Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Glantaigh níos sábháilte do thomhaltóirí Eorpacha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Glantaigh níos sábháilte do thomhaltóirí Eorpacha

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 maidir le glantaigh

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

D’fhéadfadh comhábhair áirithe — gníomhaithe dromchlacha* — a bheith i nglantaigh*, a chuireann lena n-éifeachtúlacht ach a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do chaighdeán an uisce nuair a scaoiltear amach sa timpeallacht nádúrtha iad. Ní mór úsáid na gcomhábhar sin a rialú go cúramach, le fírinne.

Leagtar comhrialacha amach sa rialachán seo maidir le glantaigh agus le gníomhaithe dromchlacha a úsáid agus a dhíol san Aontas Eorpach (AE), agus cinntítear leis go gcuirtear ardleibhéal cosanta ar fáil don chomhshaol agus do shláinte an duine.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Faoin reachtaíocht seo, déantar na modhanna tástála a chomhchuibhiú a úsáidtear chun in-bhithmhillteacht na ngníomhaithe dromchlacha i nglantaigh a leagadh amach. Cumhdaítear in-bhithmhillteacht phríomhúil* agus deiridh*.
  • Ní mór na tástálacha a dhéanamh i saotharlanna a bhfuil caighdeáin a aithnítear go hidirnáisiúnta á gcomhlíonadh acu.
  • Bíonn ar na monaróirí a chinntiú go gcomhlíonann a dtáirgí riachtanais na reachtaíochta.
  • Bíonn ar na monaróirí comhaid faoi thorthaí na tástála a chur ar fáil do na húdaráis chuí agus bileog sonraí comhábhar a chur ar fáil do bhaill foirne leighis, agus é sin a dhéanamh gan mhoill agus ar iarratas.
  • Ní mór don fhaisnéis a thaispeántar ar phacáistíocht glantach a bheith inléite, infheicthe agus dodhearmadta. Áirítear leis an bhfaisnéis sin sonraí teagmhála an mhonaróra agus an bhileog sonraí.
  • Ní mór mionsonraí a thabhairt ar lipéid na nglantach a dhíoltar don phobal faoi na dáileoga a mholtar do níocháin dhifriúla i meaisín níocháin caighdeánach.
  • Má mheasann údaráis náisiúnta go mbaineann baol do shláinte an duine nó ainmhithe, nó don chomhshaol, le glantach ar leith, féadfaidh siad cosc a chur ar an nglantach sin. Cuireann siad an Coimisiún Eorpach agus tíortha AE eile ar an eolas faoina gcinneadh.

Sa bhliain 2012, rinneadh an reachtaíocht a leasú chun na rialacha a chomhchuibhiú a bhaineann le teorainn a chur le cion na bhfosfáití agus na n-ábhar fosfair eile i nglantaigh, do níocháin teaghlaigh agus do mhiasniteoirí.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 8 Deireadh Fómhair 2005.

CÚLRA

Ní dhearnadh ach in-bhithmhillteacht phríomhúil gníomhaithe dromchlacha i nglantaigh a chumhdach sa reachtaíocht roimhe seo. Cuirtear an rialachán seo in ionad na reachtaíochta sin trí bhéim a leagan go príomha ar in-bhithmhillteacht deiridh.

Cuireadh teorainn nua i bhfeidhm i leasú ón mbliain 2012, teorainn chun an damáiste a laghdú a d’fhéadfadh a bheith ag fosfáití glantaigh ar éiceachórais agus ar chaighdeán an uisce, feiniméan ar a dtugtar “eotrófú”.

Féach an reachtaíocht maidir le glantaigh ar láithreán Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* Glantach: substaint nó ullmhúchán, cibé i bhfoirm leachta nó púdair nó i bhfoirm éigin eile, a bhfuil gallúnacha agus/nó gníomhaithe dromchlacha eile ann chun rudaí a ní nó a ghlanadh.

* Gníomhaí dromchlach: ceann de na hábhair dhifriúla go léir atá i nglantach. Cuirtear le glantaigh iad chun salachar a bhaint den chraiceann, d’éadaí agus d’earraí tí, go háirithe sa chistin agus sa seomra folctha. Déanann siad an teannas dromchla idir dhá leacht nó idir leacht agus solad a laghdú. D’fhéadfaí iad a úsáid mar oibreáin fliuchta, mar eiblitheoirí agus mar ghníomhaithe cúrtha freisin.

* In-bhithmhillteacht phríomhúil: nuair a chailleann gníomhaí dromchlach a chumas dromchlaghníomhach. Tá sé tábhachtach an cumas seo a chailleadh ionas gur féidir na tionchair dhiúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag gníomhaithe dromchlacha ar ionaid chóireála uisce a laghdú a oiread agus is féidir.

* In-bhithmhillteacht deiridh: nuair a bhristear gníomhaí dromchlach síos i ndé-ocsaíd charbóin, in uisce agus i salann mianrach agus nuair a shúitear isteach sa timpeallacht é.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 maidir le glantaigh (IO L 104, 8.4.2004, lgh. 1-35)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 648/2004. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 15.02.2016

Top