EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2109

Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

OJ L 315, 30.11.2017, p. 52–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2109/oj

30.11.2017   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

52


TREOIR (AE) 2017/2109 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 15 Samhain 2017

lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 100(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Tá faisnéis bheacht thráthúil ar an líon daoine nó ar chéannacht na ndaoine ar bord loinge sár-riachtanach le haghaidh ullmhú agus éifeachtacht oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála. I gcás tionóisc ar muir, féadfaidh comhar iomlán idir údaráis náisiúnta inniúla an stáit nó na stát atá i gceist, an t-oibreoir loinge agus a ngníomhairí cur go mór le héifeachtacht na n-oibríochtaí. Déantar gnéithe áirithe den chomhar sin a rialáil le Treoir 98/41/CE ón gComhairle (3).

(2)

Léiríonn torthaí sheiceáil oiriúnachta an Chláir um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT) mar aon leis an taithí a fuarthas le linn Treoir 98/41/CE a chur chun feidhme, nach mbíonn teacht éasca i gcónaí ag na húdaráis inniúla ar fhaisnéis faoi dhaoine ar bord nuair a bhíonn sí ag teastáil uathu. Chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb seo, ba cheart ceanglais reatha Threoir 98/41/CE a chur i gcomhréir leis na ceanglais a bhaineann le sonraí a thuairisciú go leictreonach, a mbeidh córas níos éifeachtúla mar thoradh air. A bhuí le digitiú, beifear in ann rochtain ar fhaisnéis a bhaineann le líon suntasach paisinéirí a éascú in éigeandáil nó i ndiaidh tionóisc ar muir.

(3)

Le 17 mbliana anuas, rinneadh dul chun cinn teicneolaíoch mór i dtaca le meán cumarsáide agus sonraí maidir le gluaiseachtaí long a stóráil. Cuireadh roinnt córais éigeantacha um thuairisciú long ar bun feadh imeallbhoird na hEorpa, i gcomhréir leis na rialacha ábhartha arna nglacadh ag an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO). Trí dhlí an Aontais agus tríd an dlí náisiúnta araon, áirithítear go gcomhlíonann longa na ceanglais tuairiscithe atá i bhfeidhm faoi na córais sin. Is gá dul chun cinn a dhéanamh anois maidir le nuálaíocht theicneolaíoch, ag cur leis na torthaí a baineadh amach go n-uige seo, ar an leibhéal idirnáisiúnta san áireamh, agus á áirithiú go gcoimeádtar neodracht theicneolaíoch i gcónaí.

(4)

Maidir le bailiú, tarchur agus comhroinnt sonraí a bhaineann le longa, rinne an fhuinneog aonair náisiúnta dá dtagraítear i dTreoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) agus Córas an Aontais um Malartú Faisnéise Muirí (SafeSeaNet) dá dtagraítear i dTreoir 2002/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) an méid sin a chumasú, a shimpliú agus a chomhchuibhiú. Dá bhrí sin, ba cheart an fhaisnéis faoi na daoine ar bord a cheanglaítear le Treoir 98/41/CE a thuairisciú san fhuinneog aonair náisiúnta trínabhféadfaidh an t-údarás inniúil rochtain a fháil go réidh ar na sonraí i gcás éigeandála nó i gcás tionóisc ar muir. Ba cheart an líon daoine ar bord a thuairisciú san Fhuinneog Aonair Náisiúnta trí mhodhanna teicniúla iomchuí de rogha na mBallstát. Mar mhalairt air sin, ba cheart an líon sin a thuairisciú don údarás ainmnithe trí mheán an Chórais Aitheantais Uathoibríoch.

(5)

Chun soláthar agus malartú faisnéise arna tuairisciú faoin Treoir seo a éascú agus an t-ualach riaracháin a laghdú, ba cheart do na Ballstáit na foirmiúlachtaí tuairiscithe comhchuibhithe arna mbunú le Treoir 2010/65/AE a úsáid. I gcás tionóisc a mbeidh tionchar aici ar bhreis agus Ballstát amháin, ba cheart do na Ballstáit faisnéis a chur ar fáil do Bhallstáit eile tríd an gcóras SafeSeaNet.

(6)

Chun tréimhse leordhóthanach a sholáthar do na Ballstáit le foirmiúlachtaí nua a chur leis na fuinneoga aonair náisiúnta, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le hidirthréimhse ar lena linn a bheidh an deis ag na Ballstáit an córas reatha a choimeád chun daoine ar bord longa paisinéirí a chlárú.

(7)

Ba cheart do dhul chun cinn a dhéantar agus fuinneoga aonair náisiúnta á bhforbairt a bheith mar bhunús le dul i dtreo timpeallacht fuinneoige aonair Eorpach amach anseo.

(8)

Ba cheart do na Ballstáit oibreoirí, agus go háirithe oibreoirí beaga, a spreagadh chun an Fhuinneog Aonair Náisiúnta a úsáid. Mar sin féin, chun comhlíonadh phrionsabal na comhréireachta a áirithiú, ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit, faoi choinníollacha sonracha, oibreoirí beaga nach bhfuil an Fhuinneog Aonair Náisiúnta in úsáid go fóill acu agus a oibríonn go príomha ar thurais intíre ghairide a mhaireann tréimhse is gairide ná 60 nóiméad, ba cheart an deis a bheith acu na hoibreoirí sin a dhíolmhú ón oibleagáid líon na ndaoine ar bord a thuairisciú san Fhuinneog Aonair Náisiúnta.

(9)

Chun suíomh geografach sonrach na n-oileán Heligoland agus Bornholm agus cineál a nasc iompair leis an mórthír a chur i gcuntas, ba cheart am breise a thabhairt don Ghearmáin, don Danmhairg agus don tSualainn chun liosta na ndaoine ar bord a bhailiú agus, go ceann idirthréimhse sheasta, an fhaisnéis sin a chur in iúl trí úsáid an chórais reatha.

(10)

Ba cheart go leanfadh na Ballstáit den deis atá acu leis an tairseach 20 míle a ísliú chun an liosta daoine ar bord a thaifeadadh agus a thuairisciú. Leis an gceart sin, d'fhéadfaí turais a áireamh i gcás ina stadann longa paisinéirí, ar a bhfuil líon ard paisinéirí á n-iompar, go leanúnach idir calafoirt ar gairide ná 20 míle an t-achar le linn turas fada aonair. I gcásanna den sórt sin, ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit an tairseach 20 míle a ísliú ionas go bhféadfaí an fhaisnéis a cheanglaítear leis an Treoir seo a thaifeadadh maidir le paisinéirí ar bord, ar paisinéirí iad a tháinig ar bord ag an gcéad chalafort nó ag calafoirt idirmheánacha.

(11)

Chun faisnéis thráthúil iontaofa a thabhairt do ghaolta i gcás tionóisc, chun moilleanna míchuí sa chúnamh consalach agus i seirbhísí eile a laghdú agus chun nósanna imeachta maidir le sainaithint a éascú, ba cheart faisnéis faoi náisiúntacht na ndaoine ar bord a bheith san áireamh sna sonraí a chuirtear in iúl. Ba cheart an liosta d'iontrálacha sonraí riachtanacha le haghaidh turais a mhaireann tréimhse is faide ná 20 míle a shimpliú, a shoiléiriú agus, a mhéid is féidir, a ailíniú le ceanglais tuairiscithe don Fhuinneog Aonair Náisiúnta.

(12)

I bhfianaise an dul chun cinn atá ar mhodhanna leictreonacha chun sonraí a thaifeadadh agus ag cur san áireamh gur cheart sonraí pearsanta a bhailiú sula n-imeoidh an long ach go háirithe, ba cheart an mhoill 30 nóiméad dá bhforáiltear i dTreoir 98/41/CE faoi láthair a laghdú chuig 15 nóiméad.

(13)

Is den tábhacht go soláthrófaí treoracha soiléire do gach duine ar bord lena leanúint in éigeandáil, i gcomhréir le ceanglais idirnáisiúnta.

(14)

Chun go méadófar soiléireacht dlí agus go ndéanfar an chomhsheasmhacht le reachtaíocht ghaolmhar de chuid an Aontais, agus go háirithe Treoir 2009/45/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6), a fheabhsú, ba cheart roinnt tagairtí atá as dáta, débhríoch agus mearbhlach a nuashonrú nó a scriosadh. Ba cheart an sainmhíniú ar “long paisinéirí” a ailíniú le reachtaíocht eile de chuid an Aontais, agus raon feidhme na Treorach seo á choimeád. Ba cheart an sainmhíniú ar “uiscí faoi fhothain” a scriosadh agus an coincheap a ailíniú le Treoir 2009/45/CE chun críocha na ndíolúintí faoin Treoir seo, le linn gaireacht saoráidí cuardaigh agus tarrthála a áirithiú.. Ba cheart an sainmhíniú ar “cláraitheoir paisinéirí” a leasú chun go léireofar na dualgais nua nach n-áirítear coimeád na faisnéise orthu a thuilleadh. Sa sainmhíniú ar “údarás ainmnithe”, ba cheart údaráis inniúla a chuimsiú, ar údaráis inniúla iad ag a bhfuil rochtain dhíreach nó indíreach ar an bhfaisnéis a cheanglaítear leis an Treoir seo. Ba cheart na ceanglais chomhfhreagracha do chórais clárúcháin paisinéirí do chuideachtaí a scriosadh.

(15)

Níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le luaimh phléisiúir ná árthaí pléisiúir. Go háirithe, níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le luaimh phléisiúir ná árthaí pléisiúir a bhfuil cairtfhostú trí fhorléasadh déanta orthu agus nach luaimh ná árthaí trádála chun paisinéirí a iompar iad ina dhiaidh sin.

(16)

Ba cheart go leanfadh na Ballstáit de bheith freagrach as deimhin a dhéanamh de go gcomhlíontar na ceanglais um chlárú sonraí faoi Threoir 98/41/CE, is é sin maidir le cruinneas agus clárú tráthúil na sonraí. Chun comhsheasmhacht na faisnéise a áirithiú, ba cheart go bhféadfaí seiceálacha randamacha a dhéanamh.

(17)

Fad atá baint ag bearta dá bhforáiltear i dTreoir 98/41/CE agus i dTreoir 2010/65/AE le próiseáil sonraí pearsanta, ba cheart an phróiseáil sin a dhéanamh i gcomhréir le dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta, go háirithe Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7), agus Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8). Go háirithe agus gan dochar d'oibleagáidí dlí eile i gcomhlíonadh an dlí maidir le cosaint sonraí, níor cheart sonraí pearsanta arna mbailiú i gcomhréir le Treoir 98/41/CE a phróiseáil ná a úsáid chun aon chríoch eile agus níor cheart iad a choinneáil go ceann tréimhse is faide ná tréimhse is gá chun críocha Threoir 98/41/CE. Dá bhrí sin, ba cheart sonraí pearsanta a scriosadh go huathoibríoch agus gan mhoill mhíchuí a luaithe a bheidh turas loinge déanta go slán sábháilte, mar is infheidhme, nuair a bheidh imscrúdú nó nós imeachta breithiúnach curtha i gcrích, ar imscrúdú nó nós imeachta é a chuirtear ar bun tar éis tionóisce nó éigeandála.

(18)

Agus úrscothacht agus costas an chur chun feidhme á gcur san áireamh, ba cheart do gach cuideachta bearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí a chur chun feidhme le sonraí pearsanta arna bpróiseáil de bhun na Treorach seo a chosaint ar scrios tionóisceach nó neamhdhleathach nó cailleadh tionóisceach, athrú, agus nochtadh nó rochtain neamhdhleathach, i gcomhréir le reachtaíocht an Aontais agus reachtaíocht náisiúnta maidir le cosaint sonraí.

(19)

I bhfianaise phrionsabail na comhréireachta agus toisc gur chun leas an phaisinéara é fíorfhaisnéis a chur ar fáil, is leor na modhanna reatha chun sonraí pearsanta a bhailiú ar bhonn an fhéindearbhaithe ó phaisinéirí chun críocha Threoir 98/41/CE. Ag an am céanna, ba cheart a áirithiú le modhanna leictreonacha chun sonraí a chlárú agus a fhíorú go gcláraítear faisnéis uathúil do gach duine ar bord.

(20)

Chun cur leis an trédhearcacht, agus chun na Ballstáit do thabhairt fógra maidir le díolúintí agus le hiarrataí ar mhaolú a éascú, ba cheart don Choimisiún bunachar sonraí a bhunú agus a choimeád chun na críche sin. Ba cheart na bearta ar tugadh fógra ina leith a chur san áireamh ann ina ndréachtfhoirm agus ina bhfoirmeacha glactha. Ba cheart rochtain phoiblí a thabhairt ar na bearta arna nglacadh.

(21)

Maidir le sonraí a bhaineann leis na Ballstáit do thabhairt fógra i leith díolúintí agus iarrataí ar mhaolú, ba cheart iad a chomhchuibhiú agus a chomhordú mar is gá lena áirithiú go mbainfí an úsáid is éifeachtaí is féidir as na sonraí sin.

(22)

I bhfianaise na n-athruithe a tháinig chun cinn mar thoradh ar an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ba cheart nuashonrú comhfhreagrach a dhéanamh ar na cumhachtaí a thugtar don Choimisiún chun Treoir 98/41/CE a chur chun feidhme. Ba cheart gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9).

(23)

Chun forbairtí ar an leibhéal idirnáisiúnta a chur san áireamh agus chun an trédhearcacht a mhéadú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith gan leasuithe ar na hionstraimí idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm, más gá, chun críocha na Treorach seo. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. Go háirithe, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú gníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus tá rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe grúpaí saineolaithe de chuid an Choimisiúin atá ag plé le gníomhartha tarmligthe a ullmhú.

(24)

I bhfianaise thimthriall faireacháin iomlán chuairteanna na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme Threoir 98/41/CE a dhéanamh faoin 22 Nollaig 2026 agus tuarascáil a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina thaobh sin. Ba cheart do na Ballstáit oibriú i gcomhar leis an gCoimisiún chun an fhaisnéis uile is gá a bhailiú don mheastóireacht sin.

(25)

Chun na hathruithe a rinneadh ar Threoir 98/41/CE a léiriú, ba cheart faisnéis faoi dhaoine ar bord a chur san áireamh sa liosta d'fhoirmiúlachtaí tuairiscithe dá dtagraítear i gCuid A den Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 2010/65/AE.

(26)

Ionas nach gcuirfear ualach díréireach riaracháin ar Bhallstáit thalamhiata nach bhfuil aon chalafoirt mhuirí acu agus nach bhfuil longa paisinéirí acu a bhfuil a mbratach ar foluain orthu agus a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo, ba cheart a cheadú do na Ballstáit sin maolú a dhéanamh ar fhorálacha na Treorach seo. Fágann sin, fad a chomhlíontar an coinníoll sin, nach bhfuil sé d'oibleagáid orthu an Treoir seo a thrasuí.

(27)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 28(2) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus thug sé barúlacha foirmiúla an 9 Nollaig 2016.

(28)

Ba cheart dá bhrí sin Treoir 98/41/CE agus Treoir 2010/65/AE a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Threoir 98/41/CE

Leasaítear Treoir 98/41/CE mar a leanas:

(1)

leasaítear Airteagal 2 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fleasc:

“—

ciallóidh ‘long paisinéirí’ long nó árthach ardluais ar a n-iompraítear breis agus 12 phaisinéir,”;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an séú fleasc:

“—

ciallóidh ‘cláraitheoir paisinéirí’ an duine freagrach arna ainmniú ag cuideachta chun oibleagáidí an chóid ISM a chomhlíonadh, mas infheidhme, nó duine arna ainmniú ag cuideachta atá freagrach as faisnéis a tharchur i leith paisinéirí a chuaigh ar bord long paisinéirí de chuid cuideachta,”;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an seachtú fleasc:

“—

ciallóidh ‘údarás ainmnithe’ an t-údarás inniúil de chuid an Bhallstáit atá freagrach as cuardach agus tarrtháil nó a bhfuil baint aige le toradh tionóisce, ag a bhfuil rochtain ar an bhfaisnéis a cheanglaítear faoin Treoir seo,”;

(d)

scriostar an naoú fleasc;

(e)

sa deichiú fleasc, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an fhrása réamhráitigh:

“—

ciallóidh ‘seirbhís rialta’ sraith turas trasna long a oibrítear chun freastal ar thrácht idir an dá chalafort chéanna nó níos mó, nó sraith turas ón gcalafort agus chuig an gcalafort céanna gan stadanna idir eatarthu ach, cibé”;

(f)

cuirtear isteach an fleasc seo a leanas:

“—

ciallóidh ‘limistéar calafoirt’ limistéar arna shainiú i bpointe (r) d'Airteagal 2 de Threoir 2009/45/CE,”;

(g)

cuirtear isteach an fleasc seo a leanas:

“—

ciallóidh ‘luamh pléisiúir nó árthach pléisiúir’ soitheach nach soitheach trádála é, beag beann ar a chóracha tiomána.”;

(2)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 3:

“Airteagal 3

1.   Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le longa paisinéirí cé is moite de:

longa cogaidh agus longa trúpaí,

luaimh phléisiúir agus árthaí pléisiúir,

longa nach gcuirtear ag obair ach amháin i limistéir chalafoirt nó in uiscebhealaí intíre.

2.   Maidir le Ballstáit nach bhfuil calafoirt acu agus nach bhfuil aon longa paisinéirí acu a bhfuil a mbratach ar foluain orthu agus a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo, féadfaidh siad maolú a dhéanamh ar fhorálacha na Treorach seo cé is moite den oibleagáid a leagtar amach sa dara fomhír.

Maidir leis na Ballstáit sin a bhfuil rún acu úsáid a bhaint as an maolú sin, cuirfidh siad scéala chuig an gCoimisiún an 21 Nollaig 2019 ar a dhéanaí má chomhlíontar na coinníollacha agus cuirfidh siad aon athrú a dhéantar ina dhiaidh sin in iúl don Choimisiún go bliantúil as sin amach. Ní fhéadfaidh na Ballstáit sin a cheadú go ndéanfar a mbratach a chur ar foluain ar longa paisinéirí a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo go dtí go mbeidh an Treoir seo trasuite agus curtha chun feidhme acu.”;

(3)

in Airteagal 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   Sula n-imeoidh long paisinéirí, déanfar an líon daoine ar bord a chur in iúl do mháistir na loinge agus déanfar é a thuairisciú trí mhodhanna teicniúla iomchuí san fhuinneog aonair arna bunú de bhun Airteagal 5 de Threoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*1) nó, má roghnaíonn an Ballstát déanamh amhlaidh, cuirfear in iúl don údarás ainmnithe trí bhíthin an Chórais Aitheantais Uathoibríoch é.

Go ceann idirthréimhse 6 bliana ón 20 Nollaig 2017, féadfaidh na Ballstáit a cheadú go leanfar den fhaisnéis sin a chur in iúl do chláraitheoir paisinéirí na cuideachta nó don chóras cuideachta cois cladaigh a bhfuil an fheidhm chéanna aige, seachas a cheangal go ndéanfar í a thuairisciú san fhuinneog aonair nó don údarás ainmnithe trí bhíthin an Chórais Aitheantais Uathoibríoch.

(*1)  Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/6/CE (IO L 283, 29.10.2010, lch. 1).”;"

(4)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 5:

“Airteagal 5

1.   I gcás ina n-imeoidh long paisinéirí ó chalafort atá lonnaithe i mBallstát chun tabhairt faoi thuras i gcás inar faide ná 20 míle an t-achar a sheoltar ón bpointe imeachta go dtí an chéad chalafort staid eile, déanfar an fhaisnéis seo a leanas a thaifeadadh:

sloinnte na ndaoine ar bord, a gcéadainmneacha, a n-inscne, a náisiúntacht. a ndátaí breithe,

nuair a thugann paisinéir go toilteanach í, faisnéis a bhaineann le cúram nó cúnamh ar leith a d'fhéadfadh a bheith de dhíth in éigeandáil,

má roghnaíonn an Ballstát déanamh amhlaidh, nuair a thugann an paisinéir go toilteanach í, uimhir theagmhála i gcás éigeandála.

2.   Baileofar an fhaisnéis a liostaítear i mír 1 roimh imeacht na loinge paisinéirí agus déanfar í a thuairisciú san fhuinneog aonair arna bunú de bhun Airteagal 5 de Threoir2010/65/AE nuair a imeoidh an long paisinéirí ach i ngach cás tráth nach déanaí ná 15 nóiméad tar éis imeacht di.

3.   Go ceann idirthréimhse 6 bliana ón 20 Nollaig 2017, féadfaidh na Ballstáit a cheadú go leanfar den fhaisnéis sin a chur in iúl do chláraitheoir paisinéirí na cuideachta nó don chóras cuideachta cois cladaigh a bhfuil an fheidhm chéanna aige, seachas a cheangal go ndéanfar í a thuairisciú san fhuinneog aonair.

4.   Gan dochar d'oibleagáidí dlí eile a chomhlíonann reachtaíocht an Aontais agus reachtaíocht náisiúnta maidir le cosaint sonraí, ní dhéanfar sonraí pearsanta arna mbailiú chun críocha na Treorach seo a phróiseáil ná a úsáid chun aon chríoch eile. Déanfar na sonraí pearsanta sin a láimhseáil i gcónaí i gcomhréir le dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí agus príobháideacht agus scriosfar go huathoibríoch iad agus gan moill mhíchuí a luaithe nach mbeidh gá leo a thuilleadh.”;

(5)

in Airteagal 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   Maidir le gach long paisinéirí a bhfuil bratach tríú tír ar foluain air, a imíonn ó chalafort atá lonnaithe lasmuigh den Aontas agus atá ag triall ar chalafort atá lonnaithe sa Bhallstát sin, ceanglóidh gach Ballstát ar an gcuideachta a áirithiú go ndéanfar an fhaisnéis a shonraítear in Airteagal 4(1) agus in Airteagal 5(1) a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 4(2) agus le hAirteagal 5(2).”;

(6)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8:

“Airteagal 8

1.   Ceapfaidh gach cuideachta a ghlacann freagracht as long paisinéirí a oibriú, i gcás ina gceanglaítear sin faoi Airteagal 4 agus Airteagal 5 den Treoir seo, cláraitheoir paisinéirí a bheidh freagrach as an bhfaisnéis dá dtagraítear sna forálacha sin a thuairisciú san fhuinneog aonair arna bunú de bhun Airteagal 5 de Threoir 2010/65/AE nó don údarás ainmnithe trí bhíthin an Chórais Aitheantais Uathoibríoch.

2.   Ní coimeádfaidh an chuideachta sonraí pearsanta arna mbailiú i gcomhréir le hAirteagal 5 den Treoir seo go ceann tréimhse is faide ná mar is gá chun críocha na Treorach seo, agus i gcás ar bith ach go dtí an tráth a mbeidh turas na loinge i gceist curtha i gcrích go slán sábháilte agus go dtí an tráth a ndéanfar na sonraí a thuairisciú san fhuinneog aonair arna bunú de bhun Airteagal 5 de Threoir 2010/65/AE. Gan dochar d'oibleagáidí sonracha eile dlí faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta, lena n-áirítear chun críoch staidrimh, a luaithe nach mbeidh gá a thuilleadh leis an bhfaisnéis chun na críche sin, déanfar í a scriosadh go huathoibríoch agus gan moill mhíchuí.

3.   Áiritheoidh gach cuideachta go ndéanfar faisnéis, ar faisnéis í maidir le paisinéirí a dhearbhaigh go bhfuil cúram nó cúnamh ar leith ag teastáil uathu in éigeandálaí, go ndéanfar í a thaifeadadh agus a chur in iúl don mháistir mar is ceart roimh imeacht don long paisinéirí.”;

(7)

leasaítear Airteagal 9 mar a leanas:

(a)

leasaítear mír 2 mar a leanas:

scriostar pointe (a);

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b) agus phointe (c):

“2.   Féadfaidh Ballstát ar óna chalafort a imíonn long paisinéirí í a dhíolmhú ón oibleagáid an líon daoine ar bord a thuairisciú san fhuinneog aonair arna bhunú de bhun Airteagal 5 de Threoir 2010/65/AE, ar choinníoll nach árthach ardluais an long lena mbaineann, go n-oibríonn sí seirbhísí rialta a mhaireann tréimhse is gairide ná uair an chloig idir calafoirt staid go heisiach i limistéar farraige D arna bhunú de bhun Airteagal 4 de Threoir 2009/45/CE agus go n-áirithítear gaireacht áiseanna cuardaigh agus tarrthála sa limistéar farraige sin.

Féadfaidh Ballstát na longa paisinéirí a sheoltar idir dhá chalafort nó ón gcalafort agus chuig an gcalafort céanna gan aon staid idir eatarthu a dhíolmhú ó na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 5 den Treoir seo longa paisinéirí, ar choinníoll go n-oibríonn an long lena mbaineann i limistéar farraige D arna bhunú de bhun Airteagal 4 de Threoir 2009/45/CE, agus go n-áirithítear gaireacht saoráidí cuardaigh agus tarrthála sa limistéar farraige sin.”;

cuirtear fomhír nua leis:

“De mhaolú ar Airteagal 5(2) agus gan dochar don idirthréimhse a leagtar síos in Airteagal 5(3), beidh an ceart ag na Ballstáit seo a leanas na díolúintí seo a leanas a chur i bhfeidhm:

(i)

Maidir leis na tréimhsí i leith faisnéis a bhailiú agus a thuairisciú dá dtagraítear in Airteagal 5(1), féadfaidh an Ghearmáin iad a shíneadh go dtí uair an chloig tar éis imeachta i gcás longa paisinéirí a oibrítear ó oileán Heligoland agus chuige sin, agus

(ii)

Maidir leis na tréimhsí i leith faisnéis a bhailiú agus a thuairisciú dá dtagraítear in Airteagal 5(1), féadfaidh an Danmhairg agus an tSualainn iad a shíneadh go dtí uair an chloig tar éis imeachta i gcás longa paisinéirí a oibrítear ó oileán Bornholm agus chuige sin.”;

(b)

i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a) agus phointe (b):

“(a)

tabharfaidh an Ballstát fógra gan mhoill don Choimisiún faoina chinneadh díolúine ó na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 5 a dheonú agus tabharfaidh sé na cúiseanna substainteacha atá leis sin. Déanfar an fógra sin a chur in iúl trí bhíthin bunachar sonraí arna bhunú agus arna chothabháil ag an gCoimisiún chun na críche sin, agus beidh rochtain ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit ar an mbunachar sonraí sin. Cuirfidh an Coimisiún na bearta arna nglacadh ar fáil ar shuíomh gréasáin a mbeidh rochtain ag an bpobal air;

(b)

más rud é go measann an Coimisiún laistigh de 6 mhí ó fhógra den sórt sin a fháil nach bhfuil údar leis an díolúine nó go bhféadfadh éifeachtaí díobhálacha a bheith aici ar iomaíocht, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh, á cheangal ar an mBallstát a chinneadh a leasú nó a tharraingt siar. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).”;

(c)

i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír:

“Cuirfear an iarraidh faoi bhráid an Choimisiúin trí bhíthin an bhunachair sonraí dá dtagraítear i mír 3. Más rud é go measann an Coimisiún laistigh de 6 mhí d'iarraidh den sórt sin a fháil nach bhfuil údar leis an maolú nó go bhféadfadh éifeachtaí díobhálacha a bheith aige ar iomaíocht, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh, á cheangal ar an mBallstát an cinneadh atá beartaithe a leasú nó gan é a ghlacadh. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).”;

(8)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 10:

“Airteagal 10

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh nós imeachta um chlárú sonraí i bhfeidhm lena ráthú go ndéanfar faisnéis a cheanglaítear leis an Treoir seo a thuairisciú go cruinn tráthúil.

2.   Ainmneoidh gach Ballstát an t-údarás a mbeidh rochtain aige ar an bhfaisnéis a cheanglaítear faoin Treoir seo. Áiritheoidh na Ballstáit in éigeandáil nó i ndiaidh tionóisce, go mbeidh rochtain láithreach ag an údarás ainmnithe sin ar an bhfaisnéis a cheanglaítear faoin Treoir seo.

3.   Ní choimeádfaidh Ballstáit sonraí pearsanta arna mbailiú i gcomhréir le hAirteagal 5 go ceann tréimhse is faide ná mar is gá chun críocha na Treorach seo, agus in aon chás nach faide ná:

(a)

go dtí an tráth a mbeidh turas na loinge i gceist curtha i gcrích go slán sábháilte, ach in aon chás tráth nach déanaí ná 60 lá tar éis imeacht na loinge; nó

(b)

in éigeandáil nó i ndiaidh tionóisce, go dtí go mbeidh aon imscrúdú nó nósanna imeachta breithiúnacha curtha i gcrích.

4.   Gan dochar d'oibleagáidí sonracha eile dlí faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta, lena n-áirítear oibleagáidí chun críoch staidrimh, a luaithe nach mbeidh gá a thuilleadh leis an bhfaisnéis chun críocha na Treorach seo, déanfar í a scriosadh go huathoibríoch agus gan moill mhíchuí.”;

(9)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 11:

“Airteagal 11

1.   Chun críocha na Treorach seo, déanfar na sonraí is gá a bhailiú agus a thaifeadadh ar bhealach nach gcuirfidh aon mhoill mhíchuí ar phaisinéirí atá ag dul ar bord an tsoithigh nó ag teacht i dtír uaidh.

2.   Seachnófar an iliomad dreasa bailiúcháin sonraí ar an mbealach céanna nó ar bhealaí cosúla.”;

(10)

Cuirtear isteach an t-airteagal seo a leanas:

“Airteagal 11a

1.   Déanfar próiseáil sonraí pearsanta de bhun na Treorach seo i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*2).

2.   Maidir le próiseáil sonraí pearsanta arna déanamh ag institiúidí agus comhlachtaí de chuid an Aontais de bhun na Treorach seo, amhail san Fhuinneog Aonair agus sa chóras SafeSeaNet, déanfar í i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*3).

(*2)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1)."

(*3)  Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).”;"

(11)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 12:

“Airteagal 12

1.   In imthosca eisceachtúla, i gcás ina bhfuil údar cuí leis de réir anailís iomchuí arna déanamh ag an gCoimisiún agus chun bagairt thromchúiseach dho-ghlactha ar shábháilteacht mhuirí nó neamhréireacht le reachtaíocht mhuirí an Aontais a sheachaint, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12a, lena leasaítear an Treoir seo ionas nach gcuirfí leasú ar na hionstraimí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 2 i bhfeidhm, chun críocha na Treorach seo.

2.   Maidir leis na gníomhartha tarmligthe, glacfar é 3 mhí ar a laghad roimh dhul in éag na tréimhse arna bunú go hidirnáisiúnta chun an leasú lena mbaineann a ghlacadh go hintuigthe nó roimh an dáta a bheartaítear a thiocfaidh an leasú sin i bhfeidhm. Sa tréimhse roimh theacht i bhfeidhm gnímh tarmligthe den sórt sin, staonfaidh na Ballstáit ó aon tionscnamh a bheartaítear chun an leasú a chomhtháthú i reachtaíocht náisiúnta nó an leasú a chur i bhfeidhm maidir leis an ionstraim idirnáisiúnta lena mbaineann.”;

(12)

cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

“Airteagal 12a

1.   Déantar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 12 a thabhairt don Choimisiún faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo.

2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 12 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse 7 mbliana amhail ón 20 Nollaig 2017. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 7 mbliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 12 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.   Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos iI gChomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi ag an am céanna.

6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 12 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear síneadh 2 mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.”;

(13)

leasaítear Airteagal 13 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*4).

(*4)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).”;"

(b)

scriostar mír 3;

(14)

cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

“Airteagal 14a

Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar chur chun feidhme na Treorach seo agus cuirfidh sé torthaí na meastóireachta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoin 22 Nollaig 2026.

Faoin 22 Nollaig 2022, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil eatramhach faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoi chur chun feidhme na Treorach seo.”.

Airteagal 2

Leasuithe ar an Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 2010/65/AE

I gCuid A den Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 2010/65/AE, cuirtear an pointe seo a leanas léi:

“7.   Faisnéis faoi dhaoine ar bord

Airteagal 4(2) agus Airteagal 5(2) de Threoir 98/41/CE ón gComhairle an 18 Meitheamh 1998 maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu (IO L 188, 2.7.1998, lch. 35).”.

Airteagal 3

Trasuí

1.   Faoin 21 Nollaig 2019, déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, a ghlacadh agus a fhoilsiú. Cuirfidh siad an méid sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Cuirfidh siad na bearta sin i bhfeidhm ón 21 Nollaig 2019.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na bearta sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a leagfaidh síos na modhanna le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

2.   Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhbhearta an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 4

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 5

Seolaithe

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna dhéanamh in Strasbourg, 15 Samhain 2017.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

A. TAJANI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. MAASIKAS


(1)  IO C 34, 2.2.2017, lch. 172.

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Deireadh Fómhair 2017 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2017.

(3)  Treoir 98/41/CE ón gComhairle an 18 Meitheamh 1998 maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu (IO L 188, 2.7.1998, lch. 35).

(4)  Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/6/CE (IO L 283, 29.10.2010, lch. 1).

(5)  Treoir 2002/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2002 lena mbunaítear córas faireacháin agus faisnéise um thrácht soithí de chuid an Chomhphobail agus lena n-aisghairtear Treoir 93/75/CEE ón gComhairle (IO L 208, 5.8.2002, lch. 10).

(6)  Treoir 2009/45/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta le haghaidh long paisinéirí (IO L 163, 25.6.2009, lch. 1).

(7)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

(8)  Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta a dhéanann institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).

(9)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).


Top