EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uisce de dhea-cháilíocht san Eoraip (Treoir Uisce AE)

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2000/60/CE – creat i gcomhair gnímh ag an gComhphobal sa réimse a bhaineann le beartas uisce

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar amach inti rialacha chun stad a chur leis an meathlú i stádas dhobharlaigh an Aontais Eorpaigh (AE) agus “dea-stádas” a bhaint amach d’aibhneacha, lochanna agus screamhuisce na hEorpa faoi 2015.

Go sonrach, áirítear air sin:

 • gach cineál uisce a chosaint (dromchla*, screamhuisce*, intíre* agus idirthréimhseach*);
 • na héiceachórais sna dobharlaigh agus thart orthu a athchóiriú
 • truailliú i ndobharlaigh a laghdú;
 • úsáid inbhuanaithe uisce ag daoine aonair agus gnólachtaí a chinntiú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuirtear freagrachtaí soiléire ar údaráis náisiúnta faoin reachtaíocht. Ní mór dóibh:

 • na habhantracha aonair ar a gcríoch a shainaithint — is é sin, na ceantair thalún mórthimpeall a dhraenálann isteach i gcórais abhann faoi leith;
 • údaráis a ainmniú chun na habhantracha sin a bhainistiú ar aon dul le rialacha AE;
 • gnéithe gach abhantraí a anailísiú, lena n-áirítear tionchar ghníomhaíocht an duine agus measúnú eacnamaíoch ar úsáid uisce;
 • monatóireacht a dhéanamh ar stádas an uisce i ngach abhantrach;
 • limistéir faoi chosaint a chlárú, amhail na cinn a úsáidtear le haghaidh uisce óil, a dteastaíonn aird speisialta ina leith;
 • “pleananna bainistíochta abhantrach” a dhéanamh agus a chur i bhfeidhm, chun meathlú uisce dromchla a chosaint, screamhuisce a chosaint agus a fheabhsú agus limistéir faoi chosaint a chaomhnú;
 • a chinntiú go ndéantar costas seirbhísí uisce a fháil ar ais ionas go mbainfear úsáid éifeachtach as acmhainní agus go n-íocann na truaillitheoirí;
 • faisnéis phoiblí agus comhairliúchán poiblí a chur ar fáil maidir lena bpleananna bainistíochta abhantrach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 22 Deireadh Fómhair 2000. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 22 Nollaig 2003.

CÚLRA

San Aontas Eorpach (AE), tá uisce ag teacht faoi bhrú atá ag méadú ón bhfás leanúnach ar éileamh ar mhéideanna dóthanacha uisce de dhea-cháilíocht do raon iomlán úsáidí. Féachtar sa treoir seo le cáilíocht an uisce a chosaint agus a fheabhsú.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Uisce dromchla: an t-uisce intíre uile seachas screamhuisce, uiscí idirthréimhseacha nó uisce cósta.

Screamhuisce: an t-uisce uile faoi dhromchla na talún.

Uisce intíre: an t-uisce bodhar nó an t-uisce reatha uile ar dhromchla na talún.

Uiscí idirthréimhseacha: uiscí gar do bhéil abhann, ar uiscí sailíne iad i bpáirt ach ina bhfuil sreafaí suntasacha úruisce chomh maith.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat i gcomhair gnímh ag an gComhphobal sa réimse a bhaineann le beartas uisce (IO L 327, 22.12.2000, lgh. 1–73)

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir 2000/60/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl ach luach doiciméadach leis an leagan comhdhlúite seo

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2006/118/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le cosaint screamhuisce i gcoinne truaillithe agus meathlaithe (IO L 372, 27.12.2006, lgh. 19-31)

Féach an leagan comhdhlúite

Treoir 2007/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le measúnú agus bainistíocht riosca tuilte (IO L 288, 6.11.2007, lgh. 27-34)

Treoir 2008/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le caighdeáin cháilíochta comhshaoil sa réimse a bhaineann le beartas uisce, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear ina dhiaidh sin Treoir 82/176/CE, Treoir 83/513/CEE, Treoir 84/156/CEE, Treoir 84/491/CEE, Treoir 86/280/CEE agus lena leasaítear Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 348, 24.12.2008, lgh. 84-97)

Féach an leagan comhdhlúite

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Treoirphlean chun uiscí na hEorpa a chosaint (COM(2012) 673 final, 14.11.2012)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — An Chreat-treoir Uisce agus an Treoir Tuillte: gníomhartha le haghaidh “dhea-stádas” uisce AE agus le haghaidh rioscaí tuillte a laghdú (COM(2015) 120 final, 9.3.2015)

Nuashonraithe 13.02.2017

Top