EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2108

Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

OJ L 315, 30.11.2017, p. 40–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2108/oj

30.11.2017   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

40


TREOIR (AE) 2017/2108 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLAN

15 Samhain 2017

lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 100(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun go gcoinneofaí an t-ardleibhéal sábháilteachta agus, dá bharr sin, an t-ardleibhéal muiníne paisinéirí dá bhforáiltear i gcomhchaighdeáin sábháilteachta arna sainiú i dTreoir 2009/45/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) agus chun cothroime iomaíochta a choinneáil, is gá cur i bhfeidhm na Treorach sin a fheabhsú. Níor cheart feidhm a bheith ag Treoir 2009/45/CE ach i gcás longa paisinéirí agus árthaí ar dearadh caighdeáin sábháilteachta na Treorach sin lena n-aghaidh. Ba cheart, dá bhrí sin, cineálacha loinge ar leith a eisiamh ó raon feidhme na Treorach sin, agus go háirithe báid freastail, longa seoil nó longa a iompraíonn, mar shampla do shuiteálacha amach ón gcósta, pearsanra oilte nach bhfuil ag gabháil do ghnó na loing.

(2)

Úsáidtear báid freastail atá á n-iompar ag long chun paisinéirí a thabhairt i dtír agus ar ais go díreach ó longa paisinéirí, agus an bealach muirí sábháilte is giorra á ghlacadh acu. Níl siad iomchuí, ná níor cheart iad a úsáid, le haghaidh cineálacha eile seirbhísí amhail cuairteanna fámaireachta amach ón gcósta. Ba cheart do longa a chomhlíonann na ceanglais le haghaidh longa paisinéirí an Stáit cósta tabhairt faoi na cuairteanna sin, mar a luaitear, inter alia, i dtreoirlínte IMO (MSC.1/Circ. 1417 maidir le treoirlínte le haghaidh báid freastail long paisinéirí). Ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún plé in IMO a chur chun cinn d'fhonn athbhreithniú a dhéanamh ar na treoirlínte chun an tsábháilteacht a mhéadú. Ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar an ngá leis na treoirlínte a dhéanamh éigeantach.

(3)

Eisiatar ó Threoir 2009/45/CE longa paisinéirí nach dtiomáintear go meicniúil. I gcás inar chun úsáide cúnta agus éigeandála amháin a beartaíodh a dtiomáint mheicniúil, níor cheart longa seoil a dheimhniú i gcomhréir leis an Treoir sin. Ba cheart don Choimisiún, dá bhrí sin, measúnú a dhéanamh ar an ngá le ceanglais chomhchoiteanna Eorpacha don chatagóir sin de long paisinéirí faoi 2020.

(4)

Soithigh a iompraíonn pearsanra tionscail a fhreastalaíonn ar shuiteálacha amach ón gcósta. Tá sé de cheangal ar an bpearsanra tionscail sin cúrsa oiliúna éigeantaí sábháilteachta a thabhairt i gcrích go rathúil agus critéir áirithe maidir le dea-shláinte éigeantach a chomhlíonadh. Ba cheart, dá bhrí sin, iad a chumhdach le rialacha éagsúla agus sonracha sábháilteachta atá lasmuigh de raon feidhme na Treorach seo. Ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún tacú go gníomhach leis an obair leantach atá á déanamh ag IMO i réimse na gcaighdeán sábháilteachta do shoithigh amach ón gcósta, de dhroim Rún IMO MSC.418(97).

(5)

Léiríodh leis an gClár um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT) nach ndeimhníonn gach Ballstát longa alúmanaim faoi Threoir 2009/45/CE. Cruthaítear leis sin staid mhíchothrom ann a lagaíonn an cuspóir chun ardleibhéal coiteann sábháilteachta a bhaint amach do phaisinéirí a thaistealaíonn ar aistear intíre ar muir san Aontas. Chun go seachnófaí cur i bhfeidhm ar bhonn neamh-aonfhoirmeach a eascraíonn as léirmhínithe difriúla ar an sainmhíniú ar alúmanam mar ábhar coibhéiseach agus infheidhmeacht na gcaighdeán sábháilteachta dóiteáin comhfhreagrach, a bhfuil léirmhínithe difriúla ar raon feidhme na Treorach, ba cheart an sainmhíniú ar “ábhar coibhéiseach” i dTreoir 2009/45/CE a shoiléiriú. Ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit bearta níos déine maidir le cosc dóiteáin a roghnú i gcomhréir le forálacha na Treorach seo maidir le ceanglais bhreise sábháilteachta.

(6)

Soláthraíonn líon suntasach long paisinéirí a thógtar le cóimhiotal alúmanaim naisc mhuirí rialta agus minice idir calafoirt éagsúla laistigh de Bhallstát. Ós rud é go mbeadh iarmhairtí tromchúiseacha ag comhlíonadh cheanglais na Treorach seo ar oibríochtaí iompair den sórt sin agus ar na dalaí socheacnamaíocha gaolmhara, chomh maith leis na himpleachtaí airgeadais agus teicniúla, a bheadh ann do longa atá ann faoi láthair agus do longa nua, ba cheart deis a thabhairt do na Ballstáit sin dlíthe náisiúnta a chur i bhfeidhm, go ceann tréimhse theoranta ama, ar na longa paisinéirí sin, agus é á áirithiú acu go gcoinnítear leibhéal leordhóthanach sábháilteachta.

(7)

Chun soiléireacht dlí agus comhsheasmhacht dlí a fheabhsú agus, dá bhrí sin, chun an leibhéal sábháilteachta a mhéadú, ba cheart roinnt sainmhínithe agus tagairtí a uasdátú agus a ailíniú tuilleadh leis na rialacha gaolmhara idirnáisiúnta nó de chuid an Aontais. Agus sin á dhéanamh, ba cheart cúram ar leith a ghlacadh gan athrú a dhéanamh ar raon feidhme Threoir 2009/45/CE mar atá. Ba cheart, go háirithe, an sainmhíniú ar long thraidisiúnta a ailíniú níos fearr le Treoir 2002/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), agus na critéir reatha á gcoinneáil a bhaineann le bliain na tógála agus le cineál an ábhair. Ba cheart an sainmhíniú ar luamh pléisiúir agus ar árthach pléisiúir a ailíniú níos fearr leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir 1974 (Coinbhinsiún SOLAS 1974).

(8)

I bhfianaise phrionsabal na comhréireachta, is deacair na ceanglais fhorordaitheacha reatha arna ndíorthú ó Choinbhinsiún SOLAS 1974 a chur in oiriúint do shoithigh bheaga paisinéirí atá níos lú ná 24 mhéadar ar fad. Ina theannta sin, tógtar longa beaga go príomha le hábhair seachas cruach. Dá bhrí sin níor deimhníodh ach líon an-teoranta de na longa sin faoi Threoir 2009/45/CE. Ós rud é nach bhforáiltear do cheisteanna sábháilteachta ar leith ná do chaighdeáin leordhóthanacha i dTreoir 2009/45/CE, ba cheart longa faoi 24 mhéadar ar fad a eisiamh ó raon feidhme na Treorach sin agus iad a bheith faoi réir caighdeáin shonracha sábháilteachta arna gcinneadh ag na Ballstáit ar fearr a gcumas leis na srianta áitiúla loingseoireachta a mheasúnú do na longa sin ó thaobh an achair go dtí an cósta nó go dtí an calafort agus ó thaobh dálaí aimsire de. Agus na caighdeáin sin á gcinneadh acu, ba cheart do na Ballstáit treoirlínte a fhoilseoidh an Coimisiún a chur san áireamh. Ba cheart a chur san áireamh sna treoirlínte sin aon chomhaontuithe idirnáisiúnta agus aon choinbhinsiúin idirnáisiúnta de chuid IMO, de réir mar is iomchuí, agus níor cheart ceanglais bhreise a thabhairt isteach leo a théann níos faide ná na rialacha idirnáisiúnta atá ann cheana. Iarrtar ar an gCoimisiún na treoirlínte sin a ghlacadh a luaithe is féidir.

(9)

Chun na sainmhínithe dá bhforáiltear i dTreoir 2009/45/CE a shimpliú tuilleadh, agus chun aon ualach ar na Ballstáit a íoslaghdú, ba cheart na critéir iomarcacha nó neamhleormhaithe a bhaint. Agus an leibhéal sábháilteachta fós á choinneáil, ba cheart simpliú a dhéanamh ar shainmhíniú na limistéar farraige inar féidir le longa d'Aicme C agus d'Aicme D oibriú, agus an critéar “áit ar féidir le daoine longbhriste teacht i dtír”, agus “achar go dtí an áit dídine” a bhaint, d'fhonn na limistéir farraige a shainiú. Is paraiméadar luaineach atá i gceist le hoiriúnacht imeallbhoird ar leith mar áit dídine, agus ní féidir le Ballstáit é a athbhreithniú ach ar bhonn cás ar chás. I gcás inar gá, ba cheart nóta a dhéanamh sa deimhniú um shábháilteacht loinge paisinéirí, d'aon srianta oibríochta a bhaineann leis an achar idir an áit dídine i long ar leith.

(10)

I bhfianaise na saintréithe sonracha geografacha agus aimsire agus an lín mhóir oileán ar gá freastal orthu go rialta agus go minic sa Ghréig, idir iad féin agus an mhórthír nó eatarthu féin, agus i bhfianaise an lín mhóir nasc muirí a d'fhéadfadh a bheith ann dá bharr, ba cheart a cheadú don Ghréig maolú ar an gceanglas limistéir farraige a bhunú. Ina ionad sin, ba cheart a cheadú don Ghréig longa paisinéirí a aicmiú de réir an bhealaigh shonraigh mhuirí ar a n-oibrítear iad agus, san am céanna, na critéir chéanna maidir le haicmí long paisinéirí agus na caighdeáin sábháilteachta chéanna a choinneáil.

(11)

Chun iarmhairtí diúltacha neamhbheartaithe na bhforálacha reatha a sheachaint, faoina bhféadfadh sé nach n-aithneofaí mar longa nua paisinéirí lastlonga atá athchóirithe, ba cheart a shoiléiriú go bhfuil feidhm ag na ceanglais athchóirithe maidir le haon long, ní hamháin maidir le longa paisinéirí atá ann cheana.

(12)

Ó tharla, i gcomhréir le Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5), go bhféadfaidh Stát calafoirt cigireacht a dhéanamh ar long paisinéirí nó ar árthach paisinéirí ardluais a bhfuil bratach seachas bratach Stát an chalafoirt ar foluain uirthi nó air, nuair atá sí nó sé i mbun turais intíre, tá forálacha sonracha Airteagal 5(3) de Threoir 2009/45/CE iomarcach agus ba cheart iad a scriosadh.

(13)

I bhfianaise na n-éagsúlachtaí sa chur chuige idir ceanglais Choinbhinsiúin SOLAS 1974 maidir le cobhsaíocht damáiste agus ceanglais shonracha an Aontais maidir le cobhsaíocht damáiste le haghaidh longa paisinéirí róró atá i dTreoir 2003/25/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6), ba cheart an gá atá le Treoir 2003/25/CE agus an breisluach a ghabhann léi a mheasúnú bunaithe ar cé acu a áirithítear an leibhéal céanna sábháilteachta leis na ceanglais sin de chuid Choinbhinsiúin SOLAS 1974.

(14)

Chun cur leis an trédhearcacht, agus chun fógraí ar dhíolúintí, ar choibhéisí agus ar bhearta breise sábháilteachta ó na Ballstáit a éascú, ba cheart don Choimisiún bunachar sonraí a bhunú agus a choinneáil. Ba cheart an dréacht agus an leagan a glacadh de na bearta ar tugadh fógra ina leith a chur san áireamh ann. Ba cheart rochtain phoiblí a thabhairt ar na bearta arna nglacadh.

(15)

I bhfianaise na n-athruithe a tharla mar thoradh ar an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ba cheart na cumhachtaí atá tugtha don Choimisiún a nuashonrú dá réir, ar cumhachtaí iad chun Treoir 2009/45/CE a chur chun feidhme. Ba cheart gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7).

(16)

D'fhonn forbairtí ar an leibhéal idirnáisiúnta agus taithí a chur san áireamh agus chun trédhearcacht a mhéadú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe ar na hionstraimí idirnáisiúnta a eisiamh ó raon feidhme na Treorach seo, más gá, agus na ceanglais theicniúla a nuashonrú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú gníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar na cruinnithe de ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú gníomhartha tarmligthe.

(17)

Ós rud é go bhfuil na tagairtí sonracha a dhéantar in Airteagal 14 d'obair leantach IMO tar éis titim as feidhm, ba cheart an tAirteagal sin a scriosadh. Mar sin féin, maidir le cuspóirí ginearálta na gníomhaíochta idirnáisiúnta chun sábháilteacht long paisinéirí a fheabhsú agus chun cothroime iomaíochta a bhunú, tá siad ábhartha i gcónaí agus ba cheart iad a shaothrú i gcomhréir leis na Conarthaí. Chuige sin, ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún oibriú faoi chuimsiú IMO chun athbhreithniú a dhéanamh ar rialacháin Choinbhinsiún SOLAS 1974 agus chun iad a fheabhsú.

(18)

Tá sé tábhachtach go ndéanfaí aon phionóis a leagann na Ballstáit síos a chur chun feidhme i gceart agus go mbeidís éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

(19)

I bhfianaise thimthriall faireacháin iomlán chuairteanna na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA), ba cheart don Choimisiún cur chun feidhme Threoir 2009/45/EC a mheas faoin 21 Nollaig 2026 agus tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina thaobh sin. Ba cheart go n-oibreodh na Ballstáit i gcomhar leis an gCoimisiún chun an fhaisnéis uile atá de dhíth a bhailiú don mheasúnú sin.

(20)

Ionas nach gcuirfear ualach díréireach riaracháin ar Bhallstáit thalamhiata nach bhfuil calafoirt mhuirí acu agus nach bhfuil longa acu a bhfuil a mbratach ar foluain orthu agus a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo, ba cheart a cheadú do na Ballstáit sin maolú ar fhorálacha na Treorach seo. Fágann sin, fad a chomhlíontar na coinníollacha sin, nach bhfuil sé d'oibleagáid orthu an Treoir seo a thrasuí.

(21)

Is croíchuid den tsábháilteacht loinge agus de na nósanna imeachta a bhaineann léi í gné an duine. D'fhonn ardleibhéal sábháilteachta a choinneáil, is gá a chur san áireamh an nasc idir an tsábháilteacht, dalaí maireachtála agus oibre ar bord loinge, agus oiliúint, lena n-áirítear oiliúint a bhaineann le tarrtháil trasteorann agus le hoibríochtaí trasteorann éigeandála i gcomhréir le ceanglais idirnáisiúnta. Ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún ról gníomhach a ghlacadh chucu féin ar an leibhéal idirnáisiúnta d'fhonn faireachán a dhéanamh ar an ngné shóisialta do mharaithe ar bord loinge agus d'fhonn í a fheabhsú.

(22)

D'fhonn an próiseas cur chun feidhme a éascú, ba cheart do EMSA tacaíocht a thabhairt don Choimisiún agus do na Ballstáit i gcomhréir le forálacha ábhartha Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8).

(23)

Ba cheart, dá bhrí sin, Treoir 2009/45/CE a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Threoir 2009/45/CE

Leasaítear Treoir 2009/45/CE mar a leanas:

(1)

Leasaítear Airteagal 2 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

“(a)

ciallaíonn ‘na coinbhinsiúin idirnáisiúnta’ na coinbhinsiúin seo a leanas, lena n-áirítear a gcuid Prótacal agus na leasuithe a rinneadh orthu, i.e. na leaganacha nuashonraithe díobh:

(i)

an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, 1974 (Coinbhinsiún SOLAS 1974); agus

(ii)

an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte, 1966;”;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

“(b)

ciallaíonn ‘Cód Cobhsaíochta Sláine’ an ‘Cód maidir le Cobhsaíocht Shlán do gach cineál loinge a chumhdaítear faoi Ionstraimí IMO’ atá i Rún A.749(18) an 4 Samhain 1993 ó Chomhthionól IMO, nó an ‘Cód Idirnáisiúnta maidir le Cobhsaíocht Shlán, 2008’ atá i Rún IMO MSC.267(85) an 4 Nollaig 2008, sna leaganacha nuashonraithe díobh;”;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (g)(ii):

“(ii)

tá a n-uasluas, mar a shainmhínítear i Rialachán 1.4.30 de Chód Árthaí Ardluais 1994 agus i Rialachán 1.4.38 de Chód Árthaí Ardluais 2000 faoi bhun 20 muirmhíle;”;

(d)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (m):

“(m)

ciallaíonn ‘airde bogha’ an airde bogha a shainmhínítear i Rialachán 39 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte, 1966;”;

(e)

i bpointe (q), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

“(q)

‘ciallaíonn limistéar farraige nó bealach farraige aon limistéar farraige nó aon bhealach farraige a bhunaítear de bhun Airteagal 4;”;

(f)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (r):

“(r)

ciallaíonn ‘limistéar calafoirt’ limistéar seachas limistéar farraige a bunaítear de bhun Airteagal 4 a shainmhíníonn an Ballstát a bhfuil an calafort faoin dhlínse, a leathnaíonn amach chomh fada leis na hoibreacha buana calafoirt agus ar cuid dhílis de chóras an chalafoirt é, nó a leathnaíonn amach chomh fada leis na teorainneacha arna sainiú ag gnéithe geografacha nádúrtha a chosnaíonn inbhear nó limistéar comhchosúil eile faoi fhothain;”;

(g)

scriostar pointe (s);

(h)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (u):

“(u)

ciallaíonn ‘Stát calafoirt’ Ballstát ar chuig a chalafort nó a chalafoirt nó óna chalafort/chalafoirt atá long nó árthach, ar a bhfuil bratach ar foluain nach í bratach an Bhallstáit sin í, i mbun turais intíre;”;

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (v):

“(v)

ciallaíonn ‘eagraíocht aitheanta’ eagraíocht a aithnítear i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*1);

(*1)  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge (IO L 131, 28.5.2009, lch. 11).”;"

(j)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (y):

“(y)

ciallaíonn ‘daoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe’ daoine ag a bhfuil deacracht faoi leith iompar poiblí a úsáid, lena n-áirítear daoine scothaosta, daoine atá faoi mhíchumas, daoine atá faoi mhíchumas céadfach, úsáideoirí cathaoireacha rothaí, mná torracha agus daoine a bhfuil páistí óga á dtionlacan acu;”

(k)

cuirtear isteach na pointí seo a leanas:

“(z)

ciallaíonn ‘long seoil’ long a bhíonn á tiomáint ag seolta, fiú má tá sí feistithe le tiomáint mheicniúil chun críoch cúnta agus éigeandála;

(za)

ciallaíonn ‘ábhar coibhéiseach’ cóimhiotal alúmanaim nó aon ábhar dodhóite eile a choinníonn, uaidh féin nó mar gheall ar an insliú a chuirtear ar fáil, airíonna struchtúrtha agus sláine atá coibhéiseach le cruach tar éis an nochta is iomchuí sa tástáil chaighdeánach dóiteáin;

(zb)

ciallaíonn ‘tástáil chaighdeánach dóiteáin’ tástáil ina nochtar sampla de na bulcaidí nó de na deiceanna ábhartha i bhfoirnéis tástála do theocht atá comhfhreagrach, nach mór, leis an gcuar caighdeánach am-teochta i gcomhréir leis an modh tástála a shonraítear i gCód Idirnáisiúnta um Fheidhmiú Gnásanna Tástála Dóiteáin 2010, atá i Rialachán IMO MSC.307(88) an 3 Nollaig 2010, sa leagan nuashonraithe de;

(zc)

ciallaíonn ‘long thraidisiúnta’ aon chineál loinge stairiúla paisinéirí a dearadh roimh 1965 chomh maith lena macasamhlacha a tógadh go príomha leis na hábhair bhunaidh, lena n-áirítear iad sin a dearadh d'fhonn scileanna agus mairnéalacht thraidisiúnta a chur chun cinn, ar beo-shéadchomharthaí cultúrtha i dteannta a chéile iad, a oibrítear de réir prionsabail thraidisiúnta mhairnéalachta agus theicniúla;

(zd)

ciallaíonn ‘luamh pléisiúir’ nó ‘árthach pléisiúir’ soitheach nach bhfuil i mbun trádála, beag beann ar an modh tiomána;

(ze)

ciallaíonn ‘bád freastail’ bád atá á iompar ag long agus a úsáidtear chun líon níos mó ná 12 phaisinéir a thabhairt i dtír agus ar ais ó long paisinéirí atá ina stad;

(zf)

ciallaíonn ‘long seirbhíse amach ón gcósta’ long a úsáidtear chun pearsanra tionscail nach ndéanann obair ar bord atá riachtanach do ghnó na loinge a iompar agus chun cóir a chur orthu;

(zg)

ciallaíonn ‘árthach seirbhíse amach ón gcósta’ árthach a úsáidtear chun pearsanra tionscail nach ndéanann obair ar bord atá riachtanach do ghnó an árthaigh a iompar agus chun cóir a chur orthu;

(zh)

ciallaíonn ‘deisithe, athruithe agus modhnuithe móra’ aon cheann de na nithe seo a leanas:

aon athrú suntasach ar thoisí na loinge, e.g. í a fhadú trí lárchabhail nua a chur léi,

aon athrú suntasach ar an líon daoine is féidir a iompar ar an long, amhail an deic feithicle a athchóiriú ina lóistín paisinéirí,

aon athrú suntasach ar ré feidhme na loinge, amhail an lóistín paisinéirí a athnuachan ar dheic iomlán amháin,

aon chineál loinge a athchóiriú ina long paisinéirí.”;

(2)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 3:

“Airteagal 3

Raon feidhme

1.   Tá feidhm ag an Treoir seo maidir leis na longa agus leis na hárthaí paisinéirí seo a leanas, beag beann ar a mbratach, agus iad i mbun turais intíre:

(a)

longa paisinéirí atá nua nó atá ann cheana, atá 24 mhéadar nó níos mó ar fad;

(b)

árthaí paisinéirí ardluais.

Cinnteoidh gach Ballstát, ina cháil mar Stát calafoirt, go gcomhlíonann longa paisinéirí agus árthaí paisinéirí ardluais, a bhfuil bratach Stáit nach bratach Ballstáit í ar foluain orthu, ceanglais na Treorach seo, sula rachaidh siad i mbun turais intíre sa Bhallstát sin.

2.   Níl feidhm ag an Treoir seo maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

Longa paisinéirí arb é atá iontu:

(i)

longa cogaidh agus longa trúpaí;

(ii)

longa seoil;

(iii)

longa nach dtiomáintear go meicniúil;

(iv)

soithí a tógadh le hábhar nach cruach ná ábhar coibhéiseach é agus nach gcumhdaítear faoi na caighdeáin a bhaineann le hÁrthaí Ardluais (Rún MSC 36(63) nó MSC.97(73)) ná le hÁrthaí faoi Thacaíocht Dhinimiciúil (Rún A.373(X));

(v)

longa adhmaid de thógáil bhunúsach;

(vi)

longa traidisiúnta;

(vii)

luaimh phléisiúir;

(viii)

longa nach mbíonn i mbun oibre ach i limistéir chalafoirt;

(ix)

longa seirbhíse amach ón gcósta; nó

(x)

báid freastail;

(b)

árthaí paisinéirí ardluais arb é atá iontu:

(i)

árthaí cogaidh agus árthaí trúpaí;

(ii)

árthaí pléisiúir;

(iii)

árthaí nach mbíonn i mbun oibre ach i limistéir chalafoirt; nó

(iv)

árthaí seirbhíse amach ón gcósta.

3.   Maidir le Ballstáit nach bhfuil calafoirt acu agus nach bhfuil longa paisinéirí ná árthaí paisinéirí acu a bhfuil a mbratach ar foluain orthu agus a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo, féadfaidh siad maolú ar fhorálacha na Treorach seo cé is moite den oibleagáid a leagtar amach sa dara fomhír.

Maidir leis na Ballstáit sin a bhfuil rún acu úsáid a bhaint as an maolú sin, cuirfidh siad scéala chuig an gCoimisiún ar a dhéanaí an 21 Nollaig 2019 má chomhlíontar na coinníollacha agus cuirfidh siad aon athrú a dhéantar ina dhiaidh sin in iúl don Choimisiún go bliantúil as sin amach. Ní fhéadfaidh Ballstáit den sórt sin a cheadú go ndéanfar bratach a chur ar foluain ar longa paisinéirí a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo go dtí go mbeidh an Treoir seo trasuite agus curtha chun feidhme acu.”;

(3)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 4:

“Airteagal 4

Catagóiriú limistéar farraige agus aicmí long paisinéirí

1.   Roinntear limistéir farraige sna catagóirí seo a leanas:

‘Limistéar A’

a chiallaíonn limistéar farraige lasmuigh de limistéar B, limistéar C agus limistéar D.

‘Limistéar B’

a chiallaíonn limistéar farraige nach bhfuil a chomhordanáidí geografacha níos faide ná 20 míle ó líne an chósta ag pointe ar bith, a chomhfhreagraíonn don mheánairde taoide, ach atá lasmuigh de limistéar C agus limistéar D.

‘Limistéar C’

a chiallaíonn limistéar farraige nach bhfuil a chomhordanáidí geografacha níos faide ná 5 mhíle ó líne an chósta ag pointe ar bith, a chomhfhreagraíonn don mheánairde taoide, ach atá lasmuigh de limistéar farraige D, más ann dó.

Ina theannta sin, maidir leis an dóchúlacht go rachadh an tonnairde shuntasach thar 2.5 méadar, is lú ná 10 % a bheidh sí go ceann tréimhse bliana i gcás oibríocht feadh na bliana, nó go ceann tréimhse shonrach i gcás oibríocht shéasúrach, amhail oibríocht i dtréimhse an tsamhraidh.

‘Limistéar D’

a chiallaíonn limistéar farraige nach bhfuil a chomhordanáidí geografacha níos faide ná 3 mhíle ó líne an chósta ag pointe ar bith, a chomhfhreagraíonn don mheánairde taoide.

Ina theannta sin, maidir leis an dóchúlacht go rachadh an tonnairde shuntasach thar 1.5 méadar, níos lú ná 10 % a bheidh sí go ceann tréimhse bliana i gcás oibríocht feadh na bliana, nó go ceann tréimhse shonrach i gcás oibríocht shéasúrach, amhail oibríocht i dtréimhse an tsamhraidh.

2.   Déanfaidh gach Ballstát na nithe seo a leanas:

(a)

liosta de na limistéir farraige atá faoina dhlínse a bhunú agus a nuashonrú, i gcás inar gá;

(b)

an teorainn istigh den limistéar farraige is gaire do líne a chósta a chinneadh;

(c)

an liosta a fhoilsiú i mbunachar sonraí poiblí atá ar fáil ar shuíomh idirlín an údaráis mhuirí inniúil;

(d)

an Coimisiún a chur ar an eolas faoi shuíomh na faisnéise sin agus nuair a dhéantar modhnuithe ar an liosta.

3.   De mhaolú ar an oibleagáid liosta de limistéir farraige a bhunú, féadfaidh an Ghréig liosta de bhealaí farraige lena gcumhdaítear na bealaí farraige sa Ghréig, a bhunú agus, i gcás inar gá, déanfaidh sí an liosta a nuashonrú, agus úsáid á baint as na critéir chomhfhreagracha do na catagóirí a leagtar amach i mír 1.

4.   Roinntear longa paisinéirí sna haicmí seo a leanas de réir an limistéir farraige ina bhféadfaidh siad oibriú:

'Aicme A'

a chiallaíonn long paisinéirí i mbun turais intíre i Limistéar A, i Limistéar B, i Limistéar C agus i Limistéar D.

'Aicme B'

a chiallaíonn long paisinéirí i mbun turais intíre i Limistéar B, i Limistéar C agus i Limistéar D.

'Aicme C'

a chiallaíonn long paisinéirí i mbun turais intíre i Limistéar C agus i Limistéar D.

'Aicme D'

a chiallaíonn long paisinéirí i mbun turais intíre i Limistéar D.

5.   I gcás árthaí paisinéirí ardluais, beidh feidhm ag na catagóirí a shainmhínítear i gCaibidil 1 (1.4.10) agus (1.4.11) de Chód Árthaí Ardluais 1994 nó i gCaibidil 1 (1.4.12) agus (1.4.13) de Chód Árthaí Ardluais 2000.”;

(4)

leasaítear Airteagal 5 mar a leanas:

(a)

i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

“Aithneoidh gach Ballstát, ag gníomhú ina cháil mar Stát calafoirt, an Deimhniú um Shábháilteacht Árthaigh Ardluais agus an Ceadúnas Oibrithe arna n-eisiúint ag Ballstát eile d'árthaí paisinéirí ardluais, agus iad i mbun turais intíre, nó an deimhniú um shábháilteacht loinge paisinéirí, dá dtagraítear in Airteagal 13 arna eisiúint ag Ballstát eile do longa paisinéirí atá i mbun turais intíre.”;

(b)

scriostar mír 3;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

“4.   Trealamh muirí a chomhlíonann na ceanglais arna leagan síos de bhun Threoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*2), measfar go bhfuil sé i gcomhréir le ceanglais na Treorach seo.

(*2)  Treoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Treoir 96/98/CE ón gComhairle (IO L 257, 28.8.2014, lch. 146).”;"

(5)

leasaítear Airteagal 6 mar a leanas:

(a)

leasaítear mír 1 mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

“(a)

comhlíonfaidh tógáil agus cothabháil na cabhlach, an phríomhinnealra agus an innealra chúnta, an ghléasra leictrigh agus uathoibríoch na caighdeáin a shonraítear d'aicmiú de réir rialacha ó eagraíocht aitheanta, nó de réir rialacha coibhéiseacha a úsáideann riarachán i gcomhréir le hAirteagal 11(2) de Threoir 2009/15/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*3);

(*3)  Treoir 2009/15/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge agus do ghníomhaíochtaí ábhartha riarachán muirí (IO L 131, 28.5.2009, lch. 47).”;"

(ii)

scriostar pointe (c);

(b)

i bpointe (b) de mhír 2,

scriostar pointe (ii);

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (iii):

“(iii)

d'ainneoin phointe (i), déantar longa nua paisinéirí ar d'Aicme D iad a dhíolmhú ón gceanglas maidir le hairde bogha íosta a leagtar síos sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte, 1966,”;

(c)

leasaítear mír 3 mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c) agus phointe (d):

“(c)

comhlíonfaidh longa paisinéirí d'Aicme C agus d'Aicme D atá ann cheana na ceanglais ábhartha shonracha atá sa Treoir seo, agus i gcás ceisteanna nach gcumhdaítear faoi na ceanglais sin, comhlíonfaidh siad rialacha riarachán an Bhratstáit; forálfar leibhéal sábháilteachta sna rialacha sin atá coibhéiseach leis an leibhéal sábháilteachta dá bhforáiltear i gCaibidil II-1 agus i gCaibidil II-2 d'Iarscríbhinn I, fad a chuirtear san áireamh na dálaí sonracha áitiúla oibríochta a bhaineann leis na limistéir farraige ina bhféadfaidh longa na n-aicmí sin oibriú; sula bhféadfaidh longa paisinéirí d'Aicme C agus d'Aicme D atá ann cheana dul i mbun turais rialta intíre i Stát calafoirt, gheobhaidh riarachán an Bhratstáit aontú Stát an chalafoirt maidir leis na rialacha sin;

(d)

i gcás Ballstát a bheith den tuairim gur rialacha míréasúnta iad na rialacha a éilíonn an riarachán ar an Stát calafoirt de bhun phointe (c) den mhír seo, tabharfaidh an Ballstáit fógra láithreach don Choimisiún ina leith. Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh ina mbeidh a chinneadh maidir le cibé an bhfuil rialacha riarachán an Stáit calafoirt réasúnta. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 11(2).”;

(ii)

scriostar pointe (e) agus pointe (f);

(d)

leasaítear mír 4 mar a leanas:

(i)

i bpointe (a), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fleasc:

“—

comhlíonann siad go hiomlán ceanglais an Chóid Sábháilteachta le haghaidh Árthaí faoi Thacaíocht Dhinimiciúil (Cód DSC) i Rún IMO A.373(10), sa leagan nuashonraithe de;”;

(ii)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

“(c)

comhlíonfaidh tógail agus cothabháil árthaí paisinéirí ardluais agus a dtrealamh na rialacha maidir le haicmiú árthaí ardluais de chuid eagraíocht aitheanta, nó rialacha coibhéiseacha a úsáideann riarachán i gcomhréir le hAirteagal 11(2) de Threoir 2009/15/CE.”;

(e)

cuirtear isteach na míreanna seo a leanas:

“5.   Maidir le longa nua agus longa atá ann cheana, comhlíonfaidh deisithe, athruithe agus modhnuithe móra agus na feistis a bhaineann leo na ceanglais do longa nua mar a leagtar amach i bpointe (a) de mhír 2; ní mheasfar gur modhnuithe móra iad athruithe ar long arb é an t-aon aidhm leo caighdeán an chumais teacht slán a ardú.

6.   Comhlíonfaidh longa a tógadh le hábhar coibhéiseach roimh an 20 Nollaig 2017 ceanglais na Treorach leasaithí seo faoin 22 Nollaig 2025.

7.   De mhaolú ar an Treoir seo, maidir le Ballstát a bhfuil níos mó ná 60 long paisinéirí aige a thógtar as cóimhiotal alúmanaim agus a bhfuil a bhratach ar foluain orthu an 20 Nollaig 2017, féadfaidh sé na nithe seo a leanas a dhíolmhú ó fhorálacha na Treorach leasaithí seo do na longa paisinéirí seo a leanas do na tréimhsí seo a leanas:

(a)

longa paisinéirí a thógtar le cóimhiotal alúmanaim tar éis an 20 Nollaig 2017 ar d'Aicme B, d'Aicme C nó d'Aicme D iad, go ceann tréimhse 10 mbliana tar éis an dáta sin; agus

(b)

longa paisinéirí a thógtar le cóimhiotal alúmanaim roimh 20 Nollaig 2017 ar d'Aicme B, d'Aicme C nó d'Aicme D, an go ceann tréimhse 12 bhliain tar éis an dáta sin,

ar choinníoll go n-oibrítear na longa sin go heisiach idir calafoirt an Bhallstáit sin iad.

Aon Bhallstát ar mian leis leas a bhaint as an maolú sin, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoin 21 Nollaig 2019 faoin rún atá aige sin a dhéanamh agus cuirfidh sé an t-ábhar in iúl don Choimisiún. Maidir le haon athrú eile a dhéanfar ina dhiaidh sin, cuirfidh siad in iúl don Choimisiún é freisin. Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile ar an eolas i gcomhréir le hAirteagal 9(4).”;

(6)

leasaítear Airteagal 7 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.   Longa paisinéirí róró ar d'Aicme C iad agus a raibh a gcílí leagtha, nó a bhí i riocht comhchosúil déanmhais, an 1 Deireadh Fómhair 2004 nó ina dhiaidh, agus maidir le gach long paisinéirí róró ar d'Aicme A agus d'Aicme B iad, comhlíonfaidh siad Airteagal 6, Airteagal 8 agus Airteagal 9 de Threoir 2003/25/CE.”;

(b)

scriostar mír 2;

(7)

leasaítear Airteagal 8 mar a leanas:

(a)

scriostar an dara fomhír de mhír 3;

(b)

scriostar mír 4;

(8)

leasaítear Airteagal 9 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   Féadfaidh Ballstát, faoi réir an nós imeachta a leagtar síos i mír 4, bearta a ghlacadh lena gceadaítear coibhéisí do cheanglais shonracha ar leith den Treoir seo, ar choinníoll go bhfuil na coibhéisí sin ar a laghad chomh héifeachtach agus atá na ceanglais sin.”;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

“4.   Ballstát a mbeidh leas á bhaint as na cearta a thugtar le mír 1, mír 2, nó mír 3, feidhmeoidh sé i gcomhréir leis an dara fomhír go dtí an seachtú fomhír den mhír seo.

Tabharfaidh an Ballstát fógra don Choimisiún maidir leis na bearta atá rún aige a ghlacadh, agus áireoidh, sé i bhfógra den sórt sin, dóthain sonraí chun a dheimhniú go gcothabháiltear an leibhéal sábhailteachta go leormhaith.

Má dhéanann an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh ina mbeidh a chinneadh, laistigh de thréimhse 6 mhí ón dáta a dtabharfar an fógra, nach bhfuil údar leis na bearta atá molta, beidh ar an mBallstát sin na bearta molta a leasú nó staonadh óna nglacadh. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 11(2).

Sonrófar na bearta arna nglacadh sa reachtaíocht náisiúnta ábhartha agus cuirfear in iúl don Choimisiún agus do na Ballstáit eile iad.

Cuirfear aon bheart den sórt sin i bhfeidhm maidir le gach long paisinéirí den aicme chéanna nó maidir le hárthaí a oibrítear faoi na dálaí sonraithe céanna, gan idirdhealú a dhéanamh i dtaca leis an mbratach atá acu ná le náisiúntacht ná áit bhunaíochta a n-oibreora.

Ní bheidh feidhm ag na bearta dá dtagraítear i mír 3 ach fad a oibrítear an long nó an t-árthach faoi na dálaí sonraithe.

Tabharfaidh Ballstáit fógra don Choimisiún i leith na mbeart dá dtagraítear sa dara fomhír agus sa cheathrú fomhír trí bhithín bunachar sonraí a bhunóidh agus a choinneoidh an Coimisiún chun na críche sin agus a mbeidh rochtain ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit air. Cuirfidh an Coimisiún na bearta arna nglacadh ar fáil ar shuíomh gréasáin a mbeidh rochtain ag an bpobal air.”;

(c)

i mír 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

“(c)

déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh ina mbeidh a chinneadh maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil údar le cinneadh an Bhallstáit oibríocht loinge nó árthaigh den sórt sin a chur ar fionraí nó na bearta breise a fhorchur, ar chúiseanna a bhaineann le baol tromchúiseach do shábháilteacht anama, do shábháilteacht maoine nó don chomhshaol, agus, mura bhfuil údar leis an bhfionraí nó le forchur na mbeart breise, ina mbeidh a chinneadh lena cheanglófar ar an mBallstát lena mbaineann an fionraí nó na bearta a tharraingt siar. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 11(2).”;

(9)

leasaítear Airteagal 10 mar a leanas:

(a)

i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

“(d)

na tagairtí sonracha do na ‘coinbhinsiúin idirnáisiúnta’ agus do rúin IMO dá dtagraítear i bpointí (g), (m), (q) agus (zb) d'Airteagal 2, pointe (a) d'Airteagal 3(2), pointe (b) d'Airteagal 6(1) agus pointe (b) d'Airteagal 6(2).”;

(b)

i mír 2,

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

“(b)

coigeartú a dhéanamh, i bhfianaise taithí, ar na sonraíochtaí teicniúla atá sna leasuithe a rinneadh ar na coinbhinsiúin idirnáisiúnta i gcás longa ar de chineál B, de chineál C nó de chineál D iad agus árthaí;”;

(ii)

cuirtear isteach na pointí seo a leanas:

“(c)

eilimintí teicniúla a shimpliú agus a shoiléiriú, i bhfianaise taithí a fuarthas óna gcur chun feidhme;

(d)

nuashonrú a dhéanamh ar na tagairtí d'ionstraimí eile de chuid an Aontais is infheidhme maidir le longa paisinéirí intíre.”;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3 agus mhír 4:

“3.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10a chun na leasuithe ar an Treoir seo dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo a ghlacadh.

4.   In imthosca eisceachtúla, i gcás ina dtugtar údar cuí leis trí anailís iomchuí arna déanamh ag an gCoimisiún agus d'fhonn bagairt thromchúiseach dho-ghlactha ar an tsábháilteacht mhuirí, an tsláinte, dálaí maireachtála agus oibre ar bord loinge, nó an mhuirthimpeallacht, nó chun neamh-chomhoiriúnacht le reachtaíocht mhuirí an Aontais a sheachaint, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10a, ar gníomhartha iad lena leasaítear an Treoir seo chun nach ndéanfar leasú ar na hionstraimí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 2 a chur i bhfeidhm chun críche na Treorach seo.

Déanfar na gníomhartha tarmligthe sin a ghlacadh 3 mhí ar a laghad roimh dhul in éag don tréimhse a bhunaítear go hidirnáisiúnta do ghlacadh intuigthe an leasaithe lena mbaineann nó 3 mhí roimh an dáta ar a bhfuil sé beartaithe go dtiocfaidh an leasú sin i bhfeidhm. Sa tréimhse roimh theacht i bhfeidhm an ghnímh tarmligthe sin, staonfaidh na Ballstáit ó aon tionscnamh a bhfuil sé mar aidhm leis an leasú a chomhtháthú sa reachtaíocht náisiúnta nó an leasú a chur i bhfeidhm maidir leis an ionstraim idirnáisiúnta lena mbaineann.”

(10)

cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

“Airteagal 10a

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 10(3) agus (4) a thabhairt don Choimisiún faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo.

2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 10(3) agus (4) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse 7 mbliana amhail ón 20 Nollaig 2017. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 7 mbliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na gcumhachta dá dtagraítear in Airteagail 10(3) agus (4) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.   Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 10(3) nó (4) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear síneadh 2 mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.”;

(11)

leasaítear Airteagal 11 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*4).

(*4)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).”;"

(b)

scriostar mír 3;

(12)

leasaítear Airteagal 12 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.   Tabharfaidh riarachán an Bhratstáit ar gach long paisinéirí dul faoi na suirbhéanna a shonraítear i bpointe (a), i bpointe (b) agus i bpointe (c):

(a)

suirbhé tosaigh sula gcuirfear an long i seirbhís;

(b)

suirbhé tréimhsiúil uair sa 12 mhí; agus

(c)

suirbhéanna breise, nuair is gá.”;

(b)

scriostar mír 2;

(13)

leasaítear Airteagal 13 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.   Tabharfar deimhniú um shábháilteacht loinge paisinéirí i gcomhréir leis an Treoir seo do gach long paisinéirí atá nua nó atá ann cheana, i gcomhréir le ceanglais na Treorach seo. Beidh an deimhniú san fhormáid a leagtar síos in Iarscríbhinn II. Eiseoidh riarachán an Bhratstáit an deimhniú seo tar éis suirbhé tosaigh, mar a shonraítear i bpointe (a) d'Airteagal 12(1), a bheith déanta.”;

(b)

i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír:

“Sula n-eiseoidh sé an Ceadúnas Oibrithe d'árthaí paisinéirí ardluais i mbun turais intíre i Stát calafoirt, aontóidh riarachán an Bhratstáit leis an Stát calafoirt maidir le haon choinníollacha oibríochta a bhaineann le hoibriú an árthaigh sa Stát sin. Léireoidh riarachán an Bhratstáit aon choinníollacha den sórt sin ar an gCeadúnas Oibrithe.”;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

“4.   Glacfar nóta ar dheimhniú na loinge nó an árthaigh de bhearta breise sábháilteachta, de choibhéisí agus de dhíolúintí arna dtabhairt do longa nó d'árthaí faoi Airteagal 9(1), (2) agus (3) agus i gcomhréir leis an Airteagal sin.”;

(14)

scriostar Airteagal 14;

(15)

cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

“Airteagal 16a

Athbhreithniú

Déanfaidh an Coimisiún cur chun feidhme na Treorach seo a mheas agus cuirfidh siad torthaí na meastóireachta sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoin 22 Nollaig 2026.”;

(16)

leasaítear Iarscríbhinn I mar a leanas:

(a)

i mír 13.1 i gcuid A de Chaibidil II-2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

“I ngach long, déanfar pleananna eagraithe ginearálta a thaispeáint go buan ar mahithe le hoifigigh na loinge a threorú, ar phleananna iad ina thaispeánfar go soiléir do gach deic na stáisiúin rialaithe, na ranna dóiteán éagsúla arna n-iamh ag rannáin aicme ‘A’, na ranna arna n-iamh ag rannáin aicme agus sonraí na gcóras brath dóiteáin agus rabhadh dóiteáin, na suiteála aisréadóra, na bhfearas um múchadh dóiteáin, na mbealaí chun rochtain a fháil ar urrann éagsúla, ar dheiceanna éagsúla agus an córas aerála lena n-áirítear sonraí maidir leis na suíomhanna rialála fean, suíomh na maolairí agus uimhreacha aitheantais na bhfeananna aerála a fhónann do gach roinn. De rogha air sin, féadfar na sonraí thuasluaite a leagan amach i leabhrán a sholáthrófar do gach oifigeach, agus a mbeidh cóip amháin de ar fáil ar bord i suíomh a bhfuil fáil air. Déanfar pleananna agus leabhráin a choinneáil suas chun dáta, agus déanfar aon athruithe a thaifeadadh orthu a luaithe agus atá praiticiúil. Beidh an cur síos i bpleananna agus leabhráin den sórt sin i dteanga oifigiúil an Bhratstáit. Murar Béarla nó Fraincis é an teanga, áireofar aistriúchán go ceann do na teangacha sin. Sa chás go bhfuil an long i mbun turais intíre i mBallstát eile, beidh aistriúchán go teanga oifigiúil an Stáit calafoirt sin san áireamh, más amhlaidh nach í an Fhraincis ná nach é an Béarla an teanga sin.”;

(b)

sa chéad mhír d'fhonóta 1 a ghabhann leis an tábla i mír 2 de Chaibidil III, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an chuid tosaigh:

“Féadfaidh báid tarrthála nó raftaí tarrthála nó teaglaim díobh sin a bheith i gceist le hárthaí marthanais i gcomhréir leis na forálacha i Rialachán III/2.2. Nuair atá údar leis toisc gur turais faoi fhothain atá i gceist nó mar gheall ar dhálaí fabhracha aimsire sa limistéar oibriúcháin, ag féachaint do na moltaí in MSC/Circ.1046 IMO, féadfaidh riarachán an Bhratstáit glacadh leis, mura ndiúltaíonn Ballstát an chalafoirt dó.”.

Airteagal 2

Trasuí

1.   Faoin 21 Nollaig 2019, déanfaidh na Ballstáit na dlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, a ghlacadh agus a fhoilsiú. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Cuirfidh siad na bearta sin i bhfeidhm ón 21 Nollaig 2019.

Nuair a ghlacfaidh Ballstáit na bearta sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a leagfaidh síos an slí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

2.   Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhbhearta an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 4

Seolaithe

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna déanamh in Strasbourg, 15 Samhain 2017.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

A. TAJANI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. MAASIKAS


(1)  IO C 34, 2.2.2017, lch. 167.

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Deireadh Fómhair 2017 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2017.

(3)  Treoir 2009/45/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le rialacha agus caighdeáin sabháilteachta do longa paisinéirí (IO L 163, 25.6.2009, lch. 1).

(4)  Treoir 2002/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2002 lena mbunaítear córas faireacháin agus faisnéise maidir le trácht soitheach agus lena n-aisghairtear Treoir 93/75/CEE ón gComhairle (IO L 208, 5.8.2002, lch. 10).

(5)  Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialú Stáit ar chalafoirt (IO L 131, 28.5.2009, lch. 57).

(6)  Treoir 2003/25/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Aibreán 2003 maidir le ceanglais shonracha sábháilteachta do longa paisinéirí róró (IO L 123, 17.5.2003, lch. 22).

(7)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

(8)  Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (IO L 208, 5.8.2002, lch. 1).


Top