EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1331-20210327

Consolidated text: Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1331/2021-03-27

02008R1331 — GA — 27.03.2021 — 001.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (CE) Uimh. 1331/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 16 Nollaig 2008

lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

(IO L 354 31.12.2008, lch. 1)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

RIALACHÁN (AE) 2019/1381 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 20 Meitheamh 2019

  L 231

1

6.9.2019
▼B

RIALACHÁN (CE) Uimh. 1331/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 16 Nollaig 2008

lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)CAIBIDIL I

PRIONSABAIL GHINEARÁLTA

Airteagal I

Ábhar agus raon feidhme

1.  Leagtar síos leis an Rialachán seo nós imeachta comhchoiteann le haghaidh measúnaithe agus údaraithe (dá ngairfear an ‘nós imeachta comhchoiteann’ anseo feasta) maidir le breiseáin bia, le heinsímí bia, le blastáin bia agus maidir le bunábhair blastán bia agus le comhábhar bia ina bhfuil airíonna blastáin a úsáidtear nó a cheaptar lena n-úsáid in earraí bia nó ar earraí bia (dá ngairfear na ‘substaintí’ anseo feasta), a chuireann le saorghluaiseacht bia laistigh den Chomhphobal agus le hardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus le hardleibhéal cosanta don tomhaltóir, lena n-áirítear cosaint leasanna an tomhaltóra. Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le blastáin deataigh a thagann faoi raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Samhain 2003 maidir le blastáin deataigh a úsáidtear nó a bheartaítear a úsáid i mbianna nó ar bhianna ( 1 ).

2.  Leagfar síos leis an nós imeachta comhchoiteann na socruithe nós imeachta chun liostaí substaintí a bhfuil a gcur ar an margadh údaraithe sa Chomhphobal de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 [maidir le breiseáin bia], Rialachán (CE) Uimh. 1332/2008 [maidir le heinsímí bia] agus Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 [maidir le blastáin] agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna (dá ngairfear na ‘dlíthe earnálaigh bia’ anseo feasta) a thabhairt cothrom le dáta.

3.  Leagtar amach i ngach dlí earnálaigh bia na critéir ar dá réir is féidir substaintí a chur ar an liosta Comhphobail dá bhforáiltear in Airteagal 2, inneachar an rialacháin dá dtagraítear in Airteagal 7 agus, i gcás inarb infheidhme, na forálacha idirthréimhseacha a bhaineann le nósanna imeachta leanúnacha.

Airteagal 2

Liosta substaintí an Chomhphobail

1.  Faoi gach dlí earnálaigh bia, déanfar substaintí ar údaraíodh a gcur ar mhargadh an Chomhphobail a áireamh ar liosta (dá ngairfear an ‘liosta Comhphobail’ anseo feasta) a gcinnfidh an dlí sin an méid a bheidh air. Is é an Coimisiún a thabharfaidh an liosta Comhphobail cothrom le dáta. Foilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é.

2.  Ciallaíonn ‘an liosta Comhphobail a thabhairt cothrom le dáta’:

(a) 

substaint a chur leis an liosta Comhphobail;

(b) 

substaint a bhaint den liosta Comhphobail;

(c) 

coinníollacha, sonraíochtaí nó srianta a bhaineann le substaint atá ar an liosta Comhphobail a chur leis, a bhaint de nó a athrú.CAIBIDIL II

AN NÓS IMEACHTA COMHCHOITEANN

Airteagal 3

Príomhchéimeanna an nós imeachta chomhchoitinn

1.  Féadfar an nós imeachta comhchoiteann chun an liosta Comhphobail a thabhairt cothrom le dáta a thosú ar thionscnamh ón gCoimisiún nó de thoradh iarratais. Féadfaidh Ballstát nó páirtí leasmhar, a d’fhéadfadh ionadaíocht a dhéanamh ar roinnt páirtithe leasmhara, iarratas a dhéanamh, i gcomhréir leis na coinníollacha dá bhforáiltear sna bearta cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 9(1)(a) (dá ngairfear ‘an t-iarratasóir’ anseo feasta). Seolfar na hiarratais chuig an gCoimisiún.

2.  Iarrfaidh an Coimisiún tuairim ón Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (dá ngairfear ‘an tÚdarás’ anseo feasta), a thabharfar i gcomhréir le hAirteagal 5.

I gcás an tabhairt cothrom le dáta dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(b) agus (c), áfach, ní gá don Choimisiún tuairim an Údaráis a lorg más rud é nach dócha go mbeadh tionchar ag an tabhairt cothrom le dáta sin ar shláinte an duine.

3.  Cuirfear deireadh leis an nós imeachta comhchoiteann nuair a ghlacfaidh an Coimisiún rialachán ina gcuirfear an tabhairt cothrom le dáta chun feidhme, i gcomhréir le hAirteagal 7.

4.  De mhaolú ar mhír 3, féadfaidh an Coimisiún deireadh a chur leis an nós imeachta comhchoiteann agus a chinneadh gan dul ar aghaidh, ag tráth ar bith den nós imeachta, le tabhairt cothrom le dáta a bhí beartaithe más é a bhreith nach bhfuil údar maith leis an tabhairt cothrom le dáta sin. I gcás inarb infheidhme, cuirfidh sé tuairim an Údaráis, barúlacha na mBallstát, aon fhorálacha ábhartha de dhlí an Chomhphobail agus aon tosca dlisteanacha eile a bhaineann leis an ábhar a bheidh faoi bhreithniú san áireamh.

I gcásanna den sórt sin, i gcás inarb infheidhme, cuirfidh an Coimisiún an t-iarratasóir agus na Ballstáit ar an eolas go díreach agus sonróidh sé ina litir na cúiseanna ar measadh nach bhfuil údar maith leis an tabhairt cothrom le dáta.

Airteagal 4

An nós imeachta a thionscnamh

1.  Ar iarratas a fháil chun an liosta Comhphobail a thabhairt cothrom le dáta, déanfaidh an Coimisiún na nithe seo a leanas:

(a) 

laistigh de 14 lá oibre ón lá a bhfaighfear é, admhóidh sé i scríbhinn chuig an iarratasóir go bhfuil an t-iarratas faighte;

(b) 

i gcás inarb infheidhme, tabharfaidh sé fógra don Údarás, a luaithe is féidir maidir leis an iarratas agus iarrfaidh sé a thuairim uaidh i gcomhréir le hAirteagal 3(2).

Cuirfidh an Coimisiún an t-iarratas ar fáil do na Ballstáit.

2.  I gcásanna ina dtosóidh an Coimisiún an nós imeachta ar a thionscnamh féin, cuirfidh sé na Ballstáit ar an eolas agus, i gcás inarb infheidhme, iarrfaidh sé tuairim ón Údarás.

Airteagal 5

Tuairim an Údaráis

1.  Tabharfaidh an tÚdarás a thuairim laistigh de naoi mí ón tráth a bhfaighidh sé iarratas bailí.

2.  Cuirfidh an tÚdarás a thuairim ar aghaidh chuig an gCoimisiún, chuig na Ballstáit agus, i gcás inarb infheidhme, chuig an iarratasóir.

Airteagal 6

Faisnéis bhreise maidir le measúnú riosca

1.  I gcásanna ina mbeidh údar maith, cuí leo ina n-iarrfaidh an tÚdarás faisnéis bhreise ar iarratasóirí, féadfar síneadh a chur leis an tréimhse dá dtagraítear in Airteagal 5(1). Tar éis dul i gcomhairle leis an iarratasóir, leagfaidh an tÚdarás síos tréimhse inar féidir an fhaisnéis sin a sholáthar agus cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas maidir leis an tréimhse bhreise is gá. Mura ndéanfaidh an Coimisiún agóid laistigh d’ocht lá oibre tar éis don Údarás é a chur ar an eolas, cuirfear an tréimhse bhreise de shíneadh go huathoibríoch leis an tréimhse dá dtagraítear in Airteagal 5(1). Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas maidir leis an síneadh ama.

2.  Mura seolfar an fhaisnéis bhreise chuig an Údarás laistigh den tréimhse bhreise dá dtagraítear i mír 1, tabharfaidh an tÚdarás a thuairim ar bhonn na faisnéise a cuireadh ar fáil roimhe sin.

3.  I gcás ina dtíolacfaidh iarratasóirí faisnéis bhreise ar a dtionscnamh féin, seolfaidh siad chuig an Údarás agus chuig an gCoimisiún í. I gcásanna den sórt sin, tabharfaidh an tÚdarás a thuairim laistigh den bhuntréimhse gan dochar d’Airteagal 10.

4.  Cuirfidh an tÚdarás an fhaisnéis bhreise ar fáil do na Ballstáit agus don Choimisiún.

▼M1

5.  Déanfaidh an tÚdarás an fhaisnéis bhreise arna soláthar ag an iarratasóir a phoibliú i gcomhréir le hAirteagal 11 agus Airteagal 12.

▼B

Airteagal 7

An liosta Comhphobail a thabhairt cothrom le dáta

1.  Laistigh de naoi mí tar éis don Údarás a thuairim a thabhairt, cuirfidh an Coimisiún faoi bhráid an Choiste dá dtagraítear in Airteagal 14(1) dréachtrialachán lena ndéanfar an liosta Comhphobail a thabhairt cothrom le dáta, agus tuairim an Údaráis, aon fhorálacha ábhartha de dhlí an Chomhphobail agus aon tosca dlisteanacha eile a bhaineann leis an ábhar atá á bhreithniú á gcur san áireamh ann.

Sna cásanna sin nár iarradh tuairim ón Údarás iontu, tosóidh an tréimhse naoi mí ón dáta a bhfaighidh an Coimisiún iarratas bailí.

2.  Sa Rialachán lena dtugtar an liosta Comhphobail cothrom le dáta, míneofar na cúinsí ar a bhfuil sé bunaithe.

3.  I gcásanna nach mbeidh an dréachtrialachán i gcomhréir le tuairim an Údaráis, míneoidh an Coimisiún na cúiseanna atá lena chinneadh.

4.  Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha gach dlí earnálaigh bia a leasú, agus a bhainfidh le substaint a bhaint den liosta Comhphobail, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 14(3).

5.  Ar mhaithe le héifeachtúlacht, na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha gach dlí earnálaigh bia a leasú, inter alia trína fhorlíonadh, agus a bhainfidh le substaint a chur ar an liosta Comhphobail agus chun coinníollacha, sonraíochtaí nó srianta a bhaineann le substaint a bheith ar an liosta Comhphobail a chur leis, a bhaint de nó a athrú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 14(4).

6.  Ar mhórchúiseanna práinne, féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as an nós imeachta um práinn dá dtagraítear in Airteagal 14(5) chun substaint a bhaint den liosta Comhphobail agus chun coinníollacha, sonraíochtaí nó srianta a bhainfidh le substaint a bheith ar an liosta Comhphobail a chur leis, a bhaint de nó a athrú.

Airteagal 8

Faisnéis bhreise maidir le bainistiú riosca

1.  I gcás ina n-iarrfaidh an Coimisiún faisnéis bhreise ó iarratasóirí maidir le hábhair a bhaineann le bainistiú riosca, cinnfidh sé, i gcomhar leis an iarratasóir, tréimhse inar féidir an fhaisnéis sin a sholáthar. I gcásanna den sórt sin, féadfar síneadh a chur leis an tréimhse dá dtagraítear in Airteagal 7 dá réir sin. Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas maidir leis an síneadh agus cuirfidh sé an fhaisnéis bhreise ar fáil dóibh a luaithe a sholáthrófar í.

2.  Mura seolfar an fhaisnéis bhreise laistigh den tréimhse bhreise dá dtagraítear i mír 1, gníomhóidh an Coimisiún ar bhonn na faisnéise a soláthraíodh roimhe sin.CAIBIDIL III

FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA

Airteagal 9

Bearta cur chun feidhme

1.  I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 14(2), glacfaidh an Coimisiún na bearta cur chun feidhme don Rialachán seo laistigh de thréimhse nach faide ná 24 mhí ón uair a nglacfar gach dlí earnálaigh bia, agus bainfidh na bearta cur chun feidhme go háirithe leis na nithe seo a leanas:

(a) 

ábhar, dréachtú agus cur i láthair an iarratais dá dtagraítear in Airteagal 4(1);

(b) 

na socruithe maidir le bailíocht iarratas a sheiceáil;

(c) 

an cineál faisnéise nach mór a chuimsiú i dtuairim an Údaráis dá dtagraítear in Airteagal 5.

2.  D’fhonn na bearta cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1(a) a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis an Údarás agus déanfaidh an tÚdarás togra maidir leis na sonraí is gá chun measúnú riosca a dhéanamh ar na substaintí lena mbaineann a chur faoina bhráid laistigh de shé mhí ón dáta a dtiocfaidh gach dlí earnálaigh bia i bhfeidhm.

Airteagal 10

Síneadh a chur le tréimhsí ama

In imthosca eisceachtúla, féadfaidh an Coimisiún síneadh a chur leis na tréimhsí dá dtagraítear in Airteagal 5(1) agus in Airteagal 7 ar a thionscnamh féin nó, i gcás inarb infheidhme, arna iarraidh sin don Údarás, i gcás ina mbeidh údar maith leis sin de bharr an chineáil ábhair, gan dochar d’Airteagal 6(1) ná d’Airteagal 8(1). I gcásanna den sórt sin, cuirfidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, an t-iarratasóir agus na Ballstáit ar an eolas maidir leis an síneadh ama agus maidir leis na cúiseanna atá leis.

▼M1

Airteagal 11

Trédhearcacht

I gcás ina n-iarrfaidh an Coimisiún tuairim an Údaráis i gcomhréir le hAirteagal 3(2) den Rialachán seo, déanfaidh an tÚdarás an t-iarratas ar údarú, faisnéis ábhartha tacaíochta agus aon fhaisnéis fhorlíontach arna soláthar ag an iarratasóir a phoibliú gan mhoill, chomh maith lena thuairimí eolaíocha, i gcomhréir le hAirteagal 38 go 39ede Rialachán (CE) Uimh. 178/2002. Poibleoidh an tÚdarás freisin aon iarraidh a gheofar ar a thuairim mar aon le haon síneadh ama de bhun Airteagal 6(1).

Airteagal 12

Rúndacht

1.  Agus an t-iarratas taiscthe, féadfaidh an t-iarratasóir iarraidh a thíolacadh, lena mbeidh cosaint infhíoraithe ag gabháil, go gcaithfear faoi rún le codanna áirithe den fhaisnéis a tíolacadh faoin Rialachán seo.

2.  I gcás ina mbeidh gá le tuairim an Údaráis i gcomhréir le hAirteagal 3(2) den Rialachán seo, déanfaidh an tÚdarás an iarraidh ar rúndacht arna tíolacadh ag an iarratasóir a mheasúnú, i gcomhréir le hAirteagal 39 go 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.

3.  De bhreis ar na míreanna faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 39(2) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus de bhun Airteagal 39(3) de, féadfaidh an tÚdarás caitheamh i modh rúin leis na míreanna faisnéise seo a leanas a cheadú freisin, i gcás inar thaispeáin an t-iarrthóir go bhféadfadh nochtadh na faisnéise sin dochar nár bheag a dhéanamh dá leasanna:

(a) 

i gcás inarb infheidhme, aon fhaisnéis arna soláthar i dtuairiscí mionsonraithe ar bhunsubstaintí agus bunullmhóidí agus ar an gcaoi a n-úsáidtear iad sin chun an tsubstaint is ábhar don údarú a mhonarú, agus aon fhaisnéis mhionsonraithe ar chineál agus comhdhéanamh na n-ábhar nó na dtairgí ina bhfuil sé beartaithe ag an iarratasóir an tsubstaint sin is ábhar don údarú a úsáid, ach amháin faisnéis atá ábhartha do mheasúnú sábháilteachta;

(b) 

i gcás inarb infheidhme, faisnéis mhionsonraithe anailíseach ar athraitheacht agus cobhsaíocht bhaisceanna táirgthe aonair na substainte atá faoi réir an údaraithe ach amháin faisnéis atá ábhartha do mheasúnú sábháilteachta.

4.  I gcás nach mbeidh gá le tuairim an Údaráis i gcomhréir le hAirteagal 3(2) den Rialachán seo, déanfaidh an Coimisiún an iarraidh ar rúndacht arna tíolacadh ag an iarratasóir a mheas. Beidh feidhm ag Airteagal 39, Airteagal 39a agus Airteagal 39d de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus ag mír 3 den Airteagal seo mutatis mutandis.

5.  Ní dochar an tAirteagal seo d'Airteagal 41 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.

▼B

Airteagal 13

Éigeandálaí

I gcás éigeandála maidir le substaint ar an liosta Comhphobail, go háirithe i bhfianaise tuairime ón Údarás, glacfar bearta i gcomhréir leis na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 53 agus in Airteagal 54 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.

Airteagal 14

An Coiste

1.  Tabharfaidh an Buanchoiste um an mBiashlabhra agus um Shláinte Ainmhithe a bunaíodh faoi Airteagal 58 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 cúnamh don Choimisiún.

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar síos in Airteagal 5(6) de Chinneadh 1999/468/CE.

3.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

4.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus (5)(b) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Dhá mhí, dhá mhí agus ceithre mhí, faoi seach, a bheidh sna teorainneacha ama a leagtar síos in Airteagal 5a(3)(c), agus (4)(b) agus (e) de Chinneadh 1999/468/CE.

5.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1), (2), (4) agus (6), agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 15

Údaráis inniúla na mBallstát

Tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis theacht i bhfeidhm do gach dlí earnálaigh bia, cuirfidh na Ballstáit ainm agus seoladh an údaráis inniúil náisiúnta, mar aon le pointe teagmhála san údarás inniúil sin, maidir le gach dlí earnálaigh bia ar aghaidh chuig an gCoimisiún agus chuig an Údarás, chun críocha an nós imeachta chomhchoitinn.CAIBIDIL IV

AN FHORÁIL CHRÍOCHNAITHEACH

Airteagal 16

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

I gcás gach dlí earnálaigh bia, beidh feidhm aige ó dháta chur i bhfeidhm na mbeart dá dtagraítear in Airteagal 9(1).

Beidh feidhm ag Airteagal 9 ón 20 Eanáir 2009.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.( 1 ) IO L 309, 26.11.2003, lch. 1.

Top