EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Comhpháirtíocht AE—na Síne a neartú

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Comhpháirtíocht AE—na Síne a neartú

ACHOIMRE AR:

AE-an tSín: comhpháirtithe níos dlúithe, freagrachtaí atá ag méadú — COM(2006) 631 final

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TEACHTAIREACHT SEO?

Leagtar síos na treoirlínte inti maidir le beartas AE lena bhfuil sé d’aidhm comhar idir AE agus an tSín a neartú.

Dírítear iontu sin ar:

an t-aistriú go daonlathas sa tSín,

forbairt inbhuanaithe,

gnéithe trádála, agus

comhar idirnáisiúnta do chomhpháirtíocht níos doimhne.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tacú le haistriú polaitiúil: bíonn idirphlé rialta ag AE agus an tSín maidir le cearta an duine, mionlaigh a chosaint agus riail an dlí a neartú.

Éifeachtúlacht fuinnimh agus cosaint an chomhshaoil a chur chun cinn: Mar bheirt de na príomhimreoirí sa mhargadh fuinnimh domhanda, comhoibríonn AE agus an tSín chun:

feabhas a chur ar thrédhearcacht agus ar thimpeallacht rialála na hearnála fuinnimh;

teicníochtaí agus faisnéis a mhalartú maidir le héifeachtúlacht acmhainní agus fuinneamh inathnuaite;

bheith i bhfabhar na hinfheistíochta agus oscailt conarthaí poiblí; agus

cur chun feidhme caighdeán idirnáisiúnta a chur chun cinn.

Sampla de chomhar sa réimse seo ia ea Comhdhearbhú um Shlándáil Fuinnimh AE-na Síne 2012.

Forbairt eacnamaíoch agus shóisialta a chothromú: comhoibríonn AE agus an tSín chun sainiú agus cur i bhfeidhm a dhéanamh ar bheartais airgeadaíochta agus fhioscacha chothroma a fhéachann le dul i ngleic le fadhbanna amhail droch-chaighdeáin oibre, sláinte agus daonraí atá ag dul in aois.

Caidreamh trádála agus eacnamaíoch a fheabhsú: ós rud é gurb é AE an chomhpháirtíocht trádála is mó atá ag an tSín agus gurb í an tSín an dara chomhpháirtíocht trádála is mó atá ag AE, féachann an dá chomhpháirtí le:

oscailt mhargaí na Síne d’infheistíochtaí agus d’easpórtálacha a chur chun cinn;

rialacha um thrádáil chóir a shainiú (go háirithe maidir le cearta maoine intleachtúla agus caighdeáin oibre chuibhiúla); agus

díospóidí trádála a réiteach trí idirphlé nó trí chóras um réiteach díospóidí na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT).

Comhar earnála a neartú: féachann AE agus an tSín le comhar déthaobhach a neartú in:

eolaíocht agus teicneolaíocht,

inimirce,

malartuithe cultúrtha, agus

oideachas.

Comhar slándála agus idirnáisiúnta a spreagadh: idirphlé idir AE agus an tSín maidir le síocháin agus slándáil i réigiúin sa domhan (go háirithe san Áise Thoir). Tacaíonn AE le hidirphlé idir an tSín agus tíortha eile sa réigiún chomh maith d’fhonn a cobhsaíocht a chur chun cinn. Baineann comhar idir na comhpháirtithe chomh maith le trédhearcacht caiteachais mhíleata, neamhiomadú núicléach agus tógáil fhorchéimnitheach lánchosc arm na hEorpa.

Buaileann toscairí AE agus na Síne le chéile ar bhonn bliantúil ag cruinniú mullaigh AE-na Síne, a bhíonn ar siúl sa Bhruiséil agus sa Bhéising ar a sheal. Ag cruinniú mullaigh 2013, comhaontaíodh Clár Oibre Straitéiseach AE-na Síne um Chomhar 2020. Is é seo doiciméad treorach an chaidrimh anois.

CÚLRA

Bunaíodh ceangail taidhleoireachta idir AE agus an tSín ar dtús i 1975, agus bunaíodh an chéad fhormáid dhlíthiúil faoin gcomhaontú trádála agus comhair 1985. Ó shin i leith, d’fhás an caidreamh chun gnóthaí eachtracha, cúrsaí slándála agus dúshláin eile amhail an t-athrú aeráide agus rialachas eacnamaíoch domhanda a chuimsiú.

Caidreamh AE leis an tSín

GNÍOMH

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa – AE-an tSín: Comhpháirtíochtaí níos dlúithe, freagrachtaí atá ag méadú (COM(2006) 631 final an 24.10.2006)

Nuashonraithe 20.10.2015

Top