EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Comhchóras cánach breisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh

Comhchóras cánach breisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2006/112/CE — comhchóras cánach breisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Athmhúnlaítear agus aisghairtear léi an séú treoir maidir le cáin bhreisluacha (CBL), chun reachtaíocht CBL an Aontais Eorpaigh atá i bhfeidhm faoi láthair a shoiléiriú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Gearrtar CBL ar na hidirbhearta uile a dhéantar in AE le haghaidh íocaíochta ag duine inchánach, i.e. aon duine nó comhlacht a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí i gcúrsa gnó. Bíonn allmhairí ag duine ar bith faoi réir CBL.

Áirítear le hidirbhearta incháinithe soláthairtí earraí nó seirbhísí laistigh de AE, earraí a fháil laistigh de AE (earraí a sholáthraíonn agus a sheolann nó a iompraíonn gnó i dtír amháin AE chuig gnó i dtír eile AE) agus earraí a allmhairiú isteach in AE ó thíortha eile.

 • Braitheann rialacha maidir le an áit chánachais ar chineál an idirbhirt, ar an gcineál táirge a sholáthraítear, agus ar cibé an ndéantar an táirge sin a iompar:
  • soláthar earraí — an áit ina soláthraítear na hearraí;
  • Earraí a fháil laistigh den AE — an áit ina nglactar leis na hearraí ag an bpáirtí ordaithe, i.e. an tír AE a seoltar na hearraí chuici ó thír AE eile i ndiaidh a bheith aistrithe ó thír eile de chuid an Aontais Eorpaigh;
  • earraí a allmhairiú — an tír AE ina dtagann na hearraí;
  • soláthar seirbhísí — an áit ina soláthraítear na hearraí. Braitheann sé sin ní amháin ar chineál na seirbhíse atá á soláthar ach ar stádas an chustaiméara a fhaigheann an tseirbhís chomh maith. Lena áirithiú go ngearrfar cáin ar an tseirbhís san áit a mbaintear úsáid aisti i ndáiríre, tá eisceachtaí áirithe leis na rialacha ginearálta seo, ar nós:
   • seirbhísí atá nasctha le maoin réadach (réadmhaoin);
   • iompar paisinéirí;
   • gníomhaíochtaí a bhaineann le cultúr, le spórt, le hoideachas agus le siamsaíocht;
   • seirbhísí bialann.
 • Gearrtar CBL nuair a sholáthraíonn na hearraí nó na seirbhísí de réir an chineáil idirbhirt. Féadfar cáin a ghearradh le haghaidh ceannacháin laistigh de AE sa chás ina gcuirtear soláthar earraí chuig an tír ábhartha in AE i gcrích. Maidir le hallmhairí isteach in AE, gearrtar CBL nuair a thugtar na hearraí isteach i dtír de chuid an AE.
 • Áirítear leis an méid incháinithe as earraí agus seirbhísí a sholáthar agus earraí a fhaightear laistigh de AE gach íocaíocht leis an soláthróir. Nuair a dhéantar earraí a allmhairiú, is ionann an méid sin agus an luach a bhaineann leo chun críocha custaim. Áirítear leis an méid incháinithe dleachtanna, cánacha agus muirir eile ach ní bhíonn an CBL , lascainí praghais agus ná lacáistí don chustaiméir san áireamh.
 • Is é 15 % ar a laghad an ráta caighdeánach CBL atá le cur i bhfeidhm ag gach tír de chuid AE ar earraí agus seirbhísí. Is féidir le tíortha AE ráta laghdaithe nó dhó de 5 % ar a laghad a chur i bhfeidhm i gcás earraí nó seirbhísí faoi leith atá liostaithe in Aguisín III den treoir. Tá roinnt eisceachtaí leis na rialacha seo (rátaí níos ísle, rátaí laghdaithe ar earraí agus ar sheirbhísí eile, etc.) i bhfeidhm freisin faoi choinníollacha áirithe.
 • Déantar foráil sa treoir i leith díolúintí ó CBL. Is díolúintí iad an chuid is mó acu sin gan an ceart chun asbhaint a dhéanamh, e.g. seirbhísí airgeadais agus árachais, cúram leighis nó seirbhísí sóisialta. Is ann do dhíolúintí, áfach, agus an ceart chun asbhaint a dhéanamh chomh maith, e.g. soláthairtí earraí laistigh de AE nó onnmhairiú earraí chuig tír neamh-AE. Tá an chuid is mó d’eisceachtaí éigeantach do thíortha AE, ach tá roinnt díobh roghnach.
 • Tá sé de cheart ag duine inchánach chun an méid CBL a íocadh ar earraí nó seirbhísí faighte i dtír AE ina dtugtar faoi na hidirbhearta a asbhaint. Is féidir an t–ionchur CBL sin a asbhaint ó CLB iníoctha ar idirbhearta faoi cháin, e.g. soláthairtí intíre earraí nó seirbhísí. Go ginearálta níl aon cheart ann chun asbhainte i gcás gníomhaíocht eacnamaíoch atá díolmhaithe ó CBL, nó má chuireann an duine incháilithe scéimeanna speisialta áirithe i bhfeidhm. I gcásanna áirithe is féidir teorainn a chur le hasbhaint nó é a leasú.
 • Leagtar amach sa treoir dualgais daoine inchánach agus daoine neamh-inchánach áirithe. Go ginearálta, bíonn CBL le híoc ag duine ar bith incháinithe atá ag soláthar earraí nó seirbhísí atá incháinithe. Áirítear le heisceachtaí idirbhearta sonracha ina n–íocann an custaiméir as CBL, e.g. soláthairtí gáis nádúrtha agus idirbhearta inar féidir leis an tír AE an custaiméir a ainmniú chun íoc as CBL, rud a dhéantar le soláthairtí áirithe calaois-íogair.
 • Ceadaítear leis an treoir malartuithe, a dtugtar maoluithe orthu, ag tíortha AE ó rialacha caighdeánacha CBL, e.g. chun cosc a chur ar chineálacha áirithe d’imghabháil cánach. Tá scéimeanna faoi leith CBL ann freisin chun páipéarachas a laghdú, e.g. le haghaidh gnólachtaí beaga agus feirmeoirí.
 • Ina theannta sin, ceadaítear sa treoir do thíortha AE is mó a mbíonn calaois CBL iontu le haistriú dliteanais CBL ghinearálaithe a chur i bhfeidhm ar bhonn sealadach. Is é atá i gceist leis sin an dliteanas chun CBL a íoc a aistriú ón soláthróir chuig an custaiméir. Ní fhéadfaidh tíortha AE an beart seo a úsáid ach amháin ar earraí agus ar sheirbhísí a sholáthraítear sa bhaile os cionn tairseach €17.500 in aghaidh an idirbhirt, go dtí an 30 Meitheamh 2022, agus faoi chúinsí an-dian.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm léi ón 1 Eanáir 2007 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 1 Eanáir 2008.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

 • CBL (An Coimisiún Eorpach).

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha (OJ L 347, 11.12.2006, lgh. 1–118)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2006/112/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir (AE) 2018/2057 ón gComhairle an 20 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha maidir le cur i bhfeidhm sealadach sásra aistrithe táillí ginearálaithe i ndáil le soláthar earraí agus seirbhísí os cionn tairseach áirithe (IO L 329, 27.12.2018, lgh 3-7)

Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2010 maidir le comhar riaracháin agus maidir le calaois a chomhrac i réimse na cánach breisluacha (IO L 268, 12.10.2010, lgh. 1-18)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2009/132/CE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 2009 lena socraítear raon Airteagal 143(b) agus Airteagal (c) de Threoir 2006/112/CE maidir le díolúine ó cháin bhreisluacha ar allmhairiú deiridh earraí áirithe (IO L 292, 10.11.2009, lgh. 5-30)

Treoir 2008/9/CE ón gComhairle an 12 Feabhra 2008 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le haisíoc cánach breisluacha, dá bhforáiltear i dTreoir 2006/112/CE, le daoine inchánach nach bhfuil bunaithe sa Bhallstát aisíoca ach atá bunaithe i mBallstát eile (IO L 44, 20.2.2008, lgh. 23-28)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2007/74/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 2007 maidir leis an díolúine ó cháin bhreisluacha agus ó dhleacht mháil i gcás earraí a allmhairítear ag daoine agus iad ag taisteal ó thríú tíortha (IO L 346, 29.12.2007, lgh. 6-12)

Treoir 2006/79/CE ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2006 maidir le coinsíneachtaí beaga d’earraí nach de chineál tráchtála iad ó thríú tíortha a dhíolmhú ó chánacha (leagan códaithe) (IO L 286, 17.10.2006, lgh. 15-18)

Nuashonraithe 15.04.2019

Top