déanfaidh coiste na Treorach maidir le Sábháilteacht Ghinearálta Táirgí (dá ndéanfar coiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 leis an Rialachán atá beartaithe) agus grúpaí saineolaithe atá ar bun cheana agus/nó an Fóram Eorpach um Fhaireachas Margaidh dá bhforáiltear sa togra le haghaidh Rialacháin maidir le Faireachas Margaidh Aonair ardán a chur ar fáil go tráthrialta chun saincheisteanna a bhaineann le cur chun feidhme an Rialacháin nua a phlé.

Tá moladh sa togra gur cheart don Choimisiún cur chun feidhme an Rialacháin a athbhreithniú agus tuarascáil air sin a chur isteach chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

2.2.        Córas bainistíochta agus rialaithe

2.2.1.     Na rioscaí a aithníodh

An dá thogra (an togra maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí agus an togra maidir le faireachas margaidh) atá ina gcuid den Phacáiste, tá siad scartha óna chéile le linn na caibidlíochta agus ní chuirtear chun cinn iad go comhthreomhar.

2.2.2.     Modhanna rialaithe atá beartaithe

Na forálacha maidir le teacht i bhfeidhm, tá siad cónasctha sa dá thogra.

2.3.        Bearta chun calaois agus neamhrialtachtaí a chosc

Sonraigh bearta coisctheacha agus cosanta atá ann cheana nó atá beartaithe.

Chomh maith leis na sásraí rialaithe rialála uile a chur i bhfeidhm, ceapfaidh Ard-Stiúrthóireacht na Sláinte agus na dTurasóirí straitéis frithchalaoise i gcomhréir le straitéis frithchalaoise nua an Choimisiúin (SFCC; arna glacadh an 24 Meitheamh 2011) chun a áirithiú inter alia go bhfuil a rialuithe frithchalaoise inmheánacha go hiomlán i gcomhréir le SFCC agus go bhfuil a chur chuige maidir le bainistiú riosca calaoise in oiriúint chun go sainaithneofar leis réimsí riosca calaoise agus freagraí leormhaithe. Más gá, bunófar grúpaí líonraithe agus uirlisí TF leormhaithe atá tiomanta d’anailís a dhéanamh ar chásanna calaoise a bhaineann leis an gClár Tomhaltóirí. Go háirithe, cuirfear sraith beart i bhfeidhm amhail:

- cinntí, comhaontuithe agus conarthaí a thagann ón gClár Tomhaltóirí a chur chun feidhme, lena dtabharfar cead go sainráite don Choimisiún, lena n-áirítear OLAF, agus don Chúirt Iniúchóirí iniúchtaí, agus seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh;

- agus meastóireacht á déanamh ar thograí nó ar thairiscintí, déanfar na togróirí agus na tairgeoirí a sheiceáil i gcoinne na gcritéar maidir le heisiamh atá foilsithe ar bhonn dearbhuithe agus an Chórais Réamhrabhaidh (EWS);

- déanfar na rialacha lena rialaítear incháilitheacht costas a shimpliú i gcomhréir le forálacha an Rialacháin Airgeadais.

- tabharfar oiliúint rialta maidir le saincheisteanna a bhaineann le calaois agus neamhrialtachtaí don fhoireann go léir atá bainteach le bainistíocht conarthaí agus d'iniúchóirí agus do rialaitheoirí a fhíoraíonn dearbhuithe tairbhithe ar an láthair.

3.           AN TIONCHAR AIRGEADAIS A MHEASTAR A BHEIDH AG AN TOGRA/TIONSCNAMH

3.1.        Ceannteidil an chreata airgeadais ilbhliantúil agus na línte buiséid ar a n-imrítear tionchar

· Línte buiséid atá ann cheana

In ord cheannteidil agus línte buiséid an chreata airgeadais ilbhliantúil.

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil || Líne buiséid || Saghas caiteachais || Ranníocaíocht

Uimhir [Tuairisc………………………...……….] || Dif./Neamhdh. ([28]) || ó thíortha CSTE[29] || ó thíortha is iarrthóirí[30] || ó thríú tíortha || de réir bhrí Airteagal 18(1)(aa) den Rialachán Airgeadais

Uimh. 3 Slándáil agus saoránacht || 17.01.04.01 Caiteachas riaracháin mar thaca leis an gClár Tomhaltóirí 2014 – 2020 || Neamhdhifreáilte || TÁ || NÍL || NÍL || NÍL

· Línte nua buiséid atá á n-iarraidh

In ord cheannteidil agus línte buiséid an chreata airgeadais ilbhliantúil.

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil || Líne buiséid || Saghas caiteachais || Ranníocaíocht

Uimhir [Ceannteideal……………………………………..] || Dif./Neamhdh. || ó thíortha CSTE || ó thíortha is iarrthóirí || ó thríú tíortha || de réir bhrí Airteagal 18(1)(aa) den Rialachán Airgeadais

Uimh. 3 Slándáil agus saoránacht || 17 02 06 Clár Tomhaltóirí 2014 – 2020 || Difreáilte || TÁ || TÁ || TÁ || NÍL

3.2.        An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar chaiteachas

3.2.1.     Achoimre ar an tionchar a mheastar a bheidh ar chaiteachas[31]

EUR milliúin i bpraghsanna reatha (go dtí an 3ú deachúil)

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil: || 3 || Slándáil agus saoránacht

DG: SANCO || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || IOMLÁN

Ÿ Leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí || || || || || || ||

Uimhir na líne buiséid 17.02.06 || Gealltanais || (1) || 1,107 || 1,189 || 1,272 || 1,356 || 1,443 || 1,530 || 7,897

Íocaíochtaí || (2) || 0,554 || 1,148 || 1,230 || 1,314 || 1,400 || 2,251 || 7,897

Leithreasuithe de chineál riaracháin arna maoiniú  ón gclúdach clár sonrach[32] || || || || || || ||

Uimhir na líne buiséid: 17.01.04.01 || Gealltanais || (1a) || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564

Íocaíochtaí || (2a) || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564

|| || || || || || || || ||

IOMLÁN leithreasuithe DG SANCO || Gealltanais || =1+1a || 1,201 || 1,283 || 1,366 || 1,450 || 1,537 || 1,624 || 8,461

Íocaíochtaí || =2+2a || 0,648 || 1,242 || 1,324 || 1,408 || 1,494 || 2,345 || 8,461

Ÿ IOMLÁN leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí || Gealltanais || (3) || 1,107 || 1,189 || 1,272 || 1,356 || 1,443 || 1,530 || 7,897

Íocaíochtaí || (4) || 0,554 || 1,148 || 1,230 || 1,314 || 1,400 || 2,251 || 7,897

ŸIOMLÁN na leithreasuithe de chineál riaracháin arna maoiniú ó chlúdach clár sonrach || (5) || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564

IOMLÁN leithreasuithe faoi CHEANNTEIDEAL 3 den chreat airgeadais ilbhliantúil || Gealltanais || =3+ 5 || 1,201 || 1,283 || 1,366 || 1,450 || 1,537 || 1,624 || 8,461

Íocaíochtaí || =4+ 5 || 0,648 || 1,242 || 1,324 || 1,408 || 1,494 || 2,345 || 8,461

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil: || 5 || " Caiteachas riaracháin "

EUR milliúin i bpraghsanna reatha (go dtí an 3ú deachúil)

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || IOMLÁN

|| || || || || || ||

Ÿ Acmhainní daonna || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144

Ÿ Caiteachas riaracháin eile (misin, cruinnithe) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414

IOMLÁN || Leithreasuithe || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 3,558

IOMLÁN leithreasuithe faoi CHEANNTEIDEAL 5 den chreat airgeadais ilbhliantúil || (Iomlán gealltanas = Iomlán íocaíochtaí) || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 3,558

EUR milliúin i bpraghsanna reatha (go dtí an 3ú deachúil)

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || IOMLÁN

IOMLÁN leithreasuithe faoi CHEANNTEIDIL 1 go 5 den chreat airgeadais ilbhliantúil || Gealltanais || 1,794 || 1,876 || 1,959 || 2,043 || 2,130 || 2,217 || 12,019

Íocaíochtaí || 1,241 || 1,835 || 1,917 || 2,001 || 2,087 || 2,938 || 12,019

3.2.2.     An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí

– Éilíonn an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí mar a mhínítear thíos:

Leithreasuithe faoi chomhair oibleagáidí in EUR milliúin i bpraghsanna reatha (go dtí an 3ú deachúil)

Sonraigh cuspóirí agus aschuir ò || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || IOMLÁN

||

Saghas aschuir[33] || Meánchostas an aschuir || Líon na n‑aschur || Costas || Líon na n‑aschur || Costas || Líon na n‑aschur || Costas || Líon na n‑aschur || Costas || Líon na n‑aschur || Costas || Líon na n‑aschur || Costas || Líon iomlán na n-aschur || Iomlán costas

CUSPÓIR SONRACH: Sábháilteacht táirgí a chomhdhlúthú agus a fheabhsú trí fhaireachán éifeachtach a dhéanamh ar an margadh ar fud an Aontais || || || || || || || || || || || || || || ||

- Aschur || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sábháilteacht táirge, comhairle eolaíoch, comhar idirnáisiúnta, faireachán agus measúnú ar shábháilteacht táirgí, bunachar eolais || || 1,316 || 4 || 1,107 || 4 || 1,189 || 4 || 1,272 || 4 || 1,356 || 4 || 1,443 || 4 || 1,530 || 24 || 7,897 ||

Fo-iomlán i gcomhair an chuspóra shonraigh Sábháilteacht táirgí a chomhdhlúthú agus a fheabhsú trí fhaireachas éifeachtach a dhéanamh ar an margadh ar fud an Aontais || 4 || 1,107 || 4 || 1,189 || 4 || 1,272 || 4 || 1,356 || 4 || 1,443 || 4 || 1,530 || 24 || 7,897 ||

COSTAS IOMLÁN || 4 || 1,107 || 4 || 1,189 || 4 || 1,272 || 4 || 1,356 || 4 || 1,443 || 4 || 1,530 || 24 || 7,897 ||

3.2.3.     An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar leithreasuithe de chineál riaracháin

3.2.3.1.  Achoimre

– Éilíonn an togra/tionscnamh go n-úsáidfear leithreasuithe de chineál riaracháin mar a mhínítear thíos:

EUR milliúin i bpraghsanna reatha (go dtí an 3ú deachúil)

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || IOMLÁN

CEANNTEIDEAL 5 den chreat airgeadais ilbhliantúil || || || || || || ||

Acmhainní daonna || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144

Caiteachas riaracháin eile || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414

Fo‑iomlán CHEANNTEIDEAL 5 den chreat airgeadais ilbhliantúil || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 3,558

Lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 5[34] den chreat airgeadais ilbhliantúil || || || || || || ||

Acmhainní daonna || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0

Caiteachas eile de chineál riaracháin || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564

Fo‑iomlán lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 5 den chreat airgeadais ilbhliantúil || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564

IOMLÁN || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 4,122

3.2.3.2.  Na hacmhainní daonna a mheastar a bheidh riachtanach

– Éilíonn an togra/tionscnamh go n-úsáidfear acmhainní daonna mar a mhínítear thíos:

EUR milliúin i bpraghsanna reatha (go dtí an 3ú deachúil)

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || IOMLÁN

17 01 01 01 (Ceanncheathrú agus Oifigí Ionadaíocht an Choimisiúin) || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144

XX 01 01 02 (Toscaireachtaí) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||

XX 01 05 01 (Taighde indíreach) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||

10 01 05 01 (Taighde díreach) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE ón 'gclúdach iomlánaíoch') || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA agus SNE sna toscaireachtaí) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||

XX 01 04 yy[35] || - sa Cheanncheathrú[36] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||

- sna toscaireachtaí || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE - Taighde indíreach) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||

10 01 05 02 (CA, INT, SNE - Taighde díreach) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||

Línte buiséid eile (sonraigh) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||

IOMLÁN || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144

Is é XX an réimse beartais nó an teideal buiséid lena mbaineann.

Comhlíonfar na riachtanais acmhainní daonna trí fhoireann ón Ard-Stiúrthóireacht a bhfuil bainistíocht an bhirt faoina cúram cheana agus/nó atá ath‑imlonnaithe laistigh den Ard-Stiúrthóireacht, mar aon le haon leithdháileadh breise a d'fhéadfaí a thabhairt don Ard‑Stiúrthóireacht atá i mbun bainistíochta faoi chuimsiú an nós imeachta maidir le leithdháileadh bliantúil i bhfianaise na srianta buiséadacha. Ríomhadh na hacmhainní is gá gan na cúraimí a bheidh á gcur chun feidhme ag an ngníomhaireacht feidhmiúcháin a chur san áireamh. Ní thiocfaidh méadú ar na hacmhainní atá in úsáid cheana sa ghníomhaireacht feidhmiúcháin de bharr an togra seo.

Cur síos ar na cúraimí a bheidh le déanamh:

Oifigigh agus gníomhairí sealadacha || Riarthóirí: Cur chun feidhme ceart agus cur i bhfeidhm ceart bheartais an AE i réimse na sábháilteachta táirgí. Forbairtí beartais i réimse na sábháilteachta táirgí agus an mhalartaithe faisnéise idir na Ballstáit a leanúint. Páirt a ghlacadh agus bheith ina ionadaí don Choimisiún i gcruinnithe coisteolaíochta agus i ngrúpaí saineolaithe a bhaineann le sábháilteacht táirgí. Tionscnaimh a shainaithint agus a ullmhú faoi chuimisiú an Rialacháin maidir le Sábháilteacht Táirgí Tomhaltais chun a áirithiú go mbeidh sábháilteacht táirgí tomhaltais ar ardleibhéal comhsheasmhach, go háirithe sainorduithe um chaighdeánú agus measúnú ar chaighdeáin agus ar shonraíochtaí chun tacú le cur i bhfeidhm an Rialacháin. Cúntóirí: An tacaíocht riaracháin le hoibriú an choiste coisteolaíochta agus grúpaí saineolaithe a áirithiú. Cúraimí éagsúla a dhéanamh a bhaineann leis an gcomhéadan le comhfhreagróirí inmheánacha agus seachtracha agus le geallsealbhóirí i réimse na sábháilteachta táirgí. Cuidiú a thabhairt glaonna ar thairiscintí agus cur chun feidhme conarthaí a sheoladh agus a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh orthu.

3.2.4.     Comhoiriúnacht don chreat airgeadais ilbhliantúil reatha

– X  Tá an togra/tionscnamh seo comhoiriúnach don chreat airgeadais ilbhliantúil nua 2014-2020 mar atá bheartaithe ag an gCoimisiún.

– ¨  Beidh athchlárú an cheannteidil ábhartha sa chreat airgeadais ilbhliantúil ag gabháil leis an togra/tionscnamh seo.

Mínigh an cineál athchláraithe a bhfuil gá leis, agus sonraigh na línte buiséid lena mbaineann agus na méideanna comhfhreagracha. NA

– ¨  Teastaíonn ón togra/tionscnamh go gcuirfear an ionstraim sholúbthachta i bhfeidhm nó go ndéanfar athbhreithniú ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil[37].

Mínigh a bhfuil gá leis, agus sonraigh na ceannteidil agus na línte buiséid lena mbaineann agus na méideanna comhfhreagracha. NA

3.2.5.     Ranníocaíochtaí ó thríú páirtithe

– Ní dhéantar foráil sa togra maidir le cómhaoiniú a dhéanann tríú páirtithe

3.3.        An tionchar a mheastar a bheidh ar ioncam

– X  Ní bheidh tionchar airgeadais ar bith ag an togra ar ioncam.

[1]               IO L 11, 15.1.2002, lch. 4.

[2]               IO L 218, 13.8.2008, lch. 30.

[3]               Ina bhfuil Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 agus Cinneadh Uimh. 2008/768/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le creat comhchoiteann le haghaidh margú táirgí, IO L 218, 13.8.2008, lch.82.

[4]               Arna glacadh ag an gCoimisiún an 21 Samhain 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm.

[5]               Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012, IO L 316 14.11.2012, lch. 12.

[6]               COM(2011)206 final.

[7]               COM(2012)573 final.

[8]               Féach fonóta 3.

[9]               IO L 218, 13.8.2008, lch. 82.

[10]             Féach fonóta 5.

[11]             IO L 124, 20.5.2003, lch. 36.

[12]             IO C , , lch. .

[13]             IO L 11, 15.1.2002, lch. 4.

[14]             IO L , , lch. .

[15]             IO L 338, 13.11.2004, lch. 4.

[16]             IO L 218, 13.8.2008, lch. 82.

[17]             IO L 192, 11.7.1987, lch. 42.

[18]             IO L 281, 23.11.1995, lch. 31.

[19]             IO L 316, 14.11.2012, lch. 12.

[20]             IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

[21]             IO L 302, 19.10.1992, lch. 1.

[22]             ABM: Bainistiú de réir gníomhaíochtaí – ABB: Bunú an bhuiséid de réir gníomhaíochtaí.

[23]             Dá dtagraítear in Airteagal 49(6)(a) nó (b) den Rialachán Airgeadais.

[24]             Tá mionsonraí ar na modhanna bainistíochta agus tagairtí don Rialachán Airgeadais ar fáil ar shuíomh Gréasáin BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[25]             Dá dtagraítear in Airteagal 185 den Rialachán Airgeadais

[26]             IO L 11, 16.1.2003, lch. 1.

[27]             Cinneadh C(2008)4943 ón gCoimisiún an 9 Meán Fómhair 2008.

[28]             LD = Leithreasuithe difreáilte / LN = Leithreasuithe neamhdhifreáilte

[29]             CSTE: Comhlachas Saorthrádála na hEorpa.

[30]             Tíortha is iarrthóirí agus, nuair is iomchuí, tíortha ó na Balcáin Thiar a d'fhéadfadh a bheith ina n-iarrthóirí.

[31]             Suimeanna faoi réir thorthaí an phróisis reachtaigh bunaithe ar an togra ón gCoimisiúin maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliaintúil nua 2014‑2020.

[32]             Cúnamh agus caiteachas teicniúil agus/nó riaracháin ar mhaithe le cláir agus/nó bearta AE (seanlínte "BA"), taighde indíreach, taighde díreach a chur chun feidhme.

[33]             Is éard atá san aschur leibhéal ard sábháilteachta i dtáirgí tomhaltais a áirithiú. Ba dheacair na haschuir chainníochtúla a thabhairt ar bhealach níos mionsonraithe mar, ó nach bhfuil go leor sonraí iontaofa ann, ní féidir sprioclíon a thabhairt, i ndearbhthéarmaí nó i dtéarmaí coibhneasta, maidir le níos lú táirgí contúirteacha a bheith ar an margadh. Ní i gcónaí a léirítear líon na dtáirgí contúirteacha atá ar an margadh le líon na bhfógraí a bhaineann le RAPEX . Is féidir gurb é is brí le méadú ar fhógraí RAPEX gur mó an éifeacht atá le faireachas margaidh cé gur lú líon na dtáirgí contúirteacha, agus a mhalairt go cruinn.

[34]             Cúnamh agus caiteachas teicniúil agus/nó riaracháin ar mhaithe le cláir agus/nó bearta AE (seanlínte "BA"), taighde indíreach, taighde díreach a chur chun feidhme.

[35]             Faoin uasteorainn do phearsanra seachtrach ó leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí (na seanlínte "BA").

[36]             Le haghaidh na gCistí Struchtúracha, an Chiste Eorpaigh Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus an Chiste Eorpaigh Iascaigh (CEI) go bunúsach.

[37]             Féach pointí 19 agus 24 den Chomhaontú Idirinstitiúideach.

Top