EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2299

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2299 ón gCoimisiún an 15 Samhain 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis an struchtúr, an fhormáid, na sonraí teicniúla agus an próiseas le haghaidh na dtuarascálacha comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn

C/2022/8251

IO L 306, 25.11.2022, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2299/oj

25.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 306/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2299 ÓN gCOIMISIÚN

an 15 Samhain 2022

lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis an struchtúr, an fhormáid, na sonraí teicniúla agus an próiseas le haghaidh na dtuarascálacha comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1), go háirithe Airteagal 17(4) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2018/1999, ceanglaítear ar na Ballstáit pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide a chur faoi bhráid an Choimisiúin lena gcumhdaítear tréimhse 10 mbliana agus ceanglaítear orthu cur chuige dhá chéim a úsáid trí chuspóirí, spriocanna agus rannchuidithe náisiúnta a leagan amach le haghaidh na gcúig ghné den Aontas Fuinnimh ar an gcéad dul síos agus trí phleanáil na mbeartas agus na mbeart ábhartha chun iad a bhaint amach ar an dara dul síos. Ceanglaíodh ar na Ballstáit a gcéad phleananna críochnaitheacha comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide le haghaidh na tréimhse 2021-2030 a chur isteach faoin 31 Nollaig 2019.

(2)

De bhun Airteagal 17(1) de Rialachán (AE) 2018/1999, tá gach Ballstát le tuairisciú don Choimisiún gach 2 bhliain maidir le stádas chur chun feidhme a phleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide trí bhíthin tuarascáil chomhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn lena gcumhdófar gach ceann de na cúig ghné den Aontas Fuinnimh.

(3)

Is príomhfhoinse iad na tuarascálacha débhliantúla sin le haghaidh an mheasúnaithe a dhéanann an Coimisiún faoi Airteagal 29 de Rialachán (AE) 2018/1999 ar an dul chun cinn a dhéantar ar leibhéal an Aontais i dtreo spriocanna agus chuspóirí an Aontais Fuinnimh agus ar an dul chun cinn a dhéanann gach Ballstát freisin i dtreo a chuspóirí, a spriocanna agus a rannchuidithe a bhaint amach agus maidir leis na beartais agus na bearta a leagtar amach ina phleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide a chur chun feidhme.

(4)

De bhun Airteagal 14 de Rialachán (AE) 2018/1999, tá na Ballstáit le pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide atá cothrom le dáta a chur isteach gach 10 mbliana, ag meántéarma chur chun feidhme a bpleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide. Le haghaidh na tréimhse 2021-2030, tá na Ballstáit le dréachtphleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide atá cothrom le dáta a chur isteach faoin 30 Meitheamh 2023 agus tá na pleananna críochnaitheacha le cur isteach faoin 30 Meitheamh 2024.

(5)

Leis an struchtúr, an fhormáid, na sonraí teicniúla agus an próiseas le haghaidh na dtuarascálacha débhliantúla ar dhul chun cinn a leagtar amach leis an Rialachán seo, ba cheart tuairisciú iomlán ar bhealach struchtúrtha a áirithiú, trí na gnéithe a leagtar amach sa Rialachán seo le haghaidh pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 17 agus in Airteagail 20 go 25 de Rialachán (AE) 2018/1999 a léiriú, agus ualach riaracháin nach gá á sheachaint an tráth céanna.

(6)

Ceanglaítear ar na Ballstáit tuairisciú ar an dul chun cinn a dhéantar a mhéid a bhaineann leis an bhfaisnéis shainordaitheach a áirítear ina bpleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide, agus aon díolmhú nó aon mhaolú a dheonaítear faoi Airteagal 5(4) de Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) á chur san áireamh. Ceanglaítear orthu freisin tuairisciú ar an dul chun cinn a dhéantar a mhéid a bhaineann le faisnéis má áirítear na cuspóirí, na spriocanna agus na rannchuidithe ábhartha náisiúnta, agus na beartais agus na bearta, ina bpleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide. Toisc go bhféadfadh sé nach mbeadh an bailiú sonraí curtha i gcrích tráth na chéad tuairiscithe faoin 15 Márta 2023, agus gach 2 bhliain ina dhiaidh sin, níor cheart faisnéis áirithe a thuairisciú ach amháin má tá sí ar fáil tráth an tuairiscithe. Ba cheart na Ballstáit a bheith in ann faisnéis dheonach a sholáthar chun na gnéithe sainordaitheacha a fhorlíonadh.

(7)

Ba cheart do na Ballstáit tuairisciú ar leithligh ar an dul chun cinn a dhéantar i dtreo na gcuspóirí, na spriocanna agus na rannchuidithe náisiúnta i leith na gcúig ghné den Aontas Fuinnimh.

(8)

Mar gheall ar na hidirghaolta idir na gnéithe uile den Aontas Fuinnimh, d’fhéadfadh sé go mbeadh beartais agus bearta ábhartha do níos mó ná ceann amháin de na cuspóirí, de na spriocanna agus de na rannchuidithe náisiúnta a leagtar amach sna pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide. Chun an chomhsheasmhacht a áirithiú, agus na Ballstáit ag tuairisciú ar mhaoiniú agus ar chur chun feidhme na mbeartas agus na mbeart sin agus ar thionchar cainníochtúil na mbeartas agus na mbeart sin ar cháilíocht an aeir agus ar astaíochtaí truailleán aeir, ba cheart dóibh tuairisciú ar na beartais agus ar na bearta aonair nó ar ghrúpaí beartas agus beart de réir mar is iomchuí.

(9)

I gcomhréir le hábhar na bpleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1999, ba cheart a cheangal ar na Ballstáit faisnéis ábhartha eile a áirítear ina bpleananna náisiúnta a thuairisciú, faisnéis maidir leis an bhfuinneamh in-athnuaite agus maidir leis an éifeachtúlacht fuinnimh.

(10)

De bhun Airteagal 18 de Rialachán (AE) 2018/1999, tá na Ballstáit le tuarascálacha comhtháite a chur faoi bhráid an Choimisiúin ar bheartais agus ar bhearta maidir le gáis ceaptha teasa agus ar réamh-mheastacháin faoin 15 Márta 2021 agus gach 2 bhliain ina dhiaidh sin. Trí na tuarascálacha sin a chur isteach, comhlíonfaidh na Ballstáit an oibleagáid ábhartha faoi Airteagal 17(3) de Rialachán (AE) 2018/1999. Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit tuairisciú ar an dul chun cinn a dhéantar maidir leis na beartais agus na bearta sin a mhaoiniú agus i gcás inar féidir, ba cheart dóibh tionchar na mbeartas agus na mbeart sin ar cháilíocht an aeir agus ar astaíochtaí truailleán aeir a chainníochtú.

(11)

De bhun Airteagal 26(3) de Rialachán (AE) 2018/1999, ceanglaítear ar na Ballstáit na sonraí deiridh maidir leis an bhfardal gás ceaptha teasa a thuairisciú don Choimisiún in éineacht leis na tuarascálacha ar an bhfardal náisiúnta faoin 15 Márta 2023 agus gach bliain ina dhiaidh sin. Trí na sonraí deiridh maidir leis an bhfardal gás ceaptha teasa a chur isteach in éineacht leis na tuarascálacha ar an bhfardal náisiúnta, roimh an dáta tuairiscithe lena mbaineann, comhlíonann na Ballstáit an oibleagáid ábhartha faoi Airteagal 17(3) de Rialachán (AE) 2018/1999. Na tuarascálacha críochnaitheacha a chuirtear isteach faoi bhun Airteagal 26(3) de Rialachán (AE) 2018/1999, breithnítear iad chun tuairisciú a dhéanamh ar an dul chun cinn a dhéantar i dtreo na cuspóirí maidir le maolú ar an aeráid a bhaint amach agus cuirtear san áireamh torthaí na seiceálacha tosaigh dá dtagraítear in Airteagal 37(4) de Rialachán (AE) 2018/1999.

(12)

Ba cheart do na Ballstát a dtuarascálacha a chur isteach trí ionad ilfhreastail an Choimisiúin trí na córais tuairiscithe ábhartha nasctha a bunaíodh faoin ríomhardán dá dtagraítear in Airteagal 28 de Rialachán (AE) 2018/1999.

(13)

Chun éifeachtúlacht an tuairiscithe ó na Ballstáit a neartú, líonfaidh an Coimisiún isteach roimh ré faisnéis a thuairiscítear trí shruthanna eile tuairiscithe atá ann cheana i réimse an fhuinnimh, agus go háirithe de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008, agus déanfaidh an Coimisiún sin a mhéid agus is féidir ar bhonn na sonraí atá ar fáil chun críocha na dtuarascálacha comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn.

(14)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste maidir leis an Aontas Fuinnimh,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

Sainmhínithe

Airteagal 1

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn “sainordaitheach más infheidhme” na catagóirí faisnéise seo a leanas is gá do na Ballstáit a chur isteach:

(a)

faisnéis faoi na cuspóirí, na spriocanna agus na rannchuidithe náisiúnta nó faoi na beartais agus na bearta náisiúnta, i gcás inar leag na Ballstáit amach iad nó inar ghlac na Ballstáit iad,

(b)

faisnéis faoin gcaoi a dtugann na Ballstáit aghaidh ar mholadh a eisítear de bhun Airteagal 32(1) nó (2) de Rialachán (AE) 2018/1999 ach amháin i gcás inar eisigh an Coimisiún é,

(2)

ciallaíonn “sainordaitheach más ann di” catagóir faisnéise nach gá do na Ballstáit a chur isteach ach amháin má tá an fhaisnéis sin ar fáil dóibh tráth a chuireann siad isteach an tuarascáil dhébhliantúil ar dhul chun cinn.

CAIBIDIL II

TUAIRISCIÚ AR NA CUSPÓIRÍ, AR NA SPRIOCANNA AGUS AR NA RANNCHUIDITHE NÁISIÚNTA

Airteagal 2

Tuairisciú ar an dul chun cinn a dhéantar maidir le gné an dícharbónaithe

1.   Tuairisceoidh na Ballstáit faisnéis faoin dul chun cinn a dhéantar i dtreo na gcuspóirí, lena n-áirítear an dul chun cinn a dhéantar i dtreo chuspóir aeráidneodrachta an Aontais a leagtar amach in Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) 2021/1119 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón gComhairle (3) agus i dtreo na spriocanna maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa dá dtagraítear in Airteagal 4, pointe (a)(1) de Rialachán (AE) 2018/1999, i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

Na tuarascálacha débhliantúla a chuireann na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin de bhun Airteagal 18(1), pointe (b) de Rialachán (AE) 2018/1999 agus na tuarascálacha bliantúla a chuirtear faoina bhráid de bhun Airteagal 26(3) den Rialachán sin, agus na seiceálacha tosaigh dá dtagraítear in Airteagal 37(4) den Rialachán sin á gcur san áireamh aige, measfaidh an Coimisiún na tuarascálacha sin a bheith ina n-aighneacht chun críocha na dtuarascálacha débhliantúla comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn de bhun Airteagal 17(1) den Rialachán sin maidir leis an réimse astaíochtaí gás ceaptha teasa.

2.   Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoin dul chun cinn a dhéantar i dtreo na gcuspóirí, na spriocanna agus na rannchuidithe maidir leis an bhfuinneamh in-athnuaite dá dtagraítear in Airteagal 4, pointe (a)(2) agus in Airteagal 20, pointe (a) de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

3.   Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoin oiriúnú dá dtagraítear in Airteagal 4, pointe (a)(1) de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 3

Tuairisciú ar an dul chun cinn a dhéantar maidir le gné na héifeachtúlachta fuinnimh

Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoin dul chun cinn a dhéantar i dtreo na gcuspóirí, na spriocanna agus na rannchuidithe maidir le gné na héifeachtúlachta fuinnimh dá dtagraítear in Airteagal 4, pointe (b) agus in Airteagal 21, pointe (a) de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 4

Tuairisciú ar an dul chun cinn a dhéantar maidir le gné na slándála fuinnimh

Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoin dul chun cinn a dhéantar i dtreo na gcuspóirí, na spriocanna agus na rannchuidithe maidir le gné na slándála fuinnimh dá dtagraítear in Airteagal 4, pointe (c) agus in Airteagal 22, pointí (a) go (d) de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 5

Tuairisciú ar an dul chun cinn a dhéantar maidir le gné an mhargaidh inmheánaigh fuinnimh

Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoin dul chun cinn a dhéantar i dtreo na gcuspóirí, na spriocanna agus na rannchuidithe maidir le gné an mhargaidh inmheánaigh fuinnimh dá dtagraítear in Airteagal 4, pointe (d) agus in Airteagal 23(1), pointí (a) go (g) de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 6

Tuairisciú ar an dul chun cinn a dhéantar maidir le gné an taighde, na nuálaíochta agus an iomaíochais

1.   Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoin dul chun cinn a dhéantar i dtreo na gcuspóirí, na spriocanna agus na rannchuidithe maidir le gné an taighde, na nuálaíochta agus an iomaíochais dá dtagraítear in Airteagal 4, pointe (e) agus in Airteagal 25, pointí (a) go (c) de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn VII a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoin dul chun cinn a dhéantar i dtreo na gcuspóirí náisiúnta chun deireadh a chur de réir a chéile le fóirdheontais fuinnimh, go háirithe le haghaidh breoslaí iontaise, dá dtagraítear in Airteagal 25(d) de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn VIII a ghabhann leis an Rialachán seo.

CAIBIDIL III

TUAIRISCIÚ AR BHEARTAIS AGUS AR BHEARTA

Airteagal 7

Tuairisciú ar bheartais agus ar bhearta náisiúnta

1.   Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoin dul chun cinn a dhéantar i dtreo chur chun feidhme na mbeartas agus na mbeart náisiúnta, agus i gcás inarb iomchuí, i dtreo chur chun feidhme na mbeartas agus na mbeart nuashonraithe nó nua nó grúpaí beartas agus beart, dá dtagraítear in Airteagal 17(2), pointí (a) agus (c) agus in Airteagail 20 go 25 de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn IX a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Maidir le tuarascálacha débhliantúla a chuireann na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin de bhun Airteagal 18(1), pointe (a) de Rialachán (AE) 2018/1999, measfaidh an Coimisiún iad a bheith ina n-aighneachtaí chun críocha na dtuarascálacha débhliantúla comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn de bhun Airteagal 17(1) den Rialachán sin maidir leis an réimse astaíochtaí gás ceaptha teasa. Comhlánóidh na Ballstáit na tuarascálacha de bhun Airteagal 18(1), pointe (a) leis an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 10 agus in Airteagal 11 den Rialachán seo.

3.   Agus tuairisciú á dhéanamh ag na Ballstáit ar na beartais agus na bearta nua dá dtagraítear in Airteagal 21, pointe (b)(3) de Rialachán (AE) 2018/1999, tuairisceoidh na Ballstáit, sa bhreis air sin, an fhaisnéis i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn X a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 8

Tuairisciú ar an méid coigilteas fuinnimh a bhaintear amach faoi Airteagal 7 de Threoir 2012/27/AE

Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis dá dtagraítear i gCuid 2, pointí (b) go (d) d’Iarscríbhinn IX a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XI a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 9

Tuairisciú i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2012/27/AE

1.   Déanfaidh na Ballstáit achar urláir iomlán athchóirithe na bhfoirgneamh téite agus fuaraithe atá faoi úinéireacht a rialtais láir agus á n-áitiú aige, achar dá dtagraítear i gCuid 2, pointe (g) d’Iarscríbhinn IX a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1999 a thuairisciú i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach i dTábla 1 d’Iarscríbhinn XII a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Déanfaidh na Ballstáit an méid coigilteas fuinnimh i bhfoirgnimh incháilithe atá faoi úinéireacht a rialtais láir agus á n-áitiú aige, coigiltis dá dtagraítear i gCuid 2, pointe (g) d’Iarscríbhinn IX a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1999, a thuairisciú i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach i dTábla 2 d’Iarscríbhinn XII a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 10

Tuairisciú ar an dul chun cinn a dhéantar i dtreo an mhaoinithe

Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoin dul chun cinn a dhéantar i dtreo maoiniú a dhéanamh ar na beartais agus ar na bearta, nó ar na grúpaí beartas agus beart dá dtagraítear in Airteagal 17(2), pointe (a), Airteagal 20, pointe (b)(3), Airteagal 21, pointe (b)(7), Airteagal 22, pointe (g), Airteagal 23(1), pointe (j) agus Airteagal 25, pointe (g) de Rialachán (AE) 2018/1999 agus a thuairiscítear i gcomhréir le hAirteagal 7(1) den Rialachán seo, lena n-áirítear athbhreithniú ar an infheistíocht iarbhír in aghaidh toimhdí infheistíochta tosaigh, i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XIII a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 11

Tuairisciú ar an tionchar ar cháilíocht an aeir agus ar astaíochtaí truailleán aeir

Agus tuairisciú á dhéanamh ar chainníochtú thionchar na mbeartas agus na mbeart, nó grúpaí beartas nó beart, ar cháilíocht an aeir agus ar astaíochtaí truailleán aeir, beartais agus bearta a chumhdaítear leis na tuarascálacha a cuireadh isteach i gcomhréir le hAirteagal 7(1) agus (2), déanfaidh na Ballstáit amhlaidh i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XIV

Airteagal 12

Tuairisciú ar bheartais agus ar bhearta chun deireadh a chur de réir a chéile le fóirdheontais fuinnimh, go háirithe le haghaidh breoslaí iontaise

Tuairisceoidh na Ballstáit ar na beartais agus ar na bearta dá dtagraítear in Airteagal 17(2), pointí (a) agus (c) de Rialachán (AE) 2018/1999 maidir le deireadh a chur de réir a chéile le fóirdheontais fuinnimh, go háirithe le haghaidh breoslaí iontaise, i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XV a ghabhann leis an Rialachán seo.

CAIBIDIL IV

OIBLEAGÁIDÍ EILE TUAIRISCITHE

Airteagal 13

Oibleagáidí tuairiscithe breise i réimse an fhuinnimh in-athnuaite

Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i gCuid 1 d’Iarscríbhinn IX a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1999 maidir le réimse an fhuinnimh in-athnuaite i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XVI a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 14

Oibleagáidí tuairiscithe breise i réimse na héifeachtúlachta fuinnimh

Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i gCuid 2, pointí (e), (f) agus (h) go (k) d’Iarscríbhinn IX a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XVII a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 15

Tuairisciú ar an mbochtaineacht fuinnimh agus ar an aistriú cóir

1.   I gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 3(3), pointe (d), an dara fomhír, de Rialachán (AE) 2018/1999, tuairisceoidh na Ballstáit an méid seo a leanas:

(a)

an fhaisnéis faoin dul chun cinn a dhéantar i dtreo na gcuspóirí náisiúnta táscacha chun an líon teaghlach i mbochtaineacht fuinnimh a laghdú, dá dtagraítear in Airteagal 24, pointe (a) de Rialachán (AE) 2018/1999, i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XVIII a ghabhann leis an Rialachán seo,

(b)

an fhaisnéis chainníochtúil faoin líon teaghlach i mbochtaineacht fuinnimh, dá dtagraítear in Airteagal 24, pointe (b) de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach i dTábla 1 d’Iarscríbhinn XIX a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Féadfaidh na Ballstáit tuairisciú ar na táscairí maidir leis an mbochtaineacht fuinnimh i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach i dTáblaí 2 agus 3 d’Iarscríbhinn XIX a ghabhann leis an Rialachán seo.

3.   Féadfaidh na Ballstáit an fhaisnéis faoin sainmhíniú náisiúnta ar an mbochtaineacht fuinnimh a thuairisciú i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach i dTábla 4 d’Iarscríbhinn XIX a ghabhann leis an Rialachán seo.

4.   Féadfaidh na Ballstáit an fhaisnéis a thuairisciú faoin gcaoi a rannchuidíonn cur chun feidhme a bpleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide leis an aistriú cóir lena n-áirítear trí chearta an duine agus an comhionannas inscne a chur chun cinn agus trí aghaidh a thabhairt ar an neamhionannas maidir leis an mbochtaineacht fuinnimh i comhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XX a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 16

Tuairisciú ar chur chun feidhme an chomhair réigiúnaigh

Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoi chur chun feidhme an chomhair réigiúnaigh dá dtagraítear in Airteagal 12, Airteagal 20, pointe (b)(2), Airteagal 21, pointe (b)(6), Airteagal 22, pointe (f), Airteagal 23(1), pointe (i), agus Airteagal 25, pointe (f) de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhthéacs chur chun feidhme na gcuspóirí, na spriocanna agus na rannchuidithe agus na mbeartas agus na mbeart dá dtagraítear i gCaibidlí II agus III den Rialachán seo i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XXI a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 17

Tuairisciú ar chur chun feidhme na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 32(1) nó (2) de Rialachán (AE) 2018/1999

I gcás inar eisigh an Coimisiún moltaí de bhun Airteagal 32(1) nó (2) de Rialachán (AE) 2018/1999, tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoi na beartais agus faoi na bearta a glacadh agus a cuireadh chun feidhme nó faoi na beartais agus faoi na bearta a bhfuil sé beartaithe iad a ghlacadh, chun aghaidh a thabhairt ar na moltaí sin, dá dtagraítear in Airteagal 17(6) de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XXII a ghabhann leis an Rialachán seo.

I gcás ina gcinneann na Ballstáit lena mbaineann gan aghaidh a thabhairt ar mholadh nó ar chuid shubstaintiúil de mholadh, tabharfaidh siad réasúnaíocht i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XXII a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 18

Tuairisciú ar idirphlé il-leibhéil maidir leis an aeráid agus fuinneamh dá dtagraítear in Airteagal 11 de Rialachán (AE) 2018/1999

Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis faoin dul chun cinn a dhéantar maidir le bunú an idirphlé dá dtagraítear in Airteagal 11 de Rialachán (AE) 2018/1999 i gcomhréir leis na formáidí a leagtar amach in Iarscríbhinn XXIII a ghabhann leis an Rialachán seo.

CAIBIDIL V

PRÓISIS CURTHA ISTEACH

Airteagal 19

Tuarascálacha a chur isteach

Úsáidfidh na Ballstáit an ríomhardán dá dtagraítear in Airteagal 28 de Rialachán (AE) 2018/1999 agus na huirlisí agus na teimpléid a bhaineann leis chun a dtuarascálacha comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn a chur isteach de bhun an Rialacháin seo.

CAIBIDIL VI

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 20

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 15 Samhain 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 328, 21.12.2018, lch. 1.

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le staidreamh i dtaca le fuinneamh (IO L 304, 14.11.2008, lch. 1).

(3)  Rialachán (AE) 2021/1119 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón gComhairle an 30 Meitheamh 2021 lena mbunaítear an creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 401/2009 agus (AE) 2018/1999 (“An Dlí Aeráide Eorpach”) (IO L 243, 9.7.2021, lch. 1)


IARSCRÍBHINN I

DÍCHARBÓNÚ: ASTAÍOCHTAÍ AGUS AISTRITHE GÁS CEAPTHA TEASA

Tábla 1

Dul chun cinn náisiúnta reatha agus réamh-mheasta i dtreo cuspóirí laghdaithe astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) i bhfianaise aeráidneodrachta

Gné thuairiscithe

Aitheantóir (1)

Sonraíocht

Raon feidhme (2)

Aonad

Acmhainneacht téite domhanda  (3)

Bliain

Spriocbhliain le haghaidh aeráidneodrachta

An bhfuil astaíochtaí CO2 indíreacha san áireamh (tá/níl)?  (11)

X-3 (10)

X-2

2030

2040

2050

Aeráidneodracht  (4)

A1

Smi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ról aistrithe  (5)

A2

Smi

 

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc náisiúnta GCT –

do 2030 agus ina dhiaidh, má tá siad ar fáil, agus na garspriocanna táscacha do 2040 agus 2050.

B

Smi

Astaíochtaí iomlána GCT, gan LULUCF a chur san áireamh, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh  (6)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

C

Smi

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh  (6)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

D

Smi

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, lena n-áirítear eitlíocht idirnáisiúnta  (6)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astaíochtaí stairiúla

E

Smi

Astaíochtaí iomlána GCT, gan LULUCF a chur san áireamh, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh  (7)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

F

Smi

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh  (7)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

G

Smi

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, lena n-áirítear eitlíocht idirnáisiúnta  (7)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airteagal 18 cás LBR

H

Smi

Astaíochtaí iomlána GCT, gan LULUCF a chur san áireamh, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh  (8)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

I

Smi

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh  (8)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

J

Smi

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, lena n-áirítear eitlíocht idirnáisiúnta  (8)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

Airteagal 18 cás LBB

K

Smtfa

Astaíochtaí iomlána GCT, gan LULUCF a chur san áireamh, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh  (8)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

L

Smtfa

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh  (8)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

S

Smtfa

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, lena n-áirítear eitlíocht idirnáisiúnta  (8)

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn reatha (X-3):

Difríocht idir sonraí agus luachanna stairiúla i gcomhréir le sprioc-chonair náisiúnta GCT

N1

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, gan LULUCF a chur san áireamh, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

O1

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

P1

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, lena n-áirítear eitlíocht idirnáisiúnta

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn reatha (X-2):

Difríocht idir sonraí agus luachanna stairiúla i gcomhréir le sprioc-chonair náisiúnta GCT

N2

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, gan LULUCF a chur san áireamh, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

O2

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

P2

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, lena n-áirítear eitlíocht idirnáisiúnta

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn réamh-mheasta:

Difríocht idir cás agus luachanna LBR i gcomhréir le sprioc-chonair náisiúnta GCT

Q

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, gan LULUCF a chur san áireamh, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

R

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

S

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, lena n-áirítear eitlíocht idirnáisiúnta

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn réamh-mheasta:

Difríocht idir cás agus luachanna LBB i gcomhréir le sprioc-chonair náisiúnta GCT

T

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, gan LULUCF a chur san áireamh, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

U

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, gan eitlíocht idirnáisiúnta a chur san áireamh

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

D

n/b

Astaíochtaí iomlána GCT, lena n-áirítear LULUCF, lena n-áirítear eitlíocht idirnáisiúnta

Céatadán  (9)

AR 5

 

 

 

 

 

 

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; Smi = sainordaitheach más infheidhme; Smtfa = sainordaitheach má tá fáil air.

Nótaí:


Tábla 2

Dul chun cinn reatha agus réamh-mheasta i dtreo teorainneacha bliantúla atá ceangailteach de bhun Rialachán (AE) 2018/842 arna thuairisciú de bhun Airteagal 26(3) agus Airteagal 18(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/1999

Gné thuairiscithe

Aitheantóir

Sonraíocht

Aonad

Acmhainneacht téite domhanda  (12)

Bliain

X-3 (20)

X-2

t

t + 5

t + 10

Leithdháileadh bliantúil astaíochtaí (LBA)  (13)

A

S

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Astaíochtaí iomlána faoin gComhroinnt Díchill in X-3 agus X-2  (14)

B

S

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Astaíochtaí iomlána faoin gComhroinnt Díchill -cás LBR  (15)

C

S

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Astaíochtaí iomlána faoin gComhroinnt Díchill -cás LBB  (15)

D

Smtfa

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Astaíochtaí iomlána faoin gComhroinnt Díchill -cás GB  (15)

E

Smtfa

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Dul chun cinn reatha:

Difríocht idir LBA agus an méid iomlán astaíochtaí faoi chuimsiú an Rialacháin maidir le Comhroinnt Díchill in X-3 agus X-2 (16)

F

n/b

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Dul chun cinn réamh-mheasta:

Difríocht idir LBA agus an méid iomlán astaíochtaí faoi chuimsiú an Rialacháin maidir le Comhroinnt Díchill i gcás LBR  (17)

G

n/b

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Dul chun cinn réamh-mheasta: Difríocht idir LBA agus an méid iomlán astaíochtaí faoi chuimsiú an Rialacháin maidir le Comhroinnt Díchill i gcás LBB  (18)

H

n/b

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Dul chun cinn réamh-mheasta:

Difríocht idir LBA agus an méid iomlán astaíochtaí faoi chuimsiú an Rialacháin maidir le Comhroinnt Díchill i gcás GB (19)

I

n/b

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = Sainordaitheach; Smtfa = Sainordaitheach má tá fáil air; t = an chéad bhliain eile dar críoch 0 nó 5 díreach tar éis na bliana tuairiscithe.

Nótaí:


Tábla 3

Dul chun cinn reatha agus réamh-mheasta i dtreo gealltanas de bhun Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  (26) mar a thuairiscítear de bhun Airteagal 26(3) agus Airteagal 18(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/1999

Gné thuairiscithe

Aitheantóir

Sonraíocht

Tuairisc

Aonad

Acmhainneacht téite domhanda  (21)

Bliain

X-3 (25)

X-2

t

t + 5

t + 10

Úsáid Talún, Athrú ar Úsáid Talún agus Foraoiseacht  (22)

A

S

 

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Úsáid Talún, Athrú ar Úsáid Talún agus Foraoiseacht i gcás LBR  (23)

B

S

 

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Úsáid Talún, Athrú ar Úsáid Talún agus Foraoiseacht i gcás LBB  (23)

C

Smtfa

 

ktCO2e

AR 5

 

 

 

 

 

Gealltanas LULUCF a luaitear sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide atá ann faoi láthair (24)

D

Smi

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodaireacht: X = an bhliain tuairiscithe, ciallaíonn t an chéad bhliain eile dar críoch 0 nó 5 díreach tar éis na bliana tuairiscithe; S = sainordaitheach; Smi = sainordaitheach más infheidhme; Smtfa = Sainordaitheach má tá fáil air.

Nótaí:


Tábla 4

Dul chun cinn reatha agus réamh-mheasta i dtreo spriocanna agus cuspóirí eile a bhaineann le gáis ceaptha teasa a leagtar amach sna pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide, lena n-áirítear spriocanna earnálacha i gcomhréir le hAirteagal 4(a), pointe (1)(iii) de Rialachán (AE) 2018/1999

Sprioc/cuspóir náisiúnta  (27)

Sonraíocht

Gné Thuairiscithe

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta

Na hearnálacha ar a dtugtar aghaidh

Tuairisc  (28)

Aonad  (29)

Acmhainneacht téite domhanda a úsáidtear  (30)

Bliain

X-3 (31)

X-2

t

t + 5

t + 10

Sprioc/cuspóir náisiúnta #1  (27)

Smi

Sprioc/cuspóir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn reatha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn réamh-mheasta faoi chás LBR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn réamh-mheasta faoi chás LBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta #2  (27)

Smi

Sprioc/cuspóir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn reatha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn réamh-mheasta faoi chás LBR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn réamh-mheasta faoi chás LBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis más gá le haghaidh aon sprioc/chuspóir náisiúnta eile

Smi

Sprioc/cuspóir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn reatha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn réamh-mheasta faoi chás LBR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul chun cinn réamh-mheasta faoi chás LBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; Smi = sainordaitheach más infheidhme; t = an chéad bhliain eile dar críoch 0 nó 5 díreach tar éis na bliana tuairiscithe.

Nótaí:


(1)  Taispeántar aitheantóirí chun an chaoi a ríomhtar dul chun cinn a léiriú– liostaítear na ríomhanna a úsáideann na haitheantóirí sin i nóta 9.

(2)  Níl sonraí le soláthar ach sna línte sin a bhaineann le raon feidhme sprice na mBallstát. Sonraí tuarascála i gcomhréir le fardal GCT. Ba cheart astaíochtaí CO2 indíreacha a áireamh sna hastaíochtaí iomlána le haghaidh an cholúin seo má thuairiscítear iad i bhfardal GCT.

(3)  Faisnéis a dtuairisceofar luachanna Acmhainneachta Téite Domhanda na n-astaíochtaí GCT dá réir. Sonraí fhardal GCT: An Acmhainneacht Téite Domhanda a bhfuil feidhm aici maidir le fardail GCT sa bhliain chéanna. AR 5 = luachanna Acmhainneachta Téite Domhanda ón 5ú Tuarascáil Mheasúnachta ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide.

(4)  Má tá cuspóir aeráidneodrachta náisiúnta i bhfeidhm, an spriocbhliain le haghaidh aeráidneodrachta.

(5)  Má tá cuspóir astaíochtaí iomlána GCT do 2030, 2040 nó 2050 i bhfeidhm, na haistrithe iomlána réamh-mheasta le haghaidh na spriocbhliana faoi seach. Má tá cuspóir aeráidneodrachta náisiúnta i bhfeidhm, na haistrithe iomlána réamh-mheasta le haghaidh na spriocbhliana aeráidneodrachta in ktCo2e.

(6)  Arna soláthar ag an mBallstát de réir faisnéis sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide atá ann faoi láthair (mar atá in Iarscríbhinn I, Cuid 1, Roinn A, Roinn 2, pointe 2.1.1(ii). Cuspóirí agus spriocanna atá comhsheasmhach le Comhaontú Pháras agus leis na straitéisí fadtéarmacha atá ann faoi láthair i Rialachán (AE) 2018/1999) i gcomhréir lena straitéis fhadtéarmach arna tuairisciú faoi Airteagal 15 de Rialachán (AE) 2018/1999.

(7)  Na hastaíochtaí iomlána GCT críochnaitheacha arna gcur isteach ag na Ballstáit ina bhfaisnéis chríochnaitheach maidir le fardal GCT críochnaitheach faoi Airteagal 26(3) de Rialachán (AE) 2018/1999 sa bhliain tuairiscithe chéanna agus arna dtuairisciú i gcomhréir le treoirlínte fardail GCT (féach Airteagal 8 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1208 ón gCoimisiún an 7 Lúnasa 2020 maidir le struchtúr, formáid, próisis tíolactha agus athbhreithniú ar fhaisnéis arna tuairisciú ag na Ballstáit de bhun Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 749/2014 ón gCoimisiún (IO L 278, 26.8.2020, lch. 1)).

(8)  Sonraí críochnaitheacha ó thíolacthaí na mBallstát sa bhliain tuairiscithe chéanna i gcomhréir le hIarscríbhinn XXV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1208 ón gCoimisiún maidir le tuairisciú faoi Airteagal 18(1), pointe (b) de Rialachán (AE) 2018/1999.

(9)  Déantar luachanna a ríomh go huathoibríoch mar dhifríocht céatadáin leis an sprioc ar leith. Ní dhéantar ríomh go huathoibríoch ach do na gnéithe tuairiscithe sin dár comhlánaíodh an ró comhfhreagrach i mbloc le haitheantóirí B-D. Murar féidir ríomh a dhéanamh go huathoibríoch, tá an chill le líonadh leis an eochair nodaireachta N/B – ní bhaineann le hábhar. Léirítear le luach diúltach go bhfuil astaíochtaí x % níos airde ná an sprioc ar leith atá ann, agus léirítear le luach dearfach go bhfuil astaíochtaí x % faoi bhun na sprice.

N1= (B-E)/B - trí shonraí a úsáid ó X-3 le haghaidh E

N2= (B-E)/B - trí shonraí a úsáid ó X-2 le haghaidh E

O1= (C-F)/C - trí shonraí a úsáid ó X-3 le haghaidh F

O2= (C-F)/C - trí shonraí a úsáid ó X-2 le haghaidh F

P1= (D-G)/D - trí shonraí a úsáid ó X-3 le haghaidh G

P2= (C-F)/D - trí shonraí a úsáid ó X-2 le haghaidh G

Q= (B-H)/B

R= (C-I)/C

S = (D-J)/D

T= (B-K)/B

U=(C-L)/C

V=(D-M)/D

(10)  Ní bheidh feidhm ag X-3 le haghaidh na chéad tuarascálacha ar dhul chun cinn in 2023.

(11)  Léirítear le tá/níl cé acu atá astaíochtaí CO2 san áireamh san fhigiúr sprice nó nach bhfuil.

(12)  Tuarisceofar faisnéis ar dá réir a luachanna Acmhainneachta Téite Domhanda na n-astaíochtaí GCT a thuairisciú dá réir. Sonraí fhardal GCT: An Acmhainneacht Téite Domhanda a bhfuil feidhm aici maidir le fardail GCT sa bhliain chéanna. AR 5 = luachanna Acmhainneachta Téite Domhanda ón 5ú Tuarascáil Mheasúnachta ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide.

(13)  Leithdháileadh bliantúil astaíochtaí de bhun Airteagal 4(3) de Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lch. 26), arna choigeartú i gcomhréir le hAirteagal 10 den Rialachán sin, nó aon sprioc bliantúil maidir le hastaíochtaí GCT tar éis sin ina leith sin.

(14)  Líon iomlán críochnaitheach astaíochtaí GCT arna chur isteach ag na Ballstáit ina bhfaisnéis chríochnaitheach maidir le fardal GCT sa bhliain tuairiscithe chéanna i gcomhréir leis an bhfoirmle mar a leagtar amach in Iarscríbhinn XV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1208.

(15)  Sonraí críochnaitheacha ó thíolacthaí na mBallstát sa bhliain tuairiscithe chéanna i gcomhréir le hIarscríbhinn XXV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1208 ón gCoimisiún maidir le tuairisciú faoi Airteagal 18(1), pointe (b) de Rialachán (AE) 2018/1999

(16)  Arna ríomh go huathoibríoch mar F = A-B

(17)  Arna ríomh go huathoibríoch mar G = A-C

(18)  Arna ríomh go huathoibríoch mar H = A-D agus sin amháin má tá an fhaisnéis ar fáil i ró le haitheantóir D, sin nó líontar isteach an eochair nodaireachta N/B – ní bhaineann le hábhar.

(19)  Arna ríomh go huathoibríoch mar I = A-E agus sin amháin má tá an fhaisnéis ar fáil i ró le haitheantóir E, sin nó líontar isteach an eochair nodaireachta N/B – ní bhaineann le hábhar.

(20)  Ní bheidh feidhm ag X-3 le haghaidh na chéad tuarascálacha ar dhul chun cinn in 2023.

(21)  Faisnéis ar cheart luachanna Acmhainneachta Téite Domhanda na n-astaíochtaí GCT a thuairisciú dá réir. Sonraí fhardal GCT: An Acmhainneacht Téite Domhanda a bhfuil feidhm aici maidir le fardail GCT sa bhliain chéanna. AR 5 = luachanna Acmhainneachta Téite Domhanda ón 5ú Tuarascáil Mheasúnachta ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide.

(22)  An líon iomlán críochnaitheach astaíochtaí GCT arna chur isteach ag na Ballstáit ina bhfaisnéis chríochnaitheach maidir le fardal GCT faoi Airteagal 26(3) de Rialachán (AE) 2018/1999 sa bhliain tuairiscithe chéanna i gcomhréir le treoirlínte maidir le fardal GCT (féach Airteagal 8 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1208).

(23)  Sonraí críochnaitheacha ó thíolacthaí na mBallstát sa bhliain tuairiscithe chéanna i gcomhréir le hIarscríbhinn XXV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1208 ón gCoimisiún maidir le tuairisciú faoi Airteagal 18(1), pointe (b) de Rialachán (AE) 2018/1999.

(24)  Gealltanas náisiúnta aonair LULUCF mar a luaitear sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide atá ann faoi láthair. Soláthróidh na Ballstáit tuairisc théacsúil sa cholún ‘Tuairisc’. Soláthróidh na Ballstáit sonraí uimhriúla sna colúin faoi ‘Bliain’ agus sonróidh siad an tAonad agus an acmhainneacht téite domhanda a úsáidtear sna colúin faoi seach.

(25)  Ní bheidh feidhm ag X-3 le haghaidh na chéad tuarascálacha ar dhul chun cinn in 2023.

(26)  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (IO L 156, 19.6.2018, lch. 1).

(27)  Cuirfidh na Ballstáit rónna breise leis i gcás ina bhfuil aon sprioc/cuspóir náisiúnta eile ann.

(28)  Tá an tuairisc théacsúil le soláthar le haghaidh soiléiriú agus i gcás nach féidir spriocanna/cuspóirí agus dul chun cinn ina dtreo a shloinneadh trí na colúin chainníochtúla a úsáid.

(29)  Aonad inchomparáide le haonad na sonraí maidir leis an dul chun cinn réamh-mheasta.

(30)  Faisnéis a ríomhadh luachanna Acmhainneachta Téite Domhanda na n-astaíochtaí GCT dá réir. AR 4 = luachanna Acmhainneachta Téite Domhanda ón 4ú Tuarascáil Mheasúnachta ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide; AR 5 = Luachanna Acmhainneachta Téite Domhanda ón 5ú Tuarascáil Mheasúnachta ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide.

(31)  Ní bheidh feidhm ag X-3 le haghaidh na chéad tuarascálacha ar dhul chun cinn in 2023.


IARSCRÍBHINN II

DÍCHARBÓNÚ: FUINNEAMH IN-ATHNUAITE

Tábla 1

Sciar earnála (leictreachas, téamh agus fuarú, agus iompar) agus sciar foriomlán fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite  (1)

Gné thuairiscithe

Sonraíocht

Aonad

Bliain

X-3

X-2

Olltomhaltas deiridh fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite

S

ktoe

 

 

Olltomhaltas deiridh fuinnimh le coigeartú eitlíochta

S

ktoe

 

 

An sciar iomlán ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

S

%

 

 

Giniúint leictreachais in-athnuaite (le normalú)

S

GWh

 

 

Olltomhaltas Foriomlán Leictreachais

S

GWh

 

 

An sciar giniúna RES-E

S

%

 

 

Uimhreoir RES-T le hiolraitheoirí

S

ktoe

 

 

Ainmneoir RES-T le hiolraitheoirí

S

ktoe

 

 

Sciar tomhaltais RES-T

S

%

 

 

Uimhreoir RES-H&C

S

ktoe

 

 

Ainmneoir RES-H&C

S

ktoe

 

 

dar dramhtheas agus dramhfhuacht a úsáidtear trí líonraí téimh/fuaraithe ceantair

S (2)

ktoe

 

 

an sciar RES-H&C

S

%

 

 

An sciar RES-H&C le dramhtheas agus dramhfhuacht

S

%

 

 

Fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite agus ó dhramhtheas agus dramhfhuacht a úsáidtear i dtéamh agus fuarú ceantair

S (2)

ktoe

 

 

Fuinneamh ó gach foinse a úsáidtear le haghaidh téamh agus fuarú ceantair

S (2)

ktoe

 

 

An sciar fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite agus ó dhramhtheas agus dramhfhuacht i dtéamh agus fuarú ceantair

S (2)

%

 

 

Aistrithe staitisticiúla/Tionscadail chomhpháirteacha/scéimeanna tacaíochta comhpháirteacha – an méid iomlán atá le cur leis

S (2)

Ktoe

 

 

Aistrithe staitisticiúla/Tionscadail chomhpháirteacha/scéimeanna tacaíochta comhpháirteacha – an méid iomlán atá le baint

S

ktoe

 

 

Táirgeadh dúchais hidrigin in-athnuaite

D

ktoe

 

 

Táirgeadh dúchais bithgháis

D

ktoe

 

 

I gcás ina dtiteann sciar RES amháin nó níos mó in X-3 nó X-2 faoi bhun na conaire náisiúnta mar a thuairiscítear sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide, nó faoi bhun chion bhunlíne 2020, mínigh na cúiseanna leis an bhforbairt sin agus tabhair faisnéis maidir le bearta breise atá beartaithe chun an bhearna a chumhdach i gcomparáid leis an bpointe tagartha náisiúnta.

Smi

 

Tabhair faisnéis i dtaobh cé acu is mian leis an mBallstát dramhtheas agus dramhfhuacht a úsáid chun an sprioc téimh agus fuaraithe a bhaint amach (Airteagal 23) agus spriocanna téimh agus fuaraithe ceantair (Airteagal 24) de REDII (de bhun Airteagal 23(1) de REDII)) agus, dá bhrí sin, cé acu is mian leis an mBallstát sprioc 1.1 ppt (foinsí fuinnimh in-athnuaite íon) nó 1.3 (foinsí fuinnimh in-athnuaite + dramhtheas/dramhfhuacht) a chur i bhfeidhm.

Smi

 

I gcás ina mbeidh an meánmhéadú bliantúil níos ísle ná an sprioc téimh agus fuaraithe in Airteagal 23 de REDII, luaigh an leibhéal a baineadh amach agus tabhair cúiseanna, lena n-áirítear an rogha beart (de bhun an dara agus an tríú fomhír d’Airteagal 23(2) de REDII)

Smi

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = sainordaitheach; Smi = sainordaitheach más infheidhme; D = deonach.


Tábla 2

Toilleadh suiteáilte iomlán ó gach teicneolaíocht fuinnimh in-athnuaite  (3)

Teicneolaíocht fuinnimh in-athnuaite

Sonraíocht

Aonad

Bliain

X-3

X-2

Hidrea

S

MW

 

 

dar hidreachumhacht íon gan aon chaidéalú

S

MW

 

 

dar hidreachumhacht mheasctha

S

MW

 

 

dar hidreachumhacht chaidéalaithe

S

MW

 

 

Geoiteirmeach

S

MW

 

 

Grianfhuinneamh

S

MW

 

 

dar teicneolaíocht fhótavoltach

S

MW

 

 

dar teicneolaíocht fhótavoltach < 30 kW

S (7)

MW

 

 

dar teicneolaíocht dín

S (7)

MW

 

 

dar teicneolaíocht eis-eangaí ann

S (7)

MW

 

 

dar teicneolaíocht fhótavoltach 30 kW - 1 000 kW

S (7)

MW

 

 

dar teicneolaíocht dín

S (7)

MW

 

 

dar teicneolaíocht eis-eangaí

S (7)

MW

 

 

dar teicneolaíocht fhótavoltach > 1 MW

S (7)

MW

 

 

dar teicneolaíocht dín

S (7)

MW

 

 

dar teicneolaíocht eis-eangaí ann

S (7)

MW

 

 

dar dírithe grianteasa

S

MW

 

 

Fuinneamh taoide, fuinneamh toinne, fuinneamh aigéin

S

MW

 

 

Gaoth

S

MW

 

 

dar gaoth ar talamh

S

MW

 

 

dar gaoth eischósta

S

MW

 

 

Bithmhais  (4)  (5)

S

MW

 

 

dar breoslaí soladacha bithmhaise  (6)

S

MW

 

 

dar bithbhreoslaí

S

MW

 

 

dar breoslaí gásacha bithmhaise ann  (6)

S

MW

 

 

Dromchla ceapadóirí grianfhuinnimh

S

1 000 m2

 

 

Toilleadh gléasraí bithbhreoslaí leachtacha

S

1 000 tona

 

 

dar bithghásailín

S

1 000 tona

 

 

dar bithdhíosal

S

1 000 tona

 

 

dar bithcheirisín scairdeitleáin

S

1 000 tona

 

 

dar bithbhreoslaí leachtacha eile

S

1 000 tona

 

 

Faisnéis ábhartha, i gcás ina bhfuil tionchar ag an bhforbairt toillte suiteáilte giniúna ar na conairí foriomlána agus earnálacha maidir le fuinneamh in-athnuaite ó 2021 go 2030.

S

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = sainordaitheach.

Nótaí:


Tábla 3

Rannchuidiú iarbhír iomlán (olltáirgeacht leictreachais) ó gach teicneolaíocht fuinnimh in-athnuaite atá in úsáid sa réimse giniúna leictreachais

Teicneolaíocht fuinnimh in-athnuaite

Sonraíocht

Aonad

Bliain

X -3

X -2

Giniúint hidrigine normalaithe

S

GWh

 

 

dar hidreachumhacht íon normalaithe gan aon chaidéalú

S

GWh

 

 

dar hidreachumhacht mheasctha normalaithe ann (an chuid den ghiniúint gan chaidéalú agus sin amháin)

S

GWh

 

 

Giniúint fuinnimh gaoithe normalaithe

S

GWh

 

 

dar giniúint fuinnimh gaoithe normalaithe ar talamh

S (8)

GWh

 

 

dar giniúint fuinnimh gaoithe eischósta normalaithe

S (8)

GWh

 

 

Ó bhithleachtanna íona, comhlíontach + neamhchomhlíontach

S

GWh

 

 

dar bithleachtanna comhlíontacha íona (nár cumascadh)

S

GWh

 

 

an sciar nach bhfuil as barra bia agus beatha

S (8)

GWh

 

 

an sciar as barra bia agus beatha ann

S (8)

GWh

 

 

an sciar nach bhfuil as ard-riosca ILUC

S (8)

GWh

 

 

Ó bhithleachtanna cumaisc comhlíontacha, an bhithchuid amháin

S

GWh

 

 

an sciar nach bhfuil as barra bia agus beatha

S (8)

GWh

 

 

an sciar as barra bia agus beatha ann

S (8)

GWh

 

 

an sciar nach bhfuil as ard-riosca ILUC

S (8)

GWh

 

 

Ó bhithghás a chumasctar san eangach

S

GWh

 

 

dar bithghás comhlíontach

S (8)

GWh

 

 

Ó bhithghás a áirítear sa leictreachas bunaithe ar dheimhnithe

S (8)

GWh

 

 

Geoiteirmeach

S

GWh

 

 

Grianfhuinneamh fótavoltach

S

GWh

 

 

dar fuinneamh fótavoltach < 30 kW

S (9)

GWh

 

 

dár fuinneamh fótavoltach dín

S (9)

GWh

 

 

dar fuinneamh fótavoltach eis-eangaí

S (9)

GWh

 

 

dar fuinneamh fótavoltach 30 kW - 1 000 kW

S (9)

GWh

 

 

dar fuinneamh fótavoltach dín

S (9)

GWh

 

 

dar fuinneamh fótavoltach eis-eangaí

S (9)

GWh

 

 

dar fuinneamh fótavoltach > 1 MW ann

S (9)

GWh

 

 

dar fuinneamh fótavoltach dín

S (9)

GWh

 

 

dar fuinneamh fótavoltacheis-eangaí

S (9)

GWh

 

 

Grianfhuinneamh teirmeach

S

GWh

 

 

Fuinneamh taoide, fuinneamh toinne agus fuinneamh aigéin

S

GWh

 

 

Dramhaíl chathrach (in-athnuaite)

S

GWh

 

 

Bithbhreoslaí soladacha

S

GWh

 

 

dar bithbhreoslaí comhlíontacha

S (8)

GWh

 

 

Ó bhithghás íon

S

GWh

 

 

dar bithghás comhlíontach

S (8)

GWh

 

 

Faisnéis ábhartha, i gcás ina bhfuil tionchar ag forbairt olltáirgeachta leictreachais ar na conairí foriomlána agus earnálacha maidir le fuinneamh in-athnuaite ó 2021 go 2030.

S

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = sainordaitheach.


Tábla 4

Rannchuidiú iarbhír iomlán (olltomhaltas leictreachais deiridh) ó gach teicneolaíocht fuinnimh in-athnuaite sa réimse téimh agus fuaraithe

Teicneolaíocht fuinnimh in-athnuaite

Sonraíocht

Aonad

Bliain

X -3

X -2

Ídiú Fuinnimh Deiridh foinsí agus breoslaí in-athnuaite i dTionsclaíocbt agus in Earnálacha Eile (teaghlaigh, seirbhísí tráchtála agus poiblí, talmhaíocht agus foraoiseacht, iascaireacht agus i gcásanna eile nach sonraítear) seachas iompar

S

ktoe

 

 

Fioghual

S

ktoe

 

 

Bithghás íon

S

ktoe

 

 

Bithghás a chumasctar san eangach

S

ktoe

 

 

dar bithghás comhlíontach

S (10)

ktoe

 

 

Bithghás a chuirtear san áireamh i dtreo ídiú fuinnimh deiridh sa tionsclaíocht agus in earnálacha eile bunaithe ar dheimhnithe

S (10)

ktoe

 

 

Fuinneamh geoiteirmeach (seachas teaschaidéil gheoiteirmeacha)

S

ktoe

 

 

Grianfhuinneamh teirmeach

S

ktoe

 

 

Dramhaíl chathrach in-athnuaite

S

ktoe

 

 

Bithbhreoslaí soladacha seachas fioghual

S

ktoe

 

 

dar bithbhreoslaí comhlíontacha

S (10)

ktoe

 

 

gach bithleacht, comhlíontach agus neamhchomhlíontach freisin

S

ktoe

 

 

dar bithleachtanna comhlíontacha agus sin amháin

S

ktoe

 

 

nach as barra bia agus beatha

S (10)

ktoe

 

 

arb as barra bia agus beatha

S (10)

ktoe

 

 

an sciar nach bhfuil as ard-riosca ILUC

S (10)

ktoe

 

 

Táirgeadh teasa ó bhreoslaí in-athnuaite

S

ktoe

 

 

Fuinneamh geoiteirmeach (seachas teaschaidéil gheoiteirmeacha)

S

ktoe

 

 

Grianfhuinneamh teirmeach

S

ktoe

 

 

Dramhaíl Chathrach - In-athnuaite

S

ktoe

 

 

Bithbhreoslaí soladacha

S

ktoe

 

 

dar breoslaí comhlíontacha

S (10)

ktoe

 

 

Ó bhithghás íon

S

ktoe

 

 

dár bithghás comhlíontach

S (10)

ktoe

 

 

Ó bhithghás a chumasctar san eangach

S

ktoe

 

 

dar bithghás comhlíontach

S (10)

ktoe

 

 

Ó bhithghás a áirítear i dtreo tháirgeadh teasa bunaithe ar dheimhnithe

S

ktoe

 

 

gach bithleacht íon, comhlíontach agus neamhchomhlíontach freisin

S

ktoe

 

 

dar bithleachtanna íona comhlíontacha agus sin amháin

S

ktoe

 

 

an sciar nach bhfuil as barra bia agus beatha ann

S (10)

ktoe

 

 

an sciar as barra bia agus beatha ann

S (10)

ktoe

 

 

an sciar nach bhfuil as ard-riosca ILUC

S (10)

ktoe

 

 

bithleachtanna cumaisc, comhlíontacha, bithchuid amháin

S

ktoe

 

 

nach as barra bia agus beatha

S (10)

ktoe

 

 

an sciar as barra bia agus beatha ann

S (10)

ktoe

 

 

an sciar nach bhfuil as ard-riosca ILUC

S (10)

ktoe

 

 

Ó hidrigin de thionscnamh in-athnuaite

S (10)

ktoe

 

 

Ó RFNBOnna

S (10)

ktoe

 

 

Teas comhthimpeallach (arna ghabháil ag teaschaidéil, seachas teaschaidéil gheoiteirmeacha)

S

ktoe

 

 

dar teas aer-aer

S

ktoe

 

 

dar teas aer-uisce ann

S

ktoe

 

 

dar teas aer-aer iniompaithe

S

ktoe

 

 

dar teas aer-uisce iniompaithe

S

ktoe

 

 

dar teas aer-aer sceite

S

ktoe

 

 

dar teas aer-uisce sceite

S

ktoe

 

 

dar teas uisce-aer

S

ktoe

 

 

dar teas uisce-uisce

S

ktoe

 

 

Fuinneamh geoiteirmeach trí theaschaidéil gheoiteirmeacha a úsáid

S

ktoe

 

 

dar teas talamh-aer

S

ktoe

 

 

dar teas talamh-uisce

S

ktoe

 

 

Fuarú in-athnuaite

S (10)

ktoe

 

 

dar córais fuaraithe aonair a bhfuil toilleadh acu cothrom le 1.5 MW nó os a cionn

S (10)

ktoe

 

 

an sciar ó fhuarú in-athnuaite arna thiomáint le teas (ionsú agus asúchán)

S (10)

ktoe

 

 

dar córais fuaraithe aonair faoi bhun toilleadh 1.5 MW ann

S (10)

ktoe

 

 

Fuarú spáis san earnáil chónaithe

S (10)

ktoe

 

 

an sciar ó fhuarú in-athnuaite arna thiomáint le teas (ionsú agus asúchán)

S (10)

ktoe

 

 

Fuarú spáis san earnáil threasach

S (10)

ktoe

 

 

an sciar ó fhuarú in-athnuaite arna thiomáint le teas (ionsú agus asúchán)

S (10)

ktoe

 

 

Fuarú próisis

S (10)

ktoe

 

 

an sciar ó fhuarú in-athnuaite arna thiomáint le teas (ionsú agus asúchán)

S (10)

ktoe

 

 

Córais fuaraithe aonair eile

S (10)

ktoe

 

 

an sciar ó fhuarú in-athnuaite arna thiomáint le teas (ionsú agus asúchán)

S (10)

ktoe

 

 

Fuarú ceantair

S (10)

ktoe

 

 

an sciar ó fhuarú in-athnuaite arna thiomáint le teas (ionsú agus asúchán)

S (10)

ktoe

 

 

Faisnéis ábhartha, i gcás ina bhfuil tionchar ag forbairt olltomhaltais leictreachais maidir le téamh agus fuarú ar na conairí foriomlána agus earnálacha maidir le fuinneamh in-athnuaite ó 2021 go 2030.

S

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = sainordaitheach.


Tábla 5

Rannchuidiú iarbhír iomlán (olltomhaltas leictreachais deiridh) ó gach teicneolaíocht fuinnimh in-athnuaite san earnáil iompair

 

 

Méideanna

Feidhmíocht maidir le gáis ceaptha teasa a laghdú (13)

Teicneolaíocht fuinnimh in-athnuaite

Sonraíocht

Aonad

X -3

X -2

Aonad (14)

X-3

X-2

Bithbhreoslaí in iompar  (11)

 

 

 

 

 

 

 

Bithbhreoslaí leachtacha in iompar de bhóthar

S

ktoe

 

 

 

 

 

Bithbhreoslaí leachtacha in iompar d’iarnród

S

ktoe

 

 

 

 

 

Bithbhreoslaí leachtacha i modhanna iompair eile

S

ktoe

 

 

 

 

 

Bithbhreoslaí gásacha in iompar de bhóthar

S

ktoe

 

 

 

 

 

Bithbhreoslaí gásacha in iompar d’iarnród

S

ktoe

 

 

 

 

 

Bithbhreoslaí gásacha i modhanna iompair eile

S

ktoe

 

 

 

 

 

Breoslaí nach breoslaí bithmhaise iad is féidir a chur i dtreo iompair

 

 

 

 

 

 

 

Hidrigin de thionscnamh in-athnuaite

S

ktoe

 

 

 

 

 

an sciar de in Airteagal 27.2(c) – san earnáil mhuirí

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

an sciar de in Airteagal 27.2(c) – san earnáil eitlíochta

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

Breoslaí in-athnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch (RFNBOnna)

S

ktoe

 

 

 

 

 

an sciar de in Airteagal 27.2(c) – san earnáil mhuirí

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

an sciar de in Airteagal 27.2(c) – san earnáil eitlíochta

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

Breoslaí carbóin athchúrsáilte

S

ktoe

 

 

 

 

 

an sciar de in Airteagal 27.2(c) – san earnáil mhuirí

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

an sciar de in Airteagal 27.2(c) – san earnáil eitlíochta

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

Bithbhreoslaí COMHLÍONTACHA in iompar  (12)

 

 

 

 

 

 

 

gach bithbhreosla comhlíontach i ngach modh iompair

S

ktoe

 

 

 

 

 

Iarscríbhinn IX (gach modh iompair)

S

ktoe

 

 

 

 

 

an sciar de in Airteagal 27.2(c) – san earnáil mhuirí

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

an sciar de in Airteagal 27.2(c) – san earnáil eitlíochta

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

Trí amhábhar (gach modh)

 

 

 

 

 

 

 

Cuid A

 

 

 

 

 

 

 

dar Cuid A san earnáil muirí (Airteagal 27.2c)

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

dar Cuid A san earnáil eitlíochta (Airteagal 27.2c)

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

Cuid A trí amhábhar (gach modh)

 

 

 

 

 

 

 

(a)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(b)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(c)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(d)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(e)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(f)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(g)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(h)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(i)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(j)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(k)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(l)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(m)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(n)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(o)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(p)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(q)

S

ktoe

 

 

 

 

 

Cuid B

S

ktoe

 

 

 

 

 

dar Cuid B san earnáil muirí (Airteagal 27.2c)

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

dar Cuid B san earnáil eitlíochta (Airteagal 27.2c)

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

Cuid B trí amhábhar (gach modh)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(a)

S

ktoe

 

 

 

 

 

(b)

S

ktoe

 

 

 

 

 

Airteagal 26(1) - Ó bharra bia agus beatha

S

ktoe

 

 

 

 

 

an sciar nach bhfuil as ard-riosca ILUC

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

bithbhreoslaí comhlíontacha eile

S

ktoe

 

 

 

 

 

an sciar de san earnáil muirí (Airteagal 27.2c)

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

an sciar de san earnáil eitlíochta (Airteagal 27.2c)

S (15)

ktoe

 

 

 

 

 

Leictreachas in-athnuaite san eangach a úsáidtear san earnáil iompair

 

 

 

 

 

 

 

An leictreachas uile san earnáil iompar

S

ktoe

 

 

 

 

 

An leictreachas uile san earnáil iompar de bhóthar

S

ktoe

 

 

 

 

 

Leictreachas in-athnuaite in iompar de bhóthar

S

ktoe

 

 

 

 

 

Leictreachas neamh-inathnuaite in iompar de bhóthar

S

ktoe

 

 

 

 

 

An leictreachas uile san earnáil iompar d’iarnród

S

ktoe

 

 

 

 

 

Leictreachas in-athnuaite in iompar d’iarnród

S

ktoe

 

 

 

 

 

Leictreachas neamh-inathnuaite in iompar d’iarnród

S

ktoe

 

 

 

 

 

An leictreachas uile i ngach modh iompair eile

S

ktoe

 

 

 

 

 

Leictreachas in-athnuaite i ngach modh iompair eile

S

ktoe

 

 

 

 

 

Leictreachas neamh-inathnuaite i ngach modh iompair eile

S

ktoe

 

 

 

 

 

Faisnéis ábhartha, i gcás ina bhfuil tionchar ag forbairt olltomhaltais leictreachais maidir le hiompar ar na conairí foriomlána agus earnálacha maidir le fuinneamh in-athnuaite ó 2021 go 2030.

S

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = sainordaitheach.

Nótaí:


Tábla 6

Soláthar bithmhaise le haghaidh úsáid fuinnimh

 

X-3

X-2

 

Táirgeadh dúchasach in 1 000 m3 (16)

Allmhairí in 1 000 m3 (16)

Onnmhairí in 1 000 m3 (16)

Athruithe ar stoic in 1 000 m3 (16)

Glanluach calrach meánach (TJ/1 000 m3) (17)

Táirgeadh dúchasach in 1 000 m3 (16)

Allmhairí in 1 000 m3 (16)

Onnmhairí in 1 000 m3 (16)

Athruithe ar stoic in 1 000 m3 (16)

Glanluach calrach meánach (TJ/1 000 m3) (17)

Sonraíocht

S (21)

S (21)

D

D

D

S

S

D

D

D

(1)

Bithmhais foraoise a úsáidtear le haghaidh táirgeadh fuinnimh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Bithmhais phríomha ón bhforaois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

Géaga agus barra crann

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(ii)

Stumpaí

 (19)

 (19)

 

 

 

 (19)

 (19)

 

 

 

(iii)

Lomáin chruinne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I)

Lomáin chruinne thionsclaíocha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II)

Connadh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Comhtháirgí tionsclaíocha foraoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

Coirt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

Sliseoga, min sáibh agus cáithníní eile adhmaid eile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii)

Licéar dubh agus roisín leachtach amh (tonaí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Adhmad iarthomhaltais

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(d)

Breosla admhadbhunaithe próiseáilte, a tháirgtear amhábhar nach gcuirtear san áireamh faoi phointe (1)(a), (b) nó (c):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

Fioghual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

Millíní adhmaid agus brícíní adhmaid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Bithmhais talmhaíochta

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(a)

Barra fuinnimh le haghaidh leictreachais nó teasa (lena n-áirítear roschoill ghearruainíochta)

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(i)

Lena n-áirítear: Ó amhábhair bhia agus bheatha

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(b)

Fuíll bairr talmhaíochta le haghaidh leictreachais nó teasa

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(3)

Dramhaíl orgánach bithmhaise

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(a)

An sciar orgánach de dhramhaíl thionsclaíoch

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(b)

An sciar orgánach de dhramhaíl chathrach

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(c)

Slodaí dramhaíola

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

 

Le haghaidh bithmhais foraoise: Tuairisc ar an gcaoi a gcomhlíonann na nithe sin critéir maidir le húsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht (LULUCF) d’Airteagal 29(7) de Threoir (AE) 2018/2001 (20)

 

Faisnéis ábhartha, i gcás ina bhfuil tionchar ag forbairt an tsoláthair bithfhuinnimh ar na conairí foriomlána agus earnálacha maidir le fuinneamh in-athnuaite ó 2021 go 2030.

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = sainordaitheach; D = deonach.


Tábla 7

Conairí agus cuspóirí náisiúnta eile

Conair nó cuspóir

Tuairisc

Sprioc (22)

Spriocbhliain

Dul chun cinn i dtreo sprice/cuspóra

Táscaire Dul Chun Cinn

(más infheidhme) (23)

Ainm an táscaire chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn (24)

Aonad

X-3

X-2

Smi

Smi

Smi

S mi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Fuinneamh in-athnuaite a úsáidtear i dtéamh ceantair

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuinneamh in-athnuaite a úsáidtear i bhfoirgnimh

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuinneamh in-athnuaite arna tháirgeadh ag cathracha

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuinneamh in-athnuaite pobail

 

 

 

 

 

 

 

 

Féintomhaltóirí fuinnimh in-athnuaite

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuinneamh a aisghabhtar ón sloda a fhaightear tríd an gcóireáil ar fhuíolluisce

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc agus conair náisiúnta eile, lena n-áirítear conairí earnálacha agus fadtéarmacha

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; Smi = sainordaitheach más infheidhme.

Nótaí


Tábla 8

Measúnú ar an tacaíocht do leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite de bhun Airteagal 6(4) de Threoir (AE) 2018/2001

I gcás inarb infheidhme, tabhair faisnéis maidir leis an measúnú ar an tacaíocht do leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite atá le déanamh ag na Ballstáit de bhun Airteagal 6(4) de Threoir (AE) 2018/2001 (25)

Smi

 

Nodaireacht: Smi = sainordaitheach más infheidhme.

Nótaí:


(1)  Cuirtear gach foráil maidir le ríomh a leagtar amach i dTreoir (AE) 2018/2001 i bhfeidhm ar an uimhreoir iomlán agus ar an ainmneoir iomlán.

(2)  Ní mór na luachanna sin a thuairisciú ag tosú ón mbliain 2021 ar aghaidh.

(3)  Tá na catagóirí atá le tuairisciú sa tábla seo bunaithe ar na ceistneoirí fuinnimh bliantúla maidir le Fuinneamh In-athnuaite agus Dramhaíl ó Eurostat, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 maidir le staitisticí fuinnimh.

(4)  Mar a shainítear i dTreoir (AE) 2018/2001: ciallaíonn ‘bithmhais’ an codán in-bhithmhillte de tháirgí, dramhaíl, agus iarmhair de thionscnamh bitheolaíoch ón talmhaíocht, lena n-áirítear substaintí cothaitheacha agus ainmhíocha, ón bhforaoiseacht agus ó thionscail ghaolmhara, lena n-áirítear iascach agus dobharshaothrú, chomh maith leis an gcodán in-bhithmhillte de dhramhaíl, lena n-áirítear dramhaíl thionsclaíoch agus uirbeach de thionscnamh bitheolaíoch.

(5)  I gcás breoslaí soladacha cumaisc bithmhaise nó breoslaí gásacha bithmhaise nó bithleachtanna, níor cheart ach an toilleadh a chomhfhreagraíonn don bhithchuid a chur san áireamh. Mura bhfuil sonraí maidir le toilleadh ar fáil, tabhair meastachán bunaithe ar ionchuir, éifeachtúlachtaí, giniúint agus uaireanta lánlóid maidir le breoslaí iontaise agus breoslaí fuinnimh in-athnuaite araon.

(6)  Mar a shainítear i dTreoir (AE) 2018/2001, Airteagal 2, Mínithe (27), ciallaíonn ‘breoslaí bithmhaise’ breoslaí gásacha agus soladacha a thairgtear ó bhithmhais.

(7)  Ní mór na luachanna sin a thuairisciú ag tosú ón mbliain 2022 ar aghaidh.

(8)  Ní mór na luachanna sin a thuairisciú ag tosú ón mbliain 2021 ar aghaidh.

(9)  Ní mór na luachanna sin a thuairisciú ag tosú ón mbliain 2022 ar aghaidh.

(10)  Ní mór na luachanna sin a thuairisciú ag tosú ón mbliain 2021 ar aghaidh.

(11)  Áirítear air sin gach bithbhreosla, comhlíontach agus neamhchomhlíontach, bithbhreoslaí íona agus an chuid chomhfhreagrach de bhithbhreoslaí cumaisc, gach breosla in-athnuaite eile agus breoslaí sintéiseacha de thionscnamh in-athnuaite in iompar

(12)  Ní áirítear air sin ach bithbhreoslaí comhlíontacha agus bithbhreoslaí bithmhaise (Airteagail 29 agus 30 de Threoir (AE) 2018/2001), an chuid íon agus an chuid chomhfhreagrach in-athnuaite de bhreoslaí cumaisc arna n-úsáid in iompar

(13)  Ní mór tuairisc a thabhairt le haghaidh méid iomlán na mbreoslaí inbhuanaithe i dtaobh feidhmíocht maidir le gáis ceaptha teasa a laghdú. Is féidir sonraí níos mionsonraithe a thuairisciú agus, sa chás sin, murar féidir leis na Ballstáit faisnéis a sholáthar mar gheall ar chúrsaí rúndachta, ní mór do na Ballstáit ‘R’ a chur isteach maidir leis an gcatagóir lena mbaineann.

(14)  Sonraigh an t-aonad ina sloinntear an fheidhmíocht maidir le gáis ceaptha teasa a laghdú.

(15)  Ní mór na luachanna sin a thuairisciú ag tosú ón mbliain 2021 ar aghaidh.

(16)  seachas 1b(iii) i dtonaí

(17)  seachas 1b(iii) in TJ/tonaí

(18)  tuairisciú sainordaitheach má tá sé ar fáil

(19)  tuairisciú sainordaitheach más infheidhme

(20)  San áireamh, de tír nó eagraíocht réigiúnach nó comhtháite eacnamaíochta de thionscnamh na bithmhaise foraoise, lena sonraítear cé acu atá an tír ina Páirtí i gComhaontú Pháras nó nach bhfuil agus:

 

chuir sé isteach rannchuidiú arna chinneadh go náisiúnta (NDC) lena n-áirítear an earnáil LULUCF;

 

tuairiscíonn sé do UNFCCC fardal astaíochtaí GCT náisiúnta lena n-áirítear an earnáil LULUCF nó tosóidh sé ag déanamh amhlaidh faoi 2025 ar a dhéanaí; nó

 

tá dlíthe náisiúnta nó fonáisiúnta i bhfeidhm aige, i gcomhréir le hAirteagal 5 de Chomhaontú Pháras, ar dlíthe iad is infheidhme i réimse na bainte, ar mhaithe le stoic charbóin agus linnte carbóin a chaomhnú agus a fheabhsú, agus soláthraíonn sé fianaise nach mó na hastaíochtaí tuairiscithe in earnáil LULUCF ná na haistrithe.

(21)  Ní mór na luachanna sin a thuairisciú ag tosú ón mbliain 2021 ar aghaidh.

(22)  Is féidir leis a bheith cainníochtúil nó cáilíochtúil

(23)  Má tá an sprioc/cuspóir inchainníochtaithe, tá ar na Ballstáit léiriú ar dhul chun cinn a sholáthar, leis an bhfaisnéis is déanaí atá ar fáil. Tá táscairí maidir le tuairisciú le cinneadh ar bhonn spriocanna nó cuspóirí náisiúnta

(24)  Déanfaidh na Ballstáit tagairt do bhonnbhliain agus do bhonnluach, má chabhraíonn sin chun dul chun cinn a léiriú.

(25)  Tá na Ballstáit le tagairtí do na beartais agus na bearta lena mbaineann a chur san áireamh


IARSCRÍBHINN III

DÍCHARBÓNÚ: OIRIÚNÚ

Tábla 1

Spriocanna oiriúnaithe sna pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide

Spriocanna oiriúnaithe sna pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide

Sonraíocht

Freagairt

An bhfuil na spriocanna oiriúnaithe i gcomhréir le hAirteagal 4 san áireamh sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide? (1)

S

 

An mbeidh spriocanna oiriúnaithe san áireamh sa chéad leagan eile den phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide? (1)

D

 

Má áirítear spriocanna oiriúnaithe sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide nó sa leagan beartaithe den phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide, tabhair forbhreathnú ar na spriocanna sin.

D

 

Má tá siad ar fáil, tabhair doiciméid eile ina bhfuil spriocanna oiriúnaithe a bhaineann le baint amach chuspóirí agus spriocanna an Aontais Fuinnimh agus baint amach ghealltanais fhadtéarmacha an Aontais maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa atá comhsheasmhach le Comhaontú Pháras, lena n-áirítear an dáta glactha agus nasc chuig an doiciméad.

D

 

Nótaí:

S = sainordaitheach; D = deonach


Tábla 2

Faisnéis maidir le hoiriúnú, rud a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do bhaint amach chuspóirí agus spriocanna an Aontais Fuinnimh agus ghealltanais fhadtéarmacha an Aontais faoi Chomhaontú Pháras maidir le hastaíochtaí GCT a laghdú

Faisnéis maidir le hoiriúnú, rud a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do bhaint amach chuspóirí agus spriocanna an Aontais Fuinnimh agus ghealltanais fhadtéarmacha an Aontais faoi Chomhaontú Pháras maidir le hastaíochtaí GCT a laghdú

Gné

Sonraíocht

Freagairt

Imthosca náisiúnta

1.

Leochaileachtaí, lena n-áirítear acmhainneachtaí oiriúnaitheacha (arna sainaithint sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus/nó i ndoiciméid eile a shainaithnítear i dTábla 1 – déan tagairtí), atá ábhartha maidir leis an ngné den Aontas Fuinnimh a roghnaítear.

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

S

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

Smi

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

Smi

 

Slándáil fuinnimh

Smi

 

An margadh inmheánach fuinnimh

Smi

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

Smi

 

1.(a)

I gcás inarb ábhartha agus má tá sé ar fáil, tabhair faisnéis maidir le leochaileachtaí, lena n-áirítear acmhainneachtaí oiriúnaitheacha, dá dtagraítear i réimse 1 thuas. (2)

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

D

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

D

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

D

 

Slándáil fuinnimh

D

 

An margadh inmheánach fuinnimh

D

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

D

 

2.

An riosca maidir le tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo (arna sainaithint sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus/nó i ndoiciméid eile a shainaithnítear i dTábla 1 – déan tagairtí), atá ábhartha maidir leis an ngné den Aontas Fuinnimh a roghnaítear.

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

S

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

Smi

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

Smi

 

Slándáil fuinnimh

Smi

 

An margadh inmheánach fuinnimh

Smi

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

Smi

 

Straitéisí agus pleananna

3.

Spriocanna oiriúnaitheachta (arna sainaithint sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus/nó i ndoiciméid eile a shainaithnítear i dTábla 1 – déan tagairtí), atá ábhartha maidir leis an ngné den Aontas Fuinnimh a roghnaítear.

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

S

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

Smi

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

Smi

 

Slándáil fuinnimh

Smi

 

An margadh inmheánach fuinnimh

Smi

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

Smi

 

4.

Dúshláin, bearnaí agus bacainní (arna sainaithint sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus/nó i ndoiciméid eile a shainaithnítear i dTábla 1 – déan tagairtí), atá ábhartha maidir leis an ngné den Aontas Fuinnimh a roghnaítear.

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

D

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

D

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

D

 

Slándáil fuinnimh

D

 

An margadh inmheánach fuinnimh

D

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

D

 

5.

Gníomhaíochtaí, buiséad agus amlíne atá beartaithe a bhaineann leis na spriocanna oiriúnaitheachta a shainaithnítear i Réimse 3.

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

D

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

D

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

D

 

Slándáil fuinnimh

D

 

An margadh inmheánach fuinnimh

D

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

D

 

6.

Forbhreathnú ar ábhar straitéisí, beartas, pleananna agus iarrachtaí fonáisiúnta a bhaineann leis na spriocanna oiriúnaitheachta a shainaithnítear i Réimse 3.

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

D

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

D

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

D

 

Slándáil fuinnimh

D

 

An margadh inmheánach fuinnimh

D

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

D

 

Faireachán agus meastóireacht

7.

Dul chun cinn i dtreo tionchair aeráide, leochaileachtaí agus rioscaí a laghdú (arna sainaithint sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus/nó i ndoiciméid eile a shainaithnítear i dTábla 1 – déan tagairtí), atá ábhartha maidir leis an ngné den Aontas Fuinnimh a roghnaítear.

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

D

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

D

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

D

 

Slándáil fuinnimh

D

 

An margadh inmheánach fuinnimh

D

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

D

 

7(a).

I gcás inarb ábhartha agus má tá sé ar fáil, tabhair faisnéis maidir leis an dul chun cinn i dtreo tionchair aeráide, leochaileachtaí agus rioscaí a laghdú, dá dtagraítear i réimse 7 thuas, arna dí-chomhiomlánú de réir an ghrúpa leochailigh. (2)

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

D

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

D

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

D

 

Slándáil fuinnimh

D

 

An margadh inmheánach fuinnimh

D

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

D

 

8.

Dul chun cinn i dtreo acmhainneacht oiriúnaitheach a mhéadú (arna sainaithint sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus/nó i ndoiciméid eile a shainaithnítear i dTábla 1 – déan tagairtí), atá ábhartha maidir leis an ngné den Aontas Fuinnimh a roghnaítear.

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

D

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

D

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

D

 

Slándáil fuinnimh

D

 

An margadh inmheánach fuinnimh

D

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

D

 

9.

Dul chun cinn maidir leis an gcur chun feidhme i dtreo na spriocanna oiriúnaitheachta a shainaithnítear i Réimse 3 a bhaint amach.

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

S

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

Smi

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

Smi

 

Slándáil fuinnimh

Smi

 

An margadh inmheánach fuinnimh

Smi

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

Smi

 

10.

Dul chun cinn i dtreo aghaidh a thabhairt ar bhacainní (arna sainaithint sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus/nó i ndoiciméid eile a shainaithnítear i dTábla 1 – déan tagairtí), atá ábhartha maidir leis an ngné den Aontas Fuinnimh a roghnaítear.

Dícharbónú: Astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa

D

 

Dícharbónú: fuinneamh in-athnuaite

D

 

Éifeachtúlacht fuinnimh

D

 

Slándáil fuinnimh

D

 

An margadh inmheánach fuinnimh

D

 

Taighde, nuálaíocht agus iomaíochas

D

 

Nótaí:

S = sainordaitheach; Smi = sainordaitheach más infheidhme; D = deonach


(1)  Roghnóidh na Ballstáit ó na roghanna seo a leanas: Tá/Beidh; Níl/Ní bheidh.

(2)  Tagraíonn grúpa leochaileach do scair den daonra daonna a bhfuil an claonadh acu a bheith thíos go mór le hathraitheacht agus athrú aeráide.


IARSCRÍBHINN IV

ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH

Tábla 1

Rannchuidiú náisiúnta agus conair tháscach maidir le hídiú fuinnimh phríomhúil agus ídiú fuinnimh deiridh

Gné thuairiscithe

Sonraíocht

Aonad

Táscaire

Míniú ar rannchuidiú coigiltis 2030 (1)

S

n/b

 

Tuairisc ar rannchuidiú 2030 agus conair tháscach ó 2021-2030

S

n/b

 

Luach rannchuidiú coigiltis 2030

S

 

 

Aistriú go dearbh-leibhéal PEC

S

ktoe

 

Aistriú go dearbh-leibhéal FEC

S

ktoe

 

 

 

 

X-3 (4)

X-2

Dul chun cinn i dtreo conair tháscach 2021-2030 in PEC (2)

S

ktoe

 

 

Dul chun cinn i dtreo conair tháscach 2021-2030 in FEC (2)

S

ktoe

 

 

Leibhéal bonnlíne OTI, i gcás ina socraítear an rannchuidiú mar sprioc déine

Smi

Milliún euro, méideanna slabhraithe (3)

 

 

Barúlacha ginearálta maidir leis an rannchuidiú náisiúnta agus conair tháscach maidir le hídiú fuinnimh phríomhúil agus ídiú fuinnimh deiridh (5)

D

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = sainordaitheach; Smi = sainordaitheach más infheidhme; D = deonach

Nótaí:


Tábla 2

Garspriocanna agus táscairí dul chun cinn i leith na straitéise fadtéarmaí um athchóiriú an stoic náisiúnta foirgneamh cónaithe agus neamhchónaithe - stoc foirgneamh

 

Líon foirgneamh (6)

Achar iomlán urláir (m2) (7)

Úsáid fuinnimh phríomhúil foirgneamh (TJ) (8)

Úsáid fuinnimh deiridh foirgneamh (TJ) (8)

Astaíochtaí GCT díreacha i bhfoirgnimh (tCO2e)

Astaíochtaí iomlána GCT i bhfoirgnimh (tCO2e)

Eile (9)

 

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

Sonraíocht

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Foirgnimh chónaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dar foirgnimh leis an bhfeidhmíocht fuinnimh is measa (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foirgnimh neamhchónaithe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dar foirgnimh leis an bhfeidhmíocht fuinnimh is measa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foirgnimh phoiblí (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dar foirgnimh leis an bhfeidhmíocht fuinnimh is measa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodaireacht: Smtfa = Sainordaitheach má tá fáil air;

Nótaí:


Tábla 3

Garspriocanna agus táscairí dul chun cinn na straitéise fadtéarmaí um athchóiriú an stoic náisiúnta foirgneamh cónaithe agus neamhchónaithe – rátaí athchóirithe  (12)

 

 

Líon foirgneamh arna n-athchóiriú

Achar iomlán urláir arna athchóiriú (m2) (13)

Ráta athchóirithe (14)

Ráta coibhéiseach an athchóirithe dhomhain (16)

 

 

X-3

X-2

X-3

X-2

X-3

X-2

X-3

X-2

Sonraíocht

 

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

Smtfa

D

D

Foirgnimh chónaithe

Éadrom

 

 

 

 

 

 

 

 

Meánach

 

 

 

 

 

 

 

 

Domhain

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

Foirgnimh chónaithe – is measa feidhmíocht

Éadrom

 

 

 

 

 

 

 

 

Meánach

 

 

 

 

 

 

 

 

Domhain

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

Foirgnimh neamhchónaithe

Éadrom

 

 

 

 

 

 

 

 

Meánach

 

 

 

 

 

 

 

 

Domhain

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

Foirgnimh neamhchónaithe – is measa feidhmíocht

Éadrom

 

 

 

 

 

 

 

 

Meánach

 

 

 

 

 

 

 

 

Domhain

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

Foirgnimh phoiblí (15)

Éadrom

 

 

 

 

 

 

 

 

Meánach

 

 

 

 

 

 

 

 

Domhain

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

Foirgnimh phoiblí– is measa feidhmíocht

Éadrom

 

 

 

 

 

 

 

 

Meánach

 

 

 

 

 

 

 

 

Domhain

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; Smtfa = Sainordaitheach má tá fáil air; D = deonach

Nótaí:


Tábla 4

Garspriocanna agus táscairí dul chun cinn na straitéise fadtéarmaí um athchóiriú an stoic náisiúnta foirgneamh cónaithe agus neamhchónaithe - táscairí eile

Garspriocanna agus táscairí dul chun cinn na straitéise fadtéarmaí um athchóiriú an stoic náisiúnta foirgneamh cónaithe agus neamhchónaithe

Tuairisc

Sprioc (17)

Spriocbhliain

Dul chun cinn i dtreo sprice/cuspóra

Táscaire Dul Chun Cinn

(más infheidhme) (18)

Ainm an táscaire chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn (19)

Aonad

X-3

X-2

Smi

Smi

Smi

S mi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Garsprioc/táscaire dul chun cinn 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Garsprioc/táscaire dul chun cinn 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = sainordaitheach.

Nótaí


Tábla 5

Garspriocanna agus táscairí dul chun cinn na straitéise fadtéarmaí um athchóiriú an stoic náisiúnta foirgneamh cónaithe agus neamhchónaithe - na rannchuidithe le spriocanna éifeachtúlachta fuinnimh an Aontais

 

Sonraíocht

Tuairisc

Tabhair tuairisc ar an gcaoi ar rannchuidigh an dul chun cinn i dtreo garspriocanna sa straitéis athchóirithe fhadtéarmach le spriocanna éifeachtúlachta fuinnimh an Aontais i gcomhréir le Treoir 2012/27/AE a bhaint amach

S

 

Nodaireacht: S = sainordaitheach.


Tábla 6

Nuashonrú ar spriocanna éifeachtúlachta fuinnimh eile maidir le héifeachtúlacht fuinnimh mar a thuairiscítear sa phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta

Tuairisc

Dul chun cinn i dtreo sprice/cuspóra (20)

Tionchair réamh-mheasta maidir leis an gcuspóir a leagtar síos (21)

Smi

Smi

Smi

Smi

Sprioc/cuspóir náisiúnta 1

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 2

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

 

 

 

Nótaí:

Smi = sainordaitheach más infheidhme


(1)  Roghnóidh na Ballstáit ó na roghanna seo a leanas: ídiú fuinnimh phríomhúil; ídiú fuinnimh deiridh; coigilteas fuinnimh phríomhúil; coigilteas fuinnimh deiridh; déine fuinnimh.

(2)  PEC agus FEC i gcomhréir le táscairí Eurostat maidir leis na cothromaíochtaí iomlána fuinnimh (nrg_bal_c] – Ídiú fuinnimh príomhúil agus ídiú fuinnimh deiridh (Eoraip 2020-2030). Féach mínithe PEC agus FEC (mar na táscairí faireacháin sa Treoir maidir le héifeachtúlacht fuinnimh) sa leagan is déanaí den treoir maidir leis an gcothromaíocht fuinnimh ar shuíomh gréasáin Eurostat (féach an chaibidil ‘Táscairí comhlántacha’).

(3)  Bliain tagartha 2015 (ag rátaí malairte 2015).

(4)  Ní bheidh feidhm ag X-3 le haghaidh na chéad tuarascálacha ar dhul chun cinn in 2023.

(5)  Féadfaidh na Ballstáit míniú breise a sholáthar maidir leis an ranníocaíocht náisiúnta agus an chonair tháscach maidir le hídiú fuinnimh príomhúil agus hídiú fuinnimh deiridh, lena n-áirítear a mbunmhodheolaíocht.

(6)  Ciallaíonn ‘foirgneamh’ déanmhas faoi dhíon a bhfuil ballaí leis a n-úsáidtear fuinneamh chun an aeráid laistigh de a chóiriú (Treoir 2010/31/AE, Airteagal 2(1)) agus in Iarscríbhinn I den Treoir chéanna sainítear, chun feidhmíocht fuinnimh foirgneamh a ríomh, an rangú catagóirí seo a leanas: (a) tithe aonteaghlaigh de chineálacha éagsúla; (b) bloic árasán; (c) oifigí; (d) foirgnimh oideachasúla; (e) ospidéil; (f) óstáin agus bialanna; (g) saoráidí spóirt; (h) foirgnimh seirbhísí trádála mórdhíola agus miondíola; (i) cineálacha eile foirgneamh a ídíonn fuinneamh (Treoir 2010/31/AE, Iarscríbhinn I pointe 5.).

(7)  An t-achar urláir a úsáidtear mar mhéid tagartha chun measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht fuinnimh foirgnimh, arna ríomh mar shuim d’achar urláir úsáideach na spásanna laistigh den imchlúdach foirgnimh a shonraítear don mheasúnú ar fheidhmíocht fuinnimh.

(8)  Mar a mheastar sa ríomh maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh a shainítear le Treoir 2010/31/AE.

(9)  Mar a chuirtear i láthair sa straitéis athchóirithe náisiúnta fhadtéarmach. Le táscairí eile, d’fhéadfadh sé go léireofaí líon na bhfoirgneamh agus/nó an t-achar iomlán urláir (m2) de réir aicme feidhmíochta fuinnimh, tréimhse tógála, méid foirgnimh, creasa aeráide, líon na dTeastas Feidhmíochta Fuinnimh de réir na gcineálacha foirgneamh agus/nó de réir na haicme feidhmíochta fuinnimh, forbhreathnú ar na hacmhainneachtaí sa tógáil, sciar an chórais téimh i gcineál córais téimh na hearnála tógála, etc. D’fhéadfadh sé go n-úsáidfí seachtrachtaí eile freisin chun léiriú níos cruinne ar an earnáil tógála a sholáthar, amhail infheistíochtaí chun an stoc atá ann cheana athchóiriú, sciar na hearnála tógála in OTI, saincheisteanna sláinte, etc.

(10)  Mar a shainítear sa straitéis athchóirithe náisiúnta fhadtéarmach. Le MOLADH (AE) 2019/786 ÓN gCOIMISIÚN maidir le hathchóiriú foirgnimh, tugtar samplaí chun na codanna is measa feidhmíocht sa stoc foirgneamh náisiúnta atá ann cheana a chinneadh: (a) tairseach sonrach a shocrú, amhail catagóir maidir le feidhmíocht fuinnimh (e.g. faoi ‘D’); (b) figiúr maidir le hídiú fuinnimh príomhúil a úsáid (arna sloinneadh in kWh/m2 in aghaidh na bliana); nó fiú (c) díriú ar fhoirgnimh a tógadh roimh dháta sonrach (e.g. roimh 1980).

(11)  Le MOLADH (AE) 2019/786 ÓN gCOIMISIÚN maidir le hathchóiriú foirgnimh, soiléirítear go mbaineann Airteagal 2a(1)(e) de Threoir 2010/31/AE le gach foirgneamh poiblí (seachas foirgnimh comhlachtaí poiblí atá faoi úinéireacht rialtais láir agus ar áitiú aige amháin). Leis na beartais agus na gníomhaíochtaí faoi Airteagal 2a(1)(e) de Threoir 2010/31/AE, ba cheart a áireamh, mar shampla, foirgnimh atá ar áitiú (e.g. ar léas nó ar cíos) ag údaráis áitiúla nó réigiúnacha agus foirgnimh atá faoi úinéireacht rialtais láir agus údaráis réigiúnacha nó áitiúla, ach ní gá go bhfuil na foirgnimh ar áitiú acu.

(12)  Ciallaíonn athchóiriú fuinnimh gné foirgnimh amháin nó níos mó a athrú (imchlúdach an fhoirgnimh agus córais theicniúla foirgneamh de réir EPBD Airteagal 2(9)), athrú arbh fhéidir difear mór a dhéanamh don mhéid fuinnimh ríofa nó méadraithe is gá chun freastal ar an éileamh fuinnimh a bhaineann le gnáthúsáid an fhoirgnimh, lena n-áirítear, inter alia, fuinneamh a úsáidtear le haghaidh téamh, fuarú, aeráil, uisce te agus soilsiú.

(13)  An t-achar urláir a úsáidtear mar mhéid tagartha chun measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht fuinnimh foirgnimh, arna ríomh mar shuim d’achar urláir úsáideach na spásanna laistigh den imchlúdach foirgnimh a shonraítear don mheasúnú ar fheidhmíocht fuinnimh.

(14)  Tagraíonn ráta athchóirithe don achar urláir foirgnimh carntha [m2] a ndéantar difear dó sna foirgnimh a ndéantar athchóiriú fuinnimh orthu sa bhliain féilire X-3 nó X-2, le haghaidh doimhneachtaí athchóirithe difriúla, arna roinnt faoin achar urláir iomlán [m2] den stoc foirgneamh sa tréimhse chéanna.

Is féidir doimhneachtaí athchóirithe a shainiú mar ‘éadrom’ (3 % ≤ x ≤ 30 % coigiltis), ‘meánach’ (30 % ≤ x ≤ 60 % coigiltis) agus ‘domhain’ (athchóiriú lena n-athraítear foirgneamh nó aonad foirgnimh (a) roimh an 1 Eanáir 2030, go foirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh (b) ón 1 Eanáir 2030, go foirgneamh atá neodrach ó thaobh fuinnimh).

Sainítear an ráta athchóirithe fuinnimh iomlán mar shuim gach ráta athchóirithe de chuid na ndoimhneachtaí cumhdaithe.

Tá an sainiú ar fhoirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh i gcomhréir le sainmhínithe náisiúnta ar fhoirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh lena dtrasuitear Airteagal 9 de Threoir 2010/31/AE, i gcomhréir leis an sainmhíniú ar an gcreat in Airteagal 2 de Threoir 2010/31/AE: ‘Ciallaíonn foirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh foirgneamh a bhfuil ard-fheidhmíocht fuinnimh aige, arna chinneadh i gcomhréir le hIarscríbhinn I. Ba cheart an fuinneamh nach mór neodrach nó an méid beag fuinnimh atá ag teastáil a chumhdach go leibhéal an-ard le fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite, lena n-áirítear fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite arna tháirgeadh ar an láthair nó gar dó.’

(15)  Le MOLADH (AE) 2019/786 ÓN gCOIMISIÚN maidir le hathchóiriú foirgnimh, soiléirítear go mbaineann Airteagal 2a(1)(e) de Threoir 2010/31/AE le gach foirgneamh poiblí (seachas foirgnimh comhlachtaí poiblí atá faoi úinéireacht rialtais láir agus ár áitiú aige amháin). Leis na beartais agus na gníomhaíochtaí faoi Airteagal 2a(1)(e) de Threoir 2010/31/AE, ba cheart a áireamh, mar shampla, foirgnimh atá ar áitiú (e.g. ar léas nó ar cíos) ag údaráis áitiúla nó réigiúnacha agus foirgnimh atá faoi úinéireacht rialtais láir agus údaráis réigiúnacha nó áitiúla, ach ní gá go bhfuil na foirgnimh ar áitiú acu.

(16)  Leis an ráta coibhéiseach maidir le hathchóiriú domhain, déantar na rátaí athchóirithe ag doimhneacht athchóirithe doimhne a chothromú/a ualú agus is féidir iad a ríomh leis an bhfoirmle seo a leanas: Ráta coibhéiseach athchóirithe doimhne = [(doimhneacht athchóirithe éadroim)*(ráta athchóirithe éadroim) + (doimhneacht athchóirithe mheánaigh)*(ráta athchóirithe mheánaigh) + (doimhneacht athchóirithe dhomhain)*(ráta athchóirithe dhomhain]/(doimhneacht athchóirithe dhomhain)] - mar % atá gach fachtóir.

Is éard atá i ndoimhneachtaí athchóirithe an cóimheas idir an fuinneamh príomhúil a choiglítear agus an fuinneamh príomhúil iomlán sula ndéantar an chuid ábhartha den stoc a athchóiriú.

(17)  Is féidir leis a bheith cainníochtúil nó cáilíochtúil

(18)  Má tá an sprioc/cuspóir inchainníochtaithe, tá ar na Ballstáit léiriú ar dhul chun cinn a sholáthar, leis an bhfaisnéis is déanaí atá ar fáil. Tá táscairí maidir le tuairisciú le cinneadh ar bhonn spriocanna nó cuspóirí náisiúnta

(19)  Déanfaidh na Ballstáit tagairt do bhonnbhliain agus do bhonnluach, má chabhraíonn sin chun dul chun cinn a léiriú.

(20)  Tabharfaidh na Ballstáit nuashonrú maidir leis an dul chun cinn a rinneadh go dtí an staid atá ann faoi láthair. Má leagadh síos spriocanna, ba cheart forbhreathnú maidir leis na príomhghníomhaíochtaí agus na garspriocanna a baineadh amach a thabhairt. Mura leagadh síos spriocanna, ba cheart nuashonrú a thabhairt maidir le cé acu ar leagadh síos spriocanna ó shin agus tuairisc maidir leis na spriocanna.

(21)  Tabharfaidh na Ballstáit tuairisc ar na tionchair a mheastar a bheidh ann mar thoradh ar na cuspóirí a leagtar síos, agus a dtráthchlár.


IARSCRÍBHINN V

SLÁNDÁIL FUINNIMH

Tábla 1

Sonraí maidir le cuspóirí, spriocanna agus rannchuidithe náisiúnta

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta

Tuairisc

Ábharthacht maidir le hAirteagal 22 (1)

Spriocbhliain

Stádas (2)

Beartas a bhí ina chúis le leagan síos an chuspóra (i gcás inarb ábhartha)

An t-eintiteas freagrach as an gcuspóir a bhaint amach

Na foinsí fuinnimh agus breoslaí a chumhdaítear (5)

Beartas an Aontais (3)

Beartas náisiúnta (Tagairt dhlíthiúil) (4)

S

S

Smi

Smi

S

Smi

Smi

S

S

Sprioc/cuspóir náisiúnta 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótaí:

S = sainordaitheach; Smi = sainordaitheach más infheidhme


Tábla 2

Dul chun cinn i dtreo cur chun feidhme cuspóirí agus spriocanna náisiúnta inchainníochtúla

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta

Táscairí

Aonad

Catagóir

Bliain

Spriocluach/Spriocbhliain (8)

Nótaí modheolaíochta (9)

X-3

X -2

X-1 (7)

 

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Cuspóirí agus spriocanna foriomlána

 

 

Éagsúlú foinsí agus soláthair fuinnimh

Táirgeadh príomhúil

TJ

Gual

 

 

 

 

 

Gás Nádúrtha

 

 

 

 

 

Breoslaí iontaise agus dramhaíl eile

 

 

 

 

 

Ola agus táirgí peitriliam

 

 

 

 

 

Breoslaí in-athnuaite agus bithbhreoslaí

 

 

 

 

 

Teas núicléach

 

 

 

 

 

Allmhairí (6)

Allmhairí (6)

 

 

 

 

 

Onnmhairí (6)

Onnmhairí (6)

 

 

 

 

 

Spleáchas ar allmhairiú fuinnimh ó thríú tíortha a laghdú

Spleáchas fuinnimh ó thríú tíortha de réir an chineáil breosla (10)

Céatadán

Méid foriomlán

 

 

 

 

 

 

De réir an bhreosla

Gual

 

 

 

 

 

Gás nádúrtha

 

 

 

 

 

Breoslaí iontaise agus dramhaíl eile

 

 

 

 

 

Ola agus táirgí peitriliam

 

 

 

 

 

Foinsí in-athnuaite indóite (bithbhreoslaí)

 

 

 

 

 

Leictreachas agus teas (lena n-áirítear teas núicléach)

 

 

 

 

 

An cumas a fhorbairt chun déileáil le soláthar srianta nó briste foinse fuinnimh (11)

Athléimneacht an chórais cumhachta

Uaireanta

LOLE (Ionchas maidir le cailliúint lóid) (12)

 

 

 

 

 

MWh

EENS (fuinneamh a rabhthas ag súil leis ach nár seachadadh) (12)

 

 

 

 

 

Athléimneacht an chórais gáis

Céatadán

Toradh na foirmle N-1 (13)

 

 

 

 

 

Cuspóirí agus spriocanna a leagtar síos go náisiúnta

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; Smi = sainordaitheach más infheidhme

Nótaí:


Tábla 3

Dul chun cinn i dtreo chur chun feidhme cuspóirí agus spriocanna náisiúnta neamh-inchainníochtúla

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta

Táscairí Garspriocanna

Spriocbhliain

Tuairisc ar an táscaire/ngarsprioc (14)

Dul chun cinn i dtreo sprice/cuspóra (15)

Sonraí a bhaineann leis an straitéis faireacháin (16)

Tagairt do mheasúnuithe agus tuarascálacha teicniúla atá mar bhonn agus mar thaca acu

S

S

Smi

S

S

D

D

Sprioc/cuspóir náisiúnta 1

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 2

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 3

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

 

 

 

 

 

 

Nótaí:

S = sainordaitheach; Smi = sainordaitheach más infheidhme; D = deonach


(1)  Roghnóidh na Ballstáit ó na cuspóirí seo a leanas (is féidir cuspóirí breise a chur leis agus a shonrú faoi ‘eile’): éagsúlú foinsí agus soláthair fuinnimh, lena laghdaítear spleáchas ar allmhairiú fuinnimh ó thríú tíortha, an cumas chun déileáil le soláthar srianta nó briste a fhorbairt, solúbthacht an chórais fuinnimh náisiúnta, eile.

(2)  Roghnóidh na Ballstáit ó na catagóirí seo a leanas: beartaithe; glactha; curtha chun feidhme; dulta in éag.

(3)  Roghnóidh an Ballstát beartais ón liosta a sholáthraítear sa leagan leictreonach den fhormáid tháblach, nó roghnóidh siad ‘eile’ agus sonróidh siad ainm bheartas an Aontais.

(4)  Dlí nó doiciméad náisiúnta lena sainítear an cuspóir.

(5)  Roghnóidh na Ballstáit ó na roghanna seo a leanas (is féidir níos mó ná rogha amháin a roghnú, is féidir foinsí fuinnimh agus breoslaí breise a chur leis agus a shonrú faoi ‘breoslaí eile’): córas iomlán, leictreachas, gás, táirgí peitriliam, núicléach, breoslaí eile.

(6)  Allmhairí agus onnmhairí iomlána ar fud gach breosla a áirítear sna cothromaíochtaí fuinnimh.

(7)  Le haghaidh Bliain X-1, tuairisceoidh na Ballstáit maidir leis na gnéithe tuairiscithe ar ina leith atá an measúnú sin ar fáil.

(8)  Tá ar na Ballstáit luach na sprice agus an bhliain ábhartha inar cheart an sprioc a bhaint amach a thuairisciú, i gcás ina bhfuil spriocanna cainníochtaithe a bhaineann leis an méadracht ann.

(9)  Tá ar na Ballstáit faisnéis bhreise i dtaobh na modheolaíochta a thabhairt maidir leis an táscaire.

(10)  Allmhairí ó thríú tíortha agus sin amháin (tíortha nach baill den Aontas Eorpach).

(11)  Ba cheart do na Ballstáit sonraí a thuairisciú ón measúnú is déanaí ar leordhóthanacht a rinneadh le haghaidh na bliana ábhartha. Mar shampla, ba cheart dóibh an t-ionchas maidir le cailliúint lóid a thuairisciú le haghaidh na bliana X-1 arna meas sa bhliain X-1, X-2 nó níos luaithe ná sin. Ba cheart an bhliain ina ndearnadh an measúnú ar leordhóthanacht a thuairisciú faoi Nótaí Modheolaíochta. Féach nóta (5) freisin.

(12)  Le ríomh i gcomhréir le ceanglais Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE (IO L 158, 14.6.2019, lch. 1) agus i gcomhréir le Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas (IO L 158, 14.6.2019, lch. 54). Déanann an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh an mhodheolaíocht shonrach a leagan síos, in Iarscríbhinn I dá chinneadh maidir leis an Modheolaíocht chun luach lóid chaillte, costas ar iontráil nua, agus an caighdeán iontaofachta a ríomh.

(13)  Le ríomh i gcomhréir le ceanglais Iarscríbhinn II, Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (IO L 280, 28.10.2017, lch. 1). Leis an riail N-1 déantar acmhainn theicniúil an bhonneagair atá fágtha a ríomh i gcás suaitheadh sa ghné bonneagair gáis aonair is mó, lena meastar an mbeidh sin in ann na riachtanais gáis a bheadh ann ar lá d’éileamh urghnách a shásamh, éileamh a bhíonn ann uair in 20 bliain de réir dóchúlacht staitistiúil.

(14)  Tabharfaidh na Ballstáit sonraí maidir leis na táscairí/garspriocanna agus an chúis ar roghnaíodh sin chun dul chun cinn maidir leis an gcuspóir a léiriú.

(15)  Tabharfaidh na Ballstáit faisnéis cháilíochtúil chun achoimre a dhéanamh ar stádas reatha an táscaire (mar shampla an bhfuil sé á bhaint amach, bainte amach cheana, á chailliúint, á chur siar, etc.).

(16)  Sonraí maidir leis an gcaoi a ndéantar faireachán ar an táscaire, mar shampla trí shraith táscairí, trí athbhreithniú saineolaithe, trí phainéal, trí mhodheolaíocht shonrach agus mar sin de.


IARSCRÍBHINN VI

AN MARGADH INMHEÁNACH FUINNIMH

Tábla 1

Dul chun cinn i dtreo cuspóirí náisiúnta a bhaineann le hidirnascacht leictreachais

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta

Aonad

Bliain

Spriocluach in 2030

X-3

X-2

 

 

S

S

Smi

An cumas tarchuradóireachta ainmniúil maidir le toilleadh suiteáilte giniúna

%

 

 

 

An cumas tarchuradóireachta ainmniúil maidir le buaiclód

%

 

 

 

An cumas tarchuradóireachta ainmniúil maidir le toilleadh suiteáilte giniúna fuinnimh in-athnuaite

%

 

 

 

Difreálaigh praghsanna sa mheánphraghas nó sa dearbhphraghas in aghaidh na huaire maidir le margaí lá roimh ré (ar leithligh le haghaidh gach teorann laistigh den Aontas) (1)

EUR/MWh

 

 

 

Teorainn 1

EUR/MWh

 

 

 

Teorainn 2

EUR/MWh

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

EUR/MWh

 

 

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = sainordaitheach; Smi = sainordaitheach más infheidhme

Nótaí:


Tábla 2

Faisnéis maidir le Thionscadail tarchuir Leasa Choitinn

Tabhair tuairisc maidir le haon fhorbairt thábhachtach maidir le tionscadail leasa choitinn i gcomparáid leis an Tuarascáil Faireacháin maidir le Tionscadail Leasa Choitinn roimhe sin a d’fhéadfadh tionchar a bheith aici ar na cuspóirí agus na spriocanna a leagtar síos sa phlean náisiúnta fuinnimh agus aeráide.

S

 

Nodaireacht: S = sainordaitheach


Tábla 3

Faisnéis maidir leis na príomhthionscadail bonneagair eile

Cur síos ar an tionscadal

Cur chun feidhme tionscadail

Ainm an tionscadail (2)

Aitheantóir plean forbartha gréasáin deich mbliana

Iompróir fuinnimh (3)

Cineál an tionscadail (4)

Cur síos ar an tionscadal

An bhliain choimisiúnaithe atá beartaithe

Cumas tarchuradóireachta (MW le haghaidh leictreachais GWh/d le haghaidh gás nádúrtha, hidrigine agus gáis/leachtanna eile)

Tuairisc ar an gcaoi a rannchuideoidh an tionscadal le baint amach na leibhéal beartaithe a thuairiscítear faoi Airteagal 23(1)(a) (3)

Tuairisc ar an gcaoi a rannchuideoidh an tionscadal le gnéithe an Aontais Fuinnimh

Stádas tionscadail

Tuairisc ar an dul chun cinn

Moill ar chur chun feidhme

(blianta)

Athsceidealú

(blianta)

Cúiseanna le moill ar chur chun feidhme nó le hathsceidealú an phlean tionscadail

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Tionscadal 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tionscadal 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis, más gá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótaí:

Smi = sainordaitheach más infheidhme


Tábla 4

Dul chun cinn i dtreo cuspóirí náisiúnta a bhaineann le solúbthacht an chórais fuinnimh, lena n-áirítear maidir le giniúint fuinnimh in-athnuaite

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta

Tuairisc

Iompróir fuinnimh (5)

Gnéithe de sholúbthacht an chórais ar a dtugtar aghaidh (6)

Sprioc (7)

Spriocbhliain

Dul chun cinn i dtreo sprice/cuspóra

Táscairí ar dhul chun cinn

(más infheidhme) (8)

Ainm an táscaire chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn (9)

Aonad

X-3

X-2

S

Smi

S

S

S

S

S

Smi

Smi

Smi

Smi

Sprioc/cuspóir náisiúnta 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = sainordaitheach; Smi = sainordaitheach más infheidhme

Nótaí:


Tábla 5

Dul chun cinn i dtreo cuspóirí náisiúnta a bhaineann le rannpháirtíocht neamh-idirdhealaitheach i margaí fuinnimh

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta

Tuairisc

Iompróir fuinnimh (10)

Gnéithe den rannpháirtíocht neamh-idirdhealaitheach ar a dtugtar aghaidh (11)

Sprioc (12)

Spriocbhliain

Dul chun cinn i dtreo sprice/cuspóra (13)

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Sprioc/cuspóir náisiúnta 1

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 2

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 3

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

 

 

 

 

 

 

Nótaí:

Smi = sainordaitheach más infheidhme


Tábla 6

Dul chun cinn i dtreo cuspóirí náisiúnta maidir le rannpháirtíocht tomhaltóirí sa chóras fuinnimh agus tairbhí a bhaintear as an bhféinghiniúint agus teicneolaíochtaí nua, lena n-áirítear méadair chliste

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta

Tuairisc

Iompróir fuinnimh (14)

Gnéithe den rannpháirtíocht tomhaltóirí ar a dtugtar aghaidh (15)

Sprioc (16)

Spriocbhliain

Dul chun cinn i dtreo sprice/cuspóra

Táscairí ar dhul chun cinn

(más infheidhme) (17)

Ainm an táscaire chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn (18)

Aonad

X-3

X-2

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

S mi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Sprioc/cuspóir náisiúnta 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; Smi = sainordaitheach más infheidhme

Nótaí:


Tábla 7

Dul chun cinn i dtreo cuspóirí náisiúnta a bhaineann le leordhóthanacht an chórais leictreachais

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta

Tuairisc

Gnéithe ar a dtugtar aghaidh (19)

Sprioc (20)

Spriocbhliain

Dul chun cinn i dtreo sprice/cuspóra

Táscairí ar dhul chun cinn

(más infheidhme) (21)

Ainm an táscaire chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn (22)

Aonad

X-3

X-2

S

Smi

S

S

S

S

Smi

Smi

Smi

Smi

Sprioc/cuspóir náisiúnta 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodaireacht: X = bliain tuairiscithe; S = sainordaitheach; Smi = sainordaitheach más infheidhme

Nótaí:


(1)  Is féidir leas a bhaint as na difreálaigh praghsanna maidir le margaí lá roimh ré arna ríomh agus arna bhfoilsiú ag an nGníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) sa Tuarascáil ar Fhaireachán an Mhargaidh.

(2)  Cuirfidh na Ballstáit sa tábla seo freisin tionscadail leasa choitinn seachas tionscadail tarchuir trasteorann, má rannchuidíonn siad go hindíreach le méadú na hidirnascachta trasteorann. Ba cheart an rannchuidiú leis an idirnascacht trasteorann mhéadaithe a mhíniú sa tábla.

(3)  Roghnóidh na Ballstáit ó na hiompróirí fuinnimh seo a leanas (is féidir iompróirí fuinnimh a chur leis agus a shonrú faoi ‘Eile’): Leictreachas; Gás nádúrtha; Hidrigin; Eile.

(4)  Tá ar na Ballstáit catagóirí ginearálta bonneagair a sholáthar (mar shampla críochfort GNL; saoráid stórála; idirnascaire tríú tír).

(5)  Roghnóidh na Ballstáit ó na roghanna seo a leanas: leictreachas; gás nádúrtha; hidrigin.

(6)  Roghnóidh na Ballstáit ó na roghanna seo a leanas (is féidir níos mó ná rogha amháin a roghnú, is féidir roghanna breise a chur leis agus a shonrú faoi ‘eile’): comhtháthú margaidh agus cúpláil margaidh, arb é is aidhm dóibh acmhainn intrádála agus úsáid éifeachtúil idirnascairí a mhéadú; méadrú cliste/eangaigh chliste; comhiomlánú; freagairt don éileamh; stóráil; giniúint dháilte; sásraí le haghaidh seoladh, athsheoladh agus ciorrú; comharthaí fíor-ama praghsála; eile.

(7)  Is féidir leis a bheith cainníochtúil nó cáilíochtúil

(8)  Má tá an sprioc/cuspóir inchainníochtaithe, tabharfaidh na Ballstáit léiriú ar dhul chun cinn, leis an bhfaisnéis is déanaí atá ar fáil. Tá táscairí maidir le tuairisciú le cinneadh ar bhonn spriocanna nó cuspóirí náisiúnta.

(9)  Déanfaidh na Ballstáit tagairt do bhonnbhliain agus do bhonnluach, má chabhraíonn sin chun dul chun cinn a léiriú.

(10)  Roghnóidh na Ballstáit ó na roghanna seo a leanas: leictreachas; gás nádúrtha; hidrigin.

(11)  Roghnóidh na Ballstáit ó na roghanna seo a leanas (is féidir níos mó ná rogha amháin a roghnú, is féidir roghanna breise a chur leis agus a shonrú faoi ‘eile’): fuinneamh in-athnuaite; freagairt don éileamh; stóráil; eile.

(12)  Is féidir leis a bheith cainníochtúil nó cáilíochtúil

(13)  Le linn do na Ballstáit tuairisc a thabhairt ar dhul chun cinn, sonróidh siad dul chun cinn maidir le rannpháirtíocht neamh-idirdhealaitheach, agus na gnéithe seo a leanas, de réir mar is iomchuí, á gcur san áireamh. Is liosta neamh-uileghabhálach an liosta sin agus is féidir leis na Ballstáit é a chomhlánú:

 

Maidir le margaí: gnéithe amhail margaí cothromúcháin, margaí acmhainne (i gcás inarb infheidhme), margaí mórdhíola fuinnimh, margaí miondíola.

 

Maidir le teicneolaíochtaí: gnéithe amhail an fhreagairt don éileamh, stóráil fuinnimh, comhiomlánú, pobail fuinnimh saoránach/pobail fuinnimh in-athnuaite, táirgeoirí is tomhaltóirí.

 

Maidir le rannpháirtíocht: gnéithe amhail rannpháirtíocht margaidh, infhaighteacht taraife (lena n-áirítear pointí luchtála le haghaidh leictrea-shoghluaisteachta; agus stóráil fuinnimh e.g. muirearú dúbailte maidir le hinstealladh agus tarraingt siar a sheachaint), infhaighteacht conarthaí ar phraghsanna dinimiciúla, rannpháirtíocht ilseirbhíse chomhuaineach/rannpháirtíocht iltáirgí chomhuaineach.

(14)  Roghnóidh na Ballstáit ó na roghanna seo a leanas: leictreachas; gás nádúrtha; hidrigin.

(15)  Roghnóidh na Ballstáit ó na roghanna seo a leanas (is féidir níos mó ná rogha amháin a roghnú, is féidir roghanna breise a chur leis agus a shonrú faoi ‘eile’): féinghiniúint; teicneolaíochtaí nua (lena n-áirítear méadair chliste); eile.

(16)  Is féidir leis a bheith cainníochtúil nó cáilíochtúil

(17)  Má tá an sprioc/cuspóir inchainníochtaithe, soláthróidh na Ballstáit léiriú ar dhul chun cinn, leis an bhfaisnéis is déanaí atá ar fáil. Tá táscairí maidir le tuairisciú le cinneadh ar bhonn spriocanna nó cuspóirí náisiúnta.

(18)  Déanfaidh na Ballstáit tagairt do bhonnbhliain agus do bhonnluach, má chabhraíonn sin chun dul chun cinn a léiriú.

(19)  Roghnóidh na Ballstáit rogha amháin nó níos mó ó na roghanna seo a leanas: solúbthacht an chórais fuinnimh – giniúint fuinnimh in-athnuaite; rolladh amach cúplála margaidh ionlae; rolladh amach margaí cothromúcháin leictreachais trasteorann; eile.

(20)  Is féidir leis a bheith cainníochtúil nó cáilíochtúil

(21)  Má tá an sprioc/cuspóir inchainníochtaithe, tá ar na Ballstáit léiriú ar dhul chun cinn a sholáthar, leis an bhfaisnéis is déanaí atá ar fáil. Tá táscairí maidir le tuairisciú le cinneadh ar bhonn spriocanna nó cuspóirí náisiúnta.

(22)  Déanfaidh na Ballstáit tagairt do bhonnbhliain agus do bhonnluach, má chabhraíonn sin chun dul chun cinn a léiriú.


IARSCRÍBHINN VII

TAIGHDE, NUÁLAÍOCHT AGUS IOMAÍOCHAS

Tábla 1

Dul chun cinn i dtreo cuspóirí náisiúnta lena n-aistrítear cuspóirí agus beartais Phlean SET go comhthéacs náisiúnta

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta (1)

Tuairisc

Tosaíocht taighde agus nuálaíochta de chuid an Aontais Fuinnimh dá dtugtar tacaíocht (2)

Teicneolaíochtaí fuinnimh ghlain/ísealcharbóin dá dtugtar tacaíocht (3)  (4)

Dul chun cinn i dtreo sprice/cuspóra

Táscairí ar dhul chun cinn (más infheidhme)

Barúlacha Ginearálta

Ainm an táscaire chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn

Luach an táscaire

Bliain tagartha

Aonad

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

Smi

D

Sprioc/cuspóir náisiúnta 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprioc/cuspóir náisiúnta 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir rónna breise leis, de réir mar is gá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótaí:

Smi = sainordaitheach más infheidhme; D = deonach


Tábla 2

Dul chun cinn i dtreo cuspóirí náisiúnta inchainníochtúla le haghaidh caiteachas iomlán poiblí agus, i gcás ina bhfuil fáil air, caiteachas iomlán príobháideach, ar thaighde agus ar nuálaíocht a bhaineann le teicneolaíochtaí fuinnimh ghlain agus le haghaidh costais teicneolaíochta agus forbairt feidhmíochta  (5)

Ainm na sprice/an chuspóra náisiúnta

Aonad

Sonraíocht

Bliain

Spriocluach/spriocbhliain

 

X-3

X-2

Barúlacha ginearálta