EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Taisteal láneagraithe (go dtí 2018)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Taisteal láneagraithe — cearta tomhaltóirí (ó 2018)' for an updated information about the subject.

Taisteal láneagraithe (go dtí 2018)

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 90/314/CEE maidir le taisteal láneagraithe, saoire láneagraithe agus turais láneagraithe

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Cruthaítear léi íoschaighdeáin aonfhoirmeacha a bhfuil feidhm acu maidir le taisteal láneagraithe, saoire láneagraithe agus turais láneagraithe san Aontas Eorpach (AE).
 • Dá bhrí sin, cuirtear ar chumas tomhaltóirí leis an treoir na seirbhísí sin a bhfuil ráthaíochtaí uasta leo a cheannach laistigh de mhargadh inmheánach AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is éard is taisteal láneagraithe ann comhcheangal dhá chineál éagsúla ar a laghad de sheirbhísí taistil (iompar, cóiríocht nó seirbhísí eile do thurasóirí) a chomhlíonann an dá choinníoll seo a leanas:

 • ní mór go gcumhdófar leis tréimhse níos mó ná 24 uair an chloig nó cóiríocht thar oíche; agus
 • ní mór é a dhíol ar phraghas cuimsitheach.

Faisnéis do thomhaltóirí

 • I mbróisiúr ar bith a chuirfear ar fáil don tomhaltóir, ní mór an méid seo a leanas a léiriú go soiléir agus go cruinn:
  • an praghas;
  • an ceann scríbe, an cúrsa taistil agus an modh iompair a úsáidfear;
  • an cineál cóiríochta;
  • plean na mbéilí;
  • ceanglais maidir le pasanna agus víosa;
  • na foirmiúlachtaí sláinte;
  • an t-amchlár le haghaidh íocaíochta;
  • an spriocdháta chun an tomhaltóir a chur ar an eolas i gcás cealaithe.
 • Tá an fhaisnéis a chuimsítear sa bhróisiúr ceangailteach ar an eagraí. Má dhéantar athruithe ar an bhfaisnéis sin, ní mór é sin a chur in iúl do thomhaltóirí go soiléir ionas gur féidir leo aontú leo.
 • Sula gcuirfear an conradh i gcrích, ní mór don eagraí faisnéis áirithe a chur ar fáil, i scríbhinn, maidir le pasanna, víosaí (na tréimhsí lena bhfáil) agus foirmiúlachtaí sláinte.
 • Sula gcuirfear tús leis an turas, ní mór don eagraí an méid seo a leanas a chur ar fáil i scríbhinn:
  • amanna agus áiteanna na stadanna idirthréimhseacha agus na nasc iompair, chomh maith le sonraí faoin gcóiríocht;
  • ainm, seoladh agus uimhir ghutháin ionadaí áitiúil an eagraí nó, ina éagmais sin, uimhir ghutháin éigeandála;
  • sonraí breise áirithe i gcás turas ina mbíonn páistí i gceist;
  • faisnéis ar chonarthaí roghnacha faoina gcumhdaítear árachas nó cúnamh.

Athruithe ar an gconradh

 • Féadfaidh an tomhaltóir a áirithint nó a háirithint a aistriú chuig duine eile a chomhlíonann na coinníollacha uile a cheanglaítear faoin taisteal láneagraithe, agus é sin a chur in iúl don eagraí nó don mhiondíoltóir laistigh d’am réasúnta roimh an imeacht. Beidh an buntomhaltóir faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach i leith íocaíocht an mhéid atá dlite, agus costais bhreise ar bith eile a d’fhéadfadh bheith i gceist, leis an duine a ghlac an áirithint aistrithe.
 • Ní fhéadfar na praghsanna atá sonraithe sa chonradh a athrú mura bhfuil socrú sainráite sa chonradh gur féidir é sin a dhéanamh. I gcás dá leithéid, ní bhaineann le hábhar ach athruithe ar chostais iompair, ar dhleachtanna, ar chánacha nó ar tháillí inmhuirir agus ar ráta malairte.
 • Má dhéanann an t-eagraí athrú suntasach ar an gconradh, féadfaidh an tomhaltóir aistarraingt ón gconradh gan phionós; nó aontú leis na hathruithe trí aguisín (i.e. clásal breise) leis an gconradh a ghlacadh.

Cealú nó mainneachtain an conradh a chomhlíonadh

 • Mura n-aontaíonn an tomhaltóir le hathruithe an eagraí agus má aistarraingíonn sé nó sí ón gconradh, nó má chuireann an t-eagraí an taisteal láneagraithe ar ceal, tá an ceart ag an tomhaltóir taisteal láneagraithe eile a ghlacadh (i gcás go dtairgtear é sin) nó go n-aisíocfaí na suimeanna a íocadh leis nó léi. Nuair is cuí, tá an tomhaltóir i dteideal cúiteamh a fháil i leith neamhchomhlíonadh an chonartha.
 • Tá an t-eagraí freagrach go bunúsach as mainneachtain an chonradh a chomhlíonadh nó comhlíonadh mícheart an chonartha, ach amháin má tá an locht ar an tomhaltóir nó ar chúiseanna force majeure*.

Rialacha úra ó mí Iúil 2018 ar aghaidh

Déanfar Treoir 90/314/CEE a aisghairm le Treoir (AE) 2015/2302 agus cuirfear an treoir sin ina hionad ón 1 Iúil 2018. Leis an treoir úr, méadófar an chosaint thar na saoirí láneagraithe traidisiúnta arna n-eagrú ag oibreoirí turas. Tabharfar cosaint leis an treoir úr do thomhaltóirí a chuirfidh cineálacha eile taistil chomhcheangailte in áirithe, e.g. comhcheangal eitilte agus óstáin nó carrchíosa a chuirfear le chéile ar shuíomh gréasáin.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 18 Meitheamh 1990. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 31 Nollaig 1992

CÚLRA

Tuilleadh faisnéise:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Force majeure: cás nach féidir a thuar nó, má thuartar é, tá sé róláidir lena chur faoi smacht, i.e. ní féidir é a sheachaint trí chúram ceart a fheidhmiú, amhail tubaiste nádúrtha.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 90/314/CEE ón gComhairle an 13 Meitheamh 1990 maidir le taisteal láneagraithe, saoire láneagraithe agus turais láneagraithe (IO L 158, 23.6.1990, lgh. 59–64)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagóracha gnó le tomhaltóir sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoir 84/450/CEE ón gComhairle, Treoir 97/7/CE, Treoir 98/27/CE agus Treoir 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (“Treoir maidir le Cleachtais Tráchtála Éagóracha”) (IO L 149, 11.6.2005, lgh. 22-39)

Treoir (AE) Uimh. 2015/2302 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le taisteal láneagraithe agus socruithe taistil bainteacha, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 90/314/CEE ón gComhairle (IO L 326, 11.12.2015, lgh. 1-33)

Nuashonraithe 27.03.2017

Top