EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála

Fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála

 

ACHOIMRE:

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 maidir le comhar idir cúirteanna AE i dtaca le fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Tá sé mar aidhm leis an comhar breithiúnach i measc thíortha AE a fheabhsú agus a shimpliú agus dlús a chur le fianaise a ghlacadh in imeachtaí dlíthiúla maidir le hábhair shibhialta nó thráchtála.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Tá feidhm ag an rialachán seo maidir le hábhair shibhialta nó thráchtála i gcás go ndéanann cúirt thír AE an méid seo a leanas:

 • iarrann sí ar chúirt inniúil thír eile AE fianaise a fháil;
 • iarrann sí cead chun fianaise a bhailiú í féin i dtír eile AE.

Ba cheart an t-iarratas a dhéanamh chun fianaise a fháil atá ceaptha lena húsáid in imeachtaí breithiúnacha, bídís tosaithe nó breithnithe.

Tarchur díreach idir na cúirteanna

Ní mór do AE liosta de na cúirteanna atá údaraithe chun fianaise a fháil a dhréachtú agus a gcríoch nó a ndlínse speisialta a léiriú (amhail cúirt speisialta a fhéadfaidh na cumhachtaí a bheith acu chun sócmhainní coiriúla a choigistiú). Déanann an chúirt a bhfuil na himeachtaí ar siúl os a comhair nó a bhfuil na himeachtaí beartaithe a bheith ar siúl os a comhair (an “chúirt iarrthach”) iarratais a tharchur go díreach chuig cúirt thír AE a bhfuil an fhianaise á bailiú aici (an “chúirt iarrtha”).

Ní mór do gach tír AE údarás láir a ainmniú a bheidh freagrach as:

 • faisnéis a sholáthar do na cúirteanna;
 • réitigh a lorg ar dheacrachtaí ar bith maidir le tarchur;
 • iarratas a chur ar aghaidh, i gcásanna eisceachtúla, chuig an gcúirt inniúil.

Foirm agus ábhar an iarratais

Ní mór an t-iarratas a lóisteáil ag baint úsáid as an bhfoirm atá sainithe sa rialachán seo. Caithfidh sonraí áirithe a bheith san fhoirm sin, amhail:

 • ainm agus seoladh na bpáirtithe sna himeachtaí,
 • cineál agus ábhair an cháis,
 • cur síos ar ghlacadh na fianaise a dhéanfar.

Ní mór iarratais a dhréachtú i dteanga oifigiúil thír AE ina bhfuil an chúirt iarrtha nó i dteanga ar bith eile a léiríonn an tír sin go bhfuil sí ábalta í a ghlacadh.

Comhlíonadh

Déantar iarratais a chomhlíonadh i gcomhréir le dlí thír iarrtha AE. Ní mór an t-iarratas a chomhlíonadh laistigh de 90 lá óna fháil.

Ní fhéadfar comhlíonadh iarratais a dhiúltú ach amháin sna cásanna seo a leanas:

 • ní thagann an t-iarratas faoi raon feidhme an rialacháin (mar shampla, má bhaineann sé le himeachtaí coiriúla agus ní le himeachtaí sibhialta nó tráchtála);
 • ní thagann comhlíonadh an iarratais laistigh d’fheidhmeanna na mbreithiúna;
 • tá an t-iarratas neamhiomlán;
 • éilíonn duine dá n-iarraidh éisteacht a ceart chun diúltú d’fhianaise a thabhairt, nó toirmeasc ó fhianaise a thabhairt;
 • níor íoc páirtí an éarlais nó an réamhíocaíocht maidir leis na costais a bhaineann le dul i gcomhairle le saineolaí.

I gcás go ndéanfar iarratas a dhiúltú, ní mór don chúirt iarrtha é sin a chur in iúl don chúirt iarrthach laistigh de 60 lá ón iarratas a fháil.

Má cheadaítear é le dlí thír na cúirte iarrthaí, tá ionadaithe na tíre sin i dteideal a bheith i láthair nuair a thugann an chúirt iarrtha faoin ngníomh a iarradh. Féadfaidh na páirtithe agus a n-ionadaithe (más ann dóibh) a bheith i láthair chomh maith.

Ní chuirtear as an áireamh leis an rialachán 2 thír AE nó níos mó ó chomhaontuithe a thabhairt i gcrích nó a choimeád chun dlús a chur le comhlíonadh iarratais nó é a shimpliú.

Tuarascáil

In 2007, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm an rialacháin. Cinneadh inti go raibh gá fós le bearta áirithe a dhéanamh chun feabhas a chur ar a fheidhmiú. Bhain siad sin leis an méid seo a leanas:

 • feabhas a chur ar leibhéal eolais na ngairmithe dlíthiúla faoin rialacháin;
 • a áirithiú go gcomhlíonfar an spriocdháta 90 lá arna leagan amach chun iarratais a chomhlíonadh;
 • úsáid níos mó a bhaint as teicneolaíocht, go háirithe físchomhdháil.

Comhairliúchán poiblí

I mí na Nollag 2017, sheol an Coimisiún comhairliúchán poiblí maidir le nuachóiriú an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair shibhialta agus thráchtála in AE. Cumhdaítear sa chomhairliúchán Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 maidir leis na doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid arna gcumhdach san achoimre seo a sheirbheáil.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá an rialachán i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2004 seachas:

 • Airteagal 19 (maidir le cruthú lámhleabhair um rialacha cur chun feidhme ag an gCoimisiún),
 • Airteagal 21 (liosta de na comhaontuithe nó socruithe atá i bhfeidhm idir tíortha AE nach mór dóibh a chur ar fáil don Choimisiún) agus
 • Airteagal 22 (faisnéis nach mór do thíortha AE a chur ar fáil don Choimisiún maidir leis na rialacha lena rialaítear feidhmiú a gcúirteanna náisiúnta agus a n-údarás inniúil),

agus tá siad ar fad i bhfeidhm ón 1 Iúil 2001.

Níl an Danmhairg rannpháirteach sa rialachán seo.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 ón gComhairle an 28 Bealtaine 2001 maidir le comhar idir cúirteanna na mBallstát i dtaca le fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála (IO L 174, 27.6.2001, lgh. 1-24)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 ón gComhairle an 28 Bealtaine 2001 maidir le comhar idir cúirteanna na mBallstát i dtaca le fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála (COM(2018) 378 final, 31.5.2018)

Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin — Measúnú Tionchair — A ghabhann leis an Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 ón gComhairle an 28 Bealtaine 2001 maidir le comhar idir cúirteanna na mBallstát i dtaca le fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála (SWD(2018) 285 final, 31.5.2018)

Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair thráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit (doiciméid a sheirbheáil), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle (IO L 324, 10.12.2007, lgh. 79-120)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 14.05.2018

Top