EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aithint agus forghníomhú orduithe coigistíochta

Aithint agus forghníomhú orduithe coigistíochta

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh Réime 2006/783/CGB ón gComhairle — prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh a chur i bhfeidhm ar orduithe coigistíochta

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH RÉIME?

Tugtar cead leis d’údarás breithiúnach i dtír amháin de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) ordú a chur chun réadmhaoin a chalcadh nó a choigistiú go díreach chuig an údarás breithiúnach i dtír eile de chuid AE ina n-aithneofar é agus ina bhforghníomhófar é gan tuilleadh foirmiúlachta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cad is ordú coigistíochta ann?

Beart buan atá ann chun réadmhaoin a fuarthas go neamhdhleathach a bhaint de choirpigh nó dá gcomhchoirithe.

Cionta

 • Maidir le roinnt cionta tromchúiseacha, ní gá gur coir é an cion sa tír AE a eisíonn an t-ordú (an tír eisiúna) agus an tír a fhorghníomhaíonn é (an tír fhorghníomhaitheach). Ní mór don chion, áfach, a bheith inphionóis sa tír eisiúna le pianbhreith phríosúin ar feadh tréimhse 3 bliana ar a laghad. Áirítear ar na cionta:
  • rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil,
  • sceimhlitheoireacht,
  • éilliú agus calaois,
  • gáinneáil ar dhaoine,
  • ciníochas agus seineafóibe,
  • éigniú.

Tarchur

 • Féadfar ordú coigistíochta i gcomhair airgid nó réadmhaoine a chur chuig an tír AE sa chás go bhfuil forais réasúnta aici lena chreidiúint go bhfuil réadmhaoin nó ioncam ag an duine nó ag an gcuideachta lena mbaineann. Mura bhfuil forais réasúnta ar bith ann, féadtar an t-ordú a chur chuig an tír AE ina bhfuil cónaí ar an duine nó ina bhfuil a hoifig chláraithe ag an gcuideachta.
 • Féadfar ordú coigistíochta a bhaineann le réadmhaoin a chur chuig níos mó ná tír AE amháin ag an am céanna sa chás:
  • go bhfuil forais réasúnta ann a chreidiúint go bhfuil earraí éagsúla a chumhdaítear faoin ordú sealbhaithe i gcúpla tír AE;
  • go mbaineann coigistiú earraí faoi leith le beart a dhéanamh i níos mó ná tír AE amháin; nó
  • go bhféadfadh an t-earra lena mbaineann a bheith lonnaithe i dtír amháin de dhá thír AE nó níos mó.
 • Féadfar ordú coigistíochta a bhaineann le hairgead a chur chuig níos mó ná tír AE amháin ag an am céanna sa chás:
  • nach ndearnadh an réadmhaoin lena mbaineann a chalcadh faoi Chinneadh Réime 2003/577/CGB ón gComhairle; nó
  • gur dóigh nach leor luach na réadmhaoine atá le coigistiú sa stát eisiúna agus i stát forghníomhaitheach amháin ar bith chun méid iomlán an orduithe coigistíochta a chumhdach.

Aithint agus forghníomhú

 • Ní mór d’údarás breithiúnach na tíre eisiúna deimhniú, bunaithe ar an bhfoirm chaighdeánach atá ceangailte leis an gcinneadh seo, a chur chuig údarás breithiúnach na tíre forghníomhaithí chun forghníomhú an ordaithe a iarraidh.
 • Ní mór don tír fhorghníomhaitheach an t-ordú a aithint gan tuilleadh foirmiúlachta agus na bearta is gá a dhéanamh chun é a fhorghníomhú láithreach.

Neamh-aithint agus neamhfhorghníomhú

Féadfar diúltú do fhorghníomhú ordaithe mura gcuirtear an deimhniú ar fáil, má tá sé neamhchríochnaithe nó más léir nach dtagann sé leis an ordú. Féadfar é a dhiúltú chomh maith i roinnt cásanna lena n-áirítear sna cásanna seo a leanas:

 • bheadh sé i gcoinne rialacha lena dtugtar cosaint do shaoránaigh óna n-ionchúiseamh faoi dhó don chion céanna;
 • ní cion é an t-ordú sa tír fhorghníomhaitheach;
 • díolúine nó pribhléid ar fáil faoi dhlí na tíre forghníomhaithí lena gcoisctear forghníomhú ordaithe coigistíochta ar na maoin;
 • faoi dhlí na tíre forghníomhaithí, meastar go ndearnadh an cion go hiomlán nó i bpáirt ina gcríoch;
 • ní dhearnadh an cion i gcríoch an stáit eisiúna agus, faoi dhlí an stáit fhorghníomhaithigh, ní mheastar gur forais é sin i gcomhair imeachtaí dlíthiúla.

Forghníomhú a chur siar

Féadfar forghníomhú a chur siar i roinnt cásanna lena n-áirítear:

 • d’fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh d’imscrúdú coiriúil atá ar siúl;
 • tá an mhaoin faoi réir imeacht coigistíochta cheana sa stát forghníomhaitheach;
 • tá an t-ordú nó cuid de le haistriú.

Páirtithe leasmhara

Ní mór do thíortha AE a chinntiú go bhfuil leigheasanna dlíthiúla ag páirtí leasmhara ar bith, lena n-áirítear tríú páirtithe dlisteanacha, i gcoinne aithint agus forghníomhú ordaithe coigistíochta, d’fhonn a gcearta a choimeád.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH RÉIME?

Tá sé i bhfeidhm ón 24 Samhain 2006 Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 24 Samhain 2008.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh Réime 2006/783/CGB ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2006 maidir le prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh a chur i bhfeidhm ar orduithe coigistíochta (IO L 328, 24.11.2006, lch. 59-78)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Chinneadh Réime 2006/783/CGB a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh Réime 2003/577/CGB ón gComhairle an 22 Iúil 2003 maidir le forghníomhú orduithe lena ndéantar maoin nó fianaise a chalcadh san Aontas Eorpach (OJ L 196, 2.8.2003, lgh. 45-55)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle bunaithe ar Airteagal 22 de Chinneadh Réime 2006/783/CGB ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2006 maidir le prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh a chur i bhfeidhm ar orduithe coigistíochta (COM(2010) 428 final, 23.8.2010)

Nuashonraithe 07.12.2016

Top