EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:237:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 237, 20 Meitheamh 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 237

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

Imleabhar 65
20 Meitheamh 2022


Clár

Leathanach

 

IV   Fógraí

 

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

2022/C 237/01

Foilseacháin deiridh de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


 

V   Fógairtí

 

NÓSANNA IMEACHTA CÚIRTE

 

Cúirt Bhreithiúnais

2022/C 237/02

Cás C-401/19: Breithiúnas na Cúirte (an Mór-Dhlísheomra) an 26 Aibreán 2022 – Poblacht na Polainne v Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh (Caingean le haghaidh neamhniú – Treoir (AE) 2019/790 – Airteagal 17(4)(b) agus (c) in fine – Airteagail 11 agus 17(2) den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh – Saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil – Cosaint na maoine intleachtúla – Oibleagáidí a fhorchuirtear ar sholáthraithe seirbhíse atá ag comhroinnt inneachar ar líne – Athbhreithniú uathoibríoch (scagadh) a dhéanamh roimh ré ar inneachar arna chur ar líne ag na húsáideoirí)

2

2022/C 237/03

Cás T-666/19 P: Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais (an Ceathrú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022– Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd v an Coimisiún Eorpach, Hyet Sweet SAS (Achomharc – Dumpáil – Allmhairí aspairtéime de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne – Rialacháin Uimh. 1225/2009 agus 2016/1036 – Raon feidhme ratione temporis – Airteagal 2(7) – Stádas mar ghnóthas a oibríonn faoi dhálaí eacnamaíocha margaidh – Diúltú – Airteagal 2(10) – Coigeartú – Dualgas cruthúnais – Airteagal 3 – Díobháil a chinneadh – Dualgas cruthúnais an Aontais Eorpaigh)

3

2022/C 237/04

Cás C-79/20 P: Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais (an Dara Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 – Yieh United Steel Corp. v an Coimisiún Eorpach, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL (Achomharc – Dumpáil – Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 2015/1429 – Allmhairí táirgí cruach dosmálta cothroma fuar-rollta de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus na Téaváine – Dleacht frithdhumpála chinntitheach – Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 – Airteagal 2 – Ríomh an ghnáthluacha – Ríomh an chostais táirgthe – Caillteanais táirgeachta – Diúltú do luach fhuíll athchúrsáilte a asbhaint – Measúnú ar an ngnáthluach ar bhonn dhíolachán intíre an táirge chomhchosúil atá beartaithe don tomhaltas intíre – Eisiamh ón mbonn a úsáidtear chun gnáthluach na ndíolachán ar mhargadh intíre na tíre onnmhairiúcháin a ríomh i gcás ina mbaineann na díolacháin sin le tairgí atá beartaithe lena n-onnmhairiú)

3

2022/C 237/05

Cás C-86/20: Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais (an Chéad Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Krajský soud v Brně – Poblacht na Seice) – Vinařství U Kapličky s.r.o. v Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Tarchur chun réamhrialú – Comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta – Fíon – Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 – Rialacha maidir le margaíocht – Airteagal 80 – Cleachtais fíoneolaíochta – Cosc ar mhargaíocht – Airteagal 90 – Allmhairí fíona – Rialachán (CE) Uimh. 555/2008 – Airteagal 43 – Doiciméad V I 1 – Deimhniú go monaraítear coinsíneachtaí fíona i gcomhréir leis na cleachtais fíoneolaíochta a mholtar nó atá údaraithe – Tromachar na fianaise – Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 – Airteagal 89(4) – Smachtbhannaí – Margaíocht fíona ó thriú tír – Fíon ar cuireadh cleachtais fhíoneolaíocha neamhúdaraithe i bhfeidhm orthu – Díolúine ó dhliteanas – Dualgas cruthúnais)

4

2022/C 237/06

Cás C-237/20: Breithiúnas na Cúirte (an Tríú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ó Hoge Raad der Nederlanden – an Ísiltír) – Federatie Nederlandse Vakbeweging v Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV (Tarchur chun réamhrialiú – Treoir 2001/23/CE – Airteagail 3 go 5 – Aistriú gnóthas – Cearta fostaithe a choimirciú – Eisceachtaí – Nós imeachta dócmhainneachta – “pre-pack” – Aistriú de (chuid de) ghnóthas i ndiaidh dearbhú dócmhainneachta i ndiaidh pre-pack)

5

2022/C 237/07

Cás C-319/20: Breithiúnas na Cúirte (an Tríú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ó Bundesgerichtshof – an Ghearmáin) – Meta Platforms Ireland Limited, ar a dtugtaí Facebook Ireland Limited v Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V (Tarchur chun réamhrialú – Daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta – Rialachán (AE) 2016/679 – Airteagal 80 – Ionadaíocht ar dhaoine bainteach le comhlachais neamhbhrabúis – Caingean ionadaíoch arna tabhairt ag comhlachas cosanta leasanna tomhaltóirí in éagmais sainordú agus gan beann ar shárú ar chearta ábhair sonraí – Caingean bunaithe ar thoirmeasc cleachtas tráchtála éagórach, sárú ar dhlí maidir le cosaint tomhaltóirí nó toirmeasc ar úsáid téarmaí agus coinníollacha atá ar neamhní)

6

2022/C 237/08

Cásanna Uamtha C-368/20 agus C-369/20: Breithiúnas na Cúirte (an Mór-Dhlísheomra) an 26 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Landesverwaltungsgericht Steiermark – an Ostair) – NW v Landespolizeidirektion Steiermark (C-368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C-369/20), (Tarchur chun réamhrialú – Limistéar saoirse, slándála agus ceartais – Saorghluaiseacht daoine – Rialachán (AE) 2016/399 – Cód Teorainneacha Schengen – Airteagal 25(4) – Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach ar feadh uastréimhse atá teoranta do shé mhí san iomlán – Reachtaíocht náisiúnta lena ndéantar foráil maidir le roinnt tréimhsí rialuithe leanúnacha a fhágann gur sáraíodh an tréimhse sin – Mainneachtain na reachtaíochta sin Airteagal 25(4) de Chód Teorainneacha Schengen a chomhlíonadh, i gcás go bhfuil tréimhsí leanúnacha bunaithe ar an mbaol céanna – Reachtaíocht náisiúnta lena gceanglaítear pas nó cárta aitheantais a chur i láthair agus seiceálacha á ndéanamh ag an teorainn inmheánach, faoi réir pionóis – Mainneachtain na hoibleagáide sin Airteagal 25(4) de Chód Teorainneacha Schengen a chomhlíonadh nuair atá an tseiceáil féin contrártha leis an bhfhoráil sin)

7

2022/C 237/09

Cásanna uamtha C-415/20, C419/20 agus C-427/20: Breithiúnas na Cúirte (an Dara Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ó Finanzgericht Hamburg – an Ghearmáin) – Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (C-415/20), F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (C-419/20), Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Hamburg (C-415/20 agus C-419/20), Hauptzollamt Kiel (C-427/20) (Tarchur chun réamhrialú – Aontas custaim – Cearta chun aisíocaíocht nó íocaíocht suimeanna airgid arna dtobhach nó arna ndiúltú ag Ballstát de shárú ar dhlí an Aontais – Dleachtanna frithdhumpála, dleachtanna allmhairiúcháin, aisíocaíochtaí onnmhairíochta agus pionóis airgeadais – Coincheap “sárú ar dhlí an Aontais” – Míthuiscint nó mífheidhmiú den dlí sin – Cinneadh maidir le sárú ar dlí an Aontais i gCúirt de chuid an Aontais Eorpaigh nó cúirt náisiúnta – Ceart chun íocaíochta úis – An tréimhse atá clúdaithe ag an íocaíocht úis sin)

8

2022/C 237/10

Cás C-510/20: Breithiúnas na Cúirte (an Seachtú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 – an Coimisiún Eorpach v Poblacht na Bulgáire (Mainneachtain Ballstáit in oibleagáid a chomhlíonadh – Airteagal 258 CFAE – Comhshaol – Treoir 2008/56/CE – Beartas comhshaoil mhuirí – Airteagal 5 – Straitéis mhuirí – Airteagal 17(2) agus (3) – Mainneachtain athbhreithniú a dhéanamh, laistigh de na teorainneacha ama, ar an gcéad mheasúnú, ar an gcinneadh maidir le dea-stádas comhshaoil agus ar na spriocanna comhshaoil – Mainneachtain sonraí maidir le haon nuashonruithe a rinneadh tar éis na n-athbhreithnithe a sheoladh chuig an gCoimisiún Eorpach laistigh de na teorainneacha ama)

9

2022/C 237/11

Cás C-531/20: Breithiúnas na Cúirte (an Deichiú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Bundesgerichtshof – an Ghearmáin) – NovaText GmbH v Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Tarchur chun réamhrialú – Cearta maoine intleachtúla – Treoir 2004/48/CE – Airteagal 3 – Oibleagáid ghinearálta maidir leis na bearta, na nósanna imeachta agus na leigheasanna is gá chun forfheidhmiú ceart maoine intleachtúla a áirithiú – Airteagal 14 – Coincheap “costais dlí réasúnta agus comhréireacha” – Easpa deise don chúirt naisiúnta réasúntacht agus comhréireacht na gcostas a bheidh le híoc ag an bpáirtí nár éirigh leis a mheas)

9

2022/C 237/12

Cás C-559/20: Breithiúnas na Cúirte (an tOchtú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ó Landgericht Saarbrücken – an Ghearmáin) – Koch Media GmbH v FU (Tarchur chun réamhrialú – Cearta maoine intleachtúla – Treoir 2004/48/CE – Airteagal 14 – Coincheap “costais dlí” agus “costais eile” – Fógra foirmiúil chun comhlíonadh cearta maoine intleachtúla a áirithiú lasmuigh den chúirt – Táillí dlíodóirí – Caílíocht – Reachtaíocht naisiúnta lena gcuirtear teorainn ar an méid in-aisghabhála de na costais seo faoi choinníollacha áirithe)

10

2022/C 237/13

Cás C-612/20: Breithiúnas na Cúirte (An Naoú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ó Tribunalul Cluj – an Rómáin) – Happy Education SRL v Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj (Tarchur chun réamhrialú – Cáin bhreisluacha (CBL) – Treoir 2006/112/CE – Airteagal 132(1)(i) – Díolúintí i gcomhair gníomhaíochtaí áirithe ar mhaithe le leas an phobail – Díolúintí a bhaineann le hoideachas do leanaí nó do dhaoine óga, oideachas scoile nó ollscoile – Soláthar seirbhísí oideachais lena bhforlíontar an curaclam scoile – Comhlacht dlí phríobháidigh a sholáthraíonn na seirbhísí sin chun críoch tráchtála)

11

2022/C 237/14

Cás C-637/20: Breithiúnas na Cúirte (an Chéad Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Högsta förvaltningsdomstolen – an tSualainn) – Skatteverket v DSAB Destination Stockholm AB (Tarchur chun réamhrialú – Treoir 2006/112/CE – Comhchóras cánach breisluacha – Airteagal 30a(1) – Coincheap an “dearbháin” – Airteagal 30a(3) – Coincheap an “dearbháin ilchuspóra” – Díol cárta lena dtugtar teideal dá shealbhóir do roinnt seirbhísí turasóireachta a fháil ar feadh tréimhse theoranta)

11

2022/C 237/15

Cás C-642/20: Breithiúnas na Cúirte (an Ceathrú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ó Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – an Iodáil) – Caruter s.r.l. v S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A. agus páirtithe eile (Tarchur chun réamhrialú – Treoir 2014/24/AE – Soláthar poiblí – Airteagal 63 – Grúpa oibreoirí eacnamaíocha ag brath ar acmhainní eintiteas eile – Féidearthacht an údaráis chonarthaigh chun a éileamh go ndéanfaidh rannpháirtí sa ghrúpa cúraimí criticiúla áirithe – Rialacháin náisiúnta lena bhforáiltear nach mór don ghnóthas atá ina ionadaí na critéir a chomhlíonadh agus tromlach na seirbhísí a dhéanamh)

12

2022/C 237/16

Cás C-674/20: Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais (an Dara Dlísheomra) an 27 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Cour constitutionnelle – an Bheilg) – Airbnb Ireland UC v Région de Bruxelles-Capitale (Tarchur chun réamhrialú – Margadh inmheánach – Airteagal 114(2), CFAE – Eisiamh forálacha fioscacha – Treoir 2000/31/CE – Seirbhísí na sochaí faisnéise – Tráchtáil leictreonach – Ardán réadmhaoine a chur ar cíos ar líne – Airteagal 1(5)(a) – Eisiamh i réimse an chánachais – Sainmhíniú – Reachtaíocht réigiúnach a bhaineann le cáin ar lóistín turasóireachta – Foráil lena gceanglaítear ar idirghabhálaithe sonraí áirithe a sholáthar, i scríbhinn, maidir le hoibriú na mbunaíochtaí sin don údarás cánach d’fhonn daoine atá faoi dhliteanas i leith na cánach sin a aithint – Airteagal 56 CFAE – Gan idirdhealú – Gan srian)

13

2022/C 237/17

Cás C-44/21: Breithiúnas na Cúirte (an Séú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Landgericht München I – an Ghearmáin) – Phoenix Contact GmbH & Co. KG v HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG (Tarchur chun réamhrialú – Maoin intleachtúil – Treoir 2004/48/CE – Airteagal 9(1) – Paitinn Eorpach – Bearta eatramhacha – Cumhacht na n-údarás breithiúnach náisiúnta urghaire idirbhreitheach a eisiúint chun sárú ar cheart maoine intleachtúla a chosc – Cásdlí náisiúnta lena ndíbhtear iarratais ar bhearta eatramhacha i gcás nár deimhníodh bailíocht na paitinne atá i gceist, ar a laghad, le cinneadh a tugadh ag an gcéad chéim in imeachtaí freasúra nó cealaithe – Oibleagáid an dlí náisiúnta a léirmhíniú i gcomhréir le dlí an Aontais Eorpaigh)

14

2022/C 237/18

Cás C-72/21: Breithiúnas na Cúirte (an tOchtú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Augstākā tiesa (Senāts) – an Laitvia) – SIA “PRODEX” v Valsts ieņēmumu dienests (Tarchur chun réamhrialú – Aontas Custaim – Comhtharaif chustaim – Ainmníocht Chomhcheangailte – Ceannteidil taraife – Fo-cheannteideal 4418 20 – Raon feidhme – Doirse agus a bhfrámaí agus tairseacha – Cláir SMD agus múnluithe – An chéad chuid de riail ghinearálta 2(a) maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte – Earra neamhiomlán nó neamhchríochnaithe – Coincheap)

14

2022/C 237/19

Cás C-86/21: Breithiúnas na Cúirte (an Séú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ó Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León – an Spáinn) – Gerencia Regional de Salud de Castilla y León v Delia (Tarchur chun réamhrialú – Saorghluaiseacht oibrithe – Airteagal 45 CFAE – Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 – Airteagal 7(2) – Cóir chomhionann – Córas náisiúnta maidir le haitheantas d’fhorbairt ghairmiúil na ngairmithe cúraim sláinte – Mainneachtain taithí ghairmiúil a fuarthas i seirbhísí sláinte de chuid Ballstát eile a chur san áireamh – Bac)

15

2022/C 237/20

Cás C-89/21: Breithiúnas na Cúirte (an tOchtú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – an Liotuáin) – UAB “Romega” v Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Tarchur chun réamhrialú – Dlí an bhia – Rialachán (CE) Uimh. 2073/2005 – Critéir mhicribhitheolaíocha le haghaidh earraí bia – Airteagal 1 – Iarscríbhinn I – Feoil úr éanlaith chlóis – Rialú á dhéanamh ag na húdaráis náisiúnta inniúla ar láithreacht Salmonella a liostaítear i mír 1.28 de Chaibidil I den Iarscríbhinn sin – Rialú ar láithreacht miocrorgánach pataigineach eile – Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 – Airteagal 14(8) – Rogha na n-údarás náisiúnta – Raon feidhme)

16

2022/C 237/21

Cásanna uamtha C-160/21 agus C-217/21: Breithiúnas na Cúirte (an Naoú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ó Administrativen sad Veliko Tarnovo – an Bhulgáir) –“Nikopolis AD Istrum 2010” EOOD (C-160/21), “Agro – eko 2013” EOOD (C-217/21) v Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond “Zemedelie” (Tarchur chun réamhrialú – an Comhbheartas Talmhaíochta – Scéimeanna díreacha tacaíochta – Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 – Íocaíochtaí leis na tairbhithe – Airteagal 75 – Sprioc-am íocaíochta – Comhlíonadh – Neamh-íocaíocht – Cinneadh intuigthe diúltú don iarraidh ar chabhair)

16

2022/C 237/22

Cás C-251/21: Breithiúnas na Cúirte (an Seachtú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Augstākā tiesa (Senāts) – an Liotuáin) – “Piltenes meži” SIA v Lauku atbalsta dienests (Tarchur chun réamhrialú – an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) – Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 – Tacaíocht d’fhorbairt tuaithe trí CETFT – Airteagal 30 – Íocaíochtaí Natura 2000 – Raon feidhme – Iarratas ar thacaíocht do mhicrea-thearmann a chruthaítear i bhforaois nach cuid de líonra Natura 2000 í, agus é mar aidhm leis rannchuidiú le speiceas éan fiáin a chosaint – Rialachán (AE) Uimh. 702/2014 – Blocdíolúine ar thacaíocht áirithe d’earnálacha na talmhaíochta agus na foraoiseachta – Cur i bhfeidhm tacaíochta arna cómhaoiniú ag acmhainní an Aontais Eorpaigh – Neamh-fheidhmiú maidir le gnóthais atá i gcruachás)

17

2022/C 237/23

Cás C-277/21: Breithiúnas na Cúirte (an Deichiú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Conseil d'État – an Bheilg) – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC) agus páirtithe eile v Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique (Tarchur chun réamhrialú – Rialachán (AE) Uimh 549/2013 – An córas Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach – Iarscríbhinn A mír 20.15 – Iniúchadh ag Institiúid Náisiúnta um Chuntais ar údaráis a eagraíonn institiúidí oideachais i bhfoirm institiúidí neamhbhrabúis – Institiúidí oideachais arna maoiniú go poiblí agus a bhfuil saoirse oideachais acu a ráthaítear leis an mbunreacht – Iarscríbhinn A mír 20.15, dara habairt – An coincheap “idirghabháil phoiblí i bhfoirm rialachán ginearálta is infheidhme maidir leis na haonaid uile atá ag obair sa ghníomhaíocht chéanna” – Raon feidhme – Iarscríbhinn A, mír 20.15, an chéad abairt – Iarscríbhinn A, míreanna 2.39(b), 20.15(b) agus 20.309(h) – Coincheap “ró-rialáil” – Raon feidhme)

18

2022/C 237/24

Cás C-286/21: Breithiúnas na Cúirte (an Deichiú Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 – an Coimisiún Eorpach v Poblacht na Fraince (Mainneachtain Stáit – Comhshaol – Treoir 2008/50/CE – Cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh – Airteagal 13(1), agus Iarscríbhinn XI – Sárú córasach agus leanúnach ar na luachanna teorantacha atá leagtha síos do mhicrea-cháithníní (PM10) i gcriosanna áirithe den Fhrainc – Airteagal 23(1) – Iarscríbhinn XV – Tréimhse sáraithe “chomh gearr agus is féidir” – Bearta iomchuí)

19

2022/C 237/25

Cás C-804/21 PPU: Breithiúnas na Cúirte (an Dara Dlísheomra) an 28 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Korkein oikeus – an Fhionlainn) – C, CD v Syyttäjä (Tarchur chun réamhrialú – Nós imeachta práinne um réamhrialú – Comhar breithiúnach in ábhair choiriúla – Barántas gabhála Eorpach – Cinneadh réime 2002/584/CGB – Airteagal 23(3) – Ceanglas maidir le hidirghabháil ón údarás breithiúnach forghníomhaitheach – Airteagal 6(2) – Seirbhísí póilíneachta – Eisiamh – Force majeure – Coincheap – Baic dlí ar thabhairt suas – Caingne dlí arna dtionscnamh ag an duine a bhfuiltear sa tóir air – Iarratas ar chosaint idirnáisiúnta – Eisiamh – Airteagal 23(5) – Dul in éag na dteorainneacha ama le haghaidh tabhairt suas – Iarmhairtí – Scaoileadh saor ó choinneáil – Oibleagáid aon bheart eile a ghlacadh is gá chun sceitheadh a sheachaint)

20

2022/C 237/26

Cásanna uamtha C-306/19, C-512/19, C-595/19 agus C-608/20 go C-611/20: Ordú na Cúirte Breithiúnais (an Deichiú Dlísheomra) an 1 Márta 2022 (iarrataí ar réamhrialú ón Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – an Iodáil) Milis Energy SpA v Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo economico agus Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-306/19), Go Sun Srl agus Malby Energy 4 Srl v Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente agus Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-512/19), Fototre Srl v Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-595/19), agus Interporto di Trieste SpA (C-608/20), Soelia SpA (C-609/20) agus Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo (C-610/20 agus C-611/20) /Ministero dello Sviluppo economico agus Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (Tarchur chun réamhrialú – Airteagal 99 de Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais – Comhshaol – Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh – Airteagail 16 agus 17 – Prionsabal na deimhneachta dlíthiúla agus prionsabal i dtaobh ionchais dhlisteanach a chosaint – an Conradh um Chairt Fuinnimh – Airteagal 10 – Infheidhmeacht – Treoir 2009/28/CE – Airteagal 3(3)(a) – Úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn – Tairgeadh leictreachas ó shuiteálacha fótavoltacha gréine – Athrú ar scéim tacaíochta)

21

2022/C 237/27

Cás C-464/21: Ordú na Cúirte Breithiúnais (an Séú Dlísheomra) an 26 Aibreán 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – an Spáinn) – QL v Universitat de Barcelona (Tarchur chun réamhrialú – Airteagal 99 de Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais – Beartais shóisialta – Treoir 1999/70/CE – Comhaontú Réime maidir le hobair théarma shocraithe a thug ETUC, CEEP agus UNICE chun críche – Conarthaí fostaíochta ar théarma seasta i ndiaidh a chéile san earnáil phoiblí – Clásal 2 agus Clásal 3(1) – Raon feidhme – Coincheap “oibrí ar théarma seasta”)

22

2022/C 237/28

Cás C-420/21 P: Achomharc arna thabhairt an 9 Iúil 2021 ag Valvis Holding SA i gcoinne bhreithiúnais na Cúirte Ginearálta (an Cúigiú Dlísheomra) a tugadh an 12 Bealtaine 2021 i gCás T-638/19, Sun Stars & Sons v EUIPO – Valvis Holding

23

2022/C 237/29

Cás C-761/21 P: Achomharc arna thabhairt an 10 Nollaig 2021 ag St. Hippolyt Holding GmbH I gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta (an Deichiú Dlísheomra) a fógraíodh an 20 Deireadh Fómhair 2021 i gCás T-351/20, St. Hippolyt v EUIPO – Raisioaqua

23

2022/C 237/30

Cás C-762/21 P: Achomharc arna thabhairt an 10 Nollaig 2021 ag St. Hippolyt Holding GmbH i gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta (an Deichiú Dlísheomra) a fógraíodh an 20 Deireadh Fómhair 2021 i gCás T-352/20, St. Hippolyt v EUIPO – Raisioaqua

23

2022/C 237/31

Cás C-1/22 P: Achomharc arna thabhairt an 1 Eanáir 2022 ag José María Castillejo Oriol i gcoinne ordú na Cúirte Ginearálta (an Dara Dlísheomra) a fógraíodh an 8 Samhain 2021 i gCás T-419/21, Castillejo v an Coimisiún

24

2022/C 237/32

Cás C-90/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (an Liotuáin) a taisceadh an 10 Feabhra 2022 – Gjensidige’ ADB

24

2022/C 237/33

Cás C-100/22 P: Achomharc arna thabhairt an 13 Feabhra 2022 ag KY i gcoinne an bhreithiúnais a thug an Chúirt Ghinearálta (an Chéad Dlísheomra) an 1 Nollaig 2021 i gCás T-433/20 KY v Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

25

2022/C 237/34

Cás C-112/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Tribunale di Napoli (an Iodáil) a taisceadh an 17 Feabhra 2022 – Imeachtaí coiriúla in aghaidh CU

25

2022/C 237/35

Cás C-129/22: Iarraidh ar réamhrialú ó Verwaltungsgericht Darmstadt (an Ghearmáin) arna taisceadh an 24 Feabhra 2022 – EF v Stadt Offenbach am Main

27

2022/C 237/36

Cás C-130/22 P: Achomharc arna thabhairt an 24 Feabhra 2022 ag DD i gcoinne bhreithiúnais na Cúirte Ghinearálta (an Ceathrú Dlísheomra) a fógraíodh an 21 Nollaig 2021 i gCás T-703/19, DD v FRA

27

2022/C 237/37

Cás C-162/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (an Liotuáin) a taisceadh an 3 Márta 2022 – A.G. v Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

28

2022/C 237/38

Cás C-178/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Tribunale di Bolzano (an Iodáil) a taisceadh an 8 Márta 2022 – Imeachtaí coiriúla in aghaidh Daoine anaithnide

29

2022/C 237/39

Cás C-181/22 P: Achomharc arna thabhairt an 9 Márta 2022 ag Nemea Bank plc i gcoinne ordú na Cúirte Ginearálta (an Naoú Dlísheomra Méadaithe) a fógraíodh an 20 Nollaig 2021 i gCás T-321/17, Niemelä agus páirtithe eile v BCE

30

2022/C 237/40

Cás C-182/22: Iarraidh ar réamhrialú ó Amtsgericht München (an Ghearmáin) arna taisceadh an 10 Márta 2022 – JU v Scalable Capital GmbH

30

2022/C 237/41

Cás C-184/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Bundesarbeitsgericht (an Ghearmáin) arna taisceadh an 10 Márta 2022 – IK v KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

31

2022/C 237/42

Cás C-185/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Bundesarbeitsgericht (an Ghearmáin) arna taisceadh an 10 Márta 2022 – CM v KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

33

2022/C 237/43

Cás C-189/22: Iarraidh ar réamhrialú ó Amtsgericht München (an Ghearmáin) arna taisceadh an 11 Márta 2022 – SO v Scalable Capital GmbH

34

2022/C 237/44

Cás C-193/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Oberster Gerichtshof (an Ostair) arna taisceadh an 11 Márta 2022 – TR, UQ v FTI Touristik GmbH

35

2022/C 237/45

Cás C-206/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein (an Ghearmáin) a taisceadh an 17 Márta 2022 – TF v Sparkasse Südpfalz

36

2022/C 237/46

Causa C-218/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Tribunale di Lecce (an Iodáil) arna taisceadh an 24 Márta 2022 – BU v Comune di Copertino

36

2022/C 237/47

Cás C-223/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Tribunale di Napoli (an Iodáil) a taisceadh an 29 Márta 2022 – Imeachtaí coiriúla in aghaidh ND

37

2022/C 237/48

Cás C-227/22: Iarraidh ar réamhrialú ó Administrativen sad Gabrovo (an Bhulgáir) a taisceadh an 31 Márta 2022– IL v Regionalna direktsia “Avtomobilna administratsia” Pleven

38

2022/C 237/49

Cás C-228/22: Iarraidh ar réamhrialú ó Amtsgericht Düsseldorf (an Ghearmáin) a taisceadh an 1 Aibreán 2022 – flightright GmbH v Eurowings GmbH

38

2022/C 237/50

Cás C-234/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Tallinna Halduskohus (an Eastóin) a taisceadh an 4 Aibreán 2022 – Roheline Kogukond MTÜ, Eesti Metsa Abiks MTÜ, Päästame Eesti Metsad MTÜ agus Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus v Keskkonnaagentuur

39

2022/C 237/51

Cás C-248/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Ard-Chúirt (Éire) a taisceadh an 8 Aibreán 2022 – Z.K. agus M.S. v an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

40

2022/C 237/52

Cás C-249/22: Iarraidh ar réamhrialú ón Verwaltungsgerichtshof (an Ostair) a taisceadh an 11 Aibreán 2022 – BM v Gebühren Info Service GmbH (GIS)

41

2022/C 237/53

Cás C-256/22 P: Achomharc arna thabhairt an 12 Aibreán 2022 ag Pilatus Bank plc i gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta (an Naoú Dlísheomra Méadaithe) a tugadh an 2 Feabhra 2022 i gCás T-27/19, Pilatus Bank agus Pilatus Holding v BCE

41

2022/C 237/54

Cás C-291/22 P: Achomharc arna thabhairt an 2 Bealtaine 2022 ag Debregeas et associés Pharma (D & A Pharma) i gcoinne bhreithiúnais na Cúirte Ginearálta (an tOchtú Dlísheomra) a tugadh an 2 Márta 2022 i gCás T-556/20, D & A Pharma v an Coimisiún agus EMA

42

 

Chúirt Ghinearálta

2022/C 237/55

Cásanna T-335/18, T-338/18 agus T-327/19: Breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 6 Aibreán 2022 – Mubarak e.a. v an Chomhairle (Comhbheartas eachtrach agus slándála – Bearta sriantacha arna nglacadh i bhfianaise na staide san Éigipt – Bearta arna nglacadh atá dírithe ar dhaoine atá freagrach as míleithreasú cistí poiblí agus daoine agus eintitis lena mbaineann – Reo cistí – Liosta daoine, eintiteas agus comhlachtaí a bhfuil feidhm ag reo na gcistí ina leith – Coimeád ainmneacha na n-iarratasóirí ar an liosta – Cearta na cosanta – Ceanglas na Comhairle chun a fhíorú gur ghlac údarás tríú Stát cinneadh de réir chearta na cosanta agus an chirt chun cosaint bhreithiúnach éifeachtach a fháil – Earráid dlí – Earráid fhollasach measúnaithe)

44

2022/C 237/56

Cás T-508/19: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 6 Aibreán 2022 – Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) agus páirtithe eile v an Coimisiún

45

2022/C 237/57

Cás T-634/19: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 6 Aibreán 2022 – FC v AUEA (Seirbhís shibhialta – Gníomhairí sealadacha – Imeachtaí réamh-araíonachta – Fionraí, luach saothair a choinneáil siar agus cosc ar rochtain ar fhoirgnimh agus ar threalamh GAET – Tuarascáil OLAF – Prionsabal an dea-riaracháin – Ceart éisteacht a fháil – Prionsabal na neamhchlaontachta – Earráid mheasúnaithe follasach – Oibleagáid cúiseanna a thabhairt – Cearta cosanta – Freagracht – Nasc dlúth leis na pléadálacha maidir le neamhniú)

45

2022/C 237/58

Cás T-392/20: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 27 Aibreán 2022 – Flašker v an Coimisiún (Státchabhair – Bearta a dheonaigh an tSlóivéin do líonra bardasach de chógaslanna – Céim réamhscrúdúcháin – Cinneadh an Choimisiúin nach raibh ann do státchabhair agus, b’fhéidir, go raibh ann do chabhair a bhí ann cheana féin – Cinneadh arna ghlacadh gan an nós imeachta iniúchta foirmiúil a thionscnamh faoi Airteagal 108(2) CFAE – Deacrachtaí móra)

46

2022/C 237/59

Cás T-425/20: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 6 Aibreán 2022 – KU v EEAS (Státseirbhís – Baill foirne ar conradh – Ball foirne SEGS – Cipeadh síceolaíoch – Imscrúdú riaracháin – Airteagal 12a de na Rialacháin Foirne – Iarratas ar chúnamh – An t-iarratas a dhiúltiú – Airteagal 24 de na Rialacháin Foirne – Oibleagáid cúiseanna a lua – Earráid measúnaithe – Tréimhse ama réasúnta – Dliteanas)

46

2022/C 237/60

Cás T-750/20: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 27 Aibreán 2022 – Correia v CESE (Státseirbhís – Baill foirne CESE – Baill den fhoireann shealadach – Iarratas ar athmhúnlú gairmreime – Diúltú don iarratas – Caingean le haghaidh neamhniú – Rialtacht an nós imeachta réamhdhlíthíochta – Teorann ama ar éileamh – Leas caingean a thabhairt – Inghlacthacht – Cóir chomhionann – Deimhneacht dhlíthiúil – Ionchais ghairmréime réasúnta – Easpa chirt gairmréim a athmhúnlú – Oibleagáid scrúdú comparáideach a dhéanamh ar na fiúntais – Dliteanas – Damáiste neamhábhartha)

47

2022/C 237/61

Cás T-68/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 27 Aibreán 2022 – QA v an Coimisiún (Dliteanas neamhchonarthach – Comhaontú maoiniúcháin a tugadh i gcrích faoi chuimsiú an Seachtú Creatchlár maidir le taighde, forbairt theicneolaíocht agus gníomhaíochtaí léiriúcháin (2007– 2013) – Tuarascáil iniúchóireachta – Foclaíocht – Sárú sách tromchúiseach ar riail dlithiúil lena dtugtar cearta do dhaoine aonair – Comhréireacht – Prionsabal an dea-riaracháin)

48

2022/C 237/62

Cás T-208/21: Breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 6 Aibreán 2022 – Dorit-DFT v EUIPO – Erwin Suter (DORIT) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí cúlghairme – Clárú idirnáisiúnta lena sonraítear an tAontas Eorpach – Focalmharc DORIT – Ainmneacha cuideachtaí náisiúnta níos luaithe – Foras coibhneasta le diúltú – Easpa úsáide a bhaint as comhartha le raon nach bhfuil áitiúil amháin i gcúrsaí trádála – Airteagail 8(4) agus 52(1)(c) de Rialachán (CE) Uimh. 40/94 [anois: Airteagail 8(4) agus 60(1)(c) de Rialachán (AE) 2017/1001])

48

2022/C 237/63

Cás T-219/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 6 Aibreán 2022 – Agora Invest v EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA) [Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar mharc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh TRAMOSA – Marc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh níos luaithe TRAMO, SA TRANSPORTE MAQUINARIA Y OBRAS, S.A. – Foras coibhneasta le diúltú – Riosca mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) den Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 [anois Airteagal 8(1)(b) den Rialachán (AE) 2017/1001] – Fíorúsáid an mhairc níos luaithe – Fomhír (a) den dara mír d’Airteagal 15(1) agus Airteagail 42(2) agus 42(3) de Rialachán Uimh. 207/2009 [anois fomhír (a) den dara mír d’Airteagal 18(1) agus Airteagail 47(2) agus 47(3) den Rialachán 2017/1001] – Foirm atá éagsúil ó thaobh gnéithe nach n-athraíonn saintréith an mhairc]

49

2022/C 237/64

Cás T-276/21: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 6 Aibreán 2022 – Moio v EUIPO – Paul Hartmann (moio.care) [“Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Iarratas ar mharc fíortha de chuid an Aontais Eorpaigh moio.care – Focalmharc de chuid an Aontais Eorpaigh níos luaithe Molicare – Foras coibhneasta le diúltú – Riosca mearbhaill – Airteagal 8(1)(b) den Rialachán (AE) 2017/1001”]

50

2022/C 237/65

Cás T-6/21: Ordú na Cúirte Ginearálta an 23 Márta 2022 – Advanced Organic Materials v EUIPO – Swiss Pharma International (ADVASTEROL) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Aistarraingt freasúra – Cás nach dtéann ar aghaidh chun breithiúnais)

50

2022/C 237/66

Cás T-226/21: Ordú na Cúirte Ginearálta an 30 Márta 2022 – Retail Royalty v EUIPO – Fashion Energy (Léiriú iolair) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Aistarraingt freasúra – Cás nach dtéann ar aghaidh chun breithiúnais)

51

2022/C 237/67

Cás T-265/21: Ordú na Cúirte Ginearálta an 30 Márta 2022 – Sunshine Smile v EUIPO (PlusDental+) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Cúlghairm an chinnidh atá faoi chonspóid – Imtharraingt ábhar na díospóide – Cás nach dtéann ar aghaidh chun breithiúnais)

51

2022/C 237/68

Cás T-343/21: Ordú na Cúirte Ginearálta an 18 Márta 2022 – Hewlett Packard Enterprise Development v EUIPO – Aruba (ARUBA) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí maidir le neamhbhailíocht – Iarratas ar neamhbhailíocht a tharraingt siar – Cás nach dtéann ar aghaidh chun breithiúnais)

52

2022/C 237/69

Cás T-345/21: Ordú na Cúirte Ginearálta an 18 Márta 2022 – Hewlett Packard Enterprise Development v EUIPO – Aruba (ARUBA NETWORKS) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí maidir le neamhbhailíocht – Tarraingt siar na hiarrata cúlghairme – Cás nach dtéann ar aghaidh chun breithiúnais)

53

2022/C 237/70

Cás T-797/21: Ordú na Cúirte Ginearálta an 29 Márta 2022 – Gustopharma Consumer Health v EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIXORIGINAL) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – Aistarraingt freasúra – Cás nach dtéann ar aghaidh chun breithiúnais)

53

2022/C 237/71

Cás T-798/21: Ordú na Cúirte Ginearálta an 29 Márta 2022 – Gustopharma Consumer Health v EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIXFORTE) (Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Imeachtaí freasúra – An freasúra a tharraingt siar – Cás nach dtéann ar aghaidh chun breithiúnais)

54

2022/C 237/72

Cás T-522/21: Caingean arna tabhairt an 18 Eanáir 2022 – XH v an Coimisiún

54

2022/C 237/73

Cás T-173/22: Caingean arna tabhairt an 30 Márta 2022 – T-Systems International v an Coimisiún

54

2022/C 237/74

Cás T-196/22: Caingean arna tabhairt an 14 Aibreán 2022 – Mariani v an Pharlaimint

55

2022/C 237/75

Cás T-200/22: Caingean arna tabhairt an 19 Aibreán 2022 – an Pholainn v an Coimisiún

56

2022/C 237/76

Cás T-203/22: Caingean arna tabhairt an 15 Aibreán 2022 – an Ísiltír v an Coimisiún

57

2022/C 237/77

Cás T-206/22: Caingean arna tabhairt an 20 Aibreán 2022 – Makhlouf v an Chomhairle

58

2022/C 237/78

Cás T-207/22: Caingean arna tabhairt an 19 Aibreán 2022 – Mhana v an Chomhairle

59

2022/C 237/79

Cás T-208/22: Caingean arna tabhairt an 19 avril 2022 – Makhlouf v an Chomhairle

59

2022/C 237/80

Cás T-209/22: Caingean arna tabhairt an 19 avril 2022 – Makhlouf v an Chomhairle

60

2022/C 237/81

Cás T-212/22: Caingean arna tabhairt an 21 Aibreán 2022 – Prigozhina v an Chomhairle

60

2022/C 237/82

Cás T-217/22: Caingean arna tabhairt an 20 Aibreán 2022 – Lifestyle Equities v EUIPO – Greenwich Polo Club (GREENWICH POLO CLUB)

61

2022/C 237/83

Cás T-218/22: Caingean arna tabhairt an 21 Aibreán 2022 – Roxtec v EUIPO – Wallmax (Léiriú ar chearnóg ghorm ina bhfuil ocht gciorcal dhubha chomhlárnacha)

62

2022/C 237/84

Cás T-219/22: Caingean arna tabhairt an 22 Aibreán 2022 – Wallmax v EUIPO – Roxtec (Léiriú ar chearnóg ghorm ina bhfuil ocht gciorcal dhubha chomhlárnacha)

63

2022/C 237/85

Cás T-220/22: Caingean arna tabhairt an 25 Aibreán 2022 – CiviBank v BCE

63

2022/C 237/86

Cás T-221/22: Caingean arna tabhairt an 25 Aibreán 2022 – Pharmaselect International v EUIPO – OmniActive Health Technologies (LUTAMAX)

64

2022/C 237/87

Cás T-222/22: Caingean arna tabhairt an 22 Aibreán 2022 – Engineering – Ingegneria Informatica v an Coimisiún agus REA

65

2022/C 237/88

Cás T-228/22: Caingean arna tabhairt an 27 Aibreán 2022 – Casablanca Clothing v EUIPO – Adrien (CASABLANCA TENNIS CLUB)

66

2022/C 237/89

Cás T-231/22: Caingean arna tabhairt an 28 Aibreán 2022 – Growth Finance Plus v EUIPO (doglover)

67

2022/C 237/90

Cás T-232/22: Caingean arna tabhairt an 28 Aibreán 2022 – Growth Finance Plus v EUIPO (catlover)

67

2022/C 237/91

Cás T-233/22: Caingean arna tabhairt an 28 Aibreán 2022 – Islentyeva v an Chomhairle

68

2022/C 237/92

Cás T-234/22: Caingean arna tabhairt an 29 Aibreán 2022 – Ismailova v an Chomhairle

69

2022/C 237/93

Cás T-235/22: Caingean arna tabhairt an 29 Aibreán 2022 – Russian Direct Investment Fund v an Chomhairle

70

2022/C 237/94

Cás T-236/22: Caingean arna tabhairt an 28 Aibreán 2022 – Intel Corporation v an Coimisiún

71

2022/C 237/95

Cás T-239/22: Caingean arna tabhairt an 29 Aibreán 2022 – Cherusci v EUIPO – LexDellmeier (RIALTO)

73

2022/C 237/96

Cás T-242/22: Caingean arna tabhairt an 3 Bealtaine 2022 – OmniActive Health Technologies v EUIPO – Pharmaselect International (LUTAMAX)

73

2022/C 237/97

Cás T-245/22: Caingean arna tabhairt an 4 Bealtaine 2022 – PGTEX Morocco v an Coimisiún

74

2022/C 237/98

Cás T-246/22: Caingean arna tabhairt an 4 Bealtaine 2022 – PGTEX Morocco v an Coimisiún

75

2022/C 237/99

Cás T-253/22: Caingean arna tabhairt an 9 Bealtaine 2022 – Groschopp v EUIPO (Sustainability through Quality)

76


GA

 

Top