EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Comhaontuithe Comhlachais Eora-Mheánmhara

Comhaontuithe Comhlachais Eora-Mheánmhara

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2006/356/CE lena dtugtar i gcrích an Comhaontú Eora-Mheánmhara idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Liobáine den pháirt eile

An Comhaontú Eora-Mheánmhara idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Liobáine den pháirt eile

Cinneadh 2005/690/CE lena dtugtar i gcrích an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Daon-Phoblacht Dhaonlathach na hAilgéire, den pháirt eile

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Daon-Phoblacht Dhaonlathach na hAilgéire, den pháirt eile

Cinneadh 2004/635/CE lena dtugtar i gcrích an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Arabach na hÉigipte den pháirt eile

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Arabach na hÉigipte, den pháirt eile

Cinneadh 2002/357/CE, CEGC lena dtugtar i gcrích an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile

Cinneadh 2000/384/CE, CEGC lena dtugtar i gcrích an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Stát Iosrael, den pháirt eile

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Stát Iosrael, den pháirt eile

Cinneadh 2000/204/CE, CEGC lena dtugtar i gcrích an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile

Cinneadh 98/238/CE, CEGC maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Túinéise, den pháirt eile

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Túinéise, den pháirt eile

Cinneadh 97/430/CE lena dtugtar i gcrích an Comhaontú Comhlachais Eatramhach Eora-Mheánmhara maidir le trádáil agus comhar idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Eagraíocht Shaoirse na Palaistíne (PLO) ar mhaithe le hÚdarás Palaistíneach an Bhruaigh Thiar agus Stráice Gaza, den pháirt eile

An Comhaontú Comhlachais Eatramhach Eora-Mheánmhara maidir le trádáil agus comhar idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Eagraíocht Shaoirse na Palaistíne (PLO) ar mhaithe le hÚdarás Palaistíneach an Bhruaigh Thiar agus Stráice Gaza, den pháirt eile

CAD IAD NA HAIDHMEANNA LEIS NA COMHAONTUITHE AGUS LEIS NA CINNTÍ?

Féachtar leis na comhaontuithe an méid seo a leanas a chur chun cinn:

 • idirphlé rialta polaitiúil agus slándála chun tuiscint fhrithpháirteach, comhar agus comhthionscnaimh a chothú;
 • comhar eacnamaíoch, trádála agus airgeadais, lena n-áirítear:
  • trádáil earraí a léirscaoileadh de réir a chéile;
  • trádáil i seirbhísí a éascú agus gluaiseacht caipitil chun léirscaoileadh a bhaint amach a luaithe is a chomhlíonfar na coinníollacha;
  • forbairt inbhuanaithe réigiún na Meánmhara; agus
  • comhtháthú réigiúnach;
 • comhar sóisialta, cultúrtha agus oideachais, go sonrach trí idirphlé idirchultúrtha, rialú imirce, forbairt scileanna, cur chun cinn dlí an tsaothair nó comhionannais inscne.

Tugtar chun críche leis na cinntí na comhaontuithe thar ceann an Aontais Eorpaigh.

PRÍOMHPHOINTÍ

An Chomhpháirtíocht Eora-Mheánmhara

 • Tá an comhaontú idir AE agus tíortha na Meánmhara Theas bunaithe ar an gComhpháirtíocht Eora-Mheánmhara.
 • Tá an chomhpháirtíocht pholaitiúil, eacnamaíoch agus shóisialta seo bunaithe ar phrionsabail na cómhalartachta, na dlúthpháirtíochta agus na comhfhorbartha.

Cuireadh an tAontas don Réigiún Meánmhuirí in ionad na Comhpháirtíochta in 2008.

 • Is é misean an Aontais don Réigiún Meánmhuirí feabhas a chur ar chomhar, ar idirphlé réigiúnach agus ar chur chun feidhme tionscadal agus tionscnamh ag a bhfuil tionchar inbhraite ar shaoránaigh, agus béim ar dhaoine óga agus ar mhná, chun aghaidh a thabhairt ar thri chuspóir straitéiseacha an réigiúin:
  • cobhsaíocht,
  • forbairtí dhaonna; agus
  • comhtháthú.
 • sa réimse trádála, cuireann an tAontas don Réigiún Mheánmhuirí an méid seo a leanas chun cinn:
  • caidreamh feabhsaithe trádála i measc a bhall;
  • laghdú ar bhacainní ar thrádáil;
  • tionscnamh um chomhtháthú réigiúnach; agus
  • comhar gnó níos fearr.
 • Tá comhaontuithe comhlachais ag AE leis na comhpháirtithe go léir ach amháin an Libia.
 • Rinneadh comhaontú leis an tSiria a dhréachtú ach níor síníodh é.

Raon feidhme

Tá gach comhaontú curtha in oiriúint do shainghnéithe na dtíre neamh-AE lena mbaineann. Tá an prionsabal céanna acu ar fad, áfach, maidir leis an struchtúr bunúsach ina gcumhdaítear:

 • idirphlé polaitiúil;
 • saorghluaiseacht earraí;
 • bunú seirbhísí;
 • íocaíochtaí, caipiteal, iomaíocht agus bearta eacnamaíocha eile;
 • comhar eacnamaíoch;
 • comhar i gcúrsaí sóisialta agus cultúrtha;
 • comhar maidir le cosaint an chomhshaoil;
 • comhar airgeadais;
 • rialacha institiúideacha agus ginearálta.

Cuspóirí

Baineann roinnt spriocanna comhchoiteanna leis na comhaontuithe déthaobhacha ar fad, go sonrach:

 • comhar laistigh de na réigiúin ó thíortha na Meánmhara a spreagadh, mar ghné shíochána, chobhsaíochta, agus forbartha eacnamaíoch agus sóisialta;
 • limistéar saorthrádála a bhunú.

Limistéar saorthrádála a bhunú

 • Leagtar amach leis na comhaontuithe an bonn le haghaidh limistéar saorthrádála a bhunú sa Mheánmhuir i gcomhréir le rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála.
 • Ní mór limistéar saorthrádála a bhunú i ndiaidh idirthréimhse 12 bhliain i ndiaidh theacht i bhfeidhm na gcomhaontuithe.
 • Ní mór saorghluaiseacht earraí idir AE agus tíortha na Meánmhara bheith mar thoradh ar:
  • dleachtanna custaim a dhíothú de réir a chéile;
  • srianta cainníochtúla ar allmhairí agus ar onnmhairí a thoirmeasc (le heisceachtaí i gcásanna áirithe), chomh maith le héifeacht chomhionann nó idirdhealaitheach a bheith leis na bearta ar fad idir na páirtithe.
 • Athdhearbhaíonn na páirtithe a ngealltanais faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS).
 • Ní mór do chomhpháirtithe na tíre neamh-AE léirscaoileadh iomlán na hearnála caipitil a bhaint amach a luaithe is a bheidh coinníollacha imleora i bhfeidhm.
 • Ní mór sásra um réiteach díospóidí a chur i bhfeidhm de réir a chéile.

Socruithe institiúideacha

Bunaítear leis na comhaontuithe struchtúr institiúideach, lena n-áirítear:

 • Comhairle Comhlachais, arna heagrú ar leibhéal aireachta, a ghlacann cinntí agus a dhéanann moltaí ionas gur féidir cuspóirí socraithe a bhaint amach,
 • Coiste Comhlachais a bhainistíonn an comhaontú agus a réitíonn difríochtaí maidir lena chur i bhfeidhm agus lena léirmhíniú.

DÁTA THEACHT I BHFEIDHM

Tháinig na comhaontuithe comhlachais i bhfeidhm ar na dátaí seo a leanas:

 • 1 Iúil 1997 — Comhaontú eatramhach leis an bPalaistín*
 • 1 Márta 2000 — Maracó
 • 1 Meitheamh 2000 — Iosrael
 • 1 Bealtaine 2002 — An Iordáin
 • 1 Meitheamh 2004 — An Éigipt
 • 1 Meán Fómhair 2005 — An Ailgéir
 • 1 Aibreán 2006 — An Liobáin
 • 1 Márta 1998 — An Túinéis.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉID

Cinneadh 2006/356/CE ón gComhairle an 14 Feabhra 2006 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Liobáine, den pháirt eile (IO L 143, 30.5.2006, lch. 1)

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Liobáine, den pháirt eile — Prótacal 1 maidir le socruithe is infheidhme i leith allmhairí isteach sa Comhphobal de tháirgí talmhaíochta de thionscnamh na Liobáine dá dtagraítear in Airteagal 14(1) — Prótacal 2 maidir le socruithe is infheidhme i leith allmhairí de tháirgí talmhaíochta isteach sa Liobáin de thionscnamh an Chomhphobail dá dtagraítear in Airteagal 14(2) — Prótacal 3 maidir le trádáil idir an Liobáin agus an Comhphobal i dtáirgí talmhaíochta próiseáilte dá dtagraítear in Airteagal 14(3) — Prótacal 4 maidir leis an sainmhíniú ar an gcoincheap táirgí tionscnaimh agus modhanna um chomhar riaracháin — Prótacal 5 maidir le cúnamh frithpháirteach riaracháin i gcúrsaí custaim (IO L 143, 30.5.2006, lgh. 2-188)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar an gcomhaontú a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Cinneadh 2005/690/CE ón gComhairle an 18 Iúil 2005 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Daon-Phoblacht Dhaonlathach na hAilgéire, den pháirt eile (IO L 265, 10.10.2005, lch. 1)

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Daon-Phoblacht Dhaonlathach na hAilgéire, den pháirt eile — Iarscríbhinní— Prótacail — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe (IO L 265, 10.10.2005, lgh. 2-228)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh 2004/635/CE ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Arabach na hÉigipte, den pháirt eile (IO L 304, 30.9.2004, lch. 38)

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Arabach na hÉigipte, den pháirt eile — Prótacail — Ionstraim Chríochnaitheach — Comhaontú dearbhuithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an Comhphobal agus an Éigipt maidir le hallmhairí bláthanna nuabhainte agus bláthanna agus bachlóga blátha isteach sa Chomhphobal a thagann faoi cheannteideal 0603 10 den Chomhtharaif Custaim (IO L 304, 30.9.2004, lgh. 39-208)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh 2002/357/CE, CEGC ón gComhairle agus ón gCoimisiún an 26 Márta 2002 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile (IO L 129, 15.5.2002, lgh. 1-2)

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile — Prótacal 1 maidir le socruithe is infheidhme i leith allmhairiú táirgí talmhaíochta de thionscnamh na hIordáine isteach sa Comhphobal — Prótacal 2 maidir le socruithe is infheidhme i leith allmhairiú táirgí talmhaíochta de thionscnamh an Chomhphobail isteach sa Iordáin — Prótacal 3 maidir leis an sainmhíniú ar an gcoincheap “táirgí tionscnaimh” agus modhanna um chomhar riaracháin — Prótacal 4 maidir le cúnamh frithpháirteach riaracháin i gcúrsaí custaim — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Ionstraim Chríochnaitheach (IO L 129, 15.5.2002, lgh. 3-176)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh 2000/384/CE, CEGC ón gComhairle agus ón gCoimisiún an 19 Aibreán 2000 maidir le tabhairt i gcrích Comhaontaithe Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Stát Iosrael, den pháirt eile (IO L 147, 21.6.2000, lgh. 1-2)

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Stát Iosrael, den pháirt eile — Prótacal 1 maidir le socruithe is infheidhme i leith táirgí talmhaíochta de thionscnamh Iosrael a allmhairiú isteach sa Comhphobal — Prótacal 2 maidir le socruithe is infheidhme i leith táirgí talmhaíochta de thionscnamh an Chomhphobail a allmhairiú isteach in Iosrael — Prótacal 3 maidir le cúrsaí um chosaint plandaí — Prótacal 4 maidir leis an sainmhíniú ar “tháirgí tionscnaimh” agus modhanna um chomhar riaracháin — Prótacal 5 maidir le cúnamh frithpháirteach riaracháin i gcúrsaí custaim — Dearbhuithe Comhpháirteacha —Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha i ndáil le ceisteanna déthaobhacha gan réiteach — Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha a bhaineann le Prótacal 1 agus maidir le hallmhairí bláthanna nuabhainte agus bláthanna agus bachlóga blátha isteach sa Chomhphobal a thagann faoi cheannteideal 0603 10 den Chomhtharaif Custaim — Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme Socruithe Babhta Uragua — Dearbhuithe arna ndéanamh ag an gComhphobal Eorpach — Dearbhú arna dhéanamh ag Iosrael (IO L 147, 21.6.2000, lgh. 3-172)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh 2000/204/CE, CECG ón gComhairle agus ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2000 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile (IO L 70, 18.3.2000, lch. 1)

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile — Prótacal 1 maidir le socruithe is infheidhme i leith táirgí talmhaíochta de thionscnamh Mharacó a allmhairiú isteach sa Comhphobal — Prótacal 2 maidir le socruithe a bhaineann le táirgí iascaigh de thionscnamh Mharacó a allmhairiú isteach sa Chomhphobal — Prótacal 3 maidir leis na socruithe a bhaineann le táirgí talmhaíochta de thionscnamh an Chomhphobail a allmhairiú isteach i Maracó — Prótacal 4 maidir leis an sainmhíniú ar an gcoincheap táirgí tionscnaimh agus modhanna um chomhar riaracháin — Prótacal 5 maidir le cúnamh frithpháirteach i gcúrsaí custaim idir na húdaráis riaracháin — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Comhaontuithe i bhfoirm Malartú Litreacha — Dearbhú arna dhéanamh ag an gComhphobal — Dearbhuithe arna ndéanamh ag Maracó (IO L 70, 18.3.2000, lgh. 2-204)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh 98/238/CE, CECG ón gComhairle agus ón gCoimisiún an 26 Eanáir 1998 maidir le tabhairt i gcrích Comhaontaithe Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Túinéise, den pháirt eile (IO L 97, 30.3.1998, lch. 1)

An Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Túinéise, den pháirt eile — Prótacal Uimh. 1 maidir le socruithe is infheidhme i leith táirgí talmhaíochta de thionscnamh na Túinéise a allmhairiú isteach sa Comhphobal — Prótacal Uimh. 2 maidir le socruithe is infheidhme i leith táirgí iascaigh de thionscnamh na Túinéise a allmhairiú isteach sa Chomhphobal — Prótacal Uimh. 3 maidir leis na socruithe is infheidhme i leith táirgí talmhaíochta de thionscnamh an Chomhphobail a allmhairiú isteach sa Túinéis — Prótacal Uimh. 4 maidir leis an sainmhíniú ar an gcoincheap táirgí tionscnaimh agus modhanna um chomhar riaracháin — Prótacal Uimh. 5 maidir le cúnamh frithpháirteach i gcúrsaí custaim idir na húdaráis riaracháin — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Dearbhuithe (IO L 97, 30.3.1998, lgh. 2-183)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh 97/430/CE ón gComhairle an 2 Meitheamh 1997 maidir le tabhairt i gcrích an Comhaontaithe Comhlachais Eatramhaigh Eora-Mheánmhara maidir le trádáil agus comhar idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Eagraíocht Shaoirse na Palaistíne (PLO) ar mhaithe le hÚdarás Palaistíneach an Bhruaigh Thiar agus Stráice Gaza, den pháirt eile (IO L 187, 16.7.1997, lgh. 1-2)

An Comhaontú Comhlachais Eatramhach Eora-Mheánmhara maidir le trádáil agus comhar idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Eagraíocht Shaoirse na Palaistíne (PLO) ar mhaithe le hÚdarás Palaistíneach an Bhruaigh Thiar agus Stráice Gaza, den pháirt eile — Prótacal 1 maidir le socruithe is infheidhme i leith táirgí talmhaíochta de thionscnamh an Bhruaigh Thiar agus Stráice Gaza a allmhairiú isteach sa Comhphobal — Prótacal 2 maidir le socruithe is infheidhme i leith táirgí talmhaíochta de thionscnamh an Chomhphobail a allmhairiú isteach sa Bhruach Thiar agus Stráice Gaza — Prótacal 3 maidir leis an sainmhíniú ar an gcoincheap “táirgí tionscnaimh” agus modhanna um chomhar riaracháin — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Dearbhú arna dhéanamh ag an gComhphobal (IO L 187, 16.7.1997, lgh. 3-135)

Féach an leagan comhdhlúite.


* Níor cheart go ndéanfaí an t-ainmniúchán seo a fhorléiriú mar aitheantas ar Stát na Palaistíne agus tá sé gan dochar do sheasaimh aonair na mBallstát maidir leis an gceist seo.

Nuashonraithe 27.03.2020

Top