EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tomhaltóirí a chosaint ar théarmaí éagóracha i gconarthaí

Tomhaltóirí a chosaint ar théarmaí éagóracha i gconarthaí

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 93/13/CEE maidir le téarmaí éagóracha i gconarthaí tomhaltóra

Treoir (AE) 2019/2161 lena leasaítear Treoir 93/13/CEE agus Treoracha 98/6/CE, 2005/29/CE agus 2011/83/AE i ndáil le forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú rialacha an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Faoi Threoir 93/13/CEE, cosnaítear tomhaltóirí in AE ar théarmaí agus ar choinníollacha éagóracha a d’fhéadfadh a bheith i gconradh caighdeánach na n–earraí agus na seirbhísí a cheannaíonn siad. Tugtar isteach an tuairim “meoin mhacánta” leis an treoir, chun míchothromaíochtaí suntasacha i gcearta agus oibleagáidí frithpháirteacha a sheachaint.
 • Mar chuid den Mhargadh Nua do Thomhaltóirí, leasaíodh Treoir 93/13/CEE le Treoir (AE) 2019/2161 a bhfuil sé d’aidhm léi dlí AE um thomhaltóirí a nuachóiriú agus a fhorfheidhmiú a fheabhsú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Treoir 93/13/CEE

 • Ní mór na hearraí agus seirbhísí lena mbaineann, cúinsí an idirbhirt agus téarmaí agus coinníollacha eile a chur san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar cé acu an bhfuil clásal i gconradh cóir nó nach bhfuil.
 • Ní chuirtear fíorphraghas na n–earraí nó na seirbhísí san áireamh sa mheasúnú sin, ach amháin sa chás nach bhfuil an téarma i gceist simplí agus intuigthe.
 • Tá liosta uileghabhálach agus táscacha de théarmaí éagóracha conartha sa treoir. Áirítear leis na coinníollacha sin cúiteamh míréasúnta atá le híoc ag tomhaltóirí nó téarmaí a chur i bhfeidhm ar thomhaltóirí nach raibh an t-am acu tuiscint iomlán a fháil orthu sular síníodh an conradh.
 • Ní mór don fhoclaíocht i ngach conradh a bheith scríofa i dteanga shoiléir intuigthe. Má bhíonn amhras faoi bhrí téarma, ba cheart ciall atá fabhrach don tomhaltóir a bhaint as an téarma sin.
 • Níl téarmaí conartha a mheastar a bheith éagórach ina gceangal ar thomhaltóirí, ach beidh an chuid eile den chonradh fós bailí i gcás go bhfuil sé sin indéanta ó thaobh an dlí de.
 • Ní mór do na tíortha AE a áirithiú go bhfuil leigheasanna éifeachtacha ann chun úsáid leanúnach as téarmaí éagóracha i gconarthaí a chosc.
 • Féadfaidh eagraíochtaí nó daoine aonair a bhfuil leas dlisteanach acu i gcearta tomhaltóirí a chosaint dul os comhair na cúirte chun nach leanfar le húsáid a bhaint as téarma éagórach conartha.
 • In 2019, d’eisigh an Coimisiún Eorpach fógra treorach maidir le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm Threoir 93/13/CEE. Feidhmíonn sé sin chun cás dlí láidir Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir leis an treoir seo a chur i láthair ar bhealach struchtúrach chun cur i bhfeidhm éifeachtach na treorach in AE agus i dtíortha an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch a éascú.

Pionóis

 • Le Treoir Leasaitheach (AE) 2019/2161 ceanglaítear ar thíortha AE pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a thabhairt isteach chun pionós a fhorchur ar thrádálaithe a sháraíonn na rialacha maidir le téarmaí éagóracha conartha bunaithe ar shraith paraiméadar. Áirítear leis na critéir sin:
  • cineál, tromchúis, scála agus fad an tsáraithe;
  • gníomh arna dhéanamh ag an trádálaí chun an damáiste a tharla do na tomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas;
  • sáruithe ar bith roimhe sin arna ndéanamh ag an trádálaí;
  • pionós a fhorchuireadh ar an trádálaí as an sárú céanna i dtíortha eile AE i gcásanna trasteorann ina bhfuil faisnéis faoi na pionóis sin ar fáil tríd an sásra arna leagan amach le Rialachán (AE) 2017/2394 (féach an achoimre).
 • Faoin treoir úr, ní foláir nó go mbeidh tíortha AE ábalta pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a fhorchur i gcás, i ndáil le gníomhartha comhordaithe faoi Rialachán (AE) 2017/2394, go sainaithneofar leo mórsháruithe trasteorann a théann i gcion ar thomhaltóirí i roinnt tíortha AE. Ní mór a bheith ábalta fíneálacha suas le 4% de láimhdeachas trádála a fhorchur, nó €2 mhilliún i gcás nach bhfuil faisnéis faoi láimhdeachas an trádálaí ar fáil.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA DTREORACHA?

 • Tá feidhm le Treoir 93/13/AE ón 16 Aibreán 1993 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 31 Nollaig 1994.
 • Ní mór dlí a dhéanamh de Threoir Leasaitheach (AE) 2019/2161 i dtíortha AE faoin 28 Samhain 2021. Ní mór do thíortha AE na rialacha a chur i bhfeidhm ón 28 Bealtaine 2022 i leith.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Treoir 93/13/CEE ón gComhairle an 5 Aibreán 1993 maidir le téarmaí éagóracha i gconarthaí tomhaltóra (IO L 95, 21.4.1993, lgh. 29-34)

Rinneadh leasuithe leantacha ar Threoir 93/13/CEE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir (AE) 2019/2161 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoracha 98/6/CE, 2005/29/CE agus 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú rialacha an Aontais maidir le cosaint tomhaltóra (IO L 328, 18.12.2019, lgh. 7-28)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Fógra ón gCoimisiún — Treoir maidir le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm Threoir 93/13/CEE ón gComhairle maidir le téarmaí éagóracha i gconarthaí tomhaltóra (IO C 323, 27.9.2019, lgh. 4-92)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Margadh Nua do Thomhaltóirí (COM(2018) 183 críochnaitheach, 11.4.2018)

Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (IO L 345, 27.12.2017, lgh. 1-26)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 10.03.2020

Top