Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Uasteorainneacha náisiúnta do thruailleáin áirithe san aer

Go to the summaries’ table of contents

Uasteorainneacha náisiúnta do thruailleáin áirithe san aer

Tá AE tiomanta do dhéanamh cinnte de go mbeidh cosaint ag an bpobal i gcoinne rioscaí sláinte ó thruailliú an aeir agus nach ndéanfar dochar don chomhshaol de bharr na leibhéal truaillithe atá ann anois.

GNÍOMH

Treoir 2001/81/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2001 maidir le huasteorainneacha náisiúnta do thruailleáin áirithe san aer.

ACHOIMRE

Tá AE tiomanta do dhéanamh cinnte de go mbeidh cosaint ag an bpobal i gcoinne rioscaí sláinte ó thruailliú an aeir agus nach ndéanfar dochar don chomhshaol de bharr na leibhéal truaillithe atá ann anois.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leagtar síos teorainneacha ar astaíochtaí iomlána náisiúnta ó cheithre thruailleán - dé-ocsaíd sulfair, ocsaídí nítrigine, comhdhúile so-ghalaithe orgánacha agus amóinia. Is féidir leo sin a chur faoi deara aigéadú (mar shampla, déantar aigéadú ar chomhdhéanamh ceimiceach na farraige), truailliú uisce agus ithreach (eotrófú) agus ózón ar leibhéal na talún (ózón mar thoradh ar imoibriú na 4 thruailleán le teas agus solas na gréine). Tá gá go fóill le gníomhaíocht AE mar gheall ar chineál trasteorann seasmhach na dtruailleán sin. Cuspóirí idirthréimhseacha is ea na teorainneacha ar an mbealach chuig cuspóirí níos fadtéarmaí agus níos uaillmhianaí.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • B’éigean do thíortha AE a chinntiú gurb amhlaidh faoi 2010 go mbeadh astaíochtaí na ceithre thruailleán faoi bhun na n-uasteorainneacha atá leagtha síos sa reachtaíocht agus go bhfanfaidís faoina mbun sna blianta ina dhiaidh sin.
  • B’éigean do gach tír clár náisiúnta a dhréachtú faoin 1 Deireadh Fómhair 2002 chun na spriocanna sin a chomhlíonadh. Bhí na beartais agus na bearta a bhí le glacadh le cuimsiú iontu sin, mar aon leis an tionchar ar dócha a bheadh acu. Dá mba ghá, bhí nuashonrú le déanamh orthu in 2006.
  • Bhí na cláir le cur ar fáil don phobal agus d’eagraíochtaí comhshaoil agus eagraíochtaí eile, agus is amhlaidh atá go fóill.
  • Ní mór d’údaráis náisiúnta fardail agus réamh-mheastacháin astaíochtaí a sholáthar ar bhonn bliantúil agus iad a chur faoi bhráid an Choimisiúin agus na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil faoi dheireadh gach bliana.
  • Bhí an Coimisiún chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh agus tuairisc a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle in 2012.
  • Ní chlúdaítear sa reachtaíocht astaíochtaí muirí agus astaíochtaí aerárthaí idirnáisiúnta, ná astaíochtaí sna hOileáin Chanáracha, i ranna na Fraince thar lear, i Maidéara nó sna hAsóir.

Ós rud é gur fadhb é truailliú an aeir a thrasnaíonn teorainneacha náisiúnta, d’aontaigh AE, i mí an Mheithimh 2003, don Phrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin chun laghdú a dhéanamh ar an Aigéadú, ar an Eotrófú agus ar an Ózón ar Leibhéal na Talún.

In 2013, thug an Coimisiún ar aird go raibh feabhas suntasach tagtha ar cháilíocht an aeir san Eoraip, ach nach raibh na spriocanna a bhí leagtha síos á gcomhlíonadh aici go fóill. Bhí reachtaíocht bheartaithe ag gabháil leis an measúnú, a bhí leagtha amach sa teachtaireacht uaidh, Clár um Aer Glan i gcomhair na hEorpa.

Tá sí sin ceaptha le teacht in ionad na reachtaíochta bunaidh (Treoir 2001/81/CE), chun na huasteorainneacha astaíochtaí náisiúnta a shíneadh go dtí 2020 agus cinn nua a thabhairt isteach do 2025.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach ar leathanach gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar uasteorainneacha astaíochtaí náisiúnta.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2001/81/CE

27.11.2001

27.11.2002

IO L 309, 27.11.2001, lgh. 22-30

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

An Conradh Aontachais

1.5.2004

-

IO L 236, 23.9.2003, lgh. 703-707

Treoir 2006/105/CE

1.1.2007

1.1.2007

IO L 363, 20.12.2006, lgh. 368-408

Rialachán (CE) Uimh. 219/2009

20.4.2009

-

IO L 87, 31.3.2009, lgh. 109-154

Treoir 2013/17/AE

1.7.2013

1.7.2013

IO L 158, 10.6.2013, lgh. 193-229

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2003/507/CE ón gComhairle an 13 Meitheamh 2003 maidir le haontú an Choimisiúin Eorpaigh don Phrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin chun laghdú a dhéanamh ar an Aigéadú, ar an Eotrófú agus ar an Ózón ar Leibhéal na Talún (IO L 179, 17.7.2003, lgh. 1-2).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus chuig Coiste na Réigiún: Clár um Aer Glan i gcomhair na hEorpa (COM(2013) 918 final, 18.12.2013).

Togra le haghaidh treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le huasteorainneacha náisiúnta do thruailleáin san aer a laghdú agus lena leasaítear Treoir 2003/35/CE (COM(2013) 920 final, 18.12.2013).

Nuashonraithe 21.05.2015

Top