Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Truailliú uisce ó fhoinsí talmhaíochta a chomhrac

Truailliú uisce ó fhoinsí talmhaíochta a chomhrac

Tá an t-uisce glan ríthábhachtach do shláinte an duine agus d’éiceachórais nádúrtha. Mar sin, dírítear ar cháilíocht an uisce a chinntiú mar ghné thábhachtach de bheartas comhshaoil an Aontais Eorpaigh (AE). Tá an Treoir Níotráití 1991 ar cheann de na chéad míreanna reachtaíochta AE in aghaidh an truaillithe.

GNÍOMH

Treoir 91/676/CEE ón gComhairle an 12 Nollaig 1991 maidir le huiscí a chosaint ar thruailliú níotráití ó fhoinsí talmhaíochta

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Féachtar leis an treoir truailliú uisce ó níotráití, a úsáidtear chun críocha talmhaíochta, a laghdú, agus truailliú breise a chosc. Baineann an treoir go mór le beartais AE eile a théann i ngleic le cáilíocht an aeir agus an uisce, le hathrú aeráide agus leis an talmhaíocht.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do na tíortha AE:

  • criosanna a shileann isteach in uiscí a bhfuil ardleibhéil níotráite nó eotrófú ag cur isteach orthu, nó a d’fhéadfadh sé sin tarlú, a ainmniú mar chriosanna leochaileacha. Déantar é sin a athbhreithniú agus b’fhéidir a leasú gach 4 bliana ar a laghad chun athruithe a chur san áireamh;
  • cláir gníomhaíochta éigeantaí a chur ar bun le haghaidh na limistéar sin, ina gcuirtear san áireamh na sonraí eolaíochta agus teicniúla atá ar fáil agus na coinníollacha ginearálta comhshaoil;
  • faireachán a dhéanamh ar éifeachtúlacht na gclár gníomhaíochta;
  • an cion níotráite i screamhuisce úr agus in uisce dromchla úr a thástáil ag stáisiúin shamplála, uair sa mhí ar a laghad agus níos minice má tá tuillte ann;
  • clár uileghabhálach faireachán a chur i gcrích agus tuarascáil uileghabhálach maidir le cur i bhfeidhm na treorach a chur isteach gach 4 bliana. Áirítear leis an tuarascáil faisnéis faoi chriosanna atá i gcontúirt ó níotráití, torthaí an fhaireacháin uisce, agus achoimre ar ghnéithe ábhartha na gcód dea-chleachtais feirmeoireachta agus na gclár gníomhaíochta;
  • cód dea-chleachtais feirmeoireachta a dhréachtú a ndéanfaidh feirmeoirí é a chur i bhfeidhm go deonach. Leagfar dea-chleachtais amach sa chód sin, amhail cathain nach ceart leasachán a úsáid;
  • oiliúint agus faisnéis a chur ar fáil do na feirmeoirí, más iomchuí.

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach tuarascáil gach 4 bliana atá bunaithe ar an bhfaisnéis náisiúnta a seoltar chuige.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Ón 19 Nollaig 1991 ar aghaidh.

CÚLRA

Is cothaitheach ríthábhachtach í an nítrigin agus cabhraíonn sí le plandaí agus le barra fás. Ach déanann cionta arda nítrigine dochar do dhaoine agus don nádúr agus is féidir le níotráití a úsáidtear i leasacháin orgánacha agus i leasacháin cheimiceacha cur go mór leis an truailliú uisce. An fheirmeoireacht is cúis le breis is 50 % den nítrigin iomlán a théann isteach in uiscí dromchla.

Tuilleadh faisnéise:

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 91/676/CEE

19.12.1991

19.12.1993

IO L 375, 31.12.1991, lgh. 1-8

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003

20.11.2003

-

IO L 284, 31.10.2003, lgh. 1-53

Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008

11.12.2008

-

IO L 311, 21.11.2008, lgh. 1-54

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar an Treoir 91/676/CEE. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa maidir le cur i bhfeidhm na Treorach 91/676/CEE ón gComhairle maidir le huiscí a chosaint ar thruailliú níotráití ó fhoinsí talmhaíochta bunaithe ar thuarascálacha Ballstáit don tréimhse 2008-2011 (COM(2013) 683 final an 4.10.2013).

Nuashonraithe 08.09.2015

Top