EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Iarmhair de tháirgí íocshláinte tréidliachta i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch

Iarmhair de tháirgí íocshláinte tréidliachta i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 — Nósanna imeachta AE chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leagtar síos ann na rialacha maidir leis na huasteorainneacha le haghaidh substaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de, amhail antaibheathaigh, a úsáidtear i gcógais tréidliachta i dtaca le bia de thionscnamh ainmhíoch, lena n-áirítear feoil, éisc, bainne, uibheacha agus mil — d’fhonn sábháilteacht bia a áirithiú.

Maidir leis sin, bunaítear leis:

 • an uasteorainn iarmhar*
 • an pointe tagartha do ghníomhaíocht* i gcásanna nár ríomhadh uasteorainn na n-iarmhar.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór don iarratasóir ar údarú margaíochta le haghaidh táirge íocshláinte tréidliachta — ina n-úsáidtear substaint ar bith atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de — iarratas a chur isteach chuig an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach. Ní mór don ghníomhaireacht ansin tuairim a thabhairt ina mbeidh measúnú riosca eolaíoch agus moltaí bainistíochta riosca.
 • Cinneann an ghníomhaireacht an gcuirfidh sí uasteorainneacha bunaithe iarmhar i bhfeidhm maidir le bia nó speiceas faoi leith. Socraíonn an Coimisiún Eorpach rialacha maidir leis na coinníollacha i dtaca le ríomh seo theorainneacha na n-iarmhar.
 • Ní mór a mheas sa mheasúnú riosca cibé an ábhar is cúram sábháilteachta do shláinte an duine é cineál agus méid na n-iarmhar nó nach ea.
 • Ní mór measúnú a dhéanamh i moltaí na bainistíochta riosca ar roinnt éagsúla tosca, lena n-áirítear substaintí malartacha a bheith ar fáil le haghaidh cóireáil speiceas ábhartha.
 • Aicmíonn an Coimisiún na substaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de ar thug an ghníomhaireacht tuairim fúthu cheana. Is féidir leis pointí tagartha do ghníomhaíocht a bhunú le haghaidh substaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de nach bhfuil aicmithe.
 • I gcásanna airithe, féadfaidh an Coimisiún nó tír AE iarratas a chur isteach chuig an ngníomhaireacht ar thuairim ar uasteorainneacha na n-iarmhar. I measc cásanna dá leithéid tá cúinsí ina bhfuil an tsubstaint atá i gceist údaraithe lena húsáid i dtír neamh-AE.
 • Tá roinnt substaintí as an áireamh i raon feidhme an Rialacháin seo, lena n-áirítear substaintí arna gcumhdach faoi Rialachán an AE (CEE) Uimh. 315/93 maidir le héilleáin i mbia.
 • I mí Eanáir 2017, ghlac an Coimisiún Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2017/12. Leagtar síos ann foirm agus inneachar na n-iarratas agus na hiarrataí chuig an ngníomhaireacht maidir le huasteorainneacha na n-iarmhar a bhunú.
 • I mí an Mheithimh 2017, ghlac an Coimisiún Rialachán (AE) 2017/880. Leagtar síos ann na rialacha maidir le uasteorainn iarmhar a socraíodh le haghaidh substainte atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhar áirithe a úsáid le haghaidh bia-ábhair eile a eascraíonn ón speiceas céanna agus uasteorainn iarmhar a socraíodh le haghaidh substainte atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i speiceas amháin nó i níos mó ná speiceas amháin do speiceas eile (i.e. eachtarshuíomh uasteorainneacha na n-iarmhar).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN SEO?

Tá feidhm leis ón 6 Iúil 2009.

CÚLRA

Bhí rialacha an AE roimhe seo maidir leis an ábhar seo róchasta agus tharla laghdú in infhaighteacht na gcógas le haghaidh ainmhithe bia san AE mar thoradh air. Tugadh an rialachán sin isteach chun sábháilteacht tomhaltóirí agus infhaighteacht cógas tréidliachta chun cóireáil a dhéanamh ar ghalair faoi leith a áirithiú.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Uasteorainn na n-iarmhar: uastiúchan an iarmhair ó shubstaint atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de a fhéadfar a cheadú i mbia de thionscnamh ainmhíoch.
Pointe tagartha do ghníomhaíocht: leibhéal an iarmhair ó shubstaint atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de a shocraítear chun críocha rialaithe i gcás substaintí áirithe nár socraíodh uasteorainn na n-iarmhar dóibh. Bunaítear na pointí tagartha do ghníomhaíocht i gcomhar le saotharlanna rialaithe oifigiúla.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 152, 16.6.2009, lgh. 11-22)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2017/880 ón gCoimisiún an 23 Bealtaine 2017 lena leagtar síos rialacha maidir le huasteorainn iarmhar a socraíodh le haghaidh substainte atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhar áirithe a úsáid le haghaidh bia-ábhair eile a eascraíonn ón speiceas céanna agus uasteorainn iarmhar a socraíodh le haghaidh substainte atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i speiceas amháin nó i níos mó ná speiceas amháin do speiceas eile, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 135, 24.5.2017, lgh. 1-5)

Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2017/12 ón gCoimisiún an 6 Eanáir 2017 maidir le foirm agus le hinneachar na n-iarratas agus na hiarrataí chun uasteorainneacha na n-iarmhar a bhunú i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 4, 7.1.2017, lgh. 1-7)

Rialachán (AE) Uimh. 37/2010 ón gCoimisiún an 22 Nollaig 2009 maidir le substaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de agus a n-aicmiú ó thaobh uasteorainneacha na n-iarmhar de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch (IO L 15, 20.1.2010, lgh. 1-72)

Rinneadh na leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 37/2010 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (CEE) Uimh. 315/93 ón gComhairle an 8 Feabhra 1993 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le héilleáin i mbia (IO L 37, 13.2.1993, lgh. 1-3)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 23.11.2017

Top