EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eoraip a chruthú atá níos láidre agus níos sábháilte ó thaobh cúrsaí digiteacha

Eoraip a chruthú atá níos láidre agus níos sábháilte ó thaobh cúrsaí digiteacha

Tá an tAontas Eorpach (AE) tiomnaithe don timpeallacht ar líne is sábháilte ar domhan a chur ar fáil chun luachanna saoirse agus daonlathais AE a chur chun cinn agus chun a chinntiú go bhfásfaidh an geilleagar digiteach go sábháilte.

GNÍOMH

Comhtheachtaireacht chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún - Straitéis Cibearshlándála an Aontais Eorpaigh: Cibearspás oscailte, sábháilte agus slán (JOIN(2013) 1 final an 7.2.2013)

ACHOIMRE

Tá an tAontas Eorpach (AE) tiomnaithe don timpeallacht ar líne is sábháilte ar domhan a chur ar fáil chun luachanna saoirse agus daonlathais AE a chur chun cinn agus chun a chinntiú go bhfásfaidh an geilleagar digiteach go sábháilte.

CÉARD A DHÉANANN AN CHOMHTHEACHTAIREACHT SEO?

Leagtar amach sa chomhtheachtaireacht seo straitéis cibearshlándála na hEorpa. Déantar foráil sa straitéis sin do:

 • chomhpháirtíochtaí leis an earnáil phríobháideach agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha nó grúpaí sainleasa;
 • ghníomh praiticiúil chun cearta na saoránach a chosaint agus a chur chun cinn.

Foilsíodh an chomhtheachtaireacht i dteannta le togra le haghaidh treorach maidir le slándáil ghréasáin agus faisnéise.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ba cheart an beartas cibearshlándála in AE agus go hidirnáisiúnta a rialú le cúig phrionsabal:

 • 1.

  na croíphrionsabail AE (nach mór iad a chur i bhfeidhm go cothrom sa saol digiteach agus sa saol fisiciúil);

 • 2.

  cearta bunúsacha, saoirse cainte, príobháideachas agus sonraí pearsanta a chosaint;

 • 3.

  ceart an phobail i gcoitinne chun rochtana sábháilte ar an idirlíon agus chun shreabhadh neamhshrianta faisnéise;

 • 4.

  rialachas éifeachtach daonlathach, earnálacha uile na sochaí san áireamh;

 • 5.

  freagracht chomhpháirteach as an tslándáil a chinntiú.

Tá an straitéis bunaithe ar chúig thosaíocht:

 • córais agus fearainn a chumasú chun cibear-ionsaithe nó teipeanna a bhainistiú;
 • cibearchoireacht a laghdú go mór;
 • beartas agus cumais cibearchosanta a fhorbairt a bhaineann leis an gComhbheartas Slándála agus Cosanta (CBCS);
 • acmhainní tionsclaíocha agus teicneolaíochta a fhorbairt le haghaidh na cibearshlándála;
 • beartas comhtháiteach idirnáisiúnta cibearspáis a leagadh amach le haghaidh an Aontais Eorpaigh agus croíluachanna AE a chur chun cinn.

Agus nádúr idirnáisiúnta an chibearspáis á chur san áireamh sa straitéis, iarrtar inti ar chomhlachtaí ar leibhéal AE agus ar leibhéal náisiúnta freagracht a ghabháil orthu féin, obair le chéile agus dul i gcomhairle leis an tionscal agus le lucht na hacadúlachta. Áirítear leis na comhlachtaí údaráis inniúla náisiúnta agus AE:

Áirítear leis an straitéis freisin dul i gcomhairle le comhlachtaí idirnáisiúnta amhail Comhairle na hEorpa, Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh agus na Náisiúin Aontaithe.

Féach “Cibearshlándáil”ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Nuashonraithe 14.09.2015

Top