EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:278:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 278, 7 Lúnasa 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 278

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

66
7 Lúnasa 2023


Clár

Leathanach

 

IV   Fógraí

 

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

2023/C 278/01

Foilseacháin deiridh de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


 

V   Fógairtí

 

NÓSANNA IMEACHTA CÚIRTE

 

Cúirt Bhreithiúnais

2023/C 278/02

Cás C-459/20, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (mionaoiseach de chuid na hÍsiltíre ar Téalannach í an mháthair): Breithiúnas na Cúirte (an Chéad Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ó Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht — an Ísiltír) – X v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Tarchur chun réamhrialú – Saoránacht an Aontais Eorpaigh – Airteagal 20 CFAE – An ceart chun gluaiseacht agus cónaí faoi shaoirse ar chríoch na mBallstát – Cinneadh ó Bhallstát lena ndiúltaítear cead fanachta a dheonú do náisiúnach tríú tír ar tuismitheoir linbh mhionaoisigh é nó í, ar náisiúnach den Bhallstát sin é an leanbh – Leanbh atá lasmuigh de chríoch an Aontais Eorpaigh agus nach raibh cónaí air nó uirthi riamh ar chríoch an Aontais Eorpaigh)

2

2023/C 278/03

Cásanna Uamtha C-6/21 P agus C-16/21 P: Breithiúnas na Cúirte (an Tríú Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 — Poblacht Chónaidhme na Gearmáine (C-6/21 P), Poblacht na hEastóine (C-16/21 P) v Pharma Mar SA, an Coimisiún Eorpach (Achomharc – Sláinte phoiblí – Táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine – Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 – Diúltú údarú margaíochta a dheonú le haghaidh táirge íocshláinte lena úsáid ag an duine – Aplidin – plitidepsine – An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) – Neamhchlaontacht saineolaithe de chuid grúpa comhairleach eolaíoch (GSC) – Beartas na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí maidir le leasanna iomaíocha de chuid chomhaltaí na gcoistí agus saineolaithe eolaíocha a láimhseáil – An coincheap ‘cuideachta chógaisíochta’ – Raon feidhme an eisiata i bhfabhar ‘institiúidí taighde’ – An coincheap ‘táirgí in iomaíocht’)

3

2023/C 278/04

Cás C-427/21, ALB FILS KLINIKEN: Breithiúnas na Cúirte (an Séú Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Bundesarbeitsgericht — an Ghearmáin) – LD v ALB FILS Kliniken GmbH (Tarchur chun réamhrialú – Beartas sóisialta – Obair ghníomhaireachta shealadach – Treoir 2008/104/CE – Airteagal 1 – Raon feidhme – An coincheap ‘cur ar fáil go sealadach’ – Aistriú na bhfeidhmeanna a dhéanann oibrí óna fhostóir chuig tríú gnóthas – An t-oibrí sin a chur ar fáil go buan agus a chonradh fostaíochta tosaigh á chothabháil aige)

3

2023/C 278/05

Cás C-513/21 P: Breithiúnas na Cúirte (an Chéad Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 — DI v an Banc Ceannais Eorpach (Achomharc – Státseirbhís – Foireann an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) – Coinníollacha fostaíochta – Imeachtaí araíonachta – Údarás inniúil – Tarmligean – Cinnteacht dhlíthiúil – Teorainn ar ghníomhaíocht araíonachta – Toimhde na neamhchiontachta – Imeachtaí coiriúla – Saobhadh – Easpa)

4

2023/C 278/06

Cás C-579/21 Pankki S: Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais (an Chéad Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Itä- Suomen hallinto-oikeus — an Fhionlainn) — caingean arna tabhairt ag J.M. (Tarchur chun réamhrialú – Sonraí pearsanta a phróiseáil – Rialachán (AE) 2016/679 – Airteagail 4 agus 15 – Raon feidhme an chirt um rochtain ar an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 15 – Faisnéis atá i gcomhaid loga arna nginiúint ag córas próiseála (log data) – Airteagal 4 – An coincheap ‘sonraí pearsanta’ – An coincheap ‘faighteoirí’ – Cur i bhfeidhm san am)

5

2023/C 278/07

Cás C-660/21, K.B. agus F.S.: Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais (an Mór-Dhlísheomra) an 22 Meitheamh 2023. (iarraidh ar réamhrialú ón Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône – an Fhrainc) – Imeachtaí coiriúla i gcoinne K.B., F.S. (Tarchur chun réamhrialú – Limistéar saoirse, slándála agus ceartais – Comhar breithiúnach in ábhair choiriúla – Treoir 2012/13/AE – Airteagail 3 agus 4 – Oibleagáid ar na húdaráis inniúla daoine atá faoi dhrochamhras agus daoine cúisithe a chur ar an eolas go pras maidir lena gceart bheith ina dtost – Airteagal 8(2) – An ceart chun sárú na hoibleagáide sin a agairt – Reachtaíocht náisiúnta lena dtoirmisctear ar bhreitheamh na trialach coiriúla sárú den sórt sin a ardú ex officio – Airteagail 47 agus 48 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh)

6

2023/C 278/08

Cásanna Uamtha C-711/21 agus C-712/21, État belge (Gnéithe tar éis an chinnidh um fhilleadh) agus páirtithe eile: Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais (an Ceathrú Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 (iarrataí ar réamhrialú ón Conseil d’État — an Bheilg) — XXX (C-711/21), XXX (C-712/21) v État belge, arna ionadú ag an Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration (Tarchur chun réamhrialú – Airteagal 267 CFAE – Inghlacthacht – Leas in imeachtaí a thionscnamh a bheith ann sna príomhimeachtaí – Oibleagáid ar an gcúirt a rinne an tarchur chun fíorú)

6

2023/C 278/09

Cás C-818/21 P: Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais (an tOchtú Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 – YG v an Coimisiún Eorpach (Achomharc – Seirbhís sibhialta – Seirbhíseach sibhialta – Ardú céime – Ardú céime 2019 – Cinneadh gan an t-iarratasóir a ardú do ghrád AST 9 – Airteagal 45(1) de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh – Buanna a chur i gcomparáid – Saobhadh fianaise – Forais an iarratais ag an gcéad chéim a shárú agus a shaobhadh – Sárú ar chearta na cosanta – Sárú ar an oibleagáid cúiseanna a shonrú)

7

2023/C 278/10

Cás C-823/21: Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais (an Ceathrú Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 – an Coimisiún Eorpach v an Ungáir (Mainneachtain Stáit – Limistéar saoirse, slándála agus ceartais – Beartais maidir le seiceálacha ar theorainneacha, le tearmann agus le hinimirce – Nósanna imeachta um chosaint idirnáisiúnta a dheonú – Treoir Uimh. 2013/32/UE – Airteagal 6 – Rochtain éifeachtach – Iarratas a thíolacadh – Reachtaíocht náisiúnta lena bhforáiltear do na bearta riaracháin atá le déanamh roimh ré lasmuigh de chríoch an Bhallstáit – Cuspóir na sláinte poiblí)

7

2023/C 278/11

Cás C-833/21, Endesa Generación: Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais (an Cúigiú Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Audiencia Nacional – an Spáinn) – Endesa Generación SAU v Tribunal Económico Administrativo Central (Tarchur chun réamhrialú – Cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas – Treoir Uimh. 2003/96/CE – Airteagal 14(1)(a) – Táirgí fuinnimh a dhíolmhú a úsáidtear le leictreachas a thairgeadh – Maolú – Cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh ar ‘chúiseanna a bhaineann le caomhnú an chomhshaoil’ – Raon feidhme)

8

2023/C 278/12

Cás C-24/22, PR Pet: Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais (an Seachtú Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ó Rechtbank Noord-Holland – an Ísiltír) – PR Pet BV v Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (Tarchur chun réamhrialú – Comhtharaif chustaim – Aicmiú earraí – Ainmníocht Chomhcheangailte – Teideal 9403 – Táirgí ar struchtúir iad, a bheartaítear le haghaidh cat, ar struchtúir iad a thugtar ‘crainn cait’ orthu – Earraí atá déanta d’ábhair éagsúla – Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1229/2013 agus (AE) Uimh. 350/2014)

9

2023/C 278/13

Cás C-163/22 P: Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais (an Naoú Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 – Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji v an Coimisiún Eorpach, Poblacht na Polainne (Achomharc – Státchabhair – Bonneagar aerfoirt – Maoiniú poiblí arna thabhairt d’aerfort Gdynia-Kosakowo – Cinneadh lena ndearbhaítear nach luíonn an beart cabhrach leis an margadh inmheánach agus lena n-ordaítear é a aisghabháil – Aithint an leasa arna bhaint aisti agus socrú an mhéid chabhrach atá le haisíoc – Prionsabail an ionchais dhlisteanaigh, na deimhneachta dlíthiúla, na cosanta idirnáisiúnta éifeachtaí, an dea-riaracháin agus an chomhair dhílis – Cearta nós imeachta na n-achomharcóirí)

9

2023/C 278/14

Cás C-258/22, H Lebensversicherung: Breithiúnas na Cúirte (an Séú Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ón Bundesfinanzhof – an Ghearmáin) – Finanzamt Hannover-Nord v H Lebensversicherung (Tarchur chun réamhrialú – Saorghluaiseacht caipitil – Airteagal 63 CFAE – Cáin trádála – An méid inchánach don cháin sin a ríomh – Modhanna ríofa – Díbhinní arna ndíorthú ó shealúchais de níos lú ná 10 % i gcuideachtaí cónaithe agus neamhchónaithe – Iad a áireamh sa mhéid inchánach don cháin trádála – An tráth a chuirtear iad san áireamh – Difríocht sa chóireáil – Srian – Easpa)

10

2023/C 278/15

Cás C-259/22 P: Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais (an tOchtú Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 – Arysta LifeScience Great Britain Ltd v an Coimisiún Eorpach, Taminco BVBA (Achomharc – Táirgí fíteacógaisíochta – Substaint ghníomhach – Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 – Airteagal 4(5) – Airteagal 14(1) – Airteagal 20(1) – Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 844/2012 – Airteagal 12(3) – Airteagal 14(1) – Gan athnuachan a dhéanamh ar fhormheas na substainte gníomhaí tiaram ar mhaithe lena chur ar an margadh – Cearta na cosanta – Prionsabal an réamhchúraim – Cóir chomhionann)

11

2023/C 278/16

Cás C-268/22, VITOL: Breithiúnas na Cúirte (an Seachtú Dlísheomra) an 22 Meitheamh 2023 (iarraidh ar réamhrialú ó Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – an Bheilg) – Vitol SA v Stát na Beilge (Tarchur chun réamhrialú – Beartas tráchtála – Toirmeasc ar chleachtais dumpála – Allmhairiú bithdhíosail de thionscnamh na hAirgintíne agus na hIndinéise – Bailíocht Rialachán (AE) Uimh. 1194/2012 – Inghlacthacht – Gan caingean le haghaidh neamhniú a bheith taiscthe ag an iarratasóir sna príomhimeachtaí – Allmhaireoir – Cinneadh an bhfuil dumpáil ann – Fachtóirí le cur san áireamh)

11

2023/C 278/17

Cás C-720/22 P: Achomharc arna thabhairt an 23 Samhain 2022 ag QN i gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta (an tOchtú Dlísheomra) a tugadh an 14 Meán Fómhair 2022 i gCás T-179/21, QN v an Coimisiún

12

2023/C 278/18

Cás C-38/23 P: Achomharc arna thabhairt an 25 Eanáir 2023 ag Grupa ‘Lew’ S.A. i gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta (An Séú Dlísheomra) an 8 Samhain 2022 i gCás T-672/21, Grupa ‘Lew’ S.A. v Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh

12

2023/C 278/19

Cás C-77/23 P: Achomharc arna thabhairt an 13 Feabhra 2023 ag Haskovo Chamber of Commerce and Industry i gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta (an Naoú Dlísheomra) a tugadh an 14 Nollaig 2022 i gCás T-526/20, Devin v EUIPO —Haskovo Chamber of Commerce and Industry

12

2023/C 278/20

Cás C-168/23, Prysmian Cabluri și Sisteme: Iarraidh ar réamhrialú ón Tribunalul Olt (an Rómáin) a taisceadh an 17 Márta 2023 – Prysmian Cabluri și Sisteme SA v Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Direcția Regională Vamală Craiova Autoritatea Vamală Română Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

13

2023/C 278/21

Cás C-176/23, Raiffeisen Bank: Iarraidh ar réamhrialú ón Tribunalul Specializat Mureș (an Rómáin) a taisceadh an 21 Márta 2023 – UG v SC Raiffeisen Bank SA

14

2023/C 278/22

Cás C-178/23, ERB New Europe Funding II: Iarraidh ar réamhrialú ón Tribunalul Specializat Mureș (an Rómáin) a taisceadh an 21 Márta 2023 – ERB New Europe Funding II v YI

15

2023/C 278/23

Cás C-199/23 P: Achomharc arna thabhairt an 27 Márta 2023 ag Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. i gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta (an Tríú Dlísheomra) a fógraíodh an 25 Eanáir 2023 i gCás T-703/21, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa v EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ)

15

2023/C 278/24

Cás C-266/23, Dyrektor izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy: Iarraidh ar réamhrialú ón Naczelny Sąd Administracyjny (an Pholainn) a taisceadh an 26 Aibreán 2023 – A. S.A. v Dyrektor izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

16

2023/C 278/25

Cás C-283/23, Marhon: Iarraidh ar réamhrialú ón Cour de cassation (an Bheilg) a taisceadh an 2 Bealtaine 2023 – FB, JL v Procureur du Roi près du Tribunal de Première Instance d’Eupen

16

2023/C 278/26

Cás C-333/23, Habonov: Iarraidh ar réamhrialú ó Verwaltungsgericht Gießen (an Ghearmáin) a taisceadh an 26 Bealtaine 2023 – GM v Poblacht Chónaidhme na Gearmáine

17

 

Chúirt Ghinearálta

2023/C 278/27

Cás T-752/20: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 28 Meitheamh 2023 – IMG v an Coimisiún (Dliteanas neamhchonarthach – Imscrúduithe OLAF – Sceitheadh sna meáin – Caillteanas ábhartha agus neamhábhartha – Nasc cúisíoch – Sceitheadh a bheith inchurtha – Sárú sách tromchúiseach ar riail dlí lena ndeonaítear cearta do dhaoine aonair – Rúndacht tuairimí dlí)

18

2023/C 278/28

Cás T-131/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 21 Meitheamh 2023 – Região Autónoma da Madeira v an Coimisiún (Státchabhair – Scéim cabhrach arna cur chun feidhme ag an bPortaingéil – Saorlimistéar Mhaidéara – Cinneadh lena n-aithnítear nach gcomhlíonann an scéim Cinntí C(2007) 3037 final agus C(2013) 4043 final lena ndearbhaítear go bhfuil an scéim sin ar neamhréir leis an margadh inmheánach agus lena n-ordaítear an chabhair a deonaíodh agus í á cur i bhfeidhm a aisghabháil – Caingean le haghaidh neamhniú – Locus standi – Inghlacthacht – An coincheap ‘státchabhair’ – Cabhair atá ann cheana de réir bhrí Airteagal 1(b)(i) agus (ii) de Rialachán (AE) 2015/1589 – Aisghabháil – Ionchas dlisteanach – Deimhneacht dhlíthiúil – Prionsabal an dea-riaracháin – Dodhéantacht iomlán forghníomhaithe – Tréimhse theorann – Airteagal 17 de Rialachán 2015/1589)

18

2023/C 278/29

Cás T-207/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 28 Meitheamh 2023 – Polynt v ECHA (REACH – Measúnú substaintí – Ainhidríd heicsihidri-4-meitioltalach – Cinneadh ECHA lena n-iarrtar tástáil bhreise amháin nó níos mó a dhéanamh – Airteagal 40 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 – Achomharc arna dhéanamh os comhair an Bhoird Achomhairc – Earráid dlí)

19

2023/C 278/30

Cás T-239/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 28 Meitheamh 2023 – Dana Astra v an Chomhairle (An comhbheartas eachtrach agus slándála – Bearta sriantacha mar gheall ar an staid sa Bhealarúis – Reo cistí – Ainm an iarratasóra a choimeád ar liostaí na ndaoine na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí lena mbaineann – Earráid mheasúnaithe)

19

2023/C 278/31

Cás T-326/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 21 Meitheamh 2023 — Guangdong Haomei New Materials agus Guangdong King Metal Light Alloy Technology v an Coimisiún (Dumpáil – Allmhairí d’easbhrúnna alúmanaim de thionscnamh na Síne – Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/546 – Dleacht frithdhumpála chinntitheach a fhorchur – Airteagal 1(4) de Rialachán (AE) 2016/1036 – Sainmhíniú ar an táirge lena mbaineann – Gnáthluach a chinneadh – Airteagal 2(6a) de Rialachán 2016/1036 – Tuarascáil ina ndearbhaítear gurb ann do shaobhadh suntasach sa tír onnmhairiúcháin – Ualach cruthúnais – Tagairt do thír ionadaíoch – Airteagal 3(1), (2), (3), (5) agus (6) de Rialachán 2016/1036 – Díobháil – Tosca agus innéacsanna eacnamaíocha a bhfuil tionchar acu ar staid thionscal an Aontais – Cearta cosanta – Prionsabal an dea-riaracháin)

20

2023/C 278/32

Cás T-327/22: Ordú ón gCúirt Ghinearálta an 19 Meitheamh 2023 – PS v SEAE (Státseirbhís – Baill foirne ar chonradh – Athrú ar an áit fostaíochta – Aguisín leis an gconradh fostaíochta – Beart go hiomlán dearbhaithe – Neamh-inghlacthacht)

21

2023/C 278/33

Cás T-628/22: Ordú ón gCúirt Ghinearálta an 21 Meitheamh 2023 – Repasi v an Coimisiún (Caingean le haghaidh neamhniú – Comhshaol – Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1214 – Tacsanomaíocht – Gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhaineann le gás iontaise agus fuinneamh núicléach – Cuimsiú i ngníomhaíochtaí eacnamaíocha inbhuanaithe – Feisire Parlaiminte – Easpa cúraim dhírigh – Neamh-inghlacthacht))

22

2023/C 278/34

Cás T-771/22: Ordú na Cúirte Ginearálta an 20 Meitheamh 2023 – NO v An Coimisiún (Caingean le haghaidh neamhniú – Státchabhair – Earnáil dlí na hÉireann – Táillí an iar-aturnae a bhí ag cliaint á n-íoc ag aturnae nua an chliaint sin – Diúltú gearáin – Cinneadh lena ndearbhaítear nach bhfuil Státchabhair i gceist – Acmhainní an Stáit – Do-ghlacthacht fhollasach pháirteach – Caingean atá i bpáirt gan aon bhunús dlí go follasach)

22

2023/C 278/35

Cás T-291/23: Caingean arna tabhairt an 24 Bealtaine 2023 — Sber v BRA

23

2023/C 278/36

Cás T-326/23: Caingean arna tabhairt an 15 Meitheamh 2023 — D’Agostino v an Banc Ceannais Eorpach

24

2023/C 278/37

Cás T-342/23: Caingean arna tabhairt an 16 Meitheamh 2023 – Aquind v ACER

26

2023/C 278/38

Cás T-343/23: Caingean arna tabhairt an 23 Meitheamh 2023 – Katjes Fassin v EUIPO (Beyond Chocolate)

27

2023/C 278/39

Cás T-346/23: Caingean arna tabhairt an 22 Meitheamh 2023 – Finastra International v EUIPO – Fenestrae (FINASTRA)

28

2023/C 278/40

Cás T-347/23: Caingean arna tabhairt an 26 Meitheamh 2023 – EvivaMed Distribution v EUIPO – Galenica (VIVORA)

29

2023/C 278/41

Cás T-611/22: Ordú na Cúirte Ginearálta an 20 Meitheamh 2023 – Marico v EUIPO – Regal Impex (SAFFOLA)

29


GA

 

Top