Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0167

Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

OJ L 60, 2.3.2013, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 115 - 165

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 18/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj

2.3.2013   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


RIALACHÁN (AE) Uimh. 167/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 5 Feabhra 2013

maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

D’fhonn an margadh inmheánach a chur chun cinn, rinneadh córas cuimsitheach cineálcheadaithe Aontais le haghaidh tarracóirí, a leantóirí agus trealaimh idirmhalartaithe ar tarraingt a bhunú le Treoir 2003/37/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Bealtaine 2003 maidir le cineálcheadú tarracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta, a leantóirí agus innealra idirmhalartaithe ar tarraingt, mar aon lena gcórais, lena gcomhpháirteanna agus lena n-aonaid theicniúla ar leithligh (3).

(2)

Chun críocha fhorbairt agus oibriú mhargadh inmheánach an Aontais, is iomchuí nós imeachta cineálcheadaithe de chuid an Aontais, arna bhunú ar phrionsabal an chomhchuibhithe iomláin, a chur in ionad na gcóras ceadaithe atá ag na Ballstáit, agus ag an am céanna cúrsaí costais is tairbhe a chur san áireamh go cuí agus aird ar leith a thabhairt d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide.

(3)

Arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa agus é mar aidhm glacadh na reachtaíochta maidir le cineálcheadú a shimpliú agus a luathú, tugadh isteach cur chuige rialaitheach nua i reachtaíocht cineálcheadú feithicle an Aontais ar i gcomhréir leis a dhéanann an reachtóir sa ghnáthnós imeachta reachta na rialacha bunúsacha agus na prionsabail bhunúsacha amháin a leagan amach agus an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh maidir le tuilleadh mionsonraí teicniúla a tharmligean chuig an gCoimisiún. Maidir le ceanglais shubstainteacha, níor cheart, dá bhrí sin, nach ndéanfaí leis an Rialachán seo ach forálacha bunúsacha maidir le sábháilteacht fheidhmiúil, le sábháilteacht cheirde agus le feidhmíocht chomhshaoil a leagan síos agus ba cheart go ndéanfaí an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na sonraíochtaí teicniúla a leagan síos i ngníomhartha tarmligthe.

(4)

Tá ceanglais an Rialacháin seo i gcomhréir leis na prionsabail atá cumhdaithe sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 5 Meitheamh 2002 dar teideal “Plean gníomhaíochta ‘An timpeallacht rialála a shimpliú agus a fheabhsú’”.

(5)

Tá sé tábhachtach go háirithe, go gcomhlíonfaidh bearta todhchaí a bheartófar ar bhonn an Rialacháin seo nó nósanna imeachta a bheidh le cur chun feidhme agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm na prionsabail sin atá athdhearbhaithe sa tuarascáil a d’fhoilsigh an Coimisiún sa bhliain 2006 dar teideal “CARS 21: Córas Rialúcháin Iomaíoch Feithicleach don 21ú hAois”, (“CARS 21”). Chun críocha rialála níos fearr agus chun críocha an tsimplithe, agus chun síor-uasdátú a sheachaint ar reachtaíocht an Aontais atá ann cheana maidir le saincheisteanna faoi shonraíochtaí teicniúla, ba cheart, go háirithe, tagairt a dhéanamh sa Rialachán seo do na caighdeáin idirnáisiúnta agus do na rialacháin idirnáisiúnta atá ar fáil don phobal cheana gan iad a atáirgeadh i gcreat dlí an Aontais.

(6)

Ós rud é nach bhforáiltear i dTreoir 97/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1997 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann leis na bearta atá le glacadh i gcoinne astaíocht truailleán gásach agus cáithníneach ó innill dó inmheánach atá le suiteáil in innealra soghluaiste neamhbhóthair (4) ná i dTreoir 2006/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir le hinnealra (5) ná sa Rialachán seo do cheanglais deartha agus tógála chun sábháilteacht ar bhóithre a áirithiú d’innealra soghluaiste neamhbhóthair féinghluaiste atá ceaptha lena úsáid go sonrach i dtalmhaíocht agus i bhforaoiseacht, ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le dlíthe na mBallstát sin a chomhchuibhiú sa réimse sin, agus breithniú a dhéanamh i dtaobh beart reachtach a thogradh chun ardleibhéal sábháilteachta a áirithiú agus reachtaíocht an Aontais atá ann cheana féin á cur san áireamh.

(7)

Ba cheart don Rialachán seo bheith gan dochar do bhearta ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais maidir le feithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta a úsáid ar an mbóthar, amhail ceanglais shonracha maidir le ceadúnais tiománaithe, teorainneacha leis an uasluas nó bearta lena rialáiltear an rochtain ar bhóithre áirithe.

(8)

Mar chéim thosaigh, chuir Treoir 2003/37/CE teorainn le cur i bhfeidhm éigeantach nós imeachta cineálcheadaithe feithicle iomláine CE do chatagóirí feithiclí T1, T2 agus T3 agus níor fhoráladh léi do na ceanglais uile ba ghá chun cur isteach ar chineálcheadú feithicle iomláine CE ar bhonn deonach le haghaidh catagóirí eile. Chun an margadh inmheánach a chomhlánú agus chun a áirithiú go n-oibríonn sé i gceart, ba cheart don Rialachán seo cead a thabhairt do mhonaróirí cur isteach ar bhonn deonach ar chineálcheadú feithicle iomláine AE do na catagóirí uile atá cumhdaithe leis an Rialachán seo, rud a d’fhágfadh go mbeidís in ann leas a bhaint as na sochair a ghabhann leis an margadh inmheánach trí bhíthin cineálcheadú AE.

(9)

Foráladh le Treoir 2003/37/CE do chineálcheadú feithicle iomláine CE d’fheithiclí uile-raon agus feithiclí taobh le taobh mar tharracóirí. Ba cheart, dá bhrí sin, go ndéanfaí na cineálacha sin feithiclí a chumhdach freisin leis an Rialachán seo, ar choinníoll go dtagann an cineál feithicle lena mbaineann laistigh de chatagóir feithiclí amhail dá dtagraítear sa Rialachán seo agus go bhfuil ceanglais uile an Rialacháin seo á gcomhlíonadh acu.

(10)

Tá oibleagáidí na n-údarás náisiúnta a leagtar síos sna forálacha um fhaireachas margaidh sa Rialachán seo níos sainiúla ná na forálacha comhfhreagracha atá i Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú (6).

(11)

Chun ardleibhéal sábháilteachta feidhmiúla, ardleibhéal sábháilteachta ag an obair agus ardleibhéal cosanta comhshaoil a áirithiú, ba cheart comhchuibhiú a dhéanamh ar na ceanglais theicniúla agus ar na caighdeáin chomhshaoil is infheidhme maidir le feithiclí, le córais, le comhpháirteanna agus le haonaid theicniúla ar leithligh, faoi mar a bhaineann na nithe sin le cineálcheadú.

(12)

Is iomchuí prionsabal a bhunú nach foláir feithiclí a dhearadh, a thógáil agus a chóimeáil ar bhealach a íoslaghdaíonn an riosca gortaithe do dhaoine atá i bhfeithicil agus d’úsáideoirí eile bóthair. Chun na críche sin, is gá go n-áirithíonn monaróirí go gcomhlíonann na feithiclí na ceanglais ábhartha a leagtar amach sa Rialachán seo. Ba cheart go mbeadh ceanglais i ndáil le sláine struchtúr na feithicle, le córais a chuideodh le smacht an tiománaí ar an bhfeithicil, le córais a sholáthródh infheictheacht agus faisnéis don tiománaí faoi staid na feithicle agus faoin spás a thimpeallaíonn í, le córais soilsithe feithicle, le córais cosanta do dhaoine atá i bhfeithicil, leis an taobh amuigh den fheithicil agus le gabhálais de chuid feithicle, le maiseanna agus toisí na feithicle, le boinn na feithicle agus le hardchórais feithicle agus le nithe éagsúla eile san áireamh sna forálacha sin, ach gan a bheith teoranta do na ceanglais sin.

(13)

D’fhonn a áirithiú go bhfuil an nós imeachta chun faireachán a dhéanamh ar an gcomhréireacht táirgeachta, atá ar cheann de bhunchlocha chóras cineálcheadaithe an AE, curtha chun feidhme i gceart agus go bhfeidhmíonn sé mar is ceart, ba cheart d’údarás inniúil nó do sheirbhís theicniúil a bhfuil na cáilíochtaí iomchuí aici agus a ainmníodh chun na críche sin na monaróirí a sheiceáil go rialta.

(14)

I gcásanna áirithe ar cásanna iad atá teoranta, is iomchuí cineálcheadú náisiúnta sraitheanna beaga a cheadú. Ba cheart an méid sin a shrianadh do líon teoranta feithiclí, áfach. Dá bhrí sin, is gá coincheap na sraithe bige a shainmhíniú go beacht i dtéarmaí líon na bhfeithiclí a bheidh le táirgeadh.

(15)

Is é príomhchuspóir reachtaíocht an Aontais maidir le ceadú feithiclí a áirithiú go soláthraíonn feithiclí nua, comhpháirteanna nua agus aonaid theicniúla ar leithligh nua a chuirtear ar an margadh ardleibhéal sábháilteachta agus ardleibhéal cosanta comhshaoil. Níor cheart dochar a dhéanamh don chuspóir sin trí pháirteanna áirithe nó trí threalamh áirithe a fheistiú tar éis do na feithiclí a bheith curtha ar an margadh nó a bheith curtha i seirbhís. Dá bhrí sin, ba cheart bearta iomchuí a ghlacadh d’fhonn a áirithiú go mbeidh páirteanna agus trealamh ar féidir iad a fheistiú i bhfeithiclí agus a d’fhéadfadh dochar suntasach a dhéanamh d’fheidhmiú na gcóras atá riachtanach le haghaidh sábháilteachta nó le haghaidh chosaint an chomhshaoil, faoi réir rialú roimh ré ag údarás ceadaithe sula gcuirtear ar an margadh iad. Ba cheart forálacha teicniúla maidir leis na ceanglais ar gá do na páirteanna nó don trealamh sin iad a chomhlíonadh a bheith mar chuid de na bearta sin.

(16)

Níor cheart feidhm a bheith ag bearta den chineál sin ach amháin maidir le líon teoranta páirteanna agus trealaimh, ar cheart don Choimisiún an liosta díobh a bhunú i ngníomh cur chun feidhme tar éis dó dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara. Ba cheart a áirithiú leis na bearta nach ndéanann na páirteanna nó an trealamh atá i gceist dochar do shábháilteacht nó d’fheidhmíocht chomhshaoil na feithicle agus, ag an am céanna, iomaíocht a chaomhnú sa mhargadh iardhíola aon uair is féidir.

(17)

Is páirtí conarthach é an tAontas i gComhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (“Comhaontú Leasaithe 1958”) (7). Chun an reachtaíocht maidir le cineálcheadú a shimpliú i gcomhréir leis na moltaí i dtuarascáil CARS 21, is iomchuí gach Treoir ar leithligh a aisghairm gan an leibhéal cosanta a laghdú. Ba cheart na ceanglais a leagtar amach sna Treoracha sin a thabhairt anonn go dtí an Rialachán seo nó go dtí na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo agus ba cheart, i gcás inarb iomchuí, tagairtí do na rialacháin chomhfhreagracha de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (CENAE) ar vótáil an tAontas ina bhfabhar nó dá bhfuil an tAontas aontaithe, agus atá i gceangal le Comhaontú Leasaithe 1958, a chur ina n-ionad. Chun an t-ualach riaracháin a bhaineann le próiseas an chineálcheadaithe a laghdú, ba cheart cead a thabhairt do mhonaróirí feithiclí cineálcheadú a lorg i gcomhréir leis an Rialachán seo, i gcás inarb iomchuí, go díreach trí cheadú a fháil faoi rialacháin ábhartha CENAE dá dtagraítear in Iarscríbhinn I nó sna gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

(18)

Dá thoradh sin, ba cheart rialacháin CENAE maille leis na leasuithe orthu ar vótáil an tAontas ina bhfabhar, i bhfeidhmiú Chinneadh 97/836/CE, a ionchorprú i reachtaíocht cineálcheadaithe an AE. Dá réir sin, ba cheart an chumhacht chun na hoiriúnuithe is gá a dhéanamh ar Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán nó ar na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a tharmligean chuig an gCoimisiún.

(19)

De rogha air sin, d’fhéadfaí tagairt a dhéanamh i ngníomhartha tarmligthe do Chóid arna mbunú ag an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) nó do chaighdeáin CEN/Cenelec nó do chaighdeáin ISO atá ar fáil go díreach don phobal agus a bhfuil tagairt díobh iontu.

(20)

Tá sé tábhachtach go soláthraíonn monaróirí faisnéis ábhartha d’úinéirí feithiclí chun mí-úsáid feistí sábháilteachta a chosc.

(21)

Chun ligean do mhonaróirí comhpháirteanna nó do mhonaróirí aonad teicniúil ar leithligh iarratas a dhéanamh ar chineálcheadú AE le haghaidh comhpháirteanna nó le haghaidh aonad teicniúil ar leithligh nó le haghaidh údaraithe, is tábhachtach freisin go mbeidh rochtain ag na monaróirí sin ar fhaisnéis áirithe nach féidir a fháil ach amháin ó mhonaróir na feithicle, amhail an fhaisnéis theicniúil, lena n-áirítear léaráidí, faisnéis is gá chun páirteanna a fhorbairt le haghaidh an mhargaidh iardhíola.

(22)

Tá gá le rochtain neamh-idirdhealaitheach ar fhaisnéis faoi dheisiú feithiclí, trí fhormáid chaighdeánaithe ar féidir í a úsáid chun an fhaisnéis theicniúil a aisghabháil, agus le hiomaíocht éifeachtach ar an margadh do sheirbhísí a bhaineann le deisiú feithiclí agus le faisnéis chothabhála faoi fheithiclí chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú, go háirithe maidir le saorghluaiseacht earraí, saoirse bhunaíochta agus saoirse chun seirbhísí a sholáthar. Baineann sciar mór den fhaisnéis sin le córais dhiagnóiseacha ar bord agus leis an gcaoi a n-oibríonn siad le córais eile san fheithicil. Is iomchuí sonraíochtaí teicniúla a leagan síos ar cheart do shuíomhanna gréasáin na monaróirí cloí leo, mar aon le spriocbhearta a leagan síos chun a áirithiú go mbíonn rochtain réasúnach ag fiontair bheaga agus mheánmhéide.

(23)

Ina theannta sin, ba cheart go dtabharfaí de chead do mhonaróirí feithiclí a n-oibleagáidí chun rochtain a bheith ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil maidir leis na prótacail chumarsáide idir tarracóirí agus trealamh ar tarraingt nó trealamh suiteáilte, mar a shainítear in ISO 11783, trí nasc do láithreán gréasáin arna chur ar bun go comhpháirteach ag roinnt monaróirí nó ag cuibhreannas monaróirí a sholáthar ar láithreán gréasáin an mhonaróra.

(24)

Chun coinníollacha comhionanna a áirithiú chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (8).

(25)

Chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le tuilleadh sonraí breise, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le sábháilteacht fheidhmiúil, ceanglais tógála, feidhmíocht rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil agus ceapadh cúraimí údaraithe sonracha seirbhísí teicniúla. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúchán iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal saineolaithe. Ba cheart don Choimisiún, le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt suas aige, a áirithiú go ndéantar doiciméid ábhartha a chur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí.

(26)

Ba cheart do Bhallstáit rialacha a leagan síos maidir leis na pionóis is infheidhme i leith sáruithe ar an Rialachán seo agus ar fhorálacha na ngníomhartha tarmligthe nó na ngníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo agus ba cheart dóibh a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ba cheart go mbeadh na pionóis sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

(27)

Cé nach ndéantar, le haon ní atá sa Rialachán seo, cosc a chur ar Bhallstáit leanúint de bheith ag cur a gcuid córas ceadaithe aonair féin i bhfeidhm, ba cheart don Choimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le hoibriú na gcóras náisiúnta sin, bunaithe ar fhaisnéis a sholáthraíonn na Ballstáit, chun go bhféadfaí athmhachnamh a dhéanamh ar an gceist i dtaobh an ndéanfar togra reachtach maidir le comhchuibhiú na gcóras ceadaithe aonair ar leibhéal an Aontais a thíolacadh.

(28)

Mar thoradh ar fheidhmiú an chórais rialúcháin nua atá leagtha síos leis an Rialachán seo, ba cheart na Treoracha seo a leanas a aisghairm:

Treoir 2003/37/CE,

Treoir 74/347/CEE ón gComhairle an 25 Meitheamh 1974 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann leis an raon radhairc agus leis na cuimilteoirí gaothscátha do tharracóirí rothacha talmhaíochta nó foraoiseachta (9),

Treoir 76/432/CEE ón gComhairle an 6 Aibreán 1976 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le feistí coscánaithe tarracóirí rothacha talmhaíochta nó foraoiseachta (10),

Treoir 76/763/CEE ón gComhairle an 27 Iúil 1976 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le suíocháin phaisinéirí le haghaidh tarracóirí rothacha talmhaíochta nó foraoiseachta (11),

Treoir 77/537/CEE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1977 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann leis na bearta atá le glacadh i gcoinne astaíochtaí truailleán ó innill díosail atá le húsáid i dtarracóirí rothacha talmhaíochta nó foraoiseachta (12),

Treoir 78/764/CEE ón gComhairle an 25 Iúil 1978 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le suíochán an tiománaí ar tharracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta le rothaí (13),

Treoir 80/720/CEE ón gComhairle an 24 Meitheamh 1980 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann leis an spás oibriúcháin, le rochtain ar an suíomh tiomána agus le dorais agus le fuinneoga i dtarracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta le rothaí (14),

Treoir 86/297/CEE ón gComhairle an 26 Bealtaine 1986 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le cumhachtdúiseacht agus le cosaint tarracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta le rothaí (15),

Treoir 86/298/CEE ón gComhairle an 26 Bealtaine 1986 maidir le struchtúir chosanta iompaithe cúlsuite do tharracóirí caolriain talmhaíochta nó foraoiseachta le rothaí (16),

Treoir 86/415/CEE ón gComhairle an 24 Iúil 1986 maidir le suiteáil, suíomh, oibriú agus sainaithint rialtán tarracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta le rothaí (17),

Treoir 87/402/CEE ón gComhairle an 25 Meitheamh 1987 maidir le struchtúir chosanta iompaithe do tharracóirí caolriain talmhaíochta nó foraoiseachta le rothaí atá suite chun tosaigh ar shuíochán an tiománaí (18),

Treoir 2000/25/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2000 maidir leis an ngníomhaíocht atá le glacadh i gcoinne astaíochtaí truailleán gásach agus cáithníneach ó innill atá ceaptha chun tarracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta le rothaí a chumhachtú (19),

Treoir 2009/57/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 a bhaineann le struchtúir chosanta iompaithe do tharracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta le rothaí (20),

Treoir 2009/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 a bhaineann le feiste chúplála agus cúlú tarracóirí rothacha talmhaíochta nó foraoiseachta (21),

Treoir 2009/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 a bhaineann le scátháin chúlfhéachana do tharracóirí rothacha talmhaíochta nó foraoiseachta (22),

Treoir 2009/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 a bhaineann le huasluas dearaidh tarracóirí rothacha talmhaíochta nó foraoiseachta agus maidir le hardáin iompair dóibh (23),

Treoir 2009/61/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 a bhaineann le feistí soilsiúcháin agus solaschomharthaíochta a shuiteáil ar tharracóirí rothacha talmhaíochta nó foraoiseachta (24),

Treoir 2009/63/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 a bhaineann le páirteanna agus saintréithe áirithe de chuid tarracóirí rothacha talmhaíochta nó foraoiseachta (25),

Treoir 2009/64/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le cosc a chur le trasnaíocht raidió arna táirgeadh ag tarracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta (comhoiriúnacht leictreamaighnéadach) (26),

Treoir 2009/66/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le trealamh stiúrtha tarracóirí rothacha talmhaíochta nó foraoiseachta (27),

Treoir 2009/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le cineálcheadú comhpháirte a dhéanamh ar fheistí soilsiúcháin agus solaschomharthaíochta ar tharracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta le rothaí (28),

Treoir 2009/75/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le struchtúir chosanta iompaithe tarracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta le rothaí (tástáil statach) (29),

Treoir 2009/76/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis an leibhéal torainn a bhraitheann tiománaithe ó tharracóirí rothacha talmhaíochta nó foraoiseachta (30),

Treoir 2009/144/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le comhpháirteanna agus saintréithe áirithe tarracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta le rothaí (31).

(29)

Is tábhachtach do na páirtithe leasmhara uile tuiscint shoiléir a bhunú ar an ngaol idir an Rialachán seo agus Treoir 2006/42/CE, chun forluí a sheachaint agus na ceanglais is gá do tháirge sonrach a chomhlíonadh a bhunú go soiléir.

(30)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon rialacha comhchuibhithe a leagan síos maidir leis na ceanglais riaracháin agus theicniúla do chineálcheadú agus d’fhaireachas margaidh i gcás feithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta, a bhaint amach go leordhóthanach, agus gur fearr, dá bhrí sin, mar gheall ar a bhfairsinge agus a n-éifeachtaí, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar

1.   Leis an Rialachán seo, bunaítear na ceanglais riaracháin agus theicniúla le haghaidh chineálcheadú AE a dhéanamh ar gach feithicil nua, gach córas nua, gach comhpháirt nua agus gach aonad teicniúil ar leithligh nua dá dtagraítear in Airteagal 2(1).

Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le ceadú feithiclí aonair. Glacfaidh Ballstáit a dheonaíonn na ceaduithe aonair den sórt sin, áfach, le haon chineálcheadú ar fheithiclí, ar chórais, ar chomhpháirteanna agus ar aonaid theicniúla ar leithligh a dheonaítear faoin Rialachán seo in ionad glacadh leis faoi na forálacha ábhartha náisiúnta.

2.   Bunaítear leis an Rialachán seo na ceanglais maidir le faireachas margaidh ar fheithiclí, ar chórais, ar chomhpháirteanna agus ar aonaid theicniúil ar leithligh atá faoi réir a gceadaithe i gcomhréir leis an Rialachán seo. Bunaítear leis an Rialachán seo freisin na ceanglais maidir le faireachas margaidh ar pháirteanna agus ar threalamh d’fheithiclí den sórt sin.

3.   Tá an Rialachán seo gan dochar do chur i bhfeidhm na reachtaíochta maidir le sábháilteacht ar bhóithre.

Airteagal 2

Raon Feidhme

1.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le feithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta, mar a thuairiscítear in Airteagal 4, arna ndearadh agus arna dtógáil i gcéim amháin nó níos mó, agus maidir le córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh, chomh maith le páirteanna agus trealamh, arna ndearadh agus arna dtógáil d’fheithiclí den sórt sin.

Beidh feidhm ag an Rialachán seo go sonrach maidir leis na feithiclí seo a leanas:

(a)

tarracóirí (earnáil T agus earnáil C);

(b)

leantóirí (earnáil R); agus

(c)

trealamh idirmhalartaithe ar tarraingt (earnáil S).

2.   Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le hinnealra idirmhalartaithe a ardaítear go hiomlán ón talamh nó nach féidir altú timpeall ar ais ingearach nuair a bhíonn an fheithicil lena bhfuil sé ceangailte in úsáid ar bhóthar.

3.   Maidir leis na feithiclí seo a leanas, tá rogha ag an monaróir an ndéanfaidh sé iarratas ar chineálcheadú faoin Rialachán seo nó an gcomhlíonfaidh sé na ceanglais ábhartha náisiúnta:

(a)

leantóirí (catagóir R) agus trealamh idirmhalartaithe ar tarraingt (catagóir S);

(b)

tarracóirí snámhaíochta (catagóir C);

(c)

tarracóirí sainchuspóireacha ar rothaí (catagóir T4.1 agus T4.2).

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo agus chun críocha na ngníomhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn I ach amháin má fhoráiltear a mhalairt iontu, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn “cineálcheadú” an nós imeachta trína ndeimhníonn údarás ceadaithe go gcomhlíonann cineál feithicle, cineál córais, cineál comhpháirte nó cineál aonaid theicniúil ar leithligh na forálacha riaracháin ábhartha agus na ceanglais theicniúla ábhartha;

(2)

ciallaíonn “cineálcheadú feithicle iomláine” cineálcheadú trína ndeimhníonn údarás ceadaithe go gcomhlíonann cineál feithicle neamhiomlán, iomlán nó lánchríochnaithe na forálacha riaracháin ábhartha agus na ceanglais theicniúla ábhartha;

(3)

ciallaíonn “cineálcheadú córais” cineálcheadú trína ndeimhníonn údarás ceadaithe go gcomhlíonann córas atá ionsuite i gcineál sonrach feithicle na forálacha riaracháin ábhartha agus na ceanglais theicniúla ábhartha;

(4)

ciallaíonn “cineálcheadú comhpháirte” cineálcheadú trína ndeimhníonn údarás ceadaithe go s gcomhlíonann comhpháirt gan spleáchas d’fheithicil na forálacha riaracháin ábhartha agus na ceanglais theicniúla ábhartha;

(5)

ciallaíonn “cineálcheadú aonaid theicniúil ar leithligh” cineálcheadú trína ndeimhníonn údarás ceadaithe go gcomhlíonann aonad teicniúil ar leithligh na forálacha riaracháin ábhartha agus na ceanglais theicniúla ábhartha maidir le cineál amháin sonraithe feithicle nó níos mó;

(6)

ciallaíonn “cineálcheadú náisiúnta” nós imeachta cineálcheadaithe arna leagan síos faoi dhlí náisiúnta Ballstáit, ar cineálcheadú é atá srianta do chríoch an Bhallstáit sin, agus don chríoch sin amháin;

(7)

ciallaíonn “cineálcheadú AE” an nós imeachta trína ndeimhníonn údarás ceadaithe go gcomhlíonann cineál feithicle, cineál córais, cineál comhpháirte nó cineál aonaid theicniúil ar leithligh forálacha riaracháin ábhartha agus ceanglais theicniúla ábhartha an Rialacháin seo;

(8)

ciallaíonn “tarracóir” aon fheithicil talmhaíochta nó foraoiseachta atá innealta, ar rothaí nó ar rian, a bhfuil ar a laghad dhá acastóir uirthi agus nach lú a huasluas dearaidh ná 6 km san uair, arb é a cumhacht tarraingthe an phríomhfheidhm léi agus ar dearadh í chun trealamh idirmhalartaithe áirithe, a dearadh chun obair thalmhaíochta nó fhoraoiseachta a dhéanamh, a tharraingt, a bhrú, a iompar agus a ghníomhú, nó chun leantóirí nó trealamh talmhaíochta nó foraoiseachta a tharraingt; is féidir an fheithicil a chur in oiriúint chun ualach a iompar i gcomhthéacs obair thalmhaíochta nó foraoiseachta agus/nó is féidir suíochán paisinéara amháin nó níos mó a bheith inti;

(9)

ciallaíonn “leantóir” aon fheithicil talmhaíochta nó foraoiseachta atá ceaptha go príomha le bheith ar tarraingt ag tarracóir agus arb é is príomhaidhm léi ualaí a iompar chun ábhair a phróiseáil sa chás go bhfuil an cóimheas idir an uasmhais ualaithe atá ceadaithe go teicniúil agus mais na feithicle sin gan ualach cothrom le nó níos mó ná 3,0;

(10)

ciallaíonn “trealamh idirmhalartaithe ar tarraingt” aon fheithicil a úsáidtear i gcúrsaí talmhaíochta nó foraoiseachta agus a dearadh le bheith ar tarraingt ag tarracóir, a athraíonn feidhmeanna an tarracóra nó a chuireann leo, a ionchorpraíonn uirlis go buan nó a dearadh chun ábhair a phróiseáil, lena n-áirítear ardán iompair arna dhearadh agus arna thógáil chun glacadh le haon uirlisí agus le haon fhearais is gá chun na gcríoch sin agus chun aon ábhair a tháirgtear nó a theastaíonn le linn na hoibre a stóráil go sealadach agus a bhfuil an cóimheas idir an uasmhais ualaithe atá ceadaithe go teicniúil agus mais na feithicle sin gan ualach níos lú ná 3,0;

(11)

ciallaíonn “feithicil” tarracóir, leantóir, nó trealamh idirmhalartaithe ar tarraingt mar a shainmhínítear iad i bpointe 8, pointe 9 agus pointe 10;

(12)

ciallaíonn “bonnfheithicil” aon fheithicil a úsáidtear ag an gcéim thosaigh i bpróiseas cineálcheadaithe ilchéime;

(13)

ciallaíonn “feithicil neamhiomlán” aon fheithicil nach mór céim chríochnaithe amháin, ar a laghad, a dhéanamh uirthi chun ceanglais theicniúla ábhartha an Rialacháin seo a chomhlíonadh;

(14)

ciallaíonn “feithicil lánchríochnaithe” feithicil ar toradh í ar phróiseas cineálcheadaithe ilchéime agus a chomhlíonann ceanglais theicniúla ábhartha an Rialacháin seo;

(15)

ciallaíonn “feithicil iomlán” aon fheithicil nach gá a chríochnú d’fhonn ceanglais theicniúla ábhartha an Rialacháin seo a chomhlíonadh;

(16)

ciallaíonn “feithicil ceann sraithe” aon fheithicil ar cuid de stoc í nach féidir a chur ar fáil ar an margadh nó nach féidir a chur ar fáil ar an margadh a thuilleadh, nach féidir a chlárú ná a chur i seirbhís toisc go bhfuil ceanglais theicniúla nua nár ceadaíodh í dá réir ag teacht i bhfeidhm;

(17)

ciallaíonn “córas” cóimeáil d’fheistí arna gcur le chéile chun feidhm shonrach amháin nó níos mó a dhéanamh i bhfeithicil agus atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo nó faoi réir cheanglais aon cheann de na gníomhartha tarmligthe nó na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo;

(18)

ciallaíonn “comhpháirt” feiste atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo nó faoi réir cheanglais aon cheann de na gníomhartha tarmligthe nó na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo agus atá ceaptha le bheith ina páirt d’fheithicil agus a fhéadfar a chineálcheadú go neamhspleách ar fheithicil i gcomhréir leis an Rialachán seo agus leis na gníomhartha tarmligthe nó na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo sa chás go bhforáiltear go sainráite le gníomhartha den sórt sin go ndéanfar amhlaidh;

(19)

ciallaíonn “aonad teicniúil ar leithligh” feiste atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo nó faoi réir aon cheann de na gníomhartha tarmligthe nó na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo agus atá ceaptha a bheith ina pháirt d’fheithicil a fhéadfar a chineálcheadú ar leithligh, ach amháin maidir le cineál sonraithe amháin feithicle nó níos mó i gcás ina bhforáiltear go sonrach dó sin sna gníomhartha sin;

(20)

ciallaíonn “páirteanna” earraí a úsáidtear chun feithicil a chóimeáil, mar aon le páirteanna spártha;

(21)

ciallaíonn “trealamh” aon earraí, seachas páirteanna, is féidir a chur le feithicil nó a shuiteáil ar fheithicil;

(22)

ciallaíonn “páirteanna bunaidh nó trealamh bunaidh” páirteanna nó trealamh a mhonaraítear de réir na sonraíochtaí agus na gcaighdeán táirgthe a sholáthraíonn monaróir na feithicle le haghaidh tháirgeadh na bpáirteanna nó an trealaimh chun an fheithicil atá i gceist a chóimeáil; áirítear leis seo na páirteanna sin nó an trealamh sin a mhonaraítear ar an líne tháirgthe chéanna leis na páirteanna seo, nó leis an trealamh sin; mura gcruthófar a mhalairt, toimhdeofar gur páirteanna bunaidh nó trealamh bunaidh iad páirteanna nó trealamh má dheimhníonn an monaróir go bhfuil siad den cháilíocht chéanna is atá na comhpháirteanna a úsáideadh chun an fheithicil atá i gceist a chóimeáil agus a monaraíodh i gcomhréir le sonraíochtaí agus caighdeáin tháirgthe mhonaróir na feithicle;

(23)

ciallaíonn “páirteanna spártha” earraí atá le suiteáil i bhfeithicil nó ar fheithicil ionas go ngabhfadh siad ionad pháirteanna bunaidh na feithicle sin, lena n-áirítear earraí ar nós bealaí a bhfuil gá leo in úsáid na feithicle, cé is moite de bhreosla;

(24)

ciallaíonn “sábháilteacht fheidhmiúil” gan aon riosca do-ghlactha díobhála coirp nó damáiste do shláinte daoine nó do mhaoin a bheith ann de thoradh guaiseacha arbh é iompar mífheidhmiúil córais de chineál meicniúil, hiodrálach, neomatach, leictreach nó leictreonach, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh ba chúis leo;

(25)

ciallaíonn “monaróir” aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach don údarás ceadaithe as gach gné den chineálcheadú nó den phróiseas údaraithe as comhréireacht táirgeachta a áirithiú agus atá freagrach freisin as cúraim a bhaineann le faireachas margaidh ó thaobh na bhfeithiclí, na gcóras, na gcomhpháirteanna agus na n-aonad teicniúil ar leithligh a tháirgtear, is cuma cé acu atá baint dhíreach ag an duine nádúrtha nó dlítheanach le gach céim de dhearadh agus de thógáil na feithicle, an chórais, na comhpháirte nó an aonaid theicniúil ar leithligh is ábhar don phróiseas ceadaithe, nó nach bhfuil;

(26)

ciallaíonn “ionadaí monaróra” aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe san Aontas agus atá ceaptha go hiomchuí ag an monaróir chun a bheith ina ionadaí thar ceann an mhonaróra os comhair an údaráis ceadaithe nó os comhair an údaráis um fhaireachas margaidh agus chun gníomhú thar ceann an mhonaróra in ábhair atá cumhdaithe leis an Rialachán seo;

(27)

ciallaíonn “údarás ceadaithe” údarás Ballstáit arna bhunú nó arna cheapadh ag an mBallstát agus ar chuir an Ballstát an Coimisiún ar an eolas ina leith agus atá inniúil maidir le gach gné a bhaineann le cineál feithicle, córais, comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh a cheadú, maidir leis an bpróiseas údaraithe, maidir le deimhnithe ceadaithe a eisiúint agus, más iomchuí, iad a tharraingt siar nó a dhiúltú, maidir le gníomhú mar phointe teagmhála d’údaráis cheadaithe Bhallstáit eile, maidir leis na seirbhísí teicniúla a ainmniú agus maidir lena áirithiú go gcomhlíonfaidh an monaróir a chuid oibleagáidí i leith chomhréireacht na táirgeachta;

(28)

ciallaíonn “seirbhís theicniúil” eagraíocht nó comhlacht arna ainmniú ag údarás ceadaithe Ballstáit mar shaotharlann tástála chun tástálacha a dhéanamh, nó mar chomhlacht measúnaithe comhréireachta chun an measúnú tosaigh agus tástálacha nó cigireachtaí eile a dhéanamh, thar ceann an údaráis ceadaithe agus gur féidir leis an údarás ceadaithe é féin na feidhmeanna sin a dhéanamh;

(29)

ciallaíonn “féintástáil” tástálacha a dhéanamh i saoráidí an mhonaróra féin, torthaí na dtástálacha sin a chlárú agus monaróir do chur tuarascáil ina bhfuil conclúidí a chur isteach chuig an údarás ceadaithe, ar monaróir é a ainmníodh mar sheirbhís theicniúil chun comhlíonadh ceanglas áirithe a mheasúnú, do chur tuarascáil ina bhfuil conclúidí faoi bhráid an údaráis ceadaithe;

(30)

ciallaíonn “modh fíorúil tástála” ionsamhlúcháin ar ríomhaire, lena n-áirítear ríomhanna lena thaispeáint cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh ceanglais theicniúla gnímh tharmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagal 27(6) gan gá le feithicil fhisiciúil, córas fisiciúil, comhpháirt fhisiciúil nó aonad teicniúil ar leithligh fisiciúil a úsáid;

(31)

ciallaíonn “deimhniú ar chineálcheadú” an doiciméad trína ndeimhníonn an t-údarás ceadaithe go hoifigiúil go bhfuil cineál feithicle, cineál córais, cineál comhpháirte nó cineál aonaid theicniúil ar leithligh ceadaithe;

(32)

ciallaíonn “deimhniú ar chineálcheadú AE” an deimhniú arna bhunú ar an teimpléad a leagtar amach sa ghníomh cur chun feidhme arna ghlacadh de bhun an Rialacháin seo nó an fhoirm chumarsáide a leagtar amach i rialacháin ábhartha CENAE dá dtagraítear sa Rialachán seo nó sna gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo;

(33)

ciallaíonn “deimhniú comhréireachta” an doiciméad a eisíonn an monaróir, lena ndeimhnítear go bhfreagraíonn an fheithicil táirgthe don chineál feithicle atá ceadaithe;

(34)

ciallaíonn “córas diagnóiseach ar bord” nó “córas DAB” córas a bhfuil sé de chumas ann réimse dóchúil na mífheidhme a shainaithint trí bhíthin lochtchóid a stóráiltear i gcuimhne ríomhaire;

(35)

ciallaíonn “faisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithicle” gach faisnéis is gá chun diagnóis, seirbhísiú, iniúchadh, faireachán tréimhsiúil, deisiú, athchlárú nó atúsú a dhéanamh ar an bhfeithicil, faisnéis a sholáthraíonn na monaróirí dá ndéileálaithe údaraithe agus dá ndeisitheoirí údaraithe lena n-áirítear gach leasú nó forlíonadh iardain ar an bhfaisnéis sin; áiritear san fhaisnéis sin an fhaisnéis uile is gá chun páirteanna agus trealamh a fheistiú d’fheithiclí;

(36)

ciallaíonn “oibreoir neamhspleách” gnóthais seachas déileálaithe údaraithe agus deisitheoirí údaraithe atá páirteach go díreach nó go neamhdhíreach i ndeisiú agus i gcothabháil feithiclí, go háirithe deisitheoirí, monaróirí nó dáileoirí trealaimh dheisiúcháin, uirlisí nó páirteanna spártha, foilsitheoirí faisnéise teicniúla, clubanna gluaisteán, oibreoirí cabhrach ar thaobh an bhóthair, oibreoirí a thairgeann seirbhísí iniúchta agus tástála, oibreoirí a thairgeann oiliúint do shuiteálaithe, do mhonaróirí agus do dheisitheoirí trealaimh le haghaidh feithiclí breosla ionadúil;

(37)

ciallaíonn “feithicil nua” feithicil nár cláraíodh riamh nó nár cuireadh i seirbhís;

(38)

ciallaíonn “clárú” údarú riaracháin a thabhairt d’fheithicil dul i seirbhís, lena n-áirítear i dtrácht bóthair, arb é atá ann an fheithicil sin a shainaithint agus sraithuimhir a eisiúint di, rud dá ngairfear “cláruimhir”, bíodh sé sin ar bhonn buan, sealadach nó ar feadh tréimhse ghearr;

(39)

ciallaíonn “cur ar an margadh” feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh a chur ar fáil den chéad uair san Aontas;

(40)

ciallaíonn “cur i seirbhís” an chéad úsáid san Aontas, le haghaidh na críche a ceapadh di nó dó, a bhaintear as feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh;

(41)

ciallaíonn “allmhaireoir” aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe san Aontas a chuireann feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh ó thríú tír ar mhargadh an Aontais;

(42)

ciallaíonn “dáileoir” aon duine nádúrtha nó dlítheanach sa slabhra soláthair, seachas an monaróir agus an t-allmhaireoir, a chuireann feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh ar fáil ar mhargadh an Aontais;

(43)

ciallaíonn “oibreoir eacnamaíoch” an monaróir, ionadaí an mhonaróra, an t-allmhaireoir nó an dáileoir;

(44)

ciallaíonn “faireachas margaidh” gníomhaíochtaí a dhéanann údaráis náisiúnta, agus bearta a ghlacann siad, lena áirithiú go gcomhlíonann feithiclí, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh a chuirtear ar fáil ar mhargadh an Aontais na ceanglais a leagtar amach i reachtaíocht chomhchuibhithe ábhartha an Aontais agus nach bhfuil siad ina riosca do shláinte, do shábháilteacht nó d’aon ghné eile de chosaint an leasa phoiblí;

(45)

ciallaíonn “údarás um fhaireachas margaidh” údarás de chuid Ballstáit atá freagrach as faireachas margaidh a dhéanamh ina chríoch;

(46)

ciallaíonn “údarás náisiúnta” údarás ceadaithe nó aon údarás eile a bhfuil baint aige le agus atá freagrach as faireachas margaidh, rialú teorann nó clárú i mBallstát i ndáil le feithiclí, córais, comhpháirteanna, aonaid theicniúla ar leithligh, páirteanna ar leithligh nó trealamh ar leithligh;

(47)

ciallaíonn “cur ar fáil ar an margadh” aon soláthar feithicle, córais, comhpháirte, aonaid theicniúil ar leithligh, páirte nó trealaimh lena dháileadh nó lena úsáid ar mhargadh an Aontais, mar chuid de ghníomhaíocht tráchtála, bíodh sé sin ar íocaíocht nó saor in aisce;

(48)

ciallaíonn “cineál feithicle” grúpa feithiclí, lena n-áirítear malairtí agus leaganacha den chatagóir chéanna nach bhfuil aon difríocht eatarthu i leith na ngnéithe fíor-riachtanacha seo a leanas ar a laghad:

catagóir,

monaróir,

an tuairisc cineáil arna tabhairt ag an monaróir,

saintréithe bunúsacha tógála agus deartha,

fonnadh crann taca/fonnadh le fráma taoibh/fonnadh altach (difríochtaí bunúsacha agus follasacha),

le haghaidh chatagóir T: acastóirí (líon) nó, le haghaidh chatagóir C: acastóirí/rianta (líon),

i gcás feithiclí ar tógadh go hilchéimiúil iad, monaróir agus cineál na feithicle roimhe sin;

(49)

ciallaíonn “malairt” feithiclí den chineál céanna nach bhfuil éagsúil le chéile maidir leis na gnéithe seo a leanas ar a laghad:

(a)

le haghaidh tarracóirí:

coincheap struchtúrach na cabhlach nó an cineál oibre cabhlach,

céim críochnaithe,

inneall (dóchán inmheánach/hibrideach/leictreach/hibrideach-leictreach),

prionsabal oibriúcháin,

líon agus socrú sorcóirí,

difríocht chumhachta nach mó ná 30 % (ní bheidh an chumhacht is airde níos mó ná 1,3 oiread na cumhachta is ísle),

difríocht toillte na sorcóirí nach mó ná 20 % (ní bheidh an figiúr is airde níos mó ná 1,2 oiread an fhigiúir is ísle),

acastóirí arna gcumhachtú (líon, ionad, idirnasc),

acastóirí arna stiúradh (líon agus ionad),

difríocht nach mó ná 10 % idir na huasmhaiseanna ualaithe,

traiseoladh (cineál),

struchtúr cosanta iompaithe,

acastóirí a bhfuil coscáin orthu (líon);

(b)

le haghaidh leantóirí nó trealaimh idirmhalartaithe ar tarraingt:

acastóirí arna stiúradh (líon, ionad, idirnasc),

difríocht nach mó ná 10 % idir na huasmhaiseanna ualaithe,

acastóirí a bhfuil coscáin orthu (líon);

(50)

ciallaíonn “feithicil hibrideach” feithicil chumhachtaithe a bhfuil ar a laghad dhá thiontaire fuinnimh éagsúla agus dhá chóras stórála fuinnimh éagsúla feistithe air (san fheithicil) chun críche an fheithicil a thiomáint;

(51)

ciallaíonn “feithicil leictreach hibrideach” feithicil, a tharraingíonn fuinneamh, ar mhaithe le tiomáint mheicniúil, ón dá cheann de na foinsí fuinnimh/cumhachta stóráilte seo a leanas atá san fheithicil;

(a)

breosla inídithe;

(b)

ceallra, toilleoir, roth lústair/gineadóir nó feiste eile stórála fuinnimh leictrigh nó cumhachta eile.

Áirítear leis an sainmhíniú seo freisin feithiclí a tharraingíonn fuinneamh as breosla inídithe chun an feiste stórála fuinnimh leictrigh/cumhachta a athluchtú agus chun na críche sin amháin;

(52)

ciallaíonn “feithicil iomlán leictreach” feithicil atá cumhachtaithe ag córas ina bhfuil feiste stórála fuinnimh leictrigh amháin nó níos mó, feiste comhoiriúnaithe cumhachta leictrí amháin nó níos mó agus meaisín leictreach amháin nó níos mó a dhéanann fuinneamh stóráilte leictreach a thiontú go fuinneamh meicniúil a sheoltar ag na rothaí chun an fheithicil a thiomáint;

(53)

ciallaíonn “leagan de mhalairt” feithiclí ina bhfuil teaglaim d’eilimintí arna dtaispeáint sa phacáiste faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 24(10).

Léifear tagairtí sa Rialachán seo do cheanglais, do nósanna imeachta nó do shocruithe a leagtar síos sa Rialachán seo mar thagairtí do na ceanglais, na nósanna imeachta nó na socruithe sin a leagtar síos sa Rialachán seo agus sna gníomhartha tarmligthe agus na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

Airteagal 4

Catagóirí feithiclí

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na catagóirí feithiclí seo a leanas:

(1)

cuimsíonn “catagóir T” gach tarracóir ar rothaí; déantar gach catagóir tarracóra ar rothaí a thuairiscítear i bpointe 2 go pointe 8 a fhorlíonadh ag an deireadh le hinnéacs “a” nó “b” de réir a luas dearaidh:

(a)

“a” le haghaidh tarracóirí ar rotha ag a bhfuil uasluas dearaidh is lú ná 40 km/h nó cothrom leis;

(b)

“b” le haghaidh tarracóirí ar rotha ag a bhfuil uasluas dearaidh is mó ná 40 km/h;

(2)

cuimsíonn “catagóir T1” tarracóirí ar rothaí, nach lú ná 1 150 mm leithead rian an acastóra is gaire don tiománaí, ar mó ná 600 kg an mhais gan ualach agus iad in ord reatha, agus nach mó ná 1 000 mm an scóip ón talamh;

(3)

cuimsíonn “earnáil T2” tarracóirí ar rothaí ar lú ná 1 150 mm leithead íosta na rianta, ar mó ná 600 kg an mhais gan ualach agus iad réidh chun imeachta, nach mó ná 600 mm an scóip ón talamh; i gcásanna inar airde mheáchanlár an tarracóra (arna tomhas i gcoibhneas leis an talamh) arna roinnt ar mheánleithead íosta rian gach acastóra ar leithligh ná 0,90 agus, beidh teorainn 30 km/h leis an uasluas dearaidh;

(4)

cuimsíonn “catagóir T3”tarracóirí ar rothaí ag a bhfuil mais gan ualach nach mó ná 600 kg, agus iad in ord reatha;

(5)

cuimsíonn “earnáil T4” tarracóirí sainchuspóireacha ar rothaí;

(6)

cuimsíonn “earnáil T4.1” (tarracóirí ardscóipe) tarracóirí arna ndearadh chun oibriú le barra a fhásann go hard, ar nós fíniúnacha. Bíonn fonnadh ardaithe nó cuid den fhonnadh ardaithe iontu, rud a fhágann gur féidir leo dul ar aghaidh i gcomhthreo leis an mbarr agus na rothaí ar gach aon taobh den líne bairr nó de na línte bairr. Tá sé beartaithe iad a úsáid le huirlisí a iompar nó a oibriú, uirlisí is féidir a shocrú ar aghaidh an tarracóra, idir na hacastóirí, ar a chúl, nó ar ardán. Nuair a bhíonn an tarracóir sa staid oibre, is mó ná 1 000 mm an scóip ón talamh go hingearach leis na línte bairr. Má tá airde mheáchanlár an tarracóra, arna tomhas i gcoibhneas leis an talamh, agus ag úsáid bonn atá socraithe mar is iondúil, arna roinnt ar mheánleithead íosta rian gach acastóra ar leithligh níos mó ná 0,90, bíonn teorainn 30 km/h leis an uasluas dearaidh;

(7)

cuimsíonn “earnáil T4.2” (tarracóirí ríleathana) tarracóirí arb iad a saintréith an mhéid mhór atá iontu, agus atá beartaithe go príomha chun obair a dhéanamh ar limistéir mhóra de thalamh feirme;

(8)

cuimsíonn “earnáil T4.3” (tarracóirí ísealscóipe) tarracóirí faoi thiomáint ceithre roth a bhfuil a dtrealamh idirmhalartaithe beartaithe le haghaidh úsáide talmhaíochta nó foraoiseachta agus arb iad a saintréithe fráma tacaíochta, atá feistithe le cumhachtdúiseacht amháin nó níos mó, agus mais nach mó ná 10 dtonna atá ceadaithe go teicniúil, agus ar lú ná 2,5 an cóimheas idir an mhais sin agus an uasmhais gan ualach agus iad in ord reatha ag a bhfuil an meáchanlár is lú ná 850mm arna tomhas i gcoibhneas leis an talamh ag úsáid bonn atá socraithe mar is iondúil;

(9)

cuimsíonn “earnáil C” tarracóirí leagtha bóthair a ghluaiseann ar rianta éigríochta nó ar theaglaim de rothaí agus de rianta éigríochta, agus sainítear fochatagóirí de réir analaí le hearnáil T;

(10)

cuimsíonn “earnáil R” leantóirí; déantar gach leantóra a thuairiscítear i bpointe 11 go pointe 14 a fhorlíonadh ag an deireadh le hinnéacs “a” nó “b” de réir a luas dearaidh:

(a)

“a” le haghaidh leantóirí ar cothrom le nó ar lú ná 40 km/h an t-uasluas dearaidh;

(b)

“b” le haghaidh leantóirí ar mó ná 40 km/h an t-uasluas dearaidh;

(11)

cuimsíonn “earnáil R1” leantóirí nach sáraíonn suim na maiseanna atá ceadaithe go teicniúil in aghaidh an acastóra 1 500 kg;

(12)

cuimsíonn “earnáil R2” leantóirí ar mó ná 1 500 kg ach nach sáraíonn 3 500 kg suim na maiseanna atá ceadaithe go teicniúil in aghaidh an acastóra;

(13)

cuimsíonn “earnáil R3” leantóirí ar mó ná 3 500 kg ach nach sáraíonn 21 000 kg suim na maiseanna atá ceadaithe go teicniúil in aghaidh an acastóra;

(14)

cuimsíonn “earnáil R4” leantóirí ar mó ná 21 000 kg suim na maiseanna atá ceadaithe go teicniúil in aghaidh an acastóra;

(15)

cuimsíonn “earnáil S” trealamh idirmhalartaithe ar tarraingt.

Déantar gach catagóir de threalamh idirmhalartaithe ar tarraingt a fhorlíonadh ar deireadh de réir a luais dearaidh:

(a)

“a” le haghaidh trealaimh idirmhalartaithe ar tarraingt ar cothrom le nó ar lú ná 40 km/h an t-uasluas dearaidh;

(b)

“b” le haghaidh trealaimh idirmhalartaithe ar tarraingt ar mó ná 40 km/h an t-uasluas dearaidh;

(16)

cuimsíonn “earnáil S1” trealamh idirmhalartaithe ar tarraingt nach sáraíonn suim na maiseanna atá ceadaithe go teicniúil in aghaidh an acastóra 3 500 kg;

(17)

cuimsíonn “earnáil S2” trealamh idirmhalartaithe ar tarraingt ar mó ná 3 500 kg suim na maiseanna atá ceadaithe go teicniúil in aghaidh an acastóra.

CAIBIDIL II

OIBLEAGÁIDÍ GINEARÁLTA

Airteagal 5

Oibleagáidí na mBallstát

1.   Déanfaidh na Ballstáit na húdaráis ceadaithe, a bheidh inniúil i nithe a bhaineann le ceadú, agus na húdaráis um fhaireachas margaidh, a bheidh inniúil i nithe a bhaineann le faireachas margaidh, a bhunú nó a cheapadh i gcomhréir leis an Rialachán seo. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Coimisiún maidir le bunú agus ceapadh na n-údarás sin.

Áireofar san fhógra i dtaobh na n-údarás ceadaithe agus na n-údarás um fhaireachas margaidh a n-ainm, a seoladh, lena n-áirítear a seoladh leictreonach, agus a réimse. Foilseoidh an Coimisiún ar a shuíomh gréasáin liosta de na húdaráis ceadaithe mar aon le mionsonraí ina dtaobh.

2.   Déanfaidh na Ballstáit cur ar an margadh, clárú nó cur i seirbhís na bhfeithiclí, na gcóras, na gcomhpháirteanna agus na n-aonad teicniúil ar leithligh a chomhlíonann ceanglais an Rialacháin seo, agus iad sin amháin, a cheadú.

3.   Ní dhéanfaidh na Ballstáit, clárú feithiclí, córas, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh, ná a gcur ar an margadh ná a gcur i seirbhís, a thoirmeasc a shrianadh ná a bhacadh ar fhorais a bhaineann le gnéithe dá dtógáil agus dá bhfeidhmiú atá cumhdaithe ag an Rialachán seo, má chomhlíonann siad ceanglais an Rialacháin seo.

4.   Déanfaidh na Ballstáit faireachas margaidh agus rialuithe a eagrú agus a chur i gcrích ar fheithiclí, ar chórais, ar chomhpháirteanna agus ar aonaid theicniúla ar leithligh a thagann isteach sa mhargadh i gcomhréir le Caibidil III de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008.

Airteagal 6

Oibleagáidí na n-údarás ceadaithe

1.   Áiritheoidh na húdaráis ceadaithe go ndéanfaidh na monaróirí a dhéanann iarratas ar chineálcheadú a gcuid oibleagáidí faoin Rialachán seo a chomhlíonadh.

2.   Ní cheadóidh na húdaráis ceadaithe ach na feithiclí, na córais, na comhpháirteanna agus na haonaid theicniúla ar leithligh sin a chomhlíonann ceanglais an Rialacháin seo.

Airteagal 7

Bearta um fhaireachas margaidh

1.   I gcás feithiclí, córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá cineálcheadaithe, déanfaidh na húdaráis um fhaireachas margaidh, ar scála leordhóthanach, seiceálacha iomchuí doiciméadacha, agus prionsabail seanbhunaithe an mheasúnaithe riosca, gearáin agus faisnéis eile á gcur san áireamh.

Féadfaidh údaráis um fhaireachas margaidh a cheangal ar oibreoirí eacnamaíocha cibé doiciméid agus faisnéis a chur ar fáil a measann siad gá a bheith leo chun a gcuid gníomhaíochtaí a dhéanamh.

Más rud é go dtugann oibreoirí eacnamaíocha deimhnithe comhréireachta ar aird, beidh aird chuí ag na húdaráis um fhaireachas margaidh ar na deimhnithe sin.

2.   Maidir le páirteanna agus trealamh seachas iad sin atá clúdaithe i mír 1 den Airteagal seo, beidh feidhm ag Airteagal 19(1) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ina iomláine.

Airteagal 8

Oibleagáidí monaróirí

1.   Áiritheoidh monaróirí, nuair a bheidh a bhfeithiclí, a gcórais, a gcomhpháirteanna nó a n-aonaid theicniúla ar leithligh á gur ar an margadh nó á gcur i seirbhís, go mbeidh siad monaraithe agus ceadaithe i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo agus sna gníomhartha tarmligthe agus sna gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

2.   I gcás cineálcheadaithe ilchéime, beidh gach monaróir freagrach as ceadú agus as comhréireacht táirgeachta na gcóras, na gcomhpháirteanna nó na n-aonad teicniúil ar leithligh a chuirtear leis an bhfeithicil ag céim críochnaithe na feithicle atá á láimhseáil ag an monaróir. Aon mhonaróir a mhodhnaíonn comhpháirteanna nó córais a ceadaíodh roimhe sin ag céimeanna níos túisce, beidh sé freagrach as ceadú agus as comhréireacht táirgeachta na gcomhpháirteanna modhnaithe agus na gcóras modhnaithe sin.

3.   Aon mhonaróirí a mhodhnaíonn feithicil neamhiomlán sa chaoi is gurb incháilithe faoi chatagóir eile feithicle í agus a mbeidh mar thoradh ar an modhnú sin go dtagann athrú ar na ceanglais dhlíthiúla a ndearnadh measúnú orthu cheana le linn céime ceadaithe roimhe sin, beidh siad freagrach freisin as na ceanglais is infheidhme maidir leis an gcatagóir feithicle dá gcáilíonn an fheithicil mhodhnaithe a chomhlíonadh.

4.   Chun críocha feithiclí, córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla atá cumhdaithe ag an Rialachán seo a cheadú, ceapfaidh monaróirí atá bunaithe taobh amuigh den Aontas ionadaí amháin a bheidh bunaithe laistigh den Aontas chun ionadaíocht a dhéanamh thar a gceann os comhair an údaráis ceadaithe.

5.   Thairis sin, ceapfaidh monaróirí atá bunaithe lasmuigh den Aontas ionadaí amháin a bheidh bunaithe laistigh den Aontas chun críocha faireachais mhargaidh, a bhféadfadh gurb é an t-ionadaí dá dtagraítear i mír 4 é nó a bhféadfadh gurb ionadaí breise de chuid an duine sin é.

6.   Beidh monaróirí freagrach don údarás ceadaithe as gach gné den phróiseas ceadaithe agus as comhréireacht táirgeachta a áirithiú, is cuma cibé acu atá baint dhíreach acu le gach céim de thógáil na feithicle, an chórais, na comhpháirte nó an aonaid theicniúil ar leithligh nó nach bhfuil.

7.   I gcomhréir leis an Rialacháin seo agus leis na gníomhartha tarmligthe agus na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, áiritheoidh monaróirí go mbeidh nósanna imeachta i bhfeidhm a fhágfaidh go mbeidh an táirgeadh sraithe comhréireach i gcónaí leis an gcineál a ceadaíodh. Aon athruithe ar dhearadh feithicle, córais, comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh nó ar shaintréithe agus aon athruithe ar na ceanglais a ndearbhaítear feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh a bheith i gcomhréir leo, cuirfear san áireamh i gcomhréir le Caibidil VI iad.

8.   De bhreis ar an marcáil reachtúil agus na marcanna cineálcheadaithe arna suí dá bhfeithiclí, dá gcomhpháirteanna nó dá n-aonaid theicniúla ar leithligh i gcomhréir le hAirteagal 34, déanfaidh monaróirí a n-ainm, a dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc cláraithe agus an seoladh san Aontas ag a bhféadfar teagmháil a dhéanamh leo a lua ar a bhfeithiclí, ar a gcomhpháirteanna nó ar a n-aonaid theicniúla ar leithligh a chuirtear ar fáil ar an margadh, nó mura bhfuil sé sin indéanta, luafar iad ar an bpacáistíocht nó i ndoiciméad a ghabhann leis an gcomhpháirt nó leis an aonad teicniúil ar leithligh.

9.   Áiritheoidh monaróirí, fad atá feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh ar a gcúram, nach ndéanfaidh dálaí stórála ná iompair comhlíonadh na gceanglas a leagtar amach sa Rialachán seo a chur i mbaol.

Airteagal 9

Oibleagáidí monaróirí maidir lena dtáirgí nach bhfuil i gcomhréireacht nó a mbaineann riosca tromchúiseach leo

1.   Aon mhonaróirí a mheasann, nó a bhfuil cúis acu a chreidiúint, go bhfuil feithicil, córas, comhpháirt, nó aonad teicniúil ar leithligh dá chuid atá curtha ar an margadh nó atá curtha i seirbhís ar neamhréir leis an Rialachán seo nó leis na gníomhartha tarmligthe nó leis na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, déanfaidh siad láithreach na bearta ceartaitheacha is gá chun go mbeidh an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh sin comhréireach, nó chun é tharraingt siar, nó chun é a aisghlaoch, de réir mar is iomchuí.

Cuirfidh an monaróir an neamh-chomhréireacht agus aon bhearta ceartaitheacha in iúl láithreach don údarás ceadaithe a dheonaigh an ceadú, agus, go háirithe, tabharfaidh sé mionsonraí ina thaobh.

2.   I gcás ina bhfuil riosca tromchúiseach ag baint leis an bhfeithicil, leis an gcóras, leis an gcomhpháirt, leis an aonad teicniúil ar leithligh, leis an bpáirt nó leis an trealamh, déanfaidh monaróirí é sin a chur in iúl láithreach d’údaráis cheadaithe agus d’údaráis um fhaireachas margaidh na mBallstát ina ndearnadh an fheithicil, an córas, an chomhpháirt, an t-aonad teicniúil ar leithligh, an pháirt nó an trealamh a chur ar fáil ar an margadh nó a chur i seirbhís, agus luafaidh siad, go háirithe, mionsonraí na neamh-chomhréireachta agus mionsonraí aon bhirt cheartaithigh a rinne siad.

3.   Déanfaidh monaróirí an pacáiste faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 24(10) agus, sa bhreis air sin, déanfaidh monaróir na feithicle cóip de na deimhnithe comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 33 a choimeád ar fáil do na húdaráis ceadaithe ar feadh tréimhse 10 mbliana tar éis feithicil a chur ar an margadh agus ar feadh tréimhse cúig bliana tar éis córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh a chur ar an margadh.

4.   Tar éis iarraidh réasúnaithe ó údarás náisiúnta, déanfaidh monaróirí cóip den deimhniú cineálcheadaithe AE nó den údarú dá dtagraítear in Airteagal 46(1) agus (2) lena léirítear comhréireacht na feithicle, an chórais, na comhpháirte nó an aonaid theicniúil ar leithligh a sholáthar don údarás sin tríd an údarás ceadaithe, i dteanga is féidir leis an údarás sin a thuiscint go héasca. Comhoibreoidh monaróirí leis an údarás náisiúnta maidir le haon ghníomhaíocht a dhéantar i gcomhréir le hAirteagal 20 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 chun na rioscaí a chothaíonn na feithiclí, na córais, na comhpháirteanna nó na haonaid theicniúla ar leithligh dá gcuid atá curtha ar an margadh, atá cláraithe nó atá curtha i seirbhís a dhíchur.

Airteagal 10

Oibleagáidí ionadaithe monaróra maidir le faireachas margaidh

Is é ionadaí an mhonaróra maidir le faireachas margaidh a dhéanfaidh na cúraimí a shonraítear sa sainordú a fuarthas ón monaróir. Leis an sainordú sin ligfear d’ionadaí na nithe a leanas ar a laghad a dhéanamh:

(a)

rochtain a bheith aige ar an bhfillteán faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 22 agus ar na deimhnithe comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 33 ionas go bhféadfar iad a chur ar fáil do na húdaráis ceadaithe ar feadh tréimhse 10 mbliana i ndiaidh feithicil a chur ar an margadh agus ar feadh tréimhse cúig bliana i ndiaidh córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh a chur ar an margadh;

(b)

ar iarraidh réasúnaithe a fháil ó údarás ceadaithe, gach faisnéis agus doiciméad is gá chun léiriú a thabhairt ar chomhréireacht táirgeachta feithicle, córais, comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh a sholáthar don údarás sin;

(c)

comhoibriú leis na húdaráis ceadaithe nó leis na húdaráis um fhaireachas margaidh, arna iarraidh sin dóibh, maidir le haon ghníomhaíocht a dhéantar chun an riosca tromchúiseach a chothaíonn feithiclí, córais, comhpháirteanna, aonaid theicniúla ar leithligh, páirteanna nó trealamh atá cumhdaithe lena sainordú a dhíchur.

Airteagal 11

Oibleagáidí allmhaireoirí

1.   Ní chuirfidh allmhaireoirí ar an margadh ach feithiclí comhlíontacha, córais chomhlíontacha, comhpháirteanna comhlíontacha nó aonaid theicniúla ar leithligh comhlíontacha a bhfuil cineálcheadú AE faighte acu nó a chomhlíonann na ceanglais do cheadú náisiúnta, nó páirteanna nó trealamh atá go hiomlán faoi réir cheanglais Rialachán (CE) Uimh. 765/2008.

2.   Sula gcuirfear feithicil, córas, comhpháirt, nó aonad teicniúil ar leithligh atá cineálcheadaithe ar an margadh, áiritheoidh allmhaireoirí gurb ann do phacáiste faisnéise a chomhlíonann Airteagal 24(10), agus go mbeidh an marc cineálcheadaithe a éilítear ar an gcóras, ar an gcomhpháirt, nó ar an aonad teicniúil ar leithligh agus go gcomhlíonfaidh an méid sin Airteagal 8(8). I gcás feithicle, fíoróidh an t-allmhaireoir go bhfuil an deimhniú comhréireachta a éilítear ag gabháil leis an bhfeithicil.

3.   I gcás ina measann allmhaireoirí, nó ina bhfuil cúis acu a chreidiúint, nach bhfuil feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo, agus go háirithe nach bhfreagraíonn sé dá chineálcheadú, ní dhéanfaidh siad an fheithicil, an córas, an chomhpháirt ná an t-aonad teicniúil ar leithligh a chur ar an margadh, ní cheadóidh siad é nó í a chur i seirbhís ná ní chláróidh siad é nó í go dtí go mbeidh sé tugtha chun comhréireachta. Thairis sin, i gcás ina measann siad, nó ina bhfuil cúis acu a chreidiúint, go gcothaíonn an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh riosca tromchúiseach, cuirfidh siad é sin in iúl don mhonaróir agus do na húdaráis um fhaireachas margaidh. I gcás feithiclí, córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá cineálcheadaithe, cuirfidh siad in iúl chomh maith don údarás ceadaithe a bhfuil an ceadú deonaithe aige chuige sin.

4.   Déanfaidh allmhaireoirí a n-ainm, a dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc cláraithe agus an seoladh ag a bhféadfar teagmháil a dhéanamh leo a lua ar an bhfeithicil, ar an gcóras, ar an gcomhpháirt, ar an aonad teicniúil ar leithligh, ar an bpáirt nó ar an trealamh, nó, mura bhfuil sé sin indéanta, luafar ar an bpacáistíocht iad nó i ndoiciméad a ghabhann leis an gcóras, leis an gcomhpháirt, leis an aonad teicniúil ar leithligh, leis an bpáirt nó leis an trealamh.

5.   Áiritheoidh allmhaireoirí go mbeidh na treoracha agus an fhaisnéis, a cheanglaítear a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 51, i dteanga oifigiúil nó i dteangacha oifigiúla na mBallstát lena mbaineann, ag gabháil leis an bhfeithicil, leis an gcóras, leis an gcomhpháirt, nó leis an aonad teicniúil ar leithligh.

6.   Áiritheoidh allmhaireoirí, fad atá feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh faoina bhfreagracht, nach ndéanfaidh dálaí stórála nó iompair comhlíonadh na gceanglas a leagtar amach sa Rialachán seo a chur i mbaol.

7.   Nuair a mheastar é a bheith iomchuí i dtaca leis na rioscaí tromchúiseacha atá á gcothú ag feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh, déanfaidh allmhaireoirí, chun sláinte agus sábháilteacht tomhaltóirí a chosaint, imscrúdú agus, más gá, coimeádfaidh siad clár um ghearáin maidir le feithiclí, córais, comhpháirteanna, aonaid theicniúla ar leithligh, páirteanna nó trealamh, agus ar aisghlaoch na nithe sin, agus coimeádfaidh siad dáileoirí ar an eolas faoin bhfaireachán sin.

Airteagal 12

Oibleagáidí allmhaireoirí maidir lena dtáirgí nach bhfuil i gcomhréireacht nó a chothaíonn riosca tromchúiseach

1.   Aon allmhaireoirí a mheasann, nó a bhfuil cúis acu a chreidiúint, nach bhfuil feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh atá curtha ar an margadh acu i gcomhréir leis an Rialachán seo, déanfaidh sé láithreach na bearta ceartaitheacha is gá chun an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh sin a thabhairt chun comhréireachta, nó chun é a tharraingt siar nó chun é a aisghlaoch, de réir mar is iomchuí.

2.   I gcás ina gcothaíonn feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, cuid nó trealamh riosca tromchúiseach, déanfaidh allmhaireoirí é sin a chur in iúl láithreach don mhonaróir, agus d’údaráis cheadaithe agus d’údaráis um fhaireachas margaidh na mBallstát ina ndearna siad í nó é a chur ar an margadh. Déanfaidh an t-allmhaireoir iad a chur ar an eolas freisin i dtaobh cibé gníomh a rinneadh, agus, ina theannta sin tabharfaidh sé, go háirithe, mionsonraí an riosca thromchúisigh agus mionsonraí aon bhearta cheartaitheacha a rinne an monaróir.

3.   Déanfaidh allmhaireoirí, ar feadh tréimhse 10 mbliana i ndiaidh an fheithicil a chur ar an margadh agus ar feadh tréimhse cúig bliana amhail ón tráth a gcuirtear córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh ar an margadh, cóip den deimhniú comhréireachta a choimeád ar fáil do na húdaráis ceadaithe agus do na húdaráis um fhaireachas margaidh agus áiritheoidh siad go bhféadfar an pacáiste faisnéise amhail dá dtagraítear in Airteagal 24(10) a chur ar fáil do na húdaráis sin, arna iarraidh sin dóibh.

4.   Ar iarraidh réasúnaithe ó údarás náisiúnta, déanfaidh allmhaireoirí gach faisnéis agus doiciméad is gá chun comhréireacht feithicle, córais, comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh a léiriú, a sholáthar dó i dteanga is féidir leis an údarás sin a thuiscint go héasca. Comhoibreoidh allmhaireoirí leis an údarás sin, arna iarraidh sin dó, maidir le haon ghníomhaíocht a dhéantar chun an riosca a chothaíonn feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh atá curtha ar an margadh acu a dhíchur.

Airteagal 13

Oibleagáidí dáileoirí

1.   Le linn dóibh feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh a chur ar fáil ar an margadh, gníomhóidh dáileoirí leis an gcúram is cuí i ndáil leis na ceanglais an rialacháin seo.

2.   Sula ndéanfaidh siad feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh a chur ar fáil ar an margadh, a chlárú nó a chur i seirbhís, fíoróidh dáileoirí go bhfuil an mharcáil reachtach nó an marc reachtach cineálcheadaithe a éilítear orthu, go bhfuil ag gabháil leo na doiciméid a éilítear agus treoracha agus faisnéis sábháilteachta i dteanga oifigiúil nó i dteangacha oifigiúla an Bhallstáit ina bhfuil an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh le cur ar fáil ar an margadh, agus gur chomhlíon an t-allmhaireoir agus an monaróir na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 11(2) agus (4), agus Airteagal 34(1) agus (2).

3.   Áiritheoidh dáileoirí, fad atá feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh ar a gcúram, nach ndéanfaidh dálaí stórála nó iompair comhlíonadh na gceanglas a leagtar amach sa Rialachán seo a chur i mbaol.

Airteagal 14

Oibleagáidí dáileoirí maidir lena dtáirgí nach bhfuil i gcomhréireacht nó a chothaíonn riosca tromchúiseach

1.   Más rud é go measann dáileoirí, nó go bhfuil cúis acu a chreidiúint, go bhfuil feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh ar neamh-chomhréir le ceanglais an Rialacháin seo, ní dhéanfaidh siad an fheithicil, an córas, an chomhpháirt ná an t-aonad teicniúil ar leithligh a chur ar fáil, a chlárú ná a chur i seirbhís go dtí go mbeidh siad tugtha chun comhréireachta.

2.   Aon dáileoirí a mheasann, nó a bhfuil cúis acu a chreidiúint, go bhfuil feithicil, córas, comhpháirt, nó aonad teicniúil ar leithligh atá curtha ar an margadh nó cláraithe acu nó a bhfuil siad freagrach as a gcur i seirbhís ar neamh-chomhréir leis an Rialachán seo, cuirfidh siad é sin in iúl don mhonaróir nó d’ionadaí an mhonaróra chun a áirithiú go ndéanfar na bearta ceartaitheacha is gá chun an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh a thabhairt chun comhréireachta, nó chun iad a aisghlaoch, más iomchuí, a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 9(1) nó le hAirteagal 12(1).

3.   I gcás ina gcothaíonn feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh riosca tromchúiseach, déanfaidh dáileoirí an méid sin a chur in iúl láithreach don mhonaróir, don allmhaireoir agus d’údaráis cheadaithe agus údaráis um fhaireachas margaidh na mBallstát ina ndearna siad é nó í a chur ar fáil ar an margadh. Cuirfidh an dáileoir ar an eolas iad chomh maith maidir le haon ghníomhaíocht a glacadh agus tabharfaidh sé, go háirithe, mionsonraí an riosca thromchúisigh agus le mionsonraí aon bhearta ceartaitheacha a rinne an monaróir.

4.   Ar iarraidh réasúnaithe a fháil ó údarás náisiúnta, áiritheoidh dáileoirí go soláthróidh an monaróir an fhaisnéis a shonraítear in Airteagal 9(4) don údarás náisiúnta nó go soláthróidh an t-allmhaireoir an fhaisnéis a shonraítear in Airteagal 12(3) don údarás náisiúnta. Comhoibreoidh siad leis an údarás sin, arna iarraidh sin dó, maidir le haon ghníomhaíocht a dhéantar i gcomhréir le hAirteagal 20 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 chun na rioscaí a chothaíonn an fheithicil, an córas, an chomhpháirt, an t-aonad teicniúil ar leithligh, an pháirt nó an trealamh atá curtha ar fáil ar an margadh acu a dhíchur.

Airteagal 15

Cásanna ina mbaineann oibleagáidí monaróirí le hallmhaireoirí agus le dáileoirí

Measfar gur monaróir é allmhaireoir nó dáileoir chun críocha an Rialacháin seo agus beidh sé faoi réir oibleagáidí an mhonaróra faoi Airteagal 8 go hAirteagal 10 i gcás ina ndéanann an t-allmhaireoir nó an dáileoir feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh a chur ar fáil ar an margadh nó a chlárú faoina ainm nó faoina thrádmharc, nó i gcás ina bhfuil sé freagrach as iad a chur i seirbhís faoina ainm nó faoina thrádmharc, nó i gcás ina modhnaíonn sé feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh ar shlí go bhféadfaí difear a dhéanamh do chomhlíonadh na gceanglas is infheidhme.

Airteagal 16

Sainaithint oibreoirí eacnamaíocha

Déanfaidh oibreoirí eacnamaíocha, arna iarraidh sin, céannacht na n-oibreoirí seo a leanas a chur in iúl do na húdaráis ceadaithe agus do na húdaráis um fhaireachas margaidh, ar feadh tréimhse cúig bliana:

(a)

aon oibreoir eacnamaíoch a sholáthair feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh dóibh;

(b)

aon oibreoir eacnamaíoch ar sholáthair siad feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh dóibh.

CAIBIDIL III

CEANGLAIS SHUBSTAINTEACHA

Airteagal 17

Ceanglais um shábháilteacht fheidhmiúil feithiclí

1.   Áiritheoidh monaróirí go ndéantar na feithiclí a dhearadh, a thógáil agus a chóimeáil ar bhealach a íoslaghdaíonn an riosca gortaithe do dhaoine atá i bhfeithicil agus do dhaoine eile atá sa spás a thimpeallaíonn an fheithicil.

2.   Áiritheoidh monaróirí go gcomhlíonann na feithiclí, na córais, na comhpháirteanna agus na haonaid theicniúla ar leithligh na ceanglais ábhartha atá leagtha amach sa Rialachán seo, lena n-áirítear na ceanglais a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

(a)

sláine struchtúr na feithicle;

(b)

córais a chabhraíonn le smacht an tiománaí an bhfeithicil, go háirithe maidir le córais stiúrtha agus córais choscánaithe, lena n-áirítear ardchórais choscánaithe agus córais leictreonacha rialaithe cobhsaíochta;

(c)

córais trína soláthraítear infheictheacht agus faisnéis don tiománaí faoi staid na feithicle agus faoin spás a thimpeallaíonn í, lena n-áirítear gloiniú, scátháin agus córais faisnéise don tiománaí;

(d)

córais soilsiúcháin feithicle;

(e)

cosaint do dhaoine atá i bhfeithicil, lena n-áirítear feistis inmheánacha, ceannbhaic, criosanna sábhála, doirse na feithicle;

(f)

an taobh amuigh den fheithicil agus na gabhálais;

(g)

comhoiriúnacht leictreamaighnéadach;

(h)

feistí rabhaidh inchloiste;

(i)

córais téimh;

(j)

feistí chun úsáid neamhúdaraithe a chosc;

(k)

córais sainaitheanta feithicle;

(l)

maiseanna agus toisí;

(m)

sábháilteacht leictreach, lena n-áirítear leictreachas statach;

(n)

struchtúir chosanta ag cúl na feithicle;

(o)

cosaint chliathánach;

(p)

ardáin iompair;

(q)

feistí tarraingthe;

(r)

boinn;

(s)

córais choiscthe sprae;

(t)

giar cúlaithe;

(u)

rianta;

(v)

cúpláin mheicniúla; lena n-áirítear cosaint in aghaidh earráidí maidir le feistiú.

3.   Maidir le comhpháirteanna feithiclí a bhfuil na guaiseanna de chineál leictreach a bhaineann leo cumhdaithe faoi na gníomhartha tarmligthe nó faoi na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, ní bheidh siad faoi réir Theoir 2006/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh leictreach atá ceaptha lena úsáid laistigh de theorainneacha áirithe voltais (32).

4.   Beidh feidhm ag na ceanglais dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 maidir le feithiclí, agus le córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá beartaithe le haghaidh na bhfeithiclí sin, má tá siad infheidhme i gcomhréir le hIarscríbhinn I.

5.   Chun a áirithiú go mbainfear ardleibhéal sábháilteachta feidhmiúla amach, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71 maidir leis na ceanglais theicniúla mhionsonraithe le haghaidh na n-ábhar a liostaítear i mír 2 den Airteagal seo, leana n-áirítear nósanna imeachta tástála agus luachanna teorann, i gcás inarb infheidhme. Déanfar na chéad ghníomhartha tarmligthe den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

Beidh na ceanglais mhionsonraithe de chineál a mhéadóidh leibhéal na sábháilteachta feidhmiúla dá bhforáiltear sna Treoracha dá dtagraítear in Airteagal 76(1) agus in Airteagal 77, nó ar a laghad an leibhéal sin a choimeád, agus áiritheofar an méid seo a leanas leo:

(a)

go gcomhlíonann feithiclí ag a bhfuil uasluas dearaidh níos mó ná 40 km/h leibhéal coibhéiseach sábháilteachta feidhmiúla maidir le feidhmíocht choscánaithe agus, i gcás inarb iomchuí, córais choscánaithe frithghlasála mar mhótarfheithiclí agus a leantóirí;

(b)

nach mó an t-uasbhrú teagmhála a chuireann boinn nó rianta i bhfeidhm ar chruadhromchla bóthair ná 0,8 MPa.

Airteagal 18

Ceanglais um shábháilteacht ceirde

1.   Áiritheoidh monaróirí go ndéantar na feithiclí a dhearadh, a thógáil agus a chóimeáil ar bhealach a íoslaghdaíonn an riosca gortaithe do dhaoine a oibríonn ar an bhfeithicil nó leis an bhfeithicil.

2.   Áiritheoidh monaróirí go gcomhlíonann na feithiclí, na córais, na comhpháirteanna agus na haonaid theicniúla ar leithligh na ceanglais ábhartha atá leagtha amach sa Rialachán seo, lena n-áirítear na ceanglais a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

(a)

struchtúir chosanta iompaithe (“ROPS”);

(b)

struchtúir chosanta ar rudaí atá ag titim (“FOPS”);

(c)

suíocháin phaisinéara;

(d)

neamhchosaint an tiománaí ar leibhéal torainn;

(e)

suíochán an tiománaí;

(f)

spás oibriúcháin agus rochtain ar an suíomh tiomána, lena n-áirítear cosaint ar sciorradh, ar thuisliú nó ar thitim;

(g)

cumhachtdúiseachtaí;

(h)

cosaint ar chomhpháirteanna tiomána;

(i)

pointí ancaireachta criosanna sábhála;

(j)

criosanna sábhála;

(k)

cosaint an tiománaí ar rudaí treáiteacha (Struchtúir Chosanta le haghaidh an Oibreora “OPS”);

(l)

cosaint an tiománaí ar shubstaintí guaiseacha;

(m)

Cosaint óna bheith neamhchosanta ar pháirteanna nó ar ábhair ag teochtaí foircneacha;

(n)

an lámhleabhar don oibreoir;

(o)

rialuithe, lena n-áirítear sábháilteacht agus iontaofacht córas rialaithe, feistí éigeandála agus feistí do stopadh uathoibríoch;

(p)

cosaint ar ghuaiseacha meicniúla seachas na cinn a luaitear i bpointí (a), (b), (g), (k), lena n-áirítear cosaint ar dhromchlaí garbha, cosaint ar chiumhaiseanna géara agus ar uillinneacha géara, cosaint ar réabadh na bpíobán ina n-iompraítear sreabháin agus cosaint ar ghluaiseacht gan smacht na feithicle;

(q)

oibriú agus cothabháil, lena n-áirítear glanadh sábháilte na feithicle;

(r)

sciatha agus feistí cosanta;

(s)

faisnéis, rabhaidh agus marcálacha;

(t)

ábhair agus táirgí;

(u)

ceallraí.

3.   Beidh feidhm ag na ceanglais dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 maidir le feithiclí, agus le córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá beartaithe le haghaidh na bhfeithiclí sin, más rud é go bhfuil siad infheidhme i gcomhréir le hIarscríbhinn I.

4.   Chun a áirithiú go mbainfear ardleibhéal sábháilteachta feidhmiúla amach, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71 maidir leis na ceanglais theicniúla mhionsonraithe le haghaidh na n-ábhar a liostaítear i mír 2 den Airteagal seo, leana n-áirítear nósanna imeachta tástála agus luachanna teorann, i gcás inarb infheidhme. Déanfar na chéad ghníomhartha tarmligthe den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

Beidh na ceanglais theicniúla mhionsonraithe sin de chineál a mhéadóidh an leibhéal sábháilteachta ag an obair dá bhforáiltear leis na Treoracha dá dtagraítear in Airteagal 76(1) agus in Airteagal 77, nó ar a laghad a choimeádfaidh an leibhéal sin, agus eirgeanamaíocht (lena n-áirítear cosaint ar mhí-úsáid intuartha, inúsáidteacht córas rialaithe, inrochtaineacht na rialaitheoirí chun gníomhachtúchán neamhthoiliúil a sheachaint, oiriúnú chomhéadan an duine/na feithicle do shaintréithe intuartha an tiománaí, do chreathanna agus d’idirghabháil an oibreora), cobhsaíocht agus sábháilteacht dóiteáin á gcur san áireamh.

Airteagal 19

Ceanglais um fheidhmíocht chomhshaoil

1.   Áiritheoidh monaróirí go ndéantar na feithiclí a dhearadh, a thógáil agus a chóimeáil ar bhealach a íoslaghdaíonn an tionchar ar an gcomhshaol.

2.   Áiritheoidh monaróirí go gcomhlíonann na feithiclí, na córais, na comhpháirteanna agus na haonaid theicniúla ar leithligh na ceanglais ábhartha atá leagtha amach sa Rialachán seo, lena n-áirítear na ceanglais a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

(a)

astaíochtaí truailleán;

(b)

leibhéal fuaime seachtraí.

3.   Beidh feidhm ag na luachanna teorann, ag na nósanna imeachta tástála agus ag na ceanglais le haghaidh astaíochtaí truailleán atá leagtha síos le haghaidh innealra shoghluaiste i dTreoir 97/68/CE.

4.   Ní fhéadfaidh na luachanna teorann do na leibhéil shonracha fuaime seachtraí a bheith níos mó ná na leibhéil seo a leanas:

(a)

89 dB(A) do tharracóirí ag a bhfuil mais gan ualach nach mó ná 1 500 kg, agus iad in ord reatha;

(b)

85 dB(A) do tharracóirí ag a bhfuil mais gan ualach nach mó ná 1 500 kg, agus iad in ord reatha.

Tomhaisfear iad i gcomhréir leis an nós imeachta tástála a leagtar síos sna gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 6.

5.   Beidh feidhm ag na ceanglais dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 maidir le feithiclí, agus le córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá beartaithe le haghaidh na bhfeithiclí sin, más rud é go bhfuil siad infheidhme i gcomhréir le hIarscríbhinn I.

6.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71 maidir leis na ceanglais theicniúla mhionsonraithe i ndáil leis an leibhéal fuaime seachtraí, lena n-áirítear nósanna imeachta tástála, agus i ndáil le hinnill a bheidh ceadaithe i dtaca le hastaíochtaí truailleán a shuiteáil i bhfeithicil agus i dtaca leis na forálacha gaolmhara le haghaidh solúbthachta chun a áirithiú go mbainfear amach ardleibhéal feidhmíochta comhshaoil. Déanfar na chéad gníomhartha tarmligthe den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

Beidh na ceanglais theicniúla shonracha de chineál a mhéadóidh leibhéal na feidhmíochta comhshaoil dá bhforáiltear sna Treoracha dá dtagraítear in Airteagal 76(1) agus, i gcás inarb infheidhme, in Airteagal 77, nó ar a laghad an leibhéal sin a choimeád.

CAIBIDIL IV

NÓSANNA IMEACHTA CINEÁLCHEADAITHE AE

Airteagal 20

Nósanna imeachta le haghaidh chineálcheadú AE

1.   Agus monaróir ag cur isteach ar chineálcheadú feithicle ina hiomláine, féadfaidh sé ceann amháin de na nósanna imeachta a leanas a roghnú:

(a)

cineálcheadú céim ar chéim;

(b)

cineálcheadú aonchéime;

(c)

cineálcheadú measctha.

De bhreis air sin, féadfaidh an monaróir cineálcheadú ilchéime a roghnú.

I gcás cineálcheadú córas, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh, is é an nós imeachta do chineálcheadú aonchéime amháin a bheidh infheidhme.

2.   Is éard a bheidh sa chineálcheadú céim ar chéim bailiú le chéile, céim ar chéim, tacar iomlán na ndeimhnithe ar chineálcheadú AE do na chórais, do na comhpháirteanna agus do na haonaid theicniúla ar leithligh ar cuid den fheithicil iad, agus as a leanann, ag an gcéim deiridh, ceadú na feithicle ina hiomláine.

3.   Is éard a bheidh sa chineálcheadú aonchéime ceadú na feithicle ina hiomláine trí oibríocht aonair.

4.   Is éard atá sa chineálcheadú measctha nós imeachta cineálcheadaithe céim ar chéim trína mbaintear amach ceadú córais amháin nó níos mó le linn chéim dheireanach cheadú na feithicle iomláine, gan gá le deimhnithe ar chineálcheadú AE a eisiúint le haghaidh na gcóras sin.

5.   I nós imeachta cineálcheadaithe ilchéime, deimhníonn údarás ceadaithe amháin nó níos mó, ag brath ar staid chríochnaithe na feithicle, go gcomhlíonann cineál feithicle neamhiomláine nó cineál feithicle lánchríochnaithe forálacha riaracháin ábhartha agus ceanglais theicniúla ábhartha an Rialacháin seo.

Déanfar cineálcheadú ilchéime a dheonú i leith cineál feithicle neamhiomláine nó lánchríochnaithe a chomhlíonann na sonraí san fhillteán faisnéise dá bhforáiltear in Airteagal 22 agus a chomhlíonann na ceanglais theicniúla a leagtar síos sna gníomhartha ábhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I, ag cur staid chríochnaithe na feithicle san áireamh.

6.   Ní dheonófar an cineálcheadú i leith na céime deiridh den chríochnú ach amháin go dtí tar éis don údarás ceadaithe a dheimhniú go gcomhlíonann an fheithicil arna cineálcheadú ag an gcéim dheiridh na ceanglais theicniúla uile is infheidhme ag an tráth sin. Áiritheofar leis an méid sin seiceáil dhoiciméadach ar na ceanglais go léir atá clúdaithe ag cineálcheadú d’fheithicil neamhiomlán arna dheonú le linn an nós imeachta ilchéime, fiú nuair a dhéantar é a dheonú do (fho-)chatagóir feithicle éagsúil.

7.   Ní dhéanfaidh an nós imeachta ceadaithe a roghnófar difear do na ceanglais shubstainteacha is infheidhme ar gá don chineál feithicle iad a chomhlíonadh tráth a eisítear cineálcheadú na feithicle iomláine.

8.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71 maidir le socruithe mionsonraithe a bhaineann le nósanna imeachta cineálcheadaithe. Déanfar na chéad ghníomhartha tarmligthe den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

Airteagal 21

Iarratas ar chineálcheadú

1.   Déanfaidh an monaróir an t-iarratas ar chineálcheadú a chur faoi bhráid an údaráis ceadaithe.

2.   Ní fhéadfar ach aon iarratas amháin a chur isteach i leith cineál ar leithligh feithicle, córais, comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh, agus ní fhéadfar é a chur isteach ach in aon Bhallstát amháin.

3.   Cuirfear isteach iarratas ar leithligh le haghaidh gach cineáil atá le ceadú.

Airteagal 22

Fillteán faisnéise

1.   Soláthróidh an t-iarratasóir fillteán faisnéise don údarás ceadaithe.

2.   Beidh na nithe seo a leanas san fhillteán faisnéise:

(a)

doiciméad faisnéise;

(b)

gach sonra, líníocht, grianghraf agus faisnéis eile;

(c)

i gcás feithiclí, léiriú ar an nós imeachta nó na nósanna imeachta arna roghnú i gcomhréir le hAirteagal 20(1);

(d)

aon fhaisnéis bhreise a iarrann an t-údarás ceadaithe i gcomhthéacs an nós imeachta iarratais.

3.   Féadfar an fillteán faisnéise a sholáthar ar pháipéar nó i bhformáid leictreonach ar formáid í atá inghlactha ag an tseirbhís theicniúil agus ag an údarás ceadaithe.

4.   Déanfaidh an Coimisiún teimpléid a leagan síos don doiciméad faisnéise agus don fhillteán faisnéise trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2). Déanfar na chéad ghníomhartha cur chun feidhme den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

Airteagal 23

Ceanglais shonracha maidir le faisnéis atá le soláthar san iarratas ar chineálcheadú faoi nósanna imeachta éagsúla

1.   Beidh ag gabháil leis an iarratas ar chineálcheadú céim ar chéim fillteán faisnéise i gcomhréir le hAirteagal 22 agus sraith iomlán na ndeimhnithe ar chineálcheadú is gá de bhun gach gnímh ar leithligh is infheidhme agus atá liostaithe in Iarscríbhinn I.

Maidir le cineálcheadú córais, comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh, de bhun na ngníomhartha is infheidhme atá liostaithe in Iarscríbhinn I, beidh rochtain ag an údarás ceadaithe ar an bhfillteán faisnéise gaolmhar go dtí go n-eisítear cineálcheadú nó go dtí go ndiúltaítear do chineálcheadú.

2.   Beidh ag gabháil le hiarratas ar chineálcheadú aonchéime fillteán faisnéise dá bhforáiltear in Airteagal 22 ar fillteán é ina mbeidh an fhaisnéis ábhartha i gcomhréir leis na gníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar de bhun an Rialacháin seo, i ndáil leis na gníomhartha sin is infheidhme.

3.   I gcás nós imeachta cineálcheadaithe mheasctha, beidh ag gabháil leis an bhfillteán faisnéise ceann amháin nó níos mó de dheimhnithe ar chineálcheadú a cheanglaítear a dhéanamh de bhun gach ceann de na gníomhartha is infheidhme a liostaítear in Iarscríbhinn I agus beidh ar áireamh san fhillteán sin, a mhéid is nach gcuirtear aon deimhniú ar chineálcheadú i láthair, an fhaisnéis ábhartha i gcomhréir leis na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, maidir leis na gníomhartha sin is infheidhme.

4.   Gan dochar do mhír 1, do mhír 2 ná do mhír 3, soláthrófar an fhaisnéis seo a leanas chun críocha cineálcheadaithe ilchéime:

(a)

sa chéad chéim, na codanna sin den fhillteán faisnéise agus de na deimhnithe ar chineálcheadú AE a bhaineann le staid chríochnaithe na bonnfheithicle;

(b)

sa dara céim agus sna céimeanna ina dhiaidh sin, na codanna sin den fhillteán faisnéise agus de dheimhnithe ar chineálcheadú AE a bhaineann leis an gcéim reatha tógála, móide cóip de dheimhniú ar chineálcheadú AE le haghaidh na feithicle a eisíodh sa chéim tógála roimhe sin mar aon le mionsonraí iomlána maidir le haon athruithe a rinne an monaróir ar an bhfeithicil nó maidir le haon ní a chuir an monaróir léi.

Féadfar an fhaisnéis atá sonraithe i bpointí (a) agus (b) den chéad fhomhír den mhír seo a sholáthar i gcomhréir le mír 3.

5.   Féadfaidh an t-údarás ceadaithe, trí iarraidh réasúnaithe, a cheangal ar an monaróir aon fhaisnéis eile is gá chun go bhféadfar cinneadh a dhéanamh maidir leis na tástálacha nach mór a dhéanamh, nó chun déanamh na dtástálacha sin a éascú.

CAIBIDIL V

SEOLADH NÓSANNA IMEACHTA CINEÁLCHEADAITHE AE

Airteagal 24

Forálacha ginearálta

1.   Ní thabharfaidh na húdaráis ceadaithe cineálcheadú AE ach amháin tar éis dóibh a áirithiú go bhfuil na socruithe a bhaineann le comhréireacht táirgeachta dá dtagraítear in Airteagal 28 curtha chun feidhme agus má chomhlíonann an cineál feithicle, an cineál córais, an cineál comhpháirte nó an cineál aonaid theicniúil ar leithligh na ceanglais is infheidhme.

2.   Tabharfar cineálcheaduithe AE i gcomhréir leis an gCaibidil seo.

3.   Má fhionnann údarás cheadaithe go ndéanann cineál feithicle, córais, comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh, cé go gcomhlíonann siad na forálacha arna gceangal, riosca tromchúiseach a chothú don tsábháilteacht nó go bhféadfadh sé díobháil mhór a dhéanamh don chomhshaol nó don tsláinte phoiblí, nó go gcothaíonn sé riosca tromchúiseach don tsábháilteacht cheirde féadfaidh sé a dhiúltú cineálcheadú AE a dheonú. Sa chás sin, déanfaidh sé comhad mionsonraithe a sheoladh láithreach bonn chuig údaráis cheadaithe na mBallstát eile agus chuig an gCoimisiún ina míneofar na cúiseanna atá leis an gcinneadh agus ina leagfar amach an fhianaise lena fhionnachtana.

4.   Déanfar deimhnithe ar chineálcheadú AE a uimhriú i gcomhréir le córas comhchuibhithe arna leagan ag an gCoimisiún trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2). Déanfar na chéad ghníomhartha cur chun feidhme den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

5.   Déanfaidh an t-údarás ceadaithe, laistigh de mhí amháin ó eisiúint an deimhnithe ar chineálcheadú AE, cóip den deimhniú ar chineálcheadú AE, chomh maith leis na ceangaltáin, a sheoladh trí chóras leictreonach malairte comhchoiteann slán chuig údaráis cheadaithe na mBallstát eile le haghaidh gach cineál feithicle atá ceadaithe aige. Féadfaidh an chóip sin a bheith i bhfoirm comhaid leictreonaigh shláin freisin.

6.   Cuirfidh an t-údarás ceadaithe údaráis cheadaithe na mBallstát eile ar an eolas gan mhoill maidir le haon cheadú feithicle a diúltaíodh nó a tarraingíodh siar, chomh maith leis na fáthanna leis an gcinneadh.

7.   Ar eatraimh thrí mhí, seolfaidh an t-údarás ceadaithe chuig údaráis cheadaithe na mBallstát eile liosta de na cineálcheaduithe AE do chórais, do chomhpháirteanna agus d’aonaid theicniúla ar leithligh a dheonaigh sé, a leasaigh sé, a dhiúltaigh sé a dheonú nó a tharraing sé siar le linn na tréimhse roimhe sin.

8.   Má iarrann údarás ceadaithe Ballstáit eile cóip den deimhniú ar chineálcheadú AE, déanfaidh an t-údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE, laistigh de mhí amháin ón iarraidh a fháil, an deimhniú cineálcheadaithe AE a iarradh, in éineacht leis na ceangaltáin, a sheoladh trí chóras leictreonach malairte comhchoiteann slán chuig údarás ceadaithe an Bhallstáit sin. Féadfaidh an chóip sin a bheith i bhfoirm comhaid leictreonaigh shláin freisin.

9.   Má iarrann an Coimisiún amhlaidh, cuirfidh an t-údarás ceadaithe an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 5 go mír 8 chuig an gCoimisiún freisin.

10.   Cuirfidh an t-údarás ceadaithe pacáiste faisnéise le chéile ina mbeidh an fillteán faisnéise móide na tuarascálacha ar na tástálacha agus gach doiciméad eile a chuir an tseirbhís theicniúil nó an t-údarás ceadaithe leis an bhfillteán faisnéise le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh. San fhillteán faisnéise beidh innéacs ina liostófar a inneachar agus uimhreacha cuí nó marcanna eile air chun na leathanaigh uile a dhéanamh so-aitheanta, agus leagfar amach an doiciméad sin i bhformáid a thaispeánfaidh na céimeanna i ndiaidh a chéile a tugadh i mbainistiú an chineálcheadaithe AE, go háirithe na dátaí ar a ndearnadh athbhreithnithe agus nuashonrú. Déanfaidh an t-údarás ceadaithe an fhaisnéis atá sa phacáiste faisnéise a choimeád ar fáil ar feadh tréimhse 10 mbliana tar éis críoch bhailíocht an cheadaithe lena mbaineann.

Airteagal 25

Forálacha sonracha maidir leis an deimhniú ar chineálcheadú AE

1.   Beidh an méid seo a leanas, i bhfoirm cheangaltán, ag gabháil leis an deimhniú ar chineálcheadú AE:

(a)

an pacáiste faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 24(10);

(b)

torthaí na dtástálacha;

(c)

ainm(neacha) agus cóip(eanna) samplach(a) de shíniú(de shínithe) an duine(na ndaoine) atá údaraithe chun deimhnithe comhréireachta a shíniú agus ráiteas faoina bpost sa chuideachta;

(d)

i gcás cineálcheadaithe AE don fheithicil ina hiomláine, cóip shamplach den deimhniú comhréireachta agus í comhlánaithe.

2.   Eiseofar an deimhniú ar chineálcheadú AE ar bhonn an teimpléid arna leagan síos ag an gCoimisiún trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2). Déanfar na chéad ghníomhartha cur chun feidhme den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

3.   Maidir le gach cineál feithicle, déanfaidh an t-údarás ceadaithe na nithe seo a leanas:

(a)

na ranna ábhartha uile den deimhniú ar chineálcheadú AE a chomhlánú, lena n-áirítear bileog thorthaí na tástála atá i gceangal leis an deimhniú;

(b)

an t-innéacs a ghabhann leis an bpacáiste faisnéise a thiomsú;

(c)

an deimhniú comhlánaithe, chomh maith leis na ceangaltáin a ghabhann leis, a eisiúint don iarratasóir gan mhoill.

Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad a leagan síos do bhileog thorthaí na tástála dá dtagraítear i bpointe (a). Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2). Déanfar na chéad ghníomhartha cur chun feidhme den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

4.   I gcás cineálcheadú AE ar forchuireadh, i gcomhréir le hAirteagal 35, srianta ar a bhailíocht, nó a ndearnadh forálacha áirithe den Rialachán seo nó de na gníomhartha tarmligthe agus de na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a tharscaoileadh ina leith, sonrófar na srianta nó na tarscaoiltí sin sa deimhniú ar chineálcheadú AE.

5.   I gcás ina ndéanann an monaróir nós imeachta an chineálcheadaithe mheasctha a roghnú, comhlánóidh an t-údarás ceadaithe sa phacáiste faisnéise na tagairtí do na tuarascálacha ar na tástálacha, arna mbunú leis an ngníomh cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 27(1), nach bhfuil aon deimhniú ar chineálcheadú AE ar fáil lena n-aghaidh.

6.   I gcás ina roghnaíonn an monaróir nós imeachta an chineálcheadaithe aonchéime, bunóidh an t-údarás ceadaithe liosta ceanglas nó gníomhartha is infheidhme agus cuirfidh sé an liosta sin i gceangal leis an deimhniú ar chineálcheadú AE. Déanfaidh an Coimisiún teimpléad don liosta sin a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2). Déanfar na chéad ghníomhartha cur chun feidhme den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

Airteagal 26

Forálacha sonracha maidir le córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leith

1.   Tabharfar cineálcheadú AE do chórais atá i gcomhréir leis na sonraí san fhillteán faisnéise agus a chomhlíonann na ceanglais theicniúla atá leagtha síos sna gníomhartha ábhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn I.

2.   Déanfar cineálcheadú AE a dheonú do chomhpháirt nó d’aonad teicniúil ar leithligh i dtaca le comhpháirt nó le haonad teicniúil ar leithligh atá i gcomhréir leis na sonraí san fhillteán faisnéise agus a chomhlíonann na ceanglais theicniúla atá leagtha síos sna gníomhartha ábhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I.

3.   I gcás ina bhfuil comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh, bíodh siad le deisiú, le seirbhísiú, le cothabháil nó ná bíodh, cumhdaithe freisin ag cineálcheadú córais a bhaineann le feithicil, ní bheidh gá le haon cheadú comhpháirte nó le haon cheadú aonaid theicniúil ar leithligh eile ach amháin má fhoráiltear dó sin sna gníomhartha ábhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn I.

4.   I gcás ina gcomhlíonann comhpháirt aonad teicniúil ar leithligh nó comhpháirt an fheidhm atá leis nó léi nó mura bhfuil sé nó sí ina s(h)ainghné ach amháin nuair a oibríonn sé nó sí i gcomhcheangal le páirteanna eile de chuid na feithicle, rud a fhágann nach féidir a fhíorú go gcomhlíonann an t-aonad teicniúil ar leithligh nó an chomhpháirt na ceanglais ach amháin nuair a bhíonn sé nó sí ag obair i gcomhcheangal leis na páirteanna eile sin de chuid na feithicle, cuirfear srian dá réir le raon fheidhme an chineálcheadaithe AE i leith na comhpháirte sin nó i leith an aonaid theicniúil ar leithligh sin.

Sna cásanna sin, sonrófar sa deimhniú ar chineálcheadú AE aon srianta ar úsáid na comhpháirte nó an aonaid theicniúil ar leithligh agus luafar ann na coinníollacha speisialta maidir lena suiteáil.

I gcás ina bhfeistíonn monaróir na feithicle a leithéid de chomhpháirt nó d’aonad teicniúil ar leithligh, fíorófar le linn don fheithicil a bheith á ceadú go bhfuil an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh sin i gcomhréir le haon srianta is infheidhme maidir lena n-úsáid nó le haon choinníollacha is infheidhme maidir lena suiteáil.

Airteagal 27

Tástálacha arna gceangal le haghaidh chineálcheadú AE

1.   Léireofar comhlíonadh na saintreoracha atá leagtha síos sa Rialachán seo agus sna gníomhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn I trí bhíthin tástálacha iomchuí arna ndéanamh ag seirbhísí teicniúla ainmnithe.

Is sna gníomhartha ábhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I a leagfar síos na nósanna imeachta tástála dá dtagraítear sa chéad fhomhír agus an trealamh sonrach agus na huirlisí sonracha a fhorordaítear chun na tástálacha sin a dhéanamh.

Déanfaidh formáid na tuarascála ar an tástáil na ceanglais ghinearálta arna leagan síos ag an gCoimisiún trí bhíthin gníomhartha tarmligthe a chomhlíonadh. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2). Déanfar na chéad ghníomhartha cur chun feidhme den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

2.   Cuirfidh an monaróir ar fáil don údarás ceadaithe a oiread sin feithiclí, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh a cheanglaítear air a chur ar fáil faoi na gníomhartha ábhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I chun na tástálacha a éilítear a dhéanamh.

3.   Déanfar na tástálacha riachtanacha ar fheithiclí, ar chomhpháirteanna agus ar aonaid theicniúla ar leithligh atá ionadaíoch don chineál atá le ceadú.

Féadfaidh an monaróir, áfach, le comhaontú an údaráis ceadaithe, feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh a roghnú nach bhfuil ionadaíoch don chineál atá le ceadú ar chuntar go mbeidh roinnt de na gnéithe is neamhfhabhraí inti ó thaobh an leibhéil feidhmíochta atá ag teastáil. Féadfar úsáid a bhaint as modhanna fíorúla tástála chun cabhrú le cinnteoireacht le linn an phróisis roghnaithe.

4.   Faoi réir chomhaontú an údaráis ceadaithe, féadfar modhanna fíorúla tástála a úsáid in ionad na nósanna imeachta tástála dá dtagraítear i mír 1 arna iarraidh sin don mhonaróir maidir leis na ceanglais sin a leagtar síos sna gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun mhír 6.

5.   Comhlíonfaidh na modhanna fíorúla tástála na coinníollacha a bhunaítear sna gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun mhír 6.

6.   D’fhonn a áirithiú go mbeidh na torthaí a gheofar trí na modhanna fíorúla tástála chomh bailí céanna leis na torthaí a gheofar trí thástáil fhisiciúil, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71 a mhéid a bhaineann leis na ceanglais is féidir a chur faoi thástáil fhíorúil agus na dálaí a mbeidh an tástáil sin le déanamh fúthu. Nuair a ghlacfaidh an Coimisiún na gníomhartha tarmligthe sin, beidh mar bhonn aige na ceanglais agus na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Iarscríbhinn XVI a ghabhann le Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat chun mótarfheithiclí agus a leantóirí, mar aon le córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá beartaithe le haghaidh feithiclí den sórt sin a cheadú (An Chreat Treoir) (33), de réir mar is iomchuí.

Airteagal 28

Socruithe maidir le comhréireacht táirgeachta

1.   Déanfaidh an t-údarás ceadaithe a thugann cineálcheadú AE na bearta is gá, i gcomhar le húdaráis cheadaithe na mBallstát eile más gá, chun a fhíorú go bhfuil socruithe leordhóthanacha déanta lena áirithiú go bhfuil na feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh a tháirgtear i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe.

2.   Maidir le húdarás ceadaithe a dheonaíonn cineálcheadú d’fheithicil ina hiomláine, déanfaidh sé na bearta is gá chun a fhíorú go bhfuil na deimhnithe comhréireachta a eisíonn an monaróir i gcomhréir le hAirteagal 33. Chuige sin, fíoróidh an t-údarás ceadaithe go bhfuil líon dóthanach samplaí de dheimhnithe comhréireachta ann atá ar comhréir le hAirteagal 33 agus go bhfuil socruithe dóthanacha déanta ag an monaróir lena áirithiú go bhfuil na sonraí sna deimhnithe comhréireachta i gceart.

3.   Maidir le húdarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE, déanfaidh sé na bearta is gá, i gcomhar le húdaráis cheadaithe na mBallstát eile más gá, chun a fhíorú go bhfuil na socruithe dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 dóthanach i gcónaí ionas go leanfaidh feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh atá á dtáirgeadh de bheith i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe agus go leanfaidh deimhnithe comhréireachta de bheith ag comhlíonadh Airteagal 33.

4.   D’fhonn a fhíorú go bhfuil feithicil, córas, comhpháirt, nó aonad teicniúil ar leithligh i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe, féadfaidh an t-údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE aon cheann de na seiceálacha nó de na tástálacha, ar tástálacha iad a éilítear le haghaidh chineál cheadú AE is ábhar do chineálcheadú AE, a dhéanamh ar shamplaí arna dtógáil in áitreabh an mhonaróra, lena n-áirítear saoráidí táirgthe.

5.   Nuair a shuíonn údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE nach bhfuil na socruithe dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 á gcur i bhfeidhm, nó go n-imíonn siad go mór ó na socruithe agus ó na pleananna rialaithe a comhaontaíodh, nó gur stopadh de bheith á gcur i bhfeidhm nó go meastar nach bhfuil siad dóthanach a thuilleadh, cé go bhfuiltear ag leanúint den táirgeadh, déanfaidh an t-údarás ceadaithe sin na bearta is gá chun a áirithiú go leanfar i gceart an nós imeachta um chomhréireacht táirgeachta, nó déanfaidh sé an cineálcheadú a tharraingt siar.

6.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71 i dtaobh na socruithe mionsonraithe maidir le comhréireacht táirgeachta. Déanfar na chéad ghníomhartha tarmligthe den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

CAIBIDIL VI

LEASUITHE AR CHINEÁLCHEADUITHE AE

Airteagal 29

Forálacha ginearálta

1.   Cuirfidh an monaróir an t-údarás ceadaithe a thug cineálcheadú AE ar an eolas gan mhoill maidir le haon athrú ar na sonraí a taifeadadh sa phacáiste faisnéise.

Déanfaidh an t-údarás ceadaithe sin cinneadh maidir le cé acu de na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagal 30 a leanfar.

I gcás inar gá, féadfaidh an t-údarás ceadaithe a chinneadh, tar éis dó dul i gcomhairle leis an monaróir, go ndeonófar cineálcheadú AE nua.

2.   Is chuig an údarás ceadaithe a thug cineálcheadú AE, agus chuige sin amháin a chuirfear iarratas ar chineálcheadú AE a leasú.

3.   Má fhionnann an t-údarás ceadaithe, chun críocha leasú á dhéanamh, gur gá cigireachtaí nó tástálacha a athdhéanamh, cuirfidh sé an monaróir ar an eolas faoin méid sin dá réir sin.

Ní bheidh feidhm ag na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 30 ach amháin, ar bhonn na gcigireachtaí agus na dtástálacha, má thagann an t-údarás ceadaithe ar an tátal go bhfuiltear ag leanúint de na ceanglais a bhaineann le cineálcheadú AE a chomhlíonadh.

Airteagal 30

Cineálcheaduithe AE a athbhreithniú agus a fhadú

1.   Má tá athrú tagtha ar na sonraí a taifeadadh sa phacáiste faisnéise, agus mura bhfuil gá le cigireachtaí nó le tástálacha a athdhéanamh, tabharfar “athbhreithniú” ar an leasú sin.

I gcásanna den sórt sin, eiseoidh an t-údarás ceadaithe na leathanaigh athbhreithnithe den phacáiste faisnéise de réir mar is gá, agus marcálfaidh sé gach ceann de na leathanaigh athbhreithnithe chun an cineál athraithe agus dáta na hatheisiúna a léiriú. Measfar go ndéanann leagan comhdhlúite nuashonraithe den phacáiste, móide tuairisc mhionsonraithe ar na hathruithe, an ceanglas sin a chomhlíonadh.

2.   “Fadú” a thabharfar ar an leasú nuair atá athrú tagtha ar shonraí a taifeadadh sa phacáiste faisnéise nuair a tharlaíonn aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a)

is gá cigireachtaí nó tástálacha breise a dhéanamh;

(b)

athraíodh faisnéis sa deimhniú ar chineálcheadú AE, cé is moite d’fhaisnéis sna ceangaltáin;

(c)

tá feidhm tagtha le ceanglais nua faoi aon ghníomh a liostaítear in Iarscríbhinn I, ar ceanglais iad is infheidhme maidir leis an gcineál feithicle nó maidir leis an gcóras, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh atá ceadaithe.

I gcás fadú, eiseoidh an t-údarás ceadaithe deimhniú nuashonraithe ar chineálcheadú AE a mbeidh uimhir an fhadaithe luaite air, ar uimhir í a ardaíonn de réir líon na bhfaduithe leantacha atá deonaithe cheana. Taispeánfar go soiléir ar an deimhniú ceadaithe sin an chúis a bhí leis an bhfadú agus an dáta a atheisíodh é.

3.   Nuair a eisítear leathanaigh leasaithe nó leagan comhdhlúite nuashonraithe, leasófar dá réir sin an t-innéacs a ghabhann leis an bpacáiste faisnéise a ghabhann leis an deimhniú ceadaithe chun dáta an tsínithe is déanaí nó dáta an athbhreithnithe is déanaí, nó dáta an chomhdhlúthaithe is déanaí den leagan nuashonraithe, a thaispeáint.

4.   Ní bheidh gá le haon leasú ar chineálcheadú feithicle más rud é, ó thaobh na teicneolaíochta de, nach mbaineann na ceanglais nua dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 2 leis an gcineál sin feithicle nó go mbaineann siad le catagóirí feithicle seachas an chatagóir lena mbaineann sé.

Airteagal 31

Leasuithe a eisiúint agus a fhógairt

1.   I gcás sínithe, nuashonrófar gach roinn ábhartha den deimhniú ar chineálcheadú AE, na ceangaltáin a ghabhann leis, agus an t-innéacs a ghabhann leis an bpacáiste faisnéise. Eiseofar an deimhniú nuashonraithe agus na ceangaltáin a ghabhann leis don iarratasóir gan mhoill.

2.   I gcás athbhreithnithe, déanfaidh an t-údarás ceadaithe na doiciméid athbhreithnithe nó an leagan comhdhlúite nuashonraithe, de réir mar is cuí, lena n-áirítear an t-innéacs athbhreithnithe a ghabhann leis an bpacáiste faisnéise a eisiúint don iarratasóir gan mhoill.

3.   I gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha amach in Airteagal 24, déanfaidh an t-údarás ceadaithe fógra faoi aon leasú arna dhéanamh ar chineálcheaduithe AE a thabhairt d’údaráis cheadaithe na mBallstát eile.

CAIBIDIL VII

BAILÍOCHT CHINEÁLCHEADÚ AE

Airteagal 32

Bailíocht a fhoirceannadh

1.   Eiseofar cineálcheaduithe AE ar feadh tréimhse gan teorainn.

2.   Tiocfaidh cineálcheadú AE chun bheith neamhbhailí in aon cheann de na cásanna seo a leanas:

(a)

más rud é, go dtagann ceanglais nua chun bheith éigeantach, ar ceanglais iad is infheidhme maidir leis an gcineál feithicle ceadaithe, maidir le feithiclí a chur ar fáil ar an margadh, a chlárú nó a chur i seirbhís agus más rud é nach féidir an cineálcheadú a nuashonrú dá réir;

(b)

má scoirtear go críochnúil agus go deonach de bheith ag táirgeadh na feithicle ceadaithe;

(c)

má imíonn bailíocht an cheadaithe in éag de bhun sriain speisialta i gcomhréir le hAirteagal 35(6);

(d)

má dhéantar an ceadú a tharraingt siar i gcomhréir le hAirteagal 28(5), le hAirteagal 44(1) nó le hAirteagal 47(4).

3.   Mura dtagann ach malairt amháin laistigh de chineál nó leagan amháin laistigh de mhalairt chun bheith neamhbhailí, ní chaillfidh cineálcheadú AE na feithicle atá i gceist bailíocht ach amháin a mhéid a bhaineann leis an malairt áirithe nó leis an leagan áirithe atá i gceist.

4.   Nuair a scoirtear go críochnúil de bheith ag táirgeadh cineál áirithe feithicle, tabharfaidh an monaróir fógra faoi sin don údarás ceadaithe a thug cineálcheadú AE le haghaidh na feithicle sin.

Laistigh de mhí amháin tar éis dó an fógra dá dtagraítear sa chéad fhomhír a fháil, déanfaidh an t-údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE don fheithicil é sin a chur in iúl d’údaráis cheadaithe na mBallstát eile.

5.   Gan dochar do mhír 4, i gcásanna ina mbeidh cineálcheadú AE i leith feithicle le teacht chun bheith neamhbhailí, tabharfaidh an monaróir fógra faoin méid sin don údarás ceadaithe a thug cineálcheadú AE.

Déanfaidh an t-údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE gach faisnéis ábhartha a chur gan mhoill chuig údaráis cheadaithe na mBallstát eile ionas go bhféadfar, i gcás inarb iomchuí, Airteagal 39 a chur i bhfeidhm.

Sonrófar san fhaisnéis dá dtagraítear sa dara fomhír, go háirithe, an dáta táirgthe agus an uimhir aitheantais feithicle don fheithicil is deireanaí a táirgeadh.

CAIBIDIL VIII

AN DEIMHNIÚ COMHRÉIREACHTA AGUS MARCANNA

Airteagal 33

Deimhniú comhréireachta

1.   Déanfaidh an monaróir, ina cháil mar shealbhóir ar chineálcheadú feithicle, deimhniú comhréireachta a sheachadadh mar dhoiciméad páipéir a bheidh ag gabháil le gach feithicil, bíodh sí iomlán, neamhiomlán nó lánchríochnaithe, arna monarú i gcomhréir leis an gcineál feithicle ceadaithe.

Seachadfar deimhniú den sórt sin saor in aisce ar an gceannaitheoir in éineacht leis an bhfeithicil. Ní fhéadfaidh seachadadh an deimhnithe a bheith ag brath ar iarraidh shainráite a dhéanamh ar an monaróir nó ar fhaisnéis bhreise a chur isteach chuige.

Arna iarraidh sin ag úinéir na feithicle, déanfaidh an monaróir feithicle, go ceann tréimhse 10 mbliana tar éis dháta táirgthe na feithicle dúblach den deimhniú comhréireachta a eisiúint ar íocaíocht nach mó ná costas na heisiúna. Beidh an focal “dúblach” le feiceáil go soiléir ar éadan aon deimhnithe dhúblaigh.

2.   Úsáidfidh an monaróir an teimpléad le haghaidh deimhnithe comhréireachta arna ghlacadh ag an gCoimisiún trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2). Ceapfar an deimhniú comhréireachta sa chaoi is go gcoiscfear brionnú. Chuige sin, forálfar sna gníomhartha cur chun feidhme go mbeidh an páipéar a úsáidtear sa deimhniú cosanta ag roinnt gnéithe éagsúla de chlódóireacht slándála. Déanfar na chéad ghníomhartha cur chun feidhme den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

3.   Déanfar an deimhniú comhréireachta a tharraingt suas i gceann amháin ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais. Féadfaidh aon Bhallstát a iarraidh go ndéanfaí an deimhniú comhréireachta a aistriú go dtí a theanga oifigiúil nó go dtí a theangacha oifigiúla féin.

4.   Is in eagraíocht an mhonaróra a bheidh an duine/na daoine a bheidh údaraithe chun deimhnithe comhréireachta a shíniú agus beidh an duine/na daoine sin údaraithe go cuí ag an mbainistíocht chun freagracht dhlíthiúil an mhonaróra a ghlacadh chucu féin i ndáil le dearadh agus tógáil na feithicle nó i ndáil le comhréireacht táirgeachta na feithicle.

5.   Déanfar an deimhniú comhréireachta a chomhlánú ina iomláine agus ní bheidh srianta ann maidir le húsáid na feithicle seachas na srianta sin dá bhforáiltear sa Rialachán seo nó in aon cheann de na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

6.   I gcás feithicle neamhiomláine nó i gcás feithicle lánchríochnaithe, ní chomhlánóidh an monaróir ach amháin na míreanna sin den deimhniú comhréireachta ar cuireadh leis an bhfeithicil iad nó ar athraíodh iad ag an gcéim reatha ceadaithe agus, más infheidhme, cuirfidh sé i gceangal leis an deimhniú gach deimhniú comhréireachta a seachadadh ag na céimeanna roimhe sin.

7.   I gcás feithiclí a cheadaítear i gcomhréir le hAirteagal 35(2), beidh, i dteideal an deimhnithe comhréireachta, an frása a leanas: “Le haghaidh feithiclí iomlána/feithiclí lánchríochnaithe arna gcineálcheadú i bhfeidhmiú Airteagal 26 de Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta (ceadú sealadach).”.

8.   I gcás feithiclí arna gcineálcheadú i gcomhréir le hAirteagal 37, beidh, i dteideal an deimhnithe chomhréireachta mar atá leagtha amach sna gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 2, an frása seo a leanas “Le haghaidh feithiclí iomlána/feithiclí lánchríochnaithe arna gcineálcheadú i sraitheanna beaga”, agus in aice leis sin an bhliain táirgthe agus uimhir sheicheamhach ina diaidh, uimhir idir 1 agus an teorainn atá sonraithe sa tábla atá leagtha amach in Iarscríbhinn II, agus lena gcuirfear in iúl, maidir le gach bliain táirgthe, staid na feithicle sin laistigh den táirgeadh arna chionroinnt le haghaidh na bliana sin.

9.   Gan dochar do mhír 1, féadfaidh an monaróir an deimhniú comhréireachta a sheoladh go leictreonach chuig údarás clárúcháin aon Bhallstáit.

Airteagal 34

Pláta reachtúil le marcáil iomchuí feithiclí agus marc cineálcheadaithe comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh

1.   Déanfaidh monaróir feithicle pláta reachtúil leis an marcáil iomchuí a cheanglaítear a dhéanamh leis an ngníomh cur chun feidhme ábhartha arna ghlacadh de bhun mhír 3 a ghreamú de gach feithicil arna monarú i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe.

2.   Monaróir comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh, bíodh an chomhpháirt nó an t-aonad sin ina chuid de chóras nó ná bíodh, déanfaidh sé marc an chineálcheadaithe a éilítear leis an ngníomh cur chun feidhme ábhartha arna ghlacadh de bhun an Rialacháin seo nó de bhun rialachán ábhartha CENAE nó de bhun Chód ECFE a ghreamú de gach comhpháirt nó de gach aonad teicniúil ar leithligh arna monarú i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe.

I gcás nach n-éilítear marc cineálcheadaithe den sórt sin, déanfaidh an monaróir trádainm nó trádmharc an mhonaróra, uimhir an chineáil nó uimhir aitheantais a ghreamú.

3.   Beidh pláta reachtúil agus marc an chineálcheadaithe AE i gcomhréir leis an tsamhail arna leagan amach ag an gCoimisiún trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2). Déanfar na chéad ghníomhartha cur chun feidhme den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2014.

CAIBIDIL IX

DÍOLÚINTÍ DO THEICNEOLAÍOCHTAÍ NUA NÓ DO CHOINCHEAPA NUA

Airteagal 35

Díolúintí le haghaidh teicneolaíochtaí nua nó le haghaidh coincheap nua

1.   Féadfaidh an monaróir iarratas a dhéanamh ar chineálcheadú AE maidir le cineál feithicle, cineál córais, cineál comhpháirte nó cineál aonaid theicniúil ar leithligh a ionchorpraíonn teicneolaíochtaí nua nó coincheapa nua nach bhfuil ag luí le ceann amháin nó níos mó de na gníomhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn I.

2.   Deonóidh an t-údarás ceadaithe cineálcheadú AE dá dtagraítear i mír 1 i gcás ina mbeidh gach ceann de na coinníollacha seo a leanas comhlíonta:

(a)

luaitear ar an iarratas na cúiseanna a fhágann na teicneolaíochtaí nó na coincheapa atá i gceist nach bhfuil an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh ag luí le ceann amháin nó níos mó de na gníomhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn I;

(b)

tuairiscítear ar an iarratas na himpleachtaí sábháilteachta agus comhshaoil a ghabhann leis an teicneolaíocht nua agus na bearta a rinneadh lena áirithiú go mbeidh ar a laghad leibhéal sábháilteachta agus leibhéal cosanta comhshaoil ann atá coibhéiseach leis an leibhéal dá bhforáiltear leis na ceanglais óna bhfuiltear ag iarraidh díolúine;

(c)

cuirtear i láthair tuairiscí ar na tástálacha agus na torthaí a chruthaíonn go gcomhlíontar an coinníoll i bpointe (b).

3.   Beidh deonú cineálcheadaithe AE den sórt sin lena ndéantar díolúine a thabhairt maidir le teicneolaíochtaí nua nó le coincheapa nua faoi réir údarú ón gCoimisiún. Tabharfar an t-údarú sin trí bhíthin gnímh cur chun feidhme. Glacfar an gníomh cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2).

4.   Go dtí go nglacfaidh an Coimisiún cinneadh maidir le húdarú, féadfaidh an t-údarás ceadaithe cineálcheadú AE a eisiúint idir an dá linn maidir le cineál feithicle a chuimsítear faoin díolúine atá á lorg, ach beidh an cineálcheadú sin sealadach agus ní bheidh sé bailí ach i gcríoch an Bhallstáit sin. Cuirfidh an t-údarás ceadaithe an Coimisiún agus na Ballstát eile ar an eolas faoi sin gan mhoill trí bhíthin comhaid ina bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2.

Beidh an nádúr sealadach agus an bhailíocht theoranta chríochach le feiceáil ón gceannteideal a bheidh ar dheimhniú cineálcheadaithe agus ó cheannteideal an deimhnithe comhréireachta. Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun foráil a dhéanamh do theimpléid chomhchuibhithe le haghaidh an deimhnithe cineálcheadaithe agus le haghaidh an deimhnithe comhréireachta chun críocha na míre seo. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2).

5.   Féadfaidh údaráis cheadaithe eile a chinneadh glacadh i scríbhinn leis an gceadú sealadach dá dtagraítear i mír 4 laistigh dá gcríoch féin.

6.   I gcás inarb iomchuí, sonrófar leis an údarú ón gCoimisiún dá dtagraítear i mír 3 cé acu atá sé faoi réir srianta nó nach bhfuil. I ngach cás, beidh an cineálcheadú bailí go ceann 36 mhí ar a laghad.

7.   Má chinneann an Coimisiún údarú a dhiúltú, tabharfaidh an t-údarás ceadaithe fógra láithreach do shealbhóir an chineálcheadaithe shealadaigh dá dtagraítear i mír 3 go ndéanfar an ceadú sealadach a chúlghairm sé mhí tar éis dáta an diúltaithe ón gCoimisiún.

Maidir le feithiclí a mhonarófar i gcomhréir leis an gceadú sealadach sula scoirfidh sé de bheith bailí, áfach, féadfar iad a chur ar an margadh, a chlárú nó a chur i seirbhís in aon Bhallstát a mbeidh an ceadú sealadach glactha acu.

Airteagal 36

Oiriúnú iardain ar ghníomhartha tarmligthe agus ar ghníomhartha cur chun feidhme

1.   I gcás ina n-údaraíonn an Coimisiún díolúine a dheonú de bhun Airteagal 35, déanfaidh sé na céimeanna is gá a ghlacadh láithreach chun na gníomhartha tarmligthe nó na gníomhartha cur chun feidhme lena mbaineann a oiriúnú d’fhorbairtí teicneolaíocha.

I gcás ina mbaineann an díolúine faoi Airteagal 35 le rialachán CENAE, molfaidh an Coimisiún leasú ar an rialachán CENAE is ábhartha i gcomhréir leis an nós imeachta is infheidhme faoi Chomhaontú Leasaithe 1958.

2.   A luaithe a bheidh na gníomhartha ábhartha leasaithe, cuirfear i leataobh aon srian sa chinneadh ón gCoimisiún lenar údaraíodh an díolúine.

Mura ndéantar na céimeanna is gá chun na gníomhartha tarmligthe nó na gníomhartha cur chun feidhme a oiriúnú, féadfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin don Bhallstát a dheonaigh an ceadú, a údarú don Bhallstát an cineálcheadú a fhadú, trí chinneadh i bhfoirm gnímh cur chun feidhme arna ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2).

CAIBIDIL X

FEITHICLÍ A THÁIRGTEAR I SRAITHEANNA BEAGA

Airteagal 37

Cineálcheadú náisiúnta sraitheanna beaga

1.   Féadfaidh an monaróir iarratas a dhéanamh ar chineálcheadú náisiúnta i leith sraithe bige de chineál feithicle laistigh de na teorainneacha cainníochtúla bliantúla atá leagtha amach in Iarscríbhinn II. Beidh feidhm ag na teorainneacha sin maidir le feithiclí den chineál ceadaithe a chur ar fáil ar an margadh, a chlárú nó a chur i seirbhís ar mhargadh gach Ballstáit in aon bhliain ar leith.

Maidir le cineálcheadú náisiúnta sraitheanna beaga, féadfaidh an t-údarás ceadaithe, má tá forais réasúnta aige leis, ceann amháin nó níos mó de na forálacha i gceann amháin nó níos mó de na gníomhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn I a tharscaoileadh, ar choinníoll go sonróidh sé ceanglais mhalartacha.

2.   Déanfar a áirithiú leis na ceanglais mhalartacha dá dtagraítear i mír 1 leibhéal feidhmeach sábháilteachta ar bhóithre agus leibhéal cosanta comhshaoil agus leibhéal sábháilteachta ag an obair atá coibhéiseach, a mhéid is féidir, leis an leibhéal dá bhforáiltear leis an ngníomhartha ábhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn I.

3.   Maidir le cineálcheadú náisiúnta feithiclí faoin Airteagal seo, glacfar le córais, le comhpháirteanna nó le haonaid theicniúla ar leithligh a dhéantar a chineálcheadú i gcomhréir leis na gníomhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I.

4.   Déanfar an deimhniú ar chineálcheadú le haghaidh feithiclí a dhéantar a chineálcheadú i gcomhréir leis an Airteagal seo a dhréachtú i gcomhréir leis an teimpléad dá dtagraítear in Airteagal 25(2), ach ní bheidh “Deimhniú ar chineálcheadú feithicle AE” mar cheannteideal air agus sonrófar ann inneachar na dtarscaoiltí a dheonaítear de bhun mhír 1. Déanfar deimhnithe cineálcheadaithe a uimhriú i gcomhréir leis an gcóras comhchuibhithe dá dtagraítear in Airteagal 24(4).

5.   Ní bheidh cineálcheadú náisiúnta sraitheanna beaga bailí ach i gcríoch an Bhallstáit sin ar dheonaigh a údarás ceadaithe an ceadú.

6.   Arna iarraidh sin ag an monaróir, áfach, déanfar cóip den deimhniú ar chineálcheadú agus de na ceangaltáin a ghabhann leis a sheoladh trí phost cláraithe nó trí phost leictreonach chuig údaráis ceadaithe na mBallstát a bheidh ainmnithe ag an monaróir.

7.   Laistigh de trí mhí tar éis dóibh an iarraidh dá dtagraítear i mír 6 a fháil, cinnfidh údaráis ceadaithe na mBallstát a bheidh ainmnithe ag an monaróir cibé acu a ghlacfaidh siad leis an gcineálcheadú nó nach nglacfaidh. Cuirfidh siad a gcinneadh in iúl go foirmiúil don údarás ceadaithe a dheonaigh an cineálcheadú náisiúnta sraitheanna beaga.

8.   Glacfaidh údaráis ceadaithe na mBallstát leis an gcineálcheadú náisiúnta ach amháin má bhíonn forais réasúnta acu le creidiúint nach bhfuil na ceanglais theicniúla náisiúnta ar ceadaíodh an fheithicil i gcomhréir leo coibhéiseach lena gcuid ceanglais theicniúla féin.

9.   Arna iarraidh sin ag iarratasóir ar mian leis feithicil le cineálcheadú náisiúnta sraitheanna beaga a chur ar an margadh nó a chlárú i mBallstát eile, déanfaidh an t-údarás ceadaithe a dheonaigh an cineálcheadú náisiúnta sraitheanna beaga cóip den deimhniú ar chineálcheadú, lena n-áirítear an pacáiste faisnéise, a sholáthar d’údarás náisiúnta an Bhallstáit eile. Beidh feidhm ag mír 7 agus ag mír 8.

CAIBIDIL XI

CUR AR FÁIL AR AN MARGADH, CLÁRÚ NÓ CUR I SEIRBHÍS

Airteagal 38

Feithiclí a chur ar fáil ar an margadh, a chlárú nó a chur i seirbhís

1.   Gan dochar d’Airteagal 41 agus Airteagal 44, na feithiclí sin a bhfuil cineálcheadú AE feithicle ina hiomláine éigeantach lena n-aghaidh nó a bhfuil cineálcheadú den sórt sin faighte ag an monaróir lena n-aghaidh faoin Rialachán seo, ní dhéanfar iad a chur ar fáil ar an margadh, a chlárú, ná a chur i seirbhís, ach amháin má tá deimhniú comhréireachta bailí, arna eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 33, ag gabháil leo.

I gcás gur feithiclí neamhiomlána iad na feithiclí sin, ceadaítear feithiclí den sórt sin a chur ar fáil ar an margadh nó a chur i seirbhís, ach féadfaidh na húdaráis atá freagrach as clárú feithiclí sna Ballstáit diúltú cead a thabhairt na feithiclí sin a chlárú nó iad a úsáid ar an mbóthar.

2.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir le feithiclí atá beartaithe le húsáid ag na seirbhísí armtha, ag cosaint shibhialta, ag seirbhísí dóiteáin nó fórsaí atá freagrach as ord poiblí a choimeád agus ní bheidh feidhm aici maidir le feithiclí arna gcineálcheadú i gcomhréir le hAirteagal 37.

Airteagal 39

Feithiclí ceann sraithe a chur ar fáil ar an margadh, a chlárú nó a chur i seirbhís

1.   Faoi réir na dteorainneacha d’fheithiclí ceann sraithe agus faoi réir na teorann ama a shonraítear i mír 2 agus i mír 4, féadfar feithiclí atá i gcomhréir le cineál feithicle a bhfuil a chineálcheadú AE tagtha chun bheith neamhbhailí de bhun Airteagal 32 a chur ar fáil ar an margadh, a chlárú nó a chur i seirbhís.

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír ach amháin maidir le feithiclí laistigh de chríoch an Aontais a bhí cumhdaithe ag deimhniú bailí ar chineálcheadú AE tráth a dtáirgthe, ach nár cuireadh ar fáil, nár cláraíodh nó nár cuireadh i seirbhís sular scoir an deimhniú sin ar chineálcheadú AE de bheith bailí.

2.   Beidh feidhm ag mír 1, i gcás feithiclí iomlána, go ceann tréimhse 24 mhí ón dáta a tháinig cineálcheadú AE chun bheith neamhbhailí agus, i gcás feithiclí lánchríochnaithe, go ceann tréimhse 30 mí ón dáta sin.

3.   Aon mhonaróir ar mian leis leas a bhaint as mír 1, cuirfidh sé iarraidh chuig údarás náisiúnta gach Ballstáit ina bhfuil na feithiclí atá i gceist le cur ar fáil ar an margadh, le clárú nó le cur i seirbhís. Sonrófar san iarraidh sin aon chúiseanna teicniúla nó eacnamaíocha a chuireann bac ar na feithiclí sin na ceanglais nua maidir le cineálcheadú a chomhlíonadh.

Laistigh de thrí mhí tar éis dóibh an t-iarraidh a fháil, cinnfidh na húdaráis náisiúnta lena mbaineann cibé acu a cheadóidh siad clárú na bhfeithiclí sin ina gcríocha nó nach gceadóidh agus, má cheadóidh, cinnfidh siad an líon feithiclí a chlárófar.

4.   Ní bheidh líon na bhfeithiclí ceann sraithe níos airde ná 10 % den líon feithiclí a cláraíodh sa dá bhliain roimhe sin nó 20 feithicil in aghaidh an Bhallstáit, cibé acu sin is airde.

5.   Déanfar iontráil speisialta lena gcáileofar na feithiclí sin mar fheithiclí “ceann sraithe” a chur ar dheimhniú comhréireachta na bhfeithiclí a chuirtear i seirbhís faoin nós imeachta seo.

6.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar faireachán éifeachtach ar líon na bhfeithiclí atá le cur ar fáil ar an margadh, le clárú nó le cur i seirbhís faoin nós imeachta a leagtar amach san Airteagal seo.

7.   Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le scor táirgthe ach amháin más toradh é an scor táirgthe ar fhoirceannadh bhailíocht an chineálcheadaithe sa chás dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 32(2).

Airteagal 40

Comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh a chur ar fáil ar an margadh nó a chur i seirbhís

1.   Ní fhéadfar comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh a chur ar fáil ar an margadh nó a chur i seirbhís ach amháin má chomhlíonann siad ceanglais na ngníomhartha ábhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I agus go bhfuil siad marcáilte go cuí i gcomhréir le hAirteagal 34.

2.   Ní bhfeidhm feidhm ag mír 1 maidir le comhpháirteanna nó le haonaid theicniúla ar leithligh a tógadh nó a dearadh go sonrach le haghaidh feithiclí nua nach bhfuil cumhdaithe leis an Rialachán seo.

3.   De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na Ballstáit cead a thabhairt comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh a chur ar fáil ar an margadh nó a chur i seirbhís má bhí na comhpháirteanna nó na haonaid sin díolmhaithe ó cheann amháin nó níos mó d’fhorálacha an Rialacháin seo faoi Airteagal 35 nó má tá siad ceaptha lena suiteáil ar fheithiclí atá cumhdaithe ag ceaduithe arna ndeonú faoi Airteagal 37, ar ceaduithe iad a bhaineann leis an gcomhpháirt nó leis an aonad teicniúil ar leithligh atá i gceist.

4.   De mhaolú ar mhír 1, agus mura bhforáiltear a mhalairt sa Rialachán seo nó i gceann de na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, féadfaidh na Ballstáit cead a thabhairt comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh a chur ar fáil ar an margadh nó a chur i seirbhís, más comhpháirteanna nó aonaid iad atá ceaptha lena suiteáil ar fheithiclí agus nár ceanglaíodh leis an Rialachán seo ná le Treoir 2003/37/CE cineálcheadú AE a dhéanamh orthu tráth a rinneadh iad a chur ar fáil ar an margadh nó a chur i seirbhís.

CAIBIDIL XII

CLÁSAIL CHOSANTA

Airteagal 41

Nós imeachta chun déileáil le feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh atá ina n-ábhar riosca thromchúisigh ar an leibhéal náisiúnta

1.   I gcás ina ngníomhóidh údaráis um fhaireachas margaidh de chuid Ballstáit amháin de bhun Airteagal 20 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, nó i gcás ina bhfuil cúis leordhóthanach acu lena chreidiúint go gcothaíonn feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh atá cumhdaithe leis an Rialachán seo riosca tromchúiseach do shláinte nó sábháilteacht daoine nó do ghnéithe eile de chosaint leasanna poiblí atá cumhdaithe leis an Rialachán seo, déanfaidh an t-údarás ceadaithe a dheonaíonn an ceadú meastóireacht i dtaca leis an bhfeithicil, leis an gcóras, leis an gcomhpháirt nó leis an aonad teicniúil ar leithligh atá i gceist, ar meastóireacht í a chumhdóidh na ceanglais uile a leagtar síos sa Rialachán seo. Comhoibreoidh na hoibreoirí eacnamaíocha ábhartha go hiomlán leis na húdaráis ceadaithe agus/nó leis na húdaráis um fhaireachas margaidh.

Más rud é, agus an mheastóireacht sin á déanamh, go bhfionnann an t-údarás ceadaithe a dheonaigh an ceadú nach gcomhlíonann an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, ceanglóidh sé gan mhoill ar an oibreoir eacnamaíoch ábhartha an ghníomhaíocht cheartaitheach iomchuí a dhéanamh chun go gcomhlíonfaidh an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh na ceanglais sin, nó ceanglóidh sé ar an oibreoir an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh a tharraingt siar ón margadh, nó a aisghlaoch laistigh de thréimhse réasúnta, ar gníomhaíocht í a bheidh comhréireach leis an gcineál riosca atá ann.

Beidh feidhm ag Airteagal 21 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 maidir leis na bearta dá dtagraítear sa dara fomhír den mhír seo.

2.   I gcás ina measann na húdaráis ceadaithe nach bhfuil an neamh-chomhréireacht srianta dá gcríoch náisiúnta féin, déanfaidh siad torthaí na meastóireachta, chomh maith leis an ngníomhaíocht a cheanglaítear ar an oibreoir eacnamaíoch a dhéanamh, a chur in iúl don Choimisiún agus do na Ballstáit eile.

3.   Áiritheoidh an t-oibreoir eacnamaíoch go ndéanfar gach beart ceartaitheach is iomchuí maidir leis na feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh neamh-chomhlíontacha go léir a chuir sé ar an margaidh, a chláraigh sé nó a raibh sé freagrach as a gcur i seirbhís san Aontas.

4.   I gcás nach ndéanann an t-oibreoir eacnamaíoch beart ceartaitheach dóthanach laistigh den tréimhse dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 1, déanfaidh na húdaráis náisiúnta gach beart iomchuí chun cur ar fáil ar an margadh, clárú nó cur i seirbhís feithiclí, córas, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh atá neamh-chomhlíontach a chosc nó a shrianadh ar a margadh náisiúnta, nó chun iad a tharraingt siar ón margadh sin nó chun iad a aisghlaoch.

5.   Cuirfidh na húdaráis náisiúnta an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas gan mhoill faoi na bearta dá bhforáiltear i mír 4.

Áiritheofar san fhaisnéis a sholáthrófar gach mionsonra atá ar fáil, go háirithe na sonraí is gá chun an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh neamh-chomhlíontach a shainaithint, sonraí maidir lena thionscnamh, an cineál neamh-chomhréireachta a líomhnaítear agus an riosca a bhaineann leis, mar aon le cineál agus ré na mbeart náisiúnta a glacadh agus na hargóintí a chuir an t-oibreoir eacnamaíoch ábhartha chun tosaigh. Go háirithe, cuirfidh na húdaráis ceadaithe in iúl cibé ar ceachtar díobh seo a leanas is cúis leis an neamh-chomhréireacht:

(a)

an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh gan a bheith ag comhlíonadh na gceanglas maidir le sláinte nó sábháilteacht daoine, le cosaint an chomhshaoil nó le gnéithe eile de chosaint leasanna poiblí atá cumhdaithe faoin Rialachán seo;

(b)

easnaimh sna gníomhartha ábhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I.

6.   Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún agus do na Ballstáit eile, laistigh de mhí amháin, aon bhearta atá glactha acu agus aon fhaisnéis bhreise atá ar fáil dóibh maidir le neamh-chomhréireacht na feithicle, an chórais, na comhpháirte nó an aonaid theicniúil ar leithligh i gceist agus, mura n-aontaíonn siad leis an mbeart náisiúnta ar tugadh fógra ina leith, cuirfidh siad a n-agóidí in iúl.

7.   Más rud é, laistigh de mhí amháin tar éis dóibh an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 6 den Airteagal seo a fháil, go ndéanann Ballstát eile nó an Coimisiún agóid maidir le beart a ghlac Ballstát, déanfaidh an Coimisiún an beart sin a mheas i gcomhréir le hAirteagal 42.

8.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar na bearta sriantacha iomchuí maidir leis an bhfeithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh lena mbaineann, amhail an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh a tharraingt siar ón margadh, gan mhoill.

Airteagal 42

Nós imeachta cosanta an Aontais

1.   Más rud é, le linn an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 41(3) agus (4), go ndéantar agóidí i gcoinne birt a ghlac Ballstát, nó má mheasann an Coimisiún go bhfuil beart náisiúnta contrártha do reachtaíocht an Aontais, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an mbeart náisiúnta gan mhoill tar éis dó dul i gcomhairle leis na Ballstáit agus leis an oibreoir eacnamaíoch nó leis na hoibreoirí eacnamaíocha ábhartha. Bunaithe ar thorthaí na meastóireachta sin, cinnfidh an Coimisiún, i gcomhréir leis na nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2), cibé an meastar go bhfuil call leis an mbeart náisiúnta nó nach bhfuil.

Cuirfidh an Coimisiún a chinneadh in iúl do na Ballstáit uile agus don oibreoir eacnamaíoch nó do na hoibreoirí eacnamaíocha ábhartha.

2.   Má mheasann an Coimisiún go bhfuil údar maith leis an mbeart náisiúnta, déanfaidh na Ballstáit uile na bearta is gá lena áirithiú go ndéanfar an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh atá neamh-chomhlíontach a tharraingt siar óna margadh agus cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas ina thaobh sin. Má mheastar nach bhfuil údar maith leis an mbeart náisiúnta, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann an beart a tharraingt siar nó a oiriúnú, i gcomhréir leis an gcinneadh dá dtagraítear i mír 1.

3.   I gcás ina meastar go bhfuil údar maith leis an mbeart náisiúnta agus gur toradh é sin ar easnaimh sa Rialachán seo sna gníomhartha tarmligthe nó sna gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, molfaidh an Coimisiún bearta iomchuí mar seo a leanas:

(a)

sa chás gur gníomhartha tarmligthe nó gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo atá i gceist, molfaidh an Coimisiún na leasuithe is gá ar an ngníomh lena mbaineann;

(b)

sa chás gur rialacháin CENAE atá i gceist, molfaidh an Coimisiún na dréacht-leasuithe is gá ar na rialacháin ábhartha de chuid CENAE i gcomhréir leis an nós imeachta is infheidhme faoi Chomhaontú Leasaithe 1958.

Airteagal 43

Feithiclí comhlíontacha, córais chomhlíontacha, comhpháirteanna comhlíontacha nó aonaid theicniúla ar leithligh chomhlíontacha a bhfuil riosca tromchúiseach ag baint leo

1.   Más rud é, tar éis dó meastóireacht a dhéanamh faoi Airteagal 41(1), go bhfionnann Ballstát go gcothaíonn feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh, cé go bhfuil na ceanglais is infheidhme á gcomhlíonadh acu nó cé go bhfuil an mharcáil cheart orthu, riosca tromchúiseach maidir le sábháilteacht nó go bhféadfaidís dochar mór a dhéanamh don chomhshaol nó don tsláinte phoiblí, ceanglóidh sé ar an oibreoir eacnamaíoch ábhartha gach beart iomchuí a dhéanamh chun a áirithiú nach gcothóidh na feithiclí, na córais, na comhpháirteanna nó na haonaid theicniúla ar leithligh lena mbaineann riosca a thuilleadh nuair a dhéantar iad a chur ar an margadh, a chlárú nó a chur i seirbhís, agus ceanglófar ar an oibreoir an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh a tharraingt siar ón margadh nó a aisghlaoch laistigh de thréimhse réasúnta, a bheidh i gcomhréir leis an gcineál riosca. Féadfaidh an Ballstát diúltú feithiclí den sórt sin a chlárú go dtí go mbeidh na bearta iomchuí go léir déanta ag an monaróir feithicle.

2.   Maidir le feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh amhail dá dtagraítear i mír 1, áiritheoidh an t-oibreoir eacnamaíoch go ndéanfar gníomh ceartaitheach maidir le gach feithicil, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh den sórt sin a chuirtear ar an margadh, a chláraítear nó a chuirtear i seirbhís san Aontas.

3.   Cuirfidh an Ballstát dá dtagraítear i mír 1 an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas laistigh de mhí amháin maidir le gach mionsonra atá ar fáil, go háirithe na sonraí is gá chun an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh lena mbaineann a shainaithint, tionscnamh agus slabhra soláthair na feithicle, an chórais, na comhpháirte nó an aonaid theicniúil ar leithligh, an cineál riosca lena mbaineann agus cineál agus fad na mbeart náisiúnta a ghlacadh.

4.   Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle, gan mhoill, leis na Ballstáit agus leis an oibreoir eacnamaíoch nó na hoibreoirí eacnamaíocha ábhartha, agus go háirithe leis an údarás ceadaithe a dheonaigh an cineálcheadú, agus déanfaidh sé meastóireacht ar na bearta náisiúnta arna nglacadh. Ar bhonn na meastóireachta sin, cinnfidh an Coimisiún an féidir a mheas go bhfuil údar maith leis na bearta náisiúnta dá dtagraítear i mír 1, nó nach bhfuil agus, i gcás inar gá, molfaidh sé bearta iomchuí.

5.   Déanfaidh an Coimisiún a chinneadh a dhíriú chuig na Ballstáit uile agus cuirfidh sé an cinneadh sin in iúl láithreach dóibh agus don oibreoir eacnamaíoch nó do na hoibreoirí eacnamaíocha ábhartha.

Airteagal 44

Feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh nach bhfuil i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe

1.   Maidir le feithiclí nua, córais nua, comhpháirteanna nua nó aonaid theicniúla ar leithligh nua lena ngabhann deimhniú comhréireachta nó ar a bhfuil marc ceadaithe, mura bhfuil siad i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe, déanfaidh an t-údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE na bearta is gá, lena n-áirítear an cineálcheadú a tharraingt siar, chun a áirithiú go ndéantar feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh atá á dtáirgeadh, a thabhairt i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe.

2.   Chun críocha mhír 1, má imítear ó na sonraí atá i ndeimhniú ar chineálcheadú AE nó atá sa phacáiste faisnéise, measfar gurb ionann sin agus mainneachtain bheith i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe.

3.   Má léiríonn údarás ceadaithe nach bhfuil feithiclí, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh nua lena ngabhann deimhniú comhréireachta, nó ar a bhfuil marc ceadaithe a eisíodh i mBallstát eile, i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe, féadfaidh sé a iarraidh ar an údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE a fhíorú go bhfuil feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh atá á dtáirgeadh i gcomhréir i gcónaí leis an gcineál ceadaithe. Ar an iarraidh sin a fháil dó, déanfaidh an t-údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE gach beart is gá a luaithe is féidir agus, ar a dhéanaí, laistigh de thrí mhí ó dháta na hiarrata.

4.   Iarrfaidh an t-údarás ceadaithe ar an údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE do chóras, do chomhpháirt, d’aonad teicniúil ar leithligh nó d’fheithicil neamhiomlán an ghníomhaíocht is gá a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar feithiclí a bhfuiltear i mbun a dtáirgthe a thabhairt ar ais chun comhréireachta sna cásanna seo a leanas:

(a)

i gcás cineálcheadú feithicle AE, más féidir neamh-chomhréireacht feithicle a lua go heisiach le neamh-chomhréireacht córais, comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh;

(b)

maidir le cineálcheadú ilchéime, i gcás ina bhfuil neamh-chomhréireacht feithicle lánchríochnaithe inchurtha go heisiach i leith neamh-chomhréireacht córais, comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh ar cuid den fheithicil neamhiomlán é nó í nó i leith neamh-chomhréireacht na feithicle neamhiomláine féin.

5.   Ar an iarraidh sin a fháil dó, déanfaidh an t-údarás ceadaithe lena mbaineann an ghníomhaíocht is gá, i gcomhar leis an údarás ceadaithe a rinne an iarraidh, más gá, a luaithe is féidir agus, ar a dhéanaí, laistigh de thrí mhí ó dháta na hiarrata.

6.   I gcás ina suitear gur ann do neamh-chomhréireacht, déanfaidh údarás ceadaithe an Bhallstáit a dheonaigh cineálcheadú AE don chóras, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh nó don fheithicil neamhiomlán na bearta a leagtar amach i mír 1.

Cuirfidh na húdaráis ceadaithe a chéile ar an eolas laistigh de mhí amháin faoi aon tarraingt siar de chineálcheadú AE agus faoi na cúiseanna atá leis an tarraingt siar sin.

7.   Má dhíospóideann an t-údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE an neamh-chomhréireacht ar tugadh fógra dó ina leith, déanfaidh na Ballstáit lena mbaineann a ndícheall an díospóid a réiteach. Coimeádfar an Coimisiún ar an eolas agus, i gcás inar gá, reáchtálfaidh sé comhairliúcháin chuí d’fhonn teacht ar réiteach.

Airteagal 45

Páirteanna nó trealamh a d’fhéadfadh riosca tromchúiseach a chothú do dhea-fheidhmiú córas atá fíor-riachtanach a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís

1.   Páirteanna nó trealamh a d’fhéadfadh riosca tromchúiseach a chothú do dhea-fheidhmiú córas atá fíor-riachtanach ó thaobh shábháilteacht nó fheidhmíocht chomhshaoil na feithicle de, ní dhéanfar iad a chur ar an margadh, a chlárú nó a chur i seirbhís agus déanfar iad a thoirmeasc mura rud é go bhfuil siad údaraithe ag údarás ceadaithe i gcomhréir le hAirteagal 46(1), (2) agus (4).

2.   Chun a áirithiú go ndéanfar mír 1 a chur i bhfeidhm ar bhealach comhionann, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun liosta de na páirteanna nó den trealamh sin a tharraingt suas bunaithe ar an bhfaisnéis atá ar fáil, agus go háirithe faisnéis a bheidh curtha in iúl ag na Ballstáit maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

a thromchúisí atá an riosca do shábháilteacht nó d’fheidhmíocht chomhshaoil na bhfeithiclí ar a bhfuil na páirteanna nó an trealamh i gceist feistithe;

(b)

an tionchar féideartha a bheadh ar thomhaltóirí agus ar mhonaróirí iarmhargaidh dá ndéanfaí ceanglas údaraithe féideartha maidir le páirteanna nó trealamh a fhorchur faoin Airteagal seo.

Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

3.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir le páirteanna bunaidh nó trealamh bunaidh ná maidir le páirteanna nó trealamh a dhéantar a chineálcheadú i gcomhréir le haon cheann de na gníomhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I, ach amháin sa chás go mbaineann an ceadú le gnéithe eile seachas na gnéithe sin atá cumhdaithe faoi mhír 1.

4.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71 maidir leis na ceanglais a chaithfidh na páirteanna agus an trealamh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a chomhlíonadh.

5.   Féadfaidh na ceanglais sin a bheith bunaithe ar na gníomhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I nó d’fhéadfadh sé gurb éard a bheadh iontu ná comparáid a dhéanamh idir na páirteanna nó an trealamh agus feidhmíocht shábháilteachta nó chomhshaoil na feithicle bunaidh, nó aon cheann dá páirteanna, de réir mar is iomchuí. I gceachtar cás díobh, áiritheoidh na ceanglais nach ndéanfaidh na páirteanna nó an trealamh dochar d’fheidhmiú na gcóras sin atá fíor-riachtanach do shábháilteacht nó d’fheidhmíocht chomhshaoil na feithicle.

Airteagal 46

Páirteanna nó trealamh a d’fhéadfadh riosca tromchúiseach a chothú d’fheidhmiú ceart córas fíor-riachtanach — ceanglais ghaolmhara

1.   Chun críocha Airteagal 45(1), déanfaidh monaróir páirteanna nó trealaimh iarratas mar aon le tuarascáil ar thástálacha, arna dréachtú ag seirbhís theicniúil a ceapadh chuige sin, a chur chuig an údarás ceadaithe, lena ndeimhneofear go gcomhlíonann na páirteanna nó an trealamh dá bhfuiltear ag lorg údarú na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 45(4). Ní fhéadfaidh an monaróir ach aon iarratas amháin in aghaidh an chineáil i gcomhair gach cineál páirte a chur faoi bhráid údaráis cheadaithe amháin.

Má iarrann údarás inniúil Ballstáit eile cóip den deimhniú ar chineálcheadú AE, déanfaidh an t-údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE, laistigh de mhí amháin ón iarraidh a fháil, an deimhniú ar chineálcheadú AE a iarradh, in éineacht leis na ceangaltáin, a sheoladh trí chóras leictreonach malairte comhchoiteann slán chuig an údarás inniúil sin. Féadfaidh an chóip sin a bheith i bhfoirm comhaid leictreonaigh shláin freisin.

2.   Beidh san iarratas mionsonraí maidir le monaróir na bpáirteanna nó an trealaimh, cineál, uimhreacha aitheantais agus uimhreacha pháirteanna na bpáirteanna nó an trealaimh, ainm mhonaróir na feithicle, an cineál feithicle agus, más iomchuí, an bhliain ina ndearnadh í nó aon fhaisnéis eile a shainaithníonn an fheithicil a bhfuil na páirteanna nó an trealamh le feistiú uirthi.

Nuair is deimhin leis an údarás ceadaithe, tar éis dó an tuarascáil ar thástálacha agus fianaise eile a chur san áireamh, go gcomhlíonann na páirteanna nó an trealamh atá i gceist na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 45(4), údaróidh sé na páirteanna nó an trealamh a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís faoi réir an dara fomhír de mhír 4 den Airteagal seo.

Déanfaidh an t-údarás ceadaithe deimhniú a eisiúint don mhonaróir gan mhoill.

3.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun teimpléad agus córas uimhríochta a leagan síos le haghaidh an deimhnithe dá dtagraítear sa tríú fomhír de mhír 2 den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2).

4.   Cuirfidh an monaróir an t-údarás ceadaithe a thug an t-údarú ar an eolas gan mhoill faoi aon athrú ar na coinníollacha faoinar eisíodh é. Cinnfidh an t-údarás ceadaithe sin cibé acu an gá an t-údarú a athbhreithniú nó a atheisiúint, agus cibé acu an gá tuilleadh tástálacha a dhéanamh.

Beidh an monaróir freagrach as a áirithiú go ndéantar na páirteanna nó an trealamh sin a tháirgeadh, nó go leantar de bheith á dtáirgeadh, faoi na coinníollacha faoinar eisíodh an t-údarú.

5.   Roimh dó aon údarú a thabhairt, fíoróidh an t-údarás ceadaithe go bhfuil socruithe agus nósanna imeachta sásúla i bhfeidhm chun rialú éifeachtach ar an gcomhréireacht táirgeachta a áirithiú.

I gcás ina bhfionnann an t-údarás ceadaithe nach bhfuil na coinníollacha faoinar eisíodh an t-údarú á gcomhlíonadh a thuilleadh, iarrfaidh sé ar an monaróir na bearta is gá a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar na páirteanna nó an trealamh a thabhairt chun comhréireachta. Más gá, déanfaidh sé an t-údarú a tharraingt siar.

6.   Cuirfidh údaráis cheadaithe ó Bhallstát éagsúla an Coimisiún ar an eolas faoi aon easaontú maidir leis an údarú dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 2. Tar éis dó dul i gcomhairle leis na húdaráis ceadaithe, déanfaidh an Coimisiún na bearta is iomchuí d’fhonn an t-easaontú a réiteach, lena n-áirítear, i gcás inar gá, an t-údarú a tharraingt siar.

7.   Go dtí go mbunófar an liosta dá dtagraítear in Airteagal 45(2), féadfaidh na Ballstáit a gcuid forálacha náisiúnta maidir le páirteanna nó trealamh a d’fhéadfadh cur isteach ar fheidhmiú ceart córas atá fíor-riachtanach ó thaobh shábháilteacht nó feidhmíocht chomhshaoil na feithicle de a choimeád ar bun.

Airteagal 47

Feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh a aisghlaoch

1.   Más rud é go gcuirtear d’oibleagáid ar mhonaróir ar deonaíodh chineálcheadú AE feithicle ina hiomláine dó, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, feithiclí a cuireadh ar an margadh, a chláraíodh nó a bhfuil an monaróir freagrach as a gcur i seirbhís a aisghlaoch, toisc gur riosca tromchúiseach do shábháilteacht, don tsláinte phoiblí nó do chosaint an chomhshaoil é córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leithligh atá feistithe ar an bhfeithicil sin, bíodh siad ceadaithe mar is iomchuí i gcomhréir leis an Rialachán seo nó ná bíodh, nó toisc gur riosca tromchúiseach do shábháilteacht, don tsláinte phoiblí nó do chosaint an chomhshaoil é páirt nach bhfuil faoi réir aon cheanglas sonrach faoin reachtaíocht cineálcheadaithe, cuirfidh an monaróir sin an t-údarás ceadaithe a dheonaigh an cineálcheadú feithicle ar an eolas faoi sin láithreach.

2.   Más rud é go gcuirtear d’oibleagáid ar mhonaróir córas, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh ar deonaíodh cineálcheadú AE dó, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh a cuireadh ar an margadh nó a bhfuil an monaróir freagrach as a gcur i seirbhís a aisghlaoch toisc go gcothaíonn siad sin riosca tromchúiseach do shábháilteacht, do shábháilteacht ag an obair, don tsláinte phoiblí nó do chosaint an chomhshaoil, bíodh siad ceadaithe go cuí i gcomhréir leis an Rialachán seo nó ná bíodh, cuirfidh an monaróir an t-údarás ceadaithe a dheonaigh an ceadú ar an eolas faoi láithreach.

3.   Molfaidh an monaróir tacar leigheasanna iomchuí don údarás ceadaithe chun an riosca tromchúiseach dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 a réiteach. Cuirfidh an t-údarás ceadaithe na leigheasanna molta in iúl d’údaráis cheadaithe na mBallstát eile gan mhoill.

Áiritheoidh na húdaráis ceadaithe go ndéanfar na leigheasanna a chur chun feidhme go héifeachtach ina mBallstáit faoi seach.

4.   Má mheasann an t-údarás ceadaithe lena mbaineann nach leor na bearta leighis nó nach bhfuil siad á gcur chun feidhme tapa go leor, cuirfidh sé an t-údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE ar an eolas faoi gan mhoill.

Ina dhiaidh sin, cuirfidh an t-údarás ceadaithe a thug cineálcheadú AE an monaróir ar an eolas faoi. Mura molann an monaróir bearta ceartaitheacha éifeachtacha agus mura gcuireann sé chun feidhme iad, déanfaidh an t-údarás ceadaithe a thug cineálcheadú AE gach beart cosanta is gá, lena n-áirítear cineálcheadú AE a tharraingt siar. I gcás ina ndéantar cineálcheadú AE a tharraingt siar, déanfaidh an t-údarás ceadaithe, laistigh de mhí amháin ón tarraingt siar sin, fógra a thabhairt don mhonaróir, d’údaráis cheadaithe na mBallstát eile agus don Choimisiún i litir chláraithe nó trí mhodh coibhéiseach leictreonach.

Airteagal 48

Fógra faoi chinntí agus faoi leigheasanna atá ar fáil

1.   Maidir le gach cinneadh a dhéantar de bhun an Rialacháin seo agus gach cinneadh lena ndéantar cineálcheadú AE a dhiúltú nó a tharraingt siar nó, lena ndéantar cur ar an margadh, clárú, cur i seirbhís feithicle a dhiúltú, a thoirmeasc nó a shrianadh nó lena gceanglaítear feithicil a tharraingt siar ón margadh, luafar iontu go mionchruinn na cúiseanna ar a bhfuil siad bunaithe.

2.   Tabharfar fógra faoi aon chinneadh den sórt sin don pháirtí lena mbaineann agus cuirfear an páirtí sin ar an eolas, ag an am céanna, faoi na leigheasanna atá ar fáil dó faoi na dlíthe atá i bhfeidhm sa Bhallstát lena mbaineann agus faoi na teorainneacha ama a cheadaítear chun na leigheasanna sin a fheidhmiú.

CAIBIDIL XIII

RIALACHÁIN IDIRNÁISIÚNTA

Airteagal 49

Rialacháin CENAE atá riachtanach le haghaidh chineálcheadú AE

1.   Maidir le rialacháin CENAE nó leasuithe orthu ar vótáil an tAontas ina bhfabhar nó dá bhfuil an tAontas tar éis aontú agus atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo nó sna gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, is cuid de cheanglais maidir le cineálcheadú feithicle AE iad.

2.   Glacfaidh údaráis cheadaithe na mBallstát leis na ceaduithe a thugtar i gcomhréir leis na Rialacháin CENAE dá dtagraítear i mír 1 agus, i gcás inarb infheidhme, leis na marcanna ceadaithe a ghabhann leo, in ionad na gceaduithe comhfhreagracha agus na marcanna ceadaithe comhfhreagracha a thugtar i gcomhréir leis an Rialachán seo agus i gcomhréir leis na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

3.   I gcás ina mbeidh vótáil déanta ag an Aontas i bhfabhar rialacháin CENAE nó na leasuithe a ghabhann leis ar mhaithe le cineálcheadú feithicle AE, déanfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71 chun rialachán CENAE nó leasuithe air, de réir mar is iomchuí, a dhéanamh éigeantach agus chun Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú nó chun na gníomhartha tarmligthe a leasú arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a leasú, de réir mar is iomchuí.

Déanfar na dátaí ar a gcuirfear an rialachán CENAE nó leasuithe air i bhfeidhm go sainordaitheach a shonrú sa ghníomh tarmligthe sin agus déanfar forálacha idirthréimhseacha a áireamh ann i gcás inarb iomchuí.

Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe ar leithligh a ghlacadh ina léireofar cur i bhfeidhm sainordaitheach rialacháin CENAE.

Airteagal 50

Tuarascálacha ECFE ar thástálacha a aithint chun críche chineálcheadú AE

1.   Gan dochar do cheanglais eile an Rialacháin seo, sa chás go ndéantar tagairt do Chóid OECD sa Rialachán seo, féadfaidh cineálcheadú AE a bheith bunaithe ar thuarascálacha iomlána ar na tástálacha arna n-eisiúint ar bhonn na ngnáthChóid ECFE mar rogha ar na tuarascálacha ar thástálacha a tharraingítear suas faoin Rialachán seo nó faoi na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

2.   D’fhonn a bheith inghlactha chun críocha chineálcheadú AE, ní foláir an tuarascáil ar thástálacha dá dtagraítear i mír 1 a bheith ceadaithe i gcomhréir le Foscríbhinn I a ghabhann le Cinneadh Feabhra 2012 ó Chomhairle ECFE lena n-athchóirítear gnáthChóid ECFE maidir le tástáil oifigiúil tarracóra talmhaíochta agus foraoiseachta, arna leasú.

CAIBIDIL XIV

FAISNÉIS THEICNIÚIL A SHOLÁTHAR

Airteagal 51

Faisnéis atá ceaptha d’úsáideoirí

1.   Ní féidir leis an monaróir aon fhaisnéis theicniúil a sholáthar a bhaineann leis na sonraí dá bhforáiltear sa Rialachán seo, nó sna gníomhartha tarmligthe nó sna gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo nach bhfuil i gcomhréir leis na sonraí arna gceadú ag an údarás ceadaithe.

2.   I gcás ina bhforáiltear amhlaidh i ngníomh tarmligthe nó i ngníomh cur chun feidhme arna ghlacadh de bhun an Rialacháin seo, déanfaidh an monaróir an fhaisnéis ábhartha uile agus gach treoir riachtanach a chuireann síos ar choinníollacha nó ar shrianta speisialta a bhaineann le húsáid feithicle, córais, comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh a chur ar fáil d’úsáideoirí.

3.   Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 a sholáthar i dteanga oifigiúil nó i dteangacha oifigiúla an Bhallstáit ina bhfuil an fheithicil le cur ar an margadh, le clárú nó le cur i seirbhís. Soláthrófar í, tar éis don údarás ceadaithe glacadh léi, i lámhleabhar an úinéara.

Airteagal 52

Faisnéis atá ceaptha do mhonaróirí comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh

1.   Cuirfidh monaróir na feithicle ar fáil do mhonaróirí na gcomhpháirteanna nó na n-aonad teicniúil ar leithligh na sonraí uile atá riachtanach le haghaidh chineálcheadaithe AE ar chomhpháirteanna nó ar aonaid theicniúla ar leithligh, nó atá riachtanach chun údarú a fháil faoi Airteagal 45 lena n-áirítear, nuair is infheidhme, léaráidí dá dtagraítear sna gníomhartha tarmligthe agus sna gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

Féadfaidh monaróir na feithicle comhaontú ceangailteach a fhorchur ar mhonaróirí na gcomhpháirteanna nó na n-aonad teicniúil ar leithligh rúndacht aon fhaisnéise nach bhfuil san fhearann poiblí, lena n-áirítear faisnéis a bhaineann le cearta maoine intleachtúla, a chosaint.

2.   Déanfaidh monaróir na gcomhpháirteanna nó na n-aonad teicniúil ar leithligh, ina cháil mar shealbhóir deimhnithe ar chineálcheadú AE lena n-áirítear, i gcomhréir le hAirteagal 26(4), srianta ar úsáid nó coinníollacha speisialta a bhaineann le suiteáil nó an dá rud, an fhaisnéis mhionsonraithe uile ina leith a sholáthar do mhonaróir na feithicle.

Má fhoráiltear amhlaidh i ngníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun an Rialacháin seo, soláthróidh monaróir na gcomhpháirteanna nó na n-aonad teicniúil ar leithligh, in éineacht leis na comhpháirteanna nó na haonaid theicniúla ar leithligh a tháirgtear, treoracha a bhaineann le srianta ar úsáid nó coinníollacha speisialta maidir le suiteáil nó an dá rud.

CAIBIDIL XV

ROCHTAIN AR FHAISNÉIS FAOI DHEISIÚ AGUS FAOI CHOTHABHÁIL

Airteagal 53

Oibleagáidí monaróirí

1.   Déanfaidh monaróirí rochtain neamh-idirdhealaitheach ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil a sholáthar do dhéileálaithe údaraithe, do dheisitheoirí údaraithe agus d’oibreoirí neamhspleácha trí shuíomhanna gréasáin ina n-úsáidtear formáid chaighdeánaithe ar bhealach sorochtana agus pras. Ní bheidh feidhm ag an oibleagáid seo má tá feithicil ceadaithe mar fheithicil sraithe bige.

Féadfar bogearraí atá fíor-riachtanach d’fheidhmiú ceart an chórais sábháilteachta agus rialaithe comhshaoil a chosaint ar oibriú neamhúdaraithe. Maidir le haon oibriú ar na córais sin, áfach, a bhfuil gá leis ar mhaithe le deisiú agus cothabháil nó atá inrochtana do dhéileálaithe údaraithe nó do dheisitheoirí údaraithe, déanfar rochtain orthu a chur ar fáil d’oibreoirí neamhspleácha ar mhodh neamh-idirdhealaitheach.

2.   Go dtí go nglacfaidh an Coimisiún formáid chaighdeánaithe le haghaidh soláthar na faisnéise dá dtagraítear i mír 1, déanfar an fhaisnéis sin a chur isteach ar bhealach comhsheasmhach ar féidir le hoibreoirí neamhspleácha í a phróiseáil le hiarracht réasúnach.

Déanfaidh na monaróirí rochtain, ar bhonn neamh-idirdhealaitheach, ar ábhar oiliúna agus ar uirlisí oibre ábhartha a sholáthar do dhéileálaithe údaraithe, do dheisitheoirí údaraithe agus d’oibreoirí neamhspleácha. Áiritheofar ar an rochtain sin, i gcás inarb infheidhme, oiliúint dhóthanach i ndáil le bogearraí a íoslódáil, bainistiú ar chóid dhiagnóiseacha ainghléis agus úsáid uirlisí oibre.

3.   Gan dochar do mhír 1, áiritheofar san fhaisnéis dá dtagraítear inti:

(a)

cineál agus múnla an tarracóra;

(b)

uimhir aitheantais aonchiallach feithicle;

(c)

lámhleabhair seirbhíse, lena n-áirítear taifid do dheisiú agus do chothabháil agus sceidil seirbhíse;

(d)

lámhleabhair theicniúla agus feasacháin don tseirbhís theicniúil;

(e)

faisnéis faoi chomhpháirteanna agus faoi dhiagnóis (amhail íosluachanna agus uasluachanna teoiriciúla na dtomhas);

(f)

léaráidí den sreangú;

(g)

cóid dhiagnóiseacha ainghléis, lena n-áirítear cóid shonracha an mhonaróra;

(h)

an fhaisnéis go léir is gá chun bogearraí nua nó nuashonraithe a shuiteáil ar fheithicil nua nó ar chineál feithicle nua (mar shampla uimhir pháirte an bhogearra);

(i)

faisnéis a bhaineann le huirlisí agus trealamh dílsithe agus a chuirtear ar fáil tríothu;

(j)

faisnéis faoi thaifead sonraí, sonraí tástála agus aon fhaisnéis theicniúil eile (amhail sonraí faireacháin déthreo, más infheidhme don teicneolaíocht atá in úsáid);

(k)

aonaid oibre nó tréimhsí ama caighdeánaithe i gcomhair cúraimí deisiúcháin agus cothabhála má chuirtear ar fáil iad, go díreach nó trí thríú páirtí, do dhéilálaithe údaraithe agus do dheisitheoirí údaraithe na monaróirí.

4.   Maidir le déileálaithe údaraithe nó deisitheoirí údaraithe a bhaineann le córas dáileacháin monaróra áirithe feithiclí, measfar gur oibreoirí neamhspleácha iad chun críocha an Rialacháin seo a mhéid a sholáthraíonn siad seirbhísí deisithe nó cothabhála le haghaidh feithiclí nuair nach comhaltaí iad de chóras dáileacháin an mhonaróra feithiclí sin.

5.   Beidh faisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí ar fáil i gcónaí, ach amháin nuair atá gá léi chun cothabháil a dhéanamh ar an gcóras faisnéise.

6.   Chun páirteanna athsholáthair nó páirteanna seirbhíse atá comhoiriúnach le DAB, mar aon le huirlisí diagnóiseacha agus trealamh tástála, a mhonarú agus a sheirbhísiú, cuirfidh na monaróirí an fhaisnéis ábhartha DAB agus an fhaisnéis ábhartha faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí ar fáil ar bhonn neamh-idirdhealaitheach d’aon mhonaróir nó deisitheoir leasmhar comhpháirteanna, uirlisí diagnóiseacha nó trealaimh tástála.

7.   Chun trealamh mótarfheithiclí le haghaidh feithiclí breosla ionadúil a dhearadh agus a mhonarú, cuirfidh monaróirí an fhaisnéis ábhartha DAB agus an fhaisnéis ábhartha faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí ar fáil ar bhonn neamh-idirdhealaitheach d’aon mhonaróir, suiteálaí nó deisitheoir leasmhar trealaimh le haghaidh feithiclí breosla ionadúil.

8.   Agus iarratas ar chineálcheadú AE nó ar chineálcheadú náisiúnta á dhéanamh aige, cuirfidh an monaróir cruthúnas ar fáil don údarás ceadaithe go gcomhlíonann sé an Rialachán seo maidir leis an bhfaisnéis is gá faoin Airteagal seo.

Sa chás nach bhfuil an fhaisnéis sin ar fáil, nó sa chás nach bhfuil sí i gcomhréir leis an Rialachán seo agus leis na gníomhartha tarmligthe agus na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo agus atá infheidhme tráth a bheidh iarratas á dhéanamh ar chineálcheadú AE aige, déanfaidh an monaróir an fhaisnéis sin a sholáthar laistigh de shé mhí ó dháta an cheadaithe.

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun teimpléad a leagan síos le haghaidh deimhniú do rochtain ar fhaisnéis DAB agus ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí lena soláthraítear an cruthúnas comhréireachta sin don údarás ceadaithe. Déanfar an gníomh cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2).

9.   Mura ndéanfar an cruthúnas sin ar chomhlíonadh a sholáthar laistigh den tréimhse dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 8, déanfaidh an t-údarás ceadaithe bearta iomchuí a ghlacadh chun comhlíonadh a áirithiú.

10.   Cuirfidh an monaróir leasuithe agus forlíontaí ina dhiaidh sin ar an bhfaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí ar fáil ar a shuíomh gréasáin an tráth céanna a chuirfear ar fáil do dheisitheoirí údaraithe iad.

11.   I gcás ina gcoimeádtar taifid deisithe agus chothabhála feithicle i mbunachar sonraí lárnach de chuid an mhonaróra feithicle nó thar a cheann, beidh rochtain shaor in aisce ag deisitheoirí neamhspleácha ar na taifid sin agus beidh siad in ann faisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil a rinne siad féin a iontráil ann.

12.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71 lena leagtar síos mionsonraí na gceanglas maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil, go háirithe sonraíochtaí teicniúla a bhaineann leis an gcaoi a soláthrófar faisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí.

13.   Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin na ngníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 12, na ceanglais faisnéise a leagtar síos san Airteagal seo a oiriúnú, lena n-áirítear na sonraíochtaí teicniúla a bhaineann leis an gcaoi a mbeidh faisnéis le soláthar, ionas go mbeidh sí comhréireach agus aird á tabhairt go háirithe ar an gcás sainiúil go bhfuil méid sách beag den chineál feithicle lena mbaineann á tháirgeadh ag an monaróir, agus na teorainneacha d’fheithiclí sraitheanna beaga, faoi mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II é, á gcur san áireamh. I gcásanna cuí-réasúnaithe, féadfaidh díolúine ón gceanglas faisnéis a sholáthar i bhformáid chaighdeánaithe leanúint as an oiriúnú sin. Áiritheoidh oiriúnú nó díolúine féideartha, in aon chás, go bhféadfar cuspóirí an Airteagail seo a bhaint amach.

Airteagal 54

Oibleagáidí maidir le sealbhóirí éagsúla cineálcheadaithe

I gcás cineálcheadú céim ar chéim, cineálcheadú measctha agus cineálcheadú ilchéime, beidh an monaróir atá freagrach as an gcineálcheadú faoi seach freagrach freisin as an monaróir deiridh agus na hoibreoirí neamhspleácha araon a chur ar an eolas maidir le faisnéis faoi dheisiú a bhaineann leis an gcóras áirithe sin, leis an gcomhpháirt áirithe sin, nó leis an aonad teicniúil ar leithligh áirithe sin nó leis an gcéim áirithe sin.

Beidh an monaróir deiridh freagrach as faisnéis faoin bhfeithicil ina hiomláine a chur ar fáil do na hoibreoirí neamhspleácha.

Airteagal 55

Táillí maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

1.   Féadfaidh monaróirí táillí réasúnta agus comhréireacha a ghearradh ar rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, ar uirlisí oibre agus ar chúrsaí oiliúna a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Ní mheasfar táille a bheith réasúnta ná comhréireach má dhéanann sí rochtain a dhíspreagadh toisc nach gcuirtear san áireamh léi an méid a úsáideann an t-oibreoir neamhspleách an fhaisnéis sin.

2.   Cuirfidh monaróirí faisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí ar fáil ar bhonn laethúil, míosúil agus bliantúil, agus athrófar na táillí don rochtain ar an bhfaisnéis sin de réir na dtréimhsí faoi seach a ndeonófar rochtain ina leith.

Airteagal 56

Fóram maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoi Fheithiclí

Déanfar raon feidhme na ngníomhaíochtaí a dhéanann an Fóram maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoi Fheithiclí, arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 13(9) de Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún an 18 Iúil 2008 lena gcuirtear chun feidhme agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí (34) a leathnú go dtí feithiclí atá clúdaithe ag an Rialachán seo.

Ar bhonn fianaise ar mhí-úsáid faisnéise faoi DAB feithicle agus faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithicle, bíodh an mhí-úsáid sin á déanamh d’aon ghnó nó go neamhdheonach, tabharfaidh an Fóram dá dtagraítear sa chéad mhír comhairle don Choimisiún faoi bhearta a chuirfeadh cosc ar mhí-úsáid faisnéise den sórt sin.

CAIBIDIL XVI

SEIRBHÍSÍ TEICNIÚLA A AINMNIÚ AGUS A FHÓGAIRT

Airteagal 57

Ceanglais maidir le seirbhísí teicniúla

1.   Déanfaidh údaráis cheadaithe ainmniúcháin, sula n-ainmneoidh siad seirbhís theicniúil de bhun Airteagal 59, a áirithiú go gcomhlíonann an tseirbhís theicniúil sin na ceanglais a leagtar síos i mír 2 go mír 9 den Airteagal seo.

2.   Gan dochar d’Airteagal 60(1), bunófar seirbhís theicniúil faoi dhlí náisiúnta Ballstáit agus beidh pearsantacht dhlítheanach aici.

3.   Beidh seirbhís theicniúil ina comhlacht tríú páirtí atá neamhspleách ar phróiseas deartha, monaróireachta, soláthair nó cothabhála na feithicle, an chórais, na comhpháirte nó an aonaid theicniúil ar leithligh atá á measúnú aici.

Maidir le comhlacht a bhaineann le comhlachas gnó nó le cónaidhm ghairmiúil a dhéanann ionadaíocht ar ghnóthais atá páirteach i ndearadh, monarú, soláthar, cóimeáil, úsáid nó cothabháil feithiclí, córas, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh atá á measúnú, á dtástáil nó á n-imscrúdú ag an gcomhlacht, féadfar a mheas go bhfuil an comhlacht sin ag comhlíonadh cheanglais na chéad fhomhíre, ar choinníoll go léireofar go bhfuil sé neamhspleách agus nach bhfuil aon choinbhleacht leasa i gceist.

4.   Maidir le seirbhís theicniúil, lucht a hardbhainistíochta nó an pearsanra atá freagrach as na catagóirí gníomhaíochtaí dá bhfuil siad ainmnithe i gcomhréir le hAirteagal 59(1) a dhéanamh, ní hiad a bheidh mar dhearthóir, monaróir, soláthróir nó cothabhálaí na bhfeithiclí, na gcóras, na gcomhpháirteanna nó na n-aonad teicniúil ar leithligh atá á measúnú acu, ná ní dhéanfaidh siad ionadaíocht ar pháirtithe a ghabhann do na gníomhaíochtaí sin. Ní chuirfidh an méid sin bac ar úsáid a bhaint as feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh, dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo, a bhfuil measúnú déanta orthu agus a bhfuil gá leo le haghaidh oibriú na seirbhíse teicniúla ná úsáid a bhaint as feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh den sórt sin chun críocha pearsanta.

Áiritheoidh seirbhís theicniúil nach ndéanfaidh gníomhaíochtaí a fochuideachtaí nó a fochonraitheoirí difear do rúndacht, d’oibiachtúlacht nó do neamhchlaontacht na gcatagóirí gníomhaíochtaí a bhfuil sí ainmnithe faoina gcomhair.

5.   Déanfaidh seirbhís theicniúil agus a pearsanra na catagóirí gníomhaíochtaí a bhfuil sí ainmnithe faoina gcomhair leis an oiread ionracais ghairmiúil agus is féidir agus leis an inniúlacht theicniúil is fearr sa réimse sonrach atá i gceist agus beidh sí saor ó gach brú nó gach aslach, go háirithe de chineál airgeadais, a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar a breithiúnas nó ar thorthaí a cuid gníomhaíochtaí measúnaithe, go háirithe aon bhrú nó aon aslach ó dhaoine nó ó ghrúpaí daoine a bhfuil leas acu i dtorthaí na ngníomhaíochtaí sin.

6.   Beidh seirbhís theicniúil ábalta na catagóirí gníomhaíochtaí uile a bhfuil sí ainmnithe faoina gcomhair, i gcomhréir le hAirteagal 59(1), a chomhlíonadh trína léiriú, chun sástachta an údaráis ceadaithe ainmniúcháin, go bhfuil an méid seo a leanas aici:

(a)

pearsanra ag a bhfuil na scileanna iomchuí, eolas teicniúil sainiúil agus gairmoiliúint mar aon le taithí leordhóthanach agus iomchuí chun an cúram a dhéanamh;

(b)

tuairiscí ar nósanna imeachta is ábhartha do na catagóirí gníomhaíochtaí dá bhfuil sí ag lorg ainmniú, lena n-áiritheofar trédhearcacht agus in-atáirgeacht na nósanna imeachta sin;

(c)

nósanna imeachta maidir le feidhmíocht na gcatagóirí gníomhaíochtaí dá bhfuil sí ag lorg ainmniú, ar nósanna imeachta iad ina dtugtar aird chuí ar a chasta atá teicneolaíocht na feithicle, an chórais, na comhpháirte nó an aonaid theicniúil ar leithligh atá i gceist agus ar chineál olltáirgthe nó sraitheach an phróisis táirgeachta; agus

(d)

an acmhainn is gá chun na cúraimí a bhaineann leis na catagóirí gníomhaíochtaí dá bhfuil sí ag lorg ainmniú a dhéanamh ar mhodh iomchuí agus go bhfuil rochtain aici ar gach trealamh nó saoráid is gá.

Sa bhreis air sin, léireoidh sí don údarás ceadaithe ainmniúcháin go bhfuil sí ag comhlíonadh na gcaighdeán a leagtar síos sna gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun Airteagal 61 agus atá ábhartha do na catagóirí gníomhaíochtaí dá bhfuil sé ainmnithe.

7.   Ráthófar neamhchlaontacht na seirbhísí teicniúla, lucht a hardbhainistíochta agus an phearsanra measúnaithe. Ní ghabhfaidh siad d’aon ghníomhaíocht a d’fhéadfadh a bheith i gcoinbhleacht le neamhspleáchas a mbreithiúnais nó a n-ionracas i ndáil le catagóirí gníomhaíochtaí ar ina leith a ainmnítear iad.

8.   Gheobhaidh seirbhísí teicniúla árachas dliteanais a bhaineann lena ngníomhaíochtaí mura rud é go ngabhann an Ballstát dliteanas air féin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, nó go bhfuil an Ballstát féin freagrach go díreach as an measúnú comhréireachta.

9.   Déanfaidh pearsanra seirbhíse teicniúla rúndacht ghairmiúil a urramú maidir leis an bhfaisnéis uile a fhaightear i gcomhlíonadh a gcuid cúraimí dóibh faoin Rialachán seo nó faoi aon fhoráil de chuid an dlí náisiúnta a thugann éifeacht dó, ach amháin a mhéid a bhaineann leis an údarás ceadaithe ainmniúcháin nó i gcás ina n-éilítear an fhaisnéis le dlí an Aontais nó le dlí náisiúnta. Déanfar cearta dílseánaigh a chosaint.

Airteagal 58

Fochuideachtaí seirbhísí teicniúla agus fochonraitheoireacht ag seirbhísí teicniúla

1.   Ní fhéadfaidh seirbhísí teicniúla cuid dá ngníomhaíochtaí dá bhfuil siad ainmnithe i gcomhréir le hAirteagal 59(1) a ligean ar fochonradh ná na gníomhaíochtaí sin a chur á ndéanamh ag fochuideachta ach le comhaontú a n-údarás ceadaithe ainmniúcháin.

2.   I gcás ina ndéanann seirbhís theicniúil cúraimí sonracha a bhaineann leis an gcatagóir gníomhaíochtaí dá bhfuil sí ainmnithe a ligean ar fochonradh nó i gcás ina dtéann sí ar iontaoibh fochuideachta, áiritheoidh sí go gcomhlíonann an fochonraitheoir nó an fhochuideachta na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 57 agus cuirfidh sí an t-údarás ceadaithe ainmniúcháin ar an eolas dá réir sin.

3.   Glacfaidh seirbhísí teicniúla lánfhreagracht as na cúraimí a dhéanann aon cheann dá gcuid fochonraitheoirí nó dá gcuid fochuideachtaí, cibé áit ina bhfuil siad bunaithe.

4.   Déanfaidh seirbhísí teicniúla na doiciméid ábhartha a bhaineann le measúnú cháilíochtaí an fhochonraitheora nó na fochuideachta agus a bhaineann leis na cúraimí a dhéanann siad a coimeád ar fáil don údarás ceadaithe ainmniúcháin.

Airteagal 59

Seirbhísí teicniúla a ainmniú

1.   Déanfar seirbhísí teicniúla a ainmniú i leith ceann amháin nó níos mó de na catagóirí gníomhaíochtaí seo a leanas, ag brath ar a réimse inniúlachta:

(a)

catagóir A: seirbhísí teicniúla a dhéanann na tástálacha dá dtagraítear sa Rialachán seo agus sna gníomhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I ina saoráidí féin;

(b)

catagóir B: seirbhísí teicniúla a dhéanann maoirseacht ar na tástálacha dá dtagraítear sa Rialachán seo agus sna gníomhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I, nuair a dhéantar na tástálacha sin i saoráidí an mhonaróra nó i saoráidí de chuid tríú páirtí;

(c)

catagóir C: seirbhísí teicniúla a dhéanann measúnú agus faireachán ar bhonn rialta ar nósanna imeachta an mhonaróra maidir le comhréireacht táirgeachta a rialú;

(d)

catagóir D: seirbhísí teicniúla a dhéanann tástálacha nó cigireachtaí nó a dhéanann maoirseacht ar thástálacha nó ar chigireachtaí maidir le faireachas ar chomhréireacht táirgeachta.

2.   Féadfar údarás ceadaithe a ainmniú mar sheirbhís theicniúil le haghaidh ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1.

3.   Maidir le seirbhísí teicniúla tríú tír, cé is moite díobh sin arna n-ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 60, féadfar fógra a thabhairt dóibh chun críocha Airteagal 63, ach ní fhéadfar é sin a dhéanamh ach amháin má fhoráiltear do ghlacadh seirbhísí teicniúla den sórt sin le comhaontú déthaobhach idir an tAontas agus an tríú tír lena mbaineann. Ní chuirfidh an méid sin cosc ar sheirbhís theicniúil arna bunú faoi dhlí náisiúnta Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 57(2) ó fhochuideachtachaí a bhunú i dtríú tíortha, ar choinníoll go ndéanann an tseirbhís theicniúil ainmnithe na fochuideachtaí sin a bhainistiú agus a rialú go díreach.

Airteagal 60

Seirbhísí teicniúla creidiúnaithe intí an mhonaróra

1.   Ní fhéadfar seirbhís theicniúil chreidiúnaithe intí monaróra a ainmniú ach amháin le haghaidh gníomhaíochtaí de chatagóir A maidir le ceanglais theicniúla a bhfuil féintástáil ceadaithe lena n-aghaidh trí bhíthin gnímh tharmligthe arna ghlacadh de bhun an Rialacháin seo. Beidh an tseirbhís theicniúil sin ina cuid leithleach agus sainiúil den ghnóthas agus ní bheidh baint aici le dearadh, monaróireacht, soláthar ná cothabháil na bhfeithiclí, na gcóras, na gcomhpháirteanna nó na n-aonad teicniúil ar leithligh atá á measúnú aici.

2.   Comhlíonfaidh seirbhís theicniúil chreidiúnaithe intí na ceanglais seo a leanas:

(a)

sa bhreis ar a bheith ainmnithe ag údarás ceadaithe Ballstáit, beidh sí creidiúnaithe ag comhlacht creidiúnaithe náisiúnta de réir mar a shainítear é i bpointe 11 d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 agus i gcomhréir leis na caighdeáin agus an leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 61 den Rialachán seo;

(b)

beidh an tseirbhís theicniúil chreidiúnaithe intí agus a pearsanra inaitheanta ó thaobh eagraíochta de agus beidh modhanna tuairiscithe acu, laistigh den ghnóthas ar cuid de iad, a áiritheoidh go bhfuil siad neamhchlaonta agus a léireoidh a neamhchlaontacht don chomhlacht creidiúnaithe náisiúnta ábhartha;

(c)

ní ghabhfaidh an tseirbhís theicniúil chreidiúnaithe intí ná a pearsanra d’aon ghníomhaíocht a d’fhéadfadh a bheith i gcoinbhleacht le neamhspleáchas a mbreithiúnais nó a n-ionracas i ndáil leis na catagóirí gníomhaíochtaí ar ina leith a ainmnítear iad;

(d)

ní chuirfidh an tseirbhís theicniúil chreidiúnaithe intí a cuid seirbhísí ar fáil ach amháin don ghnóthas ar cuid de í.

3.   Ní gá fógra a thabhairt don Choimisiún maidir le seirbhís theicniúil chreidiúnaithe intí chun críocha Airteagal 63, ach déanfaidh an gnóthas ar cuid de í nó an comhlacht creidiúnaithe náisiúnta faisnéis maidir le creidiúnú na seirbhíse teicniúla creidiúnaithe intí a thabhairt don údarás ceadaithe ainmniúcháin, arna iarraidh sin don údarás sin.

Airteagal 61

Nósanna imeachta maidir le caighdeáin fheidhmíochta agus le measúnú seirbhísí teicniúla

Chun a áirithiú go mbaineann na seirbhísí teicniúla an t-ardleibhéal céanna de chaighdeáin fheidhmíochta amach i ngach Ballstát, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71 maidir leis na caighdeáin nach mór do na seirbhísí teicniúla a chomhlíonadh agus maidir leis an nós imeachta chun iad a mheasúnú i gcomhréir le hAirteagal 62 agus chun iad a chreidiúnú i gcomhréir le hAirteagal 60.

Airteagal 62

Measúnú a dhéanamh ar scileanna na seirbhísí teicniúla

1.   Déanfaidh an t-údarás ceadaithe ainmniúcháin tuarascáil measúnúcháin a tharraingt suas lena léireofar go bhfuil measúnú déanta ar an tseirbhís theicniúil is iarrthóir maidir lena bheith ag comhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo agus cheanglais na ngníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo. Féadfar deimhniú creidiúnaithe arna eisiúint ag comhlacht creidiúnaithe a áireamh sa tuarascáil sin.

2.   An measúnú ar a bhfuil an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1 bunaithe, déanfar é i gcomhréir leis na forálacha a bheidh leagtha síos i ngníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagal 61. Déanfar athbhreithniú ar an tuarascáil measúnúcháin gach trí bliana ar a laghad.

3.   Má iarrtar amhlaidh, cuirfear an tuarascáil measúnúcháin in iúl don Choimisiún. I gcásanna den sórt sin, agus i gcás nach bhfuil an measúnú bunaithe ar dheimhniú creidiúnaithe arna eisiúint ag comhlacht creidiúnaithe náisiúnta lena bhfianaítear go bhfuil ceanglais an Rialacháin seo á gcomhlíonadh ag an tseirbhís theicniúil, déanfaidh an t-údarás ceadaithe ainmniúcháin fianaise dhoiciméadach a sholáthar don Choimisiún lena bhfianaítear inniúlacht na seirbhíse teicniúla agus na socruithe atá ann lena áirithiú go ndéanfaidh an t-údarás ceadaithe ainmniúcháin faireachán rialta ar an tseirbhís theicniúil agus go bhfuil ceanglais an Rialacháin seo agus na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

4.   Déanfaidh an t-údarás ceadaithe a bhfuil sé i gceist aige a bheith ainmnithe mar sheirbhís theicniúil i gcomhréir le hAirteagal 59(2) a chruthú le doiciméid go bhfuil sé ag comhlíonadh na gceanglas trí mheasúnú arna dhéanamh ag iniúchóirí neamhspleácha ar an ngníomhaíocht atá faoi mheasúnú. Féadfaidh na hiniúchóirí sin a bheith ag obair san eagraíocht chéanna ar choinníoll go ndéantar iad a bhainistiú ar leithligh ón bpearsanra atá i mbun na gníomhaíochta atá faoi mheasúnú.

5.   Comhlíonfaidh seirbhís theicniúil intí chreidiúnaithe forálacha ábhartha an Airteagail seo.

Airteagal 63

Nósanna imeachta maidir le fógra a thabhairt

1.   Déanfaidh na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún i dtaobh ainm, seoladh lena n-áirítear seoladh leictreonach, na daoine atá freagrach agus an chatagóir gníomhaíochta i ndáil le gach seirbhís theicniúil atá ainmnithe acu, chomh maith le haon mhodhnuithe a dhéantar ina dhiaidh sin ar na hainmniúcháin sin. Luafar sa ghníomh fógartha cé na hábhair atá liostaithe in Iarscríbhinn I ar ainmníodh na seirbhísí teicniúla lena n-aghaidh.

2.   Ní fhéadfaidh seirbhís theicniúil na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 59(1) a dhéanamh thar ceann an údaráis ceadaithe ainmniúcháin atá freagrach as an gcineálcheadú ach amháin i gcás ina dtugtar fógra ina leith don Choimisiún roimh ré i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo.

3.   Féadfaidh roinnt údarás ceadaithe ainmniúcháin an tseirbhís theicniúil chéanna a ainmniú agus féadfaidh na Ballstáit fógra a thabhairt dóibh i dtaobh na n-údarás ceadaithe ainmniúcháin sin, gan spleáchas don chatagóir gníomhaíochta nó do na catagóirí gníomhaíochta a dhéanfaidh sí i gcomhréir le hAirteagal 59(1).

4.   Tabharfar fógra don Choimisiún faoi aon athruithe ábhartha a dhéantar ar an ainmniú ina dhiaidh sin.

5.   Más rud é gur gá eagraíocht shonrach nó comhlacht inniúil a dhéanann gníomhaíocht nach n-áirítear i measc na ngníomhaíochtaí sin dá dtagraítear in Airteagal 59(1) a ainmniú agus gníomh a liostaítear in Iarscríbhinn I á chur i bhfeidhm, déanfar an fógra sin i gcomhréir leis an Airteagal seo.

6.   Foilseoidh an Coimisiún ar a shuíomh gréasáin liosta de na seirbhísí teicniúla a dtugtar fógra ina dtaobh i gcomhréir leis an Airteagal seo, mar aon le mionsonraí ina dtaobh.

Airteagal 64

Athruithe ar ainmnithe

1.   I gcás ina bhfionnfaidh údarás ceadaithe ainmniúcháin, nó i gcás ina gcuirfear in iúl dó, nach bhfuil na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo á gcomhlíonadh a thuilleadh ag seirbhís theicniúil atá ainmnithe aige, nó go mainníonn sí a hoibleagáidí a chomhlíonadh, déanfaidh an t-údarás ceadaithe ainmniúcháin an t-ainmniú a shrianadh, a fhionraí nó a tharraingt siar, de réir mar is iomchuí, ag brath ar a thromchúisí atá an mhainneachtain na ceanglais sin nó na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh. Cuirfidh an Ballstát a thug fógra don tseirbhís theicniúil sin an Coimisiún ar an eolas dá réir láithreach. Déanfaidh an Coimisiún an fhaisnéis fhoilsithe dá dtagraítear in Airteagal 63(6) a mhodhnú dá réir.

2.   I gcás ina ndéantar an t-ainmniú a shrianadh, a fhionraí nó a tharraingt siar, nó i gcás ina scoireann seirbhís theicniúil dá gníomhaíochtaí, glacfaidh an t-údarás ceadaithe ainmniúcháin céimeanna iomchuí chun a áirithiú go mbeidh comhaid na seirbhíse teicniúla sin á bpróiseáil ag seirbhís theicniúil eile nó go gcoimeádfar ar fáil iad don údarás ceadaithe ainmniúcháin nó do na húdaráis inniúla um fhaireachas margaidh, arna iarraidh sin dóibh.

Airteagal 65

Agóid i gcoinne inniúlacht seirbhísí teicniúla

1.   Imscrúdóidh an Coimisiún gach cás ina bhfuil amhras air, nó ina dtugtar le fios dó go bhfuil amhras ann, maidir le hinniúlacht seirbhíse teicniúla nó maidir leis an gcaoi a bhfuil na ceanglais agus na freagrachtaí atá ar an tseirbhís theicniúil á gcomhlíonadh go leanúnach aici.

2.   Déanfaidh Ballstát an údaráis ceadaithe ainmniúcháin gach faisnéis a bhaineann le bunús an ainmnithe nó le coinneáil ainmniú na seirbhíse teicniúla lena mbaineann a chur ar fáil don Choimisiún, arna iarraidh sin air.

3.   Áiritheoidh an Coimisiún go gcaithfear le gach faisnéis íogair a fhaightear le linn a chuid imscrúduithe ar mhodh rúin.

4.   I gcás ina suíonn an Coimisiún nach gcomhlíonann seirbhís theicniúil na ceanglais dá ainmniú, nó nach bhfuil siad á gcomhlíonadh aici a thuilleadh, cuirfidh sé Ballstát an údaráis ceadaithe ainmniúcháin ar an eolas dá réir, d’fhonn go ndéanfaí – i gcomhar leis an mBallstát sin – na bearta ceartaitheacha is gá a bhunú, agus iarrfaidh sé ar an mBallstát sin na bearta ceartaitheacha sin a dhéanamh, lena n-áirítear an t-ainmniú a tharraingt siar más gá.

Airteagal 66

Oibleagáidí oibriúcháin na seirbhísí teicniúla

1.   Déanfaidh seirbhísí teicniúla, thar ceann an údaráis ceadaithe ainmniúcháin, na catagóirí gníomhaíochta dá bhfuil siad ainmnithe a thabhairt i gcrích, agus déanfaidh siad é sin i gcomhréir leis na nósanna imeachta measúnaithe agus tástála dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus sna gníomhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I.

Is iad na seirbhísí teicniúla féin a dhéanfaidh na tástálacha agus a dhéanfaidh maoirseacht ar na tástálacha a cheanglaítear a dhéanamh le haghaidh ceadaithe nó le haghaidh cigireachtaí faoi mar a leagtar amach sa Rialachán seo iad nó i gceann de na gníomhartha a liostaítear in Iarscríbhinn I, ach amháin sa chás ina gceadaítear a mhalairt de nósanna imeachta. Ní dhéanfaidh na seirbhísí teicniúla tástálacha, measúnúcháin ná cigireachtaí a sheoladh nach bhfuil siad ainmnithe go cuí ag a n-údarás ceadaithe lena ndéanamh.

2.   Déanfaidh na seirbhísí teicniúla ag gach tráth:

(a)

a cheadú dá n-údarás ceadaithe ainmniúcháin an tseirbhís theicniúil a fhianú le linn an mheasúnaithe comhréireachta, de réir mar is iomchuí; agus

(b)

gan dochar d’Airteagal 57(9) agus d’Airteagal 67, a sholáthar dá n-údarás ceadaithe ainmniúcháin an fhaisnéis sin maidir lena gcatagóirí gníomhaíochtaí a thig faoi raon feidhme an Rialacháin seo, de réir mar a fhéadfar é sin a iarraidh.

3.   I gcás ina bhfionnann seirbhís theicniúil nár chomhlíon monaróir na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, déanfaidh sí an méid sin a thuairisciú chuig an údarás ceadaithe ainmniúcháin d’fhonn go gcuirfidh an t-údarás ceadaithe ainmniúcháin de cheangal ar an monaróir bearta ceartaitheacha iomchuí a dhéanamh agus dá éis gan deimhniú ar chineálcheadú a eisiúint mura rud é go mbeidh na bearta ceartaitheacha iomchuí déanta chun sástachta an údaráis ceadaithe.

4.   Más rud é, agus faireachán á dhéanamh ar chomhréireacht na táirgeachta i ndiaidh deimhniú ar chineálcheadú a eisiúint, go bhfionnnann seirbhís theicniúil, ag gníomhú di thar ceann an údaráis ceadaithe ainmniúcháin, nach bhfuil feithicil, córas, comhpháirt ná aonad teicniúil ar leithligh ag comhlíonadh an Rialacháin seo a thuilleadh, déanfaidh sí an méid sin a thuairisciú don údarás ceadaithe ainmniúcháin. Déanfaidh an t-údarás ceadaithe na bearta iomchuí amhail dá bhforáiltear in Airteagal 28.

Airteagal 67

Oibleagáidí faisnéise de chuid seirbhísí teicniúla

1.   Cuirfidh seirbhísí teicniúla a n-údarás ceadaithe ainmniúcháin ar an eolas faoin méid seo a leanas:

(a)

aon neamh-chomhréireacht a thagann chun cinn a d’fhéadfadh a fhágáil gur gá deimhniú ar chineálcheadú a dhiúltú, a shrianadh, a fhionraí nó a tharraingt siar;

(b)

aon tosca a dhéanfaidh difear do raon feidhme a n-ainmnithe agus do na coinníollacha faoina dtugtar ainmniú dóibh;

(c)

aon iarraidh ar fhaisnéis a gheobhaidh siad ó údaráis um fhaireachas margaidh maidir lena ngníomhaíochtaí.

2.   Arna iarraidh sin dá n-údarás ceadaithe ainmniúcháin, soláthróidh seirbhísí teicniúla faisnéis faoina ngníomhaíochtaí laistigh de raon feidhme a n-ainmnithe agus faoi aon ghníomhaíocht eile a dhéantar, lena n-áirítear gníomhaíochtaí trasteorann agus fochonraitheoireachta.

CAIBIDIL XVII

GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE AGUS GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME

Airteagal 68

Gníomhartha cur chun feidhme

Chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach agus chun coinníollacha comhionanna a leagan síos chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 69(2), gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagfar síos na bearta cur chun feidhme seo a leanas:

(a)

na teimpléid don doiciméad faisnéise agus don fhillteán faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 22;

(b)

an córas uimhrithe le haghaidh deimhnithe ar chineálcheadú AE dá dtagraítear in Airteagal 24(4);

(c)

an teimpléad le haghaidh deimhnithe ar chineálcheadú AE dá dtagraítear in Airteagal 25(2);

(d)

an teimpléad le haghaidh bileog thorthaí na tástála a chuirtear i gceangal le deimhniú ar chineálcheadú AE dá dtagraítear i bpointe a d’Airteagal 25(3);

(e)

an teimpléad le haghaidh an liosta ceanglas nó gníomhartha infheidhme dá dtagraítear in Airteagal 25(6);

(f)

na ceanglais ghinearálta d’fhormáid na tuarascála tástála dá dtagraítear in Airteagal 27(1);

(g)

an teimpléad don deimhniú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 33(2);

(h)

an tsamhail don mharc cineálcheadaithe AE dá dtagraítear in Airteagal 34;

(i)

na húdaruithe chun cineálcheaduithe AE a dheonú lena ndéantar teicneolaíochtaí nua nó coincheapa nua a dhíolmhú, dá dtagraítear in Airteagal 35(3);

(j)

na teimpléid le haghaidh an deimnithe cineálcheadaithe agus an deimhnithe comhréireachta i ndáil le teicneolaíochtaí nua nó le coincheapa nua dá dtagraítear in Airteagal 35(4);

(k)

na húdaruithe do na Ballstáit chun cineálcheadú a fhadú, dá dtagraítear in Airteagal 36(2);

(l)

an liosta de na páirteanna agus den trealamh, amhail dá dtagraítear in Airteagal 45(2);

(m)

an teimpléad agus córas uimhrithe don deimhniú, dá dtagraítear in Airteagal 46(3), maille le gach gné a bhaineann leis an nós imeachta maidir le húdarú, dá dtagraítear san Airteagal sin;

(n)

an teimpléad do dheimhniú lena soláthraítear cruthúnas comhréireachta don údarás cineálcheadaithe, amhail dá dtagraítear in Airteagal 53(8).

Airteagal 69

Nós imeachta coiste

1.   Tabharfaidh “An Coiste Teicniúil — Feithiclí Talmhaíochta” (TC-AV) cúnamh don Choimisiún. Tá an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

I gcás nach dtugann an coiste aon tuairim, ní dhéanfaidh an Coimisiún an dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh agus beidh feidhm ag an tríú fomhír d’Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 70

Na hIarscríbhinní a leasú

Gan dochar d’fhorálacha eile an Rialacháin seo a bhaineann lena Iarscríbhinní a leasú, cumhachtófar don Choimisiún freisin gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71, maidir le leasuithe ar Iarscríbhinn I chun tagairtí do ghníomh rialála agus chun ceartúcháin a chur san áireamh.

Airteagal 71

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 17(5), Airteagal 18(4), Airteagal 19(6), Airteagal 20(8), Airteagal 27(6), Airteagal 28(6), Airteagal 45(4), Airteagal 49(3), Airteagal 53(12), Airteagal 61 agus Airteagal 70 a thabhairt don Choimsiún go ceann tréimhse cúig bliana ón 22 Márta 2013.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 17(5), Airteagal 18(4), Airteagal 19(6), Airteagal 20(8), Airteagal 27(6), Airteagal 28(6), Airteagal 45(4), Airteagal 49(3), Airteagal 53(12), Airteagal 61 agus Airteagal 70 a chúlghairm tráth ar bith. Maidir leis an gcinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfidh sé deireadh le tarmligean na cumhachta a bheidh sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina leith ag an am céanna.

5.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 17(5), Airteagal 18(4), Airteagal 19(6), Airteagal 20(8), Airteagal 27(6), Airteagal 28(6), Airteagal 45(4), Airteagal 49(3), Airteagal 53(12), Airteagal 61 agus Airteagal 70 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

CAIBIDIL XVIII

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 72

Pionóis

1.   Déanfaidh na Ballstáit foráil do phionóis ar oibreoirí eacnamaíocha i leith sáruithe ar an Rialachán seo agus na gníomhartha tarmligthe nó na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo. Déanfaidh siad gach beart is gá chun a áirithiú go gcuirtear na pionóis i bhfeidhm. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoi na forálacha sin don Choimisiún faoin 23 Márta 2015 agus tabharfaidh siad fógra gan mhoill don Choimisiún faoi aon leasú ina dhiaidh sin a dhéanann difear do na forálacha sin.

2.   Ar na cineálacha sáruithe a bheidh faoi réir pionóis, beidh:

(a)

dearbhuithe bréagacha a dhéanamh le linn na nósanna imeachta ceadaithe nó le linn nósanna imeachta as a leanann aisghlaoch;

(b)

falsú a dhéanamh ar thorthaí tástála le haghaidh chineálcheadaithe nó le haghaidh comhréireachta inseirbhíse;

(c)

sonraí nó sonraíochtaí teicniúla a choinneáil siar a bhféadfadh aisghlaoch, diúltú nó tarraingt siar an chineálcheadaithe leanúint astu;

(d)

feistí sáraithe a úsáid;

(e)

diúltú rochtain ar fhaisnéis a chur ar fáil;

(f)

feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh atá faoi réir a gceadaithe a bheith á gcur ar fáil ar an margadh ag oibreoirí eacnamaíocha agus gan an ceadú sin a bheith acu nó doiciméid nó marcálacha a bheith á bhfalsú acu chun na críche sin.

Airteagal 73

Forálacha idirthréimhseacha

1.   Gan dochar d’fhorálacha eile an Rialacháin seo, ní dhéanfaidh an Rialachán seo aon chineálcheadú AE arna dheonú d’fheithiclí nó do chórais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh roimh an 1 Eanáir 2016 a chur ó bhail.

2.   Leanfaidh údaráis cheadaithe d’fhadú a dheonú maidir le ceaduithe na bhfeithiclí, na gcóras, na gcomhpháirteanna nó na n-aonad teicniúil ar leithligh dá dtagraítear i mír 1 i gcomhréir le Treoir 2003/37/CE agus i gcomhréir le haon cheann de na treoracha a liostaítear in Airteagal 76(1). Ní dhéanfar na ceaduithe sin a úsáid, áfach, chun cineálcheadú feithicle ina hiomláine a fháil faoin Rialachán seo.

3.   De mhaolú ar an Rialachán seo, maidir le córais nua, comhpháirteanna nua, aonaid theicniúla ar leithligh nua nó feithiclí nua a bhfuil cineálcheadú feithicle ina hiomláine faighte acu de bhun Threoir 2003/37/CE, féadfar leanúint de bheith á gclárú, á gcur ar an margadh nó á gcur i seirbhís go dtí an 31 Nollaig 2017. Maidir le feithiclí nua de chineálacha nach raibh faoi réir a gcineálcheadaithe faoi Threoir 2003/37/CE, féadfar leanúint freisin de bheith á gclárú nó á gcur i seirbhís faoin dáta sin i gcomhréir le dlí an Bhallstáit ina gcuirtear i seirbhís iad nó ina gcláraítear iad.

I gcás den sórt sin, ní dhéanfaidh údaráis náisiúnta clárú, cur ar an margadh nó cur i seirbhís na bhfeithiclí a chomhlíonann an cineálcheadú a thoirmeasc, a shrianadh ná a bhac.

Airteagal 74

Tuarascáil

1.   Faoin 31 Nollaig 2019, cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi chur i bhfeidhm na nósanna imeachta cineálcheadaithe a leagtar síos sa Rialachán seo.

2.   Ar bhonn na faisnéise a sholáthraítear faoi mhír 1, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a thíolacadh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoi chur i bhfeidhm an Rialacháin seo faoin 31 Nollaig 2020.

Airteagal 75

Athbhreithniú

1.   Faoin 31 Nollaig 2022, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis na hábhair dá dtagraítear i mír 3.

2.   Déanfar an tuarascáil a bhunú ar chomhairliúchán le geallsealbhóirí ábhartha agus déanfar caighdeáin Eorpacha agus idirnáisiúnta gaolmhara atá ann cheana a chur san áireamh inti.

3.   Faoin 31 Nollaig 2021, tuairisceoidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

líon na gceaduithe aonair, in aghaidh na bliana, ón 1 Eanáir 2016, a ndearna údaráis náisiúnta an Bhallstáit sin iad a dheonú d’fheithiclí a chumhdaítear leis an Rialachán seo roimh a gcéadchlárú;

(b)

na critéir náisiúnta ar a raibh na ceaduithe sin bunaithe a mhéid gur imigh na critéir sin ó na ceanglais éigeantacha le haghaidh chineálcheadú AE.

4.   Beidh tograí reachtacha, i gcás inarb iomchuí, ag gabháil leis an tuarascáil sin agus scrúdófar inti cibé a dhéanfar, ar bhonn ceanglas comhchuibhithe, ceaduithe aonair a áireamh sa Rialachán seo.

Airteagal 76

Aisgairm

1.   Gan dochar d’Airteagal 73(2) den Rialachán seo, déanfar Treoir 2003/37/CE chomh maith le Treoracha 74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE; 2009/75/CE, 2009/76/CE agus 2009/144/CE a aisghairm le héifeacht ón 1 Eanáir 2016.

2.   Déanfar tagairtí do na Treoracha aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad, maidir le Treoir 2003/37/CE, i gcomhréir leis an tábla comhghaoil a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

Airteagal 77

Leasú ar Threoir 2006/42/CE

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhleisce de phointe (e) d’Airteagal 1(2) de Threoir 2006/42/CE:

“—

tarracóirí talmhaíochta agus foraoiseachta, cé is moite d’innealra a shuiteáiltear ar na feithiclí sin,”.

Airteagal 78

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

1.   Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.   Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2016.

Amhail ón 22 Márta 2013, ní dhiúltóidh údaráis náisiúnta cineálcheadú AE nó cineálcheadú náisiúnta a dheonú do chineál nua feithicle ná ní fhéadfaidh siad clárú, cur ar an margadh nó cur i seirbhís a thoirmeasc i gcás feithicle nua más rud é go gcomhlíonann an fheithicil i dtrácht an Rialachán seo agus na gníomhartha tarmligthe agus na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, má iarrann monaróir an deonú, an clárú, an cur ar an margadh nó an cur i seirbhís sin.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 5 Feabhra 2013.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

L. CREIGHTON


(1)  IO C 54, 19.2.2011, lch. 42.

(2)  Seasamh Pharlaimint na hEorpa an 20 Samhain 2012. (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 28 Eanáir 2013.

(3)  IO L 171, 9.7.2003, lch. 1.

(4)  IO L 59, 27.2.1998, lch. 1.

(5)  IO L 157, 9.6.2006, lch. 24.

(6)  IO L 218, 13.8.2008, lch. 30.

(7)  Treoir 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 (IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

(8)  IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

(9)  IO L 191, 15.7.1974, lch. 5.

(10)  IO L 122, 8.5.1976, lch. 1.

(11)  IO L 262, 27.9.1976, lch. 135.

(12)  IO L 220, 29.8.1977, lch. 38.

(13)  IO L 255, 18.9.1978, lch. 1.

(14)  IO L 194, 28.7.1980, lch. 1.

(15)  IO L 186, 8.7.1986, lch. 19.

(16)  IO L 186, 8.7.1986, lch. 26.

(17)  IO L 240, 26.8.1986, lch. 1.

(18)  IO L 220, 8.8.1987, lch. 1.

(19)  IO L 173, 12.7.2000, lch. 1.

(20)  IO L 261, 3.10.2009, lch. 1.

(21)  IO L 198, 30.7.2009, lch. 4.

(22)  IO L 198, 30.7.2009, lch. 9.

(23)  IO L 198, 30.7.2009, lch. 15.

(24)  IO L 203, 5.8.2009, lch. 19.

(25)  IO L 214, 19.8.2009, lch. 23.

(26)  IO L 216, 20.8.2009, lch. 1.

(27)  IO L 201, 1.8.2009, lch. 11.

(28)  IO L 203, 5.8.2009, lch. 52.

(29)  IO L 261, 3.10.2009, lch. 40.

(30)  IO L 201, 1.8.2009, lch. 18.

(31)  IO L 27, 30.1.2010, lch. 33.

(32)  IO L 374, 27.12.2006, lch. 10.

(33)  IO L 263, 9.10.2007, lch. 1.

(34)  IO L 199, 28.7.2008, lch. 1.


IARSCRÍBHINN I

LIOSTA DE CHEANGLAIS CHUN CRÍOCHA CINEÁLCHEADAITHE AE AR FHEITHICILÍ

Uimh.

Airteagal

Ábhar

Tagairt do ghníomh rialála

Mótarfheithiclí

Catagóirí feithiclí

T1a

T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T 4.1a

T4.1b

(+)

T 4.2a

T 4.2b

(+)

T 4.3a

T 4.3b

Ca

Cb

(++)

Ra

Rb

Sa

Sb

1

17(2)(a)

Sláine struchtúr na feithicle

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

X

2

17(2)(b)

Uasluas deartha, rialtóir luais agus feistí luasteorann

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

X

3

17(2)(b)

Feistí coscánaithe agus cúplán coscán leantóra

RVBR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

17(2)(b)

Stiúradh le haghaidh tarracóirí sciobtha

RVFSR (bunaithe ar ECE 79 REV [uimhir nua])

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA

NA

NA

NA

NA

5

17(2)(b)

Stiúradh

RVFSR

Y

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA

NA

NA

NA

NA

6

17(2)(b)

Luasmhéadar

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

7

17(2)(c)

Raon radhairc agus cuimilteoirí gaothscátha

RVFSR (bunaithe ar ECE 71 REV. 1)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

8

17(2)(c)

Gloiniú

RVFSR (bunaithe ar ECE 43 Rev2 Am3 Sup11)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

9

17(2)(c)

Scátháin chúlfhéachana

RVFSR

Y

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

10

17(2)(c)

Córais faisnéise don tiománaí

RVFSR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

11

17(2)(d)

Feistí soilsiúcháin, feistí solaschomharthaíochta agus a bhfoinsí solais

RVFSR (bunaithe ar

ECE 3 Rev3 Am1 Sup11; ECE 4 Rev4 Sup14;

ECE 5 Forlíonadh 7 a ghabhann le sraith leasuithe 02; ECE 6 Rev4 Sup17; ECE 7 Rev4 Sup15;

ECE 19 Rev5 Sup1; ECE 23 Rev2 Sup15;

ECE 31 Forlíonadh 7 a ghabhann le sraith leasuithe 02;

ECE 37 Forlíonadh 36 a ghabhann le sraith leasuithe 03;

ECE 38 Rev2 Sup14; ECE 98 Rev1 Sup11;

ECE 99 Forlíonadh 6 a ghabhann leis an leagan bunaidh den Rialachán;

ECE 112 sraith leasuithe 01;

ECE 113 Forlíonadh 9 a ghabhann leis an leagan bunaidh den Rialachán;)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

17(2)(d)

Suiteáil soilse

RVFSR (bunaithe ar ECE 86 Am [uimhir nua])

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

13

17(2)(e)

Cosaint do dhaoine atá i bhfeithicil, lena n-áirítear feistis inmheánacha, ceannbhaic, criosanna sábhála, doirse na feithicle

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

14

17(2)(f)

An taobh amuigh den fheithicil agus na gabhálais

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

17(2)(g)

Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach

RVFSR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

16

17(2)(h)

Feiste rabhaidh inchloiste

RVFSR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

17

17(2)(i)

Córais téimh

RVFSR

Y

X

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

18

17(2)(j)

Feistí chun úsáid neamhúdaraithe a chosc

RVFSR

Y (do chatagóirí T agus C amháin)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

19

17(2)(k)

Pláta clárúcháin

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

20

17(2)(k)

Pláta agus marcáil reachtúil

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

21

17(2)(l)

Toisí agus mais an leantóra

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

22

17(2)(l)

Uasmhais ualaithe

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

17(2)(l)

Maiseanna ballasta

RVFSR

 

X

X

X

X

NA

NA

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

24

17(2)(m)

Sábháilteacht na gcóras leictreach

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

17(2)(a), 17(2)(m), 18(2)(l)

Umar breosla

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

26

17(2)(n)

Struchtúir chosanta cúil

RVFSR

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

27

17(2)(o)

Cosaint chliathánach

RVFSR

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

NA

NA

28

17(2)(p)

Ardáin iompair

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

29

17(2)(q)

Feistí tarraingthe

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

30

17(2)(r)

Boinn

RVFSR (bunaithe ar ECE 106 Am5 Sup6)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

X

X

X

X

31

17(2)(s)

Córais choiscthe sprae

RVFSR

Y

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

NA

NA

X

NA

NA

32

17(2)(t)

Giar cúlaithe

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

33

17(2)(u)

Rianta

RVFSR

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

34

17(2)(v)

Cúpláin mheicniúla

RVFSR

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

35

18(2)(a)

ROPS

RVCR (tuarascáil tástála mar mhalairt ar an gceann faoi réim réimse chur chun feidhme Chód ECFE 3, arna leasú)

 

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

36

18(2)(a)

ROPS (tarracóir snámhaíochta)

RVCR (tuarascáil tástála mar mhalairt ar an gceann faoi réim réimse chur chun feidhme Chód ECFE 8, arna leasú)

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

37

18(2)(a)

ROPS (tástáil statach)

RVCR (tuarascáil tástála mar mhalairt ar an gceann faoi réim réimse chur chun feidhme Chód ECFE 4, arna leasú)

 

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

38

18(2)(a)

ROPS, tulsuite (tarracóirí caolriain)

RVCR (tuarascáil tástála mar mhalairt ar an gceann faoi réim réimse chur chun feidhme Chód ECFE 6, arna leasú)

 

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

39

18(2)(a)

ROPS, cúlsuite (tarracóirí caolriain)

RVCR (tuarascáil tástála mar mhalairt ar an gceann faoi réim réimse chur chun feidhme Chód ECFE 7, arna leasú)

 

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

40

18(2)(b)

FOPS, Struchtúr cosanta ar rudaí atá ag titim

RVCR (tuarascáil tástála mar mhalairt ar an gceann faoi réim réimse chur chun feidhme Chód ECFE 10, arna leasú)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

41

18(2)(c)

Suíocháin phaisinéara

RVCR

 

X

X

NA

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

42

18(2)(d)

An tiománaí faoi lé ag leibhéal torainn

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

43

18(2)(e)

Suíochán an tiománaí agus suíomh an tsuíocháin

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

44

18(2)(f)

Spás oibriúcháin, rochtain ar an suíomh tiomána

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

45

18(2)(g)

Cumhachtdúiseachtaí

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

46

18(2)(h)

Cosaint ar chomhpháirteanna tiomána

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

47

18(2)(i)

Pointí ancaireachta criosanna sábhála

RVCR (tuarascáil tástála mar mhalairt ar an gceann faoi réim réimse chur chun feidhme Chóid ECFE 3, 4, 6, 7, 8 arna leasú)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

48

18(2)(j)

Criosanna sábhála

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

49

18(2)(k)

OPS, Cosaint ar rudaí treáiteacha

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

50

18(2)(l)

Sceithchóras

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

51

18(2)(l), 18(2)(m), 18(2)(q), 18(4)

An lámhleabhar don oibreoir

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Z

Z

X

X

52

18(2)(n)

Rialuithe, lena n-áirítear go háirithe feistí éigeandála agus feistí do stopadh uathoibríoch

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

53

18(2)(p)

Cosaint ar ghuaiseacha meicniúla seachas na cinn a luaitear in Airteagal 18(2) (a), (b), (g), (k), lena n-áirítear cosaint ar réabadh na bpíobán ina n-iompraítear sreabháin agus cosaint ar ghluaiseacht gan smacht na feithicle

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

54

18(2)(r), 18(2)(p)

Sciatha agus feistí cosanta

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

55

18(2)(l), 18(2)(s), 18(2)(q), 18(4)

Faisnéis, rabhaidh agus marcálacha

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

56

18(2)(t)

Ábhair agus táirgí

RVCR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

57

18(2)(u)

Ceallraí

RVCR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

58

18(4)

Bealach éalaithe

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

59

18(2)(l), 18(4)

Córas aeraithe agus scagaithe an chábáin

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

60

18(4)

Ráta dó ábhar an chábáin

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

61

19(2)(a)

Astaíochtaí truailleán

REPPR (céimeanna astaíochtaí ó 2000/25/CE agus 97/68/CE)

 

X

X

X

X

X

Má tá sé laistigh de raon feidhme na Treorach

X

Má tá sé laistigh de raon feidhme na Treorach

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

62

19(2)(b)

Leibhéal fuaime (seachtrach)

REPPR (luachanna teorann ó 2009/63/CE)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

(+)= má chruthaítear fochatagóir den sórt sin faoin gcatagóir

(++)= sa chás go bhfreagraíonn na fochatagóirí do na catagóirí b-innéacsaithe faoi chatagóir T, agus sa chás sin amháin

X= infheidhme

I= mar an gcéanna le T de réir na catagóire

Y= glactar leis gur coibhéiseach na gníomhartha ábhartha le haghaidh mótarfheithiclí, de réir mar a shonraítear sa ghníomh tarmligthe

Z= ní infheidhme ach amháin maidir le trealamh idirmhalartaithe ar tarraingt a thig faoi chatagóir R de bharr an uasmhais ualaithe atá ceadaithe go teicniúil i gcóimheas leis an mais gan ualach a bheith comhionann le nó níos mó ná 3,0 (Airteagal 3, sainmhíniú 9)

NA= ní infheidhme

RVFSR= Rialachán maidir le Ceanglais i leith Sábháilteachta Feidhmiúla Feithicle (gníomh tarmligthe)

RVCR= Rialachán maidir le Ceanglais i leith Thógáil Feithiclí (gníomh tarmligthe)

REPPR= Rialachán maidir le Ceanglais ar Fheidhmíocht Chomhshaoil agus Modha Tiomána (gníomh tarmligthe)

RVBR= Rialachán maidir le Ceanglais Choscánaithe Feithiclí (gníomh tarmligthe)


IARSCRÍBHINN II

TEORAINNEACHA DO SHRAITHEANNA BEAGA

Maidir leis an líon aonad laistigh de chineál atá le cur ar fáil ar an margadh, le clárú nó le cur i seirbhís gach bliain i ngach Ballstát, ní rachaidh sé thar an luach a thaispeántar thíos le haghaidh na catagóire feithiclí atá i gceist.

Catagóir

Aonaid (le haghaidh gach cineáil)

T

150

C

50


IARSCRÍBHINN III

Tábla comhghaoil

(dá dtagraítear in Airteagal 76)

Treoir 2003/37/CE

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1 agus Airteagal 2

Airteagal 2

Airteagal 3

Airteagal 3

Airteagal 20 go hAirteagal 23

Airteagal 4

Airteagal 22, Airteagal 24 agus Airteagal 26

Airteagal 5

Airteagal 29 go hAirteagal 31

Airteagal 6

Airteagal 33 agus Airteagal 34

Airteagal 7

Airteagal 5, Airteagal 38 agus Airteagal 40

Airteagal 8(1)

Airteagal 8(2)

Airteagal 38(2)

Airteagal 35 go hAirteagal 37 agus Airteagal 39

Airteagal 9

Airteagal 37

Airteagal 10

Airteagal 39

Airteagal 11

Airteagal 35 agus Airteagal 36

Airteagal 12

Airteagal 49 agus Airteagal 50

Airteagal 13

Airteagal 8 agus Airteagal 28

Airteagal 14

Airteagal 24

Airteagal 15

Airteagal 41 go hAirteagal 48

Airteagal 16

Airteagail 41 agus Airteagal 44

Airteagal 17

Airteagal 44

Airteagal 18

Airteagal 48

Airteagal 19

Airteagal 68, Airteagal 70 agus Airteagal 71

Airteagal 20

Airteagal 69

Airteagal 21

Airteagal 5 agus Airteagal 57 go hAirteagal 67

Airteagal 22

Airteagal 23

Airteagal 24

Airteagal 25

Airteagal 26


Top