Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Comhchóras cánach breisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Comhchóras cánach breisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2006/112/CE — comhchóras cánach breisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Déanann sé athmhúnlú air agus aisghaireann sé an séú treoir um cháin bhreisluacha (CBL), agus soiléiríonn sé reachtaíocht CBL an Aontais Eorpaigh atá i bhfeidhm faoi láthair.

PRÍOMHPHOINTÍ

Gearrtar CBL ar na hidirbhearta uile a dhéantar in AE le haghaidh cúitimh (íocaíochta) ag duine inchánach, i. aon duine nó comhlacht a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí inchánacha i gcúrsa gnó. Bíonn allmhairí ag duine ar bith faoi réir CBL.

Áirítear le hidirbhearta inchánacha earraí nó seirbhísí a sholáthar i dtír aonair AE, earraí a fháil laistigh den AE (earraí a sholáthraítear agus a sheoltar amach nó a iompraítear ag gnó i dtír AE amháin chuig gnó i dtír AE eile) agus earraí a allmhairiú isteach in AE ó thíortha eile.

Cuirtear rialacha difriúla i bhfeidhm maidir le háit an idirbhirt, ag brath ar nádúr an idirbhirt, ar an gcineál táirge a sholáthraítear, agus ar cibé an ndéantar an táirge sin a iompar.

 • Soláthar earraí — is í an áit chánachais ná an áit ina soláthraítear na hearraí.
 • Earraí a fháil laistigh den AE — is í an áit chánachais ná an áit ina nglactar leis na hearraí ag an bpáirtí ordaithe, i. an tír AE a seoltar na hearraí chuici ó thír AE eile i ndiaidh a bheith aistrithe ó thír eile de chuid an Aontais Eorpaigh.
 • Allmhairí earraí — de ghnáth, gearrtar cáin ar allmhairí earraí isteach in AE ó thíortha neamh-AE sa tír AE ina nglactar leo.
 • Soláthar seirbhísí — is í an áit chánachais ná an áit ina soláthraítear na hearraí. Bíonn sé seo ag brath ní amháin ar nádúr na seirbhíse atá á soláthar ach ar stádas an chustaiméara a fhaigheann an tseirbhís. Lena áirithiú go gcuirtear cáin ar an tseirbhís san áit a mbaintear feidhm aisti, bíonn eisceachtaí áirithe leis na rialacha ginearálta seo, ar nós:
  • seirbhísí atá nasctha le maoin réadach (réadmhaoin);
  • iompar paisinéirí;
  • gníomhaíochtaí a bhaineann le cultúr, le spórt, le hoideachas agus le siamsaíocht;
  • seirbhísí réadmhaoine.

Gearrtar CBL de réir nádúr na hidirbheartaíochta, msh. nuair a dhéantar na hearraí nó seirbhísí a sholáthar. Is féidir go ngearrfar cáin le haghaidh ceannacháin laistigh den AE sa chás ina gcuirtear soláthar earraí chuig an tír ábhartha san AE i gcrích. Maidir le hallmhairí isteach san AE, gearrtar costais nuair a thugtar na hearraí isteach i dtír de chuid an AE.

Áirítear leis an méid a ngearrtar cáin air agus seirbhísí a sholáthar agus earraí a fhaightear laistigh den AE gach íocaíocht leis an soláthróir. Nuair a dhéantar earraí a allmhairiú, is ionann an méid sin agus an luach a bhaineann leo chun críocha custam. Áirítear leis an méid incháinithe dleachtanna, cánacha agus muirir eile ach ní bhíonn an CBL féin, lascaisní praghais agus ná lacáistí don chustaiméir san áireamh.

15% ar a laghad an ráta caighdeánach CBL atá le cur i bhfeidhm ag gach tír de chuid an AE ar earraí agus seirbhísí. Is féidir le tíortha san AE ráta nó dhó laghdaithe de 5% ar a laghad a chur i bhfeidhm i gcás earraí nó seirbhísí faoi leith atá liostaithe in Aguisín III den treoir. Bíonn roinnt socruithe a maolaítear ag na rialacha seo (rátaí níos ísle, rátaí laghdaithe ar earraí agus ar sheirbhísí eile, srl) i bhfeidhm freisin de réir coinníollacha áirithe.

Ceadaítear de réir na treorach díolúintí cánach. Is díolúintí iad an chuid is mó acu seo gan an ceart chun asbhaint a dhéanamh, e.g. seirbhísí airgeadais agus árachais, cúram leighis nó seirbhísí sóisialta. Is ann do dhíolúintí, áfach, agus an ceart chun asbhaint a dhéanamh, e.g. soláthair laistigh den AE d’earraí nó easpórtáil earraí chuig tír nach bhfuil san AE. Tá díolúintí áirithe riachtanach do thíortha áirithe san AE, agus tá cuid eile roghnach.

Tá sé de cheart ag duine incháinithe chun an méid CBL íoctha ar earraí nó seirbhísí faighte sa tír de chuid an AE ina dtugtar faoi na hidirbhearta a asbhaint. Is féidir an t-ionchur CBL seo a asbhaint ó CLB iníoctha ar idirbhearta incháinithe, e.g. soláthairtí haile d’earraí nó seirbhísí. Go ginearálta níl aon cheart ann chun asbhainte i gcás gníomhaíocht eacnamaíoch atá saor ó CBL, nó má tá an duine incháilithe i dteideal scéim speisialta. I gcásanna áirithe is féidir teorainn a chur le hasbhaint nó é a leasú.

Leagtar amach sa treoir dualgais daoine incháinithe agus daoine áirithe eile nach bhfuil incháinithe. Go ginearálta, bíonn CBL le híoc ag duine ar bith incháinithe atá ag soláthar earraí nó seirbhísí atá incháinithe. Áirítear le heiseachtaí idirbhearta faoi leith ina n-íocann an custaiméir CBL, e.g. soláthar gais nádúrtha, agus idirbhearta ina bhféadfadh an tír de chuid an AE rogha a dhéanamh chun an custaiméir a cheapadh chun CBL a íoc, mar a tharlaíonn sé le soláthairtí áirithe atá íogair ó thaobh na calaoise de ar nós liúntais astúcháin (go dtí 31 Nollaig 2018).

Ceadaítear de réir na treorach maoluithe ag tíortha AE ó rialacha caighdeánacha CBL, e.g. chun cosc a chur ar chineálacha áirithe d’imghabháil cánach. Tá scéimeanna faoi leith CBL ann freisin chun páipéarachas a laghdú, e.g. le haghaidh gnólachtaí beaga agus feirmeoirí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sé i bhfeidhm ón Luan 1 Eanáir 2007 i leith. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 1 Eanáir 2008.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach ar:

 • CBL (An Coimisiún Eorpach).

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha (OJ L 347, 11.12.2006, pp. 1–118)

Tá leasuithe comhleanúnacha a rinneadh ar Threoir 2006/112/CE curtha isteach sa bhuntéacs. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2009/132/EC ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 2009 lena socraítear raon Airteagail 143(b) agus (c) den Treoir 2006/112/CE maidir le díolúine ó cháin bhreisluacha ar allmhairiú deiridh earraí áirithe (IO L 292, 10.11.2009, lgh. 5-30)

Treoir 2008/9/CE ón gComhairle an 12 Feabhra 2008 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le haisíoc cánach breisluacha, dá bhforáiltear i dTreoir 2006/112/CE, le daoine inchánacha nach bhfuil bunaithe sa Bhallstát aisíoca ach atá bunaithe i mBallstát eile (IO L 44, 20.2.2008, lgh. 23-28)

Féach leagan comhdhlúite.

Treoir 2007/74/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 2007 maidir leis an díolúine ó cháin bhreisluacha agus ó dhleacht mháil i gcás earraí a allmhairítear ag daoine agus iad ag taisteal ó thríú tíortha (IO L 346, 29.12.2007, lgh. 6-12)

Treoir 2006/79/CE ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2006 maidir le coinsíneachtaí beaga d’earraí nach de chineál tráchtála iad ó thríú tíortha a dhíolmhú ó chánacha (leagan códaithe) (IO L 286, 17.10.2006, lgh. 15-18)

Rialachán (CE) 1798/2003 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2003 maidir le comhar riaracháin i réimse na cánach breisluacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 218/92 (IO L 264, 15.10.2003, lgh. 1-11)

Féach leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 27.07.2017

Top